ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta ( *1 )

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

63
30 Eanáir 2020


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2020/123 ón gComhairle an 27 Eanáir 2020 lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

1

 


 

(*1)   Faoin tagairt L 025 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

30.1.2020   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 25/1


RIALACHÁN (AE) 2020/123 ÓN GCOMHAIRLE

an 27 Eanáir 2020

lena socraítear le haghaidh 2020 na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc, is infheidhme in uiscí an Aontais agus, i gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 43(3) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Foráiltear le hAirteagal 43(3) den Chonradh go nglacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún, bearta maidir le deiseanna iascaireachta a shocrú agus a chionroinnt.

(2)

Ceanglaítear, le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1), go nglactar bearta caomhantais agus aird á tabhairt ar an gcomhairle eolaíoch, theicniúil agus eacnamaíoch a bhíonn ar fáil, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, tuarascálacha arna dtarraingt suas ag an gCoiste Eolaíoch, Teicniúil agus Eacnamaíoch um Iascach (STECF) agus ag comhlachtaí comhairleacha eile, mar aon le haon chomhairle a fhaightear ó chomhairlí comhairleacha.

(3)

Tá sé de dhualgas ar an gComhairle bearta a ghlacadh maidir le deiseanna iascaireachta a shocrú agus a chionroinnt, lena n-áirítear coinníollacha áirithe atá nasctha go feidhmiúil leis sin, de réir mar is iomchuí. I gcomhréir le hAirteagal 16(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ba cheart deiseanna iascaireachta a shocrú i gcomhréir le cuspóirí an Chomhbheartais Iascaigh (CBI) arna mbunú in Airteagal 2(2) den Rialachán sin. I gcomhréir le hAirteagal 16(1) den Rialachán sin, ba cheart deiseanna iascaireachta a chionroinnt ar na Ballstáit ar dhóigh lena n-áiritheofar cobhsaíocht choibhneasta gníomhaíochtaí iascaireachta gach Ballstáit le haghaidh gach stoic éisc nó iascaigh.

(4)

Ba cheart an ghabháil iomlán incheadaithe (TAC) a bhunú, dá bhrí sin, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ar bhonn na comhairle eolaíche atá ar fáil, agus aird á tabhairt ar ghnéithe bitheolaíocha agus socheacnamaíocha agus cóir chothrom idir earnálacha iascaireachta á háirithiú ag an am céanna, agus i bhfianaise na dtuairimí a cuireadh in iúl le linn an chomhairliúcháin le geallsealbhóirí, go háirithe ag cruinnithe na gcomhairlí comhairleacha.

(5)

I gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, beidh feidhm ón 1 Eanáir 2019 ag an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír ina hiomláine; ba cheart gach speiceas a bheidh faoi réir teorainneacha gabhála a thabhairt i dtír. Foráiltear, le hAirteagal 16(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, go ndéanfar, nuair a thugtar isteach an oibleagáid maidir le gabhálacha a thabhairt i dtír i ndáil le stoc éisc, deiseanna iascaireachta a shocrú agus aird á tabhairt ar an athrú ó dheiseanna iascaireachta a shocrú a bheidh ina léiriú ar ghabhálacha a thabharfar i dtír go deiseanna iascaireachta a shocrú a bheidh ina léiriú ar ghabhálacha. Ar bhonn na moltaí comhpháirteacha arna dtíolacadh ag na Ballstáit agus i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ghlac an Coimisiún roinnt Rialachán tarmligthe is infheidhme ar bhonn sealadach ar feadh uastréimhse trí bliana ina leagtar síos – i bhfoirm pleananna sonracha maidir le hábhar muirí aischurtha – mionsonraí le haghaidh chur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír.

(6)

Leis na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic speicis a thagann faoin oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír, ba cheart a chur san áireamh nach gceadaítear iasc a aischur a thuilleadh i bprionsabal. Dá bhrí sin, ba cheart na deiseanna iascaireachta a bheith bunaithe ar an bhfigiúr comhairle le haghaidh gabhálacha iomlána arna chur ar fáil ag an gComhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara (ICES) (seachas an figiúr comhairle le haghaidh gabhálacha inmhianaithe). Na méideanna a bhféadfar, mar eisceacht, leanúint de bheith á n-aischur le linn oibriú na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír, ba cheart iad a asbhaint ón bhfigiúr comhairle sin le haghaidh gabhálacha iomlána.

(7)

Is ann do stoic áirithe ar eisigh ICES comhairle eolaíoch ina leith nach ngabhfar iad in aon chor. Má shocraítear na TACanna le haghaidh na stoc sin ar an leibhéal a léirítear sa chomhairle eolaíoch, thiocfadh feiniméan an ‘tachtspeicis’ chun cinn mar thoradh ar an oibleagáid gach gabháil a thabhairt i dtír, lena n-áirítear foghabhálacha ó na stoic sin, in iascaigh mheasctha. Chun an chothromaíocht cheart a bhaint amach idir iascaigh a choimeád ar bun i bhfianaise na n-impleachtaí tromchúiseacha socheacnamaíocha a d’fhéadfadh a bheith i gceist, agus an gá atá le stádas maith bitheolaíoch a bhaint amach do na stoic sin, agus aird á tabhairt ar an deacracht a bhaineann le gach stoc a iascach in iascach measctha ag an uastáirgeacht inbhuanaithe ag an am céanna, is iomchuí TACanna sonracha a bhunú le haghaidh fhoghabhálacha na stoc sin. Ba cheart leibhéal na TACanna sin a shocrú sa chaoi go laghdófar ráta básmhaireachta na stoc sin agus go mbeidh sin ina dhreasacht chun an roghnaíocht agus an tseachaint a fheabhsú. Chun úsáid deiseanna iascaireachta in iascaigh mheasctha i gcomhréir le hAirteagal 16(2) de Rialachán (AE) 1380/2013 a ráthú a mhéid is féidir, is iomchuí linnte a bhunú le haghaidh malartuithe cuótaí le haghaidh na mBallstát sin nach bhfuil aon chuóta acu chun a bhfoghabhálacha dosheachanta a chumhdach.

(8)

D'fhonn gabhálacha na stoc a socraítear TACanna foghabhála ina leith a laghdú, ba cheart na deiseanna iascaireachta le haghaidh na n-iascach as a ngabhtar na stoic sin a shocrú ag leibhéil a chuidíonn le bithmhais na stoc leochaileach a athshlánú go leibhéal inbhuanaithe. Ba cheart bearta teicniúla agus rialaithe a mbeadh dlúthbhaint acu le deiseanna iascaireachta a bhunú freisin chun aischur neamhdhleathach a chosc.

(9)

De réir na comhairle eolaíche, tá bithmhais stoic sceite an doingin mara Eorpaigh (Dicentrarchus labrax) sa Mhuir Cheilteach, i Muir nIocht, i Muir Éireann agus i ndeisceart na Mara Thuaidh (ranna 4b, 4c, 7a, agus 7d go 7h ICES) ag meath ó 2009 agus é faoi bhun MSY Btrigger agus ar éigean os cionn Blim faoi láthair. De bharr na mbeart a rinne an tAontas, tá laghdú tagtha ar an mbásmhaireacht iascaireachta agus é faoi bhun FMSY faoi láthair. Tá an earcaíocht íseal, áfach, agus í ag athrú gan treocht ó 2008 i leith. Dá bhrí sin, ba cheart leanúint leis na teorainneacha gabhála, agus a áirithiú ag an am céanna go mbeidh an spriocbhásmhaireacht iascaireachta le haghaidh an stoic sin i gcomhréir leis an uastáirgeacht inbhuanaithe.

(10)

I gcomhréir le plean ilbhliantúil Uiscí an Iarthair a bunaíodh le Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), déanfar an spriocbhásmhaireacht iascaireachta a bhaint amach a luaithe is féidir agus ar bhonn forchéimnitheach agus incriminteach faoi 2020 do na stoic a liostaítear in Airteagal 1(1), i gcomhréir le raonta FMSY a shainmhínítear in Airteagal 2 den Rialachán sin, agus coinneofar ar bun í uaidh sin amach laistigh de raonta FMSY, i gcomhréir le hAirteagal 4 den Rialachán sin. Ba cheart, dá bhrí sin, an bhásmhaireacht iascaireachta fhoriomlán le haghaidh an doingin mara i ranna 8a agus 8b ICES a shocrú i gcomhréir leis an uastáirgeacht inbhuanaithe, agus gabhálacha tráchtála agus áineasa agus ábhar muirí aischurtha á gcur san áireamh (2 533 tona ar fad de réir chomhairle ICES). Tá na Ballstáit le bearta iomchuí a ghlacadh chun a áirithiú nach rachaidh an bhásmhaireacht iascaireachta óna gcabhlaigh iascaigh agus óna n-iascairí áineasa os cionn luachphointe FMSY, mar a cheanglaítear le hAirteagal 4(3) de Rialachán (AE) 2019/472.

(11)

Ba cheart oiriúnú a dhéanamh ar na bearta le haghaidh iascaigh áineasa don doingean mara Eorpach agus aird á tabhairt ar thionchar suntasach na n-iascach sin ar na stoic lena mbaineann. Laistigh de theorainneacha na comhairle eolaíche, ba cheart leanúint den chleachtas ‘gabh agus scaoil’ agus de na teorainneacha gabhála. Nuair a bhreithnítear an easpa roghnaíochta leordhóthanaí agus nuair is dóichí go ngabhfar líon is airde eiseamal ná na teorainneacha bunaithe, ba cheart líonta seasmhacha a chosc. Nuair nach gceadaítear ach an cleachtas gabh agus scaoil, níor cheart ach an trealamh lena n-áirithítear rátaí arda marthanachta a cheadú. I bhfianaise na gcúinsí comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíocha, agus go háirithe i bhfianaise spleáchas na n-iascairí tráchtála ar an stoc sin sna pobail cois cósta, bhainfeadh cothromaíocht iomchuí idir leasanna na n-iascairí tráchtála agus na n-iascairí áineasa leis na bearta sin ar an doingean mara Eorpach. Go háirithe, cheadódh na bearta sin d’iascairí áineasa a ngníomhaíochtaí iascaireachta a dhéanamh agus a dtionchar ar na stoic sin á chur san áireamh.

(12)

Maidir le stoc na heascainne Eorpaí (Anguilla anguilla), mhol ICES gur cheart na básmhaireachtaí antrapaigeanacha uile, lena n-áirítear iascaigh áineasa agus thráchtála, a laghdú go nialas, nó a choimeád chomh gar do nialas agus is féidir. Thairis sin, ghlac an Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir (GFCM) Moladh GFCM/42/2018/1 lena mbunaítear bearta bainistíochta le haghaidh na heascainne Eorpaí sa Mheánmhuir. Is iomchuí cothrom na Féinne a choinneáil ar bun ar fud an Aontais agus, dá bhrí sin, tréimhse choiscthe trí mhí as a chéile le haghaidh gach iascaigh eascann Eorpach ag gach céim dá saolré a choinneáil ar bun freisin i gcás uiscí an Aontais i limistéar ICES agus i gcás breacsháilí amhail inbhir, murlaigh chósta agus uiscí trasdultacha. Ós rud é gur cheart an tréimhse coiscthe iascaireachta a bheith comhchuí leis na cuspóirí caomhantais a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 (3) ón gComhairle agus le patrúin imirce ama na heascainne Eorpaí, i gcás uiscí an Aontais i limistéar ICES, is iomchuí í a shocrú sa tréimhse idir an 1 Lúnasa 2020 agus an 28 Feabhra 2021.

(13)

Le roinnt blianta anuas, rinneadh TACanna áirithe i gcás stoic ealásmabrainciacha (sciataí, siorcanna, roic) a shocrú ag nialas, agus foráil nasctha ann lena mbunaítear oibleagáid gabhálacha de thaisme a scaoileadh láithreach. Ba é ba chúis leis an gcóir shonrach sin drochstádas caomhantais na stoc sin agus an toimhdiú nach méadófaí na rátaí básmhaireachta iascaireachta tríd an aischur, mar gheall ar na rátaí arda marthanais, agus go mbeadh an t-aischur tairbhiúil ó thaobh chaomhnú na speiceas sin. Ón 1 Eanáir 2019, áfach, ní mór gabhálacha na speiceas sin a thabhairt i dtír, murab é go gcumhdaítear iad le haon cheann de na maoluithe ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír dá bhforáiltear in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Le pointe (a) d’Airteagal 15(4) den Rialachán sin, ceadaítear na maoluithe sin i gcás speiceas a bhfuil lánchosc ar iascaireacht ina leith agus a shainaithnítear mar sin i ngníomh dlí de chuid an Aontais a glacadh i réimse CBI. Dá bhrí sin, is iomchuí toirmeasc a chur ar iascaireacht na speiceas sin sna limistéir lena mbaineann.

(14)

De bhun Airteagal 16(4) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, i gcás stoic atá faoi réir pleananna ilbhliantúla sonracha, ba cheart na TACanna a bhunú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos sna pleananna sin.

(15)

Bunaíodh plean ilbhliantúil na Mara Thuaidh le Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) agus tháinig an plean i bhfeidhm in 2018. Tháinig plean ilbhliantúil Uiscí an Iarthair i bhfeidhm in 2019. Ba cheart deiseanna iascaireachta le haghaidh na stoc a liostaítear in Airteagal 1 de na pleananna sin a bhunú i gcomhréir le spriocanna (raonta FMSY) agus le coimircí de chomhlíonadh na gcoinníollacha dá bhforáiltear sna pleananna sin. Sainaithníodh na raonta FMSY sa chomhairle ábhartha ó ICES. I gcás nach mbíonn faisnéis eolaíoch leormhaith ar fáil, ba cheart deiseanna iascaireachta le haghaidh na stoc foghabhála a bhunú i gcomhréir leis an gcur chuige réamhchúraim, mar a leagtar amach sna pleananna ilbhliantúla. Chun athruithe ar dheiseanna iascaireachta ó bhliain go bliain a theorannú, i gcomhréir le pointe (c) d’Airteagal 4(5) de Rialachán (AE) 2019/472, is iomchuí úsáid a bhaint as raon uasta FMSY le haghaidh stoic na gcolmóirí tuaiscirt agus deiscirt.

(16)

I gcomhréir le hAirteagal 8 de Phlean Ilbhliantúil Uiscí an Iarthair, i gcás ina léireofar leis an gcomhairle eolaíoch go bhfuil bithmhais stoic sceite aon cheann de na stoic éisc dá dtagraítear in Airteagal 1(1) den phlean sin faoi bhun Blim, ní mór bearta ceartaitheacha breise a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar leibhéil an stoic éisc a athbhunú go tapa os cionn na leibhéal atá in ann MSY a tháirgeadh. Go háirithe, féadfar a áireamh ar na bearta ceartaitheacha sin iascaireacht dhírithe an stoic lena mbaineann a chur ar fionraí agus deiseanna iascaireachta a laghdú go leordhóthanach do na stoic sin agus/nó do na stoc eile in iascaigh ina dtarlaíonn foghabhálacha trosc nó faoitíní.

(17)

Sa chomhairle uaidh, chuir ICES in iúl go bhfuil na stoic trosc agus faoitíní sa Mhuir Cheilteach faoi bhun Blim. Dá bhrí sin, ní mór bearta ceartaitheacha breise a ghlacadh le haghaidh na stoc sin. Ba cheart do na bearta sin cuidiú le téarnamh na stoc lena mbaineann agus ba cheart iad a chur in ionad aon laghduithe breise ar na deiseanna iascaireachta do na hiascaigh ina ngabhtar na stoic sin. Ba cheart, dá bhrí sin, gurb éard a bheadh sna bearta sin, iascaigh a chur ar fionraí le linn na tréimhse sceite, chomh maith le bearta teicniúla (amhail modhnuithe ar shaintréithe trealamh) agus bearta rialaithe a bhfuil dlúthbhaint acu le deiseanna iascaireachta le haghaidh na n-iascach ina ngabhtar na speicis sin.

(18)

Rinneadh bearta ceartaitheacha i ndeiseanna iascaireachta 2019 i dtaca le trosc sa Mhuir Cheilteach, mar a cheanglaítear le hAirteagal 8 de phlean ilbhliantúil Uiscí an Iarthair. Tráth a ndearnadh sin, coinníodh an TAC don stoc sin le haghaidh foghabhálacha amháin. Ach ós rud é go bhfuil an stoc faoi bhun Blim, ní mór bearta ceartaitheacha breise a dhéanamh chun a áirithiú go ndéanfar leibhéil an stoic éisc a athbhunú go tapa os cionn na leibhéal atá in ann MSY a tháirgeadh, i gcomhréir le hAirteagal 8(2) den phlean sin. Chuirfeadh bearta den sórt sin feabhas ar an roghnaíocht trí úsáid gléasanna a bhfuil leibhéil níos ísle acu d’fhoghabhálacha trosc a dhéanamh éigeantach sna limistéir ina mbíonn líon suntasach gabhálacha trosc, rud a laghdódh básmhaireacht iascaireachta an stoic sin in iascaigh mheasctha. Ba cheart leibhéal an TAC a bhunú ionas nach ndúnfar an t-iascach roimh an am i dtús na bliana 2020. Ina theannta sin, ba cheart go bhfágfadh an TAC go seachnófaí gach aischur féideartha a d’fhéadfadh an bonn a bhaint ó bhailiú sonraí agus ó mheasúnú eolaíoch an stoic. Dá ndéanfaí an TAC a shocrú ag 805 tona, d’áiritheofaí méadú suntasach 100 % ar a laghad ar bhithmhais sceite an stoic in 2020, d’fhonn a áirithiú go bhfillfeadh an stoc go tapa go leibhéil atá in ann MSY (Btrigger) a tháirgeadh.

(19)

Ba cheart na TACanna le haghaidh tuinníní gorma san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir a bhunú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos i Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5).

(20)

Mar thoradh ar chleachtadh tagarmhairc maidir leis an stoc scadán laistiar d'Albain, chuir ICES comhairle ar fáil i leith na gcomhstoc scadán i ranna 6a, 7b agus 7c (Laistiar d'Albain, Laistiar d'Éirinn). Cumhdaítear sa chomhairle sin dhá cheann de TACanna ar leith (le haghaidh ranna 6aS, 7b agus 7c ar thaobh amháin, agus le haghaidh ranna 5b, 6b agus 6aN ar an taobh eile). Measann ICES go gcaithfear plean atógála a fhorbairt le haghaidh na stoc sin. Dá bhrí sin, ba cheart TAC a bhunú chun gabhálacha teoranta a cheadú faoi chuimsiú faoi chreat cláir samplála eolaíche a fheidhmítear ar bhonn tráchtála.

(21)

De réir chomhairle eolaíoch ICES, tá an stoc scadán sa Mhuir Cheilteach (Clupea harengus) (sna ranna ICES a leanas: 7a laisteas de 52°30′ T, 7 g-h, agus 7j-k) faoi bhun Blim. Dá bhrí sin, mhol ICES gur cheart gur nialas tonna méid na ngabhálacha in 2020. Mhol ICES gur cheart iascach faireacháin a sheoladh chun an rannchuidiú le bailiú sonraí eolaíocha a uasmhéadú, lena n-áirítear cuidiú leis an bhfuaimshuirbhé, agus gur cheart gurb é 869 dtonna an leibhéal íosta gabhálacha. Leis an bhfigiúr sin, d'fhéadfaí an líon íosta 17 sampla ar a laghad atá riachtanach d'fhaireacháin TAC a chur ar fáil. Dá bhrí sin, is iomchuí TAC a shocrú le haghaidh iascach faire do scadáin sa Mhuir Cheilteach chun sonraí gabhála neamhbhriste iascach-spleách a bhailiú, gan cur isteach ar théarnamh an stoic.

(22)

An 17 Nollaig 2018, d’fhoilsigh ICES comhairle eolaíoch maidir leis an tsolúbthacht idirlimistéir le haghaidh an bholmáin (Trachurus spp.) idir ranna 8c agus 9a ICES. Is é a mhol ICES nár cheart go rachadh an tsolúbthacht idirlimistéir idir an dá stoic sin thar an difríocht idir an ghabháil a chomhfhreagraíonn do bhásmhaireacht iascaireachta Fp.05 agus an TAC bunaithe. Ina theannta sin, níor cheart go ndéanfaí an TAC a aistriú chuig stoc ag a bhfuil bithmhais stoic sceite atá faoi bhun an phointe tagartha teorann (Blim). Faoi choinníollacha na comhairle eolaíche sin, ba cheart an tsolúbthacht idirlimistéir (coinníoll speisialta) le haghaidh an bholmáin idir folimistéar 9 ICES agus roinn 8c ICES le haghaidh 2020 a bhunú ag 10 %.

(23)

Maidir le stoic nach bhfuil aon sonraí leordhóthanacha nó iontaofa ar fáil ina leith chun meastacháin ar mhéid a sholáthar, ba cheart, le bearta bainistíochta agus leibhéil TAC, cloí leis an gcur chuige réamhchúraim i leith bainistiú iascach mar a shainmhínítear é i bpointe (8) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus fachtóirí stocshonracha á gcur san áireamh ag an am céanna, lena n-áirítear, go háirithe, faisnéis atá ar fáil faoi threochtaí stoc agus gnéithe maidir le hiascaigh mheasctha.

