ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 200

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

59
26 Iúil 2016


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

1

 

*

Rialachán (AE, Euratom) 2016/1192 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le dlínse ag an gcéad chéim a aistriú chuig an gCúirt Ghinearálta i ndíospóidí idir an tAontas Eorpach agus a sheirbhísigh

137

 

 

Ceartúchán

 

*

Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Coiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 )

140

 

*

Ceartúchán ar Chinneadh (AE) 2015/1890 ón gComhairle an 20 Meitheamh 2014 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a chuid Ballstát, agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach an Phrótacail a ghabhann leis an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, den pháirt eile, chun aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur san áireamh ( IO L 279, 23.10.2015 )

159

GA


I Gníomhartha reachtacha

RIALACHÁIN

26.7.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 200/1


RIALACHÁN (AE) 2016/1191 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 6 Iúil 2016

maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 21(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Tá cuspóir leagtha amach ag an Aontas limistéar saoirse, slándála agus ceartais, gan teorainneacha inmheánacha, a chothú agus a fhorbairt ina n-áirithítear go mbeidh saorghluaiseacht ag daoine. Chun saorchúrsaíocht doiciméad poiblí a áirithiú laistigh den Aontas, rud a chuirfeadh le saorghluaiseacht shaoránaigh an Aontais, ba cheart don Aontas bearta nithiúla a ghlacadh leis na ceanglais riaracháin atá ann a bhaineann le doiciméid áirithe phoiblí a chur i láthair i mBallstát a shimpliú, ar doiciméid iad a d'eisigh údaráis de chuid Ballstáit eile.

(2)

Is páirtithe conarthacha iad na Ballstáit ar fad i gCoinbhinsiún na Háige, an 5 Deireadh Fómhair 1961, lena gCuirtear Deireadh leis an gCeangal Fíoraithe i gcás Doiciméad Poiblí Coigríche (“Coinbhinsiún Apastaile na Háige”), lenar tugadh isteach córas le haghaidh cúrsaíocht shimplithe doiciméad poiblí arna n-eisiúint ag na Stáit Chonarthacha sa Choinbhinsiún sin.

(3)

I gcomhréir le prionsabal na muiníne frithpháirtí agus chun saorghluaiseacht daoine laistigh den Aontas a chur chun cinn, ba cheart leis an Rialachán seo córas a leagan amach lena ndéantar simpliú breise ar na foirmiúlachtaí riaracháin maidir le cúrsaíocht doiciméad áirithe chomh maith le cóipeanna deimhnithe díobh i gcás ina n-eisíonn údarás Ballstáit na doiciméid phoiblí sin agus cóipeanna deimhnithe díobh lena gcur i láthair i mBallstát eile.

(4)

An córas a leagtar amach sa Rialachán seo, ba cheart gur gan dochar a bheadh sé do dhaoine a bheith in ann tairbhiú i gcónaí, más mian leo, de chórais eile lena ndíolmhaítear doiciméid phoiblí ó dhlisteanú nó ó fhoirmiúlacht chomhchosúil agus atá infheidhme idir na Ballstáit. Go háirithe, ba cheart féachaint ar an Rialachán seo mar ionstraim atá ar leithligh ó Choinbhinsiún Apastaile na Háige agus atá neamhspleách air.

(5)

Ba cheart cómhaireachtáil idir an córas a leagtar amach sa Rialachán seo agus córais eile is infheidhme idir na Ballstáit a chosaint. Maidir le Coinbhinsiún Apastaile na Háige, cé nár cheart go mbeadh sé indéanta d'údaráis na mBallstát apastail a éileamh nuair a dhéanann duine doiciméad poiblí, a chumhdaítear leis an Rialachán seo agus a eisíodh i mBallstát eile, a chur ina láthair, níor cheart, de bhíthin an Rialacháin seo, cosc a chur ar na Ballstáit apastail a eisiúint i gcás ina roghnaíonn duine apastail a iarraidh. Ina theannta sin, níor cheart, de bhíthin an Rialacháin seo, cosc a chur ar dhuine leanúint ar aghaidh d'apastail, a eisíodh i mBallstát amháin, a úsáid i mBallstát eile. Dá réir sin, d'fhéadfaí Coinbhinsiún Apastaile na Háige a úsáid fós, arna iarraidh sin do dhuine, sa chaidreamh idir na Ballstáit. Má iarrann duine apastail ar dhoiciméad poiblí a chumhdaítear leis an Rialachán seo, ba cheart do na húdaráis náisiúnta eisiúna a chur in iúl don duine sin, ar bhealach iomchuí, nach bhfuil apastail riachtanach a thuilleadh faoin gcóras a leagtar amach sa Rialachán seo i gcás ina mbeartaíonn an duine sin an doiciméad a chur i láthair i mBallstát eile. Ba cheart do na Ballstáit an fhaisnéis sin a chur ar fáil, ar aon chuma, trí aon mheán iomchuí.

(6)

Ba cheart a chumhdach leis an Rialachán seo doiciméid phoiblí a eisíonn údaráis Bhallstáit i gcomhréir lena dhlí náisiúnta, agus ar doiciméid iad a bhfuil sé mar phríomhaidhm leo ceann de na fíricí seo a leanas a shuíomh: breith, deimhniú an bhfuil duine beo, bás, ainm, pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta), colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta, páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas na páirtnéireachta cláraithe), díscaoileadh páirtnéireachta cláraithe, idirscaradh dlíthiúil páirtnéireachta cláraithe nó páirtnéireacht chláraithe a neamhniú, tuismíocht, uchtú, sainchónaí agus/nó gnáthchónaí, nó náisiúntacht. Ba cheart a chumhdach leis an Rialachán seo freisin doiciméid phoiblí a eisíonn an Ballstát do dhuine dar náisiúnach é nó í den Bhallstát sin mar chruthúnas nach bhfuil taifead coiriúil ag an duine sin. Ina theannta sin, ba cheart a chumhdach leis an Rialachán seo doiciméid phoiblí a bhféadfar a éileamh ar shaoránaigh de chuid an Aontais a bhfuil cónaí orthu i mBallstát nach náisiúnaigh dá chuid iad, iad a chur i láthair, tráth a dteastódh uathu, i gcomhréir le reachtaíocht ábhartha an Aontais, vótáil agus/nó seasamh mar iarrthóirí i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa nó i dtoghcháin bhardasacha sa Bhallstát ina bhfuil cónaí orthu.

(7)

Níor cheart, de bhun an Rialacháin seo, a chur d'oibleagáid ar na Ballstáit doiciméid phoiblí a eisiúint nach ann dóibh faoina ndlí náisiúnta féin.

(8)

Ba cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo freisin maidir le cóipeanna deimhnithe de dhoiciméid phoiblí a rinne údarás inniúil an Bhallstáit inar eisíodh an doiciméad poiblí bunaidh. Mar sin féin, níor cheart go gcumhdófaí leis an Rialachán seo cóipeanna de na cóipeanna deimhnithe.

(9)

Ba cheart a chumhdach leis an Rialachán seo, freisin, leaganacha leictreonacha de dhoiciméid phoiblí agus foirmeacha caighdeánacha ilteangacha atá oiriúnach do mhalartú leictreonach. Mar sin féin, ba cheart do gach Ballstát a chinneadh, i gcomhréir lena dhlí náisiúnta féin, an bhféadfar doiciméid phoiblí agus foirmeacha caighdeánacha ilteangacha atá i bhformáid leictreonach a chur i láthair agus, sa chás sin, cad iad na coinníollacha faoina bhféadfar é sin a dhéanamh.

(10)

Níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo maidir le pasanna nó cártaí aitheantais a eisítear i mBallstát, de bhrí nach bhfuil doiciméid den sórt sin faoi réir a ndlisteanú ná faoi réir foirmiúlacht chomhchosúil, tráth a gcuirtear i láthair i mBallstát eile iad.

(11)

Níor cheart feidhm a bheith ag an Rialachán seo, agus go háirithe leis an sásra do chomhar riaracháin a leagtar amach ann, maidir le doiciméid i ndáil le stádas sibhialta a eisíodh ar bhonn na gCoinbhinsiún ábhartha de chuid an Choimisiúin Idirnáisiúnta um Stádas Sibhialta (CISS).

(12)

Ba cheart a mheas, freisin, gurb ionann le doiciméid phoiblí maidir le hainm a athrú agus doiciméid phoiblí arb é is príomhaidhm leo ainm duine aonair a shuíomh.

(13)

Ba cheart an coincheap “stádas pósta” a léirmhíniú mar thagairt do stádas duine aonair atá pósta, scartha nó gan a bheith pósta, lena n-áirítear duine atá singil, colscartha nó ar baintreach nó baintreach fir é nó í.

(14)

Ba cheart an coincheap “tuismíocht” a léirmhíniú sa chaoi agus go gciallaíonn sé an gaol dlíthiúil idir leanbh agus tuismitheoirí an linbh.

(15)

Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart an coincheap “sainchónaí”, an coincheap “cónaí” agus an coincheap “náisiúntacht” a léirmhíniú i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

(16)

Ba cheart an coincheap “taifead coiriúil” a léirmhíniú mar thagairt don chlár náisiúnta nó do na cláir náisiúnta ina ndéantar ciontuithe a thaifeadadh i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. Ba cheart go dtagródh “ciontú” do chinneadh críochnaitheach ar bith ó chúirt choiriúil i gcoinne duine nádúrtha i ndáil le cion coiriúil, sa mhéid go mbreactar síos na cinntí sin i dtaifead coiriúil an Bhallstáit sin a dhéanann an ciontú.

(17)

Trí na ceanglais a shimpliú i ndáil le doiciméid phoiblí a eisíodh i mBallstát amháin, a chur i láthair i mBallstát eile, ba cheart go ndéanfaí tairbhí nithiúla a thoirbhirt do shaoránaigh an Aontais. Ós rud é gur de chineálacha dlítheanacha éagsúla iad doiciméid a eisíonn daoine príobháideacha, ba cheart iad a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo. Ba cheart doiciméid phoiblí a eisíonn na húdaráis tríú tíortha a eisiamh freisin ó raon feidhme an Rialacháin seo, lena n-áirítear i gcás ina mbeidh glactha leo cheana féin mar dhoiciméid bharántúla ag údaráis Bhallstáit. Maidir le doiciméid phoiblí a eisíonn údaráis tríú tíortha a eisiamh, ba cheart amhlaidh a dhéanamh i gcás cóipeanna deimhnithe a dhéanann údaráis Bhallstáit de dhoiciméid phoiblí, a eisíonn údaráis tríú tíre.

(18)

Níl sé d'aidhm ag an Rialachán seo dlí substainteach na mBallstát a athrú maidir leis na nithe seo leanas: breith, deimhniú an bhfuil duine beo, bás, ainm, pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta), colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta, páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas páirtnéireachta cláraithe), díscaoileadh páirtnéireachta cláraithe, idirscaradh dlíthiúil páirtnéireachta cláraithe nó páirtnéireacht chláraithe a neamhniú, tuismíocht, uchtú, sainchónaí agus/nó gnáthchónaí, náisiúntacht, éagmais taifid choiriúil, nó na doiciméid phoiblí a bhféadfaidh Ballstát a gcur i láthair a éileamh ar iarrthóir i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa nó i dtoghcháin bhardasacha nó ar vótálaí i dtoghcháin den sórt sin ar náisiúnach é den Bhallstát sin. Thairis sin, níor cheart don Rialachán seo difear a dhéanamh d'aitheantas a thabhairt i mBallstát amháin do na héifeachtaí dlíthiúla a bhaineann le hábhar doiciméid phoiblí a eisíodh i mBallstát eile.

(19)

D'fhonn dlús a chur le saorghluaiseacht shaoránaigh an Aontais, ba cheart na doiciméid phoiblí a chumhdaítear leis an Rialachán seo, agus cóipeanna deimhnithe díobh, a dhíolmhú ó dhlisteanú agus ó fhoirmiúlachtaí comhchosúla de gach cineál.

(20)

Maidir le foirmiúlachtaí eile, eadhon an ceanglas cóipeanna deimhnithe de dhoiciméid phoiblí agus aistriúcháin dheimhnithe orthu a chur ar fáil i ngach cás, ba cheart iad a shimpliú, le gurbh fhusa fós doiciméid phoiblí a chur i gcúrsaíocht idir na Ballstáit.

(21)

Le go bhféadfar constaicí teanga a shárú agus, ar an gcaoi sin, cúrsaíocht doiciméad poiblí a éascú tuilleadh idir na Ballstáit, ba cheart foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a bhunú i ngach teanga oifigiúil de chuid institiúidí an Aontais i gcás doiciméid phoiblí a bhaineann le breith, le deimhniú an bhfuil duine beo, le bás, le pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta), agus le páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas páirtnéireachta cláraithe), le sainchónaí agus/nó gnáthchónaí agus le héagmais taifid choiriúil.

(22)

Is í an t-aon chríoch ba cheart a bheith leis na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha aistriúchán ar na doiciméid phoiblí a bhfuil siad i gceangal leo a éascú. Dá réir sin, níor cheart foirmeacha den sórt sin a chur i gcúrsaíocht mar dhoiciméid uathrialacha idir na Ballstáit. Níor cheart an chríoch chéanna a bheith leo ná níor cheart na spriocanna céanna a shaothrú leo agus a dhéantar le sleachta nó cóipeanna verbatim de thaifid ar stádas sibhialta, sleachta ilteangacha as taifid ar stádas sibhialta, sleachta ilteangacha códaithe as taifid ar stádas sibhialta nó deimhnithe ilteangacha agus códaithe ar stádas sibhialta a bunaíodh le Coinbhinsiún CISS Uimh. 2 maidir le taifid ar stádas sibhialta a eisiúint saor in aisce agus díolmhú ó dhlisteanú cóipeanna díobh, Coinbhinsiún CISS Uimh. 16 maidir le sleachta ilteangacha ó thaifid ar stádas sibhialta a eisiúint agus Coinbhinsiún CISS Uimh. 34 maidir le sleachta ilteangacha agus códaithe as taifid ar stádas sibhialta, chomh maith le deimhnithe ilteangacha agus códaithe a eisiúint.

(23)

Ba cheart a léiriú leis na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha arna mbunú leis an Rialachán seo ábhar na ndoiciméad poiblí a bhfuil siad i gceangal leo agus ba cheart dá bhíthin sin deireadh a chur, a mhéid is féidir, leis an riachtanas maidir le haistriúchán a dhéanamh ar na doiciméid sin. I gcás roinnt doiciméad poiblí, áfach, a bhféadfadh sé nach léireofaí go cuí i bhfoirm chaighdeánach ilteangach an t-ábhar atá iontu, amhail catagóirí áirithe de chinntí cúirte, ní féidir an cuspóir deireadh a chur leis an riachtanas maidir le haistriúchán a chur i gcríoch go réasúnach. Ba cheart do na Ballstáit an Coimisiún a chur ar an eolas faoi na doiciméid phoiblí a bhféadfaí foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a chur i gceangal leo mar áis oiriúnach aistriúcháin. Ba cheart do na Ballstáit a ndícheall a dhéanamh an fhoirm chaighdeánach ilteangach a chur i gceangal leis an líon is mó is féidir de na doiciméid phoiblí a thagann faoi réim feidhme an Rialacháin seo.

(24)

Níor cheart a cheangal ar dhuine a thíolacann doiciméad poiblí a bhfuil foirm chaighdeánach ilteangach ag gabháil leis aistriúchán den doiciméad poiblí sin a chur ar fáil. Sa deireadh thiar, áfach, is é an t-údarás a gcuirtear an doiciméad poiblí ina láthair ba cheart a chinneadh an leor í an fhaisnéis atá ar an bhfoirm chaighdeánach ilteangach chun an doiciméad poiblí sin a phróiseáil.

(25)

Féadfaidh an t-údarás a gcuirtear doiciméad poiblí ina láthair a cheangal ar an duine a thíolacann an doiciméad poiblí sin a bhfuil foirm chaighdeánach ilteangach ag gabháil leis, ar bhonn eisceachtúil, i gcás inar gá sin leis an doiciméad poiblí sin a phróiseáil, aistriúchán nó traslitriú dá bhfuil san fhoirm chaighdeánach ilteangach a chur ar fáil i dteanga oifigiúil a Bhallstáit nó, más rud é go bhfuil roinnt teangacha oifigiúla ag an mBallstát, i dteanga oifigiúil nó i gceann de theangacha oifigiúla na háite ina gcuirtear an doiciméad poiblí i láthair, ar ceann de theangacha oifigiúla institiúidí an Aontais í an teanga sin freisin.

