ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 314

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

62
5 Nollaig 2019


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) Uimh. 575/2013, (AE) Uimh. 600/2014 agus (AE) Uimh. 806/2014 ( 1 )

1

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir (AE) 2019/2034 Ó Pharlaimint Na Heorpa Agus Ón Gcomhairle an 27 Samhain 2019 maidir le maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoracha 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/AE, 2013/36/AE, 2014/59/AE agus 2014/65/AE ( 1 )

64

 


 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE.

GA


I Gníomhartha reachtacha

RIALACHÁIN

5.12.2019   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 314/1


RIALACHÁN (AE) 2019/2033 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 27 Samhain 2019

maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) Uimh. 575/2013, (AE) Uimh. 600/2014 agus (AE) Uimh. 806/2014

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ónmBanc Ceannais Eorpach (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Dlúthchuid de na coinníollacha rialála faoina soláthraíonn institiúidí airgeadais seirbhísí san Aontas is ea ceanglais stuamachta láidre. Tá gnólachtaí infheistíochta, maille le hinstitiúidí creidmheasa, faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) agus faoi réir Threoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) a mhéid a bhaineann lena láimhseáil stuamachta agus lena maoirseacht stuamachta, agus leagtar amach na ceanglais údarúcháin agus na ceanglais eile eagrúcháin agus iompair atá orthu i dTreoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6).

(2)

Den chuid is mó, is ar leaganacha comhleanúnacha de na caighdeáin rialála idirnáisiúnta atá na córais stuamachta reatha faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE bunaithe, ar caighdeáin iad a leagann Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht síos le haghaidh grúpaí móra baincéireachta agus ní dhírítear ach i bpáirt leo ar na rioscaí sonracha a bhaineann leis na gníomhaíochtaí éagsúla de líon mór gnólachtaí infheistíochta. Dá bhrí sin, ba cheart díriú go sonrach ar na leochaileachtaí sonracha agus ar na rioscaí a bhaineann leis na gnólachtaí infheistíochta sin trí bhíthin socruithe iomchuí agus comhréireacha stuamachta ar leibhéal an Aontais.

(3)

Na rioscaí a dtéann gnólachtaí infheistíochta féin fúthu agus na rioscaí a bhaineann leo dá gcliaint agus do na margaí leathana ina n-oibríonn siad, is ar chineál agus ar mhéid a ngníomhaíochtaí a bhraitheann siad, lena n-áirítear cibé acu a ghníomhaíonn gnólachtaí infheistíochta mar ghníomhairí dá gcliaint agus nach páirtí iad sna hidirbhearta a thig as sin iad féin, nó cibé acu a ghníomhaíonn siad mar phríomhaithe sna trádálacha.

(4)

Le ceanglais fhónta stuamachta, ba cheart a áirithiú go ndéanfar gnólachtaí infheistíochta a bhainistiú ar dhóigh ordúil chun leas a gcliant. Ba cheart a chur san áireamh iontu poitéinseal na ngnólachtaí infheistíochta agus a gcuid cliant rioscaí iomarcacha a ghlacadh mar aon leis na leibhéil éagsúla riosca a ghlacann gnólachtaí infheistíochta chucu féin agus na leibhéil éagsúla riosca a bhaineann leo. Ar an gcuma chéanna, ba cheart é a bheith d'aidhm ag na ceanglais stuamachta sin a sheachaint go bhforchuirfí ualach riaracháin míchuí ar ghnólachtaí infheistíochta.

(5)

Ceaptar roinnt mhaith de na ceanglais stuamachta a eascraíonn as creat Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE le díriú ar rioscaí comhchoiteanna a bhíonn ann d'institiúidí creidmheasa. Dá réir sin, déantar na ceanglais atá ann cheana a chalabrú, tríd is tríd, chun acmhainneacht iasachtaithe institiúidí creidmheasa a chaomhnú trí thimthriallta eacnamaíocha agus chun taisceoirí agus cáiníocóirí a chosaint ar chliseadh a d'fhéadfadh a bheith ann, agus ní cheaptar iad le díriú ar gach ceann de phróifílí riosca éagsúla gnólachtaí infheistíochta. Ní bhíonn punanna móra iasachtaí miondíola agus corparáideacha ag gnólachtaí infheistíochta agus ní ghlacann siad taiscí. Is lú seans go bhféadfadh tionchar díobhálach a bheith ag cliseadh gnólachtaí infheistíochta ná cliseadh institiúidí creidmheasa ar chobhsaíocht fhoriomlán airgeadais. Mar sin, is mór idir na rioscaí a bhíonn ag bagairt ar an gcuid is mó de na gnólachtaí infheistíochta agus a bhaineann leo agus na rioscaí a bhíonn ag bagairt ar institiúidí creidmheasa agus a bhaineann leosan agus ba cheart an difear sin a léiriú go soiléir i gcreat stuamachta an Aontais.

(6)

Is bunaithe ar cheanglais stuamachta na n-institiúidí creidmheasa atá na ceanglais stuamachta a bhfuil gnólachtaí infheistíochta faoina réir faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE. Is iomaí díolúine ó na ceanglais sin atá ag na gnólachtaí infheistíochta a bhfuil a raon údaraithe teoranta do sheirbhísí infheistíochta sonracha nach ndíríonn an creat stuamachta atá ann faoi láthair orthu. Is aitheantas iad na díolúintí sin nach ionann na rioscaí do na gnólachtaí sin agus na rioscaí d'institiúidí creidmheasa. Gnólachtaí infheistíochta a dhéanann gníomhaíochtaí a ndíríonn an creat stuamachta atá ann faoi láthair orthu agus a bhaineann le trádáil in ionstraimí airgeadais ar bhonn teoranta, tá siad faoi réir cheanglais chomhfhreagracha an chreata ó thaobh caipitil de ach tá siad i dteideal díolúintí a fháil i réimsí eile, amhail leachtacht, neamhchosaintí móra agus luamhánú. Na gnólachtaí infheistíochta nach bhfuil a raon údaraithe faoi réir na dteorainneacha sin, tá siad faoi réir na gceanglas stuamachta chéanna le hinstitiúidí creidmheasa.

(7)

Trádáil ionstraimí airgeadais, bíodh sé chun críoch bainistithe riosca, fálaithe nó bainistithe leachtachta nó chun suíomhanna treocha a ghlacadh maidir le luach na n‐ionstraimí le himeacht ama, is gníomhaíocht í a bhféadfaidh institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta atá údaraithe le déileáil ar a gcuntas féin araon a bheith rannpháirteach inti agus a dtugtar aghaidh uirthi cheana leis an gcreat stuamachta faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE. Chun éagothrom iomaíochta a sheachaint a bheadh ina chúis le harbatráiste rialála idir institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta sa réimse sin, ba cheart leanúint, maidir leis na gnólachtaí infheistíochta sin, d'fheidhm a bheith freisin ag na ceanglais cistí dílse a eascraíonn as na rialacha sin lena dtugtar aghaidh ar an riosca sin. Neamhchosaintí na ngnólachtaí infheistíochta sin ar a gcontrapháirtithe trádála in idirbhearta sonracha agus na ceanglais cistí dílse chomhfhreagracha, tá siad cumhdaithe sna rialacha freisin agus, dá bhrí sin, ba cheart leanúint d'fheidhm a bheith acu freisin maidir le gnólachtaí infheistíochta ach ar bhealach simplithe. Ar deireadh, is ábhartha freisin na rialacha maidir le neamhchosaintí móra sa chreat stuamachta atá ann faoi láthair i gcásanna ina bhfuil neamhchosaintí trádála na ngnólachtaí infheistíochta sin ar chontrapháirtithe sonracha an-mhór agus, dá thoradh sin, ina bhfoinse ró-chomhchruinnithe riosca don ghnólacht infheistíochta de thoradh mhainneachtain an chontrapháirtí. Dá bhrí sin, ba cheart leanúint d'fheidhm a bheith freisin ag na rialacha sin maidir le gnólachtaí infheistíochta ach ar bhealach simplithe.

(8)

Is baol do chothrom iomaíochta le haghaidh gnólachtaí infheistíochta san Aontas iad na héagsúlachtaí i gcur i bhfeidhm an chreata stuamachta reatha sna Ballstáit éagsúla. Eascraíonn na héagsúlachtaí sin as an gcastacht fhoriomlán a bhaineann leis an gcreat a chur i bhfeidhm maidir le gnólachtaí infheistíochta éagsúla bunaithe ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad, i gcás ina ndéanann roinnt údarás náisiúnta an cur i bhfeidhm sin a choigeartú nó a chuíchóiriú sa dlí náisiúnta nó sa chleachtas náisiúnta. Ós rud é nach ndírítear sa chreat stuamachta reatha ar na rioscaí uile atá ann do chineálacha áirithe gnólachtaí infheistíochta agus na rioscaí a bhaineann leo, cuireadh forlíontáin chaipitil mhóra i bhfeidhm maidir le gnólachtaí infheistíochta áirithe i roinnt Ballstát. Ba cheart forálacha aonfhoirmeacha ina ndíreofar ar na rioscaí sin a leagan síos chun a áirithiú go ndéanfar maoirseacht stuamachta chomhchuibhithe ar ghnólachtaí infheistíochta ar fud an Aontais.

(9)

Dá bhrí sin, tá gá le córas stuamachta sonrach le haghaidh gnólachtaí infheistíochta nach gnólachtaí infheistíochta sistéamacha iad de bhua a méide agus a n-idirnascthachta le gníomhaithe airgeadais agus eacnamaíocha eile. Mar sin féin, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta sistéamacha a bheith faoi réir an chreata stuamachta atá ann cheana faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE i gcónaí. Is fothacar iad na gnólachtaí infheistíochta sin de na gnólachtaí infheistíochta a bhfuil feidhm, faoi láthair, ag an gcreat a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE agus nach mbaineann tairbhe as díolúintí tiomnaithe ó aon cheann dá bpríomhcheanglais. Tá samhlacha gnó agus próifílí riosca ag na gnólachtaí infheistíochta is mó agus ag na gnólachtaí is idirnasctha atá cosúil leo sin atá ag institiúidí creidmheasa suntasacha. Cuireann siad seirbhísí de "chineál an bhainc" ar fáil agus déanann siad rioscaí ar scála mór a fhrithghealladh. Ina theannta sin, tá gnólachtaí infheistíochta sistéamacha sách mór le bheith ina mbagairt ar fheidhmiú cobhsaí ordúil na margaí airgeadais, agus tá samhlacha gnó agus próifílí riosca acu atá ina mbagairt air sin, ar aon chéim le hinstitiúidí creidmheasa móra. Dá bhrí sin, is iomchuí na gnólachtaí infheistíochta sin a bheith faoi réir na rialacha a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 75/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE.

(10)

Leis an gcóras stuamachta sonrach le haghaidh gnólachtaí infheistíochta nach meastar, de bhua a méide agus a n-idirnascthachta le gníomhaithe airgeadais agus eacnamaíocha eile, gur gnólachtaí infheistíochta sistéamacha iad, ba cheart díriú ar na cleachtais ghnó shonracha atá ag gnólachtaí infheistíochta de chineálacha éagsúla. Na gnólachtaí infheistíochta sin lena mbaineann an poitéinseal is airde chun rioscaí a ghiniúint do chliaint, do na margaí agus d'fheidhmiú rianúil na ngnólachtaí infheistíochta féin, ba cheart iad a bheith faoi réir, go háirithe, ceanglais stuamachta atá follasach agus éifeachtach agus saincheaptha do na rioscaí sonracha sin. Ba cheart na ceanglais stuamachta sin a bheith calabraithe ar bhealach atá comhréireach le cineál an ghnólachta infheistíochta, le leas chliaint an chineáil sin gnólachta infheistíochta agus le feidhmiú rianúil ordúil na margaí ina n-oibríonn an cineál sin gnólachta infheistíochta a chur chun cinn. Ba cheart, leis na ceanglais sin, réimsí sainaitheanta riosca a mhaolú agus ba cheart iad a bheith ina gcuidiú chun a áirithiú, dá gclisfeadh gnólacht infheistíochta, gurbh fhéidir é a leachtú ar bhealach ordúil leis an íosmhéid suaite do chobhsaíocht na margaí airgeadais.

(11)

Leis an gcóras dá bhforáiltear sa Rialachán seo, níor cheart difear a dhéanamh do na hoibleagáidí a bhíonn ar chruthaitheoirí margaidh ainmnithe ag ionaid trádála de bhun Threoir 2014/65/AE luachana a chur ar fáil agus a bheith i láthair sa mhargadh ar bhonn leanúnach.

(12)

An córas stuamachta le haghaidh gnólachtaí infheistíochta nach meastar, de bhua a méide agus a n-idirnascthachta le gníomhaithe airgeadais agus eacnamaíocha eile, gur gnólachtaí infheistíochta sistéamacha iad, ba cheart feidhm a bheith aige maidir le gach gnólacht infheistíochta ar bhonn aonair. Mar sin féin, chun gur fusaide na ceanglais stuamachta a chur i bhfeidhm i gcás gnólachtaí infheistíochta san Aontas ar cuid de ghrúpaí baincéireachta iad, agus chun nach gcuirfear isteach ar shamhlacha áirithe gnó a gcumhdaítear na rioscaí a bhaineann leo trí na rialacha stuamachta a chur i bhfeidhm, ba cheart cead a thabhairt, freisin, do ghnólachtaí infheistíochta na ceanglais atá i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE a chur i bhfeidhm i gcás inarb iomchuí, faoi réir fhormheas na n-údarás inniúil, ar choinníoll nach chun críoch arbatráiste rialála a dhéantar a gcinneadh déanamh amhlaidh. Ina theannta sin, toisc gur teoranta, den chuid is mó, iad na rioscaí a dtéann gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha fúthu, ba cheart a cheadú do na gnólachtaí sin leas a bhaint as díolúine ó na ceanglais stuamachta shonracha ar ghnólachtaí infheistíochta i gcás inar cuid iad de ghrúpa baincéireachta nó grúpa gnólachtaí infheistíochta ar sa Bhallstát céanna atá a cheannáras agus atá faoi réir maoirseacht chomhdhlúite faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE nó faoin Rialachán seo agus faoi Threoir (AE) 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7), de réir mar is infheidhme, óir, i gcásanna den sórt sin, ba cheart na creataí stuamachta sin na rioscaí sin a chumhdach go leordhóthanach. Chun go gcaithfear le grúpaí gnólachtaí infheistíochta mar a chaitear lena leithéid faoi láthair faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE, i dtaca le grúpaí nach bhfuil iontu ach gnólachtaí infheistíochta, nó i gcás nach infheidhme comhdhlúthú faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ba cheart a cheangal ar an máthairghnóthas i ngrúpaí den sórt sin cloí le ceanglais an Rialacháin seo bunaithe ar staid chomhdhlúite an ghrúpa. De mhalairt air sin, in ionad comhdhlúthú stuamachta, i gcás ina mbíonn struchtúir agus próifílí riosca níos simplí i gceist le grúpaí gnólachtaí infheistíochta den sórt sin, féadfaidh na húdaráis inniúla a cheadú don mháthairghnóthas sa ghrúpa caipiteal leordhóthanach a bheith aige chun tacú le luach de réir na leabhar a gcuid sealúchas sna fochuideachtaí. I gcás inar cuid de ghrúpa árachais iad, ba cheart cead a bheith ag gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha freisin leas a bhaint as díolúine ó cheanglais nochta.

(13)

Chun go mbeidh gnólachtaí infheistíochta in ann leanúint de bheith ag brath ar na cistí dílse atá acu cheana chun na ceanglais cistí dílse atá orthu a chomhlíonadh de réir an chreata stuamachta a bhaineann go sonrach le gnólachtaí infheistíochta, ba cheart sainmhíniú agus comhdhéanamh na gcistí dílse a ailíniú le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Áirítear leis sin asbhaintí iomlána ítimí den chlár comhardaithe ó chistí dílse i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, amhail sócmhainní cánach iarchurtha agus sealúchais ionstraimí caipitil de chuid eintiteas earnála airgeadais eile. Ba cheart, áfach, gnólachtaí infheistíochta a bheith in ann sealúchais neamhshuntasacha ionstraimí caipitil in eintitis earnála airgeadais a dhíolmhú ó asbhaintí má tá siad ina seilbh chun críoch trádála chun tacú leis an déanamh margaidh sna hionstraimí sin. Chun comhdhéanamh na gcistí dílse a ailíniú le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, táthar tar éis macasamhlú a dhéanamh i gcomhthéacs an Rialacháin seo ar chóimheasa comhfhreagracha na gcineálacha cistí dílse. Chun a áirithiú go mbeidh na ceanglais comhréireach le cineál, raon feidhme agus castacht ghníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta agus go mbeidh rochtain réidh ag na gnólachtaí infheistíochta orthu faoin Rialachán seo, ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar a iomchuí atá sé leanúint den sainmhíniú ar chistí dílse agus de chomhdhéanamh chistí dílse a ailíniú leis an sainmhíniú agus an comhdhéanamh atá i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

(14)

Chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh gnólachtaí infheistíochta, i gcónaí, ar bhonn an leibhéil cistí dílse a cheanglaítear maidir lena n-údarú, ba cheart do gach gnólacht infheistíochta, i gcónaí, ceanglas maidir le híosmhéid buan caipitil a shásamh arb ionann é agus an caipiteal tosaigh a cheanglaítear chun údarú a fháil leis na seirbhísí infheistíochta ábhartha a sheoladh i gcomhréir le Treoir (AE) 2019/2034.

(15)

Chun a áirithiú go gcuirfear i bhfeidhm go simplí an ceanglas íosmhéid cistí dílse ar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha, ba cheart cistí dílse a bheith acu is ionann agus, cibé acu is airde, an ceanglas atá orthu maidir le híosmhéid buan caipitil nó aon cheathrú dá bhforchostais sheasta arna dtomhas ar bhonn a ngníomhaíochta le linn na bliana roimhe sin. Gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha ar fearr leo níos mó den réamhchúram rialála breise a fheidhmiú agus éifeachtaí aille a sheachaint i gcás ina ndéantar athaicmiú, níor cheart cosc a chur orthu seilbh a bheith acu ar chistí dílse de bhreis ar a gceanglaítear faoin Rialachán seo ná cosc a chur orthu bearta a chur i bhfeidhm is déine ná a gceanglaítear faoin Rialachán seo.

(16)

Chun a chur san áireamh gurb airde na rioscaí atá ag gnólachtaí infheistíochta nach gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha iad, is éard ba cheart a bheith sa cheanglas atá ar ghnólachtaí den sórt sin maidir le híosmhéid cistí dílse an ceanglas atá orthu maidir le híosmhéid buan caipitil, aon cheathrú dá bhforchostais sheasta don bhliain roimhe sin, nó suim an cheanglais atá orthu de réir an tacair fachtóirí riosca atá saincheaptha do ghnólachtaí infheistíochta ("K-fhachtóirí") lena socraítear caipiteal i ndáil leis na rioscaí i réimsí gnó sonracha de chuid gnólachtaí infheistíochta.

(17)

Ba cheart a mheas go bhfuil gnólachtaí infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha chun críocha na gceanglas stuamachta sonrach ar ghnólachtaí infheistíochta i gcás nach seolann siad seirbhísí infheistíochta lena mbaineann ardriosca do chliaint, do na margaí ná dóibh féin agus i gcás ina bhfágann a méid gur lú an dóchúlacht go mbeidís ina gcúis le tionchair dhiúltacha fhorleathana ar chliaint agus ar na margaí dá dtiocfadh isteach rioscaí a bhaineann lena ngnó nó dá gclisfidís. Dá réir sin, ba cheart gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha a shainmhíniú mar na gnólachtaí sin nach ndéileálann ar a gcuntas féin ná nach dtéann faoi riosca de thoradh ionstraimí airgeadais a thrádáil, nach bhfuil aon sócmhainní ná airgead cliant ina seilbh acu, ar lú ná EUR 1,2 billiún na sócmhainní atá acu faoi bhainistiú punainne lánroghnach agus socruithe neamh‐lánroghnacha (comhairleacha) araon, ar lú ná EUR 100 milliún in aghaidh an lae na horduithe cliaint a láimhseálann siad i dtrádálacha in airgead tirim nó ar lú na EUR 1 bhilliún in aghaidh an lae na horduithe cliaint a láimhseálann siad i ndíorthaigh, agus ar lú ná EUR 100 milliún a gclár comhardaithe, lena n-áirítear ítimí atá lasmuigh den chlár comhordaithe agus ar lú ná EUR 30 milliún a n-ollioncam iomlán bliantúil ó fheidhmiú a seirbhísí infheistíochta.

(18)

Chun an t-arbatráiste rialála a chosc agus chun na dreasachtaí a laghdú do ghnólachtaí infheistíochta a n-oibríochtaí a athstruchtúrú sa dóigh nach sáróidh siad na tairseacha nach mbeidís cáilithe mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha os a gcionn, ba cheart na tairseacha maidir le sócmhainní faoi bhainistiú, orduithe cliaint arna láimhseáil, méid an chláir comhardaithe agus ollioncam iomlán bliantúla a chur i bhfeidhm ar bhonn comhcheangailte i gcás na ngnólachtaí infheistíochta uile ar cuid den ghrúpa céanna iad. Na coinníollacha eile, mar atá an bhfuil airgead cliant i seilbh gnólachta infheistíochta, an bhfuil sócmhainní cliant á riar agus á gcoimirciú aige, nó an dtrádálann sé ionstraimí airgeadais agus an dtéann sé faoi riosca margaidh nó faoi riosca contrapháirtí, is critéir dhénártha iad nach bhfágann aon scóip d'athstruchtúrú den sórt sin agus, dá bhrí sin, ba cheart iad a mheasúnú ar bhonn aonair. Chun samhlacha gnó atá ag athrú a cheapadh mar aon leis na rioscaí a bhaineann leo ar bhonn leanúnach, ba cheart na coinníollacha agus na tairseacha sin a mheasúnú ag deireadh an lae cé is moite d’airgead cliaint a shealbhú, cliant ar cheart é a mheasúnú laistigh den lá, agus ar mhéid an chláir comhardaithe agus ollioncam iomlán bliantúla, ar cheart iad a mheasúnú ar bhonn staid an ghnólachta infheistíochta ag deireadh na bliana airgeadais roimhe sin.

(19)

Gnólacht infheistíochta a sháróidh na tairseacha rialála nó a mhainneoidh na coinníollacha eile a shásamh, níor cheart a mheas gur gnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha é agus ba cheart é a bheith faoi réir na gceanglas atá ar ghnólachtaí infheistíochta eile, faoi réir na bhforálacha idirthréimhseacha sonracha a leagtar amach sa Rialachán seo. Leis sin, ba cheart gnólachtaí infheistíochta a spreagadh lena ngníomhaíochtaí gnó a phleanáil sa dóigh go mbeidh siad cáilithe go soiléir mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha. I gcás gnólachta infheistíochta nach sásóidh na ceanglais nach mór a chomhlíonadh le bheith measta mar ghnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha, le gur féidir leis a bheith cáilithe don láimhseáil chéanna, ba cheart foráil a dhéanamh maidir le céim faireacháin ina sásóidh an gnólacht infheistíochta sin na coinníollacha agus ina bhfanfaidh sé faoi bhun na dtairseach ábhartha ar feadh sé mhí as a chéile ar a laghad.

(20)

Ba cheart do gach gnólacht infheistíochta na ceanglais cistí dílse atá air de réir thacar K‐fhachtóirí lena gceaptar an riosca don chliant ("RtC"), an riosca don mhargadh ("RtM") agus an riosca don ghnólacht ("RtF"). Leis na K-fhachtóirí faoi RtC, ceaptar sócmhainní cliant faoi bhainistiú agus comhairle leanúnach (K-AUM), airgead cliant atá ar seilbh (K-CMH), sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar (K-ASA) agus orduithe cliant arna láimhseáil (K-COH).

(21)

Leis an K-fhachtóir faoi RtM, ceaptar riosca an ghlansuímh (K-NPR) i gcomhréir leis na forálacha maidir le riosca margaidh atá i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó, i gcás ina gceadóidh an t-údarás inniúil é le haghaidh cineálacha sonracha gnólachtaí infheistíochta a dhéileálann ar a gcuntas féin trí chomhaltaí imréitigh, bunaithe ar na corrlaigh iomlána a theastaíonn ó chomhalta imréitigh an ghnólachta infheistíochta (K‐CMG). Ba cheart rogha a bheith ag gnólachtaí infheistíochta K-NPR agus K-CMG a chur i bhfeidhm go comhuaineach ar bhonn punainne.

(22)

Leis na K-fhachtóirí faoi RtF, ceaptar neamhchosaint an ghnólachta infheistíochta ar mhainneachtain a gcontrapháirtithe trádála (K-TCD) i gcomhréir le forálacha simplithe maidir le riosca creidmheasa an chontrapháirtí atá bunaithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, riosca comhchruinnithe neamhchosaintí móra an ghnólachta infheistíochta ar chontrapháirtithe sonracha atá bunaithe ar fhorálacha an Rialacháin sin a bhfuil feidhm acu maidir le neamhchosaintí móra sa leabhar trádála (K-CON), rioscaí oibriúcháin shreabhadh trádála laethúil an ghnólachta infheistíochta (K-DTF).

(23)

Is éard atá sa cheanglas cistí dílse foriomlán faoi na K-fhachtóirí suim na gceanglas de réir K-fhachtóirí faoi RtC, RtM agus RtF. Baineann K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH agus K-DTF leis an méid gníomhaíochta dá dtagraíonn gach K-fhachtóir. Déantar na méideanna i gcás K-CMH, K-ASA, agus K-DTF a ríomh ar bhonn meán rollach ón naoi mí roimhe sin. Ríomhtar an méid i gcás K-COH ar bhonn mheán rollach na 6 mhí roimhe sin, ach i gcás K-AUM is ar na 15 mhí roimhe sin atá sé bunaithe. Déantar na méideanna sin a iolrú faoi na comhéifeachtaí comhfhreagracha a leagtar amach sa Rialachán seo chun an ceanglas cistí dílse a chinneadh. Is ó Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a fhaightear na ceanglais cistí dílse do K-NPR ach, i gcás na gceanglas cistí dílse do K-CON agus K-TCD, déantar na ceanglais chomhfhreagracha den Rialachán sin a chur i bhfeidhm ar bhealach simplithe i ndáil le láimhseáil neamhchosaintí móra sa leabhar trádála agus láimhseáil riosca creidmheasa an chontrapháirtí faoi seach. Is é nialas méid an K-fhachtóra mura bhfuil gnólacht infheistíochta i mbun na gníomhaíochta ábhartha.

(24)

Garmheastacháin is ea na K-fhachtóirí faoi RtC lena gcumhdaítear réimsí gnó na ngnólachtaí infheistíochta a tharlódh go nginfidís díobháil do chliaint dá dtiocfadh ann d'fhadhbanna. Le K-AUM, ceaptar an riosca díobhála do chliaint de dheasca bainistíocht lánroghnach mhícheart ar phunanna cliant nó de dheasca droch-fhorghníomhú agus tugann sé deimhniú agus tairbhí cliant i ndáil le leanúnachas na seirbhísí maidir leis an mbainistiú punainne agus comhairle infheistíochta atá ar siúl. Le K-ASA, ceaptar an riosca a bhaineann le sócmhainní cliant, agus áirithítear go bhfuil i seilbh gnólachtaí infheistíochta caipiteal atá i gcomhréir le comharduithe den sórt sin, gan beann ar iad a bheith ar a gclár comhardaithe féin nó leithscartha i gcuntais tríú páirtí. Le K-CMH, ceaptar riosca an phoitéinsil díobhála i gcás ina bhfuil airgead a chliant i seilbh an ghnólachta infheistíochta, agus é á chur san áireamh cé acu atá nó nach bhfuil siad ar a chlár comhardaithe féin nó leithscartha i gcuntais tríú páirtí agus i socruithe faoin dlí náisiúnta is infheidhme lena bhforáiltear go ndéantar an t-airgead cliant sin a choimirciú i gcás féimheachta, dócmhainneachta, nó ina dtéann an gnólacht infheistíochta i mbun réitigh nó riaracháin. Eisiatar in K-CMH airgead de chuid an chliaint a thaisctear i gcuntas bainc (coimeádaí) in ainm an chliaint féin, i gcás ina mbíonn rochtain ag an ngnólacht infheistíochta ar airgead an chliaint trí bhíthin sainordú tríú páirtí. Le K-COH, ceaptar an riosca is féidir a bheith ann do chliaint an ghnólachta infheistíochta a bhforghníomhaíonn a orduithe (in ainm an chliaint, agus ní in ainm an ghnólachta infheistíochta féin), mar shampla mar chuid de sheirbhísí "forghníomhaithe amháin" do chliaint nó i gcás inar cuid de shlabhra d'orduithe cliaint é an gnólacht infheistíochta.

(25)

An K-fhachtóir RtM do ghnólachtaí infheistíochta a dhéileálann ar a gcuntas féin, tá sé bunaithe ar rialacha maidir le riosca margaidh i ndáil le suíomhanna in ionstraimí airgeadais, i malairt eachtrach, agus i dtráchtearraí i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013. Dá bharr sin, is féidir le gnólachtaí infheistíochta a roghnú cé acu a chuirfidh siad i bhfeidhm an cur chuige caighdeánaithe simplithe, an cur chuige caighdeánaithe malartach faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, nó an rogha samhlacha inmheánacha a úsáid, a luaithe a thiocfaidh an dá chur chuige réamhráite sin chun bheith infheidhme i dtaca le hinstitiúidí creidmheasa ní hé amháin chun críoch tuairiscithe ach chun críoch ceanglais cistí dílse freisin. Idir an dá linn, agus ar a laghad le linn cúig bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochtaí creat riosca margaidh (an cur chuige caighdeánaithe nó, i gcás inarb infheidhme, na samhlacha inmheánacha) de chuid Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm chun críoch a K-NPR a ríomh. Mura dtiocfaidh na forálacha a leagtar amach i gCaibidlí 1a agus 1b de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna leasú le Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8) chun bheith infheidhme maidir le hinstitiúidí creidmheasa chun críoch ceanglas cistí dílse, ba cheart do ghnólachtaí creidmheasa leanúint de na ceanglais a leagtar amach i dTeideal IV de Chuid a Trí de Rialachán Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm chun críoch K-NPR a ríomh. De mhalairt air sin, i dtaca le ceanglais cistí dílse gnólachtaí infheistíochta a thrádálann ionstraimí airgeadais agus a bhfuil suíomhanna acu nach mór a imréiteach, faoi réir fhormheas an údaráis inniúil agus coinníollacha áirithe, féadfaidh siad a bheith cothrom le suim na gcorrlach iomlán a theastaíonn óna gcomhalta imréitigh, arna méadú faoi iolraitheoir seasta. Den chuid is mó, níor cheart K-CMG a úsáid ach amháin i gcás ina dtagann gníomhaíocht trádála gnólachta infheistíochta, go hiomlán nó cuid mhór, faoin gcur chuige seo. Ach féadfaidh údarás inniúil an ghnólachta infheistíochta cead a thabhairt don ghnólacht infheistíochta úsáid pháirteach a bhaint as cur chuige K-CMG, ar choinníoll go n-úsáidtear an cur chuige sin i dtaca le gach suíomh atá faoi réir imréitigh nó athshocrú corrlaigh, agus go gcuirtear ceann de na trí mhodh mhalartacha do K-NPR i bhfeidhm ar phunanna nach bhfuil faoi réir imréitigh. D'fhonn Chun a áirithiú go mbeidh na ceanglais comhréireach le cineál, raon feidhme agus castacht ghníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta agus go mbeidh rochtain réidh acu ag na gnólachtaí infheistíochta orthu faoin Rialachán seo, ba cheart a áireamh ar aon athbhreithniú a dhéanfar ina dhiaidh sin maidir le chur chun feidhme na modhanna lena ríomhtar na K-fhachtóirí athbhreithniú ar a iomchuí atá sé leanúint de ríomh KNPR a ailíniú leis na rialacha maidir le riosca margaidh do shuíomhanna leabhair trádála in ionstraimí airgeadais, i malairt eachtrach, agus i dtráchtearraí i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna leasú.

(26)

I gcás na ngnólachtaí infheistíochta a dhéileálann ar a gcuntas féin, is éard atá sna K‐fhachtóirí do K-TCD agus do K-CON faoi RtF ná cur i bhfeidhm simplithe de na rialacha a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le riosca creidmheasa an chontrapháirtí agus riosca na neamhchosaintí móra. Le K-TCD, ceaptar an riosca don ghnólacht infheistíochta a bhaineann le contrapháirtithe i ndíorthaigh thar an gcuntar (OTC), in idirbhearta athcheannaigh, in idirbhearta maidir le hurrúis nó tráchtearraí a iasachtú nó a fháil ar iasacht, in idirbhearta socraíochta iarchurtha, in idirbhearta iasachta corrlaigh, aon idirbhearta maoinithe urrús eile, mar aon le faighteoirí iasachtaí arna ndeonú ag an ngnólacht infheistíochta ar bhonn coimhdeach i gcás ina mainníonn seirbhís infheistíochta a n-oibleagáidí a chomhlíonadh trí luach na neamhchosaintí a mhéadú, bunaithe ar an gcostas athsholáthair maille le forlíontán i gcomhair neamhchosaint fhéideartha amach anseo, faoi fhachtóirí riosca atá bunaithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, lena gcuirtear san áireamh éifeachtaí maolaitheacha na glanluachála éifeachtaí agus an mhalartaithe comhthaobhachta. Chun an chóir a chuirtear ar riosca creidmheasa contrapháirtí a ailíniú a thuilleadh le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, ba cheart iolraitheoir seasta 1,2 agus iolraitheoir coigeartaithe luachála creidmheasa (CVA) de léiriú ar luach reatha riosca creidmheasa an chontrapháirtí i leith an ghnólachta infheistíochta in idirbhearta sonracha a chur isteach freisin. Le K-CON, ceaptar an riosca comhchruinnithe i ndáil le contrapháirtithe aonair nó an-idirnasctha san earnáil phríobháideach a bhfuil neamhchosaintí ag gnólachtaí orthu atá os cionn 25 % dá gcistí dílse, nó os cionn tairseacha malartacha sonracha i ndáil le hinstitiúidí creidmheasa nó gnólachtaí infheistíochta eile, trí fhorlíontán caipitil a fhorchur i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le neamhchosaintí iomarcacha os cionn na dteorainneacha sin. Ar deireadh, le K-DTF ceaptar rioscaí oibriúcháin an ghnólachta infheistíochta de dheasca méideanna móra trádálacha arna ndéanamh ar a chuntas féin nó do chliaint ina ainm féin in aon lá amháin a d'fhéadfadh a bheith ann mar gheall ar neamhleoire nó ar chliseadh próiseas inmheánach, daoine agus córas nó mar gheall ar eachtraí seachtracha, bunaithe ar luach barúlach na dtrádálacha laethúla, arna choigeartú de réir aibíocht na ndíorthach ráta úis chun méaduithe sna ceanglais cistí dílse a theorannú, go háirithe i gcás conarthaí gearrthéarmacha nuair is ísle do na rioscaí oibriúcháin a bhraitear leo.

(27)

Ba cheart do gach gnólacht infheistíochta faireachán agus rialú a dhéanamh ar a riosca comhchruinnithe, lena n-áirítear maidir lena chliaint. Níor cheart, áfach, ach do na gnólachtaí infheistíochta atá faoi réir ceanglas maidir le híosmhéid cistí dílse de réir na K‐fhachtóirí, níor cheart ach dóibhsean tuairisc a thabhairt do na húdaráis inniúla maidir lena rioscaí comhchruinnithe. I gcás gnólachtaí infheistíochta atá speisialaithe i ndíorthaigh tráchtearraí nó i lamháltais astaíochta nó i ndíorthaigh díobh sin a bhfuil neamhchosaintí comhchruinnithe móra acu i ndáil le contrapháirtithe neamhairgeadais, féadfar na teorainneacha leis an riosca comhchruinnithe a shárú gan caipiteal breise faoi K‐CON a fhad is a dhéanfar sin chun críoch tráchtála, státchiste nó bainistithe leachtachta.

(28)

Ba cheart nósanna imeachta inmheánacha a bheith ag gach gnólacht infheistíochta chun faireachán a dhéanamh ar na ceanglais leachtachta atá orthu agus chun iad a bhainistiú. Tá sé beartaithe go mbeidh na nósanna imeachta sin ina gcuidiú chun a áirithiú go bhfeidhmeoidh na gnólachtaí infheistíochta ar mhodh ordúil le himeacht ama, gan riachtanas a bheith ann leachtacht a chur i leataobh go sonrach le haghaidh tráthanna struis. Chuige sin, ba cheart do gach gnólacht infheistíochta aon trian ar a laghad den cheanglas forchostas seasta atá air a choinneáil i sócmhainní leachtacha i gcónaí. Mar sin féin, ba cheart cead a bheith ag na húdaráis inniúla díolúine ón gceanglas sin a thabhairt do ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh‐idirnasctha. Ba cheart na sócmhainní leachtacha sin a bheith d'ardcháilíocht agus ailínithe leis na sócmhainní sin a liostaítear i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún (9), maille leis na caolchorrlaigh a bhfuil feidhm acu maidir leis na sócmhainní sin faoin Rialachán Tarmligthe sin. Chun an difríocht idir próifílí leachtachta na ngnólachtaí infheistíochta agus na n-institiúidí creidmheasa a chur san áireamh, ba cheart an liosta de shócmhainní leachtacha iomchuí a fhorlíonadh le hairgead dílis neamhualaithe agus taiscí gearrthéarma an ghnólachta infheistíochta (níor cheart a áireamh air sin airgead cliant ná ionstraimí airgeadais de chuid na gcliant), mar aon le hionstraimí áirithe airgeadais a bhfuil margadh leachtach ann lena n-aghaidh. I gcás nach ndíolmhaítear iad ó na ceanglais leachtachta, d'fhéadfadh gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha, mar aon le gnólachtaí infheistíochta nach bhfuil ceadúnaithe trádáil nó gníomhaíochtaí frithgheallta a chur i gcrích, ítimí a chur san áireamh a bhaineann le féichiúnaithe trádála agus táillí nó coimisiúin is infhaighte laistigh de 30 lá mar shócmhainní leachtacha, ar choinníoll nach mó na hítimí sin ná aon trian den cheanglas maidir le híosmhéid leachtachta, nach n-áirítear iad i gcomhair aon cheanglais leachtachta breise arna bhforchur ag an údarás inniúil, agus go gcuirtear caolchorrlach 50 % i bhfeidhm orthu. In imthosca eisceachtúla, ba cheart cead a bheith ag gnólachtaí infheistíochta teacht faoi bhun na tairsí atá ina ceangal orthu trí luach airgid a chur ar a sócmhainní leachtacha chun na ceanglais leachtacha atá orthu a chumhdach, ar chuntar go dtabharfaidh siad fógra dá n-údarás inniúil láithreach. Mar gheall ar gach ráthaíocht airgeadais a thabharfar do chliaint a d'fhágfadh, dá gcuirfí i bhfeidhm í, gur mó an riachtanas leachtachta, ba cheart an méid sócmhainní leachtacha atá ar fáil a laghdú 1,6 % de luach iomlán na ráthaíochta, ar a laghad. Chun a áirithiú go mbeidh na ceanglais comhréireach le cineál, raon feidhme agus castacht ghníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta agus go mbeidh rochtain réidh ag na gnólachtaí infheistíochta orthu faoi raon feidhme an Rialachán seo, ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ina dhiaidh sin ar a iomchuí atá na sócmhainní leachtacha sin is incháilithe chun an ceanglas íos-leachtachta a shásamh, lena n-áirítear leanúint den ailíniú leo siúd a liostaítear i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61, maille leis na caolchorrlaigh a bhfuil feidhm acu maidir leis na sócmhainní sin faoin Rialachán Tarmligthe sin.

(29)

Ba cheart creat tuairiscithe rialála comhfhreagrach a fhorbairt in éineacht leis an gcóras stuamachta nua agus ba cheart é a bheith saincheaptha go cáiréiseach do ghnó na ngnólachtaí infheistíochta agus do cheanglais an chreata stuamachta. Ba cheart na ceanglais tuairiscithe ar ghnólachtaí infheistíochta a bheith bainteach le leibhéal agus le comhdhéanamh a gcistí dílse, leis na ceanglais cistí dílse atá orthu, leis an mbonn ar a ríomhtar na ceanglais cistí dílse atá orthu, lena bpróifíl ghníomhaíochta agus lena méid i ndáil leis na paraiméadair ar a mheastar go bhfuil gnólachtaí infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha, leis na ceanglais leachtachta atá orthu agus lena gcomhlíonadh i leith na bhforálacha maidir leis an riosca comhchruinnithe. Ba cheart díolúine a thabhairt do ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha maidir le tuairisciú ar riosca comhchruinnithe, agus níor cheart a bheith de cheangal orthu tuairisciú ar na ceanglais leachtachta ach i gcás ina mbíonn feidhm ag ceanglais den sórt sin ina leith. Ba cheart don Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (10) (ÚBE) dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme a fhorbairt chun na teimpléid mhionsonraithe agus na socruithe a shonrú tuilleadh i gcomhair an tuairiscithe rialála sin agus chun na teimpléid a shonrú i gcomhair nochtadh cistí dílse. Ba cheart na caighdeáin sin a bheith comhréireach le scála agus le castacht na ngnólachtaí infheistíochta éagsúla agus ba cheart a chur san áireamh iontu, go háirithe, an meastar gnólachtaí infheistíochta a bheith beag agus neamh-idirnasctha.

(30)

Chun trédhearcacht a chur ar fáil dá n-infheisteoirí agus do na margaí i gcoitinne, ba cheart do na gnólachtaí infheistíochta nach meastar a bheith beag agus neamh-idirnasctha a leibhéil cistí dílse, na ceanglais cistí dílse atá orthu, a socruithe rialachais agus a mbeartais agus a gcleachtais luacha saothair a nochtadh go poiblí. Níor cheart gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha a bheith faoi réir na gceanglas maidir le nochtadh poiblí, ach amháin i gcás ina n-eiseoidh siad ionstraimí breise Leibhéal 1 chun trédhearcacht a chur ar fáil dóibh siúd a infheisteoidh sna hionstraimí sin.

(31)

Ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta beartais luacha saothair inscne-neodracha a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an bprionsabal a leagtar síos in Airteagal 157 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE). Ba cheart roinnt soiléirithe a dhéanamh maidir le nochtadh aisíocaíochta. Ba cheart na ceanglais nochta i dtaca leis an luach saothair a leagtar amach sa Rialachán seo a bheith comhoiriúnach leis na rialacha maidir le luach saothair, is é sin, beartais agus cleachtais luacha saothair a bhunú agus a chothabháil le haghaidh na gcatagóirí foirne sin a mbíonn tionchar iarbhír ag a gcuid gníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl riosca na ngnólachtaí infheistíochta agus atá i gcomhréir le bainistiú éifeachtach riosca. Thairis sin, gnólachtaí infheistíochta a fuair maolú ar rialacha aisíocaíochta áirithe, ba cheart é a bheith de cheanglas orthu faisnéis a nochtadh ar an maolú sin.

(32)

Ar mhaithe le hascnamh rianúil na ngnólachtaí infheistíochta ó cheanglais Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE chuig na ceanglais faoin Rialachán seo agus faoi Threoir (AE) 2019/2034, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le bearta idirthréimhseacha iomchuí. Go háirithe, ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, na gnólachtaí infheistíochta a dtiocfadh breis agus dúbailt ar an gceanglas cistí dílse a bheadh orthu faoin Rialachán seo i gcomparáid leis an gceanglas cistí dílse atá orthu faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE, ba cheart iad a bheith in ann éifeachtaí na méaduithe a d'fhéadfadh a bheith ann a mhaolú tríd an gceanglas cistí dílse a theorannú do dhá oiread an cheanglais cistí dílse ábhartha atá orthu faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE.

(33)

Ionas nach bhfágfar faoi mhíbhuntáiste gnólachtaí infheistíochta nua a bhfuil a bpróifílí cosúil le gnólachtaí infheistíochta atá ann cheana, ba cheart na gnólachtaí infheistíochta nach raibh riamh faoi réir ceanglas cistí dílse faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE a bheith in ann na ceanglais cistí dílse atá orthu faoin Rialachán seo a theorannú do dhá oiread an cheanglais forchostas seasta atá orthu ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

(34)

Ar an gcuma chéanna, na gnólachtaí infheistíochta nach raibh faoi réir ach ceanglas caipitil tosaigh faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE agus a dtiocfadh breis agus dúbailt ar an gceanglas cistí dílse a bheadh orthu faoin Rialachán seo i gcomparáid lena gcás faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE, ba cheart iad a bheith in ann an ceanglas cistí dílse atá orthu faoin Rialachán seo a theorannú do dhá oiread an cheanglais caipitil tosaigh a bhí orthu faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, cé is moite de ghnólachtaí áitiúla dá dtagraítear i bpointe (2)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, arna leasú le Rialachán (AE) 2019/876, agus ba cheart iad siúd a bheith faoi réir saincheanglas idirthréimhseach cistí dílse a léiríonn go mbaineann leibhéal riosca níos airde leo. Chun críoch comhréireachta, ba cheart foráil a dhéanamh freisin do cheanglais idirthréimhseacha cistí dílse do ghnólachtaí beaga infheistíochta agus do ghnólachtaí a sholáthraíonn réimse teoranta seirbhísí infheistíochta i gcás nach mbainfidís leas as na ceanglais cistí dílse atá orthu faoin Rialachán seo a theorannú do dhá oiread a gceanglas caipitil tosaigh faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, arna leasú le Rialachán (AE) 2019/630 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (11), agus Treoir 2013/36/AE, arna leasú le Treoir (AE) 2019/878 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (12) ach go dtiocfadh méadú ar a gceanglas ceangailteach cistí dílse faoin Rialachán seo i gcomparáid lena staid faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, arna leasú le Rialachán (AE) 2019/630.

(35)

Ba cheart na bearta idirthréimhseacha sin, i gcás inarb infheidhme, a bheith ar fáil freisin do na gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 498 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 lena ndíolmhaítear na gnólachtaí infheistíochta sin ó na ceanglais cistí dílse faoin Rialachán sin, cé go mbraitheann na ceanglais i leith na ngnólachtaí infheistíochta sin maidir le caipiteal tosaigh ar na seirbhísí nó na gníomhaíochtaí infheistíochta a gcuireann siad ar fáil. Ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, ba cheart na ceanglais cistí dílse atá orthu de réir na bhforálacha idirthréimhseacha a ríomh i bhfianaise na leibhéal infheidhme sin.

(36)

Ar feadh tréimhse cúig bliana ó dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, nó go dtí dáta chur i bhfeidhm na n-athruithe arna nglacadh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus ar Threoir 2013/36/AE i dtaca le ceanglais cistí dílse le haghaidh riosca margaidh de bhun Chaibidlí 1a agus 1b de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, arna leasú le Rialachán (AE) 2019/876, cibé acu is déanaí, ba cheart do na gnólachtaí infheistíochta atá faoi réir na bhforálacha comhfhreagracha den Rialachán seo leanúint den cheanglas cistí dílse atá orthu maidir leis an leabhar trádála a ríomh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, arna leasú le Rialachán (AE) 2019/630.

(37)

Na gnólachtaí infheistíochta is mó a chuireann príomhsheirbhísí margaidh mórdhíola agus baincéireachta infheistíochta ar fáil (déileáil ar a gcuntas féin in ionstraimí airgeadais nó ionstraimí airgeadais a fhrithghealladh nó ionstraimí airgeadais a chur ar bhonn gealltanas daingean), tá samhlacha gnó agus próifílí riosca acu atá cosúil leo sin atá ag institiúidí creidmheasa tábhachtacha. Fágann a ngníomhaíochtaí go bhfuil siad ar a neamhchosaint ar riosca creidmheasa, i bhfoirm riosca creidmheasa an chontrapháirtí den chuid is mó, agus ar riosca margaidh freisin i ndáil leis na suíomhanna a ghlacann siad ar a gcuntas féin, bíodh siad bainte le cliant nó ná bíodh. Dá thoradh sin, is riosca iad don chobhsaíocht airgeadais, mar gheall ar a méid agus ar a dtábhacht shistéamach.

(38)

Baineann dúshlán breise leis na gnólachtaí móra infheistíochta sin i ndáil leis na húdaráis inniúla náisiúnta maoirseacht stuamachta éifeachtach a dhéanamh orthu. Cé go gcuireann na gnólachtaí infheistíochta is mó seirbhísí baincéireachta infheistíochta trasteorann ar fáil ar scála mór, ós gnólachtaí infheistíochta iad tá siad faoi réir maoirseacht stuamachta ag na húdaráis arna n-ainmniú faoi Threoir 2014/65/AE, agus ní gá gurb ionann na húdaráis inniúla sin agus na húdaráis arna n-ainmniú faoi Threoir 2013/36/AE. Is féidir leis an méid sin a bheith ina chúis le héagothrom iomaíochta maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE laistigh den Aontas agus cuireann sé sin cosc ar mhaoirseoirí peirspictíocht stuamachta fhoriomlán a fháil, rud atá bunriachtanach chun dul i ngleic go héifeachtach leis na rioscaí a bhaineann le gnólachtaí infheistíochta móra trasteorann. Dá thoradh sin, d'fhéadfadh laghdú teacht ar éifeacht na maoirseachta stuamachta agus d'fhéadfadh sé go ndéanfaí an iomaíocht laistigh den Aontas a shaobhadh. Dá bhrí sin, ba cheart stádas institiúidí creidmheasa a thabhairt do na gnólachtaí infheistíochta is mó chun sineirgí a chruthú i dtaca le maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí margaidh mórdhíola trasteorann i ngrúpa piaraí, rud a chuireann cothrom iomaíochta chun cinn, agus a cheadaíonn maoirseacht chomhsheasmhach idir grúpaí.

(39)

Dá bhrí sin, ba cheart do na gnólachtaí infheistíochta sin, de bhua éirí ina n-institiúidí creidmheasa, leanúint de bheith faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE agus faoi réir mhaoirseacht ag na húdaráis inniúla, lena n-áirítear maoirseacht ag an mBanc Ceannais Eorpach faoi chuimsiú an tSásra Maoirseachta Aonair, a bhfuil na hinstitiúidí creidmheasa faoina gcúram. D'áiritheofaí ar an dóigh sin go gcuirfear maoirseacht stuamachta na n-institiúidí creidmheasa chun feidhme ar bhealach comhsheasmhach éifeachtach, agus go gcuirfear an leabhar rialacha aonair do sheirbhísí airgeadais i bhfeidhm ar an mbealach céanna maidir le gach institiúid creidmheasa i bhfianaise a tábhachta sistéamaí. Chun cosc a chur leis an arbatráiste rialála agus chun rioscaí a laghdú go rachfaí timpeall ar rialáil, ba cheart do na húdaráis inniúla gach iarracht a dhéanamh staideanna a sheachaint ina ndéanfadh grúpaí a d'fhéadfadh a bheith sistéamach a n-oibríochtaí a struchtúrú ar bhealach áirithe ionas nach sáróidís na tairseacha a leagtar amach i bpointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus go rachaidís timpeall ar an oibleagáid údarú a lorg i gcáil institiúidí creidmheasa de bhun Airteagal 8a de Threoir 2013/36/AE.

(40)

Níor cheart cead a bheith ag gnólachtaí infheistíochta móra a dhéantar a thiontú ina n-institiúidí creidmheasa taiscí nó cistí inaisíoctha a ghlacadh ón bpobal agus creidmheasanna a dheonú dá gcuntas féin go dtí go mbeidh údarú faighte acu le haghaidh na ngníomhaíochtaí sin i gcomhréir le Treoir 2013/36/AE. Níor cheart go mbeadh sé ina cheanglais riachtanach ag gnóthais, le go measfaí mar institiúidí creidmheasa iad, gach gníomhaíocht den sórt sin a dhéanamh, lena n-áirítear taiscí nó cistí inaisíoctha eile a ghlacadh ón bpobal agus creidmheasanna a dheonú dá gcuntas féin. Dá bhrí sin, ba cheart an t-athrú ar shainmhíniú na hinstitiúide creidmheasa a thugtar isteach leis an Rialachán seo a bheith gan dochar do na córais údaraithe náisiúnta arna gcur chun feidhme ag na Ballstáit féin i gcomhréir le Treoracha 2013/36/AE agus (AE) 2019/2034, lena n-áirítear aon fhorálacha ba iomchuí leis na Ballstáit chun na gníomhaíochtaí a shoiléiriú a gceadaítear do ghnólachtaí infheistíochta móra a thagann faoin sainmhíniú leasaithe ar institiúidí creidmheasa iad a chur i gcrích.

(41)

Ina theannta sin, is é is aidhm leis an maoirseacht ar institiúidí creidmheasa ar bhonn comhdhlúite, inter alia, cobhsaíocht an chórais airgeadais a áirithiú agus, le go mbeidh sí éifeachtach, ba cheart í a chur i bhfeidhm maidir le gach grúpa, lena n-áirítear na grúpaí sin nach institiúidí creidmheasa ná gnólachtaí infheistíochta iad a máthairghnóthais. Dá bhrí sin, ba cheart gach institiúid creidmheasa, lena n-áirítear na cinn sin a raibh stádas gnólachtaí infheistíochta acu roimhe seo, a bheith faoi réir na rialacha maidir le maoirseacht aonair agus chomhdhlúite an mháthairghnóthais ag na húdaráis inniúla de bhun Roinn I de Chaibidil 3 de Theideal VII de Threoir 2013/36/AE.

(42)

Anuas air sin, maidir le gnólachtaí móra infheistíochta nach mbaineann tábhacht shistéamach leo ach a dhéileálann ar a gcuntas féin, a fhrithgheallann ionstraimí airgeadais nó a chuireann ionstraimí airgeadais ar bhonn gealltanas daingean, d'fhéadfadh sé, mar sin féin, go mbeadh acu samhlacha gnó agus próifílí riosca atá cosúil leo sin atá ag institiúidí sistéamacha eile. Agus méid agus gníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta sin á gcur san áireamh, d'fhéadfadh sé, mar sin féin, go mbainfeadh rioscaí áirithe le gnólachtaí infheistíochta den sórt sin don chobhsaíocht airgeadais agus, cé nach meastar gurb iomchuí institiúidí creidmheasa a dhéanamh díobh i bhfianaise a gcineáil agus a gcastachta, ba cheart dóibh leanúint de bheith faoi réir na córa stuamachta céanna leis na hinstitiúidí creidmheasa sin. Chun cosc a chur leis an arbatráiste rialála agus chun rioscaí a laghdú go rachfaí timpeall ar rialáil, ba cheart do na húdaráis inniúla gach iarracht a dhéanamh staideanna a sheachaint ina ndéanfadh gnólachtaí infheistíochta a n-oibríochtaí a struchtúrú ar bhealach áirithe ionas nach sáróidís an tairseach EUR 15 bhilliún a bhaineann le luach iomlán na sócmhainní ar leibhéal aonair nó ar leibhéal an ghrúpa, nó go dteorannófaí gan údar discréid na n-údarás inniúil gnólachtaí infheistíochta a chur faoi réir na gceanglas atá i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi réir chomhlíonadh na gceanglas stuamachta a leagtar síos i dTreoir 2013/36/AE, i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir (AE) 2019/2034.

