ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta ( 1 )

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

59
16 Meán Fómhair 2016


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

1

 

*

Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE ( 4 )

53

 


 

(1)   Faoin tagairt L 252 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

 

(4)   Téacs atá ábhartha maidir le LEE

GA


I Gníomhartha reachtacha

RIALACHÁIN

16.9.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


RIALACHÁN (AE) 2016/1627 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 14 Meán Fómhair 2016

maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 43(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Is é cuspóir an chomhbheartais iascaigh (CBI), mar atá leagtha amach i Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3) a áirithiú go ndéanfar acmhainní uisceacha beo a shaothrú ar bhealach a chruthóidh dálaí inbhuanaithe eacnamaíocha, comhshaoil agus sóisialta.

(2)

Is Páirtí é an tAontas sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (“an Coinbhinsiún”) (4).

(3)

Ag a 15ú cruinniú speisialta in 2006, ghlac an Coimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (“ICCAT”), arna bhunú ag an gCoinbhinsiún, Moladh 06-05 lena bunaíodh plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir, plean a mbeidh deireadh leis in 2022 (“an plean téarnaimh”). Tháinig an Moladh sin i bhfeidhm an 13 Meitheamh 2007.

(4)

Cuirtear san áireamh sa phlean téarnaimh sainiúlachtaí na gcineálacha éagsúla trealamh agus teicnící iascaireachta. Le linn dó an plean téarnaimh a chur chun feidhme, ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit féachaint leis an méid seo a leanas a chur chun cinn: gníomhaíochtaí iascaireachta cósta agus úsáid trealamh agus teicnící iascaireachta atá roghnaitheach agus ar lú a dtionchar ar an gcomhshaol, lena n-áirítear trealaimh agus teicnící a úsáidtear in iascaigh thraidisiúnta agus mhionscála, rud a chuirfidh le caighdeán cóir maireachtála le haghaidh geilleagair áitiúla.

(5)

Cuireadh Moladh 06-05 ICCAT chun feidhme i ndlí an Aontais le Rialachán (CE) Uimh. 1559/2007 (5) ón gComhairle.

(6)

Ag a 16ú cruinniú speisialta in 2008, ghlac ICCAT Moladh 08-05 lena leasaítear Moladh 06-05. Chun an stoc tuinnín gorm a athbhunú, foráladh le Moladh 08-05 do laghdú de réir a chéile ar an leibhéal gabhála iomláine is incheadaithe ó 2007 go 2011, srianta ar iascaireacht laistigh de limistéir agus tréimhsí ama áirithe, íosmhéid nua maidir leis an tuinnín gorm, bearta maidir le gníomhaíochtaí iascaireachta a dhéantar mar spórt nó mar chaitheamh aimsire, bearta maidir le hacmhainn feirmeoireachta iasc agus iascaireachta mar aon le Scéim ICCAT maidir le Comhchigireacht Idirnáisiúnta a threisiú.

(7)

Rinneadh Moladh 08-05 ó ICCAT a chur chun feidhme i ndlí an Aontais le Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle (6).

(8)

Ag a 17ú cruinniú speisialta in 2010, ghlac ICCAT Moladh 10-04, lena leasaítear Moladh 08-05. Chun an stoc tuinnín gorm a athbhunú, bunaíodh le Moladh 10-04 laghdú breise ar an ngabháil iomlán is incheadaithe agus ar an acmhainn iascaireachta agus treisíodh na bearta rialaithe, go háirithe na bearta maidir le hoibríochtaí aistrithe agus cur i gcaighean. Rinneadh foráil freisin maidir le comhairle bhreise ón mBuanchoiste um Thaighde agus um Staidreamh ICCAT (“SCRS”) in 2012 i ndáil le láithreacha sceite a aithint agus tearmainn a chruthú.

(9)

D'fhonn bearta idirnáisiúnta caomhnaithe leasaithe Mholadh 10-04 a chur chun feidhme i ndlí an Aontais, leasaíodh Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 le Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7).

(10)

Ag a 18ú cruinniú speisialta in 2012, ghlac ICCAT Moladh 12-03 lena leasaítear Moladh 10-04. D'fhonn éifeachtacht an phlean téarnaimh a neartú, leag Moladh 12-03 síos bearta teicniúla maidir le tuinníní gorma beo a aistriú agus a chur i gcaighean, ceanglais nua maidir le tuairisciú gabhála, cur i bhfeidhm chlár breathnóirí réigiúnacha ICCAT agus athruithe ar na séasúir iascaireachta. Thairis sin, treisíodh ról SCRS maidir le measúnú a dhéanamh ar stoic na dtuinníní gorma.

(11)

Ag a 23ú gnáthchruinniú in 2013, ghlac ICCAT Moladh 13-07 lena leasaítear Moladh 12 03 trí mhionathruithe ar shéasúir iascaireachta a thabhairt isteach nach gcuireann isteach ar chabhlach an Aontais. Thairis sin, glacadh Moladh 13-08 a chomhlánaíonn an plean téarnaimh. Leag Moladh 13-08 síos nós imeachta comhchoiteann maidir le córais cheamaraí steiréascópacha a úsáid chun meastachán a dhéanamh ar na cainníochtaí de thuinníní gorma ag an bpointe ag a gcuirtear na héisc i gcaighean agus tugadh isteach dáta tosaigh solúbtha do shéasúr iascaireachta na mbád baoite agus na mbád trálála san Atlantach Thoir.

(12)

D'fhonn bearta riachtanacha amhail na bearta maidir leis na séasúir iascaireachta i Moladh 12-03 agus i Moladh 13-08 a chur chun feidhme i ndlí an Aontais, leasaíodh Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 tuilleadh le Rialachán (AE) Uimh. 544/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8).

(13)

Ag a 19ú cruinniú speisialta in 2014, ghlac ICCAT Moladh 14-04 lena leasaítear Moladh 13-07 agus lena n-aisghairtear Moladh 13-08. Cé go ndearnadh roinnt de na forálacha rialaithe a bhí ann an tráth sin a chuíchóiriú, rinneadh tuilleadh sonraithe ar na nósanna imeachta maidir le ceamara steiréascópach a úsáid ag an bpointe ag a gcuirtear na héisc i gcaighean agus tugadh bearta isteach sa phlean téarnaimh atá dírithe ar oibríochtaí scaoilte agus ar conas déileáil le héisc atá marbh.

(14)

Tá Moladh 14-04 ina cheangal ar an Aontas.

(15)

Ba cheart na leasuithe go léir ar an bplean téarnaimh a ghlac ICCAT in 2012, in 2013 agus in 2014, agus nár cuireadh chun feidhme go fóill, a chur chun feidhme i ndlí an Aontais. Ós rud é go mbaineann an cur chun feidhme sin le plean téarnaimh arb é ICCAT a shainigh a chuspóirí agus bearta, ní chumhdaítear leis an Rialachán seo an t-ábhar go léir atá i bpleananna ilbhliantúla mar atá leagtha amach in Airteagal 9 agus in Airteagal 10 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

(16)

Le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, bunaítear coincheap na n-íosmhéideanna tagartha caomhnaithe. D'fhonn an chomhsheasmhacht a áirithiú, ba cheart coincheap íosmhéideanna ICCAT a thrasuí i ndlí an Aontais mar íosmhéideanna tagartha caomhnaithe. Dá bhrí sin, ba cheart na tagairtí d'íosmhéideanna tuinníní gorma i Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 ón gCoimisiún (9) a léamh mar thagairtí d'íosmhéideanna tagartha caomhnaithe sa Rialachán seo.

(17)

D'fhonn dálaí aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le cur chun feidhme forálacha an Rialacháin seo a bhaineann le hoibríochtaí aistrithe, oibríochtaí cur i gcaighean agus gníomhaíochtaí gaiste agus soithigh a thaifeadadh agus a thuairisciú, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (10).

(18)

Tá forálacha áirithe i Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 imithe i léig, go háirithe ós rud é go bhfuil siad cumhdaithe anois faoi ghníomhartha eile de chuid an Aontais. Ba cheart forálacha eile a thabhairt cothrom le dáta ionas go mbeidh siad ag teacht le hathruithe sa reachtaíocht, go háirithe iad siúd a rinneadh mar thoradh ar Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a ghlacadh.

(19)

Go háirithe, le Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle (11) bunaítear córas de chuid an Aontais um rialú, cigireacht agus forfheidhmiú ag a bhfuil cur chuige domhanda agus comhtháite chun comhlíonadh rialacha uile CBI a áirithiú agus le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 404/2011 ón gCoimisiún (12) leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009. Le Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 ón gComhairle (13), bunaítear córas Comhphobail le haghaidh iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú. Tá cuid de na hábhair i Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 faoi rialú ag na gníomhartha sin anois, go háirithe Airteagal 33 de maidir le bearta forfheidhmithe agus Iarscríbhinn VIII maidir le tarchur sonraí ó chórais faireacháin soithí (VMS). Ní gá, mar sin, na forálacha sin a áireamh sa Rialachán seo.

(20)

I gcomhréir le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 404/2011, beidh feidhm ag na fachtóirí coinbhéartachta a ghlac SCRS maidir le meáchan slánaithe coibhéiseach na dtuinníní gorma próiseáilte a ríomh, lena n-áirítear chun críche an Rialacháin seo.

(21)

Thairis sin, i gcomhréir le hAirteagal 95 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, glacadh Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/156/AE ón gCoimisiún (14). Leis an gCinneadh Cur Chun Feidhme sin bunaítear, inter alia, sprioc-thagarmharcanna agus cuspóirí le haghaidh iascaireacht tuinníní gorma san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir a rialú.

(22)

Bunaíodh le Moladh 06-07 ó ICCAT clár samplála chun meastachán a dhéanamh ar an líon lánfhásta i gcomhthéacs gníomhaíochtaí feirmeoireachta i réimse an tuinnín ghoirm. Cuireadh an fhoráil sin chun feidhme le hAirteagal 10 de Rialachán (CE) Uimh. 302/2009. Ní gá foráil shonrach a dhéanamh sa Rialachán seo maidir le clár samplála, ós rud é go bhfuil riachtanais an chláir samplála sin cumhdaithe go hiomlán anois faoi na cláir a cuireadh ar bun le mír 83 de Mholadh 14-04, atá le cur chun feidhme leis an Rialachán seo.

(23)

Ar mhaithe le soiléireacht, simpliú agus deimhneacht dhlíthiúil, ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 a aisghairm.

(24)

Chun go mbeidh a chuid oibleagáidí idirnáisiúnta faoin gCoinbhinsiún á gcomhlíonadh ag an Aontas, foráiltear le Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 do mhaoluithe ón oibleagáid gabhálacha tuinníní gorma a thabhairt i dtír a leagtar amach in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013. Le Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/98, déantar forálacha áirithe de Mholadh 13-07 ICCAT a chur chun feidhme lena mbunaítear oibleagáid aischuir agus oibleagáid scaoilte le haghaidh soithí agus gaistí lena ngabhtar tuinníní gorma san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir i gcásanna áirithe. Dá bhrí sin, ní gá don Rialachán seo an oibleagáid aischuir agus an oibleagáid scaoilte sin a chumhdach agus beidh sé gan dochar, dá réir sin, do na forálacha comhfhreagracha a leagtar síos i Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/98,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.   Leis an Rialachán seo leagtar síos na rialacha ginearálta maidir le cur i bhfeidhm an phlean téarnaimh, a shainmhínítear i bpointe (l) d'Airteagal 3, ag an Aontas.

2.   Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir leis an tuinnín gorm (Thunnus thynnus) san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir.

Airteagal 2

Cuspóir

Is é is cuspóir don Rialachán seo, i gcomhréir leis an bplean téarnaimh a shainmhínítear i bpointe (l) d'Airteagal 3 bithmhais tuinnín gorm a ghnóthú a fhreagraíonn don uastáirgeacht inbhuanaithe faoin mbliain 2022 a mbeidh dóchúlacht de 60 % ar a laghad i gceist leis an cuspóir sin a bhaint amach.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críche an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

Ciallaíonn “plean téarnaimh” an plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm, a bhfuil feidhm aige ó 2007 go 2022 agus a mhol ICCAT;

(2)

ciallaíonn “soitheach iascaireachta” aon soitheach cumhachtaithe a úsáidtear nó a bheartaítear a úsáid chun críocha acmhainní tuinníní gorma a shaothrú ar bhonn tráchtála, lena n-áirítear soithí gabhála, soithí próiseála, soithí tacaíochta, soithí tarraingthe, soithí a ghabhann don trasloingsiú agus soithí iompair atá feistithe le táirgí an tuinnín a iompar agus soithí coimhdeachta, seachas soithí coimeádán;

(3)

ciallaíonn “soitheach gabhála” soitheach a úsáidtear chun críocha acmhainní tuinníní gorma a ghabháil ar bhonn tráchtála;

(4)

ciallaíonn “soitheach próiseála” soitheach ar a ndéantar ceann amháin nó níos mó de na hoibríochtaí a leanas ar tháirgí iascaigh, sula ndéantar iad a phacáil: filléadú nó slisniú, reo agus/nó próiseáil;

(5)

ciallaíonn “soitheach coimhdeachta” aon soitheach a úsáidtear chun tuinníní gorma marbha (gan phróiseáil) a iompar ó chaighean iompair/feirmeoireachta, ó eangach peas-saighne nó ó ghaiste chuig calafort ainmnithe agus/nó chuig soitheach próiseála;

(6)

ciallaíonn “soitheach tarraingthe” aon soitheach a úsáidtear chun caighin a tharraingt;

(7)

ciallaíonn “soitheach tacaíochta” aon soitheach eile dá dtagraítear faoi pointe (2);

(8)

ciallaíonn “iascaireacht ghníomhach”, i gcás aon soitheach gabhála nó gaiste, go ndírítear ar thuinníní gorma le linn séasúr iascaireachta ar leith;

(9)

ciallaíonn “comhoibríocht iascaireachta” aon oibríocht ina bhfuil dhá shoitheach peas-saighne nó níos mó páirteach agus ina ndéantar gabháil de chuid soitheach peas-saighne amháin a shannadh do shoitheach peas-saighne eile nó níos mó i gcomhréir le scála cionroinnte;

(10)

ciallaíonn “oibríochtaí aistrithe” aon oibríocht ina ndéantar:

(i)

tuinníní gorma beo a aistriú ó eangach an tsoithigh gabhála go dtí an caighean iompair,

(ii)

tuinníní gorma beo a aistriú ón gcaighean iompair go dtí caighean iompair eile,

(iii)

an caighean ina bhfuil tuinníní gorma á aistriú ó shoitheach tarraingthe amháin go dtí soiteach tarraingthe eile,

(iv)

tuinníní gorma beo a aistriú ó fheirm iascaireachta amháin go dtí feirm iascaireachta eile,

(v)

tuinníní gorma beo a aistriú ón ngaiste go dtí an caighean iompair;

(11)

ciallaíonn “aistriú rialaithe” aon aistriú breise a dhéantar ar iarratas ó na hoibreoirí iascaireachta/feirme nó ó na húdaráis rialaithe chun líon na n-iasc atá á n-aistriú a fhíorú;

(12)

ciallaíonn “gaiste” trealamh feistithe atá ar ancaire ar an ngrinneall a mbíonn treoireangach ina cuid de go hiondúil agus lena dtreoraítear tuinníní gorma isteach in imfhálú nó i sraith imfháluithe, áit a gcoinnítear é sula ndéantar é a shaothrú;

(13)

ciallaíonn “cur i gcaighean” tuinníní gorma beo a aistriú ón gcaighean nó ón ngaiste iompair go dtí na caighin feirmeoireachta;

(14)

ciallaíonn “feirmeoireacht” tuinníní gorma a chur i gcaighean ar fheirmeacha agus iad a bheathú ina dhiaidh sin chun iad a ramhrú agus a mbithmhais iomlán a mhéadú;

(15)

ciallaíonn “feirm” suiteáil a úsáidtear le haghaidh fheirmeoireacht tuinníní gorma a gabhadh le gaistí agus/nó le soithí peas-saighne;

(16)

ciallaíonn “saothrú” tuinníní gorma a mharú ar fheirmeacha nó i ngaistí;

(17)

ciallaíonn“trasloingsiú” na héisc go léir nó aon chuid díobh atá ar bord soitheach iascaireachta a dhíluchtú chuig soitheach iascaireachta eile. Ní mheasfar díluchtú tuinníní gorma marbha ón eangach peas-saighne nó ón soitheach tarraingthe chuig soitheach coimhdeachta a bheith ina thrasloingsiú;

(18)

ciallaíonn “iascach spóirt” iascach neamhthráchtála a bhfuil baint ag a bhaill le heagraíocht náisiúnta spóirt nó ar eisíodh ceadúnas náisiúnta spóirt dóibh;

(19)

ciallaíonn “iascach áineasa” iascach neamhthráchtála nach bhfuil baint ag a bhaill le heagraíocht náisiúnta spóirt agus nár eisíodh ceadúnas náisiúnta spóirt dóibh;

(20)

ciallaíonn “ceamara steiréascópach” ceamara ar a bhfuil dhá lionsa nó níos mó, ina bhfuil braiteoir íomhánna nó fráma scannáin ar leith le haghaidh gach lionsa lenar féidir íomhánna tríthoiseacha a thógáil;

(21)

ciallaíonn “ceamaraí rialaithe” ceamaraí steiréascópacha agus/nó gnáth-fhíscheamaraí chun críche na rialuithe dá bhforáiltear sa Rialachán seo;

(22)

ciallaíonn “BCD” nó “ríomhBCD” doiciméad um ghabháil an tuinnín choirm maidir le Tuinnín Gorm. De réir mar is iomchuí, cuirfear an tagairt do ríomh BCD in ionad na tagartha do BCD;

(23)

ciallaíonn “an Ballstát freagrach” nó “an Ballstát atá freagrach” an Ballstát brataí nó an Ballstát a bhfuil an gaiste nó an fheirm suite faoina dhlínse nó, má tá an fheirm nó an gaiste suite ar an mórmhuir, an Ballstát ina bhfuil oibreoir an ghaiste nó na feirme bunaithe;

(24)

Ciallaíonn “Tasc II” Tasc II mar atá sainmhínithe ag ICAAT sa “Field manual for statistics and sampling Atlantic tunas and tuna-like fish” (An tríú heagrán, ICCAT, 1990);

(25)

Ciallaíonn “CPC” Páirtithe Conarthacha sa Choinbhinsiún agus páirtithe comhoibritheacha neamhchonarthacha, eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha nó eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha iascaireachta;

(26)

Ciallaíonn “limistéar an Choinbhinsiúin” an limistéar geografach atá cumhdaithe faoi bhearta ICCAT de réir mar atá leagtha síos in Airteagal 1 den Choinbhinsiún.

Airteagal 4

Fad soithí

Tuigtear gur fad iomlán atá i gceist le fad soithigh dá dtagraítear sa Rialachán seo.

CAIBIDIL II

BEARTA BAINISTÍOCHTA

Airteagal 5

Coinníollacha a bhaineann le bearta bainistíochta

1.   Glacfaidh gach Ballstát na bearta is gá chun a áirithiú go mbeidh iarracht iascaireachta a shoithí gabhála agus a ghaistí i gcomhréir leis na deiseanna iascaireachta le haghaidh tuinníní gorma atá ar fáil don Bhallstát sin san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir.

2.   Beidh toirmeasc ar aon chuóta nár baineadh feidhm as a thabhairt anonn.

3.   Beidh toirmeasc ar shoithí iascaireachta an Aontais a chairtfhostú le haghaidh tuinníní gorma a iascach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir.

Airteagal 6

Pleananna iascaireachta bliantúla, pleananna bainistíochta maidir le hacmhainn iascaireachta agus pleananna bainistíochta feirmeoireachta a chur isteach

1.   Faoin 31 Eanáir gach bliain, cuirfidh gach Ballstát ag a bhfuil cuóta don tuinnín gorm an fhaisnéis seo a leanas ar aghaidh chuig an gCoimisiún:

(a)

plean iascaireachta bliantúil le haghaidh na soithí gabhála agus na ngaistí atá i mbun tuinníní gorma a ghabháil san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir;

(b)

plean bainistíochta bliantúil maidir le hacmhainn iascaireachta lena n-áireofar go bhfuil acmhainn iascaireachta an Bhallstáit i gcomhréir leis an gcuóta a leithroinneadh ar an mBallstát sin.

2.   Cuirfidh an Coimisiún na pleananna dá dtagraítear i mír 1 le chéile agus déanfaidh sé iad a chomhtháthú i bplean bainistíochta an Aontais maidir le hiascaireacht agus acmhainn. Cuirfidh an Coimisiún an plean sin ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT faoin 15 Feabhra gach bliain chun go ndéanfar é a phlé agus a fhormheas.

3.   Faoin 15 Aibreán de gach bliain, gach Ballstát a bhfuil sé beartaithe aige modhnú a dhéanamh ar phlean ICCAT maidir le hacmhainn feirmeoireachta atá i bhfeidhm, cuirfidh sé plean bainistíochta feirmeoireachta bliantúil ar aghaidh chuig an gCoimisiún, a sheolfaidh chuig Rúnaíocht ICCAT é.

Airteagal 7

Pleananna iascaireachta bliantúla

1.   Sa phlean iascaireachta bliantúil a thíolacfaidh gach Ballstát ag a bhfuil cuóta don tuinnín gorm, sainaithneofar na cuótaí a leithroinneadh ar gach grúpa trealaimh dá dtagraítear in Airteagal 11 agus Airteagal 12, lena n-áirítear faisnéis faoin méid seo a leanas:

(a)

na soithí gabhála is faide ná 24 mhéadar a áirítear ar an liosta soithí dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 20(1) — an cuóta indibhidiúil arna leithroinnt orthu agus na bearta arna gcur ar bun chun a áirithiú go ndéanfar na cuótaí indibhidiúla agus na lamháltais seachghabhála a chomhlíonadh;

(b)

i gcás na soithí gabhála is giorra ná 24 mhéadar agus i gcás gaistí — an cuóta arna leithroinnt ar eagraíochtaí táirgeoirí nó ar ghrúpa soithí atá ag iascaireacht le trealamh den chineál céanna, ar a laghad.

2.   De mhaolú ar phointe (a) de mhír 1, féadfar an cuóta indibhidiúil arna leithroinnt ar gach soitheach gabhála is faide ná 24 mhéadar a chur isteach nach déanaí ná 30 lá roimh thús an tséasúir iascaireachta is infheidhme maidir le gach soitheach den sórt sin.

3.   Maidir le haon mhodhnú a dhéanfar ina dhiaidh sin ar an bplean iascaireachta bliantúil nó ar na cuótaí indibhidiúla arna leithroinnt ar shoithí gabhála is faide ná 24 mhéadar agus a áirítear ar an liosta dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 20(1), cuirfidh an Ballstát lena mbaineann é ar aghaidh chuig an gCoimisiún trí lá ar a laghad sula ndéanfar an ghníomhaíocht is cúis leis an modhnú sin. Cuirfidh an Coimisiún modhnú den sórt sin ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT 48 n-uaire ar a laghad sula ndéanfar an ghníomhaíocht is cúis leis an modhnú sin.

Airteagal 8

Leithroinnt deiseanna iascaireachta

I gcomhréir le hAirteagal 17 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, nuair a bheidh na deiseanna iascaireachta a bheidh ar fáil dóibh á leithroinnt acu, úsáidfidh na Ballstáit critéir thrédhearcacha oibiachtúla, lena n-áirítear critéir de chineál comhshaoil, sóisialta agus eacnamaíocha, agus féachfaidh siad le cuótaí náisiúnta a dháileadh go cothrom ar chodanna éagsúla na gcabhlach agus aird á tabhairt ar iascaigh thraidisiúnta agus mhionscála, agus le dreasachtaí a sholáthar do shoithí iascaireachta an Aontais a mbeidh trealamh roghnaitheach iascaireachta á úsáid acu nó a mbeidh teicnící iascaireachta á n-úsáid acu ar lú a dtionchar ar an gcomhshaol.

Airteagal 9

Pleananna bainistíochta maidir le hacmhainn iascaireachta

1.   Leis an bplean bainistíochta bliantúil maidir le hacmhainn iascaireachta a thíolacfaidh gach Ballstát ag a bhfuil cuóta don tuinnín gorm, comhlíonfar na coinníollacha a leagtar amach san Airteagal seo.

2.   Maidir leis an líon uasta gaistí is féidir a chlárú i mBallstát agus soithí iascaireachta a mbeidh bratach Ballstáit ar foluain acu agus a fhéadfaidh tuinníní gorma a iascach, a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a iompar nó a thabhairt i dtír, déanfar é a shocrú i gcomhréir leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus i gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

3.   Líon uasta agus olltonnáiste comhfhreagrach na soithí iascaireachta a mbeidh bratach Ballstáit ar foluain orthu agus a bheidh i mbun tuinníní gorma a iascach, beidh sé teoranta do líon agus d'olltonnáiste comhfhreagrach soithí iascaireachta a raibh bratach an Bhallstáit sin ar foluain acu agus a bhí ag iascach tuinníní gorma, a choinnigh ar bord iad, a thrasloingsigh iad, a d'iompair iad nó a thug i dtír iad ón 1 Eanáir 2007 go dtí an 1 Iúil 2008. Beidh feidhm ag an teorainn sin maidir le soithí gabhála de réir an chineáil trealaimh.

4.   I gcás soithí atá údaraithe tuinníní gorma a iascach faoin maolú dá dtagraítear in Airteagal 14(2), leagtar amach coinníollacha breise in Iarscríbhinn I maidir leis an líon uasta soithí iascaireachta a shocrú.

5.   Beidh an líon uasta gaistí a bheidh ag Ballstát a bheidh ag iascach tuinníní gorma teoranta don líon gaistí arna údarú ag an mBallstát sin faoin 1 Iúil 2008.

6.   De mhaolú ar mhír 3 agus ar mhír 5 den Airteagal seo i leith na mblianta 2016 agus 2017, i gcás inar féidir le Ballstát a thaispeáint go bhféadfadh sé nach n-úsáidfear a chuóta iomlán de bharr a acmhainne iascaireachta, féadfaidh an Ballstát sin cinneadh a dhéanamh líon níos airde gaistí agus soithí a áireamh ina phleananna iascaireachta bliantúla dá dtagraítear in Airteagal 7.

7.   Maidir leis na blianta 2016 agus 2017, beidh líon a chuid soithí peas-saighne teoranta i ngach Ballstát do líon na soithí peas-saighne arna údarú aige in 2013 nó in 2014. Ní bheidh feidhm ag an méid sin maidir le soithí peas-saighne atá ag oibriú faoin maolú dá bhforáiltear i bpointe (b) d'Airteagal 14(2).

8.   Agus pleananna bainistíochta maidir lena acmhainn iascaireachta á leagan amach ag Ballstát, déanfar acmhainn iascaireachta gach Ballstáit a bhunú ar an meastachán a rinne SCRS ina thuarascáil in 2009 ar na rátaí gabhála is fearr in aghaidh an tsoithigh agus an trealaimh, meastachán lenar aontaigh ICCAT le linn chruinniú idirsheisiúnach Choiste um Chomhlíonadh ICCAT in 2010 (15). I gcás ina ndéanfaidh SCRS aon leasú ar na rátaí gabhála sin, is iad na rátaí gabhála is déanaí lenar aontaigh ICCAT a chuirfidh na Ballstáit i bhfeidhm.

Airteagal 10

Pleananna bainistíochta feirmeoireachta

1.   Leis an bplean bainistíochta feirmeoireachta bliantúil a thíolacfaidh gach Ballstát, comhlíonfar na coinníollacha a leagtar amach san Airteagal seo.

2.   Maidir leis an uas-acmhainn a bheidh ag gach Ballstát i dtaca le feirmeoireacht agus ramhrú tuinníní gorma agus maidir leis an uas-ionchur tuinníní gorma fiáine a ghabhtar arbh fhéidir le gach Ballstát iad a leithroinnt, déanfar iad a shocrú i gcomhréir le CFAE agus le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

3.   Beidh uas-acmhainn Ballstáit ó thaobh feirmeoireacht agus ramhrú tuinníní gorma de teoranta d'acmhainn feirmeoireachta agus ramhraithe na bhfeirmeacha de chuid an Bhallstáit sin a bhí cláraithe i dtaifead ICCAT maidir le saoráidí feirmeoireachta nó a bhí údaraithe agus dearbhaithe do ICCAT ar an 1 Iúil 2008.

4.   Beidh uas-ionchur tuinníní gorma fiáine a ghabhfar agus a thabharfar isteach i bhfeirmeacha Ballstáit, teoranta do leibhéal na gcainníochtaí ionchuir a chláraigh feirmeacha an Bhallstáit sin le ICCAT sna blianta 2005, 2006, 2007 nó 2008.

5.   Déanfaidh gach Ballstát uas-ionchur bliantúil a leithroinnt ar a gcuid feirmeacha a bheidh ina chuid den uaschainníocht ionchuir tuinníní gorma fiáine a ghabhfar dá dtagraítear i mír 4.

CAIBIDIL III

BEARTA TEICNIÚLA

ROINN 1

Séasúir iascaireachta

Airteagal 11

Báid spiléar, soithí peas-saighne, trálaeir pheiligeacha, gaistí agus iascaigh spóirt agus áineasa

1.   Ceadófar do shoithí mórscála peiligeacha gabhála spiléar is faide ná 24 mhéadar tuinníní gorma a iascach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir ón 1 Eanáir go dtí an 31 Bealtaine, cé is moite den limistéar siar ó 10° I agus ó thuaidh ó 42° T agus de limistéar eacnamaíoch eisiach na hIorua, limistéir ina gceadófar iascaireacht den sórt sin ón 1 Lúnasa go dtí an 31 Eanáir.

2.   Ceadófar peas-saighneoireacht tuinníní gorma san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir ón 26 Bealtaine go dtí an 24 Meitheamh, cé is moite de limistéar eacnamaíoch eisiach na hIorua, limistéar ina gceadófar iascaireacht den sórt sin ón 25 Meitheamh go dtí an 31 Deireadh Fómhair.

3.   Ceadófar do thrálaeir pheiligeacha tuinníní gorma a iascach san Atlantach Thoir ón 16 Meitheamh go dtí an 14 Deireadh Fómhair.

4.   Ceadófar tuinníní gorma a iascach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir mar spórt nó mar chaitheamh aimsire ón 16 Meitheamh go dtí an 14 Deireadh Fómhair.

5.   Ceadófar tuinníní gorma a iascach le trealaimh, seachas na trealaimh dá dtagraítear i mír 1 go mír 4 den Airteagal seo agus in Airteagal 12, lena n-áirítear gaistí, ó cheann ceann na bliana i gcomhréir le bearta caomhnaithe agus bainistíochta ICCAT.

Airteagal 12

Báid bhaoite agus báid trálála

1.   Ceadófar do bháid bhaoite agus do bháid trálála tuinníní gorma a iascach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir ón 1 Iúil go dtí an 31 Deireadh Fómhair.

2.   Ar choinníoll nach ndéanfar aon difear do chosaint na láithreacha sceite agus nach mbeidh fad an tséasúir iascaireachta i gcás na n-iascach sin níos faide ná ceithre mhí, féadfaidh gach Ballstát dáta tosaigh difriúil a shocrú maidir le báid bhaoite agus báid trálála a bhfuil a mbratach ar foluain acu agus atá i mbun oibríochta san Atlantach Thoir.

3.   Sa phlean iascaireachta bliantúil dá chuid dá dtagraítear in Airteagal 7, sonróidh gach Ballstát cé acu a rinneadh dáta tosaigh na n-iascach sin a mhodhnú nó nach ndearnadh, agus luafaidh siad comhordanáidí na limistéar lena mbaineann.

ROINN 2

Íosmhéid tagartha caomhnaithe, gabháil de thaisme, seachghabháil

Airteagal 13

An oibleagáid gabhálacha a thabhairt i dtír

Beidh forálacha na Roinne seo gan dochar d'Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013, lena n-áirítear aon mhaoluithe is infheidhme maidir leis.

Airteagal 14

Íosmhéid tagartha caomhnaithe

1.   30 kg nó 115 cm (fad go gabhal an eireabaill) a bheidh mar íosmhéid tagartha caomhnaithe tuinníní gorma a ghabhfar san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir.

2.   De mhaolú ar mhír 1, 8 kg nó 75 cm (fad go gabhal an eireabaill) a bheidh mar íosmhéid tagartha caomhnaithe tuinníní gorma i gcás na n-iasc seo a leanas:

(a)

tuinníní gorma arna ngabháil san Atlantach Thoir ag báid bhaoite agus ag báid trálála;

(b)

tuinníní gorma arna ngabháil i Muir Aidriad chun críocha feirmeoireachta;

(c)

tuinníní gorma arna ngabháil sa Mheánmhuir ag an iascach cósta agus mionscála le haghaidh éisc úra, ag báid bhaoite, báid spiléar agus báid lámhdhorú.

3.   Déantar na coinníollacha sonracha a bhaineann leis an maolú dá dtagraítear i mír 2 a leagan amach in Iarscríbhinn I.

4.   Eiseoidh na Ballstáit lena mbaineann údaruithe sonracha chuig na soithí atá ag iascaireacht faoin maolú dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo. Cuirfear na soithí lena mbaineann in iúl ar liosta na soithí gabhála dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 20(1). Chun na críche sin, beidh feidhm ag na forálacha atá leagtha síos in Airteagal 20 agus in Airteagal 21.

Airteagal 15

Gabhálacha de thaisme

1.   Gan dochar d'Airteagal 14(1), i gcás gach soithigh gabhála agus gaiste i mbun iascaireacht ghníomhach tuinníní gorma, ceadófar gabhálacha de thaisme d'uasmhéid 5 % de thuinníní gorma idir 8 agus 30 kg meáchan nó a bhfuil an fad go gabhal a eireabaill idir 75 agus 115 cm.

2.   Déanfar an céatadán 5 % dá dtagraítear i mír 1 a ríomh ar bhonn na ngabhálacha go léir de thuinníní gorma de réir líon iasc arna gcoinneáil ar bord nó laistigh den ghaiste tráth ar bith i ndiaidh gach oibríocht iascaireachta.

3.   Déanfar gabhálacha de thaisme a bhaint de chuóta an Bhallstáit atá freagrach as na soithí gabhála nó as an ngaiste.

4.   Beidh gabhálacha de thaisme de thuinníní gorma faoi réir Airteagail 25, 30, 31 agus 32.

Airteagal 16

Seachghabháil

1.   Déanfaidh gach Ballstát foráil maidir le seachghabháil tuinníní gorma laistigh dá chuóta agus cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoi sin tráth a gcuirfidh sé a phlean iascaireachta ar aghaidh. Áireofar leis an bhforáil sin go ndéanfar gach iasc marbh a asbhaint ón gcuóta.

2.   Maidir le soithí iascaireachta an Aontais nach bhfuil i mbun iascaireacht ghníomhach tuinníní gorma, áiritheofar nach mbeidh seachghabhálacha de thuinníní gorma níos mó ná 5 %, de réir meáchan nó líon iasc na gabhála iomláine ar bord, am ar bith tar éis oibríocht iascaireachta. Ní bheidh feidhm ag ríomh an chéatadáin sin de réir líon na n-iasc ach maidir le tuinníní agus le speicis atá cosúil le tuinníní atá bainistithe ag ICCAT. Déanfaidh gach Ballstát gach iasc marbh atá laistigh den seachghabháil a asbhaint dá chuóta.

3.   I gcás Ballstáit nach bhfuil cuóta don tuinnín gorm acu, déanfar na seachghabhálacha lena mbaineann a asbhaint de chuóta seachghabhála sonrach de chuid an Aontais don tuinnín gorm arna bhunú i gcomhréir le CFAE agus le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

4.   Má tá an cuóta a leithroinneadh ar Bhallstát an tsoithigh iascaireachta nó an ghaiste lena mbaineann tagtha chun deireadh cheana féin, déanfar aon ghabhálacha de thuinníní gorma a sheachaint. Ní mór tuinníní gorma marbha a thabhairt i dtír slán agus neamhphróiseáilte, agus beidh siad faoi réir coigistiú agus na mbeart leantach is iomchuí. I gcomhréir le hAirteagal 29, forálfaidh gach Ballstát faisnéis ar bhonn bliantúil maidir le cainníocht tuinníní gorma marbha den sórt sin chuig an gCoimisiún a chuirfidh ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT í.

5.   Beidh feidhm ag na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagail 27, 30, 31, 32 agus 56 maidir le seachghabháil.

ROINN 3

Aermhodhanna a úsáid

Airteagal 17

Aermhodhanna a úsáid

Cuirfear toirmeasc ar aon aermhodhanna a úsáid chun tuinníní gorma a chuardach, lena n-áirítear aerárthaí, héileacaptair nó aon chineál aerárthaí gan foireann.

CAIBIDIL IV

IASCAIGH ÁINEASA AGUS IASCAIGH SPÓIRT

Airteagal 18

Cuóta sonrach le haghaidh iascaigh spóirt agus áineasa

Déanfaidh gach Ballstát ag a bhfuil cuóta don tuinnín gorm iascaigh spóirt agus áineasa a rialáil trí chuóta sonrach a leithroinnt chun críche na n-iascach sin agus cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas faoi sin agus a phlean iascaireachta á chur ar aghaidh chuige.

Airteagal 19

Iascach spóirt agus áineasa

1.   Déanfaidh gach Ballstát ag a bhfuil cuóta do thuinníní gorma iascach spóirt agus áineasa spóirt a rialáil trí údaruithe iascaireachta a eisiúint do shoithí chun críche iascaireachta spóirt agus áineasa.

2.   I gcás iascach spóirt agus áineasa agus spóirt, ní cheadófar níos mó ná aon tuinnín gorm amháin a ghabháil in aghaidh an tsoithigh in aghaidh an lae.

3.   Aon tuinnín gorm a thugtar i dtír, beidh sé iomlán nó geolbhaithe agus/nó glanta. Déanfaidh gach Ballstát na bearta is gá chun a áirithiú, a mhéid is féidir, go scaoilfear tuinníní gorma, go háirithe ógánaigh, a ghabhtar beo faoi chuimsiú na hiascaireachta spóirt agus áineasa.

4.   Cuirfear toirmeasc ar thuinníní gorma a gabhadh le linn iascaireacht spóirt agus áineasa a chur ar an margadh.

5.   Déanfaidh gach Ballstát taifead ar shonraí gabhála, lena n-áirítear meáchan agus fad gach tuinnín ghoirm a gabhadh trí iascaireacht spóirt agus áineasa agus cuirfidh sé na sonraí a bhaineann leis an mbliain roimhe sin in iúl don Choimisiún faoin 30 Meitheamh gach bliain. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar aghaidh chuig SCRS.

6.   Déanfaidh gach Ballstát gabhálacha marbha ó iascaigh spóirt agus áineasa a chomhaireamh in aghaidh an chuóta a leithroinn sé i gcomhréir le hAirteagal 7(1) agus le hAirteagal 18.

CAIBIDIL V

BEARTA RIALAITHE

ROINN 1

Taifid ar shoithí agus gaistí

Airteagal 20

Taifid ar shoithí

1.   Gach bliain, cuirfidh gach Ballstát an fhaisnéis seo a leanas go leictreonach faoi bhráid an Choimisiúin aon mhí amháin roimh thús na séasúr iascaireachta dá dtagraítear in Airteagal 11 agus in Airteagal 12, nuair is infheidhme, agus aon mhí amháin roimh thús na tréimhse údaraithe i gcásanna eile.

(a)

liosta de na soithí gabhála go léir a bhfuil a mbratach ar foluain acu atá údaraithe tuinníní gorma a iascach go gníomhach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir mar gur eisíodh údarú iascaireachta dóibh;

(b)

liosta de na soithí iascaireachta eile go léir, seachas soithí gabhála, a bhfuil a mbratach ar foluain acu atá údaraithe tuinníní gorma a iascach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir.

2.   Déanfar an dá liosta a leagan amach i gcomhréir leis an bhformáid sna Treoirlínte ó ICCAT maidir le sonraí a thíolacadh agus maidir leis an bhfaisnéis is gá.

3.   Le linn bliain féilire, féadfar soitheach iascaireachta a áireamh ar an dá liosta dá dtagraítear i mír 1 ar choinníoll nach bhfuil sé ar an dá liosta ag an am céanna.

4.   Áireofar sna liostaí dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo ainm an tsoithigh agus a uimhir ar chlár chabhlach an Aontais(CFR) mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 26/2004 ón gCoimisiún (16).

5.   Ní ghlacfar le haon iarratas cúlghabhálach. Ní ghlacfar le hathruithe ina dhiaidh sin ar na liostaí dá dtagraítear i mír 1 le linn bliain féilire ach amháin mura féidir leis an soitheach iascaireachta ar tugadh fógra ina leith páirt a ghlacadh de bharr cúiseanna oibríochtúla nó de bharr force majeure. Sa chás sin, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann an Coimisiún a chur ar an eolas láithreach faoi sin agus cuirfidh sé an méid seo a leanas ar fáil:

(a)

sonraí iomlána maidir leis an soitheach iascaireachta nó na soithí iascaireachta a bhfuil sé beartaithe é nó iad a chur in ionad soitheach atá ar na liostaí dá dtagraítear i mír 1; agus

(b)

cuntas cuimsitheach ar na cúiseanna atá leis an ionadú agus aon fhianaise thacaíochta nó tagairtí iomchuí.

6.   Seolfaidh an Coimisiún an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 chuig Rúnaíocht ICCAT ionas gur féidir na soithí a thaifeadadh i dtaifead ICCAT maidir le soithí gabhála atá údaraithe tuinníní gorma a iascach go gníomhach nó i dtaifead ICCAT maidir le gach soitheach iascaireachta eile (seachas soithí gabhála) atá údaraithe tuinníní gorma a iascach.

7.   Beidh feidhm ag Airteagal 8a(2), (6), (7) agus (8) de Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001 ón gComhairle (17) fara aon mhodhnuithe is gá.

Airteagal 21

An Gaol le Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009

Beidh feidhm ag na bearta rialaithe dá bhforáiltear sa Chaibidil seo mar aon leo sin dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, ach amháin mar a bhforáiltear a mhalairt sa Chaibidil seo.

Airteagal 22

Údaruithe iascaireachta do shoithí

1.   Gan dochar d'Airteagal 16, ní bheidh soithí iascaireachta de chuid an Aontais nach bhfuil i dtaifid ICCAT dá dtagraítear in Airteagal 20(1) údaraithe tuinníní gorma a iascach, a choinneáil ar bord, a thrasloingsiú, a iompar, a aistriú, a phróiseáil nó a thabhairt i dtír san Atlantach Thoir ná sa Mheánmhuir.

2.   Nuair a mheasfar go bhfuil an cuóta indibhidiúil ídithe, tarraingeoidh an Ballstát brataí an t-údarú iascaireachta siar agus féadfaidh sé a cheangal ar an soitheach dul láithreach bonn chuig calafort arna ainmniú aige.

Airteagal 23

Taifid ar ghaistí atá údaraithe tuinníní gorma a iascach

1.   Faoin 15 Feabhra gach bliain, seolfaidh gach Ballstát liosta go leictreonach chuig an gCoimisiún de na gaistí dá chuid atá údaraithe, trí bhíthin údarú iascaireachta a eisiúint chun tuinníní gorma a iascach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir. Beidh ainm na ngaistí agus an chláruimhir ar an liosta agus déanfar é a leagan amach i gcomhréir leis an bhformáid sna Treoirlínte ó ICCAT maidir le sonraí a thíolacadh agus maidir leis an bhfaisnéis is gá.

2.   Seolfaidh an Coimisiún an liosta chuig Rúnaíocht ICCAT ionas gur féidir na gaistí sin a thaifeadadh i dtaifead ICCAT maidir le gaistí atá údaraithe tuinníní gorma a iascach.

3.   Ní bheidh gaistí an Aontais nár taifeadadh i dtaifead ICCAT údaraithe tuinníní gorma a iascach, a choinneáil, a aistriú, a chur i gcaighean ná a thabhairt i dtír san Atlantach Thoir ná sa Mheánmhuir.

4.   Beidh feidhm ag Airteagal 8a(2), (4), (6), (7) agus (8) de Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001 fara na modhnuithe is gá.

Airteagal 24

Comhoibríocht iascaireachta

1.   Ní dhéanfar aon chomhoibríocht iascaireachta (“JFO”) le haghaidh tuinníní gorma a údarú ach amháin le toiliú an Bhallstáit brataí nó na mBallstát brataí lena mbaineann. Le húdarú a fháil, ní mór gach soitheach peas-saighne a bheith feistithe le haghaidh tuinníní gorma a iascach agus cuóta indibhidiúil a bheith aige. Ní cheadófar JFOanna le CPCanna eile.

2.   Déanfaidh gach Ballstát na bearta is gá chun an fhaisnéis seo a leanas a fháil óna shoithí iascaireachta atá ag cur isteach ar údarú chun bheith páirteach i JFO:

(a)

an fad ama;

(b)

aitheantas na n-oibreoirí a bheidh páirteach;

(c)

an cuóta atá ag gach soitheach;

(d)

an scála leithroinnte idir na soithí iascaireachta maidir leis na gabhálacha ábhartha; agus

(e)

faisnéis maidir leis na feirmeacha cinn scríbe.

3.   15 lá ar a laghad roimh thús na hoibríochta, seolfaidh gach Ballstát an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 chuig an gCoimisiún san fhormáid atá leagtha amach in Iarscríbhinn VI. Seolfaidh an Coimisiún an fhaisnéis sin chuig Rúnaíocht ICCAT agus chuig Stát brataí na soithí iascaireachta eile atá ag glacadh páirt sa JFO 10 lá ar a laghad roimh thús na hoibríochta.

4.   I gcás force majeure, ní bheidh feidhm ag an sprioc ama atá leagtha amach i mír 3 maidir leis an bhfaisnéis a iarrtar faoi phointe (e) de mhír 2. Sa chás sin, féadfaidh na Ballstáit nuashonrú ar an bhfaisnéis sin a chur faoi bhráid an Choimisiúin a luaithe is féidir, maille le tuairisc ar na heachtraí is cúis le force majeure. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT.

ROINN 2

Gabhálacha

Airteagal 25

Ceanglais tuairiscithe

1.   Chomh maith le hAirteagail 14, 15, 23 agus 24 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 a chomhlíonadh, déanfaidh máistir ar shoitheach gabhála an Aontais, más infheidhme, an fhaisnéis a liostaítear i gCuid A d'Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo a iontráil sa logleabhar.

2.   Déanfaidh máistrí soithí tarraingthe an Aontais, soithí coimhdeachta agus soithí próiseála a ngníomhaíochtaí a thaifeadadh i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha amach i gCuid B, i gCuid C agus i gCuid D d'Iarscríbhinn II.

Airteagal 26

Tuarascálacha maidir le gabhálacha le seoladh ag máistrí agus oibreoirí gaistí

1.   Seolfaidh máistrí soithí iascaireachta atá i mbun iascaireacht ghníomhach tuinníní gorma faisnéis laethúil ó logleabhair chuig údaráis an Bhallstáit brataí, a mbeidh an fhaisnéis seo a leanas ina cuid de: cláruimhir ICCAT, ainm an tsoithigh, tús agus deireadh na tréimhse údaraithe, dáta, am, suíomh (domhanleithead agus domhanfhad) agus meáchan agus líon na dtuinníní gorma a gabhadh i limistéar an Choinbhinsiúin. Seolfaidh siad an fhaisnéis sin go leictreonach san fhormáid atá leagtha amach in Iarscríbhinn V le linn na tréimhse iomláin a n-údaraítear don soitheach tuinníní gorma a iascach lena linn.

2.   Cuirfidh máistrí soithí peas-saighne na tuarascálacha laethúla amhail dá dtagraítear i mír 1 le chéile le haghaidh gach oibríocht iascaireachta, fiú i gcás nárbh ann d'aon ghabháil.

3.   Cuirfidh an t-oibritheoir na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 ar aghaidh chuig údaráis an Bhallstáit brataí ar bhonn laethúil, i gcás soithí peas-saighne agus soithí is faide ná 24 mhéadar faoi 9.00 GMT don lá roimhe sin agus i gcás soithí gabhála eile faoi 24:00 (meán oíche) ar an Luan an tseachtain roimhe sin dar críoch 24:00 (meán oíche) GMT ar an Domhnach.

4.   Seolfaidh oibreoirí gaiste atá i mbun iascaireacht ghníomhach le haghaidh tuinníní gorma tuarascáil laethúil maidir le gabhálacha a mbeidh an fhaisnéis a leanas ina cuid de: cláruimhir ICCAT, dáta, am, gabhálacha (meáchan agus líon na n-iasc), fiú i gcás nárbh ann d'aon ghabháil. Seolfaidh siad an fhaisnéis sin chuig údarás a mBallstát go leictreonach laistigh de 48 n-uaire san fhormáid atá leagtha amach in Iarscríbhinn V le linn na tréimhse iomláin a n-údaraítear dóibh tuinníní gorma a iascach.

