ISSN 1977-0839

doi:10.3000/19770839.L_2012.303.gle

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L NaN

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

55
31 Deireadh Fómhair 2012


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

1

 

*

Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 979/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 a bhaineann le Breithiúna sealadacha de chuid an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh

83

 


 

(1)   Faoin tagairt L 303 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

GA


I Gníomhartha reachtacha

RIALACHÁIN

31.10.2012   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


RIALACHÁN (AE) Uimh. 978/2012 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 25 Deireadh Fómhair 2012

lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 207 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Ó 1971, tá fabhair thrádála á ndeonú ag an gComhphobal do thíortha i mbéal forbartha, faoi chuimsiú a scéime um fhabhair tharaife ghinearálaithe.

(2)

Beidh comhbheartas tráchtála an Aontais bunaithe ar na prionsabail atá leagtha amach sna forálacha ginearálta maidir le gníomhaíocht sheachtrach an Aontais, arna leagan síos in Airteagal 21 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), agus saothróidh sé na cuspóirí atá leagtha amach sna forálacha ginearálta sin.

(3)

Is í aidhm an Aontais comhbheartais agus gníomhaíochtaí a shainiú agus iad a shaothrú chun tacú le forbairt inbhuanaithe eacnamaíoch, shóisialta agus chomhshaoil na dtíortha i mbéal forbartha, agus é mar phríomhaidhm deireadh a chur leis an mbochtaineacht.

(4)

Beidh comhbheartas tráchtála an Aontais i gcomhréir le cuspóirí bheartas an Aontais i réimse an chomhair um forbairt agus neartóidh sé na cuspóirí sin, cuspóirí arna leagan síos in Airteagal 208 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go háirithe deireadh a chur leis an mbochtaineacht agus forbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas i dtíortha i mbéal forbartha a chur chun cinn. Comhlíonfaidh sé ceanglais na hEagraíochta Trádála Domhanda (ETD), go háirithe leis an gCinneadh maidir le Cóir Dhifreálach agus Níos Fabhraí, Cómhalartacht agus Rannpháirtíocht Níos Iomláine i ndáil le Tíortha i mBeál Forbartha (an “Clásal Cumasaithe”), a glacadh faoin gComhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáili (CGTT) i 1979, faoina bhféadfaidh Comhaltaí ETD cóir dhifreálach atá níos fabhraí a thabhairt do thíortha i mbéal forbartha.

(5)

Maidir leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún an 7 Iúil 2004 dar teideal “Tíortha i mbéal forbartha, trádáil idirnáisiúnta agus forbairt inbhuanaithe: feidhmiú scéim ghinearálaithe an Chomhphobail um fhabhair (GSP) don tréimhse deich mbliana 2006 go 2015” leagan sí amach treoirlínte maidir le cur i bhfeidhm na scéime um fhabhair tharaife ghinearálaithe don tréimhse 2006 go 2015.

(6)

Le Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle an 22 Iúil 2008 lena ndéantar céim um fhabhair tharaife ghinearálaithe don tréimhse ón 1 Eanáir 2009 a chur i bhfeidhm (2), arna fhadú ag Rialachán (AE) Uimh. 512/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle (3), fóráiltear do chur i bhfeidhm na scéime um fhabhair tharaife ghinearálaithe (“an scéim”) go dtí 31 Nollaig 2013 nó go dtí go gcuirtear an scéim faoin Rialachán seo i bhfeidhm, cibé acu is túisce. Ina dhiaidh sin, ba cheart go bhfanfadh an scéim i bhfeidhm ar feadh tréimhse 10 mbliana ó dháta chur i bhfeidhm na bhfabhar dá bhforáiltear sa Rialachán seo, cé is moite den socrú speisialta do na tíortha is lú forbairt, mar ar cheart go bhfanfadh an scéim i bhfeidhm ina leith siúd gan aon dáta éaga.

(7)

Trí bhíthin rochtain fhabhrach a thabhairt ar mhargadh an Aontais, ba cheart go mbeadh an scéim ina cabhair ag tíortha i mbéal forbartha ina ndícheall an bhochtaineacht a laghdú agus dea-rialachas agus forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn trí chuidiú a thabhairt dóibh ioncam breise a ghiniúint ón trádáil idirnáisiúnta, ioncam is féidir a ath-infheistiú ina dhiaidh sin ar mhaithe lena bhforbairt féin agus, sa bhreis air sin, chun a ngeilleagair a éagsúlú. Ba cheart fabhair tharaife na scéime a bheith dírithe ar chuidiú a thabhairt do tíortha i mbéal forbartha a bhfuil na riachtanais forbartha, trádála agus airgeadais is mó acu.

(8)

Is é atá sa scéim aon socrú ginearálta amháin, agus dhá shocrú speisialta.

(9)

Ba cheart an socrú ginearálta a dheonú do na tíortha i mbéal forbartha go léir a bhfuil riachtanas forbartha den chineál céanna acu agus a bhfuil leibhéal forbartha eacnamaíoch comhchosúil acu. Na tíortha sin atá aicmithe ag an mBanc Domhanda mar thíortha ardioncaim nó ard-mheánioncaim, tá leibhéil ioncaim per capita acu a fhágann gur féidir leo leibhéil éagsúlaithe níos airde a bhaint amach d’uireasa fhabhair tharaife na scéime. Tá sna tíortha sin geilleagair ar éirigh leo geilleagar margaidh a dhéanamh den gheilleagar láraithe a bhí acu. Ní hionann a riachtanais forbartha, trádála agus airgeadais agus riachtanais na dtíortha eile atá i mbéal forbartha; tá siad ag céim eile ina bhforbairt eacnamaíoch, i.e. níl siad sa chaoi chéanna leis na tíortha atá i mbéal forbartha ach atá i gcaoi níos leochailí; agus, chun idirdhealú dochosanta a sheachaint, ní mór cóir dhifriúil a chur orthu. Thairis sin, an úsáid a bhaineann tíortha ardioncaim nó ard-mheánioncaim as fabhair tharaife a sholáthraítear faoin scéim, géaraíonn sí ar an mbrú iomaíochta a bhíonn ar onnmhairí ó na tíortha níos boichte agus níos leochailí, rud a d’fhéadfadh, dá bhrí sin, a bheith ina ualach gan údar ar na tíortha i mbéal forbartha atá níos leochailí. Cuirtear san áireamh sa socrú ginearálta go mbíonn na riachtanais forbartha, trádála agus airgeadais ag athrú agus áirithítear leis an socrú go bhféadfar é a athrú má thagann athrú ar dhálaí tíre.

Ar mhaithe le comhsheasmhacht, níor cheart na fabhair tharaife a dheonaítear faoin socrú ginearálta a shíneadh chun go gcumhdófar tíortha i mbéal forbartha a thairbhíonn de shocrú leis an Aontas maidir le rochtain fhabhrach ar an margadh, lena soláthraítear ar a laghad an leibhéal céanna fabhar taraife agus a sholáthraíonn an scéim i gcás mórán gach cineál trádála. Chun am a thabhairt do thír is tairbhí agus d’oibreoirí eacnamaíocha oiriúnú ordúil a dhéanamh, ba cheart leanúint de bheith ag deonú an tsocraithe ghinearálta go ceann dhá bhliain amhail ón dáta a ndéantar socrú maidir le rochtain fhabhrach ar an margadh a chur i bhfeidhm agus ba cheart an dáta sin a bheith sonraithe sa liosta de thíortha is tairbhithe den socrú ginearálta.

(10)

Maidir leis na tíortha a liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 agus maidir leis na tíortha a thairbhíonn de rochtain fhabhrach uathrialaitheach ar mhargadh an Aontais faoi Rialachán (CE) Uimh. 732/2008, Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle an 21 Eanáir 2008 lena dtugtar isteach fabhair uathrialacha trádála do Phoblacht na Moldóive (4) agus Rialachán (CE) Uimh. 2007/2000 ón gComhairle an 18 Meán Fómhair 2000 lena dtugtar isteach bearta eisceachtúla trádála do thíortha agus do chríocha atá páirteach i bPróiseas Cobhsaíochta agus Comhlachais an Aontais Eorpaigh nó atá bainteach leis (5), ba cheart a mheas go bhfuil siad incháilithe don scéim. Críocha thar lear atá comhlachaithe leis an Aontas agus tíortha agus críocha thar lear de chuid tíortha nach bhfuil liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 732/2008, níor cheart a mheas go bhfuil siad incháilithe don scéim.

(11)

Tá an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas bunaithe ar choincheap dílis na forbartha inbhuanaithe mar atá sé aitheanta ag coinbhinsiúin agus ag ionstraimí idirnáisiúnta amhail Dearbhú na Náisiún Aontaithe (NA) maidir leis an gCeart chun Forbartha 1986, Dearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt 1992, Dearbhú na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta Bunúsacha san Obair 1998, Dearbhú Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, agus Dearbhú Johannesburg maidir leis an bhForbairt Inbhuanaithe 2002. Dá bhrí sin, ba cheart na fabhair tharaife bhreise a sholáthraítear faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú do na tíortha sin i mbéal forbartha atá leochaileach toisc easpa éagsúlaithe agus toisc gan iad a bheith lánpháirtithe a ndóthain sa chóras idirnáisiúnta trádála, chun cuidiú leo na hualaigh agus na freagrachtaí speisialta a ghlacadh, ar ualaigh agus freagrachtaí iad a thagann as daingniú agus cur i bhfeidhm éifeachtach coinbhinsiún bunúsach idirnáisiúnta maidir le cearta an duine agus cearta saothair, le cosaint an chomhshaoil agus le dea-rialachas.

(12)

Ba cheart fabhair a bheith ceaptha chun tuilleadh fáis eacnamaíoch a spreagadh, agus trína bhíthin sin freagairt go dearfach don ghá atá le forbairt inbhuanaithe. Faoin socrú speisialta dreasachta, ba cheart na taraifí ad valorem a fhionraí dá bhrí sin i gcás na dtíortha is tairbhithe lena mbaineann. Ba cheart na dleachtanna sonracha a fhionraí freisin, mura rud é go bhfuil siad comhcheangailte le dleacht ad valorem.

(13)

Tíortha a chomhlíonann na ceanglais incháilitheachta maidir leis an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas, ba cheart go bhféadfaidís tairbhiú de na fabhair tharaife bhreise más rud é, ar iarratas a chur isteach dóibh, go gcineann an Coimisiún gur chomhlíonadh na coinníollacha ábhartha. Ba cheart go bhféadfaí iarratais a chur isteach amhail ó dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo. Tíortha a thairbhíonn d’fhabhair tharaife na scéime faoi Rialachán (CE) Uimh. 732/2008, ba cheart dóibh freisin iarratas nua a chur isteach.

(14)

Ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar stádas dhaigniú na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta maidir le cearta daonna agus oibre, cosaint an chomhshaoil agus dea-rialachas agus ar a gcur i bhfeidhm éifeachtach, trí scrúdú a dhéanamh ar chonclúidí agus moltaí na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin arna mbunú faoi na coinbhinsiúin sin (na comhlachtaí ábhartha faireacháin). Gach dhá bhliain, ba cheart don Choimisiún tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le stádas dhaigniú na gcoinbhinsiún faoi seach, maidir le conas atá na tíortha is tairbhithe ag comhlíonadh aon oibleagáidí tuairiscithe faoi na coinbhinsiúin sin, agus maidir le stádas chur i bhfeidhm éifeachtach na gcoinbhinsiún.

(15)

Tá na tuarascálacha ó na comhlachtaí faireacháin ábhartha riachtanach chun faireachán a dhéanamh ar fhabhair agus chun fabhair a aistarraingt. Féadfar na tuarascálacha sin a fhorlíonadh, áfach, le foinsí eile faisnéise, ar choinníoll go bhfuil siad cruinn agus iontaofa. Gan dochar d’fhoinsí eile, d’fhéadfaí a áireamh leis sin faisnéis ón tsochaí shibhialta, ó chomhpháirtithe sóisialta, ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

(16)

Faoin socrú speisialta do na tíortha is lú forbairt, ba cheart leanúint de bheith ag deonú rochtana saor ó dhleacht ar mhargadh an Aontais do tháirgí de thionscamh na dtíortha is lú forbairt, de réir mar a aithníonn agus a aicmíonn na NA iad, seachas i gcás na trádála in airm. I gcás tíre nach bhfuil aicmithe a thuilleadh ag na NA mar thír is lú forbairt, ba cheart idirthréimhse a bhunú, ionas go maolófar aon éifeachtaí díobhálacha a thagann as baint na bhfabhar taraifí a dheonaítear faoin socrú seo. Faoin socrú speisialta do na tíortha is lú forbairt, ba cheart leanúint de bheith ag deonú fabhar taraife do na tíortha sin is lú forbairt a thairbhíonn de shocrú eile leis an Aontas maidir le rochtain fhabhrach ar an margadh.

(17)

Chun comhchuibheas a áirithiú leis na forálacha atá sna Comhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch maidir le rochtain ar an margadh i gcás an tsiúcra, ba cheart ceadúnas onnmhairiúcháin a bheith de cheangal ar onnmhairithe earraí atá faoi cheannteideal 1701 den Chomhtaraif Chustaim go dtí an 30 Meán Fómhair 2015.

(18)

A fhad a bhaineann leis an socrú ginearálta, ba cheart an t-idirdhealú idir fabhair tharaife do tháirgí neamhíogaire agus fabhair tharaife do tháirgí íogaire a choimeád, chun cás na n-earnálacha a mhonaraíonn na táirgí céanna san Aontas a chur san áireamh.

(19)

Ba cheart leanúint de dhleachtanna Comhtaraife Custaim a fhionraí i gcás táirgí neamhíogaire, ach i gcás táirgí íogaire ba cheart laghdú taraife a bheith ann chun ráta sásúil úsáide a áirithiú agus san am céanna cás na dtionscal comhfhreagrach san Aontas a chur san áireamh.

(20)

Ba cheart laghdú taraife den sórt sin a bheith tarraingteach a dhóthain chun trádálaithe a spreagadh le leas a bhaint as na deiseanna a chuireann an scéim ar fáil. Dá bhrí sin, ba cheart na dleachtanna ad valorem a laghdú le ráta comhréidh de 3,5 pointe céatadáin ó ráta dleachta na “náisiún barrfhabhair”, agus ba cheart dleachtanna den sórt sin do theicstílí agus d’earraí teicstíle a laghdú 20 %. Ba cheart dleachtanna sonracha a laghdú le 30 %. I gcás ina ndéantar dleacht íosta a shonrú, níor cheart go mbeadh feidhm ag an dleacht íosta sin.

(21)

Ba cheart dleachtanna a fhionraí go huile is go hiomlán i gcás inar dleacht ad valorem 1 % nó níos lú nó dleacht sonrach EUR 2 nó níos lú atá mar thoradh ar chóir fhabhrach do dhearbhú allmhaire aonair, ós rud é go bhféadfadh sé go mbeadh costas na dleachtanna sin a bhailiú níos mó ná an t-ioncam a ghnóthófaí.

(22)

Ba cheart grádúchán a bheith bunaithe ar chritéir a bhaineann le ranna agus caibidlí na Comhtharaife Custaim. Ba cheart feidhm a bheith ag grádúchán maidir le roinn nó foroinn ionas go mbeidh níos lú cásanna ann ina ndéanfar grádúchán ar tháirgí ilghnéitheacha. Ba cheart grádúchán ranna nó foranna (arna comhdhéanamh de chaibidlí) le haghaidh tíre is tairbhí a chur i bhfeidhm nuair a chomhlíonann an roinn na critéir ghrádúcháin ar feadh trí bliana as a chéile, chun intuarthacht agus cothroime an ghrádúcháin a mhéadú trí bhíthin an éifeacht atá ag athrúcháin mhóra agus eisceachtúla sa staidreamh maidir le hallmhairí a dhíchur. Níor cheart go mbeadh feidhm ag grádúchán maidir leis na tíortha a thairbhíonn den socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas ná maidir leis na tíortha a thairbhíonn den socrú speisialta do na tíortha is lú forbairt ós rud é go bhfuil a bpróifíl eacnamaíoch an-chosúil lena chéile, rud a fhágann leochaileach iad mar gheall ar bhonn onnmhairiúcháin íseal neamhéagsúlaithe.

(23)

Chun a áirithiú nach dtairbheoidh den scéim ach na tíortha sin atá ceaptha tairbhiú di, ba cheart feidhm a bheith ag na fabhair tharaife a ndéantar foráil dóibh sa Rialachán seo agus ag na rialacha maidir le tionscnamh earraí, arna leagan síos i Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún an 2 Iúil 1993 lena leagtar síos forálacha maidir le cur chun feidhme Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle lena mbunaítear Comhtharaif Chustaim an Chomhphobail (6).

(24)

Maidir leis na cúiseanna chun na socruithe faoin scéim a aistarraingt go sealadach, ba cheart a áireamh orthu sáruithe tromchúiseacha agus córasacha ar na prionsabail atá leagtha síos i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta áirithe a bhaineann le bunchearta daonna agus oibre, ionas go ndéanfaí cuspóirí na gcoinbhinsiún sin a chur chun cinn. Ba cheart fabhair tharaife faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a tharraingt siar go sealadach más rud é nach n-urramóidh an tír is tairbhí an gealltanas ceangailteach atá uirthi daingniú agus cur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin a choimeád nó na ceanglais tuairiscithe a fhorchuirtear leis na coinbhinsiúin faoi seach a chomhlíonadh, nó i gcás nach gcomhoibreoidh an tír is tairbhí le nósanna imeachta faireacháin an Aontais de réir mar a leagtar amach sa Rialachán seo iad.

(25)

I ngeall ar an staid pholaitiúil i mBurma/Maenmar agus sa Bhealarúis, ba cheart aistarraingt shealadach gach fabhair tharaife a bhaineann le hallmhairithe táirgí de thionscnamh Bhurma/Mhaenmar nó na Bealarúise a choimeád.

(26)

Chun cothromaíocht a bheith ann idir an gá atá le fócasú níos fearr, comhchuibheas agus trédhearcacht níos mó, ar an taobh amháin, agus forbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a chur chun cinn níos fearr trí scéim um fhabhair trádála aontaobhach, ar an taobh eile, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean don Choimisiún maidir le leasuithe ar na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo agus maidir le haistarraingtí sealadacha fabhar taraife i ngeall ar gan prionsabail na forbartha inbhuanaithe agus an dea-rialachais a chomhlíonadh, agus chomh maith leis sin maidir leis na rialacha nós imeachta a bhaineann le hiarratais a chur isteach ar na fabhair tharaife arna ndeonú faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas agus maidir le haistarraingt shealadach agus imscrúduithe cosanta a sheoladh chun socruithe teicniúla aonfhoirmeacha agus mionsonraithe a bhunú. Tá tábhachtach ar leith leis go ndéanfaidh an Coimisiún comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe. Ba cheart don Choimisiún, le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt suas, a áirithiú go ndéanfar doiciméid ábhartha a tharchur Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí.

(27)

Chun creat cobhsaí a sholáthar d’oibreoirí eacnamaíocha, ba cheart an chumhacht chun gníomh a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le cinneadh maidir le haistarraingt shealadach faoin nós imeachta práinne a aisghairm sula dtiocfaidh an cinneadh sin maidir le socrú do thír is tairbhí a aistarraingt go sealadach i bhfeidhm, i gcás nach mbíonn feidhm a thuilleadh leis na cúiseanna a thugann údar le haistarraingt shealadach.

(28)

Chun coiníollacha comhionanna a áirithiú maidir leis an Rialacháin seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (7).

(29)

Ba cheart an nós imeachta comhairliúcháin a úsáid chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh maidir le fabhair tharaife ranna áirithe de GSP a fhionraí i leith tíortha is tairbhithe agus maidir le nós imeachta um aistarraingt shealadach a thionscnamh, ag cur san áireamh cineál agus tionchar na ngníomhartha sin.

(30)

Ba cheart an nós imeachta scrúdúcháin a úsáid chun gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh maidir le himscrúduithe cosanta agus maidir le socruithe fabhracha a fhionraí i gcás ina bhféadfadh allmhairí a bheith ina gcúis le mórshuaitheadh i margaí an Aontais.

(31)

Chun sláine agus feidhmiú ordúil na scéime a áirithiú, ba cheart don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme atá infheidhme láithreach a ghlacadh más rud é, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo a bhaineann le haistarraingtí sealadacha de bharr neamhchomhlíonadh nósanna imeachta agus oibleagáidí custaim, go n-éilítear amhlaidh ar mhórchúiseanna práinne.

(32)

Chun creat cobhsaí a sholáthar d’oibreoirí eacnamaíochta, déanfaidh an Coimisiún, tráth a dtiocfaidh deireadh leis an uastréimhse de shé mhí, gníomhartha cur chun feidhme atá infheidhme láithreach a ghlacadh más rud é, i gcásanna a bhfuil údar cuí leo a bhaineann le haistarraingtí sealadacha a fhoirceannadh nó a fhadú de bharr neamhchomhlíonadh nósanna imeachta agus oibleagáidí a bhaineann le cúrsaí custaim, go n-éilítear amhlaidh ar mhórchúiseanna práinne.

(33)

Ba cheart don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme atá infheidhme láithreach a ghlacadh freisin más rud é, i gcásanna a bhfuil údar cuí tugtha leo agus a bhaineann le himscrúduithe cosanta, go n-éilítear amhlaidh ar mhórchúiseanna práinne a bhaineann le meathlú staid eacnamaíochta agus/nó airgeadais tháirgeoirí an Aontais a bheadh deacair lena chur ina cheart.

(34)

Ba cheart don Choimisiún tuairisciú go tráthrialta do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le héifeachtaí na scéime faoin Rialachán seo. Cúig bliana tar éis don Rialachán seo teacht i bhfeidhm, ba cheart don Choimisiún tuarascáil a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir lena fheidhmiú agus measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le hathbhreithniú a dhéanamh ar an scéim, lena n-áirítear an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas agus na forálacha maidir le haistarraingt shealadach fabhar taraife, ag cur san áireamh an comhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta agus réimse na gcaighdeán idirnáisiúnta i ndáil le trédhearcacht agus malartú faisnéise i gcúrsaí cánach. Ag tuairisciú dó, ba cheart don Choimisiún na himpleachtaí a bheadh ann do riachtanais forbartha, trádála agus airgeadais na dtairbhithe a chur san áireamh. Ba cheart anailís mhionsonraithe ar thionchar an Rialacháin seo ar thrádáil agus ar ioncam taraife an Aontais a áireamh sa tuarascáil freisin, agus aird ar leith á tabhairt ar na héifeachtaí a bheadh aige ar na tíortha is tairbhithe. I gcás inarb infheidhme, ba cheart comhlíonadh reachtaíocht shláintíochta agus fhíteashláintíochta an Aontais a mheasúnú freisin. Ba cheart anailís ar éifeachtaí na scéime ó thaobh gnéithe den inbhuanaitheacht agus allmhairithe bithbhreoslaí a bheith sa tuarascáil freisin.

(35)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 a aisghairm,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

1.   Beidh feidhm ag an scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe (an “scéim”) i gcomhréir leis an Rialachán seo.

2.   Déantar foráil sa Rialachán seo do na fabhair tharaife seo a leanas faoin scéim:

(a)

socrú ginearálta;

(b)

socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas (GSP+); agus

(c)

socrú speisialta do na tíortha is lú forbairt (Aon rud Seachas Airm (ASA)).