(43)

Le Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (13), tugadh isteach córas comhchuibhithe Aontais le haghaidh rochtain a dheonú do ghnólachtaí tríú tír a chuireann gníomhaíochtaí nó seirbhísí infheistíochta ar fáil do chontrapháirtithe incháilithe agus do chliaint ghairmiúla atá bunaithe san Aontas. Braitheann rochtain ar an margadh inmheánach ar an gcoinníoll go nglacfadh an Coimisiún cinneadh coibhéise agus go ndéanfadh an tÚdarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14) (ÚEUM) an gnólacht tríú tír a chlárú. Tá sé tábhachtach go ndéanfar an measúnú ar choibhéis ar bhonn an dlí ábhartha is infheidhme de chuid an Aontais agus go mbeidh uirlisí éifeachtacha i bhfeidhm chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na gcoinníollacha ar deonaíodh coibhéis orthu. Ar na cúiseanna sin, ba cheart ceangal a chur ar ghnólachtaí atá cláraithe sa tríú tír tuairisc a thabhairt go bliantúil do ÚEUM le faisnéis maidir le scála agus raon feidhme na seirbhísí a chuireann siad ar fáil agus na ngníomhaíochtaí a dhéanann siad san Aontas. Ina theannta sin, ba cheart feabhas a chur ar an gcomhar maoirseachta i ndáil le faireachán, forfheidhmiú agus comhlíonadh maidir leis na coinníollacha coibhéise.

(44)

Leis an aidhm cothrom iomaíochta a chruthú agus trédhearcacht mhargadh an Aontais a chur chun cinn, ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 a leasú chun luachana ó inmheánaitheoirí sistéamacha, feabhsuithe praghais agus praghsanna forghníomhúcháin a chur faoi réir an chórais luachála ticeanna i gcás na méideanna uile. Dá bharr sin, ba cheart feidhm a bheith freisin ag na caighdeáin theicniúla rialála is infheidhme faoi láthair i dtaca leis an gcóras luachála ticeanna maidir le raon feidhme níos leithne Rialachán (AE) Uimh. 600/2014.

(45)

Chun cosaint na n-infheisteoirí agus sláine agus cobhsaíocht na margaí airgeadais san Aontas a áirithiú, ba cheart don Choimisiún, tráth a ghlacfadh sé cinneadh coibhéise, na rioscaí féideartha a chur san áireamh a bhaineann leis na seirbhísí agus leis na gníomhaíochtaí a bheadh gnólachtaí an tríú tír sin ina mbun san Aontas tar éis an chinnidh sin. Ba cheart a dtábhacht shistéamach a mheas ar bhonn critéir amhail an scála agus an raon feidhme is dócha a bheadh ag baint le soláthar na seirbhísí agus déanamh na ngníomhaíochtaí ag na gnólachtaí ón tríú tír lena mbaineann. Chun na críche céanna, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann a chur san áireamh an bhfuil an tríú tír sainaitheanta mar dhlínse neamh-chomhoibríoch chun críoch cánach faoin mbeartas ábhartha de chuid an Aontais nó mar thríú tír ardriosca de bhun Airteagal 9(2) de Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (15). Níor cheart don Choimisiún a mheas gur comhionann ceanglais shonracha stuamachta, eagraíochtúla nó gnó áirithe ach i gcás ina mbaintear amach an éifeacht chéanna. Ina theannta sin, ba cheart don Choimisiún a bheith in ann, i gcás inarb iomchuí, cinntí coibhéise a ghlacadh a bheidh teoranta do sheirbhísí agus gníomhaíochtaí sonracha nó do chatagóirí seirbhísí agus gníomhaíochtaí a liostaítear i gCuid A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE.

(46)

D'eisigh ÚBE, le rannpháirtíocht ÚEUM, tuarascáil bunaithe ar anailís chúlra chríochnúil, ar bhailiú sonraí agus ar chomhairliúchán do chóras stuamachta saincheaptha do gach gnólacht infheistíochta neamhshistéamach atá mar bhonn leis an gcreat stuamachta athbhreithnithe do ghnólachtaí infheistíochta.

(47)

Chun cur i bhfeidhm comhchuibhithe an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart do ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun an raon feidhme agus na modhanna a shonrú le haghaidh comhdhlúthú stuamachta a dhéanamh ar ghrúpaí gnólachtaí infheistíochta, forchostais sheasta a ríomh, na K-fhachtóirí a thomhas, coincheap na gcuntas leithscartha a shonrú i dtaca le hairgead cliaint, na comhéifeachtaí a choigeartú do K-DTF i gcás dálaí struis sa mhargadh, an ríomha lena socraítear ceanglais cistí dílse is ionann agus an corrlach iomlán a theastaíonn ó chomhaltaí imréitigh, agus teimpléid don nochtadh poiblí lena n-áirítear i dtaca le beartas infheistíochta agus tuairisciú rialála na gnólachtaí infheistíochta a cheanglaítear faoin Rialachán seo agus na faisnéise atá le tabhairt do na húdaráis inniúla agus maidir leis na tairseacha chun údarú mar institiúid creidmheasa a chur de cheangal. Ba cheart an Coimisiún a chumhachtú chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála arna bhforbairt ag UBE a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun Airteagal 290 CFAE agus i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) 1093/2010. Ba cheart don Choimisiún agus do ÚBE a áirithiú gur féidir leis na gnólachtaí infheistíochta uile lena mbaineann na caighdeáin theicniúla rialála sin a chur i bhfeidhm ar bhealach atá comhréireach le cineál, fairsinge agus castacht na ngnólachtaí infheistíochta sin agus a gcuid gníomhaíochtaí.

(48)

Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún freisin na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála arna bhforbairt ag an ÚBE agus ÚEUM a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha chur chun feidhme de bhun Airteagal 291 CFAE agus i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) 1093/2010 agus Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

(49)

Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú agus forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na sainmhínithe sa Rialachán seo a shoiléiriú. Tá sé tábhachtach go háirithe go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr (16). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(50)

Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus forluí a sheachaint idir an creat stuamachta is infheidhme faoi láthair maidir le hinstitiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta araon agus an Rialachán seo, ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE a leasú chun gnólachtaí infheistíochta a bhaint as a raon feidhme. Mar sin féin, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta ar cuid de ghrúpa baincéireachta iad a bheith faoi réir na bhforálacha sin i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE atá ábhartha maidir leis an ngrúpa baincéireachta, amhail na forálacha maidir leis an máthairghnóthas idirmheánach AE dá dtagraítear in Airteagal 21b de Threoir 2013/36/AE agus faoi réir na rialacha maidir le comhdhlúthú stuamachta a leagtar amach i gCaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

(51)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, mar atá creat stuamachta éifeachtach comhréireach a chur ar bun lena áirithiú go n-oibreoidh na gnólachtaí infheistíochta atá údaraithe oibriú san Aontas ar bhonn fónta airgeadais agus go ndéanfar iad a bhainistiú ar dhóigh ordúil lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, chun leas a gcliant, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CUID A hAON

FORÁLACHA GINEARÁLTA

TEIDEAL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME, AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.   Leagtar síos leis an Rialachán seo ceanglais stuamachta aonfhoirmeacha a bhfuil feidhm acu maidir le gnólachtaí infheistíochta arna n-údarú agus arna maoirsiú faoi Threoir 2014/65/AE agus arna maoirsiú maidir le comhlíonadh ceanglas stuamachta faoi Threoir (AE) 2019/2034 i ndáil leis na nithe seo a leanas:

(a)

ceanglais cistí dílse a bhaineann le heilimintí inchainníochtaithe, aonfhoirmeacha agus caighdeánaithe den riosca don ghnólacht, den riosca don chliant agus den riosca don mhargadh;

(b)

ceanglais lena dteorannaítear an riosca comhchruinnithe;

(c)

ceanglais leachtachta a bhaineann le heilimintí inchainníochtaithe, aonfhoirmeacha agus caighdeánaithe den riosca leachtachta;

(d)

ceanglais tuairiscithe a bhaineann le pointí (a), (b) agus (c);

(e)

ceanglais maidir le nochtadh poiblí.

2.   De mhaolú ar mhír 1, i dtaca le gnóthas infheistíochta arna údarú agus arna mhaoirsiú faoi Threoir 2014/65/AE a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, déanfaidh sé ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm i gcás nach déileálaí tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí, gnóthas comhinfheistíochta ná gnóthas árachais é an gnóthas, agus i gcás ina bhfuil feidhm ag aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

is ionann agus EUR 15 billiún nó is mó ná sin luach iomlán na sócmhainní comhdhlúite atá ag an ngnólacht infheistíochta, arna ríomh mar mheán na dhá mhí dhéag roimhe sin cé is moite de luach na sócmhainní aonair atá ag aon fhochuideachtaí atá bunaithe lasmuigh den Aontas a ghabhann d'aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear san fhomhír seo;

(b)

is lú ná EUR 15 bhilliún luach iomlán na sócmhainní atá ag an ngnólacht infheistíochta, agus tá an gnólacht ina chuid de ghrúpa inarb ionann agus EUR 15 bhilliún nó inar mó ná EUR 15 bhilliún luach iomlán shócmhainní comhdhlúite na ngnóthas uile sa ghrúpa ar lú ná EUR 15 bhilliún na sócmhainní iomlána atá ag gach ceann acu ar bhonn aonair agus a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, agus iad go léir ríofa mar mheán den 12 mhí roimhe sin, cé is moite de luach na sócmhainní aonair atá ag aon fhochuideachtaí atá bunaithe lasmuigh den Aontas a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear san fhomhír seo; nó

(c)

tá an gnólacht infheistíochta faoi réir cinneadh de chuid an údaráis inniúil i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir (AE) 2019/2034.

Na gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear sa mhír seo, déanfar iad a mhaoirsiú i dtaca lena gcomhlíonadh ceanglais stuamachta atá i dTeideal VII agus Teideal VIII de Threoir 2013/36/AE, lena n-áirítear chun an maoirseoir comhdhlúthaithe a chinneadh i gcás ina bhfuil gnólachtaí infheistíochta den sórt sin ina gcuid de ghrúpa gnólachtaí infheistíochta mar a shainmhínítear é i bpointe (25) d'Airteagal 4(1) den Rialachán seo.

3.   Níl feidhm ag an maolú dá bhforáiltear i mír 2 i gcás nach sásaíonn gnólacht infheistíochta a thuilleadh aon cheann de na tairseacha a leagtar amach sa mhír sin, arna ríomh thar thréimhse 12 mhí as a chéile, nó i gcás ina gcinneann údarás inniúil amhlaidh i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir (AE) 2019/2034. Tabharfaidh an gnólacht infheistíochta fógra don údarás inniúil gan moill mhíchuí faoi aon sárú a dhéanfar ar thairseach le linn na tréimhse sin.

4.   Gnólachtaí infheistíochta a shásaíonn na coinníollacha a leagtar amach i mír 2, fanfaidh sé faoi réir na gceanglas atá in Airteagail 55 agus 59.

5.   De mhaolú ar mhír 1, féadfaidh na húdaráis inniúla cead a thabhairt do ghnólacht infheistíochta arna údarú agus arna mhaoirsiú faoi Threoir 2014/65/AE a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE na ceanglais atá i Rialachán (AE) 575/2013 a chur i bhfeidhm i gcás ina gcomhlíonfar na coinníollacha uile seo a leanas:

(a)

is fochuideachta é an gnólacht infheistíochta agus cuimsítear ar bhonn comhdhlúite é leis an maoirseacht ar institiúid creidmheasa, ar chuideachta sealbhaíochta airgeadais nó ar chuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, i gcomhréir le forálacha Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(b)

tugann an gnólacht infheistíochta fógra don údarás inniúil faoin Rialachán seo agus don mhaoirseoir comhdhlúthaithe, i gcás inarb infheidhme;

(c)

tá an t-údarás inniúil sásta gur slán ó thaobh stuamachta de do chur i bhfeidhm na gceanglas maidir le cistí dílse atá i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ar bhonn aonair i leith an ghnólachta infheistíochta agus ar bhonn comhdhlúite i leith an ghrúpa, agus nach siocair é le laghdú ar cheanglais cistí dílse an ghnólachta infheistíochta faoin Rialachán seo, agus nach chun críoch arbatráiste rialála a dhéantar sin.

Tabharfaidh na húdaráis inniúla fógra don ghnólacht infheistíochta faoi chinneadh cead a thabhairt Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE a chur i bhfeidhm de bhun na chéad fhomhíre laistigh de dhá mhí ón bhfógra dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír den mhír seo a fháil, agus cuirfidh siad ÚBE ar an eolas faoi. I gcás ina ndiúltóidh údarás inniúil cead a thabhairt Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE a chur i bhfeidhm, tabharfaidh sé na cúiseanna iomlána atá leis sin.

Na gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear sa mhír seo, déanfar iad a mhaoirsiú i dtaca lena gcomhréireacht le ceanglais stuamachta atá i dTeideal VII agus Teideal VIII de Threoir 2013/36/AE, lena n-áirítear chun an maoirseoir comhdhlúthaithe a chinneadh i gcás ina bhfuil gnólachtaí infheistíochta den sórt sin ina gcuid de ghrúpa gnólachtaí infheistíochta mar a shainmhínítear é i bpointe (25) d'Airteagal 4(1) den Rialachán seo.

Chun críocha na míre seo, ní bheidh feidhm ag Airteagal 7 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

Airteagal 2

Cumhachtaí maoirseachta

Chun críoch comhlíonadh an Rialacháin seo a áirithiú, beidh ag na húdaráis inniúla na cumhachtaí a leagtar amach i dTreoir (AE) (AE) 2019/2034 agus leanfaidh siad na nósanna imeachta a leagtar amach sa Treoir sin.

Airteagal 3

Ceanglais níos déine a chur i bhfeidhm ag gnólachtaí infheistíochta

Ní chuirfidh an Rialachán seo cosc ar ghnólachtaí infheistíochta cistí dílse agus a gcomhpháirteanna agus sócmhainní leachtacha de bhreis orthu siúd a cheanglaítear leis an Rialachán seo a bheith ina seilbh acu, ná bearta a chur i bhfeidhm atá níos déine ná iad siúd a cheanglaítear leis an Rialachán seo.

Airteagal 4

Sainmhínithe

1.   Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn "gnóthas seirbhísí coimhdeacha" gnóthas arb é a phríomhghníomhaíocht a bheith i seilbh maoine nó maoin a bhainistiú, seirbhísí próiseála sonraí a bhainistiú, nó gníomhaíocht chomhchosúil atá coimhdeach le príomhghníomhaíocht gnólachta infheistíochta amháin nó níos mó;

(2)

ciallaíonn "cuideachta bainistíochta sócmhainní" cuideachta bainistíochta sócmhainní mar a shainmhínítear i bpointe (19) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(3)

ciallaíonn "comhalta imréitigh" gnólacht arna bhunú i mBallstát a shásaíonn an sainmhíniú atá i bpointe (14) d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (17);

(4)

ciallaíonn "cliant" cliant mar a shainmhínítear i bpointe (9) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE seachas chun críocha Chuid a Ceathair den Rialachán seo, áit a chiallóidh "cliant" aon chontrapháirtí de chuid an ghnólachta infheistíochta;

(5)

ciallaíonn "déileálaí tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí" déileálaí tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí mar a shainmhínítear i bpointe (150) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(6)

ciallaíonn "díorthaigh tráchtearraí" díorthaigh tráchtearraí mar a shainmhínítear i bpointe (30) d'Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014;

(7)

ciallaíonn "údarás inniúil" údarás inniúil mar a shainmhínítear i bpointe (5) d'Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2019/2034;

(8)

ciallaíonn "institiúid creidmheasa" institiúid creidmheasa mar a shainmhínítear i bpointe (1) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(9)

ciallaíonn "déileáil ar a chuntas féin" déileáil ar a chuntas féin mar a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(10)

ciallaíonn "díorthaigh" díorthaigh mar a shainmhínítear i bpointe (29) d'Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014;

(11)

ciallaíonn "staid chomhdhlúite" an staid a eascraíonn as cur i bhfeidhm na gceanglas atá sa Rialachán seo i gcomhréir le hAirteagal 7 ar mháthairghnóthas infheistíochta Aontais, máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais amhail is dá mba aon ghnólacht infheistíochta amháin a bheadh sa ghnólacht sin maille leis na gnólachtaí infheistíochta, institiúidí airgeadais, gnóthais seirbhísí coimhdeacha agus gníomhairí faoi cheangal eile atá sa ghrúpa gnólachtaí infheistíochta; chun críocha an tsainmhínithe seo, beidh feidhm ag na téarmaí "gnólacht infheistíochta", "institiúid airgeadais", "gnóthas seirbhísí coimhdeacha" agus "gníomhaire faoi cheangal" maidir le gnóthais atá bunaithe i dtríú tíortha freisin, ar gnóthais iad a chomhlíonfadh sainmhínithe na dtéarmaí sin dá mba san Aontas a bheidís bunaithe;

(12)

ciallaíonn "bonn comhdhlúite" ar bhonn na staide comhdhlúite;

(13)

ciallaíonn "orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant" orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant mar a shainmhínítear i bpointe (5) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(14)

ciallaíonn "institiúid airgeadais" gnóthas seachas institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta, agus seachas cuideachta sealbhaíochta tiomnaithe don tionsclaíocht amháin, arb é a phríomhghníomhaíocht sealúchais a fháil nó ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointí (2) go (12) agus i bpointe (15) d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2013/36/AE a dhéanamh, lena n-áirítear cuideachta sealbhaíochta airgeadais, cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, cuideachta sealbhaíochta infheistíochta, institiúid íocaíochta de réir bhrí Threoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (18), agus cuideachta bainistíochta sócmhainní, ach diomaite de chuideachtaí sealbhaíochta árachais agus cuideachtaí sealbhaíochta árachais gníomhaíochtaí measctha mar a shainmhínítear i bpointe (g) d'Airteagal 212(1) de Threoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (19);

(15)

ciallaíonn "ionstraim airgeadais" ionstraim airgeadais mar a shainmhínítear i bpointe (15) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(16)

ciallaíonn "cuideachta sealbhaíochta airgeadais" cuideachta sealbhaíochta airgeadais mar a shainmhínítear i bpointe (20) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(17)

ciallaíonn "eintiteas earnála airgeadais" eintiteas earnála airgeadais mar a shainmhínítear i bpointe (27) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(18)

ciallaíonn "caipiteal tosaigh" caipiteal tosaigh mar a shainmhínítear i bpointe (18) d'Airteagal 3(1) de Threoir (AE) (AE) 2019/2034;

(19)

ciallaíonn "grúpa cliant nasctha" grúpa cliant nasctha mar a shainmhínítear i bpointe (39) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(20)

ciallaíonn "comhairle infheistíochta" comhairle infheistíochta mar a shainmhínítear i bpointe (4) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(21)

ciallaíonn "comhairle infheistíochta de chineál leanúnach" soláthar athfhillteach comhairle infheistíochta chomh maith le measúnú, faireachán agus athbhreithniú leanúnach nó tráthrialta ar phunann ionstraimí airgeadais de chuid cliaint, lena n-áirítear i dtaobh na n-infheistíochtaí a dhéanann an cliant ar bhonn socrú conarthach;

(22)

ciallaíonn "gnólacht infheistíochta" gnólacht infheistíochta mar a shainmhínítear i bpointe (1) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(23)

ciallaíonn "cuideachta sealbhaíochta infheistíochta" institiúid airgeadais, ar gnólachtaí infheistíochta nó institiúidí airgeadais ar fad nó den chuid is mó iad a fochuideachtaí agus ceann amháin ar a laghad de na fochuideachtaí sin ina gnólacht infheistíochta, agus nach cuideachta sealbhaíochta airgeadais í mar a shainmhínítear sin i bpointe (20) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(24)

ciallaíonn "seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta" seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta mar a shainmhínítear i bpointe (2) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(25)

ciallaíonn "grúpa gnólachtaí infheistíochta" grúpa gnóthas ina bhfuil máthairghnóthas agus a fhochuideachtaí, nó grúpa gnóthas a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 22 de Threoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (20), ar gnólacht infheistíochta ceann acu ar a laghad, ach nach bhfuil institiúid infheistíochta ann;

(26)

ciallaíonn "K-fhachtóirí" na ceanglais cistí dílse a leagtar amach i dTeideal II de Chuid a Trí i gcomhair na rioscaí a ghabhann le gnólacht infheistíochta do na cliaint, do na margaí agus don ghnólacht féin;

(27)

ciallaíonn "sócmhainní faoi bhainistiú" nó "AUM" luach na sócmhainní a bhíonn á mbainistiú ag gnólacht infheistíochta dá chliaint de réir bainistiú punainne lánroghnach agus socruithe neamh-lánroghnacha arb ionann é agus comhairle infheistíochta de chineál leanúnach;

(28)

ciallaíonn "airgead cliant atá ar seilbh" nó "CMH" an méid airgid cliant atá i seilbh an ghnólachta infheistíochta, agus á gcur san áireamh na socruithe dlíthiúla i ndáil le leithscaradh sócmhainní agus gan beann ar an gcóras cuntasaíochta náisiúnta is infheidhme maidir leis an airgead cliant atá i seilbh an ghnólachta infheistíochta;

(29)

ciallaíonn "sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar" nó "ASA" luach na sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar ag gnólacht infheistíochta do chliaint, bíodh na sócmhainní sin le feiceáil nó ná bíodh ar chlár comhordaithe an ghnólachta féin nó i gcuntais tríú páirtí;

(30)

ciallaíonn "orduithe cliaint arna láimhseáil" nó "COH" luach na n-orduithe a láimhseálann an gnólacht infheistíochta ar son a chliaint, trí orduithe cliaint a ghlacadh agus a tharchur agus trí orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant;

(31)

ciallaíonn "riosca comhchruinnithe" nó "CON" na neamhchosaintí i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta i leith cliaint nó grúpa cliant nasctha ar mó a luach ná na teorainneacha a leagtar síos in Airteagal 37(1);

(32)

ciallaíonn "corrlach imréitigh ar leith" nó "CMG" méid an chorrlaigh iomláin a theastaíonn ó chomhalta imréitigh nó contrapháirtí lárnach incháilithe, nuair is faoi fhreagracht comhalta imréitigh nó contrapháirtí lárnach incháilithe a dhéantar idirbhearta an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin a fhorghníomhú agus a shocrú;

(33)

ciallaíonn "sreabhadh trádála laethúil" nó "DTF" luach laethúil na n-idirbheart a iontrálann gnólacht infheistíochta trí dhéileáil ar a chuntas féin nó trí orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant, ina ainm féin, gan a chur san áireamh luach na n-orduithe a láimhseálann gnólacht infheistíochta do chliaint trí orduithe cliaint a fháil agus a tharchur agus trí orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant atá curtha san áireamh cheana i raon feidhme orduithe cliaint arna láimhseáil;

(34)

ciallaíonn "riosca an ghlansuímh" nó "NPR" luach na n-idirbheart arna dtaifead i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta;

(35)

ciallaíonn "mainneachtain an chontrapháirtí trádála" nó "TCD" na neamhchosaintí i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta in ionstraimí agus in idirbhearta dá dtagraítear in Airteagal 25 as a dtagann riosca mhainneachtain an chontrapháirtí trádála;

(36)

ciallaíonn "margadhluach reatha" nó "CMV" margadhluach glan den phunann idirbheart nó urrús laistigh de thacar glanluachála i gcomhréir le hAirteagal 31, i gcás ina n-úsáidtear na luachanna margaidh deimhneacha agus diúltacha araon chun an CMV a ríomh;

(37)

ciallaíonn "idirbhearta socraíochta iarchurtha" idirbhearta socraíochta iarchurtha mar a shainmhínítear i bpointe (2) d'Airteagal 272 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(38)

ciallaíonn "idirbheart iasachta corrlaigh" idirbhearta iasachta corrlaigh mar a shainmhínítear i bpointe (10) d'Airteagal 3 de Rialachán (AE) 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (21);

(39)

ciallaíonn "comhlacht bainistíochta" comhlacht bainistíochta mar a shainmhínítear i bpointe (36) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(40)

ciallaíonn "cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha" cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha mar a shainmhínítear i bpointe 15 d'Airteagal 2 de Threoir 2002/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (22);

(41)

ciallaíonn "ítim lasmuigh den chlár comhardaithe" aon cheann de na hítimí dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(42)

ciallaíonn "máthairghnóthas" máthairghnóthas de réir bhrí phointe (9) d'Airteagal 2 agus Airteagal 22 de Threoir 2013/34/AE;

(43)

ciallaíonn "rannpháirtíocht" rannpháirtíocht mar a shainmhínítear i bpointe (35) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(44)

ciallaíonn "brabús" brabús mar a shainmhínítear i bpointe (121) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(45)

ciallaíonn "contrapháirtí lárnach cáilitheach" nó "CPLC" contrapháirtí lárnach cáilitheach mar a shainmhínítear i bpointe (88) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(46)

ciallaíonn "bainistiú punainne" bainistiú punainne mar a shainmhínítear i bpointe (8) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(47)

ciallaíonn "sealúchas cáilitheach" sealúchas cáilitheach mar a shainmhínítear i bpointe (36) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(48)

ciallaíonn "idirbheart maoinithe urrúis" nó "IMU" IMU mar a shainmhínítear i bpointe (11) d'Airteagal 3 de Rialachán (AE) 2015/2365;

(49)

ciallaíonn "cuntais leithscartha", chun críocha Thábla 1 in Airteagal 15(2), cuntais le heintitis a bhfuil airgead cliant i seilbh gnólachta infheistíochta atá i dtaisce i gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir Tarmligthe (AE) 2017/593 ón gCoimisiún (23) agus, i gcás inarb infheidhme, i gcás ina bhforáiltear faoin dlí náisiúnta, i gcás dócmhainneachta nó i gcás ina dtéann an gnólacht infheistíochta i mbun réitigh nó riaracháin, nach féidir an t-airgead cliaint a úsáid chun éilimh maidir leis an ngnólacht infheistíochta seachas éilimh ón gcliant a shásamh;

(50)

ciallaíonn "idirbheart athcheannaigh" idirbheart athcheannaigh mar a shainmhínítear i bpointe (9) d'Airteagal 3 de Rialachán (AE) 2015/2365;

(51)

ciallaíonn "fochuideachta" gnóthas fochuideachta mar a shainmhínítear i bpointe (10) d'Airteagal 2 agus de réir bhrí Airteagal 22 de Threoir 2013/34/AE, lena n-áirítear aon fhochuideachta de chuid gnóthais fochuideachta de chuid máthairghnóthais deiridh;

(52)

ciallaíonn "gníomhaire faoi cheangal" gníomhaire faoi cheangal mar a shainmhínítear i bpointe (29) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(53)

ciallaíonn "ollioncam iomlán" ioncam oibriúcháin bliantúil an ghnólachta infheistíochta, i dtaca leis na seirbhísí agus leis na gníomhaíochtaí infheistíochta atá an gnólacht infheistíochta údaraithe a dhéanamh, lena n-áirítear ioncam a thagann as ús infhála, as scaireanna agus urrúis eile, bídís ina n-urrúis toraidh sheasta nó ina n-urrúis toraidh athraithigh, as coimisiún agus táillí, aon ghnóthachan agus caillteanais a thabhaíonn an gnólacht infheistíochta maidir lena shócmhainní trádála, maidir lena shócmhainní ina sheilbh ar luach cóir, nó as gníomhaíochtaí fálaithe, ach diomaite d'aon ioncam nach mbaineann leis na seirbhísí ná leis na gníomhaíochtaí infheistíochta a dhéanann sé;

(54)

ciallaíonn "leabhar trádála" gach suíomh in ionstraimí airgeadais agus i dtráchtearraí arna sealbhú ag gnólacht infheistíochta, le hintinn trádála nó chun suíomhanna arna sealbhú le hintinn trádála a fhálú;

(55)

ciallaíonn "suíomhanna arna sealbhú le hintinn iad a thrádáil" aon cheann díobh seo a leanas:

(a)

suíomhanna dílsithe agus suíomhanna a eascraíonn as seirbhísiú cliaint agus as déanamh margaí;

(b)

suíomhanna atá ceaptha lena n-athdhíol sa ghearrthéarma;

(c)

suíomhanna atá ceaptha leas a bhaint as difríochtaí praghais gearrthéarmacha iarbhír nó ionchais idir praghsanna ceannaigh agus praghsanna díola nó as athróga eile ar phraghsanna nó as athróga ar an ráta úis;

(56)

ciallaíonn "máthairghnólacht infheistíochta Aontais" gnólacht infheistíochta i mBallstát atá mar chuid de ghrúpa gnólachtaí infheistíochta agus a bhfuil gnólacht infheistíochta nó institiúid airgeadais mar fhochuideachta aige nó a bhfuil rannpháirtíocht aige i ngnólacht infheistíochta nó institiúid airgeadais den chineál sin, agus nach bhfuil ina fhochuideachta de chuid gnólachta infheistíochta eile atá údaraithe in aon Bhallstát, ná ina fhochuideachta de chuid cuideachta sealbhaíochta infheistíochta nó de chuid cuideachta sealbhaíochta airgeadais measctha atá bunaithe in aon Bhallstát;

(57)

ciallaíonn "máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais" cuideachta sealbhaíochta infheistíochta i mBallstát atá mar chuid de ghrúpa gnólachtaí infheistíochta agus nach fochuideachta é de chuid gnólachta infheistíochta atá údaraithe in aon Bhallstát ná de chuid cuideachta sealbhaíochta infheistíochta eile in aon Bhallstát;

(58)

ciallaíonn "máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais" máthairghnóthas grúpa gnólachtaí infheistíochta ar cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha é mar a shainmhínítear i bpointe (15) d'Airteagal 2 de Threoir 2002/87/CE.

2.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 56 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na sainmhínithe a leagtar amach i mír 1 a shoiléiriú chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

(a)

cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú;

(b)

forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm.

TEIDEAL II

LEIBHÉAL CUR I bhFEIDHM CEANGLAS

CAIBIDIL 1

Cur i bhfeidhm ceanglas ar bhonn aonair

Airteagal 5

Prionsabal ginearálta

Comhlíonfaidh gnólachtaí infheistíochta, ar bhonn aonair, na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Dó go Cuid a Seacht.

Airteagal 6

Díolúintí

1.   Féadfaidh na húdaráis inniúla gnólacht infheistíochta a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm Airteagal 5 maidir le Codanna a Dó, a Trí, a Ceathair, a Sé agus a Seacht, i gcás ina bhfuil feidhm ag na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(a)

comhlíonann an gnólacht infheistíochta na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha;

(b)

comhlíontar ceann amháin de na coinníollacha seo a leanas:

(i)

is fochuideachta é an gnólacht infheistíochta agus cuimsítear ar bhonn comhdhlúite é leis an maoirseacht ar institiúid creidmheasa, ar chuideachta sealbhaíochta airgeadais nó ar chuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, i gcomhréir le forálacha Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(ii)

is fochuideachta é an gnólacht infheistíochta agus cuimsítear é i ngrúpa gnólachtaí infheistíochta arna mhaoirsiú ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le hAirteagal 7;

(c)

tá an gnólacht infheistíochta agus a mháthairghnóthas araon faoi réir a n-údaraithe agus a maoirsithe ag an mBallstát céanna;

(d)

aontaíonn na húdaráis is inniúil maidir leis an maoirseacht ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán seo le díolúine den sórt sin;

(e)

tá na cistí dílse dáilte go leormhaith idir an máthairghnóthas agus an gnólacht infheistíochta, agus comhlíontar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(i)

ní ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábharach, ná níl súil le bac den sórt sin, leis an máthairghnóthas caipiteal a aistriú agus dliteanais a aisíoc go pras;

(ii)

le cead ón údarás inniúil roimh ré, dearbhaíonn an máthairghnóthas go ráthaíonn sé gealltanais an ghnólachta infheistíochta nó go bhfuil rioscaí an ghnólachta infheistíochta diomaibhseach;

(iii)

cuimsíonn nósanna imeachta rialaithe, tomhais agus meastóireachta riosca an mháthairghnóthais an gnólacht infheistíochta; agus

(iv)

tá os cionn 50 % de na cearta vótála a bhaineann le scaireanna i gcaipiteal an ghnólachta infheistíochta i seilbh an mháthairghnóthais nó tá sé de cheart aige formhór na gcomhaltaí de chomhlacht bainistíochta an ghnólachta infheistíochta a cheapadh nó a chur as oifig.

2.   Féadfaidh na húdaráis inniúla gnólacht infheistíochta a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm Airteagal 5 i ndáil le Cuid a Sé, i gcás ina bhfuil feidhm ag na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(a)

comhlíonann an gnólacht infheistíochta na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha;

(b)

is fochuideachta é an gnólacht infheistíochta agus cuimsítear ar bhonn comhdhlúite é leis an maoirseacht ar ghnóthas árachais nó athárachais i gcomhréir le hAirteagal 228 de Threoir 2009/138/CE;

(c)

tá an gnólacht infheistíochta agus a mháthairghnóthas araon faoi réir a n‐údaraithe agus a maoirsithe ag an mBallstát céanna;

(d)

aontaíonn na húdaráis atá inniúil i dtaobh maoirseacht ar bhonn comhdhlúite, i gcomhréir le Treoir 2009/138/CE, le díolúine den sórt sin;

(e)

tá na cistí dílse dáilte go leormhaith idir an máthairghnóthas agus an gnólacht infheistíochta agus comhlíontar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(i)

ní ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábharach, ná níl súil le bac den sórt sin, leis an máthairghnóthas caipiteal a aistriú agus dliteanais a aisíoc go pras;

(ii)

le cead ón údarás inniúil roimh ré, dearbhaíonn an máthairghnóthas go ráthaíonn sé gealltanais an ghnólachta infheistíochta nó go bhfuil rioscaí an ghnólachta infheistíochta diomaibhseach;

(iii)

cuimsíonn nósanna imeachta rialaithe, tomhais agus meastóireachta riosca an mháthairghnóthais an gnólacht infheistíochta; agus

(iv)

tá os cionn 50 % de na cearta vótála a bhaineann le scaireanna i gcaipiteal an ghnólachta infheistíochta i seilbh an mháthairghnóthais nó tá sé de cheart aige formhór na gcomhaltaí de chomhlacht bainistíochta an ghnólachta infheistíochta a cheapadh nó a chur as oifig.

3.   Féadfaidh na húdaráis inniúla gnólachtaí infheistíochta a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm Airteagal 5 maidir le Cuid a Cúig i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(a)

cuimsítear an gnólacht infheistíochta ar bhonn comhdhlúite sa mhaoirseacht i gcomhréir le Caibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó cuimsítear é i ngrúpa gnólachtaí infheistíochta a bhfuil feidhm ag Airteagal 7(3) agus nach bhfuil feidhm ag an díolúine dá bhforáiltear in Airteagal 7(4) maidir leo;

(b)

déanann an mháthairinstitiúid, ar bhonn comhdhlúite, faireachán agus maoirseacht i gcónaí ar shuíomhanna leachtachta gach institiúide agus gach gnólachta infheistíochta atá laistigh den ghrúpa nó den fhoghrúpa, atá faoi réir tarscaoileadh agus áirithíonn sí go mbíonn leibhéal leordhóthanach leachtachta ann do na hinstitiúidí agus na gnólachtaí infheistíochta sin uile;

(c)

tá an mháthairinstitiúid agus an gnólacht infheistíochta tar éis dul i gconarthaí atá chun sástacht na n-údarás inniúil, ina ndéantar foráil maidir le saorghluaiseacht cistí eatarthu chun cur ar a gcumas a n-oibleagáidí aonair agus a n-oibleagáidí comhpháirteacha a chomhlíonadh de réir mar a bhíonn siad dlite;

(d)

ní ann d'aon bhac ábharach, praiticiúil ná dlíthiúil, ná níl súil le bac den sórt sin, maidir le comhlíonadh na gconarthaí dá dtagraítear i bpointe (c);

(e)

aontaíonn na húdaráis is inniúil maidir leis an maoirseacht ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán seo le díolúine den sórt sin.

CAIBIDIL 2

Comhdhlúthú stuamachta agus díolúintí do ghrúpa gnólachtaí infheistíochta

Airteagal 7

Comhdhlúthú stuamachta

1.   Máthairghnólachtaí infheistíochta Aontais, máthairchuideachtaí sealbhaíochta infheistíochta Aontais agus máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais, comhlíonfaidh siad na hoibleagáidí a leagtar síos i gCodanna a Dó, a Trí, a Ceathair, a Sé agus a Seacht ar bhonn a staide comhdhlúite. Bunóidh an máthairghnóthas agus na fochuideachtaí de chuid an mháthairghnóthais sin atá faoi réir an Rialacháin seo struchtúr eagraíochtúil cuí agus sásraí rialaithe inmheánaigh atá iomchuí d'fhonn a áirithiú go ndéantar na sonraí is gá don chomhdhlúthú a phróiseáil go cuí agus a chur ar aghaidh. Go háirithe, áiritheoidh an máthairghnóthas go ndéanfaidh na fochuideachtaí sin nach bhfuil faoi réir an Rialacháin seo socruithe, próisis agus sásraí a chur chun feidhme chun comhdhlúthú cuí a áirithiú.

2.   Chun crocha mhír 1 den Airteagal seo, agus Cuid a Dó á cur chun feidhme ar bhonn comhdhlúthaithe, beidh feidhm ag na rialacha a leagtar síos i dTeideal II de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i ndáil le gnólachtaí infheistíochta.

Chun na críche sin, agus forálacha Airteagal 84(1), Airteagal 85(1) agus Airteagal 87(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 á gcur chun feidhme, ní bheidh feidhm ach ag na tagairtí d'Airteagal 92(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus léifear ina dhiaidh sin iad mar thagairtí do na ceanglais cistí dílse a leagtar amach faoi na forálacha comhfhreagracha sa Rialachán seo.

3.   Máthairghnólachtaí infheistíochta Aontais, máthairchuideachtaí sealbhaíochta infheistíochta Aontais agus máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais, comhlíonfaidh siad na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Cúig ar bhonn a staideanna comhdhlúite.

4.   De mhaolú ar mhír 3, féadfaidh údaráis inniúla an máthairghnólacht a díolmhú ón mír sin a chomhlíonadh, agus cineál, scála agus castacht an ghrúpa gnólachtaí infheistíochta á gcur san áireamh.

5.   Déanfaidh ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun sonraí raon feidhme agus modhanna a shonrú chun comhdhlúthú stuamachta a dhéanamh ar ghrúpa gnólachtaí infheistíochta, go háirithe chun an ceanglas maidir le forchostais sheasta, an ceanglas maidir le híosmhéid sheasta, agus an ceanglas K-fhactóirí a ríomh ar bhonn staid comhdhlúite an ghrúpa gnólachtaí infheistíochta, agus an modh agus na sonraí riachtanacha chun mír 2 a chur chun feidhme i gceart.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Nollaig 2020.

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 8

An tástáil caipitil grúpa

1.   De mhaolú ar Airteagal 7, féadfaidh na húdaráis inniúla cur i bhfeidhm an Airteagail seo a cheadú i gcás struchtúir grúpa a mheastar a bheith simplí go leor, ar choinníoll nach mbíonn rioscaí suntasacha ann do chliaint nó don mhargadh a eascraíonn ón ngrúpa gnólachtaí infheistíochta ina iomláine a mbeadh maoirseacht ag teastáil uaidh ar bhonn comhdhlúite murach sin. Cuirfidh údaráis inniúla ÚBE ar an eolas nuair a cheadaíonn siad cur i bhfeidhm an Airteagail seo.

2.   Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag an méid seo a leanas:

(a)

ciallaíonn "ionstraimí cistí dílse" cistí dílse mar a shainítear in Airteagal 9 den Rialachán seo, gan na hasbhaintí dá dtagraítear i bpointe (i) d'Airteagal 36(1), pointe (d) d'Airteagal 56, agus pointe (d) d'Airteagal 66 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm;

(b)

beidh feidhm ag na téarmaí "gnólacht infheistíochta", "institiúid infheistíochta", "gnóthas seirbhísí coimhdeacha" agus "gníomhaire faoi cheangal" maidir le gnóthais atá bunaithe i dtríú tíortha, ar gnóthais iad a chomhlíonfadh sainmhínithe na dtéarmaí sin in Airteagal 4 dá mba san Aontas a bheidís bunaithe.

3.   Beidh i seilbh máthairghnólachtaí infheistíochta Aontais, máthairchuideachtaí sealbhaíochta infheistíochta Aontais, máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais agus aon mháthairghnóthais eile ar gnólachtaí infheistíochta, institiúidí infheistíochta, gnóthais seirbhísí coimhdeacha nó gníomhairí faoi cheangal sa ghrúpa gnólachtaí infheistíochta iad, leordhóthain ionstraimí cistí dílse chun suim na nithe seo a leanas a chlúdach:

(a)

suim an luacha iomláin, de réir na leabhar, atá ar a sealúchais uile, éilimh fho-ordaithe agus ionstraimí dá dtagraítear i bpointe (i) d'Airteagal 36(1), i bpointe (d) d'Airteagal 56, agus i bpointe (d) d'Airteagal 66 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i ngnólachtaí infheistíochta, in institiúidí airgeadais, i ngnóthais seirbhísí coimhdeacha agus i ngníomhairí faoi cheangal sa ghrúpa gnólachtaí infheistíochta; agus

(b)

méid iomlán a ndliteanas teagmhasach uile i bhfabhar gnólachtaí infheistíochta, institiúidí airgeadais, gnóthais seirbhísí coimhdeacha agus gníomhairí faoi cheangal sa ghrúpa gnólachtaí infheistíochta.

4.   Féadfaidh na húdaráis inniúla ligean do mháthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó do mháthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais agus aon mháthairghnóthas eile ar gnólacht infheistíochta, institiúid infheistíochta, gnóthas seirbhísí coimhdeacha nó gníomhaire faoi cheangal sa ghrúpa gnólachtaí infheistíochta é, méid cistí dílse is ísle ná an méid arna ríomh de réir mhír 3 a bheith ina seilbh, ar choinníoll nach ísle an méid sin ná suim na gceanglas cistí dílse atá, ar bhonn aonair, ar a ghnólachtaí fochuideachta infheistíochta, institiúidí fochuideachta airgeadais, gnóthais fochuideachta seirbhísí coimhdeacha agus gníomhairí fochuideachta faoi cheangal, agus méid iomlán aon dliteanas teagmhasach i bhfabhar na n-eintiteas sin.

Chun críocha na míre seo, na ceanglais cistí dílse do ghnóthais fochuideachta dá dtagraítear sa chéad fhomhír atá suite i dtríú tíortha, beidh na ceanglais sin ina gceanglais bharúlacha cistí dílse lena n-áiritheofar leibhéal sásúil stuamachta chun na rioscaí a eascraíonn ó na gnóthais fochuideachta sin a chumhdach, arna bhformheas ag na húdaráis inniúla ábhartha.

5.   Beidh córais i bhfeidhm ag máthairghnólachtaí infheistíochta Aontais, ag máthairchuideachtaí sealbhaíochta infheistíochta Aontais nó ag máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais chun faireachán agus rialú a dhéanamh ar fhoinsí caipitil agus cistithe na ngnólachtaí infheistíochta, na gcuideachtaí sealbhaíochta infheistíochta, na gcuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, na n-institiúidí airgeadais, na ngnóthas seirbhísí coimhdeachta agus na ngníomhairí faoi cheangal laistigh den ghrúpa gnólachtaí infheistíochta.

CUID A DÓ

CISTÍ DÍLSE

Airteagal 9

Comhdhéanamh na gcistí dílse

1.   Beidh ag gnólachtaí infheistíochta cistí dílse arb é a bheidh iontu suim a gcaipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1, a gcaipiteal breise Leibhéal 1 agus a gcaipiteal Leibhéal 2, agus comhlíonfaidh siad na coinníollacha seo a leanas i gcónaí:

(a)

Image 1

,

(b)

Image 2

,

(c)

Image 3

,

nuair is fíor an méid seo a leanas:

(i)

sainítear caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 i gcomhréir le Caibidil 2 de Theideal 1 de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013; sainítear caipiteal breise Leibhéal 1 i gcomhréir le Caibidil 3 de Theideal I de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013; agus sainítear caipiteal Leibhéal 2 i gcomhréir le Caibidil 4 de Theideal I de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013; agus

(ii)

sainítear D in Airteagal 11.

2.   De mhaolú ar mhír 1:

(a)

beidh feidhm iomlán ag na hasbhaintí dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 36(1) de Rialachán (CE) Uimh. 575/2013, gan Airteagail 39 agus 48 den Rialachán sin a chur i bhfeidhm;

(b)

beidh feidhm iomlán ag na hasbhaintí dá dtagraítear i bpointe (e) d'Airteagal 36(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, gan Airteagal 41 den Rialachán sin a chur i bhfeidhm;

(c)

beidh feidhm iomlán ag na hasbhaintí dá dtagraítear i bpointe (h) d'Airteagal 36(1), i bpointe (c) d'Airteagal 56 agus i bpointe (c)Airteagal 66 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, a mhéid a bhaineann siad le sealúchais ionstraimí caipitil nach bhfuil sealbhaithe sa leabhar trádála, gan na sásraí dá bhforáiltear in Airteagail 46, 60 agus 70 den Rialachán sin a chur i bhfeidhm;

(d)

beidh feidhm iomlán ag na hasbhaintí dá dtagraítear i bpointe (i) d'Airteagal 36(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, gan Airteagal 48 den Rialachán sin a chur i bhfeidhm;

(e)

ní bheidh feidhm ag na forálacha seo a leanas maidir le cistí dílse gnólachtaí infheistíochta a chinneadh:

(i)

Airteagal 49 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(ii)

na hasbhaintí dá dtagraítear i bpointe (h) d'Airteagal 36(1), i bpointe (c) d'Airteagal 56, i bpointe (c) d'Airteagal 66 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus na forálacha gaolmhara in Airteagail 46, 60 agus 70 den Rialachán sin, a mhéid a bhaineann na hasbhaintí sin le sealúchais ionstraimí caipitil a choimeádtar sa leabhar trádála;

(iii)

an eachtra thucaide dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 54(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, seachas sin, sonróidh an gnólacht infheistíochta an eachtra thucaide i dtéarmaí ionstraim bhreise Leibhéal 1 dá dtagraítear i mír 1;

(iv)

an méid comhiomlán dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 54(4) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, is éard a bheidh sa mhéid atá le díluacháil nó le comhshó méid iomlán phríomhshuim ionstraim bhreise Leibhéal 1 dá dtagraítear i mír 1.

3.   Cuirfidh gnólachtaí infheistíochta i bhfeidhm na forálacha ábhartha a leagtar amach i gCaibidil 6 de Theideal I de Chuid a Dó de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nuair atá na ceanglais cistí dílse de bhun an Rialacháin seo á gcinneadh acu. Agus na forálacha sin á gcur i bhfeidhm, measfar an cead maoirseachta i gcomhréir le hAirteagail 77 agus 78 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a bheith deonaithe má chomhlíontar ceann amháin de na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (a) d'Airteagal 78(1) nó in Airteagal 78(4) den Rialachán seo.

4.   Chun críche pointe (a) de mhír 1 a chur i bhfeidhm, maidir le gnólachtaí infheistíochta nach daoine dlítheanacha ná cuideachtaí comhstoic iad nó a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) den Rialachán seo maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha, féadfaidh na húdaráis inniúla, tar éis dóibh dul i gcomhairle le ÚBE, cead a thabhairt d'ionstraimí nó cistí breise chun cáiliú mar chistí dílse do na gnólachtaí infheistíochta sin, ar choinníoll go gcáilíonn na hionstraimí nó cistí sin do láimhseáil faoi Airteagal 22 de Threoir 86/635/CEE ón gComhairle (24) freisin. Ar bhonn na faisnéise a fuarthas ó gach údarás inniúil, déanfaidh ÚBE, mar aon le ÚEUM, liosta de na foirmeacha uile d'ionstraimí nó de chistí a bhunú, a chothabháil agus a fhoilsiú i ngach Ballstát, ar ionstraimí nó cistí iad is incháilithe mar chistí dílse den sórt sin. Foilseofar an liosta den chéad uair faoin 26 Nollaig 2020.

5.   Ní asbhainfear sealúchais ionstraimí cistí dílse d'eintiteas earnála airgeadais laistigh de ghrúpa gnólachtaí infheistíochta chun críoch cistí dílse d'aon gnólacht infheistíochta sa ghrúpa ar bhonn aonair a ríomh, ar choinníoll go gcomhlíonfar na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(a)

ní ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábharach, ná súil le bac den sórt sin, leis an máthairghnóthas caipiteal a aistriú agus dliteanais a aisíoc go pras;

(b)

cuimsíonn nósanna imeachta rialaithe, tomhais agus meastóireachta riosca an mháthairghnóthais eintiteas na hearnála airgeadais;

(c)

ní úsáideann na húdaráis inniúla an maolú dá bhforáiltear in Airteagal 8.

Airteagal 10

Sealúchais cháilitheacha lasmuigh den earnáil airgeadais

1.   Chun críocha na Coda seo, déanfaidh gnólachtaí infheistíochta méideanna de bhreis ar na teorainneacha a shonraítear i bpointí (a) agus (b) a asbhaint ón gcinneadh i leith ítimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 dá dtagraítear in Airteagal 26 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013:

(a)

sealúchas cáilitheach, ar mó a mhéid ná 15 % de chistí dílse an ghnólachta infheistíochta arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 9 den Rialachán seo ach gan an asbhaint dá dtagraítear i bpointe (k)(i) d'Airteagal 36(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm, i ngnóthas nach eintiteas earnála airgeadais é;

(b)

méid iomlán na sealúchas cáilitheach de ghnólacht infheistíochta i ngnóthais nach eintitis earnála airgeadais iad ar mó a mhéid na 60 % dá chistí dílse arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 9 den Rialachán seo ach gan an asbhaint dá dtagraítear i bpointe (k)(i) d'Airteagal 36(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm.

2.   Féadfaidh na húdaráis inniúla toirmeasc a chur ar ghnólacht infheistíochta sealúchais cháilitheacha dá dtagraítear i mír 1 a bheith aige i gcás inar mó méid na sealúchas sin ná na céatadáin cistí dílse a leagtar síos sa mhír sin. Poibleoidh na húdaráis inniúla gan mhoill an cinneadh ina bhfeidhmeoidh siad an chumhacht sin.

3.   Ní dhéanfar scaireanna i ngnóthais nach eintitis earnála airgeadais iad a áireamh sa ríomh a shonraítear i mír 1 i gcás ina gcomhlíontar aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

sealbhaítear na scaireanna sin go sealadach le linn oibríocht cúnaimh airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 79 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(b)

is suíomh frithgheallta arna shealbhú ar feadh cúig lá oibre nó níos giorra é sealúchas na scaireanna sin;

(c)

sealbhaítear na scaireanna sin in ainm na gnólachta infheistíochta féin agus thar ceann daoine eile.

4.   Ní dhéanfar scaireanna nach sócmhainní seasta airgeadais iad dá dtagraítear in Airteagal 35(2) de Threoir 86/635/CEE a áireamh sa ríomh a shonraítear i mír 1 den Airteagal seo.

CUID A TRÍ

CEANGLAIS CHAIPITIL

TEIDEAL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 11

Ceanglais cistí dílse

1.   Beidh cistí dílse ag gnólachtaí infheistíochta i gcónaí i gcomhréir le hAirteagal 9 arb ionann iad agus D ar a laghad, nuair a shainítear D mar an ceann is airde de na nithe seo a leanas:

(a)

an ceanglas atá uirthi maidir le forchostais sheasta arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 13;

(b)

an ceanglas atá orthu maidir le híosmhéid buan caipitil arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 14; nó

(c)

an ceanglas de réir K-fhachtóirí atá orthu arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 15.

2.   De mhaolú ar mhír 1, i gcás gnólacht infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha, saineofar D mar an ceann is airde de na méideanna a shonraítear i bpointí (a) agus (b) de mhír 1.

3.   I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar ghníomhaíochtaí gnó an ghnólachta infheistíochta, féadfaidh siad ceangal a chur ar an ngnólacht infheistíochta a bheith faoi réir ceanglas cistí dílse éagsúil dá dtagraítear san Airteagal seo, i gcomhréir le Teideal IV, Caibidil 2, Roinn 4 de Threoir (AE) 2019/2034.

4.   Cuirfidh gnólachtaí infheistíochta in iúl don údarás inniúil a luaithe is eol dóibh nach sásaíonn siad nó nach sásóidh siad a thuilleadh ceanglais an Airteagail seo.

Airteagal 12

Gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha

1.   Measfar go bhfuil gnólachtaí infheistíochta beag agus neamh-idirnasctha chun críocha an Rialacháin seo i gcás ina gcomhlíonann siad na coinníollacha seo a leanas ar fad:

(a)

gur lú ná EUR 1,2 billiún AUM arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 17;

(b)

gur lú COH arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 20 ná ceann de na nithe seo a leanas:

(i)

EUR 100 milliún in aghaidh an lae i gcás trádálacha in airgead tirim; nó

(ii)

EUR 1 bhilliún in aghaidh an lae i gcás díorthach;

(c)

gurb é nialas ASA arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 19;

(d)

gurb é nialas CMH arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 18;

(e)

gurb é nialas DFT arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 33;

(f)

gurb é nialas NPR nó CMG arna thomhas i gcomhréir le hAirteagail 22 agus 23;

(g)

gurb é nialas TCD arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 26;

(h)

gur lú ná EUR 100 milliún méid iomlán laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe an ghnólachta infheistíochta;

(i)

is lú ná EUR 30 milliún é ollioncam iomlán bliantúil an ghnólachta infheistíochta ó sheirbhísí infheistíochta agus ó ghníomhaíochtaí an gnólachta infheistíochta, arna ríomh mar mheán, ar bhonn na bhfigiúirí bliantúla don tréimhse dhá bhliain díreach roimh an mbliain airgeadais ar leith.