5.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha mionsonraithe a bhaineann le gníomhaíochtaí soithí agus gaistí a thaifeadadh agus a thuairisciú dá dtagraítear i mír 1 go mír 4 agus Iarscríbhinn V. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 59(2).

Airteagal 27

Tuarascálacha seachtainiúla agus míosúla maidir le gabhálacha le seoladh ag na Ballstáit

1.   Tar éis do gach Ballstát na tuarascálacha maidir le gabhálacha dá dtagraítear in Airteagal 26 a fháil, déanfaidh siad iad a chur ar aghaidh go leictreonach agus go pras chuig an gCoimisiún agus soláthróidh siad tuarascálacha seachtainiúla maidir le gabhálacha go pras don Choimisiún maidir le gach soitheach gabhála agus gach gaiste i gcomhréir leis an bhformáid atá leagtha amach in Iarscríbhinn V. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar aghaidh ar bhonn seachtainiúil chuig Rúnaíocht ICCAT i gcomhréir leis an bhformáid a leagtar amach sna Treoirlínte maidir le sonraí agus faisnéis a éilíonn ICCAT a thíolacadh.

2.   Roimh an 15ú lá gach mí, cuirfidh gach Ballstát an Coimisiún ar an eolas faoi chainníochtaí na dtuinníní gorma a gabhadh san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir a thrasloingsigh soithí iascaireachta nó gaistí a raibh bratach an Bhallstáit lena mbaineann ar foluain acu nó a bhí cláraithe sa Bhallstát sin, nó a thug siad i dtír, a ghabh siad i ngaistí nó a chuir siad i gcaighean le linn na míosa roimhe sin. Déanfar an fhaisnéis a chuirfear ar fáil a leagan amach de réir an chineáil trealaimh lena n-áirítear faisnéis a bhaineann le seachghabháil, gabhálacha in iascaigh spóirt agus áineasa agus cásanna nárbh ann d'aon ghabháil. Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar aghaidh go pras chuig Rúnaíocht ICCAT.

Airteagal 28

Faisnéis maidir le hídiú cuótaí

1.   De bhreis ar fhorálacha Airteagal 34 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, cuirfidh gach Ballstát an Coimisiún ar an eolas nuair a mheastar gur baineadh amach 80 % den chuóta a leithroinneadh ar ghrúpa trealaimh dá dtagraítear in Airteagal 11 nó in Airteagal 12 den Rialachán seo.

2.   De bhreis ar fhorálacha Airteagal 35 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, cuirfidh gach Ballstát an Coimisiún ar an eolas nuair a mheasfar go bhfuil an cuóta a leithroinneadh ar ghrúpa trealaimh dá dtagraítear in Airteagal 11 nó in Airteagal 12 den Rialachán seo nó ar JFO nó ar shoitheach peas-saighne ídithe.

3.   Beidh doiciméadacht oifigiúil in éineacht leis an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 2, doiciméadacht lena gcruthaítear an cosc ar iascaireacht nó an glao ar ais chuig calafort a d'eisigh an Ballstát don chabhlach, don ghrúpa trealaimh, do JFO nó do na soithí ag a bhfuil cuóta indibhidiúil agus beidh dáta agus am an dúnta curtha in iúl go soiléir.

Airteagal 29

Tuairisciú bliantúil ar ghabhálacha ag na Ballstáit

1.   Faoin 15 Márta gach bliain, cuirfidh gach Ballstát faisnéis mhionsonraithe chuig an gCoimisiún maidir le haon ghabhálacha de thuinníní gorma san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir a rinneadh sa bhliain iascaireachta roimhe sin. Áireofar ar an bhfaisnéis sin:

(a)

ainm agus uimhir ICCAT gach soithigh gabhála;

(b)

tréimhse nó tréimhsí údaraithe gach soithigh gabhála;

(c)

gabhálacha iomlána gach soithigh gabhála fiú i gcás nárbh ann d'aon ghabháil le linn na tréimhse/na dtréimhsí údaraithe;

(d)

an líon iomlán laethanta a bhí gach soitheach gabhála ag iascach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir le linn na tréimhse/na dtréimhsí údaraithe; agus

(e)

an ghabháil iomlán lasmuigh dá dtréimhse údaraithe (seachghabháil) fiú i gcás nárbh ann d'aon ghabháil.

2.   I gcás soithí nach bhfuil údaraithe tuinníní gorma a iascach go gníomhach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir ach a ghabh tuinníní gorma mar sheachghabháil, áireofar an fhaisnéis seo a leanas mar chuid den fhaisnéis a bheidh le cur chuig an gCoimisiún ar an dáta céanna amhail dá dtagraítear i mír 1:

(a)

ainm agus uimhir ICCAT nó cláruimhir náisiúnta an tsoithigh, mura bhfuil sé cláraithe le ICCAT; agus

(b)

na gabhálacha iomlána de thuinníní gorma.

3.   Cuirfidh gach Ballstát chuig an gCoimisiún aon fhaisnéis faoi shoithí nach bhfuil faoi réir mhír 1 agus mhír 2 is eol nó a mheastar a bheith ag iascach tuinníní gorma san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir.

4.   Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis a gheofar faoi mhír 1, faoi mhír 2 agus faoi mhír 3 ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT.

ROINN 3

Tabhairt i dtír agus trasloingsithe

Airteagal 30

Calafoirt ainmnithe

1.   Ainmneoidh gach Ballstát calafoirt nó ionaid gar don chósta (calafoirt ainmnithe) ina gceadófar tuinníní gorma a thabhairt i dtír nó a thrasloingsiú.

2.   Chun go mbeidh calafort ina chalafort ainmnithe, sonróidh Ballstát an chalafoirt amanna agus ionaid ina gceadófar gabhálacha a thabhairt i dtír nó a thrasloingsiú.

3.   Faoin 15 Feabhra gach bliain, cuirfidh gach Ballstát liosta de na calafoirt ainmnithe ar aghaidh chuig an gCoimisiún agus cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT.

4.   Beidh toirmeasc ar aon chainníocht de thuinníní gorma a gabhadh san Atlantach Thoir nó sa Mheánmhuir a thabhairt i dtír nó a thrasloingsiú ó aon soithí iascaireachta in aon ionad seachas calafoirt nó ionaid gar don chósta arna n-ainmniú ag CPCanna agus Ballstáit i gcomhréir le mír 1 agus le mír 2.

Airteagal 31

Tabhairt i dtír

1.   Beidh feidhm ag Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 maidir le máistrí soithí iascaireachta de chuid an Aontais is faide ná 12 mhéadar ar fad a áirítear sa liosta soithí dá dtagraítear in Airteagal 20 den Rialachán seo. Seolfar an fógra réamhtheachta faoi Airteagal 17 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 chuig údarás inniúil an Bhallstáit (lena n-áirítear an Ballstát brataí) nó an CPC ar mian leo úsáid a bhaint as a chalafoirt nó a shaoráidí maidir le tabhairt i dtír.

2.   De bhreis air sin, máistrí soithí iascaireachta de chuid an Aontais ar lú ná 12 mhéadar ar fad san iomlán iad agus a áirítear ar an liosta soithí dá dtagraítear in Airteagal 20, tabharfaidh siad fógra d'údarás inniúil an Bhallstáit (lena n-áirítear an Ballstát brataí) nó don CPC ar mian leo úsáid a bhaint as a chalafoirt nó as a shaoráidí maidir le tabhairt i dtír ceithre huaire an chloig ar a laghad roimh an am a mheastar a bhainfear an calafort amach, fógra ina sonrófar ar a laghad an méid seo a leanas:

(a)

an t-am a mheastar a bhainfear an calafort amach;

(b)

meastachán ar an gcainníocht de thuinníní gorma atá ar bord; agus

(c)

faisnéis maidir leis an limistéar geografach inar gabhadh na gabhálacha.

3.   Más rud é, maidir leis na Ballstáit go n-údaraítear dóibh faoi reachtaíocht infheidhme de chuid an Aontais fógra níos giorra a chur i bhfeidhm ná an fógra dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2, féadfar na meastacháin ar na cainníochtaí de thuinníní gorma a choinnítear ar bord a chur in iúl ag an am is infheidhme amhlaidh maidir le fógra a thabhairt roimh theacht chun calafoirt. Más giorra ná turas ceithre huaire an chloig an turas idir an t-iascach agus an calafort, féadfar na meastacháin ar na cainníochtaí de thuinníní gorma a choinnítear ar bord a mhodhnú aon tráth roimh theacht chun calafoirt.

4.   Coinneoidh údaráis Bhallstáit an chalafoirt taifead ar gach réamhfhógra a tugadh sa bhliain reatha.

5.   Déanfaidh údaráis rialaithe ábhartha an Bhallstáit calafoirt gach gabháil a thabharfar i dtír a rialú i gcomhréir le hAirteagal 55(2) agus déanfar cigireacht ar chéatadán díobh bunaithe ar chóras measúnaithe riosca a mbeidh cuóta, méid an chabhlaigh agus iarracht iascaireachta ina gcuid de. Beidh na sonraí go léir maidir leis an gcóras rialaithe sin arna nglacadh ag gach Ballstát sonraithe sa phlean cigireachta bliantúil dá dtagraítear in Airteagal 53. Beidh feidhm ag an gcóras rialaithe sin maidir le hoibríochtaí saothraithe chomh maith.

6.   De bhreis ar Airteagal 23(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, tar éis gach turais, déanfaidh maistrí de shoitheach gabhála an Aontais dearbhú maidir le gabháil a thabhairt i dtír a thíolacadh, beag beann ar fhad an tsoithigh chuig údaráis inniúla an Bhallstáit bhrataí agus, chuig údaráis inniúla an Bhallstáit calafoirt nó an CPC lena mbaineann, i gcás ina ndearnadh an tabhairt i dtír i gcalafort de chuid Ballstáit nó CPC eile.

7.   Déanfar na gabhálacha go léir a thugtar i dtír a mheá.

Airteagal 32

Trasloingsiú

1.   Beidh toirmeasc i ngach imthoisc ar thrasloingsiú tuinníní gorma ar muir i limistéar an Choinbhinsiúin.

2.   Ní dhéanfaidh soithí iascaireachta gabhálacha de thuinníní gorma a thrasloingsiú ach sna calafoirt ainmnithe faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha amach in Airteagal 30.

3.   Áiritheoidh Ballstát an chalafoirt go mbeidh cigireacht iomlán ar siúl gach uair agus i ngach ionad ina mbíonn gabhálacha á dtrasloingsiú.

4.   Sula dtiocfaidh siad isteach in aon chalafort, agus 48 n-uaire ar a laghad roimh an am a mheastar a bhainfear an calafort amach, cuirfidh máistrí nó ionadaithe na soithí iascaireachta glactha an méid seo a leanas ar fáil d'údaráis inniúla an Bhallstáit nó an CPC ar mian leo úsáid a bhaint as a chalafort:

(a)

dáta agus am sroichte agus an calafort a mheastar a bhainfear amach;

(b)

meastachán ar an gcainníocht de thuinníní gorma atá ar bord, agus faisnéis maidir leis an limistéar geografach inar gabhadh é;

(c)

ainm an tsoithigh iascaireachta trasloingsithe agus uimhir an tsoithigh sin ar thaifead ICCAT maidir le soithí gabhála atá údaraithe tuinníní gorma a iascach go gníomhach nó ar thaifead ICCAT ar gach soitheach iascaireachta eile atá údaraithe tuinníní gorma a iascach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir;

(d)

ainm an tsoithigh iascaireachta glactha, uimhir an tsoithigh sin ar thaifead ICCAT maidir le soithí gabhála atá údaraithe tuinníní gorma a iascach go gníomhach nó ar thaifead ICCAT ar gach soitheach iascaireachta eile atá údaraithe tuinníní gorma a iascach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir; agus

(e)

tonnáiste agus an limistéar geografach inar gabhadh na tuinníní gorma atá le trasloingsiú.

5.   Ní cheadófar do shoithí iascaireachta trasloingsiú a dhéanamh mura mbíonn údarú faighte acu roimh ré óna Stát brataí.

6.   Sula gcuirfear tús leis an trasloingsiú, cuirfidh máistrí soithí iascaireachta trasloingsithe a Stát brataí ar an eolas maidir leis an méid a leanas:

(a)

na cainníochtaí de thuinníní gorma atá le trasloingsiú;

(b)

dáta agus calafort an trasloingsithe;

(c)

ainm, cláruimhir agus bratach an tsoithigh iascaireachta glactha agus uimhir an tsoithigh sin ar thaifead ICCAT maidir le soithí gabhála atá údaraithe an tuinníní gorma a iascach go gníomhach nó ar thaifead ICCAT maidir le gach soitheach iascaireachta eile atá údaraithe tuinníní gorma a iascach san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir; agus

(d)

an limistéar geografach inar gabhadh na tuinníní gorma.

7.   Déanfaidh údaráis an Bhallstáit inniúil cigireacht ar gach trasloingsiú ag an gcalafort ainmnithe. Déanfaidh na húdaráis sin an méid a leanas:

(a)

cigireacht ar an soitheach iascaireachta glactha ar theacht isteach dó agus seiceáil ar an lasta agus na doiciméid a bhaineann leis an oibríocht trasloingsithe;

(b)

seolfaidh siad taifead ar an trasloingsiú chuig údarás Stát brataí an tsoithigh iascaireachta trasloingsithe, laistigh de chúig lá tar éis deireadh a chur leis an trasloingsiú.

8.   De mhaolú ar Airteagal 21 agus Airteagal 22 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 déanfaidh máistrí soithí iascaireachta an Aontais, beag beann ar fhad an tsoithigh, dearbhú trasloingsithe ICCAT a líonadh agus seolfaidh siad é chuig údaráis inniúla an Bhallstáit a bhfuil a bhratach ar foluain ar an soitheach iascaireachta. Cuirfear an dearbhú ar aghaidh tráth nach déanaí ná 48 n-uaire tar éis dháta an trasloingsithe sa chalafort i gcomhréir leis an bhformáid atá leagtha amach in Iarscríbhinn III den Rialachán seo.

ROINN 4

Oibríochtaí aistrithe

Airteagal 33

Údarú aistrithe

1.   Sula ndéanfar aon oibríocht aistrithe, déanfaidh máistir soithigh ghabhála nó soithigh tharraingthe nó oibreoir na feirme nó an ghaiste as a dtionscnaíonn an t-aistriú i dtrácht, réamhfhógra um aistriú a sheoladh chuig údaráis inniúla an Bhallstáit ábhartha agus tabharfar an méid seo a leanas le fios sa réamhfhógra sin:

(a)

ainm an tsoithigh ghabhála, an tsoithigh tharraingthe, na feirme nó an ghaiste agus cláruimhir ICCAT;

(b)

an t-am a mheastar a dhéanfar an t-aistriú;

(c)

meastachán ar an méid tuinníní gorma atá le haistriú;

(d)

faisnéis faoin suíomh (domhanleithead/domhanfhad) ina ndéanfar an t-aistriú mar aon le huimhreacha so-aitheanta na gcaighean;

(e)

ainm an tsoithigh tharraingthe ghlactha, líon na gcaighean a tarraingíodh agus an chláruimhir ICCAT más iomchuí;

(f)

an calafort, an fheirm nó an caighean a bheidh ina cheann scríbe ag na tuinníní gorma.

2.   Chun na críche dá dtagraítear i mír 1, déanfar uimhir chaighin uathúil a shainiú le haghaidh gach caighean. Déanfar uimhreacha a eisiúint i gcomhréir le córas uimhrithe uathúil ina mbeidh trí uimhir ag leanúint na dtrí litir alfa-chóid a fhreagraíonn do bhratach na soithí tarraingthe.

3.   Ní cheadófar do shoithí gabhála, soithí tarraingthe,, feirmeacha ná gaistí aistriú a dhéanamh mura mbeidh údarú faighte acu roimh ré ón mBallstát ábhartha. I gcás gach oibríocht aistrithe, is iad údaráis an Bhallstáit sin a chinnfidh cibé an ndeonóidh siad údarú nó nach ndeonóidh. Chun na críche sin, déanfar uimhir aitheantais uathúil a shainiú i gcomhair gach oibríocht aistrithe agus déanfar an uimhir sin a chur in iúl do mháistir an tsoithigh iascaireachta, d'oibreoir an ghaiste nó d'oibreoir na feirme, de réir mar is iomchuí. I gcás ina ndeonófar údarú, beidh san uimhir sin cód trí litir an Bhallstáit, na ceithre uimhir a léireoidh an bhliain agus na trí litir “AUT”, (údarú), agus uimhreacha seicheamhacha ina ndiaidh. I gcás ina ndiúltófar údarú, beidh san uimhir sin na trí litir de chód an Bhallstáit, na ceithre uimhir a léireoidh an bhliain agus na trí litir “NEG”, (gan údarú), agus uimhreacha seicheamhacha ina ndiaidh.

4.   I gcás ina bhfaighidh éisc bás le linn na hoibríochta aistrithe, leanfaidh na Ballstáit ábhartha agus na hoibreoirí a bhí páirteach san aistriú ar aghaidh i gcomhréir le forálacha Iarscríbhinn XII.

5.   Laistigh de 48 n-uaire ar éis an réamhfhógra um aistriú a bheith curtha isteach, déanfaidh an Ballstát atá freagrach as an soitheach gabhála, an soitheach tarraingthe, an fheirm nó an gaiste, an t-údarú aistrithe a dheonú nó a dhiúltú, de réir mar is iomchuí.

6.   Ní dhéanfaidh an t-údarú aistrithe a thabharfaidh an Ballstát ábhartha réamhbhreith ar an údarú tuinníní gorma a chur i gcaighean.

Airteagal 34

Údarú aistrithe a dhiúltú

1.   An Ballstát atá freagrach as an soitheach, an gaiste nó an fheirm, ní údaróidh sé an t-aistriú má mheasann sé, tar éis an réamhfhógra um aistriú a fháil:

(a)

nach bhfuil a dhóthain de chuóta ag an soitheach gabhála nó ag an ngaiste a bhfuil sé dearbhaithe gurbh é a ghabh na héisc;

(b)

nach bhfuil an méid iasc tuairiscithe go cuí ag an soitheach gabhála nó ag oibreoir an ghaiste nó nár údaraíodh an méid sin iasc a chur i gcaighean, nó nár cuireadh an méid sin iasc san áireamh maidir le hídiú an chuóta a fhéadfaidh a bheith infheidhme;

(c)

nach bhfuil an soitheach gabhála nó an gaiste a bhfuil sé dearbhaithe gurbh é a ghabh na héisc údaraithe tuinníní gorma a iascach; nó

(d)

nach bhfuil an soitheach tarraingthe a dearbhaíodh gurb é atá chun an t-aistriú iasc a ghlacadh cláraithe i dtaifead ICCAT ar na soithí iascaireachta eile ar fad (seachas soithí gabhála) atá údaraithe tuinníní gorma a iascach, amhail dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 20(1), nó nach bhfuil VMS feistithe air.

2.   I gcás nach n-údaraítear an t-aistriú:

(a)

déanfaidh an Ballstát atá freagrach as an soitheach gabhála nó an gaiste ordú scaoilte a eisiúint chuig máistir an tsoithigh gabhála nó oibreoir an ghaiste nó oibreoir na feirme de réir mar is iomchuí agus cuirfidh an Ballstát ar an eolas iad nach bhfuil an t-aistriú údaraithe agus nach mór na héisc a scaoileadh ar ais san fharraige;

(b)

scaoilfidh máistir an tsoithigh gabhála, oibreoir na feirme nó oibreoir an ghaiste, de réir mar is iomchuí, na héisc ar ais san fharraige;

(c)

scaoilfear tuinníní gorma i gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha síos in Iarscríbhinn XI.

Airteagal 35

Faireachán le físcheamara

1.   I gcás oibríochtaí aistrithe, áiritheoidh máistir an tsoithigh ghabhála, an tsoithigh tarraingthe, oibreoir na feirme nó oibreoir an ghaiste a aistríonn tuinníní gorma, go ndéanfar faireachán ar na hoibríochtaí aistrithe le físcheamara san uisce, d'fhonn líon na n-iasc atá á n-aistriú a fhíorú. Beidh íoschaighdeáin agus nósanna imeachta an fhístaifeadta i gcomhréir le hIarscríbhinn IX.

2.   Áiritheoidh gach Ballstát atá freagrach as an soitheach, an gaiste nó an fheirm go gcuirfear na fístaifid dá dtagraítear i mír 1 ar fáil do chigirí agus do bhreathnóirí réigiúnacha ICCAT.

3.   Áiritheoidh gach Ballstát atá freagrach as an soitheach, an gaiste nó an fheirm go gcuirfear na fístaifid dá dtagraítear i mír 1 ar fáil do chigirí an Aontais agus do bhreathnóirí náisiúnta.

4.   Déanfaidh gach Ballstát atá freagrach as an soitheach, an gaiste nó an fheirm na bearta is iomchuí le go ndéanfar aon athsholáthar, eagarthóireacht nó ionramháil ar an bhfístaifead bunaidh a sheachaint.

Airteagal 36

An fíorú a dhéanfaidh breathnóirí réigiúnacha ICCAT agus imscrúdú a thionscnamh agus a dhéanamh

1.   Breathnóirí réigiúnacha de chuid ICCAT a bheidh ar bord an tsoithigh ghabhála nó i láthair ag gaiste, atá leagtha amach in Airteagal 51 agus in Iarscríbhinn VII, déanfaidh siad na hoibríochtaí aistrithe a rinneadh a thaifeadadh agus a thuairisciú, breathnóidh siad ar na gabhálacha a aistríodh agus déanfaidh siad meastachán orthu agus déanfaidh siad iontrálacha a fhíorú sa réamhúdarú aistrithe dá dtagraítear in Airteagal 33 agus i ndearbhú aistrithe ICCAT dá dtagraítear in Airteagal 38.

2.   I gcás ina bhfuil an difríocht níos mó ná 10 % idir na meastacháin gabhála ar líon na n-iasc atá déanta ag breathnóir réigiúnach ICCAT, na húdaráis rialaithe iomchuí agus/nó maistrí an tsoithigh gabhála nó ionadaí an ghaiste, nó i gcás nach leor caighdeán nó soiléireacht an taifeadta físe chun na meastacháin sin a dhéanamh, tionscnóidh an Ballstát atá freagrach as an soitheach gabhála, as an bhfeirm nó as an ngaiste imscrúdú a chuirfear i gcrích sula gcuirfear na héisc i gcaighean ar an bhfeirm nó i gcás ar bith laistigh de 96 huaire tar éis an t-imscrúdú a thionscnamh. Ní údarófar an cur i gcaighean go dtí go bhfaighfear torthaí an imscrúdaithe sin agus ní dhéanfar an roinn a bhaineann le gabháil den doiciméad maidir le tuinníní gorma a ghabháil (“BCD”) a bhailíochtú.

3.   I gcás nach bhfuil caighdeán nó soiléireacht an fhístaifid ard go leor chun meastachán a dhéanamh ar an líon, áfach, féadfaidh an t-oibreoir iarraidh ar udarú ó stát bratach an tsoithigh, an ghaiste nó na feirme oibríocht aistrithe nua a dhéanamh agus an fístaifeadadh comhfhreagrach a sholáthar do bhreathnóir réigiúnach ICCAT.

4.   Gan dochar do na fíoruithe a dhéanann cigire, ní shíneoidh breathnóirí réigiúnacha ICCAT dearbhú aistrithe ICCAT ach i gcás ina bhfuil a dtuairimí i gcomhréir le bearta caomhnaithe agus bainistíochta ICCAT agus ina bhfuil an fhaisnéis ar an dearbhú aistrithe i gcomhréir leis an mbreathnóireacht a rinne siad lena n-áirítear fístaifead comhlíontach mar a cheanglaítear le hAirteagal 35(1). Síneoidh siad an dearbhú sin le hainm agus uimhir ICCAT a bheidh scríofa amach go soiléir.

5.   Fíoróidh breathnóirí réigiúnacha ICCAT chomh maith go ndéanfar dearbhú aistrithe ICCAT a chur ar aghaidh chuig máistir an tsoithigh tharraingthe nó ionadaí na feirme nó an ghaiste.

Airteagal 37

Bearta chun meastachán a dhéanamh ar líon agus ar mheáchan na dtuinníní gorma atá le cur i gcaighean

Déanfaidh na Ballstáit na bearta agus na gníomhaíochtaí is gá chun níos mó staidéir a dhéanamh ar mhodheolaíochtaí lenar féidir meastachán níos fearr a dhéanamh ar líon agus ar mheáchan na dtuinníní gorma ag an bpointe gabhála agus ag an bpointe ag a gcuirtear i gcaighean iad. Faoin 22 Lúnasa gach bliain, déanfaidh gach Ballstát na bearta sin a rinneadh a thuairisciú don Choimisiún agus cuirfidh an Coimisiún na tuarascálacha sin ar aghaidh chuig SCRS.

Airteagal 38

Dearbhú aistrithe

1.   Faoi dheireadh na hoibríochta aistrithe, déanfaidh máistrí soithí gabhála nó soithí tarraingthe, oibreoirí gaiste nó oibreoirí feirme dearbhú aistrithe ICCAT a chomhlánú agus a chur chuig údaráis inniúla a mBallstáit, i gcomhréir leis an bhformáid atá leagtha amach in Iarscríbhinn IV.

2.   Déanfaidh údaráis an Bhallstáit atá freagrach as na soithí, as na feirmeacha nó as na gaistí as a dtionscnaíonn na haistrithe sin, foirmeacha maidir le dearbhú aistrithe a uimhriú. Áireofar sa chóras uimhrithe sin cód trí litir an Bhallstáit, agus ina dhiaidh sin ceithre uimhir a thabharfaidh an bhliain le fios agus trí uimhir sheicheamhacha, a mbeidh na trí litir “ITD” ina ndiaidh (MS-20**/xxx/ITD).

3.   Beidh an dearbhú aistrithe bunaidh ag gabháil leis an aistriú éisc. Coimeádfaidh máistir an tsoithigh ghabhála, oibreoir an ghaiste, máistir an tsoithigh tharraingthe nó oibreoir na feirme cóip den dearbhú.

4.   Déanfaidh máistrí soithí i mbun oibríochtaí aistrithe (lena n-áirítear soithí tarraingthe) a ngníomhaíochtaí a thuairisciú i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha amach in Iarscríbhinn II.

Airteagal 39

Gníomhartha cur chun feidhme

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagfar síos rialacha mionsonraithe maidir le hoibríochtaí aistrithe dá dtagraítear in Airteagal 33 go hAirteagal 38, agus na hIarscríbhinní dá dtagraítear sna hAirteagail sin. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 59(2).

ROINN 5

Oibríochtaí cur i gcaighean

Airteagal 40

Údarú maidir le cur i gcaighean

1.   Sula gcuirfear tús le haon oibríocht cur i gcaighean, beidh toirmeasc ar chaighin iompair a chur ar ancaire i ngaireacht 0,5 míle farraige de shaoráidí feirmeoireachta.

2.   Sula gcuirfear tús le haon oibríocht cur i gcaighean, déanfaidh údarás inniúil an Bhallstáit atá freagrach as an bhfeirm a chur in iúl don Bhallstát nó don CPC atá freagrach as an soitheach gabhála nó as an ngaiste cé na cainníochtaí a ghabh an soitheach nó an gaiste sin agus iarrfaidh sé údarú maidir le cur i gcaighean.

3.   Ní chuirfear tús leis an oibríocht cur i gcaighean gan údarú a fháil roimh ré:

(a)

ón mBallstát nó ón CPC atá freagrach as an soitheach gabhála nó as an ngaiste; nó

(b)

ón mBallstát nó ón CPC atá freagrach as an bhfeirm má tá comhaontú déanta idir na Ballstáit rannpháirteacha nó leis an CPC brataí lena mbaineann.

4.   Déanfaidh an Ballstát nó an CPC atá freagrach as an soitheach gabhála, as an ngaiste nó, más infheidhme, as an bhfeirm, an t-údarú maidir le cur i gcaighean a dheonú nó a dhiúltiú laistigh d'aon lá oibre tar éis na hiarrata agus thíolacadh na faisnéise dá dtagraítear i mír 2. I gcás nach dtagann aon fhreagairt laistigh d'aon lá oibre ón mBallstát nó an CPC atá freagrach as an soitheach gabhála nó an gaiste, féadfaidh an Ballstát nó an CPC atá freagrach as an bhfeirm an cur i gcaighean a údarú.

5.   Cuirfear tuinníní gorma i gcaighean roimh an 15 Lúnasa ach amháin má thugann an Ballstát nó an CPC atá freagrach as an bhfeirm a fhaigheann na héisc cúiseanna a bhfuil údar cuí leo. Beidh na cúiseanna sin ag gabháil leis an tuarascáil ar an oibríocht cur i gcaighean.

Airteagal 41

Údarú maidir le cur i gcaighean a dhiúltú

1.   Diúltóidh an Ballstát atá freagrach as an soitheach gabhála, as an ngaiste nó, más infheidhme, as an bhfeirm an t-údarú maidir le cur i gcaighean, má mheasann sé, tar éis an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 40(2) a fháil:

(a)

nach raibh a dhóthain de chuóta i gcomhair líon na dtuinníní gorma a cuireadh i gcaighean ag an soitheach gabhála nó ag an ngaiste ar dearbhaíodh gurbh é a ghabh na héisc sin;

(b)

nach ndearna an soitheach gabhála nó an gaiste an méid iasc a gabhadh a thuairisciú go hiomchuí nó nár cuireadh an méid sin san áireamh agus an cuóta is infheidhme á ríomh; nó

(c)

nach bhfuil an soitheach gabhála nó an gaiste a bhfuil sé dearbhaithe gurbh é a ghabh na héisc údaraithe tuinníní gorma a iascach.

2.   Mura bhfuil an cur i gcaighean údaraithe, iarrfaidh an Ballstát nó an CPC atá freagrach as an soitheach gabhála ar an mBallstát nó ar an CPC atá freagrach as an bhfeirm na gabhálacha a urghabháil agus na héisc a scaoileadh trí ordú scaoilte a eisiúint.

3.   Tar éis dó an t-ordú scaoilte a fháil, rachaidh an t-oibreoir feirme ar aghaidh leis an scaoileadh i gcomhréir le hIarscríbhinn XI.

Airteagal 42

Doiciméid um ghabháil an tuinnín ghoirm

Cuirfidh Ballstáit atá freagrach as feirmeacha toirmeasc ar aon tuinnín gorm a chur i gcaighean chun críocha feirmeoireachta mura mbeidh an doiciméadacht a éilíonn ICCAT ag dul leis agus i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (18). Beidh an doiciméadacht sin beacht, comhlánaithe agus dearbhaithe agus bailíochtaithe ag údaráis Bhallstáit nó ag údaráis CPC na soithí gabhála nó na ngaistí.

Airteagal 43

Cigireachtaí

Déanfaidh na Ballstáit atá freagrach as feirmeacha na bearta is gá maidir le cigireacht a dhéanamh ar gach oibríocht cur i gcaighean ar na feirmeacha.

Airteagal 44

Faireachán le físcheamara

1.   Áiritheoidh gach Ballstát atá freagrach as an bhfeirm go ndéanfar faireachán ar oibríochtaí cur i gcaighean le físcheamara san uisce. Déanfar fístaifead i gcomhair gach oibríocht cur i gcaighean i gcomhréir le forálacha Iarscríbhinn IX.

2.   Áiritheoidh gach Ballstát atá freagrach as an bhfeirm go gcuirfear na fístaifid dá dtagraítear i mír 1 ar fáil do chigirí agus do bhreathnóirí réigiúnacha ICCAT.

3.   Áiritheoidh gach Ballstát atá freagrach as an bhfeirm go gcuirfear na fístaifid dá dtagraítear i mír 1 ar fáil do chigirí an Aontais agus do bhreathnóirí náisiúnta.

4.   Déanfaidh gach Ballstát atá freagrach as an bhfeirm na bearta is iomchuí le go ndéanfar aon athsholáthar, eagarthóireacht nó ionramháil ar an bhfístaifead bunaidh a sheachaint.

Airteagal 45

Imscrúduithe a thionscnamh agus a dhéanamh

1.   I gcás ina bhfuil an difríocht níos mó ná 10 % idir meastacháin bhreathnóir réigiúnach ICCAT ar líon na dtuinníní gorma, meastacháin údaráis rialaithe iomchuí an Bhallstáit agus meastacháin oibreoir na feirme, déanfaidh an Ballstát atá freagrach as an bhfeirm, i gcomhair leis an mBallstát nó an CPC atá freagrach as an soitheach gabhála nó as an ngaiste, imscrúdú a thionscnamh.

2.   Ní dhéanfar aon saothrú ná ní dhéanfar an chuid a bhaineann le feirmeoireacht ar an BCD a bhailíochtú go dtí go bhfaighfear torthaí an imscrúdaithe sin.

3.   Féadfaidh na Ballstáit atá freagrach as an bhfeirm agus as an soitheach gabhála nó as an ngaiste a théann i mbun na n-imscrúduithe úsáid a bhaint as faisnéis eile atá ar fáil acu lena n-áirítear torthaí na gclár dá dtagraítear in Airteagal 46 chun an t-imscrúdú a thabhairt chun críche.

Airteagal 46

Bearta agus cláir chun meastachán a dhéanamh ar líon agus ar mheáchan na dtuinníní gorma le cur i gcaighean

1.   Déanfaidh na Ballstáit na bearta agus na gníomhaíochtaí is gá amhail dá dtagraítear in Airteagal 37, a ghlacadh.

2.   Cuirfear clár a bhaineann úsáid as córais cheamaraí steiréascópacha nó as teicnící eile atá chomh beacht leo i bhfeidhm ar 100 % de na hoibríochtaí cur i gcaighean d'fhonn líon agus meáchan na n-iasc atá á gcur i gcaighean le linn gach oibríochta cur i gcaighean a bhraith níos beaichte.

3.   Cuirfear an clár sin i bhfeidhm i gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha síos in Iarscríbhinn X.

4.   Cuirfidh an Ballstát atá freagrach as an bhfeirm torthaí an chláir sin in iúl don Bhallstát nó don CPC atá freagrach as an soitheach gabhála nó as an ngaiste agus don Choimisiún i gcomhréir le Roinn B d'Iarscríbhinn X. Seolfaidh an Coimisiún ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT iad, chun go seolfaidh an rúnaíocht ar aghaidh iad chuig breathnóir réigiúnach ICCAT.

5.   I gcás ina léiríonn torthaí an chláir nach ionann líon na dtuinníní gorma atá á gcur i gcaighean agus na cainníochtaí a tuairiscíodh a gabhadh agus a aistríodh, déanfaidh an Ballstát atá freagrach as an bhfeirm, i gcomhar leis an mBallstát nó CPC atá freagrach as an soitheach gabhála nó as an ngaiste, imscrúdú a thionscnamh. Mura gcuirfear críoch leis an imscrúdú faoi cheann 10 lá oibre ó cuireadh na torthaí dá dtagraítear i mír 4 den Airteagal seo in iúl nó má léiríonn toradh an imscrúdaithe go bhfuil líon nó meánmheáchan an tuinnín ghoirm níos airde ná an líon nó an meánmheáchan a tuairiscíodh a gabhadh agus a aistríodh, déanfaidh údaráis an Bhallstát brataí nó údaráis CPC an tsoithigh gabhála nó an ghaiste ordú scaoilte a eisiúint maidir leis an líon agus/nó an meáchan atá iomarcach nach mór a scaoileadh i gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha síos in Iarscríbhinn XI.

6.   I gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha síos i bpointe 3 de Roinn B d'Iarscríbhinn X agus tar éis an scaoilte, más infheidhme, déanfar na cainníochtaí a tuairiscíodh faoin gclár a úsáid chun:

(a)

na figiúirí gabhála deireanacha a bheidh le baint as an gcuóta náisiúnta a chinneadh;

(b)

na figiúirí sin a chur sna dearbhuithe maidir le cur i gcaighean agus sna rannáin ábhartha den BCD.

7.   Faoin 30 Lúnasa gach bliain, déanfaidh gach Ballstát atá freagrach as an bhfeirm torthaí na gclár sin a thuairisciú don Choimisiún agus cuirfidh an Coimisiún na tuarascálacha sin ar aghaidh chuig SCRS.

8.   Ní dhéanfar tuinníní gorma beo a aistriú ó chaighean feirmeoireachta amháin go dtí caighean feirmeoireachta eile mura mbeidh sé údaraithe agus mura mbeidh údaráis rialaithe Bhallstát na feirme i láthair.

9.   I gcás difríocht 10 % nó níos mó idir na cainníochtaí de thuinníní gorma a tuairiscíodh a ghabh an soitheach/gaiste agus na cainníochtaí de réir na gceamaraí rialaithe, amhail dá dtagraítear i mír 5 den Airteagal seo agus in Airteagal 45, beidh neamhchomhlíonadh féideartha an tsoithigh/an ghaiste lena mbaineann i gceist, agus déanfaidh an Ballstát na bearta is gá chun an ghníomhaíocht leantach is iomchuí a áirithiú.

Airteagal 47

Tuarascáil maidir le cur i gcaighean

1.   Laistigh de sheachtain amháin ó dheireadh na hoibríochta cur i gcaighean, seolfaidh an Ballstát atá freagrach as an bhfeirm tuarascáil maidir leis an gcur i gcaighean chuig an mBallstát nó an CPC ar ghabh a shoithí nó a ghaistí na tuinníní gorma agus beidh na heilimintí atá leagtha síos i Roinn B d'Iarscríbhinn X. sa tuarascáil sin, agus seolfaidh sé an tuarascáil sin chuig an gCoimisiún freisin. Áireofar sa tuarascáil sin chomh maith an fhaisnéis a áiríodh sa dearbhú cur i gcaighean mar atá leagtha amach in Airteagal 4b de Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, agus in Iarscríbhinn Ia a ghabhann leis an Rialachán sin. Cuirfidh an Coimisiún an tuarascáil ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT.

2.   Chun críocha mhír 1, ní mheasfar deireadh a bheith le haon oibríocht cur i gcaighean go dtí go mbeidh deireadh le haon imscrúdú arna sheoladh agus, más infheidhme, le haon ordú scaoilte.

Airteagal 48

Gníomhartha cur chun feidhme

Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos rialacha mionsonraithe d'oibríochtaí cur i gcaighean dá dtagraítear in Airteagal 40 go hAirteagal 47, agus sna hIarscríbhinní dá dtagraítear sna hAirteagail sin. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 59(2).

ROINN 6

Faireachán agus faireachas

Airteagal 49

Córas um fhaireachán soithí

1.   De mhaolú ar Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, beidh feidhm ag an oibleagáid a bhaineann le VMS maidir leis nasoithí tuga agus tarraingthe go léir a áirítear ar thaifead ICCAT ar na soithí dá dtagraítear in Airteagal 20(6) den Rialachán seo, beag beann ar a bhfad.

2.   Soithí iascaireachta is mó ná 15 mhéadar ar fad atá ar áireamh ar an liosta de shoithí dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 20(1) nó ar áireamh ar an liosta de shoithí eile dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 20(1), tosóidh siad ar shonraí VMS a tharchur chuig ICCAT 15 lá ar a laghad roimh oscailt an tséasúir iascaireachta agus leanfaidh siad leis na sonraí sin a tharchur go ceann 15 lá ar a laghad tar éis chríoch an tséasúir iascaireachta, mura gcuirfear iarraidh roimh ré chuig an gCoimisiún an soitheach a bhaint de thaifead soithí ICCAT.

3.   Chun críocha rialaithe, ní chuirfear isteach ar tharchur sonraí VMS ó shoithí gabhála atá údaraithe tuinníní gorma a iascach go gníomhach fad agus atá na soithí sin i gcalafort.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfidh a n-ionad faireacháin iascaigh na teachtaireachtaí VMS a fuarthas ó na soithí iascaireachta a bhfuil a mbratach ar foluain acu ar aghaidh chuig an gCoimisiún agus chuig comhlacht a ainmneoidh sé i bhfíoram agus ag úsáid na formáide “fotha sonraí https”. Cuirfidh an Coimisiún na teachtaireachtaí sin ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT.

5.   Áiritheoidh na Ballstáit an méid a leanas:

(a)

go ndéanfar teachtaireachtaí VMS ó shoithí iascaireachta a bhfuil a mbratach ar foluain orthu a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún gach dhá uair ar a laghad;

(b)

i gcás mífheidhm theicniúil ar an VMS, go ndéanfar teachtaireachtaí malartacha ó na soithí iascaireachta a bhfuil a mbratach ar foluain acu a fuarthas faoi Airteagal 25(1) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 404/2011 a chur ar aghaidh chuig an gCoimisiún laistigh de 24 huaire i ndiaidh dá n-ionaid faireacháin iascaigh iad a fháil;

(c)

go mbeidh uimhriú seicheamhach (le haitheantóir uathúil) ar gach teachtaireacht a sheolfar ar aghaidh chuig an gCoimisiún chun dúbláil a sheachaint;

(d)

go mbeidh teachtaireachtaí a chuirtear ar aghaidh chuig an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 24(3) de Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 404/2011.

6.   Déanfaidh gach Ballstát na bearta is gá chun a áirithiú go ndéileálfar go rúnda leis na teachtaireachtaí go léir a chuirfear ar fáil dá shoithí cigireachta agus go mbeidh siad teoranta d'oibríochtaí cigireachta ar muir.

Airteagal 50

Clár breathnóirí náisiúnta

1.   Maidir le soithí atá gníomhach in iascach tuinníní gorma, déanfaidh na Ballstáit na céatadáin seo a leanas ar a laghad de chlúdach breathnóirí náisiúnta a áirithiú:

(a)

20 % dá thrálaeir pheiligeacha (is faide ná 15 mhéadar);

(b)

20 % dá shoithí spiléar (is faide ná 15 mhéadar);

(c)

20 % dá bháid bhaoite (is faide ná 15 mhéadar);

(d)

100 % dá shoithí tarraingthe;

(e)

100 % dá oibríochtaí saothraithe ó ghaistí.

2.   Déanfaidh na Ballstáit doiciméad aitheantais oifigiúil a eisiúint dá mbreathnóirí náisiúnta.

3.   Déanfaidh na breathnóirí náisiúnta na tascanna seo a leanas go háirithe:

(a)

faireachán ar an bhfuil an Rialachán seo á chomhlíonadh ag soithí iascaireachta agus ag gaistí;

(b)

taifead agus tuairisciú ar an ngníomhaíocht iascaireachta, lena n-áireofar an méid seo a leanas:

(i)

an méid a gabhadh (seachghabháil san áireamh), lena n-áirítear diúscairt speicis, amhail an méid a coinníodh ar bord nó a caitheadh amach marbh nó beo;

(ii)

an limistéar gabhála de réir domhanleithid agus domhanfhaid;

(iii)

tomhas iarrachta (amhail an líon tacar, an líon duán), mar atá sainithe i Lámhleabhar ICCAT maidir le trealaimh éagsúla;

(iv)

dáta na gabhála;

(c)

breathnóireacht agus meastachán ar ghabhálacha agus fíoróidh siad iontrálacha a dhéantar sa logleabhar;

(d)

soithí a d'fhéadfadh bheith i mbun iascaireachta in aghaidh bhearta caomhnaithe agus bainistithe ICCAT a aimsiú agus taifead a choinneáil orthu.

4.   Déanfaidh breathnóirí náisiúnta obair eolaíochta freisin, amhail sonraí Thasc II mar atá sainithe ag ICCAT a bhailiú, nuair a éilíonn ICCAT sin, bunaithe ar threoracha ó SCRS.

5.   Chun críche mhír 1 go mír 4, déanfaidh gach Ballstát an méid seo a leanas a áirithiú:

(a)

go mbeidh breathnóirí náisiúnta ar a shoithí agus a ghaistí a dhéanfaidh ionadaíocht ama agus spásúil d'fhonn a áirithiú go bhfaighidh an Coimisiún sonraí agus faisnéis leordhóthanach iomchuí maidir leis an ngabháil, an iarracht, agus maidir le gnéithe eolaíochta agus bainistíochta eile, agus gnéithe a bhaineann leis an gcabhlach agus leis na hiascaigh á gcur san áireamh;

(b)

go mbeidh prótacail láidre ann maidir le bailiú sonraí;

(c)

go mbeidh breathnóirí náisiúnta oilte agus faofa mar is ceart sula rachaidh siad i mbun oibre;

(d)

a mhéid is féidir, go ndéanfar an cur isteach is lú is féidir ar oibríochtaí soithí iascaireachta agus gaistí a bheidh i mbun iascaireachta i limistéar an Choinbhinsiúin.

6.   Soláthrófar sonraí agus faisnéis arna mbailiú faoi chlár breathnóirí gach Ballstáit don Choimisiún faoin 15 Iúil gach bliain. Cuirfidh an Coimisiún na sonraí agus an fhaisnéis sin ar aghaidh chuig SCRS agus chuig Rúnaíocht ICCAT, de réir mar is iomchuí.

Airteagal 51

Clár breathnóirí réigiúnacha ICCAT

1.   Beidh feidhm ag clár breathnóirí réigiúnacha ICCAT san Aontas mar atá leagtha amach i mír 2 go mír 6 agus mar atá sonraithe tuilleadh in Iarscríbhinn VII.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh breathnóir réigiúnach ICCAT i láthair:

(a)

ar gach bád soitheach peas-saighne atá údaraithe tuinníní gorma a iascach;

(b)

gach uair a dhéanfar tuinníní gorma a aistriú ó shoitheach peas-saighne;

(c)

gach uair a dhéanfar tuinníní gorma a aistriú ó ghaistí go dtí caighin iompair;

(d)

le linn gach aistriú ó fheirm amháin go feirm eile;

(e)

gach uair a dhéanfar tuinníní gorma a chur i gcaighean ar fheirmeacha;

(f)

gach uair a dhéanfar tuinníní gorma a shaothrú ar fheirmeacha.

3.   Ní údarófar do shoitheach pheas-saighne nach bhfuil breathnóir réigiúnach ICCAT i láthair orthu bheith ag iascaireacht ná a bheith ag oibriú in iascach tuinníní gorma.

4.   Ballstáit atá freagrach as feirmeacha, áiritheoidh siad go mbeidh breathnóir réigiúnach ICCAT i láthair gach uair a dhéanfar tuinníní gorma a chur i gcaighean chomh maith le gach uair a dhéanfar tuinníní gorma a shaothrú ar na feirmeacha sin.

5.   Beidh, go háirithe, na tascanna seo a leanas ag breathnóirí réigiúnacha ICCAT:

(a)

breathnóireacht agus faireachán go bhfuil oibríochtaí iascaireachta agus feirmeoireachta i gcomhréir le bearta caomhnaithe agus bainistíochta ábhartha ICCAT;

(b)

dearbhuithe aistrithe ICCAT dá dtagraítear in Airteagal 38, tuarascálacha ar an oibríocht cur i gcaighean dá dtagraítear in Airteagal 47 agus BCDanna a shíniú i gcás ina n-aontaíonn siad go bhfuil an fhaisnéis sna doiciméid sin i gcomhréir leis an mbreathnóireacht a rinne siad;

(c)

obair eolaíochta, amhail samplaí a bhailiú, de réir mar a éilíonn ICCAT, bunaithe ar na treoracha ó SCRS.

6.   Áiritheoidh an Ballstát brataí nach gcuirfidh máistrí, criúnna, úinéirí feirmeacha, úinéirí gaistí ná úinéirí soithí bac ná imeagla ar bhreathnóirí réigiúnacha ICCAT atá i mbun a ndualgas ná nach gcuirfidh siad isteach orthu agus áiritheoidh an Ballstát brataí freisin nach n-imreoidh siad tionchar orthu, nach dtabharfaidh siad breab dóibh ná nach ndéanfaidh siad iarracht breab a thabhairt dóibh.

ROINN 7

Cigireachtaí agus cros-seiceálacha

Airteagal 52

Scéim ICCAT maidir le Comhchigireacht Idirnáisiúnta

1.   Beidh feidhm laistigh den Aontas ag Scéim ICCAT maidir le Comhchigireacht Idirnáisiúnta (“scéim ICCAT”) a leagtar síos in Iarscríbhinn VIII.

2.   Déanfaidh Ballstáit a bhfuil a soithí iascaireachta údaraithe tuinníní gorma san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir a iascach cigirí a cheapadh agus cuirfear cigireachtaí ar muir ar bun faoi scéim ICCAT.

3.   I gcás go bhfuil níos mó ná 15 shoitheach iascaireachta de chuid Ballstáit i mbun gníomhaíochtaí iascaireachta a bhaineann le tuinníní gorma i limistéar an Choinbhinsiúin ag aon tráth amháin, déanfaidh an Ballstát sin soitheach cigireachta a chur amach chun críocha cigireachta agus rialaithe ar muir i limistéar an Choinbhinsiúin feadh na tréimhse a mbeidh na soithí sin sa limistéar sin lena linn. Measfar go mbeidh an oibleagáid comhlíonta i gcás ina gcomhoibríonn Ballstáit le chéile chun soitheach cigireachta a chur amach nó i gcás ina ndéantar soitheach cigireachta de chuid an Aontais a chur amach i limistéar an Choinbhinsiúin.