(24)

Le Rialachán (CE) Uimh. 847/96 ón gComhairle (6), tugadh coinníollacha breise isteach maidir le TACanna a bhainistiú ó bhliain go bliain, lena n-áirítear, faoi Airteagail 3 agus 4 den Rialachán sin, forálacha solúbthachta le haghaidh TACanna réamhchúraim agus anailíseacha. Faoi Airteagal 2 den Rialachán sin, bíonn sé le cinneadh ag an gComhairle, agus TACanna á socrú aici, cé na stoic nach mbeidh feidhm ag Airteagail 3 nó 4 den Rialachán sin maidir leo, go háirithe ar bhonn stádas bitheolaíoch na stoc. In 2014, tugadh sásra solúbthachta bliain go bliain breise isteach le hAirteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 maidir le gach stoc atá faoi réir oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír. Dá bhrí sin, d'fhonn solúbthacht iomarcach a sheachaint a bhainfeadh an bonn de phrionsabal shaothrú céillí freagrach na n-acmhainní bitheolaíocha muirí, a chuirfeadh bac ar ghnóthú chuspóirí CBI agus a chuirfeadh meath ar stádas bitheolaíoch na stoc, ba cheart a shuí nach mbeidh feidhm ag Airteagail 3 agus 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 maidir le TACanna anailíseacha ach amháin i gcás nach mbaintear leas as an tsolúbthacht bliain go bliain dá bhforáiltear in Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

(25)

Ba cheart an tsolúbthacht idirbhliantúil faoi Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a eisiamh i gcás ina mbainfeadh cur i bhfeidhm na solúbthachta sin an bonn de ghnóthú chuspóirí CBI, go háirithe i gcás stoc a bhfuil bithmhais sceite acu atá faoi bhun Blim.

(26)

Ina theannta sin, ós rud é go bhfuil bithmhais na stoc COD/03AS; COD/5BE6A; WHG/56-14; WHG/07A agus PLE/7HJK faoi bhun Blim agus nach gceadaítear ach iascaigh foghabhála agus eolaíocha in 2020, ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin gan Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a chur i bhfeidhm maidir leis na stoic seo in 2020 ionas nach rachfadh gabhálacha in 2020 thar na TACanna arna bunú.

(27)

I gcás nach gcionroinntear TAC a bhaineann le stoc ach ar aon Bhallstát amháin, is iomchuí a thabhairt de chumhacht don Bhallstát sin, i gcomhréir le hAirteagal 2(1) den Chonradh, leibhéal an TAC sin a chinneadh. Ba cheart forálacha a dhéanamh chun a áirithiú go ngníomhóidh an Ballstát lena mbaineann, agus leibhéal an TAC sin á shocrú aige, ar bhealach a bheidh comhchuí go hiomlán le prionsabail agus le rialacha an Chomhbheartais Iascaigh (CBI).

(28)

Ní mór na huasteorainneacha iarrachta iascaireachta le haghaidh 2020 a bhunú i gcomhréir le hAirteagail 5, 6, 7 agus 9 de Rialachán (CE) 2016/1627 agus le hIarscríbhinn I a ghabhann leis.

(29)

D’fhonn a ráthú go mbainfear lánúsáid as deiseanna iascaireachta, is iomchuí foráil a dhéanamh do shocrú solúbtha a chur chun feidhme idir limistéir áirithe TAC inarb é an stoc bitheolaíoch céanna atá i gceist.

(30)

I gcás speicis áirithe, amhail speicis áirithe siorcanna, d’fhéadfadh fiú gníomhaíocht theoranta iascaireachta a bheith ina siocair le riosca tromchúiseach caomhantais. Ba cheart mar sin srian iomlán a chur ar dheiseanna iascaireachta i gcás na speiceas sin trí bhíthin toirmeasc ginearálta ar iascach na speiceas sin.

(31)

Ag an 12ú Comhdháil de na Páirtithe sa Choinbhinsiún maidir le Caomhnú na Speiceas Imirceach Ainmhithe Fiáine, a tionóladh i Mainile ón 23 go dtí an 28 Deireadh Fómhair 2017, cuireadh roinnt speiceas leis na liostaí de speicis faoi chosaint in Aguisín I agus II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin. Dá bhrí sin, is iomchuí foráil a dhéanamh do chosaint na speiceas sin maidir le soithí iascaireachta de chuid an Aontais sna huiscí uile agus maidir le soithí iascaireachta nach den Aontas iad ach a bhíonn ag iascaireacht in uiscí an Aontais.

(32)

Tá úsáid na ndeiseanna iascaireachta atá ar fáil ag soithí iascaireachta de chuid an Aontais a leagtar amach sa Rialachán seo faoi réir Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle (7), agus go háirithe Airteagail 33 agus 34 den Rialachán sin, maidir le gabhálacha agus iarracht iascaireachta a thaifeadadh agus maidir le fógra a thabhairt faoi shonraí i ndáil le hídiú deiseanna iascaireachta. Ní mór, dá bhrí sin, na cóid atá le húsáid ag na Ballstáit a shonrú agus sonraí á gcur chuig an gCoimisiún acu maidir le stoic éisc a thabhairt i dtír atá faoi réir an Rialacháin seo.

(33)

Is iomchuí, tar éis comhairle a fháil ó ICES, córas sonrach a choimeád chun an spéirlint agus foghabhálacha gaolmhara a bhainistiú i ranna 2a agus 3a ICES agus i bhfolimistéar 4 ICES. Ós rud é go meastar nach mbeidh comhairle eolaíoch ICES ar fáil go dtí mí Feabhra 2020, is iomchuí an TAC agus na cuótaí le haghaidh an stoic sin a shocrú go sealadach ag nialas go dtí go n-eiseofar an chomhairle sin.

(34)

I gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear sna comhaontuithe nó sna prótacail ar an gcaidreamh iascaigh leis an Iorua (8) agus le hOileáin Fharó (9), bhí comhairliúcháin maidir le cearta iascaireachta ag an Aontas leis na comhpháirtithe sin. I gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear sa chomhaontú agus sa phrótacal ar an gcaidreamh iascaigh leis an nGraonlainn (10), tá leibhéal na ndeiseanna iascaireachta atá ar fáil le haghaidh an Aontais in uiscí na Graonlainne in 2020 bunaithe ag an gComhchoiste. Ní mór, dá bhrí sin, na deiseanna iascaireachta sin a áireamh sa Rialachán seo.

(35)

Tá TAC an Aontais don haileabó Graonlannach in uiscí idirnáisiúnta 1 agus 2 gan dochar do sheasamh an Aontais maidir le sciar iomchuí an Aontais san iascach sin.

(36)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2019, ní raibh Coimisiún um Iascach an Atlantaigh Thoir Thuaidh (NEAFC) in ann bearta caomhantais a ghlacadh le haghaidh an dá stoc péirsí mara i Muir Irminger. Ba cheart na TACanna ábhartha a bhunú do na stoic sin, i gcomhréir leis na seasaimh a chuir an tAontas in iúl in NEAFC.

(37)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2017, chomhaontaigh an Coimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT) go bhféadfadh ICCAT in 2018 agus 2019 na cúltaiscí neamh-chionroinnte le haghaidh tuinníní gorma le haghaidh 2019 agus 2020 a chionroinnt, ag féachaint go háirithe do riachtanais pháirtithe conarthacha ICCAT atá i mbun forbairt cósta agus páirtithe, eintitis nó eintitis iascaireachta neamhchonarthacha comhoibritheacha (CPCanna) ina gcuid iascach ar mionscála. Comhaontaíodh an dáileadh sin ag cruinniú idirsheisiúnach Phainéal 2 ICCAT (Maidrid, Márta 2018) bunaithe, le haghaidh chionroinnt an Aontais, ar an bhfaisnéis a fuarthas ó thrí cinn de Bhallstáit: an Ghréig, an Spáinn agus an Phortaingéil. Mar thoradh ar an méid sin, fuair an tAontas deiseanna sonracha iascaireachta breise 87 dtonna le haghaidh 2019 agus 100 tonna le haghaidh 2020 le húsáid ag cabhlaigh iascaireachta ar mionscála de chuid an Aontais i réigiúin áirithe de chuid an Aontais. D’fhormhuinigh ICCAT an leithdháileadh sin ar dheiseanna iascaireachta ar an Aontas ag na cruinnithe bliantúla a bhí aige in 2018 agus in 2019. Na paraiméadair a bhunaigh an Chomhairle chun an scála cionroinnte a bhunú le haghaidh 2019 idir an Ghréig, an Spáinn agus an Phortaingéil, tá siad fós bailí le haghaidh 2020.

(38)

Ba cheart Moladh 16-05 ó ICCAT, lena laghdaítear an TAC do cholgán Meánmhuirí le haghaidh 2020, a chur chun feidhme i ndlí an Aontais. Ós amhlaidh atá cheana féin i gcás an stoic tuinníní gorma Atlantacha oirthearacha agus tuinníní gorma Meánmhuirí, is iomchuí gabhálacha gach stoic eile ICCAT in iascaigh áineasa a bheith faoi réir na dteorainneacha gabhála arna nglacadh ag ICCAT.

(39)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2019, chomhaontaigh ICCAT den chéad uair TAC do shiorc gorm an Atlantaigh Thuaidh a ghabhtar i gcomhar le hiascaigh ICCAT, agus an scála cionroinnte. Dá bhrí sin, ba cheart na deiseanna iascaireachta le haghaidh an stoic sin a chionroinnt ar na Ballstáit. Ina theannta sin, chomhaontaigh ICCAT TAC neamh-chionroinnte do shiorc gorma an Atlantaigh Theas a ghabhtar i gcomhar le hiascaigh ICCAT. Thairis sin, cionroinneadh teorainneacha gabhálacha bliantúla i measc na bPáirtithe Conarthacha le haghaidh na stoc mairlín ghoirm agus mairlín ghil san Aigéan Atlantach. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(40)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2019, ghlac na páirtithe sa Choimisiún um Chaomhnú Acmhainní Muirí Beo san Antartach (CCAMLR) teorainneacha gabhála le haghaidh na spriocspeiceas agus na speiceas foghabhála araon le haghaidh na tréimhse ón 1 Nollaig 2019 go dtí an 30 Samhain 2020. Ba cheart glacadh na gcuótaí le linn 2019 a chur san áireamh agus deiseanna iascaireachta á socrú le haghaidh 2020.

(41)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2019, ghlac an Coimisiún um Thuinníní an Aigéin Indiaigh (IOTC) teorainneacha nua gabhála le haghaidh tuinníní buí (Thunnus albacares) nach ndéanann difear do theorainneacha gabhála an Aontais faoi chreat IOTC. Mar sin féin, laghdaigh sé na deiseanna úsáid a bhaint as feistí um chomhbhailiú éisc (FADanna) agus soithí soláthair. Glacadh bearta maidir le roic de chineál Mobulidae a choinneáil. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(42)

Tionólfar cruinniú bliantúil na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO) ón 14 go dtí an 18 Feabhra 2020. Ba cheart na bearta reatha i limistéar Choinbhinsiún SPRFMO a choinneáil go sealadach go dtí go dtionólfar an cruinniú bliantúil sin.

(43)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2017, ghlac an Coimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha (IATTC) beart caomhantais i ndáil leis an tuinnín buí, an tuinnín mórshúileach agus an tuinnín aigéanach le haghaidh na tréimhse 2018–2020. Níor athbhreithníodh an beart caomhnaithe sin ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2019 agus, dá bhrí sin, ba cheart leanúint dá chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(44)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2019, dhaingnigh an Coimisiún um an Tuinnín Gorm Deisceartach a Chaomhnú an TAC don tuinnín gorm deisceartach (CCSBT) le haghaidh na tréimhse 2018–2020 a glacadh ag an gcruinniú bliantúil in 2016. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(45)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aici in 2019, ghlac Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thoir Theas (SEAFO) TACanna le haghaidh na bpríomhspeiceas atá faoina cúram. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(46)

Ag an gcruinniú bliantúil a bhí aige in 2019, choinnigh an Coimisiún Iascaigh don Aigéan Ciúin Iartharach agus don Aigéan Ciúin Láir (WCPFC) na bearta caomhantais agus bainistithe a glacadh roimhe sin. Ba cheart leanúint de na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(47)

Ag an 41ú cruinniú bliantúil a bhí aici, in 2019, ghlac Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (NAFO) roinnt deiseanna iascaireachta le haghaidh 2020 le haghaidh stoic áirithe i bhfolimistéir 1 go 4 de limistéar Choinbhinsiún NAFO. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(48)

Ag an 6ú cruinniú de na páirtithe i gComhaontú Iascaigh an Aigéin Indiaigh Theas (SIOFA), in 2019, glacadh bearta caomhantais agus bainistíochta le haghaidh na stoc sin faoi raon feidhme an chomhaontaithe. Ba cheart na bearta sin a chur chun feidhme i ndlí an Aontais.

(49)

A mhéid a bhaineann leis na deiseanna iascaireachta le haghaidh an phortáin sneachta timpeall ar limistéar Svalbard, deonaítear faoi Chonradh Pháras 1920 rochtain chothrom neamh-idirdhealaitheach ar acmhainní do gach páirtí sa Chonradh sin, lena n-áirítear i ndáil le hiascaireacht. Leagadh amach tuairim an Aontais maidir leis an rochtain sin, a mhéid a bhaineann le portáin sneachta a iascach ar an scairbh ilchríochach timpeall ar Svalbard, in dhá note verbale chuig an Iorua dar dáta an 25 Deireadh Fómhair 2016 agus an 24 Feabhra 2017. D’fhonn a áirithiú go dtabharfar saothrú an phortáin sneachta laistigh de limistéar Svalbard i gcomhréir le cibé rialacha bainistíochta neamh-idirdhealaitheacha a d’fhéadfadh an Iorua a leagan amach, a bhfuil ceannasacht agus dlínse aici sa limistéar laistigh de theorainneacha an Chonartha sin, is iomchuí an líon soithí dá n-údaraítear an t-iascach sin a dhéanamh a shocrú. Tá cionroinnt na ndeiseanna iascaireachta sin i measc na mBallstát teoranta do 2020. Meabhraítear gur ar na Ballstáit brataí atá an phríomhfhreagracht, san Aontas, comhlíonadh an dlí is infheidhme a áirithiú.

(50)

I gcomhréir leis an dearbhú ón Aontas chuig Poblacht Bholavarach Veiniséala (11), ní mór na deiseanna iascaireachta sclamhairí a bheidh ar fáil do Veiniséala in uiscí an Aontais a shocrú.

(51)

Ós rud é go bhfuil forálacha áirithe le cur i bhfeidhm ar bhonn leanúnach, agus d’fhonn éiginnteacht dhlíthiúil a sheachaint le linn na tréimhse idir deireadh 2020 agus dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin lena socraítear na deiseanna iascaireachta le haghaidh 2021, ba cheart na forálacha maidir le toirmisc agus séasúir choiscthe a leagtar amach sa rialachán seo a bheith fós infheidhme ag tús 2021, go dtí go dtiocfaidh an Rialachán lena socraítear na deiseanna iascaireachta le haghaidh 2021 i bhfeidhm.

(52)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún a mhéid a bhaineann le Ballstáit aonair a údarú chun cionrannta iarrachta iascaireachta a bhainistiú i gcomhréir le córas cileavat lae. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 (12).

(53)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún a mhéid a bhaineann le laethanta breise ar muir a dheonú le haghaidh scor buan gníomhaíochtaí iascaireachta agus le haghaidh cumhdach feabhsaithe breathnóirí eolaíochta, agus a mhéid a bhaineann le formáidí scarbhileoga a bhunú chun faisnéis a bhailiú agus a tharchur a bhaineann le haistriú laethanta ar muir idir soithí iascaireachta a bhfuil bratach Ballstáit ar foluain acu. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

(54)

D'fhonn cur isteach ar ghníomhaíochtaí iascaireachta a sheachaint agus slí bheatha iascairí an Aontais a áirithiú, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo ón 1 Eanáir 2020, cé is moite de na forálacha a bhaineann le teorainneacha ar iarrachtaí iascaireachta, ar cheart feidhm a bheith acu ón 1 Feabhra 2020, agus forálacha áirithe a bhaineann le réigiúin ar leith, ar cheart dáta sonrach cur i bhfeidhm a bheith ag gabháil leo. Ar chúiseanna práinne, ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm láithreach tar éis a fhoilsithe.

(55)

Glacann na heagraíochtaí ábhartha réigiúnacha bainistíochta iascaigh (ERBIanna) bearta idirnáisiúnta áirithe lena gcruthaítear nó lena sriantar deiseanna iascaireachta le haghaidh an Aontais ag deireadh na bliana agus tiocfaidh feidhm do na bearta sin sula dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm. Ní mór, dá bhrí sin, go mbeadh feidhm chúlghabhálach ag na forálacha lena gcuirtear na bearta sin chun feidhme i ndlí an Aontais. Go háirithe, ós rud é go maireann an séasúr iascaireachta i limistéar Choinbhinsiún CAMLR ón 1 Nollaig go dtí an 30 Samhain agus, ar an gcaoi sin, go leagtar síos deiseanna nó toirmisc áirithe iascaireachta i limistéar Choinbhinsiún CAMLR don tréimhse dar tús an 1 Nollaig 2019, is iomchuí go mbeadh feidhm ag forálacha ábhartha an Rialacháin seo ón dáta sin. Ní dhéanann an cur i bhfeidhm cúlghabhálach sin dochar do phrionsabal an ionchais dhlisteanaigh ós rud é go bhfuil cosc ar chomhaltaí CCAMLR iascaireacht a dhéanamh i Limistéar Choinbhinsiún CAMLR gan údarú.

(56)

Ba cheart deiseanna iascaireachta a úsáid i gcomhlíonadh iomlán dhlí an Aontais;

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

TEIDEAL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar

1.   Leis an Rialachán seo, socraítear na deiseanna iascaireachta a bheidh ar fáil in uiscí an Aontais agus do shoithí iascaireachta de chuid an Aontais in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad, le haghaidh stoic éisc áirithe agus grúpaí stoc éisc.

2.   Áirítear leis na deiseanna iascaireachta dá dtagraítear i mír 1:

(a)

na teorainneacha gabhála le haghaidh na bliana 2020 agus, i gcás ina sonraítear amhlaidh sa Rialachán seo, le haghaidh na bliana 2021;

(b)

na teorainneacha iarrachta iascaireachta le haghaidh na bliana 2020, cé is moite de na teorainneacha iarrachta iascaireachta in Iarscríbhinn IIA, a mbeidh feidhm acu ón 1 Feabhra 2020 go dtí an 31 Eanáir 2021;

(c)

na deiseanna iascaireachta le haghaidh na tréimhse ón 1 Nollaig 2019 go dtí an 30 Samhain 2020 le haghaidh stoic áirithe i Limistéar Choinbhinsiún CCAMLR;

(d)

na deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic áirithe i Limistéar Choinbhinsiún IATTC a leagtar amach in Airteagal 30 le haghaidh na dtréimhsí in 2019 agus 2020 a shonraítear san Airteagal sin.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.   Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir leis na soithí seo a leanas:

(a)

soithí iascaireachta de chuid an Aontais;

(b)

soithí tríú tír in uiscí an Aontais.

2.   Tá feidhm ag an Rialachán seo freisin maidir le hiascaigh áineasa i gcás ina dtagraítear go sainráite do na hiascaigh sin sna forálacha ábhartha.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe dá dtagraítear in Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Ina dteannta sin, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn ‘soitheach tríú tír’ soitheach iascaireachta a bhfuil bratach tríú tír ar foluain aici, agus atá cláraithe i dtríú tír;

(b)

ciallaíonn ‘iascaigh áineasa’ gníomhaíochtaí iascaireachta neamhthráchtála, lena saothraítear acmhainní bitheolaíocha na mara, amhail áineas, turasóireacht nó spórt;

(c)

ciallaíonn ‘uiscí idirnáisiúnta’ uiscí atá lasmuigh de cheannasacht nó de dhlínse aon Stáit;

(d)

ciallaíonn ‘gabháil iomlán incheadaithe’ (TAC):

(i)

in iascaigh atá faoi réir na díolúine ón oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír dá dtagraítear in Airteagal 15(4) go (7) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, an chainníocht éisc a fhéadfar a thabhairt i dtír as gach stoc gach bliain;

(ii)

i ngach iascach eile, an chainníocht éisc a fhéadfar a ghabháil as gach stoc gach bliain;

(e)

ciallaíonn ‘cuóta’ an cion den TAC a chionroinntear ar an Aontas, ar Bhallstát nó ar thríú tír;

(f)

ciallaíonn ‘measúnuithe anailíseacha’ meastóireachtaí cainníochtúla ar threochtaí i stoc ar leith, bunaithe ar shonraí maidir le bitheolaíocht agus saothrú an stoic sin, ar léirigh athbhreithniú eolaíoch na sonraí sin a bheith de cháilíocht leordhóthanach chun comhairle eolaíoch a sholáthar i ndáil le roghanna maidir le gabhálacha amach anseo;

(g)

ciallaíonn ‘mogallmhéid’ mogallmhéid líonta iascaireachta mar a shainmhínítear i bpointe (34) d'Airteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (13);

(h)

ciallaíonn ‘clár cabhlaigh iascaireachta an Aontais’ an clár arna bhunú ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 24(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(i)

ciallaíonn ‘logleabhar iascaireachta’ an logleabhar dá dtagraítear in Airteagal 14 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009.

