ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta ( *1 )

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

60
3 Márta 2017


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2017/352 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort ( 1 )

1

 

*

Rialachán (AE) 2017/353 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena n-ionadaítear Iarscríbhinn A agus Iarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/848 a mhéid a bhaineann le himeachtaí dócmhainneachta

19

 

*

Rialachán (AE) 2017/354 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

31

 

*

Rialachán (AE) 2017/355 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv den pháirt eile, a chur i bhfeidhm ( *2 )

59

 

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

 

 

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

 

*

Leasuithe ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Coinbhinsiún Lugano, an 30 Deireadh Fómhair 2007

63

 

 

Ceartúcháin

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe) ( IO L 84, 31.3.2016 )

65

 


 

(*1)   Faoin tagairt L 57 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

 

(1)   Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 

(*2)   Ní dochar an t-ainmniú seo do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag teacht le UNSCR 1244/1999 agus le Tuairim an CBI maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.

GA


I Gníomhartha reachtacha

RIALACHÁIN

3.3.2017   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


RIALACHÁN (AE) 2017/352 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 15 Feabhra 2017

lena mbunaítear creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais calafort

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 100(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Tá gá le comhtháthú iomlán calafort i slabhraí iompair agus lóistíochta gan uaim chun cur le fás agus le húsáid agus feidhmiú níos éifeachtúla an ghréasáin thras-Eorpaigh iompair agus an mhargaidh inmheánaigh. Éilítear leis sin seirbhísí calafoirt nua-aimseartha a chuireann le húsáid éifeachtúil calafort agus timpeallacht atá fabhrach d’infheistíochtaí chun calafoirt a fhorbairt i gcomhréir leis na riachtanais iompair agus lóistíochta atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo.

(2)

Cuireann calafoirt le hiomaíochas na dtionscal Eorpach i margaí an domhain agus cuirtear leis an luach agus le poist i réigiúin chósta uile an Aontais san am céanna. Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá i ndán d’earnáil an mhuiriompair agus chun éifeachtúlacht agus inbhuanaitheacht slabhraí iompair agus lóistíochta a fheabhsú, tá sé ríthábhachtach go ndéanfar na gníomhaíochtaí maidir le simpliú riaracháin a leagtar amach i dteachtaireacht ón gCoimisiún an 23 Bealtaine 2013 dar teideal “Calafoirt: spreagadh don fhás” a chur chun feidhme in éineacht leis an Rialachán seo.

(3)

Sa teachtaireacht uaidh an 3 Deireadh Fómhair 2012 dar teideal “Gníomh um an Margadh Aonair II — Le chéile ar mhaithe le fás nua”, mheabhraigh an Coimisiún go bhfuil tarraingteacht iompair mhuirí ag brath ar infhaighteacht, éifeachtúlacht agus iontaofacht seirbhísí calafoirt agus ar an ngá atá le haghaidh a thabhairt ar cheisteanna maidir le trédhearcacht an chistithe phoiblí agus na muirear calafoirt, mar aon le hiarrachtaí ar shimpliú riaracháin i gcalafoirt, agus le hathbhreithniú a dhéanamh ar shrianta maidir le seirbhísí a sholáthar ag calafoirt.

(4)

Le rochtain ar an margadh seirbhísí calafoirt a éascú agus le trédhearcacht airgeadais agus uathriail na gcalafort muirí a thabhairt isteach, feabhsófar cáilíocht agus éifeachtúlacht na seirbhíse a chuirtear ar fáil d’úsáideoirí calafort agus cuirfear le timpeallacht atá níos fabhraí d’infheistíocht i gcalafoirt, agus cuidiú á thabhairt ar an gcaoi sin leis na costais ar úsáideoirí iompair a laghdú agus rannchuidiú á dhéanamh le loingseoireacht ghearrthurais a chur chun cinn agus le hiompar muirí a chomhtháthú níos fearr le hiompar iarnróid, uiscebhealaí intíre agus bóthair.

(5)

Trí nósanna imeachta custaim a shimpliú, féadfar buntáistí suntasacha eacnamaíocha a chruthú do chalafoirt mhuirí ó thaobh an iomaíochais de. Chun iomaíocht chothrom a chur chun cinn agus chun foirmiúlachtaí custaim a laghdú, tá sé tábhachtach go nglacfaidh údaráis inniúla na mBallstát cur chuige rioscabhunaithe a bheidh cuí agus éifeachtach. Sa chomhthéacs sin, tá sé riachtanach go ndéanfaidh an Coimisiún machnamh an bhfuil gá le bearta iomchuí chun foirmiúlachtaí tuairiscithe i gcalafoirt mhuirí a laghdú agus chun dul i ngleic leis an iomaíocht éagórach.

(6)

Baineann ról bunúsach le creat soiléir d’fhorálacha trédhearcacha, cothroma, neamh-idirdhealaitheacha a bhunú maidir le bonneagar calafoirt agus seirbhísí calafoirt a chistiú agus leis na muirir orthu, chun a áirithiú go gcomhlíonfar na rialacha iomaíochta go hiomlán le straitéis tráchtála agus pleananna infheistíochta na gcalafort féin agus, i gcás inarb ábhartha, leis an gcreat beartais náisiúnta ginearálta do chalafoirt. Go háirithe, ceadaítear le trédhearcacht an chaidrimh airgeadais rialú cothrom agus éifeachtach ar Státchabhair, lena gcoiscfear saobhadh margaidh. Uime sin, iarradh ar an gCoimisiún, i gconclúidí ón gComhairle an 5 Meitheamh 2014, féachaint ar threoirlínte don Státchabhair a bhaineann le calafoirt mhuirí, agus é d’aidhm leis sin iomaíocht chothrom agus creat cobhsaí dlíthiúil a áirithiú d’infheistíocht i gcalafoirt.

(7)

Téann tromlach mór de mhuirthrácht an Aontais trí chalafoirt mhuirí an ghréasáin thras-Eorpaigh iompair a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4). Chun cuspóir an Rialacháin seo a bhaint amach ar bhealach comhréireach gan aon ualach nach gá a chur ar chalafoirt eile, ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le calafoirt mhuirí an ghréasáin thras-Eorpaigh iompair, a bhfuil ról suntasach ag gach calafort acu i ndáil leis an gcóras iompair Eorpach mar bíonn sé ag plé le níos mó ná 0,1 % de lastas iomlán AE nó de líon iomlán na bpaisinéirí, nó mar feabhsaíonn sé an inrochtaineacht réigiúnach ar cheantair oileánacha nó imeallacha. Mar sin féin, ba cheart an deis a thabhairt do na Ballstáit, leis an Rialachán seo, cinneadh a dhéanamh an gcuirfidh nó nach gcuirfidh siad an Rialachán seo i bhfeidhm maidir le calafoirt mhuirí den ghréasán cuimsitheach atá lonnaithe sna réigiúin is forimeallaí. Ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit freisin maoluithe a thabhairt isteach d’fhonn nach gcuirfear ualaigh riaracháin dhíréireacha ar na calafoirt mhuirí sin den ghréasán cuimsitheach nach dtugann bonn cirt, i bhfianaise na tráchta bliantúla lastais atá acu, leis an Rialachán seo a chur i bhfeidhm ina iomláine.

(8)

Ní bhíonn tionchar díreach ag seirbhísí píolótaíochta domhainfharraige ar éifeachtúlacht calafort toisc nach n-úsáidtear iad le haghaidh teacht isteach go díreach sna calafoirt ná le himeacht go díreach uathu agus, dá bhrí sin, ní gá iad a chur san áireamh sa Rialachán seo.

(9)

Níor cheart aon dochar a dhéanamh ar aon bhealach leis an Rialachán seo do na rialacha sna Ballstáit lena rialaítear an córas úinéireachta maoine is infheidhme maidir le calafoirt mhuirí, agus ba cheart a cheadú ann struchtúir éagsúla calafoirt sna Ballstáit.

(10)

Leis an Rialachán seo, ní fhorchuirtear múnla sonrach maidir le bainistiú calafort muirí agus ní dhéanann sé difear ar dhóigh ar bith d’inniúlacht na mBallstát seirbhísí leasa ghinearálta nach den gheilleagar iad a sholáthar, i gcomhréir le dlí an Aontais. Is féidir leas a bhaint as múnlaí éagsúla maidir le bainistiú calafort, ar an gcoinníoll go n-urramófar an creat chun seirbhísí calafoirt a sholáthar agus na rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais a leagtar amach sa Rialachán seo.

(11)

I gcomhréir leis na prionsabail ghinearálta a leagtar amach sna Conarthaí, ba cheart an tsaoirse a bheith ag soláthraithe seirbhísí calafoirt a seirbhísí a sholáthar i gcalafoirt mhuirí a chumhdaítear sa Rialachán seo. Mar sin féin, ba cheart é a bheith indéanta feidhmiú na saoirse sin a chur faoi réir coinníollacha áirithe.

(12)

Níor cheart teorainn a chur leis an Rialachán seo ar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó ar an údarás inniúil, maidir lena chóras muirearaithe a chur ar bun, fad a bheidh na muirir ar bhonneagar calafoirt arna n-íoc ag oibreoirí soithí uisce-iompartha nó ag úinéirí lastais trédhearcach, go háirithe fad a bheidh siad inaitheanta go héasca agus neamh-idirdhealaitheach, agus go gcuirfidh siad le bonneagair agus saoráidí seirbhísí a chothabháil agus a fhorbairt agus le seirbhísí a sholáthar a bhfuil gá leo chun oibríochtaí iompair a dhéanamh nó a éascú laistigh de limistéar an chalafoirt agus ar na huiscebhealaí a thugann rochtain ar na calafoirt sin a thagann faoi inniúlacht chomhlacht bainistíochta an chalafoirt.

(13)

Ar mhaithe le bainistiú calafoirt a bheadh éifeachtúil, sábháilte agus slán ó thaobh an chomhshaoil de, ba cheart comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, bheith in ann a chur de cheangal go mbeidh soláthraithe seirbhísí calafoirt in ann a léiriú go gcomhlíonann siad na híoscheanglais chun an tseirbhís a dhéanamh ar bhealach iomchuí. Ba cheart na híoscheanglais sin a theorannú do shraith coinníollacha atá sainithe go soiléir a mhéid a bheidh na ceanglais sin trédhearcach, oibiachtúil, neamh-idirdhealaitheach, comhréireach agus ábhartha i ndáil leis an tseirbhís calafoirt a sholáthar. I gcomhréir le cuspóirí ginearálta an Rialacháin seo, ba cheart, leis na híoscheanglais, cur le hardcháilíocht seirbhísí calafoirt agus níor cheart bacainní margaidh a thabhairt isteach leo.

(14)

Tá sé tábhachtach go mbeidh soláthraithe uile seirbhísí calafoirt, arna iarraidh sin do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, in ann a léiriú go bhfuil ar a gcumas freastal ar líon íosta soithí, agus an líon foirne agus trealaimh is gá á gcur ar fáil acu. Ba cheart dóibh na forálacha agus na rialacha ábhartha a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear an dlí saothair is infheidhme agus comhaontuithe comhchoiteanna ábhartha agus ceanglais cháilíochta an chalafoirt lena mbaineann.

(15)

Agus cinneadh á dhéanamh cibé an gcomhlíonann soláthraí seirbhíse calafoirt na ceanglais maidir le dea-cháil, ba cheart don údarás inniúil, nó do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, a mheas cé acu an bhfuil aon fhorais thathantacha ann chun a bheith in amhras i dtaobh iontaofacht an tsoláthraí seirbhísí calafoirt, amhail ciontuithe nó pionóis mar gheall ar chionta tromchúiseacha coiriúla, nó sáruithe tromchúiseacha ar dhlí an Aontais is infheidhme nó ar an dlí náisiúnta is infheidhme.

(16)

Ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann comhlíonadh oibleagáidí a cheangal i réimse an dlí shóisialta agus saothair maidir le hoibriú na seirbhísí calafoirt sa chalafort lena mbaineann.

(17)

Ba cheart do na Ballstáit an Coimisiún a chur ar an eolas roimh aon chinneadh a dhéanamh ceanglais a fhorchur ar shoithí bratach a chur ar foluain, ar soithí iad a úsáidtear go príomha le haghaidh oibríochtaí tuála agus múrála. Ba cheart do chinneadh den sórt sin a bheith neamh-idirdhealaitheach, ba cheart é a bheith bunaithe ar fhorais thrédhearcacha agus oibiachtúla agus níor cheart bacainní margaidh díréireacha a thabhairt isteach leis.

(18)

I gcás ina gceanglaítear comhlíonadh íoscheanglas, ba cheart an nós imeachta chun an ceart a thabhairt seirbhísí calafoirt a sholáthar a bheith trédhearcach, oibiachtúil, neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach, agus leis an nós imeachta sin ba cheart do sholáthraithe seirbhísí calafoirt a bheith in ann tús a chur lena seirbhísí calafoirt a sholáthar go tráthúil.

(19)

Ós rud é gur limistéir theoranta gheografacha atá sna calafoirt, d’fhéadfadh líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt, i gcásanna áirithe, a bheith faoi réir teorannuithe a bhaineann le ganntanas talún nó spás cois uisce, tréithe bhonneagar an chalafoirt nó cineál thrácht an chalafoirt, nó an gá atá ann a áirithiú go mbeadh na hoibríochtaí calafoirt slán, sábháilte agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil.

(20)

Ba cheart bonn cirt a thabhairt le haon teorannú ar líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt ar chúiseanna soiléire agus oibiachtúla agus níor cheart bacainní díréireacha margaidh a thabhairt isteach leis.

(21)

Ba cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó don údarás inniúil, a fhoilsiú go bhfuil sé beartaithe aige nós imeachta roghnúcháin a reáchtáil i dtaca le seirbhís calafoirt a sholáthar, lena n-áirítear ar an idirlíon agus, i gcás inarb iomchuí, in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Ba cheart a áireamh i bhfoilseachán den sórt sin faisnéis faoin nós imeachta roghnúcháin, an spriocdháta chun tairiscintí a thíolacadh, na critéir dhámhachtana is ábhartha agus an fhaisnéis faoi conas is féidir rochtain a fháil ar na doiciméid is ábhartha chun iarratas a ullmhú.

(22)

D’fhonn trédhearcacht agus cóir chomhionann a áirithiú, ba cheart leasuithe a dhéantar ar chonradh, le linn a théarma, a mheas mar dhámhachtain nua conartha nuair atá an conradh nua difriúil ó thaobh ábhair de, i gcomparáid leis an mbunchonradh, de bharr na leasuithe sin, agus, dá bhrí sin, ba cheart a léiriú iontu go bhfuil rún ag na páirtithe buntéarmaí an chonartha sin a athchaibidliú.

(23)

Ba cheart an Rialachán seo a bheith gan dochar don cheart atá ag na Ballstáit oibleagáidí seirbhíse poiblí a bhaineann le seirbhísí calafoirt a fhorchur.

(24)

Tá réimse leathan calafort muirí ag an Aontas le múnlaí éagsúla chun seirbhísí calafoirt a eagrú. Dá réir sin, ní bheadh sé iomchuí múnla aonair a fhorchur. Ba cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó don údarás inniúil, a bheith in líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt ar leith a theorannú, i gcás ina bhfuil bonn cirt leis ar chúis amháin nó níos mó.

(25)

Le hAirteagal 34 de Threoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5), foráiltear nach mbeidh conarthaí atá ceaptha le cineálacha áirithe gníomhaíochtaí a chumasú a bheidh le cur i gcrích faoi réir na Treorach sin más féidir leis an mBallstát nó leis na heintitis conarthacha a léiriú, sa Bhallstát ina bhfuil an ghníomhaíocht á déanamh, go bhfuil an ghníomhaíocht go díreach faoi lé iomaíochta i margaí nach bhfuil rochtain orthu srianta. Ba cheart gurbh ionann an nós imeachta chun a shuí arbh é sin an cás agus an nós imeachta sin a leagtar amach in Airteagal 35 de Threoir 2014/25/AE. Dá bhrí sin, má shuitear sin trí bhíthin an nós imeachta sin go bhfuil earnáil nó fo-earnáil calafoirt, in éineacht lena seirbhísí calafoirt, go díreach faoi lé iomaíocht den sórt sin, is iomchuí nár cheart é a bheith faoi réir na rialacha lena gcumtar na teorannuithe maidir le rochtain a fháil ar an margadh faoin Rialachán seo.

(26)

Seachas sa chás ina mbeidh feidhm ag maolú maidir le margadh iomaíoch, ba cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt nó don údarás inniúil aon rún chun líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú a fhoilsiú roimh ré agus ba cheart bonn cirt iomlán a bheith leis, chun an deis a thabhairt do na páirtithe leasmhara barúlacha a thabhairt.

(27)

I gcás ina soláthraíonn comhlacht bainistíochta de chuid calafoirt, nó an t-údarás inniúil, seirbhísí calafoirt é féin nó trí eintiteas atá leithleach go dlíthiúil a rialaíonn sé go díreach nó go hindíreach, ba cheart bearta a dhéanamh atá riachtanach chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint agus chun rochtain chothrom agus thrédhearcach mhargaidh ar sheirbhísí calafoirt a áirithiú nuair a bhíonn líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt teoranta. D’fhéadfaí, inter alia, glacadh an chinnidh lena dteorannaítear líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a chur de chúram ar údarás ábhartha náisiúnta atá neamhspleách ar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt nó ar an údarás inniúil, a bheith i gceist le bearta den sórt sin.

(28)

Leis an deis íoscheanglais a fhorchur agus líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a leanfadh na Ballstáít fós dá dteachtadh a theorannú, níor cheart cosc a chur orthu saoirse neamhshrianta a áirithiú maidir le seirbhísí a sholáthar ina gcalafoirt.

(29)

Ba cheart an nós imeachta chun soláthraithe seirbhísí calafoirt a roghnú agus an toradh atá air a phoibliú agus ba cheart é a bheith neamh-idirdhealaitheach, trédhearcach agus oscailte do gach páirtí leasmhar.

(30)

Níor cheart bonn cirt a bheith le dul ar iontaoibh oibleagáidí seirbhíse poiblí a bhfuil teorannú le líon soláthraithe seirbhísí calafoirt mar thoradh orthu ach ar chúiseanna leas an phobail chun rochtain gach úsáideora ar an tseirbhís chalafoirt, infhaighteacht na seirbhíse calafoirt ar feadh na bliana, inacmhainneacht na seirbhíse calafoirt do chatagóir áirithe úsáideoirí a áirithiú, mar aon le sábháilteacht nó slándáil na n-oibríochtaí calafoirt nó a n-inbhuanaitheacht ó thaobh an chomhshaoil de agus comhtháthú críochach.

(31)

Cé gurb iad na húdaráis náisiúnta a chinneann agus a fhorchuireann oibleagáidí seirbhíse poiblí, le hoibleagáid ghinearálta arna forchur le dlí an Aontais nó le dlí náisiúnta trína mbeadh ar chalafort glacadh gan bhac gan idirdhealú le haon soitheach a bheadh in ann, i dtéarmaí fisiciúla, dul isteach agus múráil, níor cheart a thuiscint gur oibleagáid seirbhíse poiblí chun críocha an Rialacháin seo é.

(32)

Níor cheart don Rialachán seo bac a chur ar údaráis inniúla cúiteamh a thabhairt as gníomhaíochtaí arna ndéanamh i ndáil leis na hoibleagáidí seirbhíse poiblí a chomhlíonadh ar choinníoll go gcomhlíontar na rialacha is infheidhme maidir le Státchabhair leis an gcúiteamh sin. I gcás ina gcáilíonn oibleagáidí seirbhíse poiblí mar sheirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne, is gá comhlíonadh a áirithiú i ndáil le Cinneadh 2012/21/AE ón gCoimisiún (6) agus le Rialachán (AE) Uimh. 360/2012 ón gCoimisiún (7), mar aon le hurramú a áirithiú i ndáil le Teachtaireacht ón gCoimisiún an 11 Eanáir 2012 dar teideal “Creat an Aontais Eorpaigh maidir le Státchabhair i bhfoirm cúiteamh seirbhíse poiblí”.