4.   Féadfaidh an Coimisiún nó comhlacht a ainmneoidh sé cigirí de chuid an Aontais a shannadh do scéim ICCAT.

5.   Déanfaidh an Coimisiún nó comhlacht a ainmneoidh sé na gníomhaíochtaí faireachais agus cigireachta a chomhordú don Aontas. Féadfaidh an Coimisiún, in éineacht leis na Ballstáit ábhartha, cláir chomhchigireachta a leagan síos le cur ar chumas an Aontais a oibleagáid faoi scéim ICCAT a chomhlíonadh. Glacfaidh na Ballstáit a bhfuil a soithí iascaireachta i mbun tuinníní gorma a iascach na bearta is gá chun cur i bhfeidhm na gclár sin a éascú go háirithe maidir leis na hacmhainní daonna agus ábhair is gá agus maidir leis na tréimhsí a úsáidfear na hacmhainní sin agus na limistéir gheografacha ina n-úsáidfear iad.

6.   Faoin 1 Aibreán gach bliain, tabharfaidh na Ballstáit don Choimisiún ainmneacha na gcigirí agus na soithí cigireachta a bhfuil sé beartaithe acu iad a shannadh do scéim ICCAT le linn na bliana. Bainfidh an Coimisiún úsáid as an bhfaisnéis sin gach bliain chun plean maidir le rannpháirtíocht an Aontais i scéim ICCAT a leagan síos, i gcomhar leis na Ballstáit, plean a sheolfaidh sé ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT agus chuig na Ballstáit.

Airteagal 53

Pleananna cigireachta a tharchur

1.   Faoin 31 Eanáir gach bliain, cuirfidh na Ballstáit a bpleananna cigireachta ar aghaidh chuig an gCoimisiún. Leagfar na pleananna cigireachta amach i gcomhréir leis an méid seo a leanas:

(a)

na cuspóirí, na tosaíochtaí, agus na nósanna imeachta chomh maith le tagarmharcanna le haghaidh gníomhaíochtaí cigireachta atá leagtha amach sa Chlár um rialú sonrach agus cigireacht maidir leis an tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir a bunaíodh faoi Airteagal 95 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009;

(b)

an Clár gníomhaíochta náisiúnta um an tuinnín gorm a rialú san Atlantach thoir agus sa Mheánmhuir a bunaíodh faoi Airteagal 46 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009.

2.   Cuirfidh an Coimisiún na pleananna cigireachta náisiúnta le chéile agus déanfaidh sé iad a chomhtháthú i bplean cigireachta an Aontais. Cuirfidh an Coimisiún an plean sin ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT, le go bhformhuineoidh ICCAT é, maille leis na pleananna dá dtagraítear in Airteagal 6(1).

Airteagal 54

Cigireachtaí i gcás sáruithe

1.   Déanfaidh an Ballstát brataí an beart atá leagtha amach i mír 2 den Airteagal seo más rud é go bhfuil na ráitis seo a leanas faoi shoitheach a bhfuil a bhratach ar foluain air fíor:

(a)

níor chomhlíon sé a cheanglas tuairiscithe dá dtagraítear in Airteagal 25 agus in Airteagal 26; nó

(b)

rinne sé sárú ar fhorálacha an Rialacháin seo, in Airteagal 89 go hAirteagal 93 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 nó i gCaibidil IX de Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008.

2.   Áiritheoidh an Ballstát brataí go ndéanfar cigireacht fhisiciúil faoina údarás ina gcalafoirt nó go ndéanfaidh duine eile a bheidh ainmnithe aige é i gcás nach bhfuil an soitheach i gceann dá chalafoirt.

Airteagal 55

Cros-seiceáil

1.   Fíoróidh gach Ballstát tuarascálacha na mbreathnóirí agus sonraí VMS, tarchur logleabhar agus faisnéise ábhartha atá taifeadta i logleabhair a shoithí iascaireachta sna doiciméid maidir le haistriú nó trasloingsiú agus sna BCDanna i gcomhréir le hAirteagal 109 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, agus bainfidh siad úsáid as tuarascálacha cigireachta chomh maith le rudaí eile chuige sin.

2.   Déanfaidh gach Ballstát cros-seiceálacha ar gach tabhairt i dtír, trasloingsiú nó cur i gcaighean idir na cainníochtaí de réir an speicis a taifeadadh i logleabhar an tsoithigh iascaireachta nó idir na cainníochtaí de réir an speicis a taifeadadh ar an dearbhú aistrithe nó trasloingsithe agus na cainníochtaí a taifeadadh ar an dearbhú maidir le gabháil a thabhairt i dtír nó ar an dearbhú maidir le cur i gcaighean, agus aon doiciméid ábhartha eile, amhail sonrasc agus/nó nótaí díolacháin i gcomhréir le hAirteagal 109 de Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009.

ROINN 8

Cur ar an margadh

Airteagal 56

Bearta margaíochta

1.   Gan dochar do Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009, Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (19), cuirfear toirmeasc ar an tuinnín gorm a thrádáil san Aontas, a thabhairt i dtír, a allmhairiú, a onnmhairiú, a chur i gcaighean chun críocha ramhraithe nó feirmeoireachta, a athonnmhairiú nó a thrasloingsiú mura mbeidh na doiciméid bheachta iomlána agus bhailíochtaithe a leagtar amach sa Rialachán seo, i Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 agus in Airteagal 4b de Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, ag gabháil leis.

2.   Beidh toirmeasc ar thuinníní gorma a thrádáil san Aontas, a allmhairiú, a thabhairt i dtír, a chur i gcaighean le haghaidh ramhraithe nó feirmeoireachta, a phróiseáil, a onnmhairiú, a athonnmhairiú agus a thrasloingsiú sna cásanna a leanas:

(a)

is soithí iascaireachta nó gaistí de chuid stáit bhrataí nach bhfuil cuóta, teorainn ghabhála ná cionroinn iarrachta iascaireachta aici do thuinnín gorm ón Atlantach Thoir agus ón Mheánmhuir, faoi théarmaí bhearta caomhnaithe agus bainistithe ICCAT a ghabh an tuinnín gorm; nó

(b)

ba é soitheach iascaireachta nó gaiste a raibh a chuóta indibhidiúil nó a raibh deiseanna iascaireachta de chuid a Bhallstáit ídithe tráth na gabhála a gabhadh an tuinnín gorm.

3.   Gan dochar do Rialacháin (CE) Uimh. 1224/2009, (CE) Uimh. 1005/2008 agus (AE) Uimh. 1379/2013, beidh toirmeasc ar thrádáil Aontais, ar allmhairí, ar thabhairt i dtír, ar phróiseáil agus ar onnmhairí i dtuinnín gorm ó fheirmeacha ramhraithe nó feirmeoireachta nach gcomhlíonann na Rialacháin dá dtagraítear i mír 1.

CAIBIDIL VI

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 57

Meastóireacht

Faoin 15 Meán Fómhair gach bliain, cuirfidh na Ballstáit tuarascáil mhionsonraithe maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo faoi bhráid an Choimisiúin. Faoin 15 Deireadh Fómhair gach bliain, bunaithe ar an bhfaisnéis a gheofar ó na Ballstáit, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil mhionsonraithe maidir le cur chun feidhme Moladh 14-04 ICCAT faoi bhráid Rúnaíocht ICCAT.

Airteagal 58

Maoiniú

Chun críocha Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (20), measfar gur plean ilbhliantúil de réir bhrí Airteagal 9 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 a bheidh sa phlean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir.

Airteagal 59

Cur chun feidhme

1.   Beidh an Coiste um Iascach agus Dobharshaothrú a bunaíodh le hAirteagal 47 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 de chúnamh ag an gCoimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 60

Aisghairm

1.   Aisghairtear leis seo Rialachán (CE) Uimh. 302/2009.

2.   Déanfar na tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil a leagtar amach in Iarscríbhinn XIII.

Airteagal 61

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 14 Meán Fómhair 2016.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

I. KORČOK


(1)  IO C 383, 17.11.2015, lch. 100.

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 23 Meitheamh 2016 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 18 Iúil 2016.

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

(4)  An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (“an Coinbhinsiún”) (IO L 162, 18.6.1986, lch. 34).

(5)  Rialachán (CE) Uimh. 1559/2007 ón gComhairle an 17 Nollaig 2007 lena mbunaítear plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 (IO L 340, 22.12.2007, lch. 8).

(6)  Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle an 6 Aibreán 2009 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 43/2009 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1559/2007 (IO L 96, 15.4.2009, lch. 1).

(7)  Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir (IO L 157, 16.6.2012, lch. 1).

(8)  Rialachán (AE) Uimh. 544/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir (IO L 163, 29.5.2014, lch. 7).

(9)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 ón gCoimisiún an 18 Samhain 2014 maidir le cur chun feidhme oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais, amhail dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh agus faoin gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (IO L 16, 23.1.2015, lch. 23).

(10)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

(11)  Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle an 20 Samhain 2009, lena mbunaítear córas rialaithe Aontais chun comhlíonadh rialacha an chomhbheartais iascaigh a áirithiú, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 847/96, (CE) Uimh. 2371/2002, (CE) Uimh. 811/2004, (CE) Uimh. 768/2005, (CE) Uimh. 2115/2005, (CE) Uimh. 2166/2005, (CE) Uimh. 388/2006, (CE) Uimh. 509/2007, (CE) Uimh. 676/2007, (CE) Uimh. 1098/2007, (CE) Uimh. 1300/2008, (CE) Uimh. 1342/2008, agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 2847/93, (CE) Uimh. 1627/94 agus (CE) Uimh. 1966/2006, (IO L 343, 22.12.2009, lch. 1.).

(12)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 404/2011 ón gCoimisiún an 8 Aibreán 2011 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle lena mbunaítear córas rialaithe Comhphobail chun comhlíonadh rialacha an Chomhbheartais Iascaigh a áirithiú. (IO L 112, 30.4.2011, lch. 1).

(13)  Rialachán (CE) Uimh. 1005/2008 ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2008 lena mbunaítear córas Comhphobail chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chosc, a dhíspreagadh agus a dhíothú, lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 2847/93, Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001 agus Rialachán (CE) Uimh. 601/2004 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1093/94 agus Rialachán (CE) Uimh. 1447/1999 (IO L 286, 29.10.2008, lch. 1).

(14)  Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/156/AE ón gCoimisiún an 19 Márta 2014 lena mbunaítear clár sonrach rialaithe agus cigireachta maidir le hiascaigh atá ag saothrú stoc de thuinníní gorma san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir, de cholgáin sa Mheánmhuir agus iascaigh atá ag saothrú stoc de shairdíní agus d'ainseabhaithe i Muir Aidriad Thuaidh (IO L 85, 21.3.2014, lch. 15).

(15)  An Tuarascáil ó Chruinniú Idir-Sheisiúnach an Choiste um Chomhlíonadh, Maidrid, an Spáinn — Feabhra 24 go 26, 2010), pointe 5 agus Aguisín 3 atá i gceangal le hIarscríbhinn 4.2.

(16)  Rialachán (CE) Uimh. 26/2004 ón gCoimisiún an 30 Nollaig 2003 maidir leis an gclár de chabhlaigh iascaireachta an Chomhphobail (IO L 5, 9.1.2004, lch. 25).

(17)  Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001 ón gComhairle an 27 Meán Fómhair 2001 lena leagtar síos na bearta is infheidhme maidir le hiascaireacht a dhéanamh ar stoic áirithe éisc mór-imirceach (IO L 263, 3.10.2001, lch 1).

(18)  Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle (IO L 194, 24.7.2010, lch. 1).

(19)  Rialachán (AE) Uimh. 1379/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le comheagrú na margaí i dtáirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1184/2006 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 104/2000 ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 1).

(20)  Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 149, 20.5.2014, lch. 1).


IARSCRÍBHINN I

Coinníollacha sonracha is infheidhme maidir leis na hiascaigh dá dtagraítear in Airteagal 14(2)

1.

De bhreis ar na forálacha atá leagtha amach in Airteagal 9(3), is é an líon soithí gabhála de chuid an Aontais a bhí páirteach in iascach sonrach tuinníní gorma in 2006 an t-uaslíon bád baoite agus trálála a bheidh údaraithe tuinníní gorma a iascach san Atlantach Thoir faoi réir na gcoinníollacha sonracha is infheidhme maidir leis an maolú dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 14(2).

2

De bhreis ar na forálacha atá leagtha amach in Airteagal 9(3), is é an líon soithí gabhála de chuid an Aontais a bhí páirteach in iascach sonrach tuinníní gorma in 2008 an t-uaslíon soithí gabhála a bheidh údaraithe tuinníní gorma a iascach sa Mhuir Aidriad chun críocha feirmeoireachta faoi réir na gcoinníollacha sonracha is infheidhme maidir leis an maolú dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 14(2). Chun na críche sin, cuirfear san áireamh líon na soithí gabhála de chuid na Cróite a bhí páirteach in iascach sonrach tuinníní gorma in 2008.

3.

De bhreis ar na forálacha atá leagtha amach in Airteagal 9(3), is é an líon soithí gabhála de chuid an Aontais a bhí páirteach in iascach sonrach tuinníní gorma in 2008 an t-uaslíon bád baoite, bád spiléar agus bád lámhdhorú a bheidh údaraithe tuinníní gorma a iascach sa Mheánmhuir faoi réir na gcoinníollacha sonracha is infheidhme maidir leis an maolú dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 14(2).

4.

Déanfar an t-uaslíon soithí gabhála arna shocrú i gcomhréir le pointí 1, 2 agus 3 den Iarscríbhinn seo a leithroinnt ar na Ballstáit i gcomhréir le CFAE agus le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

5.

Ní leithroinnfear níos mó ná 7 % de chuóta an Aontais i dtaca le tuinníní gorma idir 8 kg nó 75 cm agus 30 kg nó 115 cm ar na soithí gabhála údaraithe dá dtagraítear i bpointe (a) d'Airteagal 14(2) agus i bpointe 1 den Iarscríbhinn seo. Déanfar an cuóta sin a leithroinnt ar na Ballstáit i gcomhréir le CFAE agus le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

6.

De mhaolú ar phointe (a) d'Airteagal 14(2), féadfar suas le 100 tona den chuóta de 7 % dá dtagraítear i bpointe 5 den Iarscríbhinn seo a leithroinnt ar bháid bhaoite is lú ná 17 méadar chun tuinníní gorma nach lú ná 6,4 kg nó 70 cm a ghabháil.

7.

An uas-leithroinnt de chuóta an Aontais ar Bhallstáit le haghaidh iascaireacht faoi réir na gcoinníollacha sonracha is infheidhme faoin maolú dá dtagraítear i bpointe (b) d'Airteagal 14(2) agus i bpointe 2 den Iarscríbhinn seo, déanfar í a shocrú i gcomhréir le CFAE agus le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

8.

Ní leithroinnfear níos mó ná 2 % de chuóta an Aontais i dtaca le tuinníní gorma idir 8 kg nó 75 cm agus 30 kg nó 115cm ar na soithí gabhála údaraithe dá dtagraítear i bpointe (c) d'Airteagal 14(2) agus i bpointe 3 den Iarscríbhinn seo. Déanfar an cuóta sin a leithroinnt ar na Ballstáit i gcomhréir le CFAE agus le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.

9.

Gach Ballstát a bhfuil a bháid bhaoite, a bháid spiléar, a bháid lámhdhorú agus a bháid trálála údaraithe tuinníní gorma a iascach i gcomhréir le hAirteagal 14(2) agus i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo, leagfaidh siad amach na ceanglais seo a leanas maidir le clibeanna eireabaill:

(a)

déanfar clib eireabaill a ghreamú de gach tuinnín gorm a luaithe a dhíluchtófar é;

(b)

baineann uimhir aitheantais uathúil le gach clib eireabaill agus tá an uimhir sin ar gach doiciméad staidrimh maidir leis an tuinníní gorma agus déanfar í a scríobh lasmuigh d'aon phacáiste ina bhfuil tuinnín.


IARSCRÍBHINN II

Ceanglais maidir le logleabhair

A   SOITHÍ GABHÁLA

Íos-sonraíochtaí maidir le logleabhair iascaireachta:

1.

Beidh an logleabhar uimhrithe de réir na bileoige.

2.

Déanfar an logleabhar a chomhlánú gach lá (meán oíche) nó sula mbainfear an calafort amach.

3.

Déanfar an logleabhar a chomhlánú i gcás cigireachtaí ar muir.

4.

Coinneofar cóip amháin den bhileog i gceangal leis an logleabhar.

5.

Coinneofar logleabhair ar bord ar feadh bliain amháin d'oibríochtaí.

An t-íosmhéid faisnéise caighdeánaí le bheith i logleabhair iascaireachta:

1.

Ainm agus seoladh an mháistir.

2.

Dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar imigh an bád astu, dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar tháinig an bád i dtír iontu.

3.

Ainm an tsoithigh, an chláruimhir, uimhir ICCAT, an glao-chomhartha raidió idirnáisiúnta agus uimhir IMO (an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta) (má tá sí ar fáil).

4.

Trealamh iascaireachta:

(a)

cód EBT (Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe) le cur isteach;

(b)

toisí (e.g. fad, méid mogaill, líon duán).

5.

Oibríochtaí ar muir le haon líne amháin (ar a laghad) in aghaidh gach lá den turas, lena sonrófar:

(a)

an cineál gníomhaíochta (e.g. iascaireacht, gluaiseacht);

(b)

suíomh: déanfar suíomh beacht a thaifeadadh gach lá (i gcéimeanna agus i nóiméid) in aghaidh gach oibríocht iascaireachta nó um meánlae i gcás nach ndearnadh aon iascaireacht an lá sin;

(c)

taifead ar ghabhálacha, lena n-áirítear:

(1)

cód EBT;

(2)

an meáchan slánaithe i gcileagraim in aghaidh an lae;

(3)

an líon píosaí in aghaidh an lae.

I gcás soithí peas-saighne, ba cheart an fhaisnéis sin a thaifeadadh i gcomhair gach oibríochta iascaireachta lena n-áirítear i gcás nárbh ann d'aon ghabháil

6.

Síniú an mháistir.

7.

An modh chun meáchan a thomhas: meastachán, meá ar bord.

8.

Beomheáchan coibhéiseach na n-iasc a choinneofar sa logleabhar agus luaifear ann na fachtóirí coinbhéartachta a úsáideadh sa mheastóireacht.

An t-íosmhéid faisnéise le bheith i logleabhair iascaireachta i gcás tabhairt i dtír nó trasloingsithe:

1.

Dátaí agus ainm an chalafoirt inar tugadh an ghabháil éisc i dtír nó inar trasloingsíodh í.

2.

Táirgí:

(a)

an speiceas agus cur i láthair de réir chód EBT;

(b)

líon na n-iasc nó na mboscaí agus an chainníocht i gcileagraim.

3.

Síniú an mháistir nó ghníomhaire an tsoithigh.

4.

I gcás trasloingsithe: ainm an tsoithigh ghlactha, a bhratach agus a uimhir ICCAT.

An t-íosmhéid faisnéise le bheith i logleabhair iascaireachta i gcás aistriú i gcaighean:

1.

Dáta, am agus suíomh (domhanleithead / domhanfhad) aistrithe.

2.

Táirgí:

(a)

sainaithint speicis de réir chód EBT;

(b)

líon na n-iasc agus an chainníocht i gcileagraim a aistríodh i gcaighean;

3.

Ainm an tsoithigh tarraingthe, a bhratach agus a uimhir ICCAT.

4.

Ainm na feirme cinn scríbe agus a huimhir ICCAT.

5.

I gcás COI, de breis ar an bhfaisnéis atá leagtha síos i bpointí 1 go dtí 4, déanfaidh na máistrí an fhaisnéis seo a leanas a thaifeadadh ina logleabhar:

(a)

maidir leis an soitheach gabhála atá i mbun na héisc a aistriú i gcaighean:

an líon gabhálacha a tugadh ar bord,

an líon gabhálacha arna chomhaireamh in aghaidh a chuóta indibhidiúil,

ainmneacha na soithí eile a bhí páirteach sa COI;

(b)

maidir leis na soithí gabhála eile a bhí páirteach sa COI céanna ach nach raibh baint acu le haistriú na n-iasc:

ainmneacha na soithí sin, a nglao-chomharthaí raidió idirnáisiúnta agus a n-uimhreacha ICCAT,

nár tugadh aon ghabhálacha ar bord nó nár aistríodh iad i gcaighean,

an líon gabhálacha arna chomhaireamh in aghaidh a gcuótaí indibhidiúla,

ainm agus uimhir ICCAT an tsoithigh ghabhála dá dtagraítear i bpointe (a).

B   SOITHÍ TARRAINGTHE

1.

Déanfaidh máistir soithigh tarraingthe an fhaisnéis seo a leanas a thaifeadadh sa logleabhar laethúil: an dáta, an t-am agus an suíomh aistrithe, na cainníochtaí a aistríodh (líon na n-iasc agus an chainníocht i gcileagraim), uimhir an chaighin, chomh maith le hainm, bratach agus uimhir ICCAT an tsoithigh gabhála, ainm agus uimhir ICCAT aon soithigh/aon soithí eile a bhí páirteach, ainm agus uimhir ICCAT na feirme cinn scríbe, agus uimhir dearbhúcháin aistrithe ICCAT.

2.

Déanfar aistrithe eile chuig soithí coimhdeachta nó chuig soitheach tarraingthe eile a thuairisciú agus tabharfar an fhaisnéis chéanna agus atá i bpointe 1 chomh maith le hainm, bratach agus uimhir ICCAT an tsoithigh choimhdeachta nó tharraingthe agus a n-uimhir dhearbhúcháin aistrithe ICCAT.

3.

Beidh mionsonraí na n-aistrithe ar fad a rinneadh le linn an tséasúir iascaireachta sa logleabhar laethúil. Coimeádfar an logleabhar laethúil ar bord agus beidh sé le fáil tráth ar bith chun críocha rialaithe.

C   SOITHÍ COIMHDEACHTA

1.

Déanfaidh an máistir ar shoitheach coimhdeachta na gníomhaíochtaí a thaifeadadh go laethúil sa logleabhar lena n-áirítear an dáta, an t-am agus an suíomh, na cainníochtaí de thuinníní gorma a tugadh ar bord, agus ainm an tsoithigh iascaireachta, na feirme nó an ghaiste lena bhfuil sé/sí ag oibriú.

2.

Beidh mionsonraí na ngníomhaíochtaí ar fad a rinneadh le linn an tséasúir iascaireachta sa logleabhar laethúil. Coimeádfar an logleabhar laethúil ar bord agus beidh sé le fáil tráth ar bith chun críocha rialaithe.

D   SOITHÍ PRÓISEÁLA

1.

Déanfaidh an máistir ar shoitheach próiseála an fhaisnéis seo a leanas a thaifeadadh sa logleabhar laethúil: dáta, am agus suíomh na ngníomhaíochtaí agus na cainníochtaí a trasloingsíodh agus líon agus meáchan na dtuinníní gorma a fuarthas ó fheirmeacha, ó ghaistí nó ó shoithí gabhála más infheidhme. Ba cheart don mháistir ainmneacha agus uimhreacha ICCAT na bhfeirmeacha, na ngaistí nó an tsoithigh gabhála sin a thuairisciú chomh maith.

2.

Coinneoidh máistir soithigh phróiseála logleabhar próiseála laethúil ina sonrófar meáchan slánaithe agus líon na n-iasc a aistríodh nó a trasloingsíodh, an fachtóir coinbhéartachta a úsáideadh, agus na meáchain agus na cainníochtaí de réir chur i láthair an táirge.

3.

Coinneoidh máistir soithigh phróiseála plean stuála ina sonrófar ionad agus cainníochtaí gach speicis agus gach cur i láthair.

4.

Beidh mionsonraí na dtrasloingsithe ar fad a rinneadh le linn an tséasúir iascaireachta sa logleabhar laethúil. Coimeádfar an logleabhar laethúil, an logleabhar próiseála, an plean stuála agus leaganacha bunaidh dearbhuithe trasloingsithe ICCAT ar bord agus beidh siad le fáil tráth ar bith chun críocha rialaithe.


IARSCRÍBHINN III

Dearbhú Trasloingsithe ICCAT

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN IV

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN V

Foirm maidir le tuairisciú gabhála

Bratach:

Uimhir ICCAT

Ainm an tsoithigh

Dáta tosaigh na tuarascála

Dáta deiridh na tuarascála

Fad ama na tuarascála (d)

Dáta gabhála

Suíomh na gabhála

Gabháil

Meáchan luaite i gcás comhoibríocht iascaireachta (kg)

Domhanleithead

Domhanfhad

Meáchan (kg)

Líon píosaí

Meánmheáchan (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IARSCRÍBHINN VI

Comhoibríocht iascaireachta

An stát brataí

Ainm an tsoithigh

Uimhir ICCAT

Fad ama na hoibríochta

Céánnacht na n-oibreoirí

Cuóta indibhidiúil an tsoithigh

Scála leithroinnte in aghaidh an tsoithigh

Feirm ramhraithe agus feirmeoireachta is ceann scríbe

CPC

Uimhir ICCAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dáta …

Bailíochtú an stáit bhrataí …


IARSCRÍBHINN VII

Clár breathnóirí réigiúnacha ICCAT

BREATHNÓIRÍ RÉIGIÚNACHA ICCAT A SHANNADH

1.

Beidh na cáilíochtaí seo a leanas ag gach breathnóir réigiúnach ICCAT ionas go mbeidh sé in ann a thascanna a chur i gcrích:

(a)

taithí leordhóthanach le go mbeidh sé in ann speiceas agus trealamh iascaireachta a shainaithint;

(b)

eolas sásúil ar bhearta caomhnaithe agus bainistithe ICCAT a mheasúnaítear le teastas arna sholáthar ag na Ballstáit ar bhonn threoirlínte traenála ICCAT;

(c)

cumas maidir le breathnóireacht agus taifead beacht a dhéanamh;

(d)

eolas sásúil ar theanga bhratach an tsoithigh nó na feirme ar a bhfuil siad i mbun breathnóireachta.

OIBLEAGÁIDÍ BHREATHNÓIR RÉIGIÚNACH ICCAT

2.

Maidir le breathnóirí réigiúnacha ICCAT:

(a)

beidh an traenáil theicniúil mar a cheanglaítear faoi na treoirlínte atá bunaithe ag ICCAT déanta acu;

(b)

beidh náisiúntacht ceann de na Ballstáit acu, agus, a mhéid is féidir, ní náisiúntacht stát na feirme nó an ghaiste nó stát brataí an tsoithigh pheas-saighne a bheidh acu. Más as an gcaighean a shaothraítear tuinníní gorma agus má thrádáiltear iad mar tháirgí úra, áfach, féadfaidh náisiúntacht an Bhallstáit atá freagrach as an bhfeirm a bheith ag breathnóir réigiúnach ICCAT atá ag déanamh breathnóireachta ar an saothrú sin.

(c)

ní mór iad a bheith in ann na tascanna atá leagtha amach i bpointe 3 a dhéanamh;

(d)

ní mór iad a bheith ar an liosta de bhreathnóirí réigiúnacha ICCAT a choimeádann ICCAT;

(e)

ní mór gan aon leas airgeadais ná tairbhiúil reatha a bheith acu in iascach tuinníní gorma.

TASCANNA BHREATHNÓIRÍ RÉIGIÚNACHA ICCAT

3.

Is éard a bheidh i dtascanna bhreathnóirí réigiúnacha ICCAT, go háirithe:

(a)

i gcás breathnóirí ar shoithí peas-saighne, déanfaidh siad faireachán ar a mhéad a chomhlíonann na soithí peas-saighne na bearta ábhartha caomhnaithe agus bainistíochta arna nglacadh ag ICCAT. Go háirithe, déanfaidh an breathnóir réigiúnach na bearta sonracha seo:

(1)

i gcásanna ina mbraitheann breathnóir réigiúnach ICCAT neamh-chomhlíonadh féideartha le moladhtaí ICCAT, déanfaidh sé/sí an fhaisnéis sin a thíolacadh gan mhoill chuig cuideachta chur chun feidhme bhreathnóirí réigiúnacha ICCAT a chuirfidh an fhaisnéis faoi bhráid údaráis stát brataí an tsoithigh gabhála gan mhoill.

(2)

taifeadadh agus tuairisciú maidir leis na gníomhaíochtaí iascaireachta a rinneadh;

(3)

breathnóireacht agus meastachán ar ghabhálacha agus fíorú iontrálacha a chuirtear sa logleabhar;

(4)

tuarascáil laethúil a eisiúint maidir le gníomhaíochtaí aistrithe na soithí peas-saighne;

(5)

soithí a aimsiú a d'fhéadfadh bheith i mbun iascaireachta in aghaidh bearta caomhnaithe agus bainistíochta ICCAT agus taifead a choinneáil ar na soithí sin;

(6)

taifeadadh agus tuairisciú ar na gníomhaíochtaí aistrithe a rinneadh;

(7)

suíomh an tsoithí agus é i mbun aistrithe a fhíorú;

(8)

breathnóireacht agus meastachán ar tháirgí arna n-aistriú, lena n-áirítear trí thaifid físe a athbhreithniú;

(9)

fíorú agus taifeadadh ar ainm agus uimhir ICCAT an tsoithigh iascaireachta lena mbaineann;

(10)

obair eolaíochta amhail sonraí maidir le Tasc II a bhailiú, ar éileamh ó Choimisiún ICCAT, ar bhonn na dtreoracha ó SCRS;

(b)

i gcás breathnóirí réigiúnacha ICCAT ar fheirmeacha agus gaistí, faireachán ar a mhéad a chomhlíontar na bearta ábhartha caomhnaithe agus bainistíochta a ghlac ICCAT. Déanfaidh breathnóir réigiúnach ICCAT na rudaí sonracha seo:

(1)

na sonraí ar an dearbhú aistrithe agus ar an dearbhú cur i gcaighean agus ar an BCD a fhíorú, lena n-áirítear trí fhístaifid a athbhreithniú;

(2)

na sonraí ar an dearbhú aistrithe agus ar an dearbhú cur i gcaighean agus ar na BCDanna a fhíorú;

(3)

tuarascáil laethúil a eisiúint maidir le gníomhaíochtaí aistrithe na bhfeirmeacha agus na ngaistí;

(4)

gan an dearbhú aistrithe agus an dearbhú cur i gcaighean agus na BCDanna a chomhshíniú ach amháin i gcás ina n-aontaíonn sé/sí go bhfuil an fhaisnéis ar na doiciméid sin i gcomhréir leis an mbreathnóireacht a rinne sé/sí agus fístaifead comhlíontach ann freisin de réir na gceanglas dá dtagraítear in Airteagal 35(1) agus in Airteagal 44(1);

(5)

obair eolaíochta, amhail samplaí a bhailiú, de réir mar a éilíonn an Coimisiún, ar bhonn na dtreoracha ó SCRS;

(6)

clárú agus deimhniú má tá aon chineál clibe ann, marcanna nádúrtha san áireamh, agus fógra a thabhairt má tá aon chomhartha ann gur baineadh clibeanna ar shiúl le déanaí;

(c)

tuarascálacha ginearálta a chur i dtoll a chéile ina dtiomsófar an fhaisnéis arna bailiú i gcomhréir leis an bpointe seo agus deis a thabhairt don mháistir agus don oibreoir feirme aon fhaisnéis ábhartha a chur sna tuarascálacha sin;

(d)

an tuarascáil ghinearálta dá dtagraítear i bpointe (c) a chur faoi bhráid na Rúnaíochta laistigh de 20 lá ó dheireadh na tréimhse breathnóireachta;

(e)

déanfaidh siad aon fheidhm eile arna sainiú ag Coimisiún ICCAT a fheidhmiú.

4.

Déileálfaidh breathnóir réigiúnach ICCAT leis an bhfaisnéis go léir maidir le hoibríochtaí iascaireachta agus aistrithe na soithí peas-saighne agus na bhfeirmeacha mar fhaisnéis rúnda agus glacfaidh sé leis an gceanglas sin i scríbhinn mar choinníoll lena cheapachán mar bhreathnóir réigiúnach ICCAT.

5.

Comhlíonfaidh breathnóir réigiúnach ICCAT ceanglais arna mbunú i ndlíthe agus rialacháin an stáit bhrataí nó an stáit fheirme a bhfuil dlínse aige ar an soitheach nó ar an bhfeirm a bhfuil an breathnóir réigiúnach sannta dó nó di.

6.

Urramóidh breathnóir réigiúnach ICCAT an t-ordlathas agus na rialacha iompraíochta ginearálta atá i bhfeidhm ar gach pearsanra soithigh agus feirme, ar choinníoll nach gcuireann na rialacha sin isteach ar dhualgais bhreathnóir réigiúnach ICCAT faoin gclár seo, ná ar na hoibleagáidí ar fhoireann soithigh agus feirme atá leagtha amach i bpointe 7 den Iarscríbhinn seo agus in Airteagal 51(6).

OIBLEAGÁIDÍ NA mBALLSTÁT BRATAÍ I LEITH BHREATHNÓIRÍ RÉIGIÚNACHA ICCAT

7.

Áiritheoidh na Ballstáit a bhfuil an soitheach peas-saighne, an fheirm nó an gaiste faoina gcúram, an méid a leanas maidir le breathnóirí réigiúnacha ICCAT:

(a)

go bhfuil rochtain acu ar fhoireann an tsoithigh, na feirme agus an ghaiste agus ar threalamh, caighin agus fearas;

(b)

go bhfuil rochtain acu, ar iarraidh, ar an trealamh seo a leanas, má tá sé ar bord na soithí dá bhfuil siad sannta, d'fhonn comhlíonadh a ndualgais mar atá leagtha amach i bpointe 3 den Iarscríbhinn seo a éascú:

(1)

trealamh loingseoireachta satailíte,

(2)

scáileáin féachana taispeána radair nuair a bhítear á n-úsáid,

(3)

modhanna leictreonacha cumarsáide;

(c)

go gcuirtear cóiríocht, lena n-áirítear lóistín, bia agus áiseanna sláintíochta leordhóthanacha, ar fáil dóibh, atá ar chomhchaighdeán lena bhfuil ar fáil d'oifigigh;

(d)

go gcuirtear spás leordhóthanach ar an droichead nó ar an teach píolóta ar fáil dóibh le haghaidh obair chléireachais, chomh maith le spás ar an deic atá leordhóthanach chun dualgais bhreathnóireachta a chomhlíonadh.

COSTAIS A THAGANN AS CLÁR BREATHNÓIRÍ RÉIGIÚNACHA ICCAT

8.

Seasfaidh gach oibreoir feirme nó úinéir soithigh peas-saighne na costais go léir a thagann as clár breathnóirí réigiúnacha ICCAT a chur i bhfeidhm.


IARSCRÍBHINN VIII

Scéim ICCAT maidir le comhchigireacht idirnáisiúnta

D'aontaigh ICCAT an méid seo a leanas ag a Cheathrú Gnáthchruinniú (Maidrid, Samhain 1975) agus ag a Chruinniú Bliantúil in 2008 in Marrakech:

De bhun mhír 3 d'Airteagal IX den Choinbhinsiún, molann Coimisiún ICCAT go ndéanfar na socruithe seo a leanas a bhunú maidir le rialú idirnáisiúnta lasmuigh de na huiscí atá faoi dhlínse náisiúnta chun críche cur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin agus na bearta i bhfeidhm faoin gCoinbhinsiún a áirithiú:

I.   SÁRUITHE TROMCHÚISEACHA

1.

Chun críocha na nósanna imeachta seo, ciallaíonn sárú tromchúiseach ceann de na sáruithe seo a leanas ar fhorálacha bhearta caomhnaithe agus bainistíochta ICCAT arna nglacadh ag Coimisiún ICCAT:

(a)

iascaireacht gan cheadúnas, cead nó údarú eisithe ag an CPC brataí;

(b)

gan taifid leordhóthanacha a bheith coimeádta ar ghabháil agus sonraí a bhaineann le gabhálacha i gcomhréir le ceanglais tuairiscithe Choimisiún ICCAT nó míthuairisciú shuntasach ar ghabháil agus/nó sonraí a bhaineann le gabhálacha den chineál sin;

(c)

iascaireacht i limistéar dúnta;

(d)

iascaireacht le linn séasúr dúnta;

(e)

tógáil nó coinneáil d'aon turas speiceas a sháraíonn aon bheart caomhnaithe agus bainistithe is infheidhme arna ghlacadh ag ICCAT;

(f)

sárú suntasach ar theorainneacha nó cuótaí gabhála atá i bhfeidhm de bhun rialacha ICCAT;

(g)

trealamh iascaireachta toirmiscthe a úsáid;

(h)

marcanna, aitheantas nó clárú aon soithigh iascaireachta a fhalsú nó a cheilt d'aon ghnó;

(i)

fianaise maidir le himscrúdú ar shárú a cheilt, an fhianaise sin a chur as a riocht nó a scriosadh;

(j)

iliomad sáruithe ar neamhaird tromchúiseach iad ar bhearta i bhfheidhm de bhun ICCAT nuair a chuirtear le chéile iad;

(k)

cur in aghaidh cigire údaraithe nó breathnóir nó cur isteach air nó é a ionsaí, a imeaglú, a ghnéaschiapadh, nó cosc nó moill mhíchuí a chur air;

(l)

cur isteach ar VMS d'aon ghnó nó é a dhíchumasú;

(m)

sáruithe eile de réir mar a fhéadfaidh ICCAT a chinneadh, tar éis iad a bheith curtha san áireamh agus i gcúrsaíocht ar leagan athbhreithnithe de na nósanna imeachta sin;

(n)

iascaireacht a dhéanamh le cúnamh ó eitleáin bhreathnóireachta;

(o)

cur isteach ar an gcóras faireacháin satailíte agus/nó soitheach a úsáid gan an VMS;

(p)

gníomhaíocht aistrithe gan dearbhú aistrithe;

(q)

trasloingsiú ar muir.

2.

I gcás ina dtéitear ar bord agus ina ndéantar cigireacht ar shoitheach iascaireachta agus má aimsíonn an cigire údaraithe gníomhaíocht nó imthoisc a bheadh ina sárú tromchúiseach, mar atá sainithe i bpointe 1, lena linn, tabharfaidh údaráis stát brataí na soithí cigireachta fógra láithreach do stát brataí an tsoithigh iascaireachta, go díreach agus trí Rúnaíocht ICCAT chomh maith. Sna cásanna sin, cuirfidh an cigire aon long chigireachta de chuid stát brataí an tsoithigh iascaireachta arb eol í a bheith sa chomharsanacht ar an eolas faoi sin.

3.

Cláróidh cigire ICCAT na cigireachtaí a dhéanfar agus aon sáruithe a thabharfar faoi deara i logleabhar an tsoithigh iascaireachta.

4.

Tar éis na cigireachta dá dtagraítear i bpointe 2, áiritheoidh an Ballstát brataí go gcuirfidh an soitheach iascaireachta ábhartha stop le gach gníomhaíocht iascaireachta. Ceanglóidh an Ballstát brataí ar an soitheach iascaireachta dul chuig calafort arna ainmniú aige laistigh de 72 uair, áit a gcuirfear tús le himscrúdú.

5.

I gcás nach gceanglaítear ar an soitheach dul chuig calafort; soláthróidh an Ballstát brataí údar iomchuí go tráthúil don Choimisiún Eorpach a chuirfidh an fhaisnéis ar aghaidh chuig Rúnaíocht ICCAT, a chuirfidh í ar fáil do Pháirtithe Conarthacha eile ar iarraidh.

II.   CIGIREACHTAÍ A SHEOLADH

6.

Cigirí arna n-ainmniú ag na Páirtithe Conarthacha a dhéanfaidh na cigireachtaí. Tabharfar ainmneacha na ngníomhaireachtaí rialtais údaraithe agus ainm gach cigire arna ainmniú chun na críche sin ag a rialtas féin chuig Coimisiún ICCAT.

7.

Beidh bratach nó bratainn speisialta arna formheas ag Coimisiún ICCAT agus arna eisiúint ag Rúnaíocht ICCAT ar foluain ar longa atá i mbun dualgais dul ar bord agus cigireachta idirnáisiúnta i gcomhréir leis an Iarscríbhinn seo. Cuirfear ainmneacha na long a úsáidtear chuige sin chuig Rúnaíocht ICCAT chomh luath agus is féidir sula gcuirfear tús leis na gníomhaíochtaí cigireachta. Cuirfidh Rúnaíocht ICCAT faisnéis maidir le soithí cigireachta ainmnithe ar fáil do gach CPC, lena n-áirítear tríd an bhfaisnéis a chur suas ar a shuíomh gréasáin faoi chosaint pasfhocail;

8.

Beidh doiciméad aitheantais iomchuí arna eisiúint ag údaráis an stáit bhrataí ina sheilbh ag gach cigire, agus beidh an doiciméad aitheantais sin san fhoirm atá léirithe i bpointe 21 den Iarscríbhinn seo;

9.

Faoi réir na socruithe a comhaontaíodh faoi phointe 16, stopfaidh soitheach atá faoi bhrat Páirtí Chonarthaigh agus atá ag iascach tuinníní nó éisc atá cosúil le tuinníní i limistéar an Choinbhinsiúin lasmuigh de na huiscí dá dhlínse náisiúnta má thugann long a bhfuil bratainn ICCAT dá ndéantar cur síos uirthi i bpointe 7 ar foluain uirthi agus ar a bhfuil cigire comhartha iomchuí sa Chód Idirnáisiúnta Comharthaí, ach amháin má tá an soitheach i mbun oibríochtaí iascaireachta iarbhír, agus sa chás sin stopfaidh sé a luaithe a bheidh na hoibríochtaí sin curtha i gcrích aige. Tabharfaidh máistir an tsoithigh cead don bhuíon chigireachta mar atá sonraithe i bpointe 10 dul ar bord agus cuirfidh sé dréimire bordála ar fáil. Cuirfidh an máistir ar chumas na buíne cigireachta scrúdú a dhéanamh ar threalamh, ar ghabháil agus ar aon doiciméid ábhartha a mheasann an cigire a bhfuil gá leo chun comhlíonadh mholtaí Choimisiún ICCAT atá i bhfeidhm a fhíorú maidir le stát brataí an tsoithigh atá faoi réir cigireachta. Fairis sin, féadfaidh cigire aon mhínithe a mheasann sé a bhfuil gá leo a iarraidh.

10.

Déanfaidh oifigeach ceannais an tsoithigh chigireachta méid na buíne cigireachta a shocrú agus cúinsí ábhartha á gcur san áireamh aige. Beidh an páirtí cigireachta chomh beag agus is féidir chun na dualgais atá leagtha amach san Iarscríbhinn seo a dhéanamh go slán sábháilte.

11.

Agus é ag dul ar bord an tsoithigh, taispeánfaidh an cigire an doiciméadacht aitheantais a ndéantar cur síos uirthi i bpointe 8. Urramóidh an cigire rialacháin, nósanna imeachta agus cleachtais idirnáisiúnta a nglactar leo go ginearálta agus a bhaineann le sábháilteacht an tsoithigh a bhfuiltear ag déanamh cigireachta air agus a chriú, agus cuirfidh sé isteach a laghad is féidir ar ghníomhaíochtaí iascaireachta nó stuáil an táirge, agus a mhéid is féidir, seachnóidh sé aon ghníomhaíocht a mbeadh drochthionchar aici ar cháilíocht na gabhála ar bord;

Ní dhéanfaidh aon chigire níos mó ná a dhéanamh amach an bhfuil na moltaí sin ó Choimisiún ICCAT atá i bhfeidhm maidir le stát brataí an tsoithigh lena mbaineann á gcomhlíonadh. Agus é i mbun cigireachta, féadfaidh cigire aon chúnamh a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil a iarraidh ar mháistir an tsoithigh iascaireachta. Déanfaidh an cigire tuarascáil a tharraingt suas ar an gcigireacht i bhfoirm arna fhormheas ag Coimisiún ICCAT. Síneoidh an cigire an tuarascáil i láthair mháistir an tsoithigh agus beidh an máistir sin i dteideal aon bharúlacha a chur leis an tuarascáil é/í féin nó a chinntiú go gcuirtear leis an tuarascáil iad, a mheasann sé/sí a bheith oiriúnach agus síneoidh sé/sí na barúlacha sin.

12.

Tabharfar cóipeanna den tuarascáil do mháistir an tsoithigh agus do rialtas na buíne cigireachta, agus seolfaidh siad cóipeanna chuig údaráis inniúla stát brataí an tsoithigh ar a ndearnadh cigireacht agus chuig Coimisiún ICCAT. I gcás ina n-aimsítear aon sárú ar mholtaí ICCAT, cuirfidh an cigire aon long chigireachta de chuid Stát brataí an tsoithigh iascaireachta arb eol í a bheith sa chomharsanacht ar an eolas faoi sin chomh maith, más féidir.

13.

Mura nglacfar le cigire nó mura leanfar treoracha an chigire déileálfaidh stát brataí an tsoithigh a ndearnadh cigireacht air leis sin ar an gcaoi chéanna a ndéileáiltear le hiompar mar sin in aghaidh cigire náisiúnta.

14.

Déanfaidh an cigire a dhualgais faoi réir na socruithe sin i gcomhréir leis na rialacha atá leagtha amach sa Rialachán seo, ach fanfaidh sé faoi rialú oibríochtúil a n-údarás náisiúnta agus freagróidh sé dóibh.

15.

Déanfaidh Páirtithe Conarthacha tuarascálacha cigireachta, bileoga faisnéis aimsithe de réir Mholadh 94-09 agus ráitis a eascraíonn as cigireachtaí ar dhoiciméadacht arna ndéanamh ag cigirí eachtrannacha faoi na socruithe seo a mheas agus gníomhaíodh siad dá réir mar a ghníomhódh siad i gcás tuarascálacha a gcigirí náisiúnta i gcomhréir lena reachtaíocht náisiúnta. Ní fhorchuirfidh forálacha an phointe seo aon oibleagáid ar Pháirtí Conarthach luach fianaise níos airde a bhronnadh ar thuarascáil ó chigire eachtrannach ná mar a bheadh uirthi i dtír an chigire féin. Comhoibreoidh Páirtithe Conarthacha chun nósanna imeachta breithiúnacha nó de chineál eile a eascraíonn as tuarascáil ó chigire faoi réir na socruithe seo a éascú.

16.

(a)

Cuirfidh Páirtithe Conarthacha Coimisiún ICCAT ar an eolas faoin 15 Feabhra gach bliain maidir lena bpleananna sealadacha maidir le gníomhaíochtaí cigireachta a dhéanamh faoi réir an Rialacháin seo le linn na bliana féilire sin agus féadfaidh Coimisiún ICCAT moltaí a thabhairt do Pháirtithe Conarthacha maidir le hoibríochtaí náisiúnta a chomhordú sa réimse seo, lena n-áirítear líon na gcigirí agus na soithí a mbeidh cigirí ar bord orthu.

(b)

Beidh feidhm ag na socruithe atá leagtha amach sa Rialachán seo agus ag na pleananna maidir le rannpháirtíocht idir Páirtithe Conarthacha mura gcomhaontóidh siad a mhalairt, agus tabharfar fógra do Choimisiún ICCAT faoin gcomhaontú sin. Mar sin féin, cuirfear cur chun feidhme na scéime ar fionraí idir aon dá Pháirtí Chonarthacha má tá fógra tugtha ag ceachtar acu do Choimisiún ICCAT chuige sin, go dtí go dtabharfar an comhaontú sin i gcrích.

17.

(a)

Déanfar cigireacht ar an trealamh iascaireachta i gcomhréir leis na rialacháin i bhfeidhm san fholimistéar ina ndéanfar an cigireacht. Luafaidh an cigire an folimistéar ina ndearnadh an cigireacht, agus déanfar cur síos ar aon sáruithe ar thángthas orthu sa tuarascáil cigireachta.

(b)

Beidh an cigire i dteideal cigireacht a dhéanamh ar an trealamh iascaireachta go léir atá in úsáid nó atá ar bord.

18.

Cuirfidh an cigire marc aitheantais arna fhormheas ag Coimisiún ICCAT ar aon trealamh iascaireachta a ndearnadh cigireacht air agus ar dealraitheach é a bheith ag sárú na moltaí de chuid Choimisiún ICCAT is infheidhme maidir le stát brataí an tsoithigh lena mbaineann agus déanfar taifeadadh ar an bhfíric sin sa tuarascáil chigireachta.

19.

Féadfaidh an cigire grianghraif a thógáil de na fearais, den trealamh, den doiciméadacht agus d'aon ní eile a cheapann sé/sí is gá a thógáil ar chaoi a dtaispeánfaidh na gnéithe sin nach bhfuil i gcomhréir leis an rialachán i bhfeidhm, dar leis/léi, agus sa chás sin déanfar na nithe ar tógadh grianghraf dóibh a liostáil sa tuarascáil agus déanfar cóipeanna de na grianghraif a chur i gceangal leis an gcóip den tuarascáil a thabharfar chuig an stát brataí.