Airteagal 4

Limistéir iascaireachta

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe limistéir seo a leanas:

(a)

is éard is limistéir ICES (an Chomhairle Idirnáisiúnta um Thaiscéalaíocht na Mara) ann na limistéir gheografacha a shonraítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14);

(b)

ciallaíonn ‘Skagerrak’ an limistéar geografach a theorannaítear thiar le líne a théann ó theach solais Hanstholm go dtí teach solais Lindesnes agus ó dheas le líne a théann ó theach solais Skagen go dtí teach solais Tistlarna agus ón bpointe sin go dtí an pointe is gaire ar chósta na Sualainne;

(c)

ciallaíonn ‘Kattegat’ an limistéar geografach a theorannaítear ó thuaidh le líne a théann ó theach solais Skagen go dtí teach solais Tistlarna agus ón bpointe sin go dtí an pointe is gaire ar chósta na Sualainne agus ó dheas le líne a théann ó Hasenøre go dtí Gnibens Spids, ó Korshage go dtí Spodsbjerg, agus ó Gilbjerg Hoved go dtí Kullen;

(d)

ciallaíonn ‘Aonad Feidhmiúil 16 d’fholimistéar 7 ICES’ an limistéar geografach a theorannaítear le rumlínte a cheanglaíonn go seicheamhach na suíomhanna seo a leanas:

53°30′ T 15°00′ I,

53°30′ T 11°00′ I,

51°30′ T 11°00′ I,

51°30′ T 13°00′ I,

51°00′ T 13°00′ I,

51°00′ T 15°00′ I;

(e)

ciallaíonn ‘Aonad Feidhmiúil 25 de roinn 8c ICES’ an limistéar geografach a theorannaítear le rumlínte a cheanglaíonn go seicheamhach na suíomhanna seo a leanas:

43°00′ T 9°00′ I,

43°00' T 10°00' I,

43°30′ T 10°00′ I,

43°30′ T 9°00′ I,

44°00' T 9°00' I,

44°00' T 8°00' I,

43°30′ T 8°00′ I;

(f)

ciallaíonn ‘Aonad Feidhmiúil 26 de roinn 9a ICES’ an limistéar geografach a theorannaítear le rumlínte a cheanglaíonn go seicheamhach na suíomhanna seo a leanas:

43°00′ T 8°00′ I,

43°00′ T 10°00′ I,

42°00′ T 10°00′ I,

42°00′ T 8°00′ I;

(g)

ciallaíonn ‘Aonad Feidhmiúil 27 de roinn 9a ICES’ an limistéar geografach a theorannaítear le rumlínte a cheanglaíonn go seicheamhach na suíomhanna seo a leanas:

42°00′ T 8°00′ I,

42°00′ T 10°00′ I,

38°30′ T 10°00′ I,

38°30′ T 9°00′ I,

40°00′ T 9°00′ I,

40°00′ T 8°00′ I;

(h)

ciallaíonn ‘Aonad Feidhmiúil 30 de roinn 9a ICES’ an limistéar geografach faoi dhlínse na Spáinne i Murascaill Cádiz agus sna huiscí máguaird in 9a;

(i)

ciallaíonn ‘Aonad Feidhmiúil 31 de roinn 8c ICES’ an limistéar geografach a theorannaítear le rumlínte a cheanglaíonn go seicheamhach na suíomhanna seo a leanas:

43°30′ T 6°00′ I,

44°00' T 6°00' I,

44°00' T2°00' I,

43°30′ T 2°00′ I;

(j)

ciallaíonn ‘Murascaill Cádiz’ an limistéar geografach de roinn 9a ICES lastoir de dhomhanfhad 7°23′ 48″ I;

(k)

is é ‘Limistéar Choinbhinsiún CCAMLR’ an limistéar geografach a shainmhínítear i bpointe (a) d’Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 601/2004 ón gComhairle (15);

(l)

is iad limistéir CECAF (an Coiste Iascaigh um an Atlantach Thoir Láir) na limistéir gheografacha a shonraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (16);

(m)

is é ‘Limistéar Choinbhinsiún IATTC’ an limistéar geografach a shainítear sa Choinbhinsiún chun an Coimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha arna bhunú le Coinbhinsiún 1949 idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Poblacht Chósta Ríce a Neartú (17);

(n)

is é ‘Limistéar Choinbhinsiún ICCAT’ an limistéar geografach a shainítear sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (18);

(o)

is é ‘Réimse Inniúlachta IOTC’ an limistéar geografach a shainítear sa Chomhaontú maidir le Bunú Choimisiún Tuinníní an Aigéin Indiaigh (19);

(p)

is iad limistéir NAFO na limistéir gheografacha a shonraítear in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (20);

(q)

is é ‘Limistéar Choinbhinsiún SEAFO’ an limistéar geografach a shainítear sa Choinbhinsiún um chaomhnú agus um bainistiú acmhainní iascaigh an Atlantaigh Thoir Theas (21);

(r)

is é ‘Limistéar Chomhaontú SIOFA’ an limistéar geografach a shainítear i gComhaontú Iascaigh an Aigéin Indiaigh Theas (22);

(s)

is é ‘Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO’ an limistéar geografach a shainítear sa Choinbhinsiún um chaomhnú agus bainistiú acmhainní iascaigh na mórmhara san Aigéan Ciúin Theas (23);

(t)

is é ‘Limistéar Choinbhinsiún WCPFC’ an limistéar geografach a shainítear sa Choinbhinsiún maidir le Stoic Éisc Mhórimirceacha san Aigéan Ciúin Iartharach agus san Aigéan Ciúin Láir a Chaomhnú agus a Bhainistiú (24);

(u)

is í ‘mórmhuir Mhuir Bheiring’ limistéar geografach mhórmhuir Mhuir Bheiring thar 200 muirmhíle ó na bonnlínte óna dtomhaistear leithead fharraige theorann Stáit chósta Mhuir Bheiring;

(v)

is é an ‘limistéar forluí idir IATTC agus WCPFC’ an limistéar geografach a shainítear leis na teorainneacha seo a leanas:

domhanfhad 150° I,

domhanfhad 130° I,

domhanleithead 4° D,

domhanleithead 50° D.

TEIDEAL II

NA DEISEANNA IASCAIREACHTA LE hAGHAIDH SOITHÍ IASCAIREACHTA DE CHUID AN AONTAIS

CAIBIDIL I

Forálacha ginearálta

Airteagal 5

TACanna agus cionrannta

1.   Leagtar amach in Iarscríbhinn I na TACanna le haghaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais in uiscí an Aontais nó in uiscí áirithe nach den Aontas iad agus cionroinnt na TACanna sin i measc na mBallstát, agus na coinníollacha atá nasctha ó thaobh feidhme leis sin i gcás inarb iomchuí.

2.   Beidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais údaraithe chun iascaireacht a dhéanamh, laistigh de na TACanna a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, in uiscí laistigh de dhlínse iascach Oileáin Fharó, na Graonlainne agus na hIorua, agus sa limistéar iascaireachta mórthimpeall Jan Mayen, faoi réir an choinníll a leagtar amach in Airteagal 16 den Rialachán seo, agus in Iarscríbhinn III a ghabhann leis, agus i Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (25) agus ina fhorálacha cur chun feidhme.

Airteagal 6

TACanna a bheidh le cinneadh ag na Ballstáit

1.   Cinnfidh an Ballstát lena mbaineann na TACanna i gcás stoic éisc áirithe. Sainaithnítear na stoic sin in Iarscríbhinn I.

2.   Maidir leis na TACanna a bheidh le cinneadh ag na Ballstáit:

(a)

beidh siad comhchuí le prionsabail agus rialacha CBI, go háirithe prionsabal shaothrú inbhuanaithe an stoic; agus

(b)

beidh de thoradh orthu:

(i)

má bhíonn measúnú anailíseach ar fáil, beidh saothrú an stoic comhchuí leis an uastáirgeacht inbhuanaithe ó 2020 amach, agus an dóchúlacht is airde is féidir ann gurb amhlaidh a bheidh; nó

(ii)

mura mbeidh measúnú anailíseach ar fáil nó má bhíonn sé neamhiomlán, beidh saothrú an stoic comhchuí leis an gcur chuige réamhchúraim i leith bainistiú iascach.

3.   Faoin 15 Márta 2020, cuirfidh gach Ballstát lena mbaineann an fhaisnéis seo a leanas faoi bhráid an Choimisiúin:

(a)

na TACanna arna nglacadh;

(b)

na sonraí arna mbailiú agus arna measúnú ag an mBallstát lena mbaineann ar a bhfuil na TACanna arna nglacadh bunaithe;

(c)

sonraí maidir leis an gcaoi a gcomhlíonann na TACanna a glacadh mír 2.

Airteagal 7

Coinníollacha maidir le gabhálacha agus foghabhálacha a thabhairt i dtír

1.   Gabhálacha nach bhfuil faoi réir na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír a bhunaítear faoi Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, ní choinneofar ar bord iad ná ní thabharfar i dtír iad ach amháin:

(a)

má ghabh soithí iad a bhfuil bratach Ballstáit ar foluain orthu, a bhfuil cuóta acu agus nach bhfuil an cuóta sin ídithe; nó

(b)

más cion de chuóta de chuid an Aontais iad nár cionroinneadh de réir cuóta i measc na mBallstát, agus nár ídíodh an cuóta sin de chuid an Aontais.

2.   Sainaithnítear in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo stoic na speiceas nach spriocspeicis iad laistigh de theorainneacha bitheolaíocha sábháilte dá dtagraítear in Airteagal 15(8) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 chun críocha an mhaolaithe ón oibleagáid gabhálacha a chomhaireamh in aghaidh na gcuótaí ábhartha dá bhforáiltear san Airteagal sin.

Airteagal 8

Sásra um malartuithe cuótaí le haghaidh TACanna le haghaidh foghabhálacha dosheachanta maidir leis an oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír

1.   D'fhonn tabhairt isteach na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír a chur san áireamh agus d'fhonn cuótaí le haghaidh foghabhálacha áirithe a chur ar fáil do Bhallstáit nach bhfuil cuóta acu, beidh feidhm ag an sásra um malartuithe cuótaí mar a leagtar amach i míreanna 2-5 den Airteagal seo maidir leis na TACanna a shainaithnítear in Iarscríbhinn IA.

2.   Cuirfear 6 % de gach cuóta ó na TACanna le haghaidh troisc sa Mhuir Cheilteach, troisc in Iarthar na hAlban, faoitíní i Muir Éireann agus leathóga i ranna 7h, 7j agus 7k ICES, agus 3 % de gach cuóta ón TAC le haghaidh fhaoitíní Iarthar na hAlban, arna chionroinnt ar gach Ballstát, ar fáil do linn le haghaidh malartuithe cuótaí, a bheidh oscailte ón 1 Eanáir 2020. Beidh rochtain eisiach ag na Ballstáit gan chuóta ar an linn cuótaí go dtí an 31 Márta 2020.

3.   Ní fhéadfar na cainníochtaí arna dtarraingt ón linn a mhalartú ná a aistriú chuig an mbliain dár gcionn. Tabharfar aon chainníochtaí nár úsáideadh ar ais, tar éis an 31 Márta 2020, do na Ballstáit sin a rannchuidigh leis an linn i dtosach.

4.   Maidir leis na cuótaí a thabharfar ar ais, is fearr iad a thógáil ó liosta TACanna arna sainaithint ag gach Ballstát a rannchuidíonn leis an linn mar a liostaítear iad san Aguisín a ghabhann le hIarscríbhinn IA.

5.   Beidh luach tráchtála coibhéiseach ag na cuótaí sin, rud a thomhaisfear trí úsáid a bhaint as ráta malairte margaidh nó rátaí malairte eile atá inghlactha go frithpháirteach. In éagmais malairt roghanna, úsáidfear an luach eacnamaíoch coibhéiseach i gcomhréir leis na meánphraghsanna san Aontas an bhliain roimhe sin, arna soláthar ag Faireachlann an Mhargaidh Eorpaigh um Iascach agus um Tháirgí Dobharshaothraithe.

6.   I gcásanna nach gceadaítear leis an sásra um malartuithe cuótaí a leagtar amach i míreanna 2-5 thuas do na Ballstáit a bhfoghabhálacha dosheachanta a chumhdach go feadh méid comhchosúil, déanfaidh na Ballstáit iarracht teacht ar chomhaontú maidir le malartuithe cuótaí de bhun Airteagal 16(8) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, agus é á áirithiú acu go mbeidh luach tráchtála coibhéiseach ag na cuótaí a mhalartaítear.

Airteagal 9

Teorainneacha ar iarrachtaí iascaireachta i roinn 7e ICES

1.   Maidir leis na tréimhsí dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 1(2), leagtar amach in Iarscríbhinn IIA gnéithe teicniúla na gceart agus na n-oibleagáidí a bhaineann le hIarscríbhinn IIA le haghaidh stoc na sól a bhainistiú i roinn 7e ICES.

2.   Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, líon breise laethanta ar muir a chionroinnt ar Bhallstát iarrthach, de bhreis ar na laethanta dá dtagraítear i bpointe 5 d'Iarscríbhinn IIA, a bhféadfaidh soitheach a bheith údaraithe ag a Ballstát brataí a bheith laistigh de roinn 7e ICES agus trealamh rialáilte á iompar ar bord aici, ar bhonn iarraidh den sórt sin ón mBallstát sin, i gcomhréir le pointe 7.4 d'Iarscríbhinn IIA. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 50(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

3.   Féadfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, trí lá ar a mhéad idir an 1 Feabhra 2020 agus an 31 Eanáir 2021 de bhreis ar na laethanta dá dtagraítear i bpointe 5 d'Iarscríbhinn IIA a chionroinnt ar Bhallstát iarrthach, a bhféadfaidh soitheach a bheith laistigh de roinn 7e ICES ar bhonn clár feabhsaithe maidir le clúdach breathnóra eolaíoch dá dtagraítear i bpointe 8.1 d'Iarscríbhinn IIA. Déanfar an chionroinnt sin ar bhonn na tuairisce a chuir an Ballstát isteach i gcomhréir le pointe 8.3 d'Iarscríbhinn IIA agus tar éis dul i gcomhairle le STECF. Is i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 50(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.

Airteagal 10

Bearta maidir le hiascaigh doingean mara Eorpach

1.   Toirmiscfear ar shoithí iascaireachta de chuid an Aontais, agus ar aon iascaigh thráchtála ón gcladach, doingin mhara Eorpacha a iascach i ranna 4b agus 4c ICES, agus i bhfolimistéar 7 ICES. Toirmiscfear na doingin mhara Eorpacha a ghabhfar sa limistéar sin a choinneáil, a thrasloingsiú, a athlonnú nó a thabhairt i dtír.

2.   De mhaolú ar mhír 1, in Eanáir 2020 agus ón 1 Aibreán go dtí an 31 Nollaig 2020, féadfaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais i ranna 4b, 4c, 7d, 7e, 7f agus 7h ICES agus in uiscí laistigh de 12 mhuirmhíle ó na bonnlínte atá faoi cheannasacht na Ríochta Aontaithe i ranna 7a agus 7g ICES doingin mhara Eorpacha, a ghabhfar sa limistéar sin leis trealamh seo a leanas agus laistigh de na teorainneacha seo a leanas, a iascach, a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a athlonnú nó a thabhairt i dtír:

(a)

ag úsáid tráil ghrinnill (26), le haghaidh foghabhálacha dosheachanta nach mó ná 520 cileagram in aghaidh dhá mhí agus 5 % de mheáchan ghabhálacha iomlána na n-orgánach muirí ar bord arna ngabháil ag an soitheach sin in aghaidh an turais iascaireachta;

(b)

ag úsáid saighní (27), le haghaidh foghabhálacha dosheachanta nach mó ná 520 cileagram in aghaidh dhá mhí agus 5 % de mheáchan ghabhálacha iomlána na n-orgánach muirí ar bord arna ngabháil ag an soitheach sin in aghaidh an turais iascaireachta;

(c)

ag úsáid duán agus doruithe (28), nach mó ná 5,7 tonna an soitheach in aghaidh na bliana;

(d)

ag úsáid líonta geolbhaigh seasta (29), le haghaidh foghabhálacha dosheachanta nach mó ná 1,4 tonna an soitheach in aghaidh na bliana.

Beidh feidhm ag na maoluithe a leagtar amach sa chéad fhomhír maidir le soithí iascaireachta de chuid an Aontais a thaifead gabhálacha taifeadta doingean mara Eorpach i gcaitheamh na tréimhse ón 1 Iúil 2015 go dtí an 30 Meán Fómhair 2016: i bpointe (c) le gabhálacha taifeadta ag úsáid duán agus doruithe, agus i bpointe (d) le gabhálacha taifeadta ag úsáid líonta geolbhaigh seasta. I gcás ina ndéanfar soitheach eile a chur in ionad soitheach iascaireachta de chuid an Aontais, féadfaidh na Ballstáit a cheadú go mbeidh feidhm ag an maolú maidir le soitheach iascaireachta eile ar choinníoll nach dtiocfaidh méadú ar an líon soithí iascaireachta de chuid an Aontais atá faoi réir an mhaolaithe agus nach dtiocfaidh méadú ar a n-acmhainneacht fhoriomlán iascaireachta.

3.   Ní bheidh na teorainneacha gabhála a leagtar amach i mír 2 inaistrithe idir soithí ná, i gcás ina mbeidh feidhm ag teorainn mhíosúil, ó mhí amháin go dtí mí eile. I gcás soithí iascaireachta de chuid an Aontais a bhaineann úsáid as níos mó ná trealamh amháin in aon mhí féilire amháin, beidh feidhm ag an teorainn ghabhála is ísle a leagtar amach i mír 2 le haghaidh aon trealamh.

Tuairisceoidh na Ballstáit don Choimisiún maidir le gach gabháil den doingean mara Eorpach de réir cineál trealaimh tráth nach déanaí ná 15 lá tar éis dheireadh gach míosa.

4.   Áiritheoidh an Fhrainc agus an Spáinn nach rachaidh an bhásmhaireacht stoic doingean mara i ranna 8a agus 8b ICES ó iascaigh thráchtála agus áineasa os cionn luachphointe FMSY a bhfuil 2 533 tona de ghabhálacha iomlána mar thoradh air, mar a cheanglaítear le hAirteagal 4(3) de Rialachán (AE) 2019/472.

5.   I gcás iascaigh áineasa, lena n-áirítear ón gcladach, i ranna 4b, 4c, 6c, 7a go dtí 7k ICES:

(a)

ón 1 Eanáir go dtí an 29 Feabhra agus ón 1 go dtí an 31 Nollaig 2020, ní cheadófar ach iascaireacht gabh agus scaoil le slat nó le dorú láimhe ar an doingean mara Eorpach. Le linn na dtréimhsí sin, toirmiscfear na doingin mhara Eorpacha a ghabhfar sa limistéar sin a choinneáil, a athlonnú, a thrasloingsiú, nó a thabhairt i dtír;

(b)

ón 1 Márta go dtí an 30 Samhain 2020, ní fhéadfar níos mó ná dhá eiseamal den doingean mara Eorpach a ghabháil agus a choinneáil in aghaidh an iascaire in aghaidh an lae.

Ní bheidh feidhm ag pointe (b) den chéad fhomhír maidir le líonta seasmhacha, nach féidir a úsáid chun doingean mara Eorpach a ghabháil nó a choinneáil le linn na tréimhse dá dtagraítear sa phointe sin. Is é 42 cm an t-íosmhéid do dhoingean mara Eorpach a choinneofar.

6.   In iascaigh áineasa i ranna 8a agus 8b ICES, féadfar uasmhéid de dhá eiseamal den doingean mara Eorpach a ghabháil agus a choinneáil in aghaidh an iascaire in aghaidh an lae. Ní bheidh feidhm ag an mír seo maidir le líonta seasmhacha nach féidir doingean mara Eorpach a ghabháil nó a choinneáil. Is é 42 cm an t-íosmhéid do dhoingean mara Eorpach a choinneofar.