(33)

Sa chás ina bhfuil líon mór soláthraithe seirbhísí calafoirt ann, níor cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, ná don údarás inniúil, idirdhealú idir soláthraithe seirbhísí calafoirt, agus níor cheart dóibh go háirithe an t-idirdhealú sin a dhéanamh i bhfabhar gnóthas nó comhlacht ar leas leis é.

(34)

Ba cheart é a bheith de rogha ag an gcomhlacht bainistíochta de chuid calafoirt, nó ag an údarás inniúil, cinneadh a dhéanamh an soláthróidh sé seirbhísí calafoirt é féin nó an gcuirfidh sé soláthar na seirbhísí sin de chúram go díreach ar oibreoir inmheánach. I gcás ina mbeidh teorannú ar líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt i gceist, ba cheart soláthar na seirbhísí calafoirt ag na hoibreoirí inmheánacha a bheith teorannaithe don chalafort nó do na calafoirt dár ainmníodh na hoibreoirí inmheánacha sin agus dó sin amháin nó dóibh sin amháin, ach amháin i gcás ina mbeidh feidhm ag maolú maidir le margadh iomaíoch.

(35)

Ba cheart do na Ballstáit an chumhacht a choinneáil chun leibhéal leordhóthanach cosanta sóisialta a áirithiú i gcomhair foirne gnóthas a sholáthraíonn seirbhísí calafoirt. Leis an Rialachán seo, níor cheart difear a dhéanamh do chur i bhfeidhm rialacha sóisialta agus saothair na mBallstát. Is iomchuí a shoiléiriú, i gcásanna nach mbíonn feidhm ag Treoir 2001/23/CE ón gComhairle (8) agus go leanann athrú soláthraí seirbhíse calafoirt tabhairt i gcrích conradh seirbhíse calafoirt, gur cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó don údarás inniúil, a bheith in ann a cheangal, mar sin féin, go ndéanfaí cearta agus oibleagáidí an tsoláthraí seirbhíse calafoirt a bhí ann go dtí sin a aistriú chuig an soláthraí seirbhíse calafoirt nuacheaptha, ar cearta agus oibleagáidí iad a d’eascair as conradh fostaíochta, nó as caidreamh fostaíochta, arbh ann dóibh ar dháta an athraithe sin.

(36)

Nuair a bhaineann próiseáil sonraí pearsana le bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo, ba cheart an phróiseáil sin a dhéanamh i gcomhréir le dlí an Aontais is infheidhme, agus go háirithe le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9).

(37)

In earnáil chasta agus iomaíoch amhail an earnáil seirbhísí calafoirt, tá sé ríthábhachtach oiliúint thosaigh agus thréimhsiúil a chur ar na baill foirne chun cáilíocht na seirbhísí a áirithiú agus chun sláinte agus sábháilteacht oibrithe calafoirt a chosaint. Ba cheart do na Ballstáit, dá bhrí sin, a áirithiú go gcuirfidh soláthraithe seirbhísí calafoirt oiliúint leordhóthanach ar fáil dá gcuid fostaithe.

(38)

I gcás go leor calafort, tugtar an rochtain ar an margadh do sholáthraithe seirbhísí láimhseála lastais agus seirbhísí paisinéirí trí bhíthin conarthaí poiblí. Tá sé deimhnithe ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh go bhfuil na húdaráis inniúla faoi cheangal ag prionsabail na trédhearcachta agus an neamh-idirdhealaithe agus conarthaí den sórt sin á dtabhairt i gcrích. Dá bhrí sin, cé nár cheart feidhm a bheith ag Caibidil II den Rialachán seo maidir le soláthar seirbhísí láimhseála lastais agus seirbhísí paisinéirí, ba cheart do na Ballstáit leanúint de bheith saor chun cinneadh a dhéanamh i dtaobh rialacha Chaibidil II a chur i bhfeidhm maidir leis an dá sheirbhís sin nó chun an dlí náisiúnta atá acu cheana féin i ndáil le rochtain ar an margadh a choinneáil maidir le seirbhísí láimhseála lastais agus le seirbhísí paisinéirí agus na príomhphrionsabail atá leagtha amach i gcásdlí na Cúirte Breithiúnais á n-urramú ag an am céanna.

(39)

De réir Rún A.960 ón Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta, ní mór taithí ard-speisialaithe agus eolas áitiúil a bheith ag an bpíolóta i ngach réimse píolótaíochta. Fairis sin, bíonn píolótaíocht éigeantach de ghnáth agus is minic a eagraíonn nó a sholáthraíonn na Ballstáit féin í. Ina theannta sin, le Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (10), cuirtear de chúram ar phíolótaí aon aimhrialtachtaí a thugann siad faoi deara a thuairisciú chuig na húdaráis inniúla, ar aimhrialtachtaí iad lena bhféadfaí dochar a dhéanamh do loingseoireacht shábháilte an tsoithigh uisce-iompartha, nó lena bhféadfaí bagairt don timpeallacht mhuirí nó lena bhféadfaí díobháil a dhéanamh don timpeallacht mhuirí. Ina theannta sin, tá sé tábhachtach go spreagann na Ballstáit uile, i gcás dálaí sábháilteachta a bheith ann chuige sin, úsáid Deimhnithe Díolúine Píolótaíochta, nó a gcomhionann de shásra, chun go gcuirfear feabhas ar éifeachtúlacht sna calafoirt, go háirithe ar mhaithe le loingseoireacht ghearrthurais a spreagadh. Chun go seachnófar coinbhleachtaí leasa a d’fhéadfadh a bheith ann idir feidhmeanna atá chun leas an phobail agus cúrsaí tráchtála, níor cheart feidhm a bheith ag Caibidil II den Rialachán seo maidir le píolótaíocht. Ba cheart na Ballstáit a bheith saor i gcónaí, áfach, chun cinneadh a dhéanamh Caibidil II a chur i bhfeidhm maidir le píolótaíocht. Má chinneann siad déanamh amhlaidh, ba cheart an Coimisiún a chur ar an eolas dá réir, chun scaipeadh na faisnéise ábhartha a áirithiú.

(40)

Gan dochar do rialacha iomaíochta an Aontais, níor cheart, leis an Rialachán seo, cur isteach ar an gceart atá ag na Ballstáit, i gcás inarbh infheidhme, muirir a rialáil chun go seachnófaí ró-mhuirir a chur ar sheirbhísí calafoirt i gcásanna nach féidir iomaíochas éifeachtach a bhaint amach mar gheall ar an staid ina bhfuil an margadh i seirbhísí calafoirt.

(41)

Ba cheart an caidreamh airgeadais idir calafoirt mhuirí a fhaigheann cistí poiblí agus soláthraithe seirbhísí calafoirt, ar thaobh amháin, agus údaráis phoiblí, ar an taobh eile, a dhéanamh trédhearcach chun cothrom iomaíochta a áirithiú agus chun saobhadh an mhargaidh a sheachaint. Chuige sin, ba cheart, leis an Rialachán seo, prionsabail na trédhearcachta airgeadais, atá leagtha amach i dTreoir 2006/111/CE ón gCoimisiún (11), a leathnú go dtí catagóirí eile seolaithe, gan dochar do raon feidhme na Treorach sin.

(42)

Ní mór rialacha maidir le trédhearcacht caidrimh airgeadais a thabhairt isteach sa Rialachán seo chun iomaíochas éagothrom idir calafoirt san Aontas a chosc, go háirithe ós rud é go bhfuil calafoirt sa ghréasán tras-Eorpach iompair incháilithe chun cur isteach ar chistiú ón Aontas tríd an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (12).

(43)

D’fhonn cothrom iomaíochta agus trédhearcacht i leithdháileadh agus úsáid cistí poiblí a áirithiú agus d’fhonn saobhadh an mhargaidh a sheachaint, is gá oibleagáid a chur ar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt a fhaigheann cistí poiblí, agus é ag feidhmiú mar sholáthraí seirbhíse freisin, maidir le cuntais le haghaidh gníomhaíochtaí a chistítear go poiblí arna ndéanamh ina cháil mar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt a choinneáil ar leithligh ó chuntais le haghaidh gníomhaíochtaí arna ndéanamh ar bhonn iomaíoch. Ar aon chuma, ba cheart comhlíonadh na rialacha maidir le Státchabhair a áirithiú.

(44)

D’fhonn trédhearcacht a áirithiú, nuair a dhéanann calafort nó eintiteas eile dreidireacht a sholáthar laistigh de limistéar calafoirt, ba cheart na cuntais le haghaidh dreidireachta a choinneáil ar leithligh ó na cinn le haghaidh gníomhaíochtaí eile.

(45)

Gan dochar do dhlí an Aontais ná do shainchumais an Choimisiúin, tá sé tábhachtach go saineoidh an Coimisiún, ar bhealach tráthúil agus i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara uile, na hinfheistíochtaí poiblí i mbonneagar calafoirt a thagann faoi raon feidhme Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún (13) (Rialachán Ginearálta na Blocdhíolúine), agus an bonneagar sin nach dtagann faoi raon feidhme na Státchabhrach, agus aird á tabhairt ar chineálacha áirithe bonneagar nach bonneagair eacnamaíocha iad, lena n-áirítear bonneagar a bhaineann le rochtain agus le cosaint, ar an gcoinníoll go bhfuil siad ar fáil do na húsáideoirí uile a d’fhéadfadh a bheith ann ar théamaí cothroma neamh-idirdhealaitheacha.

(46)

Maidir leis na muirir ar sheirbhísí calafoirt a chuireann soláthraithe seirbhísí calafoirt i bhfeidhm faoi oibleagáidí seirbhíse poiblí agus na muirir ar sheirbhísí píolótaíochta nach bhfuil neamhchosanta ar iomaíocht éifeachtach, d’fhéadfadh sé go mbeadh riosca níos airde maidir le mí-úsáid praghsanna i gcásanna ina bhfuil cumhacht mhonaplachta ann. Maidir leis na seirbhísí sin, ba cheart socruithe a dhéanamh chun a áirithiú go socraítear na muirir ar bhealach trédhearcach, oibiachtúil agus neamh-idirdhealaitheach agus go bhfuil siad comhréireach le costas na seirbhíse a sholáthraítear.

(47)

Chun a bheith éifeachtúil, ba cheart na muirir ar bhonneagar calafoirt i ndáil le gach aon chalafort ar leith a shocrú ar bhealach trédhearcach i gcomhréir le straitéis tráchtála agus pleananna infheistíochta an chalafoirt féin agus, i gcás inarb ábhartha, leis na ceanglais ghinearálta a leagtar síos faoi chuimsiú bheartas ginearálta calafoirt an Bhallstáit lena mbaineann.

(48)

Leis an Rialachán seo, níor cheart difear a dhéanamh do na cearta atá ag,, na calafoirt agus a gcuid custaiméirí, i gcás inarb infheidhme, chun lascainí atá rúnda ó thaobh tráchtála de a chomhaontú. Ní bheartaítear leis an Rialachán seo go n-éileofar go gcuirfear an pobal nó tríú páirtithe ar an eolas faoi lascainí den sórt sin. Mar sin féin, ba cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó don údarás inniúil, muirir chaighdeánacha ar a laghad a fhoilsiú sula ndéanfar aon difreáil praghais.

(49)

Ba cheart an éagsúlacht i muirir ar bhonneagar calafoirt a cheadú chun loingseoireacht ghearrthurais a chur chun cinn agus chun soithí uisce-iompartha a mhealladh a bhfuil feidhmíocht chomhshaoil, éifeachtúlacht fuinnimh nó éifeachtúlacht carbóin oibríochtaí iompair acu, go háirithe i gcás na n-oibríochtaí iompair mhuirí amach ón gcósta nó ar an mórthír, atá níos fearr ná an meán. Leis sin, ba cheart cur le spriocanna beartais i ndáil leis an gcomhshaol agus leis an athrú aeráide a bhaint amach agus forbairt inbhuanaithe an chalafoirt agus thimpeallacht an chalafoirt a bhaint amach, go háirithe trí lorg comhshaoil na soithí uisce-iompartha a thagann go dtí an calafort agus a fhanann ann a laghdú.

(50)

Ag brath ar straitéis eacnamaíoch an chalafoirt, ar bheartas pleanáil spásúil calafoirt nó ar chleachtais tráchtála calafoirt agus, i gcás inarb ábhartha, ar bheartas ginearálta calafoirt an Bhallstáit lena mbaineann, d’fhéadfadh sé, mar gheall ar an éagsúlacht sna muirir ar bhonneagar calafoirt, go socrófar rátaí ag nialas do chatagóirí áirithe úsáideoirí. D’fhéadfaí a áireamh ar chatagóirí úsáideoirí den sórt sin, as measc eile, longa ospidéil, soithí i misin eolaíochta, chultúir nó dhaonchabhrach, tugaí agus trealamh seirbhíse ar snámh de chuid an chalafoirt.

(51)

Ba cheart don Choimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit agus chun críocha muirearaithe dheonaigh chomhshaoil, treoir a thabhairt maidir le critéir choiteanna rangaithe do shoithí, agus caighdeáin a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta á gcur san áireamh.

(52)

Is gá a áirithiú go rachfaí i gcomhairle le húsáideoirí calafort agus le geallsealbhóirí eile maidir leis na saincheisteanna ríthábhachtacha a bhaineann le forbairt shlán an chalafoirt, beartas muirearaithe an chalafoirt, feidhmíocht an chalafoirt agus cumas an chalafoirt gníomhaíochtaí eacnamaíocha a mhealladh agus a ghiniúint. Áirítear ar shaincheisteanna ríthábhachtacha den sórt sin an comhordú ar sheirbhísí calafoirt laistigh de limistéar an chalafoirt, éifeachtúlacht na nasc leis an gcúlchríoch agus éifeachtúlacht na nósanna imeachta riaracháin sna calafoirt, mar aon le saincheisteanna comhshaoil. Ba cheart comhairliúcháin den sórt sin a bheith gan dochar d’aon inniúlacht shonrach eile a bhaineann leis na saincheisteanna sin, agus don fhéidearthacht go ndéanfaidh na Ballstáit na comhairliúcháin sin ar an leibhéal náisiúnta. Ba cheart do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt go háirithe dul i gcomhairle le húsáideoirí calafort agus geallsealbhóirí ábhartha eile maidir le pleananna forbartha calafort.

(53)

D’fhonn a áirithiú go gcuirtear an Rialachán seo i bhfeidhm go cuí agus go héifeachtach, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go bhfuil nós imeachta éifeachtach ann chun gearáin a láimhseáil.

(54)

Ba cheart d’údaráis na mBallstát comhoibriú lena chéile agus gearáin á láimhseáil acu i ndíospóidí a bhaineann le páirtithe atá bunaithe i mBallstáit éagsúla agus ba cheart dóibh faisnéis ghinearálta a mhalartú maidir le gearáin a láimhseáil d’fhonn cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a éascú.

(55)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon creat a áirithiú maidir le seirbhísí calafoirt a sholáthar mar aon le creat iomchuí a áirithiú chun na hinfheistíochtaí is gá a mhealladh sna calafoirt mhuirí ar fad sa ghréasán tras-Eorpach iompair, a ghnóthú go leordhóthanach i ngeall ar ghné Eorpach nó cineál idirnáisiúnta agus trasteorann na hearnála calafoirt agus na hearnála muirí lena mbaineann agus, de bharr an ghá atá le cothrom iomaíochta ar leibhéal na hEorpa, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú.

(56)

Cuireann Coiste AE le haghaidh Idirphlé Sóisialta in Earnáil na gCalafort creat ar fáil do na comhpháirtithe sóisialta le go ndéanfaidh siad cur chuige chomhpháirteach a fhorbairt i leith na ndúshlán sóisialta a bhaineann le caidreamh i dtaca le saothar ag calafoirt, lena n-áirítear dálaí oibre, ceisteanna a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht, riachtanais oiliúna agus cáilíochtaí gairmiúla. Ba cheart an creat sin a fhorbairt go háirithe, i bhfianaise forbairtí margadh-bhunaithe agus teicneolaíocha, agus ba cheart feabhas a chur ar mhealltacht na hearnála leis an gcreat sin ó thaobh oibrithe óga agus oibrithe baineanna de, agus an tábhacht a bhaineann le hiomaíochas na gcalafort muirí Eorpach a chosaint agus dálaí maithe oibre a chur chun cinn á cur san áireamh. Agus neamhspleáchas na bpáirtithe sóisialta á urramú ina iomláine, agus dul chun cinn sa teicneolaíocht agus i lóistíocht an iompair á chur san áireamh, iarrtar ar Choiste AE le haghaidh Idirphlé Sóisialta in Earnáil na gCalafort treoirlínte a fhorbairt i dtaca le ceanglais oiliúna a fhorbairt d’fhonn cosc a chur ar thimpistí san ionad oibre agus d’fhonn an leibhéal is airde sláinte agus sábháilteachta a áirithiú d’oibrithe calafoirt. Ba cheart do na comhpháirtithe sóisialta freisin féachaint ar na múnlaí éagsúla i dtaca le heagrú lucht saothair ag na calafoirt mhuirí, ar múnlaí iad lena ndéantar poist ardcháilíochta agus dálaí oibre slána a dhaingniú agus lena dtugtar aghaidh ar luaineacht san éileamh ar obair ag calafoirt. Tá sé tábhachtach go dtacóidh an Coimisiún leis an obair a dhéanann Coiste AE le haghaidh Idirphlé Sóisialta in Earnáil na gCalafort agus go n-éascóidh sé an obair sin.

(57)

Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear go háirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.   Bunaítear an méid a leanas leis an Rialachán seo:

(a)

creat maidir le seirbhísí calafoirt a sholáthar;

(b)

rialacha comhchoiteanna maidir le trédhearcacht airgeadais agus maidir le muirir ar sheirbhísí calafoirt agus muirir ar bhonneagar calafoirt.

2.   Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le soláthar na gcatagóirí seo a leanas de sheirbhísí calafoirt (“seirbhísí calafoirt”), bídís laistigh de limistéar an chalafoirt nó ar an rochtain uiscebhealaí ar an gcalafort:

(a)

buncaeireacht;

(b)

láimhseáil lastais;

(c)

múráil;

(d)

seirbhísí paisinéirí;

(e)

dramhaíl a ghintear ar bord loinge agus iarmhar lasta a bhailiú;

(f)

píolótaíocht; agus

(g)

tuáil.

3.   Tá feidhm ag Airteagal 11(2) freisin maidir le dreidireacht.

4.   Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le calafoirt mhuirí uile an ghréasáin thras-Eorpaigh iompair, mar a liostaítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013.

5.   Féadfaidh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh gan an Rialachán seo a chur i bhfeidhm maidir le calafoirt mhuirí an ghréasáin chuimsithigh atá suite sna réigiúin is forimeallaí dá dtagraítear in Airteagal 349 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. I gcás ina gcinneann na Ballstáit gan an Rialachán seo a chur i bhfeidhm maidir le calafoirt mhuirí den sórt sin, cuirfidh siad cinneadh den sórt sin in iúl don Choimisiún.

6.   Féadfaidh na Ballstáit an Rialachán seo a chur i bhfeidhm maidir le calafoirt mhuirí eile freisin. I gcás ina gcinneann na Ballstáit an Rialachán seo a chur i bhfeidhm maidir le calafoirt mhuirí eile, cuirfidh siad a gcinneadh in iúl don Choimisiún.