20.

Déanfaidh an cigire cigireacht ar gach gabháil ar bord, de réir mar is gá, chun comhlíonadh mholtaí ICCAT a mheas.

21.

Seo a leanas léirshamhail den chárta aitheantais do chigirí:

Image


IARSCRÍBHINN IX

Íoschaighdeáin maidir le nósanna imeachta fístaifeadta

Oibríochtaí aistrithe

1.

Cuirfear an gléas ríomhstórála ar a bhfuil an fístaifead bunaidh ar fáil do bhreathnóir réigiúnach ICCAT a luaithe is féidir i ndiaidh dheireadh na hoibríochta aistrithe agus déanfaidh sé é a thúsú láithreach d'fhonn aon ionramháil ina dhiaidh sin a sheachaint.

2.

Coinneofar an taifead bunaidh ar bord an tsoithigh gabhála nó, nuair is iomchuí, coinneoidh oibreoir an ghaiste nó na feirme é feadh na tréimhse iomlán údaraithe.

3.

Cuirfear dhá chóip chomhionanna den fhístaifeadadh ar fáil. Seolfar cóip amháin chuig an mbreathnóir réigiúnach de chuid ICCAT atá ar bord an tsoithigh pheas-saighne agus cóip eile chuig an mbreathnóir náisiúnta ar bord an tsoithigh tarraingthe, agus beidh an dearbhú aistrithe agus na gabhálacha gaolmhara lena mbaineann sí ag gabháil leis an dara cóip a luadh. Ní bheidh feidhm ag an nós imeachta sin ach maidir le breathnóirí náisiúnta i gcás aistrithe idir soithí tarraingthe.

4.

Ní mór uimhir ICCAT maidir le húdarú aistrithe a thaispeáint ag tús agus/nó ag deireadh gach físeáin.

5.

Beidh am agus dáta an fhíseáin ar taispeáint i gcónaí feadh gach taifid físe.

6.

Roimh thús an aistrithe, beidh oscailt agus dúnadh an lín/dorais le feiceáil ar an bhfíseán chomh maith le píosa scannáin ag taispeáint an bhfuil tuinníní gorma sna caighin ghlactha agus deontóra cheana féin nó nach bhfuil.

7.

Beidh an fístaifead leanúnach gan aon stopadh ná gearrthacha agus beidh an oibríocht aistrithe ar fad cumhdaithe aige.

8.

Beidh an fístaifead ar cháilíocht ard go leor le meastachán a dhéanamh ar an líon tuinníní gorma atáthar á aistriú.

9.

Mura bhfuil an fístaifead ar cháilíocht ard go leor le meastachán a dhéanamh ar an líon tuinníní gorma atáthar á aistriú, déanfaidh na húdaráis rialála aistriú nua a iarraidh. Maidir leis an aistriú nua, déanfar na tuinníní gorma go léir atá sa chaighean glactha a aistriú go caighean eile agus ní mór an dara caighean a bheith folamh.

Oibríochtaí cur i gcaighean

1.

Cuirfear an gléas ríomhstórála ina bhfuil an fístaifead bunaidh ar fáil do bhreathnóir réigiúnach ICCAT a luaithe agus is féidir i ndiaidh dheireadh na hoibríochta cur i gcaighean agus déanfaidh sé é a thúsú láithreach d'fhonn aon ionramháil ina dhiaidh sin a sheachaint.

2.

Coinneoidh an fheirm an taifead bunaidh, nuair is infheidhme, feadh na tréimhse iomlán údaraithe.

3.

Cuirfear dhá chóip chomhionanna den fhístaifeadadh ar fáil. Seolfar cóip amháin chuig breathnóir réigiúnach ICCAT atá ar an bhfeirm.

4.

Beidh uimhir ICCAT maidir le húdarú cur i gcaighean á taispeáint ag tús agus/nó ag deireadh gach físeáin.

5.

Beidh am agus dáta an fhíseáin ar taispeáint i gcónaí feadh gach taifid físe.

6.

Roimh thús an chur i gcaighean, beidh oscailt agus dúnadh an lín/dorais le feiceáil ar an bhfíseán agus beidh sé soiléir an bhfuil nó nach bhfuil tuinníní gorma sna caighin fhaighte agus deontóra cheana féin.

7.

Beidh an fístaifead leanúnach gan aon stopadh ná gearrthacha agus beidh an oibríocht cur i gcaighean ar fad cumhdaithe aige.

8.

Beidh an fístaifead ar cháilíocht ard go leor le meastachán a dhéanamh ar an líon tuinníní gorma atáthar á aistriú.

9.

Mura bhfuil an fístaifead ar cháilíocht ard go leor le meastachán a dhéanamh ar an líon tuinníní gorma atáthar á aistriú, déanfaidh na húdaráis rialála oibríocht nua cur i gcaighean a iarraidh. Maidir leis an oibríocht nua cur i gcaighean, déanfar na tuinníní gorma go léir atá i gcaighean na feirme glactha a aistriú go caighean eile agus beidh an dara caighean folamh.


IARSCRÍBHINN X

Caighdeáin agus nósanna imeachta maidir leis na cláir agus na hoibleagáidí tuairiscithe dá dtagraítear in Airteagal 46(2) go (7) agus in Airteagal 47(1)

A.   Córais cheamaraí steiréascópacha a úsáid

Déanfar córais cheamaraí steiréascópacha a úsáid i gcomhthéacs oibríochtaí cur i gcaighean, faoi mar a cheanglaítear le hAirteagal 46 den Rialachán seo, i gcomhréir leis an méid a leanas:

1.

Ní lú ná 20 % de líon na n-iasc atá á gcur i gcaighean déine samplála na n-iasc beo. Nuair is féidir sin ó thaobh na ngnéithe teicniúla de, déanfar sampláil na n-iasc beo ar bhealach seicheamhach, trí cheann as gach cúig eiseamal a thomhas; is éard a bheidh sa sampla sin éisc a thomhaistear idir 2 mhéadar agus 8 méadar ón gceamara.

2.

Socrófar toisí an gheata aistrithe idir an caighean deontóra agus an caighean glactha ar uasleithead 10 méadar agus uasairde 10 méadar.

3.

Nuair a bheidh dáileadh ilmhódach i gceist le tomhais faid na n-iasc (dhá cheann nó níos mó de chohóirt ar mhéideanna difriúla), beifear in ann níos mó ná algartam coinbhéartachta amháin a úsáid don t-aon oibríocht amháin cur i gcaighean; úsáidfear na halgartaim is déanaí atá bunaithe ag SCRS chun fad go gabhal an eireabaill a choinbhéartú i meáchan iomlán, de réir chatagóir méide na n-iasc a tomhaiseadh le linn na hoibríochta cur i gcaighean.

4.

Déanfar tomhais steiréascópacha an fhaid a bhailíochtú roimh gach oibríocht cur i gcaighean trí bharra scála a úsáid ag fad idir 2 mhéadar agus 8 méadar.

5.

Nuair a chuirfear torthaí an chláir steiréascópaigh in iúl, sonrófar leis an bhfaisnéis an lamháil earráide a ghabhann le sonraíochtaí teicniúla an chórais cheamaraí steiréascópaigh, lamháil nach mbeidh raon níos mó ná +/- 5 % aici.

6.

Beidh sonraí maidir leis na sonraíochtaí teicniúla thuasluaite go léir sa tuarascáil faoi thorthaí an chláir steiréascópaigh, an déine samplála, an mhodheolaíocht samplála a leanadh, an fad ón gceamara, toisí an gheata aistrithe, agus na halgartaim (gaol idir fad agus meáchan) san áireamh. Déanfaidh SCRS athbhreithniú ar na sonraíochtaí sin, agus déanfaidh sé moltaí maidir lena modhnú más gá.

7.

I gcásanna nach bhfuil an píosa scannáin ón gceamara steiréascópach ar cháilíocht ard go leor le meastachán a dhéanamh ar mheáchan tuinníní gorma atá á gcur i gcaighean, déanfaidh údaráis an Bhallstáit atá freagrach as an soitheach gabhála, as an ngaiste nó as an bhfeirm oibríocht nua cur i gcaighean a ordú.

B.   Torthaí na gclár a chur i láthair agus a úsáid

1.

Déanfar cinntí maidir le difríochtaí idir an tuarascáil ghabhála agus na torthaí ó chlár an chórais steiréascópaigh ar leibhéal na COI nó gabhálacha gaiste iomlána, i gcás COIanna agus gabhálacha gaiste dírithe chuig saoráid feirme a bhaineann le CPC amháin agus/nó Ballstát. Déanfar an cinneadh maidir le difríochtaí idir an tuarascáil ghabhála agus na torthaí ó chlár an chórais steiréascópaigh ar leibhéal na n-oibríochtaí cur i gcaighean i gcás COI a bhfuil níos mó ná CPC amháin agus/nó Ballstát páirteach iontu, ach amháin i gcás go n-aontaíonn údaráis na CPCanna agus/nó na mBallstát brataí go léir de chuid na soithí gabhála atá páirteach sa COI a mhalairt.

2.

Cuirfidh an Ballstát atá freagrach as an bhfeirm tuarascáil ar fáil don Bhallstát nó don CPC atá freagrach as an soitheach gabhála nó as an ngaiste agus don Choimisiún, agus beidh na doiciméid seo a leanas inti:

(a)

tuarascáil theicniúil faoin gcóras steiréascópach lena n-áirítear:

faisnéis ghinearálta: speiceas, suíomh, caighean, dáta, algartam;

faisnéis staitistiúil faoi mhéid: an meánmheáchan agus an meánfhad, an t-íosmheáchan agus an t-íosfhad, an t-uasmheáchan agus an t-uasfhad, an líon iasc a sampláladh, dáileadh meáchain, dáileadh faid;

(b)

torthaí mionsonraithe an chláir, agus méid agus meáchan gach éisc a sampláladh;

(c)

tuarascáil maidir le cur i gcaighean lena n-áirítear:

faisnéis ghinearálta faoin oibríocht: uimhir na hoibríochta cur i gcaighean, ainm na feirme, uimhir an chaighin, uimhir BCD, uimhir ITD, ainm agus bratach an tsoithigh gabhála nó an ghaiste, ainm agus bratach an tsoithigh tarraingthe, dáta oibríocht an chórais steiréascópaigh agus ainm comhaid an phíosa scannáin;

an t-algartam a úsáideadh chun an fad a choinbhéartú i meáchan;

comparáid idir na méideanna a dearbhaíodh sa BCD agus na méideanna a fuarthas faoin gcóras steiréascópach, de réir líon na n-iasc, an mheánmheáchain agus an mheáchain iomláin (seo a leanas an fhoirmle a úsáidfear chun an difríocht a ríomh: (córas steiréascópach-BCD) / córas steiréascópach * 100;

lamháil earráide an chórais;

i gcás na dtuarascálacha cur i gcaighean a bhaineann le COIanna /gaistí, beidh achoimre chomh maith sa tuarascáil dheireanach maidir le cur i gcaighean ar an bhfaisnéis go léir sna tuarascálacha maidir le cur i gcaighean roimhe sin.

3.

Agus an tuarascáil ghabhála á fáil acu, déanfaidh údaráis Bhallstát an tsoithigh gabhála nó an ghaiste na bearta go léir is gá de réir na gcásanna seo a leanas.

(a)

tá an meáchan iomlán atá dearbhaithe ag an soitheach gabhála nó ag an ngaiste sa BCD laistigh de raon thorthaí an chórais steiréascópaigh:

ní dhéanfar aon scaoileadh a ordú,

déanfar an BCD a mhodhnú de réir an lín (trí líon na n-iasc a fuarthas ó úsáid na gceamaraí rialaithe nó ó theicnící eile a úsáid) agus an mheánmheáchain, ach ní dhéanfar an meáchan iomlán a mhodhnú;

(b)

tá an meáchan iomlán atá dearbhaithe ag an soitheach gabhála nó ag an ngaiste sa BCD níos ísle ná raon thorthaí an chórais steiréascópaigh:

déanfar scaoileadh a ordú tríd an bhfigiúir is ísle de raon thorthaí an chórais steiréascópaigh a úsáid,

déanfar na hoibríochtaí scaoilte i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 34(2) agus in Iarscríbhinn XI,

i ndiaidh na n-oibríochtaí scaoilte, déanfar an BCD a mhodhnú de réir an lín (trí líon na n-iasc a fuarthas ó úsáid na gceamaraí rialaithe lúide líon na n-iasc a scaoileadh a úsáid) agus an mheánmheáchain, ach ní dhéanfar an meáchan iomlán a mhodhnú;

(c)

tá an meáchan iomlán atá dearbhaithe ag an soitheach gabhála nó ag an ngaiste sa BCD níos airde ná an figiúr is airde de raon thorthaí an chórais steiréascópaigh:

ní dhéanfar aon scaoileadh a ordú,

déanfar an BCD a mhodhnú don mheáchan iomlán (tríd an bhfigiúr is airde de raon thorthaí an chórais steiréascópaigh), do líon na n-iasc (ag úsáid na dtorthaí ó na ceamaraí rialaithe) agus don mheánmheáchan dá réir.

4.

Maidir le haon mhodhnú iomchuí ar an BCD, beidh na luachanna (líon agus meáchan) a chuirtear i Roinn 2 i gcomhréir leo siúd atá i Roinn 6, agus ní bheidh na luachanna i Roinn 3, Roinn 4 agus Roinn 6 níos airde ná iad siúd atá i Roinn 2.

5.

I gcás cúiteamh i leith difríochtaí a fuarthas idir tuarascálacha maidir le cur i gcaighean indibhidiúla thar gach cur i gcaighean de chuid COI/gaiste, cibé acu atá gá le hoibríocht scaoilte nó nach bhfuil, déanfar gach BCD iomchuí a mhodhnú ar bhonn an raoin is ísle de thorthaí an chórais steiréascópaigh. Déanfar BCD a bhaineann leis na cainníochtaí de thuinníní gorma a scaoileadh a mhodhnú freisin d'fhonn an meáchan/an líon a scaoileadh a léiriú. Na BCDanna a bhaineann le tuinníní gorma nár scaoileadh ach a bhfuil na torthaí ó na córais steiréascópacha nó teicnící eile difriúil leis na torthaí a tuairiscíodh a gabhadh agus a aistríodh, déanfar iad a leasú chun na difríochtaí sin a léiriú.

Na BCDanna a bhaineann leis na gabhálacha ón suíomh a rinneadh an oibríocht scaoilte, déanfar iad a mhodhnú freisin d'fhonn an meáchan/an líon a scaoileadh a léiriú.


IARSCRÍBHINN XI

Prótacal scaoilte

1.

Déanfar tuinníní gorma a scaoiltear isteach san fharraige ó chaighin feirmeoireachta a thaifeadadh le físcheamara agus déanfaidh breathnóir réigiúnach de chuid ICCAT an scaoileadh a bhreathnú agus dréachtóidh sé tuarascáil agus cuirfidh sé an tuarascáil in éineacht leis na fístaifid chuig Rúnaíocht ICCAT.

2.

I gcás inar eisíodh ordú scaoilte, iarrfaidh an t-oibreoir feirme breathnóir réigiúnach de chuid ICCAT a bheith i láthair.

3.

Déanfaidh breathnóir náisiúnta an Bhallstáit atá freagrach as an soitheach tarraingthe nó as an ngaiste scaoileadh tuinníní gorma ó chaighin iompair nó ó ghaistí isteach san fharraige a bhreathnú, agus dréachtóidh sé tuarascáil agus cuirfidh sé an tuarascáil chuig údaráis rialaithe an Bhallstát atá freagrach.

4.

Sula dtabharfar faoi oibríocht scaoilte, d'fhéadfadh údaráis rialaithe Bhallstát aistriú rialaithe a ordú le gnáthcheamaraí agus/nó le ceamaraí steiréascópacha chun meastachán a dhéanamh ar líon agus meáchan na n-iasc nach mór a scaoileadh.

5.

Féadfaidh údaráis Bhallstát aon bhearta breise a cheapann siad is gá a chur i bhfeidhm chun a áirithiú go ndéanfar oibríochtaí scaoilte ag an am agus an suíomh is feiliúnaí d'fhonn an dóchúlacht go rachaidh na héisc ar ais chuig an stoc a mhéadú. Beidh an t-oibreoir freagrach as na héisc a choinneáil beo go dtí go mbeidh an oibríocht scaoilte déanta. Déanfar na hoibríochtaí scaoilte sin laistigh de thrí seachtaine ó dheireadh na n-oibríochtaí cur i gcaighean.

6.

Tar éis dheireadh na n-oibríochtaí saothraithe, déanfar éisc atá fós ar fheirm agus nach bhfuil cumhdaithe faoi BCD a scaoileadh i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagal 34(2) agus san Iarscríbhinn seo.


IARSCRÍBHINN XII

Ag déileáil le héisc marbha

Le linn oibríochtaí iascaireachta a dhéanann soithí peas-saighne, déanfar na cainníochtaí d'éisc mharbha a aimsítear sa saighean a thaifeadadh i logleabhar an tsoithigh iascaireachta agus déanfar iad a bhaint de chuóta an Bhallstáit dá réir.

Ag taifeadadh éisc marbha le linn an chéad aistrithe agus ag déaileáil leo

(1)

Cuirfear an BCD ar fáil d'oibreoir an tsoithigh tarraingthe agus Roinn 2 (Gabháil iomlán), Roinn 3 (Trádáil in éisc bheo) agus Roinn 4 (Aistriú– éisc “mharbha” san áireamh) comhlánaithe.

Beidh na cainníochtaí iomlána a thuairisceofar i Roinn 3 agus i Roinn 4 cothrom leis na cainníochtaí a thuairisceofar i Roinn 2. Beidh Dearbhú Aistrithe bunaidh ICCAT (ITD) ag gabháil leis an BCD i gcomhréir le forálacha an Rialacháin seo. Beidh na cainníochtaí a thuairisceofar in ITD bunaidh ICCAT (beo-aistriú), cothrom leis na cainníochtaí a thuairisceofar i Roinn 3 den BCD lena mbaineann.

(2)

Déanfar macasamhail den BCD agus Roinn 8 (Faisnéis trádála) a chomhlánú agus a thabhairt d'oibreoir an tsoithigh choimhdeachta a thugann tuinníní gorma marbha i dtír (nó coinneofar iad ar an soitheach gabhála má tugadh go díreach i dtír iad). Beidh cóip de ITD ICCAT ag gabháil leis na héisc marbha sin agus leis an macasamhail den BCD.

(3)

Beidh na cainníochtaí d'éisc mharbha taifeadta in BCD an tsoithigh ghabhála a ghabh iad nó, i gcás COIanna, in BCD na soithí gabhála nó soithigh eile a bhfuil bratach eile ar foluain aige atá ag glacadh páirte sa COI.


IARSCRÍBHINN XIII

Tábla comhghaoil

Rialachán (CE) Uimh. 302/2009

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1 agus Airteagal 2

Airteagal 2

Airteagal 3

Airteagal 3

Airteagal 4

Airteagal 4(1)

Airteagal 5(1)

Airteagal 4(2)

Airteagal 6(1)(a)

Airteagal 4(3) agus (5)

Airteagal 7

Airteagal 4(4), an dara fomhír

Airteagal 6(1)(a) agus (2)

Airteagal 4(6)(a), (b) agus an dara fomhír

Airteagal 54

Airteagal 4(6), an tríú fomhír

Airteagal 20(2)

Airteagal 4(7) go- (12)

Airteagal 4(13)

Airteagal 5(3)

Airteagal 4(15)

Airteagal 17

Airteagal 5(1)

Airteagal 6(1)(b)

Airteagal 5(2) — go (6)

Airteagal 9(1) go- (6)

Airteagal 5(7) agus an chéad fhomhír de mhír 9

Airteagal 5(9) an dara fomhír

Airteagal 6(2)

Airteagal 6

Airteagal 10

Airteagal 7

Airteagal 11 agus Airteagal 12

Airteagal 8

Airteagal 17

Airteagal 9(1) agus (2)

Airteagal 14(1) agus (2)

Airteagal 9(3), (4), (5) agus (7) go (10)

Iarscríbhinn I

Airteagal 9(6)

Airteagal 9(11)

Airteagal 14(3)

Airteagal 9(12) go (15)

Airteagal 15

Airteagal 10

Airteagal 11

Airteagal 16(2), (3) agus (5)

Airteagal 12 (1) go (4)

Airteagal 19

Airteagal 12(5)

Airteagal 13(1), (2) agus (3)

Airteagal 19

Airteagal 13(4)

Airteagal 14 (1), (2), (3) agus (5)

Airteagal 20

Airteagal 14(4)

Airteagal 22(1)

Airteagal 15

Airteagal 23

Airteagal 16

Airteagal 29(1),(3) agus (4)

Airteagal 17

Airteagal 30

Airteagal 18(1)

Airteagal 25

Airteagal 18(2)

Iarscríbhinn II

Airteagal 19

Airteagal 24(1), (2) agus (3)

Airteagal 20(1) agus (2)

Airteagal 26(1), (2) agus (3)

Airteagal 20(3) agus (4)

Airteagal 27

Airteagal 21

Airteagal 31(1) go (4) agus (6)

Airteagal 22(1) agus an chéad fhomhír de mhír 2

Airteagal 33(1), (3) agus (5)

Airteagal 22(2) an dara fomhír

Airteagal 34(1)

Airteagal 22(3)

Airteagal 34(2)

Airteagal 22(4)

Airteagal 38(1),(2) agus (3)

Airteagal 22(5)

Iarscríbhinn II

Airteagal 22(6)

Airteagal 33(6)

Airteagal 22(7)

Airteagal 35(1) agus Iarscríbhinn IX

Airteagal 22(8) agus an chéad fhomhír de mhír 9

Airteagal 36

Airteagal 22(9), an dara fomhír

Airteagal 22(10)

Airteagal 39

Airteagal 23

Airteagal 32

Airteagal 24(1)

Airteagal 47(1)

Airteagal 24(2), (4) agus (6)

Airteagal 40(2) go (5)

Airteagal 24(3)

Airteagal 41(1) agus (2)

Airteagal 24(5)

Airteagal 42

Airteagal 24(7)

Airteagal 44(1) agus Iarscríbhinn IX

Airteagal 24(8), an chéad fhomhír

Airteagal 45(1) agus (2)

Airteagal 24(9)

Airteagal 24(10)

Airteagal 48

Airteagal 24 a

Iarscríbhinn X

Airteagal 25

Airteagal 49

Airteagal 26(1)

Airteagal 26(4)

Airteagal 26(2)

Airteagal 27(1)

Airteagal 26(3)

Airteagal 26(5)

Airteagal 27(1)

Airteagal 31(5)

Airteagal 27(2)

Airteagal 41

Airteagal 27(3)

Airteagal 3 pointe (24)

Airteagal 28

Airteagal 55

Airteagal 29

Airteagal 52

Airteagal 30

Airteagal 50

Airteagal 31(1) agus (2) (a), (b), (c) agus (h)

Airteagal 51(2) go (6)

Airteagal 31(2)(d) go (g)

Iarscríbhinn VII

Airteagal 31(3) agus (4)

Iarscríbhinn VII

Airteagal 32

Airteagal 35(2), (3) agus (4)

Airteagal 44(2), (3) agus (4)

Airteagal 33

Airteagal 33a

Airteagal 53

Airteagal 34

Airteagal 56

Airteagal 35

Airteagal 36

Airteagal 37

Airteagal 57

Airteagal 38

Airteagal 58

Airteagal 38a

Airteagal 59(1) agus (2)

Airteagal 39

Airteagal 60

Airteagal 40

Airteagal 41

Airteagal 61


16.9.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

53


RIALACHÁN (AE) 2016/1628 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 14 Meán Fómhair 2016

maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Cuimsíonn an margadh inmheánach limistéar gan teorainneacha inmheánacha ina gcaithfear saorghluaiseacht earraí, daoine, seirbhísí agus caipitil a áirithiú. Chun na críche sin bunaíodh bearta le truailliú aeir ó innill atá le suiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é le Treoir 97/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3). Is iomchuí iarrachtaí a dhéanamh margadh inmheánach an Aontais a fhorbairt agus a oibriú.

(2)

Ba cheart don mhargadh inmheánach a bheith bunaithe ar rialacha trédhearcacha simplí comhleanúnacha lena gcuirtear deimhneacht agus soiléire dhlíthiúil ar fáil ar féidir le gnólachtaí agus tomhaltóirí araon tairbhe a bhaint astu.

(3)

Tá cur chuige nua rialála tugtha isteach maidir le reachtaíocht an Aontais i dtaca le cineálcheadú innill, arb é is aidhm leis, glacadh reachtaíocht den sórt sin a shimpliú agus a bhrostú. De bhun an chur chuige sin, leagann an reachtóir amach rialacha agus prionsabail bhunúsacha agus tugann sé de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh maidir le sonraí teicniúla eile. Dá bhrí sin, maidir le ceanglais shubstaintiúla, níor cheart a leagan síos sa Rialachán seo ach forálacha fíor-riachtanacha maidir le hastaíochtaí ó thruailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus maidir le cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, agus ba cheart cumhacht a thabhairt don Choimisiún leis an Rialachán seo sonraíochtaí teicniúla a leagan síos i ngníomhartha tarmligthe agus i ngníomhartha cur chun feidhme.

(4)

Tá creat rialála bunaithe le Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta. Mar gheall ar an gcosúlacht idir na réimsí agus an taithí dhearfach a fuarthas as Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 a chur i bhfeidhm, ba cheart cuid mhaith de na cearta agus na hoibleagáidí a bunaíodh leis an Rialachán sin a chur san áireamh maidir le hinnealra soghluaiste nach innealra bóthair é. Is gá tacar rialacha ar leithligh a ghlacadh, áfach, le ceanglais shonracha na n-inneall le haghaidh innealra nach innealra bóthair é a chur san áireamh.

(5)

I dTreoir 2006/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5), leagtar síos na ceanglais riachtanacha sláinte agus sábháilteachta i ndáil le dearadh agus monarú d'fhonn feabhas a chur ar shábháilteacht innealra a chuirtear ar an margadh. Mar sin féin, ní leagtar síos sa Treoir sin ceanglais maidir le hastaíochtaí truailleán gásach agus cáithníneach le haghaidh inneall atá suiteáilte in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é. Ba cheart, dá bhrí sin, oibleagáidí shonracha áirithe le haghaidh monaróirí innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a leagan síos lena áirithiú go ndéantar innill a shuiteáil in innealra den sórt sin ar bhealach nach ndéanfaidh dochar d'fheidhmíocht an innill i dtaca le hastaíochtaí truailleán gásach agus cáithníneach. Tá gá freisin le hoibleagáidí áirithe a bhaineann le gnéithe de na teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha ó innill le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair, d'fhonn éifeachtacht na dteorainneacha astaíochtaí le haghaidh inneall, a leagtar síos sa Rialachán seo, a áirithiú.

(6)

Ba cheart ceanglais shubstaintiúla a bheith sa Rialachán seo a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí agus nósanna imeachta cineálcheadaithe AE maidir le hinnill le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é. Tá príomhghnéithe na gceanglas ábhartha den Rialachán seo bunaithe ar thorthaí mheasúnú tionchair an 20 Samhain 2013 a rinne an Coimisiún agus ina ndearnadh anailís ar roghanna éagsúla trí liosta a dhéanamh de na buntáistí agus míbhuntáistí ionchasacha ó thaobh éifeachtaí eacnamaíocha, comhshaoil, agus gnéithe sábháilteachta agus sochaíocha agus ó thaobh éifeachtaí sláinte. Cuireadh idir ghnéithe cáilíochtúla agus ghnéithe cainníochtúla san áireamh san anailís sin.

(7)

D'fhonn feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú, ba cheart leis an Rialachán seo, rialacha comhchuibhithe maidir le cineálcheadú AE i dtaca le hinnill le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a leagan síos. Chun na críche sin, ba cheart teorainneacha nua astaíochtaí a bhunú, agus ba cheart iad a chur i bhfeidhm maidir le hinnill le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é agus le hinnealra talmhaíochta agus foraoiseachta freisin, leis an dul chun cinn teicneolaíochta a léiriú agus le cóineasú le beartais an Aontais in earnáil an innealra bóthair a áirithiú. Ba cheart na teorainneacha nua astaíochtaí sin a bhunú d'fhonn spriocanna an Aontais maidir le cáilíocht an aeir a bhaint amach agus astaíochtaí ó innealra soghluaiste nach innealra bóthair é agus ó fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta a laghdú, a mbeadh rud a laghdódh ar sciar na n-astaíochtaí a thagann as innealra i gcomparáid le hastaíochtaí feithiclí bóthair. Dá réir sin, ba cheart raon feidhme reachtaíocht an Aontais sa réimse sin a leathnú, d'fhonn comhchuibhiú margaidh ar leibhéal an Aontais agus ar an leibhéal idirnáisiúnta a fheabhsú agus an riosca go ndéanfaí saobhadh ar an margadh agus éifeachtaí díobhálacha sláinte ann a íoslaghdú.

(8)

Sa bhreis ar raon feidhme reachtaíocht an Aontais i réimse an chomhchuibhithe margaidh a leathnú, agus an riosca go ndéanfaí saobhadh ar an margadh a íoslaghdú ag an am céanna, is é is aidhm don Rialachán seo an creat dlíthiúil atá ann faoi láthair a shimpliú, lena n-áirítear trí fhoráil a dhéanamh le haghaidh bearta chun nósanna imeachta riaracháin a shimpliú, agus na coinníollacha ginearálta maidir le forfheidhmiú reachtaíocht den sórt sin a fheabhsú, go háirithe trí na rialacha maidir le faireachán margaidh a neartú.

(9)

I bPáipéar Bán ón gCoimisiún an 28 Márta 2011, dar teideal “Treochlár um Limistéar Iompair Eorpach Aonair — I dtreo córas iompair atá iomaíoch agus tíosach ar acmhainní”, leagtar béim ar an ról ar leith a bheidh ag iarnróid agus ag uiscebhealaí intíre chun spriocanna aeráide a bhaint amach. Mar gheall ar an gcomparáid neamhfhabhrach a dhéantar idir an dul chun cinn atá á dhéanamh ag na modhanna iompair sin ó thaobh cáilíocht an aeir a fheabhsú agus an dul chinn atá á dhéanamh ag earnálacha eile, ba cheart don Choimisiún agus d'údaráis na mBallstát, laistigh de na réimsí freagrachta atá acu faoi seach, bealaí éagsúla a sholáthar chun tacú le nuálaíocht i dteicneolaíocht na n-astaíochtaí ionas go gcuirfear feabhas ar cháilíocht an aeir san Eoraip an tráth céanna agus a dhéanfar an méid lasta a aistreofar chuig an iarnróid agus chuig uiscebhealaí intíre a mhéadú go leanúnach.

(10)

Ba cheart do na ceanglais maidir le hinnill le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é cloí leis na prionsabail a leagadh síos i dTeachtaireacht ón gCoimisiún an 5 Meitheamh 2002 dar teideal “Plean Gníomhaíochta: ‘An timpeallacht rialála a shimpliú agus a fheabhsú’”.

(11)

I Seachtú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil Ginearálta an Aontais a glacadh le Cinneadh Uimh. 1386/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6) meabhraítear gur aontaigh an tAontas cáilíocht aeir a bhaint amach ar leibhéal nach mbeadh tionchair shuntasacha diúltacha aige ar shláinte an duine ná ar an gcomhshaol agus nach gcuirfeadh sláinte an duine ná an comhshaol i mbaol. Le reachtaíocht an Aontais, bunaíodh teorainneacha iomchuí astaíochtaí maidir le cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh ar mhaithe le sláinte an duine, agus le daoine leochaileacha go háirithe, a chosaint, agus maidir le huasteorainneacha náisiúnta astaíochtaí freisin (7). Tar éis na Teachtaireachta ón gCoimisiún an 4 Bealtaine 2001, lenar bunaíodh an clár Aer Glan don Eoraip (CAFE) an 21 Meán Fómhair 2005, ghlac an Coimisiún Teachtaireacht eile dar teideal “An Straitéis théamúil maidir le truailliú aeir”. Ceann de chonclúidí na straitéise téamúla sin is ea go bhfuil gá le laghduithe eile ar astaíochtaí ón earnáil iompair (iompar aeir, muirí agus talún), ó theaghlaigh agus ó na hearnálacha fuinnimh, talmhaíochta agus tionsclaíochta le cuspóirí an Aontais maidir le cáilíocht an aeir a bhaint amach. Sa chomhthéacs sin, ba cheart tabhairt faoi astaíochtaí a laghdú ó innill le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é mar chuid den straitéis fhoriomlán. Tá na teorainneacha astaíochtaí nua, dá ngairtear “Céim V” ar cheann de na bearta atá ceaptha astaíochtaí atá in úsáid reatha ó thruailleáin aeir, amhail truailleáin cháithníneacha, chomh maith le réamhtheachtaithe ózóin amhail ocsaídí nítrigine (NOx) agus hidreacarbóin a laghdú.

(12)

An 12 Meitheamh 2012, rinne an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, trína Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta um Thaighde ar Ailse, athaicmiú ar an sceitheadh astaíochtaí ó innill díosail mar “carcanaigineach don duine” (Grúpa 1), bunaithe ar fhianaise leordhóthanach go méadaítear an riosca ailse scamhóg a tholgadh i gcás nochtadh.

(13)

Caithfear iarrachtaí leanúnacha a dhéanamh astaíochtaí ó innill de chineálacha éagsúla a laghdú chun go dtiocfadh feabhas ar cháilíocht an aeir agus chun go mbainfí amach cuspóirí an Aontais i dtaca le cosaint an aeir ar bhonn inbhuanaithe idir seo agus 2020, agus níos faide anonn ná an dáta sin. Ar an gcúis sin, ba cheart faisnéis shoiléir chuimsitheach a sholáthar do mhonaróirí faoi na teorainnluachanna astaíochtaí a bheidh ann amach anseo agus ba cheart tréimhse ama iomchuí a thabhairt dóibh roimh ré chun iad a chomhlíonadh agus na forbairtí teicniúla riachtanacha a dhéanamh.

(14)

Nuair a bhíonn teorainneacha astaíochtaí á socrú, tá sé tábhachtach a chur san áireamh na himpleachtaí a bheidh acu d'iomaíochas na margaí agus na monaróirí, na costais dhíreacha agus indíreacha a leagfar ar ghnólachtaí agus an tairbhe ó thaobh an nuáil a spreagadh, cáilíocht an aeir a fheabhsú, costais sláinte a laghdú agus ionchas saoil a mhéadú.

(15)

Chun astaíochtaí ó innill a laghdú ar bhealach inbhuanaithe, caithfear dlús leanúnach a chur ar an gcomhar díreach idir monaróirí agus gnólachtaí gaolmhara, ar an taobh amháin, agus institiúidí seanbhunaithe taighde eolaíoch, ar an taobh eile. Tá tábhacht ar leith ag baint le comhar den sórt sin maidir le táirgí agus teicneolaíochtaí nua a fhorbairt a rannchuidíonn le feabhsú cháilíocht an aeir ar bhealach dearfach.

(16)

Maidir le hastaíochtaí ó innill le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é ina gcion suntasach d'iomlán na n-astaíochtaí de dhéantús an duine ó thruailleáin atmaisféaracha díobhálacha áirithe. Ba cheart innill atá freagrach as sciar mór den truailliú aeir de dheasca NOx agus ábhair cháithnínigh a bheith faoi réir na dteorainneacha astaíochtaí nua.

(17)

D'fhonn barrleibhéal cosanta a ráthú do dhaoine atá ag obair gaobhardach d'innealra, agus chun gurb ísle agus is féidir a choimeádfar nochtadh carnach na ndaoine sin atá ag obair gaobhardach d'ítimí éagsúla innealra shoghluaiste agus trealamh shoghluaiste, ba cheart an teicneolaíocht atá ar fáil faoi láthair a úsáid chun astaíochtaí a íoslaghdú.

(18)

Ba cheart don Choimisiún athbhreithniú leanúnach a dhéanamh ar astaíochtaí atá neamhrialaithe, go fóill, agus a eascraíonn as foirmlithe nua breosla, teicneolaíocht innill agus córais rialaithe astaíochtaí a úsáid ar bhealach níos leithne. Nuair is gá, ba cheart don Choimisiún togra a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle d'fhonn astaíochtaí den sórt sin a rialáil.

(19)

Is gá úsáid innill breosla mhalartaigh a spreagadh a mbeadh astaíochtaí truailleán ísle NOx agus cáithníneacha acu. Dá bhrí sin, ba cheart teorainnluachanna do na hidreacarbóin iomlána a oiriúnú le hidreacarbóin neamh-mheatáin agus astaíochtaí meatáin a chur san áireamh.

(20)

Ní dochar an Rialachán seo do na Ballstáit a bheith i dteideal na ceanglais, a mheasfaidís a bheith riachtanach chun a áirithiú go ndéanfar an phobal agus oibrithe a chosaint nuair atá innealra soghluaiste nach innealra bóthair é dá dtagraítear sa Rialachán seo in úsáid, a leagan síos, i gcomhlíonadh na gConarthaí, ar choinníoll nach ndéanfar difear le ceanglais den sórt sin d'innealra den sórt sin a chur ar an margadh.

(21)

Chun a áirithiú go mbeidh astaíochtaí ó thruailleáin cháithníneacha sármhíne (méid 0.1 μm agus faoina bhun) a rialáil, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún cur chuige líonbhunaithe a ghlacadh maidir le hastaíochtaí ó thruailleáin cháithníneacha, de bhreis ar an gcur chuige maisbhunaithe atá in úsáid faoi láthair. Ba cheart an cur chuige líonbhunaithe a bheith bunaithe ar thorthaí Chlár Tomhais Cháithnínigh Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) agus ba cheart dó a bheith i gcomhréir leis na cuspóirí uaillmhianacha atá ann cheana don chomhshaol.

(22)

Chun na cuspóirí comhshaoil sin a bhaint amach, is iomchuí go léireoidh na teorainneacha ar líon na gcáithníní a leagtar síos sa Rialachán seo na leibhéil is airde feidhmíochta a bhaintear amach faoi láthair le scagairí cáithníní trí úsáid a bhaint as an teicneolaíocht is fearr atá ar fáil.

(23)

I bhfianaise na saolré fada a ghabhann le hinnealra soghluaiste nach innealra bóthair é, is iomchuí machnamh a dhéanamh ar innill atá i seirbhís cheana a iarfheistiú. Le hiarfheistiú den sórt sin, ba cheart díriú ar cheantair uirbeacha dhlúthdhaonra go háirithe mar mhodh chun cuidiú leis na Ballstáit reachtaíocht an Aontais maidir le cáilíocht an aeir a chomhlíonadh. Chun a áirithiú gurb inchomparáide agus gurb uaillmhianach é leibhéal an iarfheistithe, ba cheart do na Ballstáit aird a thabhairt ar phrionsabail Rialachán UNECE Uimh. 132.

(24)

I gcás inarb iomchuí agus i gcás ina bhfuil teicneolaíochtaí idirnasctha, ba cheart sineirgí a aimsiú idir an laghdú ar astaíochtaí truailleán gásach agus cáithníneach ó innill le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é agus teorainneacha mar a chuirtear i bhfeidhm iad i bhfeithiclí tromshaothair (FTSanna). Le gníomhaíocht den sórt sin, d'fhéadfaí barainneachtaí scála agus cáilíocht an aeir a fheabhsú.

(25)

Ba cheart don Choimisiún timthriallta comhchuibhithe domhanda tástála a ghlacadh sna nósanna imeachta tástála atá mar bhonn do rialacháin maidir le cineálcheadú AE i ndáil le hastaíochtaí. Ba cheart cur i bhfeidhm córas iniompartha um tomhas astaíochtaí chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí atá in úsáid iarbhír a mheas freisin.

(26)

Chun aghaidh a thabhairt ar astaíochtaí atá in úsáid iarbhír agus an próiseas comhréireachta inseirbhíse a ullmhú, ba cheart modheolaíocht tástála le faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh na gceanglas feidhmíochta astaíochtaí atá bunaithe ar úsáid córas iniompartha um tomhas astaíochtaí a ghlacadh laistigh de thréimhse ama iomchuí.

(27)

Tá feidhmiú ceart an chórais iarchóireála sceite, go sonrach i gcás, NOx riachtanach leis na teorainneacha bunaithe d'astaíochtaí truailleán a chomhlíonadh. Sa chomhthéacs sin, ba cheart bearta a thabhairt isteach arb é is aidhm dóibh oibriú ceart na gcóras iarchóireála sceite a áirithiú, ar córais iad a bhraitheann ar úsáid meán intomhalta ar bith nó imoibrí neamh-in-aisghabhála ar bith.

(28)

Bíonn caidéil chomhraicthe dóiteáin iniompartha ríthábhachtach i gcásanna áirithe éigeandála nuair nach bhfuil fáil ar sholáthar uisce clasaithe. Dá suiteálfaí córais iarchóireála sceite in innill le haghaidh innealra den sórt sin, chuirfeadh sé le meáchan agus le teochtaí oibríochta an innealra a oiread sin go mbeadh sé contúirteach don oibreoir, áfach, agus nach bhféadfaí iad a iompar de láimh. Dá bhrí sin, ba cheart caidéil chomhraicthe dóiteáin iniompartha a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo.

(29)

Maidir le modhnuithe ar inneall amhail a chóras iarchóireála sceite a dhíghníomhachtú, nó a chumhacht a mhéadú, d'fhéadfadh go mbeadh iarmhairtí tromchúiseacha acu ar fheidhmíocht astaíochtaí agus ar mharthanacht an innill. Dá bhrí sin, ba cheart do na daoine dlítheanacha, a bhfuil leasuithe den sórt sin á gcur i gcrích acu, a bheith freagrach as a áirithiú go n-urramófar na teorainneacha astaíochtaí is infheidhme.

(30)

Innill a chumhdaítear leis na rialacha nua maidir le teorainneacha astaíochtaí agus nósanna imeachta cineálcheadaithe AE a leagtar síos faoin Rialachán agus a chumhdaítear leis na rialacha sin, ba cheart go gceadófaí iad a chur ar an margadh sna Ballstáit. Níor cheart innill den sórt sin a bheith faoi réir aon cheanglas náisiúnta eile maidir le hastaíochtaí i ndáil lena gcur ar an margadh. Ba cheart nár dhochar é sin do cheart na mBallstát úsáid inneall a spreagadh nó a shrianadh, ar innill iad a cuireadh ar an margadh cheana, ar choinníoll nach mbeidh na critéir a chuirfear i bhfeidhm idirdhealaitheach agus go mbeidh bonn cirt oibiachtúil leis na critéir sin. Na Ballstáit a thugann cineálcheaduithe AE, ba cheart dóibh bearta fíoraithe a dhéanamh chun a áirithiú gur féidir na hinnill a tháirgfear faoi nósanna imeachta chineálcheadaithe AE a shainaithint.

(31)

Innill atá le honnmhairiú nó le húsáid ag na fórsaí armtha, níor cheart iad a bheith faoi réir na dteorainneacha astaíochtaí a leagtar síos sa Rialachán seo. Mar sin féin, d'fhonn innill den sórt sin a idirdhealú ó innill atá faoi réir na dteorainneacha astaíochtaí, ba cheart go mbeadh marcálacha riachtanach i gcásanna áirithe.

(32)

D'fhonn na srianta maidir le soláthar lóistíochta a chur san áireamh agus chun deis a thabhairt do shreabhtháirgeadh “díreach in am”, agus chun costais agus ualach riaracháin neamhriachtanach a sheachaint, ba cheart cead a thabhairt do mhonaróir, le toiliú an Mhonaróra Trealaimh Bunaidh (“OEM”), inneall a sheachadadh go leithleach óna chóras iarchóireála sceite).

(33)

Bíonn roinnt innealra soghluaiste nach innealra bóthair é ag feidhmiú faoi dhianchoinníollacha lena mbaineann rioscaí don bheatha nó don tsláinte, nó bíonn sé faoi réir ceanglais theicniúla atá dúshlánach go maith. I bhfianaise na n-imthosca áirithe sin, agus i ngeall ar an líon beag inneall le haghaidh innealra soghluaiste den sórt sin nach innealra bóthair é, ba cheart foráil do dhíolúintí áirithe ó na ceanglais i dtaca le teorainneacha astaíochtaí a leagtar síos sa Rialachán seo a thabhairt i leith innill atá le húsáid in atmaisféir a d'fhéadfadh a bheith pléascach agus i bhfeithiclí láinseála bád tarrthála.

(34)

Chun gníomhaíochtaí tástála allamuigh a dhéanann monaróirí a chur san áireamh, gníomhaíochtaí ar gné dhílis iad de phróiseas forbartha an innill, ba cheart cead a thabhairt innill nach mbeidh cineálcheadú AE faighte acu ag an gcéim sin a chur ar an margadh ar bhonn sealadach. Ba cheart é bheith incheadaithe díolúintí a thabhairt freisin innill a chur ar an margadh ar bhonn sealadach le go bhféadfaí tástáil allamuigh a dhéanamh ar fhréamhshamhlacha.

(35)

D'fhonn tionscadail fhadtéarmacha san earnáil iarnróid a chur san áireamh, ar tionscadail iad a éilíonn dian-infheistíocht, ba cheart díolúine a thabhairt, i gcomhréir le Treoir 2008/57/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8), d'innill a áirítear i dtionscadail a seoladh roimh dháta chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus atá thar a bheidh forbartha.

(36)

Tá sé riachtanach gan bac a chur ar an nuáil theicniúil i ndáil le feidhmíocht astaíochta inneall le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é le ceanglais nach ndéantar foráil dóibh i láthair na huaire sna nósanna imeachta riaracháin atá ann maidir le cineálcheadú. Dá bhrí sin, ní mór díolúintí áirithe agus rialacha áirithe i leith innill a chur san áireamh a ionchorpraíonn teicneolaíochtaí nua nó coincheapa nua.

(37)

Maidir le OEManna a tháirgeann méid teoranta aonad in aghaidh na bliana, tá dúshláin mhóra rompu maidir lena gcabhlach a athdhearadh laistigh den idirthréimhse chaighdeánach. Is iondúil gur fiontair bheaga agus mheánmhéide (“FBManna”) a bhíonn sna monaróirí sin a bhfuil cumas teoranta innealtóireachta acu agus ar minic a fhaigheann siad faisnéis faoi innill fhorbartha níos déanaí ná OEManna eile. Is fíor sin, go háirithe, i gcás monaróirí innealra talmhaíochta a tháirgeann méid teoranta aonad in aghaidh na bliana agus a mbeadh mórdhúshlán struchtúir os a gcomhair agus iad ag aistriú go teorainneacha astaíochtaí Chéim V. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, foráil a dhéanamh le haghaidh rialacha sonracha i leith cásanna den sórt sin.

(38)

Ba cheart cead a thabhairt innill a chur ar an margadh atá ceaptha lena gcur in áit innill atá suiteáilte cheana féin in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, agus a chomhlíonann teorainneacha astaíochtaí nach bhfuil chomh docht leis na cinn a leagtar síos sa Rialachán seo, ionas go mbeadh ar chumas monaróirí a gcuid oibleagáidí maidir le barántaí a chomhlíonadh agus chun a áirithiú go mbeidh go leor innill den sórt sin ar fáil ar an margadh.

(39)

De réir na meastachán atá ann faoi láthair, tá líon áirithe d'innill fhéinghluaiste do thomhas línte leithne a chaithfear a ionadú idir 2016 agus 2025. Níl innill fhéinghluaiste ardchumhachta atá oiriúnach do ghréasán iarnróid 1 520 mm ar fáil ar mhargadh an Aontais. Le réitigh shaincheaptha, mhéadófaí go mór an costas a bheadh ar inneall nua féinghluaiste agus chuirfeadh sé oibreoirí iarnróid óna gcuid cabhlach a athnuachan. Na srianta teicniúla agus eacnamaíocha atá ag gabháil le gréasán iarnróid 1 520 mm, ba cheart iad a bhreithniú sna nósanna imeachta do chineálcheadú an Aontais. Chun glasú na hearnála iarnróid sna Ballstát dá ndéantar difear a éascú agus a luathú agus chun úsáid na teicneolaíochta is fearr atá ar fáil faoi láthair ar an margadh a chur chun cinn, ba cheart na hinnill fhéinghluaiste sin atá ar an líonra iarnróid a dhíolmhú ar bhonn sealadach i leith ceanglais áirithe. Le díolúine den sórt sin, d'fhéadfadh sé gur lú an tionchar a bheadh ag an trácht iarnróid ar an gcomhshaol dá bharr.

(40)

Is fíorbheag Ballstát san Aontas a bhfuil cadás á tháirgeadh aige. I ngeall ar na costais arda atá ar innealra nua buainte cadáis, agus chun nach gcuirfí ualach breise airgeadais ar an earnáil táirgthe cadáis, rud a chuirfeadh inmharthanacht eacnamaíoch na hearnála sin i mbaol tuilleadh, ba cheart rochtain a thabhairt d'oibreoirí ar raon leathan innealra athláimhe buainte cadáis. Dá bhrí sin, ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit an dlí náisiúnta a chur i bhfeidhm, ar feadh tréimhse teoranta ama, ar innill atá suiteáilte in innealra den sórt sin.