(26)

Ba cheart foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a eisiúint, arna iarraidh sin do dhaoine atá i dteideal na doiciméid phoiblí a bhfuil na foirmeacha caighdeánach ilteangacha le gabháil leo a fháil. Níor cheart do na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha éifeachtaí dlíthiúla a bheith acu ó thaobh aithint a n-ábhair sna Ballstáit ina dtíolacfar iad.

(27)

Nuair a bheidh an fhoirm chaighdeánach ilteangach atá le cur i gceangal le doiciméad poiblí sonrach á hullmhú, ba cheart don údarás a eisíonn an fhoirm sin a bheith in ann na ceannteidil iontrála a bhaineann go sonrach le tír faoi leith agus atá ábhartha don doiciméad poiblí lena mbaineann a roghnú ón bhfoirm chaighdeánach ilteangach eiseamláireach sin agus na ceannteidil iontrála sin amháin, d'fhonn a áirithiú nach mbeidh san fhoirm chaighdeánach ilteangach ach an fhaisnéis atá san áireamh sa doiciméad poiblí lena bhfuil an fhoirm le bheith ceangailte.

(28)

Ba cheart go bhféadfaí an leagan leictreonach d'fhoirm chaighdeánach ilteangach ón Tairseach Eorpach don r-Cheartas a chomhtháthú in áit éagsúil a bheadh inrochtana ar an leibhéal náisiúnta, agus é a eisiúint ón áit sin.

(29)

Ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit leaganacha leictreonacha d'fhoirmeacha caighdeánacha ilteangacha a chruthú agus leas á bhaint acu as teicneolaíocht seachas an teicneolaíocht a úsáideann an Tairseach Eorpach don r-Cheartas, ar choinníoll go dtugtar an fhaisnéis a cheanglaítear a thabhairt faoin Rialachán seo ar na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a d'eisigh na Ballstáit agus leas á bhaint acu as an teicneolaiocht eile sin.

(30)

Ba cheart cosaintí iomchuí a bhunú i gcoinne calaois a bhaineann le doiciméid phoiblí agus i gcoinne brionnú orthu, agus ar chóipeanna deimhnithe díobh, atá i gcúrsaíocht idir na Ballstáit.

(31)

Le go mbeifear in ann malartú faisnéise trasteorann slána tapa a dhéanamh agus leis an gcúnamh frithpháirteach a éascú, ba cheart, leis an Rialachán seo, sásra éifeachtach a bhunú do chomhar riaracháin idir na húdaráis a ainmneoidh na Ballstáit. Trí leas a bhaint as an sásra sin do chomhar riaracháin, ba cheart an mhuinín fhrithpháirteach idir na Ballstáit atá laistigh den mhargadh inmheánach a neartú agus ba cheart úsáid an tsásra a bheith bunaithe ar Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (“IMI”), a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3).

(32)

Ba cheart mar sin Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 a leasú chun forálacha áirithe den Rialachán seo maidir le comhar riaracháin i ngníomhartha Aontais a chur leis an liosta de na forálacha atá á gcur chun feidhme trí IMI mar a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 é.

(33)

D'fhonn leibhéal ard slándála agus cosanta sonraí a ráthú i gcomhthéacs chur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus leis an gcalaois a chosc, ba cheart don Choimisiún a chinntiú go ráthaíonn IMI slándáil na ndoiciméad poiblí agus go gcuireann sé bealach sábháilte ar fáil leis na doiciméid sin a tharchur go leictreonach. Ba cheart don Choimisiún uirlis a chur ar fáil in IMI lena ndeimhneofar an fhaisnéis a mhalartaítear tríd an gcóras nuair a dhéantar í a easpórtáil lasmuigh den chóras. Thairis sin, ba cheart d'údaráis na mBallstát a mhalartaíonn an fhaisnéis maidir le doiciméid phoiblí na bearta riachtanacha a dhéanamh lena áirithiú, i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012, go ndéantar na doiciméid phoiblí agus na sonraí pearsanta a mhalartaítear trí IMI a bhailiú, a phróiseáil agus a úsáid chun críocha atá i gcomhréir leis na críocha ar cuireadh iad i láthair den chéad uair. I Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 leagtar amach na forálacha is gá a ghlacadh lena áirithiú go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint agus ardleibhéal slándála agus rúndachta a áirithiú don fhaisnéis a mhalartaítear in IMI, agus sainmhínítear freagrachtaí an Choimisiún i ndáil leis an méid sin. Foráiltear le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 freisin gur chun na críocha a shainmhínítear i ngníomh dlí an Aontais, ar a bhfuil an mhalairt bunaithe, agus i gcomhréir leis an gcríoch dár cuireadh iad i láthair den chéad uair, atá gníomhaithe IMI leis na sonraí pearsanta a mhalartú agus a phróiseáil, agus gur chun na críche sin amháin a dhéanfar sin.

(34)

Le Treoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4) rialófar an phróiseáil sonraí pearsanta a dhéantar sna Ballstáit maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo faoi mhaoirseacht na n-údarás poiblí neamhspleách a ainmneoidh na Ballstáit. Ba cheart go mbeadh aon mhalartú nó tarchur faisnéise agus doiciméad a dhéanfaidh údaráis na mBallstát i gcomhréir le Treoir 95/46/CE. Thairis sin, ba cheart gur chun críoch shonrach an fhíoraithe a dhéanann na húdaráis sin ar bharántúlacht na ndoiciméad poiblí trí IMI a dhéanfaí malartú agus tarchur den sórt sin agus ba cheart gur i réimse inniúlachtaí na n-údarás sin a dhéanfaí é agus sa réimse sin amháin. Níor cheart dó seo cosc a chur ar Bhallstáit a ndlíthe, a rialacháin agus a bhforálacha riaracháin a bhaineann le rochtain ar dhoiciméid phoiblí a chur i bhfeidhm.

(35)

Ba cheart d'údaráis na mBallstát cúnamh frithpháirteach a chur ar fáil dá chéile le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a éascú, go háirithe maidir le feidhmiú an tsásra do chomhar riaracháin idir na húdaráis arna n-ainmniú ag na Ballstáit, i gcás ina bhfuil amhras cuí-réasúnaithe ar údaráis Bhallstáit a gcuirtear doiciméad poiblí ina láthair nó cóip dheimhnithe de faoi bharántúlacht an doiciméid phoiblí nó faoi bharántúlacht na cóipe deimhnithe.

(36)

I gcás ina mbíonn amhras réasúnach ar údaráis Bhallstáit ina gcuirtear doiciméad poiblí nó cóip dheimhnithe de ina láthair maidir le barántúlacht na ndoiciméad sin, ba cheart dóibh deis a bheith acu múnlaí na ndoiciméad atá ar fáil i dtaisclann IMI a cheadú agus, má bhíonn amhras fós fúthu, iarrataí ar fhaisnéis trí IMI a chur isteach faoi bhráid údaráis ábhartha an Bhallstáit inar eisíodh na doiciméid sin, tríd an iarraidh a sheoladh go díreach chuig an údarás a d'eisigh an doiciméad poiblí nó an t-údarás a rinne an chóip dheimhnithe de, nó trí dhul i dteagmháil le húdarás lárnach an Bhallstáit sin. Ba cheart do na húdaráis iarrtha freagra a thabhairt ar na hiarrataí sin laistigh den tréimhse is giorra is féidir agus, ar aon chuma, laistigh de thréimhse nach mó ná 5 lá oibre nó 10 lá oibre nuair a phróiseáiltear an iarraidh tríd an údarás lárnach. Leis an teorainn ama 10 lá oibre sin, go háirithe, féadfar cásanna nach mbeadh na húdaráis iarrtha cláraithe fós in IMI a chumhdach. I gcás nach bhféadfar cloí leis na teorainneacha ama sin, ba cheart don údarás iarrtha agus don údarás iarrthach teacht ar chomhaontú faoi shíneadh a chur leis an teorainn ama.

(37)

Chun críocha na tréimhsí agus na teorainneacha ama dá bhforáiltear sa Rialachán seo a ríomh, ba cheart feidhm a bheith ag Rialachán (CEE, Euratom) Uimh. 1182/71 ón gComhairle (5).

(38)

In imthosca eisceachtúla, d'fhéadfadh sé nach mbeadh údaráis na mBallstát in ann barántúlacht doiciméid phoiblí a fhíorú. Níor cheart dó seo tarlú ach i gcás nach bhféadfaí barántúlacht na ndoiciméad a fhíorú i ngeall ar imthosca amhail, mar shampla, scriosadh fisiciúil nó caillteanas cóipeanna de na doiciméid náisiúnta i ngeall mar shampla gur scriosadh cartlann oifige stádais sibhialta áirithe nó cúirte áirithe nó gan aon chlár a bheith ar fáil. Dá bhrí sin, ba cheart é a bheith mar cheann de na roghanna in IMI a fhreagairt nach raibh na húdaráis ina ann barántúlacht an doiciméid a fhíorú.

(39)

Mura ndeimhníonn freagra an údaráis iarrtha barántúlacht an doiciméid phoiblí nó na cóipe deimhnithe de, nó mura bhfaightear aon fhreagra ón údarás sin, níor cheart oibleagáid a bheith ar an údarás iarrthach an doiciméad poiblí sin nó an chóip dheimhnithe a phróiseáil. Ina theannta sin, i gcásanna den sórt sin, ba cheart don údarás iarrthach nó don duine a thíolaic an doiciméad poiblí nó an chóip dheimhnithe a bheith in ann leas a bhaint as aon bhealach atá ar fáil chun barántúlacht an doiciméid phoiblí nó na cóipe deimhnithe de a fhíorú nó a chruthú. D'fhonn éifeachtacht an Rialacháin seo a áirithiú, ba cheart gur cásanna eisceachtúla i gcónaí iad na cásanna sin nach bhfaightear freagra trí IMI.

(40)

I gcás inar gá sin, féadfaidh comhordaitheoir IMI nó na húdaráis lárnacha ábhartha cabhrú chun réiteach a fháil ar na deacrachtaí a d'fhéadfadh a bheith ag údaráis na mBallstát agus IMI á úsáid acu, lena n-áirítear i gcásanna nach bhfaightear freagra ar bith ar iarraidh ar fhaisnéis nó i gcás nach féidir teacht ar chomhaontú maidir le síneadh a chur leis an teorainn ama chun freagra a thabhairt.

(41)

Ba cheart d'údaráis na mBallstát leas a bhaint as na feidhmiúlachtaí atá ar fáil in IMI, lena n-áirítear córas ilteangach do chumarsáid a sholáthar agus ceisteanna agus freagraí caighdeánacha, réamhaistrithe a úsáid, agus leas a bhaint as stór múnlaí de dhoiciméid phoiblí a úsáidtear laistigh den mhargadh inmheánach.

(42)

Ba cheart d'údaráis lárnacha na mBallstát cúnamh a chur ar fáil i ndáil le hiarrataí ar fhaisnéis, agus ba cheart dóibh go háirithe, iarrataí den sórt sin a fháil, a tharchur agus, nuair is gá, a fhreagairt agus an fhaisnéis riachtanach a sholáthar i ndáil leis na hiarrataí sin, go háirithe i gcásanna nuair nach bhfuil an t-údarás iarrthach ná an t-údarás iarrtha cláraithe in IMI.

(43)

Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart d'údaráis lárnacha na mBallstát a bheith i dteagmháil le chéile, agus a gcuid feidhmeanna a fheidhmiú, trí IMI a úsáid. Ba cheart do chumarsáid idir údaráis an Bhallstáit chéanna tarlú i gcomhréir le nósanna imeachta náisiúnta.

(44)

Ba cheart an gaol idir an Rialachán seo agus dlí reatha an Aontais a shoiléiriú. I ndáil leis sin, níor cheart don Rialachán seo dochar a dhéanamh d'fheidhmiú dhlí an Aontais ina bhfuil forálacha maidir le dlisteanú nó foirmiúlacht chomhchosúil, nó foirmiúlachtaí eile, amhail Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 ón gComhairle (6). Níor cheart don Rialachán seo dochar a dhéanamh ach oiread d'fheidhmiú dhlí an Aontais maidir le sínithe leictreonacha agus aitheantas leictreonach. Má tá forálacha an Rialacháin seo i gcoinbhleacht le foráil ó ghníomh eile de chuid an Aontais lena rialaítear gnéithe sonracha den simpliú ar na ceanglais maidir le doiciméid phoiblí a chur i láthair, agus lena simplítear ceanglais den sórt sin tuilleadh fós, amhail Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (7), Treoir 2006/123/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (8) agus Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (9), ba cheart forlámhas a bheith ag an ngníomh eile de chuid an Aontais lena simplítear iad tuileadh.

(45)

Ina theannta sin, ba cheart don Rialachán seo bheith gan dochar d'úsáid córas eile um chomhar riaracháin atá bunaithe ag dlí an Aontais agus lena ndéantar foráil maidir le malartú faisnéise idir na Ballstáit i réimsí ar leith amhail Treoir 93/109/CE ón gComhairle (10) nó Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. Ba cheart an Rialachán seo a chur i bhfeidhm i sineirgíocht le córais ar leith den sórt sin.

(46)

Maidir leis an Rialachán seo, d'fhonn a bheith i gcomhréir lena chuspóirí ginearálta, i ndáil le hábhair a mbeidh an Rialachán infheidhme maidir leo agus a mhéid a fhoráiltear ann dóibh, ba cheart tosaíocht a bheith aige, amhail idir dhá Bhallstát nó níos mó, ar chomhaontuithe nó ar shocruithe déthaobhacha nó iltaobhacha inar páirtithe iad na Ballstáit agus a bhaineann le cúrsaí a chumhdaítear leis an Rialachán.

(47)

Ina theannta sin, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann socruithe a choimeád ar bun nó a chur i gcrích nó le Ballstát amháin eile nó níos mó ná sin in ábhair nach dtagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo amhail luach fianaise na ndoiciméad poiblí, foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a bhfuil stádas dlithiúil acu, díolúine ó dhlisteanú na bhfoirmeacha sin, agus díolúine ó dhlisteanú doiciméad poiblí i réimsí seachas na réimsí a chumhdaítear leis an Rialachán seo. Ba cheart do Bhallstáit a bheith ábalta freisin socruithe a choimeád ar bun nó a chur i gcrích arb í is aidhm leo cúrsaíocht na ndoiciméad poiblí a thagann faoin Rialachán seo idir na Ballstáit a shimpliú.

(48)

Ní thagann doiciméid phoiblí a eisíonn údaráis tríú tíortha faoi raon feidhme an Rialacháin seo. Ina theannta sin, comhaontuithe agus socruithe a bhaineann le dlisteanú nó foirmiúlacht chomhchosúil i leith doiciméad poiblí maidir le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo, a eiseoidh údaráis na mBallstát nó tríú tíortha agus a bheidh le húsáid sa chaidreamh idir na Ballstáit agus na tríú tíortha lena mbaineann, ní fhéadfaidh siad aon éifeacht a bheith acu ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Dá bhrí sin, níor cheart, leis an Rialachán seo, cosc a chur ar na Ballstáit comhaontuithe idirnáisiúnta déthaobhacha nó iltaobhacha a thabhairt i gcrích le tríú tíortha maidir le dlisteanú ná foirmiúlacht chomhchosúil i leith doiciméad poiblí a bhaineann le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo agus a d'eisigh údaráis na mBallstát nó tríú tíortha le húsáid sa chaidreamh idir na Ballstáit agus na tríú tíortha lena mbaineann. Níor cheart go mbeadh bac ar na Ballstáit ach an oiread, sa mhéid go bhféadfaidh ceann amháin nó níos mó de na Ballstáit a chinneadh a bheith ina pháirtí i gcomhaontuithe agus i socruithe den sórt sin, cinneadh a dhéanamh maidir le glacadh le haontachas páirtithe conarthacha nua, go háirithe a mhéid a bhaineann leis an gceart agóidí a dhéanamh agus fógra a thabhairt faoi agóidí i gcoinne aontachais nua dá dtagraítear sa dara mír d'Airteagal 12 de Choinbhinsiún Apastaile, ná níl bac orthu aontachais a chur i bhfeidhm, a leasú nó cinneadh á dhéanamh ina dtaobh, ar aontachais iad maidir le páirtithe conarthacha nua le Coinbhinsiún Eorpach 1968 maidir le Neamhní Dhleathú Doiciméad arna bhforghníomhú ag Gníomhairí Taidhleoireachta nó Oifigigh Chonsalacha.