7.   Tá an Rialachán seo gan dochar do Threoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14) agus do Threoir 2014/24/AE (15) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus do Threoir 2014/25/AE.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo:

(1)

ciallaíonn “buncaeireacht” breosla soladach, leachtach nó gásach nó aon fhoinse fuinnimh eile a sholáthar a úsáidtear chun an soitheach uisce-iompartha a thiomáint agus le haghaidh soláthar ginearálta agus sonrach fuinnimh ar bord an tsoithigh uisce-iompartha fad is atá sé calaithe i gcalafort;

(2)

ciallaíonn “láimhseáil lastais” lastas a eagrú agus a láimhseáil idir an soitheach uisce-iompartha iomprach agus an cladach cibé chun críche allmhairiú, onnmhairiú nó idirthuras an lastais, lena n-áirítear próiseáil, ceangal, dícheangal, stuáil, iompar agus stóráil shealadach an lastais sa chríochfort ábhartha láimhseála lastais, agus eagrú agus láimhseáil a bhaineann go díreach le hiompar an lastais, ach ní áirítear, mura gcinnfidh na Ballstáit a mhalairt, trádstóráil, nochtadh, athphacáistiú nó aon seirbhísí breisluacha a bhaineann leis an lastas;

(3)

ciallaíonn “údarás inniúil” aon chomhlacht poiblí nó príobháideach a bhfuil sé de theideal aige, thar ceann comhlachta ar an leibhéal áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta, gníomhaíochtaí a chur i gcrích faoin dlí náisiúnta nó faoi ionstraimí náisiúnta, ar gníomhaíochtaí iad a bhaineann le gníomhaíochtaí calafoirt a eagrú nó a riar, i gcomhar le comhlacht bainistíochta an chalafoirt nó ina ionad;

(4)

ciallaíonn “dreidireacht” gaineamh, dríodar nó substaintí eile a bhaint ó ghrinneall rochtana uiscebhealaí ar an gcalafort, nó a bhaint laistigh de limistéar an chalafoirt a thagann faoi inniúlacht chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, lena n-áirítear diúscairt na n-ábhar a baineadh, le go mbeidh soithí uisce-iompartha in ann rochtain a fháil ar an gcalafort; cuimsítear léi an bhaint tosaigh (dreidireacht chaipitiúil) agus an dreidireacht chothabhála araon a dhéantar chun rochtain ar an uiscebhealach a áirithiú i gcónaí, cé nach seirbhís calafoirt é atá á tairiscint don úsáideoir;

(5)

ciallaíonn “comhlacht bainistíochta an chalafoirt” aon chomhlacht poiblí nó príobháideach a bhfuil sé mar chuspóir aige, nó a dtugtar an chumhacht dó, faoin dlí náisiúnta nó faoi ionstraimí náisiúnta, bonneagar an chalafoirt a riar agus a bhainistiú, ar an leibhéal áitiúil, agus ceann amháin nó níos mó de na cúraimí seo a leanas a dhéanamh sa chalafort lena mbaineann, bíodh sin i gcomhcheangal le gníomhaíochtaí eile nó ná bíodh: trácht an chalafoirt a chomhordú, trácht an chalafoirt a bhainistiú, gníomhaíochtaí na n-oibreoirí atá i láthair sa chalafort lena mbaineann a chomhordú, agus gníomhaíochtaí na n-oibreoirí atá i láthair sa chalafort lena mbaineann a rialú;

(6)

ciallaíonn “múráil” na seirbhísí calaithe agus díchalaithe, lena n-áirítear bogadh cois cé, ar nithe iad is gá le haghaidh oibriú sábháilte soithigh uisce-iompartha sa chalafort nó sa rochtain uiscebhealaí ar an gcalafort;

(7)

ciallaíonn “seirbhísí paisinéirí” paisinéirí, a gcuid bagáiste agus a gcuid feithiclí a eagrú agus a láimhseáil idir an soitheach uisce-iompartha iomprach agus an cladach, agus áirítear leis sin freisin próiseáil a dhéanamh ar shonraí pearsanta agus paisinéirí a iompar laistigh den chríochfort ábhartha paisinéirí;

(8)

ciallaíonn “píolótaíocht” seirbhís treoraíochta soithigh uisce-iompartha ó phíolóta nó ó stáisiún píolótaíochta chun teacht isteach nó dul amach sábháilte an tsoithigh uisce-iompartha a áirithiú sa rochtain uiscebhealaí ar an gcalafort, nó loingseoireacht shábháilte laistigh den chalafort;

(9)

ciallaíonn “muirear ar bhonneagar calafoirt” muirear a thoibheofar, chun tairbhe dírí nó indírí chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an údaráis inniúil, as bonneagar, saoráidí agus seirbhísí a úsáid, lena n-áirítear na huiscebhealaí a thugann rochtain ar an gcalafort lena mbaineann, chomh maith le rochtain ar phróiseáil na bpaisinéirí agus an lastais, ach lena n-eisiaitear rátaí agus muirir léasa talún a bhfuil éifeacht choibhéiseach acu;

(10)

ciallaíonn “dramhaíl long-ghinte agus iarmhar lastais a bhailiú” dramhaíl long-ghinte agus iarmhar lastais arna nglacadh ag saoráid ar bith, atá seasta, ar snámh nó soghluaiste agus inar féidir glacadh le dramhaíl long-ghinte nó le hiarmhar lastais mar a shainítear iad i dTreoir 2000/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (16);

(11)

ciallaíonn “muirear ar sheirbhísí calafoirt” muirear a thoibheofar chun tairbhe sholáthraí na seirbhísí calafoirt agus a íocfaidh úsáideoirí na seirbhíse ábhartha;

(12)

ciallaíonn “conradh seirbhíse calafoirt” comhaontú foirmiúil atá ceangailteach ó thaobh dlí nó gníomh a bhfuil éifeacht dhlíthiúil choibhéiseach aige idir soláthraí seirbhísí calafoirt agus comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó údarás inniúil a bhfuil mar ábhar aige seirbhís calafoirt amháin nó níos mó a sholáthar, gan dochar don bhealach a ndéantar soláthraithe seirbhísí calafoirt a ainmniú;

(13)

ciallaíonn “soláthraí seirbhísí calafoirt” aon duine nádúrtha nó dlítheanach a sholáthraíonn, ar luach saothair ceann amháin nó níos mó de chatagóirí seirbhísí calafoirt, nó ar mian leis iad a sholáthar;

(14)

ciallaíonn “oibleagáid seirbhíse poiblí” ceanglas arna shainmhíniú nó arna chinneadh chun soláthar na seirbhísí nó na gníomhaíochtaí leasa ghinearálta calafoirt sin a áirithiú nach nglacfadh oibreoir air féin, dá mbeadh sé ag féachaint dá leasanna tráchtála féin, nó nach nglacfadh sé air féin an oiread céanna nó faoi na coinníollacha céanna;

(15)

ciallaíonn “loingseoireacht ghearrthurais” gluaiseacht lastais agus paisinéirí ar an bhfarraige idir calafoirt atá lonnaithe go geografach san Eoraip nó idir na calafoirt sin agus calafoirt atá lonnaithe i dtíortha lasmuigh den Eoraip a bhfuil imeallbhord acu leis na mara intíre ar an teorainn leis an Eoraip;

(16)

ciallaíonn “calafort muirí” limistéar talún agus uisce atá comhdhéanta de bhonneagar agus de threalamh den chineál sin a cheadaíonn, go príomha, glacadh le soithí uisce-iompartha, iad a luchtú agus a dhíluchtú, earraí a stóráil, na hearraí sin a ghlacadh agus a sheachadadh agus paisinéirí, criú agus daoine eile a bhordáil agus a dhíbhordáil agus aon bhonneagar eile atá riachtanach d’oibreoirí iompair laistigh de limistéar an chalafoirt;

(17)

ciallaíonn “tuáil” an chabhair arna tabhairt do shoitheach uisce-iompartha le tuga le gur féidir teacht isteach sa chalafort agus dul amach as go sábháilte nó loingseoireacht shábháilte a dhéanamh laistigh den chalafort trí chabhrú le hainliú an tsoithigh uisce-iompartha;

(18)

ciallaíonn “rochtain uiscebhealaí” rochtain uisce ar an gcalafort ón bhfarraige oscailte, amhail ascnaimh chalafoirt, seolbhealaí, aibhneacha, canálacha mara agus fiordanna, ar choinníoll go dtagann an t-uiscebhealach sin faoi inniúlacht chomhlacht bainistíochta an chalafoirt.

CAIBIDIL II

SEIRBHÍSÍ CALAFOIRT A SHOLÁTHAR

Airteagal 3

Seirbhísí calafoirt a eagrú

1.   I gcomhréir leis an Rialachán seo, féadfaidh rochtain ar an margadh chun seirbhísí calafoirt a sholáthar i gcalafoirt mhuirí a bheith faoi réir an méid a leanas:

(a)

íoscheanglais maidir le seirbhísí calafoirt a sholáthar;

(b)

teorannuithe ar líon na soláthraithe;

(c)

oibleagáidí seirbhíse poiblí;

(d)

srianta a bhaineann le hoibreoirí inmheánacha.

2.   Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh le dlí náisiúnta gan aon cheann de na coinníollacha dá dtagraítear i mír 1 a fhorchur ar chatagóir amháin seirbhísí calafoirt nó níos mó.

3.   Maidir le téarmaí na rochtana ar shaoráidí, ar fhearais agus ar threalamh an chalafoirt, beidh siad cothrom, réasúnach agus neamh-idirdhealaitheach.

Airteagal 4

Na híoscheanglais maidir le seirbhísí calafoirt a sholáthar

1.   Féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, a cheangal ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt, lena n-áirítear fochonraitheoirí, na híoscheanglais a chomhlíonadh chun an tseirbhís chalafoirt chomhfhreagrach a dhéanamh.

2.   Ní fhéadfaidh na híoscheanglais dá bhforáiltear i mír 1 a bheith bainteach ach leis an méid seo a leanas:

(a)

cáilíochtaí gairmiúla an tsoláthraí seirbhísí calafoirt, a phearsanra nó na daoine nádúrtha a bhainistíonn gníomhaíochtaí an tsoláthraí seirbhísí calafoirt iarbhír agus go leanúnach;

(b)

cumas airgeadais an tsoláthraí seirbhísí calafoirt;

(c)

an trealamh is gá chun an tseirbhís ábhartha chalafoirt a sholáthar faoi ghnáthdhálaí agus dálaí sábháilte agus an cumas an trealamh sin a chothabháil ar an leibhéal a theastaíonn;

(d)

infhaighteacht na seirbhíse calafoirt ábhartha do gach úsáideoir, ag gach uile beart agus gan bhriseadh, de ló is d’oíche, ar feadh na bliana ar fad;

(e)

comhlíonadh ceanglas maidir le sábháilteacht mhuirí nó sábháilteacht agus slándáil an chalafoirt nó na rochtana air, na bhfearas, an trealaimh agus na n-oibrithe agus na ndaoine eile;

(f)

comhlíonadh ceanglas comhshaoil ar leibhéal áitiúil, náisiúnta, ar leibhéal an Aontais agus go hidirnáisiúnta;

(g)

comhlíonadh na n-oibleagáidí i réimse an dlí shóisialta agus saothair is infheidhme sa Bhallstát ina bhfuil an calafort lena mbaineann, lena n-áirítear téarmaí na gcomhaontuithe comhchoiteanna is infheidhme, téarmaí na gceanglas foireannaithe agus téarmaí na gceanglas a bhaineann le huaireanta oibre agus uaireanta scíthe le haghaidh maraithe, agus comhlíonadh na rialacha is infheidhme maidir le cigireachtaí saothair;

(h)

dea-cháil an tsoláthraí seirbhíse calafoirt, mar a chinntear é i gcomhréir le haon dlí náisiúnta is infheidhme maidir le dea-cháil, agus aird á tabhairt ar aon fhorais thathantacha atá ann chun a bheith in amhras i dtaobh iontaofacht an tsoláthraí seirbhísí calafoirt.

3.   Gan dochar do mhír 4, i gcás ina measann Ballstát gur gá ceanglas brataí a fhorchur lena áirithiú go gcomhlíontar go hiomlán pointe (g) de mhír 2 le haghaidh soithí uisce-iompartha a úsáidtear go príomha le haghaidh oibríochtaí tuála nó múrála i gcalafoirt atá lonnaithe ar a chríoch, cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoina chinneadh roimh fhoilsiú an fhógra conartha nó, in éagmais fógra conartha, sula bhforchuirfear ceanglas brataí.

4.   Maidir leis na híoscheanglais:

(a)

beidh siad trédhearcach, oibiachtúil, neamh-idirdhealaitheach, comhréireach, agus ábhartha maidir le catagóir agus cineál na seirbhíse calafoirt lena mbaineann;

(b)

comhlíonfar iad go dtí go mbeidh an ceart chun seirbhís calafoirt a sholáthar imithe in éag.

5.   I gcás ina n-áirítear sna híoscheanglais eolas sonrach ar dhálaí áitiúla, áiritheoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, go bhfuil rochtain leordhóthanach ar fhaisnéis ann, faoi choinníollacha a bheidh trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach.

6.   Sna cásanna dá bhforáiltear i mír 1, foilseoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, na híoscheanglais dá dtagraítear i mír 2 agus an nós imeachta maidir leis an gceart a thabhairt seirbhísí calafoirt a sholáthar faoi na ceanglais sin faoin 24 Márta 2019 nó, i gcás íoscheanglas a bhfuil feidhm le bheith acu tar éis an dáta sin, foilseofar iad trí mhí ar a laghad roimh an dáta óna bhfuil feidhm le bheith ag na ceanglais sin. Cuirfidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, soláthraithe seirbhísí calafoirt ar an eolas roimh ré maidir le haon athrú ar na critéir agus ar an nós imeachta.

7.   Tá feidhm ag an Airteagal seo gan dochar d’Airteagal 7.

Airteagal 5

An nós imeachta chun comhlíonadh na n-íoscheanglas a áirithiú

1.   Caithfidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, le soláthraithe seirbhísí calafoirt ar bhealach trédhearcach, oibiachtúil, neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach.

2.   Déanfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, an ceart seirbhísí calafoirt a sholáthar ar bhonn na n-íoscheanglas a bhunaítear i gcomhréir le hAirteagal 4 a thabhairt nó a dhiúltú laistigh de thréimhse réasúnta, nach mbeidh i gcás ar bith níos faide ná ceithre mhí tar éis iarraidh a fháil go ndeonófaí ceart den sórt sin agus na doiciméid riachtanacha.

3.   Aon diúltú den sórt sin, ag comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó ag an údarás inniúil, beidh bonn cirt cuí ina leith, ar bhonn na n-íoscheanglas a leagtar amach in Airteagal 4(2).

4.   Má dhéanann comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, aon teorannú ar an gceart chun seirbhís calafoirt a sholáthar, nó má dhéanann sé an ceart sin a fhoirceannadh, beidh bonn cirt cuí leis an méid sin agus beidh an méid sin i gcomhréir le mír 1.

Airteagal 6

Teorannuithe ar líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt

1.   Féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú i gcás seirbhís calafoirt faoi leith ar cheann amháin nó níos mó de na cúiseanna seo a leanas:

(a)

go bhfuil ganntanas talún nó spáis cois uisce ann nó go bhfuil a n-úsáid forchoimeádta, ar choinníoll go bhfuil an teorannú sin i gcomhréir le cinntí nó pleananna a shocraigh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, agus, i gcás inarb iomchuí, a shocraigh aon údaráis phoiblí eile is inniúil i gcomhréir leis an dlí náisiúnta;

(b)

mura ndéantar teorannú den sórt sin, cuirtear bac ar chomhlíonadh na n-oibleagáidí seirbhíse poiblí dá bhforáiltear in Airteagal 7, lena n-áirítear nuair a chruthaíonn an easpa teorannaithe sin costais as cuimse, a bhaineann le comhlíonadh oibleagáidí den sórt sin, do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, don údarás inniúil, nó d’úsáideoirí an chalafoirt;

(c)

mura ndéantar teorannú den sórt sin, tagann an méid sin salach ar an ngá atá ann oibríochtaí calafoirt slána, daingne agus inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de a áirithiú;

(d)

de bharr shaintréithe bhonneagar an chalafoirt nó chineál thrácht an chalafoirt, ní bheadh oibríochtaí ag líon mór soláthraithe seirbhísí calafoirt indéanta sa chalafort;

(e)

i gcás ina mbeidh sé suite de bhun Airteagal 35 de Threoir 2014/25/AE go bhfuil gníomhaíocht atá go díreach gan chosaint i gcoinne an iomaíochais á déanamh ag earnáil calafoirt nó ag fo-earnáil calafoirt, in éineacht lena seirbhísí calafoirt, laistigh de Bhallstát i gcomhréir le hAirteagal 34 den Treoir sin. I gcásanna den sórt sin, ní bheidh feidhm ag mír 2 ná ag mír 3 den Airteagal seo.

2.   D’fhonn an deis a thabhairt do pháirtithe leasmhara barúlacha a thabhairt laistigh de thréimhse réasúnta, foilseoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, aon togra chun líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú i gcomhréir le mír 1, chomh maith le forais a thugann bonn cirt dó sin, ar a laghad trí mhí roimh ghlacadh an chinnidh maidir le líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú.

3.   Foilseoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, an cinneadh a ghlacfar maidir le líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú.

4.   I gcás ina gcinneann comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú, leanfaidh sé nós imeachta roghnúcháin a bheidh ar oscailt do na páirtithe leasmhara ar fad agus a bheidh neamh-idirdhealaitheach agus trédhearcach. Foilseoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, faisnéis maidir leis an tseirbhís calafoirt a bheidh le soláthar agus maidir leis an nós imeachta roghnúcháin, agus áiritheoidh sé go mbeidh an fhaisnéis bhunriachtanach ar fad is gá chun ullmhú dá n-iarratais ar fáil do na páirtithe leasmhara go léir ar bhealach éifeachtach. Tabharfar go leor ama do pháirtithe leasmhara le gur féidir leo measúnú fóinteach a dhéanamh agus le gur féidir leo a n-iarratais a ullmhú. I ngnáthchúinsí, beidh tréimhse 30 lá ar a laghad i gceist leis an tréimhse sin.

5.   Ní bheidh feidhm ag mír 4 maidir leis na cásanna dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 1 agus i mír 7 den Airteagal seo agus in Airteagal 8.

6.   I gcás ina soláthraíonn an comhlacht bainistíochta de chuid calafoirt, nó an t-údarás inniúil, seirbhísí calafoirt é féin nó trí eintiteas atá leithleach go dlíthiúil a rialaíonn sé go díreach nó go hindíreach, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann na bearta sin is gá chun coinbhleachtaí leasa a sheachaint. Ceal bearta den sórt sin, ní lú ná dhá cheann de sholáthraithe a bheidh ann, ach amháin má tá bonn cirt le líon na soláthraithe seirbhísí calafoirt a theorannú don aon soláthraí amháin de bharr ceann amháin nó níos mó de na cúiseanna a liostaítear i mír 1.

7.   Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh go bhféadfaidh a gcuid calafort den ghréasán cuimsitheach, nach gcomhlíonann na critéir i bpointe (b) d’Airteagal 20(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013, líon na soláthraithe seirbhíse i gcomhair seirbhíse calafoirt ar leith a theorannú. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi chinneadh den sórt sin.

Airteagal 7

Oibleagáidí seirbhíse poiblí

1.   Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh oibleagáidí seirbhíse poiblí a fhorchur ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt, ar oibleagáidí iad a bhaineann le seirbhísí calafoirt, agus féadfaidh siad an ceart oibleagáidí den sórt sin a fhorchur a chur de chúram ar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó ar an údarás inniúil, d’fhonn ceann amháin ar a laghad den mhéid a leanas a áirithiú:

(a)

infhaighteacht na seirbhíse calafoirt do gach úsáideoir calafoirt, ag gach uile beart, gan bhriseadh, de ló is d’oíche, ar feadh na bliana ar fad;

(b)

infhaighteacht na seirbhíse do gach úsáideoir ar théarmaí comhionanna;

(c)

inacmhainneacht na seirbhíse do chatagóirí áirithe úsáideoirí;

(d)

sábháilteacht nó slándáil na n-oibríochtaí calafoirt nó a n-inbhuanaitheacht ó thaobh an chomhshaoil de;

(e)

soláthar seirbhísí leordhóthanacha iompair don phobal; agus

(f)

comhtháthú críochach.

2.   Maidir leis na hoibleagáidí seirbhíse poiblí dá dtagraítear i mír, saineofar iad go soiléir agus beidh siad trédhearcach, neamh-idirdhealaitheach agus infhíoraithe, agus tabharfar ráthaíocht leo maidir le comhionannas rochtana do gach soláthraí seirbhísí calafoirt atá bunaithe san Aontas.