(41)

Maidir le faireachas margaidh leis an Rialachán seo, ba cheart oibleagáidí atá níos sonraí ná na hoibleagáidí comhfhreagracha a leagtar síos i Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9) a fhorchur ar na húdaráis náisiúnta.

(42)

Chun a áirithiú go bhfuil an nós imeachta maidir le faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh táirgthe, arb é ceann de bhunchlocha chóras cineálcheadaithe AE é, curtha chun feidhme mar is ceart agus ag feidhmiú i gceart, ba cheart don údarás inniúil atá ainmnithe monaróirí a sheiceáil go rialta nó ba cheart do sheirbhís theicniúil atá cáilithe go cuí agus atá ainmnithe chun na críche sin iad a sheiceáil.

(43)

Is páirtí conarthach é an tAontas i gComhaontú UNECE maidir le Saintreoracha Aonfhoirmeacha Teicniúla a ghlacadh d'Fheithiclí Rothaithe, Trealamh agus Páirteanna is féidir a shuiteáil agus/nó a úsáid ar Fheithiclí Rothaithe agus na Coinníollacha i dtaca le hAitheantas Cómhalartach Ceaduithe a thugtar ar bhonn na Saintreoracha sin (“Comhaontú Leasaithe 1958”). Dá dheasca sin, ba cheart ceaduithe a dheonaítear faoi rialacháin UNECE, agus na leasuithe ar na rialacháin sin, ar vótáil an tAontas ar a son nó ar aontaigh an tAontas dóibh, i gcur i bhfeidhm Chinneadh 97/836/CE ón gComhairle (10), a aithint mar choibhéis chineálcheaduithe AE arna dtabhairt faoin Rialachán seo. Dá réir sin, chun a áirithiú go mbeidh reachtaíocht an Aontais agus reachtaíocht UNECE comhsheasmhach agus i gcomhréir lena chéile, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun a chinneadh cé na rialacháin ó UNECE a bhfuil feidhm le bheith acu maidir le cineálcheaduithe AE.

(44)

Chun an Rialachán seo a fhorlíonadh le sonraí breise teicniúla, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le faireachán ar fheidhmíocht astaíochtaí inseirbhíse, tástálacha teicniúla agus nósanna imeachta tomhais, comhréireacht táirgthe, seachadadh ar leithligh córais iarchóireála sceite innill, innill le haghaidh tástáil allamuigh, innill lena n-úsáid in atmaisféirphléascacha, coibhéis cineálcheaduithe AE innill, faisnéis do OEManna agus d'úsáideoirí deiridh, agus caighdeáin agus measúnú seirbhísí teicniúla. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfar na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr (11). Go sonrach, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, gheobhaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus beidh rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe.

(45)

Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (12).

(46)

Ba cheart do na Ballstáit rialacha a leagan síos maidir le pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar an Rialachán seo agus a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ba cheart na pionóis sin a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

(47)

D'fhonn an dul chun cinn leanúnach teicniúil agus na torthaí is déanaí i réimsí an taighde agus na nuála a chur san áireamh, ba cheart na deiseanna eile ar laghdú astaíochtaí truailleán ó innill atá suiteáilte in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a aithint. Ba cheart na measúnuithe sin a dhíriú ar na catagóirí innill sin a thagann laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo den chéad uair agus orthu siúd a leanann na teorainnluachanna astaíochtaí ina leith de bheith gan athrú faoin Rialachán seo.

(48)

Na teorainnluachanna sonracha, na nósanna imeachta tástála agus na ceanglais le haghaidh astaíochtaí truailleán a leagtar síos sa Rialachán seo, ba cheart feidhm a bheith acu maidir le hinnill do tharracóirí talmhaíochta nó foraoiseachta a chumhdaítear le Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 freisin. Bheadh ré fhíorghairid ag Céim IV, i leith réimse cumhachta 56 — 130 kW, i bhfianaise na héifeachta comhcheangailte a bheadh ar chur ar fionraí na céime sin i gcás tarracóirí talmhaíochta de chuid chatagóirí T2, T4.1 agus C2 agus ar dhátaí chur i bhfeidhm Chéim V. Chun go seachnófar neamhéifeachtúlachtaí agus ualaigh neamhriachtanacha, ba cheart moill bhliana a chur ar dháta éigeantach de chuid Chéim IV do chinealcheadú AE agus ba cheart méid na solúbthachta a mhéadú dá réir. Fairis sin, ba cheart na clásail maidir le hidirthréimhse, a leagtar amach sa Rialachán seo maidir le ceanglais Chéim V i ndáil le cur i bhfeidhm, a bheith infheidhme freisin maidir le hinnill Chéim IIIB. Ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 agus Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/96 ón gCoimisiún (13) a leasú dá réir sin.

(49)

Ar mhaithe le soiléire, intuarthacht, réasúnaíocht agus simpliú agus chun an t-ualach ar mhonaróirí innill agus innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a laghdú, níor cheart ach líon teoranta céimeanna cur chun feidhme a bheith sa Rialachán seo le leibhéil nua astaíochtaí agus nósanna imeachta cineálcheadaithe AE a thabhairt isteach. Tá sé riachtanach sainmhíniú tráthúil a dhéanamh ar cheanglais le haga tionscanta leordhóthanach a áirithiú chun gur féidir le monaróirí réitigh theicniúla a fhorbairt, a thástáil agus a chur chun feidhme le haghaidh inneall a tháirgtear i sraitheanna, agus chun gur féidir le monaróirí agus údaráis cheadúcháin na córais riaracháin is gá a bhunú.

(50)

Tá leasuithe substaintiúla déanta roinnt uaireanta ar Threoir 97/68/CE. Ar mhaithe le soiléire, intuarthacht, réasúnaíocht agus simpliú, ba cheart an Treoir sin a aisghairm agus rialachán agus líon teoranta gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme a chur ina hionad. Le glacadh rialacháin, áirítear go mbeidh a fhorálacha infheidhme go díreach, go háirithe, maidir le monaróirí, údaráis cheadúcháin agus seirbhísí teicniúla, agus gur féidir iad a leasú ar bhealach níos tapa agus níos éifeachtúla chun aird níos fearr a thabhairt ar an dul chun cinn teicniúil.

(51)

Ba cheart, dá bhrí sin, Treoir 97/68/CE a aisghairm le héifeacht ó dháta a thabharfadh go leor ama don tionscal oiriúnú don Rialachán seo agus oiriúnú do na sonraíochtaí teicniúla agus na forálacha riaracháin atá le leagan síos sna gníomhartha tarmligthe agus cur chun feidhme a ghlactar dá bhun.

(52)

Ní fhoráiltear le Treoir 97/68/CE do mhaolú d'innill le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a bheidh le húsáid in atmaisféir a d'fhéadfadh a bheith pléascach. D'fhonn ceanglais theicniúla dhochta a chur san áireamh atá fíor-riachtanach do shábháilteacht oibríochta inneall den sórt sin, ba cheart Treoir 97/68/CE a leasú chun gur féidir maoluithe maidir le hinnill den sórt sin a chur i bhfeidhm go dtí go ndéanfar an Treoir sin a aisghairm.

(53)

Ní mór an malartú sonraí agus faisnéise a bhaineann le cineálcheaduithe AE a fheabhsú ionas gur féidir an Rialachán seo a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus go mear. Dá bhrí sin, ba cheart a chur de cheangal ar na húdaráis náisiúnta oibriú go héifeachtach i gcomhar le chéile agus leis an gCoimisiún agus sonraí agus faisnéis a roinnt lena chéile a bhaineann le cineálcheaduithe AE trí bhíthin Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (“IMI”) a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14). D'fhonn cur chun feidhme an Rialacháin seo a éascú, ba cheart modúl IMI a bhunú a bheadh saincheaptha go sonrach d'innealra soghluaiste nach innealra bóthair é. Ba cheart freisin an fhéidearthacht a bheith ag monaróirí agus seirbhísí teicniúla leas a bhaint as IMI chun sonraí agus faisnéis maidir le hinnill le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a mhalartú.

(54)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon rialacha comhchuibhithe a leagan síos maidir leis na ceanglais riaracháin agus theicniúla a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí agus nósanna imeachta cineálcheadaithe AE i dtaca le hinnill atá le suiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, a ghnóthú go leordhóthanach agus, de bharr a bhfairsinge agus a n-éifeachtaí, gur fearr is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar

1.   Leis an Rialachán seo, bunaítear teorainneacha astaíochtaí do gach inneall dá dtagraítear in Airteagal 2(1) le haghaidh truailleáin ghásacha agus cáithníneacha mar aon leis na ceanglais riaracháin agus theicniúla a bhaineann le cineálcheadú AE.

Leis an Rialachán seo freisin, leagtar síos oibleagáidí áirithe i ndáil le hinnealra soghluaiste nach innealra bóthair é a ndéantar, nó a ndearnadh, inneall amhail dá dtagraítear in Airteagal 2(1) a shuiteáil ann, a mhéid a bhaineann leis na teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha ó innill den sórt sin.

2.   Leis an Rialachán seo freisin, bunaítear na ceanglais le haghaidh faireachas margaidh ar innill dá dtagraítear in Airteagal 2(1) atá suiteáilte nó ceaptha a bheith suiteáilte in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, agus atá faoi réir chineálcheadú AE.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.   Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le gach inneall a thagann faoi na catagóirí a leagtar amach in Airteagal 4(1) agus atá suiteáilte nó ceaptha a bheith suiteáilte in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é agus, a mhéid a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha ó na hinnill sin, tá feidhm aige maidir le hinnealra soghluaiste nach innealra bóthair é den sórt sin.

2.   Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le hinnill le haghaidh:

(a)

tiomáint feithiclí dá dtagraítear in Airteagal 2(1) de Threoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (15);

(b)

tiomáint tarracóirí talmhaíochta agus foraoiseachta mar a shainmhínítear i bpointe (8) d'Airteagal 3 de Rialachán (AE) Uimh. 167/2013;

(c)

tiomáint feithiclí dá dtagraítear in Airteagal 2(1) de Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (16);

(d)

innealra do-aistrithe;

(e)

soithí farraige a bhfuil teastas bailí loingseoireachta muirí nó teastas bailí sábháilteachta ag teastáil dóibh;

(f)

árthaí mar a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2016/1629 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (17) agus nach dtagann faoi raon feidhme na Treorach sin;

(g)

tiomáint soithí uiscebhealaí intíre a bhfuil glanchumhacht níos lú ná 19 kW acu nó críocha cúntacha na soithí sin;

(h)

árthaí uisce mar a shainmhínítear i bpointe (1) d'Airteagal 3 de Threoir 2013/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (18);

(i)

aerárthaí mar a shainmhínítear i bpointe (a) d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 ón gCoimisiún (19);

(j)

feithiclí áineasa, seachas mótair sneachta, feithiclí uile-thír-raon agus feithiclí taobh le taobh;

(k)

feithiclí agus innealra a úsáidtear go heisiach nó a bhfuil sé beartaithe iad a úsáid go heisiach i gcomórtais;

(l)

caidéil chomhraicthe dóiteáin iniompartha mar a shainmhínítear agus mar a chumhdaítear iad leis an gcaighdeán Eorpach maidir le caidéil chomhraice dóiteáin iniompartha (20);

(m)

samhlacha ar scála laghdaithe nó macasamhla ar scála laghdaithe d'fheithiclí nó d'innealra a mhonaraítear chun críocha áineasa agus a bhfuil glanchumhacht níos lú ná 19 kW acu.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(1)

ciallaíonn “innealra soghluaiste nach innealra bóthair é” aon inneall soghluaiste, trealamh iniompair nó feithicil le nó gan cabhalra nó rothaí, nach bhfuil ceaptha le húsáid chun paisinéirí nó earraí a iompar ar bhóithre agus áiríonn sé innealra atá suiteáilte ar chabhail feithiclí atá beartaithe chun paisinéirí nó earraí a iompar ar bhóithre;

(2)

ciallaíonn “cineálcheadú AE” an nós imeachta faoina ndeimhníonn údarás ceadúcháin go gcomhlíonann cineál innill nó aicme inneall forálacha riaracháin agus ceanglais theicniúla ábhartha an Rialacháin seo;

(3)

ciallaíonn “truailleáin ghásacha” na truailleáin seo a leanas ina staid ghásach a astaítear ó inneall: aonocsaíd charbóin (CO), hidreacarbóin iomlána (HC) agus ocsaídí nítrigine (NOx), arb ionann NOx agus ocsaíd nítreach (NO) agus dé-ocsaíd nítrigine (NO2), arna sloinneadh mar choibhéis NO);

(4)

ciallaíonn “ábhar cáithníneach” nó “PM” mais aon ábhair sa ghás a astaítear ó inneall a bhailítear ar mheán sonraithe scagaire tar éis an gás a chaolú le haer glan scagtha ionas nach sáraíonn an teocht 325 K (52 °C);

(5)

ciallaíonn “líon na gcáithníní” nó “PN” líon na gcáithníní soladacha a astaítear ó inneall a bhfuil trastomhas níos mó ná 23nm aige;

(6)

ciallaíonn “truailleáin cháithníneacha” aon ábhar a astaítear ón inneall a dhéantar a thomhas mar PM nó PN;

(7)

ciallaíonn “inneall dócháin inmheánaigh” nó “inneall” iompaitheoir fuinnimh, seachas tuirbín gáis, atá ceaptha chun fuinneamh ceimiceach (ionchuir) a thrasfhoirmiú go fuinneamh meicniúil (aschur) le próiseas dócháin inmheánaigh; áirítear ann, i gcás inar suiteáladh iad, córas rialaithe astaíochta agus comhéadan cumarsáide (crua-earra agus teachtaireachtaí) idir aonad rialaithe leictreonach an innill nó aonaid rialaithe leictreonacha an innill agus aon ghléasra cumhachta nó aonad rialaithe feithicle atá riachtanach le Caibidil II agus Caibidil III a chomhlíonadh;

(8)

ciallaíonn “cineál innill” grúpa inneall nach bhfuil éagsúil ó thaobh shaintréithe riachtanacha an innill;

(9)

ciallaíonn “aicme inneall” grúpáil cineálacha innill de chuid monaróra a bhfuil saintréithe comhchosúla astaíochta acu mar gheall ar a ndearadh, agus a urramaíonn teorainnluachanna astaíochtaí atá infheidhme;

(10)

ciallaíonn “máthair-inneall” cineál innill atá roghnaithe as aicme inneall sa chaoi go bhfuil a shaintréithe astaíochta ionadaíoch don aicme inneall sin;

(11)

ciallaíonn “inneall athsholáthair” inneall:

(a)

a úsáidtear go heisiach chun inneall atá curtha ar an margadh cheana féin agus atá suiteáilte in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a athsholáthar; agus

(b)

lena gcomhlíontar céim astaíochta atá níos ísle ná an chéim sin is infheidhme ar dháta athsholáthair an innill;

(12)

ciallaíonn “inneall inseirbhíse” inneall a oibrítear in innealra soghluaiste nach innealra bóthair thar a ghnáthphatrúin oibriúcháin, a ghnáthchoinníollacha agus a ghnáth-phálastaí, agus a úsáidtear chun tástálacha faireacháin ar astaíochtaí amhail dá dtagraítear in Airteagal 19 a dhéanamh;

(13)

ciallaíonn “inneall CI” inneall a oibríonn ar an bprionsabal adhainte comhbhrúite (“CI”);

(14)

“inneall SI” inneall a oibríonn ar an bprionsabal spréachadhainte (“SI”);

(15)

ciallaíonn “inneall SI láimhe” inneall SI a bhfuil cumhacht tagartha níos lú ná 19 kW aige, a úsáidtear i bpíosa trealaimh a chomhlíonann ceann amháin ar a laghad de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

iompraíonn an t-oibritheoir i rith fheidhmiú a fheidhme beartaithe nó a fheidhmeanna beartaithe é;

(b)

oibríonn sé i níos mó ná staid amháin, ar nós bun os cionn nó go cliathánach, lena fheidhm bheartaithe nó lena fheidhmeanna beartaithe a fheidhmiú;

(c)

is lú ná 20 kg a mheáchan tirim, an t-inneall san áireamh, agus comhlíonann sé ceann amháin ar a laghad de na coinníollacha seo a leanas:

(i)

soláthraíonn a oibritheoir tacaíocht fhisiciúil don trealamh ar feadh fheidhmiú a fheidhme beartaithe nó a fheidhmeanna beartaithe;

(ii)

soláthraíonn a oibritheoir tacaíocht fhisiciúil nó rialú dearcaidh don trealamh -ar feadh fheidhmiú a fheidhme beartaithe nó a fheidhmeanna beartaithe;

(iii)

úsáidtear é i ngineadóir nó i gcaidéal;

(16)

ciallaíonn “breosla leachtach” breosla a bhíonn i riocht leachtach faoi choinníollacha caighdeánacha timpeallachta (298K, brú iomlán comhthimpeallach 101,3 kPa);

(17)

ciallaíonn “breosla gásach” aon bhreosla a bhíonn gásach go hiomlán faoi choinníollacha caighdeánacha timpeallachta (298K, brú iomlán comhthimpeallach 101,3 kPa);

(18)

ciallaíonn “inneall débhreosla” inneall a dearadh le hoibriú i gcomhthráth le breosla leachtach agus breosla gásach, agus méadrú ar leith don dá bhreosla, an méid de cheann amháin de na breoslaí i gcoibhneas leis an gceann eile in ann athrú ag brath ar an oibriú;

(19)

ciallaíonn “inneall aonbhreosla” inneall nach inneall débhreosla é;

(20)

ciallaíonn “GER” (an Cóimheas Gáis-Fuinnimh), i gcás inneall débhreosla, cóimheas chion fuinnimh an bhreosla ghásaigh thar cion fuinnimh an dá bhreosla; i gcás inneall aonbhreosla, sainmhínítear GER mar 1 nó 0 de réir an chineáil bhreosla;

(21)

ciallaíonn “inneall faoi luas seasmhach” inneall a bhfuil a chineálcheadú AE teoranta d'oibríocht ar luas seasmhach, seachas innill a bhfuil a bhfeidhm rialtóra luas seasmhach bainte amach nó díchumasaithe; féadfaidh luas réchasta a bheith ag inneall ar luas seasmhach le húsáid le linn tosú nó múchadh agus féadfaidh rialtóir a bheith ar inneall ar luas seasmhach ar féidir é a shocrú ag luas malartach nuair a stoptar an t-inneall;

(22)

ciallaíonn “inneall faoi luas inathraithe” inneall nach inneall faoi luas seasmhach é;

(23)

ciallaíonn “oibríocht faoi luas seasmhach” oibríocht innill le rialtóir a dhéanann rialú uathoibríoch ar éileamh an oibritheora luas innill a chothabháil, fiú faoi ualach atá ag athrú;

(24)

ciallaíonn “inneall cúnta” inneall atá suiteáilte nó atá ceaptha le bheith suiteáilte in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é nach soláthraíonn tiomáint go díreach nó go hindíreach;

(25)

ciallaíonn “glanchumhacht” an chumhacht innill in kW a fhaightear ar bhinse tástála ag deireadh na cromfhearsaide, nó a choibhéis, tomhaiste de réir modh tomhaiste cumhachta innill dócháin inmheánaigh sonraithe i Rialachán UNECE Uimh. 120 agus breosla tagartha nó teaglama breosla a leagtar amach in Airteagal 25(2) á úsáid;

(26)

ciallaíonn “cumhacht tagartha” an ghlanchumhacht a úsáidtear leis na teorainnluachanna astaíochtaí is infheidhme don inneall a shocrú;

(27)

ciallaíonn “glanchumhacht rátaithe” an ghlanchumhacht in kW mar atá rátaithe ag monaróir innill ag luas rátaithe;

(28)

ciallaíonn “uas-ghlanchumhacht” an luach glanchumhachta is airde ar an gcuar cumhachta lánlóid don chineál innill;

(29)

ciallaíonn “luas rátaithe” an t-uasluas faoin lánualach atá ceadaithe ag rialtóir de chuid innill, mar a dhear an monaróir, nó, mura bhfuil rialtóir den sórt sin ann, an luas ag a mbainfidh an t-inneall an uas-ghlanchumhacht amach, mar atá sainithe ag an monaróir;

(30)

ciallaíonn “dáta táirgthe an innill” an dáta, arna shloinneadh mar mhí agus bliain, a phasálann an t-inneall an tseiceáil dheireanach, tar éis dó an líne tháirgeachta a fhágáil, agus é a bheith réidh le seachadadh nó le cur ar stoc;

(31)

ciallaíonn “idirthréimhse” an chéad 24 mhí tar éis na dátaí a leagtar amach in Iarscríbhinn III chun innill de chuid Chéim V a chur ar an margadh;

(32)

ciallaíonn “inneall idirthréimhseach” inneall a bhfuil dáta táirgeachta innill aige ar luaithe é ná an dáta a leagtar amach in Iarscríbhinn III le hinnill Chéim V a chur ar an margadh agus:

(a)

a comhlíonann na teorainneacha astaíochtaí infheidhme is déanaí atá sainithe sa reachtaíocht ábhartha atá infheidhme ar an 5 Deireadh Fómhair 2016 nó;

(b)

a thagann laistigh de raon cumhachta nó go n-úsáidtear nó go gceaptar go n-úsáidfear é i bhfeidhm nach raibh faoi réir teorainneacha astaíochtaí truailleán agus cineálcheadaithe ar leibhéal an Aontais ar an 5 Deireadh Fómhair 2016;

(33)

ciallaíonn “dáta táirgthe mheaisín shoghluaiste nach meaisín bóthair é” an mhí agus an bhliain atá luaite ar mharcáil reachtach an mheaisín nó, mura bhfuil marcáil reachtúil ann, an mhí agus an bhliain ina bpasálann sé an tseiceáil dheireanach tar éis dó an líne tháirgthe a fhágáil;

(34)

ciallaíonn “soitheach uiscebhealaí intíre” árthach a thagann faoi raon feidhme Threoir (AE) 2016/1629;

(35)

ciallaíonn “foireann ginte” meaisín neamhspleách soghluaiste nach meaisín bóthair é agus nach cuid de ghléasra cumhachta é, atá ceaptha go príomha cumhacht leictreach a tháirgeadh;

(36)

ciallaíonn “innealra do-aistrithe” innealra atá beartaithe a bheith suiteáilte go buan in aon ionad amháin ina chéad úsáid agus nach bhfuil sé beartaithe é a bhogadh, ar bhóthar nó ar bhealach eile, ach amháin le linn loingseoireachta ó áit a dhéanta go háit a chéadsuiteála;

(37)

ciallaíonn “suiteáilte go buan” boltáilte, nó socruithe go héifeachtúil ar bhealach eile ionas nach féidir é a bhaint amach gan uirlisí nó trealamh a úsáid, le dúshraith nó srian malartach atá beartaithe ionas go n-oibreoidh an t-inneall in aon ionad amháin i bhfoirgneamh, struchtúr, áis nó suiteáil;

(38)

ciallaíonn “mótar sneachta” meaisín féinghluaiste atá beartaithe le haghaidh taisteal easbhóthair go príomha ar shneachta, arna thiomáint le rianta atá i dteagmháil le sneachta agus arna stiúradh le scí nó scíonna atá i dteagmháil leis an sneachta, le huasmhais neamhualaithe, in ord reatha, 454 kg (lena n-áirítear trealamh caighdeánach, fuarthán, bealaí, breosla agus uirlisí ach gan oiriúintí roghnacha agus an tiománaí a áireamh);

(39)

ciallaíonn “feithicil uile-thír-raoin” nó “ATV” feithicil mhótair, arna tiomáint le hinneall, atá beartaithe go príomha le taisteal ar dhromchlaí gan phábháil ar cheithre roth nó níos mó a bhfuil boinn ísealbhrú orthu, le suíochán atá deartha do thiománaí a shuíonn gabhalscartha, nó le suíochán atá deartha do thiománaí a shuíonn gabhalscartha agus suíochán do phaisinéir amháin eile ar a mhéid, agus hanla mar stiúir;

(40)

ciallaíonn “feithicil taobh le taobh” nó “SbS” feithicil féinghluaiste, oibritheoir-rialaithe, neamhaltach atá ceaptha go príomha le taisteal ar dhromchlaí gan phábháil ar cheithre roth nó níos mó, le híosmhais neamhualaithe, in ord reatha, 300 kg (lena n-áirítear trealamh caighdeánach, fuarthán, bealaí, breosla agus uirlisí ach gan oiriúintí roghnacha agus an tiománaí a áireamh) agus uasluas deartha níos lú ná 25 km/u; tá feithicil den sórt sin deartha freisin le daoine agus/nó earraí agus/nó trealamh tarraingthe agus brú a iompar, tá sí stiúrtha le rialtán nach hanla é, tá sí deartha le haghaidh cuspóirí áineasa nó fóntais agus ní iompraíonn sí níos mó ná seisear agus an tiománaí san áireamh, ag suí taobh le taobh ar shuíochán neamh-ghabhalscartha amháin nó níos mó;

(41)

ciallaíonn “feithicil iarnróid” innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a oibríonn go heisiach ar ráillí iarnróid;

(42)

ciallaíonn “inneall féinghluaiste” feithicil iarnróid atá deartha le cumhacht ghluaisne a sholáthar go díreach trína rothaí féin nó go hindíreach trí rothaí fheithiclí iarnróid eile, le hí féin agus feithiclí iarnróid eile a thiomáint atá deartha le lastas, paisinéirí agus trealamh eile a iompar, agus atá deartha nó beartaithe gan lastas ná paisinéirí, seachas iad siúd atá ag oibriú an innill fhéinghluaiste, a iompar í féin;

(43)

ciallaíonn “carr iarnróid” feithicil iarnróid atá deartha le cumhacht ghluaisne a sholáthar, go díreach trína rothaí féin nó go hindíreach trí rothaí fheithiclí iarnróid eile, chun é féin a thiomáint, agus atá deartha go sonrach le hearraí nó paisinéirí a iompar, nó earraí agus paisinéirí araon, agus nach inneall féinghluaiste é;

(44)

ciallaíonn “feithicil chúnta iarnróid” feithicil iarnróid nach carr iarnróid ná inneall féinghluaiste í, lena n-áirítear, feithicil iarnróid atá deartha go sonrach le hobair cothabhála nó obair fhoirgníochta nó oibríochta ardaithe a bhaineann leis an rian nó le bonneagar an iarnróid a dhéanamh, ach gan a bheith teoranta don mhéid sin;

(45)

ciallaíonn “craein shoghluaiste” craein ghéige fhéinchumhachtaithe atá in ann taisteal ar bhóthar nó easbhóthair nó an dá rud, agus atá ag brath ar dhomhantarraingt le haghaidh cobhsaíochta agus a oibríonn ar bhoinn, ar chrios boinn nó le socruithe eile soghluaiste;

(46)

ciallaíonn “caiteoir sneachta” meaisín féinchumhachtaithe atá deartha go heisiach chun sneachta a ghlanadh ó dhromchla cosáin pábháilte trí chainníocht sneachta a bhailiú agus a chaitheamh go láidir trí shiúit;

(47)

ciallaíonn “cur ar fáil ar an margadh” aon soláthar innill nó innealra soghluaiste nach innealra bóthair é le dáileadh nó le húsáid ar mhargadh an Aontais le linn gníomhaíocht tráchtála, ar son íocaíochta nó saor in aisce;

(48)

ciallaíonn “cur ar an margadh” an chéad uair a chuirtear inneall nó meaisín soghluaiste nach innealra bóthair é ar fáil ar mhargadh an Aontais;

(49)

ciallaíonn “monaróir” aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá freagrach don údarás ceadúcháin as gach gné de chineálcheadú AE nó den phróiseas údaraithe agus as comhréireacht táirgthe innill a áirithiú, agus atá freagrach freisin as cúraimí a bhaineann le faireachas margaidh maidir leis na hinnill a tháirgtear, is cuma cé acu an bhfuil baint dhíreach aige le gach céim de cheapadh agus de thógáil an innill is ábhar do phróiseas cineálcheadú AE nó nach bhfuil;

(50)

ciallaíonn “ionadaí an mhonaróra” nó “ionadaí” aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe san Aontas agus atá ceaptha go hiomchuí ag an monaróir le sainordú i scríbhinn a bheith ina ionadaí thar a cheann in ábhair a bhaineann leis an údarás ceadúcháin nó leis an údarás um fhaireachas margaidh agus gníomhú thar a cheann in ábhair atá cumhdaithe faoin Rialachán seo;

(51)

ciallaíonn “allmhaireoir” aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe san Aontas a chuireann ar an margadh inneall ó thríú tír, cibé acu atá an t-inneall suiteáilte cheana féin in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, nó nach bhfuil;

(52)

ciallaíonn “dáileoir” duine nádúrtha nó dlítheanach sa slabhra soláthair, seachas an monaróir nó an t-allmhaireoir, a chuireann inneall ar fáil ar an margadh;

(53)

ciallaíonn “oibreoir eacnamaíoch” an monaróir, ionadaí an mhonaróra, an t-allmhaireoir nó an dáileoir;

(54)

ciallaíonn “monaróir buntrealaimh” nó “OEM” aon duine nádurtha nó dlítheanach a mhonaraíonn innealra soghluaiste nach innealra bóthair é;

(55)

ciallaíonn “údarás ceadúcháin” údarás Ballstáit arna bhunú nó arna cheapadh ag Ballstát, agus ar tugadh fógra don Choimisiún ina leith agus ag a bhfuil inniúlacht maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

gach gné den chineálcheadú AE do chineál innill ná d'aicme inneall;

(b)

an próiseas údaraithe;

(c)

deimhnithe cineálcheadú AE a dheonú, agus, i gcás inarb iomchuí, iad a tharraingt siar nó diúltú iad a eisiúint, agus deimhnithe cineálcheadú AE a dheonú;

(d)

gníomhú mar an pointe teagmhála d'údaráis cheadúcháin na mBallstát eile;

(e)

na seirbhísí teicniúla a ainmniú; agus

(f)

a áirithiú go gcomhlíonfaidh an monaróir a chuid oibleagáidí i leith chomhréireacht an táirgthe;

(56)

ciallaíonn “seirbhís theicniúil” eagraíocht nó comhlacht arna hainmniú nó arna ainmniú ag an údarás ceadúcháin mar shaotharlann tástála chun tástálacha a dhéanamh, nó mar chomhlacht um measúnú comhréireachta chun an measúnú tosaigh agus tástálacha nó cigireachtaí eile a dhéanamh, thar ceann an údaráis cheadúcháin, nó an t-údarás féin nuair a bhíonn na feidhmeanna sin á ndéanamh aige;

(57)

ciallaíonn “faireachas margaidh” na gníomhaíochtaí agus na bearta a dhéanann údaráis náisiúnta chun a áirithiú go gcomhlíonann innill a chuirtear ar fáil ar an margadh reachtaíocht chomhchuibhithe ábhartha an Aontais;

(58)

ciallaíonn “údarás um fhaireachas margaidh” údarás Ballstáit atá freagrach as faireachas margaidh a dhéanamh ina chríoch;

(59)

ciallaíonn “údarás náisiúnta” údarás ceadúcháin nó aon údarás eile a bhfuil baint aige le faireachas margaidh, rialú teorann nó cur ar an margadh i mBallstát, nó atá freagrach astu, i ndáil le hinnill atá le suiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é nó i ndáil le hinnealra soghluaiste nach innealra bóthair é ina bhfuil innill suiteáilte;

(60)

ciallaíonn “úsáideoir deiridh” aon duine nádúrtha nó dlítheanach, seachas an monaróir, OEM, an t-allmhaireoir nó an dáileoir, atá freagrach as an t-inneall atá suiteáilte in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a oibriú;

(61)

ciallaíonn “straitéis rialaithe astaíochtaí” gné nó tacar gnéithe dearaidh atá ionchorpraithe i ndearadh foriomlán innill, nó in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é ina bhfuil an t-inneall suiteáilte, agus a úsáidtear chun astaíochtaí a rialú;

(62)

ciallaíonn “córas rialaithe astaíochtaí” aon ghaireas, córas nó gné den dearadh a rialaíonn nó a laghdaíonn astaíochtaí;

(63)

ciallaíonn “straitéis uathmhaolaithe” straitéis rialaithe astaíochtaí lena laghdaítear éifeachtacht na rialuithe astaíochtaí faoi dhálaí comhthimpeallacha oibrithe nó faoi dhálaí oibrithe innill a bhíonn ann le linn ghnáthoibriú meaisín nó lasmuigh de nósanna imeachta tástála cineál-cheadú an AE;

(64)

Ciallaíonn “aonad leictreonach rialaithe” gaireas leictreonach innill atá ina chuid den chóras rialaithe astaíochtaí agus a úsáideann sonraí ó bhraiteoirí innill le paraiméadair innill a rialú;

(65)

Ciallaíonn “athchúrsáil gás sceite” nó “EGR” gaireas teicniúil atá ina cuid de chóras rialaithe sceite agus a laghdaíonn astaíochtaí trí gháis sceite atá díchurtha ón gcuasán/ó na cuasáin dócháin a threorú ar ais isteach san inneall le meascadh le haer atá ag teacht isteach roimh an dóchán nó lena linn, seachas comhuainiú comhla a úsáid le méid an gháis iarmhartaigh sceite sa chuasán /sna cuasáin dócháin a mheasctar leis an aer atá ag teacht isteach roimh an dóchán nó lena linn;

(66)

ciallaíonn “córas iarchóireála sceite” catalaíoch, scagaire cáithníní, córas de NOx scagaire comhcheangailte cáithníneach de NOx nó aon ghaireas laghdaithe astaíochtaí eile, seachas athchúrsáil gás sceite (EGR) agus turbaluchtairí, atá ina chuid den chóras rialaithe astaíochtaí ach atá suiteáilte i suíomh bhealach iartheachtach i ndáil le comhlaí an innill;

(67)

ciallaíonn “crioscaíl” córas rialála astaíochtaí na feithicle nó córas tiomána na feithicle, lena n-áirítear aon bhogearra nó aon ghnéithe eile den rialú loighistice de chóras den sórt sin, a dhíghníomhú, a choigeartú nó a mhodhnú, arb é an toradh atá air, bíodh sé beartaithe nó ná bíodh, gur chun donais a théann feidhmíocht astaíochta an innill;

(68)

ciallaíonn “timthriall tástála” seicheamhach pointí tástála, lena luas agus torc sainmhínithe féin ag gach ceann acu, atá le leanúint ag inneall nuair a bhíonn sé á thástáil faoi fhoistine nó coinníollacha neamhbhuana oibriúcháin;

(69)

ciallaíonn “timthriall tástála foistine” timthriall tástála ina gcoinnítear luas innill agus torc ag foireann chríochta luachanna ainmniúla tairiseacha. Is ionann tástálacha foistine agus tástálacha mód scoite nó tástálacha modúla rampáilte;

(70)

ciallaíonn “timthriall díomuan tástála” timthriall tástála le seicheamh luas normalaithe agus luachanna toirc a athraíonn ó shoicind go soicind le ham;

(71)

ciallaíonn “cás an chromáin” na spásanna iata istigh san inneall, nó lasmuigh de, a bhíonn ceangailte le humar na hola trí dhuchtanna istigh san umar nó lasmuigh de a thugann deis astaithe do gháis agus do ghal;

(72)

ciallaíonn “athghiniúint” teagmhas ina n-athraíonn leibhéil astaíochtaí le linn d'fheidhmíocht an chórais iarchóireála sceite a bheith á hathchóiriú trí dhearadh, agus is féidir a rangú mar athghiniúint leanúnach nó athghiniúint (thréimhsiúil) ainmhinic;

(73)

ciallaíonn “tréimhse mharthanachta astaíochtaí” nó “EDP” an líon uaireanta nó, i gcás ianrb infheidhme, an fad a úsáidtear le tosca meatha a shocrú;

(74)

ciallaíonn “tosca meatha” an tacar de thosca a léiríonn an gaol atá idir astaíochtaí ag tús agus deireadh an tréimhse mharthanachta astaíochtaí;

(75)

ciallaíonn “tástáil fhíorúil” samhail ríomhaire, lena n-áirítear ríomh, a dhéantar le leibhéal feidhmíochta innill a thaispeáint mar chúnamh don chinnteoireacht gan úsáid an innill fhisicí a bheith riachtanach.

Airteagal 4

Catagóirí innill

1.   Chun críche an Rialacháin seo, beidh feidhm leis na catagóirí innill seo a leanas, agus iad roinnte i bhfochatagóirí a leagtar amach in Iarscríbhinn I:

(1)   “catagóir NRE”:

(a)

innill le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é agus atá oiriúnach le bogadh, nó a bheith bogtha ar bhóthar nó ar bhealach eile, nach bhfuil eisiata faoi Airteagal 2(2) agus nach n-áirítear in aon chatagóir eile a leagtar amach i bpointí (2) go (10) den mhír seo;

(b)

innill a bhfuil cumhacht tagartha níos lú ná 560 kW acu a úsáidtear in áit innill de chuid Chéim V de chatagóirí IWP, IWA, RLL nó RLR;

(2)   “catagóir NRG”: innill a bhfuil cumhacht tagartha níos mó ná 560 kW acu, atá le húsáid go heisiach i bhfoireann ginte; áirítear innill d'fhoirne ginte, seachas na hinnill a bhfuil na saintréithe sin acu a áirítear i gcatagóirí NRE nó NRS, de réir a gcuid saintréithe;

(3)   “catagóir NRSh”: innill SI láimhe a bhfuil cumhacht tagartha níos lú ná 19 kW acu, atá le húsáid go heisiach in innealra láimhe;

(4)   “catagóir NRS”: innill SI a bhfuil cumhacht tagartha níos lú ná 56 kW acu agus nach bhfuil áirithe i gcatagóir NRSh;

(5)   “catagóir IWP”:

(a)

innill atá le húsáid go heisiach i soithí uiscebhealaí intíre, le haghaidh tiomáint dhíreach nó neamhdhíreach, nó ceaptha le haghaidh tiomáint dhíreach nó neamhdhíreach, a bhfuil glanchumhacht atá níos mó ná, nó atá cothrom le 19 kW acu;

(b)

innill a úsáidtear in áit inneall de chuid chatagóir IWA ar an gcoinníoll go gcomhlíonann siad Airteagal 24(8);

(6)   “catagóir IWA”: innill chúnta atá le húsáid go heisiach i soithí uiscebhealaí intíre agus a bhfuil cumhacht tagartha atá níos mó ná, nó atá cothrom le, 19 kW acu;

(7)   “catagóir RLL”: innill le húsáid go heisiach in innill fhéinghluaiste, le haghaidh tiomána nó beartaithe le haghaidh tiomána;

(8)   “catagóir RLR”,:

(a)

innill le húsáid go heisiach i gcarranna iarnróid, le haghaidh tiomána nó beartaithe le haghaidh tiomána;

(b)

innill a úsáidfear in áit innill de chuid Chéim V de chuid chatagóir RLL;

(9)   “catagóir SMB”: innill SI atá le húsáid go heisiach i mótair sneachta; áirítear innill do mhótair sneachta, seachas innill SI, i gcatagóir NRE;

(10)   “catagóir ATS”: innill SI atá le húsáid go heisiach i ngach ATV agus SbS; áirítear innill d'ATVanna agus SbS seachas innill SI i gcatagóir NRE.

2.   Féadfar inneall faoi luas inathraithe i gcatagóir ar leith a úsáid in ionad inneall faoi luas seasmhach den chatagóir chéanna.

Sa bhreis air sin, comhlíonfaidh innill faoi luas inathraithe de chatagóir IWP a úsáidtear le hoibríochtaí faoi luas seasmhach Airteagal 24(7) nó Airteagal 24(8), de réir mar atá infheidhme.

3.   Déantar innill le haghaidh feithiclí cúntacha iarnróid agus innill chúntacha le haghaidh carranna iarnróid agus innill fhéinghluaiste a áireamh i gcatagóir NRE nó NRS, de réir a gcuid saintréithe.

CAIBIDIL II

OIBLEAGÁIDÍ GINEARÁLTA

Airteagal 5

Oibleagáidí na mBallstát

1.   Bunóidh nó ceapfaidh na Ballstáit údaráis cheadúcháin agus údaráis um fhaireachas margaidh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

2.   Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún maidir le bunú agus ceapadh na n-údarás ceadúcháin agus na n-údarás um fhaireachas margaidh dá dtagraítear i mír 1, lena n-áirítear a n-ainmneacha, a seoltaí poist agus a seoltaí ríomhphoist, agus a réimsí freagrachta. Foilseoidh an Coimisiún liosta agus sonraí na n-údarás ceadúcháin ar a shuíomh gréasáin.

3.   Ní cheadóidh na Ballstáit ach na nithe seo a leanas a chur ar an margadh:

(a)

innill a chumhdaítear le cineálcheadú bailí AE a deonaíodh i gcomhréir leis an Rialachán seo, beag beann ar cé acu atá siad suiteáilte cheana in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é nó nach bhfuil; agus

(b)

innealra soghluaiste nach innealra bóthair é ina bhfuil innill amhail dá dtagraítear i bpointe (a) suiteáilte.

4.   Ní chuirfidh na Ballstáit toirmeasc, srian ná bac ar na táirgí seo a leanas a chur ar an margadh:

(a)

innill ar fhorais a bhaineann le gnéithe dá ndéantús agus dá bhfeidhmiú a chumhdaítear leis an Rialachán seo, i gcás ina gcomhlíonann na hinnill sin a cheanglais;

(b)

innealra soghluaiste nach innealra bóthar é, ar fhorais a bhaineann le hastaíochtaí truailleán gásach agus cáithníneach ó innill atá suiteáilte in innealra den sórt sin, i gcás ina dtiocfaidh na hinnill sin faoi raon feidhme an Rialacháin seo agus ina gcomhlíonfar a cheanglais.

5.   Eagróidh na Ballstáit agus cuirfidh siad i gcrích faireachas margaidh agus rialú inneall ar an margadh i gcomhréir le Caibidil III de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008.

Airteagal 6

Oibleagáidí na n-údarás ceadúcháin

1.   Áiritheoidh údaráis cheadúcháin go gcomhlíonfaidh monaróirí a dhéanfaidh iarratas ar chineálcheadú AE an Rialachán seo.

2.   Ní dhéanfaidh údaráis cheadúcháin cineálcheadú AE a dheonú ach amháin i gcás cineálacha innill nó aicmí inneall a chomhlíonann an Rialachán seo.

3.   Is trí IMI a chuirfidh údaráis cheadúcháin clár ar fáil don phobal, ar clár é de gach cineál innill agus aicme inneall ar deonaíodh, ar síneadh nó ar aistarraingíodh cineálcheadú AE ina leith, nó ar diúltaíodh iarratas ar chineálcheadú AE ina leith.

Beidh an fhaisnéis seo a leanas, ar a laghad, sa chlár sin:

(a)

ainm agus seoladh an mhonaróra agus ainm an chomhlachta, más éagsúil;

(b)

trádainm nó trádainmneacha nó trádmharc nó trádmharcanna, dé réir mar is iomchuí, ar leis an monaróir é nó iad;

(c)

ainmniú na gcineálacha innill a chumhdaítear le cineálcheadú AE an chineáil innill nó, i gcás inarb infheidhme, le cineálcheadú AE na haicme innill;

(d)

an chatagóir innill;

(e)

uimhir chineálcheadú AE lena n-áirítear, uimhir aon sínte nó aon síntí;

(f)

dáta deonaithe, sínte, diúltaithe nó tarraingthe siar chineálcheadú AE; agus

(g)

an méid atá sna ranna “Faisnéis ghinearálta innill” agus “Toradh astaíochtaí deiridh” den tuarascáil ar thástálacha dá dtagraítear in Airteagal 24(12).

Airteagal 7

Oibleagáidí na n-údarás um fhaireachas margaidh

1.   Déanfaidh na húdaráis um fhaireachas margaidh seiceáil ar dhoiciméid, agus, de réir mar is cuí, seiceáil fhisiceach agus saotharlainne ar innill ar scála oiriúnach agus ar bhonn céatadán de shamplaí imleora. Agus é sin á dhéanamh acu, cuirfidh siad prionsabail sheanbhunaithe an mheasúnaithe riosca san áireamh, chomh maith le haon ghearán, agus aon fhaisnéis ábhartha eile.

2.   Féadfaidh údaráis um fhaireachas margaidh a chur de cheangal ar oibritheoirí eacnamaíocha doiciméadú agus faisnéis den sórt sin a mheastar a bheith riachtanach chun gníomhaíochtaí an údaráis a dhéanamh a chur ar fáil.

Airteagal 8

Oibleagáidí ginearálta na monaróirí

1.   Áiritheoidh monaróirí nuair a chuirtear a gcuid inneall ar an margadh go bhfuil siad monaraithe agus cheadúcháin i gcomhréir leis an Rialachán seo.

2.   I gcás ina modhnóidh monaróirí inneall atá faoi réir chineálcheadú AE sa chaoi is go mbeidh sé cáilithe ina dhiaidh sin chun bheith i gcatagóir nó i bhfo-chatagóir éagsúil, beidh siad freagrach as a áirithiú go gcomhlíonann an t-inneall sin na ceanglais is infheidhme maidir leis an gcatagóir sin nó maidir leis an bhfochatagóir sin.

I gcás ina modhnóidh duine dlítheanach inneall sa chaoi is nach gcomhlíonann sé a thuilleadh na teorainneacha astaíochta is infheidhme maidir leis an inneall sin de réir a chatagóire nó a fhochatagóire, measfar an duine sin a bheith freagrach as a comhlíonadh na dteorainneacha astaíochta sin a athbhunú.

3.   Beidh monaróirí freagrach don údarás ceadúcháin as gach gné de phróiseas chineálcheadú AE agus as comhréireacht táirgeachta a áirithiú, beag beann ar iad a bheith páirteach go díreach i ngach céim de dhéantús an innill.

4.   Áiritheoidh monaróirí go mbeidh nósanna imeachta i bhfeidhm chun gur comhréireach i gcónaí leis an gcineál a formheasadh a bheidh an táirgiú a dhéantar i sraitheanna agus chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí inneall inseirbhíse i gcomhréir le hAirteagal 19.

Athruithe ar dhearadh nó ar shaintréithe chineál innill agus athruithe ar na ceanglais a ndearbhaítear ina leith go bhfuil cineál innill i gcomhréir leo, cuirfear na hathruithe sin san áireamh i gcomhréir le Caibidil VI.

5.   Sa bhreis ar an marcáil reachtúil dá dtagraítear in Airteagal 32, déanfaidh monaróirí a n-ainm, a dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc cláraithe agus an seoladh san Aontas ar féidir teagmháil a dhéanamh leo a chur ar na hinnill a mhonaraigh siad agus a chuireann siad ar an margadh nó, mura mbeidh sé sin indéanta, ar dhoiciméad a ghabhann leis an inneall.

6.   Déanfaidh monaróirí, arna iarraidh sin orthu go réasúnaithe, cóip dhúblach den mharcáil reachtúil dá dtagraítear in Airteagal 15(4) a chur ar fáil don OEM.

7.   Áiritheoidh monaróirí, a fhad is a bhíonn siad freagrach as inneall, nach ndéanfar, le coinníollacha stórála nó iompair, comhlíonadh an innill sin leis an gCaibidil seo agus le Caibidil III a chur i mbaol.

8.   Déanfaidh monaróirí deimhniú chineálcheadú AE mar aon lena cheangaltáin amhail dá dtagraítear in Airteagal 23(1) agus, i gcás inarb infheidhme, cóip den ráiteas comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 31, a choinneáil ar fáil do na húdaráis cheadúcháin ar feadh tréimhse 10 mbliana tar éis inneall a chur ar an margadh.

9.   Déanfaidh monaróirí cóip de dheimhniú chineálcheadú AE d'inneall a sholáthar d'údaráis cheadúcháin, tríd an údarás ceadúcháin, arna iarraidh sin orthu go réasúnaithe. Beidh an chóip sin i dteanga a bheidh éasca don údarás iarrthach náisiúnta a thuiscint.

10.   Chun críocha chineálcheadú AE i leith inneall, ceapfaidh monaróirí atá bunaithe lasmuigh den Aontas ionadaí amháin atá bunaithe laistigh den Aontas le hionadaíocht a dhéanamh ar a son agus iad ag plé leis an údarás ceadúcháin.

11.   Chun críocha faireachais margaidh, ceapfaidh monaróirí atá bunaithe lasmuigh den Aontas ionadaí amháin atá bunaithe laistigh den Aontas, agus is ceadmhach gurb ionann an t-ionadaí sin agus an t-ionadaí dá dtagraítear i mír 10.