Airteagal 2

Chun críocha an Rialacháin seo:

(a)

ciallaíonn “GSP” an Scéim Ghinearálaithe Fabhar lena dtugann an tAontas rochtain fhabhrach ar a mhargadh trí aon cheann de na socruithe fabhair dá dtagraítear in Airteagal 1(2);

(b)

ciallaíonn “tíortha” tíortha agus críocha a bhfuil riarachán custaim acu;

(c)

ciallaíonn “tíortha incháilithe” gach tír i mbéal forbartha atá liostaithe in Iarscríbhinn I;

(d)

ciallaíonn “tíortha is tairbhithe de GSP” tíortha a thairbhíonn den socrú ginearálta arna liostú in Iarscríbhinn II;

(e)

ciallaíonn “tíortha is tairbhithe de GSP+” tíortha a thairbhíonn den socrú speisialta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas arna liostú in Iarscríbhinn III;

(f)

ciallaíonn “tíortha is tairbhithe den scéim GRSA” tíortha a thairbhíonn den socrú speisialta dreasachta do na tíortha is lú forbairt arna liostú in Iarscríbhinn IV;

(g)

ciallaíonn “Dleachtanna Comhtharaife Custaim” na dleachtanna atá sonraithe i gCuid a Dó d’Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Custaim (8), seachas na dleachtanna sin atá a bhunaítear mar chuid de chuótaí taraife;

(h)

ciallaíonn “roinn” aon cheann de na ranna den Chomhtharaif Chustaim arna leagan síos le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87;

(i)

ciallaíonn “caibidil” aon cheann de na caibidlí den Chomhtharaif Chustaim arna leagan síos le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87;

(j)

ciallaíonn “roinn de GSP” roinn arna liostú in Iarscríbhinn V agus atá bunaithe ar bhonn ranna agus caibidlí den Chomhtharaif Chustaim;

(k)

ciallaíonn “socrú maidir le rochtain fhabhrach ar an margadh” rochtain fhabhrach ar mhargadh an Aontais trí chomhaontú trádála, a chuirtear i bhfeidhm go sealadach nó atá i bhfeidhm cheana, nó trí fhabhair uathrialaitheacha arna ndeonú ag an Aontas;

(l)

ciallaíonn “cur chun feidhme éifeachtach” cur chun feidhme iomlán na ngealltanas agus na n-oibleagáidí go léir arna ngabháil ar láimh faoi na coinbhinsiúin idirnáisiúnta a liostaítear in Iarscríbhinn VIII, á áirithiú ar an dóigh sin go gcomhlíonfar gach prionsabal, cuspóir agus ceart a ráthaítear iontu.

Airteagal 3

1.   Tá bunaithe in Iarscríbhinn I liosta tíortha is incháilithe.

2.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmlighte a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn I a leasú chun athruithe ar stádas idirnáisiúnta nó ar aicmiú tíortha a chur san áireamh.

3.   Tabharfaidh an Coimisiún fógra do thír incháilithe lena mbaineann maidir le haon athruithe ábhartha ar stádas na tíre sin faoin scéim.

CAIBIDIL II

SOCRÚ GINEARÁLTA

Airteagal 4

1.   Tairbheoidh tír incháilithe de na fabhair tharaife a sholáthraítear faoin socrú ginearálta dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 1(2) mura rud é:

(a)

gur aicmigh an Banc Domhanda í mar thír ardioncaim nó ard-mheánioncaim ar feadh trí bliana as a chéile díreach sular tugadh liosta na dtíortha is tairbhithe cothrom le dáta; nó

(b)

go dtairbhíonn sí de shocrú maidir le rochtain fhabhrach ar an margadh a sholáthraíonn na fabhair tharaife chéanna leis an scéim, nó fabhair tharaife níos fearr, i gcás gach cineál trádála beagnach.

2.   Ní bheidh feidhm ag pointe (a) ná ag pointe (b) de mhír 1 maidir leis na tíortha is lú forbairt.

3.   Gan dochar do phointe (b) de mhír 1, ní bheidh feidhm ag pointe (a) de mhír 1 go dtí an 21 Samhain 2014, i gcás tíortha a mbeidh, faoin 20 Samhain 2012, a n-inisealacha curtha acu le comhaontú leis an Aontas maidir le rochtain fhabhrach iltaobhach ar an margadh, lena soláthraítear an leibhéal céanna fabhar taraife agus a soláthraítear leis an scéim, nó fabhair tharaife níos fearr, i gcás mórán gach cineál trádála, ach ar comhaontú é nach bhfuil á chur i bhfeidhm fós.

Airteagal 5

1.   Tá bunaithe in Iarscríbhinn II liosta tíortha is tairbhithe de GSP a chomhlíonann na critéir a leagtar síos in Airteagal 4.

2.   Faoin 1 Eanáir gach bliain tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar Iarscríbhinn II. Ionas go mbeidh am ag tíortha is tairbhithe de GSP agus ag oibreoirí eacnamaíocha oiriúnú ordúil a dhéanamh d’athruithe ar stádas na tíre faoin scéim:

(a)

beidh feidhm ag an gcinneadh tír is tairbhí a bhaint de liosta na dtíortha is tairbhithe de GSP, i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo agus ar bhonn phointe (a) d’Airteagal 4(1), amhail ón dáta a bheidh ann bliain amháin i ndiaidh dháta theacht i bhfeidhm an chinnidh sin;

(b)

beidh feidhm ag an gcinneadh tír is tairbhí a bhaint de liosta na dtíortha is tairbhithe de GSP, i gcomhréir le mír 3 den Airteagal seo agus ar bhonn phointe (b) d’Airteagal 4(1), amhail ón dáta a bheidh ann dhá bhliain i ndiaidh dháta chur i bhfeidhm socrú maidir le rochtain fhabhrach ar an margadh.

3.   Chun críocha mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn II a leasú ar bhonn na gcritéar a leagtar síos in Airteagal 4.

4.   Tabharfaidh an Coimisiún fógra don tír is tairbhí de GSP lena mbaineann maidir le haon athruithe ábhartha ar stádas na tíre sin faoin scéim.

Airteagal 6

1.   Tá liostaithe in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo na táirgí atá ar áireamh sa socrú ginearálta dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 1(2).

2.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun athruithe a ionchorprú a bhfuil gá leo de thoradh leasuithe ar an Ainmníocht Chomhcheangailte.

Airteagal 7

1.   Déanfar dleachtanna Comhtharaife Custaim ar tháirgí a liostaítear in Iarscríbhinn V mar tháirgí neamhíogaire a fhionraí ina n-iomláine, seachas i gcás comhpháirteanna talmhaíochta.

2.   Maidir le dleachtanna ad valorem Comhtharaife Custaim ar tháirgí a liostaítear in Iarscríbhinn V mar tháirgí íogaire, laghdófar iad le 3,5 pointe céatadáin. I gcás táirgí faoi roinn GSP S-11a agus roinn GSP S-11b d’Iarscríbhinn V, 20 % a bheidh sa laghdú sin.

3.   Más rud é, le rátaí dleachta fabhracha, arna ríomh i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 agus ar bhonn na ndleachtanna Comhtharaife Custaim ad valorem is infheidhme ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, go bhforáiltear do laghdú taraife níos mó ná 3,5 pointe céatadáin i gcás na dtáirgí dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, beidh feidhm ag na rátaí fabhracha sin.

4.   Déanfar dleachtanna sonracha Comhtharaife Custaim, amach ó dhleachtanna íosta nó uasta, ar tháirgí a liostaítear in Iarscríbhinn V mar tháirgí íogaire a laghdú 30 %.

5.   I gcás ina bhfuil dleachtanna ad valorem agus dleachtanna sonracha ar áireamh i ndleachtanna Comhtharaife Custaim ar tháirgí atá liostaithe in Iarscríbhinn V mar tháirgí íogaire, ní laghdófar na dleachtanna sonracha.

6.   I gcás ina sonraítear dleacht uasta sna dleachtanna a laghdaítear i gcomhréir le mír 2 agus le mír 4, ní laghdófar an dleacht uasta sin. I gcás ina sonraítear dleacht íosta sna dleachtanna sin, ní bheidh feidhm ag an dleacht íosta sin.

Airteagal 8

1.   Déanfar na fabhair tharaife dá dtagraítear in Airteagal 7 a fhionraí maidir le táirgí ó roinn GSP ar de thionscnamh tíre is tairbhí de GSP iad nuair a sháraíonn, ar feadh trí bliana as a chéile, meánluach allmhairithe táirgí den sórt sin ón tír sin is tairbhí de GSP chuig an Aontas na tairseacha a liostaítear in Iarscríbhinn VI. Déanfar na tairseacha a ríomh mar chéatadáin de luach iomlán allmhairithe na dtáirgí céanna, isteach san Aontas, ó na tíortha is tairbhithe de GSP uile.

2.   Sula gcuirtear i bhfeidhm na fabhair tharaife dá bhforáiltear sa Rialachán seo, déanfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme a ghlacadh lena mbunaítear, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(2), liosta de ranna GSP dá bhfuil na fabhair tharaife dá dtagraítear in Airteagal 7 fionraithe i leith tíre is tairbhí de GSP. Beidh feidhm ag an ngníomh cur chun feidhme sin amhail ón 1 Eanáir 2014.

3.   Gach trí bliana, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an liosta dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo, agus déanfaidh sé gníomh cur chun feidhme a ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(2), chun na fabhair tharaife dá dtagraítear in Airteagal 7 a fhionraí nó a athbhunú. Beidh feidhm ag an ngníomh cur chun feidhme sin amhail ón 1 Eanáir den bhliain tar éis a theacht i bhfeidhm.

4.   Déanfar an liosta dá dtagraítear i mír 2 agus mír 3 den Airteagal seo a bhunú ar bhonn na sonraí a bheidh ar fáil an 1 Meán Fómhair den bhliain ina ndéantar an t-athbhreithniú agus ar bhonn shonraí an dá bhliain roimh bhliain an athbhreithnithe. Cuirfear san áireamh san athbhreithniú allmhairithe ó thíortha is tairbhithe de GSP a liostaítear in Iarscríbhinn II, faoi mar a bheidh sí infheidhme an tráth sin. Ní chuirfear san áireamh, áfach, luach allmhairithe ó thíortha is tairbhithe de GSP, ar tíortha iad, ar dháta chur i bhfeidhm an fhionraithe, nach dtairbhíonn a thuilleadh de na fabhair tharaife faoi phointe (b) d’Airteagal 4(1).

5.   Tabharfaidh an Coimisiún fógra don tír lena mbaineann maidir leis an ngníomh a glacadh i gcomhréir le mír 2 agus le mír 3.

6.   Aon uair a leasaítear Iarscríbhinn II i gcomhréir leis na critéir a leagtar síos in Airteagal 4, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 36 chun Iarscríbhinn VI a leasú chun na modúlachtaí a liostaítear san Iarscríbhinn sin a choigeartú ionas go gcoimeádfaidh ranna na dtáirgí grádaithe arna sainmhíniú i mír 1 den Airteagal seo an t-ualach coibhneasta céanna.

CAIBIDIL III

SOCRÚ SPEISIALTA DREASACHTA UM FHORBAIRT INBHUANAITHE AGUS DEA-RIALACHAS

Airteagal 9

1.   Féadfaidh tír is tairbhí de GSP tairbhiú de na fabhair tharaife arna soláthar faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 1(2) más rud é:

(a)

go meastar go bhfuil sí leochaileach toisc easpa éagsúlaithe agus toisc gan í a bheith lánpháirtithe a dóthain sa chóras idirnáisiúnta trádála, arna shainmhíniú in Iarscríbhinn VII;

(b)

go bhfuil na coinbhinsiúin go léir a liostaítear in Iarscríbhinn VIII (na “coinbhinsiúin ábhartha”) daingnithe aici agus nach bhfuil aon mhainneachtain thromchúiseach i gcur chun feidhme éifeachtach aon cheann de na coinbhinsiúin sin sainaitheanta sna conclúidí is deireannaí atá ar fáil ó na comhlachtaí faireacháin sin (na “comhlachtaí ábhartha faireacháin”) faoi na conbhinsiúin sin;

(c)

maidir le haon cheann de na coinbhinsiúin ábhartha, nach bhfuil forchoimeádas leagtha amach aici a thoirmisctear le haon cheann de na coinbhinsiúin sin nó, chun críocha an Airteagail seo, a mheastar gan a bheith comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an chonbhinsiúin sin.

Chun críocha an Airteagail seo, ní mheasfar nach bhfuil forchoimeádais comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an choinbhinsiúin mura rud é:

(i)

gur cinneadh amhlaidh le próiseas a leagadh amach go sainráite chuige sin faoin gcoinbhinsiún; nó

(ii)

d’uireasa an phróisis sin, go ndearna an tAontas agus é mar pháirtí sa choinbhinsiún, agus/nó tromlach cáilithe na mBallstát ar páirtithe iad sa choinbhinsiún, i gcomhréir lena n-inniúlachtaí faoi seach mar atá bunaithe sna Conarthaí, agóid i gcoinne an fhorchoimeádais ar an mbonn nach bhfuil sé comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an choinbhinsiúin agus gur chuir siad i gcoinne theacht i bhfeidhm an choinbhinsiúin mar atá idir iad agus an stát a bhfuil an forchoimeádas aige i gcomhréir le forálacha Choinbhinsiún Vín maidir le Dlí na gConarthaí;

(d)

go ndéanann sí gealltanas ceangailteach daingniú na gcoinbhinsiún ábhartha a choimeád agus cur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin a áirithiú;

(e)

go nglacann sí gan forchoimeádas na ceanglais tuairiscithe a fhorchuireann gach coinbhinsiún agus go dtugann sí gealltanas ceangailteach glacadh le faireachán agus athbhreithniú tráthrialta ar a teist cur chun feidhme i gcomhréir le forálacha na gcoinbhinsiún ábhartha; agus

(f)

go dtugann sí gealltanas ceangailteach páirt a ghlacadh sa nós imeachta faireacháin dá dtagraítear in Airteagal 13 agus comhoibriú maidir leis an nós imeachta sin.

2.   Aon uair a leasaítear Iarscríbhinn II, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 36 chun Iarscríbhinn VII a leasú chun athbhreithniú a dhéanamh ar an tairseach leochaileachta a liostaítear i bpointe 1(b) d’Iarscríbhinn VII ionas go gcoimeádfar, go coibhneasach, ualach céanna na tairsí leochaileachta arna ríomh i gcomhréir le hIarscríbhinn VII.

Airteagal 10

1.   Déanfar an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

(a)

go bhfuil iarraidh ina leith déanta ag tír is tairbhí de GSP; agus

(b)

go léiríonn scrúdú ar an iarraidh sin go gcomhlíonann an tír iarrthach na coinníollacha atá leagtha síos in Airteagal 9(1).

2.   Is i scríbhinn a chuirfidh an tír iarrthach a hiarraidh faoi bhráid an Choimisiúin. Soláthrófar san iarraidh faisnéis chuimsitheach maidir le daingniú na gcoinbhinsiún ábhartha agus áireofar san fhaisnéis sin na gealltanais cheangailteacha dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe (e) agus i bpointe (f) d’Airteagal 9(1).

3.   Tar éis dó iarraidh a fháil, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina leith do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

4.   Tar éis dó scrúdú a dhéanamh ar an iarraidh, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn III a bhunú nó a leasú chun socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú do thír iarrthach tríd an tír sin a chur le liosta na dtíortha is tairbhithe de GSP+.

5.   I gcás nach gcomhlíonann tír is tairbhí de GSP+ a thuilleadh na coinníollacha dá dtagraítear i bpointe (a) nó i bpointe (c) d’Airteagal 9(1) nó i gcás ina n-aistarraingíonn sí aon cheann dá gealltanais cheangailteacha dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe (e) agus i bpointe (f) d’Airteagal 9(1), cumhachtófar don Choimisiún gníomh tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú chun an tír sin a bhaint de liosta na dtíortha is tairbhithe de GSP+.

6.   Tabharfaidh an Coimisiún fógra don tír iarrthach maidir le haon chinneadh a dhéantar i gcomhréir le mír 4 agus le mír 5 den Airteagal seo tar éis Iarscríbhinn III a leasú agus a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Nuair a dheonaítear an socrú speisialta dreasachta don tír iarrthach, cuirfear in iúl di an dáta a dtiocfaidh an gníomh tarmligthe atá i gceist i bhfeidhm.

7.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun rialacha a bhunú a bhaineann leis an nós imeachta chun an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a dheonú, go háirithe maidir le spriocdhátaí agus maidir le hiarrataí a chur isteach agus a phróiseáil.

Airteagal 11

1.   Liostaítear in Iarscríbhinn IX na táirgí atá ar áireamh sa socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas.

2.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn IX a leasú chun leasuithe ar an Ainmníocht Chomhcheangailte a dhéanann difear do na táirgí atá liostaithe san Iarscríbhinn sin a chur san áireamh.

Airteagal 12

1.   Déanfar dleachtanna ad valorem Comhtharaife Custaim ar gach táirge a liostaítear in Iarscríbhinn IX agus atá de thionscnamh tíre is tairbhí de GSP+ a fhionraí.

2.   Déanfar dleachtanna sonracha Comhtharaife Custaim ar tháirgí dá dtagraítear i mír 1 a fhionraí ina n-iomláine, ach amháin i gcás táirgí a bhfuil dleachtanna ad valorem ar áireamh ina ndleachtanna Comhtharaife Custaim. I gcás táirgí arb é 1704 10 90 a gcód Ainmníochta Comhcheangailte, is é 16 % den luach custaim an teorainn a bheidh leis an dleacht shonrach.

Airteagal 13

1.   Amhail ón dáta a dheonaítear na fabhair tharaife arna soláthar faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú leanúnach ar stádas dhaingniú na gcoinbhinsiún ábhartha agus déanfaidh sé faireachán ar a gcur chun feidhme éifeachtach, agus ar an gcomhar leis na comhlachtaí faireacháin ábhartha, trí scrúdú a dhéanamh ar chonclúidí agus ar mholtaí na gcomhlachtaí faireacháin sin.

2.   Sa chomhthéacs seo, comhoibreoidh tír is tairbhí de GSP+ leis an gCoimisiún agus soláthróidh sí gach faisnéis is gá chun measúnú a dhéanamh ar a hurramú i leith na ngealltanas ceangailteach dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe (e) agus i bpointe (f) d’Airteagal 9(1) agus ar a suíomh maidir le pointe (c) d’Airteagal 9(1).

Airteagal 14

1.   Faoin 1 Eanáir 2016, agus gach dhá bhliain ina dhiaidh sin, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir le stádas dhaingniú na gcoinbhinsiún ábhartha, maidir le conas atá na tíortha is tairbhithe de GSP+ ag comhlíonadh aon oibleagáidí tuairiscithe faoi na coinbhinsiúin sin, agus maidir le stádas chur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin.

2.   Áireofar na nithe seo a leanas sa tuarascáil sin:

(a)

conclúidí nó moltaí comhlachtaí ábhartha faireacháin i leith gach tíre is tairbhí de GSP+; agus

(b)

conclúidí an Choimisiúin maidir le cé acu atá nó nach bhfuil gach tír is tairbhí de GSP+ ag urramú na ngealltanas ceangailteach atá uirthi oibleagáidí tuairiscithe a chomhlíonadh, comhoibriú leis na comhlachtaí faireacháin ábhartha i gcomhréir leis na coinbhinsiúin ábhartha agus cur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún sin a áirithiú.

Féadfaidh aon eolas a mheasann an Coimisiún a bheith ábhartha a bheith sa tuarascáil.

3.   Agus é ag teacht ar chonclúidí maidir le cur chun feidhme éifeachtach na gcoinbhinsiún ábhartha, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar chonclúidí agus ar mholtaí na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin agus, gan dochar d’fhoinsí eile, ar fhaisnéis arna cur isteach ag tríú páirtithe, lena n-áirítear an tsochaí shibhialta, comhpháirtithe sóisialta, Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle.

Airteagal 15

1.   Déanfar an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a aistarraingt go sealadach, maidir le gach táirge nó maidir le táirgí áirithe de thionscnamh tíre is tairbhí de GSP+, más rud é, sa chleachtas, nach n-urramaíonn an tír sin a gealltanais cheangailteacha amhail dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe (e) agus i bpointe (f) d’Airteagal 9(1), nó go bhfuil forchoimeádas leagtha amach ag an tír is tairbhí de GSP+ atá toirmiscthe le haon cheann de na coinbhinsiúin ábhartha nó nach mbeadh comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear amhlaidh i bpointe (c) d’Airteagal 9(1).

2.   Is ar an tír is tairbhí de GSP+ a bheidh an dualgas cruthúnais i dtaca lena bhfuil sí ag comhlíonadh a hoibleagáidí a thig as gealltanais dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe (e) agus i bpointe (f) d’Airteagal 9(1), agus i dtaca lena suíomh amhail dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 9(1).

3.   Más rud é, bíodh sé ar bhonn chonclúidí na tuarascála dá dtagraítear in Airteagal 14 nó ar bhonn na fianaise atá ar fáil, go bhfuil amhras réasúnach ar an gCoimisiún nach bhfuil tír is tairbhí de GSP+ ar leith ag urramú a gealltanas ceangailteach dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe (e) agus i bpointe (f) d’Airteagal 9(1), nó go bhfuil forchoimeádas leagtha amach aige atá toirmiscthe le haon cheann de na coinbhinsiúin ábhartha nó nach bhfuil comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear amhlaidh i bpointe (c) d’Airteagal 9(1), déanfaidh sé, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(2), gníomh cur chun feidhme a ghlacadh chun tús a chur leis an nós imeachta um aistarraingt shealadach na bhfabhar taraife arna soláthar faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas. Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas maidir leis sin.

4.   Foilseoidh an Coimisiún fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus tabharfaidh sé fógra ina leith don tír is tairbhí de GSP+ lena mbaineann. San fhógra sin:

(a)

luafar na forais leis an amhras réasúnach maidir le comhlíonadh na ngealltanas ceangailteach arna ndéanamh ag an tír is tairbhí de GSP+ dá dtagraítear i bpointe (d), i bpointe (e) agus i bpointe (f) d’Airteagal 9(1), nó maidir le forchoimeádas a bheith ann atá toirmiscthe ag aon cheann de na coinbhinsiúin ábhartha nó nach bhfuil comhoiriúnach le haidhm agus cuspóir an choinbhinsiúin sin de réir mar a shuitear amhlaidh i bpointe (c) d’Airteagal 9(1), ar forais iad a d’fhéadfadh a thabhairt faoi cheist ceart na tíre sin leanúint de bheith ag tairbhiú de na fabhair tharaife arna soláthar faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas; agus

(b)

sonrófar an tréimhse, ar tréimhse í nach bhféadfaidh a bheith níos faide ná sé mhí ó dháta foilsithe an fhógra, a gcuirfidh an tír is tairbhí de GSP+ a cuid barúlacha isteach lena linn.

5.   Tabharfaidh an Coimisiún gach áiméar don tír is tairbhí lena mbaineann a bheith ag comhoibriú le linn na tréimhse dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 4.