3.   I gcás ina gcinneann Ballstát oibleagáidí seirbhíse poiblí a fhorchur don tseirbhís chéanna sna calafoirt mhuirí uile dá chuid a chumhdaítear leis an Rialachán seo, cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoi na hoibleagáidí sin.

4.   I gcás briseadh i seirbhísí calafoirt dá bhforchuirtear oibleagáidí seirbhíse poiblí nó i gcás ina mbíonn riosca láithreach maidir le cás den sórt sin, féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, beart éigeandála a dhéanamh. D’fhéadfadh sé gur deonú díreach a bheadh i gceist leis an mbeart éigeandála le go sannfaí an tseirbhís do sholáthraí eile ar feadh tréimhse nach faide ná dhá bhliain. Le linn na tréimhse ama sin, seolfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, nós imeachta nua chun soláthraí seirbhísí calafoirt a roghnú nó cuirfidh sé Airteagal 8 i bhfeidhm. Ní mheasfar gur briseadh ar sheirbhísí calafoirt í gníomhaíocht thionsclaíoch chomhchoiteann a dhéantar i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus a bhféadfar beart éigeandála a dhéanamh ina leith.

Airteagal 8

Oibreoir inmheánach

1.   Gan dochar d’Airteagal 6(6), féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, a chinneadh seirbhís chalafoirt a sholáthar é féin nó déanamh amhlaidh trí eintiteas atá leithleach go dlíthiúil a fheidhmíonn méid rialaithe is comhchosúil leis an rialú a dhéanann sé ar a ranna féin, ar choinníoll go mbeidh feidhm ag Airteagal 4 go cothrom maidir leis na hoibreoirí uile a sholáthraíonn an tseirbhís calafoirt lena mbaineann. I gcás den sórt sin, measfar gur oibreoir inmheánach é soláthraí na seirbhísí calafoirt chun críche an Rialacháin seo.

2.   Measfar nach bhfuil comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, ag feidhmiú méid rialaithe ar eintitis atá leithleach go dlíthiúil atá comhchosúil leis an rialú atá aige ar a ranna féin ach amháin má bhíonn tionchar cinntitheach aige ar chuspóirí straitéiseacha agus ar chinntí suntasacha an eintitis dhlíthiúil lena mbaineann araon.

3.   Sna cásanna dá bhforáiltear i bpointe (a) go pointe (d) d’Airteagal 6(1), beidh teorainn ar an oibreoir inmheánach gan an tseirbhís chalafoirt atá sannta dó a dhéanamh ach amháin sa chalafort nó sna calafoirt a sannadh dó i dtaca leis an tseirbhís chalafoirt a sholáthar.

Airteagal 9

Cearta fostaithe a chosaint

1.   Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm rialacha sóisialta agus saothair na mBallstát.

2.   Gan dochar do dhlí an Aontais agus don dlí náisiúnta, lena n-áirítear comhaontuithe comhchoiteanna is infheidhme idir na comhpháirtithe sóisialta, ceanglóidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, ar an soláthraí ainmnithe seirbhísí calafoirt dálaí oibre a thabhairt don fhoireann i gcomhréir leis na hoibleagáidí is infheidhme i réimse an dlí shóisialta agus dhlí an tsaothair agus ceanglóidh sé na caighdeáin shóisialta a chomhlíonadh mar a leagtar amach iad i ndlí an Aontais, sa dlí náisiúnta nó i gcomhaontuithe comhchoiteanna.

3.   I gcás athrú soláthraí seirbhíse calafoirt a dhéantar mar thoradh ar chonradh lamháltais nó poiblí a thabhairt, féadfaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, a cheangal go ndéanfar cearta agus oibleagáidí an tsoláthraí seirbhíse calafoirt a bhí ann go dtí sin a aistriú chuig an soláthraí seirbhíse calafoirt nuacheaptha, ar cearta agus oibleagáidí iad a d’eascair as conradh fostaíochta, nó as caidreamh fostaíochta, mar a shainmhínítear sa dlí náisiúnta agus arbh ann dóibh ar dháta an athraithe sin. I gcás den sórt sin, tabharfar na cearta céanna do na baill foirne a d’earcaigh an soláthraí seirbhísí calafoirt a bhí ann go dtí sin arbh ionann na cearta sin agus iad siúd a mbeadh teidlíocht ina leith ag na baill foirne dá mbeadh aistriú gnóthais déanta de réir bhrí Threoir 2001/23/CE.

4.   Sa chás go ndéantar ball foirne a aistriú, i gcomhthéacs seirbhísí calafoirt a sholáthar, beidh liosta de na baill foirne lena mbaineann sna doiciméid tairisceana agus sna conarthaí seirbhísí calafoirt agus tabharfar sonraí trédhearcacha iontu maidir le cearta conarthacha na mball foirne agus na dálaí faoina meastar fostaithe a bheith nasctha leis na seirbhísí calafoirt.

Airteagal 10

Díolúintí

1.   Ní bheidh feidhm ag an gCaibidil seo ná ag Airteagal 21 maidir le láimhseáil lastais, seirbhísí paisinéara nó píolótaíocht.

2.   Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh an Chaibidil seo agus Airteagal 21 a chur i bhfeidhm maidir le píolótaíocht. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi chinneadh den sórt sin.

CAIBIDIL III

TRÉDHEARCACHT AIRGEADAIS AGUS UATHRIAIL

Airteagal 11

Trédhearcacht caidrimh airgeadais

1.   Maidir leis an gcaidreamh airgeadais idir údaráis phoiblí agus comhlacht bainistíochta de chuid calafoirt, nó eintiteas eile a sholáthraíonn seirbhísí calafoirt ar a shon agus a fhaigheann cistí poiblí, léireofar an caidreamh sin ar bhealach trédhearcach sa chóras cuntasaíochta le go mbeidh an méid seo a leanas soiléir:

(a)

na cistí poiblí arna gcur ar fáil go díreach ag údaráis phoiblí do chomhlachtaí bainistíochta an chalafoirt lena mbaineann;

(b)

na cistí poiblí arna gcur ar fáil ag údaráis phoiblí trí idirghabhálaí gnóthas poiblí nó institiúidí poiblí airgeadais; agus

(c)

an úsáid dár sannadh na cistí poiblí sin.

2.   I gcás ina gcuireann comhlacht bainistíochta calafoirt a fhaigheann cistí poiblí seirbhísí calafoirt nó an dreidireacht féin ar fáil, nó ina gcuireann eintiteas eile na seirbhísí sin ar fáil ar a shon, coimeádfaidh sé na cuntais don tseirbhís calafoirt sin nó don dreidireacht sin a fuair airgead poiblí ar leithligh ó na cinn le haghaidh gníomhaíochtaí eile sa chaoi is:

(a)

go sannfar nó go leithdháilfear i gceart na costais agus an t-ioncam ar fad ar bhonn phrionsabail na cuntasaíochta costála arna gcur i bhfeidhm go comhsheasmhach agus ar bhealach a bhfuil bonn cirt hoibiachtúil leis; agus

(b)

go suífear go soiléir na prionsabail costchuntasaíochta a gcoinnítear cuntais ar leithligh dá réir.

3.   Áireofar sna cistí poiblí dá dtagraítear i mír 1 cistí scairchaipitil agus cuasachaipitiúla, deontais neamh-in-aisíoctha, deontais nach bhfuil in-aisíoctha ach i gcúinsí áirithe, iasachtaí lena n-áirítear rótharraingtí agus airleacain i leith instealltaí caipitil, ráthaíochtaí arna dtabhairt do chomhlacht bainistíochta an chalafoirt ag údaráis phoiblí, agus aon chineál tacaíochta airgeadais poiblí eile.

4.   Coinneoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó eintiteas eile a sholáthraíonn seirbhísí calafoirt ar a shon, an fhaisnéis maidir leis an gcaidreamh airgeadais dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 ar feadh cúig bliana ó dheireadh na bliana fioscaí dá dtagraítear san fhaisnéis.

5.   Cuirfidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó eintiteas eile a sholáthraíonn seirbhísí calafoirt ar a shon, ar fáil don údarás ábhartha sa Bhallstát lena mbaineann, i gcás ina gcuirtear isteach gearán foirmiúil agus arna iarraidh sin dó, an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 agus aon fhaisnéis bhreise a mheasann sé a bhfuil gá léi chun measúnú críochnúil a dhéanamh ar na sonraí arna gcur isteach agus chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh an Rialacháin seo i gcomhréir leis na rialacha iomaíochta. Cuirfidh na t-údarás ábhartha faisnéis den chineál sin ar fáil don Choimisiún arna iarraidh sin dó. Seolfar an fhaisnéis laistigh de thrí mhí ó dháta na hiarrata.

6.   Maidir le comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó eintiteas eile a sholáthraíonn seirbhísí calafoirt ar a shon, i gcás nach bhfuair sé cistí poiblí i mblianta cuntasaíochta roimhe sin ach go dtosaíonn sé ag baint tairbhe as cistí poiblí, cuirfidh sé mír 1 agus mír 2 i bhfeidhm ón mbliain chuntasaíochta a leanann aistriú na gcistí poiblí.

7.   I gcás ina n-íoctar cistí poiblí mar chúiteamh ar oibleagáid seirbhíse poiblí, taispeánfar ar leithligh iad sna cuntais ábhartha agus ní fhéadfar iad a aistriú chuig aon seirbhís nó gníomhaíocht ghnó eile.

8.   Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh nach mbeidh feidhm ag mír 2 den Airteagal seo maidir lena gcuid calafort atá sa ghréasán cuimsitheach ar calafoirt iad nach gcomhlíonann na critéir a leagtar amach i bpointe (b) d’Airteagal 20(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 i gcás inarb é an toradh air sin ná ualaigh dhíréireacha riaracháin, ar choinníoll go leanfaidh aon chistí poiblí a fuarthas mar aon leis an úsáid a baineadh astu chun seirbhísí calafoirt a sholáthar de bheith iomlán trédhearcach sa chóras cuntasaíochta. Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas roimh ré faoi chinneadh den sórt sin.

Airteagal 12

Muirir ar sheirbhísí calafoirt

1.   Leagfar síos ar bhealach trédhearcach, oibiachtúil agus neamh-idirdhealaitheach na muirir ar sheirbhísí arna soláthar ag oibreoir inmheánach faoi oibleagáid seirbhíse poiblí, na muirir i leith seirbhísí píolótaíochta nach bhfuil neamhchosanta ar iomaíocht éifeachtach agus na muirir arna dtobhach ag soláthraithe seirbhísí calafoirt, dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 6(1), agus beidh na muirir sin comhréireach leis an gcostas a bhaineann leis an tseirbhís a sholáthraítear.

2.   Féadfar íocaíocht na muirear ar sheirbhísí calafoirt a chomhtháthú in íocaíochtaí eile, amhail íocaíocht na muirear ar bhonneagar calafoirt. I gcás den sórt sin, áiritheoidh soláthraí na seirbhísí calafoirt agus, más iomchuí, comhlacht bainistíochta an chalafoirt go leanfaidh úsáideoir na seirbhíse calafoirt de bheith in ann méid an mhuirir ar sheirbhísí calafoirt a shainaithint go héasca.

3.   Cuirfidh soláthraí na seirbhísí calafoirt ar fáil don údarás ábhartha sa Bhallstát lena mbaineann, i gcás ina gcuirtear isteach gearán foirmiúil agus arna iarraidh sin dó, aon fhaisnéis ábhartha maidir leis na gnéithe atá mar bhonn le struchtúr agus leibhéal na muirear ar sheirbhísí calafoirt a thagann faoi mhír 1 a chinneadh.

Airteagal 13

Muirir ar bhonneagar calafoirt

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go dtoibheofar muirear ar bhonneagar calafoirt. Ní chuirfidh sé sin bac ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt a úsáideann an bonneagar calafoirt muirir ar sheirbhísí calafoirt a thobhach.

2.   Féadfar íocaíocht na muirear ar bhonneagar calafoirt a chomhtháthú in íocaíochtaí eile, amhail íocaíocht na muirear ar sheirbhísí calafoirt. I gcás den sórt sin, áiritheoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt go leanfaidh úsáideoir an bhonneagair chalafoirt de bheith in ann méid an mhuirir ar bhonneagar calafoirt a shainaithint go héasca.

3.   Chun cur le córas éifeachtúil muirearaithe ar bhonneagar, cinnfear struchtúr agus leibhéal na muirear ar sheirbhísí calafoirt de réir straitéis tráchtála agus pleananna infheistíochta an chalafoirt féin, agus comhlíonfar na rialacha iomaíochta. I gcás inarb ábhartha, urramófar leis na muirir sin freisin na ceanglais ghinearálta a leagtar síos laistigh de chreat beartais ghinearálta chalafort de chuid an Bhallstáit lena mbaineann.

4.   Gan dochar do mhír 3, is féidir éagsúlacht a bheith idir muirir ar bhonneagar calafoirt i gcomhréir le straitéis eacnamaíoch an chalafoirt féin agus lena bheartas pleanála spásúla, a bhaineann, inter alia, le catagóirí áirithe úsáideoirí, nó chun úsáid níos éifeachtúla an bhonneagair chalafoirt, na loingseoireachta gearrthurais nó feidhmíocht ard chomhshaoil, éifeachtúlacht fuinnimh nó éifeachtúlacht carbóin oibríochtaí iompair a chur chun cinn. Beidh na critéir le haghaidh éagsúlacht den sórt sin trédhearcach, oibiachtúil agus neamh-idirdhealaitheach, agus beidh siad comhsheasmhach le dlí na hiomaíochta, lena n-áirítear rialacha maidir le Státchabhair. Féadfar costais sheachtracha a chur san áireamh le muirear ar bhonneagar agus féadfar iad a éagsúlú ag brath ar chleachtais tráchtála.

5.   Áiritheoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, go gcuirfear úsáideoirí calafoirt agus ionadaithe nó comhlachais úsáideoirí calafoirt ar an eolas maidir le cineál agus leibhéal na muirear ar bhonneagar calafoirt. Áiritheoidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt, nó an t-údarás inniúil, go gcuirfear úsáideoirí an bhonneagair chalafoirt ar an eolas dhá mhí roimh an dáta a thiocfaidh na hathruithe sin i bhfeidhm ar a laghad maidir le haon athruithe a dhéantar ar chineál nó ar leibhéal na muirear ar an mbonneagar calafoirt. Ní cheanglófar ar chomhlacht bainistíochta an chalafoirt, ná ar an údarás inniúil difreálacha sna muirir a nochtadh atá mar thoradh ar chaibidlíocht ar leith.

6.   Cuirfidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt ar fáil d’údarás ábhartha an Bhallstáit lena mbaineann, i gcás ina gcuirtear isteach gearán foirmiúil agus arna iarraidh sin dó, an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 4 agus i mír 5, agus aon fhaisnéis atá ábhartha maidir leis na gnéithe atá mar bhonn le struchtúr agus leibhéal na muirear ar bhonneagar calafoirt a chinneadh. Cuirfidh an t-údarás sin an fhaisnéis ar fáil don Choimisiún arna iarraidh sin dó.

CAIBIDIL IV

FORÁLACHA GINEARÁLTA AGUS CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 14

Oiliúint a chur ar na foirne

Áiritheoidh soláthraithe seirbhísí calafoirt go gcuirfear an oiliúint is gá ar na fostaithe ionas go n-insealbhóidh siad an t-eolas atá riachtanach dá gcuid oibre, agus leagfar béim ar leith ar ghnéithe sláinte agus sábháilteachta, agus áiritheoidh siad go ndéanfar na ceanglais oiliúna a thabhairt cothrom le dáta go rialta chun go dtabharfar aghaidh ar na dúshláin a bhaineann leis an nuálaíocht theicneolaíoch.

Airteagal 15

Dul i gcomhairle le húsáideoirí calafort agus le geallsealbhóirí eile

1.   Rachaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt i mbun comhairle le húsáideoirí an chalafoirt maidir lena bheartas muirearaithe, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, lena n-áirítear i gcásanna a chumhdaítear le hAirteagal 8. Áireofar i gcomhairliúchán den sórt sin aon athruithe bunúsacha ar na muirir ar bhonneagar calafoirt agus ar na muirir ar sheirbhísí calafoirt i gcásanna ina soláthraíonn oibreoirí inmheánacha seirbhísí calafoirt faoi oibleagáidí seirbhíse poiblí.

2.   Rachaidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt i mbun comhairle le húsáideoirí an chalafoirt agus le geallsealbhóirí ábhartha eile, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta is infheidhme, maidir le hábhair bhunriachtanacha a thagann faoina inniúlacht maidir leis an méid a leanas:

(a)

comhordú na seirbhísí calafoirt laistigh de limistéar an chalafoirt;

(b)

bearta chun na naisc leis an gcúlchríoch a fheabhsú, lena n-áirítear bearta chun éifeachtúlacht an iompair d’iarnród agus d’uiscebhealaí inmheánacha a fhorbairt agus a fheabhsú;

(c)

éifeachtúlacht na nósanna imeachta riaracháin sa chalafort agus bearta chun iad a shimpliú;

(d)

ábhair chomhshaoil;

(e)

pleanáil spásúil; agus

(f)

bearta chun sábháilteacht a áirithiú i limistéar an chalafoirt, lena n-airítear, i gcás inarb iomchuí, sláinte agus sábháilteacht oibrithe calafoirt.

3.   Cuirfidh soláthraithe seirbhísí calafoirt faisnéis leordhóthanach ar fáil d’úsáideoirí an chalafoirt faoi chineál agus leibhéal na muirear ar sheirbhísí calafoirt.

4.   Urramóidh comhlacht bainistíochta an chalafoirt agus soláthraithe seirbhísí calafoirt rúndacht faisnéise atá íogair ó thaobh na tráchtála de agus a gcuid oibleagáidí faoin Airteagal seo á gcur i gcrích acu.

Airteagal 16

Gearáin a láimhseáil

1.   Áiritheoidh gach Ballstát go mbeidh nós imeachta éifeachtach ann dá chalafoirt mhuirí a chumhdaítear leis an Rialachán seo, ar nós imeachta é chun gearáin a eascraíonn as cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a láimhseáil.

2.   Déanfar na gearáin a láimhseáil ar bhealach a sheachnóidh coinbhleachtaí leasa agus a bheidh neamhspleách go feidhmiúil ar aon chomhlacht bainistíochta den chalafort nó ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar deighilt fheidhmiúil idir na gearáin a láimhseáil, ar thaobh amháin, agus úinéireacht agus bainistíocht na gcalafort, soláthar seirbhísí calafoirt, agus úsáid na gcalafort, ar an taobh eile. Láimhseálfar gearáin ar bhealach neamhchlaonta agus trédhearcach, agus urramófar go cuí an ceart gnó a dhéanamh go neamhshrianta.

3.   Déanfar gearáin a thaisceadh sa Bhallstát ina bhfuil an calafort a dtoimhdítear gurbh ann a thosaigh an díospóid. Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear úsáideoirí calafoirt agus geallsealbhóirí ábhartha eile ar an eolas maidir leis an áit ina bhféadfaidís gearán a dhéanamh agus maidir leis an gcaoi a d’fhéadfaidís é a dhéanamh, agus maidir le cé hiad na húdaráis atá freagrach as gearáin a láimhseáil.

4.   Comhoibreoidh na húdaráis atá freagrach as gearáin a láimhseáil, i gcás inarb iomchuí, chun cúnamh frithpháirteach a sholáthar i ndíospóidí lena mbaineann páirtithe atá bunaithe i mBallstáit éagsúla.

5.   Beidh sé de chumhacht ag na húdaráis atá freagrach as gearáin a láimhseáil, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, a cheangal ar chomhlachtaí bainistíochta na gcalafort, ar sholáthraithe seirbhísí calafoirt agus ar úsáideoirí calafoirt faisnéis atá ábhartha do ghearán a chur ar fáil dóibh.

6.   Beidh sé de chumhacht ag na húdaráis atá freagrach as gearáin a láimhseáil, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, cinntí a ghlacadh ag a mbeidh éifeacht cheangailteach, faoi réir athbhreithniú breithiúnach, i gcás inarb infheidhme.