(49)

Ós rud é nach bhfuil stádas dlíthiúil ag na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha faoin Rialachán seo agus nach bhfuil aon fhorluí idir iad agus na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha dá bhforáiltear i gCoinbhinsiúin Uimh. 16, Uimh. 33 agus Uimh. 34 de chuid CISS, ná leis na deimhnithe beatha dá bhforáiltear i gCoinbhinsiún Uimh. 27 CISS, níor cheart don Rialachán seo aon éifeacht a bheith aige ar chur i bhfeidhm na gCoinbhinsiún sin idir na Ballstáit nó idir Ballstát agus tríú tír.

(50)

Ba cheart coiste ad hoc, ar a mbeidh ionadaithe ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit agus a mbeidh ionadaí de chuid an Choimisiúin ina chathaoirleach air, a bhunú d'fhonn aon bhearta riachtanacha a dhéanamh le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a éascú, agus go háirithe trí dhea-chleachtas a mhalartú maidir leis an Rialachán a chur i bhfeidhm idir na Ballstáit, le calaois a bhaineann le doiciméid phoiblí, ar chóipeanna deimhnithe agus ar aistriúcháin dheimhnithe díobh a chosc, le húsáid leaganacha leictreonacha de dhoiciméid phoiblí, le húsáid na bhfoirmeacha caighdeánacha ilteangacha agus maidir le doiciméid bhrionnaithe a bhraitear.

(51)

Le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a éascú, ba cheart do na Ballstáit, d'fhonn an fhaisnéis a chur ar fáil don phobal trí aon mheán cuí agus, go háirithe, a chur ar fáil tríd an Tairseach Eorpach don r-Cheartas, an méid a leanas a chur ar fáil don Choimisiún trí IMI: sonraí teagmhála a n-údarás lárnach, na múnlaí do na doiciméid phoiblí is mó a úsáidtear faoina dhlí náisiúnta nó, i gcás nach bhfuil múnlaí den sórt sin ann do dhoiciméad, faisnéis faoi ghnéithe sonracha an doiciméid sin.

(52)

Ba cheart do na Ballstáit a chur in iúl trí IMI leaganacha gan ainmneacha de dhoiciméid bhrionnaithe a bhraitear agus a d'fhéadfadh a bheith úsáideach mar shamplaí tipiciúla le brionnú a bhrath a d'fhéadfadh a bheith ann. Ba cheart seoladh na ndoiciméad brionnaithe sin a theorannú do dhoiciméid bhrionnaithe a gceadaítear a nochtadh faoin dlí náisiúnta, agus ba cheart an seoladh a dhéanamh gan dochar do rialacha na mBallstát maidir le nochtadh fianaise a bhailítear le linn imeachtaí coiriúla. Níor cheart an fhaisnéis a chuireann na Ballstáit in iúl i ndáil le doiciméid a bhrionnú a chur ar fáil go poiblí.

(53)

D'fhonn cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a éascú, ba cheart do Bhallstáit, d'fhonn an fhaisnéis a chur ar fáil don phobal tríd an Tairseach Eorpach don r-Cheartas, a chur in iúl don Choimisiún an teanga nó na teangacha ar féidir leo glacadh leo agus doiciméid phoiblí a d'eisigh údaráis Bhallstáit eile á gcur i láthair; liosta táscach a chur ar fáil de na doiciméid phoiblí a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo; a chur in iúl don Choimisiún an liosta doiciméad poiblí a bhféadfar foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a chur i gceangal leo mar áis oiriúnach aistriúcháin; liostaí de dhaoine atá cáilithe, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, chun aistriúcháin dheimhnithe a chur ar fáil, más ann do na liostaí sin; liosta táscach a chur ar fáil de na cineálacha údarás arna chumhachtú ag an dlí náisiúnta chun cóipeanna deimhnithe a dhéanamh; faisnéis a chur ar fáil a bhaineann leis na meáin trínar féidir aistriúcháin dheimhnithe a aithint; agus faisnéis a chur ar fáil faoi na gnéithe sonracha a bhaineann le cóipeanna deimhnithe.

(54)

Níor cheart faisnéis maidir leis na múnlaí do na doiciméid phoiblí is mó a úsáidtear nó na gnéithe sonracha de na doiciméid sin nó cóipeanna deimhnithe díobh a chur ar fáil don phobal ach amháin a mhéid go bhfuil an fhaisnéis sin ar fáil don phobal cheana faoin dlí sa Bhallstát arb iad a údaráis a d'eisigh an doiciméad poiblí nó a rinne an chóip dheimhnithe. Chun na críche sin, ba cheart do Bhallstáit a chur in iúl don Choimisiún cén doiciméid atá ar fáil go poiblí faoina ndlí náisiúnta. Chun críocha an Rialacháin seo, áfach, níor cheart faisnéis maidir le gnéithe sonracha slándála doiciméad poiblí nó cóipeanna deimhnithe díobh nach bhfuil ar fáil go poiblí faoi dhlí an Bhallstáit arb iad a údaráis a d'eisigh an doiciméad poiblí nó a rinne an chóip dheimhnithe, a áireamh leis an bhfaisnéis ar ghnéithe sonracha a bhaineann le doiciméid phoiblí ná le cóipeanna deimhnithe díobh ba cheart do na Ballstáit a chur in iúl don Choimisiún.

(55)

Maidir leis an méid a chuireann Ballstát in iúl don Choimisiún maidir le teanga nó teangacha eile seachas a theanga féin a bhféadfaidh sé glacadh leo agus doiciméid phoiblí a d'eisigh údaráis Bhallstáit eile á gcur i láthair, ba cheart gur gan dochar a bheadh sé do chumas a údarás aon teanga bhreise nó teangacha breise, a ghlacadh, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, nó i gcás ina gceadaíonn an Ballstát sin amhlaidh, agus doiciméad poiblí a d'eisigh údaráis Bhallstáit eile á chur ina láthair.

(56)

Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus cloítear leis na prionsabail atá aitheanta i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, go háirithe an ceart maidir le hurraim ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh, an ceart sonraí pearsanta a chosaint, an ceart chun pósadh agus teaghlach a bhunú, agus saoirse gluaiseachta agus cónaithe. Ba cheart an Rialachán seo a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin.

(57)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon saorghluaiseacht saoránach de chuid an Aontais a chur chun cinn trí shaorchúrsaíocht doiciméad poiblí áirithe laistigh den Aontas a éascú, a ghnóthú go leordhóthanach ach gur féidir, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, iad a ghnóthú níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a ghnóthú,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GLACADH:

CAIBIDIL I

ÁBHAR, RAON FEIDHME AGUS SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Ábhar

1.   Leis an Rialachán seo, déantar foráil, i dtaca le doiciméid áirithe phoiblí a eisíonn údaráis Bhallstáit, ar doiciméid iad is gá a chur i láthair údaráis Bhallstáit eile, do chóras leis na nithe seo a leanas a bhaint amach:

a)

dispeansáid ó dhlisteanú nó ó fhoirmiúlacht chomhchosúil; agus

b)

simpliú foirmiúlachtaí eile.

Gan dochar don chéad fhomhír, ní chuirfidh an Rialachán seo cosc a chur ar dhuine úsáid a bhaint as córais eile is infheidhme i mBallstát maidir le dlisteanú nó foirmiúlacht chomhchosúil.

2.   Bunaítear freisin leis an Rialachán seo foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a bheidh le húsáid mar áis aistriúcháin agus a bheidh i gceangal le doiciméid phoiblí a bhaineann le breith, le deimhniú an bhfuil duine beo, le bás, le pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta), le páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas na páirtnéireachta cláraithe), le sainchónaí agus/nó gnáthchónaí agus le héagmais taifid choiriúil.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.   Tá feidhm ag an Rialachán seo maidir le doiciméid phoiblí a eisíonn údaráis Bhallstáit i gcomhréir lena ndlí náisiúnta, ar doiciméid iad is gá a chur i láthair údaráis Bhallstáit eile agus ar doiciméid iad a bhfuil sé mar phríomhaidhm leo ceann amháin nó níos mó de na fíricí seo a leanas a shuíomh:

(a)

breith;

(b)

an bhfuil duine beo;

(c)

bás;

(d)

ainm;

(e)

pósadh, lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta;

(f)

colscaradh, idirscaradh dlíthiúil nó neamhniú pósta;

(g)

páirtnéireacht chláraithe, lena n-áirítear an cumas dul isteach i bpáirtnéireacht chláraithe agus stádas na páirtnéireachta cláraithe;

(h)

díscaoileadh páirtnéireachta cláraithe, idirscaradh dlíthiúil páirtnéireachta cláraithe nó páirtnéireacht chláraithe a neamhniú;

(i)

tuismíocht;

(j)

uchtú;

(k)

sainchónaí agus/nó gnáthchónaí;

(l)

náisiúntacht;

(m)

nach bhfuil taifead coiriúil ag duine, ar choinníoll gurb iad údaráis an Bhallstáit sin a bhfuil náisiúntacht ag saoránach de chuid an Aontais ann a eisíonn doiciméid phoiblí a bhaineann leis an bhfíric sin le haghaidh an tsaoránaigh sin.

2.   Tá feidhm ag an Rialachán seo freisin maidir le doiciméid phoiblí a gcaithfeadh saoránaigh de chuid an Aontais, a bhfuil cónaí orthu i mBallstát nach náisiúnaigh de iad, iad a chur i láthair dá mba mhian leo vóta a chaitheamh nó seasamh mar iarrthóirí i dtoghcháin do Pharlaimint na hEorpa nó i dtoghcháin bhardasacha sa Bhallstát ina bhfuil cónaí orthu, faoi na coinníollacha a leagtar síos i dTreoir 93/109/CE agus i dTreoir 94/80/CE (11) ón gComhairle faoi seach.

3.   Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir leis an méid a leanas:

(a)

doiciméid phoiblí arna n-eisiúint ag údaráis tríú tíre, nó

(b)

cóipeanna deimhnithe de na doiciméid dá dtagraítear i bpointe (a) arna ndéanamh ag údaráis Bhallstáit.

4.   Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le haitheantas a thabhairt i mBallstát d'éifeachtaí dhlíthiúla a bhaineann le hinneachar doiciméad poiblí arna n-eisiúint ag na húdaráis de chuid Ballstáit eile.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo:

(1)

ciallaíonn “doiciméid phoiblí”:

(a)

doiciméid a thagann ó údarás nó oifigeach a bhfuil baint aige nó aici le cúirteanna nó le binsí de chuid Ballstáit, lena n-áirítear na doiciméid sin a thagann ó ionchúisitheoir poiblí, ó chléireach de chuid cúirte nó ó oifigeach breithiúnach (huissier de justice);

(b)

doiciméid riaracháin;

(c)

gníomh nótaireachta;

(d)

deimhnithe oifigiúla a chuirtear ar dhoiciméid a shínigh daoine ina gcáil phríobháideach, amhail deimhnithe oifigiúla chun clárú doiciméid a thaifeadadh nó chun a thaifeadadh go raibh an doiciméad ann ar dháta áirithe, mar aon le fíordheimhnithe oifigiúla agus nótaire i leith sínithe;

(e)

doiciméid arna dtarraingt suas ag gníomhairí taidhleoireachta nó consalacha de chuid Ballstáit agus iad ag gníomhú i gcríoch aon Stáit ina gcáil oifigiúil, nuair is gá na doiciméid sin a chur i láthair ar chríoch de chuid Ballstáit eile nó a chur i láthair gníomhairí taidhleoireachta nó consalacha de chuid Ballstáit eile atá ag gníomhú i gcríoch de chuid tríú Stáit.

(2)

ciallaíonn “údarás” údarás poiblí de chuid Ballstáit, nó aonán atá ag gníomhú i gcáil oifigiúil agus atá údaraithe faoin dlí náisiúnta doiciméad poiblí a chumhdaítear faoin Rialachán seo, nó cóip dheimhnithe de, a eisiúint nó a fháil;

(3)

ciallaíonn “dlisteanú” an fhoirmiúlacht chun barántúlacht sínithe sealbhóra oifige poiblí, an cháil ina raibh an duine atá ag síniú an doiciméid ag gníomhú agus, nuair is iomchuí, céannacht an tséala nó an stampa atá air, a dheimhniú;

(4)

ciallaíonn “foirmiúlacht chomhchosúil” an deimhniú dá bhforáiltear faoi Choinbhinsiún Apastaile na Háige a chur isteach;

(5)

ciallaíonn “foirmiúlachtaí eile” an ceanglas cóipeanna deimhnithe agus aistriúcháin ar dhoiciméid phoiblí a chur ar fáil;

(6)

ciallaíonn “údarás lárnach” an t-údarás nó na húdaráis atá nó a bhí ainmnithe ag na Ballstáit, i gcomhréir le hAirteagal 15, chun feidhmeanna a bhaineann le feidhmiú an Rialacháin seo a chomhlíonadh;

(7)

ciallaíonn “cóip dheimhnithe” cóip de dhoiciméad poiblí bunaidh a bheidh sínithe ag údarás an Bhallstáit sin a d'eisigh an doiciméad poiblí bunaidh ar dtús agus a bhfuil an chumhacht aige é sin a dhéanamh faoin dlí náisiúnta agus a mbeidh fianaithe aige gur atáirgeadh cruinn agus iomlán den doiciméad poiblí í.

CAIBIDIL II

DÍOLMHÚ Ó DHLISTEANÚ AGUS Ó FHOIRMIÚLACHT CHOMHCHOSÚIL, AGUS SIMPLIÚ FOIRMIÚLACHTAÍ EILE MAIDIR LE CÓIPEANNA DEIMHNITHE

Airteagal 4

Díolmhú ó dhlisteanú agus ó fhoirmiúlacht chomhchosúil

Beidh doiciméid phoiblí a chumhdaítear faoin Rialachán seo, agus na cóipeanna deimhnithe díobh díolmhaithe ó dhlisteanú agus ó fhoirmiúlachtaí comhchosúla de gach cineál.

Airteagal 5

Simpliú ar fhoirmiúlachtaí eile a bhaineann le cóipeanna deimhnithe

1.   I gcás ina gceanglaíonn Ballstát go ndéanfar an bhunchóip de dhoiciméad poiblí arna eisiúint ag na húdaráis de chuid Ballstát eile a chur i láthair, ní cheanglóidh údaráis an Bhallstáit ina gcuirtear an doiciméad poiblí i láthair freisin go dtíolacfar an chóip dheimhnithe den bhunchóip sin.

2.   I gcás ina gceadaíonn Ballstát cóip dheimhnithe de dhoiciméad poiblí a chur i láthair, glacfaidh údaráis an Bhallstáit sin le cóip dheimhnithe a rinneadh i mBallstát eile.

CAIBIDIL III

SIMPLIÚ AR FHOIRMIÚLACHTAÍ EILE A BHAINEANN LE HAISTRIÚCHÁIN AGUS FOIRMEACHA CAIGHDEÁNACHA ILTEANGACHA

Airteagal 6

Simpliu ar fhoirmiúlachtaí eile a bhaineann le haistriúcháin

1.   Ní bheidh gá le haistriúchán i gcás

(a)

ina bhfuil an doiciméad poiblí i dteanga oifigiúil an Bhallstáit ina ndéantar é a chur i láthair nó, má tá roinnt teangacha oifigiúla ag an mBallstát sin, i dteanga oifigiúil nó i gceann de theangacha oifigiúla na háite ina ndéantar an doiciméad a chur i láthair, nó in aon teanga eile ar ghlac an Ballstát léi go sainráite; nó

(b)

ina mbeidh foirm chaighdeánach ilteangach, i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo, ag gabháil le doiciméad poiblí a bhaineann le breith, le deimhniú an bhfuil duine beo, le bás, le pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta), agus le páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas na páirtnéireachta cláraithe), le sainchónaí agus/nó gnáthchónaí, nó le héagmais taifid choiriúil, ar choinníoll go meastar don údarás sin a ndéantar an doiciméad poiblí a chur ina láthair gur leor í an fhaisnéis atá san fhoirm chaighdeánach ilteangach chun an doiciméad poiblí a phróiseáil.

2.   Glacfar sna Ballstáit go léir le haistriúchán deimhnithe a rinne duine atá cáilithe, faoi dhlí náisiúnta Ballstáit, é sin a dhéanamh.

Airteagal 7

Foirmeacha caighdeánacha ilteangacha

1.   Arna iarraidh sin don duine atá i dteideal doiciméad poiblí a fháil a bhaineann le breith, le deimhniú an bhfuil duine beo, le bás, le pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta), le páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas na páirtnéireachta cláraithe), le sainchónaí agus/nó gnáthchónaí agus le héagmais taifid choiriúil, ar doiciméad é ar chuir na Ballstáit in iúl é i gcomhréir le pointe (c) d'Airteagal 24(1), beidh foirm chaighdeánach ilteangach mar a leagtar amach sa Rialachán seo ag gabháil leis.