6.   Lorgóidh an Coimisiún gach faisnéis a mheasann sé gá a bheith léi lena n-áirítear, inter alia, conclúidí agus moltaí na gcomhlachtaí ábhartha faireacháin. Agus é ag teacht ar chonclúidí, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar gach faisnéis ábhartha.

7.   Laistigh de trí mhí tar éis don tréimhse arna sonrú san fhógra a dhul in éag, cinnfidh an Coimisiún:

(a)

an nós imeachta um aistarraingt shealadach a fhoirceannadh; nó

(b)

na fabhair tharaife arna soláthar faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a aistarraingt go sealadach.

8.   I gcás ina measann an Coimisiún nach dtugann na fionnachtana údar maith le haistarraingt shealadach, glacfaidh sé gníomh cur chun feidhme chun an nós imeachta um aistarraingt shealadach a fhoirceannadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(2). Beidh an gníomh cur chun feidhme sin bunaithe inter alia ar an bhfianaise a fhaightear.

9.   I gcás ina measann an Coimisiún go dtugann na fionnachtana údar maith le haistarraingt shealadach ar na cúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, cumhachtófar dó, i gcomhréir le hAirteagal 36, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun Iarscríbhinn III a leasú chun na fabhair tharaife dá bhforáiltear faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialú a ndéantar tagairt dóibh i bpointe (b) d’Airteagal 1(2) a aistarraingt go sealadach.

10.   I gcás ina gcinneann an Coimisiún ar aistarraingt shealadach, beidh éifeacht ag gníomh tarmligthe den sórt sin sé mhí tar éis é a ghlacadh.

11.   I gcás nach bhfuil na cúiseanna a thugann údar maith leis an aistarraingt shealadach infheidhme a thuilleadh sula ngabhfaidh éifeacht leis an ngníomh tarmligthe dá dtagraítear i mír 9 den Airteagal seo, cumhachtófar don Choimisiún an gníomh tarmligthe maidir leis na fabhair tharaife a aistarraingt go sealadach a aisghairm i gcomhréir leis an nós imeachta práinne dá dtagraítear in Airteagal 37.

12.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun rialacha a bhunú a bhaineann leis an nós imeachta um aistarraingt shealadach an tsocraithe speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas go háirithe maidir le spriocdhátaí, cearta na bpáirtithe, rúndacht agus athbhreithniú.

Airteagal 16

I gcás ina gcinneann an Coimisiún nach bhfuil feidhm a thuilleadh leis na cúiseanna a thug údar maith le haistarraingt shealadach na bhfabhar taraife, amhail dá dtagraítear in Airteagal 15(1), cumhachtófar dó gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn III a leasú chun na fabhair tharaife arna soláthar faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas a athbhunú.

CAIBIDIL IV

SOCRÚ SPEISIALTA DO NA TÍORTHA IS LÚ FORBAIRT

Airteagal 17

1.   Tairbheoidh aon tír incháilithe de na fabhair tharaife arna soláthar faoin socrú speisialta do na tíortha is lú forbairt, dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 1(2), má tá an tír sin sainaitheanta ag na NA mar thír is lú forbairt.

2.   Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú leanúnach ar liosta na dtíortha is tairbhithe den scéim GRSA ar bhonn na faisnéise is deireanaí atá ar fáil. I gcás nach gcomhlíonann tír is tairbhí den scéim GRSA a thuilleadh na coinníollacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn IV a leasú chun an tír a bhaint de liosta na dtíortha is tairbhithe den scéim GRSA tar éis idirthréimhse trí bliana amhail ón dáta ar tháinig an gníomh tarmligthe i bhfeidhm.

3.   Fad is atáthar ag feitheamh ar thír nua neamhspleách a bheith sainaitheanta ag na NA mar thír is lú forbairt, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn IV a leasú mar bheart idirlinne chun tír den sórt sin a chur ar liosta na dtíortha is tairbhithe den scéim GRSA.

Mura mbeidh tír nua neamhspleách den sórt sin sainaitheanta ag na NA mar thír is lú forbairt le linn an chéad athbhreithnithe a bheidh ar fáil ar chatagóir na dtíortha is lú forbairt, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh láithreach, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn IV a leasú chun an tír sin a bhaint ón Iarscríbhinn sin, d’uireasa an idirthréimhse dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo.

4.   Tabharfaidh an Coimisiún fógra don tír is tairbhí den scéim GRSA lena mbaineann maidir le haon athruithe ar a stádas sin faoin scéim.

Airteagal 18

1.   Fionrófar ina n-iomláine dleachtanna Comhtharaife Custaim ar na táirgí uile a liostaítear i gCaibidil 1 go Caibidil 97 den Ainmníocht Chomhcheangailte, seachas iad sin i gCaibidil 93, ar táirgí iad atá de thionscnamh tíre is tairbhí den scéim GRSA.

2.   Amhail ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 30 Meán Fómhair 2015, éileofar ceadúnas allmhairiúcháin i gcomhair allmhairithe táirgí atá faoi cheannteideal taraife 1701 den Chomhtharaif Chustaim.

3.   Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(3), rialacha mionsonraithe a ghlacadh chun na forálacha dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 195 de Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2007 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcás táirgí áirithe talmhaíochta (an Rialachán maidir le CEM aonair) (9).

CAIBIDIL V

FORÁLACHA MAIDIR LE hAISTARRAINGT SHEALADACH IS COITEANN DO GACH SOCRÚ

Airteagal 19

1.   Féadfar na socruithe fabhracha dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a aistarraingt go sealadach, maidir le gach táirge de thionscnamh tíre is tairbhí nó cuid díobh, ar aon cheann de na cúiseanna seo a leanas:

(a)

sárú tromchúiseach córasach na bprionsabal atá leagtha síos sna coinbhinsiúin a liostaítear i gCuid A d’Iarscríbhinn VIII;

(b)

onnmhairiú earraí a dhéantar i bpríosúin;

(c)

easpaí tromchúiseacha sa rialú custaim a dhéantar ar onnmhairiú nó ar iompar drugaí (substaintí aindleathacha nó réamhtheachtaithe), nó gan coinbhinsiúin idirnáisiúnta maidir le sciúradh airgid a chomhlíonadh;

(d)

cleachtais mhíchóra trádála atá tromchúiseach agus córasach, lena n-áirítear cleachtais a dhéanann difear do sholáthar amhábhar, a bhfuil éifeacht dhíobhálach acu ar thionscal an Aontais, agus ar cleachtais iad nár leigheas an tír is tairbhí. Maidir leis na cleachtais mhíchóra trádála sin atá toirmiscthe nó inchaingne faoi Chomhaontuithe an ETD, is ar chinneadh ina leith sin arna dhéanamh roimhe sin ag an gcomhlacht inniúil den ETD a bhunófar cur i bhfeidhm an Airteagail seo;

(e)

sárú tromchúiseach agus córasach na gcuspóirí arna nglacadh ag Eagraíochtaí Réigiúnacha Iascaigh nó ag aon socruithe idirnáisiúnta maidir le caomhnú agus bainistiú acmhainní iascaigh a bhfuil an tAontas ina pháirtí de.

2.   Ní dhéanfar na socruithe fabhracha dá bhforáiltear sa Rialachán seo a aistarraingt faoi phointe (d) de mhír 1 maidir le táirgí atá faoi réir beart frithdhumpála nó frithchúitimh faoi Rialachán (CE) Uimh. 597/2009 ón gComhairle an 11 Meitheamh 2009 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí fóirdheontais ó thíortha nach baill den Chomhphobal Eorpach iad (10), nó Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Chomhphobal Eorpach iad (11), ar na cúiseanna a thugann údar maith leis na bearta sin.

3.   I gcás ina measann an Coimisiún go bhfuil forais leordhóthanacha ann a thugann údar maith le haistarraingt shealadach na bhfabhar taraife arna soláthar faoi aon socrú fabhrach dá dtagraítear in Airteagal 1(2) ar bhonn na gcúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, glacfaidh sé gníomh cur chun feidhme chun tús a chur leis an nós imeachta um aistarraingt shealadach i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(2). Cuirfidh an Coimisiún Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas maidir leis an ngníomh cur chun feidhme sin.

4.   Foilseoidh an Coimisiún fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh lena bhfógrófar tionscnamh an nós imeachta um aistarraingt shealadach, agus tabharfaidh sé fógra ina leith sin don tír is tairbhí lena mbaineann. San fhógra sin:

(a)

tabharfar forais leordhóthanacha, dá dtagraítear i mír 3, don chinneadh cur chun feidhme maidir le nós imeachta um aistarraingt shealadach a thionscnamh; agus

(b)

luafar go ndéanfaidh an Coimisiún faireachán agus meastóireacht ar chás na tíre is tairbhí lena mbaineann go ceann sé mhí tar éis dáta foilsithe an fhógra.

5.   Tabharfaidh an Coimisiún gach áiméar don tír is tairbhí lena mbaineann a bheith ag comhoibriú le linn thréimhse an fhaireacháin agus an mheasúnaithe.

6.   Lorgóidh an Coimisiún gach faisnéis a mheasann sé gá a bheith léi, inter alia na measúnuithe, na barúlacha, na cinntí, na moltaí agus na conclúidí a bheidh le fáil ó na comhlachtaí ábhartha faireacháin, de réir mar is iomchuí. Agus é ag teacht ar chonclúidí, déanfaidh an Coimisiún measúnú ar gach faisnéis ábhartha.

7.   Laistigh de thrí mhí tar éis don tréimhse dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 4 a dhul in éag, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil maidir lena fhionnachtana agus a chonclúidí a chur faoi bhráid na tíre is tairbhí lena mbaineann. Tá ag an tír sin an ceart barúlacha a chur isteach maidir lena bhfuil sa tuarascáil. An tréimhse a bhféadfar barúlacha a chur isteach lena linn, ní bheidh sí níos faide ná aon mhí amháin.

8.   Laistigh de shé mhí tar éis don tréimhse dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 4 a dhul in éag, déanfaidh an Coimisiún cinneadh:

(a)

an nós imeachta um aistarraingt shealadach a fhoirceannadh; nó

(b)

na fabhair tharaife arna soláthar faoi na socruithe fabhracha dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a aistarraingt go sealadach.

9.   I gcás ina measann an Coimisiún nach dtugann na fionnachtana údar maith le haistarraingt shealadach, déanfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme a ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(2), maidir leis an nós imeachta um aistarraingt shealadach a fhoirceannadh.

10.   I gcás ina measann an Coimisiún go dtugann na fionnachtana údar maith le haistarraingt shealadach ar na cúiseanna dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, cumhachtófar dó, i gcomhréir le hAirteagal 36, gníomhartha tarmligthe a ghlacadh chun Iarscríbhinn II, Iarscríbhinn III nó Iarscríbhinn IV, cibé acu is infheidhme, a leasú chun na fabhair tharaife dá bhforáiltear faoi na socruithe fabhair a ndéantar tagairt dóibh in Airteagal 1(2) a aistarraingt go sealadach.

11.   I gcás ceachtar de na cásanna dá dtagraítear i mír 9 agus i mír 10, beidh an gníomh a glacadh bunaithe inter alia ar an bhfianaise a fhaightear.

12.   I gcás ina gcinneann an Coimisiún ar aistarraingt shealadach, beidh éifeacht gníomh cur chun feidhme den sórt sin sé mhí tar éis é a ghlacadh.

13.   I gcás nach bhfuil na cúiseanna a thugann údar maith leis an aistarraingt shealadach infheidhme a thuilleadh roimh theacht i bhfeidhm an ghnímh chur chun feidhme dá dtagraítear i mír 10 den Airteagal seo, cumhachtófar don Choimisiún an gníomh a glacadh maidir le haistarraingt shealadach na bhfabhar taraife a aisghairm i gcomhréir leis an nós imeachta práinne dá dtagraítear in Airteagal 37.

14.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun rialacha a bhunú a bhaineann leis an nós imeachta um aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na socraithe uile, go háirithe maidir le spriocdhátaí, cearta na bpáirtithe, rúndacht agus athbhreithniú.

Airteagal 20

I gcás ina bhfaigheann an Coimisiún nach bhfuil feidhm a thuilleadh leis na cúiseanna a thug údar maith le haistarraingt shealadach na bhfabhar taraife dá dtagraítear in Airteagal 19(1), cumhachtófar dó gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun Iarscríbhinn II, Iarscríbhinn III nó Iarscríbhinn IV, cibé acu is infheidhme, a leasú chun na fabhair tharaife arna soláthar faoi na socruithe fabhair dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a athbhunú.

Airteagal 21

1.   Féadfar na socruithe fabhracha dá bhforáiltear sa Rialachán seo a aistarraingt go sealadach, maidir le gach táirge de thionscnamh tíre is tairbhí nó maidir le cuid díobh, i gcás calaoise, mírialtachtaí nó mainneachtana córasaí na rialacha a bhaineann le tionscnamh táirgí agus na nósanna imeachta a bhaineann leis na rialacha sin a chomhlíonadh, nó mainneachtana féachaint chuig a gcomhlíonadh, nó i gcás mainneachtana an comhar riaracháin a cheanglaítear a bheith ann i dtaca le cur chun feidhme agus faireachán na socruithe fabhair dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a dhéanamh.

2.   An comhar riaracháin dá dtagraítear i mír 1, cuireann sé de cheangal ar thír is tairbhí an méid seo a leanas, inter alia, a dhéanamh:

(a)

an fhaisnéis is gá chun na rialacha maidir le tionscnamh a chur chun feidhme agus chun faireachán a dhéanamh ar na rialacha sin a chur chuig an gCoimisiún agus an fhaisnéis sin a thabhairt cothrom le dáta;

(b)

cuidiú leis an Aontas trí bhíthin fíorú iardain a dhéanamh, arna iarraidh sin d’údaráis chustaim na mBallstát, ar thionscnamh na n-earraí, agus torthaí an fhíoraithe sin a chur in iúl in am don Choimisiún;

(c)

cuidiú leis an Aontas trí bhíthin cead a thabhairt don Choimisiún, agus é ag comhordú a chuid oibre i ndlúthchomhar le húdaráis inniúla na mBallstát, misin chomhoibrithe riaracháin agus imscrúdaitheacha an Aontais a dhéanamh sa tír sin, chun barántúlacht doiciméad a fhíorú nó chun cruinneas faisnéise atá ábhartha do dheonú na socruithe fabhracha dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a fhíorú;

(d)

fiosrúcháin iomchuí a dhéanamh, nó a chur á ndéanamh, chun sáruithe ar na rialacha maidir le tionscnamh a shainaithint agus a chosc;

(e)

na rialacha maidir le tionscnamh a bhaineann le carnadh réigiúnach, de réir bhrí Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93, a chomhlíonadh, nó féachaint lena gcomhlíonadh, má thairbhíonn an tír de; agus

(f)

cuidiú leis an Aontas cineál iompair a fhíorú i gcás ina dtoimhdítear calaois a bhaineann le tionscnamh a bheith ann, lena bhféadfaí a thoimhdiú go bhfuil calaois ann i gcás gur mó i bhfad leibhéal na n-allmhairithe táirgí faoi na socruithe fabhracha dá bhforáiltear sa Rialachán seo ná gnáthleibhéal onnmhairithe táirgí na tíre is tairbhí.

3.   I gcás ina measann an Coimisiún go bhfuil fianaise leordhóthanach ann a thugann údar maith le haistrarraingt shealadach ar na cúiseanna a leagtar amach i mír 1 agus mír 2 den Airteagal seo, cinnfidh sé i gcomhréir leis an nós imeachta práinne dá dtagraítear in Airteagal 39(4) na fabhair tharaife dá bhforáiltear faoi na socruithe fabhair a dtagraítear dóibh in Airteagal 1(2) a aistarraingt go sealadach, maidir le gach táirge de thionscnamh tíre is tairbhí nó maidir le cuid díobh.

4.   Sula ndéanfaidh sé cinneadh den sórt sin, foilseoidh an Coimisiún ar dtús fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh á rá go bhfuil forais d’amhras réasúnach ann i leith chomhlíonadh mhír 1 agus mhír 2 lena bhféadfaí an ceart atá ag an tír is tairbhí leanúint de bheith ag tairbhiú de na sochair a dheonaíonn an Rialachán seo a thabhairt faoi cheist.

5.   Cuirfidh an Coimisiún an tír is tairbhí lena mbaineann ar an eolas maidir le haon chinneadh a dhéantar i gcomhréir le mír 3, sula ngabhfaidh éifeacht leis an gcinneadh sin.

6.   Ní bheidh tréimhse na haistarraingthe sealadaí níos faide ná sé mhí. Ar a dhéanaí, ar dhul in éag don tréimhse sin, cinnfidh an Coimisiún i gcomhréir leis an nós imeachta práinne dá dtagraítear in Airteagal 39(4) an aistarraingt shealadach a fhoirceannadh nó an tréimhse don aistarraingt shealadach a fhadú.

7.   An fhaisnéis ábhartha uile a d’fhéadfadh údar maith a thabhairt le haistarraingt shealadach na bhfabhar taraife nó lena fadú, cuirfidh na Ballstáit in iúl don Choimisiún í.

CAIBIDIL VI

FORÁLACHA MAIDIR LE COSAINT AGUS FAIREACHAS

ROINN I

Cosaintí Ginearálta

Airteagal 22

1.   I gcás ina ndéantar táirge de thionscnamh tíre is tairbhí d’aon cheann de na socruithe fabhair dá dtagraítear in Airteagal 1(2) a allmhairiú i méideanna agus/nó ar phraghsanna is cúis nó is baol a bheith ina gcúis le deacrachtaí móra do tháirgeoirí an Aontais a tháirgeann táirgí cosúla nó táirgí atá in iomaíocht dhíreach leis an táirge sin, féadfar gnáthdhleachtanna Comhtharaife Custaim ar an táirge sin a thabhairt isteach athuair.

2.   Chun críche na Caibidle seo, ciallaíonn “táirge cosúil” táirge atá mar a chéile leis an táirge i gceist, i.e. ar cosúil gach gné de leis an táirge i gceist, nó in éagmais táirge den sórt sin, táirge eile, cé nach cosúil gach gné de leis an táirge i gceist, a bhfuil a shaintréithe an-chosúil le saintréithe an táirge i gceist.

3.   Chun críche na Caibidle seo, ciallaíonn “páirtithe leasmhara” na páirtithe sin a bhfuil baint acu le táirgeadh, dáileadh agus/nó díol na n-allmhairí a luaitear i mír 1 agus táirgí cosúla nó táirgí atá in iomaíocht dhíreach leo.

4.   Cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh, i gcomhréir le hAirteagal 36, chun rialacha a bhunú maidir leis an nós imeachta chun bearta ginearálta cosanta a ghlacadh, go háirithe maidir le spriocdhátaí, cearta na bpáirtithe, rúndacht, nochtadh, fíorú, cuairteanna agus athbhreithniú.

Airteagal 23

Measfar deacrachtaí móra a bheith ann i gcás ina dtiocfaidh meathlú ar chúinsí eacnamaíocha agus/nó airgeadais tháirgeoirí an Aontais. Agus cinneadh á dhéanamh ag an gCoimisiún an bhfuil meathlú den sórt sin ann, cuirfidh sé, inter alia, na fachtóirí seo a leanas maidir le táirgeoirí an Aontais san áireamh, i gcás ina mbeidh an fhaisnéis sin ar fáil:

(a)

sciar den mhargadh;

(b)

táirgeadh;

(c)

stoic;

(d)

cumas táirgthe;

(e)

cásanna féimheachta;

(f)

brabúsacht;

(g)

úsáid an chumais táirgthe;

(h)

fostaíocht;

(i)

allmhairí;

(j)

praghsanna.

Airteagal 24

1.   Imscrúdóidh an Coimisiún ar cheart gnáthdhleachtanna na Comhtharaife Custaim a thabhairt isteach athuair má tá fianaise leordhóthanach prima facie ann go bhfuil coinníollacha Airteagal 22(1) á gcomhlíonadh.

2.   Tionscnófar imscrúdú arna iarraidh sin ag Ballstát, ag aon duine dlítheanach nó ag aon chomhlachas nach bhfuil pearsantacht dhlítheanach aige, ag gníomhú dó thar ceann tháirgeoirí an Aontais, nó tionscnófar é ar thionscnamh an Choimisiúin féin más léir don Choimisiún go bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann, arna chinneadh ar bhonn na bhfachtóirí dá dtagraítear in Airteagal 23, chun údar maith a thabhairt leis an tionscnamh sin. An iarraidh imscrúdú a thionscnamh, beidh inti fianaise go bhfuil na coinníollacha maidir leis an mbeart cosanta atá leagtha amach in Airteagal 22(1) a fhorchur á gcomhlíonadh. Cuirfear an iarraidh faoi bhráid an Choimisiúin. Imscrúdóidh an Coimisiún, a mhéid is féidir, cruinneas agus leormhaithe na fianaise arna soláthar san iarraidh chun a chinneadh an bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann chun údar maith a thabhairt le himscrúdú a thionscnamh.

3.   Más rud é gur léir go bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann chun údar maith a thabhairt le himeachtí a thionscnamh, foilseoidh an Coimisiún fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Déanfar an tionscnamh laistigh d’aon mhí amháin ón iarraidh de bhun mhír 2 a fháil. Má thionscnaítear imscrúdú, tabharfaidh an fógra na mionsonraí uile is gá faoin nós imeachta agus faoi spriocdhátaí, lena n-áirítear dul ar iontaoibh Oifigigh Éisteachta Ard-Stiúrthóireacht Trádála an Choimisiúin Eorpaigh.

4.   Déanfar imscrúdú, lena n-áirítear na céimeanna nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 25, Airteagal 26 agus Airteagal 27, a thabhairt chun críche laistigh de 12 mhí óna thionscnamh.

Airteagal 25

Ar chúiseanna práinne a bhfuil údar cuí tugtha leo agus a bhaineann le meathlú chúinsí eacnamaíocha agus/nó airgeadais tháirgeoirí an Aontais, agus i gcás ina bhféadfadh moill damáiste a dhéanamh a bheadh deacair a chur ina cheart, tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme a mbeidh feidhm láithreach acu a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta práinne dá dtagraítear in Airteagal 39(4) chun gnáthdhleachtanna Comhtharaife Custaim a thabhairt isteach an athuair ar feadh tréimhse suas le 12 mhí.

Airteagal 26

I gcás ina léiríonn na fíorais, faoi mar a shuífear go críochnaitheach iad, go bhfuil na coinníollacha atá leagtha amach in Airteagal 22(1) á gcomhlíonadh, glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme chun dleachtanna Comhtharaife Custaim a thabhairt isteach an athuair i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(3). Tiocfaidh an gníomh cur chun feidhme sin i bhfeidhm laistigh d’aon mhí amháin ó dháta a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 27

I gcás ina léireoidh na fíorais, faoi mar a shuífear go críochnaitheach iad, nach bhfuil na coinníollacha atá leagtha amach in Airteagal 22(1) á gcomhlíonadh, glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme lena gcuirfear deireadh leis an imscrúdú agus leis na himeachtaí i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(3). Foilseofar an gníomh cur chun feidhme sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Measfar deireadh a bheith tagtha leis an imscrúdú mura bhfoilseofar aon ghníomh cur chun feidhme laistigh den tréimhse dá dtagraítear in Airteagal 24(4) agus rachaidh aon bhearta coisctheacha práinneacha in éag go huathoibríoch. Aon dleachteanna Comhtharaife Custaim a bhaileofar de bharr na bhforálacha sealadacha sin, déanfar é a aisíoc.