7.   Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas maidir leis an nós imeachta chun gearáin a láimhseáil agus maidir leis na húdaráis dá dtagraítear i mír 3 faoin 24 Márta 2019 agus cuirfidh siad ar an eolas é freisin maidir le haon athrú a dhéanfar, ina dhiaidh sin, ar an bhfaisnéis sin. Déanfaidh an Coimisiún faisnéis den sórt sin a fhoilsiú agus a nuashonrú go rialta ar a láithreán gréasáin.

8.   Déanfaidh na Ballstáit, i gcás inarb iomchuí, faisnéis ghinearálta a mhalartú maidir le cur i bhfeidhm an Airteagail seo. Tacóidh an Coimisiún le comhar den sórt sin.

Airteagal 17

Údaráis ábhartha

Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear úsáideoirí calafoirt agus geallsealbhóirí ábhartha eile ar an eolas maidir leis na húdaráis ábhartha dá dtagraítear in Airteagal 11(5), in Airteagal 12(3) agus in Airteagal 13(6). Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas freisin maidir leis na húdaráis sin faoin 24 Márta 2019 agus cuirfidh siad ar an eolas é freisin maidir le haon athrú a dhéanfar, ina dhiaidh sin, ar an bhfaisnéis sin. Déanfaidh an Coimisiún faisnéis den sórt sin a fhoilsiú agus a nuashonrú go rialta ar a láithreán gréasáin.

Airteagal 18

Achomhairc

1.   Beidh an ceart ag aon pháirtí ag a mbeidh leas dlisteanach achomharc a dhéanamh in aghaidh cinntí nó bearta aonair arna ndéanamh faoin Rialachán seo ag comhlacht bainistíochta an chalafoirt, ag an údarás inniúil, nó ag aon údarás náisiúnta ábhartha eile. Beidh comhlachtaí achomhairc neamhspleách ar na páirtithe lena mbaineann agus féadfaidh sé gur cúirteanna a bheidh iontu.

2.   I gcás nach bhfuil an comhlacht achomhairc dá dtagraítear i mír 1 de chineál breithiúnach, tabharfaidh sé fáthanna i scríbhinn lena chinntí. Beidh a chinntí faoi réir athbhreithnithe ag cúirt náisiúnta freisin.

Airteagal 19

Pionóis

Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha maidir leis na pionóis a bheidh infheidhme i leith sáruithe ar an Rialachán seo agus glacfaidh siad na bearta uile is gá chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ní mór na pionóis dá bhforáiltear a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoi na bearta sin don Choimisiún faoin 24 Márta 2019 agus tabharfaidh siad fógra don Choimisiún gan mhoill faoi aon leasú a dhéanfar ina dhiaidh lena ndéanfar difear dóibh.

Airteagal 20

Tuarascáil

Cuirfidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná an 24 Márta 2023, tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le feidhmiú agus éifeacht an Rialacháin seo.

Cuirfear san áireamh sa tuarascáil aon dul chun cinn a rinneadh faoi chreat Choiste AE le haghaidh Idirphlé Sóisialta in Earnáil na gCalafort.

Airteagal 21

Bearta idirthréimhseacha

1.   Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le conarthaí seirbhíse calafoirt a tugadh i gcrích roimh an 15 Feabhra 2017 agus atá teorannaithe ó thaobh ama de.

2.   Maidir le conarthaí seirbhíse calafoirt a tugadh i gcrích roimh an 15 Feabhra 2017 atá teorannaithe ó thaobh ama de, nó a bhfuil éifeachtaí comhchosúla acu, leasófar iad chun go gcomhlíonfaidh siad an Rialachán seo faoin 1 Iúil 2025.

Airteagal 22

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige amhail ón 24 Márta 2019.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 15 Feabhra 2017.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

A. TAJANI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

I. BORG


(1)  IO C 327, 12.11.2013, lch. 111.

(2)  IO C 114, 15.4.2014, lch. 57.

(3)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Nollaig 2016 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 23 Eanáir 2017.

(4)  Rialachán (AE) Uimh. 1315/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le treoirlínte an Aontais chun an gréasán tras-Eorpach iompair a fhorbairt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 661/2010/AE (IO L 348, 20.12.2013, lch. 1).

(5)  Treoir 2014/25/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar arna dhéanamh ag eintitis a fheidhmíonn in earnáil an uisce, an fhuinnimh, an iompair agus na seirbhísí poist agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/17/CE (IO L 94, 28.3.2014, lch. 243).

(6)  Cinneadh 2012/21/AE ón gCoimisiún an 20 Nollaig 2011 maidir le hAirteagal 106(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm ar Státchabhair i bhfoirm cúiteamh seirbhíse poiblí arna tabhairt do ghnóthais áirithe a bhfuil de chúram orthu seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne a oibriú (IO L 7, 11.1.2012, lch. 3).

(7)  Rialachán (AE) Uimh. 360/2012 ón gCoimisiún an 25 Aibreán 2012 maidir le hAirteagal 107 agus Airteagal 108 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm ar chabhair de minimis arna tabhairt do ghnóthais a sholáthraíonn seirbhísí ar mhaithe leis an leas eacnamaíoch i gcoitinne (IO L 114, 26.4.2012, lch. 8).

(8)  Treoir 2001/23/CE ón gComhairle an 12 Márta 2001 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le cosaint chearta na bhfostaithe i gcás aistriú gnóthas, gnóthaí nó codanna de ghnóthais nó de ghnóthaí (IO L 82, 22.3.2001, lch. 16.).

(9)  Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

(10)  Treoir 2009/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialú calafoirt ag an Stát (IO L 131, 28.5.2009, lch. 57).

(11)  Treoir 2006/111/CE ón gCoimisiún an 16 Samhain 2006 maidir le trédhearcacht caidrimh airgeadais idir na Ballstáit agus gnóthais phoiblí agus chomh maith leis sin maidir le trédhearcacht airgeadais laistigh de ghnóthais áirithe (IO L 318, 17.11.2006, lch. 17).

(12)  Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 (IO L 348, 20.12.2013, lch. 129).

(13)  Rialachán (AE) Uimh. 651/2014 ón gCoimisiún an 17 Meitheamh 2014 ina ndearbhaítear go bhfuil catagóirí áirithe cabhrach comhoiriúnach leis an margadh inmheánach i gcur i bhfeidhm Airteagal 107 agus Airteagal 108 den Chonradh (IO L 187 26.6.2014, lch. 1).

(14)  Treoir 2014/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le conarthaí lamháltais a dhámhachtain (IO L 94, 28.3.2014, lch. 1).

(15)  Treoir 2014/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le soláthar poiblí agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/18/CE (IO L 94, 28.3.2014, lch. 65).

(16)  Treoir 2000/59/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2000 maidir le saoráidí glactha calafoirt don dramhaíl a ghintear ar bord loinge agus d’iarmhar lasta (IO L 332, 28.12.2000, lch. 81).


3.3.2017   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

19


RIALACHÁN (AE) 2017/353 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 15 Feabhra 2017

lena n-ionadaítear Iarscríbhinn A agus Iarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/848 a mhéid a bhaineann le himeachtaí dócmhainneachta

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 81 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

In Iarscríbhinn A agus in Iarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2), liostaítear na hainmneacha a thugtar i ndlí náisiúnta na mBallstát do na himeachtaí dócmhainneachta agus do na cleachtóirí dócmhainneachta a bhfuil feidhm ag an Rialachán sin maidir leo. Liostaítear in Iarscríbhinn A na himeachtaí dócmhainneachta dá dtagraítear i bpointe (4) d’Airteagal 2 den Rialachán sin agus liostaítear in Iarscríbhinn B na cleachtóirí dócmhainneachta dá dtagraítear i bpointe (5) den Airteagal sin.

(2)

An 4 Nollaig 2015, thug an Pholainn fógra don Choimisiún faoi leasuithe ar na liostaí a leagtar amach in Iarscríbhinn A agus in Iarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/848. Comhlíonann na leasuithe sin na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán sin.

(3)

I gcomhréir le hAirteagal 3 agus le hAirteagal 4a(1) de Phrótacal Uimh. 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar saoirse, slándála agus ceartais, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, tá fógra tugtha ag an Ríocht Aontaithe i litir dar dáta an 1 Meán Fómhair 2016 gur mian léi bheith rannpháirteach i nglacadh agus i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

(4)

I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 agus le hAirteagal 4a(1) de Phrótacal Uimh. 21 maidir le seasamh na Ríochta Aontaithe agus na hÉireann i dtaca leis an limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan dochar d’Airteagal 4 den Phrótacal sin, níl Éire rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo agus níl sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm.

(5)

I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 de Phrótacal Uimh. 22 maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, níl an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo agus níl sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm.

(6)

Ba cheart, dá bhrí sin, Iarscríbhinn A agus Iarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/848 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn A agus Iarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/848.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige amhail ón 26 Meitheamh 2017.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach sna Ballstáit i gcomhréir leis na Conarthaí.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 15 Feabhra 2017.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

A. TAJANI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

I. BORG


(1)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Nollaig 2016 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 23 Eanáir 2017.

(2)  Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta (IO L 141, 5.6.2015, lch. 19).


IARSCRÍBHINN

IARSCRÍBHINN A

Imeachtaí dócmhainneachta dá dtagraítear i bpointe (4) d’Airteagal 2

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

ITALIA

Fallimento,

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano),

Liquidazione dei beni,

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla,

Įmonės bankroto byla,

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f’każ ta’ kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surséance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Ausgleichsverfahren,

POLSKA

Upadłość

Postępowanie o zatwierdzenie układu,

Przyspieszone postępowanie układowe,

Postępowanie układowe,

Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering,

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court,

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation by the court),

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court,

Voluntary arrangements under insolvency legislation,

Bankruptcy or sequestration.

IARSCRÍBHINN B

Cleachtóirí dócmhainneachta dá dtagraítear i bpointe (5) d’Airteagal 2

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l'exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore,

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

LIETUVA

Bankroto administratorius,

Restruktūrizavimo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

Kontrollur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surséance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Ausgleichsverwalter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

Nadzorca układu,

Tymczasowy nadzorca sądowy,

Tymczasowy zarządca,

Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör,

UNITED KINGDOM

Liquidator,

Supervisor of a voluntary arrangement,

Administrator,

Official Receiver,

Trustee,

Provisional Liquidator,

Interim Receiver,

Judicial factor..


3.3.2017   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

31


RIALACHÁN (AE) 2017/354 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 15 Feabhra 2017

lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 207(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Le Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2) leagtar síos na rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú.

(2)

Céim thábhachtach a bhí i scaoileadh príosúnach polaitíochta i bPoblacht na Bealarúise ar an 22 Lúnasa 2015 agus in éineacht le roinnt mhaith tionscnamh dearfach a rinne Poblacht na Bealarúise le dhá bhliain anuas, amhail atosú an Idirphlé maidir le Cearta an Duine idir an tAontas Eorpach agus an Bhealarúis, chuidigh an méid sin le feabhas a chur ar an gcaidreamh idir an tAontas agus Poblacht na Bealarúise.

(3)

Ba cheart don chaidreamh idir an tAontas agus an Bhealarúis a bheith bunaithe ar luachanna comhchoiteanna, go háirithe maidir le cearta an duine, leis an daonlathas agus leis an smacht reachta agus ba cheart a mheabhrú gur cúis imní don Aontas i gcónaí é staid chearta an duine i bPoblacht na Bealarúise, go háirithe i dtaca le saincheisteanna amhail pionós an bháis ba cheart a chur ar ceal.

(4)

Ba cheart na forbairtí dearfacha polaitíochta sin idir an tAontas agus Poblacht na Bealarúise a aithint agus tuilleadh feabhais a chur ar an gcaidreamh déthaobhach. Dá réir sin, ba cheart leis an rialachán seo na cuótaí uathrialacha ar allmhairiú táirgí teicstíle agus éadaí de thionscnamh Phoblacht na Bealarúise, dá bhforáiltear in Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn III a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/936 a aisghairm, gan dochar do chumas an Aontais dul i muinín cuótaí amach anseo dá dtiocfadh meath tromchúiseach ar staid chearta an duine i bPoblacht na Bealarúise.

(5)

De bhrí gur cuireadh deireadh le cuótaí uathrialacha ar allmhairiú táirgí teicstíle agus táirgí éadaí de thionscnamh Phoblacht na Bealarúise, níl na cuótaí ar trácht próiseála amach riachtanach a thuilleadh. Mar thoradh air sin, ba cheart Airteagal 4(2) agus Caibidil V de Rialachán (AE) 2015/936, chomh maith le hIarscríbhinn V a ghabhann leis, a scriosadh. Ba cheart Airteagal 31 den Rialachán sin maidir le gníomhartha tarmligthe a ghlacadh a leasú dá réir sin freisin. I bhfianaise úsáid theoranta a bhaintear as cuótaí uathrialacha agus cuótaí próiseála amach ar allmhairiú táirgí teicstíle agus táirgí éadaí de thionscnamh Phoblacht na Bealarúise, is beag tionchar a bheadh ar thrádáil an Aontais dá gcuirfí deireadh leis na cuótaí sin.

(6)

Ionas go bhféadfar cóid Ainmníochta Comhcheangailte earráideacha a cheartú i gcatagóirí 12, 13, 18, 68, 78, 83 (Grúpa II B), 67, 70, 94, 96 (Grúpa III B) agus 161 (Grúpa V), ba cheart Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/936 a leasú.

(7)

Ba cheart ainm oifigiúil Dhaon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré a úsáid in Iarscríbhinn II, in Iarscríbhinn III agus in Iarscríbhinn IV a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/936.

(8)

Ionas go bhféadfar nósanna imeachta riaracháin a éascú, ba cheart tréimhse bailíochta na n-údaruithe allmhairiúcháin a leagtar síos in Airteagal 21(2) de Rialachán (AE) 2015/936 a fhadú ó shé mhí go naoi mí,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 mar seo a leanas:

(1)

Scriostar Airteagal 4(2).

(2)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 21(2):

“2.   Naoi mí a bheidh i dtréimhse bailíochta na n-údaruithe allmhairiúcháin a eiseoidh údaráis inniúla na mBallstát. Féadfar an tréimhse bailíochta sin a athrú más gá, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 30(3).”.

(3)

Scriostar Caibidil V.

(4)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 31(2) agus (3):

“2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 3(3), Airteagal 5(2), Airteagal 12(3), Airteagal 13 agus Airteagal 35 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón 20 Feabhra 2014. Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse cúig bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 3(3), Airteagal 5(2), Airteagal 12(3), Airteagal 13, agus Airteagal 35 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.”.

(5)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 31(6):

“6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 3(3) nó Airteagal 12(3) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú ceithre mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.”.

(6)

Leasaítear Roinn A d’Iarscríbhinn I i gcomhréir leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo agus cuirtear téacsanna a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn II, Iarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IV.

(7)

Scriostar Iarscríbhinn V.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fíchiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 15 Feabhra 2017.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

A. TAJANI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

I. BORG


(1)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 19 Eanáir 2017 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 7 Feabhra 2017.

(2)  Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú (IO L 160, 25.6.2015, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Déantar Iarscríbhinní I, II, III, agus IV a ghabhann le Rialachán (AE) 2015/936 a leasú mar a leanas:

1.

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Roinn A d’Iarscríbhinn I:

“A.   TÁIRGÍ TEICSTÍLE DÁ dTAGRAÍTEAR IN AIRTEAGAL 1

1.

Gan dochar do na rialacha maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte (AC), is ceart a mheas nach bhfuil ach luach táscach san fhoclaíocht atá in úsáid sa tuairisc ar na táirgí, toisc go ndéantar na táirgí a thagann faoi gach catagóir a chinneadh, laistigh den Iarscríbhinn seo, le cóid AC. I gcás ina bhfuil siombal ‘ex’ roimh chód AC, is é raon feidhme an chóid AC agus an tuairisc chomhfhreagrach a chinnfidh na táirgí atá cumhdaithe i ngach catagóir.

2.

Baill éadaigh nach féidir a shainaithint an baill éadaigh d’fhir nó buachaillí iad nó an baill éadaigh do mhná nó cailíní iad, déanfar iad a aicmiú mar bhaill éadaigh do mhná nó cailíní.

3.

I gcás ina ndéantar tagairt do ‘bhaill éadaigh leanbán’, úsáidtear é seo chun baill éadaigh a chumhdach suas go dtí an toise tráchtála 86, an méid sin san áireamh.

Catagóir

Tuairisc

Cód AC 2016

Tábla comhghaoil

píosaí/kg

g/píosa

GRÚPA I A

 

 

 

1

Snáth cadáis, nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol

 

 

5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 26 00 5205 27 00 5205 28 00 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 00 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 46 00 5205 47 00 5205 48 00 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 00 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 00 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 00 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 00 ex 5604 90 90

 

 

2

Fabraicí fite cadáis, seachas uige, fabraicí gibínigh, fabraicí fite caola, fabraicí caitíneacha, fabraicí chenille, fialsíoda agus fabraicí eangachúla eile

 

 

5208 11 10 5208 11 90 5208 12 16 5208 12 19 5208 12 96 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 16 5208 22 19 5208 22 96 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 00 5210 19 00 5210 21 00 5210 29 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 20 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

2 a)

Ina measc: seachas neamhthuartha nó tuartha

 

 

5208 31 00 5208 32 16 5208 32 19 5208 32 96 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 00 5208 59 10 5208 59 90 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 00 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 00 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 10 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00

 

 

3

Fabraicí fite as snáithíní sintéiseacha (neamhleanúnach nó dramhsnáithíní) seachas fabraicí fite caola, fabraicí caitíneacha (lena n-áirítear fabraicí gibínigh) agus fabraicí chenille

 

 

5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90 5513 11 20 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 19 10 5514 19 90 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 00 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 20 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

3 a)

Ina measc: seachas neamhthuartha nó tuartha

 

 

5512 19 10 5512 19 90 5512 29 10 5512 29 90 5512 99 10 5512 99 90 5513 21 00 5513 23 10 5513 23 90 5513 29 00 5513 31 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 49 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 30 10 5514 30 30 5514 30 50 5514 30 90 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 19 5515 13 99 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 19 5515 22 99 ex 5515 29 00 5515 91 30 5515 91 90 5515 99 40 5515 99 80 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00

 

 

GRÚPA I B

 

 

 

4

Léinte, t-léinte, corna cniotála mín éadrom, geansaithe póló nó muineál turtair (seachas iad siúd as olann nó fionnadh ainmhíoch mín), léinte cnis agus a leithéid, cniotáilte nó cróiseáilte

6,48

154

6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 20 6110 20 10 6110 30 10

5

Geansaithe, geansaithe gan mhuinchillí, bástcótaí, geansaithe-cairdeagain phéireáilte, cairdeagain, seaicéid agus geansaithe leapa (seachas seaicéid agus bléasair), anoraic, geansaithe gailf, seaicéid choimléine agus a leithéid, cniotáilte nó cróiseáilte

4,53

221

ex 6101 90 80 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 11 10 6110 11 30 6110 11 90 6110 12 10 6110 12 90 6110 19 10 6110 19 90 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99

6

Brístí fite d’fhir nó buachaillí, brístí gearra seachas feistis snámha agus treabhsair (lena n-áirítear triúsáin); treabhsair nó triúsáin fite do mhná nó cailíní, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine; codanna íochtaracha de chultacha reatha a bhfuil líneáil orth, seachas catagóir 16 nó 29, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

1,76

568

6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

7

Blúsanna, léinte agus blúsléinte do mhná nó cailíní, bíodh siad cniotáilte nó cróiseáilte nó ná bíodh, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

5,55

180

6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00

8

Léinte d’fhir nó buachaillí, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

4,60

217

ex 6205 90 80 6205 20 00 6205 30 00

GRÚPA II A

 

 

 

9

Tuáille gibíneach agus fabraicí fite gibíneacha eile as cadás; línéadach ionlainne agus línéadach cistine, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, as tuáille gibíneach agus fabraicí fite gibíneacha, as cadás

 

 

5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00

 

 

20

Línéadach leapa, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

 

 

6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 00 6302 32 90 6302 39 90

 

 

22

Snáth snáithíní stáplacha nó dramhsnáithíní sintéiseacha, nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol

 

 