De mhaolú ar na forálacha i dTeideal II, chun críocha phointí (a), (b), (c), (e), (f), a mhéid a bhaineann an pointe sin le NPR, agus (g) den chéad fhomhír, beidh feidhm ag luachanna ag deireadh an lae.

Chun críocha phointe (f) den chéad fhomhír, a mhéid a bhaineann an pointe sin le CMG, beidh feidhm ag luachanna ionlae.

Chun críocha phointe (d) den chéad fhomhír den mhír seo, agus gan dochar d'Airteagal 16(9) de Threoir 2014/65/AE agus Airteagail 2 agus 4 de Threoir Tarmligthe (AE) 2017/593, beidh feidhm ag luachanna ionlae, seachas i gcás ina raibh earráid ann sa choimeád taifead nó sa réiteach cuntas a thugann le fios go mícheart go bhfuil an tairseach nialais dá dtagraítear i bpointe (d) den chéad fhomhír den mhír seo sáraithe ag gnólacht infheistíochta agus a réitítear í roimh dheireadh an lae ghnó. Cuirfidh an gnólacht infheistíochta an earráid sin, maille leis an gcúis a bhí léi agus leis an gcúis ar ceartaíodh í, in iúl don údarás inniúil gan mhoill.

Chun críocha phointí (h) agus (i) den chéad fhomhír, beidh feidhm ag na leibhéil ag deireadh na bliana airgeadais deireanaí a tugadh i gcrích agus a d'fhormheas an comhlacht bainistíochta. I gcás nár tugadh cuntais i gcrích agus nár formheasadh iad tar éis tréimhse sé mhí ó dheireadh na bliana deireanaí airgeadais, úsáidfidh gnólacht infheistíochta cuntais shealadacha.

Féadfaidh gnólachtaí infheistíochta na luachanna faoi phointí (a) agus (b) den chéad fhomhír a thomhas trí úsáid a bhaint as na modhanna a shonraítear faoi Theideal II, ach amháin go ndéanfar an tomhas le linn tréimhse 12 mhí, gan na trí luach mhíosúla is déanaí a eisiamh. Cuirfidh gnólachtaí infheistíochta a roghnaíonn an modh tomhais sin in iúl don údarás inniúil dá réir agus cuirfidh siad an modh a roghnaíodh i bhfeidhm ar feadh tréimhse nach gairide ná 12 mhí as a chéile.

2.   Na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (a), (b), (h) agus (i) de mhír 1, beidh feidhm acu ar bhonn comhcheangailte i gcás na ngnólachtaí infheistíochta uile ar cuid de ghrúpa iad. Chun críoch ollioncam iomlán bliantúil dá dtagraítear i bpointe (i) de mhír 1 a thomhas, féadfaidh na gnólachtaí infheistíochta sin aon chomhaireamh dúbailte a eisiamh a fhéadfaidh a eascairt i dtaca le hollioncam a ghintear laistigh den ghrúpa.

Na coinníollacha a leagtar amach i bpointí (c) go (g) de mhír 1, beidh feidhm acu maidir le gach gnólacht infheistíochta ar bhonn aonair.

3.   I gcás nach gcomhlíonfaidh an gnólacht infheistíochta na coinníollacha uile a leagtar amach i mír 1 a thuilleadh, ní mheasfar a thuilleadh gur gnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha é, le héifeacht láithreach.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, i gcás nach bhfuil an gnólacht infheistíochta ag comhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach i bpointí (a), (b), (h) nó (i) de mhír 1 a thuilleadh, ach go bhfuil sé fós ag comhlíonadh na gcoinníollacha a leagtar amach i bpointí (c) go (g) den mhír sin, ní mheasfar a thuilleadh gur gnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha é tar éis tréimhse trí mhí, arna ríomh ón dáta ar sáraíodh an tairseach. Cuirfidh an gnólachta infheistíochta in iúl don údarás inniúil gan moill mhíchuí maidir le haon sárú ar thairseach.

4.   I gcás gnólacht infheistíochta nach bhfuil na coinníollacha uile a leagtar amach i mír 1 comhlíonta aige a dhéanann iad a chomhlíonadh ina dhiaidh sin, measfar gur gnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha é i ndiaidh tréimhse shé mhí ón dáta a gcomhlíontar na coinníollacha sin ar choinníoll nár tharla aon sárú ar thairseach le linn na tréimhse sin agus má chuir an gnólacht infheistíochta an méid sin in iúl don údarás inniúil dá réir gan mhoill.

Airteagal 13

Ceanglas maidir le forchostais sheasta

1.   Chun críocha phointe (a) d'Airteagal 11(1), is éard a bheidh sa cheanglas maidir le forchostais sheasta aon cheathrú ar a laghad d'fhorchostais sheasta na bliana roimhe sin. Úsáidfidh gnólachtaí infheistíochta figiúirí a eascraíonn ón gcreat cuntasaíochta is infheidhme.

2.   I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar ghníomhaíochtaí an ghnólachta infheistíochta, féadfaidh an t-údarás inniúil an méid caipitil dá dtagraítear i mír 1 a choigeartú.

3.   I gcás nach bhfuil gnólacht infheistíochta i mbun gnó le bliain ón dáta ar thosaigh sé ag cur seirbhísí infheistíochta ar fáil nó ag déanamh gníomhaíochtaí infheistíochta, úsáidfidh sé, chun críocha an ríofa dá dtagraítear i mír 1, na forchostais sheasta réamh-mheasta a áirítear ina réamh-mheastacháin don chéad 12 mhí trádála, mar a tíolacadh lena iarratas ar údarú.

4.   Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun ríomh an cheanglais dá dtagraítear i mír 1 a fhorlíonadh ina n-áireofar ar a laghad na hítimí seo a leanas lena n-asbhaint:

(a)

bónais foirne agus luach saothair eile, a mhéid a bhraitheann siad ar ghlanbhrabús an ghnólachta infheistíochta sa bhliain lena mbaineann;

(b)

scaireanna brabúis de chuid fostaithe, stiúrthóirí agus comhpháirtithe;

(c)

leithreasú eile brabúis agus luach saothair inathraithe eile, a mhéid atá siad roghnach go hiomlán;

(d)

coimisiún comhroinnte agus táillí iníoctha a bhaineann go díreach le coimisiún agus le táillí iníoctha a áirítear san ioncam iomlán, agus i gcás ina bhfuil íocaíocht an choimisiúin agus na dtáillí iníoctha á gcur faoi choinníoll an coimisiún agus na táillí a fháil go hiarbhír;

(e)

táillí do ghníomhairí faoi cheangal;

(f)

costais neamh-athfhillteacha ó ghníomhaíochtaí neamhchoitianta.

Sonróidh ÚBE freisin, chun críocha an Airteagail seo, coincheap an athraithe ábharaigh.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin26 Nollaig 2020.

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 14

Ceanglas maidir le híosmhéid buan capitil

Chun críocha phointe (b) d’Airteagal 11(1), is éard a bheidh sa cheanglas maidir le híosmhéid buan leibhéil an chaipitil tosaigh a shonraítear in Airteagal 9 de Threoir (AE) 2019/2034, ar a laghad.

TEIDEAL II

CEANGLAS CISTÍ DÍLSE DE RÉIR K-FHACHTÓIRÍ

CAIBIDIL 1

Prionsabail ghinearálta

Airteagal 15

Ceanglas de réir K-fhachtóirí agus comhéifeachtaí infheidhme

1.   Chun críocha phointe (c) d'Airteagal 11(1), is éard a bheidh sa cheanglas de réir K-fhachtóirí suim an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)

K-fhachtóirí maidir leis an riosca don chliant (RtC) arna ríomh i gcomhréir le Caibidil 2;

(b)

K-fhachtóirí maidir leis an riosca don mhargadh (RtM) arna ríomh i gcomhréir le Caibidil 3;

(c)

K-fhachtóirí maidir leis an riosca don ghnólacht (RtF) arna ríomh i gcomhréir le Caibidil 4;

2.   Beidh feidhm ag na comhéifeachtaí seo a leanas maidir leis na K-fhachtóirí comhfhreagracha:

Tábla 1

K-FHACHTÓIRÍ

COMHÉIFEACHT

Sócmhainní faoi bhainistiú de réir bainistiú punainne lánroghnach agus socruithe neamh-lánroghnacha comhairleacha de chineál leanúnach

K-AUM

0,02%

Airgead cliant atá ar seilbh

K-CMH (ar chuntais leithscartha)

0,4%

K-CMH (ar chuntais neamh-leithscartha)

0,5%

Sócmhainní atá á gcoimirciú agus á riar

K-ASA

0,04%

Orduithe cliaint arna láimhseáil

Trádálacha in airgead tirim K‐COH

0,1%

 

Díorthaigh K‐COH

0,01%

Sreabhadh trádála laethúil

Trádálacha in airgead tirim K‐DTF

0,1%

 

Díorthaigh K‐DTF

0,01%

3.   Déanfaidh gnólachtaí infheistíochta faireachán ar luach a K-fhachtóirí i dtaca le haon treochtaí a d'fhéadfadh a fhágáil go mbeadh ceanglas cistí dílse a bheadh éagsúil go hábhartha chun críocha Airteagal 11 acu le haghaidh na chéad tréimhse tuairiscithe eile faoi Chuid a Seacht agus tabharfaidh siad fógra dá n-údarás inniúla faoin gceanglas cistí dílse sin atá éagsúil go hábhartha.

4.   I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla go bhfuil athrú ábhartha tagtha ar ghníomhaíochtaí gnó an ghnólachta infheistíochta a dhéanann difear do mhéid K-fhachtóra ábhartha, féadfaidh siad an méid comhfhreagrach a choigeartú i gcomhréir le pointe (a) d'Airteagal 39(2) de Threoir (AE) 2019/2034.

5.   Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a áirithiú agus chun forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh, déanfaidh ÚBÉ, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun:

(a)

an Rialachán seo a fhorlíonadh chun na modhanna a leagan síos chun na K‐fhachtóirí faoi Theideal II de Chuid a Trí a thomhas;

(b)

coincheap na gcuntas neamh-leithscartha a shonrú chun críocha an Rialacháin seo do na coinníollacha trína n-áirithítear go ndéanfar airgead cliant a chosaint i gcás cliseadh gnólachta infheistíochta;

(c)

coigeartuithe a shonrú ar chomhéifeachtaí K-DTF dá dtagraítear i dTábla 1 de mhír 2 den Airteagal seo i gcás inar cosúil, i ndálaí struis sa mhargadh, dá dtagraítear i Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2017/578 ón gCoimisiún (25), go bhfuil ceanglais K-DTF róshriantach agus díobhálach don chobhsaíocht airgeadais.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Nollaig 2020.

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

CAIBIDIL 2

K-fhachtóirí RtC

Airteagal 16

Ceanglas de réir K-fhachtóirí RtC

Is leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear an ceanglas de réir K-fhachtóirí RtC:

K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH

nuair:

is ionann K-AUM agus AUM arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 17, arna iolrú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2);

is ionann K-CMH agus CMH arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 18, arna iolrú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2);

is ionann K-ASA agus ASA arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 19, arna iolrú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2);

is ionann K-COH agus COH arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 20, arna iolrú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach in Airteagal 15(2).

Airteagal 17

AUM a thomhas chun críche K-AUM a ríomh

1.   Chun críche K-AUM a ríomh, is éard a bheidh in AUM meánluach rollach na sócmhainní iomlána míosúla faoi bhainistiú, arna thomhas ar an lá gnó deireanach de gach ceann de na 15 mhí roimhe sin arna thiontú san airgeadra feidhmiúil a bheidh ag na heintitis ag an am sin, diomaite de na trí luach mhíosúla is déanaí.

Is éard a bheidh in AUM meán uimhríochtúil na 12 luach mhíosúla atá fágtha.

Ríomhfar K-AUM laistigh ar an gcéad lá gnó de gach mí.

2.   I gcás ina bhfuil bainistiú na sócmhainní tarmligthe go foirmiúil ag an ngnólacht infheistíochta chuig eintiteas airgeadais eile, cuirfear na sócmhainní sin san áireamh i méid iomlán an AUM arna thomhas i gcomhréir le mír 1.

I gcás ina bhfuil bainistiú sócmhainní tarmligthe go foirmiúil ag eintiteas airgeadais eile chuig an ngnólacht infheistíochta, eisiafar na sócmhainní sin ón méid iomlán sa sócmhainní faoi bhainistiú arna thomhas i gcomhréir le mír 1.

I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta ag bainistiú sócmhainní ar feadh tréimhse is lú ná 15 mhí, nó ina ndearna sé amhlaidh ar feadh tréimhse is faide ná sin mar ghnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha agus go sáraíonn sé anois an tairseach le haghaidh AUM, úsáidfidh sé sonraí stairiúla le haghaidh AUM don tréimhse a shonraítear faoi mhír 1 a luaithe a bheidh na sonraí sin ar fáil chun K-AUM a ríomh. Féadfaidh an t-údarás inniúil cinntí rialála atá bunaithe ar réamh-mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE a chur in ionad na bpointí sonraí stairiúla atá ar iarraidh.

Airteagal 18

AUM a thomhas chun críche K-AUM a ríomh

1.   Chun críche K-CMH a ríomh, is éard a bheidh in CMH meánluach rollach an airgid cliaint iomláin laethúil arna láimhseáil, arna thomhas ag deireadh gach lae gnó leis na naoi mí roimhe sin, diomaite de na trí mhí is déanaí.

Is éard a bheidh in CMH meán uimhríochtúil na luachanna laethúla ó na sé mhí atá fágtha.

Ríomhfar K-CMH ar an gcéad lá gnó de gach mí.

2.   I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta ag sealbhú airgead cliaint le níos lú ná naoi mí, úsáidfidh sé sonraí stairiúla le haghaidh CMH don tréimhse a shonraítear faoi mhír 1 a luaithe a bheidh na sonraí sin ar fáil chun K-CMH a ríomh.

Féadfaidh an t-údarás inniúil cinntí rialála atá bunaithe ar réamh-mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE a chur in ionad na bpointí sonraí stairiúla atá ar iarraidh.

Airteagal 19

AUM a thomhas chun críche K-AUM a ríomh

1.   Chun críche K-ASA a ríomh, is éard a bheidh in ASA meánluach rollach na sócmhainní iomlána laethúla atá á gcoimirciú agus á riar, arna thomhas ag deireadh gach lae gnó do na naoi mí roimhe sin, diomaite de na 3 mhí is déanaí.

Is éard a bheidh in ASA meán uimhríochtúil na luachanna laethúla ó na sé mhí atá fágtha.

Ríomhfar K-ASA ar an gcéad lá gnó de gach mí.

2.   I gcás ina bhfuil na cúraimí maidir le sócmhainní a choimirciú agus a riar tarmligthe go foirmiúil ag gnólacht infheistíochta d'eintiteas airgeadais eile, nó i gcás ina bhfuil na cúraimí sin tarmligthe go foirmiúil ag eintiteas airgeadais eile don ghnólacht infheistíochta sin, áireofar na sócmhainní sin sa mhéid iomlán ASA a thomhaistear i gcomhréir le mír 1.

3.   I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta ag coimirciú agus ag riar sócmhainní le níos lú ná sé mí, úsáidfidh sé sonraí stairiúla le haghaidh ASA don tréimhse a shonraítear faoi mhír 1 a luaithe a bheidh sonraí den sórt sin ar fáil chun K-ASA a ríomh. Féadfaidh an t-údarás inniúil cinntí rialála atá bunaithe ar réamh-mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna gcur isteach i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE a chur in ionad na bpointí sonraí stairiúla atá ar iarraidh.

Airteagal 20

COH a thomhas chun críche K-COH a ríomh

1.   Chun críche K-COH a ríomh, is éard a bheidh in COH meánluach rollach na n-orduithe cliaint iomlána laethúla arna láimhseáil, arna thomhas i gcaitheamh gach lae gnó le linn na sé mhí roimhe sin, diomaite de na tri mhí is déanaí.

Is éard a bheidh in COH meán uimhríochtúil na luachanna laethúla ó na trí mhí atá fágtha.

Ríomhfar K-COH ar an gcéad lá gnó de gach mí.

2.   Tomhaisfear COH mar shuim luach absalóideach na gceannachán agus luach absalóideach na ndíolachán do thrádálacha in airgead tirim agus do dhíorthaigh araon i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

(a)

i gcás trádálacha in airgead tirim, is é an méid a íocfar nó a gheofar don trádáil an luach;

(b)

i gcás díorthach, is é méid barúlach an chonartha luach na trádála.

Déanfar méid barúlach na ndíorthach ráta úis a choigeartú go haibíocht (i mblianta) na gconarthaí sin. Déanfar an méid barúlach a mhéadú faoin bhfad a leagtar amach san fhoirmle seo a leanas:

Fad = an t-am go haibíocht (i mblianta) / 10

Gan dochar don chúigiú fomhír, cuirfear san áireamh sa COH idirbhearta a dhéanfaidh gnólachtaí infheistíochta a chuireann seirbhísí bainistithe punainne ar fáil thar ceann cistí infheistíochta.

Áireofar ar an COH idirbhearta a eascraíonn ó chomhairle infheistíochta nach ríomhann gnólacht infheistíochta K-AUM i dtaca leo.

Déanfaidh COH idirbhearta a bheidh á láimhseáil ag an ngnólacht infheistíochta agus a eascraíonn as seirbhísiú a dhéanamh ar phunann infheistíochta cliaint a eisiamh más rud é go mbeidh K-AUM i leith infheistíochtaí an chliaint sin á ríomh cheana féin ag an ngnólacht infheistíochta nó i gcás ina mbaineann an ghníomhaíocht sin le bainistiú sócmhainní a tharmligean don ghnólacht infheistíochta nach rannchuidíonn le AUM an ghnólachta infheistíochta sin de bhua Airteagal 17(2).

Ní chuirfear san áireamh sa COH idirbhearta a dhéanfaidh an gnólacht infheistíochta ina ainm féin ar a shon féin nó thar ceann cliaint.

Féadfaidh gnólachtaí infheistíochtaí aon orduithe nach bhfuil forghníomhaithe a eisiamh ó thomhais COH, i gcás ina dtarlaíonn an neamh-fhorghníomhú sin mar gheall ar chealú pras an ordaithe ag an gcliant.

3.   I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta i mbun orduithe cliaint a láimhseáil ar feadh tréimhse is lú ná sé mhí, nó ina ndearna sé amhlaidh ar feadh tréimhse is faide ná sin mar ghnólacht infheistíochta beag, neamh-idirnasctha, bainfidh sé úsáid as sonraí stairiúla le haghaidh COM don tréimhse a shonraítear faoi mhír 1 a luaithe a bheidh na sonraí sin ar fáil chun K-COH a ríomh. Féadfaidh an t-údarás inniúil cinntí rialála atá bunaithe ar mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE a chur isteach in ionad pointí sonraí stairiúla atá ar iarraidh.

CAIBIDIL 3

K-fhachtóirí RtM

Airteagal 21

Ceanglas de réir K-fhachtóirí RtM

1.   Is éard a bheidh sa cheanglas de réir K-fhachtóirí RtM i gcás shuíomhanna leabhair trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint, an K-NPR arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 22 nó an K-CMG arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 23.

2.   Déanfaidh na gnólachtaí infheistíochta a leabhar trádála a bhainistiú i gcomhréir le Caibidil 3 de Theideal I de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

3.   Bíonn feidhm ag an gceanglas de réir K-fhachtóirí RtM i ndáil le gach suíomh leabhair trádála, lena n-áirítear go háirithe suíomhanna in ionstraimí fiachais (lena n-áirítear ionstraimí urrúsaithe), ionstraimí cothromais, gnóthais chomhinfheistíochta (CIUnna), malairt eachtrach agus ór, agus tráchtearraí (lena n-áirítear lamháltais astaíochtaí).

4.   Chun críche ceanglas de réir K-fhachtóirí RtM a ríomh, cuirfidh gnólacht infheistíochta san áireamh suíomhanna seachas suíomhanna leabhair trádála nuair a eascraíonn riosca malairte eachtraí nó riosca tráchtearraí uathu sin.

Airteagal 22

K-NPR a ríomh

Chun críche K-NPR a ríomh, is ar cheann de na modhanna seo a leanas a ríomhfar an ceanglas cistí dílse i gcás shuíomhanna leabhair trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint:

(a)

an cur chuige caighdeánaithe a leagtar amach i gCaibidlí 2, 3 agus 4 de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(b)

an cur chuige caighdeánaithe malartach a leagtar amach i gCaibidil 1a de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(c)

cur chuige na samhla inmheánaí malartaí a leagtar amach i gCaibidil 1b de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

Airteagal 23

K-CMG a ríomh

1.   Chun críocha Airteagal 21, ceadóidh an t-údarás inniúil don ghnólacht infheistíochta K‐CMG a ríomh i ndáil le gach suíomh atá faoi réir imréitigh ar bhonn punainne, i gcás ina bhfuil an punann iomlán faoi réir imréitigh nó corrlaigh, faoi na coinníollacha seo a leanas:

(a)

ní cuid de ghrúpa a chuimsíonn institiúid creidmheasa é an gnólacht infheistíochta;

(b)

tarlaíonn imréiteach agus socraíocht na n-idirbheart sin faoi fhreagracht comhalta imréitigh de chuid CPLC agus is institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo an comhalta imréitigh sin, agus déantar na hidirbhearta a imréiteach go lárnach i CPLC nó ar bhealach eile ar bhonn soláthair in áit íocaíochta faoi fhreagracht an chomhalta imréitigh sin;

(c)

tá ríomh an chorrlaigh iomláin atá ag teastáil ón gcomhalta imréitigh bunaithe ar shamhail chorrlaigh an chomhalta imréitigh;

(d)

tá sé léirithe ag an ngnólacht infheistíochta don údarás inniúil go bhfuil údar leis an rogha chun RtM a ríomh le K-CMG mar thoradh ar chritéir áirithe, agus féadfar a áireamh ar na critéir sin cineál phríomhghníomhaíochtaí an ghnólachta infheistíochta, gníomhaíochtaí trádála arb iad go bunúsach atá faoi réir imréitigh agus chorrlaigh faoi fhreagracht comhalta imréitigh, agus go bhfuil na gníomhaíochtaí eile a dhéanann an gnólacht infheistíochta neamhábhartha i comparáid leis na príomhghníomhaíochtaí sin; agus

(e)

tá measúnú déanta ag an údarás inniúil nach ndearnadh rogha na punainne/bpunann atá faoi réir K-CMG d'fhonn bheith ag gabháil le harbatráiste rialála na gceanglas cistí dílse ar bhealach díréireach nó neamhstuama.

Chun críoch phointe (c) den chéad fhomhír, déanfaidh an t-údarás inniúil measúnú rialta chun a dhearbhú go dtiocfaidh ceanglais chorrlaigh as an tsamhail éarlaise a léiríonn saintréithe riosca na dtáirgí a dhéanann na gnólachtaí infheistíochta a thrádáil agus go gcuirtear san áireamh inti an tréimhse idir éarlaisí a bhailiú, leachtacht mhargaidh agus athruithe a d'fhéadfadh a bheith ann le linn an idirbhirt.

Beidh na ceanglais chorrlaigh leordhóthanach chun caillteanais a chumhdach a d'fhéadfadh eascairt as ar a laghad 99 % de ghluaiseachtaí na neamhchosaintí thar thréimhse ionchais iomchuí, le tréimhse sealbhaíochta dhá lá oibre ar a laghad. Ceapfar i gcónaí na samhlacha éarlaise a úsáidfidh an comhalta imréitigh le glao ar an éarlais dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír den mhír seo ionas go mbainfear amach leibhéal comhchosúil stuamachta leis an leibhéal is gá sna forálacha maidir le ceanglais chorrlaigh in Airteagal 41 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012.

2.   Is éard a bheidh in K-CMG an tríú méid is airde de chorrlach iomlán lena raibh gá ag an gcomhalta imréitigh ón ngnólacht infheistíochta ar bhonn laethúil ar feadh trí mhí roimhe sin agus é iolraithe faoi fhachtóir 1,3.

3.   Ceapfaidh ÚBE, i gcomhairliúchán le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála lena sonrófar ríomh an mhéid corrlaigh iomláin a bhfuil gá leis agus modh ríomha K‐CMG mar a thagraítear dó i mír 2, go háirithe i gcás ina gcuirtear K-CMG i bhfeidhm ar bhonn punainne, chomh maith leis na coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh na bhforálacha i bpointe (e) de mhír 1.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Nollaig 2020.

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

CAIBIDIL 4

K-fhachtóirí RtF

Airteagal 24

Ceanglas de réir K-fhachtóirí RtC

Is leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear an ceanglas de réir K-fhachtóirí RtF:

K-TCD +K-DTF + K-CON

i gcás inar fíor an méid seo a leanas:

is ionann K-TCD agus an méid arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 26;

is ionann K-DTF agus DTF arna thomhas i gcomhréir le hAirteagal 33, arna mhéadú faoin gcomhéifeacht chomhfhreagrach a leagtar síos in Airteagal 15(2) agus

is ionann K-CON agus an méid arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 39.

Is ar na hidirbhearta arna dtaifeadadh i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint, a bheidh K-TCD agus K-CON bunaithe.

Is ar na hidirbhearta arna dtaifeadadh i leabhar trádála an ghnólachta infheistíochta atá ag déileáil ar a chuntas féin, bíodh sin ar a shon féin nó thar ceann cliaint, agus ar na hidirbhearta a dtéann an gnólacht infheistíochta ina mbun trí orduithe a fhorghníomhú thar ceann cliant ina ainm féin, a bheidh K-DTF bunaithe.

Roinn 1

Mainneachtain an chontrapháirtí trádála

Airteagal 25

Raon feidhme

1.   Baineann an Roinn seo leis na conarthaí agus na hidirbhearta seo a leanas:

(a)

conarthaí díorthach a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, diomaite díobh seo a leanas:

(i)

conarthaí díorthach a imréitítear go díreach nó go hindíreach trí chontrapháirtí lárnach (CPL) i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha seo a leanas go léir:

go bhfuil suíomhanna agus sócmhainní an ghnólachta infheistíochta a bhaineann leis na conarthaí sin idirdhealaithe agus leithscartha, ar leibhéal an chomhalta imréitigh agus an CPL araon, ó shuíomhanna agus sócmhainní an chomhalta imréitigh agus chliaint eile an chomhalta imréitigh sin agus mar gheall ar an idirdhealú sin agus ar an leithscaradh sin, nach mbeadh baint ag na suíomhanna agus na sócmhainní sin le féimheacht faoin dlí náisiúnta i gcás mhainneachtain nó dhócmhainneacht an chomhalta imréitigh nó duine amháin nó níos mó dá chliaint eile;

go n-éascaíonn na dlíthe, na rialacháin, na rialacha agus na socruithe conarthacha is infheidhme, nó atá ceangailteach, maidir leis an gcontrapháirtí lárnach, aistriú na suíomhanna de chuid an chliaint a bhaineann leis na conarthaí sin agus aistriú na comhthaobhachta comhfhreagraí chuig comhalta imréitigh eile laistigh den tréimhse chorrlaigh is infheidhme maidir leis an riosca i gcás mhainneachtain nó dhócmhainneacht an chomhalta imréitigh bhunaidh;

go bhfuil tuairim dhlíthiúil neamhspleách atá réasúnaithe agus i scríbhinn faighte ag an ngnólacht infheistíochta arb é a conclúid nach dtabhódh an gnólacht infheistíochta, i gcás agóid dhlíthiúil, aon chaillteanas mar gheall ar dhócmhainneacht a chomhalta imréitigh nó mar gheall ar dhócmhainneacht aon chliant de chuid a chomhalta imréitigh.

(ii)

conarthaí díorthach arna dtrádáil ar mhalartán;

(iii)

conarthaí díorthach atá á gcoinneáil le haghaidh suíomh de chuid an ghnólachta infheistíochta ar gníomhaíocht leabhair neamhthrádála is bunús leis a fhálú;

(b)

idirbhearta socraíochta iarchurtha;

(c)

idirbhearta athcheannaigh;

(d)

idirbhearta maidir le hurrúis nó tráchtearraí a iasachtú nó a fháil ar iasacht;

(e)

idirbhearta iasachta corrlaigh;

(f)

aon chineál eile IMU;

(g)

creidmheasanna agus iasachtaí dá dtagraítear i bpointe (2) de Roinn B d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, má tá an trádáil á forghníomhú ag an ngnólacht infheistíochta thar ceann an chliaint nó má tá an t-ordú á ghlacadh agus á tharchur ag an ngnólacht gan é a fhorghníomhú.

Chun críocha phointe (a)(i) den chéad fhomhír, meastar go gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach sa phointe sin leis na conarthaí díorthach a imréitítear go díreach nó go hindíreach trí CPLC.

2.   Eisiafar idirbhearta leis na cineálacha seo contrapháirtithe a leanas ó ríomh K-TCD:

(a)

rialtais láir agus bainc cheannais, i gcás ina bhfaigheadh na neamhchosaintí foluiteacha ualú riosca 0 % faoi Airteagal 114 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(b)

na bainc forbartha iltaobhacha a liostaítear in Airteagal 117(2) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(c)

na heagraíochtaí idirnáisiúnta a liostaítear in Airteagal 118 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

3.   Faoi réir formheas a fháil roimh ré ó na húdaráis inniúla, féadfaidh gnólacht infheistíochta a eisiamh ó raon feidhme ríomh idirbheart K-TCD le contrapháirtí arb é a mháthairghnóthas nó a fhochuideachta é, nó fochuideachta de chuid a máthairghnóthas nó gnóthas atá nasctha trí ghaol de réir bhrí Airteagal 22(7) de Threoir 2013/34/AE. Tabharfaidh na húdaráis inniúla formheas má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a)

is institiúid creidmheasa, gnólacht infheistíochta, nó institiúid airgeadais é an contrapháirtí, faoi réir ceanglas stuamachta iomchuí;

(b)

áirítear an contrapháirtí ar an gcomhdhlúthú céanna stuamachta leis an ngnólacht infheistíochta ar bhonn iomlán i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nó Airteagal 7 den Rialachán seo, nó déantar an contrapháirtí agus an gnólacht infheistíochta a mhaoirsiú maidir le comhlíonadh na tástála caipitil grúpa i gcomhréir le hAirteagal 8 den Rialachán seo;

(c)

tá an contrapháirtí faoi réir na meastóireachta riosca, na nósanna imeachta tomhais agus na rialaithe céanna leis an ngnólacht infheistíochta;

(d)

tá an contrapháirtí bunaithe sa Bhallstát céanna leis an ngnólacht infheistíochta;

(e)

níl aon bhac praiticiúil ná dlíthiúil ábhartha reatha ná ionchais ann maidir le haistriú pras cistí dílse nó aisíocaíocht dliteanas ón gcontrapháirtí chuig an ngnólacht infheistíochta.

4.   De mhaolú ar an Roinn seo, féadfaidh gnólacht infheistíochta, faoi réir fhormheas an údaráis inniúil, luach neamhchosanta na gconarthaí díorthach a ríomh a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus le haghaidh na n-idirbheart dá dtagraítear i bpointe (b) go pointe (f) de mhír 1 den Airteagal seo trí cheann de na modhanna a leagtar amach i (Roinn 3, Roinn 4 nó Roinn 5, Caibidil 6, Teideal II, Cuid a trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013) a chur i bhfeidhm, agus na ceanglais cistí dílse ghaolmhara a ríomh trí luach na neamhchosanta a mhéadú faoin bhfachtóir riosca arna shainiú de réir chineál an chontrapháirtí a leagtar amach i dTábla 2 in Airteagal 26 den Rialachán seo.

Féadfaidh na gnólachtaí infheistíochta a chuimsítear sa mhaoirsiú ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le Caibidil 2, Teideal II de Chuid a haon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 an ceanglas cistí dílse gaolmhar a ríomh trí na méideanna neamhchosanta atá ualaithe ó thaobh riosca a iolrú faoi 8 %, arna ríomh i gcomhréir le Roinn 1 de Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

5.   Agus an maolú i mír 4 den Airteagal seo á chur i bhfeidhm acu, cuirfidh na gnólachtaí infheistíochta fachtóir coigeartaithe luachála creidmheasa (CVA) i bhfeidhm freisin tríd an gceanglas cistí dílse, arna ríomh i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo, a iolrú faoin CVA arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 32.

In ionad iolrú fhachtóir CVA a chur i bhfeidhm, féadfaidh na gnólachtaí infheistíochta a chuimsítear sa mhaoirsiú ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le Caibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 na ceanglais cistí dílse le haghaidh coigeartú luachála creidmheasa a ríomh i gcomhréir le Teideal VI de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013.

Airteagal 26

K-TCD a ríomh

Chun críche K-TCD a ríomh, is leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear an ceanglas cistí dílse:

Ceanglas cistí dílse = α • EV • RF • CVA

áit a bhfuil:

α = 1,2

EV = luach na neamhchosanta arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 27;

RF = an fachtóir riosca arna shainiú de réir chineál an chontrapháirtí a leagtar amach i dTábla 2; agus

CVA = an coigeartú luachála creidmheasa arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 32.

Tábla 2

Cineál an chontrapháirtí

Fachtóir riosca

Rialtais láir, bainc cheannais, eintitis earnála poiblí

1,6 %

Institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta

1,6 %

Contrapháirtithe eile

8 %

Airteagal 27

Luach neamhchosanta a ríomh

Is i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas a chinnfear ríomh luach na neamhchosanta:

Luach na neamhchosanta = Max (0; RC + PFE - C)

áit a bhfuil:

RC = an costas athsholáthair mar a chinntear in Airteagal 28 é;

PFE = an neamhchosaint fhéideartha thodhchaí mar a chinntear in Airteagal 29 í; agus

C = an chomhthaobhacht mar a chinntear in Airteagal 30 í.

Beidh feidhm ag an gcostas athsholáthair (RC) agus ag an gcomhthaobhacht (C) maidir leis na hidirbhearta uile dá dtagraítear in Airteagal 25.

Is maidir le conarthaí díorthach amháin a bheidh feidhm ag an neamhchosaint fhéideartha thodhchaí (PFE).

Féadfaidh gnólacht infheistíochta luach aonair na neamhchosanta a ríomh ar an leibhéal glanluachála do na hidirbhearta uile a chumhdaítear le comhaontú glanluachála conarthach, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 31. I gcás nach gcomhlíontar aon cheann de na coinníollacha sin, déanfaidh an gnólacht infheistíochta gach idirbheart a láimhseáil amhail agus dá mba é a thacar glanluachála féin é.

Airteagal 28

Costas athsholáthair (RC)

Déanfar an costas athsholáthair dá dtagraítear in Airteagal 27 a chinneadh mar a leanas:

(a)

i gcás conarthaí díorthach, cinntear RC mar CMV;

(b)

i gcás idirbhearta socraíochta iarchurtha, cinntear RC mar an méid socraíochta airgid thirim atá le híoc nó le fáil ag an ngnólacht infheistíochta arna shocrú sin; láimhseáiltear earra infhaighte mar mhéid deimhneach agus láimhseáiltear earra iníoctha mar mhéid diúltach;

(c)

i gcás idirbhearta athcheannaigh agus idirbhearta maidir le hurrúis nó tráchtearraí a iasachtú nó a fháil ar iasacht, cinntear RC mar an méid airgid thirim arna iasachtú nó arna fháil ar iasacht; láimhseáiltear airgead tirim arna iasachtú ag an ngnólacht infheistíochta mar mhéid dearfach agus láimhseáiltear airgead tirim arna fháil ar iasacht ag an ngnólacht infheistíochta mar mhéid diúltach;

(d)

maidir le hidirbhearta maoinithe urrús, i gcás inarb urrúis iad an dá chuid den idirbheart, is le CMV an urrúis arna iasachtú ag an ngnólacht infheistíochta a chinntear an RC; méadófar CMV trí úsáid a bhaint as an gcoigeartú comhfhreagrach luaineachta i dTábla 4 d'Airteagal 30;

(e)

maidir leis na hidirbhearta iasachta corrlaigh agus na creidmheasanna agus na hiasachtaí dá dtagraítear i bpointe (g) d'Airteagal 25(1), is le luach na sócmhainne de réir na leabhar i gcomhréir leis an gcreat cuntasaíochta is infheidhme a chinntear RC.

Airteagal 29

Neamhchosaint fhéideartha thodhchaí

1.   I gcás gach idirbhirt díorthach, is mar thoradh an mhéid seo a leanas a ríomhfar an neamhchosaint fhéideartha thodhchaí (PFE) dá dtagraítear in Airteagal 27:

(a)

méid barúlach iarbhír an idirbhirt arna shocrú i gcomhréir le míreanna 2 go 6 den Airteagal seo; agus

(b)

an fachtóir maoirseachta arna shocrú i gcomhréir le mír 7 den Airteagal seo.

2.   Is éard a bheidh sa mhéid barúlach iarbhír toradh an mhéid bharúlaigh arna ríomh i gcomhréir le mír 3, an fhaid le haghaidh conarthaí díorthach ráta úis agus creidmheasa arna ríomh i gcomhréir le mír 4, agus an deilte maoirseachta le haghaidh conarthaí rogha arna ríomh i gcomhréir le mír 6.

3.   Mura bhfuil an méid barúlach luaite go soiléir agus socraithe go haibíocht, is mar a leanas a chinnfear é:

(a)

i gcás conarthaí díorthach malairte eachtraí, is é a shainmhínítear mar an méid barúlach méid barúlach chuid an airgeadra eachtraigh den chonradh, arna chomhshó san airgeadra intíre. Más in airgeadraí nach iad an t-airgeadra intíre iad a ainmnítear an dá chuid de dhíorthach malairte eachtraí, déanfar méid barúlach gach coda a chomhshó san airgeadra intíre agus is í an chuid ar mó a luach airgeadra intíre a bheidh sa mhéid barúlach;

(b)

i gcás conarthaí díorthach cothromais agus tráchtearraí agus lamháltais astaíochta agus díorthaigh díobh sin, is éard a bheidh sa mhéid barúlach toradh an phraghais margaidh ar aon aonad amháin den ionstraim agus líon na n-aonad dá dtagraítear sa trádáil;

(c)

i gcás idirbhearta ag a bhfuil dea-thorthaí iomadúla a bhraitheann ar staid ar leith lena n-áirítear roghanna digiteacha nó réamhchonarthaí de chineál fuascailte sprice, ríomhfaidh an gnólacht infheistíochta an méid barúlach do gach staid agus úsáidfidh sé an ríomh is airde a gheofar;

(d)

i gcás inar foirmle luachanna margaidh é an méid barúlach, iontrálfaidh an gnólacht infheistíochta na CMVanna chun an méid barúlach trádála a chinneadh;

(e)

i gcás babhtálacha barúlacha athraitheacha amhail babhtálacha amúchta agus babhtálacha tiomsaitheacha, is é an meánmhéid barúlach ar feadh a bhfuil fágtha de shaolré na babhtála a úsáidfidh gnólachtaí infheistíochta mar mheánmhéid barúlach don trádáil;

(f)

déanfar babhtálacha luamhánaithe a chomhshó i meánmhéid barúlach na babhtála neamhluamhánaithe coibhéisí sa dóigh, nuair a mhéadófar gach ráta i mbabhtáil faoi fhachtóir, go méadófar an méid barúlach atá dearbhaithe faoin bhfachtóir ar na rátaí úis chun an méid barúlach a chinneadh;

(g)

i gcás conradh díorthach lena mbaineann malartuithe iomadúla príomhshuime, méadófar an méid barúlach faoi líon na malartuithe príomhshuime sa chonradh díorthach chun an méid barúlach a chinneadh.

4.   Déanfar méid barúlach na gconarthaí ráta úis agus na gconarthaí díorthach creidmheasa don am atá fágtha go haibíocht (i mblianta) na gconarthaí sin, déanfar é a choigeartú i gcomhréir leis an bhfad a leagtar amach san fhoirmle seo a leanas:

Fad = (1 – exp(–0,05 • am go haibíocht)) / 0,05;

Maidir le conarthaí díorthach nach conarthaí ráta úis ná conarthaí díorthach creidmheasa iad is é 1 a bheidh san fhad.

5.   Is éard a bheidh in aibíocht conartha an dáta is déanaí is féidir an conradh a fhorghníomhú.

Má tá an díorthach bainteach le luach ionstraime eile ráta úis nó creidmheasa, is ar bhonn na hionstraime foluití a chinnfear an tréimhse ama.

I gcás roghanna, is éard a bheidh san aibíocht an dáta feidhmithe conarthach a shonraítear sa chonradh.

I gcás conradh díorthach atá struchtúrtha sa dóigh go socraítear faoi dhátaí sonraithe aon neamhchosaint atá fós amuigh agus go n-athshocraítear na téarmaí sa dóigh gurb é nialas luach cóir an chonartha, beidh an aibíocht atá fágtha comhionann leis an am go dtí an chéad dáta athshocraithe eile.

6.   Féadfaidh an gnólacht infheistíochta féin an deilte mhaoirseachta a ríomh le haghaidh roghanna agus roghtálacha, ag úsáid samhail chuí agus í faoi réir fhormheas na n-údarás inniúil. Déanfaidh an tsamhail sin meastachán ar ráta athraithe luach na rogha i ndáil le hathruithe beaga ar mhargadhluach an fholuitigh. Maidir le hidirbhearta nach roghanna ná roghtálacha iad nó i gcás nach bhfuil formheas faighte ag samhail ar bith ó na húdaráis inniúla, is é 1 a bheidh sa deilte.

7.   Is i gcomhréir leis an tábla seo a leanas a chinnfear an fachtóir maoirseachta (SF) i gcás gach aicme sócmhainní:

Tábla 3

Aicme sócmhainní

Fachtóir maoirseachta

Ráta úis

0,5 %

Malairt eachtrach

4 %

Creidmheas

1 %

Cothromas aonainm

32 %

Innéacs cothromais

20 %

Tráchtearra agus lamháltas astaíochta

18 %

Eile

32 %

8.   Is éard atá i neamhchosaint fhéideartha thodhchaí de thacar glanluachála, suim neamhchosanta féideartha todhchaí na n-idirbheart uile a chuimsítear sa tacar glanluachála arna iolrú faoi na méideanna seo a leanas:

(a)

0,42, le haghaidh tacair glanluachála idirbheart le contrapháirtithe airgeadais agus contrapháirtithe neamhairgeadais a malartaítear comhthaobhacht go déthaobhach leis an gcontrapháirtí ina leith, más gá, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;

(b)

1, le haghaidh na dtacar glanluachála eile.

Airteagal 30

Comhthaobhacht

1.   Beidh an chomhthaobhacht uile d'idirbhearta déthaobhacha agus imréitithe araon dá dtagraítear in Airteagal 25, beidh sí faoi réir coigeartuithe luaineachta i gcomhréir leis an tábla seo a leanas:

Tábla 4

Aicme sócmhainní

Idirbhearta athcheannaigh coigeartaithe luaineachta

Idirbhearta eile coigeartaithe luaineachta

Urrúis fiachais arna n-eisiúint ag rialtais láir nó ag bainc cheannais

≤ 1 bhliain

0,707 %

1 %

> 1 bhliain ≤ 5 bliana

2,121 %

3 %

> 5 bliana

4,243 %

6 %

Urrúis fiachais arna n-eisiúint ag eintitis eile

≤ 1 bhliain

1,414 %

2 %

> 1 bhliain ≤ 5 bliana

4,243 %

6 %

> 5 bliana

8,485 %

12 %

Suíomhanna urrúsúcháin

≤ 1 bhliain

2,828 %

4 %

> 1 bhliain ≤ 5 bliana

8,485 %

12 %

> 5 bliana

16,970 %

24 %

Gnáthscaireanna liostaithe agus luachanna in-chomhshóite

14,143 %

20 %

Urrúis nó tráchtearraí eile

17,678 %

25 %

Ór

10,607 %

15 %

Airgead tirim

0 %

0 %

Chun críocha Thábla 4, ní áireofar suíomhanna ath-urrúsúcháin ar na suíomhanna urrúsúcháin.

Féadfaidh na húdaráis inniúla an coigeartú luaineachta a athrú i gcomhair cineálacha áirithe tráchtearraí dá bhfuil leibhéil éagsúla luaineachta sna praghsanna. Cuirfidh siad ÚBE ar an eolas faoi na cinntí sin mar aon leis na cúiseanna atá leis na hathruithe sin.

2.   Is mar a leanas a chinnfear luach na comhthaobhachta:

(a)

chun críocha phointí (a), (e) agus (g) d'Airteagal 25(1), leis an méid comhthaobhachta a fhaigheann an gnólacht infheistíochta óna chontrapháirtí agus é laghdaithe i gcomhréir le Tábla 4;

(b)

i dtaca leis na hidirbhearta dá dtagraítear i bpointí (b), (c), (d) agus (f) d'Airteagal 25(1), le suim CMV na coda slándála agus le glanmhéid na comhthaobhachta arna bhreacadh nó arna fháil ag an ngnólacht infheistíochta.

Maidir le hidirbhearta maoinithe urrús, i gcás inarb urrúis iad an dá chuid den idirbheart, is le CMV an urrúis arna iasachtú ag an ngnólacht infheistíochta a chinnfear an chomhthaobhacht.

I gcás ina bhfuil an t-urrús á cheannach ag an ngnólacht infheistíochta nó inar iasachtaigh sé an t-urrús, láimhseálfar CMV an urrúis mar mhéid diúltach agus laghdófar é, go méid diúltach níos mó, ag baint úsáid as an gcoigeartú luaineachta i dTábla 4. I gcás ina bhfuil an t-urrús á cheannach ag an ngnólacht infheistíochta nó ina bhfuair sé an t-urrús ar iasacht, láimhseálfar CMV an urrúis mar mhéid dearfach agus laghdófar é ag baint úsáid as an gcoigeartú luaineachta i dTábla 4.

I gcás ina bhfuil cineálacha éagsúla idirbheart faoi chumhdach ag comhaontú glanluachála conarthach, cuirfear na coigeartuithe luaineachta is infheidhme maidir le "idirbhearta eile" i dTábla 4, faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 31, cuirfear i bhfeidhm iad ar na méideanna arna ríomh faoi phointí (a) agus (b) den chéad fhomhír faoi seach ar bhonn eisitheora laistigh de gach aicme sócmhainne.

3.   I gcás neamhréir airgeadra idir an t-idirbheart agus an chomhthaobhacht a fuarthas nó a breacadh, beidh feidhm ag neamhréir airgeadra coigeartaithe luaineachta breise 8 %.

Airteagal 31

Glanluacháil

Chun críocha na Roinne seo, féadfaidh an gnólacht infheistíochta, ar an gcéad dul síos, conarthaí lánmheaitseála atá ar áireamh i gcomhaontú glanluachála a láimhseáil faoi mar a bheidís ina n-aon chonradh amháin ag a mbeadh príomhshuim bharúlach a bheadh coibhéiseach leis na fáltais ghlana, ar an dara dul síos, féadfaidh sé glanluacháil a dhéanamh ar idirbhearta eile atá faoi réir nuachan faoina ndéantar na hoibleagáidí uile idir an gnólacht infheistíochta agus a chontrapháirtí a chónascadh go huathoibríoch sa dóigh go ndéanann an nuachan aon mhéid aonair glan a chur go dlíthiúil in ionad na n-olloibleagáidí a bhí ann roimhe sin, agus ar an tríú dul síos, féadfaidh an gnólacht infheistíochta glanluacháil a dhéanamh ar idirbhearta eile i gcás ina n-áirithíonn sé go bhfuil na coinníollacha seo a leanas comhlíonta:

(a)

conradh glanluachála leis an gcontrapháirtí nó comhaontú eile lena gcruthaítear oibleagáid dhlíthiúil aonair, lena gcumhdaítear na hidirbhearta uile atá ar áireamh, de shórt go mbeadh éileamh ag an ngnólacht infheistíochta ar ghlacadh, nó go mbeadh sé faoi oibleagáid íocaíochta, i leith shuim ghlan na luachanna deimhneacha agus diúltacha marcála ón margadh atá ar na hidirbhearta aonair atá ar áireamh, agus an tsuim sin amháin, i gcás ina mainneodh contrapháirtí feidhmiú de thoradh aon cheann díobh seo a leanas:

(i)

mainneachtain;

(ii)

féimheacht;

(iii)

leachtú; nó

(iv)

cúinsí comhchosúla;

(b)

níl aon chlásal sa chonradh glanluachála lena dtugtar cead, i gcás mainneachtain contrapháirtí, don chontrapháirtí neamh-mhainneachtana íocaíochtaí teoranta amháin a dhéanamh, nó gan aon íocaíochtaí a dhéanamh, le heastát an pháirtí mainneachtana, fiú má tá an páirtí mainneachtana ina ghlanchreidiúnaí;

(c)

tá tuairim dhlíthiúil réasúnaithe i scríbhinn faighte ag an ngnólacht infheistíochta go mbeadh, i gcás agóid dhlíthiúil i gcoinne an chomhaontaithe ghlanluachála, éilimh agus oibleagáidí an ghnólachta infheistíochta coibhéiseach leis na héilimh agus oibleagáidí dá dtagraítear i bpointe (a) de réir an chórais dlí seo a leanas:

(i)

dlí na dlínse ina bhfuil an contrapháirtí corpraithe;

(ii)

má tá brainse coigríche de chontrapháirtí bainteach, dlí an dlínse ina bhfuil an brainse suite;

(iii)

an dlí a rialaíonn na hidirbhearta aonair a áirítear sa chomhaontú glanluachála; nó

(iv)

an dlí a rialaíonn aon chonradh nó aon chomhaontú atá riachtanach chun an ghlanluacháil a chur i gcrích.

Airteagal 32

Coigeartú luachála creidmheasa

Chun críocha na Roinne seo, ciallaíonn CVA coigeartú ar luacháil mheánmhargaidh na punainne idirbheart le contrapháirtí lena léirítear CMV riosca creidmheasa an chontrapháirtí i leith an ghnólachta infheistíochta, ach nach léirítear riosca creidmheasa an ghnólachta infheistíochta i leith an chontrapháirtí.

Is é 1,5 a bheidh sa CVA do gach idirbheart seachas na hidirbhearta seo a leanas, arb é 1 a bheidh sa CVA dóibh:

(a)

idirbhearta le contrapháirtithe neamhairgeadais mar a shainmhínítear i bpointe (9) d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, nó le contrapháirtithe neamhairgeadais atá bunaithe i dtríú tír, i gcás nach sáraíonn na hidirbhearta sin an tairseach imréitigh mar a shonraítear in Airteagal 10(3) agus (4) den Rialachán sin;

(b)

idirbhearta laistigh de ghrúpa dá bhforáiltear in Airteagal 3 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;

(c)

idirbhearta socraíochta iarchurtha;

(d)

IMUnna, lena n-áirítear idirbhearta iasachta corrlaigh, ach amháin má chinneann an t‐údarás inniúil gurb ábhartha neamhchosaintí CVA an ghnólachta infheistíochta a eascraíonn as na hidirbhearta sin; agus

(e)

na creidmheasanna agus na hiasachtaí dá dtagraítear i bpointe (g) d'Airteagal 25(1).

Roinn 2

Sreabhadh trádála laethúil

Airteagal 33

DTF a thomhas chun críche K-DTF a ríomh

1.   Chun críche K-DTF a ríomh, is éard a bheidh in DTF meánluach rollach an tsreafa trádála laethúil iomlán, arna thomhas i gcaitheamh gach lae gnó le linn na naoi mí roimhe sin, diomaite de na3 mhí is déanaí.

Is éard a bheidh in DTF ná meán uimhríochtúil na luachanna laethúla ó na sé mhí atá fágtha.

Ríomhfar K-DTF ar an gcéad lá gnó de gach mí.

2.   Tomhaisfear an DTF mar shuim luach absalóideach na gceannachán agus luach absalóideach na ndíolachán do thrádálacha in airgead tirim agus do dhíorthaigh araon i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

(a)

i gcás trádálacha in airgead tirim, is é an méid a íocfar nó a gheofar don trádáil an luach;

(b)

i gcás díorthach, is é méid barúlach an chonartha luach na trádála.

Déanfar méid barúlach na ndíorthach ráta úis a choigeartú go haibíocht (i mblianta) na gconarthaí sin. Déanfar an méid barúlach a mhéadú faoin bhfad a leagtar amach san fhoirmle seo a leanas:

Fad = an t-am go haibíocht (i mblianta) / 10

3.   Ní áireofar ar DTF idirbhearta a dhéanfaidh gnólacht infheistíochta chun críche seirbhísí bainistithe punainne a chur ar fáil thar ceann cistí infheistíochta.

Cuirfear san áireamh in DTF idirbhearta a dhéanfaidh an gnólacht infheistíochta ina ainm féin ar a shon féin nó thar ceann cliaint.

4.   I gcás ina raibh sreabhadh trádála laethúil ag gnólacht infheistíochta le níos lú ná 9 mí, úsáidfidh sé sonraí stairiúla DTF don tréimhse a shonraítear faoi mhír 1 a luaithe a bheidh na sonraí sin ar fáil chun K-DTF a ríomh. Féadfaidh an t-údarás inniúil cinntí rialála atá bunaithe ar mheastacháin ghnó an ghnólachta infheistíochta arna dtíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 7 de Threoir 2014/65/AE a chur isteach in ionad pointí sonraí stairiúla atá ar iarraidh.

CAIBIDIL 5

Cuspóirí comhshaoil agus sóisialta

Airteagal 34

Láimhseáil stuamachta sócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí a ngabhann cuspóirí comhshaoil nó sóisialta leo

1.   Tar éis dul i gcomhairle leis an mBord Eorpach um Riosca Sistéamach, déanfaidh ÚBE, ar bhonn na sonraí atá ar fáil agus thorthaí Ghrúpa Saineolais Ardleibhéil an Choimisiúin maidir le hAirgeadas Inbhuanaithe, measúnú ar cibé an mbeadh bonn cirt ó thaobh na stuamachta de ann do láimhseáil stuamachta tiomanta ar na sócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí a ngabhann, ar dhóigh shubstaintiúil, cuspóirí comhshaoil nó sóisialta leo, i bhfoirm K-fhachtóirí coigeartaithe nó comhéifeachtaí K-fhachtóirí coigeartaithe. Go háirithe, déanfaidh ÚBE measúnú ar na nithe seo leanas:

(a)

roghanna modheolaíochta chun a mheas cé chomh neamhchosanta atá aicmí sócmhainní ar ghníomhaíochtaí a ngabhann cuspóirí comhshaoil nó sóisialta go substaintiúil leo;

(b)

próifílí riosca sonracha ar shócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí a ngabhann cuspóirí comhshaoil nó sóisialta leo;

(c)

rioscaí a bhaineann le dímheas sócmhainní mar gheall ar athruithe rialála amhail maolú ar an athrú aeráide;

(d)

na héifeachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag láimhseáil stuamachta ar shócmhainní atá neamhchosanta ar ghníomhaíochtaí lena ngabhann, ar dhóigh shubstaintiúil, cuspóirí comhshaoil nó sóisialta maidir le cobhsaíocht airgeadais.

