ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta ( *1 )

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

62
3 Bealtaine 2019


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

TREORACHA

 

*

Treoir (AE) 2019/692 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha ( 1 )

1

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ( IO L 353, 31.12.2008 )

8

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle ( IO L 117, 5.5.2017 )

9

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2017/746 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún ( IO L 117, 5.5.2017 )

11

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear an Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ( IO L 327, 9.12.2017 )

13

 


 

(*1)   Faoin tagairt L 117 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

 

(1)   (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

GA


I Gníomhartha reachtacha

TREORACHA

3.5.2019   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


TREOIR (AE) 2019/692 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 17 Aibreán 2019

lena leasaítear Treoir 2009/73/CE maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 194(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Is é is aidhm don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha, atá á chur chun feidhme de réir a chéile ó 1999 i leith, fíor-rogha a thabhairt do chustaiméirí deiridh uile an Aontais, cibé acu saoránaigh nó gnólachtaí iad, mar aon le deiseanna nua gnó, dálaí cóir iomaíochta, praghsanna iomaíocha, comharthaí infheistíochtaí éifeachtúla agus caighdeáin níos airde seirbhíse, agus cuidiú chun cinnteacht an tsoláthair agus an inbhuanaitheacht a áirithiú.

(2)

Chuidigh Treoir 2003/55/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), agus Treoir 2009/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5), go mór chun margadh inmheánach sa ghás nádúrtha a chur ar bun.

(3)

Tá sé mar aidhm ag an Treoir seo dul i ngleic leis na bacainní atá ar chomhlánú an mhargaidh inmheánaigh sa ghás nádúrtha de dheasca rialacha margaidh an Aontais nár comhlíonadh maidir le línte tarchuir gáis go dtí tríú tíortha agus uathu. Beartaítear leis na leasuithe a thugtar isteach leis an Treoir seo a áirithiú go mbeidh na rialacha is infheidhme maidir le línte tarchuir gáis a nascann dhá Bhallstát nó níos mó, go mbeidh siad infheidhme freisin, laistigh den Aontas, maidir le línte tarchuir gáis go dtí tríú tíortha agus uathu. Ar an gcaoi sin, suífear comhsheasmhacht an chreata dhlíthiúil laistigh den Aontas ach seachnófar ag an am céanna saobhadh na hiomaíochta i margadh inmheánach fuinnimh an Aontais agus dochar do chinnteacht an tsoláthair. Ina theannta sin, feabhsófar an trédhearcacht agus soláthrófar deimhneacht dhlíthiúil do rannpháirtithe sa mhargadh, go háirithe infheisteoirí faoi leith sa bhonneagar gáis agus úsáideoirí gréasáin, i dtaca leis an gcóras dlí is infheidhme.

(4)

Chun an t-easnamh i dtaca le rialacha sonracha de chuid an Aontais is infheidhme maidir le línte tarchuir gáis go dtí tríú tíortha agus uathu a chur san áireamh roimh dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo, ba cheart go mbeadh na Ballstáit in ann maoluithe ó fhorálacha áirithe de Threoir 2009/73/CE a thabhairt i dtaca le línte tarchuir gáis sin arna gcur i gcrích roimh dháta theacht i bhfeidhm na Treorach seo nó roimh an dáta sin. Ba cheart an dáta ábhartha le haghaidh cur i bhfeidhm samhlacha díchuachta, cé is moite de dhíchuachadh úinéireachta, a oiriúnú i dtaca le línte tarchuir gáis go dtí tríú tíortha agus uathu.

(5)

I dtaca le píblínte a nascann tionscadal do ghineadh ola nó gáis tríú tír le monarcha próiseála nó, le críochfort cósta laistigh de Bhallstát, is mar ghréasáin phíblíne réamhtheachtacha a chaithfear lena leithéid. I dtaca le píblínte a nascann tionscadal do ghineadh ola nó gáis i mBallstát le monarcha próiseála nó, le críochfort cósta laistigh de thríú tír, ní mar ghréasáin phíblíne réamhtheachtacha a chaithfear lena leithéid chun críche na Treorach seo, ós rud é nach dócha go mbeidh tionchar suntasach ag píblínte den sórt sin ar an margadh inmheánach fuinnimh.

(6)

Ba cheart go mbeadh an tsaoirse ag oibreoirí córais tarchuir comhaontuithe teicniúla a thabhairt i gcrích le hoibreoirí córais tarchuir nó eintitis eile i dtríú tíortha maidir le saincheisteanna a bhaineann le feidhmiú agus idirnascadh na gcóras tarchuir, ar choinníoll go bhfuil ábhar na gcomhaontuithe sin i gcomhréir le dlí an Aontais.

(7)

Ba cheart comhaontuithe teicniúla maidir le feidhmiú línte tarchuir, idir oibreoirí córais tarchuir nó eintitis eile a bheith i bhfeidhm i gcónaí, ar choinníoll go bhfuil siad i gcomhréir le dlí an Aontais agus cinntí ábhartha an údaráis rialála náisiúnta.

(8)

Nuair atá comhaontuithe teicniúla den sórt sin i bhfeidhm, ní cheanglaítear leis an Treoir seo go dtabharfaí comhaontú idirnáisiúnta i gcrích idir Ballstát agus tríú tír ná comhaontú idir an tAontas agus tríú tír maidir le hoibriú líne tarchuir gáis lena mbaineann.

(9)

Bainfidh infheidhmeacht Threoir 2009/73/CE le línte tarchuir gáis go dtí tríú tíortha agus uathu le críoch na mBallstát amháin i gcónaí. Maidir le línte tarchuir gáis amach ón gcósta, ba cheart Treoir 2009/73/CE a bheith infheidhme maidir le huiscí teorann an Bhallstáit ina bhfuil an chéad phointe idirnaisc chuig gréasán an Bhallstáit eile.

(10)

Ba cheart go mbeadh an fhéidearthacht ann do chomhaontuithe reatha a tugadh i gcrích idir Ballstát agus tríú tír maidir le hoibriú líne tarchuir fanacht i bhfeidhm, i gcomhréir leis an Treoir seo.