7.   Beidh míreanna 5 agus 6 gan dochar do bhearta náisiúnta níos déine maidir le hiascaigh áineasa.

Airteagal 11

Bearta maidir le hiascaigh eascann Eorpach in uiscí an Aontais de limistéar ICES

Toirmiscfear aon iascach spriocdhírithe, teagmhasach nó áineasa ar an eascann Eorpach in uiscí an Aontais de limistéar ICES agus in uiscí goirte amhail inbhir, murlaigh cois cósta agus uiscí trasdultacha ar feadh tréimhse trí mhí as a chéile, arna chinneadh ag gach Ballstát, idir an 1 Lúnasa 2020 agus an 28 Feabhra 2021. Cuirfidh na Ballstáit an tréimhse a chinnfear in iúl don Choimisiún tráth nach déanaí ná an 1 Meitheamh 2020.

Airteagal 12

Forálacha speisialta maidir le cionrannta deiseanna iascaireachta

1.   Beidh cionroinnt deiseanna iascaireachta i measc na mBallstát mar a leagtar amach iad sa Rialachán seo gan dochar do na nithe seo a leanas:

(a)

malartuithe arna ndéanamh de bhun Airteagal 16(8) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(b)

asbhaintí agus ath-chionrannta arna ndéanamh de bhun Airteagal 37 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009;

(c)

ath-chionrannta arna ndéanamh de bhun Airteagail 12 agus 47 de Rialachán (AE) Uimh. 2017/2403;

(d)

gabhálacha breise arna gceadú faoi Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 agus Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(e)

cainníochtaí arna gcoinneáil siar i gcomhréir le hAirteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 agus Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013;

(f)

asbhaintí arna ndéanamh de bhun Airteagail 105, 106 agus 107 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009;

(g)

aistrithe agus malartuithe cuóta de bhun Airteagal 17 den Rialachán seo.

2.   Déantar na stoic atá faoi réir TACanna réamhchúraim nó anailíseacha a shainaithint in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo chun críoch bhainistiú bliantúil na TACanna agus na gcuótaí dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 847/96.

3.   Seachas i gcás ina sonraítear a mhalairt in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, beidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 maidir le stoic atá faoi réir TAC réamhchúraim, agus beidh feidhm ag Airteagal 3(2) agus (3) agus ag Airteagal 4 den Rialachán sin maidir le stoic atá faoi réir TAC anailíseach.

4.   Ní bheidh feidhm ag Airteagail 3 agus 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96 i gcás ina n-úsáidfidh Ballstát an tsolúbthacht bhliantúil dá bhforáiltear in Airteagal 15(9) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

Airteagal 13

Bearta ceartaitheacha do throsc agus faoitín sa Mhuir Cheilteach

1.   Beidh feidhm ag na bearta seo a leanas maidir le soithí de chuid an Aontais a bhíonn ag iascaireacht le tráil ghrinnill agus le saighní i ranna ICES ó 7f, 7 g, an chuid de 7h lastuaidh de dhomhanleithead 49° 30′ T agus an chuid de 7j lastuaidh de dhomhanleithead 49° 30′ T agus lastoir de dhomhanfhad 11°I:

(a)

Toirmiscfear ar shoithí de chuid an Aontais a dhéanann iascaireacht le tráil ghrinnill agus ar cadóg 20 % ar a laghad dá ngabhálacha iascaireacht a dhéanamh sa limistéar dá dtagraítear i mír 1 murab é go n-úsáidfidh siad ceann amháin de na roghanna trealaimh seo a leanas:

soc-fhoirceann 110 mm agus painéal de mhogall cearnógach 120 mm,

soc-fhoirceann 100 mm T90,

soc-fhoirceann 120mm,

100mm agus painéal de mhogall cearnógach 160mm go dtí an 31 Bealtaine 2020;

(b)

Ón 1 Meitheamh 2020, i dteannta na mbeart a luaitear i bpointe (a), úsáidfidh soithí an Aontais: (i) trealamh iascaireachta a tógadh agus spás íosta aon méadar amháin idir an líne iascaireachta agus an trealamh talún, nó (ii) aon mhodh atá cruthaithe a bheith ar a laghad chomh roghnaitheach céanna chun trosc a sheachaint, de réir mheasúnú ICES nó STECF;

(c)

Toirmiscfear ar shoithí de chuid an Aontais a dhéanann iascaireacht le saighní grinnill agus ar cadóg 20 % ar a laghad dá ngabhálacha iascaireacht a dhéanamh sa limistéar dá dtagraítear i mír 1 mura n-úsáidfidh siad ceann amháin de na roghanna trealaimh seo a leanas:

soc-fhoirceann 110 mm agus painéal de mhogall cearnógach 120 mm,

soc-fhoirceann 100 mm T90,

soc-fhoirceann 120 mm.

2.   Cé is moite de shoithí a thagann faoi raon feidhme Airteagal 9(2) de Rialachán Tarmligthe ón gCoimisiún (AE) 2018/2034 (30), toirmiscfear ar shoithí de chuid an Aontais a dhéanann iascaireacht le tráil ghrinnill agus le saighní i ranna ICES ó 7f go 7k agus sa limistéar laistiar de dhomhanfhad 5° I i roinn 7e ICES, nó ar shoithí de chuid an Aontais a bhíonn ag iascaireacht tráil ghrinnill sa limistéar de mhír 1 ar lú ná 20 % cadóg a ngabhálacha, mura n-úsáideann siad mogallmhéid íosta soc-fhoircinn 100 mm ar a laghad. Níl feidhm ag an íoscheanglas maidir le mogallmhéid soc-fhoircinn sin i gcás soithí nach mó ná 1,5 % a bhfoghabhálacha trosc, mar a mheas CETEI iad.

3.   De réir Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 agus Airteagal 27(2) de Rialachán (AE) 2019/1241, ríomhfar na céatadáin ghabhála mar chion de bheomheáchan na n-acmhainní bitheolaíocha muirí uile a thabharfar i dtír tar éis gach turais iascaireachta.

4.   Féadfaidh soithí de chuid an Aontais trealamh ionadúil ardroghnaitheach a úsáid seachas iad siúd a liostaítear i bpointí (a) agus (b) de mhír 1, ar dá airíonna teicniúla gur lú ná 1 % den trosc a ghabhtar léi, de réir staidéar eolaíoch a ndearna STECF meastóireacht air.

Airteagal 14

Bearta ceartaitheacha do throsc sa Mhuir Thuaidh

Leagtar amach in Iarscríbhinn IIC na limistéir atá coiscthe don iascaireacht seachas le hiascaigh peiligeach (peas-saighne agus tráil) agus na tréimhsí a mbeidh feidhm ag na tréimhsí coiscthe lena linn.

Airteagal 15

Bearta ceartaitheacha do throsc in Kattegat

1.   Ón 31 Bealtaine 2020, na soithí de chuid an Aontais a dhéanann iascaireacht le tráil ghrinnill (cóid trealaimh: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX agus PTB), le méid mogaill nach lú ná 120mm, úsáidfidh siad ceann amháin de na trealaimh roghnaitheacha seo a leanas:

(a)

greille shórtála nach mó ná 35 mm an spás idir na barraí inti, agus ina bhfuil sceithbhealach iasc neamhbhlocáilte;

(b)

greille shórtála nach mó ná 50 mm an spás idir na barraí inti lena scartar na speicis d'iasc cruinn, agus d’iasc leathógach, agus ina bhfuil sceithbhealach iasc neamhbhlocáilte don iasc leathógach;

(c)

painéal Seltra agus méid mogall cearnach 300 mm ann;

(d)

trealamh ardroghnaitheach rialáilte, a mbeidh de thoradh air, de réir an staidéir eolaíoch a rinne STECF, go ngabhtar níos lú ná 1,5 % de throsc, i gcás gurb é an t-aon trealamh é a bhíonn ar iompar ag an soitheach.

2.   Faoin 31 Márta 2020, féadfaidh na Ballstáit soithí de chuid an Aontais a shainaithint a mbeidh, trealamh le haghaidh iascach lándoiciméadaithe suiteáilte acu, faoin 31 Nollaig 2020 ar a dhéanaí, i dtionscadal de chuid Ballstáit lena mbaineann. Féadfaidh na soithí sin de chuid an Aontais trealamh a úsáid i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2019/1241. Cuirfidh na Ballstáit lena mbaineann liosta de na soithí sin in iúl don Choimisiún.

Airteagal 16

Speicis atá faoi thoirmeasc

1.   Toirmiscfear ar shoithí iascaireachta de chuid an Aontais na speicis seo a leanas a iascach, a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír:

(a)

an roc réaltach (Amblyraja radiata) in uiscí an Aontais de ranna 2a, 3a agus 7d ICES agus i bhfolimistéar 4 ICES;

(b)

an siorc slogach gainneach duille (Centrophorus squamosus) in uiscí an Aontais de roinn 2a ICES agus folimistéar 4 ICES agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta d’fholimistéir 1 agus 14 ICES;

(c)

an fíogach Portaingéalach (Centroscymnus coelolepis) in uiscí an Aontais de roinn 2a agus folimistéar 4 ICES agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta d’fholimistéar 1 agus 14 ICES;

(d)

an siorc eite eitleoige (Dalatias licha) in uiscí an Aontais de roinn 2a agus folimistéar 4 ICES agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta d’fholimistéir 1 agus 14 ICES;

(e)

an fíogach éansocach (Deania calcea) in uiscí an Aontais de roinn 2a agus folimistéar 4 ICES agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta d’fholimistéir 1 agus 14 ICES;

(f)

coimpléasc speiceas an sciata choitinn (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada agus Dipturus cf. intermedia) in uiscí an Aontais i roinn 2a ICES agus i bhfolimistéir 3, 4, 6, 7, 8, 9 agus 10 ICES;

(g)

an lóchrannsiorc mór (Etmopterus princeps) in uiscí an Aontais de roinn ICES 2a agus d’fholimistéar ICES 4 agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta d’fholimistéir 1 agus 14 ICES;

(h)

an gearrthóir (Galeorhinus galeus) nuair a ghabhtar le spiléir é in uiscí an Aontais de roinn 2a agus folimistéar 4 ICES agus in uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta d’fholimistéir 1, 5, 6, 7, 8, 12 agus 14 ICES;

(i)

an craosaire (Lamna nasus) sna huiscí uile;

(j)

an roc garbh (Raja clavata) in uiscí an Aontais de roinn 3a ICES;

(k)

an roc dústríoctha (Raja undulata) in uiscí an Aontais d’fholimistéir 6 agus 10 ICES;

(l)

an míolsiorc (Rhincodon typus) sna huiscí uile;

(m)

an giotáriasc coiteann (Rhinobatos rhinobatos) sa Mheánmhuir;

(n)

an fíogach gobach (Squalus acanthias) in uiscí an Aontais d’fholimistéir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agus 10 ICES, cé is moite de na cláir sheachanta mar a leagtar amach in Iarscríbhinn IA iad.

2.   Nuair a ghabhfar de thaisme na speicis dá dtagraítear i mír 1, ní dhéanfar aon dochar dóibh. Scaoilfear na heiseamail go pras.

Airteagal 17

Tarchur sonraí

Nuair a chuirfidh na Ballstáit faoi bhráid an Choimisiúin, de bhun Airteagail 33 agus 34 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, sonraí a bhaineann le tabhairt i dtír na gcainníochtaí stoc arna ngabháil agus a bhaineann le hiarracht iascaireachta, úsáidfidh siad na cóid stoic a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

CAIBIDIL II

Údaruithe iascaireachta in uiscí tríú tír

Airteagal 18

Údaruithe iascaireachta

1.   Leagtar amach in Iarscríbhinn III an líon uasta údaruithe iascaireachta le haghaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais a dhéanann iascaireacht in uiscí tríú tír.

2.   I gcás ina n-aistreoidh Ballstát amháin cuóta chuig Ballstát eile (‘malartú’) sna limistéir iascaireachta a leagtar amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo ar bhonn Airteagal 16(8) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, áireofar leis an aistriú sin aistriú iomchuí údaruithe iascaireachta agus tabharfar fógra don Choimisiún faoi. Mar sin féin, ní rachfar thar an líon iomlán údaruithe iascaireachta le haghaidh gach limistéir iascaireachta, mar a leagtar amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo.

CAIBIDIL III

Deiseanna iascaireachta in uiscí eagraíochtaí réigiúnacha bainistithe iascaigh

Roinn 1

Forálacha ginearálta

Airteagal 19

Aistrithe agus malartuithe cuótaí

1.   I gcás ina gceadaítear, faoi rialacha eagraíochta réigiúnaí bainistíochta iascaigh (‘ERBI’), aistrithe cuótaí nó malartuithe idir na páirtithe conarthacha chuig an ERBI, féadfaidh Ballstát (‘an Ballstát lena mbaineann’) plé a dhéanamh le páirtí conarthach san ERBI agus, de réir mar is iomchuí, leagan amach féideartha a bhunú i dtaca le haistriú nó malartú cuótaí atá beartaithe.

2.   Ach a dtabharfaidh an Ballstát lena mbaineann fógra don Choimisiún, féadfaidh an Coimisiún leagan amach an aistrithe nó an mhalartaithe cuótaí atá beartaithe agus a phléigh an Ballstát leis an bpáirtí conarthach ábhartha san ERBI a fhormhuiniú. Leis sin, cuirfidh an Coimisiún in iúl, gan moill mhíchuí, an toiliú a bheith faoi cheangal ag aistriú nó malartú cuótaí den sórt sin leis an bpáirtí conarthach ábhartha san ERBI. Tabharfaidh an Coimisiún fógra do rúnaíocht an ERBI maidir leis an aistriú nó malartú cuótaí arna chomhaontú i gcomhréir le rialacha na heagraíochta sin.

3.   Cuirfidh an Coimisiún na Ballstáit ar an eolas faoin aistriú cuótaí nó malartú cuótaí arna chomhaontú.

4.   Na deiseanna iascaireachta a fhaightear ón bpáirtí conarthach ábhartha san ERBI nó a aistrítear chuige faoin aistriú nó malartú cuótaí, measfar gur cuótaí iad a chionroinntear ar chionroinnt an Bhallstáit lena mbaineann nó a asbhaintear as an gcionroinnt sin, ón nóiméad a mbeidh feidhm leis an aistriú nó an malartú cuótaí i gcomhréir le téarmaí an chomhaontaithe ar ar thángthas leis an bpáirtí conarthach san ERBI nó i gcomhréir le rialacha ábhartha an ERBI, de réir mar is iomchuí. Ní dhéanfar aon athrú leis an gcionroinnt sin ar an eochair leithdháilte chun deiseanna iascaireachta a chionroinnt i measc na mBallstát i gcomhréir le prionsabal chobhsaíocht choibhneasta na ngníomhaíochtaí iascaireachta.

5.   Beidh feidhm ag an Airteagal seo go dtí an 31 Eanáir 2021 maidir le haistrithe cuótaí ó pháirtí conarthach in ERBI chuig an Aontas agus a cionroinneadh ina dhiaidh sin ar na Ballstáit.

Roinn 2

Limistéar Choinbhinsiún ICCAT

Airteagal 20

Teorainneacha maidir le hacmhainneacht iascaireachta, feirmeoireachta agus ramhraithe

1.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 1 d’Iarscríbhinn IV leis an líon bád baoite agus bád trálála de chuid an Aontais a údaraítear chun tuinníní gorma idir 8 kg/75 cm agus 30 kg/115 cm a iascach go gníomhach san Atlantach thoir.

2.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 2 d’Iarscríbhinn IV leis an líon soithí iascaireachta mionscála de chuid an Aontais a údaraítear chun tuinníní gorma idir 8 kg/75 cm agus 30 kg/115 cm a iascach go gníomhach sa Mheánmhuir.

3.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 3 d’Iarscríbhinn IV leis an líon soithí iascaireachta de chuid an Aontais a dhéanann iascaireacht ar thuinníní gorma i Muir Aidriad chun críoch feirmeoireachta agus a údaraítear chun tuinníní gorma idir 8 kg/75 cm agus 30 kg/115 cm a iascach go gníomhach.

4.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 4 d’Iarscríbhinn IV leis an líon soithí iascaireachta a údaraítear chun tuinníní gorma a iascach, a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a iompar nó a thabhairt i dtír san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir.

5.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 5 d’Iarscríbhinn IV leis an líon gaistí a úsáidtear in iascach tuinníní gorma an Atlantaigh Thoir agus na Meánmhara.

6.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 6 d’Iarscríbhinn IV leis an acmhainneacht iomlán feirmeoireachta tuinníní gorma, agus leis an uas-ionchur tuinníní gorma fiáine a chionroinntear ar na feirmeacha san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir.

7.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 7 d’Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Rialachán seo leis an líon uasta soithí iascaireachta de chuid an Aontais a údaraítear chun tuinnín colgach an tuaiscirt a iascach mar spriocspeiceas i gcomhréir le hAirteagal 12 Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle (31).

8.   Beidh teorainn mar a leagtar amach i bpointe 8 d’Iarscríbhinn IV leis an líon uasta soithí iascaireachta de chuid an Aontais atá 20 méadar ar a laghad ar a bhfad agus a bheidh ag iascach tuinníní mórshúileacha i Limistéar Choinbhinsiún ICCAT.

Airteagal 21

Iascaigh áineasa

I gcás inarb iomchuí, déanfaidh na Ballstáit sciar sonrach óna gcuótaí cionroinnte a chionroinnt le haghaidh iascaigh áineasa, de réir mar a leagtar amach in Iarscríbhinn ID.

Airteagal 22

Siorcanna

1.   Toirmiscfear aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna súisteála mórshúileach (Alopias superciliosus) a ghabhfar in aon iascach a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír.

2.   Toirmiscfear tabhairt faoi iascach spriocdhírithe ar speicis siorcanna súisteála den ghéineas Alopias.

3.   Toirmiscfear aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna ceann casúir de phór Sphyrnidae (ach amháin Sphyrna tiburo) a ghabhfar in iascaigh i Limistéar Choinbhinsiún ICCAT a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír.

4.   Toirmiscfear aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna bána aigéanacha (Carcharhinus longimanus) a thógfar in aon iascach a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír.

5.   Toirmiscfear síodsiorcanna (Carcharhinus falciformis) a ghabhfar in iascach ar bith a choinneáil ar bord.

Roinn 3

Limistéar Choinbhinsiún CAMLR

Airteagal 23

Fógraí maidir le hiascaigh thaiscéalaíocha

Má tá sé ar intinn ag Ballstát a bheith rannpháirteach in iascaigh spiléireachta thaiscéalaíocha ar an déadiasc (Dissostichus spp.) i bhfolimistéir 88.1 agus 88.2 agus i rannáin 58.4.1, 58.4.2 agus 58.4.3a FAO lasmuigh de limistéir faoi dhlínse náisiúnta in 2020, tabharfaidh sé fógra do Rúnaíocht CCAMLR i gcomhréir le hAirteagail 7 agus 7a de Rialachán (CE) Uimh. 601/2004 tráth nach déanaí ná an 1 Meitheamh 2020.

Airteagal 24

Teorainneacha ar iascaigh thaiscéalaíocha ar an déadiasc

1.   Beidh iascaireacht ar an déadiasc le linn thréimhse iascaireachta 2019/2020 teoranta do na Ballstáit, do na folimistéir agus don líon soithí a leagtar amach i gCuid A d’Iarscríbhinn V don speiceas, do TACanna agus do na teorainneacha foghabhála a leagtar amach i gCuid B d’Iarscríbhinn V.

2.   Toirmiscfear iascaireacht dhíreach ar speicis siorcanna chun críoch eile seachas taighde eolaíoch. Scaoilfear saor ina mbeatha aon fhoghabháil siorcanna, go háirithe siorcanna óga agus baineannaigh thorracha, a ghabhfar de thimpiste san iascach dordiasc.

3.   I gcás inarb infheidhme, scoirfear den iascaireacht in aon aonad taighde ar mionscála (SSRU) nuair a shroichfidh an ghabháil an TAC sonraithe, agus beidh an SSRU dúnta don iascaireacht don chuid eile den séasúr.

4.   Déanfar an iascaireacht ar fud raon geografach agus bataiméadrach atá chomh mór agus is féidir d'fhonn an fhaisnéis is gá a fháil chun an acmhainneacht iascaigh a chinneadh agus chun ró-chomhchruinniú gabhálacha agus iarrachta iascaireachta a sheachaint. Toirmiscfear iascaireacht a dhéanamh, áfach, in áiteanna i bhfolimistéir FAO 88.1 agus 88.2 agus i rannáin 58.4.1, 58.4.2 agus 58.4.3a, i gcás ina gceadaítear sin i gcomhréir le mír 1, i ndoimhneachtaí is lú ná 550 méadar.

Airteagal 25

Iascach crille le linn shéasúr iascaireachta 2020/2021

1.   Má bhíonn sé ar intinn ag Ballstát crill a iascach (Euphausia superba) i Limistéar Choinbhinsiún CAMLR le linn shéasúr iascaireachta 2020/2021, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún, tráth nach déanaí ná an 1 Bealtaine 2020, go bhfuil sé ar intinn aige crill a iascach, agus úsáid á baint aige as an bhformáid a leagtar síos i gCuid C d'Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo. Ar bhonn na faisnéise arna soláthar ag na Ballstáit, cuirfidh an Coimisiún na fógraí faoi bhráid Rúnaíocht CCAMLR tráth nach déanaí ná an 30 Bealtaine 2020.