2.   Cuirfidh ÚBE tuarascáil ina mbeidh a chuid torthaí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin faoin 26 Nollaig 2021.

3.   Ar bhonn na tuarascála dá dtagraítear i mír 2, déanfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, togra reachtach a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

CUID A CEATHAIR

RIOSCA COMHCHRUINNITHE

Airteagal 35

Oibleagáid faireacháin

1.   Déanfaidh gnólachtaí infheistíochta faireachán agus rialú ar a riosca comhchruinnithe i gcomhréir leis an gCuid seo trí bhíthin nósanna imeachta fónta riaracháin agus cuntasaíochta agus sásraí daingne rialaithe inmheánaigh.

2.   Chun críocha na Coda seo, cuimsíonn na téarmaí "institiúid creidmheasa" agus "gnólacht infheistíochta" gnóthais phríobháideacha nó phoiblí, lena n-áirítear brainsí gnóthas den sórt sin, ar choinníoll gurbh éard a bheadh iontu dá mbeidís bunaithe san Aontas institiúidí creidmheasa nó gnólachtaí infheistíochta mar a shainmhínítear sa Rialachán seo iad, agus ar choinníoll gur tugadh údarú do na gnóthais sin i dtríú tír ina gcuirtear ceanglais stuamachta maoirseachta agus rialála i bhfeidhm atá coibhéiseach ar a laghad leis na ceanglais sin a chuirtear i bhfeidhm san Aontas.

Airteagal 36

Luach na neamhchosanta a ríomh

1.   Gnólachtaí infheistíochta nach gcomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha, déanfaidh siad luach na neamhchosanta i dtaca le cliant nó grúpa cliant nasctha chun críocha na Coda seo a ríomh trí na hítimí seo a leanas a shuimiú:

(a)

barrachas deimhneach suíomhanna fada an ghnólachta infheistíochta thar a shuíomhanna gearra sna hionstraimí airgeadais uile leabhair trádála arna n‐eisiúint ag an gcliant atá i gceist, suíomh glan gach ionstraime arna ríomh i gcomhréir leis na forálacha dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) d'Airteagal 22;

(b)

luach neamhchosanta na gconarthaí agus na n-idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 25(1) leis an gcliant atá i gceist, arna ríomh ar an modh a leagtar síos in Airteagal 27.

Chun críocha phointe (a) den chéad fhomhír, maidir le gnólacht infheistíochta a dhéanann, chun críocha an cheanglais de réir K-fhachtóirí RtM, ceanglais chaipitil do na suíomhanna leabhair trádála a ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige a shonraítear in Airteagal 23, ríomhfaidh sé an suíomh glan chun críocha riosca comhchruinnithe na suíomhanna sin i gcomhréir leis na forálacha dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 22.

Chun críocha phointe (b) den chéad fhomhír, maidir le gnólacht infheistíochta a dhéanann, chun críocha K-TCD, ceanglais cistí dílse a ríomh trí na modhanna dá dtagraítear in Airteagal 25(4) den Rialachán seo a chur i bhfeidhm, ríomhfaidh sé luach neamhchosanta na gconarthaí agus na n-idirbheart dá dtagraítear in Airteagal 25(1) den Rialachán seo trí na modhanna a leagtar amach i Roinn 3, 4 nó 5 de Chaibidil 6 de Theideal II de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm.

2.   Ríomhfar luach na neamhchosanta i dtaca le grúpa cliant nasctha trí na neamhchosaintí ar na cliaint aonair sa ghrúpa a shuimiú le chéile, agus láimhseálfar iad mar neamhchosaint aonair.

3.   Le linn don ghnólacht infheistíochta luach na neamhchosanta i dtaca le cliant nó grúpa cliant nasctha a ríomh, déanfaidh sé gach beart réasúnta chun na sócmhainní foluiteacha sna hidirbhearta ábhartha a shainaithint mar aon le contrapháirtí na neamhchosaintí foluiteacha.

Airteagal 37

Teorainneacha i dtaca le riosca comhchruinnithe agus barrachas luach na neamhchosanta

1.   Is é a bheidh i dteorainn gnólachta infheistíochta i dtaca le riosca comhchruinnithe de luach na neamhchosanta i dtaca le cliant aonair nó grúpa 25 % dá chuid cistí dílse féin.

I gcás inar institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta an cliant aonair sin, nó i gcás ina bhfuil institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta amháin nó níos mó i ngrúpa cliant nasctha, is éard a bheidh sa teorainn i dtaca le riosca comhchruinnithe luach níos airde ná 25 % de chistí dílse an ghnólachta infheistíochta nó EUR 150 milliún, cibé acu is airde, ar choinníoll, i dtaca le suim luachanna na neamhchosanta i dtaca leis na cliaint nasctha uile nach institiúidí creidmheasa ná gnólachtaí infheistíochta iad, go bhfanann an teorainn i dtaca leis an riosca comhchruinnithe ag 25 % de chistí dílse na ngnólachtaí infheistíochta.

I gcás ina bhfuil méid EUR 150 milliún níos airde ná 25 % de chistí dílse an ghnólachta infheistíochta, ní bheidh an teorainn i dtaca le riosca comhchruinnithe níos airde ná 100 % de chistí dílse an ghnólachta infheistíochta.

2.   I gcás ina sárófar na teorainneacha dá dtagraítear i mír 1, comhlíonfaidh an gnólacht infheistíochta an oibleagáid maidir le fógra a thabhairt a leagtar amach in Airteagal 38 agus comhlíonfaidh sé ceanglas cistí dílse i dtaca le barrachas luach na neamhchosanta i gcomhréir le hAirteagal 39.

Déanfaidh gnólachtaí infheistíochta barrachas luach na neamhchosanta i ndáil le cliant aonair nó grúpa cliant nasctha a ríomh i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas:

barrachas luach na neamhchosanta = EV – L

áit a bhfuil:

EV = luach na neamhchosanta arna ríomh ar an modh a leagtar síos in Airteagal 36; agus

L = an teorainn i dtaca le riosca comhchruinnithe mar a chinntear i mír 1 den Airteagal seo.

3.   Ní sháróidh luach na neamhchosanta i dtaca le cliant aonair nó grúpa cliant nasctha:

(a)

500 % de chístí dílse an ghnólachta infheistíochta, i gcás ina mbeidh 10 lá nó tréimhse is giorra caite ó tháinig ann don bharrachas;

(b)

i gcomhiomlán, 600 % de chístí dílse an ghnólachta infheistíochta, maidir le haon bharrachais a mhairfidh ar feadh tréimhse is faide ná 10 lá.

Airteagal 38

Oibleagáid fógra a thabhairt

1.   I gcás ina sárófar na teorainneacha dá dtagraítear in Airteagal 37, tabharfaidh an gnólacht infheistíochta fógra gan mhoill do na húdaráis inniúla faoi mhéid an bharrachais, ainm an chliaint aonair lena mbaineann agus, i gcás inarb infheidhme, ainm an ghrúpa cliant nasctha lena mbaineann.

2.   Féadfaidh údaráis inniúla tréimhse theoranta a dheonú don ghnólacht infheistíochta chun cloí leis an teorainn dá dtagraítear in Airteagal 37.

Airteagal 39

K-CON a ríomh

1.   Is éard a bheidh sa cheanglas cistí dílse de réir K-CON méid comhiomlán an cheanglais cistí dílse arna ríomh do gach cliant nó grúpa cliant nasctha mar cheanglas cistí dílse na líne iomchuí i gColún 1 i dTábla 6 arb ionann é agus cuid den bharrachas iomlán aonair, arna hiolrú faoin méid seo a leanas:

(a)

200 %, i gcás nár mhair an barrachas ar feadh tréimhse is faide ná 10 lá;

(b)

an fachtóir comhfhreagrach i gColún 2 de Thábla 6 tar éis na tréimhse 10 lá arna ríomh ón dáta ar ar tháinig ann don bharrachas, trí gach cion den bharrachas a shannadh sa líne iomchuí i gColún 1 de Thábla 6.

2.   Is i gcomhréir leis an bhfoirmle seo a leanas a dhéanfar ceanglas cistí dílse an bharrachais dá dtagraítear i mír 1 a ríomh:

Image 4

i gcás:

OFRE = ceanglas cistí dílse don bharrachas.

OFR = ceanglas cistí dílse na neamhchosaintí ar chliant aonair nó grúpaí cliant nasctha, arna ríomh trí cheanglais cistí dílse na neamhchosaintí ar na cliaint aonair sa ghrúpa a shuimiú, agus láimhseálfar iad mar neamhchosaint aonair;

EV = luach na neamhchosanta arna ríomh ar an modh a leagtar síos in Airteagal 36;

EVE = luach na neamhchosanta arna ríomh ar an modh a leagtar síos in Airteagal 37(2).

Chun críche K-CON a ríomh, ní áireofar ar cheanglais cistí dílse na neamhchosaintí a eascraíonn as an bhfarasbarr dearfach de shuíomhanna fada gnólachta infheistíochta thar a shuíomhanna gearra sna hionstraimí airgeadais leabhair trádála uile arna n‐eisiúint ag an gcliant atá i gceist, suíomh glan gach ionstraime arna ríomh i gcomhréir leis na forálacha dá dtagraítear i bpointí (a), (b) agus (c) d'Airteagal 22, ní áireofar orthu ach ceanglais riosca shonraigh.

Maidir le gnólacht infheistíochta a dhéanann, chun críocha an cheanglais de réir K‐fhachtóirí RtM, ceanglais cistí dílse do shuíomhanna leabhair trádála a ríomh i gcomhréir leis an gcur chuige a shonraítear in Airteagal 23, ríomhfaidh sé ceanglas cistí dílse na neamhchosanta chun críocha riosca comhchruinnithe na suíomhanna sin i gcomhréir leis na forálacha dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 22.

Tábla 6

Colún 1:

Barrachas luach na neamhchosanta mar chéatadán de chistí dílse

Colún 2:

Fachtóirí

Suas go 40 %

200 %

Ó 40 % go 60 %

300 %

Ó 60 % go 80 %

400 %

Ó 80 % go 100 %

500 %

Ó 100 % go 250 %

600 %

Os cionn 250 %

900 %

Airteagal 40

Nósanna imeachta chun cosc a chur ar ghnólachtaí infheistíochta an ceanglas cistí dílse de réir K-CON a sheachaint

1.   Maidir le neamhchosaintí a sháróidh an teorainn a leagtar síos in Airteagal 37(1), ní dhéanfaidh gnólachtaí infheistíochta iad a aistriú go sealadach chuig cuideachta eile, bídís nó ná bídís sa ghrúpa céanna, ná ní dhéanfaidh siad idirbhearta saorga chun na neamhchosaintí sin a ghlanadh le linn na tréimhse 10 lá dá dtagraítear in Airteagal 39 agus neamhchosaintí nua a chruthú.

2.   Déanfaidh gnólachtaí infheistíochta córais a choimeád ar bun lena áirithiú go ndéanfar aon aistriú dá dtagraítear i mír 1 a thuairisciú láithreach do na húdaráis inniúla.

Airteagal 41

Eisiaimh

1.   Eisiafar na neamhchosaintí seo a leanas ó na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 37:

(a)

neamhchosaintí a asbhainfear ina n-iomláine as cistí dílse an ghnólachta infheistíochta;

(b)

neamhchosaintí a thabhófar le linn gnáthshocrú seirbhísí íocaíochta, idirbheart airgeadra eachtraigh, idirbheart urrús agus soláthair tarchuir airgid;

(c)

neamhchosaintí arb éard atá iontu éilimh i gcoinne na nithe seo a leanas:

(i)

rialtais láir, bainc cheannais, eintitis earnála poiblí, eagraíochtaí idirnáisiúnta nó bainc forbartha iltaobhacha agus neamhchosaintí atá ráthaithe ag na daoine sin nó atá inchurtha ina leith, i gcás ina bhfaigheadh na neamhchosaintí sin ualú riosca 0 % faoi Airteagail 114 go 118 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(ii)

rialtais réigiúnacha agus údaráis áitiúla na dtíortha atá ina gcomhaltaí den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch;

(iii)

contrapháirtithe lárnacha agus ranníocaíochtaí le cistí mainneachtana contrapháirtithe lárnacha.

2.   Féadfaidh údaráis inniúla na neamhchosaintí seo a leanas a dhíolmhú ina n-iomláine nó i bpáirt ó chur i bhfeidhm Airteagal 37:

(a)

bannaí faoi chumhdach;

(b)

neamhchosaintí a thabhaigh gnólacht infheistíochta i leith a máthairchuideachta, i leith fhochuideachtaí eile na máthairchuideachta sin nó i leith a cuid fochuideachtaí féin, sa mhéid is go bhfuil na gnóthais sin faoi mhaoirseacht ar bhonn comhdhlúite i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán seo nó le Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, déantar iad a mhaoirsiú maidir le comhlíonadh na tástála caipitil grúpa i gcomhréir le hAirteagal 8 den Rialachán seo, nó déantar iad a mhaoirsiú i gcomhréir le caighdeáin choibhéiseacha atá i bhfeidhm i dtríú tír, agus ar choinníoll go ndéantar na coinníollacha seo a leanas a chomhlíonadh:

(i)

ní ann d'aon bhac dlíthiúil, praiticiúil ná ábhartha, ná súil le bac den sórt sin, leis an máthairghnóthas caipiteal a aistriú agus dliteanais a aisíoc go pras; agus

(ii)

cuimsíonn nósanna imeachta rialaithe, tomhais agus meastóireachta riosca an mháthairghnóthais eintiteas na hearnála airgeadais.

Airteagal 42

Díolúine do dhéileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí

1.   Ní bheidh feidhm ag forálacha na coda seo maidir le déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí má chomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas:

(a)

is contrapháirtí neamhairgeadais é an contrapháirtí eile;

(b)

tá an dá chontrapháirtí faoi réir na nósanna imeachta láraithe iomchuí maidir le riosca a mheas, a thomhas agus a rialú;

(c)

is féidir a mheas go laghdóidh an t-idirbheart rioscaí a bhaineann go díreach le gníomhaíocht tráchtála nó le gníomhaíocht um maoiniú cisteáin an chontrapháirtí neamhairgeadais nó an ghrúpa sin.

2.   Tabharfaidh gnólachtaí infheistíochta fógra don údarás inniúil sula n-úsáidfidh siad an díolúine dá dtagraítear i mír 1.

CUID A CÚIG

LEACHTACHT

Airteagal 43

Ceanglas maidir le leachtacht

1.   Beidh i seilbh gnólachtaí infheistíochta méid sócmhainní leachtacha atá coibhéiseach ar a laghad leis an tríú cuid den cheanglas forchostas seasta arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 13(1).

De mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, féadfaidh údaráis inniúla gnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha a dhíolmhú ó chur i bhfeidhm na chéad fhomhíre den mhír seo agus cuirfidh sé ÚBE ar an eolas gan mhoill faoin méid sin.

Chun críocha na chéad fhomhíre, is éard a bheidh i sócmhainní leachtacha aon cheann de na nithe seo a leanas, gan teorainn lena gcomhdhéanamh:

(a)

na sócmhainní dá dtagraítear in Airteagail 10 go 13 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61, faoi réir na gcoinníollacha céanna maidir le critéir incháilitheachta agus na gcaolchorrlach céanna is infheidhme a leagtar síos sna hAirteagail sin;

(b)

na sócmhainní dá dtagraítear in Airteagal 15 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61, suas le méid absalóideach EUR 50 milliún nó méid coibhéiseach in airgeadra intíre, faoi réir na gcoinníollacha céanna maidir le critéir incháilitheachta, cé is moite den mhéid tairsí EUR 500 milliún dá dtagraítear in Airteagal 15(1) den Rialachán sin, agus na gcaolchorrlach céanna is infheidhme a leagtar síos san Airteagal sin;

(c)

ionstraimí airgeadais nach gcumhdaítear le pointí (a) agus (b) den fhomhír seo a thrádáiltear ar ionad trádála nach bhfuil margadh leachtach ann ina leith mar a shainmhínítear i bpointe (17) d'Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus in Airteagail 1 go 5 de Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/567 ón gCoimisiún (26), faoi réir chaolchorrlach 55 %;

d)

taiscí gearrthéarma neamhualaithe ag institiúid creidmheasa.

2.   Ní láimhseálfar mar shócmhainní leachtacha airgead tirim, taiscí gearrthéarma agus ionstraimí airgeadais ar le cliaint iad, fiú i gcás iad a bheith i seilbh an ghnólachta infheistíochta ina ainm féin chun críocha mhír 1.

3.   Chun críocha mhír 1 den Airteagal seo, féadfaidh gnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1) den Rialachán seo agus gnólachtaí infheistíochta nach gcomhlíonann na coinníollacha maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1) den Rialachán seo ach nach ndéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, féadfaidh siad earraí infhaighte ó fhéichiúnaithe trádála agus táillí nó coimisiúin is infhaighte laistigh de 30 lá a áireamh ar a shócmhainní leachtacha freisin, i gcás ina mbeidh na hinfháltais sin i gcomhréir leis na coinníollacha seo a leanas:

(a)

is ionann iad agus suas le huasmhéid tríú cuid de na ceanglais íosmhéid leachtachta dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo;

(b)

ní áireofar iad mar chuid d'aon cheanglais bhreise leachtacha a cheanglaíonn an t‐údarás inniúil le haghaidh rioscaí atá sonrach don ghnólacht i gcomhréir le hAirteagal 39(2)(k) de Threoir (AE) 2019/2034;

(c)

tá siad faoi réir chaolchorrlach 50 %.

4.   Chun críocha an dara fomhír de mhír 1, eiseoidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, treoirlínte lena sonrófar a thuilleadh na critéir a fhéadfaidh na húdaráis inniúla a chur san áireamh agus iad ag díolmhú gnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha ón gceanglas leachtachta.

Airteagal 44

Laghdú sealadach ar an gceanglas leachtachta

1.   Féadfaidh gnólachtaí infheistíochta, in imthosca eisceachtúla, agus tar éis a fhormheasta ag an údarás inniúil, méid na sócmhainní leachtacha ina sheilbh a laghdú.

2.   Comhlíonfar an ceanglas leachtachta a leagtar amach in Airteagal 43(1) an athuair laistigh de 30 lá ón laghdú tosaigh.

Airteagal 45

Ráthaíochtaí cliaint

Méadóidh gnólachtaí infheistíochta a sócmhainní leachtacha faoi 1,6 % de mhéid iomlán na ráthaíochtaí a thugtar do chliaint.

CUID A SÉ

NOCHTADH AG GNÓLACHTAÍ INFHEISTÍOCHTA

Airteagal 46

Raon feidhme

1.   Gnólachtaí infheistíochta nach gcomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha, nochtfaidh siad go poiblí an fhaisnéis a shonraítear sa chuid seo an dáta céanna a fhoilseoidh siad a ráitis airgeadais bhliantúla.

2.   Gnólachtaí infheistíochta a chomhlíonfaidh na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha agus a eiseoidh ionstraimí breise Leibhéal 1, nochtfaidh siad go poiblí an fhaisnéis a leagtar amach in Airteagail 47, 49 agus 50 an dáta céanna a fhoilseoidh siad a ráitis airgeadais bhliantúla.

3.   I gcás nach bhfuil na coinníollacha uile a leagtar amach in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha á gcomhlíonadh a thuilleadh ag gnólacht infheistíochta, nochtfaidh sé go poiblí an fhaisnéis a leagtar amach sa chuid seo den bhliain airgeadais tar éis na bliana airgeadais inar scoir sé de na coinníollacha sin a chomhlíonadh.

4.   Féadfaidh gnólachtaí infheistíochta an meán agus an suíomh iomchuí a chinneadh chun na ceanglais maidir le nochtadh dá dtagraítear i míreanna 1 agus 2 a chomhlíonadh go héifeachtach. Déanfar gach nochtadh in aon mheán amháin nó in aon suíomh amháin, i gcás inar féidir. Má nochtar an fhaisnéis chéanna nó faisnéis chomhchosúil in dhá mheán nó níos mó, cuirfear le gach meán acu tagairt do mhacasamhail na faisnéise sna meáin eile.

Airteagal 47

Cuspóirí agus beartais bainistithe riosca

Déanfaidh gnólachtaí infheistíochta a gcuid cuspóirí agus beartas bainistithe riosca a nochtadh i gcás gach catagóire riosca ar leithligh a leagtar amach i gCodanna a Trí, a Ceathair agus a Cúig i gcomhréir le hAirteagal 46, lena n-áirítear achoimre ar na straitéisí agus na próisis chun na rioscaí sin a bhainistiú agus ráiteas riosca gairid arna fhormheas ag comhlacht bainistíochta an ghnólachta infheistíochta ina dtugtar tuairisc ghonta ar phróifíl fhoriomlán riosca an ghnólachta infheistíochta i ndáil leis an straitéis ghnó.

Airteagal 48

Rialachas

Nochtfaidh an gnólacht infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas maidir le socruithe rialachais inmheánaigh, i gcomhréir le hAirteagal 46:

(a)

líon na stiúrthóireachtaí atá ag comhaltaí an chomhlachta bainistíochta;

(b)

an beartas maidir le héagsúlacht i dtaca le comhaltaí den chomhlacht bainistíochta a roghnú, na cuspóirí agus aon spriocanna iomchuí a leagtar amach sa bheartas sin, agus a mhéid a baineadh amach na cuspóirí agus na spriocanna sin;

(c)

cibé acu atá nó nach bhfuil coiste riosca ar leithligh curtha ar bun ag an ngnólacht infheistíochta agus an méid uaireanta a tháinig an coiste riosca le chéile in aghaidh na bliana.

Airteagal 49

Cistí dílse

1.   Nochtfaidh gnólachtaí infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas maidir lena gcistí dílse, i gcomhréir le hAirteagal 46:

(a)

réiteach iomlán idir ítimí Gnáthchothromas Leibhéal 1, ítimí breise Leibhéal 1, ítimí Leibhéal 2 agus na scagairí agus na hasbhaintí is infheidhme a chuirtear i bhfeidhm maidir le cistí dílse an ghnólachta infheistíochta agus an clár comhardaithe i ráitis airgeadais an ghnólachta infheistíochta arna n-iniúchadh;

(b)

tuairisc ar phríomhghnéithe ionstraimí Gnáthchothromas Leibhéal 1 agus ionstraimí breise Leibhéal 1 agus ionstraimí Leibhéal 2 arna n-eisiúint ag an ngnólacht infheistíochta;

(c)

tuairisc ar na srianta go léir a chuirtear i bhfeidhm maidir le cistí dílse a ríomh i gcomhréir leis an Rialachán seo agus na hionstraimí agus na hasbhaintí a bhfuil feidhm ag na srianta sin ina leith;

2.   Ceapfaidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun teimpléid maidir le nochtadh faoi phointí (a), (b), agus (c) de mhír 1 a shonrú.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Meitheamh 2021.

Tugtar an chumhacht don Choimisiún chun na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 50

Ceanglais cistí dílse

Déanfaidh gnólachtaí infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas a nochtadh maidir le comhlíonadh na gceanglas a leagtar síos in Airteagal 11(1) den Rialachán seo agus in Airteagal 24 de Threoir (AE) 2019/2034 acu, i gcomhréir le hAirteagal 46 den Rialachán seo:

(a)

achoimre ar chur chuige an ghnólachta infheistíochta maidir le leordhóthanacht a chaipitil inmheánaigh a mheasúnú chun tacú le gníomhaíochtaí reatha agus todhchaí;

(b)

arna iarraidh sin don údarás inniúil, toradh an phróisis inmheánaigh measúnaithe ar leordhóthanacht caipitil, lena n-áirítear comhdhéanamh na gcistí dílse breise atá bunaithe ar an bpróiseas athbhreithnithe maoirseachta dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 39(2) de Threoir (AE) 2019/2034;

(c)

na ceanglais de réir K-fhachtóirí arna ríomh, i gcomhréir le hAirteagal 15 den Rialachán seo, i bhfoirm chomhiomlán do RtM, RtF, agus RtC, bunaithe ar shuim na K-fhachtóirí is infheidhme; agus

(d)

an ceanglas forchostas seasta arna chinneadh i gcomhréir le hAirteagal 13 den Rialachán seo.

Airteagal 51

Beartas agus cleachtais luacha saothair

Nochtfaidh gnólachtaí infheistíochta an fhaisnéis seo a leanas maidir lena mbeartas agus maidir lena gcleachtais luacha saothair, lena n-áirítear gnéithe a bhaineann le neodracht inscne agus leis an mbearna phá idir na hinscní, i gcás na gcatagóirí foirne sin a bhfuil tionchar ábhartha ag a gcuid gníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl riosca an ghnólachta infheistíochta, i gcomhréir le hAirteagal 46;

(a)

na saintréithe is tábhachtaí maidir le ceapadh an chórais luacha saothair, lena n-áirítear an leibhéal luacha saothair inathraithe agus na critéir le haghaidh luach saothair inathraithe a bhronnadh, an beartas maidir le híocaíocht amach in ionstraimí, an beartas maidir le hiarchur agus na critéir dhílsithe;

(b)

na cóimheasa idir luach saothair seasta agus inathraithe arna socrú i gcomhréir le hAirteagal 30(2) de Threoir (AE) 2019/2034;

(c)

faisnéis chainníochtúil chomhiomlánaithe maidir le luach saothair, arna miondealú de réir an lucht bainistíochta shinsearaigh agus na mball foirne a bhfuil tionchar ábhartha ag a gcuid gníomhaíochtaí ar phróifíl riosca an ghnólachta infheistíochta, ag tabhairt an méid seo a leanas le fios:

(i)

na méideanna luacha saothair arna mbronnadh le linn na bliana airgeadais, arna ndealú idir luach saothair seasta, maille le tuairisc ar na comhpháirteanna seasta, agus luach saothair inathraithe, chomh maith le líon na dtairbhithe;

(ii)

méideanna agus foirmeacha luacha saothair inathraithe arna mbronnadh, arna ndealú idir airgead tirim, scaireanna, ionstraimí atá nasctha le scaireanna agus cineálacha eile ar leithligh don chuid a íoctar roimh ré agus don chuid iarchurtha;

(iii)

na méideanna luacha saothair iarchurtha arna mbronnadh do thréimhsí feidhmíochta roimhe sin, arna ndealú idir an méid atá le dílsiú le linn na bliana airgeadais agus an méid atá le dílsiú sna blianta ina dhiaidh sin;

(iv)

an méid luacha saothair iarchurtha atá le dílsiú le linn na bliana airgeadais a íoctar amach le linn na bliana airgeadais, agus a laghdaítear trí choigeartuithe feidhmíochta;

(v)

na dámhachtainí luacha saothair inathraithe ráthaithe le linn na bliana airgeadais, agus líon thairbhithe na ndámhachtainí sin;

(vi)

na scaoilíocaíochtaí arna mbronnadh i dtréimhsí roimhe sin, a íocadh amach le linn na bliana airgeadais;

(vii)

méideanna na scaoilíocaíochtaí arna mbronnadh le linn na bliana airgeadais, arna ndealú ina n-íocaíochtaí roimh ré agus ina n-íocaíochtaí iarchurtha, líon thairbhithe na n-íocaíochtaí sin agus an íocaíocht is airde a bronnadh ar dhuine aonair;

(d)

faisnéis maidir le cibé acu a bhaineann nó nach mbaineann an gnólacht infheistíochta tairbhe as maolú a leagtar síos in Airteagal 32(4) de Threoir (AE) 2019/2034.

Chun críocha phointe (d) den chéad fhomhír, cuirfidh gnólachtaí infheistíochta a bhaineann tairbhe as maolú den sórt sin in iúl cibé acu ar deonaíodh an maolú sin ar bhonn phointe (a) nó phointe (b) d'Airteagal 32(4) de Threoir (AE) 2019/2034, nó an dá cheann. Léireoidh siad freisin cé na prionsabail luacha saothair a gcuirfidh siad an maolú nó na maoluithe i bhfeidhm ina leith, líon na mball foirne a bhaineann tairbhe as an maolú nó na maoluithe agus a luach saothair iomlán, arna dhealú idir luach saothair inathraithe agus seasta.

Beidh an tAirteagal seo gan dochar do na forálacha a leagtar amach i Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (27).

Airteagal 52

Beartas infheistíochta

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na gnólachtaí infheistíochta nach bhfuil na critéir dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 32(4) de Threoir (AE) 2019/2034 á gcomhlíonadh acu an méid seo a leanas a nochtadh i gcomhréir le hAirteagal 46 den Rialachán seo:

(a)

cion na gceart vótála a bhaineann leis na scaireanna atá i seilbh, go díreach nó go neamhdhíreach, ag an ngnólacht infheistíochta, arna mhiondealú de réir an Bhallstáit agus na hearnála;

(b)

tuairisc iomlán ar iompraíocht vótála i gcruinnithe ginearálta na gcuideachtaí a bhfuil a scaireanna i seilbh i gcomhréir le mír 2, míniúchán ar na vótaí, agus cóimheas na dtograí arna gcur chun tosaigh ag comhlacht riaracháin nó bainistíochta na cuideachta atá formheasta ag an ngnólacht infheistíochta; agus

(c)

míniúchán ar an úsáid a bhaintear as gnólachtaí comhairleoirí seachvótála;

(d)

na treoirlínte vótála i ndáil leis na cuideachtaí a bhfuil a scaireanna i seilbh i gcomhréir le mír 2.

An ceanglas nochta dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír, ní bheidh feidhm aige mura ndéantar le socrúcháin chonarthacha na ngeallsealbhóirí uile a ndéanann an gnólacht infheistíochta ionadaíocht orthu ag cruinniú na ngeallsealbhóirí an gnólacht infheistíochta a údarú chun vótáil ar a son mura dtugann na geallsealbhóirí orduithe vótála sainráite tar éis dóibh clár oibre an chruinnithe a fháil.

2.   An gnólacht infheistíochta dá dtagraítear i mír 1, ní chomhlíonfaidh sé an mhír sin ach amháin i dtaca le gach cuideachta a ligtear a scaireanna isteach chun trádála ar mhargadh rialáilte agus nach bhfuil cearta vótála ag baint leis na scaireanna sin ach i gcás inar mó cion na gceart vótála atá i seilbh an ghnólachta infheistíochta, go díreach nó go hindíreach, ná an tairseach de 5 % de na cearta vótála uile a bhaineann leis na scaireanna a eisíonn an chuideachta. Ríomhfar na cearta vótála ar bhonn na scaireanna uile a bhfuil cearta vótála ag baint leo fiú má chuirtear feidhmiú na gceart vótála sin ar fionraí.

3.   Ceapfaidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun teimpléid maidir le nochtadh faoi mhír 1 a shonrú.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Meitheamh 2021.

Tarmligtear an chumhacht don Choimisiún chun an Rialachán a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 53

Rioscaí comhshaoil, sóisialta, agus rialachais

Ón 26 Nollaig 2022, déanfaidh gnólachtaí infheistíochta nach gcomhlíonann na critéir dá dtagraítear in Airteagal 32(4) de Threoir (AE) 2019/2034 faisnéis a nochtadh maidir le rioscaí comhshaoil, sóisialta, agus rialachais, lena n‐áirítear rioscaí fisiciúla agus rioscaí aistrithe, de réir mar a shainítear sa tuarascáil dá dtagraítear in Airteagal 35 de Threoir (AE) 2019/2034.

Nochtfar an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad fhomhír uair amháin sa chéad bhliain agus ar bhonn leathbhliantúil ina dhiaidh sin.

CUID A SEACHT

TUAIRISCIÚ AG GNÓLACHTAÍ INFHEISTÍOCHTA

Airteagal 54

Ceanglais um thuairisciú

1.   Tuairisceoidh gnólachtaí infheistíochta an fhaisnéis uile sa a leanas do na húdaráis inniúla ar bhonn ráithiúil:

(a)

leibhéal agus comhdhéanamh na gcistí dílse;

(b)

ceanglais cistí dílse;

(c)

ríomhanna na gceanglas cistí dílse;

(d)

an leibhéal gníomhaíochta i dtaca leis na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1), lena n-áirítear an clár comhardaithe agus miondealú ar an ioncam de réir seirbhís infheistíochta agus an K-fhachtóra is infheidhme;

(e)

riosca comhchruinnithe;

(f)

ceanglais leachtachta.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, gnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha, is ar bhonn bliantúil a chuirfidh siad isteach na tuarascálacha sin.

2.   Áireofar ar an bhfaisnéis a shonraítear i bpointe (e) de mhír 1 na leibhéil riosca seo a leanas agus déanfar í a thuairisciú do na húdaráis inniúla ar bhonn bliantúil ar a laghad:

(a)

leibhéal an riosca comhchruinnithe a bhaineann le mainneachtain contrapháirtithe agus le suíomhanna leabhair trádála, ar bhonn contrapháirtí aonair agus ar bhonn comhiomlán araon;

(b)

leibhéal an riosca comhchruinnithe i dtaca leis na hinstitiúidí creidmheasa, na gnólachtaí infheistíochta agus na heintitis eile a bhfuil airgead cliant ina seilbh;

(c)

leibhéal an riosca comhchruinnithe i dtaca leis na hinstitiúidí creidmheasa, na gnólachtaí infheistíochta agus na heintitis eile ina gcuirtear urrúis cliant i dtaisce;

(d)

leibhéal an riosca comhchruinnithe i dtaca leis na hinstitiúidí creidmheasa ina bhfuil airgead tirim i dtaisce ag an ngnólacht infheistíochta; agus

(e)

leibhéal an riosca comhchruinnithe a eascraíonn as tuilleamh;

(f)

leibhéal an riosca comhchruinnithe mar a chuirtear síos air i bpointí (a) go (e) arna ríomh trí shócmhainní cuntais agus ítimí atá lasmuigh den chlár comhordaithe a chur san áireamh freisin nach bhfuil taifead orthu sa leabhar trádála chomh maith leis na neamhchosaintí a eascraíonn as suíomhanna leabhair trádála.

Chun críocha na míre seo, cuimsíonn na téarmaí "institiúid creidmheasa" agus "gnólachtaí infheistíochta" gnóthais phríobháideacha nó phoiblí, lena n-áirítear brainsí gnóthas den sórt sin, ar choinníoll gurbh éard a bheadh iontu dá mbeidís bunaithe san Aontas institiúidí creidmheasa nó gnólachtaí infheistíochta mar a shainmhínítear sa Rialachán seo iad, agus ar choinníoll gur tugadh údarú do na gnóthais sin i dtríú tír ina gcuirtear ceanglais stuamachta maoirseachta agus rialála i bhfeidhm atá coibhéiseach ar a laghad leis na ceanglais sin a chuirtear i bhfeidhm san Aontas.

De mhaolú ar mhír 1 den Airteagal seo, ní bheidh ceangal ar ghnólacht infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha an fhaisnéis a shonraítear i bpointe (e) de mhír 1 den Airteagal seo a thuairisciú agus, sa mhéid gur deonaíodh díolúine i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 43(1), i bpointe (f) de mhír 1 den Airteagal seo.

3.   Chun críocha na gceanglas tuairiscithe a leagtar síos san Airteagal seo, ceapfaidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun na nithe seo a leanas a shonrú:

(a)

na formáidí;

(b)

na dátaí tuairiscithe, na sainmhínithe agus na treoracha gaolmhara ina gcuirfear síos ar an dóigh leis na formáidí sin a úsáid.

Na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír, beidh siad achomair agus comhréireach le cineál, raon feidhme agus castacht ghníomhaíochta na ngnólachtaí infheistíochta, ag cur san áireamh an difríocht i leibhéal mionsonraithe na faisnéise arna cur isteach ag gnólacht infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha chun cáiliú mar ghnólacht infheistíochta beag neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1).

Forbróidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír faoin 26 Nollaig 2020.

Tugtar an chumhacht don Choimisiún chun na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa mhír seo a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 55

Ceanglais tuairiscithe le haghaidh gnólachtaí infheistíochta áirithe chun críocha na dtairseach dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo agus i bpointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

1.   Maidir le gnólachtaí infheistíochta a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, fíoróidh siad luach a sócmhainní iomlána ar bhonn míosúil agus tuairisceoidh siad an fhaisnéis sin gach ráithe don údarás inniúil más ionann agus EUR 5 bhilliún nó más mó ná sin luach iomlán shócmhainní comhdhlúite an ghnólachta infheistíochta, arna ríomh mar mheán na 12 mhí roimhe sin. Cuirfidh an t-údarás inniúil ÚBE ar an eolas faoin méid sin.

2.   I gcás ina bhfuil gnólacht infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 ina chuid de ghrúpa inar gnólacht infheistíochta ceann amháin nó níos mó de na gnóthais a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, fíoróidh na gnólachtaí infheistíochta sin de chuid an ghrúpa luach a sócmhainní iomlána ar bhonn míosúil más ionann agus EUR 5 bhilliún nó más mó ná sin luach iomlán shócmhainní comhdhlúite an ghrúpa, arna ríomh mar mheán na 12 mhí roimhe sin. Cuirfidh na gnólachtaí infheistíochta sin a sócmhainní iomlána in iúl dá chéile ar bhonn míosúil. agus tuairisceoidh siad a sócmhainní comhdhlúite iomlána do na húdaráis inniúla ar bhonn ráithiúil. Cuirfidh an t-údarás inniúil ÚBE ar an eolas faoin méid sin.

3.   I gcás ina sroichfidh meán shócmhainní iomlána míosúla na ngnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 aon cheann de na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 1(2) den Rialachán seo nó i bpointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 arna ríomh mar mheán na 12 mhí roimhe sin, tabharfaidh ÚBE fógra maidir leis sin do na gnólachtaí infheistíochta sin agus do na húdaráis inniúla, lena n-airítear na húdaráis atá inniúil ar údarú a dheonú i gcomhréir le hAirteagal 8a de Threoir 2013/36/AE.

4.   I gcás ina léirítear in athbhreithniú de bhun Airteagal 36 de Threoir (AE) 2019/2034 go bhféadfadh gnólacht infheistíochta dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a bheith ina riosca sistéamach dá dtagraítear in Airteagal 23 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, cuirfidh na húdaráis inniúla ÚBE ar an eolas faoi thorthaí an athbhreithnithe sin gan mhoill.

5.   Ceapfaidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun an oibleagáid faisnéis a thabhairt do na húdaráis inniúla ábhartha dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 a shonrú tuilleadh le go bhféadfar faireachán éifeachtach a dhéanamh ar na tairseacha a leagtar amach i bpointí (a) agus (b) d'Airteagal 8a(1) de Threoir 2013/36/AE.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Nollaig 2020.

Tarmligtear an chumhacht don Choimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa mhír seo a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

CUID A hOCHT

GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE

Airteagal 56

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 4(2) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón 25 Nollaig 2019.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 4(2) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.   Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 4(2) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

CUID A NAOI

FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA, TUARASCÁLACHA, ATHBHREITHNITHE AGUS LEASUITHE

TEIDEAL I

FORÁLACHA IDIRTHRÉIMHSEACHA

Airteagal 57

Forálacha idirthréimhseacha

1.   Beidh feidhm ag Airteagail 43 go 51 maidir le déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí ón 26 Meitheamh 2026.

2.   Go dtí an 26 Meitheamh 2026 nó go dtí an dáta a gcuirfear an cur chuige caighdeánaithe malartach a leagtar amach i gCaibidil 1a de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus cur chuige na samhla inmheánaí malartaí a leagtar amach i gCaibidil 1b de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i bhfeidhm maidir le hinstitiúidí creidmheasa, cibé acu is déanaí, déanfaidh gnólacht infheistíochta na ceanglais a leagtar amach i dTeideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, arna leasú le Rialachán (AE) 2019/630, a chur i bhfeidhm chun críche K-NPR a ríomh.

3.   De mhaolú ar phointí (a) agus (c) d'Airteagal 11(1), féadfaidh gnólachtaí infheistíochta ceanglais cistí dílse níos ísle a chur i bhfeidhm ar feadh tréimhse cúig bliana ón 26 Meitheamh 2021 arb ionann iad agus an méid seo a leanas:

(a)

dhá oiread an cheanglais cistí dílse ábhartha a bheadh orthu de bhun Chaibidil 1 de Theideal I de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, faoi réir Airteagal 93(1) den Rialachán sin, faoi threoir leibhéil an chaipitil tosaigh a shocraítear ag Teideal IV de Threoir 2013/36/AE, arna leasú le Treoir (AE) 2019/878, dá leanfaidís de bheith faoi réir cheanglais cistí dílse an Rialacháin sin arna leasú le Rialachán (AE) 2019/630; nó

(b)

dhá oiread an cheanglais forchostas seasta is infheidhme a leagtar amach in Airteagal 13 den Rialachán seo, i gcás nach raibh an gnólacht infheistíochta ann an 26 Meitheamh 2021 nó roimhe sin.

4.   De mhaolú ar phointe (b) d'Airteagal 11(1), féadfaidh gnólachtaí infheistíochta ceanglais cistí dílse níos ísle a chur i bhfeidhm ar feadh tréimhse cúig bliana ón 26 Meitheamh 2021 mar a leanas:

(a)

féadfaidh gnólachtaí infheistíochta nach raibh faoi réir ach ceanglas caipitil tosaigh roimh an 26 Meitheamh 2021 na ceanglais cistí dílse atá orthu a theorannú chuig dhá oiread an cheanglais caipitil tosaigh is infheidhme a leagtar amach i dTeideal IV de Threoir 2013/36/AE, arna leasú le Treoir (AE) 2019/878, diomaite de phointí (b) agus (c) d'Airteagal (1) agus Airteagal 31(2) faoi seach den Treoir sin;

(b)

féadfaidh gnólachtaí infheistíochta a bhí ann roimh an 26 Meitheamh 2021 na híoscheanglais chaipitil bhuana atá orthu a theorannú do na ceanglais sin dá bhforáiltear in Airteagal 93(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, arna leasú le Rialachán (AE) 2019/876, faoi threoir leibhéil an chaipitil tosaigh a shocraítear le Teideal IV de Threoir 2013/36/AE, arna leasú le Treoir (AE) 2019/878, ar ceanglais iad a bheadh infheidhme dá leanfadh an gnólachta infheistíochta de bheith faoi réir an Rialacháin sin, faoi réir méadú bliantúil de EUR 5 000 ar a laghad i méid na gceanglas sin i rith na tréimhse cúig bliana seo;

(c)

gnólachtaí infheistíochta a bhí ann roimh an 26 Meitheamh 2021, nach bhfuil údaraithe na seirbhísí coimhdeacha dá dtagraítear i bpointe (1) de Roinn B d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE a sholáthar, nach soláthraíonn ach ceann amháin nó níos mó de na seirbhísí agus de na gníomhaíochtaí infheistíochta a liostaítear i bpointí 1, 2, 4 agus 5 de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir sin agus nach bhfuil cead acu airgead ná urrúis atá faoi úinéireacht ag a gcuid cliant a bheith ina seilbh acu, agus nach bhféadfaidh, ar an ábhar sin, a bheith i bhfiacha leis na cliaint sin tráth ar bith, féadfaidh na gnólachtaí sin a n-íoscheanglas caipitil buan a theorannú do EUR 50 000, faoi réir méadú bliantúil de EUR 5 0005 000 ar a laghad i rith na tréimhse cúig bliana seo.

5.   Na maoluithe a leagtar amach i mír 4, scoirfidh siad d'fheidhm a bheith acu i gcás ina gcuirfear síneadh le húdarú gnólachta infheistíochta an 26 Meitheamh 2021, nó dá éis sin, agus, dá thoradh sin, beidh méid níos mó de chaipiteal tosaigh de dhíth i gcomhréir le hAirteagal 9 de Threoir(AE) 2019/2034.

6.   De mhaolú ar Airteagal 11, gnólachtaí infheistíochta a bhí ann roimh an 25 Nollaig 2019 agus a dhéileálann ar a gcuntais féin ar mhargaí todhchaíochtaí nó roghanna airgeadais nó díorthaigh eile agus ar mhargaí airgid thirim chun críche fálú a dhéanamh ar shuíomhanna ar mhargaí díorthach, agus chun na críche sin amháin, nó a dhéileálann do chuntais ball eile de na margaí sin agus atá ráthaithe ag baill imréitigh de chuid na margaí céanna, i gcás ina nglacfaidh baill imréitigh na margaí céanna freagracht as feidhmíocht na gconarthaí a dhéanfaidh na gnólachtaí infheistíochta sin a áirithiú, féadfaidh na gnólachtaí sin na ceanglais cistí dílse atá orthu a theorannú ar feadh tréimhse cúig bliana ón 26 Meitheamh 2021 chuig EUR 250 000 ar a laghad, faoi réir méadú bliantúil de EUR 100 000 ar a laghad i rith na tréimhse cúig bliana seo.

Is cuma má bhaineann nó mura mbaineann gnólacht infheistíochta dá dtagraítear sa mhír seo úsáid as an maolú sin dá dtagraítear sa chéad fhomhír, ní bheidh feidhm ag pointe (a) de mhír 4 maidir leis an ngnólacht infheistíochta sin.

Airteagal 58

Maolú ar ghnóthais dá dtagraítear i bpointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

Gnólachtaí infheistíochta a bhfuil, ar an 25 Nollaig 2019, coinníollacha phointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 comhlíonta acu agus nach bhfuil údarú mar institiúidí creidmheasa i gcomhréir le hAirteagal 8 de Threoir 2013/36/AE faighte acu go fóill, leanfaidh siad de bheith faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE.

Airteagal 59

Maolú do ghnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 1(2)

Gnólacht infheistíochta a bhfuil, ar an 25 Nollaig 2019, na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 1(2) den Rialachán seo comhlíonta aige, leanfaidh sé de bheith faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE.

TEIDEAL II

TUARASCÁLACHA AGUS ATHBHREITHNIÚ

Airteagal 60

Clásal athbhreithnithe

1.   Faoin 26 Meitheamh 2024, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle le ÚBE agus ÚEUM, athbhreithniú ar an méid seo a leanas ar a laghad agus déanfaidh sé tuarascáil, lena ngabhfaidh togra reachtach, i gcás inarb iomchuí, a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, maidir leis na nithe seo a leanas ar a laghad:

(a)

na coinníollacha is gá do ghnólachtaí infheistíochta a chomhlíonadh chun cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha i gcomhréir le hAirteagal 12;

(b)

na modhanna lena dtomhaistear na K-fhachtóirí i dTeideal II de Chuid a Trí, lena n‐áirítear comhairle infheistíochta faoi raon feidhme AUM, agus in Airteagal 39;

(c)

na comhéifeachtaí dá dtagraítear in Airteagal 15(2);

(d)

an modh a úsáidtear chun K-CMG a ríomh, leibhéal na gceanglas cistí dílse a eascraíonn as K-CMG i gcomparáid le K-NPR, agus calabrú an fhachtóra iolraithe a leagtar amach in Airteagal 23;

(e)

na forálacha a leagtar amach in Airteagail 43, 44 agus 45 agus, go háirithe, an incháilitheacht maidir le ceanglas leachtachta na sócmhainní leachtacha i bpointí (a), (b) agus (c) d'Airteagal 43(1);

(f)

na forálacha a leagtar amach i Roinn 1 de Chaibidil 4 de Theideal II de Chuid a Trí;

(g)

cur i bhfeidhm Chuid a Trí maidir le déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí;

(h)

modhnú an tsainmhínithe ar institiúid creidmheasa i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar thoradh ar phointe (a) d'Airteagal 62(3) den Rialachán seo agus iarmhairtí diúltacha neamhbheartaithe ionchasacha;

(i)

na forálacha a leagtar amach in Airteagail 47 agus 48 de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 agus a n-ailíniú le creat comhsheasmhach maidir le coibhéis i seirbhísí airgeadais;

(j)

na tairseacha a leagtar amach in Airteagal 12(1);

(k)

cur i bhfeidhm chaighdeáin Chaibidlí 1a agus 1b de Theideal IV de Chuid a Trí de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le gnólachtaí infheistíochta;

(l)

an modh chun tomhas a dhéanamh ar luach díorthaigh i bpointe (b) d'Airteagal 20(2) agus pointe (b) d'Airteagal 33(2), agus a iomchuí atá sé méadrach agus/nó calabrúchán malartach a thabhairt isteach;

(m)

na forálacha a leagtar amach i gCuid a Dó, go háirithe maidir leis an gcead atá ag ionstraimí nó cistí breise cáiliú mar chistí dílse de bhun Airteagal 9(4), agus an fhéidearthacht cead den sórt sin a thabhairt do ghnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) maidir le cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha;

(n)

na coinníollacha is gá do ghnólachtaí infheistíochta a chomhlíonadh chun gur féidir leo ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a chur i bhfeidhm i gcomhréir le hAirteagal 1(2) den Rialachán seo;

(o)

an fhoráil a leagtar amach in Airteagal 1(5);

(p)

ábharthacht chur i bhfeidhm na gceanglas maidir le nochtadh a leagtar amach in Airteagal 52 den Rialachán seo i gcás earnálacha eile, lena n-áirítear gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) agus (5) den Rialachán seo agus institiúidí creidmheasa a shainmhínítear i bpointe (1) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 iad.

2.   Faoin 31 Nollaig 2021, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ar na riachtanais acmhainní a eascraíonn as a chumhachtaí agus a dhualgais a ghlacadh de láimh ag ÚEUM i gcomhréir le hAirteagal 64, lena n-áirítear an fhéidearthacht do ÚEUM táillí clárúcháin a ghearradh ar ghnólachtaí tríú tír arna gclárú ag ÚEUM i gcomhréir le hAirteagal 46(2)de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014, lena ngabhfaidh togra reachtach, i gcás inarb iomchuí.

TEIDEAL III

LEASUITHE AR RIALACHÁIN EILE

Airteagal 61

Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010

I bpointe (2) d'Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, cuirtear an pointe seo a leanas isteach:

"(viii)

maidir le Rialachán (AE) 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*1) agus Treoir (AE) 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*2) údaráis inniúla mar a shainmhínítear i bpointe (5) d'Airteagal 3(1) den Treoir sin iad.

Airteagal 62

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 mar a leanas:

(1)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

"Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012";

(2)

in Airteagal 2, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

"5.   Agus na forálacha a leagtar síos in Airteagal 1(2) agus 1(5) de Rialachán (AE) 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*3) á gcur i bhfeidhm acu i dtaca le gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear sna míreanna sin, caithfidh na húdaráis inniúla mar a shainmhínítear i bpointe (5) d'Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*4) leis na gnólachtaí infheistíochta sin amhail is dá mbeadh na gnólachtaí infheistíochta sin ina 'n‐institiúidí' faoin Rialachán seo.

(*3)  Rialachán (AE) 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 575/2013, (AE) Uimh. 600/2014 agus (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L314, 5.12.2019, lch. 1)."

(*4)  Treoir (AE) 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir le maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoracha 2013/36/AE agus 2014/65/AE (IO L314, 5.12.2019, lch. 64).";"

(3)

leasaítear Airteagal 4(1) mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (1):

"(1)

ciallaíonn 'institiúid creidmheasa' gnóthas arb é a ghnó aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a)

taiscí nó cistí inaisíoctha eile a ghlacadh ón bpobal agus creidmheasanna a dheonú dá cuntas féin;

(b)

aon cheann de na gníomhaíochtaí a dhéanamh dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*5), i gcás ina bhfuil feidhm ag ceann amháin de na nithe seo a leanas, ach nach déileálaí tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí, gnóthas comhinfheistíochta ná gnóthas árachais é an gnóthas:

(i)

is ionann agus EUR 30 billiún nó is mó ná sin luach iomlán shócmhainní comhdhlúite an ghnóthais;

(ii)

is lú luach iomlán shócmhainní an ghnóthais ná EUR 30 billiún, agus tá an gnóthas ina chuid de ghrúpa inarb ionann agus EUR 30 billiún nó inar mó ná EUR 30 billiún luach iomlán shócmhainní comhdhlúite na ngnóthas uile sa ghrúpa sin ar lú ná EUR 15 bhilliún na sócmhainní iomlána atá ag gach ceann acu ar bhonn aonair agus a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE; nó

(iii)

is lú luach iomlán shócmhainní an ghnóthais ná EUR 30 billiún, agus tá an gnóthas ina chuid de ghrúpa inarb ionann agus EUR 30 billiún nó inar mó ná EUR 30 billiún luach iomlán shócmhainní comhdhlúite na ngnóthas uile sa ghrúpa a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, i gcás ina gcinnfidh an maoirseoir comhdhlúthaithe i gcomhairle leis an gcoláiste maoirseachta amhlaidh chun aghaidh a thabhairt ar an mbaol a d'fhéadfadh a bheith ann go bhféadfaí dul timpeall ar an riail agus chun aghaidh a thabhairt ar phriacail a d'fhéadfadh a bheith ann do chobhsaíocht airgeadais an Aontais;

chun críocha phointí (b)(ii) agus (b)(iii), i gcás ina bhfuil an gnóthas ina chuid de ghrúpa tríú tír, déanfar sócmhainní iomlána gach brainse den ghrúpa tríú tír arna údarú san Aontas a áireamh i gcomhluach iomlán shócmhainní na ngnóthas uile sa ghrúpa.