(11)

Maidir le comhaontuithe nó codanna de na comhaontuithe sin le tríú tíortha a d'fhéadfadh tionchar a bheith acu ar rialacha comhchoiteanna an Aontais, ba cheart nós imeachta comhtháite agus trédhearcach a bhunú chun údarú a thabhairt do Bhallstát, arna iarraidh sin dó, comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír maidir le hoibriú líne tarchuir nó hoibriú ghréasán na píblíne réamhtheachtaí idir an Ballstát agus tríú tír. Níor cheart go gcuirfeadh an nós imeachta moill ar chur chun feidhme na Treorach seo, níor cheart go ndéanfadh sé dochar do leithdháileadh na n-inniúlachtaí idir an tAontas agus na Ballstáit, agus ba cheart feidhm a bheith aige maidir le comhaontuithe atá ann cheana féin agus do chomhaontuithe nua.

(12)

Más rud é gur léir go dtagann ábhar an chomhaontaithe i bpáirt faoi inniúlacht an Aontais agus i bpáirt faoi inniúlacht Ballstáit, is den ríthábhachtach a áirithiú go mbeidh dlúthchomhar idir an Ballstát sin agus institiúidí an Aontais.

(13)

Tá feidhm ag Rialachán (AE) 2015/703 ón gCoimisiún (6), Rialachán (AE) 2017/459 ón gCoimisiún (7), Cinneadh 2012/490/AE ón gCoimisiún (8), mar aon le Caibidlí III, V, VI agus IX, agus Airteagal 28 de Rialachán (AE) 2017/460 ón gCoimisiún (9) maidir le pointí isteach-amach chuig an tríú tír agus ar ais, faoi réir chinntí ábhartha an údaráis rialála náisiúnta, agus tá feidhm ag Rialachán (AE) Uimh. 312/2014 ón gCoimisiún (10) maidir le criosanna cothromúcháin laistigh de theorainneacha an Aontais amháin.

(14)

D'fhonn cinntí a ghlacadh lena gceadaítear nó lena ndiúltaítear do Bhallstáit comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú nó a athnuachan, nó a thabhairt i gcrích le tríú tír, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (11).

(15)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir na Treorach seo, eadhon comhsheasmhacht an chreata dhlíthiúil laistigh den Aontas a bhunú agus saobhadh na hiomaíochta i margadh inmheánach fuinnimh an Aontais a sheachaint, a ghnóthú ina n-aonar agus, de bharr a bhfairsinge agus a n-éifeachtaí, gur fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Treoir seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(16)

I gcomhréir le Dearbhú Comhpháirteach Polaitiúil an 28 Meán Fómhair 2011 ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún maidir le doiciméid mhíniúcháin (12), ghlac na Ballstáit mar chúram orthu féin, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, doiciméad amháin nó níos mó a chur leis an bhfógra maidir lena mbearta trasuite, ar doiciméid iad lena mínítear an gaol idir codanna de Threoir agus páirteanna comhfhreagracha na n-ionstraimí náisiúnta trasuite. I ndáil leis an Treoir seo, measann an reachtóir go bhfuil údar cuí le doiciméid den chineál sin a tharchur.

(17)

Ba cheart, dá bhrí sin, Treoir 2009/73/CE a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN TREOIR SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe ar Threoir 2009/73/CE

Leasaítear Treoir 2009/73/CE mar a leanas:

(1)

in Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (17):

“(17)

ciallaíonn ‘idirnascaire’ líne tharchuir a thrasnaíonn teorainn nó a shíneann thar theorainn idir Ballstáit chun críche córas tarchuir náisiúnta na mBallstát sin a nascadh nó líne tharchuir idir Ballstát agus tríú tír chomh fada le críoch an Bhallstáit sin nó chomh fada le huiscí teorann an Bhallstáit sin;”;

(2)

leasaítear Airteagal 9 mar a leanas:

(a)

i mír 8, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

“8.   Sa chás gur le gnóthas atá comhtháite go hingearach an córas tarchuir ar an 3 Meán Fómhair 2009, féadfaidh Ballstát a chinneadh gan mír 1 a chur i bhfeidhm. Maidir leis an gcuid sin den chóras tarchuir a nascann Ballstát le tríú tír idir críoch an Bhallstáit sin agus an chéad phointe nasctha chuig gréasán an Bhallstáit sin, sa chás gur le gnóthas atá comhtháite go hingearach an córas tarchuir an 23 Bealtaine 2019, féadfaidh Ballstát a chinneadh gan mír 1 a chur i bhfeidhm.”;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 9:

“9.   Sa chás gur le gnóthas atá comhtháite go hingearach an córas tarchuir ar an 3 Meán Fómhair 2009 agus i gcás gur le gnóthas atá comhtháite go hingearach an córas tarchuir ar an 8 Samhain 2017 agus go bhfuil socruithe i bhfeidhm a ráthóidh neamhspleáchas níos éifeachtaí oibreoir an chórais tarchuir i gcomparáid le forálacha Chaibidil IV, féadfaidh Ballstát cinneadh a dhéanamh gan mír 1 den Airteagal seo a chur i bhfeidhm.

Maidir leis an gcuid sin den chóras tarchuir a nascann Ballstát le tríú tír idir críoch an Bhallstáit sin agus an chéad phointe nasctha chuig gréasán an Bhallstáit sin, más rud é gur le gnóthas atá comhtháite go hingearach an córas tarchuir agus go bhfuil socruithe i bhfeidhm a ráthóidh neamhspleáchas níos éifeachtaí oibreoir an chórais tarchuir i gcomparáid le forálacha Chaibidil IV an 23 Bealtaine 2019, féadfaidh an Ballstát sin cinneadh a dhéanamh gan mír 1 den Airteagal seo a chur i bhfeidhm.”;

(3)

in Airteagal 14, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1 d'Airteagal 14:

“1.   Sa chás gur le gnóthas atá comhtháite go hingearach an córas tarchuir ar an 3 Meán Fómhair 2009, féadfaidh Ballstát cinneadh a dhéanamh gan Airteagal 9(1) a chur i bhfeidhm, agus oibreoir córais neamhspleách a ainmniú ar mholadh ó úinéir an chórais tarchuir.

Maidir leis an gcuid sin den chóras tarchuir a nascann Ballstát le tríú tír idir críoch an Bhallstáit sin agus an chéad phointe nasctha chuig gréasán an Bhallstáit sin, sa chás gur le gnóthas atá comhtháite go hingearach an córas tarchuir an 23 Bealtaine 2019, féadfaidh an Ballstát sin cinneadh a dhéanamh gan Airteagal 9(1) a chur i bhfeidhm agus oibreoir córais neamhspleách a ainmniú ar mholadh ó úinéir an chórais tarchuir.