Airteagal 9

Oibleagáidí monaróirí maidir le hinnill nach bhfuil comhréireach

1.   Monaróir a bhfuil cúis aige lena mheas nó lena chreidiúint nach bhfuil ceann dá inneall atá curtha ar an margadh acu i gcomhréir leis an Rialachán seo, cuirfidh sé fiosrú ar bun láithreach faoi chineál na neamhchomhréireachta amhrasta agus faoin méid is dóigh go dtarlóidh sí.

Ar bhonn thoradh an imscrúdaithe, déanfaidh na monaróirí bearta ceartaitheacha lena áirithiú go ndéanfar na hinnill atá á dtáirgeadh a thabhairt chun comhréireachta, go tráthúil, leis an gcineál innill ceadaithe cheadúcháin nó leis an aicme innill cheadaithe.

Déanfaidh an monaróir an t-údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE a chur ar an eolas láithreach maidir leis an imscrúdú, agus tabharfaidh sé sonraí, go háirithe, faoin neamhchomhréireacht agus aon bhearta ceartaitheacha a rinneadh.

2.   D'ainneoin mhír 1, ní chuirfear de cheangal ar na monaróirí bearta ceartaitheacha a dhéanamh maidir le hinneall nach bhfuil i gcomhréir leis an Rialachán seo mar thoradh ar mhodhnuithe a rinneadh gan údarú an mhonaróra tar éis é a bheith curtha ar an margadh.

Airteagal 10

Oibleagáidí ionadaithe faireachais margaidh na monaróirí

Comhlíonfaidh ionadaithe faireachais margaidh na monaróirí na cúraimí seo a leanas, ar a laghad, ar nithe iad a shonrófar sa sainordú scríofa a fhaightear ón monaróir:

(a)

áiritheoidh siad go bhféadfar deimhniú chineálcheadú AE mar aon lena cheangaltáin amhail dá dtagraítear in Airteagal 23(1) agus, i gcás inarb infheidhme, cóip den ráiteas comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 31, a chur ar fáil do na húdaráis cheadúcháin ar feadh tréimhse deich mbliana tar éis inneall a chur ar an margadh;

(b)

an fhaisnéis agus an doiciméadú go léir atá riachtanach chun a léiriú go bhfuil an chomhréireacht ag gabháil le táirgeadh innill, cuirfidh siad ar fáil don údarás ceadúcháin iad, ar iarraidh réasúnaithe;

(c)

rachaidh siad i gcomhar leis na húdaráis cheadúcháin agus faireachais margaidh, arna iarraidh sin dóibh, i leith gníomhaíocht ar bith a dhéanfar faoina sainordú.

Airteagal 11

Oibleagáidí ginearálta allmhaireoirí

1.   Ní chuirfidh allmhaireoirí ar an margadh ach innill chomhréireacha a bhfuil cineálcheadú AE faighte acu.

2.   Áiritheoidh allmhaireoirí, sula ndéanfaidh siad inneall a fuair cineálcheadú AE a chur ar an margadh, an méid seo a leanas:

(a)

go mbeidh deimhniú chineálcheadú AE, mar aon lena cheangaltáin amhail dá dtagraítear in Airteagal 23(1), ar fáil;

(b)

go mbeidh an mharcáil reachtúil, dá dtagraítear in Airteagal 32, ar an inneall;

(c)

go gcomhlíontar Airteagal 8(5) leis an inneall.

3.   Ar feadh tréimhse deich mbliana tar éis inneall a chur ar margadh, déanfaidh allmhaireoirí, i gcás inarb infheidhme, cóip den ráiteas comhréireachta dá dtagraítear in Airteagal 31 a choinneáil ar fáil do na húdaráis cheadúcháin agus faireachais margaidh agus áiritheoidh siad go bhféadfar deimhniú chineálcheadú AE mar aon lena cheangaltáin amhail dá dtagraítear in Airteagal 23(1) a chur ar fáil do na húdaráis sin, arna iarraidh sin.

4.   Déanfaidh allmhaireoirí a n-ainm, a n-ainm cláraithe trádála nó a dtrádmharc cláraithe agus an seoladh ar féidir teagmháil a dhéanamh leo a chur ar an inneall, nó i gcás bhfuil sé sin indéanta, i ndoiciméad a ghabhann leis an inneall.

5.   Áiritheoidh na hallmhaireoirí go mbeidh an fhaisnéis agus na treoracha dá dtagraítear in Airteagal 43 ag gabháil leis an inneall.

6.   Áiritheoidh allmhaireoirí, a fhad is a bhíonn siad freagrach as inneall, nach ndéanfar, le coinníollacha stórála nó iompair, comhlíonadh an innill sin leis an gCaibidil seo nó le Caibidil III a chur i mbaol.

7.   Cuirfidh allmhaireoirí ar fáil d'údarás náisiúnta iarrthach, arna iarraidh sin dóibh go réasúnaithe, an fhaisnéis uile agus an doiciméadacht uile is gá chun comhréireacht innill a léiriú. Beidh an fhaisnéis agus an doiciméadacht sin i dteanga a bheidh éasca don údarás náisiúnta iarrthach a thuiscint.

Airteagal 12

Oibleagáidí allmhaireoirí maidir le hinnill nach bhfuil comhréireach

1.   Allmhaireoir a bhfuil cúis acu a chreidiúint nó a mheas nach bhfuil inneall comhréireach leis an Rialachán seo, agus go háirithe nach bhfreagraíonn sé do chineálcheadú AE a fuair sé, ní chuirfidh siad an t-inneall ar an margadh go dtí go mbeidh sé tugtha chun comhréireachta.

Déanfaidh na hallmhaireoirí, gan aon mhoill mhíchuí, an méid sin a chur in iúl don mhonaróir agus do na húdaráis faireachais margaidh agus, ina theannta sin, don údarás ceadúcháin a thug cineálcheadú AE.

2.   Má tá cúis ag allmhaireoir a chreidiúint nó má mheasann sé nach bhfuil inneall atá curtha ar an margadh i gcomhréir leis an Rialachán seo cuirfidh siad fiosrú ar bun láithreach faoin gcineál neamhchomhréireachta agus faoina mhéid is dócha go dtarlóidh sé.

Ar bhonn thoradh an imscrúdaithe, déanfaidh na hallmhaireoirí bearta ceartaitheacha agus cuirfidh siad na bearta sin in iúl don mhonaróir lena áirithiú go ndéanfar na hinnill atá á dtáirgeadh a chur i gcomhréir leis an gcineál innill ceadaithe nó leis an aicme innill cheadaithe go tráthúil.

Airteagal 13

Oibleagáidí ginearálta dáileoirí

1.   Nuair a chuireann siad inneall ar fáil ar an margadh gníomhóidh dáileoirí le haire chuí i ndáil le ceanglais an Rialacháin seo.

2.   Sula gcuirfidh siad inneall ar fáil ar an margadh, fíoróidh dáileoirí an méid seo a leanas:

(a)

gur chomhlíon an monaróir Airteagal 8(5);

(b)

i gcás inarb infheidhme, gur chomhlíon an t-allmhaireoir Airteagal 11(2) agus (4);

(c)

go mbeidh an mharcáil reachtúil dá dtagraítear in Airteagal 32 ar an inneall;

(d)

go mbeidh an fhaisnéis agus na treoracha, dá dtagraítear in Airteagal 43, ar fáil i dteanga a fhéadfaidh an OEM a thuiscint go héasca.

3.   Áiritheoidh na dáileoirí, a fhad is a bhíonn siad freagrach as inneall, nach ndéanfar, le coinníollacha stórála nó iompair, comhlíonadh na Caibidle seo nó Chaibidil III a chur i mbaol.

4.   Arna iarraidh sin go réasúnaithe, áiritheoidh na dáileoirí go gcuirfidh an monaróir an doiciméadacht a shonraítear in Airteagal 8(8) ar fáil don údarás náisiúnta iarrthach nó go gcuirfidh an t-allmhaireoir an doiciméadacht a shonraítear in Airteagal 11(3) ar fáil don údarás náisiúnta iarrthach.

Airteagal 14

Oibleagáidí dáileoirí maidir le hinnill nach bhfuil comhréireach

1.   I gcás ina bhfuil cúis ag dáileoir a chreidiúint nó ina measann sé nach bhfuil inneall i gcomhréir leis an Rialachán seo, ní chuirfidh siad an t-inneall ar fáil ar an margadh go dtí go dtabharfar chun comhréireachta í.

2.   Déanfaidh an dáileoir an méid sin a chur in iúl don mhonaróir nó d'ionadaí an mhonaróra, má tá cúis aige a chreidiúint má mheasann sé nach bhfuil inneall, a chuir sé ar an margadh, i gcomhréir leis an Rialachán seo, lena áirithiú go nglacfar na bearta ceartaitheacha atá riachtanach le hinnill atá á dtáirgeadh a thabhairt chun comhréireacht leis an gcineál innill ceadaithe nó leis an aicme innill cheadaithe i gcomhréir le hAirteagal 9 nó le hAirteagal 12.

Airteagal 15

Oibleagáidí OEManna maidir le suiteáil inneall

1.   Déanfaidh OEManna innill chineálcheadaithe AE a shuiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é i gcomhréir leis na treoracha a sholáthróidh an monaróir de bhun Airteagal 43(2), agus ar shlí nach ndéanfar difear diúltach d'fheidhmíocht an innill maidir lena chuid astaíochtaí truailleán gásach agus cáithníneach.

2.   I gcás nach gcloífidh OEM leis na treoracha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, nó ina modhnóidh sé inneall agus an t-inneall sin á shuiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é sa chaoi is go ndéanfar dochar d'fheidhmíocht an innill i ndáil lena chuid astaíochtaí truailleán gásach agus cáithníneach, measfar gur monaróir é an OEM sin chun críocha an Rialacháin seo agus beidh sé, go háirithe, faoi réir na n-oibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 8 agus in Airteagal 9.

3.   Déanfaidh OEManna innill chineálcheadaithe AE a shuiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é i gcomhréir leis na cineálacha úsáide eisiaiche sin dá bhforáiltear in Airteagal 4 agus i gcomhréir leis an úsáid sin amháin.

4.   I gcás nach mbeidh marcáil reachtúil an innill dá dtagraítear in Airteagal 32 sofheicthe gan páirteanna a bhaint, déanfaidh an OEM an mharcáil chéanna agus a sholáthair an monaróir, amhail dá dtagraítear san Airteagal sin agus sa ghníomh cur chun feidhme ábhartha í, agus í sofheicthe, a ghreamú ar an innealra soghluaiste nach innealra bóthair é.

5.   I gcás ina ndéanfar innealra soghluaiste, nach innealra bóthair é, agus ina bhfuil inneall idirthréimhseach suiteáilte, a chur ar an margadh i gcomhréir le hAirteagal 58(5), léireoidh OEManna dáta táirgthe an mheaisín shoghluaiste nach meaisín bóthair é mar chuid den mharcáil ar an meaisín.

6.   I gcás go ndéanfaidh monaróir inneall agus a chóras iarchóireála sceite a sheachadadh do OEM, neamhspleách ar a chéile, i gcomhréir le hAirteagal 34(3), déanfaidh an OEM, i gcás inarb infheidhme, an fhaisnéis faoi chóimeáil an innill agus a chórais iarchóireála sceite a sholáthar don mhonaróir.

Airteagal 16

Cur i bhfeidhm oibleagáidí monaróirí i leith allmhaireoirí agus dáileoirí

Allmhaireoir nó dáileoir a chuirfidh inneall ar fáil ar an margadh faoina ainm nó faoina thrádmharc, nó a mhodhnóidh an t-inneall sin ar bhealach a fhéadfaidh difear a dhéanamh do chomhlíonadh na gceanglas is infheidhme, measfar gur monaróir é chun críocha an Rialacháin seo agus beidh sé, go háirithe, faoi réir na n-oibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 8 agus in Airteagal 9.

Airteagal 17

Oibleagáid atá ar oibreoirí eacnamaíocha agus OEManna fógra a thabhairt

Déanfaidh oibreoirí eacnamaíocha agus OEManna, arna iarraidh sin orthu, fógra a thabhairt faoin méid seo a leanas do na húdaráis cheadúcháin agus faireachais margaidh, ar feadh tréimhse cúig bliana ón dáta a gcuirtear ar an margadh:

(a)

aon oibritheoir eacnamaíoch a sholáthair inneall dóibh;

(b)

aon oibritheoir eacnamaíoch nó, i gcás inarb inaitheanta, aon OEM ar sholáthair siad inneall dóibh.

CAIBIDIL III

CEANGLAIS SHUBSTAINTEACHA

Airteagal 18

Ceanglais maidir le hastaíochtaí sceite le haghaidh cineálcheadú AE

1.   Áiritheoidh monaróirí go mbeidh cineálacha innill agus aicmí inneall deartha, tógtha agus cóimeáilte d'fhonn na ceanglais a leagtar síos i gCaibidil II agus sa Chaibidil seo a chomhlíonadh.

2.   Amhail ón dáta leis na hinnill atá leagtar amach in Iarscríbhinn III a chur ar an margadh, ní sháróidh cineálacha innill agus aicmí inneall na teorainnluachanna astaíochtaí sceite a luaitear mar Chéim V agus a leagtar amach in Iarscríbhinn II.

Nuair a chlúdaíonn aicme amháin inneall níos mó ná raon cumhachta amháin de réir na bparaiméadar a shainíonn an aicme inneall a leagtar síos sa ghníomh cur chun feidhme ábhartha, beidh an méid seo a leanas fíor i gcás an mháthair-innill (chun críocha chineálcheadú AE) agus i gcás gach cineáil innill san aicme chéanna (chun críocha comhréireachta táirgeachta), maidir leis na raonta cumhachta infheidhme:

(a)

cloífidh siad leis na teorainnluachanna astaíochtaí is déine;

(b)

déanfar iad a thástáil ag úsáid na dtimthriallta tástála a fhreagraíonn do na teorainnluachanna astaíochtaí is déine;

(c)

beidh siad faoi réir na ndátaí is luaithe is infheidhme le haghaidh cineálcheadú AE agus le haghaidh cur ar an margadh a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

3.   Déanfar astaíochtaí sceite cineálacha innill agus aicmí inneall a thomhas ar bhonn na dtimthriallta tástála a leagtar amach in Airteagal 24 agus i gcomhréir le hAirteagal 25.

4.   Déanfar cineálacha inneall agus aicmí inneall a dhearadh agus a fheistiú le straitéisí rialaithe astaíochtaí sa chaoi is go ndéanfar crioscaíl a chosc a mhéid is féidir. Déanfar úsáid straitéisí uathmhaolaithe a thoirmeasc.

5.   Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagfar síos na mionsonraí i dtaca leis na paraiméadair a bheidh le húsáid le haghaidh cineálacha innill agus aicmí innill, lena n-áirítear a gcuid modhanna oibrithe, a shainmhíniú, agus na mionsonraí teicniúla le haghaidh gníomhaíochtaí chun crioscaíl amhail dá dtagraítear i mír 4 den Airteagal seo a chosc. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2016 i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

Airteagal 19

Faireachán ar astaíochtaí inneall inseirbhíse

1.   Maidir le hastaíochtaí truailleán gásach ó innill a bhaineann le cineálacha inneall nó aicmí inneall ar Chéim V maidir le hastaíochtaí, atá cineálcheadaithe i gcomhréir leis an Rialachán seo, déanfar faireachán ar trí thástáil a dhéanamh ar innill inseirbhíse agus atá suiteáilte in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é agus a oibrítear thar a ngnáth-thimthriallta dualgais oibriúcháin. Déanfar tástáil den sórt sin, faoi chúram an mhonaróra agus i gcomhréir le ceanglais an údaráis ceadúcháin, ar innill a cothabháladh i gceart agus beidh sí i gcomhréir leis na forálacha maidir le roghnú na n-inneall, le nósanna imeachta tástála agus le torthaí do na catagóirí éagsúla inneall a thuairisciú.

Déanfaidh an Coimisiún cláir phíolótacha d'fhonn nósanna imeachta tástála iomchuí a fhorbairt do na catagóirí agus na fochatagóirí innill nach bhfuil nósanna imeachta tástála den sórt sin ann ina leith.

Cuirfidh an Coimisiún cláir faireacháin i gcrích i gcás gach catagóire innill chun a chinneadh cá mhéid a fhreagraíonn na hastaíochtaí a thomhaistear sa timthriall tástála do na hastaíochtaí a thomhaistear san oibriú iarbhír. Bainfear leas as na cláir sin agus as na torthaí a bheidh orthu chun cur i láthair a dhéanamh do na Ballstáit ar bhonn bliantúil agus chun teachtaireacht a chur chuig an bpobal ina dhiaidh sin.

2.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55 chun an rialachán seo a fhorlíonadh le socruithe mionsonraithe i dtaca le hinnill, le nósanna imeachta tástála agus le tuairisciú torthaí a dtagraítear dóibh i mír 1 den Airteagal seo a roghnú. Glacfar na gníomhartha tarmligthe sin faoin 31 Nollaig 2016.

CAIBIDIL IV

NÓSANNA IMEACHTA CINEÁLCHEADÚ AE

Airteagal 20

Iarratas ar chineálcheadú AE

1.   Cuirfidh monaróirí iarratas ar leith isteach le haghaidh gach cineálcheadú AE do chineál innill nó d'aicme innill chuig údarás ceadúcháin Ballstáit, agus beidh an fillteán faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 21 ag gabháil le gach iarratas. Ní chuirfear ach aon iarratas amháin isteach i leith cineál áirithe innill nó, i gcás inarb infheidhme, i leith aicme áirithe inneall, agus is chuig aon údarás ceadúcháin amháin a chuirfear isteach é.

2.   Maidir le hinneall atá i gcomhréir le cineál innill, nó i gcás aicme inneall, saintréithe an mháthair-innill a bhfuil a thuairisc san fhillteán faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 21, cuirfidh monaróirí ar fáil é don tseirbhís theicniúil atá freagrach as na tástálacha do chineálcheadú AE a dhéanamh.

3.   I gcás iarratas le haghaidh cineálcheadú AE d'aicme inneall, má dheimhníonn an t-údarás ceadúcháin, maidir leis an máthair-inneall dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, nach bhfuil an t-iarratas atá curtha isteach ionadaíoch go hiomlán don aicme inneall a bhfuil a tuairisc san fhillteán faisnéise dá dtagraítear in Airteagal 21, déanfaidh monaróirí inneall malartach agus, más gá, máthair-inneall breise a mheasann an t-údarás ceadúcháin é a bheith ionadaíoch don aicme inneall, a chur ar fáil le haghaidh cineálcheadú AE.

4.   Laistigh de mhí amháin ó thús a chur le táirgeadh an chineáil innill cheadaithe nó na haicme innill cheadaithe, déanfaidh na monaróirí an plean tosaigh maidir le faireachán a dhéanamh ar innill inseirbhíse a chur isteach chuig an údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE don chineál innill sin nó, i gcás inarb infheidhme, don aicme innill sin.

Airteagal 21

Fillteán faisnéise

1.   Cuirfidh an t-iarratasóir fillteán faisnéise ar fáil don údarás ceadaithe, ar fillteán é ina n-áirítear an méid seo a leanas:

(a)

doiciméad faisnéise, lena n-áireofar liosta de bhreoslaí tagartha agus, i gcás ina n-iarrfaidh an monaróir é, d'aon bhreoslaí eile, d'aon mheascáin breosla eile agus d'aon eibleachtaí breosla eile a shonraítear in Airteagal 25(2) agus a bhfuil cur síos déanta orthu i gcomhréir leis na gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagal 25(4) (“an doiciméad faisnéise”);

(b)

na sonraí, na líníochtaí agus na grianghraif ábhartha uile agus gach faisnéis ábhartha eile a bhaineann leis an gcineál innill nó, i gcás inarb infheidhme, maidir leis an máthair-inneall;

(c)

aon fhaisnéis bhreise a iarrfaidh an t-údarás ceadúcháin i gcomhthéacs nós imeachta an iarratais ar chineálcheadú AE.

2.   Is féidir an fillteán faisnéise a sholáthar i bhfoirm páipéir nó i bhformáid leictreonach lena nglacann an tseirbhís theicniúil agus an t-údarás ceadúcháin.

3.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun teimpléid a leagan síos don doiciméad faisnéise agus don fhillteán faisnéise. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh, faoin 31 Nollaig 2016, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

CAIBIDIL V

NÓSANNA IMEACHTA CINEÁLCHEADAITHE AE A DHÉANAMH

Airteagal 22

Forálacha ginearálta

1.   Déanfaidh an t-údarás ceadúcháin a gheobhaidh an t-iarratas cineálcheadú AE a dheonú do gach cineál innill nó d'aicme inneall a bheidh i gcomhréir le gach ceann díobh seo a leanas:

(a)

na sonraí san fhillteán faisnéise;

(b)

ceanglais an Rialacháin seo, agus go háirithe, comhréireacht na socruithe táirgthe dá dtagraítear in Airteagal 26.

2.   I gcás ina gcomhlíonann inneall na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, ní dhéanfaidh na húdaráis cheadúcháin aon cheanglais eile maidir le cineálcheadú AE a fhorchur i ndáil le hastaíochtaí sceite d'innealra soghluaiste nach innealra bóthair é ina bhfuil inneall den sórt sin suiteáilte,.

3.   Tar éis na dátaí maidir le cineálcheadú AE i dtaca leis na hinnill a leagtar amach in Iarscríbhinn III le haghaidh gach fo-chatagóra innill, ní dheonóidh na húdaráis cheadúcháin cineálcheadú AE do chineál innill ná d'aicme inneall nach gcomhlíonann na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo.

4.   Déanfar deimhnithe ar chineálcheadú AE a uimhriú i gcomhréir le córas comhchuibhithe a bheidh le leagan síos ag an gCoimisiún.

5.   Trí bhíthin IMI, déanfaidh an t-údarás ceadúcháin an méid seo a leanas:

(a)

liosta de chineálcheaduithe AE a dheonaigh sé nó, i gcás inarb infheidhme, ar chuir sé leis, a chur ar fáil d'údaráis cheadúcháin na mBallstát eile laistigh de mhí amháin tar éis dó an deimhniú comhfhreagrach ar chineálcheadú a eisiúint;

(b)

liosta de chineálcheaduithe AE ar dhiúltaigh sé dóibh nó a tharraing sé siar a chur ar fáil gan mhoill d'údaráis cheadúcháin na mBallstát eile, maille leis na cúiseanna atá leis an gcinneadh;

(c)

cóip den deimhniú ar chineálcheadú AE chineál an innill nó aicme an innill, i gcás inarb ann dó, a sheoladh chuig an údarás ceadúcháin sin laistigh de mhí amháin tar éis dó iarraidh a fháil ó údarás ceadúcháin Bhallstáit eile, maille leis an bpacáiste faisnéise dá dtagraítear i mír 6 do gach cineál innill lenar ghlac sé, ar dhiúltaigh sé dó nó a tharraing sé siar, nó do gach aicme inneall lenar ghlac sé, ar dhiúltaigh sé di, nó an cineálcheadú AE a tharraing sé siar.

6.   Cuirfidh an t-údarás ceadúcháin le chéile pacáiste faisnéise ina mbeidh an fillteán faisnéise maille leis an tuarascáil tástála agus le gach doiciméad eile a chuir an tseirbhís teicniúil nó an t-údarás ceadúcháin leis an bhfillteán faisnéise agus iad i mbun a bhfeidhmeanna (“an pacáiste faisnéise”).

Áireofar sa phacáiste faisnéise innéacs lena liostaítear a hinneachar, a bheidh uimhrithe go hoiriúnach nó marcáilte ar chaoi eile d'fhonn na leathanaigh uile agus formáid gach doiciméid a shainaithint go soiléir chun taifead ar na céimeanna leanúnacha i mbainistiú chineálcheadú AE, go háirithe ar dhátaí na n-athbhreithnithe agus na nuashonraithe, a chur ar fáil.

Áiritheoidh an t-údarás ceadúcháin go ndéanfar an fhaisnéis atá sa phacáiste faisnéise a choinneáil ar fáil go ceann tréimhse 25 bliana ar a laghad tar éis do bhailíocht chineálcheadú AE lena mbaineann dul in éag.

7.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lean leagtar síos an méid seo a leanas:

(a)

an modh chun an córas comhchuibhithe uimhrithe dá dtagraítear i mír 4 a bhunú;

(b)

na teimpléid agus struchtúr na sonraí maidir leis na sonraí dá dtagraítear i mír 5 a mhalartú.

Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh, faoin 31 Nollaig 2016, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

Airteagal 23

Forálacha sonracha maidir leis an deimhniú ar chineálcheadú AE

1.   Beidh na ceangaltáin seo a leanas san áireamh sa deimhniú ar chineálcheadú AE,:

(a)

an pacáiste faisnéise;

(b)

i gcás inarb infheidhme, ainmneacha agus sampla de shínithe na ndaoine a n-údaraítear dóibh ráitis comhréireachta amhail dá dtagraítear in Airteagal 31 a shíniú mar aon le léiriú ar a ról sa chuideachta.

2.   Leagfaidh an Coimisiún síos teimpléad don deimhniú ar chineálcheadú AE.

3.   Maidir le gach cineál innill nó gach aicme inneall a ceadaíodh, déanfaidh an t-údarás ceadúcháin an méid seo a leanas:

(a)

ranna ábhartha uile an deimhnithe ar chineálcheadú AE a chomhlánú agus an tuarascáil tástála a chur i gceangal;

(b)

an t-innéacs leis an bpacáiste faisnéise a thiomsú;

(c)

an deimhniú comhlánaithe, maille leis na ceangaltáin, a eisiúint don iarratasóir gan mhoill.

4.   I gcás cineálcheadú AE a tugadh, i gcomhréir le hAirteagal 35, faoi réir srianta maidir lena bhailíocht, nó i gcás inar díolmhaíodh an cineál innill nó an aicme innill ó cheanglais áirithe de chuid an Rialacháin seo, déanfar na srianta nó na díolúintí sin a shonrú sa deimhniú ar chineálcheadú AE.

5.   Féadfaidh na Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun an teimpléad don deimhniú ar chineálcheadú AE dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo a leagan síos. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2016, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

Airteagal 24

Tástálacha arna gceangal le haghaidh cineálcheadú AE

1.   Léireofar comhlíonadh na saintreoracha teicniúla a leagtar síos sa Rialachán seo trí bhíthin tástálacha iomchuí a dhéanfaidh seirbhísí teicniúla ainmnithe. Maidir leis na nósanna imeachta tomhais agus leis na nósanna imeachta tástála agus freisin maidir leis an trealamh agus leis na huirlisí faoi leith a úsáidtear chun na tástálacha sin a dhéanamh, déanfar iad a leagan síos in Airteagal 25.

2.   Déanfaidh an monaróir a oiread inneall a bhfuil gá leo faoi na gníomhartha tarmligthe ábhartha a chur ar fáil don údarás ceadúcháin chun na tástálacha a cheanglaítear a dhéanamh.

3.   Déanfar na tástálacha is gá ar innill atá ionadaíoch do chineál an innill nó, i gcás inarb infheidhme, do mháthair-inneall na haicme innill atá le ceadú.

In ainneoin na chéad fhomhíre, féadfaidh an monaróir, le comhaontú an údaráis ceadaithe, inneall a roghnú ina gcomhcheanglaítear roinnt de na gnéithe is míbhuntáistí i ndáil leis an leibhéal feidhmíochta is gá, cé nach inneall ionadaíoch é do chineál an innill ná, i gcás inarb infheidhme, do mháthair-inneall na haicme innill atá le ceadú. Féadfar modhanna tástála fíorúla a úsáid chun cabhrú leis an gcinnteoireacht i rith an phróisis roghnaithe.

4.   Chun críocha tástálacha ar chineálcheadú AE a dhéanamh, is in Iarscríbhinn IV a leagtar amach na timthriallta tástála sin is infheidhme Cuirfear in iúl sa doiciméad faisnéise na timthriallta tástála is infheidhme maidir le gach cineál innill a chuirtear san áireamh i gcineálcheadú AE.

5.   Déanfar inneall atá ionadaíoch do chineál an innill nó, i gcás inarb infheidhme, do mháthair-inneall na haicme innill, nó inneall arna roghnú i gcomhréir leis an dara fomhír de mhír 3, a thástáil ar dhinimiméadar agus úsáid á baint as an timthriall foistine neamhbhóthair tástála a shainaithnítear i dTábla IV-1 go Tábla IV-10 d'Iarscríbhinn IV. Féadfaidh na monaróir roghnú an tástáil seo a dhéanamh agus úsáid á baint as an modh móid scoite tástála nó as an modh rampa-mhodúil tástála. Seachas sna cásanna dá dtagraítear i mír 7 agus i mír 8, ní gá an timthriall foistine luais seasmhaigh tástála a úsáid chun tástáil a dhéanamh ar inneall luais athraithigh i gcatagóir ar leith a úsáidtear in oibríocht luais seasmhaigh atá sa chatagóir chéanna.

6.   I gcás innill le rialtóir is féidir a shocrú ag luas malartach, freastalófar ar cheanglais mhír 5 ag gach luas seasmhach is infheidhme agus cuirfear in iúl sa doiciméad faisnéise ar chineálcheadú na luasanna is infheidhme do gach cineál innill.

7.   I gcás innill i gcatagóir IWP a cheaptar lena úsáid in oibríocht luais éagsúil agus in oibríocht luais seasmhaigh araon, comhlíonfar go leithleach ceanglais mhír 5 maidir le gach timthriall foistine tástála is infheidhme agus cuirfear in iúl sa doiciméad faisnéise gach timthriall foistine tástála ar comhlíonadh na ceanglais sin ina leith.

8.   I gcás innill i gcatagóir IWP a cheaptar lena úsáid in áit innill i gcatagóir IWA i gcomhréir le hAirteagal 4(2), comhlíonfar ceanglais mhír 5 den Airteagal seo maidir le gach timthriall foistine tástála is infheidhme a leagtar amach i dTábla IV-5 agus i dTábla IV-6 d'Iarscríbhinn IV agus cuirfear in iúl sa doiciméad faisnéise gach timthriall foistine tástála ar comhlíonadh an ceanglas sin ina leith.

9.   Cé is moite d'innill a cineálcheadaíodh de bhun Airteagail 34(5) agus (6), maidir le hinnill luais athraithigh sa chatagóir NRE a bhfuil glanchumhacht atá níos mó ná, nó atá cothrom le, 19 kW acu ach nach bhfuil níos mó ná 560 kW, chomh maith le ceanglais mhír 5 den Airteagal seo a chomhlíonadh, déanfar iad a thástáil ar dhinimiméadar agus úsáid á baint as an timthriall díomuan tástála a shainaithnítear i dTábla IV-11 d'Iarscríbhinn IV.

10.   Maidir le hinnill i bhfochatagóir NRS-v-2b agus i bhforchatagóir NRS-v-3 a bhfuil uasluas atá níos lú ná, nó atá cothrom le, 3 400 rpm acu, chomh maith le ceanglais mhír 5 a chomhlíonadh, déanfar iad a thástáil ar dhinimiméadar agus úsáid á baint as an timthriall díomuan tástála a shainaithnítear i dTábla IV-12 d'Iarscríbhinn IV.

11.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55 lena gcomhlánaítear an rialachán seo trí na sonraíochtaí teicniúla mionsonraithe agus saintréithe an timthrialla foistine tástála agus an timthrialla dhíomuain dá dtagraítear san Airteagal seo a leagan síos, lena n-áirítear an modh comhfhreagrach maidir le hualach innill agus le socruithe luais a chinneadh. Glacfar na gníomhartha tarmligthe sin faoin 31 Nollaig 2016.

12.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos formáid aonair na dtástálacha is gá do chineálcheadú AE. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2016, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

Airteagal 25

Tomhas agus tástálacha a dhéanamh le haghaidh cineálcheadú AE

1.   Déanfar na torthaí críochnaitheacha ar an tástáil ar astaíochtaí sceite d'innill atá faoi réir an Rialacháin seo a áireamh tríd an méid seo a leanas a chur i bhfeidhm maidir leis na torthaí ar an tástail saotharlainne:

(a)

astaíochtaí gás ó chás an chromáin, i gcás ina gceanglaítear amhlaidh faoi mhír 3 agus mura n-áirítear cheana sa thomhas saotharlainne iad,;

(b)

aon fachtóirí coigeartaithe is gá, i gcás ina gceanglaítear amhlaidh faoi mhír 3 agus i gcás ina bhfuil córas iarchóireála sceite athghiniúnach san inneall,;

(c)

i leith gach inneall, fachtóirí meathlaithe atá oiriúnach do na treimhsí buanfais astaíochta a shonraítear in Iarscríbhinn V.

2.   Maidir leis an gcineál innill nó an aicme innill a thástáil chun a chinneadh an ndéanann sé na teorainneacha astaíochtaí sceite a leagtar amach sa Rialachán seo a chomhlíonadh, déanfar í agus úsáid á baint as na breoslaí tagartha seo a leanas nó as na teaglamaí breosla seo a leanas, de réir mar is iomchuí:

(a)

díosal;

(b)

peitreal;

(c)

meascán peitril/ola d'innill débhuille SI;

(d)

gás nádúrtha/bithmheatáin;

(e)

gás peitriliam leachtaithe (GPL);

(f)

eatánól.

Ina theannta sin, comhlíonfaidh an cineál innill nó an aicme inneall na teorainneacha maidir le hastaíochtaí sceite a leagtar amach sa Rialachán seo i leith aon bhreoslaí eile, d'aon mheascáin breosla eile agus d'aon eibleachtaí breosla eile a áiríonn monaróir in iarratas ar chineálcheadú AE agus a shonraítear san fhillteán faisnéise.

3.   A mhéid a bhaineann le tomhais agus le tástálacha a dhéanamh, comhlíonfar na ceanglais theicniúla i ndáil leis an méid seo a leanas:

(a)

gléasanna agus nósanna imeachta chun na tástálacha a dhéanamh;

(b)

gléasanna agus nósanna imeachta chun na hastaíochtaí a thomhas agus a shampláil;

(c)

modhanna chun sonraí a mheasúnú agus a ríomh;

(d)

modhanna chun fachtóirí meathlaithe a chinntiú;

(e)

maidir le hinnill i gcatagóirí NRE, NRG, IWP, IWA, RLR, NRS, NRSh, SMB agus ATS, a chomhlíonann teorainneacha astaíochtaí “Chéim V” mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II iad:

(i)

modhanna chun astaíochtaí gás ó chás an chromáin a chur san áireamh;

(ii)

modhanna chun athghiniúint leanúnach nó athghiniúint annamh na gcóras iarchóireála sceite a chinneadh agus a chur san áireamh;

(f)

i dtaca le hinnill a rialaítear go leictreonach i gcatagóirí NRE, NRG, IWP, IWA, RLL agus RLR, a chomhlíonann teorainneacha astaíochtaí “Chéim V” mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II iad agus lena n-úsáidtear rialú leictreonach chun cainníocht insteallta an bhreosla agus uainiú insteallta an bhreosla araon a chinntiú nó lena n-úsáidtear rialú leictreonach chun an córas rialaithe astaíochtaí a úsáidtear chun NOx a laghdú a ghníomhachtú, a dhíghníomhachtú nó a mhodhnú:

(i)

straitéisí rialaithe astaíochtaí, agus áireofar iontu na doiciméid is gá chun na straitéisí sin a léiriú;

(ii)

bearta rialaithe NOx, agus áireofar iontu an modh a úsáidtear chun na bearta rialaithe sin a léiriú;

(iii)

ceanglais theicniúla maidir leis an limistéar atá bainteach leis an timthriall tástála foistine neamhbhóthair lena mbaineann, ar limistéar é a ndéantar rialú laistigh de ar an méid faoina gceadaítear d'astaíochtaí na teorainneacha astaíochtaí a leagtar amach in Iarscríbhinn II a shárú;

(iv)

roghnú phointí breise tomhais ag an tseirbhís theicniúil ón limistéar rialaithe i rith tagarthástáil na hastaíochta.

4.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 55 ina leagfar amach an méid seo a leanas:

(a)

an mhodheolaíocht chun na torthaí ar an tástáil saotharlainne ar an astaíocht a oiriúnú chun na fachtóirí meathlaithe dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 1 a chur san áireamh;

(b)

saintréithe teicniúla na mbreoslaí tagartha dá dtagraítear i mír 2 agus, i gcás inarb infheidhme, na ceanglais maidir leis an gcur síos ar aon bhreoslaí eile, ar aon mheascáin breosla eile nó ar aon eibleachtaí breosla eile a liostaítear san fhillteán faisnéise;

(c)

na ceanglais theicniúla mhionsonraithe agus na saintréithe chun na tomhais agus na tástálacha dá dtagraítear i mír 3 a dhéanamh;

(d)

an modh a úsáidtear chun PN a thomhas, agus na sonraíochtaí a tugadh i sraith 06 de Rialachán UNECE Uimh. 49 á gcur san áireamh;

(e)

na ceanglais theicniúla mhionsonraithe is infheidhme chun tástáil a dhéanamh ar na hinnill dhébhreosla nó ar na hinnill aonbhreosla ghásbhreoslaithe dá dtagraítear in Iarscríbhinn II.

Glacfar na gníomhartha tarmligthe sin faoin 31 Nollaig 2016.

Airteagal 26

Socruithe maidir le comhréireacht táirgeachta

1.   Déanfaidh údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE na bearta is gá maidir leis an gcineálcheadú AE sin chun a fhíorú, i gcás inar gá i gcomhar le húdaráis cheadúcháin na mBallstát eile, go ndearnadh socruithe leordhóthanacha chun a áirithiú go mbeidh na hinnill atá á dtáirgeadh i gcomhréir leis an gcineál a cheadaítear maidir le ceanglais an Rialacháin seo.

2.   Déanfaidh údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE na bearta is gá maidir leis an gcineálcheadú AE sin chun a fhíorú go bhfuil na ráitis chomhréireachta arna n-eisiúint ag an monaróir i gcomhréir le hAirteagal 31.

3.   Déanfaidh údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE na bearta is gá maidir leis an gcineálcheadú AE sin chun a fhíorú, i gcás inar gá i gcomhar le húdaráis cheadúcháin na mBallstát eile, go bhfuil na socruithe dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo leordhóthanach i gcónaí a mhéid a leanfaidh innill atá á dtáirgeadh i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe, i gcás inarb infheidhme, go leanfaidh ráitis chomhréireachta de bheith i gcomhréir le hAirteagal 31.

4.   D'fhonn a fhíorú go bhfuil inneall i gcomhréir leis an gcineál a cheadaítear, féadfaidh an t-údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE ceann ar bith de na seiceálacha nó de na tástálacha is gá do chineálcheadú AE a dhéanamh ar shamplaí arna dtógáil ar áitribh an mhonaróra, lena n-áirítear ar shaoráidí táirgthe an mhonaróra.

5.   I gcás ina ndearbhóidh údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE nach bhfuil na socruithe dá dtagraítear i mír 1 á gcur i bhfeidhm, go n-imíonn siad go mór ó na socruithe arna n-aontú amhail dá dtagraítear i mír 1, nach gcuirtear i bhfeidhm a thuilleadh iad, nó nach meastar a bheith leordhóthanach a thuilleadh, cé go leantar den táirgeadh, déanfaidh sé na bearta is gá chun a áirithiú go leanfar i gceart an nós imeachta maidir le comhréireacht an táirgthe nó tarraingeoidh sé siar cineálcheadú AE.

6.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55 lena bhforlíontar an Rialachán trí na bearta mionsonraithe a leagan síos atá le glacadh agus na nósanna imeachta atá le leanúint ag na húdaráis cheadúcháin d'fhonn a áirithiú go mbeidh na hinnill atá á dtáirgeadh i gcomhréir leis an gcineál a cheadaítear. Glacfar na gníomhartha tarmligthe sin faoin 31 Nollaig 2016.

CAIBIDIL VI

LEASUITHE AR CHINEÁLCHEADUITHE AE AGUS BAILÍOCHT CHINEÁLCHEADAITHE AE

Airteagal 27

Forálacha ginearálta

1.   Déanfaidh an monaróir aon athrú ar na sonraí sa phacáiste faisnéise a chur in iúl gan mhoill don údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE.

I gcás athrú den sórt sin, déanfaidh an t-údarás ceadúcháin sin cinneadh maidir le cé acu de na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagal 28 atá le leanúint.

I gcás inar gá, féadfaidh an t-údarás ceadúcháin a chinneadh, tar éis dó dul i gcomhairle leis an monaróir, go bhfuil cineálcheadú nua AE le deonú.

2.   Ní dhéanfar iarratas ar leasú ar chineálcheadú AE a thíolacadh ach amháin don údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú bunaidh AE.

3.   I gcás ina gcinnfidh an t-údarás ceadaithe, chun críocha leasú a dhéanamh, gur gá an t-iniúchadh nó na tástálacha a dhéanamh arís, cuirfidh sé an monaróir ar an eolas dá réir sin.

Ní bheidh feidhm ag na nósanna imeachta a leagtar síos in Airteagal 28 ach amháin i gcás ina mbainfidh an t-údarás ceadúcháin de thátal as, ar bhonn na n-iniúchtaí nó na dtástálacha sin, go bhfuil ceanglais chineálcheadú AE á gcomhlíonadh i gcónaí.

Airteagal 28

Cineálcheaduithe AE a athbhreithniú agus a fhadú

1.   I gcás inar athraíodh na sonraí sa phacáiste faisnéise, gan gá le hiniúchtaí ná le tástálacha a dhéanamh arís, tabharfar “athbhreithniú” ar leasú den sórt sin.

I gcás athbhreithniú den sórt sin, déanfaidh an t-údarás ceadúcháin, gan mhoill, leathanaigh ábhartha an phacáiste faisnéise a athbhreithniú de réir mar is gá, agus gach ceann acu á mharcáil chun cineál an leasaithe a thaispeáint go soiléir, agus luafar inti dáta an leasaithe, agus áireofar innéacs athbhreithnithe a ghabhann leis an bpacáiste faisnéise. Measfar go gcomhlíontar ceanglas na míre seo le leagan comhdhlúite, nuashonraithe, a mbeidh tuairisc mhionsonraithe ar na leasuithe ag gabháil leis.

2.   Maidir le haon leasú amhail dá dtagraítear i mír 1, tabharfar “síneadh” air i gcás inar athraíodh na sonraí sa phacáiste faisnéise agus i gcás ina dtarlóidh aon cheann díobh seo a leanas:

(a)

is gá iniúchtaí breise nó tástálacha breise a dhéanamh;

(b)

athraíodh aon fhaisnéis a áirítear sa deimhniú ar chineálcheadú AE, cé is moite de na ceangaltáin a ghabhann leis;

(c)

tagann ceanglas nua a leagtar amach sa Rialachán seo nó i ngníomh tarmligthe nó i ngníomh cur chun feidhme a ghlactar de bhun an rialacháin seo chun bheith infheidhme maidir leis an gcineál innill a cheadaítear nó leis an aicme inneall a cheadaítear.

I gcás sínidh, déanfaidh an t-údarás ceadúcháin deimhniú nuashonraithe ar chineálcheadú AE a leagan síos, a léireofar le huimhir sínidh a dhéanfar a mhéadú i gcomhréir le líon na síntí leanúnacha a deonaíodh cheana. Leis an deimhniú sin ar chineálcheadú AE, cuirfear in iúl go soiléir an chúis atá leis an síneadh agus dáta an tsínidh.

3.   Gach uair a leasaítear leathanaigh den phacáiste faisnéise nó a bhunaítear leagan comhdhlúite nuashonraithe, déanfar an t-innéacs a ghabhann leis an bpacáiste faisnéise a ghabhann leis an deimhniú ar chineálcheadú AE a leasú dá réir sin, chun dáta an tsínidh is déanaí nó an athbhreithnithe is déanaí, nó dáta an chomhdhlúthaithe is déanaí ar an leagan nuashonraithe a léiriú.

4.   Ní bheidh aon ghá le leasú a dhéanamh ar chineálcheadú AE chineál innill nó aicme inneall mura mbeidh baint, ó thaobh cúrsaí teicniúla de, ag na ceanglais nua dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 2 leis an gcineál sin innill nó leis an aicme sin innill maidir le feidhmíocht astaíochta.

Airteagal 29

Leasuithe a eisiúint agus fógra a thabhairt fúthu

1.   I gcás leasú ar chineálcheadú AE, déanfaidh an t-údarás ceadúcháin an deimhniú nuashonraithe ar chineálcheadú AE a eisiúint don iarratasóir gan mhoill nach bhfuil bonn cirt léi, lena n-áirítear na ceangaltáin a ghabhann leis agus an t-innéacs a ghabhann leis an bpacáiste faisnéise, amhail dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 28(1).

2.   I gcás athbhreithniú ar chineálcheadú AE, déanfaidh an t-údarás ceadúcháin na doiciméid athbhreithnithe nó an leagan comhdhlúite, nuashonraithe, de réir mar is iomchuí, a eisiúint don iarratasóir gan mhoill nach bhfuil bonn cirt léi, lena n-áirítear an t-innéacs athbhreithnithe a ghabhann leis an bpacáiste faisnéise agus dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 28(2).

3.   Tabharfaidh an t-údarás ceadúcháin fógra faoi aon leasú a dhéantar ar chineálcheaduithe AE, trí bhíthin IMI, d'údaráis cheadúcháin na mBallstát eile i gcomhréir le hAirteagal 22(5).

Airteagal 30

Bailíocht chineálcheadú AE

1.   Eiseofar cineálcheaduithe AE ar feadh tréimhse neamhtheoranta.

2.   Tiocfaidh cineálcheadú AE ar inneall chun bheith neamhbhailí i ngach ceann de na cásanna seo a leanas:

(a)

maidir leis na ceanglais nua is infheidhme i ndáil leis an gcineál innill a cheadaítear nó, i gcás inarb infheidhme, maidir leis an aicme inneall, i gcás ina mbeidh siad éigeantach maidir le cur ar an margadh agus i gcás nach féidir cineálcheadú AE a shíneadh nó a athbhreithniú dá réir sin;

(b)

i gcás ina scoirfear go cinntitheach agus go toilteanach den chineál ceadaithe innill nó den aicme cheadaithe innill a tháirgeadh;

(c)

i gcás ina rachaidh bailíocht chineálcheadú AE in éag i ngeall ar shrian i gcomhréir le hAirteagal 35(3);

(d)

i gcás inar tarraingíodh siar cineálcheadú AE i gcomhréir le hAirteagal 26(5), le hAirteagal 39(1) nó le hAirteagal 40(3).

3.   I gcás nach gcomhlíontar na coinníollacha le haghaidh bailíocht chineálcheadú AE i dtaca le cineál innill laistigh d'aicme inneall, agus maidir leis an gcineál sin amháin, ní rachaidh cineálcheadu AE na haicme innill atá faoi thrácht in éag ach amháin a mhéid agus a mbaineann sé leis an gcineál áirithe innill sin.

4.   I gcás ina scoirfear go cinntitheach de chineál áirithe innill nó, i gcás inarb infheidhme, d'aicme inneall, a tháirgeadh, tabharfaidh an monaróir fógra faoin scor sin don údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE comhfhreagrach.

Laistigh de mhí amháin tar éis an fógra dá dtagraítear i bhfomhír 1 a fháil, déanfaidh an t-údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE don chineál innill nó don aicme inneall é sin a chur in iúl d'údaráis cheadúcháin na mBallstát eile dá réir sin.

5.   Gan dochar do mhír 4, i gcásanna a bhfuil cineálcheadú AE d'inneall nó, i gcás inarb infheidhme, d'aicme inneall in am a bheith neamhbhailí, tabharfaidh an monaróir fógra faoin bhfíric sin don údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE comhfhreagrach.

I gcásanna den sórt sin, seolfaidh an t-údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE gach faisnéis ábhartha chuig údaráis cheadúcháin na mBallstát eile gan mhoill.

Sonróidh an scéala sin go háirithe, dáta táirgthe agus uimhir aitheantais an innill dheireanaigh a táirgeadh.

6.   Measfar na ceanglais i dtaca le fógra a thabhairt dá dtagraítear i mír 4 agus mír 5 a bheith comhlíonta má dhéantar an fhaisnéis ábhartha a uaslódáil chuig IMI.

CAIBIDIL VII

RÁITEAS COMHRÉIREACHTA AGUS MARCÁLACHA

Airteagal 31

Ráiteas comhréireachta

1.   Soláthróidh an monaróir, ina cháil mar shealbhóir chineálcheadú AE do chineál innill nó d'aicme inneall, ráiteas comhréireachta (“ráiteas comhréireachta”) a ghabhann le hinnill a chuirtear ar an margadh, ar bhonn an méid a leanas:

(a)

díolúine dá dtagraítear in Airteagal 34(2), (4), (5), (6), (7) nó (8), in Airteagal 35(4); nó

(b)

foráil idirthréimhseach dá dtagraítear in Airteagal 58(9), (10) nó (11).