(*5)  Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE.";"

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (2):

"(2)

ciallaíonn 'gnólacht infheistíochta' gnólacht infheistíochta mar a shainmhínítear é i bpointe (1) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE atá údaraithe faoin Treoir sin ach ní áirítear leis institiúid creidmheasa;";

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (3):

"(3)

ciallaíonn 'institiúid' institiúid creidmheasa atá údaraithe faoi Airteagal 8 de Threoir 2013/36/AE nó gnóthas dá dtagraítear in Airteagal 8a(3) di;";

(d)

scriostar pointe (4);

(e)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (26):

"(26)

ciallaíonn 'institiúid airgeadais' gnóthas nach institiúid é agus nach cuideachta sealbhaíochta tiomnaithe don tionsclaíocht amháin é, arb é a phríomhghníomhaíocht sealúchais a fháil nó ceann amháin nó níos mó de na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointe 2 go pointe 12 agus i bpointe 15 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2013/36/AE a shaothrú, lena n-áirítear gnólacht infheistíochta, cuideachta sealbhaíochta airgeadais, cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha, cuideachta sealbhaíochta infheistíochta, institiúid íocaíochta de réir bhrí Threoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*6), agus cuideachta bainistíochta sócmhainní, ach ní áirítear leis cuideachtaí sealbhaíochta árachais ná cuideachtaí sealbhaíochta árachais gníomhaíochtaí measctha mar a shainmhínítear i bpointí (f) agus (g) d'Airteagal 212(1) de Threoir 2009/138/CE iad;

(*6)  Treoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hÉireann agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoir 2002/65/CE, Treoir 2009/110/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/64/CE (IO L 337, 23.12.2015, lch. 35).";"

(f)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (29a):

"(29a)

ciallaíonn 'máthairghnólacht infheistíochta i mBallstát' máthairghnóthas i mBallstát ar gnólacht infheistíochta é;";

(g)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (29b):

"(29b)

ciallaíonn 'máthairghnólacht infheistíochta AE' máthairghnóthas AE ar gnólacht infheistíochta é;";

(h)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (51):

"(51)

ciallaíonn 'caipiteal tosaigh' méideanna agus cineálacha na gcistí dílse a shainítear in Airteagal 12 de Threoir 2013/36/AE;";

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (60):

"(60)

ciallaíonn 'ionstraim chomhshamhlaithe airgid' deimhniú taiscthe, banna, lena n-áirítear banna faoi chumhdach, nó aon ionstraim neamh-fho-ordaithe eile atá eisithe ag institiúid nó gnólacht infheistíochta, a bhfuil íocaíocht iomlán faighte ag an institiúid nó ag an gnólacht infheistíochta ina leith cheana féin agus a aisíocfaidh an institiúid nó an gnólacht infheistíochta gan choinníoll ag a luach ainmniúil;";

(j)

i bpointe (72), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

"(a)

is margadh rialáilte nó margadh tríú tír é a mheastar a bheith coibhéiseach le margadh rialáilte i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i bpointe (a) d'Airteagal 25(4) de Threoir 2014/65/AE;";

(k)

cuirtear an pointe seo a leanas leis:

"(150)

ciallaíonn 'déileálaí tráchtearraí agus lamháltas astaíochtaí' gnóthas arb é a phríomhghnó eisiach seirbhísí nó gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar i dtaca leis na díorthaigh tráchtearraí nó na conarthaí díorthach tráchtearraí dá dtagraítear i bpointí (5), (6), (7), (9) agus (10), díorthaigh lamháltas astaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (4), nó lamháltais astaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (11) de Roinn C d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE;";

(4)

leasaítear Airteagal 6 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

"4   Comhlíonfaidh institiúidí na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Sé agus i bpointe (d) d'Airteagal 430(1) den Rialachán seo ar bhonn aonair.

Ní bheidh sé de cheangal ar na hinstitiúidí seo a leanas cloí le hAirteagal 413(1) agus na ceanglais tuairiscithe leachtachta bhainteacha a leagtar síos i gCuid a Seacht A den Rialachán seo:

(a)

institiúidí a údaraítear freisin i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012;

(b)

institiúidí a údaraítear freisin i gcomhréir le hAirteagal 16 agus pointe (a) d'Airteagal 54(2) de Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*7), ar choinníoll nach ndéanann siad aon tiontuithe aibíochta suntasacha; agus

(c)

institiúidí a ainmnítear i gcomhréir le pointe (b) d'Airteagal 54(2) de Rialachán (AE) Uimh. 909/2014, ar choinníoll:

(i)

go bhfuil a gcuid gníomhaíochtaí teoranta chuig seirbhísí de chineál baincéireachta, amhail dá dtagraítear i Roinn C den Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán sin, a thairiscint do sheirbhísí do thaisclanna lárnacha urrús a údaraítear i gcomhréir le hAirteagal 16 den Rialachán sin,; agus

(ii)

nach ndéanann siad aon tiontuithe aibíochta suntasacha.

(*7)  Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 (IO L 257, 28.8.2014, lch. 1).";"

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:

"5   Institiúidí a bhfuil an maolú a shonraítear in Airteagal 7(1) nó (3) den Rialachán seo feidhmithe ag údaráis inniúla ina leith, agus institiúidí a údaraítear freisin i gcomhréir le hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012, ní bheidh de cheangal orthu na hoibleagáidí a leagtar síos i gCuid a Seacht agus na ceanglais tuairiscithe cóimheasa luamhánaithe bhainteacha a leagtar síos i gCuid a Seacht A den Rialachán seo a chomhlíonadh ar bhonn aonair.";

5

cuirtear an t-airteagal seo a leanas isteach i Roinn 1 de Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a hAon:

"Airteagal 10a

Ceanglais stuamachta a chur i bhfeidhm ar bhonn comhdhlúite i gcás inar máthairghnóthais na gnólachtaí infheistíochta

Chun an chaibidil seo a chur i bhfeidhm, measfar gur máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais i mBallstát nó máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais de chuid an Aontais gnólachtaí infheistíochta i gcás inar máthairghnóthais institiúide nó gnólachta infheistíochta na gnólachtaí infheistíochta sin faoi réir an Rialacháin seo dá dtagraítear in Airteagal 1(2) nó (5) de Rialachán (AE) 2019/2033.";

(6)

in Airteagal 11, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

"4.   Comhlíonfaidh máthairinstitiúidí AE Cuid a Sé agus pointe (d) d'Airteagal 430(1) den Rialachán seo ar bhonn a staide comhdhlúite i gcás ina bhfuil institiúid creidmheasa nó gnólacht infheistíochta amháin nó níos mó sa ghrúpa atá údaraithe na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí infheistíochta a liostaítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE a sholáthar.

I gcás inar tugadh tarscaoileadh faoi Airteagal 8(1) go (5), déanfaidh na hinstitiúidí agus, i gcás inarb infheidhme, na cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais nó na cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, ar cuid d'fhoghrúpa leachtachta iad, Cuid a Sé agus pointe (d) d'Airteagal 430(1) den Rialachán seo a chomhlíonadh ar bhonn comhdhlúite nó ar bhonn fo‐chomhdhlúite an fhoghrúpa leachtachta.";

(7)

scriostar Airteagail 15, 16 agus 17;

(8)

in Airteagal 81(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

"(a)

is ceann díobh seo a leanas an fhochuideachta:

(i)

institiúid;

(ii)

gnóthas atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo agus Threoir 2013/36/AE, de bhua an dlí náisiúnta is infheidhme;

(iii)

cuideachta idirmheánach sealbhaíochta airgeadais nó cuideachta idirmheánach sealbhaíochta airgeadais measctha atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo ar bhonn fo-chomhdhlúite, nó cuideachta idirmheánach sealbhaíochta infheistíochta atá faoi réir ceanglais Rialachán (AE) 2019/2033 ar bhonn comhdhlúite;

(iv)

gnólacht infheistíochta;

(v)

cuideachta idirmheánach sealbhaíochta airgeadais i dtríú tír, ar choinníoll go bhfuil an chuideachta idirmheánach sealbhaíochta airgeadais sin faoi réir ceanglais stuamachta atá chomh dian céanna leis na ceanglais stuamachta a bhfuil institiúidí creidmheasa an tríú tír sin faoina réir agus ar choinníoll gur ghlac an Coimisiún cinneadh, i gcomhréir le hAirteagal 107(4), á chinneadh go bhfuil na ceanglais stuamachta sin coibhéiseach, ar a laghad, le ceanglais stuamachta an Rialacháin seo;";

(9)

in Airteagal 82, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

"(a)

is ceann díobh seo a leanas an fhochuideachta:

(i)

institiúid;

(ii)

gnóthas atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo agus Threoir 2013/36/AE, de bhua an dlí náisiúnta is infheidhme;

(iii)

cuideachta idirmheánach sealbhaíochta airgeadais nó cuideachta idirmheánach sealbhaíochta airgeadais measctha atá faoi réir cheanglais an Rialacháin seo ar bhonn fo-chomhdhlúite, nó cuideachta idirmheánach sealbhaíochta infheistíochta atá faoi réir ceanglais Rialachán (AE) 2019/2033 ar bhonn comhdhlúite;

(iv)

gnólacht infheistíochta;

(v)

cuideachta idirmheánach sealbhaíochta airgeadais i dtríú tír, ar choinníoll go bhfuil an chuideachta idirmheánach sealbhaíochta airgeadais sin faoi réir ceanglais stuamachta atá chomh dian céanna leis na ceanglais stuamachta a bhfuil institiúidí creidmheasa an tríú tír sin faoina réir agus i gcás inar ghlac an Coimisiún cinneadh, i gcomhréir le hAirteagal 107(4), á chinneadh go bhfuil na ceanglais stuamachta sin coibhéiseach, ar a laghad, le ceanglais stuamachta an Rialacháin seo;";

(10)

leasaítear Airteagal 84 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

"1.   Déanfaidh institiúidí méid na leasanna mionlaigh a bheidh ag fochuideachta i gcaipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 comhdhlúite a chinneadh tríd an toradh a bheidh ar an méid dá dtagraítear i bpointe (a) agus é iolraithe faoin gcéatadán dá dtagraítear i bpointe (b) a dhealú ó leasanna mionlaigh an ghnóthais sin mar a leanas:

(a)

caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 na fochuideachta lúide an ceann is ísle díobh seo a leanas:

(i)

an méid de chaipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 atá ag an bhfochuideachta sin a theastaíonn chun an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos i bpointe (a) d'Airteagal 92(1) den Rialachán seo, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagail 458 agus 459 den Rialachán seo, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 de Threoir 2013/36/AE, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 den Rialachán seo agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid atá na ceanglais sin le comhlíonadh le caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1;

i gcás inar fochuideachta an gnólacht infheistíochta, an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos in Airteagal 11 de Rialachán (AE) 2019/2033, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 39(2) de Threoir (AE) 2019/2034 agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid atá na ceanglais sin le comhlíonadh le caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1;

(ii)

an méid de chaipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1 comhdhlúite a bhaineann leis an bhfochuideachta sin atá faoi cheangal ar bhonn comh dhlúite an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos i bpointe (a) d'Airteagal 92(1) den Rialachán seo a chomhlíonadh, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagail 458 agus 459 den Rialachán seo, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 de Threoir 2013/36/AE, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 den Rialachán seo agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid atá na ceanglais sin le comhlíonadh le caipiteal Gnáthchothromas Leibhéal 1.

(b)

leasanna mionlaigh na fochuideachta arna sloinneadh mar chéatadán de na hionstraimí uile de Ghnáthchothromas Leibhéal 1 atá ag an ngnóthas sin móide na cuntais scairbhisigh ghaolmhara, an tuilleamh coimeádta agus cúlchistí eile.";

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

"(3)   I gcás ina maolóidh údarás inniúil ó chur i bhfeidhm ceanglas stuamachta ar bhonn aonair, mar a leagtar síos in Airteagal 7 den Rialachán seo nó, de réir mar is infheidhme, mar a leagtar síos in Airteagal 6 de Rialachán (AE) 2019/2033 ní aithneofar an leasanna mionlaigh sna fochuideachtaí a gcuirfear an tarscaoileadh i bhfeidhm ina leith i gcistí dílse ar an leibhéal fo-chomhdhlúite nó ar an leibhéal comhdhlúite, de réir mar is infheidhme.";

(11)

leasaítear Airteagal 85 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

"1.   Déanfaidh institiúidí an méid de chaipiteal cáilitheach Leibhéal 1 a bheidh ag fochuideachta i gcistí dílse comhdhlúite a chinneadh tríd an toradh a bheidh ar an méid dá dtagraítear i bpointe (a) agus é iolraithe faoin gcéatadán dá dtagraítear i bpointe (b) a dhealú ó chaipiteal cáilitheach Leibhéal 1 an ghnóthais sin mar a leanas:

(a)

caipiteal Leibhéal 1 atá ag an bhfochuideachta lúide an ceann is ísle díobh seo a leanas:

(i)

an méid de chaipiteal Leibhéal 1 atá ag an bhfochuideachta sin a theastaíonn chun an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos i bpointe (b) d'Airteagal 92(1) den Rialachán seo, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagail 458 agus 459 den Rialachán seo, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 den Treoir sin, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 den Rialachán seo agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid atá na ceanglais sin le comhlíonadh le caipiteal Leibhéal 1;

i gcás inar fochuideachta an gnólacht infheistíochta, an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos in Airteagal 11 de Rialachán (AE) 2019/2033, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 39(2) de Threoir (AE) 2019/2034 agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid atá na ceanglais sin le comhlíonadh le caipiteal Leibhéal 1;

(ii)

an méid de chaipiteal Leibhéal 1 comhdhlúite a bhaineann leis an bhfochuideachta sin atá faoi cheangal ar bhonn comhdhlúite an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos i bpointe (b) d'Airteagal 92(1) den Rialachán seo a chomhlíonadh, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagail 458 agus 459 den Rialachán seo, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 den Treoir sin, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 den Rialachán seo agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha a mhéid agus atá na ceanglais sin le comhlíonadh le caipiteal Leibhéal 1;

(b)

caipiteal cáilitheach Leibhéal 1 na fochuideachta arna shloinneadh mar chéatadán d'ionstraimí uile Leibhéal 1 atá ag an ngnóthas sin móide na cuntais scairbhisigh ghaolmhara, an tuilleamh coimeádta agus cúlchistí eile"

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

"3.   I gcás ina maolóidh údarás inniúil ó chur i bhfeidhm ceanglas stuamachta ar bhonn aonair, mar a leagtar síos in Airteagal 7 den Rialachán seo nó, i gcás inarb infheidhme, mar a leagtar síos in Airteagal 6 de Rialachán (AE) 2019/2033, ní aithneofar ionstraimí Leibhéal 1 sna fochuideachtaí a gcuirfear an tarscaoileadh i bhfeidhm ina leith mar chistí dílse ar an leibhéal fo-chomhdhlúite nó ar an leibhéal comhdhlúite, de réir mar is infheidhme.";

(12)

Leasaítear Airteagal 87 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in mhír 1:

"1.   Déanfaidh institiúidí méid na gcistí dílse cáilitheacha a bheidh ag fochuideachta i gcistí dílse comhdhlúite a chinneadh tríd an toradh a bheidh ar an méid dá dtagraítear i bpointe (a) agus é iolraithe faoin gcéatadán dá dtagraítear i bpointe (b) a dhealú ó chistí dílse cáilitheacha an ghnóthais sin mar a leanas:

(a)

cistí dílse na fochuideachta lúide an ceann is ísle díobh seo a leanas:

(i)

an méid de chistí dílse na fochuideachta a theastaíonn chun an méid seo a leanas a chomhlíonadh:

an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos i bpointe (c) d'Airteagal 92(1) den Rialachán seo, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagail 458 agus 459 den Rialachán seo, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 de Threoir 2013/36/AE, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 den Rialachán seo agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha;

i gcás inar fochuideachta an gnólacht infheistíochta, an tsuim atá sa cheanglas a leagtar síos in Airteagal 11 de Rialachán (AE) 2019/2033, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 39(2) de Threoir (AE) 2019/2034 agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha;

(ii)

an méid de chistí dílse a bhaineann leis an bhfochuideachta atá faoi cheangal ar bhonn comhdhlúite an tsuim atá sa cheanglas a leagtar amach i bpointe (c) d'Airteagal 92(1) den Rialachán seo a chomhlíonadh, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagail 458 agus 459 den Rialachán seo, na ceanglais shonracha cistí dílse dá dtagraítear in Airteagal 104 de Threoir 2013/36/AE, an ceanglas maoláin comhcheangailte a shainmhínítear i bpointe (6) d'Airteagal 128 den Treoir sin, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 500 den Rialachán seo agus aon rialacháin mhaoirseachta áitiúla bhreise i dtríú tíortha;

(b)

cistí dílse cáilitheacha an ghnóthais, arna sloinneadh mar chéatadán de na hionstraimí uile cistí dílse atá ag an bhfochuideachta agus atá ar áireamh in ítimí Ghnáthchothromas Leibhéal 1, breise Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 agus na cuntais scairbhisigh ghaolmhara, an tuilleamh coimeádta agus cúlchistí eile.";

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

"3.   I gcás ina maolóidh údarás inniúil ó chur i bhfeidhm ceanglas stuamachta ar bhonn aonair, mar a leagtar síos in Airteagal 7 den Rialachán seo nó, de réir mar is infheidhme, mar a leagtar síos in Airteagal 6 de Rialachán (AE) 2019/2033, ní aithneofar ionstraimí cistí dílse sna fochuideachtaí a gcuirfear an tarscaoileadh i bhfeidhm ina leith mar chistí dílse ar an leibhéal fo-chomhdhlúite nó ar an leibhéal comhdhlúite, mar is infheidhme.";

(13)

leasaítear Airteagal 93 mar a leanas:

(a)

scriostar mír 3;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhíreanna 4, 5 agus 6:

"4.   I gcás ina dtiocfaidh institiúid atá laistigh den chatagóir dá dtagraítear i mír 2 faoi rialú duine nádúrtha nó dhlítheanaigh nach é an duine é a raibh an institiúid faoina rialú roimhe sin, bainfidh méid chistí dílse na hinstitiúide sin amach an méid caipitil tosaigh a cheanglaítear.

5.   I gcás cumasc dhá institiúid nó níos mó atá laistigh den chatagóir dá dtagraítear i mír 2, ní thitfidh méid chistí dílse na hinstitiúide a thiocfaidh as an gcumasc sin faoi bhun chistí dílse iomlána na n-institiúidí cumaiscthe tráth an chumaisc, fad is nach bhfuil méid an chaipitil tosaigh a cheanglaítear bainte amach.

6.   I gcás ina measfaidh na húdaráis inniúla gur gá an ceanglas a leagtar síos i mír 1 a chomhlíonadh chun sócmhainneacht institiúide a áirithiú, ní bheidh feidhm ag na forálacha a leagtar síos i míreanna 2, 4 agus 5.";

(14)

i gCaibidil 1 de Theideal I de Chuid a Trí, scriostar Roinn 2 (Airteagail 95 go 98) le héifeacht ón 26 Meitheamh 2026;

(15)

in Airteagal 119, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:

"5.   Risíochtaí ar institiúidí airgeadais arna n-údarú agus arna maoirsiú ag na húdaráis inniúla agus atá faoi réir ceanglais stuamachta atá inchomparáide leo sin a chuirtear i bhfeidhm maidir le hinstitiúidí i dtéarmaí stóinseachta, déanfar iad a láimhseáil mar risíochtaí ar institiúidí.

Chun críocha na míre seo, measfar na ceanglais stuamachta a leagtar síos i Rialachán (AE) 2019/2033 a bheith inchomparáide leis na ceanglais a chuirtear i bhfeidhm ar institiúidí ó thaobh stóinseachta de.";

(16)

sa dara fomhír d'Airteagal 162(3), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

"(a)

risíochtaí ar institiúidí nó gnólachtaí infheistíochta a thagann as oibleagáidí malairte eachtraí a ghlantar;";

(17)

leasaítear Airteagal 197 mar a leanas:

(a)

i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

"(c)

urrúis fiachais arna n-eisiúint ag institiúidí nó ag gnólachtaí infheistíochta, ar urrúis iad ag a bhfuil measúnú creidmheasa ó IMCS a dheimhnigh ÚBE a bheith bainteach le céim 3 den cháilíocht chreidmheasa nó le céim níos airde, de réir na rialacha ualaithe priacail maidir le risíochtaí ar institiúidí faoi Chaibidil 2;";

(b)

i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití:

"4.   Urrúis fiachais a eisíonn institiúidí eile agus nach bhfuil measúnú creidmheasa ina leith ag IMCS, féadfaidh institiúid iad a úsáid mar chomhthaobhacht incháilithe i gcás ina gcomhlíonfaidh na hurrúis fiachais sin na critéir seo a leanas ar fad:";

(18)

in Airteagal 200, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

"(c)

ionstraimí arna n-eisiúint ag institiúid tríú páirtí nó ag gnólacht infheistíochta a athcheannóidh an institiúid nó an gnólacht sin arna iarraidh sin.";

(19)

in Airteagal 202, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na foclaíochta réamhráití:

"Féadfaidh institiúid úsáid a bhaint as institiúidí, gnólachtaí infheistíochta, gnóthais árachais agus athárachais agus gníomhaireachtaí creidmheasa onnmhairiúcháin mar sholáthraithe incháilithe na cosanta neamhchistithe creidmheasa a cháilíonn don láimhseáil a leagtar amach in Airteagal 153(3) i gcás ina gcomhlíonfaidh siad na coinníollacha seo uile a leanas:";

(20)

in Airteagal 224, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

"6.   I gcás urrúis fiachais gan rátáil arna n-eisiúint ag institiúidí nó gnólachtaí infheistíochta agus a chomhlíonann na critéir incháilitheachta in Airteagal 197(4), is ionann an coigeartú luaineachta agus an coigeartú luaineachta a dhéantar ar urrúis arna n-eisiúint ag institiúidí nó ag corparáidí a bhfuil measúnú creidmheasa seachtrach acu a bhaineann le céim 2 nó 3 den cháilíocht chreidmheasa.";

(21)

in Airteagal 227(3), cuirtear an pointe seo a leanas isteach:

"(ba)

gnólachtaí infheistíochta;";

(22)

in Airteagal 243(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

"I gcás earraí infhaighte trádála, ní bheidh feidhm ag pointe (b) den chéad fhomhír má tá priacal creidmheasa na n-earraí infhaighte trádála sin faoi chumhdach iomlán ag cosaint chreidmheasa incháilithe i gcomhréir le Caibidil 4, ar choinníoll gur institiúid, gnólacht infheistíochta, gnóthas árachais nó gnóthas athárachais é soláthraí na cosanta sa chás sin.";

(23)

in Airteagal 382(4), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

"(b)

idirbhearta laistigh de ghrúpa dá bhforáiltear in Airteagal 3 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ach amháin i gcás ina nglacfaidh Ballstáit dlí náisiúnta lena n-éilítear deighilt struchtúrach laistigh de ghrúpa baincéireachta agus, sa chás sin, féadfaidh údaráis inniúla a éileamh go n-áireofar na hidirbhearta sin laistigh de ghrúpa, idir na heintitis struchtúracha deighilte, sna ceanglais cistí dílse;";

(24)

scriostar Airteagal 388.

(25)

in Airteagal 395, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

"1.   Tar éis éifeacht an mhaolaithe priacal creidmheasa a chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagail 399 go 403, ní thabhóidh institiúid risíocht ar chliant ná ar ghrúpa cliant nasctha ar mó a luach ná 25 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide sin. I gcás inar institiúid nó gnólacht infheistíochta an cliant sin, nó i gcás ina bhfuil institiúid nó gnólacht infheistíochta amháin nó níos mó ar áireamh i ngrúpa cliant nasctha, ní bheidh an luach sin níos airde ná 25 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide nó EUR 150 milliún, cibé acu is airde, ar an gcoinníoll nach bhfuil suim luachanna na risíochtaí ar na cliaint nasctha uile nach institiúidí iad níos airde ná 25 % de chaipiteal Leibhéal 1 na hinstitiúide, tar éis éifeacht an mhaolaithe priacal creidmheasa a chur san áireamh i gcomhréir le hAirteagail 399 go 403.";

(26)

leasaítear Airteagal 402(3) mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

"(a)

is institiúid nó gnólacht infheistíochta an contrapháirtí;";

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (e):

"(e)

i gcomhréir le hAirteagal 394, tabharfaidh an institiúid tuairisc do na húdaráis inniúla i ndáil le méid iomlán na risíochtaí ar gach institiúid nó gnólacht infheistíochta eile a láimhseálfar i gcomhréir leis an mír seo.";

(27)

in Airteagal 412, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4a:

"4a.   Beidh feidhm ag an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 460(1) maidir le hinstitiúidí.";

(28)

i bpointe (a) d'Airteagal 422(8), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (i):

"(i)

máthairinstitiúid nó fo-institiúid de chuid na hinstitiúide, nó máthairghnólacht infheistíochta nó foghnólacht infheistíochta de chuid na hinstitiúide, nó fochuideachta eile de chuid na máthairinstitiúide céanna nó an mháthairghnólachta infheistíochta chéanna;";

(29)

in Airteagal 428a, scriostar pointe (d);

(30)

in Airteagal 430b, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

"1.   Ó dháta chur i bhfeidhm an ghnímh tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 461a, tuairisceoidh institiúidí creidmheasa nach gcomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 94(1) ná na coinníollacha in Airteagal 325a(1), i ndáil le gach suíomh leabhair trádála a bhaineann leo agus gach suíomh leabhair neamhthrádála atá faoi réir priacal malairte eachtraí nó priacal tráchtearraí a bhaineann leo, torthaí na ríomhanna bunaithe ar úsáid a bhaint as an gcur chuige caighdeánaithe malartach a leagtar amach i gCaibidil 1a de Theideal IV de Chuid a Trí ar an mbonn céanna agus a thuairiscíonn na hinstitiúidí sin na hoibleagáidí a leagtar síos i bpointí (b)(i) agus (c) d'Airteagal 92(3).";

(31)

in Airteagal 456(1), scriostar pointí (f) agus (g);

(32)

leasaítear Airteagal 493 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

"Go dtí an 26 Meitheamh 2021, ní bheidh feidhm ag na forálacha a bhaineann le risíochtaí móra a leagtar síos in Airteagail 387 go 403 den Rialachán seo maidir le gnólachtaí infheistíochta a mbaineann a bpríomhghnó go heisiach le seirbhísí nó gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar maidir leis na hionstraimí airgeadais a leagtar amach i bpointí (5), (6), (7), (9), (10) agus (11) de Roinn C d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE agus nach raibh feidhm ag Treoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*8) ina leith an 31 Nollaig 2006.

(*8)  Treoir 2004/39/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais lena leasaítear Treoir 85/611/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/6/CEE ón gComhairle agus Treoir 2000/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 93/22/CEE ón gComhairle (IO L 145, 30.4.2004, lch.1).";"

(b)

scriostar mír 2;

(33)

in Airteagal 498(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

"Go dtí an 26 Meitheamh 2021, ní bheidh feidhm ag na forálacha a bhaineann le ceanglais cistí dílse a leagtar amach sa Rialachán seo maidir le gnólachtaí infheistíochta a mbaineann a bpríomhghnó go heisiach le seirbhísí nó gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar maidir leis na hionstraimí airgeadais a leagtar amach i bpointí (5), (6), (7), (9), (10) agus (11) de Roinn C d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE agus nach raibh feidhm ag Treoir 2004/39/CE ina leith an 31 Nollaig 2006.";

(34)

in Airteagal 508, scriostar míreanna 2 agus 3.

(35)

i bpointe (1) d'Iarscríbhinn I, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):

"(d)

formhuinithe ar bhillí nach bhfuil ainm institiúide nó gnólachta infheistíochta eile orthu;";

(36)

leasaítear Iarscríbhinn III mar a leanas:

(a)

i bpointe (3), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

"(b)

ní oibleagáid de chuid institiúide nó gnólachta infheistíochta nó de chuid ceann ar bith dá heintitis chleamhnaithe iad.";

(b)

i bpointe (5), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):

"(b)

ní oibleagáid de chuid institiúide nó gnólachta infheistíochta nó de chuid ceann ar bith dá heintitis chleamhnaithe iad.";

(c)

i bpointe (6), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

"(a)

ní hionann iad agus éileamh ar SSPE, ar institiúid nó gnólacht infheistíochta nó ar cheann ar bith dá heintitis chleamhnaithe;";

(d)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:

"7.

Urrúis inaistrithe seachas na hurrúis sin dá dtagraítear i bpointe 3 go pointe 6 a cháilíonn d'ualú priacail 50 % nó níos mó ná sin faoi Chaibidil 2 de Theideal II de Chuid a Trí nó a bhfuil sé rátáilte go hinmheánach go bhfuil cáilíocht chreidmheasa choibhéiseach acu, agus ní hionann iad agus éileamh ar SSPE, ar institiúid nó gnólacht infheistíochta nó ar cheann ar bith dá heintitis chleamhnaithe.";

(e)

cuirtear an méid seo a leanas ionad mhír 11:

"11.

Scaireanna gnáthchothromais atá trádáilte ar an stocmhalartán agus atá imréitithe ar bhonn lárnach, agus atá mar fhochuid de mhórinnéacs malartáin, ainmnithe in airgeadra intíre an Bhallstáit agus nach n-eisítear ag institiúid ná gnólacht infheistíochta ná ag aon cheann de chleamhnaithe na hinstitiúide nó an ghnólachta infheistíochta sin.".

Airteagal 63

Leasuithe ar Rialachán (AE) Uimh. 600/2014

Leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 mar a leanas:

(1)

in Airteagal 1, cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

"4a.   Chomh maith leis sin, tá feidhm ag Caibidil 1 de Theideal VII den Rialachán seo maidir le gnólachtaí tríú tír a sholáthraíonn seirbhísí infheistíochta nó a dhéanann gníomhaíochtaí infheistíochta laistigh den Aontas.";

(2)

i dTeideal III, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

"TRÉDHEARCACHT LE hAGHAIDH INMHEÁNAITHEOIRÍ CÓRASACHA AGUS GNÓLACHTAÍ INFHEISTÍOCHTA A THRÁDÁLANN THAR AN gCUNTAR AGUS CÓRAS MÉIDEANNA TICEANNA D'INMHEÁNAITHEOIRÍ CÓRASACHA";

(3)

Cuirtear an t-airteagal seo a leanas isteach:

"Airteagal 17a

Méideanna ticeanna

Luachana ó inmheánaitheoirí córasacha, feabhsuithe praghais ar na luachana sin agus praghsanna forghníomhúcháin, comhlíonfaidh siad na méideanna ticeanna a leagtar amach i gcomhréir le hAirteagal 49 de Threoir 2014/65/AE.

Le cur i bhfeidhm na méideanna ticeanna, ní chuirfear cosc ar inmheánaitheoirí córasacha orduithe ar mórscála a mheaitseáil ag lárphointe laistigh de na praghsanna tairgthe agus tairisceana reatha.";

(4)

leasaítear Airteagal 46 mar a leanas:

(a)

i mír 2, cuirtear an pointe seo a leanas isteach:

"(d)

tá na socruithe agus na nósanna imeachta is gá bunaithe ag an ngnólacht chun an fhaisnéis a leagtar amach i mír 6a a thuairisciú.";

(b)

i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an chúigiú fomhír:

"Féadfaidh na Ballstáit a cheadú do ghnólachtaí tríú tír seirbhísí infheistíochta a sholáthar do chontrapháirtithe incháilithe agus cliaint ghairmiúla de réir bhrí Roinn I d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, nó gníomhaíochtaí infheistíochta in éineacht le seirbhísí coimhdeachta a fheidhmiú dóibh, ina gcríocha i gcomhréir leis na córais náisiúnta i gcás nár glacadh aon chinneadh ón gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 47(1), i gcás inar glacadh cinneadh den sórt sin ach nach bhfuil feidhm aige a thuilleadh, nó nach bhfuil na seirbhísí nó na gníomhaíochtaí lena mbaineann cumhdaithe.";

(c)

i mír 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír:

"Contrapháirtí incháilithe nó cliant gairmiúil de réir bhrí Roinn I d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2014/65/AE agus atá bunaithe nó lonnaithe san Aontas, i gcás ina dtionscnóidh sé, ar a thionscnamh eisiach féin, seirbhís nó gníomhaíocht infheistíochta a bheidh á soláthar ag gnólacht tríú tír, áiritheoidh na Ballstáit nach mbeidh feidhm ag an Airteagal seo maidir leis an tseirbhís nó leis an ngníomhaíocht sin a bheith á soláthar ag an ngnólacht tríú tír don duine sin, lena n-áirítear caidreamh a bhaineann go sonrach le soláthar na seirbhíse nó na gníomhaíochta sin. Gan dochar do chaidreamh inghrúpa, i gcás ina ndéanfaidh gnólacht tríú tír, lena n-áirítear trí eintiteas atá ag gníomhú thar a cheann nó a bhfuil dlúthnaisc aige leis an ngnólacht tríú tír sin nó le haon duine eile atá ag gníomhú thar ceann an eintitis sin, cliaint nó cliaint ionchasacha a shireadh san Aontas, ní mheasfar gur seirbhís í sin a soláthraíodh ar thionscnamh eisiach féin an chliaint. Le tionscnamh ó na cliaint sin, ní bheidh an gnólacht tríú tír i dteideal catagóirí nua táirgí infheistíochtaí nó seirbhísí infheistíochta a mhargú don duine aonair sin.";

(d)

cuirtear na míreanna seo a leanas isteach:

"6a.

Gnólachtaí tríú tír a chuireann seirbhísí ar fáil nó a dhéanann gníomhaíochtaí i gcomhréir leis an Airteagal seo, cuirfidh siad ÚEUM ar an eolas, ar bhonn bliantúil, faoin méid seo a leanas:

(a)

scála agus raon feidhme na seirbhísí agus na ngníomhaíochtaí arna gcur ar fáil agus arna ndéanamh ag na gnólachtaí san Aontas, lena n-áirítear a ndáileadh geografach ó Bhallstát go Ballstát;

(b)

i gcás gnólachtaí a dhéanann an ghníomhaíocht dá dtagraítear i bpointe (3) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, a neamhchosaint mhíosúil, idir neamhchosaint íosta, neamhchosaint mheánach agus neamhchosaint uasta, ar chontrapháirtithe AE;

(c)

i gcás gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí dá dtagraítear i bpointe (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, luach iomlán na n-ionstraimí airgeadais arna dtionscnamh ó chontrapháirtithe AE a frithghealladh nó a cuireadh ar bhonn ceangaltais dhaingin sa 12 mhí roimhe sin;

(d)

láimhdeachas agus luach comhiomlán na sócmhainní i gcomhréir leis na seirbhísí agus leis na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a);

(e)

cibé acu an ndearnadh socruithe i dtaobh cosaint infheisteoirí, agus tuairisc mhionsonraithe air sin;

(f)

an beartas bainistithe riosca agus socruithe arna gcur i bhfeidhm ag an ngnólacht maidir leis na seirbhísí agus na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (a) a sholáthar agus a dhéanamh;

(g)

na socruithe rialachais, lena n-áirítear na príomhfheidhmeannaigh maidir le gníomhaíochtaí an ghnólachta san Aontas;

(h)

aon fhaisnéis eile is gá chun go mbeidh ÚEUM nó na húdaráis inniúla in ann a gcúraimí a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Cuirfidh ÚEUM an fhaisnéis a gheofar i gcomhréir leis an mír seo in iúl do na húdaráis inniúla sna Ballstáit ina soláthraíonn gnólacht tríú tír seirbhísí infheistíochta nó ina ndéanann sé gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir leis an Airteagal seo.

I gcás inar gá chun gur féidir le ÚEUM nó leis na húdaráis inniúla a chúraimí nó a gcúraimí a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo, féadfaidh ÚEUM, lena n-áirítear ar iarraidh ó údarás inniúil sna Ballstáit ina soláthraíonn gnólacht tríú tír seirbhísí infheistíochta nó ina ndéanann sé gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir leis an Airteagal seo, a iarraidh ar ghnólachtaí tríú tír a sholáthraíonn seirbhísí infheistíochta nó a dhéanann gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir leis an Airteagal seo, tuilleadh faisnéise maidir lena gcuid oibríochtaí a chur ar fáil.

6b.

I gcás ina soláthróidh gnólacht tríú tír seirbhísí infheistíochta nó ina ndéanfaidh sé gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir leis an Airteagal seo, na sonraí a bhaineann le gach ordú agus gach idirbheart in ionstraimí airgeadais a rinne an gnólacht sin san Aontas, bíodh sé ar a chuntas féin nó ar son cliaint, déanfaidh sé iad a choimeád ar fáil do ÚEUM ar feadh tréimhse cúig bliana.

Ar iarraidh ón údarás inniúil i mBallstát, i gcás ina soláthróidh gnólacht tríú tír seirbhísí infheistíochta nó ina ndéanfaidh sé gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir leis an Airteagal seo, déanfaidh ÚEUM rochtain ar na sonraí ábhartha a choimeádtar ar fáil dó i gcomhréir leis an gcéad fhomhír agus cuirfidh sé na sonraí sin ar fáil don údarás inniúil iarrthach.

6c.

I gcás nach gcomhoibreoidh gnólacht tríú tír in imscrúdú nó i gcigireacht ar an láthair arna ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 47(2), nó i gcás nach gcomhlíonfaidh sé iarraidh ó ÚEUM i gcomhréir le míreanna 6a nó 6b den Airteagal seo in am trátha agus ar bhealach cuí, féadfaidh ÚEUM clárú an ghnólachta sin a tharraingt siar nó gníomhaíochtaí an ghnólachta a thoirmeasc nó a shrianadh ar bhonn sealadach i gcomhréir le hAirteagal 49.";

(e)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:

"7.   Déanfaidh ÚEUM, i gcomhairle le ÚBE, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun an fhaisnéis nach mór don ghnólacht tríú tír is iarratasóir a sholáthar san iarratas ar chlárú dá dtagraítear i mír 4 agus an fhaisnéis nach mór a thuairisciú i gcomhréir le mír 6a a shonrú.

Cuirfidh ÚEUM na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Meán Fómhair 2021.

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10 go hAirteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.";

(f)

cuirtear an mhír seo a leanas isteach:

"8.   Forbróidh ÚEUM dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun an fhormáid a shonrú ina bhfuil an t-iarratas ar chlárú dá dtagraítear i mír 4 le cur isteach agus an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 6a le tuairisciú.

Cuirfidh ÚEUM na dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Meán Fómhair 2021.

Tugtar an chumhacht don Choimisiún chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.";

(5)

leasaítear Airteagal 47 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

"1.   Féadfaidh an Coimisiún cinneadh a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 51(2) i ndáil le tríú tír á rá go n‐áirithíonn socruithe dlíthiúla agus maoirseachta an tríú tír sin gach ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

go gcomhlíonann gnólachtaí atá údaraithe sa tríú tír sin ceanglais maidir le stuamacht, eagrúchán agus iompar gnó atá ceangailteach de réir dlí agus ag a bhfuil éifeacht choibhéiseach leis na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo, i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i Rialachán (AE) 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*9), i dTreoir 2013/36/AE, i dTreoir 2014/65/AE agus i dTreoir 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*10) agus sna bearta cur chun feidhme arna nglacadh faoi na gníomhartha reachtacha sin;

(b)

go bhfuil gnólachtaí atá údaraithe sa tríú tír sin faoi réir maoirseacht agus forfheidhmiú éifeachtach lena áirithiú go gcomhlíonfar na ceanglais is infheidhme maidir le stuamacht, eagrúchán agus iompar gnó atá ceangailteach de réir dlí; agus

(c)

go bhforáiltear le creat dlíthiúil an tríú tír sin do chóras coibhéiseach éifeachtach le haghaidh aitheantas a thabhairt do ghnólachtaí infheistíochta atá údaraithe faoi chórais dlí tríú tír.

I gcás inar dócha, tar éis an cinneadh dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh, go mbeidh tábhacht shistéamach don Aontas ag baint le scála agus raon feidhme na seirbhísí a sholáthraíonn gnólachtaí tríú tír agus na ngníomhaíochtaí a dhéanann siad san Aontas, ní fhéadfar a mheas go bhfuil éifeacht choibhéiseach ag na ceanglais maidir le stuamacht, eagrúchán agus iompar gnó atá ceangailteach de réir dlí leis na ceanglais a leagtar amach sna gníomhartha dá dtagraítear san fhomhír sin ach amháin tar éis measúnú mionsonraithe gráinneach a dhéanamh. Chuige sin, déanfaidh an Coimisiún measúnú freisin ar an gcóineasú maoirseachta idir an tríú tír lena mbaineann agus an tAontas agus cuirfidh sé an méid sin san áireamh.

1a.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 50 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh trí thuilleadh sonraí a thabhairt maidir leis na himthosca faoinar dócha, tar éis cinneadh coibhéise dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh, go mbeidh tábhacht shistéamach don Aontas ag baint le scála agus raon feidhme na seirbhísí a sholáthraíonn gnólachtaí tríú tír agus na ngníomhaíochtaí a dhéanann siad san Aontas.

I gcás inar dócha go mbeidh tábhacht shistéamach don Aontas ag baint le scála agus raon feidhme na seirbhísí a sholáthraíonn gnólachtaí tríú tír agus na ngníomhaíochtaí a dhéanann siad san Aontas, féadfaidh an Coimisiún coinníollacha sonracha oibríochtúla a chur i gceangal le cinntí coibhéise lena áirithiú go bhfuil ag ÚEUM agus ag údaráis náisiúnta inniúla na huirlisí is gá chun arbatráiste rialála a chosc agus faireachán a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí gnólachtaí infheistíochta tríú tír atá cláraithe i gcomhréir le hAirteagal 46(2) i leith seirbhísí a sholáthraítear agus gníomhaíochtaí a dhéantar san Aontas, deimhin a dhéanamh de go gcomhlíonann na gnólachtaí sin an méid seo a leanas:

(a)

na ceanglais ag a bhfuil éifeacht choibhéiseach leis na ceanglais dá dtagraítear in Airteagail 20 agus 21;

(b)

na ceanglais tuairiscithe ag a bhfuil éifeacht choibhéiseach leis na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 26, i gcás nach féidir an fhaisnéis sin a fháil go díreach agus ar bhonn leanúnach a bhuí le meabhrán tuisceana le húdarás inniúil tríú tír;

(c)

na ceanglais ag a bhfuil éifeacht choibhéiseach leis an oibleagáid trádála dá dtagraítear in Airteagail 23 agus 28, i gcás inarb infheidhme.

Agus an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo á ghlacadh, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an aithnítear an tríú tír mar dhlínse neamh‐chomhoibríoch chun críoch cánach faoin mbeartas ábhartha de chuid an Aontais nó mar thríú tír a bhfuil ardriosca ag baint léi de bhun Airteagal 9(2) de Threoir (AE) 2015/849.

"1b.   Féadfar a mheas go bhfuil éifeacht choibhéiseach ag creat an tríú tír maidir le stuamacht, eagrúchán agus iompar gnó i gcás ina gcomhlíonfaidh an creat sin na coinníollacha uile seo a leanas:

(a)

tá na gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí infheistíochta nó a fheidhmíonn gníomhaíochtaí infheistíochta sa tríú tír sin faoi réir údarú agus faoi réir maoirseachta agus forfheidhmiú éifeachtach ar bhonn leanúnach;

(b)

tá na gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí infheistíochta nó a fheidhmíonn gníomhaíochtaí infheistíochta sa tríú tír sin faoi réir ceanglais chaipitil leordhóthanacha agus, go háirithe, tá na gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí nó a dhéanann na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (3) nó (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE faoi réir ceanglais chaipitil is inchomparáide leis na ceanglais sin a chuirfidís i bhfeidhm dá mbeidís bunaithe san Aontas;

(c)

tá na gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí infheistíochta nó a fheidhmíonn gníomhaíochtaí infheistíochta sa tríú tír sin faoi réir ceanglais iomchuí is infheidhme maidir le scairshealbhóirí agus comhaltaí dá gcomhlacht bainistíochta;

(d)

tá gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí infheistíochta nó a fheidhmíonn gníomhaíochtaí infheistíochta faoi réir ceanglais maidir le hiompar gnó agus eagrúchán;

(e)

áirithítear trédhearcacht agus sláine an mhargaidh trí dhrochúsáid margaidh i bhfoirm déileáil cos istigh agus cúbláil margaidh a chosc.

Chun críocha mhír 1a den Airteagal seo, nuair a dhéantar measúnú ar choibhéis rialacha tríú tír maidir leis an oibleagáid trádála a leagtar amach in Airteagail 23 agus 28, déanfaidh an Coimisiún a mheasúnú freisin an bhforáiltear le creat dlíthiúil an tríú tír do chritéir chun ionaid trádála a ainmniú atá incháilithe maidir leis an oibleagáid trádála a chomhlíonadh, ar critéir iad a bhfuil an éifeacht chéanna acu agus atá ag na critéir sin a leagtar amach faoin Rialachán seo nó faoi Threoir 2014/65/AE.

(*9)  Rialachán (AE) 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir leis na ceanglais stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010, (AE) Uimh. 575/2013, (AE) Uimh. 600/2014 agus (AE) Uimh. 806/2014 (IO 314, 5.12.2019, lch1.)."

(*10)  Treoir (AE) 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 314 maidir le maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoracha 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/AE, 2013/36/AE, 2014/59/AE agus Treoir 2014/65/AE (IO 64).";"

(b)

leasaítear mír 2 mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):

"(a)

an sásra don mhalartú faisnéise idir ÚEUM agus údaráis inniúla na dtríú tíortha lena mbaineann, lena n-áirítear rochtain ar gach faisnéis a iarrann ÚEUM faoi na gnólachtaí nach de chuid AE iad atá údaraithe i dtríú tíortha agus, i gcás inarb ábhartha, na socruithe a bhaineann le comhroinnt na faisnéise sin ag ÚEUM tar éis sin le húdaráis inniúla na mBallstát;";

(ii)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):

"(c)

na nósanna imeachta maidir le comhordú gníomhaíochtaí maoirseachta, lena n‐áirítear imscrúduithe agus cigireachtaí ar an láthair a fhéadfaidh ÚEUM a dhéanamh, i gcomhar leis na húdaráis inniúla sna Ballstáit ina soláthraíonn an gnólacht tríú tíre seirbhísí infheistíochta nó ina ndéanann sé gníomhaíochtaí infheistíochta i gcomhréir le hAirteagal 46, i gcás inar gá sin a dhéanamh chun cúraimí ÚEUM nó an údaráis inniúil a bhaint amach i gcomhréir leis an Rialachán seo, tar éis údarás inniúil an tríú tír a chur ar an eolas ina leith.";

(iii)

cuirtear an pointe seo a leanas léi:

"(d)

na nósanna imeachta lena mbaineann iarraidh ar fhaisnéis de bhun Airteagal 46(6a) agus (6b) a fhéadfaidh ÚEUM a chur faoi bhráid gnólacht tríú tír atá cláraithe i gcomhréir le hAirteagal 46(2).";

(c)

cuirtear na míreanna seo a leanas isteach:

"5.   Déanfaidh ÚEUM faireachán ar na forbairtí rialála agus maoirseachta, ar na cleachtais forfheidhmiúcháin agus ar fhorbairtí margaidh ábhartha eile i dtríú tíortha a mbeidh cinntí coibhéise glactha ag an gCoimisiún ina leith de bhun mhír 1 chun a fhíorú go bhfuil na coinníollacha ar glacadh na cinntí ar a mbonn fós á gcomhlíonadh. Cuirfidh ÚEUM, ar bhonn bliantúil, tuarascáil rúnda faoi bhráid an Choimisiúin maidir le torthaí an fhaireacháin sin. I gcás ina measfaidh ÚEUM gurb iomchuí sin, féadfaidh ÚEUM dul i gcomhairle le ÚBE i dtaca leis an tuarascáil.

Leis an tuarascáil freisin, léireofar na treochtaí a thugtar faoi deara ar bhonn na sonraí a bhailítear faoi Airteagal 46(6a), go háirithe i dtaobh gnólachtaí a sholáthraíonn seirbhísí nó a dhéanann gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE.

6.   Déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn na tuarascála dá dtagraítear i mír 5, tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle ar bhonn bliantúil ar a laghad. Sa tuarascáil, beidh liosta de na cinntí coibhéise a rinne nó a tharraing an Coimisiún siar le linn na bliana tuairiscithe, mar aon le haon bhearta a rinne ÚEUM de bhun Airteagal 49, agus tabharfar an réasúnú atá leis na cinntí agus leis na bearta sin.

Beidh sa tuarascáil ón gCoimisiún faisnéis faoin bhfaireachán ar na forbairtí maidir le rialáil agus maoirseacht, faoi na cleachtais forfheidhmiúcháin agus forbairtí margaidh ábhartha eile i dtríú tíortha ar glacadh cinntí coibhéise ina leith. Sa tuarascáil, féachfar chomh maith ar an gcaoi ar tháinig forbairt ar sholáthar trasteorann seirbhísí infheistíochta ag gnólachtaí tríú tír go ginearálta agus, go háirithe, maidir le seirbhísí agus gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE. In am trátha, beidh sa tuarascáil freisin faisnéis maidir le measúnuithe coibhéise atá idir lámha ag an gCoimisiún i dtaca le tríú tír.";

(6)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 49:

"Airteagal 49

Bearta atá le déanamh ag ÚEUM

1.   Féadfaidh ÚEUM, ar bhonn sealadach, toirmeasc nó srian a chur ar ghnólacht tríú tír seirbhísí infheistíochta a sholáthar nó gníomhaíochtaí infheistíochta a dhéanamh le seirbhísí coimhdeacha nó gan aon seirbhísí coimhdeacha i gcomhréir le hAirteagal 46(1) i gcás inar mhainnigh an gnólacht tríú tír aon toirmeasc nó srian a chomhlíonadh arna fhorchur ag ÚEUM nó ÚBE i gcomhréir le hAirteagail 40 agus 41 nó ag údarás inniúil i gcomhréir le hAirteagal 42 nó inar mhainnigh sé iarraidh ó ÚEUM a chomhlíonadh i gcomhréir le hAirteagal 46(6a) agus (6b) in am trátha agus ar bhealach cuí, nó i gcás nach gcomhoibreoidh gnólacht tríú tír in imscrúdú nó i gcigireacht ar an láthair arna ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 47(2).

2.   Gan dochar do mhír 1, déanfaidh ÚEUM clárú gnólachta tríú tír sa chlár arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 48 a tharraingt siar i gcás inar chuir ÚEUM an t-ábhar faoi bhráid údarás inniúil an tríú tír agus nach ndearna an t-údarás inniúil sin na bearta iomchuí is gá chun infheisteoirí nó feidhmiú cuí na margaí san Aontas a chosaint, nó i gcás inar mhainnigh sé a léiriú go gcomhlíonann an gnólacht tríú tír lena mbaineann na ceanglais is infheidhme maidir leis sa tríú tír, nó na coinníollacha faoinar glacadh cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 47(1), agus go bhfuil feidhm ag ceann de na nithe seo a leanas:

(a)

tá ag ÚEUM cúiseanna a bhfuil bunús maith leo agus atá bunaithe ar fhianaise dhoiciméadaithe, lena n-áirítear an fhaisnéis bhliantúil a chuirtear ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 46(6a) ach gan a bheith teoranta don fhaisnéis sin, chun a chreidiúint go bhfuil an gnólacht tríú tír, le linn dó seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar san Aontas, ag gníomhú ar bhealach ar soiléir go ndéanfaidh sé dochar do leasanna infheisteoirí nó d'fheidhmiú ordúil na margaí;

(b)

tá ag ÚEUM cúiseanna a bhfuil bunús maith leo agus atá bunaithe ar fhianaise dhoiciméadaithe, lena n-áirítear an fhaisnéis bhliantúil a chuirtear ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 46(6a) ach gan a bheith teoranta don fhaisnéis sin, chun a chreidiúint go bhfuil an gnólacht tríú tír, le linn dó seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta a sholáthar san Aontas, tar éis sárú tromchúiseach a dhéanamh ar na forálacha is infheidhme maidir leis sa tríú tír agus ar ghlac an Coimisiún an Cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 47(1) ina leith.

3.   Cuirfidh ÚEUM in iúl d'údarás inniúil an tríú tír go bhfuil sé beartaithe aige beart a dhéanamh i gcomhréir le mír 1 nó mír 2 in am trátha.

Sula ndéanfaidh ÚEUM cinneadh faoin ngníomhaíocht iomchuí is ceart a dhéanamh faoin Airteagal seo, cuirfidh sé san áireamh cineál agus tromchúis an riosca d'infheisteoirí agus feidhmiú cuí na margaí san Aontas, ag féachaint do na critéir seo a leanas:

(a)

fad agus minicíocht an riosca a bhí ann;

(b)

ar nocht an riosca laigí tromchúiseacha nó sistéamacha i nósanna imeachta gnólachtaí tríú tír;

(c)

an raibh an riosca ina chúis le coireacht airgeadais, ar éascaíodh coireacht airgeadais de dheasca an riosca nó an raibh coireacht airgeadais inchurtha i leith an riosca ar shlí eile;

(d)

ar tháinig an riosca chun cinn d'aon ghnó nó le faillí.

Cuirfidh ÚEUM an Coimisiún agus an gnólacht tríú tír lena mbaineann ar an eolas gan mhoill faoi aon bheart a glacadh i gcomhréir le mír 1 nó 2 agus foilseoidh sé a chinneadh ar a shuíomh gréasáin.

Déanfaidh an Coimisiún a mheasúnú an bhfuil na coinníollacha faoinar glacadh cinneadh i gcomhréir le hAirteagal 47(1) ann fós i ndáil leis an tríú tír lena mbaineann.";

(7)

in Airteagal 52, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

"13.   Faoin 31 Nollaig 2020, déanfaidh ÚEUM measúnú ar na riachtanais foirne agus ar na riachtanais acmhainní a eascraíonn as a chumhachtaí agus a dhualgais a ghlacadh de láimh i gcomhréir le hAirteagal 64 de Rialachán (AE) 2019/2033 agus cuirfidh sé tuarascáil faoin measúnú sin faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin.";

(8)

in Airteagal 54, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:

"1.   Féadfaidh gnólachtaí tríú tír leanúint de sheirbhísí agus gníomhaíochtaí a sholáthar sna Ballstáit, i gcomhréir leis na córais náisiúnta, go dtí trí bliana tar éis cinneadh a bheith glactha ag an gCoimisiún i ndáil leis an tríú tír ábhartha i gcomhréir le hAirteagal 47. Seirbhísí agus gníomhaíochtaí nach gcumhdaítear le cinneadh den sórt sin, féadfar leanúint de bheith á soláthar i gcomhréir le córas náisiúnta.".

Airteagal 64

Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 806/2014

In Airteagal 12a de Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (28), cuirtear an mhír seo a leanas leis:

"3.   I gcomhréir le hAirteagal 65 de Rialachán (AE) 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*11), déanfar tagairtí sa Rialachán seo d'Airteagal 92 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglais cistí dílse ar bhonn aonair de chuid gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 2 den Rialachán seo agus nach gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) nó 1(5) de Rialachán (AE) 2019/2033 iad a fhorléiriú mar a leanas:

(a)

le tagairtí do phointe (c) d'Airteagal 92(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le ceanglas cóimheasa caipitil iomláine sa Rialachán seo, tagrófar d'Airteagal 11(1) de Rialachán (AE) 2019/2033;

(b)

le tagairtí d'Airteagal 92(3) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 maidir le méid iomlán na neamhchosanta ar riosca sa Rialachán seo, tagrófar don cheanglas is infheidhme in Airteagal 11(1) de Rialachán (AE) 2019/2033, arna iolrú faoi 12,5.

I gcomhréir le hAirteagal 65 de Threoir (AE) 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*12), déanfar tagairtí sa Rialachán seo d'Airteagal 104a de Threoir 2013/36/AE maidir le ceanglais cistí dílse breise gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 2 den Rialachán seo agus nach gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) nó 1(5) de Rialachán (AE) 2019/2033 iad a fhorléiriú mar thagairtí d'Airteagal 40 de Threoir (AE) 2019/2034.