5508 10 10 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 00 5509 22 00 5509 31 00 5509 32 00 5509 41 00 5509 42 00 5509 51 00 5509 52 00 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 00 5509 92 00 5509 99 00

 

 

22 a)

Ina measc, aicrileach

 

 

ex 5508 10 10 5509 31 00 5509 32 00 5509 61 00 5509 62 00 5509 69 00

 

 

23

Snáth snáithíní stáplacha nó dramhsnáithíní saorga, nach bhfuil cóirithe lena miondíol

 

 

5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00

 

 

32

Fabraicí caitíneacha fite agus fabraicí chenille (seachas tuáille gibíneach nó fabraicí gibíneacha as cadás agus fabraicí fite caola) agus dromchlaí teicstíle stothacha, as olann, as cadás nó as snáithíní teicstíle de dhéantús an duine

 

 

5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 26 00 5801 27 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 36 00 5801 37 00 5802 20 00 5802 30 00

 

 

32 a)

Ina measc: corda cadáis

 

 

5801 22 00

 

 

39

Línéadach boird, línéadach ionlainne agus línéadach cistine, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, seachas iad siúd as tuáille gibíneach nó fabraicí gibíneacha cosúla as cadás

 

 

6302 51 00 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 00 6302 93 90 ex 6302 99 90

 

 

GRÚPA II B

 

 

 

12

Riteoga, stocaí, fostocaí, stocaí gearra, stocaí rúitín agus a leithéid, atá cniotáilte nó cróiseáilte, seachas iad siúd do leanbáin, lena n-áirítear stocaí d’fhéitheacha borrtha, seachas táirgí chatagóir 70

24,3 péire

41

ex 6115 10 10 6115 10 90 6115 22 00 6115 29 00 6115 30 11 6115 30 90 6115 94 00 6115 95 00 6115 96 10 6115 96 99 6115 99 00

13

Fobhrístí agus mionbhrístíní d’fhir nó buachaillí, brístíní nó mionbhrístíní do mhná nó cailíní, atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

17

59

6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50

14

Cótaí móra, cótaí báistí agus cótaí eile, clócaí agus cábaí, atá fite, d’fhir nó buachaillí, as cadás nó as snáithíní teicstíle de dhéantús an duine (seachas parcaí) (ó chatagóir 21)

0,72

1389

6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00

15

Cótaí móra, cótaí báistí agus cótaí eile, clócaí agus cábaí, atá fite, do mhná nó cailíní; seaicéid agus bléasair do mhná nó cailíní, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine (seachas parcaí) (ó chatagóir 21)

0,84

1190

6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00

16

Cultacha agus ensembles d’fhir nó buachaillí, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine, gan cultacha sciála a áireamh; cultacha reatha a bhfuil líneáil orthu d’fhir nó buachaillí, a bhfuil blaosc sheachtrach orthu atá déanta as aon fhabraic amháin, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

0,80

1250

6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 22 80 6203 23 80 6203 29 18 6203 29 30 6211 32 31 6211 33 31

17

Seaicéid nó bléasair d’fhir nó buachaillí, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

1,43

700

6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19

18

Singléid agus veisteanna eile, fobhrístí, mionbhrístíní, léinte oíche, pitseámaí, fallaingeacha folctha, fallaingeacha seomra, agus baill éadaigh den chineál céanna d’fhir nó buachaillí, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

 

 

6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 99 10 6207 99 90

 

 

Singléid agus veisteanna eile, fo-bhrístí, fo-ghúnaí, brístíní, mionbhrístíní, gúnaí oíche, pitseámaí, négligees, fallaingeacha folctha, fallaingeacha seomra agus baill éadaigh den chineál céanna do mhná nó cailíní, seachas iad siúd atá cniotáilte ná cróiseáilte

 

 

6208 11 00 6208 19 00 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 00 6208 92 00 6208 99 00 ex 6212 10 10 ex 9619 00 50

 

 

19

Ciarsúir, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

59

17

6213 20 00 ex 6213 90 00

21

Parcaí; anoraic, geansaithe gailf agus a leithéid, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine; codanna uachtaracha de chultacha reatha a bhfuil líneáil orthu, seachas catagóir 16 nó 29, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

2,3

435

ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00 6211 32 41 6211 33 41 6211 42 41 6211 43 41

24

Léinte oíche, pitseámaí, fallaingeacha folctha, fallaingeacha seomra agus baill éadaigh den chineál céanna d’fhir nó buachaillí, atá cniotáilte nó cróiseáilte

3,9

257

6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 ex 6107 99 00

Gúnaí oíche, pitseámaí, négligees, fallaingeacha folctha, fallaingeacha seomra agus baill éadaigh den chineál céanna do mhná nó cailíní, atá cniotáilte nó cróiseáilte

6108 31 00 6108 32 00 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 ex 6108 99 00

26

Gúnaí do mhná nó cailíní, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

3,1

323

6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00

27

Sciortaí, lena n-áirítear sciortaí roinnte, do mhná nó cailíní

2,6

385

6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10

28

Treabhsair, rabhlaeir beannóg is guailleán, brístí agus brístí gearra (seachas feisteas snámha), atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

1,61

620

6103 41 00 6103 42 00 6103 43 00 ex 6103 49 00 6104 61 00 6104 62 00 6104 63 00 ex 6104 69 00

29

Cultacha agus ensembles do mhná nó cailíní, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine, gan cultacha sciála a áireamh; cultacha reatha a bhfuil líneáil orthu do mhná nó cailíní, a bhfuil blaosc sheachtrach orthu atá déanta d’aon fhabraic amháin, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

1,37

730

6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 80 6204 23 80 6204 29 18 6211 42 31 6211 43 31

31

Cíochbhearta, atá fite, cniotáilte nó cróiseáilte

18,2

55

ex 6212 10 10 6212 10 90

68

Baill éadaigh agus oiriúintí éadaigh do leanbáin, seachas lámhainní, mitíní agus miotóga do leanbáin ó chatagóir 10 agus catagóir 87, agus stocaí, stocaí gearra agus stocaí rúitín do leanbáin, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, ó chatagóir 88

 

 

6111 90 19 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 90 ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 ex 9619 00 50

 

 

73

Cultacha reatha as fabraic chniotáilte nó chróiseáilte, as olann, as cadás nó as snáithíní teicstíle de dhéantús an duine

1,67

600

6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00

76

Éadaí tionsclaíocha nó ceirde d’fhir nó buachaillí, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

 

 

6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6211 32 10 6211 33 10

 

 

Naprúin, forléinte-rabhlaeir agus éadaí tionsclaíocha nó ceirde eile do mhná nó cailíní, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

 

 

6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 42 10 6211 43 10

 

 

77

Cultacha sciála, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

 

 

ex 6211 20 00

 

 

78

Baill éadaigh, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, seachas baill éadaigh chatagóirí 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 agus 77

 

 

6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 85 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 32 90 6211 33 90 ex 6211 39 00 6211 42 90 6211 43 90 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50

 

 

83

Cótaí móra, seaicéid, bléasair agus baill éadaigh eile, lena n-áirítear cultacha sciála, atá cniotáilte nó cróiseáilte, seachas baill éadaigh chatagóirí 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

 

 

ex 6101 90 20 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 6112 20 00 6113 00 90 6114 20 00 6114 30 00 ex 6114 90 00 ex 9619 00 50

 

 

GRÚPA III A

 

 

 

33

Fabraicí fite as snáth filiméid shintéisigh a fhaightear ó stiall nó a leithéid phoileitiléine nó pholapróipiléine, atá níos lú ná 3 m ar leithead

 

 

5407 20 11

 

 

Saic agus málaí, de chineál a úsáidtear chun earraí a phacáil, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte, a fhaightear ó stiall nó a leithéid

 

 

6305 32 19 6305 33 90

 

 

34

Fabraicí fite as snáth filiméid shintéisigh a fhaightear ó stiall nó a leithéid phoileitiléine nó pholapróipiléine, atá 3 m ar leithead nó níos mó

 

 

5407 20 19

 

 

35

Fabraicí fite as filiméid shintéiseacha, seachas iad siúd a úsáidtear le haghaidh bonn ó chatagóir 114

 

 

5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 10 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 10 5407 69 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

35 a)

Ina measc: seachas neamhthuartha nó tuartha

 

 

ex 5407 10 00 ex 5407 20 90 ex 5407 30 00 5407 42 00 5407 43 00 5407 44 00 5407 52 00 5407 53 00 5407 54 00 5407 61 30 5407 61 50 5407 61 90 5407 69 90 5407 72 00 5407 73 00 5407 74 00 5407 82 00 5407 83 00 5407 84 00 5407 92 00 5407 93 00 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36

Fabraicí fite as filiméid shaorga, seachas iad siúd a úsáidtear le haghaidh bonn ó chatagóir 114

 

 

5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

36 a)

Ina measc: seachas neamhthuartha nó tuartha

 

 

ex 5408 10 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 00 5408 24 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70

 

 

37

Fabraicí fite as snáithíní saorga stáplacha

 

 

5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

37 a)

Ina measc: seachas neamhthuartha nó tuartha

 

 

5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 ex 5803 00 90 ex 5905 00 70

 

 

38 A

Fabraic shintéiseach do chuirtíní atá cniotáilte nó cróiseáilte, lena n-áirítear fabraic do chuirtíní eangachúla

 

 

6005 31 10 6005 32 10 6005 33 10 6005 34 10 6006 31 10 6006 32 10 6006 33 10 6006 34 10

 

 

38 B

Cuirtíní eangachúla, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90

 

 

40

Cuirtíní fite (lena n-áirítear fallaingí, dallóga intí, sciortaí cuirtíní agus leapa agus earraí fearastaithe eile), seachas iad siúd atá cniotáilte ná cróiseáilte, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

 

 

ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00

 

 

41

Snáth as filiméid shintéiseacha (leanúnach), nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol, seachas snáth aonair neamhuigeach gan chasnóg nó a bhfuil casnóg nach mó ná 50 casadh/m air

 

 

5401 10 12 5401 10 14 5401 10 16 5401 10 18 5402 11 00 5402 19 00 5402 20 00 5402 31 00 5402 32 00 5402 33 00 5402 34 00 5402 39 00 5402 44 00 5402 48 00 5402 49 00 5402 51 00 5402 52 00 5402 59 10 5402 59 90 5402 61 00 5402 62 00 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

42

Snáth as snáithíní leanúnacha de dhéantús an duine, nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol

 

 

5401 20 10

 

 

Snáth as snáithíní saorga; snáth as filiméid shaorga, nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol, seachas snáth aonair réóin vioscóis gan chasnóg nó a bhfuil casnóg nach mó ná 250 casadh/m air agus snáth neamhuigeach as aicéatáit cheallalóis

 

 

5403 10 00 5403 32 00 ex 5403 33 00 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 90 10

 

 

43

Snáth as filiméid de dhéantús an duine, snáth as snáithíní stáplacha saorga, snáth cadáis, atá cóirithe lena mhiondíol

 

 

5204 20 00 5207 10 00 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 00 00 5508 20 90 5511 30 00

 

 

46

Olann chardáilte nó chíortha ó chaoirigh nó ó uain nó fionnadh mín ainmhíoch eile

 

 

5105 10 00 5105 21 00 5105 29 00 5105 31 00 5105 39 00

 

 

47

Snáth as olann chardáilte ó chaoirigh nó ó uain (snáth olla) nó as fionnadh mín ainmhíoch cardáilte, nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol

 

 

5106 10 10 5106 10 90 5106 20 10 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90

 

 

48

Snáth as olann chíortha ó chaoirigh nó ó uain (snáth mustairte) nó as fionnadh mín ainmhíoch cíortha, nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol

 

 

5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90

 

 

49

Snáth as olann ó chaoirigh nó ó uain nó as fionnadh mín ainmhíoch cíortha, atá cóirithe lena mhiondíol

 

 

5109 10 10 5109 10 90 5109 90 00

 

 

50

Fabraicí fite as olann ó chaoirigh nó ó uain nó as fionnadh mín ainmhíoch

 

 

5111 11 00 5111 19 00 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 80 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 98 5112 11 00 5112 19 00 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 80 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 98

 

 

51

Cadás, atá cardáilte nó cíortha

 

 

5203 00 00

 

 

53

Uige chadáis

 

 

5803 00 10

 

 

54

Snáithíní saorga stáplacha, lena n-áirítear dramhshnáithíní, nó atá cardáilte, cíortha nó próiseáilte lena sníomh ar bhealach eile

 

 

5507 00 00

 

 

55

Snáithíní sintéiseacha stáplacha, lena n-áirítear dramhshnáithíní, nó atá cardáilte, cíortha nó próiseáilte lena sníomh ar bhealach eile

 

 

5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 00

 

 

56

Snáth as snáithíní sintéiseacha stáplacha (lena n-áirítear dramhshnáithíní), atá cóirithe lena mhiondíol

 

 

5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00

 

 

58

Cairpéid agus rugaí, snaidhmthe (bídís cóirithe nó ná bíodh)

 

 

5701 10 10 5701 10 90 5701 90 10 5701 90 90

 

 

59

Cairpéid agus clúdaigh urláir teicstíle eile, seachas cairpéid chatagóir 58

 

 

5702 10 00 5702 31 10 5702 31 80 5702 32 10 5702 32 90 ex 5702 39 00 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 ex 5702 49 00 5702 50 10 5702 50 31 5702 50 39 ex 5702 50 90 5702 91 00 5702 92 10 5702 92 90 ex 5702 99 00 5703 10 00 5703 20 12 5703 20 18 5703 20 92 5703 20 98 5703 30 12 5703 30 18 5703 30 82 5703 30 88 5703 90 20 5703 90 80 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 30 ex 5705 00 80

 

 

60

Táipéisí, lámhdhéanta, den chineál Gobelins, Flóndras, Aubusson, Beauvais agus a leithéid, agus táipéisí fuála (e.g. petit point agus greim trasna) a dhéantar i bpainéil agus a leithéid de láimh

 

 

5805 00 00

 

 

61

Fabraicí fite caola, agus fabraicí caola (bolduc) ina bhfuil dlúth gan inneach, atá cóimeáilte trí úsáid a bhaint as greamachán, seachas lipéid agus earraí comhchosúla ó chatagóir 62

Fabraicí agus ciumhsóga laisteacha (nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte), atá déanta as ábhair theicstíle atá cóimeáilte as snáithín rubair

 

 

ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 00 5806 32 10 5806 32 90 5806 39 00 5806 40 00

 

 

62

Snáth chenille (lena n-áirítear snáth chenille flocais), snáth galúnaithe (seachas snáth miotalaithe nó snáth róin galúnaithe)

 

 

5606 00 91 5606 00 99

 

 

Fabraicí fialsíoda agus fabraicí eangachúla eile ach gan fabraicí fite, cniotáilte ná cróiseáilte a áireamh, lása lámhdhéanta nó déanta go meicniúil, sa phíosa, i stiallacha nó i móitífeanna

 

 

5804 10 10 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00

 

 

Lipéid, suaitheantaisí agus a leithéid as ábhair theicstíle, neamhbhróidnithe, sa phíosa, i stiallacha nó gearrtha de réir crutha nó méide, atá fite

 

 

5807 10 10 5807 10 90

 

 

Bréideanna agus ciumhsóga ornáideacha sa phíosa; scothóga, bobailíní agus a leithéid

 

 

5808 10 00 5808 90 00

 

 

Bróidnéireacht, sa phíosa, i stiallacha nó i móitífeanna

 

 

5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90

 

 

63

Fabraic chniotáilte nó chróiseáilte as snáithíní sintéiseacha ina bhfuil 5 % snáth leaistiméireach nó níos mó de réir meáchain) agus fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte ina bhfuil 5 % snáithín rubair nó níos mó de réir meáchain

 

 

5906 91 00 ex 6002 40 00 6002 90 00 ex 6004 10 00 6004 90 00

 

 

Lása Raschel agus fabraic chaitín fada as snáithíní sintéiseacha

 

 

ex 6001 10 00 6003 30 10 6005 31 50 6005 32 50 6005 33 50 6005 34 50

 

 

65

Fabraic chniotáilte nó chróiseáilte, seachas iad siúd ó chatagóirí 38 A agus 63, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

 

 

5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 ex 6001 29 00 6001 91 00 6001 92 00 ex 6001 99 00 ex 6002 40 00 6003 10 00 6003 20 00 6003 30 90 6003 40 00 ex 6004 10 00 6005 90 10 6005 21 00 6005 22 00 6005 23 00 6005 24 00 6005 31 90 6005 32 90 6005 33 90 6005 34 90 6005 41 00 6005 42 00 6005 43 00 6005 44 00 6006 10 00 6006 21 00 6006 22 00 6006 23 00 6006 24 00 6006 31 90 6006 32 90 6006 33 90 6006 34 90 6006 41 00 6006 42 00 6006 43 00 6006 44 00

 

 

66

Rugaí agus pluideanna taistil, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, cadás nó snáithíní de dhéantús an duine

 

 

6301 10 00 6301 20 90 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90

 

 

GRÚPA III B

 

 

 

10

Lámhainní, mitíní agus miotóga, atá cniotáilte nó cróiseáilte

17 péire

59

6111 90 11 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 90 6116 10 20 6116 10 80 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00

67

Oiriúintí éadaigh, atá cniotáilte nó cróiseáilte, seachas do leanbáin; línéadach tí de gach cineál, atá cniotáilte nó cróiseáilte; cuirtíní (lena n-áirítear fallaingí) agus dallóga intí, sciortaí cuirtíní nó leapa agus earraí fearastaithe eile, atá cniotáilte nó cróiseáilte; pluideanna agus rugaí taistil, atá cniotáilte nó cróiseáilte, earraí cniotáilte nó cróiseáilte eile lena n-áirítear codanna de bhaill éadaigh nó d’oiriúintí éadaigh

 

 

5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 80 10 6117 80 80 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 00 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 32 11 ex 6305 32 90 6305 33 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50

 

 

67 a)

Ina measc: saic agus málaí de chineál a úsáidtear chun earraí a phacáil, déanta as stiall phoileitiléine nó pholapróipiléine

 

 

6305 32 11 6305 33 10

 

 

69

Fo-ghúnaí agus peireacóit do mhná agus cailíní, atá cniotáilte nó cróiseáilte

7,8

128

6108 11 00 6108 19 00

70

Riteoga as snáithíní sintéiseacha, atá níos lú ná 67 deiciteics (6,7 teics) ar dlús in aghaidh an tsnátha aonair

30,4 péire

33

ex 6115 10 10 6115 21 00 6115 30 19

Góiséireacht lánfhada do mhná as snáithíní sintéiseacha

ex 6115 10 10 6115 96 91

72

Feistis snámha as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine

9,7

103

6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00

74

Cultacha agus ensembles, atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine do mhná nó cailíní, gan cultacha sciála a áireamh

1,54

650

6104 13 00 6104 19 20 ex 6104 19 90 6104 22 00 6104 23 00 6104 29 10 ex 6104 29 90

75

Cultacha agus ensembles, atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, as cadás nó as snáithíní de dhéantús an duine d’fhir nó buachaillí, gan cultacha sciála a áireamh

0,80

1 250

6103 10 10 6103 10 90 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00

84

Seálta, scaifeanna, muifléid, cailleacha cloiginn, cailleacha agus a leithéid seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, cadás nó snáithíní de dhéantús an duine

 

 

6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 ex 6214 90 00

 

 

85

Carbhait, carbhait cuachóige, agus muiníl charbhait seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte, as olann, cadás nó snáithíní de dhéantús an duine

17,9

56

6215 20 00 6215 90 00

86

Cóirséid, criosanna cóirséid, criosanna gealais, gealasacha, gairtéir agus a leithéid, agus codanna díobh, bídís cniotáilte nó cróiseáilte nó ná bíodh

8,8

114

6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00

87

Lámhainní, mitíní agus miotóga, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6216 00 00

 

 

88

Stocaí, stocaí gearra agus stocaí rúitín, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte; oiriúintí éadaigh eile, codanna de bhaill éadaigh nó d’oiriúintí éadaigh seachas do leanbáin, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

 

 

ex 6209 90 10 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 90 6217 10 00 6217 90 00

 

 

90

Sreangán, téadra, téada agus cáblaí snáithíní sintéiseacha, bídís trilseánaithe nó ná bíodh