Beidh ainmniú oibreoir córais neamhspleách faoi réir formheas ón gCoimisiún.”;

(4)

in Airteagal 34, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

“4.   I gcás ina mbeidh díospóidí trasteorann ann, cuirfear i bhfeidhm na socruithe um réiteach díospóide don Bhallstát ag a bhfuil dlínse ar ghréasán na píblíne réamhtheachtaí a dhiúltaíonn an rochtain. I gcás ina gcumhdaíonn níos mó ná Ballstát amháin an gréasán lena mbaineann i ndíospóidí trasteorann, rachaidh na Ballstáit lena mbaineann i gcomhairle le chéile d'fhonn a áirithiú go gcuirfear forálacha na Treorach seo i bhfeidhm go comhsheasmhach. I gcás ina dtagann gréasán na píblíne réamhtheachtaí as tríú tír agus go ndéanann sí nasc le Ballstát amháin, ar a laghad, rachaidh na Ballstáit lena mbaineann i gcomhairle le chéile agus rachaidh an Ballstát ina bhfuil an chéad phointe isteach chuig gréasán an Bhallstáit eile i gcomhairle leis an tríú tír lena mbaineann as a dtagann gréasán na píblíne réamhtheachtaí, d'fhonn a áirithiú, ó thaobh an ghréasáin lena mbaineann, go gcuirfear an Treoir seo i bhfeidhm go comhsheasmhach ar chríoch na mBallstát.”;

(5)

leasaítear Airteagal 36 mar a leanas:

(a)

i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (e):

“(e)

níor cheart don díolúine dochar a dhéanamh don iomaíocht sna margaí ábhartha ar dócha go ndéanfadh an infheistíocht difear dóibh, d'fheidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh sa ghás nádúrtha, d'fheidhmiú éifeachtach na gcóras rialáilte lena mbaineann, nó do shlándáil an tsoláthair gáis nádúrtha san Aontas.”;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

“3.   Féadfaidh an t-údarás rialála dá dtagraítear i gCaibidil VIII, ar bhonn gach cáis ar leith, cinneadh a dhéanamh maidir leis an díolúine dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2.

Sula nglacfar an cinneadh maidir leis an díolúine, rachaidh an t-údarás rialála náisiúnta, nó i gcás inarb iomchuí údarás inniúil eile an Bhallstáit sin, i gcomhairle leis na húdaráis seo a leanas:

(a)

údaráis rialála náisiúnta na mBallstát ar dócha a ndéanfaidh an bonneagar nua difear dóibh; agus

(b)

údaráis ábhartha na dtríú tíortha, i gcás ina bhfuil an bonneagar i dtrácht nasctha le gréasán an Aontais faoi dhlínse Ballstáit, agus go dtagann sé nó go gcríochnaíonn sé i dtríú tír amháin nó níos mó.

I gcás ina ndeachthas i gcomhairle le húdaráis tríú tíortha, agus sa chás nach bhfreagraíonn siad den chomhairliúchán laistigh de thréimhse réasúnta ama nó den spriocdháta a leagtar síos nach faide ná 3 mhí é, féadfaidh an t-údarás rialála naisiúnta lena mbaineann an cinneadh is gá a ghlacadh.”;

(c)

i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

“I gcás ina dtagann na húdaráis rialála uile lena mbaineann ar chomhaontú maidir leis an iarraidh ar dhíolúine laistigh de 6 mhí ón dáta a bhfuair an t-údarás rialála deireanach é, cuirfidh siad an Ghníomhaireacht ar an eolas maidir lena gcinneadh. I gcás gur líne tharchuir idir Ballstát agus tríú tír an bonneagar lena mbaineann, sula nglacfar cinneadh, féadfaidh an t-údarás rialála náisiúnta, nó i gcás inarb iomchuí, údarás inniúil eile de chuid an Bhallstáit ina bhfuil an chéad phointe idirnaisc chuig gréasán an Bhallstáit eile, dul i gcomhairle le húdarás ábhartha na tríú tíre sin sula nglacfar cinneadh, d'fhonn a áirithiú, maidir leis an mbonneagar lena mbaineann, go gcuirfear an Treoir seo i bhfeidhm go comhsheasmhach i gcríoch an Bhallstáit agus, i gcás inarb infheidhme, in uiscí teorann an Bhallstáit sin. I gcás ina ndeachthas i gcomhairle le húdarás an tríú tír, agus sa chás nach bhfreagraíonn sé don chomhairliúchán laistigh de thréimhse réasúnta ama nó an laistigh de spriocdháta nach faide ná 3 mhí é, féadfaidh an t-údarás rialála náisiúnta lena mbaineann an cinneadh is gá a ghlacadh.”;

(6)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c), i mír 1 d'Airteagal 41:

“(c)

comhoibriú le húdarás rialála nó le húdaráis rialála na mBallstát lena mbaineann agus leis an nGníomhaireacht i ndáil le saincheisteanna trasteorann. I dtaca le bonneagar go dtí tríú tíortha agus uathu, féadfaidh údarás rialála an Bhallstáit ina bhfuil an chéad phointe idirnaisc chuig gréasán an Bhallstáit oibriú i gcomhar le húdaráis ábhartha na tríú tíre tar éis dó dul i gcomhairle le húdaráis rialála na mBallstát eile lena mbaineann, ar mhaithe le, ó thaobh an bhonneagair seo de, an Treoir seo a chur i bhfeidhm i gcríoch na mBallstát;”;

(7)

in Airteagal 42, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

“6.   Féadfaidh na húdaráis rialála, nó, i gcás inarb iomchuí, údaráis inniúla eile, dul i gcomhairle le húdaráis ábhartha tríú tíortha agus oibreoidh siad i gcomhar leo maidir le bonneagar gáis a oibriú go dtí tríú tíortha agus uathu d'fhonn a áirithiú, maidir leis an mbonneagar lena mbaineann, go gcuirfear an Treoir seo i bhfeidhm go comhsheasmhach i gcríoch agus in uiscí teorann Ballstáit.”;

(8)

cuirtear an tAirteagal seo a leanas isteach:

“Airteagal 48a

Comhaontuithe teicniúla maidir le feidhmiú línte tarchuir

Ní dhéanann an Treoir seo difear do shaoirse oibreoirí an chórais tarchuir ná d'oibreoirí eacnamaíocha eile a choimeád i bhfeidhm nó comhaontuithe teicniúla maidir le saincheisteanna a bhaineann le feidhmiú línte tarchuir idir Ballstát agus tríú tír a thabhairt i gcrích, a mhéid atá na comhaontuithe sin i gcomhréir le dlí an Aontais agus iad ag luí le cinntí ábhartha údaráis rialála náisiúnta na mBallstát lena mbaineann. Cuirfear údaráis rialála na mBallstát lena mbaineann ar an eolas maidir leis na comhaontuithe sin.”;