CUID A DEICH

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 65

Tagairtí do Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i ngníomhartha dlí eile de chuid an Aontais

Chun críocha na gceanglas stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta, déanfar tagairtí do Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i ngníomhartha dlí eile de chuid an Aontais a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo.

Airteagal 66

Teacht i bhfeidhm agus dáta cur i bhfeidhm

1.   Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.   Beidh feidhm aige ón 26 Meitheamh 2021.

3.   D'ainneoin mhír 2:

(a)

beidh feidhm ag pointí (2) agus (3) d'Airteagal 63 ón 26 Márta 2020;

(b)

beidh feidhm ag pointe (30) d'Airteagal 62 ón 25 Nollaig 2019.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 27 Samhain 2019.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

D. M. SASSOLI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

T. TUPPURAINEN


(1)  IO C 378, 19.10.2018, lch. 5.

(2)  IO C 262, 25.7.2018, lch. 35.

(3)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 8 Samhain 2019.

(4)  Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 176, 27.6.2013, lch. 1).

(5)  Treoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le rochtain ar ghníomhaíocht institiúidí creidmheasa agus maoirseacht stuamachta ar institiúidí creidmheasa agus ar ghnólachtaí infheistíochta, lena leasaítear Treoir 2002/87/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/48/CE agus Treoir 2006/49/CE (IO L 176, 27.6.2013, lch. 338).

(6)  Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Treoir 2002/92/CE agus Treoir 2011/61/AE (IO L 145, 30.4.2004, lch. 1).

(7)  Treoir (AE) 2019/2034 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 maidir le maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoracha 2002/87/CE, 2009/65/CE 2013/36/AE, 2011/61/AE, 2014/59/AE agus 2014/65/AE (féach leathanach 64 den Iris Oifigiúil seo).

(8)  Rialachán (AE) 2019/876 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann leis an gcóimheas luamhánaithe, leis an gcóimheas glanchistiúcháin chobhsaí, leis na ceanglais maidir le cistí dílse agus dliteanais incháilithe, leis an bpriacal creidmheasa contrapháirtí, leis an bpriacal margaidh, leis na risíochtaí ar chontrapháirtithe lárnacha, leis na risíochtaí ar ghnóthais chomhinfheistíochta, leis na risíochtaí móra, leis na ceanglais tuairiscithe agus nochta, agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 150, 7.6.2019, lch. 1).

(9)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/61 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 chun forlíonadh a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglas maidir le cumhdach leachtachta le haghaidh institiúidí creidmheasa (IO L 11, 17.1.2015, lch. 1).

(10)  Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 12).

(11)  Rialachán (AE) 2019/630 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a mhéid a bhaineann le cumhdach caillteanais íosta le haghaidh risíochtaí neamhthuillmheacha (IO L 111, 25.4.2019, lch. 4).

(12)  Treoir (AE) 2019/878 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2019 lena leasaítear Treoir 2013/36/AE a mhéid a bhaineann le heintitis dhíolmhaithe, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais, cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, an luach saothair, bearta agus cumhachtaí maoirseachta agus bearta caomhnaithe caipitil (IO L 150, 7.6.2019, lch. 253).

(13)  Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 173, 12.6.2014, lch, 84).

(14)  Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún (IO L 331, 15.12.2010, lch. 84).

(15)  Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críoch sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n-aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).

(16)  IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

(17)  Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála (IO L 201, 27.7.2012, lch. 1).

(18)  Treoir (AE) 2015/2366 ó Pharlaimint na hÉireann agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le seirbhísí íocaíochta sa mhargadh inmheánach, lena leasaítear Treoir 2002/65/CE, Treoir 2009/110/CE agus Treoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/64/CE (IO L 337, 23.12.2015, lch. 35).

(19)  Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le dul i mbun ghnó an Árachais agus an Athárachais agus gabháil don ghnó sin (Sócmhainneacht II) (IO L 335, 17.12.2009, lch. 1).

(20)  Treoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir leis na ráitis airgeadais bhliantúla, na ráitis airgeadais chomhdhlúite agus na tuarascálacha gaolmhara de chuid cineálacha áirithe gnóthas, lena leasaítear Treoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 78/660/CEE ón gComhairle agus Treoir 83/349/CEE ón gComhairle (IO L 182, 29.6.2013, lch. 19).

(21)  Rialachán (AE) Uimh. 2015/2365 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le trédhearcacht idirbheart maoinithe urrús agus maidir le hathúsáid agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 337, 23.12.2015, lch. 1).

(22)  Treoir 2002/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2002 maidir le maoirseacht fhorlíontach ar institiúidí creidmheasa, ar ghnóthais árachais agus ar ghnólachtaí infheistíochta in ilchuideachta airgeadais agus lena leasaítear Treoir 73/239/CEE, Treoir 79/267/CEE, Treoir 92/49/CEE, Treoir 92/96/CEE, Treoir 93/6/CEE agus Treoir 93/22/CEE ón gComhairle, agus Treoir 98/78/CE agus Treoir 2000/12/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 35, 11.2.2003, lch. 1).

(23)  Treoir Tarmligthe (AE) Uimh. 2017/593 ón gCoimisiún an 7 Aibreán 2016 lena bhforlíontar Treoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le hionstraimí airgeadais agus cistí de chuid cliant a chosaint, oibleagáidí um rialachas táirgí agus na rialacha is infheidhme maidir le soláthar nó fáil táillí, coimisiún nó sochar airgeadaíochta nó neamhairgeadaíochta ar bith (IO L 87, 31.3.2017, lch. 500).

(24)  Treoir 86/635/CEE ón gComhairle an 8 Nollaig 1986 maidir le cuntais bhliantúla agus cuntais chomhdhlúite banc agus institiúidí airgeadais eile (IO L 372, 31.12.1986, lch 1).

(25)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/578 ón gCoimisiún an 13 Meitheamh 2016 lena bhforlíontar Treoir 2014/65/AE maidir le margaí in ionstraimí airgeadais a mhéid a bhaineann le caighdeáin theicniúla rialála lena sonraítear na ceanglais ar chomhaontuithe agus scéimeanna cruthaithe margaidh (IO L 87, 31.3.2017, lch. 183).

(26)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/567 ón gCoimisiún an 18 Bealtaine 2016 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a mhéid a bhaineann le sainmhínithe, trédhearcacht, comhbhrú punainne agus bearta maoirseachta maidir le hidirghabháil táirge agus suíomhanna (IO L 87, 31.3.2017, lch. 90).

(27)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119. 4.5.2016, lch. 1).

(28)  Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 225, 30.7.2014, lch.1).


TREORACHA

5.12.2019   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 314/64


TREOIR (AE) 2019/2034 Ó Pharlaimint Na Heorpa Agus Ón Gcomhairle

an 27 Samhain 2019

maidir le maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoracha 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/AE, 2013/36/AE, 2014/59/AE agus 2014/65/AE

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 53(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (3),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Dlúthchuid de na coinníollacha rialála faoinar féidir le hinstitiúidí airgeadais seirbhísí a sholáthar san Aontas is ea maoirseacht stuamachta láidir. Tá gnólachtaí infheistíochta, maille le hinstitiúidí creidmheasa, faoi réir Rialachán (AE) Uimh 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) agus faoi réir Threoir 2013/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) maidir lena láimhseáil stuamachta agus maidir le maoirseacht stuamachta, agus leagtar amach na ceanglais údarúcháin agus na ceanglais eile eagrúcháin agus iompair atá orthu i dTreoir 2014/65/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6).

(2)

Den chuid is mó, is ar leaganacha comhleanúnacha de na caighdeáin rialála idirnáisiúnta atá na córais stuamachta reatha faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE bunaithe, ar caighdeáin iad a leagann Coiste Basel um Maoirseacht ar Bhaincéireacht síos le haghaidh grúpaí móra baincéireachta agus nach ndírítear ach i bpáirt ar na rioscaí sonracha a bhaineann leis na gníomhaíochtaí éagsúla a bhíonn ar siúl ag líon mór gnólachtaí infheistíochta. Dá bhrí sin, ba cheart díriú a thuilleadh ar na leochaileachtaí sonracha agus ar na rioscaí a bhaineann leis na gnólachtaí infheistíochta sin, trí bhíthin socruithe iomchuí agus comhréireacha stuamachta ar leibhéal an Aontais lena gcabhraítear cothrom na Féinne a chur ar fáil ar fud an Aontais, lena ráthaítear maoirseacht éifeachtach stuamachta, agus srian á choinneáil ag an am céanna ar chostais an chomhlíonta, agus lena n‐áirithítear leordhóthain caipitil i gcomhair rioscaí na ngnólachtaí infheistíochta.

(3)

Le maoirseacht fhónta stuamachta, ba cheart a áirithiú go ndéanfar gnólachtaí infheistíochta a bhainistiú ar dhóigh ordúil chun leas a gcliant. Ba cheart a chur san áireamh inti poitéinseal na ngnólachtaí infheistíochta agus a gcuid cliant rioscaí iomarcacha a ghlacadh mar aon leis na leibhéil éagsúla riosca a ghlacann gnólachtaí infheistíochta chucu féin agus na leibhéil éagsúla riosca a bhaineann leo. Ar an gcuma chéanna, ba cheart é a bheith d'aidhm ag an maoirseacht stuamachta sin a sheachaint go bhforchuirfí ualach riaracháin díréireach ar ghnólachtaí infheistíochta. Ag an am céanna, ba cheart a bheith in ann, le maoirseacht stuamachta mar sin, cothromaíocht a bhaint amach idir sábháilteacht agus fóntacht a áirithiú do ghnólachtaí infheistíochta agus costais iomarcacha a sheachaint a d'fhéadfadh an bonn a bhaint d'inmharthanacht a ngníomhaíochtaí gnó.

(4)

Is le díriú ar rioscaí comhchoiteanna a bhíonn ann d'institiúidí creidmheasa a ceapadh roinnt mhaith de na ceanglais a eascraíonn as creat Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE. Dá réir sin, déantar na ceanglais reatha a chalabrú, tríd is tríd, chun acmhainneacht iasachtaithe institiúidí creidmheasa a chaomhnú trí thimthriallta eacnamaíocha agus chun taisceoirí agus cáiníocóirí a chosaint ar chliseadh a d'fhéadfadh a bheith ann, agus níor ceapadh iad le díriú ar phróifílí riosca éagsúla uile gnólachtaí infheistíochta. Ní bhíonn punanna móra iasachtaí miondíola agus corparáideacha ag gnólachtaí infheistíochta agus ní ghlacann siad taiscí. Is mó seans gurbh fhéidir tionchar díobhálach a bheith ag cliseadh institiúidí creidmheasa ná cliseadh gnólachtaí infheistíochta ar chobhsaíocht fhoriomlán airgeadais, ach mar sin féin, baineann riosca le gnólachtaí infheistíochta nach mór aghaidh a thabhairt air trí bhíthin creat láidir. Mar sin, is mór idir na rioscaí a bhíonn ag bagairt ar an gcuid is mó de na gnólachtaí infheistíochta agus a bhaineann leo agus na rioscaí a bhíonn ag bagairt ar institiúidí creidmheasa agus a bhaineann leosan, difear ba cheart a léiriú go soiléir i gcreat stuamachta an Aontais.

(5)

Na héagsúlachtaí i gcur i bhfeidhm an chreata stuamachta reatha i mBallstáit éagsúla, is bagairt iad ar chothrom na Féinne do ghnólachtaí infheistíochta san Aontas, agus cuirtear isteach leo ar an rochtain a bhíonn ag infheisteoirí ar dheiseanna nua agus ar bhealaí nua leis na rioscaí a bhaineann leo a bhainistiú. Eascraíonn na héagsúlachtaí sin as an gcastacht fhoriomlán a bhaineann leis an gcreat a chur i bhfeidhm maidir le gnólachtaí infheistíochta éagsúla bunaithe ar na seirbhísí a sholáthraíonn siad, i gcás ina ndéanann roinnt údarás náisiúnta an cur i bhfeidhm sin a choigeartú nó a shruthlíniú sa dlí náisiúnta nó sa chleachtas náisiúnta. Ós rud é nach ndírítear sa chreat stuamachta reatha ar na rioscaí uile a bhíonn ann do chineálacha gnólachtaí infheistíochta áirithe agus a bhaineann leo, cuireadh forlíontáin chaipitil mhóra i bhfeidhm maidir le gnólachtaí infheistíochta áirithe i roinnt Ballstát. Ba cheart forálacha aonfhoirmeacha ina ndírítear ar na rioscaí sin a bhunú chun a áirithiú go ndéanfar maoirseacht stuamachta chomhchuibhithe ar ghnólachtaí infheistíochta ar fud an Aontais.

(6)

Mar sin, tá gá le córas stuamachta sonrach le haghaidh gnólachtaí infheistíochta nach gnólachtaí infheistíochta sistéamacha iad de bhua mhéid agus idirnascthacht na ngnólachtaí sin le gníomhaithe airgeadais agus eacnamaíocha eile. Mar sin féin, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta sistéamacha a bheith faoi réir an chreata stuamachta reatha faoi Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi Threoir 2013/36/AE agus. Is fothacar iad na gnólachtaí infheistíochta sin de chuid na ngnólachtaí infheistíochta a bhfuil feidhm ag an gcreat a leagtar síos i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE maidir leo faoi láthair agus nach mbaineann tairbhe as díolúintí tiomnaithe ó aon cheann dá bpríomhcheanglais. Tá samhlacha gnó agus próifílí riosca ag na gnólachtaí infheistíochta is mó agus is idirnasctha atá cosúil leo siúd atá ag institiúidí creidmheasa sonracha. Soláthraíonn siad seirbhísí a bhfuil cosúlacht na baincéireachta orthu agus déanann siad rioscaí a fhrithghealladh cuid mhór. De bhreis air sin, tá gnólachtaí infheistíochta sistéamacha sách mór le bheith ina mbagairt ar fheidhmiú cobhsaí ordúil na margaí airgeadais, agus tá samhlacha gnó agus próifílí riosca acu atá ina mbagairt air sin, ar aon chéim le hinstitiúidí creidmheasa móra. Dá bhrí sin, is iomchuí go mbeadh na gnólachtaí infheistíochta sin fós faoi réir na bhforálacha a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE.

(7)

Gnólachtaí infheistíochta a dhéileálann ar a gcuntas féin, a fhrithgheallann ionstraimí airgeadais nó a sholáthraíonn ionstraimí airgeadais ar bhonn oibleagáid dhaingean ar mórscála, nó ar comhaltaí imréitigh iad i gcontrapháirtithe lárnacha, d'fhéadfadh sé go mbeadh samhlacha gnó agus próifílí riosca acu atá comhchosúil leis na cinn a bhíonn ag institiúidí creidmheasa. I bhfianaise mhéid agus ghníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta den sórt sin, d'fhéadfaí rioscaí inchomparáide don chobhsaíocht airgeadais a bheith ag baint leo mar institiúidí creidmheasa. Ba cheart rogha a bheith ag údaráis inniúla a cheangal ar na gnólachtaí leanúint de bheith faoi réir na láimhseála stuamachta céanna a bhaineann leis na hinstitiúidí creidmheasa sin a thagann faoi raon feidhme Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus faoi réir chomhlíonadh na maoirseachta stuamachta faoi Threoir 2013/36/AE.

(8)

D'fhéadfadh sé gurbh ann do Bhallstáit nach ionann na húdaráis atá inniúil ar mhaoirseacht stuamachta a dhéanamh iontu ar ghnólachtaí infheistíochta agus na húdaráis sin atá inniúil ar mhaoirseacht a dhéanamh iontu ar iompraíocht sa mhargadh. Dá bhrí sin, tá sé riachtanach sásra comhair agus malartaithe faisnéise a chruthú idir na húdaráis sin chun a áirithiú go ndéanfar maoirseacht stuamachta chomhchuibhithe ar ghnólachtaí infheistíochta ar fud an Aontais, rud a fheidhmeoidh go pras, éifeachtach.

(9)

Féadfaidh gnólacht infheistíochta a bheith i mbun trádála trí chomhalta imréitigh i mBallstát eile. I gcás ina ndéanann sé amhlaidh, ba cheart sásra a chur ar bhun chun faisnéis a roinnt idir na húdaráis inniúla ábhartha sna Ballstáit éagsúla. Le sásra den sórt sin, ba cheart a bheith in ann faisnéis a roinnt idir an t‐údarás inniúil a dhéanann maoirseacht stuamachta ar an ngnólacht infheistíochta agus an t‐údarás ábhartha a dhéanann maoirseacht ar an gcomhalta imréitigh nó an t‐údarás a dhéanann maoirseacht ar an gcontrapháirtí lárnach faoin tsamhail agus na paraiméadair arna n‐úsáid chun ceanglais chorrlaigh na gnólachta infheistíochta a ríomh i gcás ina mbaintear úsáid as modh ríofa den sórt sin mar bhonn do cheanglais cistí dílse an ghnólachta infheistíochta.

(10)

Chun comhchuibhiú caighdeán agus cleachtas maoirseachta a chur chun cinn san Aontas, ba cheart an phríomhinniúlacht a bheith ag an Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7) (ÚBE) i ndlúthchomhar leis an Údarás Maoirseachta Eorpach (Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8) (ÚEUM) i leith cleachtais mhaoirseachta a chomhordú agus a chóineasú ó thaobh formhaoirseacht stuamachta a dhéanamh ar ghnólachtaí infheistíochta sa Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais (CEMA).

(11)

Ba cheart an leibhéal caipitil tosaigh atá de dhíth ar ghnólacht infheistíochta a bhunú ar na seirbhísí agus ar na gníomhaíochtaí a údaraítear don ghnólacht infheistíochta sin a sholáthar agus a dhéanamh faoi seach, de réir Threoir 2014/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Ós rud é gur féidir leis na Ballstáit an leibhéal caipitil tosaigh is gá a ísliú i gcásanna sonracha, dá bhforáiltear i dTreoir 2013/36/AE, ar thaobh amháin, agus i gcás chur chun feidhme míchothrom na Treorach sin, ar an lámh eile, is amhlaidh nach ionann an leibhéal caipitil tosaigh is gá ar fud an Aontais. Chun deireadh a chur leis an ilroinnt sin, ba cheart an leibhéal caipitil tosaigh is gá a chomhchuibhiú i gcás na ngnólachtaí infheistíochta ar fad atá san Aontas. D'fhonn na bacainní ar dhul isteach sa mhargadh, atá ann faoi láthair i gcás saoráidí trádála iltaobhacha (MTFanna) nó saoráidí trádála eagraithe (OTFanna), a laghdú, ba cheart caipitil tosaigh na ngnólachtaí infheistíochta a oibríonn mar MTF nó mar OTF a shocrú ag an leibhéal dá dtagraítear sa Treoir seo. I gcás ina n‐údaraítear do ghnólacht infheistíochta atá údaraithe chun OTF a oibriú dul i mbun déileála ar a chuntas féin faoi na coinníollacha dá bhforáiltear in Airteagal 20 de Threoir 2014/65/AE, ba cheart a chaipitil tosaigh a shocrú ag an leibhéal dá dtagraítear sa Treoir seo.

(12)

Cé nár cheart do ghnólachtaí infheistíochta a bheith fós ag teacht faoi raon feidhme Rialachán (AE) Uimh 575/2013 nó Threoir 2013/36/AE, ba cheart go gcoimeádfadh an a bheith fós coincheapa áirithe a úsáidtear i gcomhthéacs na ngníomhartha reachtacha sin a an chiall sheanbhunaithe chéanna. Chun léamh comhleanúnach ar na coincheapa sin i ngníomhartha dlí de chuid an Aontais a chumasú agus a éascú, ba cheart tagairtí i ngníomhartha den sórt sin don mhéid seo a leanas a fhorléiriú mar thagairtí do na forálacha comhfhreagracha sa Treoir seo: caipiteal tosaigh gnólachtaí infheistíochta, cumhachtaí maoirseachta údarás inniúil le haghaidh gnólachtaí infheistíochta, an próiseas inmheánach measúnúcháin ar leordhóthanacht chaipitil na ngnólachtaí infheistíochta, an próiseas athbhreithnithe agus meastóireachta maoirseachta ar údaráis inniúla le haghaidh gnólachtaí infheistíochta, agus forálacha rialachais agus luacha saothair is infheidhme maidir le gnólachtaí infheistíochta.

(13)

Le feidhmiú cuí na margaí inmheánacha, is gá an fhreagracht as maoirseacht stuamachta a dhéanamh ar ghnólacht infheistíochta, go háirithe i ndáil lena shócmhainneacht, a bheith ar údarás inniúil a Bhallstáit baile. Chun maoirseacht éifeachtach ar ghnólachtaí infheistíochta i mBallstáit eile a bhaint amach freisin, i gcás ina soláthraíonn siad seirbhísí nó ina bhfuil brainse acu, ba cheart dlúthchomhar agus malartú faisnéise le húdaráis inniúla na mBallstát sin a áirithiú.

(14)

Chun críoch faisnéise agus maoirseachta, agus go háirithe chun cobhsaíocht an chórais airgeadais a áirithiú, ba cheart d'údaráis inniúla Ballstát óstach a bheith in ann, de réir an cháis, seiceálacha ar an láthair a dhéanamh agus cigireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí brainsí gnólachtaí infheistíochta ar a gcríoch, agus faisnéis a éileamh faoi ghníomhaíochtaí na mbrainsí sin. Ba cheart don Bhallstát baile a bheith freagrach as bearta maoirseachta na mbrainsí, áfach.

(15)

Chun faisnéis atá íogair ó thaobh tráchtála de a chosaint, le linn d'údaráis inniúla a gcuid cúraimí maoirseachta a dhéanamh agus faisnéis rúnda a mhalartú, ba cheart dóibh a bheith faoi réir rialacha rúndachta gairmiúla.

(16)

Chun cur le maoirseacht stuamachta gnólachtaí infheistíochta agus cosaint cliant gnólachtaí infheistíochta, ba cheart d'iniúchóirí an fíorú a dhéanamh ar bhealach neamhchlaonta agus fíorais a thuairisciú go pras do na húdaráis inniúla, fíorais a bhféadfadh éifeacht thromchúiseach a bheith acu ar staid airgeadais gnólachta infheistíochta nó ar eagrú riaracháin agus cuntasaíochta gnólachta infheistíochta.

(17)

Chun críocha na Treorach seo, ba cheart sonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9) agus le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (10). Go háirithe, i gcás ina gceadaítear leis an Treoir seo sonraí pearsanta a mhalartú le tríú tíortha, ba cheart feidhm a bheith ag forálacha ábhartha Chaibidil V de Rialachán (AE) 2016/679 agus Chaibidil V de Rialachán (AE) 2018/1725.

(18)

Chun comhlíonadh na n‐oibleagáidí a leagtar síos sa Treoir seo agus i Rialachán (AE) 2019/2033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (11) a choimirciú, ba cheart do na Ballstáit foráil a dhéanamh maidir le smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin eile atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Chun a áirithiú go mbeidh éifeacht athchomhairleach ag smachtbhannaí riaracháin, ba cheart iad a fhoilsiú – ach amháin i ndálaí áirithe a shainítear go maith. Chun go bhféadfaidh cliaint agus infheisteoirí cinneadh eolasach a dhéanamh faoina roghanna infheistíochta, ba cheart rochtain a bheith ag na cliaint agus na hinfheisteoirí sin ar fhaisnéis maidir le smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin eile a fhorchuirtear ar ghnólachtaí infheistíochta.

(19)

Chun sáruithe ar fhorálacha náisiúnta lena dtrasuitear an Treoir seo agus sáruithe ar Rialachán (AE) 2019/2033 a bhrath, ba cheart na cumhachtaí imscrúdaitheacha is gá a bheith ag na Ballstáit agus ba cheart dóibh sásraí éifeachtacha, meara a bhunú chun sáruithe ionchasacha nó a dhéantar a thuairisciú.

(20)

Ba cheart caipiteal inmheánach a bheith ag gnólachtaí infheistíochta, nach meastar gur gnólachtaí beaga neamh-idirnasctha iad, is leor ó thaobh cainníochta, cáilíochta agus dáilte de chun na rioscaí sonracha a bhaineann leo nó ar bhaol go mbainfidís leo a chumhdach. Ba cheart d'údaráis inniúla a áirithiú go mbeidh straitéisí agus próisis leordhóthanacha i bhfeidhm chun leordhóthanacht a gcaipitil inmheánaigh a mheasúnú agus a choimeád. Ba cheart d'údaráis inniúla a bheith in ann a iarraidh ar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha ceanglais chomhchosúla a chur i bhfeidhm i gcás inarb iomchuí.

(21)

Ba cheart athbhreithniú maoirseachta agus cumhachtaí meastóireachta a bheith ina n‐uirlis rialála thábhachtach lena bhféadfadh údaráis inniúla eilimintí cáilíochtúla a mheasúnú, lena n‐áirítear rialachas inmheánach agus rialuithe inmheánacha, próisis agus nósanna imeachta maidir le bainistiú riosca agus, más gá, ceanglais bhreise a shocrú, lena n‐áirítear i ndáil le cistí dílse agus ceanglais leachtachta go háirithe i gcás gnólachtaí infheistíochta nach meastar gur gnólachtaí beaga neamh-idirnasctha iad, agus i gcás ina measann an t‐údarás inniúil go bhfuil údar cuí leis agus gurb iomchuí sin i gcás gnólachtaí beaga neamh-idirnasctha freisin.

(22)

In Airteagal 157 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), leagtar síos an prionsabal go bhfuil pá comhionann as obair chomhionann nó as obair dar luach comhionann ag dul d'oibrithe fireanna agus d'oibrithe baineanna araon. Ba cheart do na gnólachtaí infheistíochta an prionsabal sin a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach. Chun luach saothair a ailíniú le próifíl riosca gnólachtaí infheistíochta agus cothrom na Féinne a ráthú, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta a bheith faoi réir prionsabail shoiléire i leith socruithe rialachais chorparáidigh agus rialacha maidir le luach saothair, ar socruithe agus rialacha inscne-neodracha iad, ina gcuirtear difríochtaí idir institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta san áireamh. Mar sin féin, ba cheart gnólachtaí beaga neamh-idirnasctha a dhíolmhú ó na rialacha sin toisc go bhfuil na forálacha maidir le luach saothair agus rialachas corparáideach a leagtar síos i dTreoir 2014/65/AE cuimsitheach go leor le haghaidh na gcineálacha gnólachtaí infheistíochta sin.

(23)

Ar an gcuma chéanna, léirítear i dtuarascáil ón gCoimisiún an 28 Iúil 2016 i ndáil leis an measúnú ar na rialacha maidir le luach saothair faoi Threoir 2013/36/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nach bhfuil na ceanglais faoi iarchur agus íoc amach in ionstraimí a leagtar síos i dTreoir 2013/36/AE oiriúnach do ghnólachtaí infheistíochta beaga neamhchasta ná d'fhoireann a bhfuil leibhéil ísle luacha saothair inathraithe acu. Tá gá le critéir shoiléire, chomhsheasmhacha agus chomhchuibhithe chun gnólachtaí infheistíochta agus daoine aonair atá díolmhaithe ó na ceanglais sin a shainaithint le cóineasú maoirseachta agus cothrom na Féinne a áirithiú. I bhfianaise a thábhachtaí atá an ról a bhíonn ag lucht ardioncaim maidir le gnó agus feidhmíocht fhadtéarmach na ngnólachtaí infheistíochta, ba cheart maoirseacht éifeachtach ar chleachtais luacha saothair agus ar threochtaí a bhaineann le lucht ardioncaim a áirithiú. Mar sin de, ba cheart do na húdaráis inniúla a bheith in ann faireachán a dhéanamh ar luach saothair lucht ardioncaim.

(24)

Ina theannta sin, is iomchuí solúbthacht a thabhairt do ghnólachtaí infheistíochta maidir leis an úsáid a bhaineann siad as ionstraimí neamhairgid agus luach saothair inathraithe á íoc acu, fad atá éifeacht leis na hionstraimí sin chun an cuspóir a bhaint amach i ndáil le leasanna na foirne a ailíniú le leasanna geallsealbhóirí éagsúla, amhail scairshealbhóirí agus creidiúnaithe, agus fad a chuidíonn siad luach saothair inathraithe a ailíniú le próifíl riosca an ghnólachta infheistíochta.

(25)

Tá ioncam gnólachtaí infheistíochta i bhfoirm táillí, coimisiún agus ioncaim eile i ndáil le seirbhísí infheistíochta éagsúla a sholáthar an-luaineach. Dá ndéanfaí an chomhpháirt athraitheach den luach saothair a theorannú do chuid den chomhpháirt sheasta den luach saothair, dhéanfaí difear do chumas an ghnólachta luach saothair a laghdú tráth a bhíonn ioncaim laghdaithe agus d'fhéadfadh sé go dtiocfadh méadú ar bhonn costais sheasta an ghnólachta dá dheasca sin agus d'fhéadfadh rioscaí a bheith ag baint leis sin do chumas an ghnólachta cor chun donais eacnamaíoch nó ioncam laghdaithe a sheasamh. Chun na rioscaí sin a sheachaint, níor cheart cóimheas uasta aonair idir na comhpháirteanna athraitheacha agus seasta den luach saothair a fhorchur ar ghnólachtaí infheistíochta neamhshistéamacha. Ina ionad sin, ba cheart do na gnólachtaí infheistíochta sin cóimheasa iomchuí a shocrú iad féin. Mar sin féin, níor cheart, leis an Treoir sin, cosc a chur ar Bhallstáit bearta a chur chun feidhme sa dlí náisiúnta arna gceapadh chun na gnólachtaí infheistíochta a chur faoi réir ceanglais is déine ag féachaint don chóimheas uasta idir comhpháirteanna athraitheacha agus seasta an luacha saothair. Níor cheart, leis an Treoir seo, cosc a chur ar Bhallstáit cóimheas uasta a fhorchur, dá dtagraítear san abairt roimhe seo, ar gach gnólacht infheistíochta nó ar chineálacha sonracha gnólachtaí infheistíochta.

(26)

Níor cheart cosc a chur, leis an Treoir seo, ar Bhallstáit cur chuige níos déine a ghlacadh a mhéid a bhaineann le luach saothair nuair a fhaigheann gnólachtaí infheistíochta tacaíocht airgeadais poiblí urghnách.

(27)

Úsáidtear struchtúir éagsúla rialachais ar fud na mBallstát. I mórán gach cás, úsáidtear struchtúr bord amháin nó dhá bhord. Ceaptar leis na sainmhínithe a úsáidtear sa Treoir seo go nglactar leis na struchtúir uile atá ann faoi láthair gan tús áite a thabhairt d'aon struchtúr faoi leith. Tá siad go hiomlán feidhmiúil chun críche rialacha a leagan amach atá dírithe ar thoradh ar leith beag beann ar dhlí náisiúnta na gcuideachtaí is infheidhme maidir le hinstitiúid i ngach Ballstát. Dá bhrí sin, níor cheart do na sainmhínithe cur isteach ar leithdháileadh ginearálta na n‐inniúlachtaí i gcomhréir le dlí náisiúnta na gcuideachtaí.

(28)

Ba cheart a thuiscint go mbíonn feidhmeanna feidhmiúcháin agus maoirseachta ag comhlachtaí bainistíochta. Tá éagsúlacht ag baint le hinniúlacht agus struchtúr na gcomhlachtaí bainistíochta ar fud na mBallstát. I mBallstáit ina bhfuil struchtúr sraith amháin ag comhlachtaí bainistíochta, is bord amháin a dhéanann na cúraimí bainistíochta agus maoirseachta de ghnáth. I mBallstáit ina bhfuil córas dhá shraith, is bord maoirseachta faoi leith a dhéanann an fheidhm mhaoirseachta, bord nach bhfuil aon fheidhmeanna feidhmiúcháin aige agus is bord bainistíochta eile a dhéanann an fheidhm feidhmiúcháin, bord atá freagrach agus cuntasach as bainistiú an ghnólachta ó lá go lá. Dá réir sin, sanntar cúraimí faoi leith do na heintitis dhifriúla laistigh den chomhlacht bainistíochta.

(29)

Mar fhreagairt ar an éileamh méadaitheach ón bpobal ar thrédhearcacht chánach, agus chun freagracht chorparáideach gnólachtaí infheistíochta a chur chun cinn, is iomchuí a cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta, murab incháilithe iad mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha, faisnéis áirithe a nochtadh ar bhonn bliantúil, lena n‐áirítear faisnéis faoi bhrabúis a rinneadh, faoi chánacha a íocadh agus faoi aon fhóirdheontais phoiblí a fuarthas.

(30)

Chun dul i ngleic le rioscaí ar leibhéal an ghrúpa gnólachtaí infheistíochta amháin, ba cheart tástáil caipitil grúpa a bheith ag gabháil leis an modh comhdhlúthaithe stuamachta a cheanglaítear le Rialachán (AE) 2019/2033 i gcás struchtúir grúpa níos simplí. Mar sin féin, sa dá chás, ba cheart an cinneadh i dtaca le maoirseoir an ghrúpa a bhunú ar na prionsabail chéanna a bhfuil feidhm acu i gcás maoirseacht ar bhonn comhdhlúite faoi Threoir 2013/36/AE. Chun comhar iomchuí a áirithiú, maidir le buneilimintí beart comhordaithe, agus, go háirithe, ceanglais faisnéise in éigeandálaí nó socruithe comhair agus comhordaithe, ba cheart iad a bheith cosúil leis na buneilimintí comhordaithe is infheidhme i gcomhthéacs an leabhair rialacha aonair d'institiúidí creidmheasa.

(31)

Ba cheart an Coimisiún a bheith in ann moltaí a chur faoi bhráid na Comhairle chun caibidlíocht a dhéanamh maidir le comhaontuithe idir an tAontas agus tríú tíortha chun maoirseacht a dhéanamh ar bhonn praiticiúil ar chomhlíonadh na tástála caipitil grúpa ag gnólachtaí infheistíochta, a bhfuil a gcuid máthairghnóthas bunaithe i dtríú tíortha, agus ag gnólachtaí infheistíochta atá ag oibriú i dtríú tíortha a bhfuil a gcuid máthairghnóthas bunaithe san Aontas. Ar an lámh eile, ba cheart na Ballstáit agus ÚBE a bheith in ann socruithe comhair a chur ar bhun le tríú tíortha chun a gcuid cúraimí maoirseachta a dhéanamh.

(32)

Chun deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú agus forluí a sheachaint idir an creat maoirseachta is infheidhme faoi láthair maidir le hinstitiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta araon agus an Treoir seo, leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Treoir 2013/36/AE le nach gcuimseofar gnólachtaí infheistíochta faoina raon feidhme a thuilleadh. Mar sin féin, ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta ar cuid de ghrúpa baincéireachta iad a bheith faoi réir na bhforálacha sin i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus i dTreoir 2013/36/AE atá ábhartha maidir leis an ngrúpa baincéireachta, amhail na rialacha maidir le comhdhlúthú stuamachta a leagtar amach in Airteagail 11 go 24 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus na forálacha maidir leis an máthairghnóthas idirmheánach de chuid AE dá dtagraítear in Airteagal 21b de Threoir 2013/36/AE.

(33)

Tá sé riachtanach go sonrófaí na bearta is gá do ghnóthais a dhéanamh lena fhíorú an dtagann siad faoin sainmhíniú ar institiúid creidmheasa a leagtar amach i bpointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus, dá bhrí sin, an gá dóibh údarú a fháil mar institiúid creidmheasa. Ós rud é go ndéanann roinnt gnólachtaí infheistíochta na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE cheana, ní mór, freisin, soiléire a áirithiú maidir le leanúnachas aon údaraithe a dheonófar do na gníomhaíochtaí sin. Go háirithe, is den ríthábhacht é go n‐áiritheodh údaráis inniúla go dtairgtear cinnteacht rialála leordhóthanach leis an aistriú ón gcreat reatha chuig an gcreat nua.

(34)

Chun maoirseacht éifeachtach a áirithiú, is den riachtanas é go ndéanfaidh na gnóthais a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 iarratas ar údarú mar institiúid creidmheasa. Dá bhrí sin, ba cheart an deis a bheith ag údaráis inniúla smachtbhannaí a chur i bhfeidhm maidir le gnóthais nach ndearna iarratas ar an údarú sin.

(35)

Trí leasú a dhéanamh ar an sainmhíniú ar “institiúid creidmheasa” i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 le Rialachán (AE) 2019/2033, féadfar, tráth a thiocfaidh sé i bhfeidhm an rialacháin dheireanaigh sin, gnólachtaí infheistíochta atá ag oibriú cheana ar bhonn údarú arna eisiúint i gcomhréir le Treoir 2014/65/AE a chur san áireamh. Ba cheart a cheadú do na gnóthais sin leanúint ar aghaidh ag oibriú faoina n‐údarú mar ghnólachtaí infheistíochta go ndeonófar údarú institiúide creidmheasa. Ba cheart do na gnólachtaí infheistíochta sin iarratas ar údarú a chur isteach mar institiúid creidmheasa ar a dhéanaí tráth arb ionann meánluach a sócmhainní iomlána míosúla agus aon cheann de na tairseacha a leagtar amach i bpointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 thar thréimhse 12 mhí as a chéile nó tráth ar mó an meánluach sin ná aon cheann de na tairseacha sin thar thréimhse 12 mhí as a chéile. I gcás ina mbaineann gnólachtaí infheistíochta aon cheann de na tairseacha a leagtar amach i bpointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 amach amhail ó dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo, ba cheart meánluach a sócmhainní iomlána míosúla a ríomh agus an 12 mhí leantacha roimh an dáta sin á gcur san áireamh. Ba cheart do na gnólachtaí infheistíochta sin iarratas ar údarú a dhéanamh mar institiúid creidmheasa laistigh de bhliain amháin agus lá amháin tar éis theacht i bhfeidhm na Treorach seo.

(36)

Féadfaidh leasú ar an sainmhíniú ar “institiúid creidmheasa” i Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 le Rialachán (AE) 2019/2033 difear a dhéanamh freisin do ghnóthais a rinne iarratas ar údarú mar ghnólachtaí infheistíochta cheana faoi Threoir 2014/65/AE agus a bhfuil an t‐iarratas fós ar feitheamh ina leith. Ba cheart na hiarratais sin a aistriú chuig na húdaráis inniúla faoi Threoir 2013/36/AE agus déileáil leo i gcomhréir leis na forálacha údarúcháin a leagtar amach sa Treoir sin más ionann sócmhainní iomlána beartaithe an ghnóthais agus aon cheann de na tairseacha a leagtar amach i bpointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, nó más mó iad ná aon cheann de na tairseacha sin.

(37)

Ina theannta sin, ba cheart gnóthais dá dtagraítear i bpointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a bheith faoi réir na gceanglas uile a bhaineann le rochtain a fháil ar ghníomhaíochtaí institiúidí creidmheasa a leagtar síos i dTeideal III de Threoir 2013/36/AE, lena n‐áirítear na forálacha a bhaineann le húdarú a tharraingt siar i gcomhréir le hAirteagal 18 den Treoir sin. Mar sin féin, ba cheart Airteagal 18 den Treoir sin a leasú lena áirithiú go bhféadfaidh údaráis inniúla an t‐údarú a dheonófar d'institiúid creidmheasa a tharraingt siar freisin i gcás ina n‐úsáidfidh an institiúid creidmheasa sin an t‐údarú a fhaigheann sí chun na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i bpointe (1)(b) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013, agus na gníomhaíochtaí sin amháin, a dhéanamh, agus i gcás ina mbeidh, ar feadh tréimhse cúig bliana as a chéile, meánsócmhainní iomlána aici atá faoi bhun na dtairseach a leagtar amach sa phointe sin.

(38)

De bhun Airteagal 39 de Threoir 2014/65/AE, tá gnólachtaí tríú tír a sholáthraíonn seirbhísí airgeadais san Aontas faoi réir córais náisiúnta, agus is féidir go mbeidh orthu brainse a bhunú i mBallstát dá bharr sin. Chun go n‐éascófar an faireachán agus an measúnú tráthrialta a dhéanann gnólachtaí tríú tír trí bhrainsí san Aontas ar ghníomhaíochtaí, ba cheart údaráis inniúla a chur ar an eolas faoi scála agus raon feidhme na seirbhísí agus na ngníomhaíochtaí a sholáthraítear agus a dhéantar trí bhrainsí ina gcríoch.

(39)

Na crostagairtí sonracha atá i dTreoracha 2009/65/CE (12), 2011/61/AE (13) agus 2014/59/AE (14) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle d'fhorálacha Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 agus Threoir 2013/36/AE nach bhfuil feidhm acu a thuilleadh maidir le gnólachtaí infheistíochta amhail ó dháta chur i bhfeidhm na Treorach seo agus Rialachán (AE) 2019/2033 ba cheart iad a fhorléiriú mar thagairtí do na forálacha comhfhreagracha atá sa Treoir seo agus i Rialachán (AE) 2019/2033.

(40)

D'eisigh ÚBE, i gcomhar le ÚEUM, tuarascáil bunaithe ar anailís chúlra chríochnúil, ar bhailiú sonraí agus ar chomhairliúchán do chóras stuamachta saincheaptha do gach gnólacht infheistíochta neamhshistéamach atá mar bhonn leis an gcreat stuamachta athbhreithnithe do ghnólachtaí infheistíochta.

(41)

Chun cur i bhfeidhm comhchuibhithe na Treorach seo a áirithiú, ba cheart do ÚBE dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a fhorbairt chun na critéir chun gnólachtaí infheistíochta áirithe a chur faoi réir Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a shonrú tuilleadh, chun an fhaisnéis ba cheart d'údaráis inniúla na mBallstát baile agus na mBallstát óstach a mhalartú a shonrú i gcomhthéacs na maoirseachta, chun a leagan amach conas ba cheart do ghnólachtaí infheistíochta méid a gcuid gníomhaíochtaí a mheasúnú chun críoch ceanglais rialachais inmheánaigh agus, go háirithe, chun a mheasúnú an gnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha iad. Ba cheart a shonrú sna caighdeáin theicniúla rialála freisin cé na catagóirí foirne a bhfuil tionchar ábhartha ag a gcuid gníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl riosca gnólachtaí chun críoch forálacha maidir le luacha saothair, agus ba cheart a shonrú, chomh maith leis sin, cé na hionstraimí Chaipiteal Breise Leibhéal 1 agus Leibhéal 2 is incháilithe mar luach saothair inathraithe. Ar deireadh, ba cheart sna caighdeáin theicniúla rialála na heilimintí a shonrú chun measúnú a dhéanamh ar rioscaí sonracha leachtachta, ar chur i bhfeidhm ceanglas cistí dílse breise ag na húdaráis inniúla, agus ar fheidhmiú choláistí na maoirseoirí, Ba cheart don Choimisiún an Treoir seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála arna bhforbairt ag UBE a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun Airteagal 290 CFAE agus i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) 1093/2010. Ba cheart don Choimisiún agus do ÚBE a áirithiú gur féidir leis na gnólachtaí infheistíochta uile lena mbaineann na caighdeáin theicniúla rialála sin a chur i bhfeidhm ar bhealach atá comhréireach le cineál, fairsinge agus castacht na ngnólachtaí infheistíochta sin agus a gcuid gníomhaíochtaí.

(42)

Ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún freisin caighdeáin theicniúla cur chun feidhme arna bhforbairt ag ÚBE i dtaca le comhroinnt faisnéise idir údaráis inniúla agus ceanglais foilseacháin na n‐údarás inniúil agus caighdeáin theicniúla cur chun feidhme arna bhforbairt ag ÚEUM a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun Airteagal 291 CFAE agus i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 agus Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

(43)

Chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach na Treorach seo a áirithiú agus forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí shoiléiriú a dhéanamh ar na sainmhínithe sa Treoir seo, ar chaipiteal inmheánach agus measúnuithe riosca gnólachtaí infheistíochta agus ar athbhreithniú maoirseachta agus cumhachtaí meastóireachta údarás inniúil. Tá sé tábhachtach go háirithe go rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán iomchuí le linn an ullmhúcháin a bheidh ar bun aige, lena n‐áirítear comhairliúcháin ar leibhéal na saineolaithe agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr (15). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bhíonn ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(44)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir na Treorach seo, eadhon creat stuamachta éifeachtach comhréireach a chur ar bun lena áirithiú go n‐oibreoidh na gnólachtaí infheistíochta, atá údaraithe oibriú san Aontas, ar bhonn fónta airgeadais agus go ndéanfar iad a bhainistiú ar dhóigh ordúil lena n‐áirítear chun leas a gcliant, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(45)

I gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin (16), ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, doiciméad amháin nó níos mó a chur leis an bhfógra maidir lena mbearta trasuite, ar doiciméid iad lena mínítear an gaol idir codanna de threoir agus páirteanna comhfhreagracha na n‐ionstraimí náisiúnta trasuite. I ndáil leis an Treoir seo, measann an reachtóir go bhfuil údar cuí le doiciméid den sórt sin a tharchur,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

TEIDEAL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar

Leis an Treoir seo, leagtar síos rialacha maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

caipiteal tosaigh gnólachtaí infheistíochta;

(b)

cumhachtaí agus uirlisí maoirseachta chun go ndéanfaidh údaráis inniúla maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta;

(c)

údaráis inniúla do dhéanamh maoirseacht stuamachta ar ghnólachtaí infheistíochta ar mhodh atá comhsheasmhach leis na rialacha a leagtar amach i Rialachán (AE) 2019/2033;

(d)

ceanglais foilseacháin maidir le húdaráis inniúla i réimse na rialála stuamachta agus na maoirseachta ar ghnólachtaí infheistíochta.

Airteagal 2

Raon Feidhme

1.   Tá feidhm ag an Treoir seo maidir le gnólachtaí infheistíochta atá údaraithe agus a ndéantar maoirseacht orthu faoi Threoir 2014/65/AE.

2.   De mhaolú ar mhír 1, níl feidhm ag Teidil IV agus V den Treoir seo maidir le gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) agus (5) de Rialachán (AE) 2019/2033 agus a ndéanfar maoirseacht orthu maidir le comhlíonadh na gceanglas stuamachta faoi Theidil VII agus VIII de Threoir 2013/36/AE i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 1(2) de Rialachán (AE) 2019/2033.

Airteagal 3

Sainmhínithe

1.   Chun críocha na Treorach seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn “gnóthas seirbhísí coimhdeacha” gnóthas arb é a phríomhghníomhaíocht bheith i seilbh maoine nó maoin a bhainistiú, seirbhísí próiseála sonraí a bhainistiú, nó gníomhaíocht chomhchosúil atá coimhdeach le príomhghníomhaíocht gnólachta infheistíochta amháin nó níos mó;

(2)

ciallaíonn “údarú” an t‐údarú atá ag gnólacht infheistíochta i gcomhréir le hAirteagal 5 de Threoir 2014/65/AE;

(3)

ciallaíonn “brainse” brainse mar a shainmhínítear é i bpointe (30) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(4)

ciallaíonn “dlúthbhaint” dlúthbhaint mar a shainmhínítear é i bpointe (35) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(5)

ciallaíonn “údarás inniúil” údarás poiblí nó comhlacht Ballstáit atá aitheanta go hoifigiúil sa dlí náisiúnta, agus a dtugtar cumhacht dó leis an dlí náisiúnta maoirseacht a dhéanamh ar ghnólachtaí infheistíochta i gcomhréir leis an Treoir seo, mar chuid den chóras maoirseachta atá i bhfeidhm sa Bhallstát sin;

(6)

ciallaíonn “déileálaithe tráchtearraí agus lamháltais astaíochta” déileálaí tráchtearraí agus lamháltais astaíochta mar a shainmhínítear iad i bpointe (150) Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(7)

ciallaíonn “rialú” an caidreamh idir máthairghnóthas agus fochuideachta, mar a shainmhínítear é in Airteagal 22 de Threoir 2013/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (17), nó sna caighdeáin chuntasaíochta a bhfuil gnólacht infheistíochta faoina réir faoi Rialachán (CE) Uimh. 1606/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (18), nó caidreamh atá cosúil leis idir aon duine nádúrtha nó dlítheanach agus gnóthas;

(8)

ciallaíonn “comhlíonadh na tástála caipitil grúpa” comhlíonadh na gceanglas atá in Airteagal 8 de Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033 ag máthairghnóthas i ngrúpa gnólachtaí infheistíochta;

(9)

ciallaíonn “institiúid creidmheasa” institiúid creidmheasa mar a shainmhínítear é i bpointe (1) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013;

(10)

ciallaíonn “díorthaigh” díorthaigh mar a shainmhínítear iad i bpointe (29) Airteagal 2(1)(29) de Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (19);

(11)

ciallaíonn “institiúid airgeadais” institiúid airgeadais mar a shainmhínítear é i bpointe (13) d'Airteagal 4(1) de [Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033;

(12)

ciallaíonn “beartas um luach saothair inscne-neodrach” beartas luacha saothair inscne-neodrach mar a shainítear é i bpointe 65 d'Airteagal 3(1) de Threoir (AE) 2019/878, arna leasú le Treoir (AE) 2019/878 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (20);

(13)

ciallaíonn “grúpa” grúpa mar a shainmhínítear é in Airteagal 2(11) de Threoir 2013/34/AE;

(14)

ciallaíonn “staid chomhdhlúite” staid chomhdhlúite mar a shainmhínítear í i bpointe (11) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) 2019/2033;

(15)

ciallaíonn “maoirseoir grúpa” údarás inniúil atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh na tástála caipitil grúpa ag máthairghnólachtaí infheistíochta Aontais arna rialú ag máthairchuideachtaí sealbhaíochta infheistíochta nó ag máthairchuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais;

(16)

ciallaíonn “Ballstát baile” Ballstát baile mar a shainmhínítear é i bpointe (55)(a) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(17)

ciallaíonn “Ballstát óstach” Ballstát óstach mar a shainmhínítear é bpointe (56) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(18)

ciallaíonn “caipiteal tosaigh” an caipiteal is gá chun údarú a fháil mar ghnólacht infheistíochta, a sonraítear a mhéid agus a chineál in Airteagal 8 agus in Airteagal 11;

(19)

ciallaíonn “gnólacht infheistíochta” gnólacht infheistíochta mar a shainmhínítear é i bpointe (1) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(20)

ciallaíonn “grúpa gnólachtaí infheistíochta” grúpa gnólachtaí infheistíochta mar a shainmhínítear é i bpointe (25) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) 2019/2033;

(21)

ciallaíonn “cuideachta sealbhaíochta airgeadais” cuideachta sealbhaíochta airgeadais mar a shainmhínítear é i bpointe (23) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) 2019/2033;

(22)

ciallaíonn “seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta” seirbhísí agus gníomhaíochtaí infheistíochta mar a shainmhínítear iad i bpointe (2) Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(23)

ciallaíonn “comhlacht bainistíochta” comhlacht bainistíochta mar a shainmhínítear é i bpointe (36) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(24)

ciallaíonn “comhlacht bainistíochta i mbun a fheidhme maoirseachta” an comhlacht bainistíochta ag gníomhú ina ról formhaoirseachta agus faireacháin ar chinnteoireacht an lucht bainistíochta;

(25)

ciallaíonn “cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha” cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha mar a shainmhínítear é i bpointe (15) d'Airteagal 2 de Threoir 2002/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (21);

(26)

ciallaíonn “cuideachta sealbhaíochta gníomhaíochtaí measctha” máthairghnóthas, cé is moite de chuideachta sealbhaíochta airgeadais, cuideachta sealbhaíochta infheistíochta, institiúid creidmheasa, gnólacht infheistíochta nó cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha de réir bhrí Threoir 2002/87/CE, a mbeidh gnólacht infheistíochta amháin ar a laghad mar fhochuideachtaí aici;

(27)

ciallaíonn “bainistíocht shinsearach” bainistíocht shinsearach mar a shainmhínítear é i bpointe (37)d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(28)

ciallaíonn “máthairghnóthas” máthairghnóthas mar a shainmhínítear é i bpointe (32) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(29)

ciallaíonn “fochuideachta” fochuideachta mar a shainmhínítear é i bpointe (33) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE;

(30)

ciallaíonn “riosca sistéamach” riosca sistéamach mar a shainmhínítear é i bpointe (10) d'Airteagal 3(1)(10) de Threoir 2013/36/AE;

(31)

ciallaíonn “máthairghnólacht infheistíochta Aontais” máthairghnólacht infheistíochta Aontais mar a shainmhínítear é i bpointe (56) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033;

(32)

ciallaíonn “máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais” máthairchuideachta sealbhaíochta infheistíochta Aontais mar a shainmhínítear í i bpointe (57) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) 2019/2033;

(33)

ciallaíonn “máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais” máthairchuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha Aontais mar a shainmhínítear í i bpointe (58) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) 2019/2033.

2.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 58 chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí na sainmhínithe a leagtar amach i mír 1 a shoiléiriú chun an méid seo a leanas a dhéanamh:

(a)

cur i bhfeidhm aonfhoirmeach na Treorach seo a áirithiú;

(b)

forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh, agus an Treoir seo á cur i bhfeidhm.

TEIDEAL II

ÚDARÁIS INNIÚLA

Airteagal 4

Ainmniú agus cumhachtaí na n‐údarás inniúil

1.   Ainmneoidh na Ballstáit údarás inniúil amháin nó níos mó a chomhlíonfaidh na feidhmeanna agus na dualgais dá bhforáiltear sa Treoir seo agus i Rialachán 9AE) 2019/2033. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún, ÚBE agus ÚEUM ar an eolas faoin ainmniú sin, agus i gcás ina mbeidh níos mó ná údarás inniúil amháin i gceist, cuirfidh siad ar an eolas iad faoi fheidhmeanna agus dualgais gach údaráis inniúil.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis inniúla maoirseacht ar ghníomhaíochtaí gnólachtaí infheistíochta, agus, más infheidhme, ar ghníomhaíochtaí cuideachtaí sealbhaíochta infheistíochta agus cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh cheanglais na Treorach seo agus Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na cumhachtaí uile is gá ag na húdaráis inniúla, lena n‐áirítear an chumhacht seiceálacha a dhéanamh ar an láthair i gcomhréir le hAirteagal 14, an fhaisnéis is gá a fháil lena mheasúnú an bhfuil ceanglais na Treorach seo agus Rialachán (AE) 2019/2033 á gcomhlíonadh ag gnólachtaí infheistíochta agus, más infheidhme, cuideachtaí sealbhaíochta infheistíochta agus cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha, agus imscrúdú a dhéanamh ar sháruithe féideartha ar na ceanglais sin.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an saineolas, na hacmhainní, an acmhainneacht oibríochtúil, na cumhachtaí agus an neamhspleáchas is gá ag na húdaráis inniúla chun na feidhmeanna a bhaineann leis an maoirseacht stuamachta, leis na himscrúduithe agus leis na smachtbhannaí a leagtar amach sa Treoir seo a chomhlíonadh.