Sonrófar sa ráiteas comhréireachta gnéithe agus srianta áirithe a bhfuil feidhm le bheith acu maidir leis an inneall agus déanfar iad a sheachadadh saor in aisce in éineacht leis an inneall, agus gabhfaidh sé leis an meaisín soghluaiste nach meaisín bóthair é ina suiteáiltear an t-inneall. Ní bheidh seachadadh an deimhnithe ag brath ar iarraidh shainráite a dhéanamh ar an monaróir nó ar fhaisnéis bhreise a chur isteach chuige. Féadfar an ráiteas comhréireachta a sheachadadh i bhfoirm chomhaid shlán leictreonaigh freisin.

Ar feadh tréimhse 10 mbliana i ndiaidh dáta táirgthe an innill, eiseoidh monaróir an innill, ar iarraidh úsáideoir deiridh an innill, macasamhail den ráiteas comhréireachta in aghaidh méid a íoc nach sáraíonn costas a eisiúna. Beidh an focal “macasamhail” infheicthe go soiléir ar aon dúblach den sórt sin de ráiteas comhréireachta.

2.   Déanfar an ráiteas comhréireachta a tharraingt suas in aon teanga amháin ar a laghad de theangacha oifigiúla institiúidí an Aontais.

Féadann aon Bhallstát a iarraidh ar an monaróir go n-aistreofar an ráiteas comhréireachta ina theanga oifigiúil féin nó ina theangacha oifigiúla féin.

3.   Maidir leis an duine (leis na daoine) atá údaraithe chun ráitis comhréireachta a shíniú, beidh sé (siad) ina bhall (ina mbaill) d'eagraíocht an mhonaróra agus beidh údarás mar is iomchuí aige (acu) ó lucht bainistíochta na heagraíochta sin chun gabháil d'fhreagracht dhleathach an mhonaróra go hiomlán maidir leis an dearadh agus an déanamh, nó maidir le comhréireacht táirgthe an innill.

4.   Comhlánófar an ráiteas comhréireachta ina iomláine agus ní bheidh san áireamh ann teorainneacha i ndáil le húsáid an innill seachas iad sin dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

5.   féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun an teimpléad don ráiteas comhréireachta a leagan síos, lena n-áirítear na gnéithe arb aidhm dóibh an brionnadh a chosc agus a cheadú an comhad slán leictreonach a fhíorú. Chun na críche sin, cuirfear ar fáil na gnéithe slándála a úsáidtear chun an ráiteas comhréireachta a chosaint le gníomhartha cur chun feidhme. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2016, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

Airteagal 32

Marcáil reachtúil na n-inneall

1.   Déanfaidh an monaróir marcáil reachtúil a ghreamú do gach inneall a mhonaraítear i gcomhréir leis an gcineálcheadú (“an mharcáil reachtúil”).

2.   Maidir leis na hinnill seo a leanas, áireofar leis an marcáil reachtúil faisnéis bhreise lena gcuirfear in iúl go bhfuil an t-inneall faoi réir na díolúine ábhartha nó na forála idirthréimhsí ábhartha:

(a)

innill atá le honnmhairiú chuig tríú tíortha i gcomhréir le hAirteagal 34(1) a monaraíodh san Aontas nó lasmuigh den Aontas agus a suiteáladh ó shin in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é san Aontas;

(b)

innill a chuirtear ar an margadh i gcomhréir le hAirteagal 34(2),(5) (6) nó (8);

(c)

innill a chuirtear ar an margadh ar bhonn sealadach i gcomhréir le hAirteagal 34(4);

(d)

innill idirthréimhseacha a chuirtear ar an margadh i gcomhréir le hAirteagal 58(5);

(e)

innill athsholáthair a chuirtear ar an margadh i gcomhréir le hAirteagal 34(7), 58(10) nó 58(11).

3.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun an teimpléad don mharcáil reachtúil a ghlacadh, lena n-áirítear an fhaisnéis éigeantach bunriachtanach is gá nuair a fhágann an t-inneall an líne táirgthe, an fhaisnéis éigeantach bhunriachtanach is gá roimh an t-inneall a chur ar an margadh agus, i gcás inarb infheidhme, an fhaisnéis fhorlíontach dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2016, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

Airteagal 33

Marcáil shealadach na n-inneall

1.   Greamóidh an monaróir marcáil shealadach do gach inneall arna mhonarú i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe agus a chuirtear ar an margadh ar bhonn Airteagal 34(3).

2.   Maidir le hinneall nach bhfuil i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe go fóill agus atá á sheachadadh chuig monaróir an innill sin, ní bheidh ach marcáil shealadach air.

3.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh chun an teimpléad don mharcáil shealadach dá dtagraítear i mír 1 agus mír 2 den Airteagal seo a leagan síos, lena n-áirítear an fhaisnéis éigeantach bhunriachtanach atá le léiriú orthu. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2016, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

CAIBIDIL VIII

DÍOLÚINTÍ

Airteagal 34

Díolúintí ginearálta

1.   Seachas i dtaca le pointe (a) d'Airteagal 32(2), ní bheidh innill atá le honnmhairiú go tríú tíortha faoi réir an Rialacháin seo.

2.   Seachas i dtaca le pointe (b) d'Airteagal 32(2), ní bheidh innill atá le húsáid ag na fórsaí armtha faoi réir an Rialacháin seo.

Chun críocha na míre seo, maidir le seirbhísí cosanta sibhialta, le seirbhísí dóiteáin, le fórsaí atá freagrach as an ord poiblí a choinneáil agus le seirbhísí éigeandála liachta, ní mheasfar gur cuid de na fórsaí armtha iad.

3.   Gan dochar d'Airteagal 32, agus le toiliú an OEM, féadfaidh monaróir inneall a sheachadadh ar an OEM sin, neamhspleách ar a chóras iarchóireála sceite.

4.   D'ainneoin Airteagal 5(3), údaróidh Ballstáit inneall nach bhfuair cineálcheadú AE i gcomhréir leis an Rialachán seo a chur ar an margadh go sealadach, chun críocha tástála allamuigh.

5.   D'ainneoin Airteagal 18(2) agus Airteagal 22(3), tabharfaidh na Ballstáit cineálcheadú AE maidir le hinnill a chomhlíonann teorainnluachanna astaíochtaí truailleán gásach agus cáithníneach d'innill shainchuspóireacha a leagtar amach in Iarscríbhinn VI agus údaróidh siad na hinnill sin a chur ar an margadh, ar an gcoinníoll go bhfuil sé beartaithe na hinnill a shuiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a bheidh le húsáid in atmaisféir a d'fhéadfadh a bheith pléascach, a shainítear i bpointe (5) d'Airteagal 2 de Threoir 2014/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (21).

6.   D'ainneoin Airteagal 18(2) agus 22(3), féadfaidh na Ballstáit, arna iarraidh sin dóibh, cineálcheadú AE a thabhairt na hinnill a chomhlíonann teorainnluachanna astaíochtaí truailleán gásach agus cáithníneach d'innill shainchuspóireacha a leagtar amach in Iarscríbhinn VI, agus a údarú go gcuirfear iad, ar an margadh, ar choinníoll go bhfuil sé beartaithe na hinnill sin a shuiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, a úsáidtear go heisiach chun go ndéanfar báid tarrthála arna n-oibriú ag seirbhís náisiúnta tarrthála a sheoladh agus a aisghabháil.

7.   D'ainneoin cheanglais Airteagal 5(3) agus Airteagal 18(2), i ndáil le hinnill chatagóirí RLL nó RLR agus a chuirtear ar mhargadh an Aontais an 31 Nollaig 2011 nó roimhe sin, féadfaidh na Ballstáit údarú a thabhairt chun na hinnill athsholáthair a chur ar mhargadh má aithníonn agus má bhaineann an t-údarás ceadúcháin de thátal as, tar éis scrúdú a dhéanamh, go mbeidh deacrachtaí suntasacha teicniúla i gceist le hinnill den sórt sin a shuiteáil a chomhlíonann na teorainneacha astaíochtaí infheidhme a leagtar amach i dtábla II-7 agus i dtábla II-8 d'Iarscríbhinn II. I gcás den sórt sin, comhlíonfaidh an t-inneall athsholáthair na teorainneacha astaíochta ba ghá dóibh a chomhlíonadh chun go gcuirfí iad ar mhargadh an Aontais an 31 Nollaig 2011 nó comhlíonfaidh siad teorainneacha astaíochtaí atá níos déine.

D'innill a fhreagraíonn do chatagóirí RLL agus RLR agus a cuireadh ar mhargadh an Aontais tar éis an 31 Nollaig 2011, féadfaidh na Ballstáit é a údarú go gcuirfear ar an margadh na hinnill athsholáthair a chomhlíonann na teorainneacha astaíochta a bheidh le comhlíonadh ag na hinnill sin atá le hathrú nuair a cuireadh ar mhargadh an Aontais den chéad uair iad.

8.   D'innill a fhreagraíonn do chatagóir RLL nó do chatagóir RLR, féadfaidh na Ballstáit údarú a thabhairt chun innill a chur ar an margadh a chomhlíonann na teorainneacha astaíochtaí is déanaí atá infheidhme agus a shainítear sa reachtaíocht ábhartha atá infheidhme ar an 5 Deireadh Fómhair 2016, ar an gcoinníoll gur fíor an méid seo a leanas:

(a)

go bhfuil na hinnill sin mar chuid de thionscadal atá, ar an 6 Deireadh Fómhair 2016, ag céim níos déanaí den fhorbairt, mar a shainítear iad i dTreoir 2008/57/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle; agus

(b)

maidir le húsáid na n-inneall a chomhlíonann na teorainneacha astaíochtaí is infheidhme a leagtar amach i dTábla II-7 ná i dTábla II-8 d'Iarscríbhinn II, beidh costais dhíréireacha mar thoradh air sin.

Faoin 17 Meán Fómhair 2017, déanfaidh gach Ballstát, liosta tionscadal den sórt sin a chur in iúl don Choimisiún.

9.   Tugtar de chumhacht don Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55 chun an Rialachán seo a fhorlíonadh leis na sonraí beachta teicniúla agus na coinníollacha:

(a)

faoina ndéanfaidh monaróir inneall a sholáthar do OEM neamhspleách ar a chóras iarchóireála sceite, amhail dá dtagraítear i mír 3;

(b)

faoina gcuirfear innill nach bhfuil cineálcheadú AE acu i gcomhréir leis an Rialachán seo ar an margadh go sealadach, chun críocha tástála allamuigh, amhail dá dtagraítear i mír 4;

(c)

faoina ndeonófar cineálcheadú AE maidir le hinnill agus faoina údarófar iad a chur ar an margadh, ar innill iad a chomhlíonann teorainnluachanna astaíochtaí truailleán gásach agus cáithníneach d'innill shainchuspóireacha a leagtar amach in Iarscríbhinn VI, amhail dá dtagraítear i mír 5 agus i mír 6.

Glacfar na gníomhartha tarmligthe sin faoin 31 Nollaig 2016.

Airteagal 35

Díolúintí le haghaidh teicneolaíochtaí nua nó le haghaidh coincheapa nua

1.   Féadfaidh monaróir iarratas a dhéanamh ar chineálcheadú AE i ndáil le cineál innill nó aicme inneall ina gcorpraítear teicneolaíochtaí nua nó coincheapa nua agus nach bhfuil ag teacht le ceann amháin nó níos mó de cheanglais an Rialacháin seo, de thoradh ar na teicneolaíochtaí nua nó coincheapa nua sin.

2.   Deonóidh an t-údarás ceadúcháin cineálcheadú AE dá dtagraítear i mír 1 má comhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas:

(a)

luaitear san iarratas na cúiseanna nach dtagann an cineál innill nó aicme inneall le ceanglais an Rialacháin seo, de bharr na dteicneolaíochtaí nó na gcoincheap nua atá i gceist;

(b)

cuireann an t-iarratas síos ar impleachtaí comhshaoil na dteicneolaíochtaí nua nó na gcoincheap nua agus na bearta a rinneadh d'fhonn leibhéal coibhéiseach cosanta comhshaoil a áirithiú, atá coibhéiseach, ar a laghad, leis na leibhéil cosanta a sholáthraíonn ceanglais an Rialacháin seo óna n-iarrtar an díolúine;

(c)

cuirtear tuairiscí ar na tástálacha agus torthaí i láthair a chruthaíonn go gcomhlíontar an choinníoll i bpointe (b).

3.   Beidh deonú cineálcheadaithe AE den sórt sin dá dtagraítear i mír 1 faoi réir údarú ón gCoimisiún.

Nuair is iomchuí, sonrófar san údarú ón gCoimisiún an bhfuil sé faoi réir aon srianta.

Tabharfar an t-údarú sin trí bhíthin gníomh cur chun feidhme.

4.   Ar feitheamh an chinnidh maidir le húdarú ón gCoimisiún de bhun mhír 3, féadfaidh an t-údarás ceadúcháin cineálcheadú sealadach AE a eisiúint a bheidh bailí:

(a)

ach amháin i gcríoch an Bhallstáit sin;

(b)

ach amháin i ndáil le cineál innill nó le haicme innill a chuimsítear leis an díolúine a iarrtar; agus

(c)

ar feadh 36 mhí ar a laghad.

I gcás ina n-eiseofar cineálcheadú sealadach AE, cuirfidh an t-údarás ceadúcháin an Coimisiún agus na Ballstáit eile ina leith gan mhoill trí bhíthin comhaid a bhfuil an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 2 san áireamh ann.

Beidh cineál sealadach agus bailíocht chríochach theoranta chineálcheadú sealadach AE den sórt sin soiléir ó theideal an deimhnithe chomfhreagraigh ar chineálcheadú sealadach AE agus ó theideal an ráitis comhréireachta.

5.   I gcás ina gcinnfidh údarás ceadúcháin glacadh le cineálcheadú sealadach AE dá dtagraítear i mír 4 laistigh dá chríoch féin, déanfaidh sé sin a chur in iúl i scríbhinn don údarás ceadúcháin is ábhartha agus don Choimisiún.

6.   I gcás ina gcinneann an Coimisiún gan an t-údarú dá dtagraítear i mír 3 a thabhairt, cuirfidh an t-údarás fógra láithreach do shealbhóir chineálcheadú sealadach AE dá dtagraítear i mír 4, go gcúlghairfear cineálcheadú sealadach AE sé mhí i ndiaidh dáta dhiúltú an Choimisiúin.

In ainneoin chinneadh an Choimisiúin gan an t-údarú dá dtagraítear i mír 3 a thabhairt, is féidir innill a monaraíodh i gcomhréir le cineálcheadú sealadach AE, sula rachaidh a bhailíocht in éag, a chur ar an margadh in aon Bhallstát ar ghlac a n-údaráis ceadúcháin leis an gcineálcheadú sealadach AE.

7.   Measfar na ceanglais dá dtagraítear sa dara fomhír de mhír 4 agus i mír 5 a bheith comhlíonta i gcás ina ndearnadh an fhaisnéis ábhartha a uaslódáil chuig IMI.

8.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos an t-údarú dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

9.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagtar síos na teimpléid chomhchuibhithe don deimhniú ar chineálcheadú AE agus don ráiteas comhréireachta dá dtagraítear i mír 4 den Airteagal seo, lena n-áirítear an fhaisnéis éigeantach riachtanach a bhaineann leo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2016 i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

Airteagal 36

Oiriúnú iardain ar ghníomhartha tarmligthe agus ar ghníomhartha cur chun feidhme

1.   Nuair a údaraíonn an Coimisiún díolúine a dheonú de bhun Airteagal 35, glacfaidh sé láithreach na bearta is gá chun na gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme ábhartha a chur in oiriúint d'fhorbairtí teicneolaíocha.

Nuair a bhaineann an díolúine a údaraíodh de bhun Airteagal 35 le ceist a rialaítear le rialachán UNECE, molfaidh an Coimisiún leasú ar an rialachán sin i gcomhréir leis an nós imeachta infheidhme faoi Aontú Athbhreithnithe 1958.

2.   A luaithe agus a dhéanfar leasú ar na gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme ábhartha dá dtagraítear i mír 1, cuirfidh an Coimisiún aon srian a forchuireadh leis an gcinneadh lena n-údaraítear an díolúine i leataobh.

Mura ndéanfar na bearta riachtanacha chun na gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme a oiriúnú, féadann an Coimisiún, ar iarraidh an Bhallstáit a dheonaigh cineálcheadú AE sealadach, an Ballstát sin a údarú chun é a shíneadh, trí bhíthin cinneadh i bhfoirm gnímh cur chun feidhme arna ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

CAIBIDIL IX

TÁIRGEADH A THUAIRISCIÚ AGUS A FHÍORÚ

Airteagal 37

Ceanglais shonracha na monaróirí i ndáil le táirgeadh a thuairisciú

1.   Cuirfidh an monaróir liosta faoi bhráid an údaráis cheadúcháin a thug cineálcheadú AE, ar liosta é ina mbeidh líon na n-inneall do gach cineál innill agus do gach fochatagóir innill a tháirgfear i gcomhréir leis an Rialachán seo agus i gcomhréir le cineálcheadú AE ó rinneadh an tuarascáil táirgeachta is déanaí a chur isteach, nó ón tráth a raibh feidhm le ceanglais an Rialacháin seo don chéad uair.

Déanfar an liosta sin a chur isteach:

(a)

laistigh de 45 lá i ndiaidh dheireadh gach bliana féilire;

(b)

díreach tar éis gach ceann de na dátaí chun na hinnill dá dtagraítear in Iarscríbhinn III a chur ar an margadh;

(c)

faoi aon dáta eile a fhéadfaidh an t-údarás ceadúcháin a shonrú.

2.   Sonrófar sa liosta dá dtagraítear i mír 1 conas atá na huimhreacha aitheantais comhghaolaithe leis na cineálacha innill agus, i gcás inarb iomchuí, aicmí inneall comhfhreagracha agus le huimhreacha cineálcheadaithe AE i gcás nach n-aithníonn córas códaithe an innill na comhghaolta sin.

3.   Léireoidh an liosta dá dtagraítear i mír 1 aon chás ina scoireann an monaróir de chineál ceadaithe innill nó aicme cheadaithe inneall a tháirgeadh.

4.   Coinneoidh an monaróir cóip den liosta dá dtagraítear i mír 1 ar feadh íosthréimhse 20 bliain tar éis deireadh le bailíocht chineálcheadaithe ábhartha an Aontais.

5.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagtar síos formáid an liosta dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2016, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

Airteagal 38

Bearta maidir le fíorú

1.   Glacfaidh údarás ceadúcháin Ballstáit a dheonaigh cineálcheadú AE na bearta is gá, i gcás inarb iomchuí i gcomhar le húdaráis ceadúcháin na mBallstát eile, chun a áirithiú go ndéantar na huimhreacha aitheantais i ndáil leis an gcineálcheadú AE sin a leithdháileadh i gceart ar mhonaróirí inneall agus go ndéanann na monaróirí inneall sin leas a bhaint astu mar is cuí sula gcuirfear an t-inneall cineálcheadaithe ar an margadh nó sula gcuirfear ar fáil ar an margadh é.

2.   D'fhéadfadh fíorú breise ar na huimhreacha aitheantais a dhéanamh in éineacht leis an rialú ar chomhréireacht an táirgthe a leagtar síos in Airteagal 26.

3.   I ndáil le fíorú na n-uimhreacha aitheantais, déanfaidh an monaróir nó ionadaí an mhonaróra, arna iarraidh sin dó nó dóibh, an fhaisnéis uile is gá a bhaineann le ceannaitheoirí an mhonaróra a chur ar fáil gan mhoill don údarás ceadúcháin freagrach maille le huimhreacha aitheantais na n-inneall a thuairiscítear mar innill tháirgthe i gcomhréir le hAirteagal 37. I gcás ina mbeidh innill ar fáil do OEM, ní cheanglófar ar an monaróir tuilleadh faisnéise a chur ar fáil.

4.   Mura mbeidh an monaróir, de bhun iarratas ón údarás ceadaithe, in ann comhlíonadh na gceanglas maidir le marcáil reachtúil a thaispeáint, féadfaidh an t-údarás ceadúcháin cineálcheadú AE a tugadh a aistarraingt i ndáil leis an gcineál nó an aicme inneall comhfhreagrach. Cuirfidh na húdaráis cheadúcháin in iúl dá chéile taobh istigh de mhí amháin faoi aon chineálcheadú AE a tarraingíodh siar agus na cúiseanna leis an tarraingt siar sin, i gcomhréir le hAirteagal 22(2).

CAIBIDIL X

CLÁSAIL COSANTA

Airteagal 39

Innill nach bhfuil i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe

1.   I gcás nach gcomhlíonann innill, a bhfuil marcáil reachtúil orthu agus, i gcás inarb infheidhme, a ngabhann ráiteas comhréireachta leo, cineál innill ceadaithe nó aicme innill ceadaithe, glacfaidh an t-údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE na bearta is gá chun a áirithiú go dtabharfar na hinnill atá á dtáirgeadh chun comhréireachta leis an gcineál innill nó an aicme innill atá ceadaithe. Féadfar a áireamh ar bhearta den sórt sin tarraingt siar chineálcheadú AE nuair nach leor an ghníomhaíocht a rinne an monaróir.

Cuirfidh an t-údarás ceadúcháin ábhartha na bearta a ghlactar in iúl do húdaráis ceadúcháin na mBallstát eile.

2.   Chun críocha mhír 1, measfar ina dteip chun déanamh de réir an chineáil innill ceadaithe nó na haicme innill ceadaithe, imeacht ó na sonraí arna leagan amach sa deimhniú ar chineálcheadú AE nó sa phacáiste faisnéise nuair nár údaraíodh imeacht den sórt sin seo i gcomhréir le Caibidil VI.

3.   I gcás ina suífidh údarás ceadúcháin nach gcomhlíonann innill a ngabhann ráiteas comhréireachta leo, i gcás inarb infheidhme, nó a bhfuil marcáil cineálcheadaithe orthu, i an cineál innill nó an aicme innill atá ceadaithe, féadfaidh sé a iarraidh ar an údarás ceadúcháin a dheonaigh an cineálcheadú AE a fhíorú go bhfuil innill atá á dtáirgeadh i gcomhréir leis an gcineál innill ceadaithe nó an aicme innill cheadaithe i gcónaí. Ach iarraidh den sórt sin a fháil, déanfaidh an t-údarás ceadúcháin a dheonaigh an cineálcheadú AE an ghníomhaíocht dá dtagraítear i mír 1a luaithe agus is féidir, agus taobh istigh de thrí mhí ó dháta na hiarrata ar a dheireanaí.

4.   Cuirfidh na húdaráis cheadúcháin in iúl dá chéile taobh istigh de mhí amháin faoi aon chineálcheadú AE a tarraingíodh siar agus na cúiseanna leis an tarraingt siar sin, i gcomhréir le hAirteagal 22(5).

5.   I gcás ina ndéanfaidh an t-údarás ceadúcháin a dheonaigh an cineálcheadú AE an neamhchomhréireacht ar tugadh fógra faoi dó faoi a dhíospóid, déanfaidh na Ballstáit ábhartha a ndícheall an díospóid a réiteach.

Coinneoidh an t-údarás ceadúcháin an Coimisiún ar an eolas i gcónaí agus, nuair is gá, tionólfaidh an Coimisiún comhairlí iomchuí chun an díospóid a réiteach.

Airteagal 40

Innill a athghairm

1.   Nuair a thugtar ar mhonaróir ar deonaíodh cineálcheadú AE dó, de bhun Airteagal 20(1) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, innill a cuireadh ar an margadh a athghairm, bídís suiteáilte nó ná bídís in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, ar na mbonn go bhfuil na hinnill ina riosca tromchúiseach i ndáil le cosaint an chomhshaoil nó na sláinte poiblí, déanfaidh an monaróir sin:

(a)

an t-údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE a chur ar an eolas láithreach; agus

(b)

sraith leigheasanna iomchuí chun aghaidh a thabhairt ar na riosca tromchúiseacha mholadh don údarás ceadúcháin sin.

2.   Cuirfidh an t-údarás ceadúcháin na leigheasanna molta in iúl d'údaráis ceadúcháin na mBallstát eile agus don Choimisiún gan mhoill.

Áiritheoidh na húdaráis cheadúcháin go gcuirfear na leigheasanna i gcrích go héifeachtach ina mBallstáit féin.

3.   I gcás ina measfaidh údarás ceadúcháin na leigheasanna a bheith neamhleor nó nár cuireadh iad i gcrích sách tapa, déanfaidh sé an t-údarás ceadúcháin a dheonaigh cineálcheadú AE don mhonaróir a chur ar an eolas gan mhoill maidir leis an méid sin.

Mura ndéanfaidh an monaróir bearta ceartaitheacha éifeachtacha a mholadh agus a chur i gcrích ina dhiaidh sin, glacfaidh an t-údarás ceadúcháin a dheonaigh an cineálcheadú AE gach beart cosanta is gá, lena n-áirítear tarraingt siar chineálcheadú AE.

I gcás go dtarraingítear siar an cineálcheadú AE, cuirfidh an t-údarás ceadaithe, taobh istigh de mhí i ndiaidh an tarraingt siar sin tabharfaidh an monaróir fógra faoin méid sin d'údaráis cheadúcháin na mBallstát eile agus don Choimisiún le litir chláraithe nó le modh leictreonach coibhéiseach.

Airteagal 41

Fógra a thabhairt faoi chinntí agus faoi leigheasanna atá ar fáil

1.   Maidir le cinntí den chineál seo a leanas nó chun na críche seo a leanas, luafar iontu na cúiseanna ar a bhfuil siad bunaithe agus:

(a)

a dhéantar de bhun an Rialacháin seo;

(b)

lena ndiúltaítear cineálcheadú AE nó lena dtarraingeofar siar é;

(c)

lena gceanglófar inneall a cuireadh ar an margadh a athghairm;

(d)

aisghairm lena dtoirmiscfear, lena ndéanfar teorannú nó lena gcuirfear bac ar inneall a chur ar an margadh; nó

(e)

lena dtoirmiscfear, lena ndéanfar teorannú nó lena gcuirfear bac ar innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a chur ar an margadh ina bhfuil inneall a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo suiteáilte.

2.   Déanfaidh na húdaráis cheadúcháin fógra faoi na nithe seo a leanas a thabhairt don pháirtí lena mbaineann:

(a)

aon chinneadh dá dtagraítear i mír 1;

(b)

na leigheasanna atá ar fáil dó faoi na dlithe atá i bhfeidhm sa Bhallstát lena mbaineann agus na teorainneacha ama is infheidhme maidir leis na leigheasanna sin.

CAIBIDIL XI

RIALACHÁIN IDIRNÁISIÚNTA AGUS SOLÁTHAR FAISNÉISE TEICNIÚLA

Airteagal 42

Glacadh le cineálcheaduithe coibhéiseacha innill

1.   Féadann an tAontas, i bhfianaise comhaontuithe iltaobhacha nó déthaobhacha idir an tAontas agus tríú tíortha, an choibhéis a admháil idir na coinníollacha agus na forálacha do chineálcheadú AE inneall arna mbunú faoin Rialachán seo agus na nósanna imeachta arna mbunú ag rialacháin idirnáisiúnta agus rialacháin tríú tíortha.

2.   Cineálcheaduithe a deonaíodh agus marcálacha reachtúla atá i gcomhréir le rialachán UNECE nó leasuithe orthu sin ar vótáil an tAontas ar a son nó ar ghlac an tAontas leo mar a sonraíodh sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 4, aithneofar iad a bheith coibhéiseach le cineálcheaduithe AE a deonaíodh agus le marcálacha reachtúla a cheanglaítear i gcomhréir leis an Rialachán seo.

3.   Aithneofar cineálcheaduithe AE, a deonaíodh ar bhonn gníomhartha Aontais mar a liostaítear sa ghníomh tarmligthe dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 4, a bheith coibhéiseach le cineálcheaduithe AE a deonaíodh i gcomhréir leis an Rialachán seo.

4.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55 lena bhforlíontar an Rialachán seo trí na nithe seo a leanas a leagan amach:

(a)

Liosta de rialacháin UNECE nó leasuithe orthu sin, lena n-áirítear aon cheanglais a leagtar amach iontu a bhaineann lena gcur i bhfeidhm, ar vótáil an tAontas ar a son nó ar ghlac an tAontas leo, agus a mbeidh feidhm acu maidir le cineálcheadú cineálacha innill nó aicmí inneall atá le suiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é;

(b)

liosta de ghníomhartha an Aontais ar dá mbun a dheonaítear cineálcheaduithe AE, lena n-áirítear aon cheanglais a leagtar amach ann a bhaineann lena gcur i bhfeidhm.

Glacfar na gníomhartha tarmligthe sin faoin 31 Nollaig 2016.

Airteagal 43

Faisnéis agus treoracha atá dírithe ar OEManna agus ar úsáideoirí deiridh

1.   Ní dhéanfaidh monaróir aon fhaisnéis theicniúil a bhaineann leis na sonraí dá bhforáiltear sa Rialachán seo, a imíonn ó na sonraí a cheadaíonn an t-údarás ceadaithe, a sholáthar do OEManna ná d'úsáideoirí deiridh.

2.   Cuirfidh an monaróir ar fáil do OEManna an fhaisnéis agus na treoracha uile ábhartha is gá do shuiteáil cheart innill isteach in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena n-áirítear tuairisc ar aon choinníollacha nó srianta speisialta atá ceangailte le suiteáil nó úsáid na innill.

3.   Cuirfidh monaróirí an fhaisnéis uile ábhartha agus na treoracha riachtanacha atá dírithe ar an úsáideoir deiridh ar fáil do OEManna, lena n-áirítear tuairisc ar aon choinníollacha speisialta nó srianta atá ceangailte le húsáid innill.

4.   Cuirfidh monaróirí luach na n-astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin (CO2) a socraíodh i rith an phróisis chineálcheadaithe AE ar fáil do OEManna agus tabharfaidh siad treoir do OEManna an fhaisnéis sin a thabhairt, mar aon le faisnéis mhínithe maidir leis na dálaí tástála, d'úsáideoir deiridh an innealra shoghluaiste nach innealra bóthair é ina bhfuiltear chun an t-inneall a shuiteáil.

5.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55 lena bhforlíontar an Rialachán seo trí na sonraí faoin bhfaisnéis ábhartha agus na treoracha dá dtagraítear i míreanna 2, 3 agus 4 den Airteagal seo a leagan amach. Glacfar na gníomhartha tarmligthe sin faoin 31 Nollaig 2016.

Airteagal 44

Sonraí agus faisnéis a mhalartú trí IMI

1.   Maidir le malartú sonraí agus faisnéise a bhaineann le cineálcheaduithe AE idir na húdaráis náisiúnta, nó idir na húdaráis náisiúnta agus an Coimisiún i gcreat an Rialacháin seo, déanfar an malartú sin i bhformáid leictreonach trí IMI.

2.   Baileofar go lárnach aon fhaisnéis ábhartha a bhaineann le cineálcheaduithe AE a deonaíodh i gcomhréir leis an Rialachán seo agus cuirfear ar fáil do na húdaráis náisiúnta agus don Choimisiún í trí IMI.

3.   Áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfaidh IMI an méid seo a leanas freisin:

(a)

é indéanta sonraí agus faisnéis a mhalartú idir monaróirí nó seirbhísí teicniúla, ar thaobh amháin, agus údaráis náisiúnta nó an Coimisiún, ar an taobh eile;

(b)

rochtain a chur ar fáil don phobal ar shonraí agus ar fhaisnéis áirithe a bhaineann le torthaí cineálcheaduithe agus le torthaí maidir le faireachán a rinneadh ar innill inseirbhíse;

(c)

i gcás inarb iomchuí agus inarb indéanta go teicniúil agus go heacnamaíoch é, agus i gcomhaontú leis na Ballstáit lena mbaineann, saoráidí a chur ar fáil maidir le haistriú uathoibríoch sonraí idir bunachair sonraí náisiúnta atá ann cheana agus IMI.

4.   Beidh úsáidí IMI dá dtagaítear i mír 3 roghnach.

5.   Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh lena leagtar síos na ceanglais mhionsonraithe theicniúla agus na nósanna imeachta atá riachtanach chun IMI a idirnascadh leis na bunachair sonraí náisiúnta amhail dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 3 den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2016, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 56(2).

CAIBIDIL XII

SEIRBHÍSÍ TEICNIÚLA A AINMNIÚ AGUS FÓGRA A THABHAIRT FÚTHU

Airteagal 45

Ceanglais maidir le seirbhísí teicniúla

1.   Ainmneoidh údarás ceadúcháin seirbhís theicniúil i gcomhréir le hAirteagal 47 agus comhlíonfaidh sé na ceanglais a leagtar síos i mír 2 go mír 9 den Airteagal seo.

2.   Bunófar seirbhís theicniúil faoin dlí náisiúnta de chuid Ballstáit agus beidh pearsantacht dhlítheanach aici.

3.   Beidh an tseirbhís theicniúil ina comhlacht triú páirtí a bheidh neamhspleách ar phróiseas deartha, monaraithe, soláthair nó cothabhála na n-inneall ar a ndéanann sí measúnú.

Maidir le comhlacht, ar le cumann gnó nó le cónaidhm ghairmiúil é agus a fheidhmíonn thar ceann gnóthais a bhaineann le dearadh, le monarú, le soláthar, le cóimeáil, le suiteáil, le húsáid nó le cothabháil na n-inneall ar a ndéanann sé measúnú, tástáil nó iniúchadh, féadfar a mheas go gcomhlíonann sé ceanglais na chéad fhomhíre, ar an gcoinníoll go léiríonn sé go bhfuil sé neamhspleách agus nach bhfuil aon choinbhleacht leasa ann.

4.   Ní bheidh an tseirbhís theicniúil, lena n-áirítear an bhainistíocht ardleibhéil agus an pearsanra atá freagrach as na catagóirí gníomhaíochtaí dá n-ainmnítear an tseirbhís theicniúil i gcomhréir le hAirteagal 47(1) a dhéanamh ina dearthóir, ina soláthraí, ina suiteálaí nó ina cothabhálaí ar na hinnill a mheasúnaíonn sí agus ní fheidhmeoidh sí thar ceann páirtithe a bhíonn ag gabháil do na gníomhaíochtaí sin. Ní choiscfidh an srianadh seo úsáid na n-inneall measúnaithe dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo, is gá d'oibriú na seirbhíse teicniúla nó úsáid inneall den sórt sin chun críocha pearsanta.

Áiritheoidh an tseirbhís theicniúil nach ndéanfar imeachtaí a cuid fochuideachtaí ná a cuid fochonraitheoirí difear dá rúndacht, dá hoibiachtúlacht ná dá neamhchlaontacht na gcatagóirí gníomhaíochtaí dár ainmníodh í.

5.   Déanfaidh an tseirbhís theicniúil na catagóirí gníomhaíochtaí dár ainmníodh í leis an ionracas gairmiúil is mó is féidir agus an inniúlacht theicniúil riachtanach sa réimse sonrach agus beidh a foireann saor ó aon bhrú nó ó aon mhealltaí, go háirithe ó thaobh airgid, a mbeadh tionchar aige ar a breithiúnas nó ar thorthaí a gcuid imeachtaí measúnaithe, brú agus mealladh go háirithe brú nó mealltaí den sórt sin ó dhaoine nó grúpaí daoine a bhfuil leas acu i dtorthaí na n-imeachtaí sin.

6.   Taispeánfaidh an tseirbhís theicniúil dá húdarás ceadúcháin go bhfuil sí in ann an réimse uile catagóirí gníomhaíochtaí a bhfuil sé ag iarraidh go n-ainmneofar chuige iad i gcomhréir le hAirteagal 47(1) a dhéanamh, trína áirithiú go bhfuil an méid seo a leanas aici:

(a)

pearsanra a bhfuil na scileanna iomchuí agus eolas teicniúil sonrach agus oiliúint ghairmeach acu, chomh maith le taithí imleor chuí, chun an tasc a chur i gcrích;

(b)

tuairiscí ar na nósanna imeachta atá ábhartha do na catagóirí gníomhaíochtaí dá n-iarann sé a bheith ainmnithe, ag áirithiú trédhearcacht agus in-atáirgtheacht na nósanna imeachta sin leis sin;

(c)

nósanna imeachta d'fheidhmíocht na gcatagóirí gníomhaíochtaí dá n-iarrann sé a bheith ainmnithe, a chuireann san áireamh go cuí céim chastachta theicneolaíocht an innill atá i gceist, bíodh an t-inneall á mhonarú de bhun ollphróiseas táirgthe nó phróiseas táirgthe srathach; agus

(d)

an modh is gá chun na tascanna atá bainteach leis na catagóirí gníomhaíochtaí dá n-iarrann sé a bheith ainmnithe a fheidhmiú ar mhodh iomchuí agus go mbíonn rochtain aici ar an trealamh uile nó na háiseanna is gá.

7.   Beidh an tseirbhís theicniúil, lena n-áirítear a bainistíocht ardleibhéil agus a pearsanra mheasúnaithe neamhchlaonta. Ní ghabhfaidh siad d'aon ghníomhaíocht a d'fhéadfadh teacht salach ar neamhspleáchas a breithiúnais ná a hionracas i ndáil leis na catagóirí imeachtaí dá n-ainmnítear iad.

8.   Rachaidh an tseirbhís theicniúil faoi árachas dliteanais a chumhdaíonn a gníomhaíochtaí mura ndéanfaidh an Ballstát an dliteanas a ghlacadh air féín i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, nó go bhfuil an Ballstát freagrach í féin go díreach as an measúnú.

9.   Beidh pearsanra seirbhíse teicniúla faoi cheangal na rúndacht gairmiúla i ndáil leis an bhfaisnéis uile a fuarthas agus iad i mbun a gcuid cúraimí faoin Rialachán seo nó faoi aon fhoráil den dlí náisiúnta a thugann feidhm di.

Ní bheidh pearsanra na seirbhíse teicniúla faoi cheangal ag an oibleagáid dá dtagraítear sa chéad fhomhír, i ndáil le faisnéis a chomhroinnt leis an údarás ceadúcháin ainmnithe, nó nuair a éilíonn dlí an Aontais nó dlí náisiúnta comhroinnt den sórt sin.

Cosnófar cearta dílseánaigh.

Airteagal 46

Fochuideachtaí seirbhísí teicniúla agus fochonraitheoireacht na seirbhísí teicniúla

1.   Ní fhéadfaidh an tseirbhísí theicniúil cúraimí sonracha atá bainteach leis na gníomhaíochtaí dár ainmníodh í i gcomhréir le hAirteagal 47(1) a ligean ar fochonradh nó a thabhairt d'fhochomhlacht lena ndéanamh, ach amháin le comhaontú a n-údaráis cheadúcháin ainmnithe.

I gcásanna den sórt sin, áiritheoidh an tseirbhís theicniúil go gcomhlíonann an fochonraitheoir nó an fochomhlacht na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 45 agus cuirfidh sí scéala chuig an údarás ceadúcháin dá réir sin.

2.   Beidh an tseirbhís theicniúil lánfhreagrach as na tascanna a dhéanann aon cheann dá bhfochonraitheoirí nó dá bhfochomhlachtaí, beag beann ar a n-áit bhunaíochta.

3.   Coinneoidh an tseirbhísí theicniúil na doiciméid ábhartha ar fáil don údarás ceadúcháin ainmnithe a bhaineann le measúnú ar cháilíochtaí an fhochonraitheora nó an fhochomhlachta agus na tascanna a dhéanann siad.

Airteagal 47

Seirbhísí teicniúla a ainmniú

1.   Ainmneoidh na húdaráis cheadúcháin seirbhísí teicniúla i ndáil le ceann amháin nó níos mó de na catagóirí seo a leanas, i gcomhréir lena réimsí inniúlachta:

(a)   catagóir A: na tástálacha dá dtagraítear sa Rialachán seo a dhéanamh i saoráidí na seirbhísí teicniúla;

(b)   catagóir B: na tástálacha dá dtagraítear sa Rialachán seo a mhaoirsiú, nuair a dhéantar tástálacha den sórt sin i saoráidí monaróra nó i saoráidí tríú páirtí;

(c)   catagóir C: nósanna imeachta an mhonaróra chun rialú a dhéanamh ar chomhréireacht an táirgthe a mheasúnú agus faireachán a dhéanamh orthu ar bhonn rialta;

(d)   catagóir D: tástálacha nó iniúchtaí chun a áirithiú go ndéantar comhréireacht an táirgthe a mhaoirsiú nó a dhéanamh.

2.   Féadfaidh údarás ceadúcháin gníomhú mar sheirbhís theicniúil maidir le ceann amháin nó níos mó de na catagóirí gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1.

3.   Féadfar seirbhísí teicniúla tríú tír, seachas iad sin a ainmníodh i gcomhréir leis an Airteagal seo, a chur faoi réir fógra de bhun Airteagal 50 i gcás ina bhfuil foráil i gcomhaontú déthaobhach a tugadh i gcrích idir an tAontas agus an tríú tír ábhartha maidir le seirbhísí teicniúla a aithint ar an gcaoi sin.

Féadfaidh seirbhís theicniúil arna bunú i gcomhréir le hAirteagal 45(2) fochomhlachtaí a bhunú i dtríú tíortha, áfach, ar an gcoinníoll go ndéanann an tseirbhís theicniúil ainmnithe bainistiú agus rialú díreach orthu.

Airteagal 48

Nósanna imeachta maidir le caighdeáin feidhmíochta agus le measúnú seirbhísí teicniúla

Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 55 maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

na caighdeáin nach mór do na seirbhísí teicniúla a chomhlíonadh;

(b)

an nós imeachta chun na seirbhísí teicniúla, lena n-airítear an tuarascáil chomhfhreagrach, a mheasúnú i gcomhréir le hAirteagal 49.

Airteagal 49

Measúnú a dhéanamh ar scileanna seirbhísí teicniúla

1.   Tarraingeoidh an t-údarás ceadúcháin ainmniúcháin suas tuarascáil mheasúnaithe ag taispeáint gur measúnaíodh an tseirbhís theicniúil iarrthach maidir lena comhréireacht leis an Rialachán seo agus leis na gníomhartha tarmligthe a glacadh de bhun an Rialacháin seo. Féadfaidh deimhniú creidiúnaithe a d'eisigh comhlacht creidiúnaithe a bheith san áireamh sa tuarascáil measunaithe sin lena bhfianaítear go gcomhlíonann an tseiribhís theicniúil sin ceanglais an Rialacháin seo.

Déanfar an measúnú ar a bhfuil an tuarascáil measúnaithe a bhunú i gcomhréir leis na forálacha arna sonrú i ngníomh tarmligthe a glacfar de bhun Airteagal 48.

2.   Athbhreithneoidh an t-údarás ceadúcháin ainmniúcháin an tuarascáil mheasúnaithe gach trí bliana ar a laghad.

3.   Cuirfear an tuarascáil chuig an gCoimisiún ar iarraidh. I gcásanna den sórt sin, nuair nach bhfuil an measúnú bunaithe ar dheimhniú creidiúnaithe arna eisiúint ag comhlacht náisiúnta creidiúnaithe, cuirfidh an t-údarás ceadúcháin ainmniúcháin fianaise dhoiciméadach ar fáil don Choimisiún lena bhfianaítear an méid seo a leanas:

(a)

inniúlacht na seirbhíse teicniúla;

(b)

na socruithe atá suite chun a dheimhniú go ndéanann an t-údarás ceadúcháin ainmniúcháin faireachán rialta ar an tseirbhís theicniúil;

(c)

go gcomhlíonann an tseirbhís theicniúil ceanglais an Rialacháin seo agus na ngníomhartha a glacfar dá bhun.

4.   Soláthróidh údarás ceadúcháin a bhfuil sé ar intinn aige a bheith ainmnithe mar sheirbhís theicniúil i gcomhréir le hAirteagal 47(2), doiciméid ar chomhréireacht trí bhíthin mheasúnú arna dhéanamh ag iniúchóirí atá neamhspleách ar an ngníomhaíocht atá á measúnú. Is féidir d'iniúchóirí den sórt sin a bheith san eagraíocht chéanna ar chuntar go ndéantar iad a bhainistiú ar leithligh ón bpearsanra atá i mbun na gníomhaíochta measúnaithe.

Airteagal 50

Nósanna imeachta maidir le fógra a thabhairt

1.   I ndáil le gach seirbhís theicniúil a ainmneoidh siad, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoin méid seo a leanas:

(a)

ainm na seirbhíse teicniúla;

(b)

an seoladh, lena n-áirítear an seoladh leictreonach;

(c)

na daoine freagracha;

(d)

an catagóir gníomhaíochtaí; agus

(e)

aon mhodhnuithe a bhaineann leis an ainmniú dá dtagraítear in Airteagal 47.

2.   Ní sheolfaidh seirbhís theicniúil na himeachtaí dá dtagraítear in Airteagal 47(1) thar ceann an údaráis cheadúcháin ainmniúcháin atá freagrach as cineálcheadú AE, ach amháin má tugadh fógra faoin tseirbhís theicniúil don Choimisiún roimh ré i gcomhréir le mír 1 den Airteagal seo.

3.   Féadfaidh roinnt údarás ceadúcháin ainmniúcháin an tseirbhís theicniúil chéanna a ainmniú agus tabharfaidh Ballstáit na n-údarás ceadúcháin ainmniúcháin sin fógra faoi na húdaráis ceadúcháin ainmniúcháin, beag beann ar an gcatagóir nó catagóirí gníomhaíochtaí a bheidh le déanamh aige i gcomhréir le hAirteagal 47(1).

4.   I gcás inar gá d'eagraíocht shonrach nó do chomhlacht inniúil a dhéanann gníomhaíochtaí nach n-áirítear orthu siúd in Airteagal 47(1) a ainmniú chun gníomh tarmligthe a chur i bhfeidhm, déanfar an fógra a thabhairt i gcomhréir leis an Airteagal seo.

5.   Foilseoidh an Coimisiún liosta agus mionsonraí na seirbhísí teicniúla ar cuireadh iad faoi réir fógra, i gcomhréir leis an Airteagal seo, ar a shuíomh idirlín.

Airteagal 51

Athruithe ar ainmnithe

1.   I gcás ina bhfaigheann údarás ceadúcháin amach nó nuair a chuirtear ar an eolas é nach gcomhlíonann seirbhís theicniúil a d'ainmnigh sé na ceanglais arna sonrú sa Rialachán seo a thuilleadh nó a mhainníonn a chuid dualgas a chomhlíonadh, déanfaidh sé an t-ainmniú a theorannú, a chur ar fionraí nó a chúlghairm, mar is iomchuí, ag brath ar thromchúis na mainneachtana na ceanglais sin nó na dualgais sin a chomhlíonadh.

Maidir leis an Ballstát a thug fógra don tseirbhís theicniúil sin an Coimisiún i gcomhréir le hAirteagal 50(1) déanfaidh sé na coimisiún a chur ar an eolas láithreach faoi aon teorannú, cur ar fionraí nó cúlghairm den sórt sin.

Déanfaidh an Coimisiún an fhaisnéis fhoilsithe dá dtagraítear in Airteagal 50(5) a mhodhnú dá réir sin.

2.   I gcás na t-ainmniú dá dtagraítear i mír 1 a theorannú, a chur ar fionraí nó a chúlghairm nó i gcás inar scoir an tseirbhís theicniúil dá gníomhaíocht, glacfaidh an t-údarás ceadúcháin ainmniúcháin na bearta cuí chun a áirithiú go bpróiseálann seirbhís theicniúil eile comhaid na seirbhíse teicniúla sin nó go gcoinnítear ar fáil don údarás ceadúcháin ainmniúcháin iad nó do na húdaráis um fhaireachas margaidh má iarrann siad sin.

Airteagal 52

Agóid i gcoinne inniúlacht na seirbhísí teicniúla

1.   Fiosróidh an Coimisiún gach cás ina mbíonn amhras air nó i gcás ina dtugtar dá aire cúis amhrais i ndáil le hinniúlacht seirbhíse teicniúla nó comhlíonadh na gceanglas agus na bhfreagrachtaí a bhfuil seirbhís theicniúil faoina réir.

2.   Soláthróidh Ballstát an údaráis cheadúcháin ainmniúcháin, don Choimisiún gach faisnéis a bhaineann leis an mbonn atá le hainmniú na seirbhíse teicniúla ábhartha nó leis an ainmniú sin a choinneáil, arna iarraidh sin.

3.   Áiritheoidh an Coimisiún go bpléifear go rúnda le gach faisnéis íogair a gheofar le linn a chuid fiosruithe.

4.   Má fhaigheann an Coimisiún amach nach gcomhlíonann seirbhís theicniúil na ceanglais atá ann dá ainmniú, nó nach gcomhlíonann sí a thuilleadh iad, cuirfidh sé scéala chuig Ballstát an údaráis cheadúcháin ainmniúcháin dá réir sin d'fhonn na bearta ceartaitheacha is gá a bhunú, i gcomhar leis an mBallstát sin agus iarrfaidh sé ar an mBallstát sin na bearta ceartaitheacha sin a ghlacadh, lena n-áirítear cúlghairm an ainmnithe más gá.