2.   Áireofar leis an bhfógra dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo an fhaisnéis dá bhforáiltear in Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 601/2004 lena n-údaróidh an Ballstát gach soitheach chun bheith rannpháirteach san iascach crille.

3.   Maidir le Ballstát a bhfuil sé ar intinn aige crill a iascach i Limistéar Choinbhinsiún CCAMLR, ní thabharfaidh sé fógra faoina bhfuil ar intinn aige ach i leith soithí údaraithe a bhfuil a bhratach ar foluain acu tráth an fhógra nó a bhfuil bratach comhalta eile de CCAMLR ar foluain acu agus a mbeifí ag súil, tráth a dtarlaíonn an t-iascach, go mbeadh bratach an Bhallstáit sin ar foluain acu.

4.   I gcás ina gcoiscfear ar shoitheach údaraithe a bheith rannpháirteach in iascach crille de bharr cúiseanna dlisteanacha oibríochtúla nó de bharr force majeure, beidh na Ballstáit i dteideal soithí nár tugadh fógra fúthu do Rúnaíocht CCAMLR i gcomhréir le míreanna 1, 2 agus 3 den Airteagal seo a údarú chun bheith rannpháirteach san iascach sin. In imthosca den sórt sin, déanfaidh na Ballstáit lena mbaineann Rúnaíocht CCAMLR agus an Coimisiún a chur ar an eolas láithreach agus soláthróidh siad an méid seo a leanas:

(a)

sonraí iomlána an tsoithigh (na soithí) ionaid atá beartaithe, lena n-áirítear an fhaisnéis dá bhforáiltear in Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 601/2004;

(b)

cuntas cuimsitheach ar na cúiseanna atá leis an ionadú agus aon fhianaise thacaíochta nó tagairtí iomchuí.

5.   Ní údaróidh Ballstáit do shoitheach atá ar liosta CCAMLR de shoithí neamhdhleathacha, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a bheith rannpháirteach in iascaigh chrille.

Roinn 4

Limistéar Inniúlachta IOTC

Airteagal 26

Acmhainneacht iascaireachta soithí a dhéanann iascaireacht i Limistéar Inniúlachta IOTC a theorannú

1.   Is mar a leagtar amach i bpointe 1 d'Iarscríbhinn VI a bheidh an líon uasta soithí iascaireachta de chuid an Aontais a dhéanfaidh iascaireacht ar thuinníní trópaiceacha i Limistéar Inniúlachta IOTC agus an acmhainneacht chomhfhreagrach in olltonnáiste.

2.   Is mar a leagtar amach i bpointe 2 d'Iarscríbhinn VI a bheidh an líon uasta soithí iascaireachta de chuid an Aontais a dhéanfaidh iascaireacht ar cholgáin (Xiphias gladius) agus tuinníní colgacha (Thunnus alalunga) i Limistéar Inniúlachta IOTC agus an acmhainneacht chomhfhreagrach in olltonnáiste.

3.   Féadfaidh na Ballstáit soithí a sannadh do cheann amháin den dá iascach dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 a ath-chionroinnt ar an iascach eile, ar choinníoll gur féidir leo a léiriú don Choimisiún nach dtiocfaidh méadú as an sannadh sin ar an iarracht iascaireachta maidir leis na stoic éisc lena mbaineann.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit, i gcás ina mbeartaítear acmhainneacht a aistriú chuig cabhlach an Bhallstáit, go bhfuil na soithí atá le haistriú ar chlár soithí IOTC nó ar chlár soithí de chuid eagraíochtaí réigiúnach bainistithe iascaigh (ERBInna) eile tuinnín. Ina theannta sin, ní fhéadfar aon soitheach a aistriú atá ar liosta aon ERBI de shoithí a bhí rannpháirteach i ngníomhaíochtaí iascaireachta neamhdhleathacha neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte (NNN).

5.   Ní fhéadfaidh na Ballstáit a n-acmhainneacht iascaireachta a mhéadú os cionn na n-uasteorainneacha dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 ach laistigh de na huasteorainneacha a leagtar amach sna pleananna forbartha a cuireadh faoi bhráid IOTC.

Airteagal 27

Sruthfheistí um chomhbhailiú éisc agus soithí tacaíochta

1.   Ní dhéanfaidh soitheach peas-saighne is mó ná 300 sruthfheiste um chomhbhailiú éisc ghníomhach a imlonnú in aon am amháin.

2.   Maidir leis an líon soithí soláthair, ní bheidh níos mó ná an t-aon soitheach soláthair amháin mar thaca ag dhá shoitheach peas-saighne ar a laghad, agus beidh bratach an Bhallstáit chéanna ar foluain acu uile. Ní bheidh feidhm ag an bhforáil seo maidir le Ballstáit nach mbainfidh úsáid ach as an aon soitheach soláthair amháin.

3.   Ní bheidh níos mó ná an t-aon soitheach soláthair amháin mar thaca ag soitheach peas-saighne de chuid an Bhallstáit brataí chéanna tráth ar bith.

4.   Ní chláróidh an tAontas soithí soláthair nua nó breise i gclár soithí údaraithe IOTC.

Airteagal 28

Siorcanna

1.   Toirmiscfear aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna súisteála de gach speiceas d'fhine Alopiidae a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír in aon iascach.

2.   Toirmiscfear aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna bána aigéanacha (Carcharhinus longimanus) a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír in aon iascach, ach amháin i gcás soithí atá níos lú ná 24 mhéadar ar a bhfad iomlán agus a bhíonn ag gabháil d’iascaireacht laistigh de limistéar eacnamaíoch eisiach an Bhallstáit sin a bhfuil a bhratach ar foluain acu, agus ar choinníoll gur caitheamh áitiúil amháin atá beartaithe dá ngabháil.

3.   Nuair a ghabhfar de thaisme na speicis dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2, ní dhéanfar aon dochar dóibh. Scaoilfear na heiseamail go pras.

Roinn 5

Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO

Airteagal 29

Iascaigh pheiligeach

1.   Ní fhéadfaidh ach na Ballstáit sin a d'fheidhmigh gníomhaíochtaí iascach peiligeach go gníomhach i Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO in 2007, 2008 nó 2009 stoic pheiligeach a iascach sa limistéar sin i gcomhréir leis na TACanna a leagtar amach in Iarscríbhinn IH.

2.   Déanfaidh na Ballstáit dá dtagraítear i mír 1 leibhéal iomlán olltonnáiste na soithí a mbeidh a mbratach ar foluain acu agus a dhéanfaidh iascaireacht ar stoc peiligeach in 2019 a theorannú go dtí leibhéal iomlán olltonnáiste an Aontais sa limistéar sin, eadhon 78 600.

3.   Ní fhéadfar na deiseanna iascaireachta a leagtar amach in Iarscríbhinn IH a úsáid ach ar choinníoll go seolfaidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún liosta de na soithí a dhéanann iascaireacht go gníomhach nó a bhíonn ag gabháil do thrasloingsiú i limistéar Choinbhinsiún SPRFMO, taifid ó na córais faireacháin soithí, tuarascálacha míosúla maidir le gabhálacha agus, i gcás ina mbeidh siad ar fáil, cuairteanna ar chalafoirt, ar a dhéanaí faoin gcúigiú lá den mhí ina dhiaidh sin, agus é mar aidhm an fhaisnéis sin a chur in iúl do Rúnaíocht SPRFMO.

Airteagal 30

Roic den fhine Mobulidae

1.   Toirmiscfear ar shoithí iascaireachta de chuid an Aontais aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán roc de chineál Mobula (an fhine Mobulidae, lena n-áirítear na géinis Manta agus Mobula) a iascach, a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a thabhairt i dtír, a stóráil, a chur ar díol, nó a dhíol, cé is moite de shoithí iascaireachta atá i mbun iascach leorchothaitheach (i gcás inarb iad teaghlaigh na n-iascairí a chaithfidh na héisc go díreach). De mhaolú ar an gcéad abairt sin, ní fhéadfaí roic de chineál Mobula a ghabhfar go neamhintinneach le linn iascaireacht ar mionscála (iascaigh nach iascaigh spiléireachta nó dhromchla, i.e. iascaigh le peaslíon saighne, cuaille agus líne, líonta gheolbhaigh, líne láimhe agus soithí trálála, arna gclárú gclár na soithí údaraithe de chuid IOTC) ach amháin lena gcaitheamh go háitiúil.

2.   Déanfaidh gach soitheach iascaireachta, seachas iad siúd atá i mbun iascaireacht leorchothaitheach, roic de chineál Mobula, a scaoileadh go pras, ina mbeatha, agus gan ghortú, a mhéid is féidir, a luaithe a fheicfear sa líon, ar an duán, nó ar an deic iad agus déanfar sin ar bhealach a ndéanfar a laghad díobháil is féidir do na roic a ghabhfar.

Airteagal 31

Iascaigh ghrinnill

1.   Teorannóidh na Ballstáit a ngabhálacha ó iascaireacht ghrinnill nó a n-iarracht iascaireachta grinnill in 2019 i limistéar Choinbhinsiún SPRFMO do na codanna sin de Limistéar an Choinbhinsiúin ina ndearnadh iascaireacht ghrinnill ón 1 Eanáir 2002 go dtí an 31 Nollaig 2006 agus do leibhéal nach rachaidh thar mheánleibhéil bhliantúla na ngabhálacha nó meánleibhéil bhliantúla na bparaiméadar iarrachta sa tréimhse sin. Ní fhéadfaidh siad iascaireacht a dhéanamh de bhreis ar an taifead teiste ach i gcás ina bhformhuineoidh SPRFMO a bplean sin a dhéanamh.

2.   Maidir le Ballstáit atá gan taifead teiste de ghabhálacha ó iascaireacht ghrinnill nó iarracht iascaireachta grinnill i limistéar Choinbhinsiún SPRFMO in imeacht na tréimhse ón 1 Eanáir 2002 go dtí an 31 Nollaig, ní dhéanfaidh siad aon iascaireacht mura bhformhuineoidh SPRFMO a bplean iascaireacht a dhéanamh gan taifead teiste.

Airteagal 32

Iascaigh thaiscéalaíocha

1.   Ní fhéadfaidh na Ballstáit a bheith rannpháirteach in iascaigh spiléireachta thaiscéalaíocha ar an déadiasc (Dissostichus spp.) i limistéar Choinbhinsiún SPRFMO ach i gcás inar fhormhuinigh SPRFMO a n-iarratas ar na hiascaigh sin lena n-áirítear plean oibríochta iascaigh agus gealltanas plean maidir le bailiú sonraí a chur chun feidhme.

2.   Ní dhéanfar iascaireacht ach sna bloic thaighde a shonróidh SPRFMO. Toirmiscfear iascaireacht a dhéanamh i ndoimhneachtaí is lú ná 750 méadar agus is mó ná 2 000 méadar.

3.   Is mar a leagtar amach in Iarscríbhinn IJ a bheidh an TAC. Beidh an iascaireacht teoranta d'aon turas amháin nach faide ná 21 lá as a chéile, agus do líon uasta 5 000 duán in aghaidh an tacair, agus líon uasta 20 tacar in aghaidh an bhloic taighde. Scoirfear den iascaireacht nuair a shroichfear an TAC nó má cuireadh agus má tarlaíodh 100 tacar, cibé acu is túisce.

Roinn 6

Limistéar Choinbhinsiún IATTC

Airteagal 33

Iascaigh pheas-saighne

1.   Toirmiscfear ar shoithí peas-saighne tuinníní buí (Thunnus albacares), tuinníní mórshúileacha (Thunnus obesus) nó tuinníní aigéanacha (Katsuwonus pelamis) a iascach mar a leanas:

(a)

ó 00:00 uair an chloig ar an 29 Iúil go dtí 24:00 uair an chloig ar an 8 Deireadh Fómhair 2020 nó ó 00:00 uair an chloig ar an 9 Samhain 2020 go dtí 24:00 uair an chloig ar an 19 Eanáir 2021 sa limistéar a shainítear leis na teorainneacha seo a leanas:

imeallbhoird an Aigéin Chiúin de Chríocha Mheiriceá,

domhanfhad 150° I,

domhanleithead 40° T,

domhanleithead 40° D;

(b)

ó 00:00 ar an 9 Deireadh Fómhair 2020 go dtí 24:00 ar an 8 Samhain 2020 sa limistéar a shainítear leis na teorainneacha seo a leanas:

domhanfhad 96° I,

domhanfhad 110° I,

domhanleithead 40° T,

domhanleithead 3° D.

2.   Tabharfaidh na Ballstáit lena mbaineann fógra don Choimisiún roimh an 1 Aibreán 2019 maidir leis an tréimhse choiscthe roghnaithe dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 i dtaca le gach ceann dá soithí. Scoirfidh gach soitheach peas-saighne de chuid na mBallstát lena mbaineann den iascaireacht pheas-saighne sna limistéir a shainítear i mír 1 le linn na tréimhse roghnaithe.

3.   Soithí peas-saighne a bheidh ag déanamh iascaireachta ar thuinníní i Limistéar Choinbhinsiún IATTC, coinneoidh siad ar bord gach tuinnín buí, gach tuinnín mórshúileach agus gach tuinnín aigéanach a ghabhfar agus, ina dhiaidh sin, déanfaidh siad iad a thabhairt i dtír nó a thrasloingsiú.

4.   Ní bheidh feidhm ag mír 3 sna cásanna seo a leanas:

(a)

i gcás ina measfar go bhfuil an t-iasc mí-oiriúnach lena chaitheamh ag an duine ar chúiseanna eile seachas méid; nó

(b)

le linn an tacair dheiridh de thuras, i gcás nach bhfuil dóthain spáis sa pholl taosctha do na tuinníní uile a gabhadh an tacar sin.

Airteagal 34

Sruthfheistí um chomhbhailiú éisc

1.   Ní bheidh níos mó ná 450 FAD gníomhach in úsáid ag aon am amháin ag soitheach peas-saighne i limistéar Choinbhinsiún IATTC. Measfar FAD a bheith gníomhach nuair a dhéanfar é a imlonnú san fharraige, nuair a thosóidh sé ag tarchur a shuímh, agus nuair a bheidh sé á rianú ag an soitheach, ag a úinéir nó ag a oibreoir. Ní dhéanfar FAD a ghníomhaíochtú ach amháin ar bhord soithigh peas-saighne.

2.   Ní fhéadfaidh soitheach peas-saighne FADanna a imlonnú le linn na 15 lá roimh thús na tréimhse coiscthe roghnaithe a leagtar amach i bpointe (a) d'Airteagal 33(1), agus tabharfaidh sé isteach an líon céanna FADanna agus a rinne sé a imlonnú ar an gcéad dul síos laistigh de 15 lá roimh thús na tréimhse coiscthe.

3.   Déanfaidh na Ballstáit faisnéis laethúil a thuairisciú ar bhonn míosúil don Choimisiún faoi na FADanna gníomhacha uile mar a cheanglaíonn IATTC. Tíolacfar na tuarascálacha tar éis moill dar fad 60 lá ar a laghad ach nach faide ná 75 lá. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin chuig Rúnaíocht IATTC gan mhoill.

Airteagal 35

Teorainneacha gabhála le haghaidh tuinníní mórshúileacha in iascaigh spiléireachta

Bunaítear in Iarscríbhinn IL na gabhálacha bliantúla iomlána don tuinnín mórshúileach ag soithí spiléireachta gach Ballstáit i limistéar Choinbhinsiún IATTC.

Airteagal 36

Toirmeasc ar shiorcanna bána aigéanacha a iascach

1.   Toirmiscfear siorcanna bána aigéanacha (Carcharhinus longimanus) a iascach i limistéar Choinbhinsiún IATTC, agus aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán siorcanna bána aigéanacha sa limistéar sin a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a thabhairt i dtír, a stóráil, a chur ar díol nó a dhíol.

2.   Nuair a ghabhfar de thaisme na speicis dá dtagraítear i mír 1, ní dhéanfar aon dochar dóibh. Scaoilfidh na oibreoirí soithigh na heiseamail sin go pras.

3.   Déanfaidh na hoibreoirí soithigh an méid seo a leanas:

(a)

déanfaidh siad an líon scaoiltí a thaifeadadh agus léiriú á thabhairt ar stádas (marbh nó beo);

(b)

tuairisceoidh siad an fhaisnéis a shonraítear i bpointe (a) don Bhallstát dar náisiúnaithe iad. Cuirfidh na Ballstáit an fhaisnéis a bailíodh le linn na bliana roimhe sin chuig an gCoimisiún faoin 31 Eanáir.

Airteagal 37

Toirmeasc ar roic den fhine Mobulidae a iascach

Toirmiscfear ar shoithí iascaireachta de chuid an Aontais i limistéar Choinbhinsiún IATTC aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán roc de chineál Mobula (an fhine Mobulidae, lena n-áirítear na géinis Manta agus Mobula) a iascach, a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a thabhairt i dtír, a stóráil, a chur ar díol, nó a dhíol. A luaithe a thabharfaidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais faoi deara gur gabhadh roic den fhine Mobulidae, scaoilfidh siad go pras iad, más féidir, agus iad beo agus gan ghortú.

Roinn 7

Limistéar Choinbhinsiún SEAFO

Airteagal 38

Toirmeasc ar shiorcanna domhainfharraige a iascach

Toirmiscfear iascaireacht dhírithe a dhéanamh ar na siorcanna domhainfharraige seo a leanas i limistéar Choinbhinsiún SEAFO:

(a)

an catsúileach taibhsiúil (Apristurus manis),

(b)

an lóchrannsiorc mín geamhach (Etmopterus bigelowi),

(c)

an lóchrannsiorc earrghearr (Etmopterus brachyurus),

(d)

an lóchrannsiorc mór (Etmopterus princeps),

(e)

an lóchrannsiorc mín (Etmopterus pusillus),

(f)

roic (Rajidae),

(g)

an fíogach slim (Scymnodon squamulosus),

(h)

siorcanna domhainfharraige den sárord Selachimorpha,

(i)

an fíogach gobach (Squalus acanthias).

Roinn 8

Limistéar Choinbhinsiún WCPFC

Airteagal 39

Coinníollacha maidir le hiascaigh tuinníní mórshúileacha, tuinníní buí, tuinníní aigéanacha agus thuinníní colgacha an Aigéin Chiúin

1.   Áiritheoidh na Ballstáit nach rachaidh an líon laethanta iascaireachta a chionroinnfear ar shoithí peas-saighne a dhéanann tuinníní mórshúileacha (Thunnus obesus), tuinníní buí (Thunnus albacares) agus tuinníní aigéanacha (Katsuwonus pelamis) a iascach sa chuid sin de limistéar Choinbhinsiún WCPFC atá ar an mórmhuir idir 20°T agus 20°D thar 403 lá.

2.   Ní dhíreoidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais ar thuinnín colgacha (Thunnus alalunga) i limistéar Choinbhinsiún WCPFC laisteas de 20°D.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit nach rachaidh na gabhálacha tuinníní mórshúileacha (Thunnus obesus) ag soithí spiléireachta os cionn 2 000 tonna.

Airteagal 40

Bainistíocht na hiascaireachta le FADanna

1.   Sa chuid sin de Limistéar Choinbhinsiún WCPFC idir 20° T agus 20°D, toirmiscfear ar shoithí peas-saighne FADanna a imlonnú, a sheirbhísiú nó a chur idir 00:00 an 1 Iúil 2020 agus 24:00 an 30 Meán Fómhair 2020.

2.   I dteannta an toirmisc a leagtar síos i mír 1, toirmiscfear FADanna a chur ar mórmhuir i Limistéar Choinbhinsiún WCPFC idir 20°T agus 20°D ar feadh dhá mhí eile: ó 00:00 an 1 Aibreán 2020 go 24:00 uair an 31 Bealtaine 2020 nó ó 00:00 an 1 Samhain 2020 go 24:00 an 31 Nollaig 2020.

3.   Ní bheidh feidhm ag mír 2 sna cásanna seo a leanas:

(a)

sa tacar deiridh de thuras, mura mbeidh dóthain spáis sa pholl taosctha do na héisc uile;

(b)

i gcás ina mbeidh an t-iasc mí-oiriúnach lena chaitheamh ag an duine ar chúiseanna eile seachas méid; nó

(c)

nuair a tharlaíonn mór-mhífheidhmiú trealaimh reoiteora.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit nach mó ná 350 an líon FADanna a bhfuil baoithe gléasta gníomhachtaithe acu a dhéanfaidh soithí peas-saighne a imlonnú ar muir ag aon am amháin. Ní dhéanfar an baoi a ghníomhaíochtú ach amháin ar bhord soithigh.

5.   Gach soitheach peas-saighne a dhéanann iascaireacht sa chuid sin de Limistéar Choinbhinsiún WCPFC dá dtagraítear i mír 1, coinneoidh siad ar bord, trasloingseoidh siad nó tabharfaidh siad i dtír gach tuinnín mórshúileach, gach tuinnín buí agus gach tuinnín aigéanach a ghabhfaidh siad.