 

 

5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90

 

 

91

Pubaill

 

 

6306 22 00 6306 29 00

 

 

93

Saic agus málaí, de chineál a úsáidtear chun earraí a phacáil, as fabraicí fite, seachas iad siúd atá déanta as stiall phoileitiléine nó pholapróipiléine

 

 

ex 6305 20 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00

 

 

94

Flocas ábhar teicstíle agus earraí atá déanta as; snáithíní teicstíle, nach faide ná 5 mm (flocas), dusta teicstíle agus ‘neps’ muilinn

 

 

5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 90 5601 29 00 5601 30 00 9619 00 30

 

 

95

Feilt agus earraí atá déanta aisti, bídís tuilithe nó brataithe nó ná bíodh, seachas clúdaigh urláir

 

 

5602 10 19 5602 10 31 ex 5602 10 38 5602 10 90 5602 21 00 ex 5602 29 00 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91

 

 

96

fabraicí neamhfhite agus earraí atá déanta as fabraicí den sórt sin, bídís tuilithe, brataithe, clúdaithe nó lannaithe nó ná bíodh

 

 

5603 11 10 5603 11 90 5603 12 10 5603 12 90 5603 13 10 5603 13 90 5603 14 10 5603 14 90 5603 91 10 5603 91 90 5603 92 10 5603 92 90 5603 93 10 5603 93 90 5603 94 10 5603 94 90 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 92 6210 10 98 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10 6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 32 90 ex 6305 39 00 6307 10 30 6307 90 92 ex 6307 90 98 ex 9619 00 40 ex 9619 00 50

 

 

97

Eangacha agus fál atá déanta as sreangán, téadra nó téada agus eangacha iascaigh cóirithe as snáth, sreangán, téadra nó téada

 

 

5608 11 20 5608 11 80 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 30 5608 19 90 5608 90 00

 

 

98

Earraí eile atá déanta as snáth, sreangán, téadra, cáblaí nó téada, seachas fabraicí teicstíle, earraí atá déanta as fabraicí den chineál sin agus earraí chatagóir 97

 

 

5609 00 00 5905 00 10

 

 

99

Fabraicí teicstíle atá brataithe le guma nó substaintí amaláiseacha, de chineál a úsáidtear do chlúdaigh sheachtracha leabhar agus a leithéid; rianéadach; canbhás ullmhaithe péinteála; bucram agus fabraicí teicstíle righnithe comhchosúla de chineál a úsáidtear do bhoinn hataí

 

 

5901 10 00 5901 90 00

 

 

Líonóil, bíodh sí gearrtha de réir múnla nó ná bíodh; clúdaigh urláir ina bhfuil bratú nó clúdach atá curtha ar thaca teicstíle, bídís gearrtha de réir múnla nó ná bíodh

 

 

5904 10 00 5904 90 00

 

 

Fabraicí teicstíle rubaraithe, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte, gan iad siúd do bhoinn a áireamh

 

 

5906 10 00 5906 99 10 5906 99 90

 

 

Fabraicí teicstíle atá tuilithe nó brataithe ar bhealach eile; canbhás péinteála mar radharcra amharclainne, cúlbhrat stiúideo, seachas ó chatagóir 100

 

 

5907 00 00

 

 

100

Fabraicí teicstíle tuilithe, brataithe, clúdaithe nó lannaithe le hullmhóidí as díorthaigh ceallalóis nó as ábhair phlaisteacha shaorga eile

 

 

5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99

 

 

101

Sreangán, téadra, téada agus cáblaí, bídís trilseánaithe nó ná bíodh, seachas iad siúd as snáithíní sintéiseacha

 

 

ex 5607 90 90

 

 

109

Tarpóil, seolta, scáthbhrait agus dallóga gréine

 

 

6306 12 00 6306 19 00 6306 30 00

 

 

110

Tochtanna neomatacha fite

 

 

6306 40 00

 

 

111

Earraí campála, fite, seachas tochtanna neomatacha agus pubaill

 

 

6306 90 00

 

 

112

Earraí teicstíle cóirithe eile, fite, gan iad siúd ó chatagóir 113 agus catagóir 114 a áireamh

 

 

6307 20 00 ex 6307 90 98

 

 

113

Éadaigh urláir, éadaigh soithí agus glantóirí deannaigh, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

 

 

6307 10 90

 

 

114

Fabraicí fite agus earraí chun úsáide teicniúla

 

 

5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 11 5911 32 19 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90

 

 

GRÚPA IV

 

 

 

115

Snáth lín nó snáth ráimí

 

 

5306 10 10 5306 10 30 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 10 5306 20 90 5308 90 12 5308 90 19

 

 

117

Fabraicí fite lín nó ráimí

 

 

5309 11 10 5309 11 90 5309 19 00 5309 21 00 5309 29 00 5311 00 10 ex 5803 00 90 5905 00 30

 

 

118

Línéadach boird, línéadach ionlainne agus línéadach cistine as líon nó ráimí, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

 

 

6302 29 10 6302 39 20 6302 59 10 ex 6302 59 90 6302 99 10 ex 6302 99 90

 

 

120

Cuirtíní (lena n-áirítear fallaingí), dallóga intí, sciortaí cuirtíní agus leapa agus earraí fearastaithe eile, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte, as líon nó ráimí

 

 

ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00

 

 

121

Sreangán, téadra, téada agus cáblaí, bídís trilseánaithe nó ná bíodh, as líon nó ráimí

 

 

ex 5607 90 90

 

 

122

Saic agus málaí, de chineál a úsáidtear chun earraí a phacáil, a úsáideadh cheana, as líon, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

 

 

ex 6305 90 00

 

 

123

Fabraicí caitíneacha fite agus fabraicí chenille, as líon nó ráimí, seachas fabraicí fite caola

 

 

5801 90 10 ex 5801 90 90

 

 

Seálta, scaifeanna, muifléid, cailleacha cloiginn, cailleacha agus a leithéid, as líon nó ráimí, seachas iad siúd atá cniotáilte nó cróiseáilte

 

 

ex 6214 90 00

 

 

GRÚPA V

 

 

 

124

Snáithíní stáplacha sintéiseacha

 

 

5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 40 00 5501 90 00 5503 11 00 5503 19 00 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 00 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90

 

 

125 A

Snáth filiméid sintéiseach (leanúnach) nach bhfuil cóirithe lena mhiondíol, seachas snáth chatagóir 41

 

 

5402 45 00 5402 46 00 5402 47 00

 

 

125 B

Aonfhiliméad, stiall (tuí saorga agus a leithéid) agus snáithe caoláin bréige as ábhair shintéiseacha

 

 

5404 11 00 5404 12 00 5404 19 00 5404 90 10 5404 90 90 ex 5604 90 10 ex 5604 90 90

 

 

126

Snáithíní stáplacha saorga

 

 

5502 00 10 5502 00 40 5502 00 80 5504 10 00 5504 90 00 5505 20 00

 

 

127 A

Filiméid shaorga snátha (leanúnach) nach bhfuil cóirithe lena miondíol, seachas snáth chatagóir 42

 

 

5403 31 00 ex 5403 32 00 ex 5403 33 00

 

 

127 B

Aonfhiliméad, stiall (tuí saorga agus a leithéid) agus snáithe caoláin bréige ábhar saorga teicstíle

 

 

5405 00 00 ex 5604 90 90

 

 

128

Fionnadh ainmhíoch garbh, cardáilte nó cíortha

 

 

5105 40 00

 

 

129

Snáth as fionnadh ainmhíoch garbh nó rón

 

 

5110 00 00

 

 

130 A

Snáth síoda seachas snáth atá sníofa ó dhramhshíoda

 

 

5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10

 

 

130 B

Snáth síoda seachas ó chatagóir 130 A; snáithe seiriceán

 

 

5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 90

 

 

131

Snáth as snáithíní teicstíle glasrúla eile

 

 

5308 90 90

 

 

132

Snáth páipéir

 

 

5308 90 50

 

 

133

Snáth as fíorchnáib

 

 

5308 20 10 5308 20 90

 

 

134

Snáth miotalaithe

 

 

5605 00 00

 

 

135

Fabraicí fite as fionnadh ainmhíoch garbh nó rón

 

 

5113 00 00

 

 

136

Fabraicí sníofa as síoda nó as dramhshíoda

 

 

5007 10 00 5007 20 11 5007 20 19 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 00 30 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00

 

 

137

Fabraicí caitíneacha fite agus fabraicí chenille agus fabraicí fite caola as síoda, nó as dramhshíoda

 

 

ex 5801 90 90 ex 5806 10 00

 

 

138

Fabraicí fite as snáth páipéir agus snáithíní teicstíle eile seachas iad siúd as ráimí

 

 

5311 00 90 ex 5905 00 90

 

 

139

Fabraicí fite as snáitheanna miotail nó as snáth miotalaithe

 

 

5809 00 00

 

 

140

Fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte as ábhar teicstíle seachas olann nó fionnadh ainmhíoch mín, cadás nó snáithíní de dhéantús an duine

 

 

ex 6001 10 00 ex 6001 29 00 ex 6001 99 00 6003 90 00 6005 90 90 6006 90 00

 

 

141

Pluideanna agus rugaí taistil as ábhar teicstíle seachas olann nó fionnadh ainmhíoch mín, cadás nó snáithíní de dhéantús an duine

 

 

ex 6301 90 90

 

 

142

Cairpéid agus clúdaigh urláir teicstíle eile as siosal, as snáithíní eile ó fhine na n-agáibhí nó as an gcnáib mhainileach

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00 ex 5705 00 80

 

 

144

Feilt as fionnadh ainmhíoch garbh

 

 

ex 5602 10 38 ex 5602 29 00

 

 

145

Sreangán, téadra, téada agus cáblaí, bídís trilseánaithe nó ná bíodh, as abacá (an chnáib mhainileach) nó as fíorchnáib

 

 

ex 5607 90 20 ex 5607 90 90

 

 

146 A

Sreangán ceanglóra nó burlála do mheaisíní talmhaíochta, as siosal nó snáithíní eile ó fhine na n-agáibhí

 

 

ex 5607 21 00

 

 

146 B

Sreangán, téadra, téada agus cáblaí, as siosal nó snáithíní eile ó fhine na n-agáibhí, seachas táirgí chatagóir 146 A

 

 

ex 5607 21 00 5607 29 00

 

 

146 C

Sreangán, téadra, téada agus cáblaí, bídís trilseánaithe nó bréadaithe nó ná bíodh, as siúit nó snáithíní basta teicstíle eile cheannteideal uimh. 5303

 

 

ex 5607 90 20

 

 

147

Dramhshíoda (lena n-áirítear cocúin nach bhfuil oiriúnach lena dtochras), dramhshnáth agus stoc gairnéadaithe, seachas iad siúd nach bhfuil cardáilte ná cíortha

 

 

ex 5003 00 00

 

 

148 A

Snáth as siúit nó as snáithíní basta teicstíle eile cheannteideal uimh. 5303

 

 

5307 10 00 5307 20 00

 

 

148 B

Snáth coighre

 

 

5308 10 00

 

 

149

Fabraicí fite as siúit nó as snáithíní basta teicstíle eile atá níos mó ná 150 cm ar leithead

 

 

5310 10 90 ex 5310 90 00

 

 

150

Fabraicí fite as siúit nó as snáithíní basta teicstíle eile nach mó ná 150 cm ar leithead; Saic agus málaí, de chineál a úsáidtear chun earraí a phacáil, as siúit nó as snáithíní basta teicstíle eile, seachas iad siúd a úsáideadh cheana

 

 

5310 10 10 ex 5310 90 00 5905 00 50 6305 10 90

 

 

151 A

Clúdaigh urláir as snáithíní cnónna cócó (coighir)

 

 

5702 20 00

 

 

151 B

Cairpéid agus clúdaigh urláir teicstíle eile, as siúit nó as snáithíní basta teicstíle eile, seachas iad siúd atá stothach nó bailithe

 

 

ex 5702 39 00 ex 5702 49 00 ex 5702 50 90 ex 5702 99 00

 

 

152

Feilt seoil shnáthaide as siúit nó as snáithíní basta teicstíle eile nach bhfuil tuilithe ná brataithe, seachas clúdaigh urláir

 

 

5602 10 11

 

 

153

Saic agus málaí a úsáideadh cheana, de chineál a úsáidtear chun earraí a phacáil, as siúit nó as snáithíní basta teicstíle eile cheannteideal Uimh. 5303

 

 

6305 10 10

 

 

154

Cocúin seiriceáin atá oiriúnach lena dtochras

 

 

5001 00 00

 

 

Síoda amh (neamhchasta)

 

 

5002 00 00

 

 

Dramhshíoda (lena n-áirítear cocúin nach bhfuil oiriúnach lena dtochras), dramhshnáth agus stoc gairnéadaithe, nach bhfuil cardáilte ná cíortha

 

 

ex 5003 00 00

 

 

Olann nach bhfuil cardáilte ná cíortha

 

 

5101 11 00 5101 19 00 5101 21 00 5101 29 00 5101 30 00

 

 

Fionnadh ainmhíoch mín nó garbh, nach bhfuil cardáilte ná cíortha

 

 

5102 11 00 5102 19 10 5102 19 30 5102 19 40 5102 19 90 5102 20 00

 

 

Dramhaíl ó olann nó ó fhionnadh ainmhíoch mín nó garbh, lena n-áirítear dramhshnáth ach gan stoc gairnéadaithe a áireamh

 

 

5103 10 10 5103 10 90 5103 20 00 5103 30 00

 

 

Stoc gairnéadaithe as olann nó as fionnadh ainmhíoch mín nó garbh

 

 

5104 00 00

 

 

Líon, amh nó próiseáilte ach gan bheith sníofa; barrach lín agus dramhaíl (lena n-áirítear dramhabhrais agus stoc gairnéadaithe)

 

 

5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00 5301 30 00

 

 

Ráimí agus snáithíní teicstíle glasrúla eile, amh nó próiseáilte ach nach bhfuil sníofa: barrach, scothanna agus dramhaíl, seachas coighir agus abacá

 

 

5305 00 00

 

 

Cadás, nach bhfuil cardáilte ná cíortha

 

 

5201 00 10 5201 00 90

 

 

Dramhchadás (lena n-áirítear dramhshnáth agus stoc gairnéadaithe)

 

 

5202 10 00 5202 91 00 5202 99 00

 

 

Fíorchnáib (Cannabis sativa L.) amh nó phróiseáilte ach gan bheith sníofa; barrach agus dramhaíl fíorchnáibe (lena n-áirítear dramhabhrais agus stoc gairnéadaithe)

 

 

5302 10 00 5302 90 00

 

 

Fíorchnáib (Cannabis sativa L.) amh nó phróiseáilte ach gan bheith sníofa; barrach agus dramhaíl fíorchnáibe (lena n-áirítear dramhabhrais agus stoc gairnéadaithe)

 

 

5305 00 00

 

 

Siúit nó snáithíní basta teicstíle eile (gan líon, fíorchnáib agus ráimí a áireamh), atá amh nó próiseáilte ach nach bhfuil sníofa: barrach agus dramhaíl siúite nó snáithíní basta teicstíle eile (lena n-áirítear dramhshnáth agus stoc gairnéadaithe)

 

 

5303 10 00 5303 90 00

 

 

Fíorchnáib (Cannabis sativa L.) amh nó phróiseáilte ach gan bheith sníofa; barrach agus dramhaíl fíorchnáibe (lena n-áirítear dramhabhrais agus stoc gairnéadaithe)

 

 

5305 00 00

 

 

156

Blúsanna agus geansaithe, atá cniotáilte nó cróiseáilte, as síoda nó dramhshíoda do mhná agus cailíní

 

 

6106 90 30 ex 6110 90 90

 

 

157

Baill éadaigh, atá cniotáilte nó cróiseáilte, seachas iad siúd ó chatagóirí 1 go 123 agus 156

 

 

ex 6101 90 20 ex 6101 90 80 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 ex 6103 49 00 ex 6104 19 90 ex 6104 29 90 ex 6104 39 00 6104 49 00 ex 6104 69 00 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 ex 6108 99 00 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 90 ex 6114 90 00

 

 

159

Gúnaí, blúsanna agus blúsléinte, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte, as síoda nó dramhshíoda

 

 

6204 49 10 6206 10 00

 

 

Seálta, scaifeanna, muifléid, cailleacha cloiginn, cailleacha agus a leithéid, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte, as síoda nó dramhshíoda

 

 

6214 10 00

 

 

Carbhait, carbhait cuachóige, agus muiníl charbhait as síoda nó dramhshíoda

 

 

6215 10 00

 

 

160

Ciarsúir as síoda nó dramhshíoda

 

 

ex 6213 90 00

 

 

161

Baill éadaigh, nach bhfuil cniotáilte ná cróiseáilte, seachas iad siúd ó chatagóirí 1 go 123 agus catagóir 159

 

 

6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 ex 6205 90 80 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 ex 6211 39 00 ex 6211 49 00 ex 9619 00 50

 

 

163

Uige agus airteagail atá déanta d’uige atá cóirtithe i bhfoirmeacha nó in ábhair pacála lena miondíol

 

 

3005 90 31 ”.

 

 

2.

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn II:

“IARSCRÍBHINN II

Liosta na dtíortha dá dtagraítear in airteagal 2

Daon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré.”.

3.

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn III:

“IARSCRÍBHINN III

Teorainneacha cainníochtúla bliantúla an aontais dá dtagraítear in airteagal 3(1)

DAON-PHOBLACHT DHAONLATHACH NA CÓIRÉ

Catagóir

Aonad

Cainníocht

1

tonaí

128

2

tonaí

153

3

tonaí

117

4

1 000 píosa

289

5

1 000 píosa

189

6

1 000 píosa

218

7

1 000 píosa

101

8

1 000 píosa

302

9

tonaí

71

12

1 000 péire

1 308

13

1 000 píosa

1 509

14

1 000 píosa

154

15

1 000 píosa

175

16

1 000 píosa

88

17

1 000 píosa

61

18

tonaí

61

19

1 000 píosa

411

20

tonaí

142

21

1 000 píosa

3 416

24

1 000 píosa

263

26

1 000 píosa

176

27

1 000 píosa

289

28

1 000 píosa

286

29

1 000 píosa

120

31

1 000 píosa

293

36

tonaí

96

37

tonaí

394

39

tonaí

51

59

tonaí

466

61

tonaí

40

68

tonaí

120

69

1 000 píosa

184

70

1 000 píosa

270

73

1 000 píosa

149

74

1 000 píosa

133

75

1 000 píosa

39

76

tonaí

120

77

tonaí

14

78

tonaí

184

83

tonaí

54

87

tonaí

8

109

tonaí

11

117

tonaí

52

118

tonaí

23

142

tonaí

10

151A

tonaí

10

151B

tonaí

10

161

tonaí

152 ”

4.

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn IV:

“IARSCRÍBHINN IV

dá dtagraítear in airteagal 3(3)

(Tá tuairiscí ar tháirgí na gcatagóirí a liostaítear san Iarscríbhinn seo le fáil i Roinn A d’Iarscríbhinn I)

Daon-Phoblacht Dhaonlathach na Cóiré

Catagóirí:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.”


3.3.2017   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

59


RIALACHÁN (AE) 2017/355 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 15 Feabhra 2017

maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv (*1) den pháirt eile, a chur i bhfeidhm

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 207 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

An 27 Deireadh Fómhair 2015, síníodh an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv (*1) den pháirt eile (2), (an “Comhaontú”). Tháinig an Comhaontú i bhfeidhm an 1 Aibreán 2016.

(2)

Is gá rialacha a leagan síos maidir le cur chun feidhme forálacha áirithe de chuid an Chomhaontaithe chomh maith leis na nósanna imeachta maidir le rialacha mionsonraithe cur chun feidhme a ghlacadh.