2.   Na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha dá dtagraítear i mír 1, eiseoidh údarás iad agus beidh a ndáta eisiúna orthu chomh maith le síniú agus, i gcás inarb infheidhme, séala nó stampa an údaráis eisiúna.

Airteagal 8

Úsáid foirmeacha caighdeánacha ilteangacha

1.   Beidh na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha dá dtagraítear in Airteagal 7(1) ceangailte leis na doiciméid phoiblí dá dtagraítear sa mhír sin, úsáidfear iad mar áis don aistriúchán agus ní bheidh aon luach dlíthiúil acu iad féin.

2.   Ní bheidh na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha ina sleachta as aon cheann de na nithe seo a leanas:

(a)

taifid ar stádas sibhialta;

(b)

cóipeanna focal ar fhocal de thaifid ar stádas sibhialta;

(c)

sleachta ilteangacha as taifid ar stádas sibhialta;

(d)

sleachta ilteangacha agus códaithe as taifid ar stádas sibhialta; nó

(e)

deimhnithe ilteangacha agus códaithe ar stádas sibhialta.

3.   Ní fhéadfar leas a bhaint as foirmeacha caighdeánacha ilteangacha ach amháin i mBallstát seachas an Ballstát inar eisíodh iad.

Airteagal 9

A mbeidh sna foirmeacha caighdeánacha ilteangacha

1.   Beidh rannán caighdeánach i ngach foirm chaighdeánach ilteangach, ina mbeidh na heilimintí seo a leanas:

(a)

teideal na foirme caighdeánaí ilteangaí;

(b)

an bunús dlí chun an fhoirm chaighdeánach ilteangach a eisiúint;

(c)

tagairt don Bhallstát ina n-eisítear an fhoirm chaighdeánach ilteangach;

(d)

bosca le haghaidh “Fógra Tábhachtach”;

(e)

bosca ina mbeadh “Nóta don údarás eisiúna”;

(f)

roinnt ceannteideal iontrála caighdeánach agus na huimhreacha cóid a ghabhann leo; agus

(g)

bosca don “Síniú”.

2.   Na rannáin chaighdeánacha atá le bheith sna foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a bhaineann le breith, le deimhniú an bhfuil duine beo, le bás, le pósadh, (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta), le páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas na páirtnéireachta cláraithe), le sainchónaí agus/nó gnáthchónaí agus le héagmais taifid choiriúil, agus gluaiseanna ilteangacha do na ceannteidil iontrála chaighdeánacha, leagtar amach iad in Iarscríbhinn I go hIarscríbhinn XI, faoi seach.

3.   I gcás inarb infheidhme, beidh an méid a leanas i ngach foirm chaighdeánach ilteangach: rannán neamhchaighdeánach ina mbeidh ceannteidil iontrála a bhaineann go sonrach le tír ar leith ina léireofar a bhfuil sa doiciméad poiblí lena mbeidh an fhoirm chaighdeánach ilteangach ceangailte, agus uimhreacha cóid na gceannteideal iontrála sin.

4.   Déanfaidh na Ballstáit na ceannteidil iontrála a bhaineann go sonrach le tír ar leith dá dtagraítear i mír 3 den Airteagal seo a chur in iúl don Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 24(2).

5.   Beidh gluais ilteangach do na ceannteidil iontrála chaighdeánacha agus na ceannteidil iontrála chaighdeánacha a bhaineann go sonrach le tír ar leith i ngach ceann de theangacha oifigiúla institiúidí an Aontais i ngach foirm chaighdeánach ilteangach freisin.

Airteagal 10

Teangacha ina n-eisítear na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha

1.   Déanfaidh an t-údarás eisiúna an fhoirm chaighdeánach ilteangacha a líonadh isteach i dteanga oifigiúil a Bhallstáit nó, má tá níos mó ná teanga oifigiúil amháin ag an mBallstát sin, i dteanga oifigiúil nó i gceann de theangacha oifigiúla na háite ina n-eisítear an fhoirm chaighdeánach ilteangach.

2.   Déanfar rannán caighdeánach na bhfoirmeacha caighdeánacha ilteangacha agus ceannteidil iontrála na bhfoirmeacha sin a bhaineann go sonrach le tír ar leith a eisiúint go comhuaineach sa dá theanga seo a leanas:

(a)

teanga oifigiúil an Bhallstáit ina n-eisítear an fhoirm chaighdeánach ilteangach nó, má tá níos mó ná teanga oifigiúil amháin ag an mBallstát sin, teanga oifigiúil nó ceann de theangacha oifigiúla na háite ina n-eisítear an fhoirm chaighdeánach ilteangach, ar ceann de theangacha oifigiúla institiúidí an Aontais í an teanga sin; agus

(b)

teanga oifigiúil an Bhallstáit ina bhfuiltear chun an doiciméad poiblí lena bhfuil an fhoirm chaighdeánach ilteangach ceangailte a chur i láthair nó, má tá níos mó ná teanga oifigiúil amháin ag an mBallstát sin, teanga oifigiúil nó ceann de theangacha oifigiúla na háite ina bhfuiltear chun an doiciméad poiblí lena bhfuil an fhoirm chaighdeánach ilteangach ceangailte a chur i láthair, ar ceann de theangacha oifigiúla institiúidí an Aontais í an teanga sin freisin.

3.   An rannán caighdeánach agus na ceannteidil iontrála a bhaineann go sonrach le tír ar leith a eiseofar sa dá theanga dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo agus an ghluais ilteangach dá dtagraítear in Airteagal 9(5), déanfar iad a áireamh in aon fhoirm chaighdeánach ilteangach amháin.

Airteagal 11

Táille chun foirm chaighdeánach ilteangach a fháil

D'fhonn saorchúrsaíocht doiciméad poiblí laistigh den Aontas a éascú tuilleadh, áiritheoidh na Ballstáit nach mó an táille chun foirm chaighdeánach ilteangach a fháil ná costas táirgthe na foirme caighdeánaí ilteangaí nó nach mó ná costas táirgthe an doiciméid phoiblí a ghabhann léi é, cibé acu is lú.

Airteagal 12

Leaganacha leictreonacha d'fhoirmeacha caighdeánacha ilteangacha

Beidh foirmeacha caighdeánacha ilteangacha samplacha do gach Ballstát ar an Tairseach Eorpach don r-Cheartas, ar foirmeacha iad maidir le breith, le deimhniú an bhfuil duine beo, le bás, le pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta) agus, i gcás inarb infheidhme, le páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas na páirtnéireachta cláraithe), le sainchónaí agus/nó gnáthchónaí agus le héagmais taifid choiriúil, agus a bhunófar i gcomhréir leis an Rialachán seo i ngach ceann de theangacha oifigiúla institiúidí an Aontais agus áireofar orthu an méid seo a leanas:

(a)

na rannáin chaighdeánacha a leagtar amach in Iarscríbhinní I go XI; agus

(b)

na ceannteidil iontrála a bhaineann go sonrach le tír ar leith a chuir na Ballstáit in iúl don Choimisiún i gcomhréir le hAirteagal 24(2).

CAIBIDIL IV

IARRATAÍ AR FHAISNÉIS AGUS AR CHOMHAR RIARACHÁIN

Airteagal 13

Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh

Úsáidfear Córas Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh (“IMI”) a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 chun críocha Airteagal 14, Airteagal 16 agus Airteagal 22 (1) agus (2) den Rialachán seo.

Airteagal 14

Iarrataí ar fhaisnéis i gcásanna ina bhfuil amhras réasúnach ann

1.   I gcás ina bhfuil amhras réasúnach ar údaráis Bhallstáit a gcuirtear doiciméad poiblí nó cóip dheimhnithe de ina láthair maidir le barántúlacht an doiciméid phoiblí nó na cóipe deimhnithe de, déanfaidh siad an t-amhras sin a dhíbirt trí na céimeanna seo a leanas a ghlacadh:

(a)

seiceáil a dhéanamh ar na múnlaí atá ar fáil de dhoiciméid phoiblí i dtaisclann IMI dá dtagraítear in Airteagal 22;

(b)

má bhíonn amhras fós orthu, iarraidh ar fhaisnéis a chur i láthair trí IMI:

(i)

chuig an údarás a d'eisigh an doiciméad poiblí nó, i gcás inarb infheidhme, chuig an údarás a rinne an chóip dheimhnithe, nó chuig an dá údarás; nó

(ii)

chuig an údarás lárnach ábhartha.

2.   Féadfaidh amhras réasúnach maidir le barántúlacht doiciméid phoiblí nó na cóipe deimhnithe de dá dtagraítear i mír 1 a bheith ag baint go háirithe leis na nithe seo a leanas:

(a)

barántúlacht an tsínithe,

(b)

an cháil ina raibh an duine a shínigh an doiciméad ag gníomhú,

(c)

céannacht an tséala nó an stampa,

(d)

go ndearnadh an doiciméad a bhrionnú nó go ndearnadh crioscaíl leis.

3.   Leagfar amach sna hiarrataí ar fhaisnéis a dhéanfar faoin Airteagal seo na forais ar a bhfuil siad bunaithe.

4.   Ag gabháil le hiarrataí ar fhaisnéis a dhéanfar faoin Airteagal seo, beidh cóip den doiciméad poiblí lena mbaineann nó cóip dheimhnithe de, a tarchuireadh go leictreonach trí bhíthinn IMI. Ní bheidh iarrataí den sórt sin ná aon fhreagra ar na hiarrataí sin faoi réir aon chánach, dleachta ná muirir.

5.   Tabharfaidh na húdaráis freagra ar iarrataí ar fhaisnéis a dhéanfar faoin Airteagal seo laistigh den tréimhse is giorra is féidir agus, ar aon chuma, laistigh de thréimhse nach mó ná cúig lá oibre nó 10 lá oibre i gcás ina bpróiseálfar an iarraidh trí údarás lárnach.

I gcásanna eisceachtúla, i gcás nach féidir cloí leis na teorainneacha ama dá dtagraítear sa chéad fhomhír, tiocfaidh an t-údarás iarrtha agus an t-údarás iarrthach ar chomhaontú maidir le síneadh a chur leis an teorainn ama.

6.   Mura ndéanfar barántúlacht an doiciméid phoiblí nó chóip dheimhnithe an doiciméid sin a dhearbhú, ní bheidh sé d'oibleagáid ar an údarás iarrthach iad a phróiseáil.

Airteagal 15

Ainmniú údarás lárnach

1.   Chun críocha an Rialacháin seo, ainmneoidh gach Ballstát údarás lárnach amháin ar a laghad.

2.   I gcás ina mbeidh níos mó ná údarás lárnach amháin ainmnithe ag Ballstát, ainmneoidh sé an t-údarás lárnach a bhféadfar aon chumarsáid a sheoladh chuige le tarchur chuig an údarás iomchuí laistigh den Bhallstát sin.

Airteagal 16

Feidhmeanna údarás lárnach

Cuirfidh údaráis lárnacha cúnamh ar fáil maidir le hiarrataí ar fhaisnéis de bhun Airteagal 14, agus déanfaidh siad an méid a leanas go háirithe:

(a)

na hiarrataí sin a tharchur, a fháil agus, i gcás inar gá, freagra a thabhairt orthu; agus

(b)

soláthróidh siad an fhaisnéis atá riachtanach maidir leis na hiarrataí sin.

CAIBIDIL V

GAOL LE FORÁLACHA EILE DE DHLÍ AN AONTAIS AGUS LE HIONSTRAIMÍ EILE

Airteagal 17

Gaol le forálacha eile de dhlí an Aontais

1.   Beidh an Rialachán seo gan dochar d'fheidhmiú fhorálacha eile de dhlí an Aontais maidir le dlisteanú, foirmiúlacht chomhchosúil, nó foirmiúlachtaí eile, agus comhlánóidh sé forálacha den sórt sin.

2.   Tá an Rialachán seo gan dochar d'fheidhmiú dhlí an Aontais maidir le sínithe leictreonacha agus aitheantas leictreonach.

3.   Tá an Rialachán seo gan dochar d'úsáid córas eile um chomhar riaracháin bunaithe ag dlí an Aontais lena ndéantar foráil maidir le malartú faisnéise idir na Ballstáit i réimsí ar leith.

Airteagal 18

Leasú ar Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012

San Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:

“9.

Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na […] ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 (*): Airteagal 14 agus Airteagal 16 agus Airteagal 22(1) agus (2).

Airteagal 19

Gaol le coinbhinsiúin, comhaontuithe agus socruithe idirnáisiúnta

1.   Tá an Rialachán seo gan dochar do chur i bhfeidhm na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta ar páirtí nó páirtithe iontu Ballstát amháin nó níos mó tráth a nglacfar an Rialachán seo agus a bhaineann le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

2.   D'ainneoin mhír 1, beidh forlámhas ag an Rialachán seo, i ndáil le hábhair a mbeidh sé infheidhme maidir leo, agus a mhéid a fhoráiltear ann, ar fhorálacha eile atá i gcomhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha nó i socruithe a thabharfaidh na Ballstáit i gcrích sa chaidreamh idir na Ballstáit sin atá mar pháirtithe ann.

3.   Tá an tAirteagal seo gan dochar d'Airteagal 1(1a).

4.   Ní chuirfear bac ar na Ballstáit, leis an Rialachán seo, comhaontuithe agus socruithe idirnáisiúnta a chaibidliú, a thabhairt i gcrích, a aontú, a leasú nó a chur i bhfeidhm le tríú stáit maidir le dlisteanú nó foirmiúlacht chomhchosúil i ndáil le doiciméid phoiblí maidir le hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo, agus a eisíonn údaráis na mBallstát nó tríú tíortha le hiad a úsáid i gcaidreamh idir na Ballstáit agus na tríú tíortha lena mbaineann. Ní chuirfear bac ar na Ballstáit, leis an Rialachán seo, ó chinneadh a dhéanamh maidir le glacadh le haontachas páirtithe conarthacha nua i gcomhaontuithe agus socruithe den sórt sin a bhfuil Ballstát amháin nó níos mó ná Ballstát amháin ina pháirtí ann nó a bhféadfaidís a chinneadh go mbeidís ina bpáirtithe ann.

CAIBIDIL VI

FORÁLACHA GINEARÁLTA AGUS CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 20

Cuspóir a theorannú

1.   Le malartú agus tarchur faisnéise agus doiciméad idir na Ballstáit de bhun an Rialacháin seo fónfar don chuspóir sonrach go ndéanfaidh údaráis inniúla barántúlacht doiciméad poiblí a fhíorú trí IMI agus don chuspóir sin amháin.

2.   Tá an Rialachán seo gan dochar do chur i bhfeidhm dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid phoiblí.

Airteagal 21

Faisnéis maidir le hábhar an Rialacháin seo

Cuirfidh an Coimisiún agus na Ballstáit faisnéis i ndáil le hábhar an Rialacháin seo ar fáil trí mheáin iomchuí, lena n-áirítear tríd an Tairseach Eorpach don r-Cheartas agus trí láithreáin ghréasáin údaráis na mBallstát.

Airteagal 22

Faisnéis maidir le húdaráis lárnacha agus sonraí teagmhála

1.   Faoin 16 Lúnasa 2018, bainfidh na Ballstáit leas as IMI leis an méid seo a leanas a chur in iúl:

(a)

an t-údarás lárnach nó na húdaráis lárnacha arna ainmniú nó arna n-ainmniú de bhun Airteagal 15(2), in éineacht lena sonraí teagmhála agus, i gcás inarb ábhartha, an t-údarás arna ainmniú de bhun Airteagal 15(2);

(b)

múnlaí do na doiciméid phoiblí is mó a úsáidtear de réir a ndlí náisiúnta faoi seach nó, i gcás nach mbeidh ann do mhúnla amháin, faisnéis faoi na gnéithe sonracha a bhaineann leis an doiciméad poiblí lena mbaineann; agus

(c)

leaganacha gan ainmneacha de dhoiciméid bhrionnaithe a aimsíodh.

2.   Bainfidh na Ballstáit leas as IMI le hathruithe ar bith a dhéanfar ina dhiaidh sin ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a chur in iúl.

3.   Cuirfidh an Coimisiún an méid seo a leanas ar fáil don phobal trí mheán iomchuí ar bith:

(a)

an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1;

(b)

aon fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 atá ar fáil go poiblí faoi dhlí an Bhallstáit arb iad a údaráis a d'eisigh an doiciméad poiblí.