(9)

cuirtear na hAirteagail seo a leanas isteach:

“Airteagal 49a

Maolú maidir le línte tarchuir go dtí tríú tíortha agus uathu

1.   Maidir leis na línte tarchuir gáis idir Ballstát agus tríú tíortha arna gcur i gcrích roimh an 23 Bealtaine 2019, féadfaidh an Ballstát ina bhfuil an chéad phointe nasctha leis an líne tharchuir sin le gréasán Ballstáit cinneadh a dhéanamh maolú ó Airteagail 9, 10, 11 agus 32 agus ó Airteagal 41(6), (8) agus (10) do na codanna de sin ina bhfuil líne tharchuir gáis ina chríoch agus ina uiscí teorann, ar chúiseanna oibiachtúla amhail trí aisghabháil an infheistíocht a rinneadh a éascú nó ar chúiseanna a bhaineann le slándáil an tsoláthair, ar choinníoll nach ndéanfadh an maolú dochar do chumas iomaíochta ná d'fheidhmiú éifeachtach an mhargaidh inmheánaigh sa ghás nádúrtha, ná do shlándáil an tsoláthair san Aontas.

Beidh teorainn ama leis an maolú sin suas go dtí 20 bliain bunaithe ar údar oibiachtúil, tréimhse is féidir a athnuachan má bhíonn údar leis sin agus féadfaidh sé bheith faoi réir coinníollacha a chuideoidh chun na dálaí thuas a bhaint amach.

Ní bheidh feidhm ag na maoluithe sin maidir le línte tarchuir idir Ballstát agus tríú tír a bhfuil sé d'oibleagáid air an Treoir seo a thrasuí agus a chuireann an Treoir seo chun feidhme go héifeachtach ina dhlíchóras faoi chomhaontú arna thabhairt i gcrích leis an Aontas.

2.   I gcás ina bhfuil an líne tharchuir gáis lena mbaineann suite i gcríoch níos mó ná Ballstát amháin, is é an Ballstát ina bhfuil an chéad phointe nasctha ina chríoch chuig gréasán na mBallstát a dhéanfaidh cinneadh maidir le maolú i dtaca leis an líne tharchuir gáis sin a dheonú tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit uile lena mbaineann.

Ar iarraidh ó na Ballstáit lena mbaineann, féadfaidh an Coimisiún cinneadh a dhéanamh gníomhú mar bhreathnóir i gcomhairliúchán idir an Ballstát a bhfuil an chéad phointe nasctha ar a chríoch agus an tríú tír a bhaineann le cur i bhfeidhm comhsheasmhach na Treorach seo i gcríoch agus in uiscí teorann an Bhallstáit ina bhfuil an chéad phointe idirnaisc suite, lena n-áirítear díolúintí a dheonú i ndáil le línte tarchuir den sórt sin.

3.   Glacfar cinntí de bhun mhír 1 agus mhír 2 faoin 24 Bealtaine 2020. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoi aon chinntí den sórt sin don Choimisiún agus foilseoidh siad iad.

Airteagal 49b

Nós imeachta cumhachtaithe

1.   Gan dochar d'oibleagáidí eile faoi dhlí an Aontais, agus do leithdháileadh na n-inniúlachtaí idir an tAontas agus na Ballstáit, féadfar na comhaontuithe atá ann cheana féin idir Ballstát agus tríú tír maidir le líne tharchuir nó gréasán na píblíne réamhtheachtaí a oibriú agus a choimeád i bhfeidhm go dtí go mbeidh comhaontú a dhéanfar ina dhiaidh sin idir an tAontas agus an tríú tír chéanna sin i bhfeidhm nó go dtí go mbeidh an nós imeachta faoi mhír 2 go mír 15 den Airteagal seo i bhfeidhm.

2.   Gan dochar do leithdháileadh na n-inniúlachtaí idir an tAontas agus na Ballstáit, i gcás ina mbeidh sé ar intinn ag Ballstát dul i mbun caibidlíochta le tríú tír d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, a athnuachan nó a thabhairt i gcrích, maidir le líne tharchuir a oibriú le tríú tír i dtaca le nithe a thagann, go hiomlán nó i bpáirt, laistigh de raon feidhme na Treorach seo, tabharfaidh sé fógra don Choimisiún faoina intinn i scríbhinn.

Áireofar san fhógra sin an doiciméadacht ábhartha agus léiriú ar na forálacha a dtabharfar aghaidh orthu sa chaibidlíocht nó atá le hathchaibidliú, cuspóirí na caibidlíochta agus aon fhaisnéis ábhartha ar bith eile agus tarchuirfear an méid sin ar fad chuig an gCoimisiún, 5 mhí, ar a laghad, roimh an dáta atá beartaithe tús a chur leis an gcaibidlíocht.

3.   De bhun aon fhógra a fháil de bhun mhír 2, tabharfaidh an Coimisiún údarú don Bhallstát lena mbaineann, dul i mbun caibidlíochta foirmiúla le tríú tír maidir leis an gcuid a d'fhéadfadh difear a dhéanamh do rialacha comhchoiteanna an Aontais ach i gcás ina measann sé — dá rachfaí i mbun na caibidlíochta sin:

(a)

bheadh an méid sin ar neamhréir le dlí an Aontais seachas na neamhluithe a eascraíonn as leithdháileadh inniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit;

(b)

dhéanfaí dochar d'fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh sa ghás nádúrtha, d'iomaíocht, nó do shlándáil an tsoláthair i mBallstát nó san Aontas;

(c)

bhainfí an bonn ó chuspóirí na caibidlíochta atá ar feitheamh maidir leis na comhaontuithe idir-rialtasacha atá ag an Aontas le tríú tír;

(d)

bheadh an méid sin idirdhealaitheach.

4.   Agus an measúnú á dhéanamh faoi mhír 3, cuirfidh an Coimisiún san áireamh an mbaineann an comhaontú atá beartaithe le líne tharchuir nó le píblíne réamhtheachtach a rannchuidíonn le héagsúlú soláthairtí agus soláthróirí gáis nádúrtha trí bhíthin foinsí nua gáis nádúrtha.