(3)

Ar mhaithe le coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú le haghaidh chur chun feidhme an Chomhaontaithe, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3). I gcomhréir leis an Rialachán sin, beidh feidhm ag an nós imeachta scrúdúcháin, go háirithe chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh i ndáil leis an gcomhbheartas tráchtála. Féadfaidh feidhm a bheith ag an nós imeachta comhairliúcháin i gcásanna a bhfuil údar cuí leo, áfach. I gcás ina ndéanann an Comhaontú foráil maidir leis an bhféidearthacht, in imthosca eisceachtúla agus géibheannacha, na bearta is gá chun dul i ngleic leis an staid a chur i bhfeidhm gan mhoill, ba cheart don Choimisiún na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh láithreach. Ba cheart don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme atá infheidhme láithreach a ghlacadh más rud é, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo agus a bhaineann le bearta maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, go n-éilítear amhlaidh ar mhórfhorais phráinne.

(4)

Tá sé leagtha amach sa Chomhaontú go bhféadfar táirgí áirithe talmhaíochta agus iascaigh de thionscnamh na Cosaive a allmhairiú isteach san Aontas ar dhleacht chustaim laghdaithe, laistigh de theorainneacha na gcuótaí taraife. Is gá, dá bhrí sin, forálacha a leagan síos lena rialálfar bainistiú agus athbhreithniú na gcuótaí taraife sin chun gur féidir measúnú críochnúil a dhéanamh orthu.

(5)

I gcás ina dtiocfaidh bearta cosanta trádála chun bheith riachtanach, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Rialachán (AE) 2015/478 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) nó, de réir an cháis, Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6).

(6)

I gcás ina dtugann Ballstát faisnéis don Choimisiún faoi chás féideartha calaoise nó mainneachtana comhar riaracháin a sholáthar, ba cheart feidhm a bheith ag reachtaíocht ábhartha an Aontais, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle (7).

(7)

Tá bearta cur chun feidhme don Chomhaontú sa Rialachán seo, agus ba cheart, dá bhrí sin, feidhm a bheith aige ó theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar

Sa Rialachán seo, leagtar síos na rialacha agus na nósanna imeachta maidir le rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme forálacha áirithe den Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt, agus an Chosaiv (*1), den pháirt eile (an “Comhaontú”).

Airteagal 2

Lamháltais d’iasc agus do tháirgí iascaigh

Déanfaidh an Coimisiún rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Airteagal 31 den Chomhaontú, maidir le cuótaí taraife d’iasc agus do tháirgí iascaigh, a ghlacadh, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 12(3) den Rialachán seo.

Airteagal 3

Laghduithe taraife

1.   Faoi réir mhír 2, déanfar rátaí dleachta fabhraí a shlánú síos go dtí an chéad ionad deachúlach.

2.   Measfar an ráta fabhrach mar dhíolúine iomlán más rud é gurb ionann toradh ríomh an ráta dleachta fabhraí i gcomhréir le mír 1 agus ceann díobh seo a leanas:

(a)

1 % nó níos lú i gcás dleachtanna ad valorem;

(b)

EUR 1 nó níos lú in aghaidh an méid aonair i gcás dleachtanna sonracha.

Airteagal 4

Oiriúnuithe teicniúla

Glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, leasuithe agus oiriúnuithe teicniúla ar na forálacha arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a bhfuil gá leo tar éis athruithe ar chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus ar fho-rannta Taraif Chomhtháite an Chomhphobail Eorpaigh nó a thagann as comhaontuithe, prótacail, malartuithe litreacha nó gníomhartha eile, idir nua agus mhodhnaithe, a thabhairt i gcrích idir an tAontas agus an Chosaiv. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 12(3) den Rialachán seo.

Airteagal 5

Clásal coimirce ginearálta

I gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh mar a fhoráiltear in Airteagal 43 den Chomhaontú, glacfaidh an Coimisiún an beart sin trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 12(3) den Rialachán seo, mura sonraítear a mhalairt in Airteagal 43 den Chomhaontú.

Airteagal 6

Clásal ganntanais

I gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh amhail dá bhforáiltear in Airteagal 44 den Chomhaontú, glacfaidh an Coimisiún an beart sin trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 12(3) den Rialachán seo.

Airteagal 7

Imthosca eisceachtúla agus géibheannacha

I gcás ina dtagann imthosca eisceachtúla agus géibheannacha chun cinn de réir bhrí Airteagal 43(5)(b) agus Airteagal 44(4) den Chomhaontú, féadfaidh an Coimisiún bearta a bheidh infheidhme láithreach a ghlacadh amhail dá bhforáiltear in Airteagal 43 agus Airteagal 44 den Chomhaontú, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 12(4) den Rialachán seo.

Airteagal 8

Clásal coimirce do tháirgí talmhaíochta agus iascaigh

1.   D’ainneoin na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagal 34 nó 43 den Chomhaontú, maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, ar iarraidh ó Bhallstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, i gcás inarb infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 43 den Chomhaontú. Glacfaidh an Coimisiún na bearta sin trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 12(3) den Rialachán seo.

Ar mhórfhorais phráinne a bhfuil údar cuí leo, lena n-áirítear an cás dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme atá infheidhme láithreach i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 12(4) den Rialachán seo.

2.   Má fhaigheann an Coimisiún an iarraidh dá dtagraítear i mír 1 ó Bhallstát, déanfaidh sé cinneadh fúithi:

(a)

laistigh de thrí lá oibre tar éis an iarraidh sin a fháil, i gcás nach bhfuil feidhm ag an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 43 den Chomhaontú; nó

(b)

laistigh de thrí lá oibre ó dheireadh na tréimhse 30 lá dá dtagraítear in Airteagal 43(5)(a) den Chomhaontú, i gcás ina bhfuil feidhm ag an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 43 den Chomhaontú.

Tabharfaidh an Coimisiún fógra don Chomhairle faoi na bearta a chinn sé.

Airteagal 9

Dumpáil agus fóirdheontas

I gcás cleachtas a d’fhéadfadh a bheith ina chúis don Aontas na bearta dá bhforáiltear in Airteagal 42(2) den Chomhaontú a ghlacadh, déanfar bearta frithdhumpála nó frithchúitimh, nó an dá chineál birt, a chinneadh i gcomhréir leis na forálacha atá leagtha síos i Rialachán (AE) 2013/1036 agus i Rialachán (AE) 2016/1037 faoi seach.

Airteagal 10

Iomaíocht

1.   I gcás cleachtas a mheasann an Coimisiún a bheith ar neamhréir le hAirteagal 75 den Chomhaontú, déanfaidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin dó ag Ballstát, an beart is iomchuí dá bhforáiltear in Airteagal 75 den Chomhaontú, a chinneadh.

Déanfar na bearta dá bhforáiltear in Airteagal 75(9) den Chomhaontú a ghlacadh i gcás cabhrach i gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha síos i Rialachán (AE) 2016/1037.

2.   I gcás cleachtas a d’fhéadfadh a bheith ina chúis don Chosaiv bearta a chur i bhfeidhm maidir leis an Aontas ar bhonn Airteagal 75 den Chomhaontú, cinnfidh an Coimisiún, tar éis dó an cás a scrúdú, an bhfuil an cleachtas ag luí leis na prionsabail a leagtar síos sa Chomhaontú. I gcás inar gá, déanfaidh an Coimisiún na cinntí iomchuí ar bhonn critéar a thagann as cur i bhfeidhm Airteagal 101, Airteagal 102 agus Airteagal 107 den Chonradh.

Airteagal 11

Calaois nó mainneachtain comhar riaracháin a sholáthar

1.   I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, ar bhonn faisnéis arna soláthar ag Ballstát nó ar a thionscnamh féin, gur comhlíonadh na coinníollacha a leagtar síos in Airteagal 48 den Chomhaontú, déanfaidh sé an méid seo a leanas, gan mhoill mhíchuí:

(a)

Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle a chur ar an eolas; agus

(b)

fógra faoina chinneadh a thabhairt don Choiste um Chobhsaíocht agus Comhlachas, mar aon leis an bhfaisnéis oibiachtúil ar a bhfuil sé bunaithe, agus rachaidh sé i gcomhairle laistigh den Choiste um Chobhsaíocht agus Comhlachas.

2.   Aon fhoilsiú de bhun Airteagal 48(5) den Chomhaontú, déanfaidh an Coimisiún in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é.

3.   Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, cóir fhabhrach ábhartha na dtáirgí dá bhforáiltear in Airteagal 48(4) den Chomhaontú a chur ar fionraí go sealadach. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 12(3) den Rialachán seo.

Airteagal 12

An nós imeachta coiste

1.   Chun críocha Airteagal 2, Airteagal 4 agus Airteagal 11 den Rialachán seo, beidh an Coiste um an gCód Custaim a bunaíodh le hAirteagal 285 de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8) de chúnamh ag an gCoimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.   Chun críocha Airteagal 5 go dtí Airteagal 8 den Rialachán seo, beidh an Coiste um Choimircí a bunaíodh le hAirteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 2015/478 de chúnamh ag an gCoimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

3.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

4.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 8(1) go (4) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011, i gcomhar le hAirteagal 5 den Rialachán sin.

Airteagal 13

Fógra

Beidh an Coimisiún, ag gníomhú dó thar ceann an Aontais, freagrach as fógra a thabhairt don Chomhairle Cobhsaíochta agus Comhlachais agus don Choiste um Chobhsaíocht agus Comhlachas, faoi seach, de réir mar a cheanglaítear sa Chomhaontú.

Airteagal 14

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Aibreán 2016.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 15 Feabhra 2017.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

A. TAJANI

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

I. BORG


(*1)  Ní dochar an t-ainmniú seo do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag teacht le UNSCR 1244/1999 agus le Tuairim an CBI maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.

(1)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 19 Eanáir 2017 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 7 Feabhra 2017.

(2)  IO L 71, 16.3.2016, lch. 3.

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

(4)  Rialachán (AE) 2015/478 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2015 maidir le comhrialacha d’allmhairí (IO L 83, 27.3.2015, p. 16).

(5)  Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad.

(6)  Rialachán (AE) 2016/1037 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad (IO L 176, 30.6.2016, lch. 55).

(7)  Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart (IO L 82, 22.3.1997, lch. 1).

(8)  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).


II Gníomhartha neamhreachtacha

COMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA

3.3.2017   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

63


LEASUITHE AR NA hIARSCRÍBHINNÍ AGHABHANN LE COINBHINSIÚN LUGANO, AN 30 DEIREADH FÓMHAIR 2007

De réir an Fhógra ó Thaiscí na hEilvéise ón 11 Aibreán 2016 go dtí an 27 Bealtaine 2016, leasaítear teacs iarscríbhinní I-IV agus IX mar seo a leanas:

[Iarscríbhinn I

Is iad seo a leanas na rialacha dlínse dá dtagraítear in Airteagal 3(2) agus 4(2) den Choinbhinsiún:]

i bPoblacht na Seice: Acht Uimh. 91/2012 ar an dlí idirnáisiúnta príobháideach (Zákon o mezinárodním právu soukromém), agus go háirithe, Airteagal 6 de,

san Eastóin: Airteagal 86 (dlínse ar shuíomh na maoine) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Tsiviilkohtumenetluse seadustik), sa mhéid nach mbaineann an t-éileamh le maoin sin an duine; Airteagal 100 (éileamh ar fhoirceannadh ar fheidhmiú na dtéarmaí caighdeánacha) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta, sa mhéid go bhfuil an caingean le taisceadh leis an gcúirt arb ina dlínse chríochach a feidhmíodh an téarma caighdeánach,

sa Chipir: Airt. 21 den Dlí ar Chúirteanna, Dlí 14/60,

sa Laitvia: mír 2 d’Airteagal 27 agus míreanna 3, 5, 6 agus 9 d’Airteagal 28 de Dhlí an Nós Imeachta Shibhialta (Civilprocesa likums),

sa Liotuáin: Airteagail 783(3), 787 agus 789(3) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Civilinio proceso kodeksas),

sa Phortaingéil: Airteagal 63(1) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Código de Processo Civil) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis, amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse, an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile (más sa Phortaingéil atá sé) más é an riarachán lárnach (más i Stát eachtrach atá sé) an páirtí a gcuirtear imeachtaí dlí air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair (Código de Processo de Trabalho) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis, amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair, arb imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra,

sa Rómáin: Airteagail 1065-1081 faoi Theideal I “Dlínse idirnáisiúnta chúirteanna na Rómáine” i leabhar VII “Nós imeachta sibhialta idirnáisiúnta” de Acht Uimh. 134/2010 maidir le Cód an Nós Imeachta Shibhialta,

Ba cheart an iontráil a bhaineann leis an mBeilg in Iarscríbhinn 1 a scriosadh.

[Iarscríbhinn II

Is iad seo a leanas na cúirteanna nó na húdaráis inniúla a bhféadfar an t-iarratas dá dtagraítear in Airteagal 39 den Choinbhinsiún a chur faoina mbráid:]

i bPoblacht na Seice: an “okresní soud”,

san Ungáir: an “törvényszék székhelyén működő járásbíróság” agus, i mBúdaipeist, an “Budai Központi Kerületi Bíróság”,

sa Phortaingéil: “instâncias centrais de competência especializada cível, instâncias locais, secção competência genérica” nó “secção cível”, más ann dó, de na “tribunais de comarca”. I gcás oibleagáidí cothabhála do leanaí (faoi aois 18 nó níos sine) agus i gcás oibleagáidí cothabhála idir céillí, an “secções de família e menores das instâncias centrais” nó, nuair nach ann dó, an “secções de competência genérica” nó “secção cível”, más ann dó, de na “instâncias locais”. Maidir leis na hoibleagáidí cothabhála eile a eascraíonn as gaolta eile teaghlaigh, tuismíochta nó finíochta, “secções de competência genérica” nó “secção cível”, más ann dó, de na “instâncias locais”,

sa tSualainn, “tingsrätt”,

sa Ríocht Aontaithe:

a)

i Sasana agus sa Bhreatain Bheag, an Ard-Chúirt Bhreithiúnais nó, i gcás breithiúnais chothabhála, an “Family Court” tríd an “Secretary of State”,

[Iarscríbhinn III

Is iad seo a leanas na cúirteanna lena bhféadfar achomhairc dá dtagraítear in Airteagal 43(2) den Choinbhinsiún a thaisceadh:]

i bPoblacht na Seice: an “okresní soud”,

san Ungáir: an “törvényszék székhelyén működő járásbíróság” (i mBúdaipeist, an “Budai Központi Kerületi Bíróság”); Is é an “törvényszék” a bhreithníonn an t-achomharc (i mBúdapeist, an “Fővárosi Törvényszék”),

i Málta, an “Qorti ta’ l-Appell’ de réir an nós imeachta atá leagtha síos le haghaidh achomharc sa “Kodiċi taOrganizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12” nó, i gcás breithiúnais chothabhála trí “rikors ġuramentat” roimh an “Prim’Awla tal-Qorti Ċivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha”,

sa tSualainn: “tingsrätt”,

sa Ríocht Aontaithe:

a)

i Sasana agus sa Bhreatain Bheag, an Ard-chúirt Bhreithniúnais nó, i gcás breithiúnais chothabhála, an “Family Court”,

[Iarscríbhinn IV

Is iad seo a leanas na hachomhairc a fhéadfar a thaisceadh de bhun Airteagal 44 den Choinbhinsiún:]

in Éirinn, achomharc ar phointe dlí chuig an gCúirt Achomhairc,

i bPoblacht na Seice: “dovolání”, “žaloba na obnovu řízení” agus “žaloba pro zmatečnost”,

sa Laitvia: achomharc chuig an “Augstākā tiesa”, tríd an “Apgabaltiesa”,

san Rómáin: “recursul”,

sa tSualainn, achomharc chuig an “hovrätt” agus “Högsta domstolen”,

[Iarscríbhinn IX

Is iad seo a leanas na Stáit agus na rialacha dá dtagraítear in Airteagal II de Phrótacal 1:]

An Chróit: Airteagal 211 den Acht um an Nós Imeachta Sibhialta (Zakon o parničnom postupku),

sa Laitvia: Airteagail 75, 78, 79, 80 agus 81 de Dhlí an Nós Imeachta Shibhialta (Civilprocesa likums) maidir le fógraí tríú páirtí,”


Ceartúcháin

3.3.2017   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

65


Ceartúchán ar Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”)

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 84 Eagrán Speisialta Gaeilge an 31 Márta 2016 )

1.

Ar leathanach 39, Airteagal 14(1), pointe (c)(i), an dara fleasc:

in ionad:

“… maidir leis na gníomhaíochtaí a liostaítear in Airteagal 61, pointí (a), (b), (e), (f) agus (i) d’Airteagal 65(1), Airteagal 70(1), Airteagal 79, Airteagal 80, agus Airteagal 81(1), agus (2) agus…”,

léitear:

“… maidir leis na gníomhaíochtaí a liostaítear in Airteagal 61, pointí (a), (b), (e), (f) agus (i) d’Airteagal 65(1), Airteagal 70(1), Airteagail 79, 80, 81 agus 82, agus …”.

2.

Ar leathanach 103, Airteagal 149(1), pointe (b):

in ionad:

“(b)

na ceanglais dá bhforáiltear i ngníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun Airteagal 125(2) agus Airteagal 131(1), Airteagal 135, agus Airteagal 136(2), 137(2), 138(4) agus 139(4) agus Airteagal 140;”,

léitear:

“(b)

na ceanglais dá bhforáiltear i ngníomhartha tarmligthe arna nglacadh de bhun Airteagal 125(2) agus Airteagal 131(1), Airteagal 135, agus Airteagal 136(2), 137(2), 138(3) agus 139(4) agus Airteagal 140;”.

3.

Ar leathanach 134, Airteagal 209, an teideal

in ionad:

“An oibleagáid ar oibreoirí a áirithiú go ngabhfaidh deimhniú sláinte ainmhithe le hainmhithe uisceacha eile agus cumhacht cur chun feidhme”,

léitear:

“An oibleagáid ar oibreoirí a áirithiú go ngabhfaidh deimhniú sláinte ainmhithe le hainmhithe uisceacha eile”.

4.

Ar leathanach 138, Airteagal 219(1), pointe (a):

in ionad:

“…agus aon rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 211 agus Airteagal 214(2);”,

léitear:

“…agus aon rialacha arna nglacadh de bhun Airteagal 211 agus Airteagal 214;”.

5.

Ar leathanach 138, Airteagal 219(1), pointe (b):

in ionad:

“…agus iad á n-aistriú ó chrios srianta amhail dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 208(2);”,

léitear:

“…agus iad á n-aistriú ó chrios srianta amhail dá dtagraítear in Airteagal 208(2);”.

6.

Ar leathanach 140, Airteagal 223(1), pointe (b)(i):

in ionad:

“…pointe (a) d’Airteagal 61(1), Airteagail 62(1), agus 63(1), pointe (c) d’Airteagail 65(1), …”,

léitear:

“…pointe (a) d’Airteagal 61(1), Airteagal 62(1), pointe (c) d’Airteagal 65(1), …”.

7.

Ar leathanach 164, Airteagal 264(3):

in ionad:

“3.   Tabharfar don Choimisiún an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear sna hAirteagail 3(5), 5(2) 5(4), 14(3), … 42(6), 47, 48(3), … 109(2), 118, 119, 122(1), …. 161(6), 162(4),”,

léitear:

“3.   Tabharfar don Choimisiún an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 3(5), 5(2), 5(4), 14(3), … 42(6), 47(1), 48(3), … 109(2), 118(1), 118(2), 119(1), 122(1), …. 161(6), 162(3), 162(4),”.

8.

Ar leathanach 167, Airteagal 271(2), an dara fomhír:

in ionad:

“… agus na gníomhartha cur chun feidhme dá bhforáiltear in Airteagal 118 den Rialachán seo.”,

léitear:

“… agus na gníomhartha cur chun feidhme dá bhforáiltear in Airteagal 120 den Rialachán seo.”.

9.

Ar leathanach 168, Airteagal 274:

in ionad:

“… déanfaidh an Coimisiún na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear sa chéad fhomhír d’Airteagail 31(6), Airteagail 32(2),… Airteagal 122(2), agus Airteagail … 239(1), a ghlacadh ….”,

léitear:

“…déanfaidh an Coimisiún na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear sa chéad fhomhír d’Airteagal 31(6), in Airteagail 32(2)… Airteagal 122(1), agus Airteagail … 239(2), a ghlacadh.”.