Airteagal 28

Tabharfar dleachtanna na Comhtharaife Custaim isteach an athuair a fhad a bheidh gá leo chun meathlú chúinsí eacnamaíocha agus/nó airgeadais tháirgeoirí an Aontais a fhritháireamh, nó a fhad a bheidh baol ann go mairfidh meathlú den sórt sin. Ní rachaidh an tréimhse dá dtabhairt isteach athuair thar trí bliana, mura rud é go ndéanfar an tréimhse sin a fhadú i gcúinsí a bhfuil údar cuí tugtha leo.

ROINN II

Cosaintí in Earnálacha na dTeicstílí, na Talmhaíochta agus an Iascaigh

Airteagal 29

1.   Gan dochar do Roinn I den Chaibidil seo, déanfaidh an Coimisiún, an 1 Eanáir gach bliain agus ar a thionscnamh féin agus i gcomhréir leis an nós imeachta comhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(2), gníomh cur chun feidhme a ghlacadh chun na fabhair tharaife dá dtagraítear in Airteagal 7 agus in Airteagal 12 a bhaint maidir leis na táirgí a thagann faoi Roinn S-11a agus Roinn S-11b GSP d’Iarscríbhinn V nó maidir le táirgí a thagann faoi chóid 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, agus 3824 90 97 na hAinmníochta Comhcheangailte, i gcás ina bhfuil allmhairithe na dtáirgí sin, arna liostú in Iarscríbhinn V nó in Iarscríbhinn IX faoi seach, cibé acu is infheidhme, de thionscnamh tíre is tairbhí agus:

(a)

i gcás ina dtagann méadú 13,5 % ar a laghad ar iomlán na n-allmhairithe i gcainníocht (de réir toirte), i gcomparáid leis an mbliain féilire roimhe sin; nó

(b)

maidir le táirgí i roinn S-11a agus i roinn S-11b GSP d’Iarscríbhinn V, i gcás sáraíonn, i rith aon tréimhse 12 mhí, iomlán na n-allmhairithe an cion dá dtagraítear i bpointe 2 d’Iarscríbhinn VI de luach allmhairithe an Aontais de tháirgí i roinn S-11a agus i roinn S-11b GSP d’Iarscríbhinn V ó na tíortha agus na críocha uile a liostaítear in Iarscríbhinn II.

2.   Ní bheidh feidhm ag mír 1 den Airteagal seo maidir le tíortha is tairbhithe den scéim GRSA, ná ní bheidh feidhm aici maidir le tíortha nach bhfuil a gcion de na táirgí dá dtagraítear in Airteagal 29(1) níos mó ná 6 % d’allmhairithe iomlána an Aontais de na táirgí céanna a liostaítear in Iarscríbhinn V nó in Iarscríbhinn IX, cibé acu is infheidhme.

3.   Gabhfaidh éifeacht le baint na bhfabhar taraife dhá mhí tar éis dháta foilsithe an ghnímh ón gCoimisiúin chuige sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 30

Gan dochar do Roinn I den Chaibidil seo, i gcás ina mbeidh allmhairithe táirgí atá áirithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le CFAE ina gcúis nó inar baol iad a bheith ina gcúis, le suaitheadh tromchúiseach i margaí an Aontais, go háirithe i gceann amháin nó níos mó de na réigiúin is forimeallaí nó i sásraí rialála na margaí sin, déanfaidh an Coimisiún, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin ag Ballstát agus tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcoiste a phléann le comheagraíocht ábhartha an mhargaidh sa talmhaíocht nó san iascach, gníomh cur chun feidhme a ghlacadh chun na socruithe fabhracha a fhionraí i dtaca leis na táirgí lena mbaineann i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(3).

Airteagal 31

Cuirfidh an Coimisiún an tír is tairbhí lena mbaineann ar an eolas a luaithe is féidir maidir le haon chinneadh a dhéantar i gcomhréir le hAirteagal 29 nó le hAirteagal 30 sula ngabhfaidh éifeacht leis an gcinneadh sin.

ROINN III

Faireachas in Earnálacha na dTeicstílí, na Talmhaíochta agus an Iascaigh

Airteagal 32

1.   Gan dochar do Roinn I den Chaibidil seo, féadfar táirgí a thagann faoi Chaibidil 1 go Caibidil 24 den Chomhtharaif Chustaim mar atá leagtha síos le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, ar táirgí de thionscnamh tíortha is tairbhithe iad, a chur faoi réir sásra speisialta faireachais, chun suaitheadh i margaí an Aontais a sheachaint. Déanfaidh an Coimisiún, ar a thionscnamh féin nó arna iarraidh sin ag Ballstát agus tar éis dó dul i gcomhairle leis an gcoiste a phléann le comheagraíocht ábhartha an mhargaidh sa talmhaíocht nó san iascach, gníomh cur chun feidhme a ghlacadh, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 39(3), i dtaobh an ndéanfar an sásra speisialta faireachais sin a chur i bhfeidhm, agus cinnfidh sé cad iad na táirgí a mbeidh an sásra faireachais sin le cur i bhfeidhm maidir leo.

2.   I gcás ina ndéanfar Roinn I den Chaibidil seo a chur i bhfeidhm maidir le táirgí i gCaibidl 1 go Caibidil 24 den Chomhtharaif Chustaim mar atá leagtha síos le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, ar táirgí de thionscnamh tíortha is tairbhithe iad, déanfar an tréimhse dá dtagraítear in Airteagal 24(4) den Rialachán seo a laghdú go dhá mhí sna cásanna seo a leanas:

(a)

i gcás nach n-áirithíonn an tír is tairbhí lena mbaineann comhlíonadh na rialacha tionscnaimh nó i gcás nach soláthraíonn sí an comhar riaracháin dá dtagraítear in Airteagal 21; nó

(b)

i gcás ina bhfuil allmhairithe táirgí a thagann faoi Chaibidil 1 go Caibidil 24 den Chomhtharaif Custaim mar atá leagtha síos le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87, faoi na socruithe fabhracha a dheonaítear faoin Rialachán seo, i bhfad os cionn gnáthleibhéil na n-onnmhairí ón tír is tairbhí lena mbaineann.

CAIBIDIL VII

FORÁLACHA COITIANTA

Airteagal 33

1.   Chun tairbhiú de na fabhair tharaife, is de thionscnamh tíre is tairbhí a bheidh na táirgí a n-éileofar na fabhair tharaife ina leith.

2.   Chun críocha na socruithe fabhair dá dtagraítear in Airteagal 1(2) den Rialachán seo, is iad na rialacha atá leagtha síos i Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 a bheidh sna rialacha maidir le coincheap na dtáirgí tionscnaimh a shainmhíniú agus maidir leis na nósanna imeachta agus na modhanna comhair riaracháin a bhaineann leo.

Airteagal 34

1.   I gcás ina ndéantar ráta dleachta ad valorem ar dhearbhú allmhaire aonair a laghdú go 1 % nó níos lú i gcomhréir leis an Rialachán seo, déanfar an dleacht sin ina hiomláine a fhionraí.

2.   I gcás ina ndéantar ráta dleachta sonraí ar dhearbhú allmhaire aonair a laghdú go EUR 2 nó níos lú in aghaidh gach méid arna ríomh in euro i gcomhréir leis an Rialachán seo, déanfar an dleacht sin ina hiomláine a fhionraí.

3.   Faoi réir mhír 1 agus mhír 2, déanfar ráta deiridh na dleachta fabhraí arna ríomh i gcomhréir leis an Rialachán seo a shlánú síos go dtí an chéad ionad deachúlach.

Airteagal 35

1.   Is í an fhoinse staidrimh a bheidh le húsáid chun críche an Rialacháin seo staidreamh maidir le trádáil sheachtrach an Choimisiúin (Eurostat).

2.   Déanfaidh na Ballstáit a sonraí staidrimh faoi tháirgí atá faoi réir an nós imeachta custaim maidir le scaoileadh le haghaidh saorchúrsaíochta faoi na fabhair tharaife de réir Rialachán (CE) Uimh. 471/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Bealtaine 2009 maidir le staidreamh Comhphobail a bhaineann le trádáil eachtrach le tíortha nach Ballstáit iad (12) a chur chuig an gCoimisiún (Eurostat). Na sonraí sin, arna soláthar trí thagairt a dhéanamh do chóid na hAinmníochta Comhcheangailte agus, i gcás inarb infheidhme, do na cóid TARIC, léireoidh siad, de réir tíre tionscnaimh, na luachanna, na cainníochtaí agus aon aonaid bhreise a éilítear i gcomhréir leis na sainmhínithe sa Rialachán sin. I gcomhréir le hAirteagal 8(1) den Rialachán sin, déanfaidh na Ballstáit na sonraí staidrimh sin a tharchur tráth nach déanaí ná 40 lá tar éis dheireadh gach tréimhse tagartha míosúla. Chun faisnéis a éascú agus trédhearcacht a mhéadú, áiritheoidh an Coimisiún freisin go gcuirfear na sonraí ábhartha staidrimh do na ranna GSP ar fáil go rialta i mbunachar sonraí poiblí.

3.   I gcomhréir le hAirteagal 308d de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93, cuirfidh na Ballstáit ar aghaidh chuig an gCoimisiún arna iarraidh sin dó, sonraí maidir le cainníochtaí agus luachanna táirgí a ndearnadh iad a scaoileadh le haghaidh saorchúrsaíochta faoi na fabhair tharaife le linn na míonna roimhe sin. Beidh na táirgí dá dtagraítear i mír 4 den Airteagal seo ar áireamh sna sonraí sin.

4.   Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar le Ballstáit, faireachán ar allmhairithe táirgí a thagann faoi chóid 0603, 0803009010, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 agus 3824 90 97 na hAinmníochta Comhcheangailte, chun a chinneadh cé acu atá na coinníollacha dá dtagraítear in Airteagal 22, in Airteagal 29 agus in Airteagal 30 á gcomhlíonadh nó nach bhfuil.

Airteagal 36

1.   Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos san Airteagal seo.

2.   Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear in Airteagail 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 agus 22 a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse éiginnte ón 20 Samhain 2012.

3.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagail 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 nó 22 a chúlghairm tráth ar bith. Cuirfidh cinneadh maidir le cúlghairm deireadh le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh. Gabhfaidh éifeacht leis ón lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta níos déanaí a shonrófar ann. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon cheann de na gníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin.

4.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina leith ag an am céanna.

5.   Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 nó 22 i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad agóid. Déanfar an tréimhse sin a fhadú dhá mhí ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.

Airteagal 37

1.   Tiocfaidh gníomhartha tarmligthe, a ghlactar faoin Airteagal seo, i bhfeidhm gan mhoill agus beidh feidhm acu ar choinníoll nach léirítear aon agóid i gcomhréir le mír 2. Sonrófar san fhógra a chuirfear chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le gníomh tarmligthe na cúiseanna ar baineadh úsáid as an nós imeachta práinne.

2.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gnímh tharmligthe i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 36(5). Sa chás sin, déanfaidh an Coimisiún an gníomh tarmligthe a aisghairm gan mhoill tar éis do Pharlaimint na hEorpa nó don Chomhairle fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an gcinneadh chun agóid a dhéanamh.

Airteagal 38

1.   Ní dhéanfar faisnéis a fhaightear de bhun an Rialacháin seo a úsáid ach amháin chun na críche ar ina leith a iarradh í.

2.   Ní dhéanfar faisnéis de ghné rúnda a fhaightear de bhun an Rialacháin seo, ná aon fhaisnéis a sholáthraítear ar bhonn rúnda agus a fhaightear de bhun an Rialacháin seo, a nochtadh gan cead sonrach a fháil ó sholáthróir na faisnéise sin.

3.   I ngach iarraidh ar rúndacht, luafar na cúiseanna leis an bhfaisnéis a bheith rúnda. Más rud é, áfach, nach mian le soláthróir na faisnéise an fhaisnéis a phoibliú ná nochtadh na faisnéise i dtéarmaí ginearálta nó i bhfoirm achoimre a údarú agus go ndealraíonn sé nach bhfuil údar maith leis an iarraidh ar rúndacht, féadfar neamhshuim a dhéanamh den fhaisnéis lena mbaineann.

4.   Ar chaoi ar bith, measfar go bhfuil gach faisnéis rúnda más rud é gur dóigh go mbeadh éifeacht dhíobhálach ar shlí shuntasach ag a nochtadh ar sholáthróir nó ar fhoinse faisnéise den sórt sin.

5.   Ní fhágfaidh mír 1 go mír 4 nach bhféadfaidh údaráis an Aontais tagairt a dhéanamh d’fhaisnéis ghinearálta agus, go háirithe, do chúiseanna ar a bhfuil cinntí a dhéantar de bhun an Rialacháin seo bunaithe. Mar sin féin, cuirfidh na húdaráis sin san áireamh leas dlisteanach na ndaoine nádúrtha agus na ndaoine dlítheanacha lena mbaineann ionas nach ndéanfar a gcuid rún gnó a nochtadh.

Airteagal 39

1.   Beidh an Coiste um Fahbair Ghinearálaithe, arna bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 732/2008, de chúnamh ag an gCoimisiún. Is é a bheidh sa Choiste sin Coiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011. Féadfaidh an Coimisiún aon ábhar a scrúdú a bhaineann le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, arna tharraingt anuas ag an gCoimisiún nó arna iarraidh sin ag Ballstát.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

3.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

4.   I gcás ina ndéantar don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 8 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 i dteannta Airteagal 5 den Rialachán sin.

Airteagal 40

Faoin 1 Eanáir 2016 agus gach dhá bliain ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil ar éifeachtaí na scéime a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle lena gcuimseofar an tréimhse dhá bhliain is déanaí agus na socruithe fabhracha uile dá dtagraítear in Airteagal 1(2).

Faoin 21 Samhain 2017, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil faoi chur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle. Féadfadh togra reachtach, i gcás inarb iomchuí, a bheith ag gabháil le tuarascáil den sórt sin.

Airteagal 41

Aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 le héifeacht ón 1 Eanáir 2014.

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo i gcomhréir leis an tábla comhghaoil atá leagtha amach in Iarscríbhinn X.

CAIBIDIL VIII

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHE

Airteagal 42

1.   Aon imscrúdú nó nós imeachta um aistarraingt shealadach a tionscnaíodh agus nár críochnaíodh faoi Rialachán (CE) Uimh. 732/2008, ath-thionscnófar é go huathoibríoch faoin Rialachán seo, seachas maidir le tír is tairbhí den socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas faoin Rialachán sin má bhaineann an t-imscrúdú leis na sochair a deonaíodh faoin socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas agus leo sin amháin. Ath-thionscnófar an t-imscrúdú sin go huathoibríoch, áfach, má chuireann an tír chéanna is tairbhí isteach ar an socrú speisialta dreasachta faoin Rialachán seo roimh an 1 Eanáir 2015.

2.   Déanfar an fhaisnéis a fuarthas le linn imscrúdú a tionscnaíodh agus nár críochnaíodh faoi Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 a chur san áireamh in aon imscrúdú ath-thionscanta.

Airteagal 43

1.   Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.   Beidh feidhm aige ón 20 Samhain 2012.

Beidh feidhm, áfach, ag na fabhair tharaife dá bhforáiltear faoi na socruithe fabhair dá dtagraítear in Airteagal 1(2) ón 1 Eanáir 2014.

3.   Beidh feidhm ag an scéim go dtí an 31 Nollaig 2023. Ní bheidh feidhm, áfach, ag an dáta éaga maidir leis an socrú speisialta do na tíortha is lú forbairt ná, a mhéid go ndéantar iad a chur i bhfeidhm i dteannta an tsocraithe sin, maidir le forálacha eile an Rialacháin seo.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 25 Deireadh Fómhair 2012.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

Martin SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 13 Meitheamh 2012 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 4 Deireadh Fómhair 2012.

(2)  IO L 211, 6.8.2008, lch. 1.

(3)  IO L 145, 31.5.2011, lch. 28.

(4)  IO L 20, 24.1.2008, lch. 1.

(5)  IO L 240, 23.9.2000, lch. 1.

(6)  IO L 253, 11.10.1993, lch. 1.

(7)  IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

(8)  IO L 256, 7.9.1987, lch. 1.

(9)  IO L 299, 16.11.2007, lch. 1.

(10)  IO L 188, 18.7.2009, lch. 93.

(11)  IO L 343, 22.12.2009, lch. 51.

(12)  IO L 152, 16.6.2009, lch. 23.


LIOSTA NA nIARSCRÍBHINNÍ

Iarscríbhinn I

Tíortha atá cáilithe don scéim dá dtagraítear in Airteagal 3

Iarscríbhinn II

Tíortha is tairbhithe den socrú ginearálta dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 1(2)

Iarscríbhinn III

Tíortha is tairbhithe den socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas dá dtagraítear i bPointe (b) d’Airteagal 1(2)

Iarscríbhinn IV

Tíortha is tairbhithe den socrú speisialta do na tíortha is lú forbairt dá dtagraítear i bPointe (c) d’Airteagal 1(2)

Iarscríbhinn V

Liosta na dtáirgí a áirítear sa socrú ginearálta dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 1(2)

Iarscríbhinn VI

Rialacha mionsonraithe chun Airteagal 8 a chur i bhfeidhm

Iarscríbhinn VII

Rialacha mionsonraithe chun Caibidil III den Rialachán seo a chur i bhfeidhm

Iarscríbhinn VIII

Coinbhinsiúin dá dtagraítear in Airteagal 9

Iarscríbhinn IX

Liosta na dtáirgí a áirítear sa socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 1(2)

Iarscríbhinn X

Tábla Comhghaoil

IARSCRÍBHINN I

Tíortha atá cáilithe  (1) don scéim dá dtagraítear in Airteagal 3

Colún A

:

cód aibítreach, i gcomhréir le hainmníocht tíortha agus críoch a úsáidtear i gcomhair staidreamh an Aontais maidir le trádáil eachtrach

Colún B

:

ainm

A

B

AE

Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha

AF

an Afganastáin

AG

Antigua agus Barbúda

AL

an Albáin

AM

an Airméin

AO

Angóla

AR

an Airgintín

AZ

an Asarbaiseáin

BA

an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin

BB

Barbadós

BD

an Bhanglaidéis

BF

Buircíne Fasó

BH

Bairéin

BI

an Bhurúin

BJ

Beinin

BN

Brúiné

BO

an Bholaiv

BR

an Bhrasaíl

BS

na Bahámaí

BT

an Bhútáin

BW

an Bhotsuáin

BY

an Bhealarúis

BZ

an Bheilís

CD

Poblacht Dhaonlathach an Chongó

CF

Poblacht na hAfraice Láir

CG

an Congó

CI

an Cósta Eabhair

CK

Oileáin Cook

CL

an tSile

CM

Camarún

CN

an tSín

CO

an Cholóim

CR

Cósta Ríce

CU

Cúba

CV

Rinn Verde

DJ

Djibouti

DM

Doiminice

DO

an Phoblacht Dhoiminiceach

DZ

an Ailgéir

EC

Eacuadór

EG

an Éigipt

ER

an Eiritré

ET

an Aetóip

FJ

Fidsí

FM

an Mhicrinéis

GA

an Ghabúin

GD

Greanáda

GE

an tSeoirsia

GH

Gána

GM

an Ghaimbia

GN

an Ghuine

GQ

an Ghuine Mheánchiorclach

GT

Guatamala

GW

Guine Bissau

GY

an Ghuáin

HK

Hong Cong

HN

Hondúras

HR

an Chróit

HT

Háítí

ID

an Indinéis

IN

an India

IQ

an Iaráic

IR

an Iaráin

JM

Iamáice

JO

an Iordáin

KE

an Chéinia

KG

an Chirgeastáin

KH

an Chambóid

KI

Cireabaití

KM

Oileáin Chomóra

KN

San Críostóir-Nimheas

KW

Cuáit

KZ

an Chasacstáin

LA

Laos

LB

an Liobáin

LC

Saint Lucia

LK

Srí Lanca

LR

an Libéir

LS

Leosóta

LY

an Libia

MA

Maracó

MD

an Mholdóiv

ME

Montainéagró

MG

Madagascar

MH

Oileáin Marshall

MK

Poblacht iar-Iúgslavach na Macadóine

ML

Mailí

MM

Burma/Maenmar

MN

an Mhongóil

MO

Macao

MR

an Mháratáin

MU

Oileán Mhuirís

MV

Oileáin Mhaildíve

MW

an Mhaláiv

MX

Meicsiceo

MY

an Mhalaeisia

MZ

Mósaimbíc

NA

an Namaib

NE

an Nígir

NG

an Nigéir

NI

Nicearagua

NP

Neipeal

NR

Nárú

NU

Niue

OM

Óman

PA

Panama

PE

Peiriú

PG

Nua-Ghuine Phapua

PH

na hOileáin Fhilipíneacha

PK

an Phacastáin

PW

Oileáin Palau

PY

Paragua

QA

Catar

RS

an tSeirbia

RU

an Rúis

RW

Ruanda

SA

an Araib Shádach

SB

Oileáin Sholomón

SC

na Séiséil

SD

an tSúdáin

SL

Siarra Leon

SN

an tSeineagáil

SO

an tSomáil

SR

Suranam

ST

São Tomé agus Príncipe

SV

an tSalvadóir

SY

an tSiria

SZ

an tSuasalainn

TD

Sead

TG

Tóga

TH

an Téalainn

TJ

an Táidsíceastáin

TL

Tíomór Thoir

TM

an Tuircméanastáin

TN

an Túinéis

TO

Tonga

TT

Oileán na Tríonóide agus Tobága

TV

Tuvalu

TZ

an Tansáin

UA

an Úcráin

UG

Uganda

UY

Uragua

UZ

an Úisbéiceastáin

VC

San Uinseann agus na Greanáidíní

VE

Veiniséala

VN

Vítneam

VU

Vanuatú

WS

Samó

XK

an Chosaiv (2)

YE

Éimin

ZA

an Afraic Theas

ZM

an tSaimbia

ZW

an tSiombáib

Tíortha atá cáilithe don scéim dá dtagraítear in airteagal 3, ar tíortha iad a aistarraingíodh go sealadach ón scéim, maidir leis na táirgí uile nó le táirgí áirithe de thionscnamh na dtíortha sin

Colún A

:

cód aibítreach, i gcomhréir le hainmníocht tíortha agus críoch a úsáidtear i gcomhair staidreamh an Aontais maidir le trádáil eachtrach

Colún B

:

ainm

A

B

BY

an Bhealarúis

MM

Burma/Maenmar


(1)  Áirítear sa liosta seo tíortha a bhféadfadh a bhfabhair a bheith aistarraingthe nó curtha ar fionraí go sealadach. Beidh an Coimisiún nó údaráis inniúla na tíre lena mbaineann in ann liosta arna thabhairt cothrom le dáta a sholáthar.

(2)  Tá an t-ainmniú seo gan dochar do sheasaimh maidir le stádas, agus tá sé ag teacht le Rún 1244 (1999) ó Chomhairle Slándála na NA agus le Tuairim ón gCúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta maidir le dearbhú neamhspleáchais na Cosaive.