Airteagal 41

Teorainneacha ar an líon soithí iascaireachta de chuid an Aontais a údarófar chun colgáin a iascach

Is mar a leagtar amach in Iarscríbhinn VII a bheidh an líon uasta soithí iascaireachta de chuid an Aontais a údarófar chun colgáin (Xiphias gladius) a iascach i limistéir laisteas de 20°D i Limistéar Choinbhinsiún WCPFC.

Airteagal 42

Teorainneacha gabhála le haghaidh colgáin in iascaigh spiléireachta laisteas de 20° D

Áiritheoidh na Ballstáit nach rachaidh na gabhálacha colgán (Xiphias gladius) laisteas de 20°D ag soithí spiléireachta os cionn na teorann a leagtar amach in Iarscríbhinn IG. Áiritheoidh na Ballstáit freisin nach mbogfar an iarracht iascaireachta chuig an limistéar atá lastuaidh de 20°D mar thoradh ar an mbeart sin.

Airteagal 43

Síodsiorcanna agus siorcanna bána aigéanacha

1.   Toirmiscfear aon pháirt de chonablach nó conablach iomlán na speiceas seo a leanas a choinneáil ar bord, a thabhairt i dtír, a thrasloingsiú, a stóráil nó i Limistéar Choinbhinsiún WCPFC:

(a)

síodsiorcanna (Carcharhinus falciformis);

(b)

siorcanna bána aigéanacha (Carcharhinus longimanus).

2.   Nuair a ghabhfar de thaisme na speicis dá dtagraítear i mír 1, ní dhéanfar aon dochar dóibh. Scaoilfear na heiseamail go pras.

Airteagal 44

An limistéar forluí idir IATTC agus WCPFC

1.   Na soithí sin nach liostaítear ach ar chlár WCPFC, cuirfidh siad i bhfeidhm na bearta a leagtar amach sa Roinn seo nuair a bheidh siad ag déanamh iascaireacht sa limistéar forluí idir IATTC agus WCPFC mar a shainítear i bpointe (v) d'Airteagal 4.

2.   Na soithí sin a liostaítear ar chlár WCPFC agus ar chlár IATTC araon chomh maith leis na soithí sin nach liostaítear ach ar chlár IATTC, cuirfidh siad i bhfeidhm na bearta a leagtar amach in Airteagal 33(1)(a), (2), (3) agus (4) agus Airteagail 34, 35 agus 36 nuair a bheidh siad ag iascach sa limistéar forluí idir IATTC agus WCPFC mar a shainítear i bpointe (v) d'Airteagal 4.

Roinn 9

Muir Bheiring

Airteagal 45

Toirmeasc ar iascaireacht ar mhórmhuir Mhuir Bheiring

Toirmiscfear mangach (Gadus chalcogrammus) a iascach ar mhórmhuir Mhuir Bheiring.

Roinn 10

Limistéar Chomhaontú SIOFA

Airteagal 46

Bearta idirthréimhseacha maidir le hiascaireacht ghrinnill

1.   Na Ballstáit sin a ndearna a gcuid soithí níos mó ná 40 lá iascaireachta in aon bhliain ar leith i limistéar Chomhaontú SIOFA suas go dtí 2016, áiritheoidh siad go dteorannóidh na soithí iascaireachta a mbeidh a mbratach ar foluain acu a n-iarracht iascaireachta grinnill bhliantúil agus/nó a ngabhálacha ó iascaireacht ghrinnill ag a meánleibhéal bliantúil agus go ndéanfar na gníomhaíochtaí iascaireachta laistigh den limistéar a measúnaíodh sa mheasúnú tionchair a cuireadh faoi bhráid SIOFA.

2.   Na Ballstáit sin nach ndearna a gcuid soithí níos mó ná 40 lá iascaireachta in aon bhliain amháin ar leith i limistéar Chomhaontú SIOFA suas go dtí 2016, áiritheoidh siad go dteorannóidh na soithí iascaireachta a bhfuil a mbratach ar foluain acu a n-iarracht iascaireachta grinnill agus/nó a ngabhálacha ó iascaireacht ghrinnill, agus an dáileadh spásúil, i gcomhréir lena dtaifead iascaireachta stairiúil.

TEIDEAL III

DEISEANNA IASCAIREACHTA LE hAGHAIDH SOITHÍ TRÍÚ TÍR IN UISCÍ AN AONTAIS

Airteagal 47

Soithí iascaireachta a bhfuil bratach na hIorua ar foluain acu agus soithí iascaireachta atá cláraithe in Oileáin Fharó

Soithí iascaireachta a bhfuil bratach na hIorua ar foluain acu agus soithí iascaireachta atá cláraithe in Oileáin Fharó, údarófar dóibh iascaireacht a dhéanamh in uiscí an Aontais laistigh de na TACanna a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo agus beidh siad faoi réir na gcoinníollacha dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus i dTeideal III de Rialachán (AE) 2017/2403.

Airteagal 48

Soithí iascaireachta a bhfuil bratach Veiniséala ar foluain acu

Soithí iascaireachta a bhfuil bratach Veiniséala ar foluain acu, beidh siad faoi réir na gcoinníollacha dá bhforáiltear i dTeideal III de Rialachán (AE) 2017/2403.

Airteagal 49

Údaruithe iascaireachta

Is mar a leagtar amach in Iarscríbhinn VIII a bheidh an líon uasta údaruithe iascaireachta le haghaidh soithí tríú tír a dhéanann iascaireacht in uiscí an Aontais.

Airteagal 50

Coinníollacha maidir le gabhálacha agus foghabhálacha a thabhairt i dtír

Beidh feidhm ag na coinníollacha a shonraítear in Airteagal 7 maidir le gabhálacha agus foghabhálacha a dhéanfaidh soithí tríú tír de dhroim na n-údaruithe dá dtagraítear in Airteagal 49.

Airteagal 51

Séasúir coiscthe iascaireachta

Soithí tríú tír a údaraítear chun spéirlintí agus foghabhálacha gaolmhara a iascach in uiscí an Aontais i bhfolimistéar 4 ICES, ní dhéanfaidh siad spéirlintí a iascach sa limistéar sin le trál grinnill, líon saighne ná gléas tarraingthe comhchosúla ag a bhfuil mogallmhéid is lú ná 16 mm ón 1 Eanáir go dtí an 31 Márta 2020 agus ón 1 Lúnasa go dtí an 31 Nollaig 2020.

Airteagal 52

Speicis atá faoi thoirmeasc

1.   Toirmiscfear ar shoithí tríú tír na speicis seo leanas a iascach, a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú nó a thabhairt i dtír aon uair a gheofar in uiscí an Aontais iad:

(a)

an roc réaltach (Amblyraja radiata) in uiscí an Aontais de ranna 2a, 3a agus 7d ICES agus i bhfolimistéar 4 ICES;

(b)

coimpléasc speiceas an sciata choitinn (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada agus Dipturus cf. intermedia) in uiscí an Aontais i roinn 2a ICES agus i bhfolimistéir 3, 4, 6, 7, 8, 9 agus 10 ICES;

(c)

an gearrthóir (Galeorhinus galeus) nuair a ghabhtar le spiléir é in uiscí an Aontais de roinn 2a ICES agus in uiscí an Aontais d'fholimistéir 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 agus 14 ICES;

(d)

an siorc eite eitleoige (Dalatias licha), an fíogach éansocach (Deania calcea), an siorc slogach gainneach duille (Centrophorus squamosus), an lóchrannsiorc mór (Etmopterus princeps) agus an fíogach Portaingéalach (Centroscymnus coelolepis) in uiscí an Aontais i roinn 2a ICES agus i bhfolimistéir 1, 4, agus 14 ICES;

(e)

an craosaire (Lamna nasus) in uiscí an Aontais;

(f)

an roc garbh (Raja clavata) in uiscí an Aontais de roinn 3a ICES;

(g)

an roc dústríoctha (Raja undulata) in uiscí an Aontais d’fholimistéir 6, 9 agus 10 ICES;

(h)

an giotáriasc coiteann (Rhinobatos rhinobatos) sa Mheánmhuir;

(i)

an míolsiorc (Rhincodon typus) sna huiscí uile;

(j)

an fíogach gobach (Squalus acanthias) in uiscí an Aontais i bhfolimistéir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, agus 10 ICES.

2.   Nuair a ghabhfar de thaisme na speicis dá dtagraítear i mír 1, ní dhéanfar aon dochar dóibh. Scaoilfear na heiseamail go pras.

TEIDEAL IV

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 53

Nós imeachta coiste

1.   Déanfaidh an Coiste um Iascach agus Dobharshaothrú a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 54

Foráil idirthréimhseach

Leanfaidh Airteagal 10, Airteagal 12(2), agus Airteagail 16, 22, 23, 28, 36, 37, 38, 43, 45 agus 52 d'fheidhm a bheith acu, mutatis mutandis, go dtiocfaidh an Rialachán lena socrófar na deiseanna iascaireachta le haghaidh 2021 i bhfeidhm.

Airteagal 55

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2020. Beidh feidhm ag Airteagal 9, áfach, ón 1 Feabhra 2020. Beidh feidhm ón 1 Nollaig 2019 ag na forálacha a leagtar amach in Airteagail 23, 24 agus 25 agus in Iarscríbhinn VII maidir le deiseanna iascaireachta le haghaidh stoic áirithe i Limistéar Choinbhinsiún CAMLR.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 27 Eanáir 2020.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. VUČKOVIĆ


(1)  Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

(2)  Rialachán (AE) 2019/472 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2019 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic a dhéantar a iascach in Uiscí an Iarthair agus sna huiscí máguaird agus d'iascaigh a shaothraíonn na stoic sin, lena leasaítear Rialacháin (AE) 2016/1139 agus (AE) 2018/973 agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007 agus (CE) Uimh. 1300/2008 ón gComhairle (IO L 83, 25.3.2019, lch. 1).

(3)  Rialachán (CE) Uimh. 1100/2007 ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear bearta chun an stoc eascann Eorpach a athshlánú (IO L 248, 22.9.2007, lch. 17).

(4)  Rialachán (AE) 2018/973 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena mbunaítear plean ilbhliantúil do stoic ghrinnill sa Mhuir Thuaidh agus don iascach a shaothraíonn na stoic sin, lena sonraítear mionsonraí maidir le cur chun feidhme na hoibleagáide gabhálacha a thabhairt i dtír sa Mhuir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 676/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 1342/2008 ón gComhairle (IO L 179, 16.7.2018, lch. 1).

(5)  Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle (IO L 252, 16.9.2016, lch. 1).

(6)  Rialachán (CE) Uimh. 847/96 ón gComhairle an 6 Bealtaine 1996 lena dtugtar isteach coinníollacha breise le haghaidh bhainistiú bliantúil na ngabhálacha iomlána is incheadaithe agus na gcuótaí (IO L 115, 9.5.1996, p. 3).

(7)  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009, lena mbunaítear córas rialaithe Aontaischun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú, lena leasaítear Rialacháin (CE)847/96, (CE) Uimh. 2371/2002, (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 2115/2005, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006. (CE) Uimh. 509/2007, (CE) Uimh. 676/2007, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 1300/2008, (CE) Uimh. 1342/2008, agus lena naisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1627/94 agus (CE) Uimh. 1966/2006, (IO L 343, 22.12.2009, lch. 1).

(8)  An Comhaontú ar iascaigh idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Ríocht na hIorua (IO L 226, 29.8.1980, lch. 48).

(9)  An Comhaontú ar iascaigh idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa, de pháirt amháin, agus Rialtas na Danmhairge agus Rialtas Baile Oileáin Fharó, den pháirt eile (IO L 226, 29.8.1980, lch. 12).

(10)  An Comhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach de pháirt amháin, agus Rialtas na Danmhairge agus Rialtas Baile na Graonlainne, den pháirt eile (IO L 172, 30.6.2007, lch. 4) agus an prótacal lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú sin (IO L 293, 23.10.2012, lch. 5).

(11)  Rialachán (AE) Uimh. 2015/1565 ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2015, maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, ar dheonú deiseanna iascaireachta in uiscí an Aontais do shoithí iascaireachta faoi bhratach Phoblacht Bholavarach Veiniséala sa limistéar eacnamaíoch eisiach amach ó chósta Ghuáin na Fraince (IO L 244, 19.9.2015, lch. 55).

(12)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

(13)  Rialachán (AE) 2019/1241 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le hacmhainní iascach a chaomhnú agus le héiceachórais mhara a chosaint trí bhearta teicniúla, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 1967/2006, (CE) Uimh. 1224/2009, (CE) ón gComhairle agus Rialacháin (AE) Uimh. 1380/2013, (AE) 2016/1139, (AE) 2018/973, (AE) 2019/472 agus (AE) 2019/1022 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CE) Uimh. 894/97, (CE) Uimh. 850/98, (CE) Uimh. 2549/2000, (CE) Uimh. 254/2002, (CE) Uimh. 812/2004 agus (CE) Uimh. 2187/2005 ón gComhairle (IO L 198, 25.7.2019, lch 105).

(14)  Rialachán (CE) Uimh. 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach thoir thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (IO L 87, 31.3.2009, lch. 70).

(15)  Rialachán (CE) Uimh. 601/2004 ón gComhairle an 22 Márta 2004 lena leagtar síos bearta rialaithe áirithe is infheidhme maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta sa limistéar a thagann faoi réim an Choinbhinsiúin maidir le beo-acmhainní muirí Antartacha a chaomhnú agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 3943/90, (CE) Uimh. 66/98 agus (CE) Uimh. 1721/1999 (IO L 97, 1.4.2004, lch. 16).

(16)  Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (IO L 87, 31.3.2009, lch. 1).

(17)  Arna thabhairt i gcrích le Cinneadh 2006/539/CE ón gComhairle an 22 Bealtaine 2006 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Choinbhinsiúin chun an Coimisiún Idir-Mheiriceánach um Thuinníní Teochreasacha arna bhunú le Coinbhinsiún 1949 idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Poblacht Chósta Ríce a Neartú (IO L 224, 16.8.2006, lch. 22).

(18)  D'aontaigh an tAontas, le Cinneadh 86/238/CCE ón gComhairle an 9 Meitheamh 1986 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú, arna leasú leis an bPrótacal atá i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach Chomhdháil Lánchumhachtaigh na Stát is Páirtithe sa Choinbhinsiún arna shíniú i bPáras an 10 Iúil 1984 (IO L 162, 18.6.1986, lch. 33).

(19)  D'aontaigh an tAontas, le Cinneadh 95/399/CE ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 1995 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gComhaontú maidir le Bunú Choimisiún Tuinníní an Aigéin Indiaigh (OJ L 236, 5.10.1995, lch. 24).

(20)  Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (IO L 87, 31.3.2009, lch. 42).

(21)  Arna thabhairt i gcrích le Cinneadh 2002/738/CE ón gComhairle an 22 Iúil 2002 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích an Choinbhinsiúin um chaomhnú agus um bainistiú acmhainní iascaigh an Atlantaigh Thoir Theas (IO L 234, 31.8.2002, lch. 39).

(22)  D'aontaigh an tAontas, le Cinneadh 2008/780/CE ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2008 maidir le tabhairt i gcrích, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Chomhaontú Iascaigh an Aigéin Indiaigh Theas (IO L 268, 9.10.2008, lch. 27).

(23)  D'aontaigh an tAontas, le Cinneadh 2012/130/AE ón gComhairle an 3 Deireadh Fómhair 2011 maidir le formheas, thar cheann an Aontais Eorpaigh, an Choinbhinsiúin um Chaomhnú agus Bainistíocht Acmhainní Iascaigh Mórmhara san Aigéan Ciúin Theas (IO L 67, 6.3.2012, lch. 1).

(24)  D'aontaigh an tAontas, le Cinneadh 2005/75/CE ón gComhairle an 26 Aibreán 2004 maidir le haontachas an Chomhphobail leis an gCoinbhinsiún maidir le Stoic Éisc Mhórimirceacha san Aigéan Ciúin Iartharach agus san Aigéan Ciúin Láir a Chaomhnú agus a Bhainistiú (IO L 32, 4.2.2005, lch. 1).

(25)  Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle (IO L 347, 28.12.2017, lch. 81).

(26)  Gach cineál tráil ghrinnill (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS agus TB).

(27)  Gach cineál saighne (SSC, SDN, SPR, SV, SB agus SX).

(28)  Gach iascach spiléir nó gach iascach cleithe agus dorú nó gach iascach slaite agus dorú (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX agus LLS)

(29)  Gach líon geolbhaigh seasta agus gach gaiste (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN agus FIX).

(30)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2018/2034 ón gCoimisiún an 18 Deireadh Fómhair 2018 lena mbunaítear plean maidir le hábhar muirí aischurtha d’iascaigh ghrinnill áirithe in uiscí an Iarthuaiscirt don tréimhse 2019-2021 (IO L 327, 21.12.2018, lch. 8).

(31)  Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle an 7 Bealtaine 2007 lena leagtar síos bearta teicniúla chun stoic áirithe de speicis mhór-imirceacha a chaomhnú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 973/2001 (IO L 123, 12.5.2007, lch. 3).


LIOSTA NA nIARSCRÍBHINNÍ

IARSCRÍBHINN I:

TACanna is infheidhme maidir le soithí iascaireachta de chuid an Aontais i limistéir arb ann do TACanna ina leith de réir speicis agus de réir limistéir

IARSCRÍBHINN IA:

Skagerrak, Kattegat, Folimistéir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 agus 14 ICES, uiscí an Aontais de CECAF, uiscí Ghuáin na Fraince

IARSCRÍBHINN IB:

An tAtlantach Thoir Thuaidh agus an Ghraonlainn, Folimistéir 1, 2, 5, 12 agus 14 ICES agus uiscí na Graonlainne de NAFO 1

IARSCRÍBHINN IC:

An tAtlantach Thiar Thuaidh – Limistéar Choinbhinsiún NAFO

IARSCRÍBHINN ID:

Limistéar Choinbhinsiún ICCAT

IARSCRÍBHINN IE:

An tAigéan Atlantach Thoir Theas – Limistéar Choinbhinsiún SEAFO

IARSCRÍBHINN IF:

An tuinnín gorm deisceartach – limistéir dáileacháin

IARSCRÍBHINN IG:

Limistéar Choinbhinsiún WCPFC

IARSCRÍBHINN IH:

Limistéar Choinbhinsiún SPRFMO

IARSCRÍBHINN IJ:

Limistéar Inniúlachta IOTC

IARSCRÍBHINN IK:

Limistéar Chomhaontú SIOFA

IARSCRÍBHINN IL:

Limistéar Choinbhinsiún IATTC

IARSCRÍBHINN II:

Iarracht iascaireachta le haghaidh soithí i gcomhthéacs bhainistíocht na stoc sóil i Muir nIocht Thiar i Roinn 7e ICES

IARSCRÍBHINN III:

Limistéir bhainistíochta le haghaidh spéirlintí i Ranna 2a agus 3a ICES agus i bhFolimistéar 4 ICES

IARSCRÍBHINN IV

Tréimhsí coiscthe séasúracha chun trosc sceite a chosaint

IARSCRÍBHINN IV:

Údaruithe iascaireachta

IARSCRÍBHINN VI:

Limistéar Choinbhinsiún ICCAT

IARSCRÍBHINN VII:

Limistéar Choinbhinsiún CAMLR

IARSCRÍBHINN VIII:

Limistéar Inniúlachta IOTC

IARSCRÍBHINN IX:

Limistéar Choinbhinsiún WCPFC


IARSCRÍBHINN I

TACANNA IS INFHEIDHME MAIDIR LE SOITHÍ IASCAIREACHTA DE CHUID AN AONTAIS I LIMISTÉIR ARB ANN DO TACANNA INA LEITH DE RÉIR SPEICIS AGUS DE RÉIR LIMISTÉIR

Déantar, sna táblaí san Iarscríbhinn seo, na TACanna agus na cuótaí a leagan amach (i dtonaí beomheáchain, seachas i gcás ina sonraítear a mhalairt) de réir stoic agus, i gcás inarb iomchuí, de réir na gcoinníollacha atá nasctha go feidhmiúil leo.

Beidh na deiseanna iascaireachta ar fad a leagtar amach san Iarscríbhinn seo faoi réir na rialacha a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, agus go háirithe Airteagail 33 agus 34 den Rialachán sin.

Is tagairtí do limistéir ICES iad na tagairtí do limistéir iascaireachta, mura sonraítear a mhalairt. Laistigh de gach réimse, tagraítear do na stoic éisc de réir ord aibítre ainm Laidine an speicis. Is le hainmneacha Laidine agus leo sin amháin a shainaithnítear speicis chun críoch rialála; soláthraítear ainmneacha dúchasacha chun tagairt dóibh a éascú.

Chun críocha an Rialacháin seo, soláthraítear an tábla comparáideach seo a leanas, ina gcuimsítear ainmneacha Laidine agus gnáthainmneacha:

Ainm eolaíoch

Cód alpha-3

Gnáthainm

Amblyraja radiata

RJR

An roc réaltach

Ammodytes spp.