5.   Cuirfidh na Ballstáit de cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta an fhaisnéis uile is gá a sholáthar dá n‐údaráis inniúla chun a mheasúnú an bhfuil na forálacha náisiúnta lena dtrasuitear an Treoir seo agus Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033 á gcomhlíonadh acu. Is trí shásraí rialaithe inmheánaigh agus nósanna imeachta riaracháin agus cuntasaíochta na ngnólachtaí infheistíochta a chumasófar do na húdaráis inniúla chun a sheiceáil i gcónaí an bhfuil na forálacha sin á gcomhlíonadh acu.

6.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh gnólachtaí infheistíochta gach idirbheart dá gcuid agus gach córas doiciméad agus próiseas atá faoi réir na Treorach seo agus Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033 a thaifeadadh ar mhodh ina bhféadfaidh na húdaráis inniúla a sheiceáil i gcónaí an bhfuil na forálacha náisiúnta lena dtrasuítear an Treoir seo agus Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033 á gcomhlíonadh.

Airteagal 5

Lánrogha na n‐údarás inniúil gnólachtaí infheistíochta áirithe a chur faoi réir cheanglais Rialachán (AE) Uimh. 575/2013

1.   Féadfaidh na húdaráis inniúla a chinneadh ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a fheidhmiú de bhun phointe (c) den chéad fhomhír d'Airteagal 1(2) de Rialachán (AE) 2019/2033 i gcás gnólacht infheistíochta a dhéanann aon cheann de na gníomhaíochtaí a liostaítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE, i gcás inarb ionann agus EUR 5 bhilliún luach iomlán shócmhainní comhdhlúite an ghnólachta infheistíochta nó ar mó ná EUR 5 bhilliún an luach iomlán sin, arna ríomh mar mheán na 12 mhí roimhe sin, agus ina bhfuil feidhm ag ceann amháin nó níos mó de na critéir seo a leanas:

(a)

déanann an gnólacht infheistíochta na gníomhaíochtaí sin ar scála ar a bhféadfaí riosca sistéamach a bheith mar thoradh ar mhainneachtain nó ar anás gnólachta infheistíochta;

(b)

is comhalta imréitigh é gnólacht infheistíochta mar a shainmhínítear i bpointe (3) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) 2019/2033;

(c)

measann an t‐údarás inniúil go bhfuil bonn cirt leis i bhfianaise méid, cineál, scála agus castacht ghníomhaíochtaí an ghnólachta infheistíochta lena mbaineann, agus prionsabal na comhréireachta á chur san áireamh agus ag féachaint do cheann amháin nó níos mó de na tosca seo a leanas:

(i)

tábhacht an ghnólachta infheistíochta do gheilleagar an Aontais nó don Bhallstát ábhartha;

(ii)

tábhacht ghníomhaíochtaí trasteorann an ghnólachta infheistíochta;

(iii)

idirnascacht an ghnólachta infheistíochta leis an gcóras airgeadais.

2.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 maidir le déileálaithe tráchtearraí agus lamháltas astaíochta, gnóthais chomh-infheistíochta nó gnóthais árachais.

3.   I gcás ina gcinneann údarás inniúil ceanglais Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 a fheidhmiú i gcás gnólacht infheistíochta i gcomhréir le mír 1, déanfar maoirseacht ar an ngnólacht infheistíochta sin maidir le comhlíonadh na gceanglas stuamachta faoi Theideal VII agus Teideal VIII de Threoir 2013/36/AE.

4.   I gcás ina gcinneann údarás inniúil cinneadh a glacadh i gcomhréir le mír 1 a chúlghairm, cuirfidh sé sin in iúl don ghnólacht infheistíochta gan mhoill.

Maidir le haon chinneadh a ghlacann údarás inniúil i gcomhréir le mír 1, scoirfidh an cinneadh sin d'fheidhm a bheith aige i gcás nach mbaineann gnólacht infheistíochta an tairseach dá dtagraítear sa mhír sin amach a thuilleadh, arna ríomh thar thréimhse 12 mí as a chéile.

5.   Cuirfidh na húdaráis inniúla aon chinneadh a ghlacfar de bhun mhíreanna 1, 3 agus 4 in iúl do ÚBE gan mhoill.

6.   Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun na critéir a leagtar amach i bpointí (a) agus (b) de mhír 1 a shonrú tuilleadh, agus áiritheoidh sé go ndéanfar iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Nollaig 2020.

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún chun an Treoir seo a fhorlíonadh tuilleadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa dara fomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

Airteagal 6

Comhordú laistigh de na Ballstáit

1.   Comhoibreoidh údaráis inniúla go dlúth leis na húdaráis phoiblí nó leis na comhlachtaí atá freagrach ina mBallstát as maoirseacht a dhéanamh ar institiúidí creidmheasa agus institiúidí airgeadais. Cuirfidh na Ballstáit de cheangal ar na húdaráis inniúla sin agus ar na húdaráis phoiblí nó na comhlachtaí sin aon fhaisnéis a mhalartú, gan mhoill, is gá nó is ábhartha chun a gcuid feidhmeanna agus dualgas a fheidhmiú.

2.   Bunóidh údaráis inniúla atá neamhionann leo siúd atá ainmnithe i gcomhréir le hAirteagal 67 de Threoir 2014/65/AE sásra comhair leis na húdaráis sin agus sásra chun an fhaisnéis uile atá ábhartha maidir le feidhmiú a gcuid feidhmeanna agus dualgas faoi seach a mhalartú.

Airteagal 7

Comhar leis an gCóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais

1.   Agus a gcuid dualgas á ndéanamh acu, cuirfidh na húdaráis inniúla cóineasú uirlisí maoirseachta agus cleachtas maoirseachta san áireamh i gcur i bhfeidhm na bhforálacha dlí arna nglacadh de bhun na Treorach seo agus Rialachán (AE). 2019/2033

2.   Áiritheoidh na Ballstáit an méid seo a leanas:

(a)

go n‐oibreoidh na húdaráis inniúla, mar pháirtithe in CEMA, i gcomhar le chéile le hiontaoibh, agus lánurraim fhrithpháirteach á tabhairt acu dá chéile, go háirithe agus malartú faisnéise iomchuí, iontaofa, uileghabhálaí á áirithiú eatarthu féin agus idir páirtithe eile in CEMA;

(b)

go nglacfaidh na húdaráis inniúla páirt i ngníomhaíocht ÚBE, agus, de réir mar is iomchuí, i gcoláistí na maoirseoirí dá dtagraítear in Airteagal 48 den Treoir seo agus in Airteagal 116 de Threoir 2013/36/AE;

(c)

go ndéanfaidh na húdaráis inniúla gach iarracht lena áirithiú go gcloífear leis na treoirlínte agus leis na moltaí arna n‐eisiúint ag ÚBE de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 agus freagairt do na rabhaidh agus do na moltaí arna n‐eisiúint ag an mBord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS) de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (22);

(d)

go n‐oibreoidh na húdaráis inniúla i ndlúthchomhar le BERS;

(e)

trí na cúraimí agus na cumhachtaí a thugtar do na húdaráis inniúla, nach gcuirfear cosc ar na húdaráis inniúla sin do chomhlíonadh a gcuid dualgas ina gcáil mar chomhaltaí de ÚBE nó de BERS, nó faoin Treoir seo agus faoi Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033.

Airteagal 8

Gné mhaoirseachta an Aontais

Tabharfaidh na húdaráis inniúla i ngach Ballstát, i bhfeidhmiú a ndualgas ginearálta, aird mar is cuí ar an tionchar a d'fhéadfadh a bheith ag a gcinntí ar chobhsaíocht an chórais airgeadais sna Ballstáit eile lena mbaineann agus san Aontas ina iomláine, go háirithe, in éigeandálaí, bunaithe ar an bhfaisnéis atá ar fáil an tráth ábhartha.

TEIDEAL III

CAIPITEAL TOSAIGH

Airteagal 9

Caipiteal tosaigh

1.   Is é EUR 750 000 caipiteal tosaigh gnólachta infheistíochta a cheanglaítear de bhun Airteagal 15 de Threoir 2014/65/AE chun údarú a fháil aon cheann de na seirbhísí infheistíochta a sholáthar nó aon cheann de na gníomhaíochtaí infheistíochta a dhéanamh a liostaítear i bpointí (3) agus (6) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE.

2.   Is é EUR 75 000 caipiteal tosaigh gnólachta infheistíochta a cheanglaítear de bhun Airteagal 15 de Threoir 2014/65/AE chun údarú a fháil aon cheann de na seirbhísí infheistíochta a sholáthar nó na gníomhaíochtaí infheistíochta a dhéanamh a liostaítear i bpointí (1), (2), (4), (5) agus (7) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE ar gnólacht infheistíochta é nach gceadaítear dó airgead cliant ná urrúis ar leis a chliaint iad a shealbhú.

3.   Is é EUR 150 000 caipiteal tosaigh gnólachta infheistíochta a cheanglaítear de bhun Airteagal 15 de Threoir 2014/65/AE le haghaidh gnólachtaí infheistíochta eile seachas iad siúd dá dtagraítear i míreanna 1, 2 agus 4 den Airteagal seo.

4.   Is é EUR 750 000 caipiteal tosaigh gnólachta infheistíochta atá údaraithe chun seirbhísí infheistíochta a chur ar fáil nó an ghníomhaíocht infheistíochta a liostaítear i bpointe (9) de Roinn A d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2014/65/AE a dhéanamh, i gcás ina mbíonn an gnólacht infheistíochta sin ag déileáil ar a chuntas féin nó i gcás ina bhfuil cead aige déanamh amhlaidh.

Airteagal 10

Tagairtí do chaipiteal tosaigh i dTreoir 2013/36/AE

Déanfar tagairtí do leibhéil caipitil tosaigh a leagtar amach in Airteagal 9 den Treoir seo a fhorléiriú, ón 26 Meitheamh 2021, mar thagairtí a ghabhann ionad na dtagairtí i ngníomhartha dlí eile de chuid an Aontais do leibhéil caipitil tosaigh a leagtar amach i dTreoir 2013/36/AE, mar a leanas:

(a)

déanfar tagairtí do chaipiteal tosaigh na ngnólachtaí infheistíochta in Airteagal 28 de Threoir 2013/36/AE a fhorléiriú mar thagairtí d'Airteagal 9(1) den Treoir seo;

(b)

déanfar tagairtí do chaipiteal tosaigh gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 29 nó Airteagal 31 de Threoir 2013/36/AE a fhorléiriú mar thagairtí d'Airteagal 9(2), (3) nó (4) den Treoir seo, ag brath ar na cineálacha seirbhísí infheistíochta agus na ngníomhaíochtaí gnólachta infheistíochta atá i gceist;

(c)

déanfar tagairtí do chaipiteal tosaigh in Airteagal 30 de Threoir 2013/36/AE a fhorléiriú mar thagairtí d'Airteagal 9(1) den Treoir seo.

Airteagal 11

Comhdhéanamh an chaipitil tosaigh

Beidh caipiteal tosaigh gnólachta infheistíochta i gcomhréir le hAirteagal 9 de Rialachán (AE) 2019/2033.

TEIDEAL IV

MAOIRSEACHT STUAMACHTA

CAIBIDIL 1

Prionsabail na maoirseachta stuamachta

ROINN 1

INNIÚLACHTAÍ AGUS DUALGAIS NA MBALLSTÁT BAILE AGUS NA MBALLSTÁT ÓSTACH

Airteagal 12

Inniúlacht údaráis inniúla an Bhallstáit baile agus an Bhallstáit óstaigh

Is iad údaráis inniúla an Bhallstáit baile a bheidh freagrach as an maoirseacht stuamachta a dhéanamh ar ghnólachtaí infheistíochta, gan dochar do na forálacha sin sa Treoir seo lena dtugtar an fhreagrach d'údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh.

Airteagal 13

Comhar idir údaráis inniúla Ballstát éagsúil

1.   Oibreoidh údaráis inniúla na mBallstát éagsúil i ndlúthchomhar le chéile chun críocha a ndualgas de bhun na Treorach seo agus Rialachán Uimh. 2019/2033, go háirithe trí fhaisnéis a mhalartú faoi ghnólachtaí infheistíochta, gan mhoill, lena n‐áirítear an méid seo a leanas:

(a)

struchtúr bainistíochta agus úinéireachta an ghnólachta infheistíochta;

(b)

an gnólacht infheistíochta na ceanglais cistí dílse a chomhlíonadh;

(c)

ceanglais riosca chomhchruinnithe agus ceanglais leachtachta na gnólachta infheistíochta a bheith á gcomhlíonadh;

(d)

nósanna imeachta riaracháin agus cuntasaíochta agus sásraí rialaithe inmheánacha an ghnólachta infheistíochta;

(e)

aon ní eile is féidir a imreoidh tionchar ar an riosca a bhaineann leis an ngnólacht infheistíochta.

2.   Tabharfaidh údaráis inniúla láithreach an Bhallstáit baile d'údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh aon fhaisnéis agus aon chonclúidí a bhaineann le haon fhadhbanna nó aon rioscaí féideartha a bhaineann le gnólacht infheistíochta i leith cosaint cliant nó cobhsaíocht an chórais airgeadais sa Bhallstát óstach a shainaithneoidh siad agus iad i mbun maoirseacht ar ghníomhaíochtaí an ghnólachta infheistíochta.

3.   Gníomhóidh údaráis inniúla an Bhallstáit baile i ndáil le haon faisnéis a thabharfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh dóibh, trí na bearta uile is gá a dhéanamh chun na fadhbanna nó na rioscaí féideartha dá dtagraítear i mír 2 a sheachaint nó a leigheas. Má iarrtar é, míneoidh údaráis inniúla an Bhallstáit baile ar bhealach mionsonraithe d'údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh conas a chuir siad san áireamh an fhaisnéis agus na conclúidí a thug údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh.

4.   I gcás, tar éis sholáthar na faisnéise agus na gconclúidí dá dtagraítear i mír 2, ina measfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh nach ndearna údaráis inniúla an Bhallstáit baile na bearta is gá dá dtagraítear i mír 3, féadfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh, tar éis dóibh údaráis inniúla an Bhallstáit baile, ÚBE agus ÚEUM a chur ar an eolas, bearta iomchuí a dhéanamh chun cliaint a chosaint a gcuirtear seirbhísí ar fáil dóibh nó chun cobhsaíocht an chórais airgeadais a chosaint.

Féadfaidh na húdaráis inniúla a chur ar aghaidh chuig ÚBE cásanna inar diúltaíodh d'iarraidh ar chomhar, go háirithe iarraidh maidir le faisnéis a mhalartú, nó nár tugadh aghaidh uirthi laistigh de thráth réasúnach. Gan dochar d'Airteagal 258 CFAE, féadfaidh ÚBE gníomhú, i dtaca leis na cásanna sin, i gcomhréir leis na cumhachtaí a thugtar dó faoi Airteagal 19 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010. Féadfaidh ÚBE cúnamh a thabhairt do na húdaráis inniúla freisin teacht ar chomhaontú faoi fhaisnéis a mhalartú faoin Airteagal seo ar a thionscnamh féin i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 19(1) den Rialachán sin.

5.   Féadfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit baile nach n‐aontóidh le bearta údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh, féadfaidh siad an cás a chur faoi bhráid ÚBE agus gníomhóidh ÚBE i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 19 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010. I gcás ina ngníomhóidh ÚBE i gcomhréir leis an Airteagal sin, glacfaidh sé a chinneadh faoi cheann aon mhí amháin.

6.   Chun críche measúnú a dhéanamh ar an gcoinníoll i bpointe (c)den chéad fhomhír d'Airteagal 23(1) de Rialachán (AE) 2019/2033, féadfaidh údarás inniúil Bhallstát baile an ghnólachta infheistíochta faisnéis a iarraidh ar údarás inniúil Bhallstát baile an chomhalta imréitigh faisnéis a chur ar fáil maidir leis tsamhail corrlaigh agus leis na paraiméadair a úsáidtear chun ceanglas corrlaigh an ghnólachta infheistíochta ábhartha a ríomh.

7.   Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun ceanglais maidir le cineál agus saghas na faisnéise dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 den Airteagal seo a shonrú.

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

8.   Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla cur chun feidhme chun foirmeacha, teimpléid agus nósanna imeachta caighdeánacha a bhunú maidir leis na ceanglais comhroinnte faisnéise d'fhonn an mhaoirseacht ar ghnólachtaí infheistíochta a éascú.

Tugtar an chumhacht don Choimisiún na caighdeáin theicniúla cur chun feidhme dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

9.   Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla dá dtagraítear i míreanna 7 agus 8 faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Meitheamh 2021.

Airteagal 14

Seiceáil agus cigireacht ar an láthair ar bhrainsí atá lonnaithe i mBallstát eile

1.   Déanfaidh na Ballstáit óstaigh foráil, i gcás ina ndéanfaidh gnólacht infheistíochta atá údaraithe i mBallstát eile a ghníomhaíochtaí trí bhrainse, go bhféadfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit baile, tar éis dóibh údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh a chur ar an eolas, seiceálacha ar an láthair a dhéanamh iad féin nó trí idirghabhálaithe a cheapfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit baile chun na críche sin, ar an bhfaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 13(1) agus cigireacht a dhéanamh ar bhrainsí den sórt sin.

2.   Beidh sé de chumhacht ag údaráis inniúla an Bhallstáit baile, chun críoch maoirseachta agus i gcás ina measfaidh siad go bhfuil sé ábhartha i leith chobhsaíocht an chórais airgeadais sa Bhallstát baile, seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh de réir an cháis ar na gníomhaíochtaí a dhéanann brainsí de ghnólachtaí infheistíochta ar a gcríoch agus faisnéis a éileamh ar bhrainse faoina ghníomhaíochtaí.

Sula ndéanfaidh siad seiceálacha agus cigireachtaí den sórt sin, rachaidh údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh i gcomhairle, gan mhoill, le húdaráis inniúla an Bhallstáit baile.

A luaithe is féidir tar éis dóibh na seiceálacha agus na cigireachtaí sin a dhéanamh, tabharfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit óstaigh an fhaisnéis a fuarthas agus na torthaí is ábhartha maidir le measúnú riosca an ghnólachta infheistíochta lena mbaineann, tabharfaidh siad an fhaisnéis sin a fuarthas agus na torthaí sin d'údaráis inniúla an Bhallstáit baile.

ROINN 2

RÚNDACHT GHAIRMIÚIL AGUS AN DUALGAS TUAIRISCIÚ A DHÉANAMH

Airteagal 15

Rúndacht ghairmiúil agus malartú faisnéise rúnda

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na húdaráis inniúla agus na daoine uile a oibríonn do na húdaráis sin nó a d'oibrigh dóibh, lena n‐áirítear na daoine dá dtagraítear in Airteagal 76(1) de Threoir 2014/65/AE, go mbeidh siad faoi cheanglas oibleagáid na rúndachta gairmiúla chun críocha na Treorach seo agus Rialachán (AE) 2019/2033.

Ní fhéadfar faisnéis rúnda a gheobhaidh na húdaráis inniúla agus na daoine sin agus iad i mbun a ndualgas a nochtadh ach go hachomair nó i gcomhiomlán agus ar choinníoll nach féidir gnólachtaí infheistíochta aonair ná daoine aonair a shainaithint, gan dochar do chásanna atá cumhdaithe ag an dlí coiriúil.

I gcás inar dearbhaíodh go bhfuil an gnólacht infheistíochta féimheach nó i gcás ina mbeidh sé á fhoirceannadh go héigeantach, féadfar faisnéis rúnda nach mbaineann le tríú páirtithe a nochtadh in imeachtaí sibhialta nó tráchtála más gá an nochtadh sin chun na himeachtaí sin a chur i gcrích.

2.   Ní úsáidfidh údaráis inniúla an fhaisnéis rúnda a bailíodh, a malartaíodh nó a tarchuireadh de bhun na Treorach seo agus Rialachán (AE) 2019/2033 ach chun a ndualgais a dhéanamh agus go háirithe chun na gcríoch seo a leanas:

(a)

an mhaoirseacht ar rialacha stuamachta a leagtar amach sa Treoir seo agus i Rialachán (AE) 2019/2033;

(b)

chun smachtbhannaí a fhorchur;

(c)

in achomhairc riaracháin i gcoinne cinntí ó na húdaráis inniúla;

(d)

in imeachtaí cúirte arna dtionscnamh faoi Airteagal 23.

3.   Na daoine nádúrtha nó dlítheanacha agus comhlachtaí eile, diomaite de na húdaráis inniúla, a gheobhaidh faisnéis rúnda de bhun na Treorach seo agus Rialachán (AE) 2019/2033 ní úsáidfidh siad an fhaisnéis sin ach chun na gcríoch dá bhforálann an t‐údarás inniúil go sainráite nó i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

4.   Féadfaidh údaráis inniúla faisnéis rúnda a mhalartú chun críocha mhír 2 agus féadfaidh siad a dhearbhú go sainráite conas atáthar leis an bhfaisnéis sin a láimhseáil agus féadfaidh siad srian a chur go sainráite le haon tarchur breise den fhaisnéis sin.

5.   Leis an oibleagáid dá dtagraítear i mír 1, ní chuirfear cosc le húdaráis inniúil faisnéis rúnda a tharchur chuig an gCoimisiún nuair a bheidh gá leis an bhfaisnéis sin chun cumhachtaí an Choimisiún a fheidhmiú.

6.   Féadfaidh na húdaráis inniúla faisnéis rúnda a thabhairt do ÚBE, ÚEUM agus BERS, bainc cheannais na mBallstát, an Córas Eorpach Banc Ceannais (CEBC) agus an Banc Ceannais Eorpach, ina gcáil údaráis airgeadaíochta, agus, más iomchuí, do na húdaráis phoiblí a bhfuil sé de chúram orthu maoirseacht a dhéanamh ar chórais íocaíochta agus réitigh, i gcás ina mbeidh gá leis an bhfaisnéis sin chun a gcúraimí a dhéanamh.

Airteagal 16

Socruithe comhair le tríú tíortha chun faisnéis a mhalartú

Chun a gcúraimí maoirseachta a dhéanamh de bhun na Treorach seo nó Rialachán (AE) 2019/2033, agus d'fhonn faisnéis a mhalartú, ní fhéadfaidh údaráis inniúla na mBallstát, ÚBE agus ÚEUM, i gcomhréir le hAirteagal 33 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 nó le hAirteagal 33 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, de réir mar is infheidhme, socruithe comhair a thabhairt i gcrích le húdaráis maoirseachta tríú tíortha ná le húdaráis nó comhlachtaí tríú tíortha atá freagrach as na cúraimí seo a leanas, ar choinníoll go mbeidh an fhaisnéis a nochtar faoi réir ráthaíochtaí rúndachta gairmiúla atá coibhéiseach, ar a laghad, leis na ráthaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 15 den Treoir seo:

(a)

maoirseacht ar institiúidí airgeadais agus margaí airgeadais, lena n‐áirítear maoirseacht ar eintitis airgeadais ag a bhfuil ceadúnas chun oibriú mar chontrapháirtithe lárnacha, i gcás inar aithníodh contrapháirtithe lárnacha faoi Airteagal 25 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (23);

(b)

leachtú agus féimheacht gnólachtaí infheistíochta agus nósanna imeachta comhchosúla;

(c)

mhaoirsiú na gcomhlachtaí a bhfuil páirt acu i leachtú agus i bhféimheacht gnólachtaí infheistíochta agus i nósanna imeachta comhchosúla;

(d)

iniúchtaí reachtúla a dhéanamh ar institiúidí airgeadais nó institiúidí a riarann scéimeanna cúitimh;

(e)

maoirsiú daoine a bhfuil sé de chúram orthu iniúchtaí reachtúla a dhéanamh ar chuntais institiúidí airgeadais;

(f)

maoirsiú daoine atá gníomhach i margaí lamháltas astaíochtaí chun a áirithiú go mbeidh forléargas comhdhlúite ann ar mhargaí airgeadais agus ar spotmhargaí;

(g)

maoirsiú daoine atá gníomhach i margaí díorthach tráchtearraí talmhaíochta chun a áirithiú go mbeidh forléargas comhdhlúite ann ar mhargaí airgeadais agus ar spotmhargaí.

Airteagal 17

Dualgais daoine a bhfuil sé de chúram orthu cuntais bhliantúla agus chomhdhlúite a rialú

Forálfaidh na Ballstáit, maidir le haon duine atá údaraithe i gcomhréir le Treoir 2006/43/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (24) agus a dhéanann, i ngnólacht infheistíochta, na cúraimí a bhfuil tuairisc orthu in Airteagal 73 de Threoir 2009/65/CE nó in Airteagal 34 de Threoir 2013/34/AE, nó a dhéanann aon chúram reachtúil eile, go mbeidh sé de dhualgas air nó uirthi tuairisciú go pras do na húdaráis inniúla faoi aon fhíoras nó faoi aon chinneadh maidir leis an ngnólacht infheistíochta sin, nó maidir le gnóthas a bhfuil dlúthnaisc aige leis an ngnólacht infheistíochta sin:

(a)

ar sárú ábhartha é ar na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin a leagtar síos de bhun na Treorach seo;

(b)

a bhféadfadh sé go ndéanfadh sé difear d'fheidhmiú leanúnach an ghnólachta infheistíochta; nó

(c)

a bhféadfadh sé go mbeadh diúltú na cuntais a dheimhniú mar thoradh air nó ar féidir agúis a chur in iúl a bheith mar thoradh air

ROINN 3

Smachtbhannaí, cumhachtaí imscrúdúcháin agus an ceart chun achomhairc

Airteagal 18

Smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin eile

1.   Gan dochar do na cumhachtaí maoirseachta dá dtagraítear i Roinn 4 de Chaibidil 2 de Theideal IV den Treoir seo, lena n‐áirítear cumhachtaí imscrúdaitheachta agus cumhachtaí na n‐údarás inniúil leigheasanna a fhorchur, agus ceart na mBallstát foráil a dhéanamh maidir le smachtbhannaí coiriúla agus iad a fhorchur, leagfaidh na Ballstáit síos rialacha maidir le smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin eile agus áiritheoidh siad go mbeidh an chumhacht ag a n‐údaráis inniúla smachtbhannaí agus bearta den sórt sin a fhorchur i dtaca le sáruithe ar fhorálacha náisiúnta lena dtrasuitear an Treoir seo agus ar Rialachán (AE) 2019/2033, lena n‐áirítear i gcás inar fíor an méid seo a leanas maidir le gnólacht infheistíochta:

(a)

mainníonn sé socruithe rialachais inmheánacha a leagtar amach in Airteagal 26 a chur ar bun;

(b)

mainníonn sé faisnéis a thuairisciú do na húdaráis inniúla faoi chomhlíonadh na hoibleagáide maidir le ceanglais cistí dílse a shásamh a leagtar amach in Airteagal 11 de Rialachán 2019/2033, nó soláthraíonn sé faisnéis neamhiomlán nó mhíchruinn faoin méid sin dóibh, de shárú ar phointe (b) d'Airteagal 54(1) den Rialachán sin;

(c)

mainníonn sé, de shárú ar Airteagal 54 de Rialachán (AE) 2019/2033, faisnéis a thuairisciú do na húdaráis inniúla faoi riosca comhchruinnithe nó soláthraíonn sé faisnéis neamhiomlán nó mhíchruinn dóibh;

(d)

téann sé faoi riosca comhchruinnithe os cionn na dteorainneacha a leagtar amach in Airteagal 37 de Rialachán (AE) 2019/2033, gan dochar d'Airteagail 38 agus 39 den Rialachán sin;

(e)

mainníonn sé go rialta nó ar bhonn leanúnach sócmhainní leachtacha a shealbhú de shárú ar Airteagal 43 de Rialachán (AE) 2019/2033, gan dochar d'Airteagal 44 den Rialachán sin;

(f)

mainníonn sé faisnéis a nochtadh, nó soláthraíonn sé faisnéis neamhiomlán nó mhíchruinn, de shárú ar na forálacha a leagtar amach i gCuid a Sé de Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033;

(g)

déanann sé íocaíochtaí le sealbhóirí ionstraimí atá ar áireamh i gcistí dílse an ghnólachta infheistíochta i gcás ina gcuirtear toirmeasc le hAirteagal 28, 52 nó 63 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ar íocaíochtaí den sórt sin le sealbhóirí ionstraimí atá ar áireamh i gcistí dílse;

(h)

faightear faoi dhliteanas é i leith sárú tromchúiseach ar fhorálacha náisiúnta arna nglacadh de bhun Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (25);

(i)

ceadaíonn sé do dhuine amháin nó níos mó nach gcomhlíonann Airteagal 91 de Threoir 2013/36/AE éirí ina chomhalta nó ina comhalta den chomhlacht bainistíochta nó fanacht ina chomhalta nó ina comhalta de.

Na Ballstáit nach leagfaidh síos rialacha maidir le smachtbhannaí riaracháin i leith sáruithe atá faoi réir an dlí choiriúil náisiúnta, cuirfidh siad forálacha ábhartha an dlí choiriúil in iúl don Choimisiún.

Beidh na smachtbhannaí riaracháin agus na bearta riaracháin eile éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

2.   Ar na smachtbhannaí riaracháin agus na bearta riaracháin eile dá dtagraítear sa chéad fhomhír de mhír 1, beidh an méid seo a leanas:

(a)

ráiteas poiblí ina saineofar an duine nádúrtha nó dlítheanach, an gnólacht infheistíochta, an chuideachta sealbhaíochta infheistíochta nó cuideachta sealbhaíochta airgeadais mheasctha atá freagrach agus cineál an tsáraithe;

(b)

ordú lena gceanglófar ar an duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach scor den iompraíocht agus staonadh ón iompraíocht sin a dhéanamh an athuair;

(c)

cosc sealadach ar chomhaltaí de chomhlacht bainistíochta an ghnólachta infheistíochta nó aon daoine nádúrtha eile, a chinntear a bheith freagrach, feidhmeanna a fheidhmiú i ngnólachtaí infheistíochta;

(d)

i gcás duine dlítheanach, smachtbhannaí riaracháin airgid suas le 10 % den ghlanláimhdeachas bliantúil, lena n‐áirítear an t‐ollioncam arb éard atá ann an t‐ús infhála agus ioncam comhchosúil, ioncam ó scaireanna agus urrúis athraitheacha nó toraidh sheasta eile, agus coimisiúin nó táillí de chuid an ghnóthais a fuarthas an bhliain ghnó roimhe sin;

(e)

i gcás duine dlítheanach, smachtbhannaí riaracháin airgid suas le dhá oiread mhéid na mbrabús a gnóthaíodh nó na gcaillteanas a seachnaíodh mar gheall ar an sárú i gcás inar féidir na caillteanais agus na brabúis sin a chinneadh;

(f)

i gcás duine nádúrtha, smachtbhannaí riaracháin airgid suas le EUR 5 000 000 nó, i gcás na mBallstát nach bhfuil an euro mar airgeadra acu, an luach comhfhreagrach san airgeadra náisiúnta an 25 Nollaig 2019.

I gcás inar fochuideachta an gnóthas dá dtagraítear i bpointe (d) den chéad fhomhír, is éard a bheidh san ollioncam ábhartha an t‐ollioncam de réir chuntas comhdhlúite an mháthairghnóthais deiridh sa bhliain ghnó roimhe sin.

Áiritheoidh na Ballstáit, i gcás ina sáraíonn gnólacht infheistíochta forálacha náisiúnta lena dtrasuitear an Treoir seo nó ina sáraíonn sé forálacha Rialachán (AE) 2019/2033, go bhféadfaidh an t‐údarás inniúil smachtbhannaí riaracháin a ghearradh ar chomhaltaí an chomhlachta bainistíochta agus ar dhaoine nádúrtha eile atá freagrach as an sárú de réir an dlí náisiúnta.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh na húdaráis náisiúnta, agus iad ag socrú chineál na smachtbhannaí riaracháin nó na mbeart riaracháin eile dá dtagraítear i mír 1 agus leibhéal na smachtbhannaí riaracháin airgid, go gcuirfidh siad san áireamh na himthosca ábhartha uile, lena n‐áirítear, más iomchuí:

(a)

tromchúis an tsáraithe agus a fhad a mhair sé;

(b)

méid freagrachta na ndaoine nádúrtha nó dlítheanacha atá freagrach as an sárú;

(c)

acmhainn airgeadais na ndaoine nádúrtha nó dlítheanacha atá freagrach as an sárú, lena n‐áirítear láimhdeachas iomlán daoine dlítheanacha nó ioncam bliantúil daoine nádúrtha;

(d)

a thábhachtaí atá na brabúis a ghnóthaigh nó na caillteanais a sheachain na daoine dlítheanacha atá freagrach as an sárú;

(e)

aon chaillteanais a thabhaigh tríú páirtithe de dheasca an tsáraithe;

(f)

leibhéal an chomhoibrithe leis na húdaráis inniúla ábhartha;

(g)

sáruithe a rinne na daoine nádúrtha nó dlítheanacha atá freagrach as an sárú roimhe sin;

(h)

aon iarmhairtí sistéamacha féideartha de thoradh an tsáraithe.

Airteagal 19

Cumhachtaí imscrúdúcháin

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na cumhachtaí bailithe sonraí uile agus imscrúdúcháin is gá ag na húdaráis inniúla chun a bhfeidhmeanna a dhéanamh, lena n‐áirítear:

(a)

an chumhacht faisnéis a éileamh ar na daoine nádúrtha nó dlítheanacha seo a leanas:

(i)

gnólachtaí infheistíochta atá bunaithe sa Bhallstát lena mbaineann;

(ii)

cuideachtaí sealbhaíochta infheistíochta atá bunaithe sa Bhallstát lena mbaineann;

(iii)

cuideachtaí sealbhaíochta airgeadais mheasctha atá bunaithe sa Bhallstát lena mbaineann;

(iv)

cuideachtaí sealbhaíochta gníomhaíochtaí measctha atá lonnaithe sa Bhallstát lena mbaineann;

(v)

daoine a bhaineann leis na heintitis dá dtagraítear i bpointí (i) go (iv);

(vi)

tríú páirtithe ar sheachfhoinsigh na heintitis dá dtagraítear i bpointí (i) go (iv) feidhmeanna nó gníomhaíochtaí oibríochtúla chucu;

(b)

an chumhacht na himscrúduithe uile is gá a dhéanamh ar aon duine dá dtagraítear i bpointe (a) atá bunaithe nó lonnaithe sa Bhallstát lena mbaineann, lena n‐áirítear an ceart:

(i)

a cheangal ar na daoine dá dtagraítear i bpointe (a) doiciméid a chur isteach;

(ii)

chun leabhair chuntais agus taifid na ndaoine dá dtagraítear i bpointe (a) a scrúdú agus cóipeanna a dhéanamh díobh nó sleachta a thógáil astu;

(iii)

chun mínithe i scríbhinn nó ó bhéal a fháil ó na daoine dá dtagraítear i bpointe (a) nó óna n‐ionadaithe nó óna bhfoireann;

(iv)

chun agallamh a chur ar aon duine ábhartha chun faisnéis a bhailiú i ndáil le hábhar imscrúdaithe;

(c)

an chumhacht na cigireachtaí uile is gá a dhéanamh ag áitreabh gnó na ndaoine dlítheanacha dá dtagraítear i bpointe (a) agus áitreabh aon ghnóthas eile atá san áireamh sa mhaoirseacht ar chomhlíonadh na tástála caipitil ghrúpa, i gcás inarb é an t‐údarás inniúil maoirseoir an ghrúpa, faoi réir fógra a thabhairt roimh ré d'údaráis inniúla eile lena mbaineann.

Airteagal 20

Smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin eile a fhoilsiú

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go bhfoilseoidh údaráis inniúla ar a suíomh gréasáin oifigiúil, gan aon mhoill mhíchuí, aon smachtbhannaí riaracháin agus aon bhearta riaracháin eile a fhorchuirfear i gcomhréir le hAirteagal 18 agus nach bhfuil achomharc déanta ina gcoinne nó nach féidir achomharc a dhéanamh ina gcoinne a thuilleadh. San fhoilsiú sin, beidh faisnéis faoi chineál agus saghas an tsáraithe agus céannacht an duine nádúrtha nó dhlítheanaigh ar forchuireadh an smachtbhanna nó a ndearnadh an beart ina choinne. Ní fhoilseofar an fhaisnéis go dtí go gcuirfear an duine sin ar an eolas faoi na smachtbhannaí agus na bearta sin agus ní dhéanfar é ach a mhéid agus a bheidh an foilsiú sin riachtanach agus comhréireach.

2.   I gcás ina gceadóidh na Ballstáit foilsiú smachtbhannaí riaracháin nó beart riaracháin eile a forchuireadh i gcomhréir le hAirteagal 18, agus a ndearnadh achomharc ina gcoinne, foilseoidh na húdaráis inniúla faisnéis faoi stádas agus toradh an achomhairc ar a suíomh gréasáin oifigiúil freisin.

3.   Foilseoidh na húdaráis inniúla na smachtbhannaí riaracháin nó na bearta riaracháin eile a forchuireadh i gcomhréir le hAirteagal 18 gan ainm a lua leo in aon cheann de na himthosca seo a leanas:

(a)

forchuireadh an smachtbhanna nó an beart ar dhuine dlítheanach agus fuarthas go mbeadh foilsiú shonraí an duine sin díréireach;

(b)

leis an bhfoilsiú, chuirfí imscrúdú coiriúil atá ar siúl nó cobhsaíocht na margaí airgeadais i mbaol;

(c)

leis an bhfoilsiú, dhéanfaí foilsiú dochar díréireach do na gnólachtaí infheistíochta nó do na daoine nádúrtha lena mbaineann.

4.   Áiritheoidh na húdaráis inniúla go gcoinneofar an fhaisnéis a fhoilseofar de bhun an Airteagail seo ar a suíomh gréasáin oifigiúil ar feadh cúig bliana ar a laghad. Is sa chás inar ceadmhach sin de réir na rialacha cosanta sonraí is infheidhme, agus sa chás sin amháin, a fhéadfar sonraí pearsanta a choinneáil ar shuíomh gréasáin oifigiúil an údaráis inniúil.

Airteagal 21

Smachtbhannaí a thuairisciú do ÚBE

Cuirfidh na húdaráis inniúla ÚBE ar an eolas faoi smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin eile a fhorchuirfear de bhun Airteagal 18, faoi aon achomharc i gcoinne na smachtbhannaí nó na mbeart riaracháin eile sin agus faoi thoradh an achomhairc sin. Is chun críche malartú faisnéise idir údaráis inniúla, agus chun na críche sin amháin, a choinneoidh ÚBE bunachar sonraí lárnach ar bun ina mbeidh na smachtbhannaí riaracháin agus na bearta riaracháin eile a cuireadh in iúl dó. Is ag na húdaráis inniúla agus ag ÚEUM amháin a bheidh rochtain ar an mbunachar sonraí sin agus nuashonrófar é go tráthrialta, agus uair sa bhliain ar a laghad.

Coinneoidh ÚBE suíomh gréasáin ar bun ar a mbeidh naisc chuig foilsiú na smachtbhannaí riaracháin agus na mbeart riaracháin eile arna bhforchur i gcomhréir le hAirteagal 18 a dhéanfaidh gach údarás inniúil agus luafar air an tréimhse feadh a mbíonn smachtbhannaí riaracháin agus bearta riaracháin eile foilsithe ag gach Ballstát.

Airteagal 22

Sáruithe a thuairisciú

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbunóidh údaráis inniúla sásraí éifeachtacha iontaofa chun tuairisciú pras do na húdaráis inniúla a chumasú maidir le sáruithe a rinneadh nó a d'fhéadfaí a dhéanamh ar fhorálacha náisiúnta lena dtrasuitear an Treoir seo agus ar Rialachán (AE) 2019/2033.

Áireofar an méid seo a leanas sna sásraí sin:

(a)

nósanna imeachta sonracha maidir le tuarascálacha den sórt sin a fháil, a láimhseáil agus obair leantach a dhéanamh ina leith, lena n‐áirítear bealaí slána cumarsáide a bhunú;

(b)

cosaint iomchuí ar fhrithbheartaíocht, idirdhealú nó cineálacha eile beart éagórach a dhéanann an gnólacht infheistíochta ar fhostaithe gnólachtaí infheistíochta a thuairiscíonn sáruithe a rinneadh laistigh den ghnólacht infheistíochta;

(c)

cosaint shonraí pearsanta an duine a thuairiscigh an sárú agus an duine nádúrtha a líomhnaítear a bheith freagrach as an sárú sin, i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679;

(d)

rialacha soiléire a áiritheoidh go ráthófar an rúndacht i ngach cás i ndáil leis an duine a thuairiscigh na sáruithe a rinneadh laistigh den ghnólacht infheistíochta, mura gceanglófar an nochtadh de réir an dlí náisiúnta i gcomhthéacs imscrúduithe breise nó imeachtaí riaracháin nó breithiúnacha ina dhiaidh sin.

2.   Cuirfidh na Ballstáit de cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta nósanna imeachta iomchuí a bheith i bhfeidhm dá gcuid fostaithe chun a bheith in ann sáruithe a thuairisciú go hinmheánach trí bhealach sonrach neamhspleách. Féadfaidh na comhpháirtithe sóisialta foráil a dhéanamh maidir leis na nósanna imeachta sin ar choinníoll go mbeidh an chosaint chéanna dá dtagraítear i bpointí (b), (c) agus (d) de mhír 1 le fáil trí na nósanna imeachta sin.

Airteagal 23

Ceart achomhairc

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na cinntí agus na bearta arna ndéanamh de bhun Rialachán (AE) 2019/2033 nó de bhun forálacha reachtaíochta, rialúchán agus riaracháin arna nglacadh i gcomhréir leis an Treoir seo faoi réir ceart achomhairc.

CAIBIDIL 2

An próiseas athbhreithnithe

ROINN 1

AN PRÓISEAS INMHEÁNACH MEASÚNAITHE AR LEORDHÓTHANACHT CAIPITIL AGUS AN PRÓISEAS INMHEÁNACH MEASÚNAITHE AR RIOSCA

Airteagal 24

Caipiteal inmheánach agus sócmhainní leachtacha

1.   Beidh socruithe, straitéisí agus próisis a bheidh fónta éifeachtach cuimsitheach i bhfeidhm ag gnólachtaí infheistíochta nach gcomhlíonann na coinníollacha chun cáiliú mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033 chun méideanna, cineálacha agus dáileachán an chaipitil inmheánaigh agus na sócmhainní leachtacha a mheasúnú agus a choinneáil ar bhonn leantach, ar caipiteal é agus ar sócmhainní iad a mheasann siad a bheith leordhóthanach chun cineál agus leibhéal na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ag baint leo do pháirtithe eile agus a bhfuil na gnólachtaí infheistíochta féin ar a neamhchosaint orthu nó ar féidir go mbeidh siad ar a neamhchosaint orthu a chumhdach.

2.   Beidh na socruithe, na straitéisí agus na próisis dá dtagraítear i mír 1 iomchuí agus comhréireach le cineál, scála agus castacht ghníomhaíochtaí an ghnólachta infheistíochta lena mbaineann. Beidh siad faoi réir athbhreithniú inmheánach.

Féadfaidh na húdaráis inniúla a iarraidh ar ghnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha chun cáiliú mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033 na ceanglais dá bhforáiltear san Airteagal seo a chur i bhfeidhm a mhéid a mheasann na húdaráis inniúla gurb iomchuí sin a dhéanamh.

ROINN 2

RIALACHAS INMHEÁNACH, TRÉDHEARCACHT, LÁIMHSEÁIL RIOSCAÍ AGUS LUACH SAOTHAIR

Airteagal 25

Raon feidhme chur i bhfeidhm na Roinne seo

1.   Ní bheidh feidhm ag an Roinn seo i gcás, ar bhonn Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033, ina gcinneann gnólacht infheistíochta go gcomhlíonann sé na coinníollacha uile chun cáiliú mar ghnólacht beag neamh-idirnasctha a leagtar amach ann.

2.   I gcás gnólacht infheistíochta nach bhfuil na coinníollacha uile a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033 comhlíonta aige ach a chomhlíonann ina dhiaidh sin iad, scoirfidh an Roinn seo d'fheidhm a bheith aici tar éis tréimhse sé mhí ón dáta a gcomhlíontar na coinníollacha sin. Ní scoirfidh an Roinn seo d'fheidhm a bheith aici maidir le gnólacht infheistíochta tar éis na tréimhse sin, ach amháin i gcás ina leanann an gnólacht infheistíochta de na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033 a chomhlíonadh gan bhriseadh le linn na tréimhse sin agus i gcás ina bhfuil fógra tugtha aige don údarás inniúil dá réir sin.

3.   I gcás ina gcinnfidh gnólacht infheistíochta nach bhfuil na coinníollacha uile a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033 á gcomhlíonadh aige a thuilleadh, tabharfaidh sé fógra don údarás inniúil agus comhlíonfaidh sé an Roinn seo laistigh de 12 mhí ón dáta a ndearnadh an measúnú sin.

4.   Cuirfidh na Ballstáit de cheangal ar na gnólachtaí infheistíochta na forálacha a leagtar síos in Airteagal 32 a chur i bhfeidhm maidir le luach saothair a thabharfar as seirbhísí a soláthraíodh nó as feidhmíocht sa bhliain airgeadais tar éis na bliana airgeadais ina ndearnadh an measúnú dá dtagraítear i mír 3.

I gcás ina mbíonn feidhm ag an Roinn seo agus ina gcuirtear Airteagal 8 de Rialachán (AE) 2019/2033 i bhfeidhm, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an Roinn seo i bhfeidhm ar bhonn aonair maidir le gnólachtaí infheistíochta.

I gcás ina bhfuil feidhm ag an Roinn seo agus ina gcuirtear comhdhlúthú stuama dá dtagraítear in Airteagal 7 de Rialachán (AE) 2019/2033 i bhfeidhm, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an Roinn seo i bhfeidhm ar bhonn aonair comhdhlúite maidir le gnólachtaí infheistíochta.

De mhaolú ar an tríú fomhír, ní bheidh feidhm ag an Roinn seo maidir le foghnóthais a chuimsítear sa staid chomhdhlúite stuamachta, agus atá bunaithe i dtríú tíortha, i gcás inar féidir leis an máthairghnóthas san Aontas a léiriú do na húdaráis inniúla go bhfuil cur i bhfeidhm na Roinne seo neamhdhleathach de réir dhlíthe an tríú tír ina bhfuil na foghnóthais sin bunaithe.

Airteagal 26

Rialachas inmheánach

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh socruithe rialachais láidre ag na gnólachtaí infheistíochta, lena n‐áirítear gach ceann de na socruithe seo a leanas:

(a)

struchtúr soiléir eagraíochtúil ina mbeidh freagrachtaí soiléire trédhearcacha comhsheasmhacha;

(b)

próisis éifeachtacha chun na rioscaí a mbeidh nó a d'fhéadfadh go mbeadh na gnólachtaí infheistíochta ar a neamhchosaint orthu, nó na rioscaí a d'fhéadfadh a bheith ag baint leo do pháirtithe eile, a shainaithint, a bhainistiú, a thuairisciú agus faireachán a dhéanamh orthu;

(c)

sásraí iomchuí um rialú inmheánach, lena n‐áirítear nósanna imeachta fónta riaracháin agus cuntasaíochta;

(d)

beartais agus cleachtais luacha saothair atá comhsheasmhach le bainistiú riosca fónta éifeachtach agus a chuireann chun cinn é.

Beidh na beartais agus cleachtais luacha saothair dá dtagraítear i bpointe (d) sa chéad fhomhír inscne-neodrach.

2.   Nuair a bheifear ag bunú na socruithe dá dtagraítear i mír 1, cuirfear san áireamh na critéir a leagtar amach in Airteagail 28 go 33.

3.   Beidh na socruithe dá dtagraítear i mír 1 iomchuí agus comhréireach le cineál, scála agus castacht na rioscaí ar cuid iad de shamhail ghnó agus de ghníomhaíochtaí an ghnólachta infheistíochta.

4.   Eiseoidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, treoirlínte maidir le cur i bhfeidhm na socruithe rialachais dá dtagraítear i mír 1.

Eiseoidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, treoirlínte i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 maidir le beartais luacha saothair inscne-neodracha do ghnólachtaí infheistíochta.

Faoi cheann dhá bhliain ón dáta a bhfoilseofar na treoirlínte sin, eiseoidh ÚBE tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm na mbeartas luacha saothair inscne-neodrach ag gnólachtaí infheistíochta ar bhonn na faisnéise a bhaileoidh na húdaráis inniúla.

Airteagal 27

Tuairisciú de réir tíre

1.   Maidir le gnólachtaí infheistíochta ag a bhfuil brainse nó fochuideachta ar institiúid airgeadais é nó í mar a shainmhínítear sin i bpointe (26) d'Airteagal 4(1) de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 i mBallstát nó i dtríú tír seachas an ceann sin inar deonaíodh údarú an ghnólachta infheistíochta, cuirfidh na Ballstáit de cheangal orthu go nochtfaidh siad an fhaisnéis seo a leanas ar bhonn bliantúil de réir Ballstáit agus tríú tír:

(a)

ainm agus áit aon fhochuideachtaí agus brainsí agus cineál a ngníomhaíochtaí;

(b)

láimhdeachas;

(c)

líon na bhfostaithe ag obair ar bhonn coibhéiseach lánaimseartha;

(d)

brabús nó caillteanas roimh cháin;

(e)

cáin ar an mbrabús nó ar an gcaillteanas;

(f)

na fóirdheontais phoiblí a fuarthas.

2.   Déanfar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a iniúchadh i gcomhréir le Treoir 2006/43/CE agus, más féidir, cuirfear í mar iarscríbhinn leis na ráitis airgeadais bhliantúla nó, más infheidhme, le ráitis airgeadais bhliantúla an ghnólachta infheistíochta sin.

Airteagal 28

An ról atá ag an gcomhlacht bainistíochta i mbainistiú riosca

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go bhformheasfaidh comhlacht bainistíochta an ghnólachta infheistíochta agus go n‐athbhreithneoidh sé go tráthrialta na straitéisí agus na beartais maidir le fonn riosca an ghnólachta infheistíochta sin agus maidir le bainistiú, faireachán agus maolú a dhéanamh ar na rioscaí a bhfuil nó is féidir a mbeidh an gnólacht infheistíochta ar a neamhchosaint orthu, agus iad ag cur san áireamh an timpeallacht maicreacnamaíochta agus timthriall gnó an ghnólachta infheistíochta.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit go gcaithfidh an bord bainistíochta a dhóthain ama ar a áirithiú go gcuirfear san áireamh go hiomchuí na gnóthaí dá dtagraítear i mír 1 agus gur leor na hacmhainní a shannfaidh sé do bhainistiú na rioscaí ábhartha uile a bhfuil an gnólacht infheistíochta ar a neamhchosaint orthu.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbunóidh na gnólachtaí infheistíochta línte tuairiscithe leis an gcomhlacht bainistíochta le haghaidh na rioscaí ábhartha uile agus na mbeartas bainistithe riosca uile agus aon athruithe a thiocfaidh orthu.

4.   Cuirfidh na Ballstáit de cheangal ar na gnólachtaí infheistíochta sin uile nach gcomhlíonann na critéir a leagtar amach i bpointe (a) d'Airteagal 32(4) coiste riosca a bhunú ina mbeidh comhaltaí den chomhlacht bainistíochta nach bhfeidhmíonn aon fheidhm feidhmiúcháin sa ghnólacht infheistíochta lena mbaineann.

Beidh an t‐eolas, na scileanna agus an saineolas iomchuí ag comhaltaí an choiste riosca dá dtagraítear sa chéad fhomhír chun straitéis riosca agus fonn riosca an ghnólachta infheistíochta a thuiscint go hiomlán, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh orthu. Áireoidh siad go dtabharfaidh an coiste riosca comhairle don chomhlacht bainistíochta faoi fhonn riosca agus straitéis riosca an ghnólachta infheistíochta san am i láthair agus sa todhchaí agus go dtabharfaidh sé cúnamh don chomhlacht bainistíochta maoirsiú a dhéanamh ar an gcur chun feidhme a dhéanfaidh an lucht bainistíochta sinsearach ar an straitéis sin. Coinneoidh an comhlacht bainistíochta an fhreagracht fhoriomlán as straitéisí agus beartais riosca an ghnólachta infheistíochta.

5.   Áiritheoidh na Ballstáit go bhfuil rochtain ag an gcomhlacht bainistíochta, ina cháil maoirseoireachta, agus ag coiste riosca an chomhlachta bainistíochta sin, i gcás inar bunaíodh coiste riosca, ar an bhfaisnéis faoi na rioscaí a bhfuil nó is féidir a mbeidh an gnólacht infheistíochta ar ris orthu, nó a bhféadfadh siad a bheith ar ris orthu.

Airteagal 29

Rioscaí a láimhseáil

1.   Áiritheoidh na húdaráis inniúla go mbeidh straitéisí, beartais, próisis agus córais láidre ag na gnólachtaí infheistíochta chun na nithe seo a leanas a shainaithint, a thomhas, a bhainistiú agus chun faireachán a dhéanamh orthu:

(a)

foinsí ábhartha agus éifeachtaí riosca ar chliaint agus aon tionchar ábhartha ar chistí dílse;

(b)

foinsí ábhartha agus éifeachtaí riosca ar an margadh agus aon tionchar ábhartha ar chistí dílse;

(c)

foinsí agus éifeachtaí ábhartha riosca don ghnólacht infheistíochta, go háirithe na rioscaí sin ar féidir leo leibhéal na gcistí dílse atá ar fáil a ídiú;

(d)

an riosca leachtachta le linn tacar iomchuí tréimhsí ama, lena n‐áirítear tréimhsí ionlae, chun a áirithiú go gcoinneoidh an gnólacht infheistíochta leibhéil leordhóthanacha acmhainní leachtacha, lena n‐áirítear chun aghaidh a thabhairt ar fhoinsí ábhartha rioscaí faoi phointí (a), (b) agus (c).

Beidh na straitéisí, na próisis agus na córais comhréireach le castacht, próifíl riosca agus raon feidhme oibríochta an ghnólachta infheistíochta agus leis an lamháltas riosca arna shocrú ag an gcomhlacht bainistíochta, agus léireoidh siad a thábhachtaí atá an gnólacht infheistíochta i ngach Ballstát ina ndéanann sé gnó.

Chun críocha phointe (a) den chéad fhomhír agus an dara fomhír, thabharfaidh na húdaráis inniúla aird ar an dlí náisiúnta lena rialaítear leithscaradh is infheidhme d'airgead an chliaint.

Chun críocha phointe (a) den chéad fhomhír, measfaidh gnólachtaí infheistíochta gur uirlis éifeachtach chun rioscaí a bhainistiú é árachas slánaíochta gairmiúla a shealbhú.