5.   Laistigh de 90 lá ón tráth a bhfaighfear an fógra iarrata dá dtagraítear i mír 2, glacfaidh an Coimisiún cinneadh lena dtabharfar údarú nó lena ndiúltófar údarú do Bhallstát dul i mbun caibidlíochta d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, nó a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír. Sa chás go mbeidh gá le faisnéis bhreise le cinneadh a ghlacadh, rithfidh an tréimhse 90 lá sin ón dáta a bhfaighfear an fhaisnéis bhreise sin.

6.   I gcás go nglacfaidh an Coimisiún cinneadh lena ndiúltófar údarú a thabhairt do Bhallstát dul i mbun caibidlíochta d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, nó a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír de bhun mhír 5, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Bhallstát lena mbaineann agus tabharfaidh sé na cúiseanna a bhí leis sin.

7.   Glacfar cinntí lena dtabharfar údarú nó lena ndiúltófar údarú do Bhallstát dul i mbun caibidlíochta d'fhonn comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, nó a athnuachan nó a thabhairt i gcrích le tríú tír, trí bhíthin cinntí cur chun feidhme, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 51(2).

8.   Féadfaidh an Coimisiún treoir a sholáthar agus féadfaidh sé a iarraidh go gcuirfear clásail ar leith isteach sa chomhaontú atá beartaithe d'fhonn comhréireacht le dlí an Aontais a áirithiú i gcomhréir le Treoir (AE) 2017/684 o Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*1).

9.   Coinneofar an Coimisiún ar an eolas faoi dhul chun cinn agus torthaí na caibidlíochta maidir le comhaontú a leasú, a shíneadh, a oiriúnú, a athnuachan nó a thabhairt i gcrích ó chéim go céim, agus féadfaidh sé rannchuidiú sa chaibidlíocht idir an Ballstát agus an tríú tír a iarraidh i gcomhréir le Cinneadh (AE) 2017/684.

10.   Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas faoi na cinntí a glacadh de bhun mhír 5.

11.   Sula síneoidh sé comhaontú le tríú tír, tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann fógra don Choimisiún maidir le toradh na gcaibidlíochtaí agus déanfaidh sé téacs an chomhaontaithe chaibidlithe a tharchur chuig an gCoimisiún.

12.   Chomh luath agus a gheobhaidh sé fógra de bhun mhír 11, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an gcomhaontú caibidlithe de bhun mhír 3. I gcás ina bhfaigheann an Coimisiún go bhfuil comhaontú ann mar thoradh ar na caibidlíochtaí agus go bhfuil sé i gcomhréir le mír 3, tabharfaidh sé údarú don Bhallstát an comhaontú a shíniú agus a thabhairt i gcrích.

13.   Laistigh de 90 lá ón tráth a bhfaighfear an iarraidh dá dtagraítear i mír 11, glacfaidh an Coimisiún cinneadh lena dtabharfar údarú nó lena ndiúltófar údarú don Bhallstát an comhaontú le tríú tír a shíniú agus a thabhairt i gcrích, nó cinneadh maidir le diúltú do Bhallstát an comhaontú le tríú tír a shíniú agus a thabhairt i gcrích. I gcás inar gá faisnéis bhreise le cinneadh a ghlacadh, tosóidh an tréimhse 90 lá ón dáta a bhfaightear an fhaisnéis bhreise sin.

14.   I gcás ina nglacann an Coimisiún cinneadh de bhun mhír 13, lena n-údarófar do Bhallstát an comhaontú le tríú tír a shíniú agus a thabhairt i gcrích, tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann fógra don Choimisiún maidir le tabhairt i gcrích agus teacht i bhfeidhm an chomhaontaithe, agus maidir le haon hathruithe sin a dhéanfar ar stádas an chomhaontaithe sin dá éis sin.

15.   I gcás go nglacann an Coimisiún cinneadh lena ndiúltófar údarú a thabhairt do Bhallstát an comhaontú le tríú tír a shíniú agus a thabhairt i gcrích de bhun mhír 13, cuirfidh sé an Ballstát lena mbaineann ar an eolas dá réir sin agus tabharfaidh sé na cúiseanna a bhí leis sin.

(*1)  Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sásra a bhunú chun eolas a mhalartú i ndáil le comhaontuithe idir-rialtasacha agus ionstraimí neamhcheangailteacha idir na Ballstáit agus tríú tíortha i réimse an fhuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 994/2012/AE (IO L 99, 12.4.2017, lch. 1).”."

Airteagal 2

Trasuí

1.   Déanfaidh na Ballstáit na dlíthe, na rialúcháin agus na forálacha riaracháin is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh a thabhairt i bhfeidhm faoin 24 Feabhra 2020, gan dochar d'aon mhaolú a d'fhéadfadh a bheith ann de bhun Airteagal 49a de Threoir 2009/73/CE. Cuirfidh siad téacs na bhforálacha sin in iúl don Choimisiún láithreach.

Nuair a ghlacfaidh na Ballstáit na bearta sin, beidh tagairt iontu don Treoir seo nó beidh tagairt den sórt sin ag gabháil leo tráth a bhfoilsithe oifigiúil. Is iad na Ballstáit a chinnfidh an tslí le tagairt den sórt sin a dhéanamh.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, ní bheidh oibleagáid ar Bhallstáit thalamhiata nach bhfuil aon teorainneacha geografacha ná aon línte tarchuir acu le tríú tíortha, na bearta is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh a thabhairt i bhfeidhm.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír, ní bheidh sé d'oibleagáid ar an gCipir ná ar Mhálta, mar thoradh ar a suíomh geografach, na bearta is gá chun an Treoir seo a chomhlíonadh a thabhairt i bhfeidhm a fhad is nach bhfuil acu aon bhonneagair a nascann iad le tríú tíortha, lena n-áirítear gréasáin phíblíne réamhtheachtacha.

2.   Déanfaidh na Ballstáit téacs phríomhfhorálacha an dlí náisiúnta a ghlacfaidh siad sa réimse a chumhdaítear leis an Treoir seo a chur in iúl don Choimisiún.

Airteagal 3

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Treoir seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 4

Seolaithe

Dírítear an Treoir seo chuig na Ballstáit.

Arna déanamh in Strasbourg, an 17 Aibreán 2019.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

A. TAJANI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

G. CIAMBA


(1)  IO C 262, 25.7.2018, lch. 64.

(2)  IO C 361, 5.10.2018, lch. 72.

(3)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Aibreán 2019 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 15 Aibreán 2019.

(4)  Treoir 2003/55/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2003 maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha (IO L 176, 15.7.2003, lch. 57).