IARSCRÍBHINN II

Tíortha is tairbhithe  (1) den socrú ginearálta dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 1(2)

Colún A

:

cód aibítreach, i gcomhréir le hainmníocht tíortha agus críoch a úsáidtear i gcomhair staidreamh an Aontais maidir le trádáil eachtrach

Colún B

:

ainm

A

B

AF

an Afganastáin

AM

an Airméin

AO

Angóla

AZ

an Asarbaiseáin

BD

an Bhanglaidéis

BF

Buircíne Fasó

BI

an Bhurúin

BJ

Beinin

BO

an Bholaiv

BT

an Bhútáin

CD

Poblacht Dhaonlathach an Chongó

CF

Poblacht na hAfraice Láir

CG

an Congó

CK

Oileáin Cook

CN

an tSín

CO

an Cholóim

CR

Cósta Ríce

CV

Rinn Verde

DJ

Djibouti

EC

Eacuadór

ER

an Eiritré

ET

an Aetóip

FM

an Mhicrinéis

GE

an tSeoirsia

GM

an Ghaimbia

GN

an Ghuine

GQ

an Ghuine Mheánchiorclach

GT

Guatamala

GW

Guine Bissau

HN

Hondúras

HT

Háítí

ID

an Indinéis

IN

an India

IQ

an Iaráic

IR

an Iaráin

KG

an Chirgeastáin

KH

an Chambóid

KI

Cireabaití

KM

Oileáin Chomóra

LA

Laos

LK

Srí Lanca

LR

an Libéir

LS

Leosóta

MG

Madagascar

MH

Oileáin Marshall

ML

Mailí

MM

Burma/Maenmar

MN

an Mhongóil

MR

an Mháratáin

MV

Oileáin Mhaildíve

MW

an Mhaláiv

MZ

Mósaimbíc

NE

an Nígir

NG

an Nigéir

NI

Nicearagua

NP

Neipeal

NR

Nárú

NU

Niue

PA

Panama

PE

Peiriú

PH

na hOileáin Fhilipíneacha

PK

an Phacastáin

PY

Paragua

RW

Ruanda

SB

Oileáin Sholomón

SD

an tSúdáin

SL

Siarra Leon

SN

an tSeineagáil

SO

an tSomáil

ST

São Tomé agus Príncipe

SV

an tSalvadóir

SY

an tSiria

TD

Sead

TG

Tóga

TH

an Téalainn

TJ

an Táidsíceastáin

TL

Tíomór Thoir

TM

an Tuircméanastáin

TO

Tonga

TV

Tuvalu

TZ

an Tansáin

UA

an Úcráin

UG

Uganda

UZ

an Úisbéiceastáin

VN

Vítneam

VU

Vanuatú

WS

Samó

YE

Éimin

ZM

an tSaimbia

Tíortha is tairbhithe den socrú ginearálta dá dtagraítear i bPointe (a) d’Airteagal 1(2), ar tíortha iad a aistarraingíodh go sealadach ón socrú sin, maidir leis na táirgí uile nó le táirgí áirithe de thionscnamh na dtíortha sin

Colún A

:

cód aibítreach, i gcomhréir le hainmníocht tíortha agus críoch a úsáidtear i gcomhair staidreamh an Aontais maidir le trádáil eachtrach

Colún B

:

ainm

A

B

MM

Burma/Maenmar


(1)  Áirítear sa liosta seo tíortha a bhféadfadh sé go ndearnadh a bhfabhair a aistarraingt go sealadach nó a fhionraí. Beidh an Coimisiún nó údaráis inniúla na tíre lena mbaineann in ann liosta cothrom le dáta a sholáthar.

IARSCRÍBHINN III

Tíortha is tairbhithe  (1) den socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 1(2)

Colún A

:

cód aibítreach, i gcomhréir le hainmníocht tíortha agus críoch a úsáidtear i gcomhair staidreamh an Aontais maidir le trádáil eachtrach

Colún B

:

ainm

A

B

 

 

Tíortha is tairbhithe den socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas dá dtagraítear i bPointe (b) d’Airteagal 1(2), ar tíortha iad a aistarraingíodh go sealadach ón scéim, maidir leis na táirgí uile nó le táirgí áirithe de thionscnamh na dtíortha sin

Colún A

:

cód aibítreach, i gcomhréir le hainmníocht tíortha agus críoch a úsáidtear i gcomhair staidreamh an Aontais maidir le trádáil eachtrach

Colún B

:

ainm

A

B

 

 


(1)  Áirítear sa liosta seo tíortha a bhféadfadh sé go ndearnadh a bhfabhair a aistarraingt go sealadach nó a fhionraí. Beidh an Coimisiún nó údaráis inniúla na tíre lena mbaineann in ann liosta cothrom le dáta a sholáthar.

IARSCRÍBHINN IV

Tíortha is tairbhithe  (1) den socrú speisialta do na tíortha is lú forbairt dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 1(2)

Colún A

:

cód aibítreach, i gcomhréir le hainmníocht tíortha agus críoch a úsáidtear i gcomhair staidreamh an Aontais maidir le trádáil eachtrach

Colún B

:

ainm

A

B

AF

an Afganastáin

AO

Angóla

BD

an Bhanglaidéis

BF

Buircíne Fasó

BI

an Bhurúin

BJ

Beinin

BT

an Bhútáin

CD

Poblacht Dhaonlathach an Chongó

CF

Poblacht na hAfraice Láir

DJ

Djibouti

ER

an Eiritré

ET

an Aetóip

GM

an Ghaimbia

GN

an Ghuine

GQ

an Ghuine Mheánchiorclach

GW

Guine Bissau

HT

Háítí

KH

an Chambóid

KI

Cireabaití

KM

Oileáin Chomóra

LA

Laos

LR

an Libéir

LS

Leosóta

MG

Madagascar

ML

Mailí

MM

Burma/Maenmar

MR

an Mháratáin

MV

Oileáin Mhaildíve

MW

an Mhaláiv

MZ

Mósaimbíc

NE

an Nígir

NP

Neipeal

RW

Ruanda

SB

Oileáin Sholomón

SD

an tSúdáin

SL

Siarra Leon

SN

an tSeineagáil

SO

an tSomáil

ST

São Tomé agus Príncipe

TD

Sead

TG

Tóga

TL

Tíomór Thoir

TV

Tuvalu

TZ

an Tansáin

UG

Uganda

VU

Vanuatú

WS

Samó

YE

Éimin

ZM

an tSaimbia

Tíortha is tairbhithe den socrú speisialta do na tíortha is lú forbairt dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 1 (2), ar tíortha iad a aistarraingíodh go sealadach ón scéim, maidir leis na táirgí uile nó le táirgí áirithe de thionscnamh na dtíortha sin

Colún A

:

cód aibítreach, i gcomhréir le hainmníocht tíortha agus críoch a úsáidtear i gcomhair staidreamh an Aontais maidir le trádáil eachtrach

Colún B

:

ainm

A

B

MM

Burma/Maenmar


(1)  Áirítear sa liosta seo tíortha a bhféadfadh sé go ndearnadh a bhfabhair a aistarraingt go sealadach nó a fhionraí. Beidh an Coimisiún nó údaráis inniúla na tíre lena mbaineann in ann liosta cothrom le dáta a sholáthar.

IARSCRÍBHINN V

Liosta na dtáirgí a áirítear sa socrú ginearálta dá dtagraítear i bpointe (a) d’Airteagal 1(2)

D’ainneoin na rialacha maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte (“AC”), is ceart a mheas mar thuarisc tháscach an tuairisc ar na táirgí, mar go gcinntear na fabhair tharaife de réir na gcód AC. I gcás ina luaitear cóid AC a bhfuil “ex” rompu, cinntear na fabhair tharaife de réir an chóid AC agus na tuairisce, le chéile.

Maidir le hiontrálacha táirgí le cód AC atá marcáilte le réiltín (*), tá siad faoi réir coinníollacha a leagtar síos i ndlí ábhartha an Aontais.

Sa cholún “Roinn” líostaítear ranna GSP (Airteagal 2(h)).

Sa cholún “Caibidil” líostaítear Caibidlí AC atá clúdaithe ag roinn GSP (Airteagal 2(i)).

Sa cholún “Íogair/Neamhíogair” tagraítear do na táirgí a áirítear i socrú ginearálta (Airteagal 6). Liostaítear na táirgí sin mar tháirgí N (neamhíogair, chun críocha Airteagal 7(1) nó Í (íogair, chun críocha Airteagal 7(2)).

Ar chúiseanna a bhaineann le simpliúchán, liostaítear na táirgí i ngrúpaí. Féadfar go n-áireofar iontu táirgí a ndearnadh dleachtanna na Comhtharaife Custaim a aisghairm nó a fhionraí ina leith.

Roinn

Caibidil

Cód AC

Tuairisc

Íogair/Neamhíogair

S-1a

01

0101 29 90

Capaill bheo, seachas ainmhithe folaíochta síolrúcháin, seachas lena marú

Í

0101 30 00

Asail bheo

Í

0101 90 00

Miúileanna beo agus ráinigh bheo

Í

0104 20 10*

Gabhair folaíochta síolrúcháin, agus iad beo

Í

0106 14 10

Coiníní clóis beo

Í

0106 39 10

Colúir bheo

Í

02

0205 00

Feoil ó chapaill, ó asail, ó mhiúileanna nó ó ráinigh, í úr, fuaraithe nó reoite

Í

0206 80 91

Miodamas inite ó chapaill, ó asail, ó mhiúileanna nó ó ráinigh, é úr nó fuaraithe, seachas chun táirgí cógaisíochta a mhonarú

Í

0206 90 91

Miodamas inite ó chapaill, ó asail, ó mhiúileanna nó ó ráinigh, é reoite, seachas chun táirgí cógaisíochta a mhonarú

Í

0207 14 91

Aenna, iad reoite, ó éanlaith den speiceas Gallus domesticus

Í

0207 27 91

Aenna, iad reoite, ó thurcaithe

Í

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Aenna, iad reoite, ó lachain, ó ghéanna nó ó éanlaith ghuine, seachas aenna sailleacha ó lachain nó ó ghéanna

Í

0208 90 70

Cosa frog

N

0210 99 10

Feoil ó chapaill, í saillte, faoi sháile nó triomaithe

Í

0210 99 59

Miodamas ó bhó-ainmhithe, é saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe, seachas scairt thiubh agus scairt thanaí

Í

ex 0210 99 85

Miodamas ó chaoirigh nó ó ghabhair, é saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe

Í

ex 0210 99 85

Miodamas, é saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe, seachas ae éanlaithe, seachas ó mhucra clóis, ó bhó-ainmhithe nó ó chaoirigh nó ó ghabhair

Í

04

0403 10 51

Iógart, é blaistithe nó íogart a bhfuil torthaí, cnónna nó cócó curtha leis

Í

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Bláthach, bainne gruthach agus uachtar gruthach, ceifír, agus bainne agus uachtar coipthe nó aigéadaithe de chineál eile, iad blaistithe nó torthaí, cnónna nó cócó curtha leo

Í

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Leatháin déiríochta le cion saille, de réir meáchain, 39 % nó níos mó, ach nach mó ná 75 %

Í

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Uibheacha éan, sa bhlaosc, iad úr, leasaithe nó cócaráilte, seachas uibheacha éanlaithe clóis

Í

0410 00 00

Táirgí inite de bhunadh ainmhíoch, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile

Í

05

0511 99 39

Múscáin nádúrtha de bhunadh ainmhíoch, seachas cinn amha

Í

S-1b

03

ex Caibidil 3

Iasc, crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh uiscí eile, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 0301 19 00

Í

0301 19 00

Éisc ornáideacha sáile agus iad beo

N

S-2a

06

ex Caibidil 6

Crainn agus plandaí beo eile; bleibíní, fréamhacha agus a leithéidí; bláthanna gearrtha agus duilliúr ornáideach, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 0603 12 00 agus 0604 20 40

Í

0603 12 00

Bláthanna agus bachlóga lus na gile, úrgheartha, de chineál atá oiriúnach le haghaidh úsáide i gcrobhaing bláthanna nó chun críocha maisithe

N

0604 20 40

Géaga buaircíneacha, iad úr

N

S-2b

07

0701

Prátaí, iad úr nó fuaraithe

Í

0703 10

Oinniúin agus seallóidí, iad úr nó fuaraithe

Í

0703 90 00

Cainneanna agus glasraí ailliacha eile, iad úr nó fuaraithe

Í

0704

Cabáistí, cóiliseacha, cálráib, cál agus brasacaigh inite dá samhail iad úr nó fuaraithe

Í

0705

Leitís oigheargheal (Lactuca sativa) agus siocaire (Cichorium spp.), iad úr nó fuaraithe

Í

0706

Cairéid, tornapaí, meacain bhiatais sailéid, salsabh, soiliriac, raidisí agus fréamhacha inite dá samhail, iad úr nó fuaraithe

Í

ex 0707 00 05

Cúcamair, iad úr nó fuaraithe, ón 16 Bealtaine go 31 Deireadh Fómhair

Í

0708

Glasraí léagúmacha, bídís scilligthe nó ná bíodh, iad úr nó fuaraithe

Í

0709 20 00

Lus súgach, é úr nó fuaraithe

Í

0709 30 00

Ubhthorthaí, iad úr nó fuaraithe

Í

0709 40 00

Soilire, seachas soiliriac, é úr nó fuaraithe

Í

0709 51 00

ex 0709 59

Beacáin, iad úr nó fuaraithe, seachas na táirgí faoi fho-cheannteideal 0709 59 50

Í

0709 60 10

Piobair mhilse, iad úr nó fuaraithe

Í

0709 60 99

Torthaí den ghéineas Capsicum nó den ghéineas Pimenta, iad úr nó fuaraithe, seachas piobair mhilse, seachas chun capsaicin nó ruaimeanna oiléaroisín capsacaim a mhonarú, agus seachas chun blátholaí nó roisíneoidí a mhonarú go tionsclaíoch

Í

0709 70 00

Spionáiste, spionáiste Nua-Shéalannach agus spionáiste eilifleoige (spionáiste gairdín), iad úr nó fuaraithe

Í

ex 0709 91 00

Bliosáin chruinne, iad úr nó fuaraithe, ón 1 Iúil go 31 Deireadh Fómhair

Í

0709 92 10*

Ológa, iad úr nó fuaraithe, le haghaidh úsáidí seachas ola a tháirgeadh

Í

0709 93 10

Cuirséid, iad úr nó fuaraithe

 

0709 93 90

0709 99 90

Glasraí eile, iad úr nó fuaraithe

Í

0709 99 10

Glasraí sailéid, iad úr nó fuaraithe, seachas leitís oigheargheal (Lactuca sativa) agus siocaire (Cichorium spp.)

Í

0709 99 20

Biatas bán agus cardúin, iad úr nó fuaraithe

Í

0709 99 40

Caprais, iad úr nó fuaraithe

Í

0709 99 50

Finéal, é úr nó fuaraithe

Í

ex 0710

Glasraí (gan chócaráil nó cócaráilte le gal nó beirithe in uisce), iad reoite, seachas an táirge faoi fho-cheannteideal 0710 80 85

Í

ex 0711

Glasraí seal-leasaithe (mar shampla, le gás dé-ocsaíde sulfair, faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile), ach nach bhfuil oiriúnach lena gcaitheamh díreach sa staid sin, seachas na táirgí faoi fho-cheannteideal 0711 20 90

Í

ex 0712

Glasraí triomaithe, iad iomlán, nó gearrtha, slisnithe, briste nó ina bpúdar, ach gan aon ullmhú breise déanta orthu, seachas ológa agus na táirgí faoi fho-cheannteideal 0712 90 19

Í

0713

Glasraí léagúmacha triomaithe, iad scilligthe, bídís scafa nó scoilte nó ná bíodh

Í

0714 20 10*

Prátaí milse, iad úr, iad iomlán, lena gcaitheamh ag an duine

N

0714 20 90

Prátaí milse, iad úr, fuaraithe, reoite nó triomaithe, bídís slisnithe nó i bhfoirm millíní nó ná bíodh, seachas prátaí milse, iad úr agus iad iomlán, lena gcaitheamh ag an duine

Í

0714 90 90

Bliosáin ghréine agus fréamhacha agus tiúbair chomhchosúla a bhfuil méid mór ionúiline iontu, iad úr, fuaraithe, reoite nó triomaithe, bídís slisnithe nó millínithe nó ná bíodh; laíon sáig

N

08

0802 11 90

Almóinní, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó ná bíodh, seachas cinn shearbha

Í

0802 12 90

0802 21 00

Cnónna coill nó faoisceoga (Corylus spp.), iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó ná bíodh

Í

0802 22 00

0802 31 00

Gallchnónna, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó ná bíodh

Í

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Castáin (Castanea spp.), iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó scafa nó ná bíodh

Í

0802 51 00

0802 52 00

Cnónna piostáise, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó scafa nó ná bíodh

N

0802 61 00

0802 62 00

Cnónna Macadaimia, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó scafa nó ná bíodh

N

0802 90 50

Cnónna péine, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó scafa nó ná bíodh

N

0802 90 85

Cnónna eile, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó scafa nó ná bíodh

N

0803 10 10

Plantáin, iad úr

Í

0803 10 90

0803 90 90

Bananaí, lena n-áirítear plantáin, iad triomaithe

Í

0804 10 00

Dátaí, iad úr nó triomaithe

Í

0804 20 10

Figí, iad úr nó triomaithe

Í

0804 20 90

0804 30 00

Anainn, iad úr nó triomaithe

Í

0804 40 00

Abhacáid, iad úr nó triomaithe

Í

ex 0805 20

Mandairíní (lena n-áirítear táinséiríní agus satsúmaí), agus cleimintíní, vuilcíní agus hibridí citris comhchosúla, iad úr nó triomaithe, ón 1 Márta go 31 Deireadh Fómhair

Í

0805 40 00

Seadóga, lena n-áirítear pomalónna, iad úr nó triomaithe

N

0805 50 90

Líomaí (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), iad úr nó triomaithe

Í

0805 90 00

Torthaí citris eile, iad úr nó triomaithe

Í

ex 0806 10 10

Fíonchaora boird, iad úr, ón 1 Eanáir go 20 Iúil agus ón 21 Samhain go 31 Nollaig, seachas fíonchaora de chineál Impire (Vitis vinifera cv.) ón 1 go 31 Nollaig

Í

0806 10 90

Fíonchaora eile, iad úr

Í

ex 0806 20

Fíonchaora triomaithe, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal ex 0806 20 30 i gcéadphacáistiú ar mó a ghlantoilleadh ná 2 kg

Í

0807 11 00

Mealbhacáin (lena n-áirítear mealbhacáin uisce), iad úr

Í

0807 19 00

0808 10 10

Úlla ceirtlise, iad úr, ina mbulc, ón 16 Meán Fómhair go 15 Nollaig

Í

0808 30 10

Piorraí leanna, iad úr, ina mbulc, ón 1 Lúnasa go 31 Nollaig

Í

ex 0808 30 90

Piorraí eile, iad úr, ón 1 Bealtaine go 30 Meitheamh

Í

0808 40 00

Cainchí, iad úr

Í

ex 0809 10 00

Aibreoga, iad úr, ón 1 Eanáir go 31 Bealtaine agus ón 1 Lúnasa go 31 Nollaig

Í

0809 21 00

Silíní searbha (Prunus cerasus), iad úr

Í

ex 0809 29

Silíní, iad úr, ón 1 Eanáir go 20 Bealtaine agus ón 11 Lúnasa go 31 Nollaig, seachas silíní searbha (Prunus cerasus)

Í

ex 0809 30

Péitseoga, lena n-áirítear neachtairíní, iad úr, ón 1 Eanáir go 10 Meitheamh agus ón 1 Deireadh Fómhair go 31 Nollaig

Í

ex 0809 40 05

Plumaí, iad úr, ón 1 Eanáir go 10 Meitheamh agus ón 1 Deireadh Fómhair go 31 Nollaig

Í

0809 40 90

Airní, iad úr

Í

ex 0810 10 00

Sútha talún, iad úr, ón 1 Eanáir go 30 Aibreán agus ón 1 Lúnasa go 31 Nollaig

Í

0810 20

Sútha craobh, sméara dubha, maoildearga agus lóganchaora, iad úr

Í

0810 30 00

Cuiríní dubha, bána agus dearga, agus spionáin, iad úr

 

0810 40 30

Torthaí den speiceas Vaccinium myrtillus, iad úr

Í

0810 40 50

Torthaí de na speicis Vaccinium macrocarpon agus Vaccinium corymbosum, iad úr

Í

0810 40 90

Torthaí eile de ghéineas Vaccinium, iad úr

Í

0810 50 00

Cíobhaíonna, iad úr

Í

0810 60 00

Dúraígh, iad úr

Í

0810 70 00

Dátphlumaí

Í

0810 90 75

Torthaí eile, iad úr

ex 0811

Torthaí agus cnónna, iad gan chócaráil nó cócaráilte trí ghalbhruith nó trína mbeiriú in uisce, iad reoite, bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo nó ná bíodh, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 0811 10 agus fho-cheannteideal 0811 20

Í

ex 0812

Glasraí agus cnónna seal-leasaithe (mar shampla, le gás dé-ocsaíde sulfair, faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile), ach nach bhfuil oiriúnach lena gcaitheamh díreach sa staid sin, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 0812 90 30

Í

0812 90 30

Pápánna

N

0813 10 00

Aibreoga, iad triomaithe

Í

0813 20 00

Prúnaí

Í

0813 30 00

Úlla, iad triomaithe

Í

0813 40 10

Péitseoga, lena n-áirítear neachtairíní, iad triomaithe

Í

0813 40 30

Piorraí, iad triomaithe

Í

0813 40 50

Pápánna, iad triomaithe

N

0813 40 95

Torthaí eile, iad triomaithe, seachas na torthaí sin faoi cheannteideal 0801 go ceannteideal 0806

N

0813 50 12

Cumaisc torthaí triomaithe (seachas na torthaí sin faoi cheannteideal 0801 go ceannteideal 0806) de phápánna, de thamarainí, d’úlla caisiú, de lítsíonna, de sheacaí, de phlumaí sapadaileacha, de pháiseoga, de thorthaí réaltúla nó de dhraigineoga, ach gan aon phrúnaí iontu

Í

0813 50 15

Cumaisc eile de thorthaí triomaithe (seachas torthaí faoi cheannteideal 0801 go ceannteideal 0806), gan aon phrúnaí iontu

Í

0813 50 19

Cumaisc de thorthaí triomaithe (seachas na torthaí faoi cheannteideal 0801 go ceannteideal 0806), a bhfuil prúnaí ar chuid díobh

Í

0813 50 31

Cumaisc nach bhfuil iontu ach cnónna trópaiceacha faoi cheannteideal 0801 agus cheannteideal 0802

Í

0813 50 39

Cumaisc nach bhfuil iontu ach cnónna faoi cheannteidil 0801 agus 0802, seachas cnónna trópaiceacha

Í

0813 50 91

Cumaisc eile de chnónna agus de thorthaí triomaithe faoi Chaibidil 8, gan aon phrúnaí ná figí iontu

Í

0813 50 99

Cumaisc eile de chnónna agus de thorthaí triomaithe faoi Chaibidil 8

Í

0814 00 00

Craiceann torthaí citris nó mealbhacán (lena n-áirítear mealbhacáin uisce), é úr, reoite, triomaithe nó seal-leasaithe faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile

N

S-2c

09

ex Caibidil 9

Caife, tae, maité agus spíosraí, seachas na táirgí faoi fho-cheannteidil 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 agus 0904 21 10, faoi cheannteideal 0905 00 00 agus cheannteideal 0907 00 00, agus faoi fho-cheannteidil 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 agus 0910 99 99

N

0901 12 00

Caife, é gan róstadh, é díchaiféinithe

Í

0901 21 00

Caife, é rósta, é gan díchaiféiniú

Í

0901 22 00

Caife, é rósta, é díchaiféinithe

Í

0901 90 90

Ionadaigh caife a bhfuil cion éigin caife iontu

Í

0904 21 10

Piobair mhilse, iad triomaithe, gan iad brúite ná meilte

Í

0905

Fanaile

Í

0907

Clóibh (an toradh iomlán, na clóibh agus na gais)

Í

0910 91 90

Cumaisc de dhá tháirge nó de bhreis agus dhá tháirge faoi cheannteidil dhifriúla de cheannteideal 0904 go ceannteideal 0910, iad brúite nó meilte

Í

0910 99 33

Tím; duillí labhrais

Í

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Spíosraí eile, iad brúite nó meilte, seachas cumaisc de dhá tháirge nó de bhreis agus dhá tháirge faoi cheannteidil dhifriúla de cheannteideal 0904 go ceannteideal 0910

Í

S-2d

10

1008 50 00

Cuineo (Chenopodium quinoa)

Í

11

1104 29 17

Gráin ghránaigh scilligthe seachas eorna, coirce, arbhar indiach, rís agus cruithneacht

Í

1105

Plúr, min, púdar, calóga, gráinníní agus millíní prátaí

Í

1106 10 00

Plúr, min agus púdar na nglasraí léagúmacha triomaithe faoi cheannteideal 0713

Í

1106 30

Plúr, min agus púdar táirgí faoi Chaibidil 8

Í

1108 20 00

Ionúilin

Í

12

ex Caibidil 12

Síolta ola agus torthaí olúla; gráin, síolta agus torthaí ilghnéitheacha, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteidil 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80, agus 1209 99 91; plandaí tionscail nó leighis, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 1211 90 30, agus seachas táirgí faoi cheannteideal 1210 agus fho-cheannteideal 1212 91 agus cheannteideal 1212 93 00

Í

1209 21 00

Síol alfalfa, den chineál a úsáidtear chun curaíochta

N

1209 23 80

Síol feisciú eile, den chineál a úsáidtear chun curaíochta

N

1209 29 50

Síol lúipín, den chineál a úsáidtear chun curaíochta

N

1209 29 80

Síol plandaí foráiste eile, de chineál a úsáidtear chun curaíoachta

N

1209 30 00

Síolta plandaí lusacha a shaothraítear go príomha ar son a mbláthanna, den chineál a úsáidtear chun curaíochta

N

1209 91 80

Síolta glasraí eile, den chineál a úsáidtear chun curaíoachta

N

1209 99 91

Síolta plandaí a shaothraítear go príomha ar son a mbláthanna, den chineál a úsáidtear chun curaíochta, seachas iad sin faoi fho-cheannteideal 1209 30 00

N

1211 90 30

Pónairí toncacha, iad úr nó triomaithe, bídís gearrtha, brúite nó púdraithe nó ná bíodh

N

13

ex Caibidil 13

Leaic; gumaí, roisíní agus súnna glasraí agus úisc ghlasraí eile, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 1302 12 00

Í

1302 12 00

Súnna glasraí agus úisc ghlasraí, ó liocras

N

S-3

15

1501 90 00

Saill éanlaithe clóis, seachas í sin faoi cheannteideal 0209 nó cheannteideal 1503

Í

1502 10 90

1502 90 90

Saillte bó-ainmhithe, caorach nó gabhar, seachas na saillte faoi cheannteideal 1503 agus seachas na saillte le haghaidh úsáidí tionsclaíocha seachas monarú earraí bia lena gcaitheamh ag an duine

Í

1503 00 19

Steirín bhlonaige agus oiléistéirin, seachas le haghaidh úsáidí tionsclaíocha

Í

1503 00 90

Ola bhlonaige, ola oilé agus ola gheire, nach bhfuil eiblithe nó measctha ná ullmhaithe ar shlí eile, seachas ola gheire le haghaidh úsáidí tionsclaíocha seachas monarú earraí bia lena gcaitheamh ag an duine

Í

1504

Saillte agus olaí agus a gcodáin, ó éisc nó ó mhamaigh mhuirí, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

Í

1505 00 10

Gréisc olla, í amh

Í

1507

Ola phónaire shoighe agus a codáin, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

Í

1508

Ola phise talún agus a codáin, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

Í

1511 10 90

Ola phailme, í amh, seachas le haghaidh úsáidí teicniúla nó tionsclaíocha seachas monarú earraí bia lena gcaitheamh ag an duine

Í

1511 90

Ola phailme agus a codáin, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu, seachas amhola

Í

1512

Ola lus na gréine, ola chróch bhréige nó ola shíol cadáis agus codáin díobh, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

Í

1513

Ola chnó cócó (copra), ola eithne phailme nó ola bhabasú agus codáin díobh, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

Í

1514

Ola ráibe, ola colza nó ola mhustaird agus codáin díobh, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

Í

1515

Saillte agus olaí plandúla fosaithe eile (lena n-áirítear ola hahóba) agus a gcodáin, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

Í

ex 1516

Saillte agus olaí ainmhíocha nó plandúla agus a gcodáin, iad hidriginithe go hiomlán nó go páirteach, iad idir-eistearaithe, atheistearaithe nó eilídinithe, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil tuilleadh ullmhúcháin déanta orthu, seachas táirgí faoi fho-cheanntheideal 1516 20 10

Í

1516 20 10

Ola ricne hidriginithe, nó “céir ópalach” mar a thugtar air

N

1517

Margairín; cumaisc nó ullmhóidí inite de shaillte nó d’olaí ainmhíocha nó plandúla nó de chodáin de shaillte nó d’olaí éagsúla faoin gCaibidil seo, seachas saillte nó olaí inite nó a gcodáin faoi cheannteideal 1516

Í

1518 00

Saillte nó olaí ainmhíocha nó plandúla agus a gcodáin, iad beirithe, ocsaídithe, díhiodráitithe, sulfartha, séidte, polaiméirithe le teas i bhfolús nó i dtriathghás, nó a bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu ar shlí eile, seachas na holaí faoi cheannteideal 1516; cumaisc nó ullmhóidí do-ite de shaillte nó d’olaí ainmhíocha nó plandúla nó de chodáin de shaillte nó d’olaí eile faoi Chaibidil 15, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile

Í

1521 90 99

Céir bheach agus céir feithidí eile, bídís mínghlanta nó dathaithe nó ná bíodh, seachas céir amh

Í

1522 00 10

Déigreás

Í

1522 00 91

Deasca agus dríodar ola; stoic gallúnaí, seachas cinn ina bhfuil ola le saintréithe ola olóige

Í

S-4a

16

1601 00 10

Ispíní agus táirgí comhchosúla, ó ae, agus ullmhóidí bunaithe ar ae

Í

1602 20 10

Aenna gé nó lachan, iad ullmhaithe nó leasaithe

Í

1602 41 90

Liamhás agus gearrthacha de, é ullmhaithe nó leasaithe, ó mhuca seachas mucra clóis

Í

1602 42 90

Guaillí agus gearrthacha díobh, iad ullmhaithe nó leasaithe, ó mhuca seachas mucra clóis

Í

1602 49 90

Feoil nó miodamas feola eile ullmhaithe nó leasaithe, lena n-áirítear cumaisc, ó mhucra seachas mucra clóis

Í

1602 90 31

Feoil nó miodamas feola eile ullmhaithe nó leasaithe, ó ghéim nó ó choiníní

Í

1602 90 69

Feoil nó miodamas feola eile ullmhaithe nó leasaithe, ó chaoirigh nó ó ghabhair nó ó ainmhithe eile, nach bhfuil feoil nó miodamas bó-ainmhithe neamhchócaráilte ann agus nach bhfuil feoil nó miodamas feola ó mhucra clóis ann

Í

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Úisc agus súnna ó fheoil, ó iasc nó chrústaigh, ó mhoilisc nó ó inveirteabraigh uiscí, i gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 1 kg

Í

1604

Iasc ullmhaithe nó leasaithe; caibheár agus ionadaigh caibheáir a ullmhaíodh ó eochraí éisc

Í

1605

Crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh uiscí eile, iad ullmhathe nó leasaithe

Í

S-4b

17

1702 50 00

Fruchtós íon ó thaobh ceimice

Í

1702 90 10

Maltós íon ó thaobh ceimice

Í

1704

Milseogra siúcra (lena n-áirítear seacláid bhán), gan aon chócó

Í

18

Caibidil 18

Cócó agus ullmhóidí cócó

Í

19

ex Caibidil 19

Ullmhóidí gránach, plúir, stáirse nó bainne; táirgí taosráin, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 1901 20 00 agus fho-cheannteideal 1901 90 91

Í

1901 20 00

Meascáin agus taosanna chun earraí báicéara faoi cheannteideal 1905 a ullmhú

N

1901 90 91

Táirgí eile, iad gan aon saillte bainne, siúcrós, iseaglúcós, glúcós ná stáirse nó le cion is lú ná 1,5 % de shaill bhainne, 5 % de shiúcrós (lena n-áirítear siúcra inbhéartaithe) nó d’iseaglúcós, 5 % de ghlúcós nó de stáirse, seachas ullmhóidí bia i bhfoirm púdair d’earraí faoi cheannteideal 0401 go ceannteideal 0404

N

20

ex Caibidil 20

Ullmhóidí glasraí, torthaí, cnónna nó codanna eile de phlandaí, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2008 20 19, fho-cheannteideal 2008 20 39, agus seachas táirgí faoi cheannteideal 2002, agus faoi fho-cheannteidil 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 go 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 go 2008 70 98

Í

2008 20 19

Anainn, iad ullmhaithe nó leasaithe, agus biotáille curtha leo, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile

N

2008 20 39

21

ex Caibidil 21

Ullmhóidí inite ilghnéitheacha seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2101 20 agus fho-cheannteideal 2102 20 19, agus seachas táirgí faoi fho-cheannteidil 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 agus 2106 90 59

Í

2101 20

Úisc, úscraí agus tiúcháin, de thae nó de mhaité, agus ullmhóidí de bhunús na n-úsc, na n-úscraí nó na dtiúchán sin, nó de bhunús tae nó maité

N

2102 20 19

Giostaí neamhghníomhacha eile

N

22

ex Caibidil 22

Deochanna, biotáillí agus finéagar seachas táirgí faoi cheannteideal 2207, faoi fho-cheannteideal 2204 10 11 go fo-cheannteideal 2204 30 10 agus faoi fho-cheannteideal 2208 40

Í

23

2302 50 00

Iarmhair agus fuíollábhair dá samhail, bídís millínithe nó ná bíodh, a fhaightear trí phlandaí léagúmacha a mheilt nó a oibriú ar shlí eile

Í

2307 00 19

Moirt fíona eile

Í

2308 00 19

Marc fíonchaor eile

Í

2308 00 90

Ábhair ghlasraí eile agus fuíollábhar glasraí, fotháirgí agus iarmhair ghlasraí, bídís millínithe nó ná bíodh, de chineál a úsáidtear le hainmhithe a bheathú, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile

N

2309 10 90

Bia eile cait nó madra a chuirfí ar miondíol, seachas bia ina bhfuil stáirse nó glúcós, síoróip ghlúcóis, maltaideistrin nó síoróip mhaltaideistrine faoi fho-cheannteidil 1702 30 50 go 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 agus 2106 90 55 nó táirgí bainne

Í

2309 90 10

Ábhair intuaslagtha ó éisc nó ó mhamaigh mhuirí, de chineál a úsáidtear le hainmhithe a bheathú

N

2309 90 91

Laíon biatais a bhfuil molás curtha leis, de chineál a úsáidtear le hainmhithe a bheathú

Í

2309 90 96

Ullmhóidí eile de chineál a úsáidtear le hainmhithe a bheathú, bíodh iontu nó ná bíodh cion meáchain 49 % nó os a chionn de chlóiríd choilín ar bhun orgánach nó neamhorgánach

Í

S-4c

24

ex Caibidil 24

Tobac agus ionadaigh tobac mhonaraithe, seachas do tháirgí faoi fo-theideal 2401 10 60

Í

2401 10 60

Tabac grianleasaithe de chineál oirthearach, neamhscoite nó neamhlomtha

N

S-5

25

2519 90 10

Ocsaíd mhaignéisiam, seachas carbonáit mhaignéisiam chailcínithe nádúrtha

N

2522

Aol beo, aol teilgthe agus aol hiodrálach, seachas ocsaíd chailciam agus hiodrocsaíd faoi cheannteideal 2825

N

2523

Stroighin Portland, stroighin alúmanach, stroighin slaige, stroighin fhorshulfáiteach agus stroighneacha hiodrálacha comhchosúla, bídís dathaithe nó i bhfoirm clincir nó ná bíodh

N

27

Caibidil 27

Breoslaí mianracha, olaí mianracha agus táirgí óna ndriogadh; substaintí biotúmanacha; céaracha mianracha

N

S-6a

28

2801

Fluairín, clóirín, bróimín agus iaidín

N

2802 00 00

Sulfar, é néalaithe nó deasctha; sulfar collóideach

N

ex 2804

Hidrigin, triathgháis agus neamh-mhiotail eile, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2804 69 00

N

2805 19

Miotail alcaile nó chré-alcaileacha, seachas sóidiam agus cailciam

N

2805 30

Miotail tearc-chré, scaindiam agus itriam, bídís idirmheasctha nó idir-chóimhiotalach nó ná bíodh

N

2806

Clóiríd hidrigine (aigéad hidreaclórach); aigéad clórasulfarach

N

2807 00

Aigéad sulfarach; oiléam

N

2808 00 00

Aigéad nítreach; aigéid shulfainítreacha

N

2809

Peintea-ocsaíd défhosfair; aigéad fosfarach; aigéid pholafosfaracha, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

N

2810 00 90

Ocsaídí bóróin, seachas trí-ocsaíd débhóróin; aigéid bhóracha

N

2811

Aigéid neamhorgánacha eile agus comhdhúile ocsaigine neamhorgánacha eile de neamh-mhiotail

N

2812

Hailídí agus ocsaídí hailíde de neamh-mhiotail

N

2813

Suilfídí de neamh-mhiotail; tríshuilfíd fosfair thráchtála

N

2814

Amóinia, í ainhidriúil nó i dtuaslagán uiscí

Í

2815

Hiodrocsaíd sóidiam (sóid loiscneach); hiodrocsaíd photaisiam (potais loiscneach); sárocsaíd sóidiam nó photaisiam

Í

2816

Hiodrocsaíd agus sárocsaíd mhaignéisiam; ocsaídí, hiodrocsaídí agus sárocsaídí, de strointiam nó de bhairiam

N

2817 00 00

Ocsaíd since; sárocsaíd since

Í

2818 10

Corandam saorga, bíodh sé sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

Í

2818 20

Ocsaíd alúmanaim (seachas corandam saorga)

N

2819

Ocsaídí agus hiodrocsaídí cróimiam

Í

2820

Ocsaídí mangainéise

Í

2821

Ocsaídí agus hiodrocsaídí iarainn; cré-dhathanna le cion, de réir meáchain, 70 % nó os a chionn d’iarann comhcheangailte arna mheas mar Fe2O3

N

2822 00 00

Ocsaídí agus hiodrocsaídí cóbailt; ocsaídí cobailt tráchtála

N

2823 00 00

Ocsaídí tíotáiniam

Í

2824

Ocsaídí luaidhe; luaidhe dhearg agus luaidhe fhlannbhuí

N

ex 2825

Hiodraisín agus hiodrocsalaimín agus a gcuid salann neamhorgánach; bunanna neamhorgánacha eile; ocsaídí miotail, hiodrocsaídí miotail agus sárocsaídí miotail eile, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2825 10 00 agus fho-cheannteideal 2825 80 00

N

2825 10 00

Hiodraisín agus hiodrocsalaimín agus a gcuid salann neamhorgánach

Í

2825 80 00

Ocsaídí antamóin

Í

2826

Fluairídí; fluaraisileacáití, fluaralúmanáití agus salainn choimpléascacha fluairín eile

N

ex 2827

Clóirídí, ocsaídí clóiríde agus hiodrocsaídí clóiríde, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 2827 10 00 agus fho-cheannteideal 2827 32 00; bróimídí agus ocsaídí bróimíde; iaidídí agus ocsaídí iaidíde

N

2827 10 00

Clóiríd amóiniam

Í

2827 32 00

Clóiríd alúmanaim

Í

2828

Fochlóirítí; fochlóirítí calciam tráchtála; clóirítí; fobhróimítí

N

2829

Clóráití agus sárchlóráití; brómáití agus sárbhrómáití; iadáití agus sáriadáití

N

ex 2830

Suilfídí, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2830 10 00; polasuilfídí, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

N

2830 10 00

Suilfídí sóidiam

Í

2831

Déthiainítí agus sulfocsláití

N

2832

Suilfítí; tiasulfáití

N

2833

Sulfáití; alúim; sárocsasulfáití (sárshulfáití)

N

2834 10 00

Nítrítí

Í

2834 21 00

Níotráití

N

2834 29

2835

Foisfíonáití (hipeafoisfítí), fosfónáití (foisfítí) agus fosfáití; polafosfáití, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

Í

ex 2836

Carbónáití, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 2836 20 00, fo-cheannteideal 2836 40 00 agus fo-cheannteideal 2836 60 00; sárocsacarbónáití (sárcharbónáití); carbónáit amóiniam thráchtála ina bhfuil carbamáit amóiniam

N

2836 20 00

Carbónáit déshóidiam

Í

2836 40 00

Carbónáití potaisiam

Í

2836 60 00

Carbónáit bhairiam

Í

2837

Ciainídí, ocsaídí ciainíde agus ciainídí coimpléascacha

N

2839

Sileacáití; sileacáití miotail alcaile tráchtála

N

2840

Bóráití; sárocsabóráití (sárbhóráití)

N

ex 2841

Salainn aigéad oscaimiotalach nó sároscaimiotalach, seachas na táirgí faoi fho-cheannteideal 2841 61 00

N

2841 61 00

Sármhanganáit photaisiam

Í

2842

Salainn eile d’aigéid neamhorgánacha nó de shárocsaigéid (lena n-áirítear alúmanaisileacáití, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh), seachas aisídí

N

2843

Miotail chollóideacha lómhara; comhdhúile orgánacha nó neamhorgánacha de mhiotail lómhara, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh; malgaim de mhiotail lómhara

N

ex 2844 30 11

Ceirméid a bhfuil úráiniam laghdaithe ina U-235 iontu nó comhdhúile den táirge sin, seachas cinn neamhshaoirsithe

N

ex 2844 30 51

Ceirméid a bhfuil tóiriam nó comhdhúile tóiriam iontu, seachas cinn neamhshaoirsithe

N

2845 90 90

Iseatóip seachas iad sin faoi cheannteideal 2844, agus comhdhúile, idir orgánach agus neamhorgánach, d’iseatóip den chineál sin, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh, seachas deoitéiriam agus comhdhúile de, hidrigin agus comhdhúile di arna saibhriú le deoitéiriam nó meascáin agus tuaslagáin ina bhfuil na táirgí sin

N

2846

Comhdhúile, idir orgánach agus neamhorgánach, de mhiotail tearc-chré, d’itriam nó de scaindiam nó de mheascáin de na miotail sin

N

2847 00 00

Sárocsaíd hidrigine, bíodh sí soladaithe le húiré nó ná bíodh

N

2848 00 00

Foisfidí, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh, seachas fearófosfar

N

ex 2849

Cairbídí, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2849 20 00 agus fho-cheannteideal 2849 90 30

N

2849 20 00

Cairbíd sileacain, bíodh sí sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

Í

2849 90 30

Cairbídí tungstain, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

Í

ex 2850 00

Hidrídí, nítrídí, aisídí agus bóirídí, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh, seachas comhdhúile ar cairbídí iad freisin faoi cheannteideal 2849

N

ex 2850 00 60

Silicídí, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

Í

2852 00 00

Comhdhúile, idir orgánach agus neamhorgánach, de mhearcair, seachas malgaim

N

2853 00

Comhdhúile neamhorgánacha eile (lena n-áirítear uisce driogtha nó uisce leictri-inseoltachta agus uisce den chineál sin íonachta); aer leachtach (bíodh triathgháis bainte as nó ná bíodh); aer comhbhrúite; malgaim seachas malgaim de mhiotail lómhara

N

29

2903

Díorthaigh halaiginithe de hidreacarbóin

Í

ex 2904

Díorthaigh sulfónáitithe, níotráitithe nó níotrósaithe de hidreacarbóin, bídís halaiginithe nó ná bíodh, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2904 20 00

N

2904 20 00

Díorthaigh nach bhfuil iontu ach nítreaghrúpaí nó grúpaí níotrósacha

Í

ex 2905

Alcóil neamhchioglacha agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe, seachas don táirge faoi fho-cheanntedieal 2905 45 00, agus seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2905 43 00 agus fho-cheannteideal 2905 44

Í

2905 45 00

Gliocról

N

2906

Alcóil chioglacha agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

N

ex 2907

Feanóil, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 2907 15 90 agus fho-cheannteideal ex 2907 22 00; feanól-alcóil

N

2907 15 90

Naftóil agus a gcuid salann, seachas 1-naftól

Í

ex 2907 22 00

Hidreacuineon (cuineol)

Í

2908

Díorthaigh halaiginithe, shulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe d’fheanóil nó d’fheanól-alcóil

N

2909

Éitir, éitearalcóil, éitear-fheanóil, éitearalcól-fheanóil, sárocsaídí alcóil, sárocsaídí éitir, sárocsaídí céatóin (bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh), agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

Í

2910

Eapocsaídí, eapocsa-alcóil, eapocsaifeanóil agus eapocsai-éitir, le fáinne tríbhallach, agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

N

2911 00 00

Aicéatail agus heamaicéatail, bíodh feidhm ocsaigine eile acu nó ná bíodh, agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

N

ex 2912

Aildéid, bíodh feidhm ocsaigine acu nó ná bíodh; polaiméirí cioglacha d’aildéid; paraformaildéad, seachas don táirge faoi fho-cheannteideal 2912 41 00

N

2912 41 00

Fanailin (4-hiodrocsa-3-meatocsaibeansaildéad)

Í

2913 00 00

Díorthaigh halaiginithe, shulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe de tháirgí faoi cheannteideal 2912

N

ex 2914

Céatóin agus cuineoin, bíodh feidhm ocsaigine acu nó ná bíodh, agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 2914 11 00, fho-cheannteideal 2914 29 agus fho-cheannteideal 2914 22 00

N

2914 11 00

Aicéatón

Í

ex 2914 29

Camfar

Í

2914 22 00

Cioglaiheacsanón agus meitilchioglaiheacsanóin

Í

2915

Aigéid mhonacarbocsaileacha neamhchioglacha sháithithe agus a n-ainhidrídí, a hailídí, a sárocsaídí agus a sárocsa-aigéid; a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