SAN

Spéirlintí

Argentina silus

ARU

An t-airgintín mór

Beryx spp.

ALF

Alfainsíní

Brosme brosme

USK

An torsca

Caproidae

BOR

Torcéisc

Centrophorus squamosus

GUQ

An siorc slogach gainneach duille

Centroscymnus coelolepis

CYO

An fíogach Portaingéalach

Chaceon spp.

GER

Portáin dhearga domhainmhara

Chaenocephalus aceratus

SSI

An t-oigheariasc dubheite

Champsocephalus gunnari

ANI

An t-oigheariasc ronnaigh

Channichthys rhinoceratus

LIC

An t-oigheariasc aonbheannaigh

Chionoecetes spp.

PCR

Portáin sneachta

Clupea harengus

HER

An scadán Atlantach

Coryphaenoides rupestris

RNG

An gránadóir cruinnsocach

Dalatias licha

SCK

An siorc eite eitleoige

Deania calcea

DCA

An fíogach éansocach

Dicentrarchus labrax

BSS

An doingean mara Eorpach

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada agus Dipturus cf. intermedia)

RJB

An coimpléasc sciata choitinn

Dissostichus eleginoides

TOP

An déadiasc Patagónach

Dissostichus mawsoni

TOA

An déadiasc Antartach

Dissostichus spp.

TOT

Déadéisc

Engraulis encrasicolus

ANE

An t-ainseabhaí

Etmopterus princeps

ETR

An lóchrannsiorc mór

Etmopterus pusillus

ETP

An lóchrannsiorc mín

Euphausia superba

KRI

An chrill

Gadus morhua

COD

An trosc

Galeorhinus galeus

GAG

An gearrthóir

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

An leathóg bhán

Hippoglossoides platessoides

PLA

An daba gorm

Hoplostethus atlanticus

ORY

An gainneachán flannbhuí

Illex illecebrosus

SQI

An scuid ghearreiteach thuaisceartach

Lamna nasus

POR

An craosaire

Lepidorhombus spp.

LEZ

Méigrim scoilteán

Leucoraja naevus

RJN

Roc na súl dubh

Limanda ferruginea

YEL

An leith earrbhuí

Lophiidae

ANF

Láimhínigh

Macrourus spp.

GRV

Gránadóirí

Makaira nigricans

BUM

An mairlín gorm Atlantach

Mallotus villosus

CAP

An caibeallán

Manta birostris

RMB

Roc na caille

Martialia hyadesi

SQS

An scuid

Melanogrammus aeglefinus

HAD

An chadóg

Merlangius merlangus

WHG

An faoitín

Merluccius merluccius

HKE

An colmóir

Micromesistius poutassou

WHB

An faoitín gorm

Microstomus kitt

LEM

An leathóg mhín

Molva dypterygia

BLI

An langa gorm

Molva molva

LIN

An langa

Nephrops norvegicus

NEP

Gliomach na hIorua

Notothenia gibberifrons

NOG

An trosc carraige cruiteach

Notothenia rossii

NOR

An trosc carraige marmarach

Notothenia squamifrons

NOS

An trosc carraige liath

Pandalus borealis

PRA

An séacla Artach

Paralomis spp.

PAI

Portáin

Penaeus spp.

PEN

Cloicheáin Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

An leathóg

Pleuronectiformes

FLX

An t-iasc leathógach

Pollachius pollachius

POL

An mangach

Pollachius virens

POK

An liúdar

Psetta maxima

TUR

An turbard

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Oigheariasc na Seoirsia Theas

Pseudopentaceros spp.

EDW

Cruachinn pheiligeacha

Raja alba

RJA

An sciata bán

Raja brachyura

RJH

An roc fionn

Raja circularis

RJI

An roc gainmheach

Raja clavata

RJC

An roc garbh

Raja fullonica

RJF

An roc úcaire

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

An sciata Ioruach

Raja microocellata

RJE

An roc mionsúileach

Raja montagui

RJM

An roc mín

Raja undulata

RJU

An roc dústríoctha

Rajiformes

SRX

Sciataí agus roic

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

An haileabó Graonlannach

Sardina pilchardus

PIL

An sairdín

Scomber scombrus

MAC

An ronnach

Scophthalmus rhombus

BLL

An bhroit

Sebastes spp.

RED

Péirsí mara

Solea solea

SOL

An sól coiteann

Solea spp.

SOO

Sóil

Sprattus sprattus

SPR

An salán

Squalus acanthias

DGS

An fíogach gobach

Tetrapturus albidus

WHM

An mairlín geal

Thunnus maccoyii

SBF

An tuinnín gorm deisceartach

Thunnus obesus

BET

An tuinnín mórshúileach

Thunnus thynnus

BFT

An tuinnín gorm

Trachurus murphyi

CJM

An bolmán sileach

Trachurus spp.

JAX

Bolmáin

Trisopterus esmarki

NOP

An trosc Ioruach

Urophycis tenuis

HKW

An colmóir bán

Xiphias gladius

SWO

An colgán

Is chun críoch míniúcháin amháin a sholáthraítear an tábla comparáideach seo a leanas de ghnáthainmneacha agus ainmneacha Laidine:

Gnáthainm

Cód alpha-3

Ainm eolaíoch

Alfainsíní

ALF

Beryx spp.

An daba gorm

PLA

Hippoglossoides platessoides

An t-ainseabhaí

ANE

Engraulis encrasicolus

Láimhínigh

ANF

Lophiidae

An déadiasc Antartach

TOA

Dissostichus mawsoni

An tuinnín mórshúileach

BET

Thunnus obesus

An fíogach éansocach

DCA

Deania calcea

An t-oigheariasc dubheite

SSI

Chaenocephalus aceratus

An roc fionn

RJH

Raja brachyura

An langa gorm

BLI

Molva dypterygia

An mairlín gorm Atlantach

BUM

Makaira nigricans

An faoitín gorm

WHB

Micromesistius poutassou

An tuinnín gorm

BFT

Thunnus thynnus

Torcéisc

BOR

Caproidae

An bhroit

BLL

Scophthalmus rhombus

An caibeallán

CAP

Mallotus villosus

An trosc

COD

Gadus morhua

An coimpléasc sciata choitinn

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada agus Dipturus cf. intermedia)

An sól coiteann

SOL

Solea solea

Portáin

PAI

Paralomis spp.

Roc na súl dubh

RJN

Leucoraja naevus

Portáin dhearga domhainmhara

GER

Chaceon spp.

An doingean mara Eorpach

BSS

Dicentrarchus labrax

An t-iasc leathógach

FLX

Pleuronectiformes

Roc na caille

RMB

Manta birostris

An lóchrannsiorc mór

ETR

Etmopterus princeps

An t-airgintín mór

ARU

Argentina silus

An haileabó Graonlannach

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Gránadóirí

GRV

Macrourus spp.

An trosc carraige liath

NOS

Notothenia squamifrons

An chadóg

HAD

Melanogrammus aeglefinus

An colmóir

HKE

Merluccius merluccius

An scadán

HER

Clupea harengus

Bolmáin

JAX

Trachurus spp.

An trosc carraige cruiteach

NOG

Notothenia gibberifrons

An bolmán sileach

CJM

Trachurus murphyi

An siorc eite eitleoige

SCK

Dalatias licha

An chrill

KRI

Euphausia superba

An siorc slogach gainneach duille

GUQ

Centrophorus squamosus

An leathóg mhín

LEM

Microstomus kitt

An langa

LIN

Molva molva

An ronnach

MAC

Scomber scombrus

An t-oigheariasc ronnaigh

ANI

Champsocephalus gunnari

An trosc carraige marmarach

NOR

Notothenia rossii

Méigrim scoilteán

LEZ

Lepidorhombus spp.

An séacla Artach

PRA

Pandalus borealis

Gliomach na hIorua

NEP

Nephrops norvegicus

An trosc Ioruach

NOP

Trisopterus esmarki

An sciata Ioruach

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

An gainneachán flannbhuí

ORY

Hoplostethus atlanticus

An déadiasc Patagónach

TOP

Dissostichus eleginoides

Cruachinn pheiligeacha

EDW

Pseudopentaceros spp.

Cloicheáin Penaeus

PEN

Penaeus spp.

An fíogach gobach

DGS

Squalus acanthias

An leathóg

PLE

Pleuronectes platessa

An mangach

POL

Pollachius pollachius

An craosaire

POR

Lamna nasus

An fíogach Portaingéalach

CYO

Centroscymnus coelolepis

Péirsí mara

RED

Sebastes spp.

An gránadóir cruinnsocach

RNG

Coryphaenoides rupestris

An liúdar

POK

Pollachius virens

Spéirlintí

SAN

Ammodytes spp.

An roc gainmheach

RJI

Raja circularis

An sairdín

PIL

Sardina pilchardus

An roc úcaire

RJF

Raja fullonica

An scuid ghearreiteach thuaisceartach

SQI

Illex illecebrosus

Sciataí agus roic

SRX

Rajiformes

An roc mionsúileach

RJE

Raja microocellata

An lóchrannsiorc mín

ETP

Etmopterus pusillus

Portáin sneachta

PCR

Chionoecetes spp.

Sóil

SOO

Solea spp.

Oigheariasc na Seoirsia Theas

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

An tuinnín gorm deisceartach

SBF

Thunnus maccoyii

An roc mín

RJM

Raja montagui

An salán

SPR

Sprattus sprattus

An scuid

SQS

Martialia hyadesi

An roc réaltach

RJR

Amblyraja radiata

An colgán

SWO

Xiphias gladius

An roc garbh

RJC

Raja clavata

Déadéisc

TOT

Dissostichus spp.

An gearrthóir

GAG

Galeorhinus galeus

An turbard

TUR

Psetta maxima

An torsca

USK

Brosme brosme

An roc dústríoctha

RJU

Raja undulata

An t-oigheariasc aonbheannaigh

LIC

Channichthys rhinoceratus

An colmóir bán

HKW

Urophycis tenuis

An mairlín geal

WHM

Tetrapturus albidus

An sciata bán

RJA

Raja alba

An faoitín

WHG

Merlangius merlangus

An leathóg bhán

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

An leith earrbhuí

YEL

Limanda ferruginea

IARSCRÍBHINN IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, FOLIMISTÉIR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 AGUS 14 ICES, UISCÍ AN AONTAIS DE CECAF, UISCÍ GHUÁIN NA FRAINCE

Speiceas:

Spéirlintí agus foghabhálacha gaolmhara

Ammodytes spp.

Limistéar:

uiscí an Aontais in 2a, 3a agus 4 (1)

An Danmhairg

 

0

 (2)

TAC anailíseach

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ríocht Aontaithe

0

 (2)

An Ghearmáin

 

0

 (2)

An tSualainn

 

0

 (2)

An tAontas

 

0

 

TAC

 

0

 

Coinníoll speisialta: laistigh de theorainneacha na gcuótaí thuasluaite, ní fhéadfar níos mó ná na cainníochtaí a thugtar thíos a thógáil sna limistéir bhainistíochta le haghaidh spéirlintí seo a leanas, mar a shainítear in Iarscríbhinn III:

Limistéar: Uiscí an Aontais ina bhfuil limistéir bhainistíochta le haghaidh spéirlintí

 

1r

2r ()

3r

4 ()

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

An Danmhairg

0

0

0

0

0

0

0

An Ríocht Aontaithe

0

0

0

0

0

0

0

An Ghearmáin

0

0

0

0

0

0

0

An tSualainn

0

0

0

0

0

0

0

An tAontas

0

0

0

0

0

0

0

Iomlán

0

0

0

0

0

0

0

()  I limistéir bhainistíochta 2r agus 4, ní fhéadfar an TAC a iascach ach amháin mar TAC faireacháin le prótacal samplála gaolmhar don iascach.


Speiceas:

An T-airgintín Mór

Argentina silus

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus Uiscí Idirnáisiúnta in 1 agus 2

(ARU/1/2.)

An Ghearmáin

 

24

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Fhrainc

 

8

 

 

 

 

 

An Ísiltír

19

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

39

 

 

 

 

 

An tAontas

 

90

 

 

 

 

 

TAC

 

90

 

 

 

 

 


Speiceas:

an t-airgintín mór

Argentina silus

Limistéar:

uiscí an Aontais in 3a agus 4

(ARU/3A4-C)

An Danmhairg

 

1 093

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Ghearmáin

 

11

 

 

 

 

 

An Fhrainc

 

8

 

 

 

 

 

Éire

 

8

 

 

 

 

 

An Ísiltír

51

 

 

 

 

 

An tSualainn

 

43

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

20

 

 

 

 

 

An tAontas

 

1 234

 

 

 

 

 

TAC

 

1 234

 

 

 

 

 


Speiceas:

an t-airgintín mór

Argentina silus

Limistéar:

uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5, 6 agus 7

(ARU/567.)

An Ghearmáin

 

284

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Fhrainc

 

6

 

 

 

 

 

Éire

 

263

 

 

 

 

 

An Ísiltír

2 968

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

208

 

 

 

 

 

An tAontas

 

3 729

 

 

 

 

 

TAC

 

3 729

 

 

 

 

 


Speiceas:

an torsca

Brosme brosme

Limistéar:

uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 1, 2 agus 14

(USK/1214EI)

An Ghearmáin

 

6

 (4)

TAC réamhchúraim

 

 

An Fhrainc

 

6

 (4)

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Ríocht Aontaithe

6

 (4)

 

 

 

 

Eile

 

3

 (4)

 

 

 

 

An tAontas

 

21

 (4)

 

 

 

 

TAC

 

21

 

 

 

 

 


Speiceas:

an torsca

Brosme brosme

Limistéar:

3a

(USK/03A.)

An Danmhairg

 

15

 

TAC réamhchúraim

 

 

An tSualainn

 

8

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Ghearmáin

 

8

 

 

 

 

 

An tAontas

 

31

 

 

 

 

 

TAC

 

31

 

 

 

 

 


Speiceas:

an torsca

Brosme brosme

Limistéar:

uiscí an Aontais in 4

(USK/04-C.)

An Danmhairg

 

68

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Ghearmáin

 

20

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Fhrainc

 

47

 

 

 

 

 

An tSualainn

 

7

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

102

 

 

 

 

 

Eile

 

7

 (5)

 

 

 

 

An tAontas

 

251

 

 

 

 

 

TAC

 

251

 

 

 

 

 


Speiceas:

An Torsca

Brosme brosme

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus Uiscí Idirnáisiúnta in 5, 6 agus 7

(USK/567EI.)

An Ghearmáin

 

17

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Spáinn

 

60

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Fhrainc

 

705

 

 

 

 

 

Éire

 

68

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

340

 

 

 

 

 

Eile

 

17

 (6)

 

 

 

 

An tAontas

 

1 207

 

 

 

 

 

An Iorua

 

2 923

 (7)  (8)  (9)  (10)

 

 

 

 

TAC

 

4 130

 

 

 

 

 


Speiceas:

An Torsca

Brosme brosme

Limistéar:

Uiscí na hIorua in 4

(USK/04-N.)

An Bheilg

 

0

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Danmhairg

 

165

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ghearmáin

 

1

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Fhrainc

 

0

 

 

 

 

 

An Ísiltír

0

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

4

 

 

 

 

 

An tAontas

 

170

 

 

 

 

 

TAC

Ní bhaineann le hábhar

 

 

 

 

 


Speiceas:

Torcéisc

Caproidae

Limistéar:

Uiscí an Aontais agus Uiscí Idirnáisiúnta in 6, 7 agus 8

(BOR/678-)

An Danmhairg

 

4 700

 

TAC réamhchúraim

 

 

Éire

 

13 235

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

1 217

 

 

 

 

 

An tAontas

 

19 152

 

 

 

 

 

TAC

 

19 152

 

 

 

 

 


Speiceas:

An Scadán (11)

Clupea harengus

Limistéar:

3a

(HER/03A.)

An Danmhairg

 

10 309

 (12)

TAC anailíseach

 

 

An Ghearmáin

 

165

 (12)

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An tSualainn

 

10 783

 (12)

 

 

 

 

An tAontas

 

21 257

 (12)

 

 

 

 

An Iorua

 

3 271

 

 

 

 

 

TAC

 

24 528

 

 

 

 

 


Speiceas:

an scadán (13)

Clupea harengus

Limistéar:

uiscí an Aontais agus uiscí na hIorua in 4 lastuaidh de 53° 30' T

(HER/4AB.)

An Danmhairg

 

59 468

 

TAC anailíseach

 

 

An Ghearmáin

 

39 404

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Fhrainc

 

20 670

 

 

 

 

 

An Ísiltír

51 717

 

 

 

 

 

An tSualainn

 

3 913

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

55 583

 

 

 

 

 

An tAontas

 

230 755

 

 

 

 

 

Oileáin Fharó

250

 

 

 

 

 

An Iorua

 

111 652

 (14)

 

 

 

 

TAC

 

385 008

 

 

 

 

 

Coinníoll speisialta: laistigh de theorainneacha na gcuótaí thuasluaite, ní fhéadfar níos mó ná na cainníochtaí a thugtar thíos a thógáil sa limistéar seo a leanas:

 

uiscí na hIorua laisteas de 62° T (HER/*04N-) ()

An tAontas

50 000

()  Gabhálacha scadán a thógtar in iascaigh a úsáideann líonta a bhfuil méid a mogaill cothrom le 32 mm nó níos mó ná sin.


Speiceas:

an scadán

Clupea harengus

Limistéar:

uiscí na hIorua laisteas de 62° T

(HER/04-N.)

An tSualainn

 

948

 (16)

TAC anailíseach

 

 

An tAontas

 

948

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

TAC

 

385 008

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96


Speiceas:

an scadán (17)

Clupea harengus

Limistéar:

3a

(HER/03A-BC)

An Danmhairg

 

5 692

 

TAC anailíseach

 

 

An Ghearmáin

 

51

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An tSualainn

 

916

 

 

 

 

 

An tAontas

 

6 659

 

 

 

 

 

TAC

 

6 659

 

 

 

 

 


Speiceas:

an scadán (18)

Clupea harengus

Limistéar:

4, 7d agus uiscí an Aontais in 2a

(HER/2A47DX)

An Bheilg

 

44

 

TAC anailíseach

 

 

An Danmhairg

 

8 573

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Ghearmáin

 

44

 

 

 

 

 

An Fhrainc

 

44

 

 

 

 

 

An Ísiltír

44

 

 

 

 

 

An tSualainn

 

42

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

163

 

 

 

 

 

An tAontas

 

8 954

 

 

 

 

 

TAC

 

8 954

 

 

 

 

 


Speiceas:

an scadán (19)

Clupea harengus

Limistéar:

4c, 7d (20)

(HER/4CXB7D)

An Bheilg

 

8 632

 (21)

TAC anailíseach

 

 

An Danmhairg

 

800

 (21)

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Ghearmáin

 

530

 (21)

 

 

 

 

An Fhrainc

 

10 277

 (21)

 

 

 

 

An Ísiltír

18 162

 (21)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

3 950

 (21)

 

 

 

 

An tAontas

 

42 351

 (21)

 

 

 

 

TAC

 

385 008

 

 

 

 

 


Speiceas:

an scadán

Clupea harengus

Limistéar:

uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b, 6b agus 6aT (22)

(HER/5B6ANB)

An Ghearmáin

 

389

 (23)

TAC réamhchúraim

 

 

An Fhrainc

 

74

 (23)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Éire

 

526

 (23)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ísiltír

389

 (23)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

2 102

 (23)

 

 

 

 

An tAontas

 

3 480

 (23)

 

 

 

 

TAC

 

3 480

 

 

 

 

 


Speiceas:

an scadán

Clupea harengus

Limistéar:

6aS (24), 7b, 7c

(HER/6AS7BC)

Éire

 

1 236

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Ísiltír

124

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An tAontas

 

1 360

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

TAC

 

1 360

 

 

 

 

 


Speiceas:

an scadán

Clupea harengus

Limistéar:

6 Cluadh (25)

(HER/06ACL.)

An Ríocht Aontaithe

Fós le suí

 

TAC réamhchúraim

 

 

An tAontas

Fós le suí

 (26)

Tá feidhm ag Airteagal 6 den Rialachán seo.

 

TAC

Fós le suí

 (26)

 

 

 

 


Speiceas:

an scadán

Clupea harengus

Limistéar:

7a (27)

(HER/07A/MM)

Éire

 

2 099

 

TAC anailíseach

 

 

An Ríocht Aontaithe

5 965

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An tAontas

 

8 064

 

 

 

 

 

TAC

 

8 064

 

 

 

 

 


Speiceas:

an scadán

Clupea harengus

Limistéar:

7e agus 7f

(HER/7EF.)

An Fhrainc

 

465

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Ríocht Aontaithe

465

 

 

 

 

 

An tAontas

 

930

 

 

 

 

 

TAC

 

930

 

 

 

 

 


Speiceas:

an scadán

Clupea harengus

Limistéar:

7g (28), 7h (28), 7j (28) agus 7k (28)

(HER/7G-K.)