(5)  Treoir 2009/73/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhrialacha don mhargadh inmheánach sa ghás nádúrtha agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/55/CE (IO L 211, 14.8.2009, lch. 94).

(6)  Rialachán ón gCoimisiún (AE) 2015/703 an 30 Aibreán 2015 lena mbunaítear Cód Gréasáin maidir le hidir-inoibritheacht agus rialacha maidir le malartú sonraí (IO L 113, 1.5.2015, lch. 13).

(7)  Rialachán ón gCoimisiún (AE) 2017/459 an 16 Márta 2017 lena mbunaítear cód gréasáin maidir le sásraí leithdháilte acmhainneachta i gcórais tarchuir gáis agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 984/2013 (IO L 72, 17.3.2017, lch. 1).

(8)  Cinneadh ón gCoimisiún 2012/490/AE an 24 Lúnasa 2012 lena leasaítear Iarscríbhinn I de Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le coinníollacha rochtana ar na gréasáin gáis nádúrtha (IO L 231, 28.8.2012, lch. 16).

(9)  Rialachán ón gCoimisiún (AE) 2017/460 an 16 Márta 2017 lena mbunaítear cód gréasáin maidir le struchtúir chomhchuibhithe do tharaifí tarchuir gáis (IO L 72, 17.3.2017, lch. 29).

(10)  Rialachán ón gCoimisiún (AE) Uimh. 312/2014 an 26 Márta 2014 lena mbunaítear an Cód Gréasáin maidir le Cothromú Gáis ar na gréasáin tarchuir gáis nádúrtha (IO L 91, 27.3.2014, lch. 15).

(11)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

(12)  IO C 369, 17.12.2011, lch. 14.


Ceartúcháin

3.5.2019   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

8


Ceartúchán ar Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 353 Eagrán Speisialta Gaeilge an 31 Nollaig 2008 )

Ar leathanach 324, Iarscríbhinn IV, Cuid 2, Tábla 1.5 “Ráitis Réamhchúraim — Diúscairt”, colún a trí, an iontráil a bhaineann leis an Liotuáinis:

in ionad:

“Turinį/talpą išpilti (išmesti) į …”,

léitear:

“Turinį/talpyklą šalinti …”.


3.5.2019   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

9


Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2017/745 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 117 Eagrán Speisialta Gaeilge an 5 Bealtaine 2017 )

1.

Ar leathanach 25, Airteagal 10(15):

in ionad:

“15.   I gcás nach iad na monaróirí ach duine dlítheanach nó nádúrtha eile a dhearann nó a dhéanann feistí do na monaróirí, beidh an fhaisnéis faoi chéannacht an duine sin mar chuid den fhaisnéis atá le tíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 30(1).”,

léitear:

“15.   I gcás nach iad na monaróirí ach duine dlítheanach nó nádúrtha eile a dhearann nó a dhéanann feistí do na monaróirí, beidh an fhaisnéis faoi chéannacht an duine sin mar chuid den fhaisnéis atá le tíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 29(4).”.

2.

Ar leathanach 66, Airteagal 74(1):

in ionad:

“… d'Airteagal 62(4), Airteagal 75, Airteagal 76, Airteagal 77, Airteagal 80(5) agus forálacha ábhartha …”,

léitear:

“… d'Airteagal 62(4), Airteagal 75, Airteagal 76, Airteagal 77, Airteagal 80(5) agus (6), agus forálacha ábhartha ….”.

3.

Ar leathanach 69, Airteagal 78(14):

in ionad:

“14.   Beidh feidhm ag an nós imeachta a leagtar amach san Airteagal seo, go dtí an 27 Bealtaine 2027, maidir leis na Ballstáit sin lena mbaineann a d'aontaigh go gcuirfeadh siad é i bhfeidhm agus maidir leo siúd amháin. I ndiaidh an 27 Bealtaine 2027, ceanglófar ar na Ballstáit go léir an nós imeachta sin a chur i bhfeidhm”,

léitear:

“14.   Beidh feidhm ag an nós imeachta a leagtar amach san Airteagal seo, go dtí an 25 Bealtaine 2027, maidir leis na Ballstáit sin lena mbaineann a d'aontaigh go gcuirfeadh siad é i bhfeidhm agus maidir leo siúd amháin. Ón 26 Bealtaine 2027, ceanglófar ar na Ballstáit go léir an nós imeachta sin a chur i bhfeidhm”.

4.

Ar leathanach 90, Airteagal 120(10):

in ionad:

“10.   Maidir le feistí a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo i gcomhréir le pointe (f) agus le pointe (g) d'Airteagal 1(6) agus a cuireadh …”,

léitear:

“10.   Maidir le feistí a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo i gcomhréir le pointe (g) d'Airteagal 1(6) agus a cuireadh …”.

5.

Ar leathanach 132, Iarscríbhinn VII, Roinn 4.5.2, Pointe (a), an ceathrú fleasc:

in ionad:

“… Leis an bplean sin, áiritheofar go ndéanfar gach ceann de na feistí a chumhdaítear leis an deimhniú a shampláil thar thréimhse bhailíochta an deimhnithe, agus”,

léitear:

“… Leis an bplean sin, áiritheofar go ndéanfar raon uile na bhfeistí a chumhdaítear leis an deimhniú a shampláil thar thréimhse bhailíochta an deimhnithe, agus”.

6.

Ar leathanach 140, Iarscríbhinn VIII, Roinn 3.2:

in ionad:

“Aicmeofar gabhálais i gcomhair feiste leighis agus i gcomhair tairge a liostaítear in Iarscríbhinn XVI ina gceart féin ar leithligh ón bhfeiste lena n-úsáidtear iad.”,

léitear:

“Aicmeofar gabhálais i gcomhair feiste leighis ina gceart féin ar leithligh ón bhfeiste lena n-úsáidtear iad.”.

7.

Ar leathanach 148, Iarscríbhinn IX, Roinn 2.3, an tríú mír, an chéad abairt:

in ionad:

“Ina theannta sin, i gcás feistí in aicme IIa agus in aicme IIb, beidh an measúnú ar an gcóras bainistithe cáilíochta ag gabháil leis an measúnú ar an doiciméadacht theicniúil d'fheistí a roghnaítear ar bhonn ionadaíoch, i gcomhréir le Roinn 4.4 go Roinn 4.8. Agus samplaí ionadaíocha á roghnú ag …”,

léitear:

“Ina theannta sin, i gcás feistí in aicme IIa agus in aicme IIb, beidh an measúnú ar an gcóras bainistithe cáilíochta ag gabháil leis an measúnú ar an doiciméadacht theicniúil d'fheistí a roghnaítear ar bhonn ionadaíoch mar a shonraítear i Roinn 4. Agus samplaí ionadaíocha á roghnú ag …”.