Airteagal 23

Malartú dea-chleachtais

1.   Bunófar coiste ad hoc ar a mbeidh ionadaithe ón gCoimisiún agus ó na Ballstáit agus beidh ionadaí an Choimisiúin ina chathaoirleach air.

2.   Déanfaidh an coiste ad hoc dá dtagraítear i mír 1 aon bheart atá riachtanach chun cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a éascú, go háirithe trí mhalartú agus nuashonrú rialta dea-chleachtais a éascú maidir leis na nithe seo a leanas:

(a)

cur i bhfeidhm an Rialacháin seo idir na Ballstáit;

(b)

cosc ar chalaois a bhaineann le doiciméid phoiblí, cóipeanna deimhnithe agus aistriúcháin dheimhnithe;

(c)

úsáid leaganacha leictreonacha de dhoiciméid phoiblí;

(d)

úsáid foirmeacha caighdeánacha ilteangacha;

(e)

doiciméid bhrionnaithe a bhraitear.

Airteagal 24

Faisnéis atá le cur in iúl ag na Ballstáit

1.   Faoin 16 Lúnasa 2018, cuirfidh na Ballstáit an méid seo a leanas in iúl don Choimisiún:

(a)

na teangacha a nglacfaidh siad leo le go gcuirfear na doiciméid phoiblí faoi bhráid a n-údarás de bhun phointe (a) d'Airteagal 6(1);

(b)

liosta táscach de dhoiciméid phoiblí a thagann faoi raon feidhme an Rialacháin seo;

(c)

an liosta doiciméad poiblí lenar féidir foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a cheangal mar áis chuí aistriúcháin;

(d)

na liostaí de na daoine atá cáilithe, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, aistriúcháin dheimhnithe a dhéanamh, i gcás inarb ann do liostaí den sórt sin;

(e)

liosta táscach de na cineálacha údarás a dtugtar de chumhacht dóibh leis an dlí náisiúnta cóipeanna deimhnithe a dhéanamh;

(f)

faisnéis a bhaineann leis na modhanna inar féidir aistriúcháin dheimhnithe agus cóipeanna deimhnithe a shainaithint; agus

(g)

faisnéis faoi na gnéithe sonracha a bhaineann le cóipeanna deimhnithe.

2.   Faoin 16 Feabhra 2017, cuirfidh gach Ballstát in iúl don Choimisiún, ina theanga oifigiúil nó ina theangacha oifigiúla, ar ceann nó cinn de theangacha oifigiúla institiúidí an Aontais í nó iad, na ceannteidil iontrála a bhaineann go sonrach le tír ar leith atá le cur sna foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a bhaineann le breith, le deimhniú an bhfuil duine beo, le bás, le pósadh (lena n-áirítear an cumas chun pósadh agus an stádas pósta) agus, i gcás inarb infheidhme, le páirtnéireacht chláraithe (lena n-áirítear an cumas dul i mbun páirtnéireacht chláraithe agus stádas na páirtnéireachta cláraithe), le sainchónaí agus/nó gnáthchónaí agus le héagmais taifid choiriúil.

3.   Faoin 16 Feabhra 2018, déanfaidh an Coimisiún liostaí na gceannteideal iontrála a bhaineann go sonrach le tír ar leith a fhaightear de bhun mhír 2 a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus ar an Tairseach Eorpach don r-Cheartas i dteangacha oifigiúla ar fad institiúidí an Aontais.

4.   Cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún athruithe ar bith a dhéanfar ina dhiaidh sin ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2.

5.   Cuirfidh an Coimisiún an méid seo a leanas ar fáil go poiblí tríd an Tairseach Eorpach don r-Cheartas:

(a)

an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (a) go (f) de mhír 1; agus

(b)

an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (g) de mhír 1 atá ar fáil go poiblí faoi dhlí an Bhallstáit a ndearna a údaráis an chóip dheimhnithe.

Airteagal 25

Leasú ar na ceannteidil iontrála a bhaineann go sonrach le tír ar leith sna foirmeacha caighdeánacha ilteangacha

1.   Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoi aon leasuithe a dhéanfar ar na ceannteidil iontrála a bhaineann go sonrach le tír ar leith agus dá dtagraítear in Airteagal 24(2).

2.   Foilseoidh an Coimisiún leasuithe, dá dtagraítear i mír 1, ar na ceannteidil iontrála a bhaineann go sonrach le tír ar leith in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

3.   Cuirfidh an Coimisiún leasuithe, dá dtagraítear i mír 1, ar na ceannteidil iontrála a bhaineann go sonrach le tír ar leith ar fáil go poiblí tríd an Tairseach Eorpach don r-Cheartas agus leasóidh sé na foirmeacha caighdeánacha ilteangacha do gach Ballstát dá réir.

Airteagal 26

Athbhreithniú

1.   Roimh an 16 Feabhra 2024, agus gach trí bliana ar a dhéanaí ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, lena n-áirítear meastóireacht ar aon taithí phraiticiúil a bheidh ábhartha do chomhar idir na húdaráis lárnacha. Sa tuarascáil sin beidh meastóireacht freisin ar a iomchuí is a bheidh an méid seo a leanas:

(a)

raon feidhme an Rialacháin seo a shíneadh chuig doiciméid phoiblí a bhaineann le hábhair seachas na cinn sin dá dtagraítear in Airteagal 2 agus i bpointe (a) de mhír 2 den Airteagal seo;

(b)

i gcás síneadh ar an raon feidhme dá dtagraítear i bpointe (a) den mhír seo, bunú na bhfoirmeacha caighdeánacha ilteangacha do dhoiciméid phoiblí a bhaineann leis na nithe a aithnítear faoi phointe (a) den mhír seo a fhéadfar a chumhdach faoi raon feidhme an Rialacháin seo má chuirtear síneadh leis; agus

(c)

córais leictreonacha a úsáid chun doiciméid phoiblí a tharchur go díreach agus an malartú faisnéise idir údaráis na mBallstát d'fhonn aon deis calaoise sna hábhair a chumhdaítear leis an Rialachán seo a eisiamh.

2.   Faoin 16 Feabhra 2021, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa, ar tuarascáil mheasúnachta í maidir lena iomchuí atá sé:

(a)

síneadh a chur le raon feidhme an Rialacháin seo chun na nithe seo a leanas a chumhdach:

(i)

doiciméid phoiblí a bhaineann le stádas dlíthiúil agus le hionadaíocht cuideachta nó gnóthais eile;

(ii)

dioplómaí, deimhnithe agus cruthúnas eile ar cháilíochtaí foirmiúla; agus

(iii)

doiciméid phoiblí lena bhfianaítear míchumas a aithnítear go hoifigiúil;

(b)

bunú foirmeacha caighdeánacha ilteangacha a bhaineann leis na nithe seo a leanas:

(i)

na doiciméid phoiblí dá dtagraítear in Airteagal 2(1) agus nach mbunaítear foirmeacha caighdeánacha ilteangacha lena n-aghaidh faoin Rialachán seo; agus

(ii)

doiciméid phoiblí a bhaineann le hábhair a shainaithnítear faoi phointe (a) den mhír seo a fhéadfar a chumhdach faoi raon feidhme an Rialacháin seo má chuirtear síneadh leis;

(c)

úsáid córas leictreonach chun doiciméid phoiblí a tharchur go díreach agus an malartú faisnéise idir údaráis na mBallstát ionas nach mbeadh aon deis ann calaois a dhéanamh i dtaca leis na hábhair a chumhdaítear faoin Rialachán.

3.   Beidh moltaí le haghaidh oiriúnuithe ag gabháil leis na tuarascálacha sin dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2, i gcás inarb iomchuí, go háirithe maidir le síneadh a chur le raon feidhme an Rialacháin seo ionas go gcumhdófaí doiciméid phoiblí a bhaineann le hábhair nua dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 agus pointe (a) de mhír 2 maidir le foirmeacha caighdeánacha ilteangacha nua a bhunú, dá dtagraítear sin i bpointe (b) de mhír 1 agus i bpointe (b) de mhír 2 agus córais leictreonacha a úsáid chun doiciméid phoiblí a tharchur go díreach agus chun faisnéis a mhalartú idir údaráis na mBallstát dá dtagraítear i bpointe (c) de mhír 1 agus i bpointe (c) de mhír 2.

Airteagal 27

Teacht i bhfeidhm

1.   Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.   Beidh feidhm aige ón 16 Feabhra 2019, cé is moite de:

(a)

Airteagal 24(2) a mbeidh feidhm aige ón 16 Feabhra 2017;

(b)

Airteagal 12 agus Airteagal 24(3) a mbeidh feidhm aige ón 16 Feabhra 2018; agus

(c)

Airteagal 22 agus Airteagal 24(1), a mbeidh feidhm acu ón 16 Lúnasa 2018;

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile is go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 6 Iúil 2016.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

I. KORČOK


(1)  IO C 327, 12.11.2013, lch. 52

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 4 Feabhra 2014 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus seasamh ón gComhairle ar an gcéad léamh an 10 Márta 2016 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil). Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 10 Bealtaine 2016.

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le comhar riaracháin trí Chóras Faisnéise an Mhargaidh Inmheánaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2008/49/CE ón gCoimisiún (“Rialachán IMI”) (IO L 316, 14.11.2012, lch. 1).

(4)  Treoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 1995 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 281, 23.11.1995, lch. 31).

(5)  Rialachán (CEE, Euratom) Uimh. 1182/71 ón gComhairle an 3 Meitheamh 1971 lena gcinntear na rialacha is infheidhme maidir le tréimhsí, dátaí agus teorainneacha ama(IO L 124, 8.6.1971, lch. 1).

(6)  Rialachán (CE) Uimh. 2201/2003 ón gComhairle an 27 Samhain 2003 maidir le dlínse agus aithint agus forghníomhú breithiúnas i gcúrsaí pósta agus i gcúrsaí freagrachta tuismitheoirí, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1347/2000 (IO L 338, 23.12.2003, lch. 1).

(7)  Treoir 2005/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Meán Fómhair 2005 maidir le cáilíochtaí gairmiúla a aithint (IO L 255, 30.9.2005, lch. 22).

(8)  Treoir 2006/123/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2006 maidir le seirbhísí sa mhargadh inmheánach (IO L 376, 27.12.2006, lch. 36).

(9)  Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme (IO L 284., 30.10.2009, lch. 1).

(10)  Treoir 93/109/CE ón gComhairle an 6 Nollaig 1993 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú cheart shaoránaigh an Aontais chun vótála agus chun bheith ina n-iarrthóirí i dtoghcháin Pharlaimint na hEorpa, ar saoránaigh iad a bhfuil cónaí orthu i mBallstát nach náisiúnaigh de iad (IO L 329., 30.12.1993, lch. 34).

(11)  Treoir 94/80/CE ón gComhairle an 19 Nollaig 1994 lena leagtar síos socruithe mionsonraithe maidir leis an gceart chun vóta a chaitheamh agus chun seasamh mar iarrthóir i dtoghcháin bhardasacha a chur i bhfeidhm ag saoránaigh an Aontais a bhfuil cónaí orthu i mBallstát nach náisiúnaigh ann iad (IO L 368, 31.12.1994, lch. 38).


IARSCRÍBHINN I

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN II

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN III

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN IV

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN V

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN VI

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN VII

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN VIII

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN IX

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN X

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

IARSCRÍBHINN XI

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

Image

Téacs an íomhá

26.7.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 200/137


RIALACHÁN (AE, Euratom) 2016/1192 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 6 Iúil 2016

maidir le dlínse ag an gcéad chéim a aistriú chuig an gCúirt Ghinearálta i ndíospóidí idir an tAontas Eorpach agus a sheirbhísigh

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 256(1), an chéad mhír agus an dara mír d'Airteagal 257, agus an dara mír d'Airteagal 281 de,

Ag féachaint don Chonradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 106a(1) de,

Ag féachaint don iarraidh ón gCúirt Bhreithiúnais,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún Eorpach (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Foráiltear le hAirteagal 48 de Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, arna leasú le Rialachán (AE, Euratom) 2015/2422 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (3), maidir leis an gCúirt Ghinearálta, a bhfuil 40 Breitheamh uirthi amhail ón 25 Nollaig 2015, go bhfuil 47 mBreitheamh le bheith uirthi amhail ón 1 Meán Fómhair 2016, agus beirt Bhreithiúna in aghaidh an Bhallstáit le bheith uirthi amhail ón 1 Meán Fómhair 2019.

(2)

Mar a léirítear in aithris 9 de Rialachán (AE, Euratom) 2015/2422, ba cheart dlínse ag an gcéad chéim a aistriú chuig an gCúirt Ghinearálta i ndíospóidí idir an tAontas agus a sheirbhísigh faoi Airteagal 270 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) bheith ag gabháil leis an méadú de sheachtar a dhéanfar an 1 Meán Fómhair 2016 ar líon na mBreithiúna a bheidh ar an gCúirt Ghinearálta. Leis an aistriú dlínse sin, glactar leis, i gcomhréir le hAirteagal 256(1) CFAE, go ndéanfaí an Binse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh (“Binse na Seirbhíse Sibhialta”) a dhíscaoileadh.

(3)

Dá réir sin, ba cheart dlínse ag an gcéad chéim a thabhairt don Chúirt Ghinearálta i ndíospóidí idir gach institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht, de pháirt amháin, agus a seirbhísigh, den pháirt eile, ar díospóidí iad a dtugtar dlínse ina leith do Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

(4)

Is gá, dá bhrí sin, Cinneadh 2004/752/CE, Euratom ón gComhairle (4) agus Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 979/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) a aisghairm, agus Prótacal Uimh. 3 a leasú chomh maith.

(5)

Ba cheart don Chúirt Ghinearálta na cásanna a bhaineann le seirbhís shibhialta an Aontais Eorpaigh a thriail agus tréithe sonracha na ndíospóidí sa réimse sin á gcur san áireamh aici, lena n-áirítear trí scrúdú a dhéanamh ar na bealaí a d'fhéadfadh a bheith ann chun teacht ar réiteach cairdiúil ag gach céim den nós imeachta.

(6)

Thairis sin, d'fhonn a áirithiú go seolfar na himeachtaí go héifeachtúil sna cásanna a bheidh ar feitheamh os comhair Bhinse na Seirbhíse Sibhialta ar dháta an aistrithe, agus chun na rialacha a leagan síos a bheidh infheidhme maidir leis na hachomhairc a bheidh idir lámha amhail ar an dáta sin, nó a thionscnófar ina dhiaidh sin, i gcoinne bhreitheanna an Bhinse sin, ba cheart foráil a dhéanamh do shocruithe idirthréimhseacha iomchuí i ndáil le cásanna a bhaineann le seirbhís shibhialta an Aontais Eorpaigh a aistriú chuig an gCúirt Ghinearálta,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Aisghairtear Cinneadh 2004/752/CE, Euratom agus Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 979/2012.

Airteagal 2

Leasaítear Prótacal Uimhir 3 mar a leanas:

(1)

Cuirtear an t-airteagal seo a leanas isteach:

“Airteagal 50a

1.   Déanfaidh an Chúirt Ghinearálta dlínse a fheidhmiú ag an gcéad chéim i ndíospóidí idir an tAontas agus a sheirbhísigh faoi mar a thagraítear dóibh in Airteagal 270 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, lena n-áirítear díospóidí idir gach institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht, de pháirt amháin, agus a seirbhísigh, den pháirt eile, ar díospóidí iad a dtugtar dlínse ina leith do Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

2.   Ag gach céim den nós imeachta, lena n-áirítear tráth taiscthe an iarratais, féadfaidh an Chúirt Ghinearálta scrúdú a dhéanamh ar na bealaí a d'fhéadfadh a bheith ann chun teacht ar réiteach cairdiúil ar an díospóid agus féadfaidh sí iarracht a dhéanamh socrú den sórt sin a éascú.”.

(2)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 62c:

“Airteagal 62c

Leagfar amach in Iarscríbhinn a ghabhann leis an Reacht seo na forálacha a bhaineann le dlínse, comhdhéanamh, eagrú agus nós imeachta aon chúirte speisialaithe arna bunú faoi Airteagal 257 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.”.

(3)

Scriostar Iarscríbhinn I.

Airteagal 3

Na cásanna a bheidh ar feitheamh os comhair Bhinse na Seirbhíse Sibhialta an 31 Lúnasa 2016, aistreofar chuig an gCúirt Ghinearálta iad. Leanfaidh an Chúirt Ghinearálta de bheith ag déileáil leis na cásanna sin amhail ag an staid ina mbeidh siad ar an dáta sin agus i gcomhréir lena Rialacha Nós Imeachta. I gcás ina n-aistreofar cás chuig an gCúirt Ghinearálta tar éis an chuid ó bhéal den nós imeachta a bheith tugtha chun críche, déanfar an chéim sin den nós imeachta a athoscailt.