Í

ex 2916

Aigéid mhonacarbocsaileacha neamhchioglacha neamhsháithithe, aigéid mhonacarbocsaileacha cioglacha, a gcuid ainhidrídí, hailídí, sárocsaídí agus sárocsa-aigéad, agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe, seachas do tháirgí faoi cheannteideal ex 2916 11 00, cheannteideal 2916 12 agus cheannteideal 2916 14

N

ex 2916 11 00

Aigéad aicrileach

Í

2916 12

Éitir d’aigéad aicrileach

Í

2916 14

Eistir d’aigéad meataicrileach

Í

ex 2917

Aigéid pholacarbocsaileacha, a gcuid ainhidrídí, hailídí, sárocsaídí agus sárocsa-aigéad, agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteidil 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 agus 2917 36 00

N

2917 11 00

Aigéad ocsalach, a chuid salann agus eistear

Í

ex 2917 12 00

Aigéad adapach agus a chuid salann

Í

2917 14 00

Ainhidríd mhailéach

Í

2917 32 00

Ortataláití dé-octail

Í

2917 35 00

Ainhidríd thalach

Í

2917 36 00

Aigéad teireatalach agus a chuid salann

Í

ex 2918

Aigéid charbocsaileacha le feidhm bhreise ocsaigine agus a gcuid ainhidrídí, hailídí, sárocsaídí agus sárocsa-aigéad; a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteidil 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 agus ex 2918 29 00

N

2918 14 00

Aigéad citreach

Í

2918 15 00

Salainn agus eistir d’aigéad citreach

Í

2918 21 00

Aigéad salaicileach agus a chuid salann

Í

2918 22 00

Aigéad o-aicéitiolsalaicileach, a chuid salann agus eistear

Í

ex 2918 29 00

Aigéid shulfasalaicileacha, aigéid hiodrocsanaftócha; a gcuid salann agus eistear

Í

2919

Eistir fhosfaracha agus a gcuid salann, lena n-áirítear lachtafosfáití; a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

N

2920

Eistir d’aigéid neamhorgánacha eile de neamh-mhiotail (seachas eistir de hailídí hidrigine) agus a gcuid salann; a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

N

2921

Comhdhúile feidhme aimín

Í

2922

Comhdhúile aimín le feidhm ocsaigine

Í

2923

Salainn agus hiodrocsaídí amóiniam cheathartha; leicitin agus fosfa-aimínilipidí eile, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

N

ex 2924

Comhdhúile feidhme carbocsaimíde agus comhdhúile feidhme aimíde d’aigéad carbónach, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 2924 23 00

Í

2924 23 00

Aigéad 2-aicéataimídibeansóch (aigéad N-aicéitileantranaileach) agus a chuid salann

N

2925

Comhdhúile feidhme carbocsai-imíde (lena n-áirítear siúicrín agus a chuid salann) agus comhdhúile feidhme imín

N

ex 2926

Comhdhúile feidhme nítríle, seachas don táirge faoi fho-cheannteideal 2926 10 00

N

2926 10 00

Aicrilinítríl

Í

2927 00 00

Comhdhúile de chineál dé-asa-, asó- nó asocsa-

Í

2928 00 90

Díorthaigh orgánacha eile de hiodraisín nó de hiodrocsalaimín

N

2929 10

Isicianáití

Í

2929 90 00

Comhdhúile eile le feidhm eile nítrigine

N

2930 20 00

Tiacarbamáití agus déthiacarbamáití, agus mona-, dé- nó teitreasuilfídí tia-úraim; déthiacarbónáití (xantáití)

N

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Meitiainín, captafól (ISO), meataimídeafos (ISO), agus comhdhúile orgánasulfair seachas déthiacarbónáití (xantáití)

Í

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Comhdhúile orgána-neamhorgánacha eile

N

ex 2932

Comhdhúile heitreafháinneacha nach bhfuil acu ach heitrea-adamh nó heitrea-adaimh ocsaigine, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2932 12 00, fho-cheannteideal 2932 13 00 agus fho-cheannteideal ex 2932 20 90

N

2932 12 00

2-fúraildéad (fúrfúraildéad)

Í

2932 13 00

Alcól fúrfúraile agus alcól teitreahiodrafúrfúraile

Í

ex 2932 20 90

Cúmairín, meitileacúmairíní agus eitileacúmairíní

Í

ex 2933

Comhdhúile heitreafháinneacha nach bhfuil acu ach heitrea-adamh nó heitrea-adaimh nítrigine, seachas an táirge faoi fho-cheannteideal 2933 61 00

N

2933 61 00

Meilimín

Í

2934

Aigéid núicléasacha agus a gcuid salann, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh; comhdhúile eile heitreafháinneacha

N

2935 00 90

Sulfónaimídí eile

Í

2938

Gliocóisídí, iad nádúrtha nó arna n-atáirgeadh trí shintéis, a gcuid salann, éitear, eistear agus a gcuid díorthach eile

N

ex 2940 00 00

Siúcraí, iad íon ó thaobh ceimice, seachas siúcrós, lachtós, maltós, glúcós agus fruchtós, agus seachas ramnós, raifeanós agus mannós; éitir siúcra, aicéatail siúcra agus eistir siúcra, agus a gcuid salann, seachas táirgí faoi cheannteideal 2937, cheannteideal 2938 nó cheannteideal 2939

Í

ex 2940 00 00

Ramnós, raifeanós agus mannós

N

2941 20 30

Déhidristreiptimícin, a cuid salann, eistear agus hiodráití

N

2942 00 00

Comhdhúile orgánacha eile

N

S-6b

31

3102 21

Sulfáit amóiniam

N

3102 40

Meascáin de níotráit amóiniam le carbónáit chailciam/le substaintí neamhleasacháin neamhorgánacha eile

N

3102 50

Níotráit sóidiam

N

3102 60

Déshalainn agus meascáin de níotráit chailciam agus níotráit amóiniam

N

3103 10

Sárfhosfáití

Í

3105

Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil dhá cheann nó trí cinn de na dúile leasacháin nítrigin, fosfar agus potaisiam; leasacháin eile; earraí faoi Chaibidil 31 i dtáibléid nó i bhfoirmeacha dá samhail nó i bpacáistí nach mó ná 10 kg a n-ollmheáchan

Í

32

ex Caibidil 32

Eastóscáin súdaireachta nó eastóscáin ruaimneoireachta; tainniní agus a gcuid díorthach; ruaimeanna, líocha agus ábhair dathúcháin eile; péinteanna agus vearnaisí; puití agus maisteoga eile; dúigh; seachas do tháirgí faoi cheannteideal 3204 agus cheannteideal 3206, agus seachas táirgí faoi fho-cheannteidil 3201 90 20, ex 3201 90 90 (eastóscáin súdaireachta d’eoclaip), ex 3201 90 90 (eastóscáin súdaireachta arna ndíorthú ó ghaimbír agus ó thorthaí mireabalain) agus ex 3201 90 90 (eastóscáin súdaireachta eile de bhunadh plandúil)

N

3201 20 00

Eastóscán míomóis

N

3204

Ábhar dathúcháin orgánach sintéiseach, bíodh sé sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh; ullmhóidí mar a shonraítear i nóta 3 faoi Chaibidil 32 bunaithe ar ábhar dathúcháin orgánach sintéiseach; táirgí orgánacha sintéiseacha de chineál a úsáidtear mar oibreáin ghealaithe fhluaraiseacha nó mar lúmanafóir, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

Í

3206

Ábhar eile dathúcháin; ullmhóidí mar a shonraítear i nóta 3 de Chaibidil 32, seachas iad sin faoi cheannteideal 3203, cheannteideal 3204 nó cheannteideal 3205; táirgí neamhorgánacha de chineál a úsáidtear mar lúmanafóir, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

Í

33

Caibidil 33

Blátholaí agus roisíneoidí; ullmhóidí cumhradóireachta, cosmaideacha nó maisíochta

N

34

Caibidil 34

Gallúnach, oibreáin dhromchlaghníomhacha orgánacha, ullmhóidí níocháin, ullmhóidí bealaithe, céaracha saorga, céaracha sainullmhaithe, ullmhóidí snasaireachta nó sciúracháin, coinnle agus earraí dá samhail, taois mhúnlóireachta, déadchéaracha agus ullmhóidí déidliachta ar bhonn plástair

N

35

3501

Cáiséin, cáiséanáití agus díorthaigh cháiséine eile; gliúnna cáiséine

Í

3502 90 90

Albaimíonáití agus díorthaigh eile albaimine

N

3503 00

Geilitín (lena n-áirítear geilitín ina leatháin dhronuilleogacha (agus chearnógacha) bídís dathaithe nó dromchla-oibrithe nó ná bíodh) agus díorthaigh gheilitín; iascghlae; gliúnna eile de bhunadh ainmhíoch, seachas gliúnna cáiséine faoi cheannteideal 3501

N

3504 00 00

Peaptóin agus a gcuid díorthach; substaintí eile próitéine agus a gcuid díorthach, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile; púdar seithe, bíodh sé crómaithe nó ná bíodh

N

3505 10 50

Stáirsí, iad eistearaithe nó éitearaithe

N

3506

Gliúnna sainullmhaithe agus greamacháin shainullmhaithe eile, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile; táirgí atá oiriúnach lena n-úsáid mar ghliúnna nó greamacháin, a chuirfí ar miondíol mar ghliúnna nó greamacháin, nach mó a nglanmheáchan ná 1 kg

N

3507

Einsímí; einsímí ullmhaithe nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile

Í

36

Caibidil 36

Pléascáin; táirgí piriteicnice; lasáin; cóimhiotail phioreafóracha; ullmhóidí áirithe indóite

N

37

Caibidil 37

Earraí fótagrafacha nó cineamatagrafacha

N

38

ex Caibidil 38

Táirgí ceimiceacha ilghnéitheacha, seachas do tháirgí faoi cheannteideal 3802 agus cheannteideal 3817 00, faoi fho-cheannteideal 3823 12 00 agus fho-cheannteideal 3823 70 00, agus faoi cheannteideal 3825, agus seachas na táirgí faoi fho-cheannteideal 3809 10 agus fho-cheannteideal 3824 60

N

3802

Carbón gníomhachtaithe; táirgí mianracha aiceanta gníomhachtaithe; dubh ainmhíoch, lena n-áirítear dubh ainmhíoch spíonta

Í

3817 00

Ailcilibeinsíní measctha agus ailcileanaftailéiní measctha, seachas iad siúd faoi cheannteideal 2707 nó cheannteideal 2902

Í

3823 12 00

Aigéad oiléach

Í

3823 70 00

Alcóil shailleacha thionsclaíocha

Í

3825

Táirgí fuílligh ó na tionscail cheimiceacha nó ó thionscail ghaolmhara, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile; dramhaíl chathrach; sloda séarachais; dramhaíl eile a shonraítear i nóta 6 de Chaibidil 38

Í

S-7a

39

ex Caibidil 39

Plaistigh agus earraí díobh, seachas do tháirgí faoi cheannteidil 3901, 3902, 3903 agus 3904, faoi fho-cheannteidil 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 agus 3907 99, faoi cheannteidil 3908 agus 3920, agus faoi fho-cheannteideal ex 3921 90 10 agus fho-cheannteideal 3923 21 00

N

3901

Polaiméirí eitiléine, i bhfoirmeacha príomhúla

Í

3902

Polaiméirí de phróipiléin nó d’olaifíní eile, i bhfoirmeacha príomhúla

Í

3903

Polaiméirí stiréine, i bhfoirmeacha príomhúla

Í

3904

Polaiméirí de chlóiríd vinile nó d’olaifíní halaiginithe eile, i bhfoirmeacha príomhúla

Í

3906 10 00

Polai(meitilmeataicrioláit)

Í

3907 10 00

Polaicéatail

Í

3907 60

Polai(eitléinteireataláit), seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 3907 60 20

Í

3907 60 20

Polai(eitléinteireataláit), i bhfoirmeacha príomhúla, a bhfuil uimhir slaodachta de 78 ml/gG nó níos airde acu

N

3907 99

Poileistir eile, seachas cinn neamhsháithithe

Í

3908

Polaimídí i bhfoirmeacha príomhúla

Í

3920

Plátaí, leatháin, scannán, scragall agus stiallacha, de phlaistigh neamhcheallacha, nach bhfuil treisithe, lannaithe, nó faoi thacú nó i gcumasc den chineál sin le hábhair eile

Í

ex 3921 90 10

Plátaí, leatháin, scannán, scragall agus stiallacha, de phoileistir, seachas táirgí ceallacha agus seachas brait, leatháin agus plátaí roctha

Í

3923 21 00

Saic agus málaí (lena n-áirítear cóin), déanta de pholaiméirí eitiléine

Í

S-7b

40

ex Caibidil 40

Rubair agus earraí díobh, seachas do tháirgí faoi cheannteideal 4010

N

4010

Criosanna nó beilteanna iompair nó tarchurtha, de rubar bolcánaithe

Í

S-8a

41

ex 4104

Seithí agus craicne bó-ainmhithe (lena n-áirítear buabhaill) nó each-ainmhithe, iad súdaraithe nó coirtithe, iad gan fionnadh, bídís scairghearrtha nó ná bíodh, ach gan aon ullmhú breise déanta orthu, seachas na táirgí faoi fho-cheannteideal 4104 41 19 agus fho-cheannteideal 4104 49 19

Í

ex 4106 31 00

Seithí agus craicne, súdaraithe nó coirtithe, ó mhucra, iad gan fionnadh, iad fós ina riocht fliuch (lena n-áirítear gormfhliuch), iad scairghearrtha ach gan aon ullmhú breise déanta orthu, nó iad ina riocht tirim (ina dturleadhbanna), bídís scairghearrtha nó ná bíodh, ach gan aon ullmhú breise déanta orthu

N

4106 32 00

4107

Leathar a ndearnadh ullmhú breise air tar éis a shúdaraithe nó a choirtithe, lena n-áirítear leathar párchóirithe, ó bhó-ainmhithe (lena n-áirítear buabhaill) nó ó each-ainmhithe, é gan fionnadh, bíodh sé scairghearrtha nó ná bíodh, seachas leathar faoi cheannteideal 4114

Í

4112 00 00

Leathar a ndearnadh ullmhú breise air tar éis a shúdaraithe nó a choirtithe, lena n-áirítear leathar párchóirithe, ó chaoirigh nó ó uain, é gan ollann, bíodh sé scairghearrtha nó ná bíodh, seachas leathar faoi cheannteideal 4114

Í

ex 4113

Leathar a bhfuil ullmhú breise déanta air tar éis a shúdaraithe nó a choirtithe, lena n-áirítear leathar párchóirithe, ó ainmhithe eile, é gan ollann gan fionnadh, bíodh sé scairghearrtha nó ná bíodh, seachas leathar faoi cheannteideal 4114, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 4113 10 00

N

4113 10 00

Ó ghabhair nó ó mhionnáin

Í

4114

Leathar seamaí (lena n-áirítear seamaí cumaisc); snasleathar agus snasleathar lannaithe; leathar miotalaithe

Í

4115 10 00

Leathar cumaisc de leathar nó de shnáithíní leathair, i leaca, i leatháin nó i stiallacha, bíodh sé i rollaí nó ná bíodh

Í

S-8b

42

ex Caibidil 42

Earraí déanta de leathar; diallaiteoireacht agus úmacha; earraí taistil, málaí láimhe agus coimeádáin dá samhail; earraí déanta d’inne ainmhí (seachas inne seiriceáin); seachas do tháirgí faoi cheannteideal 4202 agus cheannteideal 4203

N

4202

Truncaí, cásanna taistil, maiseagáin, cásanna gnóthaistil, málaí cáipéisí, málaí scoile, cásanna spéaclaí, cásanna déshúileach, cásanna ceamara, cásanna uirlise ceoil, cásanna gunna, curraí gunna, agus coimeádáin dá samhail; málaí taistil, málaí inslithe bia nó dí, málaí maisíochta, málaí droma, málaí láimhe, málaí siopadóireachta, tiachóga, sparáin, cásanna léarscáile, cáisíní toitíní, púitsí tobac, málaí uirlisí, málaí spóirt, cásanna buidéal, boscaí seodra, boscaí púdair, cásanna sceanra agus coimeádáin dá samhail, iad déanta de leathar nó de leathar cumaisc, de leatháin phlaistigh, d’ábhair teicstíle, de shnáithín bolcánaithe nó de pháipéarchlár, nó iad lánchumhdaithe nó mórchumhdaithe le hábhar den tsamhail sin nó le páipéar

Í

4203

Baill éadaigh nó gabhálais éadaigh, de leathar nó de leathar cumaisc

Í

43

Caibidil 43

Fionnadhsheithí agus fionnadh saorga; earraí monaraithe díobh

N

S-9a

44

ex Caibidil 44

Adhmad agus earraí adhmaid, seachas do tháirgí faoi cheannteideal 4410, cheannteideal 4411, cheannteideal 4412, faoi fho-cheannteidil 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 agus 4420 90 91; fioghual

N

4410

Clár cáithníneach, clár treodhualach (OSB) agus clár dá samhail (mar shampla, clár sliseogach), d’adhmad nó d’ábhair ligneacha eile, bídís ceirtleánaithe le roisíní nó le substaintí nasctha orgánacha eile nó ná bíodh

Í

4411

Clár snáithíneach d’adhmad nó d’ábhar ligneach eile, bíodh sé nasctha le roisíní nó le substaintí orgánacha eile nó ná bíodh

Í

4412

Sraithadhmad, painéil veinírithe agus adhmad lannaithe eile dá samhail

Í

4418 10

Fuinneoga, fuinneoga francacha agus a bhfrámaí, de dhéanamh adhmaid

Í

4418 20 10

Doirse agus a gcuid frámaí agus tairseach, d’adhmad trópaiceach de chineál a shonraítear i nóta 2 de Chaibidil 44

Í

4418 71 00

Painéil urláir (cóimeáilte) le haghaidh urlár mósáice, iad déanta d’adhmad

Í

4420 10 11

Dealbháin agus ornáidí eile, d’adhmad trópaiceach de chineál a shonraítear i nóta 2 de Chaibidil 44; maircíneacht adhmaid agus adhmad inleagtha; cisteoga agus cásanna le haghaidh seodra nó sceanra, agus earraí dá samhail, agus earraí troscáin adhmaid nach mbaineann le Caibidil 94, d’adhmad trópaiceach den chineál a shonraítear i nóta breise 2 de Chaibidil 44

Í

4420 90 10

4420 90 91

S-9b

45

ex Caibidil 45

Corc agus earraí coirc, seachas táirgí faoi cheannteideal 4503

N

4503

Earraí déanta de chorc aiceanta

Í

46

Caibidil 46

Déantáin de chochán, d’easpartó nó d’ábhair dualaithe eile; cis-earraí agus earraí caolaigh

Í

S-11a

50

Caibidil 50

Síoda

Í

51

ex Caibidil 51

Olann, fionnadh ainmhíoch mín nó garbh, seachas na táirgí faoi theideal 5105; abhras róin agus fabraic fhite

Í

52

Caibidil 52

Cadás

Í

53

Caibidil 53

Snáithíní teicstíleacha plandúla eile; abhras páipéir agus fabraicí fite d’abhras páipéir

Í

54

Caibidil 54

Filiméid de dhéantús an duine; stiallacha agus a leithéid d’ábhair teicstíle de dhéantús an duine

Í

55

Caibidil 55

Snáithíní stáplacha de dhéantús an duine

Í

56

Caibidil 56

Flocas, feilt agus fabraicí neamhfhite; abhrais speisialta; sreangán, téadra, rópaí agus cáblaí agus earraí déanta díobh

Í

57

Caibidil 57

Cairpéid agus clúdaigh theicstíle eile urláir

Í

58

Caibidil 58

Fabraicí fite speisialta; fabraicí teicstíle dosacha; lása; táipéisí; ciumhsóga; earraí bróidnéireachta

Í

59

Caibidil 59

Fabraicí teicstíle tuilte, brataithe, clúdaithe nó lannaithe; earraí teicstíle de chineál atá oiriúnach le haghaidh úsáide tionsclaíche

Í

60

Caibidil 60

Fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

Í

S-11b

61

Caibidil 61

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh, iad cniotáilte nó cróiseáilte

Í

62

Caibidil 62

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh, iad gan chniotáil ná chróiseáil

Í

63

Caibidil 63

Earraí teicstíle (curtha le chéile) eile; foirne earraí; éadaí seanchaite agus earraí teicstíle seanchaite; ceirteacha

Í

S-12a

64

Caibidil 64

Coisbhearta, loirgneáin agus a leithéidí; codanna d’earraí den chineál sin

Í

S-12b

65

Caibidil 65

Ceannbhearta agus codanna díobh

N

66

Caibidil 66

Scáthanna fearthainne, scáthanna gréine, maidí siúil, bataí suí, fuipeanna, fuipeanna marcaíochta agus codanna díobh

Í

67

Caibidil 67

Cleití agus clúmh sainullmhaithe agus earraí déanta de chleití nó de chlúmh; bláthanna saorga; earraí déanta de ghruaig dhaonna

N

S-13

68

Caibidil 68

Earraí déanta de chloch, de phlástar, de stroighin, d’aispeist, de mhíoca nó d’ábhair dá samhail

N

69

Caibidil 69

Táirgí ceirmeacha

Í

70

Caibidil 70

Gloine agus earraí gloine

Í

S-14

71

ex Caibidil 71

Péarlaí aiceanta nó saothraithe, clocha lómhara nó scothlómhara, miotail lómhara, miotail cumhdaithe le miotail lómhara, agus earraí déanta díobh; seodra bréige; mona; seachas táirgí faoi cheannteideal 7117

N

7117

Seodra bréige

Í

S-15a

72

7202

Fearó-chóimhiotail

Í

73

Caibidil 73

Earraí iarainn nó cruach

N

S-15b

74

Caibidil 74

Copar agus earraí déanta de

Í

75

7505 12 00

Barraí, slata agus próifílí de chóimhiotail nicile

N

7505 22 00

Sreang, de chóimhiotail nicile

N

7506 20 00

Plátaí, leatháin, stiallacha agus scragall, de chóimhiotail nicile

N

7507 20 00

Feistithe feadáin agus píobáin de nicil

N

76

ex Caibidil 76

Alúmanam agus earraí déanta de, seachas na táirgí faoi cheannteideal 7601

Í

78

ex Caibidil 78

Luaidhe agus earraí déanta di, seachas na táirgí faoi cheannteideal 7801

Í

7801 99

Luaidhe neamhshaoirsithe seachas mínghlanta agus seachas ina bhfuil de réir meáchain Antamón mar an príomheilimint eile

N

79

ex Caibidil 79

Sinc agus earraí déanta di, seachas na táirgí faoi cheannteideal 7901 agus cheannteideal 7903

Í

81

ex Caibidil 81

Táirmhiotail eile; ceirméid; earraí déanta díobh, seachas na táirgí faoi fho-cheannteidil 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 agus 8113 00 20, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteidil 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 agus 8108 30 00

Í

8101 94 00

Tungstan neamhshaoirsithe (volfraimít), lena n-áirítear barraí agus slata a fhaightear trí shintéarú