8.

Ar leathanach 148, Iarscríbhinn IX, Roinn 3:

in ionad:

“3.

Measúnú faireachais is infheidhme maidir le feistí in aicme IIa, aicme IIb agus aicme III”,

léitear:

“3.

Measúnú faireachais”.

9.

Ar leathanach 149, Iarscríbhinn IX, Roinn 3.5, an chéad mhír:

in ionad:

“I gcás na bhfeistí in aicme IIa nó in aicme IIb, áireofar sa mheasúnú faireachais freisin measúnú ar an doiciméadacht theicniúil dá dtagraítear i Roinn 4.4 go Roinn 4.8 le haghaidh na feiste nó na bhfeistí lena mbaineann ar bhonn samplaí ionadaíocha breise arna roghnú i gcomhréir leis an réasúnaíocht arna doiciméadú ag an gcomhlacht dá dtugtar fógra i gcomhréir leis an dara fhomhír i Roinn 2.3.”,

léitear:

“I gcás na bhfeistí in aicme IIa nó in aicme IIb, áireofar sa mheasúnú faireachais freisin measúnú ar an doiciméadacht theicniúil mar a shonraítear i Roinn 4 le haghaidh na feiste nó na bhfeistí lena mbaineann ar bhonn samplaí ionadaíocha breise arna roghnú i gcomhréir leis an réasúnaíocht arna doiciméadú ag an gcomhlacht dá dtugtar fógra i gcomhréir leis an tríú mír de Roinn 2.3.”.

10.

Ar leathanach 149, Iarscríbhinn IX, Roinn 4.3:

in ionad:

“Scrúdóidh an comhlacht dá dtugtar fógra an t-iarratas trí bhaill foirne a úsáid, arna bhfostú aige, ar féidir leo a chruthú go bhfuil an t-eolas agus …”,

léitear:

“Déanfaidh an comhlacht dá dtugtar fógra measúnú ar an doiciméadacht theicniúil trí bhaill foirne a úsáid ar féidir leo a chruthú go bhfuil an t-eolas agus …”.

11.

Ar leathanach 169, Iarscríbhinn XV, Caibidil II, Roinn 2.5:

in ionad:

“2.5.

Achoimre ar an anailís tairbhe-riosca agus an bhainistiú riosca, lena n-áirítear faisnéis maidir le rioscaí aitheanta nó rioscaí intuartha, aon éifeachtaí neamh-inmhianaithe, fritásca agus rabhaidh.”,

léitear:

“2.5.

Achoimre ar an anailís tairbhe-riosca agus an bhainistiú riosca, lena n-áirítear faisnéis maidir le rioscaí aitheanta nó rioscaí intuartha, aon fho-éifeachtaí neamh-inmhianaithe, fritásca agus rabhaidh.”.

3.5.2019   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

11


Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2017/746 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 117 Eagrán Speisialta Gaeilge an 5 Bealtaine 2017 )

1.

Ar leathanach 183, Aithris (66):

in ionad:

“(66)

Ba cheart na rialacha maidir le staidéir feidhmíochta a bheith i gcomhréir leis an treoir idirnáisiúnta seanbhunaithe sa réimse seo, amhail caighdeán idirnáisiúnta ISO 14155:2011 maidir le dea-chleachtas cliniciúil i gcás imscrúduithe cliniciúla ar fheistí leighis lena n-úsáid ag an duine, le gur fusa a bheidh sé na torthaí ar staidéir feidhmíochta…”,

léitear:

“(66)

Ba cheart na rialacha maidir le staidéir feidhmíochta a bheith i gcomhréir leis an treoir idirnáisiúnta seanbhunaithe sa réimse seo, amhail caighdeán idirnáisiúnta ISO 20916 maidir le staidéir ar fheidhmíocht chliniciúil ina n-úsáidtear eiseamail ó dhaoine, atá á bhforbairt faoi láthair, le gur fusa a bheidh sé na torthaí ar staidéir feidhmíochta…”.

2.

Ar leathanach 198, Airteagal 10(14):

in ionad:

“14.   I gcás ina ndearann agus ina monaraíonn duine dlítheanach nó nádúrtha eile a bhfeistí do mhonaróirí, beidh an fhaisnéis maidir le haitheantas an duine sin san fhaisnéis atá le tíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 27(1).”,

léitear:

“14.   I gcás ina ndearann agus ina monaraíonn duine dlítheanach nó nádúrtha eile a bhfeistí do mhonaróirí, beidh an fhaisnéis maidir le haitheantas an duine sin san fhaisnéis atá le tíolacadh i gcomhréir le hAirteagal 26(3).”.

3.

Ar leathanach 207, Airteagal 28(1):

in ionad:

“… dá dtagraítear in Airteagal 30, …”,

léitear:

“… dá dtagraítear in Airteagal 27, …”.

4.

Ar leathanach 220, Airteagal 48(7), an chéad fhomhír:

in ionad:

“… mar a shonraítear i gCaibidil I agus i gCaibidil III d'Iarscríbhinn IX, lena n-áirítear measúnú ar an doiciméadacht theicniúil faoi mar a shonraítear i Roinn 4.1 go Roinn 4.8, i Roinn 4.10 agus i Roinn 4.11 den Iarscríbhinn sin a bhaineann le feiste ionadaíoch amháin ar a laghad le haghaidh gach grúpa feistí cineálacha.”,

léitear:

“… mar a shonraítear i gCaibidil I agus i gCaibidil III d'Iarscríbhinn IX, agus, de bhreis ar an méid sin, measúnú ar an doiciméadacht theicniúil faoi mar a shonraítear i Roinn 4 den Iarscríbhinn sin a bhaineann le feiste ionadaíoch amháin ar a laghad le haghaidh gach grúpa feistí cineálacha.”.

5.

Ar leathanach 221, Airteagal 48(9), an chéad fhomhír:

in ionad:

“… i gCaibidil I agus i gCaibidil III d'Iarscríbhinn IX, agus lena n-áirítear measúnú ar an doiciméadacht theicniúil a shonraítear i Roinn 4.4 go Roinn 4.8 den Iarscríbhinn sin a bhaineann le feiste ionadaíoch amháin ar a laghad le haghaidh gach catagóra feistí cineálacha.”,

léitear:

“… i gCaibidil I agus i gCaibidil III d'Iarscríbhinn IX, agus, de bhreis ar an méid sin, measúnú ar an doiciméadacht theicniúil a shonraítear i Roinn 4 den Iarscríbhinn sin a bhaineann le feiste ionadaíoch amháin ar a laghad le haghaidh gach catagóra feistí cineálacha.”.