Airteagal 4

D'ainneoin phointe (3) d'Airteagal 2 den Rialachán seo, leanfaidh Airteagal 9 go hAirteagal 12 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Prótacal Uimh. 3 d'fheidhm a bheith acu maidir leis na hachomhairc i gcoinne breitheanna Bhinse na Seirbhíse Sibhialta a bheidh tugtha os comhair na Cúirte Ginearálta amhail ar an 31 Lúnasa 2016 nó a thionscnófar tar éis an dáta sin. Má dhéanann an Chúirt Ghinearálta breith de chuid Bhinse na Seirbhíse Sibhialta a chur ar ceal ach go measann sí nach gceadaíonn staid na n-imeachtaí breith a thabhairt, déanfaidh sí an cás a tharchur chuig dlísheomra eile seachas an dlísheomra a thug breith ar an achomharc.

Airteagal 5

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an chéad lá den mhí i ndiaidh mhí a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Meán Fómhair 2016.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 6 Iúil 2016.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

M. SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

I. KORČOK


(1)  Tuairim an 22 Feabhra 2016 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 9 Meitheamh 2016 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 24 Meitheamh 2016.

(3)  Rialachán (AE, Euratom) 2015/2422 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (IO L 341, 24.12.2015, lch. 14).

(4)  Cinneadh 2004/752/CE, Euratom ón gComhairle an 2 Samhain 2004 ag bunú an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh (IO L 333, 9.11.2004, lch. 7).

(5)  Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 979/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 a bhaineann le Breithiúna sealadacha de chuid an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh (IO L 303, 31.10.2012, lch. 83).


Ceartúchán

26.7.2016   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 200/140


Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Coiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle

( Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L 347 Eagrán Speisialta Gaeilge an 20 Nollaig 2013 )

1.

Sa Rialachán seo tríd síos, cuirtear an leagan cuí gramadaí de na focail “cuspóir sonrach” in ionad an leagain chomhfhreagraigh den fhocal “sainchuspóir”.

2.

Sa Rialachán seo tríd síos, cuirtear an leagan cuí gramadaí den fhocal “briseadh” in ionad an leagain chomhfhreagraigh den fhocal “idirbhriseadh”.

3.

Sa Rialachán seo tríd síos, cuirtear an leagan cuí gramadaí den fhocal “clárthréimhse” in ionad an leagain chomhfhreagraigh de na focail “tréimhse cláraithe”.

4.

Sa Rialachán seo tríd síos, cuirtear an leagan cuí gramadaí den fhocal “clárthréimhse” in ionad an leagain chomhfhreagraigh de na focail “tréimhse clárúcháin”.

5.

Sa Rialachán seo tríd síos, cuirtear an leagan cuí gramadaí den fhocal “luamhánú” in ionad an leagain chomhfhreagraigh den fhocal “giaráil”.

6.

Sa Rialachán seo tríd síos, cuirtear an leagan cuí gramadaí de na focail “rialacha coiteanna” in ionad an leagain chomhfhreagraigh den fhocal “comhrialacha”.

7.

Sa Rialachán seo tríd síos, cuirtear an leagan cuí gramadaí de na focail “ranníocaíocht airgeadais” in ionad an leagain chomhfhreagraigh de na focail “rannchuidiú airgeadais”.

8.

Sa Rialachán seo tríd síos, cuirtear an leagan cuí gramadaí de na focail “fás cliste, inbhuanaithe agus cuimsitheach” in ionad an leagain chomhfhreagraigh de na focail “fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach”.

9.

Leathanach 320, fonóta 3:

in ionad:

“(3)

IO L 47, 17.2.2011, lch. 1, …”,

léitear:

“(3)

IO L 47, 17.2.2012, lch. 1, …”.

10.

Leathanach 322, aithris 16, an chéad abairt:

in ionad:

“(16)

Ar mhaithe le rannchuidiú Chistí SIE a uasmhéadú …”,

léitear:

“(16)

Ar mhaithe le ranníocaíochtaí Chistí SIE a uasmhéadú …”.

11.

Leathanach 326, aithris 40:

in ionad:

“(40)

Ba cheart na ranníocaíochtaí ag Ballstáit a chéimniú amach thar na blianta 2014, 2015 agus 2016 …”,

léitear:

“(40)

Ba cheart na rannchuidithe ag Ballstáit le hionstraimí airgeadais comhpháirteacha um ráthaíocht neamhchaidhpeáilte agus urrúsúchán i bhfabhar FBManna a chéimniú thar na blianta 2014, 2015 agus 2016 …”.

12.

Leathanach 326, aithris 41:

in ionad:

“(41)

I gcás idirbheart urrúsúcháin, ba cheart a áirithiú ag tráth dúnta cláir go bhfuil méid a chomhfhreagraíonn do rannchuidiú an Aontais …”,

léitear:

“(41)

I gcás idirbheart urrúsúcháin, ba cheart a áirithiú ag tráth dúnta cláir go bhfuil méid a chomhfhreagraíonn do ranníocaíocht an Aontais …”.

13.

Leathanach 326, aithris 42:

in ionad:

“(42)

Ba cheart an tsolúbthacht a bheith ag údaráis bhainistíochta acmhainní ó na cláir a rannchuidiú …”,

léitear:

“(42)

Ba cheart an tsolúbthacht a bheith ag údaráis bhainistíochta acmhainní ó na cláir a ranníoc …”.

14.

Leathanach 327, aithris 46:

in ionad:

“… agus rialacha breise maidir le húsáid na n-acmhainní a leagan síos tar éis dheireadh na tréimhse incháilitheachta.”,

léitear:

“… agus rialacha breise maidir le hathúsáid na n-acmhainní a leagan síos tar éis dheireadh na tréimhse incháilitheachta.”.

15.

Leathanach 329, aithris 64, an ceathrú abairt:

in ionad:

“(64)

I gcás oibríochta ina bhfuil infheistíocht i mbonneagar nó infheistíocht tháirgiúil, … ba cheart go ndéanfadh oibríocht den sórt sin an rannchuidiú ó Chistí SIE a aisíoc…. Is iomchuí gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CSE …, agus is iomchuí rannchuidithe le hionstraimí airgeadais nó uathu a eisiamh.”,

léitear:

“(64)

I gcás oibríocht ina bhfuil infheistíocht i mbonneagar nó infheistíocht tháirgiúil, … ba cheart d'oibríocht den sórt sin an ranníocaíocht ó Chistí SIE a aisíoc…. Is iomchuí gníomhaíochtaí a fhaigheann tacaíocht ó CSE …, agus is iomchuí ranníocaíochtaí le hionstraimí airgeadais nó uathu a eisiamh.”.

16.

Leathanach 329, aithris 69:

in ionad:

“… is gá comhrialacha a leagan síos maidir le réamh-mhaoiniú, le hiarrataí eatramhacha ar íocaíocht agus leis an iarmhéid deiridh…”,

léitear:

“… is gá rialacha coiteanna a leagan síos maidir le réamh-mhaoiniú, le hiarratais eatramhacha ar íocaíocht agus leis an iarmhéid deiridh…”.

17.

Leathanach 329, aithris 71, an chéad abairt:

in ionad:

“D'fhonn leasanna airgeadais an Aontais a choimirciú, ba cheart foráil a dhéanamh do bhearta a mbeadh teorainn ama leo agus a thabharfadh cead don oifigeach údarúcháin trí tharmligean íocaíochtaí a stopadh i gcás inarb ann d'fhianaise shoiléir go bhfuil easnamh suntasach i bhfeidhmiú an chórais bhainistíochta agus rialaithe, d'fhianaise ar neamhrialtachtaí a bhaineann le hiarraidh ar íocaíocht nó…i gcás inarb ann d'fhianaise ar neamhrialtachtaí a bhaineann le hiarraidh ar íocaíocht …”,

léitear:

“D'fhonn leasanna airgeadais an Aontais a choimirciú, ba cheart foráil a dhéanamh do bhearta a mbeadh teorainn ama leo agus a thabharfadh cead don oifigeach údarúcháin trí tharmligean íocaíochtaí a bhriseadh i gcás inarb ann d'fhianaise shoiléir go bhfuil easnamh suntasach i bhfeidhmiú an chórais bhainistíochta agus rialaithe, d'fhianaise ar neamhrialtachtaí a bhaineann le hiarraidh ar íocaíocht nó i gcás inarb ann d'fhianaise ar neamhrialtachtaí a bhaineann le hiarratas ar íocaíocht …”.

18.

Leathanach 330, aithris 73:

in ionad:

“…, mar aon le staid ina ndearnadh iarraidh ar íocaíocht, ach a ndearnadh an spriocdháta le haghaidh íocaíochta ina leith a bhriseadh nó a ndearnadh an íocaíocht ina leith a chur ar fionraí.”,

léitear:

“…, mar aon le staid ina ndearnadh iarratas ar íocaíocht, ach a ndearnadh an spriocdháta le haghaidh íocaíochta ina leith a bhriseadh nó a ndearnadh an íocaíocht ina leith a chur ar fionraí.”.

19.

Leathanach 334, aithris 113:

in ionad:

“Ba cheart go bhfaigheadh tairbhithe an tacaíocht ina hiomláine tráth nach déanaí ná 90 lá ón dáta ar thíolaic an tairbhí an t-éileamh ar íocaíocht, faoi réir na gcistí a bheith ar fáil ó réamh-mhaoiniú tosaigh agus bliantúil agus ó íocaíochtaí eatramhacha. Ba cheart go mbeadh an t-údarás bainistíochta in ann an spriocdháta a bhriseadh …”,

léitear:

“Ba cheart do thairbhithe an tacaíocht ina hiomláine a fháil tráth nach déanaí ná 90 lá ón dáta ar thíolaic an tairbhí an t-éileamh ar íocaíocht, faoi réir na gcistí a bheith ar fáil ó réamh-mhaoiniú tosaigh agus bliantúil agus ó íocaíochtaí eatramhacha. Ba cheart don údarás bainistíochta a bheith in ann an spriocdháta a bhriseadh …”.

20.

Leathanach 334, aithris 118, an chéad abairt:

in ionad:

“Ós rud é go bhfíoraítear agus go nglactar na cuntais gach bliain, ba cheart simpliú suntasach den nós imeachta maidir le clabhsúr a thabhairt isteach.”,

léitear:

“Ós rud é go bhfíoraítear agus go nglactar na cuntais le haghaidh gach bliana, ba cheart simpliú suntasach a thabhairt isteach ar an nós imeachta maidir le clabhsúr.”.

21.

Leathanach 336, aithris 126:

in ionad:

“… maidir leis na gníomhartha cur chun feidhme a bhaineann leis an modheolaíocht chun faisnéis a chur ar fáil maidir le tacaíocht do na cuspóirí i leith an athraithe aeráide, maidir leis na socruithe chun cur chuige comhsheasmhach a áirithiú chun na garspriocanna agus na spriocanna le haghaidh gach tosaíochta a chinneadh sa chreat feidhmíochta agus chun measúnú a dhéanamh ar bhaint amach na ngarspriocanna agus na spriocanna, maidir le samhail an chomhaontaithe cistithe a bhaineann leis na hionstraimí airgeadais comhpháirteacha um ráthaíocht neamhchaidhpeáilte agus urrúsúchán i bhfabhar FBManna; maidir leis an ainmníocht, ar bunaithe uirthi a fhéadfar na catagóirí idirghabhála a shainiú i dtaca leis | an ais tosaíochta i gcláir oibríochtúla, maidir le tréithe teicniúla na mbeart faisnéise agus cumarsáide i ndáil leis an oibríocht agus na treoracha chun an feathal a chruthú agus a dhathanna caighdeánacha a shainiú; maidir leis an tsamhail a bheidh le húsáid nuair a thíolactar na sonraí airgeadais chuig an gCoimisiún chun críocha faireacháin chomh maith le samhlacha le haghaidh iarratas íocaíochta agus cuntas; maidir leis an bhformáid don fhógra maidir le mórthionscadal roghnaithe; maidir le téarmaí agus coinníollacha an mhalartaithe leictreonaigh sonraí a bhunófar i gcomhair malartuithe oifigiúla faisnéise idir na Ballstáit agus an Coimisiún, lena n-áirítear an fhaisnéis a bhaineann le freagrachtaí Ballstát, maidir leis an tsamhail do thuarascáil agus do thuairim an chomhlachta neamhspleách iniúchóireachta i ndáil le nósanna imeachta ainmniúcháin na n-udarás bainistíochta agus, i gcás inarb iomchuí, na n-údarás deimhniúcháin, maidir le sonraíochtaí teicniúla an chórais bhainistíochta agus rialaithe, maidir leis na socruithe mionsonraithe i ndáil le ranníocaíochtaí cláir a tharchur agus a bhainistiú i leith ionstraimí áirithe airgeadais, maidir leis na samhlacha a bheidh le húsáid nuair a thíolactar faisnéis bhreise a bhaineann le hionstraimí airgeadais i dteannta na n-iarratas ar íocaíochtaí chuig an gCoimisiún, leis na samhlacha a bheidh le húsáid agus tuarascáil faoi ionstraimí airgeadais á tabhairt don Choimisiún, ba cheart na cumhachtaí sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin faoi mar a bhunaítear é in Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.”,

léitear:

“… maidir leis na gníomhartha cur chun feidhme a bhaineann leis an modheolaíocht chun faisnéis a chur ar fáil maidir le tacaíocht do na cuspóirí i leith an athraithe aeráide, na socruithe mionsonraithe chun cur chuige comhsheasmhach a áirithiú chun na garspriocanna agus na spriocanna le haghaidh gach tosaíochta a chinneadh sa chreat feidhmíochta agus chun measúnú a dhéanamh ar bhaint amach na ngarspriocanna agus na spriocanna sin, na téarmaí agus na coinníollacha caighdeánacha chun faireachán a dhéanamh ar ionstraimí airgeadais, na socruithe mionsonraithe i ndáil le ranníocaíochtaí cláir a aistriú agus a bhainistiú, ar cláir iad a dhéanann na comhlachtaí a chuireann ionstraimí airgeadais chun feidhme, samhail an chomhaontaithe cistithe a bhaineann leis na hionstraimí airgeadais comhpháirteacha um ráthaíocht neamhchaidhpeáilte agus urrúsúchán i bhfabhar FBManna, na samhlacha a bheidh le húsáid nuair a thíolactar faisnéis bhreise a bhaineann le hionstraimí airgeadais i dteannta na n-iarratas ar íocaíochtaí chuig an gCoimisiún agus leis na samhlacha a bheidh le húsáid nuair a bheidh tuarascáil faoi ionstraimí airgeadais á tabhairt don Choimisiún, téarmaí agus coinníollacha an chórais malartaithe leictreonaigh bainistíochta agus rialaithe, an ainmníocht a mbeidh na catagóirí idirghabhála a shainiú i dtaca leis an ais tosaíochta i gcláir oibríochtúla le bunú orthu, an fhormáid don fhógra maidir leis an mórthionscadal roghnaithe, tréithe teicniúla na mbeart faisnéise agus cumarsáide i ndáil leis an oibríocht agus na treoracha chun an feathal a chruthú agus a dhathanna caighdeánacha a shainiú, an tsamhail a bheidh le húsáid nuair a thíolactar na sonraí airgeadais chuig an gCoimisiún chun críocha faireacháin, rialacha mionsonraithe i dtaca le faisnéis a mhalartú idir tairbhithe agus údaráis bhainistíochta, údaráis deimhniúcháin, údaráis iniúchóireachta agus comhlachtaí idirmheánacha, an tsamhail do thuarascáil agus do thuairim an chomhlachta neamhspleách iniúchóireachta agus an tuairisc ar na feidhmeanna agus na nósanna imeachta atá i bhfeidhm do na húdaráis bhainistíochta agus, i gcás inarb iomchuí, do na húdaráis deimhniúcháin, sonraíochtaí teicniúla an chórais bhainistíochta agus rialaithe, an tsamhail le haghaidh iarratais ar íocaíocht agus an tsamhail le haghaidh na gcuntas, ba cheart na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin faoi mar a bhunaítear é in Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.”.

22.