Airteagal 53

Oibleagáidí oibriúcháin na seirbhísí teicniúla

1.   Tabharfaidh seirbhísí teicniúla faoi na catagóirí gníomhaíochtaí dár ainmníodh iad thar ceann an údaráis cheadúchain ag ainmniú agus i gcomhréir leis an measúnú agus na nósanna imeachta tástála dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus sna gníomhartha tarmligthe agus sna gníomhartha cur chun feidhme a ghabhann leis.

Déanfaidh seirbhísí teicniúla maoirseacht ar na tástálacha is gá don chineálcheadú AE nó d'iniúchtaí a leagtar amach sa Rialachán seo nó i gceann amháin de na gníomhartha tarmligthe nó de na gníomhartha cur chun feidhme a ghabhann leis, nó déanfaidh siad féin iad, mura gceadaítear nósanna imeachta malartacha.

Ní dhéanfaidh na seirbhísí teicniúla tástálacha, measúnuithe ná iniúchtaí nach ndearnadh iad a ainmniú ina leith.

2.   Déanfaidh seirbhísí teicniúla na nithe seo a leanas i gcónaí:

(a)

cead a thabhairt don údarás ceadúcháin ainmniúcháin breathnú orthu ag déanamh a le linn an mheasúnuithe má mheasann na t-údarás sin gur cuí sin; agus

(b)

gan dochar d'Airteagal 45(9) agus d'Airteagal 54, cibé faisnéis a iarrtar orthu maidir leis na catagóirí gníomhaíochtaí a dhéanann siad agus a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo a sholáthar don údarás ceadúcháin ainmniúcháin.

3.   I gcás ina bhfionnann seirbhís theicniúil nár chomhlíon monaróir na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, déanfaidh sí sin a thuairisciú don údarás ceadúcháin ainmniúcháin a chuirfidh de cheangal ar an monaróir bearta ceartaitheacha iomchuí a dhéanamh.

Ní eiseoidh an t-údarás ceadúcháin ainmniúcháin deimhniú ar chineálcheadú AE go dtí go mbeidh na bearta ceartaitheacha iomchuí déanta ag an monaróir chun sástacht an údaráis ceadúcháin sin.

4.   Nuair a fhaigheann seirbhís theicniúil, ag feidhmiú thar ceann an údaráis cheadúcháin ag ainmniú, amach le linn faireachán a dhéanamh ar chomhréireacht an táirgthe i ndiaidh deimhniú ar chineálcheadú AE a eisiúint, nach gcomhlíonann cineál innill nó aicme innill an Rialachán sin a thuilleadh, cuirfidh sí é in iúl don údarás ceadúcháin ainmniúcháin.

Déanfaidh an t-údarás ceadúcháin na bearta cuí amhail dá bhforáiltear in Airteagal 26.

Airteagal 54

Oibleagáidí faisnéise de chuid seirbhísí teicniúla

1.   Cuirfidh seirbhísí teicniúla in iúl don údarás ceadúcháin ainmniúcháin aon:

(a)

neamhchomhréireacht a thagann chun cinn agus lena bhféadfadh gá a bheith le cineálcheadú AE a dhiúltú, a theorannú, a chur ar fionraí nó a tharraingt siar;

(b)

chúinsí a théann i bhfeidhm ar raon feidhme nó ar choinníollacha a n-ainmnithe;

(c)

iarraidh ar fhaisnéis ó údaráis um fhaireachas margaidh i ndáil lena gcuid gníomhaíochtaí.

2.   Ar iarraidh ón údarás ceadúcháin ainmniúcháin, soláthróidh seirbhísí teicniúla faisnéis ar na gníomhaíochtaí laistigh de raon feidhme a n-ainmniú agus ar aon ghníomhaíocht eile a rinneadh, lena n-áirítear imeachtaí trasteorann agus fochonrú.

CAIBIDIL XIII

GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE AGUS GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME

Airteagal 55

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 19(2), in Airteagal 24(11), in Airteagal 25(4), in Airteagal 26(6), in Airteagal 34(9), in Airteagal 42(4), in Airteagal 43(5) agus in Airteagal 48 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse cúig bliana ón 6 Deireadh Fómhair 2016.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 19(2), in Airteagal 24(11), in Airteagal 25(4), in Airteagal 26(6), in Airteagal 34(9), in Airteagal 42(4), in Airteagal 43(5) agus in Airteagal 48 a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4.   Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 19(2), Airteagal 24(11), Airteagal 25(4), Airteagal 26(6), Airteagal 34(9), Airteagal 42(4), Airteagal 43(5) agus Airteagal 48 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 56

Nós imeachta coiste

1.   Déanfaidh an “Coiste Teicniúil — Mótarfheithiclí” (CTMF), a bunaíodh le hAirteagal 40(1) de Threoir 2007/46/CE, cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

3.   I gcás nach dtugann an coiste aon tuairim, ní dhéanfaidh an Coimisiún an dréachtghníomh cur chun feidhme a ghlacadh agus beidh feidhm ag an tríú fomhír d'Airteagal 5(4) de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

CAIBIDIL XIV

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 57

Pionóis

1.   Déanfaidh na Ballstáit foráil do phionóis i leith sárú arna dhéanamh ag oibreoirí eacnamaíocha nó OEManna ar an Rialachán seo agus ar na gníomhartha tarmligthe nó cur chun feidhme a ghlactar de bhun an Rialacháin seo ag. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Tabharfaidh na Ballstáit fógra faoi na forálacha sin don Choimisiún faoin 7 Deireadh Fómhair 2018. agus tabharfaidh siad fógra gan mhoill don Choimisiún faoi aon leasú ina dhiaidh sin a dhéanann difear do na forálacha sin.

Déanfaidh na Ballstáit na bearta uile is gá chun a áirithiú go gcuirfear na pionóis chun feidhme.

2.   Áireofar ar na sáruithe atá faoi réir pionóis:

(a)

ráitis bhréige a dhéanamh, go háirithe i rith nósanna imeachta cineál cheadaithe AE, na nósanna imeachta a dtagann athghairm dá mbarr nó na nósanna imeachta a bhaineann le díolúintí;

(b)

torthaí tástála i ndáil le cineálcheadú AE nó i ndáil leis an bhfaireachán ar innill inseirbhíse a bhréagnú;

(c)

dálaí nó sonraí teicniúla a choinneáil siar a bhféadfadh athghairm, diúltú nó tarraingt siar inneall, nó diúltú nó tarraingt siar cineálcheadaithe AE teacht dá bharr;

(d)

straitéisí uathmhaolaithe a úsáid;

(e)

rochtain ar fhaisnéis a dhiúltú;

(f)

innill atá faoi réir chineálcheadú AE a chur ar an margadh gan chineálcheadú AE nó doiciméid nó marcanna reachtúla a bhréagnú le hintinn déanamh amhlaidh;

(g)

inneall idirthréimhse agus innealra soghluaiste nach innealra bóthair é ina suiteáiltear innill den sórt sin a chur ar an margadh, de shárú ar na forálacha maidir le díolúine;

(h)

srianta úsáide a leagtar amach in Airteagal 35(3) agus (4), a shárú;

(i)

inneall a chur ar an margadh a modhnaíodh i gcaoi nach bhfuil sé i gcomhréir le sonraíochtaí a chineálcheadaithe AE a thuilleadh;

(j)

inneall a shuiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é i gcomhair úsáid nach í an úsáid eisiach dá bhforáiltear in Airteagal 4 í;

(k)

inneall sainchuspóra a chur ar an margadh faoi Airteagal 34(5) nó (6) le húsáid in innealra seachas an t-innealra a ndearnadh foráil dó sna míreanna sin;

(l)

inneall a chur ar an margadh faoi Airteagal 34(7) nó (8) agus Airteagal 58(9), (10) nó (11) le húsáid in innealra seachas an t- innealra a ndearnadh foráil dó sna míreanna sin;

(m)

innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a chur ar an margadh ina bhfuil innill suiteáilte atá faoi réir cineálcheadaithe AE faoin Rialachán seo, gan cheadú den sórt sin;

(n)

innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a chur ar an margadh ar innealra é a sháraíonn srian maidir leis an innealra soghluaiste a leagtar amach in Airteagal 34(8).

Airteagal 58

Forálacha idirthréimhseacha

1.   Gan dochar do Chaibidil II ná do Chaibidil III, ní fhágfaidh an Rialachán seo aon chineálcheadú AE, roimh na dátaí chun na hinnill a leagtar amach in Iarscríbhinn III a chur ar an margadh, neamhbhailí ná ní chuirfidh sé deireadh le haon díolúine.

2.   I gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha is infheidhme ar an 5 Deireadh Fómhair 2016, féadfaidh údaráis cheadúcháin leanúint orthu ag deonú cineálcheaduithe AE d'innill a leagtar amach in Iarscríbhinn III go dtí na dátaí éigeantacha do chineálcheadú AE agus féadfaidh siad leanúint orthu ag deonú díolúintí i gcomhréir leis an reachtaíocht sin go dtí na dátaí éigeantacha chun innill a leagtar amach in Iarscríbhinn III a chur ar an margadh.

I gcomhréir leis an reachtaíocht is infheidhme ar an 5 Deireadh Fómhair 2016, féadfaidh na Ballstáit leanúint orthu ag ceadú innill a chur ar an margadh go dtí na dátaí éigeantacha chun innill a chur ar an margadh a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

3.   De mhaolú ón Rialachán seo, is féidir innill a bhfuil cineálcheadú AE faighte acu cheana féin de bhun na reachtaíochta ábhartha is infheidhme ar an 5 Deireadh Fómhair 2016, nó a chomhlíonann na ceanglais arna leagan amach ag an gCoimisiún Lárnach um Loingseoireacht na Réine (CCNR) agus arna leagan amach mar CCNR Céim II, i gcreat an Choinbhinsiúin Athbhreithnithe um Loingseoireacht na Réine, is féidir leanúint dá gcur ar an margadh go dtí na dátaí chun innill a chur ar an margadh a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

I gcásanna den sórt sin, ní chuirfidh na húdaráis náisiúnta toirmeasc, bac ná srianadh ar innill atá i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe a chur ar an margadh.

4.   Is féidir leanúint d'innill nár thit faoi raon feidhme Threoir 97/68/CE ar an 5 Deireadh Fómhair 2016 a chur ar an margadh ar bhonn na rialacha náisiúnta atá i bhfeidhm, más ann dóibh, go dtí na dátaí chun innill a chur ar an margadh a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

5.   Gan dochar d'Airteagal 5(3), d'Airteagal 18(2) agus, i gcás inarb infheidhme, do Threoir 2008/57/CE agus do Rialachán (AE) Uimh. 1302/2014 ón gCoimisiún (22), is féidir innill idirthréimhseacha agus, i gcás inarb infheidhme, an t-innealra soghluaiste nach innealra bóthair é ina suiteáiltear na hinnill idirthréimhseacha sin, a chur ar an margadh i gcónaí i rith na hidirthréimhse ar an gcoinníoll go bhfuil dáta táirgthe nach mó é ná18 mí tar éis thús na hidirthréimhse ag an innealra ina suiteáiltear an t-inneall idirthréimhseach.

I gcás innill de chatagóir NRE, údaróidh na Ballstáit síneadh ar an idirthréimhse agus ar an tréimhse 18 mí dá dtagraítear sa chéad fhomhír, de 12 mhí sa bhreis do OEManna a bhfuil táirgeadh iomlán bliantúil acu is lú ná 100 aonad d'innealra soghluaiste nach innealra bóthair é atá feistithe le hinnill dócháin inmheánaigh. Chun críocha an táirgeadh iomlán bliantúil sin a ríomh, measfar gach OEM faoi stiúir an duine nádúrtha nó dlítheanach chéanna a bheith ina OEM aonair.

I gcás innill de chatagóir NRE a úsáidtear i gcraenacha soghluaiste, cuirfear síneadh 12 mhí leis an idirthréimhse agus leis an tréimhse 18-mí dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

I gcás innill de chatagóir NRS a bhfuil cumhacht níos lú ná 19 kW acu a úsáidtear i gcaiteoirí sneachta, cuirfear síneadh 24 mhí leis an idirthréimhse agus leis an tréimhse 18 mí dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

6.   Faoi réir mhír 5 den Airteagal seo, comhlíonfaidh innill idirthréimhseacha ar a laghad ceann amháin de na ceanglais seo a leanas:

(a)

beidh siad i gcomhréir le cineálacha innill nó le haicme inneall nach bhfuil a gcineálcheadú AE bailí a thuilleadh de bhun phointe (a) d'Airteagal 30(2); agus atá cumhdaithe ag cineálcheadú bailí AE ar dhátaí táirgthe na n-inneall atá i gcomhréir leis na teorainneacha astaíochtaí infheidhme is déanaí atá sainithe sa reachtaíocht ábhartha a bhí infheidhme ar an 5 Deireadh Fómhair 2016;

(b)

bainfidh siad le raon cumhachta nach raibh faoi réir cineálcheadaithe d'astaíochtaí truailleán ar leibhéal an Aontais ar an 5 Deireadh Fómhair 2016; nó

(c)

úsáidfear iad, nó beidh sé ceaptha iad a úsáid i bhfeidhmiú nach raibh faoi réir cineálcheadaithe a bhain le hastaíochtaí truailleán ar leibhéal an Aontais ar an 5 Deireadh Fómhair 2016.

7.   Beidh an tréimhse chun innill idirthréimhseacha a chur ar an margadh teoranta do:

(a)

24 mhí ón dáta infheidhme chun innill a chur ar an margadh a leagtar amach in Iarscríbhinn III, sa chás a leagtar amach sa chéad fhomhír de mhír 5;

(b)

36 mhí ón dáta infheidhme chun innill a chur ar an margadh a leagtar amach in Iarscríbhinn III, sa chás a leagtar amach sa dara agus sa tríú fomhír de mhír 5;

(c)

48 mí ón dáta infheidhme chun innill a chur ar an margadh a leagtar amach in Iarscríbhinn III, sa chás a leagtar amach sa cheathrú fomhír de mhír 5;

8.   Áiritheoidh monaróirí go gcomhlíonfaidh innill idirthréimhseacha a chuirfear ar an margadh le linn na hidirthréimhse an mharcáil dá dtagraítear i bpointe (d) d'Airteagal 32(2).

9.   D'ainneoin Airteagal 5(3), Airteagal 18(2) agus Airteagal 22, ar feadh tréimhse nach faide ná an 17 Meán Fómhair 2026, féadfaidh na Ballstáit údarú a thabhairt chun innill de chatagóir RLL a chur ar an margadh ag a bhfuil glanchumhacht uasta atá níos mó ná 2 000 kW agus nach gcomhlíonann na teorainneacha astaíochtaí a leagtar amach in Iarscríbhinn II, a bheidh le suiteáil in innill féinghluaiste nach dtéann ach ar ghréasán iarnróid 1 520 mm atá iargúlta go teicniúil. Le linn na tréimhse sin mar íosthréimhse, comhlíonfaidh na hinnill sin a chuirfear ar an margadh na teorainneacha astaíochtaí ar ghá d'innill a chomhlíonadh chun go gcuirtí ar an margadh iad an 31 Nollaig 2011. Deonóidh údaráis cheadúcháin na mBallstát cineálcheadú AE agus údaróidh siad innill den sórt sin a chur ar an margadh.

10.   D'ainneoin Airteagal 5(3) agus Airteagal 18(2), údaróidh na Ballstáit innill athsholáthair a chur ar an margadh, go ceann tréimhse nach faide ná 15 bliana, amhail ó na dátaí is infheidhme a leagtar amach in Iarscríbhinn III maidir le hinnill Chéim V a chur ar an margadh, ar an gcoinníoll go bhfuil na hinnill i gcatagóir atá coibhéiseach le NRS agus go bhfuil cumhacht tagartha nach lú ná 19 kW acu nó ar an gcoinníoll go bhfuil siad i gcatagóir atá coibhéiseach le NRG, i gcás ina bhfuil an t-inneall athsholáthair agus an t-inneall bunaidh i gcatagóir innill agus i raon cumhachta nach raibh faoi réir cineálcheadú ar leibhéal an Aontais ar an 31 Nollaig 2016.

11.   D'ainneoin Airteagal 5(3) agus Airteagal 18(2), údaróidh na Ballstáit innill athsholáthair a chur ar an margadh, go ceann tréimhse nach faide ná 20 bliain, amhail ó na dátaí is infheidhme a leagtar amach in Iarscríbhinn III maidir le hinnill Chéim V a chur ar an margadh, ar an gcoinníoll go bhfuil na hinnill:

(a)

i gcatagóir NRE agus go bhfuil cumhacht tagartha nach lú ná 19 kW agus nach mó ná 560 kW acu agus ar an gcoinníoll go bhfuil siad i gcomhréir le céim astaíochtaí a chuaigh in éag tráth nach déanaí ná 20 bliain sular cuireadh na hinnill sin ar an margadh agus atá ar a laghad chomh dian céanna leis na teorainneacha astaíochtaí a raibh ar an inneall atá le hionadú a chomhlíonadh tráth a cuireadh ar an margadh den chéad uair é;

(b)

i gcatagóir atá coibhéiseach le NRE agus go bhfuil cumhacht tagartha atá níos mó ná 560 kW acu, i gcás ina bhfuil an t-inneall athsholáthair agus an t-inneall bunaidh i gcatagóir innill nó i raon cumhachta nach raibh faoi réir cineálcheadú ar leibhéal an Aontais ar an 31 Nollaig 2016;

12.   Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan an Rialachán seo a chur i bhfeidhm ar feadh tréimhse nach faide ná an 17 Meán Fómhair 2016, i ndáil le hinnill atá suiteáilte in innealra buainte cadáis.

13.   Áiritheoidh monaróirí go gcomhlíonfaidh innill athsholáthair an mharcáil dá dtagraítear i bpointe (e) d'Airteagal 32(2).

Airteagal 59

Tuarascáil

1.   Faoin 31 Nollaig 2021, cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi fheidhmiú nósanna imeachta an chineálcheadaithe AE a leagtar síos sa Rialachán seo.

2.   Faoin 31 Nollaig 2022, ar bhonn na faisnéise a chuirfear ar fáil faoi mhí 1, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil ar fheidhmiú an Rialacháin seo faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

Airteagal 60

Athbhreithniú

1.   Faoin 31 Nollaig 2018, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir leis an measúnú ar an bhféidearthacht bearta comhchuibhithe a leagan síos maidir le suiteáil gléasraí rialaithe astaíochta iarfheistithe ar innill in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a cuireadh ar mhargadh an Aontais cheana féin. Tabharfaidh an tuarascáil sin aghaidh ar bhearta teicniúla agus scéimeanna dreasachta airgeadais, mar mhodh chun cuidiú leis na Ballstáit reachtaíocht an Aontais maidir le cáilíocht aeir a chomhlíonadh trí mheasúnú a dhéanamh ar ghníomhaíocht a d'fhéadfadh a bheith ann i gcoinne thruailliú an aeir i limistéir a bhfuil daonra mór iontu, agus aird chuí á tabhairt ar rialacha an Aontais maidir le státchabhair.

2.   Faoin 31 Nollaig 2020, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle i ndáil leis na nithe seo a leanas:

(a)

measúnú ar an gcumas astaíochtaí truailleán a laghdú tuilleadh, ar bhonn na dteicneolaíochtaí atá ar fáil agus anailís costais is tairbhe.

Go háirithe, d'innill de chatagóir IWP agus IWA, an measúnú ar a indéanta atá sé, ó thaobh na teicneolaíochta agus na heacnamaíochta de, an méid seo a leanas a laghdú tuilleadh:

(i)

an teorainnluach astaíochtaí d'astaíochtaí PN agus NOx, a laghdú tuilleadh;

(ii)

an fachtóir A d'innill a fheidhmíonn go hiomlán nó go páirteach le breosla gásach i gcreat oibríocht a bheadh neodrach ó thaobh díobháil aeráide de i gcomparáid le hinnill a fheidhmíonn le díosal mar bhreosla iontu a laghdú tuilleadh; agus

(iii)

teorainnluachanna PN a d'fhéadfadh a chur leis na catagóirí innill sin nach bhfuil luachanna den sórt sin leagtha amach ina leith in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo;

(b)

cineálacha truailleán a d'fheadfadh a bheith ábhartha, nach dtagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo, a shainaithint.

3.   Faoin 31 Nollaig 2025, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle maidir le húsáid na gclásal díolúine dá bhforáiltear in Airteagal 34(4) agus (5) agus le faireachán a dhéanamh ar thorthaí na dtástálacha astaíochtaí a leagtar amach in Airteagal 19 agus na conclúidí uathu.

Anuas ar an méid sin, sa tuarascáil sin, déanfar meastóireacht freisin ar thástálacha atá ina gceangal le haghaidh cineálcheadú AE mar a leagtar amach in Airteagal 24 agus 25 le béim ar leith ar an méid a chomhfhreagraíonn na tástálacha sin d'fhíorchoinníollacha oibriúcháin innill, agus déanfar meastóireacht freisin a indéanta a bheadh sé tástálacha ar astaíochtaí truilleán cáithníneach a thabhairt isteach mar chuid den tástáil inseirbhíse a leagtar amach in Airteagal 19.

4.   Maidir leis na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 2 agus i mír 3:

(a)

beidh siad bunaithe ar chomhairliúchán leis na geallsealbhóirí ábhartha;

(b)

cuirfear san áireamh leo caighdeáin ghaolmhara an Aontais agus idirnáisiúnta atá ann cheana; agus

(c)

beidh tograí reachtacha ag gabháil leo, de réir mar is iomchuí.

Airteagal 61

Leasú ar Threoir 97/68/CE

Leasaítear Treoir 97/68/CE mar a leanas:

(1)

in Airteagal 9(4a), cuirtear na fomhíreanna seo a leanas leis:

“De mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, féadfaidh na Ballstáit a údarú, arna iarraidh sin ag OEM, go ndéanfar na hinnill a chomhlíonann teorainnluachanna astaíochtaí Chéim III A a chur ar an margadh, ar choinníoll go bhfuil na hinnill sin beartaithe le suiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a bheidh le húsáid in atmaisféir a d'fhéadfadh a bheith pléascach, faoi mar a shainítear i bpointe (5) d'Airteagal 2 de Threoir 2014/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (*).

Cuirfidh monaróirí ar fáil don údarás ceadúcháin fianaise go bhfuil na hinnill suiteáilte go heisiach in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é a bhfuil sé deimhnithe ina leith go gcomhlíonann sé na ceanglais sin. Greamófar lipéad ar a bhfuil an téacs ‘Inneall le haghaidh úsáid shrianta in innealra a mhonaraigh’, á leanúint ag ainm an OEM agus tagairt uathúil an mhaolaithe lena mbaineann d'aon innill den sórt sin, in aice leis an marcáil reachtúil innill a leagtar amach i roinn 3 d'Iarscríbhinn I.

De mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, féadfaidh na Ballstáit cineálcheadú a dheonú agus údarú a thabhairt chun innill de chatagóir RLL a chur ar an margadh ag a bhfuil uas-ghlanchumhacht níos mó ná 2 000 kW agus nach gcomhlíonann na teorainneacha astaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn II, a bheidh le suiteáil in innill féinghluaiste nach dtéann ach ar ghréasán iarnróid 1 520 mm atá iargúlta go teicniúil. Comhlíonfaidh na hinnill sin, ar a laghad, na teorainneacha astaíochtaí ar ghá d'innill a chomhlíonadh chun go gcuirtí ar an margadh iad an 31 Nollaig 2011.

(*)  Treoir 2014/34/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh agus córais chosanta atá ceaptha chun úsáid in atmaisféir a d'fhéadfadh bheith pléascach (IO L 96, 29.3.2014, lch. 309).”;"

(2)

in Airteagal 10, cuirtear an mhír seo a leanas leis:

“8.   Féadfaidh na Ballstáit a chinneadh gan an Treoir seo a chur i bhfeidhm ar innill atá suiteáilte in innealra buainte cadáis.”.

Airteagal 62

Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

San Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

“9.

Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (**): Airteagal 44.

Airteagal 63

Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 167/2013

Leasaítear Airteagal 19 de Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 mar a leanas:

(1)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

“3.   Beidh feidhm ag na forálacha maidir le catagóirí innill, teorainneacha astaíochtaí sceite, tréimhsí marthanachta astaíochtaí, le hastaíochtaí sceite, ceanglais maidir le faireachán ar astaíochtaí inneall inseirbhíse, agus maidir leis na tomhais agus na tástálacha a dhéanamh, chomh maith leis na forálacha idirthréimhseacha agus na forálacha lena gceadaítear cineálcheadú AE agus cur ar an margadh inneall Céim V go luath mar a leagtar síos le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é i Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (***) agus na gníomhartha tarmligthe agus sna gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun.

Chun tarracóirí de chatagóirí T2, T4.1 agus C2 a chur ar an margadh, a chlárú nó a chur i seirbhís, measfar gurb innill idirthréimhseacha mar a shonraítear i bpointe (32) d'Airteagal 3 de Rialachán (AE) 2016/1628 iad na hinnill sa réimse cumhachta 56 — 130 kW a chomhlíonann ceanglais Chéim IIIB.

(***)  Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 agus lena leasaítear, agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (IO L 252, 16.9.2016, lch. 53)”;"

(2)

i mír 6, cuirtear an fhomhír seo a leanas léi:

“De mhaolú ar an bprionsabal a leagtar amach sa dara fomhír, cumhachtófar don Choimisiún leasú a dhéanamh, faoin 31 Nollaig 2016, ar Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/96 (****) ón gCoimisiún, ionas go mbeidh an méid seo a leanas fíor:

(a)

chun críocha chineálcheadú AE le haghaidh tarracóirí de chatagóirí T2, T4.1 agus C2, beidh ceithre bliana ann mar thréimhse chur siar mar a leagtar amach in Airteagal 11(4) de Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/96 í; agus

(b)

faoin scéim solúbthachta dá dtagraítear in Airteagal 14 de Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/96, go méadófar go dtí 150 % an tsolúbthacht a cheadaítear de bhun phointe 1.1.1 d'Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán Tarmligthe sin do tharracóirí de chatagóirí T2, T4.1 agus C2.

(****)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/96 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh.167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais ar fheidhmíocht chomhshaoil agus modha tiomána i leith feithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta (IO L 16, 23.1.2015, lch. 1).”."

Airteagal 64

Aisghairm

1.   Gan dochar d'Airteagal 58(1) go (4) den Rialachán seo, déantar Treoir 97/68/CE a aisghairm le héifeacht ón 1 Eanáir 2017.

2.   Déanfar aon tagairtí don Treoir aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo.

Airteagal 65

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

1.   Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo ón 1 Eanáir 2017, cé is moite d'Airteagal 61, a mbeidh feidhm aige ón 6 Deireadh Fómhair 2016.

Ón 6 Deireadh Fómhair 2016 ní dhiúltóidh údaráis cheadúcháin cineálcheadú AE a dheonú do chineál nua innill nó d'aicme nua inneall nó ní chuirfidh siad cosc ar a gcur ar an margadh má tá an cineál innill sin nó an aicme inneall sin i gcomhréir le Caibidlí II, III, IV agus VIII agus leis na gníomhartha tarmligthe agus leis na gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 14 Meán Fómhair 2016.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

I. KORČOK


(1)  Tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 18 Feabhra 2015 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil)

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 2016 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 18 Iúil 2016.

(3)  Treoir 97/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1997 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann leis na bearta atá le glacadh in aghaidh astaíocht truailleán gásach agus cáithníneach ó innill dócháin inmheánaigh atá le suiteáil in innealra soghluaiste nach innealra bóthair é (IO L 59 27.2.1998, lch. 1).

(4)  Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta (IO L 60, 2.3.2013, lch. 1).

(5)  Treoir 2006/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2006 maidir le hinnealra, agus lena leasaítear Treoir 95/16/CE (IO L 157, 9.6.2006, lch. 24)

(6)  Cinneadh Uimh. 1386/2013/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le Clár Gníomhaíochta Comhshaoil Ginearálta an Aontais go dtí 2020 “Beo beathach, laistigh de theorainneacha ár bpláinéid” (IO L 354, 28.12.2013, lch. 171).

(7)  Cinneadh Uimh. 1600/2002/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Iúil 2002 lena leagtar síos an Séú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil de chuid an Chomhphobail (IO L 242, 10.9.2002, lch. 1); Treoir 2008/50/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2008 maidir le cáilíocht an aeir chomhthimpeallaigh agus aer níos glaine don Eoraip (IO L 152, 11.6.2008, lch. 1).

(8)  Treoir 2008/57/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le hidir-inoibritheacht an chórais iarnróid laistigh den Chomhphobal (IO L 191, 18.7.2008, lch. 1)

(9)  Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 (IO L 218, 13.8.2008, lch. 30).

(10)  Cinneadh 97/836/CE ón gComhairle an 27 Samhain 1997 d'fhonn go n-aontódh an Comhphobal Eorpach do Chomhaontú Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip maidir le saintreoracha teicniúla aonfhoirmeacha a ghlacadh i gcomhair feithiclí rothacha, trealaimh agus páirteanna ar féidir iad a fheistiú agus/nó a úsáid ar fheithiclí rothacha agus maidir leis na coinníollacha le haghaidh aitheantais fhrithpháirtigh i gcás formheasanna a dheonaítear ar bhonn na saintreoracha sin (“Comhaontú Leasaithe 1958”) (IO L 346, 17.12.1997, lch. 78).

(11)  IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.

(12)  Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).

(13)  Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/96 ón gCoimisiún an 1 Deireadh Fómhair 2014 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais ar fheidhmíocht chomhshaoil agus modha tiomána i leith feithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta (IO L 16, 23.1.2015, lch. 1).

(14)  Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún (“Rialachán IMI”) (IO L 316, 14.11.2012, lch. 1).

(15)  Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 ag bunú creat le haghaidh feithiclí mótair agus a leantóirí a cheadú, agus córais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla leithleacha atá ceaptha do na feithiclí sin (Treoir réime) (IO L 263, 9.10.2007, lch. 1).

(16)  Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le formheas agus faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair (IO L 60, 2.3.2013, lch. 52).

(17)  Treoir (AE) 2016/1629 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leagtar síos ceanglais theicniúla le haghaidh soithí uiscebhealaí intíre, lena leasaítear Treoir 2009/100/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/87/CE (féach leathanach 118 den Iris Oifigiúil seo).

(18)  Treoir 2013/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hárthaí siamsaíochta agus árthaí pearsanta uisce agus lena n-aisghairtear Treoir 94/25/CE (IO L 354, 28.12.2013, lch. 90).

(19)  Rialachán (AE) Uimh. 1321/2014 ón gCoimisiún an 26 Samhain 2014 maidir le haeracmhainneacht leanúnach na n-aerárthach agus táirgí, páirteanna agus fearais aerloingseoireachta, agus maidir le formheas na heagraíochtaí agus an pearsanra a bhfuil baint acu leis na cúraimí sin (IO L 362, 17.12.2014, lch. 1).

(20)  Caighdeán Eorpach EN 14466+A1: 2009 (Caidéil chomhraicthe tine — Caidéil iniompartha — Ceanglais shábhailteachta agus feidhmíochta, tástálacha).

(21)  Treoir 2014/34/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le trealamh agus córais chosanta atá ceaptha chun úsáid in atmaisféir a d'fhéadfadh bheith pléascach (IO L 96, 29.3.2014, lch. 309).

(22)  Rialachán (AE) Uimh. 1302/2014 ón gCoimisiún an 18 Samhain 2014 maidir leis an tsonraíocht theicniúil don idir-inoibritheacht a bhaineann le fochóras “rothstoc — innill traenach agus rothstoc paisinéirí” chóras iarnróid an Aontais Eorpaigh (IO L 356, 12.12.2014, lch. 228).


IARSCRÍBHINN I

Sainmhíniú ar fhochatagóirí innill dá dtagraítear in Airteagal 4

Tábla I-1: Fochatagóirí na catagóire innill NRE atá sainmhínithe i bpointe (1) d'Airteagal 4(1)

Catagóir

Cineál adhainte

Luas oibriúcháin

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Cumhacht tagartha

NRE

CI

inathraithe

0 < P < 8

NRE-v-1

Glanchumhacht uasta

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

CI

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

gach ceann

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

130 ≤ P < 560

NRE-v-6

P>560

NRE-v-7

CI

seasmhach

0 < P < 8

NRE-c-1

Glanchumhacht rátaithe

CI

8 ≤ P < 19

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-c-3

CI

37≤ P < 56

NRE-c-4

gach ceann

56 ≤ P < 130

NRE-c-5

130 ≤ P < 560

NRE-c-6

P>560

NRE-c-7


Tábla I-2: Fochatagóirí na catagóire innill NRG atá sainmhínithe i bpointe (2) d'Airteagal 4(1)

Catagóir

Cineál adhainte

Luas oibriúcháin

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Cumhacht tagartha

NRG

gach ceann

inathraithe

P > 560

NRG-v-1

Glanchumhacht uasta

seasmhach

P > 560

NRG-c-1

Glanchumhacht rátaithe


Tábla I-3: Fochatagóirí na catagóire innill NRSh atá sainmhínithe i bpointe (3) d'Airteagal 4(1)

Catagóir

Cineál adhainte

Luas oibriúcháin

Raon cumhachta (kW)

Scuab-thoirt (cm3)

Fochatagóir

Cumhacht tagartha

NRSh

SI

inathraithe nó seasmhach

0 < P < 19

SV < 50

NRSh-v-1a

Glanchumhacht uasta

SV ≥ 50

NRSh-v-1b


Tábla I-4: Fochatagóirí na catagóire innill NRS atá sainmhínithe i bpointe (4) d'Airteagal 4(1)

Catagóir

Cineál adhainte

Luas oibriúcháin

Raon cumhachta (kW)

Scuab-thoirt (cm3)

Fochatagóir

Cumhacht tagartha

NRS

SI

inathraithe ≥ 3600 rpm; nó seasmhach

0 < P < 19

80 ≤ SV < 225

NRS-vr-1a

Glanchumhacht uasta

SV ≥ 225

NRS-vr-1b

inathraithe < 3600 rpm

80 ≤ SV < 225

NRS-vi-1a

SV ≥ 225

NRS-vi-1b

inathraithe nó seasmhach

19 ≤ P < 30

SV ≤ 1 000

NRS-v-2a

Glanchumhacht uasta

SV > 1 000

NRS-v-2b

30 ≤ P < 56

ceann ar bith

NRS-v-3

Glanchumhacht uasta

I gcás inneall < 19kW ag a bhfuil SV < 80 cm3 in innealra seachas innealra láimhe, úsáidfear innill na catagóire NRSh.

Tábla I-5: Fochatagóirí na catagóire innill IWP atá sainmhínithe i bpointe (5) d'Airteagal 4(1)

Catagóir

Cineál adhainte

Luas oibriúcháin

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Cumhacht tagartha

IWP

gach ceann

inathraithe

19 ≤ P < 75

IWP-v-1

Glanchumhacht uasta

75 ≤ P < 130

IWP-v-2

130 ≤ P < 300

IWP-v-3

P ≥ 300

IWP-v-4

seasmhach

19 ≤ P < 75

IWP-c-1

Glanchumhacht rátaithe

75 ≤ P < 130

IWP-c-2

130 ≤ P < 300

IWP-c-3

P ≥ 300

IWP-c-4


Tábla I-6: Fochatagóirí na catagóire innill IWA atá sainmhínithe i bpointe (6) d'Airteagal 4(1)

Catagóir

Cineál adhainte

Luas oibriúcháin

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Cumhacht tagartha

IWA

gach ceann

inathraithe

19 ≤ P < 75

IWA-v-1

Glanchumhacht uasta

75 ≤ P < 130

IWA-v-2

130 ≤ P < 300

IWA-v-3

P ≥ 300

IWA-v-4

seasmhach

19 ≤ P < 75

IWA-c-1

Glanchumhacht rátaithe

75 ≤ P < 130

IWA-c-2

130 ≤ P < 300

IWA-c-3

P ≥ 300

IWA-c-4


Tábla I-7: Fochatagóirí na catagóire innill RLL atá sainmhínithe i bpointe (7) d'Airteagal 4(1)

Catagóir

Cineál adhainte

Luas oibriúcháin

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Cumhacht tagartha

RLL

gach ceann

inathraithe

P > 0

RLL-v-1

Glanchumhacht uasta

seasmhach

P > 0

RLL-c-1

Glanchumhacht rátaithe


Tábla I-8: Fochatagóirí na catagóire innill RLR atá sainmhínithe i bpointe(8) d'Airteagal 4(1)

Catagóir

Cineál adhainte

Luas oibriúcháin

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Cumhacht tagartha

RLR

gach ceann

inathraithe

P > 0

RLR-v-1

Glanchumhacht uasta

seasmhach

P > 0

RLR-c-1

Glanchumhacht rátaithe


Tábla I-9: Fochatagóirí na catagóire innill SMB atá sainmhínithe i bpointe (9) d'Airteagal 4(1)

Catagóir

Cineál adhainte

Luas oibriúcháin

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Cumhacht tagartha

SMB

SI

inathraithe nó seasmhach

P > 0

SMB-v-1

Glanchumhacht uasta


Tábla I-10: Fochatagóirí na catagóire innill ATS atá sainmhínithe i bpointe (10) d'Airteagal 4(1)

Catagóir

Cineál adhainte

Luas oibriúcháin

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Cumhacht tagartha

ATS

SI

inathraithe nó seasmhach

P > 0

ATS-v-1

Glanchumhacht uasta


IARSCRÍBHINN II

Teorainneacha astaíochtaí sceite dá dtagraítear in Airteagal 18(2)

Tábla II-1: Teorainneacha astaíochtaí Chéim V don chatagóir innill NRE atá sainmhínithe i bpointe (1) d'Airteagal 4(1)

Céim astaíochta

Fochatagóir innill

Raon cumhachta

Cineál adhainte

CO

HC

NOx

Mais PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Céim V

NRE-v-1

NRE-c-1

0 < P < 8

CI

8,00

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40 (1)

1,10

Céim V

NRE-v-2

NRE-c-2

8 ≤ P < 19

CI

6,60

(HC + NOx ≤ 7,50)

0,40

1,10

Céim V

NRE-v-3

NRE-c-3

19 ≤ P < 37

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Céim V

NRE-v-4

NRE-c-4

37 ≤ P < 56

CI

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,015

1 × 1012

1,10

Céim V

NRE-v-5

NRE-c-5

56 ≤ P < 130

gach ceann

5,00

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Céim V

NRE-v-6

NRE-c-6

130 ≤ P < 560

gach ceann

3,50

0,19

0,40

0,015

1 × 1012

1,10

Céim V

NRE-v-7

NRE-c-7

P > 560

gach ceann

3,50

0,19

3,50

0,045

6,00


Tábla II-2: Teorainneacha astaíochtaí Chéim V don chatagóir innill NRG atá sainmhínithe i bpointe 2 d'Airteagal 4(1)

Céim astaíochta

Fochatagóir innill

Raon cumhachta

Cineál adhainte

CO

HC

NOx

Mais PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Céim V

NRG-v-1

NRG-c-1

P > 560

gach ceann

3,50

0,19

0,67

0,035

6,00


Tábla II-3: Teorainneacha astaíochtaí Chéim V don chatagóir innill NRSh atá sainmhínithe i bpointe (3) d'Airteagal 4(1)

Céim astaíochta

Fochatagóir innill

Raon cumhachta

Cineál adhainte

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Céim V

NRSh-v-1a

0 < P < 19

SI

805

50

Céim V

NRSh-v-1b

603

72


Tábla II-4: Teorainneacha astaíochtaí Chéim V don chatagóir innill NRS atá sainmhínithe i bpointe (4) d'Airteagal 4(1)

Céim astaíochta

Fochatagóir innill

Raon cumhachta

Cineál adhainte

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Céim V

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

0 < P < 19

SI

610

10

Céim V

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

610

8

Céim V

NRS-v-2a

19 ≤ P < 30

610

8

Céim V

NRS-v-2b

NRS-v-3

19 ≤ P < 56

4,40 (*)

2,70 (*)


Tábla II-5: Teorainneacha astaíochtaí Chéim V don chatagóir innill IWP atá sainmhínithe i bpointe (5) d'Airteagal 4(1)

Céim astaíochta

Fochatagóir innill

Raon cumhachta

Cineál adhainte

CO

HC

NOx

Mais PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Céim V

IWP-v-1

IWP-c-1

19 ≤ P < 75

gach ceann

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Céim V

IWP-v-2

IWP-c-2

75 ≤ P < 130

gach ceann

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Céim V

IWP-v-3

IWP-c-3

130 ≤ P < 300

gach ceann

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Céim V

IWP-v-4

IWP-c-4

P ≥ 300

gach ceann

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00


Tábla II-6: Teorainneacha astaíochtaí Chéim V don chatagóir innill IWA atá sainmhínithe i bpointe (6) d'Airteagal 4(1)

Céim astaíochta

Fochatagóir innill

Raon cumhachta

Cineál adhainte

CO

HC

NOx

Mais PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Céim V

IWA-v-1

IWA-c-1

19 ≤ P < 75

gach ceann

5,00

(HC + NOx ≤ 4,70)

0,30

6,00

Céim V

IWA-v-2

IWA-c-2

75 ≤ P < 130

gach ceann

5,00

(HC + NOx ≤ 5,40)

0,14

6,00

Céim V

IWA-v-3

IWA-c-3

130 ≤ P < 300

gach ceann

3,50

1,00

2,10

0,10

6,00

Céim V

IWA-v-4

IWA-c-4

P ≥ 300

gach ceann

3,50

0,19

1,80

0,015

1 × 1012

6,00


Tábla II-7: Teorainneacha astaíochtaí Chéim V don chatagóir innill RLL atá sainmhínithe i bpointe (7) d'Airteagal 4(1)

Céim astaíochta

Fochatagóir innill

Raon cumhachta

Cineál adhainte

CO

HC

NOx

Mais PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Céim V

RLL-c-1

RLL-v-1

P > 0

gach ceann

3,50

(HC + NOx ≤ 4,00)

0,025

6,00


Tábla II-8: Teorainneacha astaíochtaí Chéim V don chatagóir innill RLR atá sainmhínithe i bpointe (8) d'Airteagal 4(1)

Céim astaíochta

Fochatagóir innill

Raon cumhachta

Cineál adhainte

CO

HC

NOx

Mais PM

PN

A

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

g/kWh

#/kWh

 

Céim V

RLR-c-1

RLR-v-1

P > 0

gach ceann

3,50

0,19

2,00

0,015

1 × 1012

6,00


Tábla II-9: Teorainneacha astaíochtaí Chéim V don chatagóir innill SMB atá sainmhínithe i bpointe (9) d'Airteagal 4(1)

Céim astaíochta

Fochatagóir innill

Raon cumhachta

Cineál adhainte

CO

NOx

HC

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

g/kWh

Céim V

SMB-v-1

P > 0

SI

275

75


Tábla II-10: Teorainneacha astaíochtaí Chéime V don chatagóir innill ATS atá sainmhínithe i bpointe (10) d'Airteagal 4(1)

Céim astaíochta

Fochatagóir innill

Raon cumhachta

Cineál adhainte

CO

HC + NOx

 

 

kW

 

g/kWh

g/kWh

Céim V

ATS-v-1

P > 0

SI

400

8

Forálacha sonracha maidir le teorainneacha hidreacharbóin (HC) iomlána d'innill gásbhreosla iomláin nó pháirtigh

1.

Maidir leis na fochatagóirí ina bhfuil A-fhachtóir sainithe, cuirtear an teorainn HC d'innill gásbhreosla iomláin nó pháirtigh atá léirithe sna Táblaí II-1 go dtí II-10 in ionad na teorann HC a ríomhtar leis an bhfoirmle seo a leanas:

HC = 0,19 + (1,5 × A × GER)

i gcás inarb é GER an meánchóimheas gáis i rith an timthrialla tástála iomchuí. I gcás ina bhfuil feidhm ag timthriall tástála foistine agus díomuan araon, dearbhófar an GER ón timthriall tástála díomuan teodhúiseachta. I gcás ina bhfuil níos mó ná timthriall tástála foistine amháin i gceist dearbhófar an meánchóimheas gáis do gach timthriall ar leithligh.

I gcás ina sáraíonn an teorainn ríofa HC an luach 0,19 + A, athrófar an teorainn HC go dtí 0,19 + A.

Image

2.

Maidir le fochatagóirí lena mbaineann teorainn comhcheangailte HC agus NOx, déanfar an teorainnluach comhcheangailte HC agus NOx a laghdú 0.19g/kWh agus ní bheidh feidhm aige ach maidir le NOx amháin.

3.

Níl feidhm ag an bhfoirmle maidir le hinnill nach innill gásbhreosla iad.


(1)  0,60 i gcás innill insteallta dírigh aerfhuaraithe is féidir a adhaint de láimh.

(*)  Mar rogha air seo, mar mhalartach, aon chomhcheangal luachanna a chomhlíonann an chothromóid (HC + NOx) × CO0.784 ≤ 8,57 agus na coinníollacha seo a leanas: CO ≤ 20,6 g/kWh agus (HC + NOx) ≤ 2,7 g/kWh


IARSCRÍBHINN III

Clár ama do chur i bhfeidhm an Rialacháin seo ó thaobh cineálcheaduithe AE agus cur ar an margadh

Tábla III-1: Dátaí chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis an gcatagóir innill NRE

Catagóir

Cineál adhainte

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Dáta éigeantach chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis na nithe seo a leanas:

Cineálcheadú AE maidir le hinnill

Innill a chur ar an margadh

NRE

CI

0 < P < 8

NRE-v-1

NRE-c-1

1 Eanáir 2018

1 Eanáir 2019

CI

8 ≤ P < 19

NRE-v-2

NRE-c-2

CI

19 ≤ P < 37

NRE-v-3

NRE-c-3

1 Eanáir 2018

1 Eanáir 2019

37 ≤ P < 56

NRE-v-4

NRE-c-4

gach ceann

56 ≤ P < 130

NRE-v-5

NRE-c-5

1 Eanáir 2019

1 Eanáir 2020

130 ≤ P < 560

NRE-v-6

NRE-c-6

1 Eanáir 2018

1 Eanáir 2019

P > 560

NRE-v-7

NRE-c-7

1 Eanáir 2018

1 Eanáir 2019


Tábla III-2: Dátaí chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis an gcatagóir innill NRG

Catagóir

Cineál adhainte

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Dáta éigeantach chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis na nithe seo a leanas:

 

 

 

 

Cineálcheadú AE maidir le hinnill

Innill a chur ar an margadh

NRG

gach ceann

P > 560

NRG-v-1

NRG-c-1

1 Eanáir 2018

1 Eanáir 2019


Tábla III-3: Dátaí chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis an gcatagóir innill NRSh

Catagóir

Cineál adhainte

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Dáta éigeantach chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis na nithe seo a leanas:

 

 

 

 

Cineálcheadú AE maidir le hinnill

Innill a chur ar an margadh

NRSh

SI

0 < P < 19

NRSh-v-1a

NRSh-v-1b

1 Eanáir 2018

1 Eanáir 2019


Tábla III-4: Dátaí chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis an gcatagóir innill NRS

Catagóir

Cineál adhainte

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Dáta éigeantach chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis na nithe seo a leanas:

 

 

 

 

Cineálcheadú AE maidir le hinnill

Innill a chur ar an margadh

NRS

SI

0 < P < 56

NRS-vr-1a

NRS-vi-1a

NRS-vr-1b

NRS-vi-1b

NRS-v-2a

NRS-v-2b

NRS-v-3

1 Eanáir 2018

1 Eanáir 2019


Tábla III-5: Dátaí chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis an gcatagóir innill IWP

Catagóir

Cineál adhainte

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Dáta éigeantach chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis na nithe seo a leanas:

 

 

 

 

Cineálcheadú AE maidir le hinnill

Innill a chur ar an margadh

IWP

gach ceann

19 < P < 300

IWP-v-1

IWP-c-1

IWP-v-2

IWP-c-2

IWP-v-3

IWP-c-3

1 Eanáir 2018

1 Eanáir 2019

P ≥ 300

IWP-v-4

IWP-c-4

1 Eanáir 2019

1 Eanáir 2020


Tábla III-6: Dátaí chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis an gcatagóir innill IWA

Catagóir

Cineál adhainte

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Dáta éigeantach chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis na nithe seo a leanas:

 

 

 

 

Cineálcheadú AE maidir le hinnill

Innill a chur ar an margadh

IWA

gach ceann

19 ≤ P < 300

IWA-v-1

IWA-c-1

IWA-v-2

IWA-c-2

IWA-v-3

IWA-c-3

1 Eanáir 2018

1 Eanáir 2019

P ≥ 300

IWA-c-4

IWA-c-4

1 Eanáir 2019

1 Eanáir 2020


Tábla III-7: Dátaí chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis an gcatagóir innill RLL

Catagóir

Cineál adhainte

Raon cumhachta (kW)

Fochatagóir

Dáta éigeantach chur i bhfeidhm an Rialacháin seo maidir leis na nithe seo a leanas:

 

 

 

 

Cineálcheadú AE maidir le hinnill

Innill a chur ar an margadh

RLL

gach ceann

P > 0

RLL-v-1

RLL-c-1

1 Eanáir 2020

1 Ean