Chun críocha phointe (c) den chéad fhomhír, áireofar i bhfoinsí ábhartha riosca don ghnólacht infheistíochta féin, más ábhartha, athruithe ábhartha ar luach na sócmhainní de réir na leabhar, lena n‐áirítear aon éilimh ar ghníomhairí faoi cheangal, cliseadh cliant nó contrapháirtithe, seasaimh in ionstraimí airgeadais, airgeadraí eachtracha agus tráchtearraí, agus oibleagáidí do scéimeanna sochar sainithe pinsin.

Tabharfaidh gnólachtaí infheistíochta aird chuí ar aon tionchar ábhartha ar chistí dílse i gcás nach gcuimsítear rioscaí den sórt sin go hiomchuí leis na ceanglais cistí dílse arna ríomh faoi Airteagal 11 de Rialachán (AE) 2019/2033.

2.   I gcás inar gá do gnólachtaí infheistíochta clabhsúr a chur ar a ngníomhaíochtaí nó scor díobh, cuirfidh na húdaráis inniúla de cheangal ar na gnólachtaí infheistíochta, agus inmharthanacht agus inbhuanaitheacht a gcuid samhlacha agus straitéisí gnó á gcur san áireamh, aird chuí a thabhairt ar na ceanglais agus na hacmhainní riachtanacha atá réalaíoch, i dtéarmaí amscála agus cistí dílse agus acmhainní leachtacha a chothabháil, le linn an phróisis ar fad den imeacht ón margadh.

3.   De mhaolú ar Airteagal 25, beidh feidhm ag pointí (a), (c) agus (d) de mhír 1 den Airteagal seo maidir leis na gnólachtaí infheistíochta a chomhlíonfaidh na coinníollacha chun cáiliú mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033.

4.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 58 chun an Treoir seo a fhorlíonadh chun a áirithiú go mbeidh straitéisí, beartais, próisis agus córais gnólachtaí infheistíochta láidir. Ar an dóigh sin, cuirfidh an Coimisiún san áireamh forbairtí sna margaí airgeadais, agus, go háirithe, teacht chun cinn táirgí airgeadais nua, forbairtí sna caighdeáin chuntasaíochta agus forbairtí a éascóidh cóineasú na gcleachtas maoirseachta.

Airteagal 30

Beartais luacha saothair

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na gnólachtaí infheistíochta, agus iad ag leagan síos agus ag cur i bhfeidhm a mbeartas luacha saothair do chatagóirí foirne, lena n‐áirítear bainistíocht shinsearach, fiontraithe, baill foirne atá i mbun feidhmeanna rialúcháin agus d'aon fhostaí a fhaigheann luach saothair foriomlán atá cothrom leis an luach saothair is ísle a fhaigheann an bhainistíocht shinsearach nó na fiontraithe ar a laghad, a mbíonn tionchar ábhartha ag a ngníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl riosca an ghnólachta infheistíochta nó na sócmhainní a bhainistíonn sé, go ndéanfaidh siad na prionsabail seo a leanas a chomhlíonadh:

(a)

déantar an beartas luacha saothair a dhoiciméadú go soiléir agus tá sé comhréireach le méid, eagar inmheánach agus cineál, raon feidhme agus castacht ghníomhaíochtaí an ghnólachta infheistíochta;

(b)

tá an beartas luach saothair inscne-neodrach;

(c)

tá an beartas luacha saothair comhsheasmhach le bainistiú riosca fónta éifeachtach agus chuireann sé sin chun cinn;

(d)

tá an beartas luacha saothair ag teacht le straitéis ghnó agus le cuspóirí an ghnólachta infheistíochta, agus cuirtear san áireamh ann freisin éifeachtaí fadtéarmacha na gcinntí infheistíochta a glacadh;

(e)

tá bearta sa bheartas luacha saothair chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint, spreagtar sé iompraíocht ghnó fhreagrach agus cuireann sé glacadh riosca stuama chun cinn;

(f)

glacann comhlacht bainistíochta an ghnólachta infheistíochta, ina cháil maoirseoireachta, an beartas luacha saothair agus athbhreithníonn sé é go tréimhsiúil agus is air atá sé de chúram maoirsiú a dhéanamh ar a chur chun feidhme;

(g)

tá cur chun feidhme an bheartais luacha saothair faoi réir athbhreithniú lárnach neamhspleách de réir feidhmeanna rialúcháin, ar bhonn bliantúil ar a laghad;

(h)

tá na baill foirne atá i mbun feidhmeanna rialúcháin neamhspleách ar na haonaid ghnó ar a ndéanann siad maoirsiú, tá údarás iomchuí acu, agus tugtar luach saothair dóibh i gcomhréir le gnóthú na gcuspóirí a bhaineann lena bhfeidhmeanna, gan beann ar fheidhmíocht na réimsí gnó a rialaíonn siad;

(i)

déanann an coiste luacha saothair dá dtagraítear in Airteagal 33 nó, murar bunaíodh coiste den chineál sin, an comhlacht bainistíochta i gcáil maoirseora, maoirseacht dhíreach ar luach saothair oifigeach sinsearach atá i mbun fheidhmeanna an bhainistithe riosca agus an chomhlíonta;

(j)

tá idirdhealú soiléir déanta sa bheartas luacha saothair, agus rialacha náisiúnta maidir le socrú tuarastail á gcur san áireamh, idir na critéir a úsáidtear chun an méid seo a leanas a chinneadh:

(i)

luach saothair bunúsach seasta ar léiriú é go príomha ar thaithí ghairmiúil agus ar fhreagracht eagrúcháin mar a leagtar sin amach sa tuairisc ar phost an fhostaí mar chuid dá théarmaí oibre;

(ii)

luach saothair inathraithe ar léiriú é ar fheidhmíocht inbhuanaithe agus riosca‐choigeartaithe an fhostaí, chomh maith leis an bhfeidhmíocht os cionn na tuairisce ar phost an fhostaí.

(k)

tá an chomhpháirt sheasta ina cuid leordhóthanach den luach saothair iomlán chun gur féidir beartas lán-solúbtha a chur i bhfeidhm maidir leis na comhpháirteanna luacha saothair inathraithe, lena n‐airítear an deis a bheith ann gan aon comhpháirt luacha saothair inathraithe a íoc.

2.   Chun críocha phointe (k) de mhír 1, áiritheoidh na Ballstáit go socróidh na gnólachtaí infheistíochta na cóimheasa iomchuí idir an chomhpháirt athraitheach agus an chomhpháirt sheasta den luach saothair iomlán ina mbeartais luacha saothair, ag cur san áireamh gníomhaíochtaí gnó an ghnólachta infheistíochta agus na rioscaí a bhaineann leo, chomh maith leis an tionchar a imríonn na catagóirí éagsúla foirne dá dtagraítear i mír 1 ar phróifíl riosca an ghnólachta infheistíochta.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na gnólachtaí infheistíochta na prionsabail dá dtagraítear i mír 1 a bhunú agus a chur i bhfeidhm ar bhealach a bheidh oiriúnach dá méid, dá n‐eagrúchán inmheánach agus do chineál, raon feidhme agus castacht a ngníomhaíochtaí.

4.   Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun critéir iomchuí a shonrú chun na catagóirí foirne a shainaithint a bhfuil tionchar ábhartha ag a ngníomhaíochtaí gairmiúla ar phróifíl riosca an ghnólachta infheistíochta, dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo. Tabharfaidh ÚBE agus ÚEUM aird chuí ar Mholadh 2009/384/CE ón gCoimisiún (26) chomh maith le treoirlínte reatha luacha saothair de bhun Threoracha 2009/65/CE, 2011/61/AE agus 2014/65/AE, agus beidh sé d'aidhm acu an éagsúlacht leis na forálacha atá ann cheana a íoslaghdú.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Meitheamh 2021.

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 31

Gnólachtaí infheistíochta a bhainfidh tairbhe as tacaíocht airgeadais phoiblí eisceachtúil

Áiritheoidh na Ballstáit, i gcás ina mbainfidh gnólacht infheistíochta tairbhe as tacaíocht airgeadais phoiblí eisceachtúil mar a shainmhínítear sin i bpointe (28) d'Airteagal 2(1) de Threoir 2014/59/AE:

(a)

nach n‐íocfaidh an gnólacht infheistíochta sin aon luach saothair inathraithe le comhaltaí den chomhlacht bainistíochta;

(b)

i gcás nach mbeadh luach saothair inathraithe a íoctar le baill foirne eile seachas comhaltaí den chomhlacht bainistíochta comhsheasmhach le bonn caipitil fónta an ghnólachta infheistíochta a chaomhnú ná lena imeacht prapúil as tacaíocht airgeadais phoiblí eisceachtúil, beidh an luach saothair inathraithe teoranta do sciar den ioncam glan.

Airteagal 32

Luach saothair inathraithe

1.   Maidir le haon luach saothair inathraithe a bhronnfaidh agus a íocfaidh gnólacht infheistíochta le catagóirí foirne dá dtagraítear in Airteagal 30(1), áiritheoidh na Ballstáit go gcomhlíonfaidh sé gach ceann de na ceanglais seo a leanas faoi na coinníollacha céanna a leagtar amach in Airteagal 30(3):

(a)

i gcás ina mbaineann an luach saothair inathraithe le feidhmíocht, tá méid iomlán an luacha saothair inathraithe bunaithe ar mheascán den mheasúnú ar fheidhmíocht an duine aonair, den mheasúnú ar fheidhmíocht an aonaid gnó lena mbaineann agus den mheasúnú ar thorthaí foriomlána an ghnólachta infheistíochta;

(b)

agus measúnú á dhéanamh ar fheidhmíocht an duine aonair, cuirtear critéir airgeadais agus critéir neamhairgeadais araon san áireamh;

(c)

tá an measúnú ar an bhfeidhmíocht dá dtagraítear i bpointe (a) bunaithe ar thréimhse ilbhliantúil, agus cuirfear san áireamh timthriall gnó an ghnólachta infheistíochta agus a rioscaí gnó;

(d)

ní imríonn an luach saothair inathraithe tionchar ar chumas an ghnólachta infheistíochta bonn caipitil fónta a áirithiú;

(e)

níl aon luach saothair inathraithe ráthaithe ann cé is moite den luach saothair do bhaill foirne nua, agus, sa chás sin, le linn na chéad bhliana fostaíochta ag na baill foirne sin, agus le linn na bliana sin amháin, agus i gcás ina mbíonn bonn láidir caipitil ag an ngnólacht infheistíochta;

(f)

tá na híocaíochtaí a bhaineann le foirceannadh luath conartha fostaíochta ina léiriú ar an bhfeidhmíocht a bhain an duine aonair amach leis an aimsir agus ní chúitíonn siad loiceadh ná mí-iompar;

(g)

na pacáistí luacha saothair a bhaineann le cúiteamh nó ceannach amach as conarthaí i bhfostaíocht roimhe sin, tá siad i gcomhréir le leasanna fadtéarmacha an ghnólachta infheistíochta;

(h)

sa tomhas ar fheidhmíocht a úsáidfear mar bhonn do ríomh na gcomhthiomsuithe de luach saothair inathraithe, cuirtear san áireamh gach cineál riosca atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo agus costas an chaipitil agus na leachtachta a cheanglaítear i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033;

(i)

i leithdháileadh na gcomhpháirteanna luacha saothair inathraithe laistigh den ghnólacht infheistíochta, cuirtear san áireamh gach cineál riosca atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo;

(j)

aon cheann de na hionstraimí seo a leanas atá i 50 % ar a laghad den luach saothair inathraithe:

(i)

scaireanna nó leasanna úinéireachta coibhéiseacha, faoi réir struchtúr dlíthiúil an ghnólachta infheistíochta lena mbaineann;

(ii)

ionstraimí atá nasctha le scaireanna nó ionstraimí neamhairgid coibhéiseacha, faoi réir struchtúr dlíthiúil an ghnólachta infheistíochta lena mbaineann;

(iii)

ionstraimí Breise Leibhéal 1 nó ionstraimí Leibhéal 2 nó ionstraimí eile is féidir a thiontú ina n‐iomláine go hionstraimí Ghnáthchothromas Leibhéal 1 nó a dhíluacháil agus a léiríonn go hiomchuí cáilíocht chreidmheasa an ghnólachta infheistíochta mar ghnóthas leantach;

(iv)

ionstraimí neamhairgid lena léirítear ionstraimí na bpunann arna mbainistiú;

(k)

de mhaolú ar phointe (j), i gcás nach n‐eisíonn an gnólacht infheistíochta aon cheann de na hionstraimí dá dtagraítear sa phointe sin, féadfaidh na húdaráis inniúla úsáid socruithe malartacha lena gcomhlíonfaí na cuspóirí céanna a fhormheas;

(l)

cuirtear siar 40 % ar a laghad den luach saothair inathraithe le linn tréimhse trí bliana go cúig bliana mar is iomchuí, de réir thimthriall gnó an ghnólachta infheistíochta, chineál a ghnó, a rioscaí agus ghníomhaíochtaí an duine aonair i gceist, ach amháin i gcás luach saothair inathraithe de mhéid an-mhór más é 60 % ar a laghad an sciar den luach saothair inathraithe atá iarchurtha;

(m)

ceaptar suas le 100 % den luach saothair inathraithe i gcás ina mbeidh feidhmíocht airgeadais an ghnólachta infheistíochta marbhánta nó diúltach, lena n‐áirítear le socruithe malus nó aisghlámtha faoi réir critéir arna leagan síos ag na gnólachtaí infheistíochta lena gcumhdaítear, go háirithe, cásanna inar fíor an méid seo a leanas maidir leis an duine aonair i gceist:

(i)

ghlac sé nó sí in iompar as ar thabhaigh an gnólacht infheistíochta caillteanais mhóra nó bhí sé nó sí freagrach as iompar den sórt sin;

(ii)

ní mheastar go bhfuil sé nó sí cuí cóir a thuilleadh;

(n)

tá na sochair phinsin lánroghnacha i gcomhréir le straitéis ghnó, cuspóirí, luachanna agus leasanna fadtéarmacha an ghnólachta infheistíochta.

2.   Chun críocha mhír 1, áiritheoidh na Ballstáit an méid seo a leanas:

(a)

ní úsáideann na daoine aonair dá dtagraítear in Airteagal 30(1) straitéisí imfhálaithe pearsanta ná árachas luacha saothair ná árachas a bhaineann le dliteanais chun dul i gcoinne na bprionsabal dá dtagraítear i mír 1;

(b)

ní íoctar luach saothair inathraithe trí mheáin airgeadais ná modhanna lena n‐éascófar neamh-chomhlíonadh na Treorach seo nó Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033.

3.   Chun críocha phointe (j) de mhír 1, beidh na hionstraimí dá dtagraítear sa phointe sin faoi réir beartas coinneála iomchuí a bheidh ceaptha chun dreasachtaí an duine aonair a chur in oiriúint do leasanna fadtéarmacha an ghnólachta infheistíochta, a chreidiúnaithe agus a chliaint. Féadfaidh na Ballstáit nó a n‐údaráis inniúla srianta a chur le cineál agus ceapadh na n‐ionstraimí sin nó toirmeasc a chur ar ionstraimí áirithe a úsáid le haghaidh luach saothair inathraithe.

Chun críocha phointe (l) de mhír 1, ní dhílseoidh iarchur an luacha saothair inathraithe níos tapa ná bonn pro rata.

Chun críocha phointe (n) de mhír 1, i gcás ina bhfágfaidh an fostaí an gnólacht infheistíochta roimh aois scoir, coinneofar sochair phinsin lánroghnacha i seilbh an ghnólachta infheistíochta ar feadh cúig bliana i bhfoirm ionstraimí dá dtagraítear i bpointe (j). I gcás ina mbaineann an fostaí aois scoir amach agus ina dtéann sé nó sí ar scor, íocfar sochair phinsin lánroghnacha leis an bhfostaí i bhfoirm ionstraimí dá dtagraítear i bpointe (j), faoi réir tréimhse choinneála cúig bliana ag an bhfostaí sin.

4.   Ní bheidh feidhm ag pointí (j) agus (l) de mhír 1 ná an tríú fomhír de mhír 3 maidir leo seo a leanas:

(a)

gnólacht infheistíochta, i gcás ina bhfuil luach a sócmhainní laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe, ar an meán, cothrom le EUR 100 milliún, nó níos lú ná sin, ar feadh na tréimhse ceithre bliana díreach roimh an mbliain airgeadais áirithe;

(b)

duine aonair nach mó ná EUR 50 000 a luach saothair inathraithe bliantúil agus nach mó é ná aon cheathrú amháin de luach saothair bliantúil iomlán an duine aonair sin.

5.   De mhaolú ar phointe (a) de mhír 4, féadfaidh Ballstát an tairseach dá dtagraítear sa phointe sin a mhéadú ar choinníoll go gcomhlíonann an gnólacht infheistíochta na critéir seo a leanas:

(a)

níl an gnólacht infheistíochta ar cheann de na trí ghnólacht infheistíochta is mó ó thaobh luach iomlán sócmhainní sa Bhallstát sin ina bhfuil siad bunaithe;

(b)

níl an gnólacht infheistíochta faoi réir oibleagáidí nó tá sé faoi réir oibleagáidí simplithe i ndáil leis an bpleanáil téarnaimh agus réitigh i gcomhréir le hAirteagal 4 de Threoir 2014/59/AE;

(c)

is ionann méid ghnó leabhair trádála an ghnólachta infheistíochta laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe agus EUR 150 milliún nó is lú ná sin é;

(d)

is ionann méid ghnó díorthach an ghnólachta infheistíochta laistigh agus lasmuigh den chlár comhardaithe agus EUR 100 milliún nó is lú ná sin é;

(e)

ní mó ná EUR 300 milliún an tairseach; agus

(f)

is iomchuí an tairseach a mhéadú, agus aird á tabhairt ar chineál agus raon feidhme ghníomhaíochtaí an ghnólachta infheistíochta, ar a eagar inmheánach, agus, i gcás inarb infheidhme, ar shaintréithe an ghrúpa lena mbaineann sé.

6.   De mhaolú ar phointe (a) de mhír 4, féadfaidh an Ballstát an tairseach dá dtagraítear sa phointe sin a laghdú ar choinníoll gurb iomchuí sin a dhéanamh, agus aird á tabhairt ar chineál agus raon feidhme ghníomhaíochtaí an ghnólachta infheistíochta, ar a eagar inmheánach, agus, i gcás inarb infheidhme, ar shaintréithe an ghrúpa lena mbaineann sé.

7.   De mhaolú ar phointe (b) de mhír 4, féadfaidh Ballstát a chinneadh maidir le baill foirne a bhíonn i dteideal luach saothair inathraithe bliantúil is ísle ná an tairseach agus an sciar dá dtagraítear sa phointe sin a fháil, nach mbeidh siad faoi réir na díolúine a leagtar amach ann i ngeall ar shonraíochtaí an mhargaidh náisiúnta i dtéarmaí cleachtas luacha saothair nó mar gheall ar chineál na bhfreagrachtaí nó ar phróifíl an phoist atá ag na baill foirne sin.

8.   Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun na haicmí ionstraimí a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach i bpointe (j)(iii) de mhír 1 a shonrú agus chun socruithe malartacha féideartha a leagtar amach i bpointe (k) de mhír 1 a shonrú.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Meitheamh 2021.

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

9.   Glacfaidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, treoirlínte lena n‐éascófar cur chun feidhme mhíreanna 4, 5 agus 6 agus áiritheoidh sé go gcuirfear i bhfeidhm go comhsheasmhach iad.

Airteagal 33

Coiste luacha saothair

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbunóidh na gnólachtaí infheistíochta sin nach gcomhlíonann na critéir a leagtar amach i bpointe (a) d'Airteagal 32(4) coiste luacha saothair. Beidh cothromaíocht inscne ar an gcoiste luacha saothair agus tabharfaidh sé a bhreithiúnas go hinniúil agus go neamhspleách i leith na mbeartas agus na gcleachtas luacha saothair agus na ndreasachtaí a chruthófar chun riosca, caipiteal agus leachtacht a bhainistiú. Féadfar an coiste luach saothair a bhunú ar leibhéal grúpa.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit gur ar an gcoiste luacha saothair a bheidh an cúram cinntí a ullmhú faoi luach saothair, lena n‐áirítear cinntí ag a mbíonn impleachtaí i leith riosca agus bhainistiú riosca an ghnólachta infheistíochta lena mbaineann agus a bheidh le déanamh ag an gcomhlacht bainistíochta. Beidh Cathaoirleach agus comhaltaí an choiste luacha saothair ina gcomhaltaí den bhord bainistíochta agus ní bheidh aon fheidhm feidhmiúcháin acu sa ghnólacht lena mbaineann. I gcás ina bhfuil foráil déanta sa dlí náisiúnta maidir le hionadaíocht sa chomhlacht bainistíocht, beidh ionadaí amháin nó níos mó ar na fostaithe sa choiste luacha saothair.

3.   Agus é ag ullmhú na gcinntí dá dtagraítear i mír 2, cuirfidh an coiste luacha saothair san áireamh leas an phobail agus leasanna fadtéarmacha scairshealbhóirí, infheisteoirí agus gheallsealbhóirí eile an ghnólachta infheistíochta.

Airteagal 34

Maoirsiú ar na beartais luacha saothair

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbaileoidh na húdaráis inniúla an fhaisnéis a nochtadh i gcomhréir le pointí (c) agus (d) den chéad fhomhír d'Airteagal 51 de Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033 mar aon leis an bhfaisnéis a sholáthair gnólachtaí infheistíochta i dtaobh na bearna pá idir na hinscní agus go n‐úsáidfidh siad an fhaisnéis sin chun treochtaí agus cleachtais luacha saothair a thagarmharcáil.

Tabharfaidh na húdaráis inniúla an fhaisnéis sin do ÚBE.

2.   Úsáidfidh ÚBE an fhaisnéis a fuarthas ó na húdaráis inniúla i gcomhréir le míreanna 1 agus 4 chun treochtaí agus cleachtais luacha saothair ar leibhéal an Aontais a thagarmharcáil.

3.   Eiseoidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, treoirlínte maidir le beartais luacha saothair fhónta a chur i bhfeidhm. Cuirfear san áireamh sna treoirlínte sin, ar a laghad, na ceanglais dá dtagraítear in Airteagail 30 go 33 agus na prionsabail maidir le beartais luacha saothair fhónta a leagtar amach i Moladh 2009/384/CE.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfaidh na gnólachtaí infheistíochta faisnéis do na húdaráis inniúla faoi líon na ndaoine nádúrtha in aghaidh an ghnólachta infheistíochta a fhaigheann luach saothair EUR 1 mhilliún nó níos mó in aghaidh na bliana airgeadais, i réimeanna ioncaim EUR 1 mhilliún, lena n‐áirítear faisnéis faoi chúraimí a bpoist, faoin réimse gnó lena mbaineann agus faoi phríomheilimintí an tuarastail, na mbónas, na sparánachtaí fadtéarmacha agus na ranníocaíochtaí pinsin.

Áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfaidh na gnólachtaí infheistíochta, arna iarraidh sin orthu, figiúirí an luacha saothair iomláin le haghaidh gach comhalta den chomhlacht bainistíochta nó den bhainistíocht shinsearach.

Cuirfidh na húdaráis inniúla an fhaisnéis dá dtagraítear sa chéad fhomhír agus sa dara fomhír ar aghaidh chuig ÚBE, agus foilseoidh ÚBE í ar bhonn comhiomlán de réir an Bhallstáit baile i bhformáid tuairiscithe choitinn. Féadfaidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, treoirlínte a eisiúint chun cur chun feidhme na míre seo a éascú agus chun a áirithiú go mbeidh an fhaisnéis a bhaileofar comhsheasmhach.

Airteagal 35

Tuarascáil ó ÚBE maidir le rioscaí comhshaoil, sóisialta agus rialachais

Ullmhóidh ÚBE tuarascáil maidir le critéir theicniúla a thabhairt isteach a bhaineann le neamhchosaint ar ghníomhaíochtaí a bhaineann go mór le cuspóirí comhshaoil, sóisialta agus rialachais (ESG) i dtaca leis an bpróiseas athbhreithnithe agus meastóireachta maoirseachta, d'fhonn foinsí agus éifeachtaí féideartha na rioscaí ar ghnólachtaí infheistíochta a mheasúnú, agus gníomhartha dlí an Aontais is infheidhme i réimse thacsanomaíocht ESG á gcur san áireamh.

Beidh an méid seo a leanas, ar a laghad, sa tuarascáil ó ÚBE dá dtagraítear sa chéad mhír:

(a)

sainmhíniú ar rioscaí ESG, lena n‐áirítear rioscaí fisiciúla agus rioscaí i leith aistrithe a bhaineann leis an aistriú chuig geilleagar níos inbhuanaithe agus lena n‐áirítear, maidir le rioscaí i leith aistrithe, rioscaí a bhaineann le dímheas sócmhainní de dheasca athrú rialála, critéir cháilíochtúla agus chainníochtúla agus méadrachtaí atá ábhartha chun rioscaí den sórt sin a mheasúnú, mar aon le modheolaíocht chun measúnú a dhéanamh ar an bhféidearthacht go dtarlódh rioscaí den sórt seo sa ghearrthéarma, sa mheántéarma nó san fhadtéarma agus ar an bhféidearthacht go mbeadh tionchar airgeadais ábhartha ag rioscaí den sórt sin ar ghnólacht infheistíochta;

(b)

measúnú a dhéanamh ar an bhféidearthacht go méadódh comhchruinnithe suntasacha de shócmhainní sonracha rioscaí ESG, lena n‐áirítear rioscaí fisiciúla agus rioscaí i leith aistrithe do ghnólacht infheistíochta;

(c)

tuairisc ar na próisis trínar féidir le gnólacht infheistíochta rioscaí ESG, lena n‐áirítear rioscaí fisiciúla agus rioscaí i leith aistrithe, a shainaithint, a mheasúnú, agus a bhainistiú;

(d)

na critéir, paraiméadair, agus méadrachtaí trínar féidir le maoirseoirí agus gnólachtaí infheistíochta tionchar na rioscaí ESG sa ghearrthéarma, sa mheántéarma agus san fhadtéarma a mheasúnú chun críocha an phróisis athbhreithnithe agus meastóireachta maoirseachta.

Cuirfidh ÚBE an tuarascáil ar a chuid torthaí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin, faoin 26 Nollaig 2021.

Ar bhonn na tuarascála sin, féadfaidh ÚBE, más iomchuí, treoirlínte a ghlacadh chun critéir a thabhairt isteach maidir le rioscaí ESG le haghaidh an phróisis athbhreithnithe agus meastóireachta maoirseachta lena gcuirtear san áireamh torthaí na tuarascála ó ÚBE dá dtagraítear san Airteagal seo.

ROINN 3

AN PRÓISEAS ATHBHREITHNITHE AGUS MEASTÓIREACHTA MAOIRSEACHTA

Airteagal 36

Athbhreithniú maoirseachta agus meastóireachta

1.   Athbhreithneoidh na húdaráis inniúla, a mhéad is ábhartha agus is gá, agus méid, próifíl riosca agus samhail ghnó an ghnólachta infheistíochta á gcur san áireamh, na socruithe, na straitéisí, na próisis agus na sásraí arna gcur chun feidhme ag na gnólachtaí infheistíochta chun an Treoir seo agus Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033 a chomhlíonadh agus déanfaidh siad meastóireacht ar na nithe seo a leanas de réir mar is iomchuí agus is ábhartha, chun a áirithiú go mbainisteofar agus go gcumhdófar a rioscaí go fónta:

(a)

na rioscaí dá dtagraítear in Airteagal 29;

(b)

suíomh geografach neamhchosaintí an ghnólachta infheistíochta;

(c)

samhail ghnó an ghnólachta infheistíochta;

(d)

an measúnú ar riosca sistéamach, agus sainaithint agus tomhas an riosca shistéamaigh faoi Airteagal 23 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 nó moltaí ó ÚEUM á gcur san áireamh;

(e)

na rioscaí atá ann do shlándáil líonraí agus chórais faisnéise na ngnólachtaí infheistíochta chun rúndacht, sláine agus inrochtaineacht phróisis, shonraí agus shócmhainní na ngnólachtaí infheistíochta sin a áirithiú;

(f)

neamhchosaint na ngnólachtaí infheistíochta ar an riosca ráta úis a thiocfaidh as gníomhaíochtaí leabhair neamhthrádála;

(g)

socruithe rialachais na ngnólachtaí infheistíochta agus cumas chomhaltaí an bhoird bainistíochta a ndualgais a dhéanamh.

Chun críocha na míre seo, tabharfaidh na húdaráis inniúla aird chuí ar cé acu atá nó nach bhfuil árachas slánaíochta gairmiúla ag gnólachtaí infheistíochta.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit go leagfaidh na húdaráis inniúla síos minicíocht agus déine an athbhreithnithe agus na meastóireachta dá dtagraítear i mír 1 ag féachaint do mhéid, cineál, scála agus castacht ghníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta lena mbaineann agus, i gcás inarb ábhartha, dá dtábhacht shistéamach, agus prionsabal na comhréireachta á chur san áireamh acu.

Cinnfidh na húdaráis inniúla, de réir an cháis, cé acu a dhéanfar nó nach ndéanfar an t‐athbhreithniú agus an mheastóireacht, agus cén leagan amach a bheidh orthu, i dtaca le gnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha chun cáiliú mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033, ach ní chinnfidh siad amhlaidh ach amháin sa chás ina measann siad go bhfuil gá leis sin mar gheall ar mhéid, cineál, scála agus castacht ghníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta sin.

Chun críocha na chéad fhomhíre, tabharfar aird ar an dlí náisiúnta lena rialaítear leithscaradh is infheidhme d'airgead an chliaint.

3.   Agus iad ag déanamh an athbhreithnithe agus na meastóireachta dá dtagraítear i bpointe (g) de mhír 1, beidh rochtain ag na húdaráis inniúla ar chláir oibre, miontuairiscí agus doiciméid tacaíochta chruinnithe an chomhlachta bainistíochta agus a choistí, agus ar thorthaí na meastóireachta inmheánaí nó seachtraí ar fheidhmíocht an chomhlachta bainistíochta.

4.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 58 chun an Treoir seo a fhorlíonadh chun a áirithiú go n‐áiritheofar le socruithe, straitéisí, próisis agus sásraí na ngnólachtaí infheistíochta go mbainisteofar agus go gcumhdófar a rioscaí go fónta. Ar an dóigh sin, cuirfidh an Coimisiún san áireamh forbairtí sna margaí airgeadais, agus, go háirithe, teacht chun cinn táirgí airgeadais nua, forbairtí sna caighdeáin chuntasaíochta agus forbairtí a éascóidh cóineasú na gcleachtas maoirseachta.

Airteagal 37

An t‐athbhreithniú leantach ar an gcead samhlacha inmheánacha a úsáid

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go n‐athbhreithneoidh na Ballstáit go tráthrialta, agus gach trí bliana ar a laghad, a mhéid atá gnólachtaí infheistíochta ag comhlíonadh na gceanglas maidir leis an gcead samhlacha inmheánacha a úsáid dá dtagraítear in Airteagal 22 de Rialachán (AE) Uimh. 2019/2033. Tabharfaidh na húdaráis inniúla aird, go háirithe, ar athruithe ar ghnó an ghnólachta infheistíochta agus ar chur chun feidhme na samhlacha inmheánacha sin maidir le táirgí nua, agus déanfaidh siad athbhreithniú agus measúnú i dtaobh an n‐úsáideann an ngnólacht infheistíochta teicnící agus cleachtais atá forbartha agus cothrom le dáta le haghaidh na samhlacha inmheánacha sin. Áiritheoidh na húdaráis inniúla go gceartófar na heasnaimh ábhartha a shainaithneofar i gcumhdach riosca shamhlacha inmheánacha an ghnólachta infheistíochta, nó déanfaidh siad bearta chun a n‐iarmhairtí a mhaolú, lena n‐áirítear forlíontáin chaipitil nó fachtóirí iolraithe níos airde a fhorchur.

2.   Más rud é, i gcás samhlacha inmheánacha riosca don mhargadh, gur léir ón iomad róluaineachtaí dá dtagraítear in Airteagal 366 de Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 nach bhfuil na samhlacha inmheánacha cruinn nó nach bhfuil siad cruinn níos mó, aisghairfidh na húdaráis inniúla an cead na samhlacha inmheánacha a úsáid nó forchuirfidh siad bearta iomchuí chun a áirithiú go bhfeabhsófar na samhlacha inmheánacha go pras agus laistigh de thréimhse shonrach.

3.   I gcás inar tugadh cead do ghnólacht infheistíochta samhlacha inmheánacha a úsáid agus nach gcomhlíonann sé níos mó na ceanglais maidir leis na samhlacha inmheánacha sin a chur i bhfeidhm, éileoidh na húdaráis inniúla go léireoidh an comhlacht infheistíochta nach bhfuil éifeacht an neamh-chomhlíonta ábhartha nó go dtíolacfaidh sé plean agus sprioc-am maidir leis na ceanglais sin a chomhlíonadh. Éileoidh na húdaráis inniúla go ndéanfar feabhsuithe ar an bplean arna thíolacadh i gcás nach dócha go dtiocfaidh comhlíonadh iomlán as an bplean nó ina mbeidh an sprioc-am míchuí.

I gcás nach dócha go gcloífidh an gnólacht infheistíochta leis an sprioc-am atá leagtha síos nó i gcás nár léirigh sé go sásúil nach ábhartha éifeacht an neamh-chomhlíonta, áiritheoidh na Ballstáit go n‐aisghairfidh na húdaráis inniúla an cead samhlacha inmheánacha a úsáid nó go dteorannóidh siad é do na réimsí sin inar féidir comhlíonadh a bhaint amach faoi sprioc-am iomchuí.

4.   Déanfaidh ÚBE anailísiú ar shamhlacha inmheánacha na ngnólachtaí infheistíochta trí chéile agus déanfaidh sé anailísiú ar conas a láimhseálann gnólachtaí infheistíochta a úsáideann samhlacha inmheánacha rioscaí nó neamhchosaintí comhchosúla. Cuirfidh sé ÚEUM ar an eolas ina leith.

Chun cleachtais mhaoirseachta chomhsheasmhacha éifeachtúla éifeachtacha a chur chun cinn, forbróidh ÚBE, ar bhonn an anailísithe sin agus i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, treoirlínte ina mbeidh tagarmharcanna maidir leis an gcaoi a n‐úsáidfidh gnólachtaí infheistíochta samhlacha inmheánacha agus maidir leis an gcaoi a gcuirfear na samhlacha inmheánacha sin i bhfeidhm maidir le rioscaí nó neamhchosaintí comhchosúla.

Spreagfaidh na Ballstáit na húdaráis inniúla an anailís sin agus na treoirlínte sin a chur san áireamh san athbhreithniú dá dtagraítear i mír 1.

ROINN 4

BEARTA AGUS CUMHACHTAÍ MAOIRSEACHTA

Airteagal 38

Bearta maoirseachta

Cuirfidh na húdaráis inniúla de cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta, go luath, na bearta a dhéanamh is gá chun dul i ngleic leis na fadhbanna seo a leanas:

(a)

ní chomhlíonann gnólacht infheistíochta ceanglais na Treorach seo nó ceanglais Rialachán (AE) 2019/2033;

(b)

tá fianaise ag údaráis inniúla gur dócha go sáróidh gnólacht infheistíochta na forálacha náisiúnta lena dtrasuitear an Treoir seo nó ceanglais Rialachán (AE) 2019/2033 laistigh den chéad 12 mhí eile.

Airteagal 39

Cumhachtaí maoirseachta

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na cumhachtaí maoirseachta is gá ag na húdaráis inniúla chun idirghabháil a dhéanamh, agus a gcuid feidhmeanna á bhfeidhmiú, i ngníomhaíocht gnólachtaí infheistíochta ar bhealach éifeachtach comhréireach.

2.   Chun críocha Airteagal 36, Airteagal 37(3) agus Airteagal 38 agus chur i bhfeidhm Rialachán (AE). 2019/2033, beidh na cumhachtaí seo a leanas ag na húdaráis inniúla:

(a)

a chur de cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta cistí dílse a bheith acu de bhreis ar a n‐éilítear de bhun na gceanglas a leagtar amach in Airteagal 11 de Rialachán (AE) 2019/2033, faoi na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 40 den Treoir seo, nó na cistí dílse agus na sócmhainní leachtacha a theastaíonn i gcás athruithe ábhartha i ngnó na ngnólachtaí infheistíochta sin a choigeartú;

(b)

a éileamh go ndaingneofar na socruithe, na próisis, na sásraí agus na straitéisí a cuireadh chun feidhme i gcomhréir le hAirteagail 24 agus 26;

(c)

a chur de cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta plean a chur i láthair, laistigh de bhliain amháin, chun comhlíonadh ceanglas maoirseachta de bhun na Treorach seo agus Rialachán (AE) 2019/2033, a athbhunú, sprioc-am a shocrú i leith chur chun feidhme an phlean sin agus a éileamh go ndéanfar feabhsuithe ar an bplean sin i dtaca le raon feidhme agus sprioc-am;

(d)

a chur de cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta beartas sonrach maidir le soláthar nó láimhseáil sócmhainní ó thaobh ceanglais cistí dílse a chur i bhfeidhm;

(e)

srian nó teorainn a chur le gnó, oibríochtaí nó líonra gnólachtaí infheistíochta nó a iarraidh go ndífheisteofaí gníomhaíochtaí lena mbaineann rioscaí iomarcacha d'fhóntacht airgeadais gnólachta infheistíochta;

(f)

a éileamh go laghdófar an riosca a bhaineann go dlúth le gníomhaíochtaí, táirgí agus córais gnólachtaí infheistíochta, lena n‐áirítear gníomhaíochtaí seachfhoinsithe;

(g)

a chur de cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta teorainn a chur le luach saothair inathraithe mar chéatadán d'ioncam glan i gcás nach mbeidh an luach saothair sin comhsheasmhach le bonn caipitil fónta a choimeád;

(h)

a chur de cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta brabúis ghlana a úsáid chun a gcistí dílse a neartú;

(i)

teorainn nó toirmeasc a chur le dáileacháin nó le híocaíochtaí úis a thugann gnólacht infheistíochta do scairshealbhóirí, do chomhaltaí nó do shealbhóirí ionstraimí Breise Leibhéal 1 i gcás nach cás mhainneachtain an ghnólachta infheistíochta é an teorainn nó an toirmeasc sin;

(j)

ceanglais bhreise nó níos minice maidir le tuairisciú a fhorchur ná na ceanglais a leagtar amach sa Treoir seo agus i Rialachán (AE) 2019/2033, lena n‐áirítear tuairisciú faoi shuíomhanna caipitil agus leachtachta;

(k)

ceanglais leachtachta shonracha a fhorchur i gcomhréir le hAirteagal 42;

(l)

nochtadh breise a éileamh;

(m)

a cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta na rioscaí atá ann do shlándáil líonraí agus chórais faisnéise na ngnólachtaí infheistíochta a laghdú chun rúndacht, sláine agus inrochtaineacht phróisis, shonraí agus shócmhainní na ngnólachtaí infheistíochta sin a áirithiú;

3.   Chun críocha phointe (j) de mhír 2, ní fhéadfaidh na húdaráis inniúla ceanglais bhreise ná níos minice maidir le tuairisciú a fhorchur ar ghnólachtaí infheistíochta ach amháin i gcás nach bhfuil an fhaisnéis atá le tuairisciú dúblálach agus ina gcomhlíonfar ceann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

tá feidhm ag ceann de na cásanna dá dtagraítear i bpointí (a) agus (b) d'Airteagal 38;

(b)

measann an t‐údarás inniúil gur gá an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 38(b) a bhailiú;

(c)

tá an fhaisnéis bhreise de dhíth chun críoch an phróisis athbhreithnithe agus meastóireachta maoirseachta dá dtagraítear in Airteagal 36.

Measfar go bhfuil faisnéis dhúblálach i gcás ina mbeidh an fhaisnéis chéanna nó faisnéis arb ionann í agus an fhaisnéis sin a bheag nó a mhór ag an údarás inniúil cheana, i gcás inar féidir leis an údarás inniúil an fhaisnéis sin a chur ar fáil nó i gcás inar féidir leis an údarás inniúil céanna í a fháil le modhanna eile seachas ceanglas ar an ngnólacht infheistíochta í a thuairisciú. I gcás ina mbeidh an fhaisnéis ar fáil don údarás inniúil i bhformáid nó ar leibhéal gráinneachta atá éagsúil leis an bhfaisnéis bhreise atá le tuairisciú agus i gcás nach gcoisceann an fhormáid éagsúil sin ná an ghráinneacht éagsúil sin air faisnéis atá mar an gcéanna, a bheag nó a mhór, a chur ar fáil, ní éileoidh an t‐údarás inniúil an fhaisnéis bhreise.

Airteagal 40

Ceanglas cistí dílse breise

1.   Ní fhorchuirfidh na húdaráis inniúla an ceanglas cistí dílse breise dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 39(2) ach amháin i gcás ina bhfaighidh siad amach, ar bhonn na n‐athbhreithnithe a rinneadh i gcomhréir le hAirteagail 36 agus 37, aon cheann de na cásanna seo a leanas i leith gnólacht infheistíochta:

(a)

tá an gnólacht infheistíochta ar neamhchosaint ar rioscaí nó eilimintí de rioscaí, nó tá sé ina bhaol dóibh siúd eile is ábhartha agus nach bhfuil cumhdaithe go leordhóthanach leis an gceanglas cistí dílse, agus go háirithe ceanglais de réir K‐fhachtóir, a leagtar amach i gCuid a Trí nó a Ceathair de Rialachán (AE) 2019/2033;

(b)

ní chomhlíonann an gnólacht infheistíochta na ceanglais a leagtar amach in Airteagail 24 agus 26 agus ní dócha go bhfeabhsóidh bearta maoirseachta eile na socruithe, na próisis, na sásraí agus na straitéisí go leordhóthanach laistigh de thréimhse iomchuí;

(c)

ní leor na coigeartuithe maidir le luacháil stuama an leabhair trádála chun é a chur ar chumas an ghnólachta infheistíochta a shuíomhanna a dhíol nó a fhálú amach laistigh de thréimhse ghairid gan caillteanais ábhartha a thabhú faoi ghnáthdhálaí margaidh;

(d)

léirítear leis an athbhreithniú a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 37 gur dócha go mbeidh leibhéil chaipitil neamh-leordhóthanacha ann de dheasca neamh‐chomhlíonadh na gceanglas maidir leis na samhlacha inmheánacha ceadaithe a chur i bhfeidhm;

(e)

mainníonn an gnólacht infheistíochta rís agus arís eile leibhéal leordhóthanach cistí dílse a bhunú nó a choimeád ar bun mar a leagtar amach in Airteagal 41.

2.   Chun críocha phointe (a) de mhír 1 den Airteagal seo, ní mheasfar nach bhfuil rioscaí nó eilimintí de rioscaí cumhdaithe nó go bhfuil siad cumhdaithe go neamh‐leordhóthanach ag na ceanglais cistí dílse a leagtar amach i gCodanna a Trí agus a Ceathair de Rialachán (AE) 2019/2033 i gcás inarb airde ná ceanglas cistí dílse an ghnólachta infheistíochta a leagtar amach i gCuid a Trí nó a Ceathair de Rialachán (AE) 2019/2033 na méideanna, na cineálacha agus an dáileachán caipitil a mheasann an t‐údarás inniúil atá leordhóthanach tar éis an athbhreithnithe maoirseachta ar an measúnú a rinne gnólachtaí infheistíochta i gcomhréir le hAirteagal 24(1) den Treoir seo.

Chun críocha na chéad fhomhíre, maidir leis an gcaipiteal sin a mheastar a bheith leordhóthanach, féadfar rioscaí nó eilimintí de rioscaí a eisiatar go sainráite ón gceanglas caipitil a leagtar amach i gCuid a Trí nó a Ceathair de Rialachán (AE) 2019/2033 a bheith san áireamh.

3.   Socróidh na húdaráis inniúla leibhéal na gcistí dílse breise is gá de bhun phointe (a) d'Airteagal 39(2) mar an difríocht idir an caipiteal a mheastar a bheith leordhóthanach de bhun mhír 2 den Airteagal seo agus an ceanglas cistí dílse a leagtar amach i gCuid a Trí nó a Ceathair de Rialachán (AE). 2019/2033.

4.   Cuirfidh na húdaráis inniúla de cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta an ceanglas cistí dílse breise dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 39(2) a chomhlíonadh le cistí dílse faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

(a)

baintear amach trí cheathrú ar a laghad den cheanglas cistí dílse breise le caipiteal Leibhéal 1;

(b)

is caipiteal Ghnáthchothromas Leibhéal 1 atá i dtrí cheathrú ar a laghad de chaipiteal Leibhéal 1;

(c)

ní úsáidtear na cistí dílse sin chun aon cheann de na ceanglais cistí dílse a leagtar amach i bpointí (a), (b) agus (c) d'Airteagal 11(1) de Rialachán (AE) 2019/2033 a chomhlíonadh.

5.   Suífidh na húdaráis inniúla i scríbhinn an cinneadh ceanglas caipitil breise dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 39(2) a fhorchur trí chuntas soiléir a thabhairt ar an measúnú iomlán ar na heilimintí dá dtagraítear i míreanna 1 go 4 den Airteagal seo. San áireamh ansin tá, sa chás a leagtar amach i bpointe (d) de mhír 1 den Airteagal seo, ráiteas sonrach faoi cén fáth a meastar nach leor a thuilleadh an leibhéal caipitil a socraíodh i gcomhréir le hAirteagal 41(1).

6.   Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun a shonrú conas atá na rioscaí agus eilimintí de rioscaí, dá dtagraítear i mír 2, lena n‐áirítear rioscaí nó eilimintí de rioscaí a eisiatar go sainráite ó na ceanglais cistí dílse a leagtar amach i gCuid a Trí nó a Ceathair de Rialachán (AE) 2019/2033, le tomhas.

Áiritheoidh ÚBE go mbeidh sna dréachtchaighdeáin theicniúla rialála méadrachtaí cáilíochtúla táscacha maidir leis an méid cistí dílse dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 39(2), ag cur san áireamh raon na samhlacha gnó éagsúla agus foirmeacha dlí ar féidir le gnólachtaí infheistíochtaí a ghlacadh, agus go mbeidh siad comhréireach i bhfianaise na nithe seo a leanas:

(a)

an t‐ualach cur chun feidhme ar ghnólachtaí infheistíochta agus údaráis inniúla;

(b)

an fhéidearthacht go mbeadh an leibhéal níos airde de cheanglais cistí dílse a bhfuil feidhm acu i gcás nach n‐úsáidfidh gnólachtaí infheistíochta samhlacha inmheánacha, go mbeadh an leibhéal sin ina údar le forchur ceanglas caipitil níos ísle agus rioscaí agus eilimintí rioscaí á meas i gcomhréir le mír 2.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Meitheamh 2021.

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

7.   Féadfaidh na húdaráis inniúla ceanglas cistí dílse breise a fhorchur, i gcomhréir le míreanna 1 go 6, ar ghnólachtaí infheistíochta a chomhlíonann na coinníollacha chun cáiliú mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033 ar bhonn measúnú de réir an cháis agus i gcás ina measann an t‐údarás inniúil go bhfuil údar cuí leis.

Airteagal 41

Treoir maidir le cistí dílse breise

1.   Agus prionsabal na comhréireachta á chur san áireamh, agus i gcomhréir le méid, tábhacht shistéamach, cineál, scála agus castacht ghníomhaíochtaí na ngnólachtaí infheistíochta sin nach gcomhlíonann na coinníollacha chun cáiliú mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha a leagtar síos in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033, féadfaidh na húdaráis inniúla a cheangal ar na gnólachtaí infheistíochta sin leibhéil cistí dílse a bheith acu atá, ar bhonn Airteagal 24, sách ard os cionn na gceanglas a leagtar amach i gCuid a Trí de Rialachán (AE) 2019/2033 agus sa Treoir seo, lena n‐áirítear na ceanglais cistí dílse breise dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 39(2) chun a áirithiú nach dtiocfaidh sárú ar na ceanglais sin as luaineacht eacnamaíochta thimthriallach ná nach gcuirfear i mbaol cumas na ngnólachtaí infheistíochta leachtú agus scoradh de ghníomhaíochtaí go hordúil mar gheall ar an luaineacht sin.

2.   Athbhreithneoidh na húdaráis inniúla, i gcás inarb iomchuí, leibhéal na gcistí dílse a shocraigh gach gnólacht infheistíochta nach gcomhlíonann na coinníollacha chun cáiliú mar ghnólacht beag neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033, i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo agus, más ábhartha, cuirfidh siad conclúidí an athbhreithnithe sin in iúl don ghnólacht infheistíochta lena mbaineann, agus áirítear ar an méid sin aon choinne atá ann le coigeartuithe ar leibhéal na gcistí dílse a socraíodh i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo. Áireofar i gcur in iúl den sórt sin an dáta a n‐éilíonn an t‐údarás inniúil nach mór an coigeartú a bheith comhlánaithe.

Airteagal 42

Ceanglais leachtachta shonracha

1.   Ní dhéanfaidh na húdaráis inniúla na ceanglais leachtachta shonracha dá dtagraítear i bpointe (k) d'Airteagal 39(2) den Treoir seo a fhorchur ach amháin i gcás, ar bhonn na n‐athbhreithnithe a rinneadh i gcomhréir le hAirteagail 36 agus 37 den Treoir seo, ina dtagann siad ar an tátal, maidir le gnólacht infheistíochta nach gcomhlíonann na coinníollacha chun cáiliú mar ghnólachtaí beaga neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033 nó a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE)2019/2033 ach nár díolmhaíodh ó cheanglas leachtachta é i gcomhréir le hAirteagal 43(1) de Rialachán (AE) 2019/2033, go mbaineann ceann de na cásanna seo a leanas leis:

(a)

tá an gnólacht infheistíochta ar neamhchosaint ar riosca leachtachta nó eilimintí de riosca leachtachta is ábhartha agus nach gcumhdaítear nó nach gcumhdaítear go leordhóthanach ag an gceanglas leachtachta a leagtar amach i gCuid a Cúig de Rialachán (AE) 2019/2033;

(b)

ní chomhlíonann an gnólacht infheistíochta na ceanglais a leagtar amach in Airteagail 24 agus 26 den Treoir seo agus ní dócha go bhfeabhsóidh bearta riaracháin eile na socruithe, na próisis, na sásraí agus na straitéisí go leordhóthanach laistigh de thréimhse iomchuí.

2.   Chun críocha phointe (a) de mhír 1 den Airteagal seo, ní mheasfar nach bhfuil riosca leachtachta nó eilimintí de riosca leachtachta cumhdaithe nó go bhfuil siad cumhdaithe go neamh-leordhóthanach ag an gceanglas leachtachta a leagtar amach i gCuid a Cúig de Rialachán (AE) 2019/2033 ach amháin i gcás inarb airde ná ceanglas leachtachta an ghnólachta infheistíochta a leagtar amach i gCuid a Cúig de Rialachán (AE) 2019/2033 na méideanna agus na cineálacha leachtachta a mheasann an t‐údarás inniúil a bheith leordhóthanach tar éis an athbhreithnithe maoirseachta ar an measúnú a rinne gnólachtaí infheistíochta i gcomhréir le hAirteagal 24(1) den Treoir seo.

3.   Cinnfidh na húdaráis inniúla leibhéal na leachtachta sonraí is gá de bhun phointe (k) d'Airteagal 39(2) den Treoir seo mar an difríocht idir an leachtacht a mheastar a bheith leordhóthanach de bhun mhír 2 den Airteagal seo agus an ceanglas leachtachta a leagtar amach i gCuid a Cúig de Rialachán (AE) 2019/2033.

4.   Cuirfidh na húdaráis inniúla de cheangal ar ghnólachtaí infheistíochta na ceanglais leachtachta sonracha dá dtagraítear i bpointe (k) d'Airteagal 39(2) den Treoir seo a chomhlíonadh le sócmhainní leachtacha mar a leagtar amach in Airteagal 43 de Rialachán (AE) 2019/2033.

5.   Suífidh na húdaráis inniúla i scríbhinn a gcinneadh ceanglas leachtachta sonrach, dá dtagraítear i bpointe (k) d'Airteagal 39(2), a fhorchur trí chuntas soiléir a thabhairt ar an measúnú iomlán ar na heilimintí dá dtagraítear i míreanna 1 go 3 den Airteagal seo.

6.   Forbróidh ÚBE, i gcomhairle le ÚEUM, na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála chun a shonrú conas atá an riosca leachtachta agus eilimintí de riosca leachtachta dá dtagraítear i mír 2 le tomhas ar bhealach atá oiriúnach do mhéid, struchtúr agus eagar inmheánach na ngnólachtaí infheistíochta agus do chineál, raon feidhme agus castacht a ngníomhaíochtaí.

Cuirfidh ÚBE na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin faoi bhráid an Choimisiúin faoin 26 Meitheamh 2021.

Tarmligtear an chumhacht chuig an gCoimisiún chun an Treoir seo a fhorlíonadh trí na caighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagail 10 go 14 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010.

Airteagal 43

Comhar leis na húdaráis réitigh náisiúnta

Tabharfaidh na húdaráis inniúla fógra do na húdaráis réitigh ábhartha faoi aon cheanglas cistí dílse breise a fhorchuirtear de bhun phointe (a) d'Airteagal 39(2) den Treoir seo do ghnólacht infheistíochta a chuimsítear faoi raon feidhme Threoir 2014/59/AE agus faoi aon choinne atá ann le coigeartuithe dá dtagraítear in Airteagal 41(2) den Treoir seo i ndáil leis an ngnólacht infheistíochta sin.

Airteagal 44

Ceanglais foilseacháin

Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an chumhacht ag na húdaráis inniúla an méid seo a leanas a dhéanamh:

(a)

a chur de cheangal ar na gnólachtaí infheistíochta sin nach gcomhlíonann na coinníollacha chun cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033 agus ar na gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airteagal 46(2) de Rialachán (AE) 2019/2033 an fhaisnéis, dá dtagraítear in Airteagal 46 den Rialachán sin, a fhoilsiú níos minice ná uair in aghaidh na bliana agus sprioc-amanna a shocrú le haghaidh an fhoilsithe sin;

(b)

a chur de cheangal ar na gnólachtaí infheistíochta sin nach gcomhlíonann na coinníollacha chun cáiliú mar ghnólachtaí infheistíochta beaga neamh-idirnasctha a leagtar amach in Airteagal 12(1) de Rialachán (AE) 2019/2033 agus ar na gnólachtaí infheistíochta dá dtagraítear in Airte