Leathanach 339, Airteagal 2, pointe 15:

in ionad:

“(15)

ciallaíonn ‘caiteachas poiblí’ aon ranníocaíocht phoiblí …, féadfar a áireamh ann aon acmhainní airgeadais arna gcomhdhéanamh go comhchoiteann ag fostóirí agus ag oibrithe;”,

léitear:

“(15)

ciallaíonn ‘caiteachas poiblí’ aon ranníocaíocht phoiblí …, féadfar a áireamh ann aon acmhainní airgeadais arna ranníoc go comhchoiteann ag fostóirí agus ag oibrithe;”.

23.

Leathanach 339, Airteagal 2, pointe 22:

in ionad:

“(22)

ciallaíonn ‘iarraidh ar íocaíocht’ iarratas ar íocaíocht nó dearbhú caiteachais arna chur faoi bhráid an Choimisiúin ag an mBallstát;”,

léitear:

“(22)

ciallaíonn ‘iarratas ar íocaíocht’, iarratas ar íocaíocht nó dearbhú caiteachais arna chur faoi bhráid an Choimisiúin ag an mBallstát;”.

24.

Leathanach 339, Airteagal 2, pointe 26:

in ionad:

“(26)

ciallaíonn ‘cuntas eascró’ … comhaontú i scríbhinn idir an tairbhí ar comhlacht poiblí é agus an comhpháirtí príobháideach a bheidh formheasta ag an údarás bainistíochta nó ag comhlacht idirmheánach, a chuirtear ar bun go sonrach chun cistí a shealbhú a bheidh le híoc amach tar éis na tréimhse incháilitheachta, chun na gcríoch dá bhforáiltear i bpointe (c) d'Airteagal 42(1), in Airteagal 42(2), in Airteagal 42(3) agus in Airteagal 64 agus chun na gcríoch sin amháin…”,

léitear:

“(26)

ciallaíonn ‘cuntas eascró’ …comhaontú i scríbhinn idir an tairbhí ar comhlacht poiblí é agus an comhpháirtí príobháideach a bheidh formheasta ag an údarás bainistíochta nó ag comhlacht idirmheánach, a chuirtear ar bun go sonrach chun cistí a shealbhú a bheidh le híoc amach tar éis na tréimhse incháilitheachta i gcás ionstraime airgeadais, nó le linn na tréimhse incháilitheachta agus/nó tar éis na tréimhse incháilitheachta i gcás oibríochta CPP, chun na gcríoch dá bhforáiltear i bpointe (c) d'Airteagal 42(1), in Airteagal 42(2), in Airteagal 42(3) agus in Airteagal 64 agus chun na gcríoch sin amháin…,”.

25.

Leathanach 340, Airteagal 3:

in ionad:

“I gcás ina leagtar síos teorainn ama de bhun Airteagail 16(2) agus (3), 29(3), 30(2) agus (3),…”,

léitear:

“I gcás ina leagtar síos teorainn ama de bhun Airteagail 16(2) agus (4), 29(4), 30(2) agus (3), …”.

26.

Leathanach 342, Airteagal 5(5):

in ionad:

“5.   Maidir le sárú ar aon oibleagáid a fhorchuirtear ar Bhallstáit cibé ar leis an Airteagal seo é nó le gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun mhír 3 den Airteagal seo é, ní fhéadfaidh sé a bheith ina mhírialtacht as a leanann ceartúchán airgeadais de bhun Airteagal 85.”,

léitear:

“5.   Maidir le sárú ar aon oibleagáid a fhorchuirtear ar Bhallstáit cibé ar leis an Airteagal seo é nó le gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun mhír 3 den Airteagal seo é, ní bheidh sé ina mhírialtacht as a leanann ceartúchán airgeadais de bhun Airteagal 85.”.

27.

Leathanach 344, Airteagal 11, pointe (a):

in ionad:

“(a)

sásraí chun rannchuidiú Chistí SIE le straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a áirithiú…;”,

léitear:

“(a)

sásraí chun an ranníocaíocht ó Chistí SIE le straitéis an Aontais maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach a áirithiú…;”.

28.

Leathanach 349, Airteagal 23(1), an tríú fomhír:

in ionad:

“Chun críocha phointe (b) den dara fomhír, measfar go mbeidh gach ceann de na coinníollacha seo comhlíonta i gcás…”,

léitear:

“Chun críocha phointe (c) den dara fomhír, measfar go mbeidh gach ceann de na coinníollacha seo comhlíonta i gcás…”.

29.

Leathanach 350, Airteagal 23(5):

in ionad:

“… tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis a dtíolactha ag an mBallstát i gcomhréir le mír 3.”,

léitear:

“… tráth nach déanaí ná trí mhí tar éis a dtíolactha ag an mBallstát i gcomhréir le mír 4.”.

30.

Leathanach 350, Airteagal 23(6), an dara fomhír, an dara habairt:

in ionad:

“Ní bheidh feidhm ag an ngníomh cur chun feidhme sin ach amháin i ndáil le hiarrataí ar íocaíocht a dhéantar a thíolacadh tar éis an dáta a nglacfar an gníomh cur chun feidhme sin.”,

léitear:

“Ní bheidh feidhm ag an ngníomh cur chun feidhme sin ach amháin i ndáil le hiarratais ar íocaíocht a dhéantar a thíolacadh tar éis an dáta a nglacfar an gníomh cur chun feidhme sin.”.

31.

Leathanach 351, Airteagal 23(9), an tríú fomhír, an dara habairt:

in ionad:

“Beidh feidhm ag fionraí na n-íocaíochtaí maidir le hiarrataí ar íocaíocht a ndéanfar iad a thíolacadh le haghaidh na gclár lena mbaineann tar éis dháta an chinnidh lena ndéantar fionraí.”,

léitear:

“Beidh feidhm ag fionraí na n-íocaíochtaí maidir le hiarratais ar íocaíocht a dhéantar a thíolacadh le haghaidh na gclár lena mbaineann tar éis dháta an chinnidh lena ndéantar fionraí.”.

32.

Leathanach 352, Airteagal 24(1), an dara habairt:

in ionad:

“Má chomhlíonann Ballstát ceann de na coinníollacha seo a leanas tar éis an 21 Nollaig 2013, beidh feidhm ag an ráta ardaithe, ráta nach bhféadfaidh a bheith os cionn 100 %, maidir lena iarrataí ar íocaíocht don tréimhse go dtí an 30 Meitheamh 2016:”,

léitear:

“Má chomhlíonann Ballstát ceann de na coinníollacha seo a leanas tar éis an 21 Nollaig 2013, beidh feidhm ag an ráta ardaithe, ráta nach bhféadfaidh a bheith os cionn 100 %, maidir lena iarratais ar íocaíocht don tréimhse go dtí an 30 Meitheamh 2016:”.

33.

Leathanach 352, Airteagal 24(2):

in ionad:

“(2)   …, ní bheidh tacaíocht Aontais trí bhíthin íocaíochtaí eatramhacha agus íocaíochtaí an iarmhéid deiridh níos airde ná an tacaíocht phoiblí nó uasmhéid na tacaíochta ó Chistí SIE le haghaidh gach ceann de na tosaíochtaí i gcás CFRE, CSE agus an Chiste Chomhtháthaithe, nó le haghaidh gach ceann de na bearta i gcás CETFT agus CEMI, mar a leagtar síos sa chinneadh ón gCoimisiún lena bhformheastar an clár.”,

léitear:

“(2)   …, ní bheidh tacaíocht Aontais trí bhíthin íocaíochtaí eatramhacha agus íocaíochtaí an iarmhéid deiridh níos airde ná:

(a)

an caiteachas poiblí; nó

(b)

uasmhéid na tacaíochta ó Chistí SIE le haghaidh gach ceann de na tosaíochtaí i gcás CFRE, CSE agus an Chiste Chomhtháthaithe, nó le haghaidh gach ceann de na bearta i gcás CETFT agus CEMI, mar a leagtar síos sa chinneadh ón gCoimisiún lena bhformheastar an clár,

cibé acu is ísle.”.

34.

Leathanach 353, Airteagal 25(1):

in ionad:

“…, féadfar cuid de na hacmhainní dá bhforáiltear faoi Airteagal 59 agus a dhéantar a chlársceidealú i gcomhréir leis na rialacha Cisteshonracha, le comhaontú ón gCoimisiún, a aistriú go cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún chun bearta maidir leis an mBallstát lena mbaineann a chur chun feidhme i gcomhréir le pointe (k) den tríú fomhír d'Airteagal 58(1) ….”,

léitear:

“…, féadfar cuid de na hacmhainní dá bhforáiltear faoi Airteagal 59 agus a dhéantar a chlársceidealú i gcomhréir leis na rialacha Cisteshonracha, le comhaontú ón gCoimisiún, a aistriú go cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún chun bearta maidir leis an mBallstát lena mbaineann a chur chun feidhme i gcomhréir le pointe (l) den tríú fomhír d'Airteagal 58(1) ….”.

35.

Airteagal 28, an teideal:

in ionad:

“Forálacha sonracha maidir le hinneachar na gclár atá tiomnaithe d'ionstraimí comhpháirteacha maidir le ráthaíochtaí agus urrúsúchán neamhchaidhpeáilte lena soláthraítear faoiseamh caipitil arna gcur chun feidhme ag BIE”,

léitear:

“Forálacha sonracha maidir le hinneachar na gclár atá tiomnaithe d'ionstraimí comhpháirteacha maidir le ráthaíochtaí neamhchaidhpeáilte agus urrúsúchán lena soláthraítear faoiseamh caipitil arna gcur chun feidhme ag BIE”.

36.

Leathanach 356, Airteagal 33(6), an dara habairt:

in ionad:

“… ar bhonn togra ó Bhallstát, áfach, féadfaidh an Coimisiún na teorainneacha daonra sin a ghlacadh nó a leasú ina chinneadh faoi Airteagal 15(2) nó (3) …”,

léitear:

“…ar bhonn togra ó Bhallstát, áfach, féadfaidh an Coimisiún na teorainneacha daonra sin a ghlacadh nó a leasú ina chinneadh faoi Airteagal 16(2) nó (4) …”.

37.

Leathanach 359, Airteagal 38(2), an chéad fhomhír:

in ionad:

“2.   Déanfar rannchuidithe ó Chistí SIE le hionstraimí airgeadais faoi phointe (a) de mhír 1 a thaisceadh i gcuntais ar leithligh agus úsáidfear na rannchuidithe sin, i gcomhréir le cuspóirí Chistí SIE faoi seach, chun tacú le gníomhaíochtaí agus le faighteoirí deiridh atá comhsheasmhach leis an gclár nó leis na cláir óna ndéantar na rannchuidithe sin.”,

léitear:

“2.   Déanfar ranníocaíochtaí ó Chistí SIE le hionstraimí airgeadais faoi phointe (a) de mhír 1 a thaisceadh i gcuntais ar leithligh agus úsáidfear na ranníocaíochtaí sin, i gcomhréir le cuspóirí Chistí SIE faoi seach, chun tacú le gníomhaíochtaí agus le faighteoirí deiridh atá comhsheasmhach leis an gclár nó leis na cláir óna ndéantar na ranníocaíochtaí sin.”.

38.

Leathanach 360, Airteagal 38(2), an dara fomhír:

in ionad:

“Beidh rannchuidithe leis na hionstraimí airgeadais…”,

léitear:

“Beidh ranníocaíochtaí leis na hionstraimí airgeadais…”.

39.

Leathanach 360, Airteagal 38(5), an chéad abairt:

in ionad:

“5.   Maidir leis na comhlachtaí … féadfaidh siad, nuair a bhíonn cistí de chistí á gcur chun feidhme acu, cuid den chur chun feidhme a chur ar iontaoibh sa bhreis ar idirghabhálaithe airgeadais ar choinníoll go n-áiritheoidh eintitis den sórt sin…”,

léitear:

“5.   Maidir leis na comhlachtaí … féadfaidh siad, nuair a bhíonn cistí de chistí á gcur chun feidhme acu, cuid den chur chun feidhme a chur ar iontaoibh sa bhreis ar idirghabhálaithe airgeadais ar choinníoll go n-áiritheoidh comhlachtaí den sórt sin…”.

40.

Leathanach 360, Airteagal 38(7) an chuid réamhráiteach:

in ionad:

“…déanfar na téarmaí agus coinníollacha maidir le rannchuidithe ó chláir leis na hionstraimí airgeadais a leagan amach sna comhaontuithe cistiúcháin i gcomhréir le hIarscríbhinn III ar na leibhéil seo a leanas:”,

léitear:

“…déanfar na téarmaí agus coinníollacha maidir le ranníocaíochtaí ó chláir leis an ionstraim airgeadais a leagan amach sna comhaontuithe cistiúcháin i gcomhréir le hIarscríbhinn IV ar na leibhéil seo a leanas:”.

41.

Leathanach 361, Airteagal 38(8):

in ionad:

“8.   Maidir le hionstraimí airgeadais …, déanfar na téarmaí agus coinníollacha maidir le rannchuidithe ó chláir ….”,

léitear:

“8.   Maidir le hionstraimí airgeadais …, déanfar na téarmaí agus coinníollacha maidir le ranníocaíochtaí ó chláir ….”.

42.

Leathanach 361, Airteagal 38(9):

in ionad:

“9.   Féadfar rannchuidithe náisiúnta poiblí agus príobháideacha, lena n-áirítear rannchuidithe comhchineáil mar a thagraítear dóibh ….”,

léitear:

“9.   Féadfar ranníocaíochtaí náisiúnta poiblí agus príobháideacha, lena n-áirítear, i gcás inarb ábhartha, ranníocaíochtaí comhchineáil mar a thagraítear dóibh ….”.

43.

Leathanach 361, Airteagal 39, teideal:

in ionad:

“Rannchuidiú CFRE agus CEMI le hionstraimí airgeadais comhpháirteacha um ráthaíocht neamhchaidhpeáilte agus urrúsúchán i bhfabhar FBManna, arna chur chun feidhme ag BIE”,

léitear:

“Ranníocaíocht CFRE agus CEMI le hionstraimí airgeadais comhpháirteacha um ráthaíocht neamhchaidhpeáilte agus urrúsúchán i bhfabhar FBManna, arna chur chun feidhme ag BIE”.

44.

Leathanach 361, Airteagal 39(2), an dara fomhír:

in ionad:

“Maidir leis an rannchuidiú airgeadais dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) den chéad fhomhír den mhír seo, rannchuideoidh sé le tráinsí sóisearacha agus/nó forbraíochta na bpunann atá luaite iontu …”,

léitear:

“Maidir leis an ranníocaíocht airgeadais dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) den chéad fhomhír den mhír seo, ranníocfaidh sí le tráinsí sóisearacha agus/nó forbraíochta na bpunann atá luaite iontu …”.

45.

Leathanach 361, Airteagal 39(2), an tríú fomhír:

in ionad:

“Gach Ballstát a bhfuil sé ar intinn aige a bheith rannpháirteach in ionstraimí airgeadais den sórt sin, rannchuideoidh sé an méid atá ag teacht le riachtanais mhaoinithe fiachais FBManna sa Bhallstát sin agus leis an éileamh measta ar mhaoiniú fiachais FBM den sórt sin, á chur san áireamh dóibh an measúnú ex ante dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír de mhír 4 agus in aon chás is méid é nach mbeidh níos airde ná 7 % den leithdháileadh ó CFRE agus ó CETFT chuig an mBallstát. Beidh rannchuidiú comhiomlánaithe CFRE agus CETFT ag na Ballstáit rannpháirteacha uile faoi réir uasteorann foriomláine de EUR 8 500 000 000 (i bpraghsanna 2011).”,

léitear:

“Gach Ballstát a bhfuil sé ar intinn aige a bheith rannpháirteach in ionstraimí airgeadais den sórt sin, ranníocfaidh sé an méid atá ag teacht le riachtanais mhaoinithe fiachais FBManna sa Bhallstát sin agus leis an éileamh measta ar mhaoiniú fiachais FBM den sórt sin, á chur san áireamh dóibh an measúnú ex ante dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír de mhír 4 agus in aon chás is méid é nach mbeidh níos airde ná 7 % den leithdháileadh ó CFRE agus ó CETFT chuig an mBallstát. Beidh ranníocaíocht chomhiomlán CFRE agus CETFT ag na Ballstáit rannpháirteacha uile faoi réir uasteorann foriomláine de EUR 8 500 000 000 (i bpraghsanna 2011).”.

46.