An Ghearmáin

 

10

 (29)

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

54

 (29)

 

 

 

 

Éire

 

750

 (29)

 

 

 

 

An Ísiltír

54

 (29)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

1

 (29)

 

 

 

 

An tAontas

 

869

 (29)

 

 

 

 

TAC

 

869

 (29)

 

 

 

 


Speiceas:

an t-ainseabhaí

Engraulis encrasicolus

Limistéar:

8

(ANE/08.)

An Spáinn

 

28 703

 

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

3 189

 

 

 

 

 

An tAontas

 

31 892

 

 

 

 

 

TAC

 

31 892

 

 

 

 

 


Speiceas:

an t-ainseabhaí

Engraulis encrasicolus

Limistéar:

9 agus 10; uiscí an Aontais de 34.1.1 CECAF

(ANE/9/3411)

An Spáinn

 

0

 (30)

TAC réamhchúraim

 

 

An Phortaingéil

 

0

 (30)

 

 

 

 

An tAontas

 

0

 (30)

 

 

 

 

TAC

 

0

 (30)

 

 

 

 


Speiceas:

an trosc

Gadus morhua

Limistéar:

Skagerrak

(COD/03AN.)

An Bheilg

 

5

 

TAC anailíseach

 

 

An Danmhairg

 

1 683

 

 

 

 

 

An Ghearmáin

 

42

 

 

 

 

 

An Ísiltír

11

 

 

 

 

 

An tSualainn

 

294

 

 

 

 

 

An tAontas

 

2 035

 

 

 

 

 

TAC

 

2 103

 

 

 

 

 


Speiceas:

an trosc

Gadus morhua

Limistéar:

Kattegat

(COD/03AS.)

An Danmhairg

 

80

 (31)

TAC réamhchúraim

 

 

An Ghearmáin

 

2

 (31)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An tSualainn

 

48

 (31)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An tAontas

 

130

 (31)

 

 

 

 

TAC

 

130

 (31)

 

 

 

 


Speiceas:

an trosc

Gadus morhua

Limistéar:

4; uiscí an Aontais in 2a; an chuid sin de 3a nach bhfuil cumhdaithe le Skagerrak agus Kattegat

(COD/2A3AX4)

An Bheilg

 

435

 (32)

TAC anailíseach

 

 

An Danmhairg

 

2 499

 

 

 

 

 

An Ghearmáin

 

1 584

 

 

 

 

 

An Fhrainc

 

537

 (32)

 

 

 

 

An Ísiltír

1 412

 (32)

 

 

 

 

An tSualainn

 

17

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

5 732

 (32)

 

 

 

 

An tAontas

 

12 216

 

 

 

 

 

An Iorua

 

2 502

 (33)

 

 

 

 

TAC

 

14 718

 

 

 

 

 

Coinníoll speisialta: laistigh de theorainneacha na gcuótaí thuasluaite, ní fhéadfar níos mó ná na cainníochtaí a thugtar thíos a thógáil sa limistéar seo a leanas:

 

uiscí na hIorua in 4 (COD/*04N-)

An tAontas

10 618


Speiceas:

an trosc

Gadus morhua

Limistéar:

uiscí na hIorua laisteas de 62°T

(COD/04-N.)

An tSualainn

 

382

 (34)

TAC anailíseach

 

 

An tAontas

 

382

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

TAC

Ní bhaineann le hábhar

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96


Speiceas:

an trosc

Gadus morhua

Limistéar:

6b; uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b laistiar de 12°00' I agus in 12 agus 14

(COD/5W6-14)

An Bheilg

 

0

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Ghearmáin

 

1

 

 

 

 

 

An Fhrainc

 

12

 

 

 

 

 

Éire

 

16

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

45

 

 

 

 

 

An tAontas

 

74

 

 

 

 

 

TAC

 

74

 

 

 

 

 


Speiceas:

an trosc

Gadus morhua

Limistéar:

6a; uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta i 5b lastoir de 12°00' I

(COD/5BE6A)

An Bheilg

 

2

 (35)

TAC anailíseach

 

 

An Ghearmáin

 

19

 (35)

Tá feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán seo

 

An Fhrainc

 

203

 (35)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

Éire

 

284

 (35)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ríocht Aontaithe

771

 (35)

 

 

 

 

An tAontas

 

1 279

 (35)

 

 

 

 

TAC

 

1 279

 (35)

 

 

 

 


Speiceas:

an trosc

Gadus morhua

Limistéar:

7a

(COD/07A.)

An Bheilg

 

3

 (36)

TAC réamhchúraim

 

 

An Fhrainc

 

9

 (36)

 

 

 

 

Éire

 

170

 (36)

 

 

 

 

An Ísiltír

1

 (36)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

74

 (36)

 

 

 

 

An tAontas

 

257

 (36)

 

 

 

 

TAC

 

257

 (36)

 

 

 

 


Speiceas:

an trosc

Gadus morhua

Limistéar:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 agus 10; uiscí an Aontais in 34.1.1 CECAF

(COD/7XAD34)

An Bheilg

 

18

 (37)

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

294

 (37)

Tá feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán seo

 

Éire

 

461

 (37)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ísiltír

0

 (37)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ríocht Aontaithe

32

 (37)

 

 

 

 

An tAontas

 

805

 (37)

 

 

 

 

TAC

 

805

 (37)

 

 

 

 


Speiceas:

an trosc

Gadus morhua

Limistéar:

7d

(COD/07D.)

An Bheilg

 

37

 (38)

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

721

 (38)

 

 

 

 

An Ísiltír

21

 (38)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

79

 (38)

 

 

 

 

An tAontas

 

858

 (38)

 

 

 

 

TAC

 

858

 

 

 

 

 


Speiceas:

méigrim scoilteán

Lepidorhombus spp.

Limistéar:

uiscí an Aontais in 2a agus 4

(LEZ/2AC4-C)

An Bheilg

 

9

 

TAC anailíseach

 

 

An Danmhairg

 

8

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Ghearmáin

 

8

 

 

 

 

 

An Fhrainc

 

48

 

 

 

 

 

An Ísiltír

38

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

2 811

 

 

 

 

 

An tAontas

 

2 922

 

 

 

 

 

TAC

 

2 922

 

 

 

 

 


Speiceas:

méigrim scoilteán

Lepidorhombus spp.

Limistéar:

uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b; 6; uiscí idirnáisiúnta in 12 agus 14

(LEZ/56-14)

An Spáinn

 

671

 

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

2 615

 (39)

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

Éire

 

764

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

1 851

 (39)

 

 

 

 

An tAontas

 

5 901

 

 

 

 

 

TAC

 

5 901

 

 

 

 

 


Speiceas:

méigrim scoilteán

Lepidorhombus spp.

Limistéar:

7

(LEZ/07.)

An Bheilg

 

506

 (40)

TAC anailíseach

 

 

An Spáinn

 

5 620

 (41)

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Fhrainc

 

6 820

 (41)

 

 

 

 

Éire

 

3 101

 (41)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

2 685

 (41)

 

 

 

 

An tAontas

 

18 732

 

 

 

 

 

TAC

 

18 732

 

 

 

 

 


Speiceas:

méigrim scoilteán

Lepidorhombus spp.

Limistéar:

8a, 8b, 8d agus 8e

(LEZ/8ABDE.)

An Spáinn

 

993

 

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

801

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An tAontas

 

1 794

 

 

 

 

 

TAC

 

1 794

 

 

 

 

 


Speiceas:

méigrim scoilteán

Lepidorhombus spp.

Limistéar:

8c, 9 agus 10; uiscí an Aontais de 34.1.1 CECAF

(LEZ/8C3411)

An Spáinn

 

2 144

 

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

107

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Phortaingéil

 

71

 

 

 

 

 

An tAontas

 

2 322

 

 

 

 

 

TAC

 

2 322

 

 

 

 

 


Speiceas:

láimhínigh

Lophiidae

Limistéar:

uiscí an Aontais in 2a agus 4

(ANF/2AC4-C)

An Bheilg

 

498

 (42)

TAC réamhchúraim

 

 

An Danmhairg

 

1 098

 (42)

 

 

 

 

An Ghearmáin

 

536

 (42)

 

 

 

 

An Fhrainc

 

102

 (42)

 

 

 

 

An Ísiltír

377

 (42)

 

 

 

 

An tSualainn

 

13

 (42)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

11 461

 (42)

 

 

 

 

An tAontas

 

14 085

 (42)

 

 

 

 

TAC

 

14 085

 

 

 

 

 


Speiceas:

láimhínigh

Lophiidae

Limistéar:

uiscí na hIorua in 4

(ANF/04-N.)

An Bheilg

 

51

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Danmhairg

 

1 305

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ghearmáin

 

21

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ísiltír

18

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

305

 

 

 

 

 

An tAontas

 

1 700

 

 

 

 

 

TAC

Ní bhaineann le hábhar

 

 

 

 

 


Speiceas:

láimhínigh

Lophiidae

Limistéar:

6; uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b; uiscí idirnáisiúnta in 12 agus 14

(ANF/56-14)

An Bheilg

 

286

 (43)

TAC réamhchúraim

 

 

An Ghearmáin

 

327

 (43)

 

 

 

 

An Spáinn

 

307

 

 

 

 

 

An Fhrainc

 

3 525

 (43)

 

 

 

 

Éire

 

797

 

 

 

 

 

An Ísiltír

276

 (43)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

2 453

 (43)

 

 

 

 

An tAontas

 

7 971

 

 

 

 

 

TAC

 

7 971

 

 

 

 

 


Speiceas:

láimhínigh

Lophiidae

Limistéar:

7

(ANF/07.)

An Bheilg

 

3 262

 (44)

TAC anailíseach

 

 

An Ghearmáin

 

364

 (44)

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Spáinn

 

1 296

 (44)

 

 

 

 

An Fhrainc

 

20 932

 (44)

 

 

 

 

Éire

 

2 675

 (44)

 

 

 

 

An Ísiltír

422

 (44)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

6 348

 (44)

 

 

 

 

An tAontas

 

35 299

 (44)

 

 

 

 

TAC

 

35 299

 

 

 

 

 


Speiceas:

láimhínigh

Lophiidae

Limistéar:

8a, 8b, 8d agus 8e

(ANF/8ABDE.)

An Spáinn

 

1 372

 

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

7 636

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An tAontas

 

9 008

 

 

 

 

 

TAC

 

9 008

 

 

 

 

 


Speiceas:

láimhínigh

Lophiidae

Limistéar:

8c, 9 agus 10; uiscí an Aontais de 34.1.1 CECAF

(ANF/8C3411)

An Spáinn

 

3 353

 

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

3

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Phortaingéil

 

667

 

 

 

 

 

An tAontas

 

4 023

 

 

 

 

 

TAC

 

4 023

 

 

 

 

 


Speiceas:

an chadóg

Melanogrammus aeglefinus

Limistéar:

3a

(HAD/03A.)

An Bheilg

 

10

 

TAC anailíseach

 

 

An Danmhairg

 

1 768

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Ghearmáin

 

112

 

 

 

 

 

An Ísiltír

2

 

 

 

 

 

An tSualainn

 

209

 

 

 

 

 

An tAontas

 

2 101

 

 

 

 

 

TAC

 

2 193

 

 

 

 

 


Speiceas:

an chadóg

Melanogrammus aeglefinus

Limistéar:

4; uiscí an Aontais in 2a

(HAD/2AC4.)

An Bheilg

 

206

 

TAC anailíseach

 

 

An Danmhairg

 

1 416

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Ghearmáin

 

901

 

 

 

 

 

An Fhrainc

 

1 571

 

 

 

 

 

An Ísiltír

155

 

 

 

 

 

An tSualainn

 

143

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

23 361

 

 

 

 

 

An tAontas

 

27 753

 

 

 

 

 

An Iorua

 

7 900

 

 

 

 

 

TAC

 

35 653

 

 

 

 

 

Coinníoll speisialta: laistigh de theorainneacha na gcuótaí thuasluaite, ní fhéadfar níos mó ná na cainníochtaí a thugtar thíos a thógáil:

 

uiscí na hIorua in 4 (HAD/*04N-)

An tAontas

20 644


Speiceas:

an chadóg

Melanogrammus aeglefinus

Limistéar:

uiscí na hIorua laisteas de 62°T

(HAD/04-N.)

An tSualainn

 

707

 (45)

TAC anailíseach

An tAontas

 

707

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

TAC

Ní bhaineann le hábhar

 

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96


Speiceas:

an chadóg

Melanogrammus aeglefinus

Limistéar:

uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 6b, 12 agus 14

(HAD/6B1214)

An Bheilg

 

23

 

TAC anailíseach

 

 

An Ghearmáin

 

28

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Fhrainc

 

1 155

 

 

 

 

 

Éire

 

824

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

8 442

 

 

 

 

 

An tAontas

 

10 472

 

 

 

 

 

TAC

 

10 472

 

 

 

 

 


Speiceas:

an chadóg

Melanogrammus aeglefinus

Limistéar:

uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b agus in 6a

(HAD/5BC6A.)

An Bheilg

 

4

 (46)

TAC anailíseach

 

 

An Ghearmáin

 

5

 (46)

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Fhrainc

 

219

 (46)

 

 

 

 

Éire

 

651

 (46)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

3 094

 (46)

 

 

 

 

An tAontas

 

3 973

 

 

 

 

 

TAC

 

3 973

 

 

 

 

 


Speiceas:

an chadóg

Melanogrammus aeglefinus

Limistéar:

7b-k, 8, 9 agus 10; uiscí an Aontais de 34.1.1 CECAF

(HAD/7X7A34)

An Bheilg

 

121

 

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

7 239

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

Éire

 

2 413

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

1 086

 

 

 

 

 

An tAontas

 

10 859

 

 

 

 

 

TAC

 

10 859

 

 

 

 

 


Speiceas:

an chadóg

Melanogrammus aeglefinus

Limistéar:

7a

(HAD/07A.)

An Bheilg

 

50

 

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

228

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

Éire

 

1 366

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

1 512

 

 

 

 

 

An tAontas

 

3 156

 

 

 

 

 

TAC

 

3 156

 

 

 

 

 


Speiceas:

an faoitín

Merlangius merlangus

Limistéar:

3a

(WHG/03A.)

An Danmhairg

 

1 166

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Ísiltír

4

 

 

 

 

 

An tSualainn

 

125

 

 

 

 

 

An tAontas

 

1 295

 

 

 

 

 

TAC

 

1 660

 

 

 

 

 


Speiceas:

an faoitín

Merlangius merlangus

Limistéar:

4; uiscí an Aontais in 2a

(WHG/2AC4.)

An Bheilg

 

329

 

TAC anailíseach

 

 

An Danmhairg

 

1 424

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Ghearmáin

 

370

 

 

 

 

 

An Fhrainc

 

2 140

 

 

 

 

 

An Ísiltír

823

 

 

 

 

 

An tSualainn

 

3

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

10 293

 

 

 

 

 

An tAontas

 

15 382

 

 

 

 

 

An Iorua

 

1 216

 (47)

 

 

 

 

TAC

 

17 158

 

 

 

 

 

Coinníoll speisialta: laistigh de theorainneacha na gcuótaí thuasluaite, ní fhéadfar níos mó ná na cainníochtaí a thugtar thíos a thógáil sna limistéir seo a leanas:

 

uiscí na hIorua in 4 (WHG/*04N-)

An tAontas

10 801


Speiceas:

an faoitín

Merlangius merlangus

Limistéar:

6; uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b; uiscí idirnáisiúnta in 12 agus 14

(WHG/56-14)

An Ghearmáin

 

3

 (48)

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

57

 (48)

Tá feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán seo

 

Éire

 

273

 (48)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ríocht Aontaithe

604

 (48)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An tAontas

 

937

 (48)

 

 

 

 

TAC

 

937

 (48)

 

 

 

 


Speiceas:

an faoitín

Merlangius merlangus

Limistéar:

7a

(WHG/07A.)

An Bheilg

 

2

 (49)

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

25

 (49)

Tá feidhm ag Airteagal 8 den Rialachán seo

 

Éire

 

415

 (49)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ísiltír

0

 (48)

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 847/96

An Ríocht Aontaithe

279

 (49)

 

 

 

 

An tAontas

 

721

 (49)

 

 

 

 

TAC

 

721

 (49)

 

 

 

 


Speiceas:

an faoitín

Merlangius merlangus

Limistéar:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j agus 7k

(WHG/7X7A-C)

An Bheilg

 

92

 

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

5 644

 

 

 

 

 

Éire

 

4 072

 

 

 

 

 

An Ísiltír

46

 

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

1 009

 

 

 

 

 

An tAontas

 

10 863

 

 

 

 

 

TAC

 

10 863

 

 

 

 

 


Speiceas:

an faoitín

Merlangius merlangus

Limistéar:

8

(WHG/08.)

An Spáinn

 

1 016

 

TAC réamhchúraim

 

 

An Fhrainc

 

1 524

 

 

 

 

 

An tAontas

 

2 540

 

 

 

 

 

TAC

 

2 540

 

 

 

 

 


Speiceas:

faoitín agus mangach

Merlangius merlangus agus

Pollachius pollachius

Limistéar:

uiscí na hIorua laisteas de 62°T

(W/P/04-N.)

An tSualainn

 

190

 (50)

TAC réamhchúraim

 

 

 

An tAontas

 

190

 

 

 

 

 

TAC

Ní bhaineann le hábhar

 

 

 

 

 


Speiceas:

an colmóir

Merluccius merluccius

Limistéar:

3a

(HKE/03A.)

An Danmhairg

 

3 136

 (51)

TAC anailíseach

 

 

An tSualainn

 

267

 (51)

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An tAontas

 

3 403

 

 

 

 

 

TAC

 

3 403

 

 

 

 

 


Speiceas:

an colmóir

Merluccius merluccius

Limistéar:

uiscí an Aontais in 2a agus 4

(HKE/2AC4-C)

An Bheilg

 

56

 (52)

TAC anailíseach

 

 

An Danmhairg

 

2 278

 (52)

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Ghearmáin

 

261

 (52)

 

 

 

 

An Fhrainc

 

504

 (52)

 

 

 

 

An Ísiltír

131

 (52)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

710

 (52)

 

 

 

 

An tAontas

 

3 940

 (52)

 

 

 

 

TAC

 

3 940

 

 

 

 

 


Speiceas:

an colmóir

Merluccius merluccius

Limistéar:

6 agus 7; uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b; uiscí idirnáisiúnta in 12 agus 14

(HKE/571214)

An Bheilg

 

582

 (53)

TAC anailíseach

 

 

An Spáinn

 

18 667

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Fhrainc

 

28 827

 (53)

 

 

 

 

Éire

 

3 493

 

 

 

 

 

An Ísiltír

376

 (53)

 

 

 

 

An Ríocht Aontaithe

11 380

 (53)

 

 

 

 

An tAontas

 

63 325

 

 

 

 

 

TAC

 

63 325

 

 

 

 

 

Coinníoll speisialta: laistigh de theorainneacha na gcuótaí thuasluaite, ní fhéadfar níos mó ná na cainníochtaí a thugtar thíos a thógáil sna limistéir seo a leanas:

 

8a, 8b, 8d agus 8e (HKE/*8ABDE)

An Bheilg

75

An Spáinn

3 012

An Fhrainc

3 012

Éire

376

An Ísiltír

38

An Ríocht Aontaithe

1 694

An tAontas

8 206


Speiceas:

an colmóir

Merluccius merluccius

Limistéar:

8a, 8b, 8d agus 8e

(HKE/8ABDE.)

An Bheilg

 

19

 (54)

TAC anailíseach

 

 

An Spáinn

 

12 995

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Fhrainc

 

29 183

 

 

 

 

 

An Ísiltír

38

 (54)

 

 

 

 

An tAontas

 

42 235

 

 

 

 

 

TAC

 

42 235

 

 

 

 

 

Coinníoll speisialta: laistigh de theorainneacha na gcuótaí thuasluaite, ní fhéadfar níos mó ná na cainníochtaí a thugtar thíos a thógáil sna limistéir seo a leanas:

 

6 agus 7; uiscí an Aontais agus uiscí idirnáisiúnta in 5b; uiscí idirnáisiúnta in 12 agus 14 (HKE/*57-14)

An Bheilg

4

An Spáinn

3 764

An Fhrainc

6 776

An Ísiltír

11

An tAontas

10 555


Speiceas:

an colmóir

Merluccius merluccius

Limistéar:

8c, 9 agus 10; uiscí an Aontais de 34.1.1 CECAF

(HKE/8C3411)

An Spáinn

 

5 600

 

TAC anailíseach

 

 

An Fhrainc

 

538

 

Tá feidhm ag Airteagal 7(2) den Rialachán seo

 

An Phortaingéil

 

2 614

 

 

 

 

 

An tAontas

 

8 752

 

 

 

 

 

TAC

 

8 752

 

 

 

 

 


Speiceas:

an faoitín gorm

Micromesistius poutassou

Limistéar:

uiscí na hIorua in 2 agus 4

(WHB/24-N.)

An Danmhairg

 

0

 

TAC anailíseach