6.

Ar leathanach 234, Airteagal 70(1):

in ionad:

“… d'Airteagal 58(5) agus ag Airteagal 71, Airteagal 72 agus Airteagal 73 agus ag Airteagal 76(5) agus ag na forálacha ábhartha …”,

léitear:

“… d'Airteagal 58(5) agus ag Airteagal 71, Airteagal 72 agus Airteagal 73, agus Airteagal 76(5) agus (6), agus ag na forálacha ábhartha …”.

7.

Ar leathanach 238, Airteagal 74(14):

in ionad:

“14.   Maidir leis an nós imeachta dá dtagraítear san Airteagal seo, go dtí an 27 Bealtaine 2029, ní dhéanfaidh ach na Ballstáit sin ina bhfuil na staidéir feidhmíochta le déanamh, ar Ballstáit iad a d'aontaigh go gcuirfidís é i bhfeidhm, é a chur i bhfeidhm. Tar éis an 27 Bealtaine 2029, ceanglófar ar na Ballstáit uile an nós imeachta sin a chur i bhfeidhm.”,

léitear:

“14.   Maidir leis an nós imeachta dá dtagraítear san Airteagal seo, go dtí an 25 Bealtaine 2029, ní dhéanfaidh ach na Ballstáit sin ina bhfuil na staidéir feidhmíochta le déanamh, ar Ballstáit iad a d'aontaigh go gcuirfidís é i bhfeidhm, é a chur i bhfeidhm. Amhail ón 26 Bealtaine 2029, ceanglófar ar na Ballstáit uile an nós imeachta sin a chur i bhfeidhm.”.

8.

Ar leathanach 258, pointe (g) d'Airteagal 113(3):

in ionad:

“(g)

Beidh feidhm ag an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 74 amhail ón 26 Bealtaine 2027, gan dochar d'Airteagal 74(14).”,

léitear:

“(g)

Beidh feidhm ag an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 74 amhail ón 26 Bealtaine 2029, gan dochar d'Airteagal 74(14);”.

9.

Ar leathanach 296, Iarscríbhinn VII, Roinn 4.5.2, Pointe (a), an ceathrú fleasc:

in ionad:

“Leis an bplean sin, áiritheofar go ndéanfar gach ceann de na feistí a chumhdaítear leis an deimhniú a shampláil thar thréimhse bhailíochta an deimhnithe,”,

léitear:

“Leis an bplean sin, áiritheofar go ndéanfar raon iomlán na bhfeistí a chumhdaítear leis an deimhniú a shampláil thar thréimhse bhailíochta an deimhnithe, agus…”.

10.

Ar leathanach 308, Iarscríbhinn IX, Roinn 2.3, an tríú fomhír:

in ionad:

“Ina theannta sin, i gcás na bhfeistí in aicme C, beidh an measúnú ar an gcóras bainistithe cáilíochta ag gabháil leis an measúnú ar an doiciméadacht theicniúil d'fheistí a roghnaítear ar bhonn ionadaíoch i gcomhréir le forálacha i Roinn 4.4 go Roinn 4.8 den Iarscríbhinn seo. Agus samplaí ionadaíocha á roghnú…”,

léitear:

“Ina theannta sin, i gcás na bhfeistí in aicme B agus in aicme C, beidh an measúnú ar an gcóras bainistithe cáilíochta ag gabháil leis an measúnú ar an doiciméadacht theicniúil d'fheistí a roghnaítear ar bhonn ionadaíoch mar a shonraítear i Roinn 4. Agus samplaí ionadaíocha á roghnú…”.

11.

Ar leathanach 308, Iarscríbhinn IX, Roinn 3:

in ionad:

“3.   Measúnú faireachais atá infheidhme maidir le feistí in aicme C agus in aicme D”,

léitear:

“3.   Measúnú faireachais”.

12.

Ar leathanach 309, Iarscríbhinn IX, Roinn 3.5:

in ionad:

“I gcás na bhfeistí in aicme C, áireofar sa mheasúnú faireachais freisin measúnú ar an doiciméadacht theicniúil dá dtagraítear i Roinn 4.4 go Roinn 4.8 le haghaidh na feiste nó na bhfeistí lena mbaineann ar bhonn samplaí ionadaíocha breise…”,

léitear:

“I gcás na bhfeistí in aicme B agus in aicme C, áireofar sa mheasúnú faireachais freisin measúnú ar an doiciméadacht theicniúil mar a shonraítear i Roinn 4 le haghaidh na feiste nó na bhfeistí lena mbaineann ar bhonn samplaí ionadaíocha breise…”.

13.

Ar leathanach 310, Iarscríbhinn IX, Roinn 4.3:

in ionad:

“Scrúdóidh an comhlacht dá dtugtar fógra an t-iarratas, trí leas a bhaint as baill foirne, arna bhfostú aige, ar féidir leo a chruthú go bhfuil an t-eolas agus …”,

léitear:

“Déanfaidh an comhlacht dá dtugtar fógra measúnú ar an doiciméadacht theicniúil, trí leas a bhaint as baill foirne ar féidir leo a chruthú go bhfuil an t-eolas agus …”.


3.5.2019   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

13


Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear an Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 327 Eagrán Speisialta Gaeilge an 9 Nollaig 2017 )

Ar leathanach 70, Airteagal 61, pointe (6), Airteagal nua 18(4) de Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, an chéad fhomhír pointe (a):

in ionad:

“…dá dtagraítear in Airteagal 9(2) agus (4);”,

léitear:

“…dá dtagraítear i bpointí (2) agus (4) d'Airteagal 9;”.

Ar leathanach 70, Airteagal 61, pointe (6), Airteagal nua 18(5) de Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, pointe (a):

in ionad:

“…dá dtagraítear in Airteagal 9(2) agus (4);”,

léitear:

“…dá dtagraítear i bpointí (2) agus (4) d'Airteagal 9;”.

Ar leathanach 71, Airteagal 61, pointe (8), Airteagal nua 19a(5) de Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, pointe (a):

in ionad:

“…dá dtagraítear in Airteagal 9(2) agus (4);”,

léitear:

“…dá dtagraítear i bpointí (2) agus (4) d'Airteagal 9;”.