Leathanach 361, Airteagal 39(2), an ceathrú fomhír:

in ionad:

“Más rud é go measfaidh an Coimisiún, i gcomhairliúchán leis an BIE, nach leordhóthanach an rannchuidiú íosta comhiomlán chuig an ionstraim a léiríonn suim rannchuidithe na mBallstát rannpháirteach uile, agus an mhais chriticiúil íosta a shainítear sa mheasúnú ex ante dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír de mhír 4 á cur san áireamh go cuí, stopfar de chur chun feidhme na hionstraime airgeadais agus tabharfar na rannchuidithe ar ais do na Ballstáit.”,

léitear:

“Más rud é go measfaidh an Coimisiún, i gcomhairliúchán leis an BIE, nach leordhóthanach an ranníocaíocht íosta chomhiomlán leis an ionstraim a léiríonn suim ranníocaíochtaí na mBallstát rannpháirteach uile, agus an mhais chriticiúil íosta a shainítear sa mheasúnú ex ante dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír de mhír 4 á cur san áireamh go cuí, stopfar de chur chun feidhme na hionstraime airgeadais agus tabharfar na ranníocaíochtaí ar ais do na Ballstáit.”.

47.

Leathanach 361, Airteagal 39(2), an cúigiú fomhír:

in ionad:

“I gcás nach mbeidh an Ballstát agus BIE in ann teacht ar chomhaontú faoi na coinníollacha don chomhaontú maoinithe dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír de mhír 4, tíolacfaidh an Ballstát iarraidh maidir le leasú ar an gclár dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír de mhír 4 agus an rannchuidiú a ath-leithdháileadh ar chláir agus ar thosaíochtaí eile i gcomhréir leis na ceanglais le haghaidh dírithe théamaigh..”,

léitear:

“I gcás nach mbeidh an Ballstát agus BIE in ann teacht ar chomhaontú faoi na coinníollacha don chomhaontú maoinithe dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír de mhír 4, tíolacfaidh an Ballstát iarraidh maidir le leasú ar an gclár dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír de mhír 4 agus an ranníocaíocht a ath-leithdháileadh ar chláir agus ar thosaíochtaí eile i gcomhréir leis na ceanglais le haghaidh dírithe théamaigh..”.

48.

Leathanach 361 agus leathanach 362, Airteagal 39(2), an séú fomhír:

in ionad:

“I gcás ina mbeidh na coinníollacha le haghaidh foirceannadh rannchuidiú an Bhallstáit chuig an ionstraim arna bunú sa chomhaontú maoinithe idir an Ballstát lena mbaineann agus an BIE dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír de mhír 4 comhlíonta, tíolacfaidh an Ballstát iarraidh maidir le leasú ar an gclár dá dtagraítear i bpointe (b) de chéad fhomhír de mhír 4 agus an rannchuidiú atá fanta a ath-leithdháileadh ar chláir agus ar thosaíochtaí eile i gcomhréir leis na ceanglais le haghaidh dírithe théamaigh.”,

léitear:

“I gcás ina mbeidh na coinníollacha le haghaidh foirceannadh ranníocaíocht an Bhallstáit leis an ionstraim arna bunú sa chomhaontú maoinithe idir an Ballstát lena mbaineann agus an BIE dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír de mhír 4 comhlíonta, tíolacfaidh an Ballstát iarraidh maidir le leasú ar an gclár dá dtagraítear i bpointe (b) de chéad fhomhír de mhír 4 agus an ranníocaíocht atá fanta a ath-leithdháileadh ar chláir agus ar thosaíochtaí eile i gcomhréir leis na ceanglais le haghaidh dírithe théamaigh.”.

49.

Leathanach 362, Airteagal 39(3):

in ionad:

“Maidir le FBManna a fhaigheann maoiniú fiachais nua mar thoradh ar phunanna nua arna bhforbairt ag an idirghabhálaí airgeadais i gcomhthéacs na hionstraime airgeadais dá dtagraítear i mír 2, measfar iad a bheith ina bhfaighteoirí deiridh de rannchuidiú an CFRE agus den CETFT leis na hionstraimí airgeadais lena mbaineann.”,

léitear:

“Maidir le FBManna a fhaigheann maoiniú fiachais nua mar thoradh ar phunanna nua arna bhforbairt ag an idirghabhálaí airgeadais i gcomhthéacs na hionstraime airgeadais dá dtagraítear i mír 2, measfar iad a bheith ina bhfaighteoirí deiridh de ranníocaíocht CFRE agus CETFT leis na hionstraimí airgeadais lena mbaineann.”.

50.

Leathanach 362, Airteagal 39(4), an dara fomhír de phointe (a)

in ionad:

“Ar bhonn na bhfoinsí sonraí …, mais chriticiúil íosta de na rannchuidithe comhiomlána, raon de thoirt mheasta na n-iasachtaí iomlána arna nginiúint ag rannchuidithe den sórt sin agus an breisluach.”,

léitear:

“Ar bhonn na bhfoinsí sonraí …, mais chriticiúil íosta de na ranníocaíochtaí comhiomlána, raon de thoirt mheasta na n-iasachtaí iomlána arna nginiúint ag ranníocaíochtaí den sórt sin agus an breisluach.”.

51.

Leathanach 362, Airteagal 39(4), pointe (d):

in ionad:

“sa chás nach ndéanfar an comhaontú cistiúcháin dá dtagraítear i bpointe (c) a thabhairt chun críche laistigh de shé mhí ó ghlactar an clár dá dtagraítear i bpointe (b), beidh de cheart ag an mBallstát an rannchuidiú sin a ath-leithdháileadh ar chláir agus thosaíochtaí eile i gcomhréir leis na ceanglais le haghaidh díriú téamach.”,

léitear:

“sa chás nach ndéanfar an comhaontú cistiúcháin dá dtagraítear i bpointe (c) a thabhairt chun críche laistigh de shé mhí ó ghlactar an clár dá dtagraítear i bpointe (b), beidh sé de cheart ag an mBallstát an ranníocaíocht sin a ath-leithdháileadh ar chláir agus ar thosaíochtaí eile i gcomhréir leis na ceanglais le haghaidh dírithe théamaigh.”.

52.

Leathanach 362, Airteagal 39(5), an chéad fhomhír

in ionad:

“Bainfear amach giaráil íosta i ngach Ballstát rannpháirteach ar leibhéal na ngarspriocanna a leagtar amach sa chomhaontú cistiúcháin dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír de mhír 4, arna ríomh mar chóimheas idir an maoiniú fiachais nua chuig FBManna incháilithe atá le tionscnamh ag idirghabhálaithe airgeadais agus rannchuidiú comhfhreagrach CFRE agus CETFT ó na Ballstáit ábhartha leis na hionstraimí airgeadais.”,

léitear:

“Bainfear amach luamhánú íosta i ngach Ballstát rannpháirteach ar leibhéal na ngarspriocanna a leagtar amach sa chomhaontú cistiúcháin dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír de mhír 4, arna ríomh mar chóimheas idir an maoiniú fiachais nua chuig FBManna incháilithe atá le tionscnamh ag idirghabhálaithe airgeadais agus ranníocaíocht chomhfhreagrach CFRE agus CETFT ó na Ballstáit ábhartha leis na hionstraimí airgeadais.”.

53.

Leathanach 362, Airteagal 39(6):

in ionad:

“De mhaolú ar an gcéad fhomhír d'Airteagal 38(2), … i gcomhréir le cuspóirí sonracha na gclár óna ndéantar na rannchuidithe.”,

léitear:

“De mhaolú ar an gcéad fhomhír d'Airteagal 38(2), … i gcomhréir le cuspóirí sonracha na gclár óna ndéantar na ranníocaíochtaí.”.

54.

Leathanach 363, Airteagal 39(7), an chéad agus an dara habairt:

in ionad:

“…déanfar iarraidh ar íocaíocht ag an mBallstát ar an gCoimisiún… Beidh na hiarrataí sin ar íocaíocht bunaithe ar…”,

léitear:

“…déanfar iarratas ar íocaíocht an Bhallstáit ar an gCoimisiún… Beidh na hiarratais sin ar íocaíocht bunaithe ar…”.

55.

Leathanach 363, Airteagal 39(8), pointe (a):

in ionad:

“(a)

“… na hacmhainní dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír d'Airteagal 42(3);”,

léitear:

“(a)

“… na hacmhainní dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír d'Airteagal 42(1);”.

56.

Leathanach 363, Airteagal 39(9), an dara habairt:

in ionad:

“Ag tráth fhoirceannadh na n-ionstraimí airgeadais, measfar go mbeidh na glanfháltais leachtaithe, tar éis asbhaint na gcostas agus na dtáillí agus tar éis na méideanna atá dlite do chreidiú naithe a aicmítear a bheith níos sinsearaí ná iad siúd a rannchuidigh an CFRE agus an CETFT leo, tugtha ar ais do na Ballstáit ábhartha ar bhonn pro rata lena rannchuidithe leis an ionstraim airgeadais.”,

léitear:

“Ag tráth fhoirceannadh na n-ionstraimí airgeadais, measfar go mbeidh na glanfháltais leachtaithe, tar éis asbhaint na gcostas agus na dtáillí agus tar éis na méideanna atá dlite do chreidiú naithe a aicmítear a bheith níos sinsearaí ná iad siúd a ranníoc CFRE agus CETFT leo, tugtha ar ais do na Ballstáit ábhartha ar bhonn pro rata lena ranníocaíochtaí leis an ionstraim airgeadais.”.

57.

Leathanach 364, Airteagal 41, an teideal:

in ionad:

“Iarrataí ar íocaíocht lena n-áirítear caiteachas le haghaidh ionstraimí airgeadais”,

léitear:

“Iarratais ar íocaíocht lena n-áirítear caiteachas le haghaidh ionstraimí airgeadais”.

58.

Leathanach 364, Airteagal 41(1), pointe (c)(i):

in ionad:

“(i)

… nuair a bheidh 60 % ar a laghad den mhéid a cuimsíodh sa cheád iarratas ar íocaíochtaí eatramhacha caite mar chaiteachas incháilithe”,

léitear:

“(i)

… nuair a bheidh 60 % ar a laghad den mhéid a cuimsíodh sa cheád iarratas ar íocaíocht eatramhach caite mar chaiteachas incháilithe…”.

59.

Leathanach 364, Airteagal 41(1), pointe (c)(ii):

in ionad:

“(ii)

… nuair a bheidh 85 % ar a laghad de na méideanna a cuimsíodh sna hiarratais roimhe sin ar íocaíochtaí eatramhacha caite mar chaiteachas incháilithe”,

léitear:

“(ii)

…nuair a bheidh 85 % ar a laghad de na méideanna a cuimsíodh sna hiarratas roimhe sin ar íocaíocht eatramhach caite mar chaiteachas incháilithe…”.

60.

Leathanach 364, Airteagal 41(1), pointe (d):

in ionad:

“(d)

le gach iarratas ar íocaíocht eatramhach, …, sonrófar iontu, ar bhonn leithligh, méid iomlán na rannchuidithe cláir a íocadh leis an ionstraim airgeadais agus na méideanna a íocadh mar chaiteachas incháilithe”,

léitear:

“(d)

le gach iarratas ar íocaíocht eatramhach, …, sonrófar ann, ar bhonn leithligh, méid iomlán na ranníocaíochtaí cláir a íocadh leis na hionstraimí airgeadais agus na méideanna a íocadh mar chaiteachas incháilithe”.

61.

Leathanach 364, Airteagal 41(3):

in ionad:

“(3)   …lena leagtar síos na rialacha maidir le híocaíochtaí a tharraingt siar le hionstraimí airgeadais agus modhnuithe ina dhiaidh sin i ndáil le hiarrataí ar íocaíochtaí.”,

léitear:

“(3)   …lena leagtar síos na rialacha maidir le híocaíochtaí a tharraingt siar le hionstraimí airgeadais agus modhnuithe ina dhiaidh sin i ndáil le hiarratais ar íocaíocht.”.

62.

Leathanach 364, Airteagal 41(4) an chéad abairt:

in ionad:

“(4)   Déanfaidh an Coimisiún … gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagfar síos na samhlacha a bheidh le húsáid nuair a bheidh faisnéis bhreise á cur isteach leis na hiarratais ar íocaíochtaí leis an gCoimisiún.”,

léitear:

“(4)   Déanfaidh an Coimisiún … gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena leagfar síos na samhlacha a bheidh le húsáid nuair a bheidh faisnéis bhreise á cur isteach leis na hiarratais ar íocaíocht leis an gCoimisiún.”.

63.

Leathanach 365, Airteagal 42(4), an chuid réamhráiteach:

in ionad:

“(4)   Ní bheidh an caiteachas incháilithe a nochtfar i gcomhréir le mír 1 agus mír 2 níos airde ná…”,

léitear:

“(4)   Ní bheidh an caiteachas incháilithe a nochtfar i gcomhréir le mír 1, le mír 2 agus le mír 3 níos airde ná…”.

64.

Leathanach 365, Airteagal 42(4), pointe (a):

in ionad:

“(a)

méid iomlán na tacaíochta ó Chistí SIE a íoctar chun críocha mhír 1 agus mhír 2 …”,

léitear:

“(a)

méid iomlán na tacaíochta ó Chistí SIE a íoctar chun críocha mhír 1, mhír 2 agus mhír 3…”.

65.

Leathanach 365, Airteagal 42(5), an chéad fhomhír, an chéad abairt:

in ionad:

“5.   An comhlacht a bhfuil an ciste de chistí á chur chun feidhme aige nó na comhlachtaí a bhfuil ionstraimí airgeadais á gcur chun feidhme acu de bhun phointe (a) agus phointe (b) d'Airteagal 38(4)…, féadfaidh sé nó siad na costais bhainistíochta agus na táillí bainistíochta dá dtagraítear i bpointe (d) den chéad fhomhír de mhír 1 agus i mír 2 den Airteagal seo a mhuirearú agus ní bheidh siad níos mó ná na tairseacha …”,

léitear:

“5.   I gcás ina ndéanann an comhlacht a bhfuil an ciste de chistí á chur chun feidhme aige nó na comhlachtaí a bhfuil ionstraimí airgeadais á gcur chun feidhme acu de bhun phointe (a) agus phointe (b) d'Airteagal 38(4), na costais bhainistíochta agus na táillí bainistíochta …a mhuirearú, ní rachaidh siad thar na tairseacha …”.

66.

Leathanach 365, Airteagal 43(2):

in ionad:

“… lena n-áirítear aisíoc na gcostas bainistíochta a tabhaíodh nó íoc na dtáillí bainistíochta maidir leis an ionstraim airgeadais i gcomhréir le pointe (d) den chéad fhomhír d'Airteagal 42(1) agus an caiteachais a íoctar i gcomhréir le hAirteagal 42(2), agus a úsáidtear an tacaíocht tosaigh ó Chistí SIE bíodh sin laistigh den ionstraim airgeadais chéanna, nó, tar éis an ionstraim airgeadais a fhoirceannadh, in ionstraimí airgeadais eile nó i bhfoirmeacha tacaíochta eile…”,

léitear:

“… lena n-áirítear aisíoc na gcostas bainistíochta a tabhaíodh nó íoc na dtáillí bainistíochta maidir leis an ionstraim airgeadais i gcomhréir le pointe (d) den chéad fhomhír d'Airteagal 42(1) agus i gcomhréir le hAirteagal 42(2) agus (3), mar an tacaíocht tosaigh ó Chistí SIE, bíodh sin laistigh den ionstraim airgeadais chéanna nó, tar éis an ionstraim airgeadais a fhoirceannadh, in ionstraimí airgeadais eile nó i bhfoirmeacha tacaíochta eile…”.

67.

Leathanach 366, Airteagal 44(2):

in ionad:

“(2)   Áiritheoidh an t-údarás bainistíochta go gcoimeádfar taifid leormhaithe ar úsáid na n-acmhainní agus na ngnóthachan dá dtagraítear i mír 1.”,

léitear:

“(2)   Áiritheoidh an t-údarás bainistíochta go gcoimeádfar taifid leormhaithe ar athúsáid na n-acmhainní agus na ngnóthachan dá dtagraítear i mír 1.”.

68.

Leathanach 366, Airteagal 45, an teideal agus an t-airteagal:

in ionad:

“Acmhainní a úsáid i ndiaidh dheireadh na tréimhse incháilitheachta

Glacfaidh Ballstáit na bearta is gá lena áirithiú go ndéanfar na hacmhainní a aisíoctar d'ionstraimí airgeadais… a úsáid i gcomhréir le haidhmeanna an chláir nó na gclár, …”,

léitear:

“Acmhainní a athúsáid i ndiaidh dheireadh na tréimhse incháilitheachta

Glacfaidh Ballstáit na bearta is gá lena áirithiú go ndéanfar na hacmhainní a aisíoctar d'ionstraimí airgeadais… a athúsáid i gcomhréir le haidhmeanna an chláir nó na gclár, …”.