N

8104 11 00

Maignéisiam neamhshaoirsithe, ina bhfuil ar a laghad 99.8 % maignéisiam de réir meáchain

N

8104 19 00

Maignéisiam neamhshaoirsithe seachas na táirgí faoi fho-cheannteideal 8104 11 00

N

8107 20 00

Caidmiam neamhshaoirsithe; púdair

N

8108 20 00

Tíotáiniam neamhshaoirsithe; púdair

N

8108 30 00

Dramhaíl agus fuílleach tíotáiniam

N

82

Caibidil 82

Uirlisí, acraí, sceanra, spúnóga agus foirc, de tháirmhiotal; codanna díobh, de tháirmhiotal

Í

83

Caibidil 83

Earraí ilghnéitheacha de tháirmhiotal

Í

S-16

84

ex Caibidil 84

Imoibreoirí núicléacha, teochoirí, innealra agus fearais mheicniúla, agus páirteanna díobh, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 8401 10 00 agus fho-cheannteideal 8407 21 10

N

8401 10 00

Imoibreoirí núicléacha

Í

8407 21 10

Innill transaim, de thoilleadh sorcóra nach mó ná 325 cm3

Í

85

ex Caibidil 85

Innealra agus trealamh leictreach agus páirteanna de; taifeadáin agus atáirgeoirí fuaime, taifeadáin agus atáirgeoirí fuaime agus íomhá teilifíse, agus páirteanna díobh agus gabhálais dóibh, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteidil 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 8519 81 11 go 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 go 8519 89 19, faoi cheannteideal 8521, cheannteideal 8525 agus cheannteideal 8527, faoi fho-cheannteidil 8528 49, 8528 59 agus 8528 69 go 8528 72, faoi cheannteideal 8529 agus faoi fho-cheannteideal 8540 11 agus fho-cheannteideal 8540 12

N

8516 50 00

Oighinn mhicreathonnacha

Í

8517 69 39

Gaireas glacadóireachta le haghaidh raidió-theileafónaíochta nó raidió-theileagrafaíochta, seachas glacadóirí iniompartha le haghaidh glaoigh, glaoigh airdill nó glaoireachta

Í

8517 70 15

Aeróga agus frithchaiteoirí aeróige de gach cineál, seachas aeróga le haghaidh gaireas raidió-theileagrafaíochta nó raidió-theileafónaíochta; páirteanna atá oiriúnach le húsáid leo

Í

8517 70 19

8519 20

Gairis a oibrítear le monaí, nótaí bainc, cártaí bainc, comharthaí nó le modhanna eile íocaíochta; caschláir ceirníní

Í

8519 30

8519 81 11 go 8519 81 45

Gaireas atáirgthe fuaime (lena n-áirítear seinnteoirí caiséad), nach bhfuil gléas taifeadta fuaime ina chuid de

Í

8519 81 85

Taifeadáin téipe maighnéadaí a bhfuil gaireas atáirgthe fuaime ina chuid de, seachas an cineál a úsáideann caiséid

Í

8519 89 11 go 8519 89 19

Gaireas eile atáirgthe fuaime, nach bhfuil gléas fuaimthaifeadta ina chuid de

Í

ex 8521

Gaireas fístaifeadta nó macasamhlaithe, bíodh fístiúnóir ina chuid ne nó ná bíodh, seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 8521 90 00

Í

8521 90 00

Gaireas fístaifeadta nó físatáirgthe (seachas de chineál le téip mhaighnéadach); gaireas fístaifeadta nó físatáirgthe, bíodh fístiúnóir ina chuid de nó ná bíodh (seachas de chineál le téip mhaighnéadach agus fístaifeadáin ceamara) (1992-2500)

N

8525

Gaireas tarchuradóireachta le haghaidh craolacháin raidió nó teilifíse, bíodh gaireas glacadóireachta nó fuaimthaifeadta nó fuaimatáirgthe ina chuid de nó ná bíodh; ceamaraí teilifíse; ceamaraí digiteacha agus ceamaraí fístaifeadta

Í

8527

Gaireas glacadóireachta le haghaidh craolacháin raidió, bíodh nó ná bíodh sé comhshnaidhmthe, sa chásáil chéanna, le gairis fuaimthaifeadta nó fuaimatáirgthe nó le clog

Í

8528 49

Monatóirí agus teilgeoirí, nach bhfuil gaireas glacadóireachta teilifíse ina gcuid díobh, seachas cinn de chineál nach n-úsáidtear ach amháin nó go príomha i gcórais uathphróiseála sonraí faoi cheannteideal 8471; gaireas glacadóireachta le haghaidh teilifíse, bíodh glacadóirí craolta raidió nó gairis taifeadta nó atáirgthe fuaime nó físe ina gcuid díobh nó ná bíodh

Í

8528 59

8528 69 go 8528 72

8529

Páirteanna atá oiriúnach lena n-úsáid de leithligh nó go príomha leis an ngaireas faoi cheannteideal 8525 go ceannteideal 8528

Í

8540 11

Feadáin gha-chatóideacha pictiúir teilifíse, lena n-áirítear feadáin gha-chatóideacha físmhonatóra, bídís nó ná bíodh ina gcinn daite, dubh agus bán nó ina gcinn de chineál monacrómach eile

Í

8540 12 00

S-17a

86

Caibidil 86

Innill iarnróid nó trambhealaigh, rothstoc agus páirteanna díobh; daingneáin iarnróid agus trambhealaigh agus feistithe agus páirteanna díobh; trealamh trácht-chomharthúcháin meicniúil (lena n-áirítear trealamh leictrimheicniúil) de gach cineál

N

S-17b

87

ex Caibidil 87

Feithiclí seachas rothstoc iarnróid nó trambhealaigh, agus páirteanna díobh agus gabhálais dóibh, seachas táirgí faoi cheannteidil 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 agus 8714

N

8702

Mótarfheithiclí le haghaidh deichniúr nó níos mó a iompar (agus an tiománaí san áireamh i measc an deichniúir)

Í

8703

Gluaisteáin agus mótarfheithiclí eile, atá deartha go príomha le haghaidh daoine a iompar (seachas na cinn faoi cheannteideal 8702), lena n-áirítear vaigíní stáisiúin agus carranna rásaíochta

Í

8704

Mótarfheithiclí le haghaidh earraí a iompar

Í

8705

Mótarfheithiclí sainfheidhme, seachas cinn atá deartha go príomha le haghaidh daoine nó earraí a iompar (mar shampla, leoraithe tárrthála, leoraithe craein, feithiclí dóiteáin, leoraithe meascóra coincréite, leoraithe scuabtha bóthair, leoraithe spraeála, feithiclí ceardfheistithe, ródaithe raideolaíochta)

Í

8706 00

Fonnaí arna bhfeistiú le hinnill, le haghaidh na mótarfheithiclí faoi cheannteideal 8701 go ceannteideal 8705

Í

8707

Cabhlacha (lena n-áirítear cábáin), le haghaidh na mótarfheithiclí faoi cheannteideal 8701 go ceannteideal 8705

Í

8708

Páirteanna agus gabhálais na mótarfheithiclí faoi cheannteideal 8701 nó ceannteideal 8705

Í

8709

Trucailí oibre, iad uathghluaisteach, nach bhfuil feistithe le trealamh tógála nó láimhseála, den chineál a úsáidtear i monarchana, i dtrádstórais, i limistéir dugaí nó in aerfoirt le haghaidh earraí a iompar ar feadh achair ghairid; tarracóirí den chineál a úsáidtear ar ardáin stáisiúin iarnróid; páirteanna de na feithiclí réamhluaite

Í

8711

Gluaisrothair (lena n-áirítear móipéidí) agus rothair a bhfuil mótar cúnta feistithe orthu, bíodh taobhcharr orthu nó ná bíodh; taobhcharranna

Í

8712 00

Rothair dhá roth agus rothair eile (lena n-áirítear trírothaigh seachadta earraí), iad gan mhótar

Í

8714

Páirteanna agus gabhálais feithiclí faoi cheannteideal 8711 go ceannteideal 8713

Í

88

Caibidil 88

Aerárthaí, spásárthaí, agus páirteanna díobh

N

89

Caibidil 89

Longa, báid agus struchtúir ar snámh

N

S-18

90

Caibidil 90

Ionstraimí agus gaireas optúil, fótagrafach, cineamatografach, tomhais, seiceála, beacht-tomhais, leighis nó máinliachta; páirteanna díobh agus gabhálais dóibh

Í

91

Caibidil 91

Cloig agus uaireadóirí agus páirteanna díobh

Í

92

Caibidil 92

Uirlisí ceoil; páirteanna agus gabhálais d’earraí den sórt sin

N

S-20

94

ex Caibidil 94

Troscán; cóir leapa, tochtanna, tacaí tochta, cúisíní agus feistis líonta dá samhail; lampaí agus feistithe soilse, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile; comharthaí soilsithe, ainmchláir shoilsithe agus a leithéidí; foirgnimh réamhdhéanta, seachas táirgí faoi cheannteideal 9405

N

9405

Lampaí agus feistithe soilse, lena n-áirítear soilse cuardaigh agus spotsoilse, agus páirteanna díobh, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile; comharthaí soilsithe, ainmchláir shoilsithe agus a leithéidí, a bhfuil foinse solais buandaingnithe iontu, agus páirteanna díobh nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile

Í

95

ex Caibidil 95

Bréagáin, cluichí agus gairis spóirt; páirteanna díobh agus gabhálais dóibh; seachas do tháirgí faoi fho-cheannteideal 9503 00 35 go fo-cheannteideal 9503 00 99

N

9503 00 35 go 9503 00 99

Bréagáin eile; mionsamhlacha (de réir “scála”) agus samhlacha dá samhail le haghaidh caithimh aimsire, bídís i ngléas oibre nó ná bíodh; puzail de gach saghas

Í

96

Caibidil 96

Earraí monaraithe ilghnéitheacha

N

IARSCRÍBHINN VI

Rialacha mionsonraithe chun Airteagal 8 a chur i bhfeidhm

1.

Beidh feidhm ag Airteagal 8 nuair a rachaidh an sciar céatadáin dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo thar 17,5 %.

2.

Beidh feidhm ag Airteagal 8 maidir le gach ceann de roinn S-11a agus roinn S-11b GSP d’Iarscríbhinn V nuair a rachaidh an sciar céatadáin dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo thar 14,5 %.

IARSCRÍBHINN VII

Rialacha mionsonraithe chun Caibidil III den Rialachán seo a chur i bhfeidhm

1.

Chun críocha Chaibidil III ciallaíonn “tír leochaileach” tír:

(a)

inar mó, i dtéarmaí luacha, na seacht roinn GSP is mó dá hallmhairí isteach san Aontas de tháirgí a liostaítear in Iarscríbhinn IX ná an tairseach 75 % i luach a hallmhairí iomlána táirgí a liostaítear san Iarscríbhinn sin, mar mheán le linn na dtrí bliana comhleanúnacha deireanacha;

agus

(b)

ar lú, maidir leis an tír sin, allmhairí táirgí isteach san Aontas a liostaítear in Iarscríbhinn IX ná an tairseach 2 % i luach na n-allmhairí iomlána isteach san Aontas de tháirgí a liostaítear san Iarscríbhinn sin de thionscnamh tíortha a liostaítear in Iarscríbhinn II, mar mheán le linn na dtrí bliana comhleanúnacha deireanacha.

2.

Chun críocha phointe (a) d’Airteagal 9(1), is iad na sonraí atá le húsáid chun pointe 1 den Iarscríbhinn seo a chur i bhfeidhm na sonraí sin atá ar fáil an 1 Meán Fómhair den bhliain roimh an mbliain ina ndéantar an iarraidh dá dtagraítear in Airteagal 10(1).

3.

Chun críocha Airteagal 11, is iad na sonraí atá le húsáid chun pointe 1 den Iarscríbhinn seo a chur i bhfeidhm na sonraí sin atá ar fáil an 1 Meán Fómhair den bhliain roimh an mbliain ina nglactar an cinneadh cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 11(2).

IARSCRÍBHINN VIII

Coinbhinsiúin dá dtagraítear in Airteagal 9

CUID A

Coinbhinsiúin NA/EIS i dtaca le bunchearta daonna agus oibre

1.

An Coinbhinsiún ar Chosc agus Pionósú Choir an Chinedhíothaithe (1948)

2.

Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú (1965)

3.

An Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla (1966)

4.

An Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha (1966)

5.

An Coinbhinsiún maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú (1979)

6.

An Coinbhinsiún in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach (1984)

7.

An Coinbhinsiún um Chearta an Linbh (1989)

8.

An Coinbhinsiún maidir le hObair Éigeantais nó Éigeantach, Uimh. 29 (1930)

9.

An Coinbhinsiún maidir le Saoirse Comhlachais agus Cosaint an Chirt Eagrúcháin, Uimh. 87 (1948)

10.

An Coinbhinsiún maidir leis na prionsabail a chur i bhfeidhm i dtaca leis an gCeart Eagrúcháin agus leis an gCómhargáil, Uimh. 98 (1949)

11.

An Coinbhinsiún maidir le Luach Saothar Comhionann d’Oibrithe Fir agus d’Oibrithe Mná ar Obair arb Ionann a Luach, Uimh. 100 (1951)

12.

An Coinbhinsiún maidir le Saothar Éigeantach a chur ar ceal, Uimh. 105 (1957)

13.

An Coinbhinsiún maidir le hIdirdhealú i gcúrsaí Fostaíochta agus Slí Bheatha, Uimh. 111 (1958)

14.

An Coinbhinsiún maidir leis an Aois Íosta Iontrála d’Fhostaíocht, Uimh. 138 (1973)

15.

Coinbhinsiún maidir leis na Cineálacha Saothair Leanaí is Measa a Thoirmeasc agus le Beart Láithreach a dhéanamh chun iad a dhíchur, Uimh. 182 (1999)

CUID B

Coinbhinsiúin maidir leis an gcomhshaol agus le prionsabail rialachais

16.

An Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol (CITES) (1973)

17.

Prótacal Montréal um Shubstaintí a Ídíonn an Ciseal Ózóin (1987)

18.

Coinbhinsiún Basel maidir le Rialú Gluaiseachtaí Trasteorann Dramhaíolacha Guaiseacha agus a nDiúscairt (1989)

19.

Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch (1992)

20.

Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (1992)

21.

Prótacal Cartagena ar an mBithshábháilteacht (2000)

22.

Coinbhinsiún Stócólm ar Thruailleáin Orgánacha Mharthanacha (2001)

23.

Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (1998)

24.

Coinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha (1961)

25.

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Shubstaintí Síceatrópacha (1971)

26.

Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha (1988)

27.

Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Éillithe (2004)

IARSCRÍBHINN IX

Liosta na dtáirgí a áirítear sa socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas dá dtagraítear i bpointe (b) d’Airteagal 1(2)

D’ainneoin na rialacha maidir le léirmhíniú na hAinmníochta Comhcheangailte, is ceart a mheas mar thuairisc tháscach an tuairisc ar na táirgí, mar go gcinntear na fabhair tharaife de réir na gcód AC. I gcás ina luaitear cóid AC a bhfuil “ex” rompu, cinntear na fabhair tharaife de réir an chóid AC agus na tuairisce, le chéile.

Maidir le hiontrálacha táirgí le cód AC atá marcáilte le réiltín (*), tá siad faoi réir coinníollacha atá leagtha síos i ndlí ábhartha an Aontais.

Sa cholún “Roinn” líostaítear ranna GSP (Airteagal 2(h)).

Sa cholún “Caibidil” líostaítear Caibidlí AC atá clúdaithe ag roinn GSP (Airteagal 2(i)).

Ar chúiseanna a bhaineann le simpliúchán, liostaítear na táirgí i ngrúpaí. Féadfar go n-áireofar iontu táirgí a ndearnadh dleachtanna na Comhtharaife Custaim a aisghairm nó a fhionraí ina leith.

Roinn

Caibidil

Cód AC

Tuairisc

 

S-1a

01

0101 29 90

Capaill bheo, seachas ainmhithe folaíochta síolrúcháin, seachas lena marú

 

0101 30 00

Asail bheo

 

0101 90 00

Miúileanna beo agus ráinigh bheo

 

0104 20 10*

Gabhair folaíochta síolrúcháin, agus iad beo

 

0106 14 10

Coiníní clóis beo

 

0106 39 10

Colúir bheo

 

02

0205 00

Feoil ó chapaill, ó asail, ó mhiúileanna nó ó ráinigh, í úr, fuaraithe nó reoite

 

0206 80 91

Miodamas inite ó chapaill, ó asail, ó mhiúileanna nó ó ráinigh, é úr nó fuaraithe, seachas chun táirgí cógaisíochta a mhonarú

 

0206 90 91

Miodamas inite ó chapaill, asail, mhiúileanna nó ó ráinigh, é reoite, seachas chun táirgí cógaisíochta a mhonarú

 

0207 14 91

Aenna, iad reoite, ó éanlaith den speiceas Gallus domesticus

 

0207 27 91

Aenna, iad reoite, ó thurcaithe

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Aenna, iad reoite, ó lachain, ó ghéanna nó ó ghuinithe, seachas aenna sailleacha ó lachain nó ó ghéanna

 

ex 0208

Feoil eile agus miodamas feola inite, úr, é fuaraithe nó reoite, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 0208 40 20

 

0210 99 10

Feoil ó chapaill, í saillte, faoi sháile nó triomaithe

 

0210 99 59

Miodamas ó bhó-ainmhithe, é saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe, seachas scairt thiubh agus scairt thanaí

 

ex 0210 99 85

Miodamas ó chaoirigh nó ó ghabhair, é saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe

 

ex 0210 99 85

Miodamas, é saillte, faoi sháile, triomaithe nó deataithe, seachas ae éanlaithe, seachas ó mhucra clóis, ó bhó-ainmhithe nó ó chaoirigh nó ó ghabhair

 

04

0403 10 51

Iógart, é blaistithe nó a bhfuil torthaí, cnónna nó cócó curtha leis

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Bláthach, bainne gruthach agus uachtar gruthach, ceifír, agus bainne agus uachtar coipthe nó aigéadaithe de chineál eile, iad blaistithe nó torthaí, cnónna nó cócó curtha leo

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Leatháin déiríochta le cion saille, de réir meáchain, 39 % nó níos mó, ach nach mó ná 75 %

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Uibheacha éan, sa bhlaosc, iad úr, leasaithe nó cócaráilte, seachas uibheacha éanlaithe clóis

 

0409 00 00

Mil aiceanta

 

0410 00 00

Táirgí inite de bhunadh ainmhíoch, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile

 

05

0511 99 39

Múscáin nádúrtha de bhunadh ainmhíoch, seachas cinn amha

 

S-1b

03

Caibidil 3 (1)

Éisc agus crustaigh, moillisc agus inveirteabraigh uiscí eile

 

S-2a

06

Caibidil 6

Crainn bheo agus plandaí eile; bleibíní, fréamhacha agus a leithéidí; bláthanna gearrtha agus duilliúr ornáideach

 

S-2b

07

0701

Prátaí, iad úr nó fuaraithe

 

0703 10

Oinniúin agus seallóidí, iad úr nó fuaraithe

 

0703 90 00

Cainneanna agus glasraí ailliacha eile, iad úr nó fuaraithe

 

0704

Cabáistí, cóiliseacha, cálráib, cál agus brasacaigh inite dá samhail, iad úr nó fuaraithe

 

0705

Leitís oigheargheal (Lactuca sativa) agus siocaire (Cichorium spp.), iad úr nó fuaraithe

 

0706

Cairéid, tornapaí, meacain bhiatais sailéid, salsabh, soiliriac, raidisí agus fréamhacha inite dá samhail, iad úr nó fuaraithe

 

ex 0707 00 05

Cúcamair, iad úr nó fuaraithe, ón 16 Bealtaine go 31 Deireadh Fómhair

 

0708

Glasraí léagúmacha, bídís scilligthe nó ná bíodh, iad úr nó fuaraithe

 

0709 20 00

Lus súgach, é úr nó fuaraithe

 

0709 30 00

Ubhthorthaí, iad úr nó fuaraithe

 

0709 40 00

Soilire, seachas soiliriac, é úr nó fuaraithe

 

0709 51 00

Beacáin, iad úr nó fuaraithe, seachas na táirgí faoi fho-cheannteideal 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Piobair mhilse, iad úr nó fuaraithe

 

0709 60 99

Torthaí den ghéineas Capsicum nó den ghéineas Pimenta, iad úr nó fuaraithe, seachas piobair mhilse, seachas chun capsaicin nó ruaimeanna oiléaroisín capsacaim a mhonarú, agus seachas chun bhátholaí nó roisíneoidí a mhonarú go tionsclaíoch

 

0709 70 00

Spionáiste, spionáiste Nua-Shéalannach agus spionáiste eilifleoige (spionáiste gairdín), iad úr nó fuaraithe

 

0709 92 10*

Ológa, iad úr nó fuaraithe, le haghaidh úsáidí seachas ola a tháirgeadh

 

0709 99 10

Glasraí sailéid, iad úr nó fuaraithe, seachas leitís oigheargheal (Lactuca sativa) agus siocaire (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Biatas bán agus cardúin, iad úr nó fuaraithe

 

0709 93 10

Cuirséid, iad úr nó fuaraithe

 

0709 99 40

Caprais, iad úr nó fuaraithe

 

0709 99 50

Finéal, é úr nó fuaraithe

 

ex 0709 91 00

Bliosáin chruinne, iad úr nó fuaraithe, ón 1 Iúil go 31 Deireadh Fómhair

 

0709 93 90

0709 99 90

Glasraí eile, iad úr nó fuaraithe

 

ex 0710

Glasraí (gan chócaráil nó cócaráilte le gal nó beirithe in uisce), iad reoite

 

ex 0711

Glasraí seal-leasaithe (mar shampla, le gás dé-ocsaíde sulfair, faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile), ach nach bhfuil oiriúnach lena gcaitheamh díreach sa staid sin, seachas na táirgí faoi fho-cheannteideal 0711 20 90

 

ex 0712

Glasraí triomaithe, iad iomlán, nó gearrtha, slisnithe, briste nó ina bpúdar, ach gan aon ullmhú breise déanta orthu, seachas ológa agus na táirgí faoi fho-cheannteideal 0712 90 19

 

0713

Glasraí léagúmacha triomaithe, iad scilligthe, bídís scafa nó scoilte nó ná bíodh

 

0714 20 10*

Prátaí milse, iad úr, iad iomlán agus atá beartaithe lena gcaitheamh ag an duine

 

0714 20 90

Prátaí milse, iad úr, fuaraithe, reoite nó triomaithe, bídís slisnithe nó i bhfoirm millíní nó ná bíodh, seachas prátaí milse, iad úr agus iomlán agus atá beartaithe lena gcaitheamh ag an duine

 

0714 90 90

Bliosáin ghréine agus fréamhacha agus tiúbair chomhchosúla a bhfuil méid mór ionúiline iontu, iad úr, fuaraithe, reoite nó triomaithe, bídís slisnithe nó millínithe nó ná bíodh; laíon sáig

 

08

0802 11 90

Almóinní, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó ná bíodh, seachas cinn shearbha

 

0802 12 90

0802 21 00

Cnónna coill nó faoisceoga (Corylus spp.), iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó ná bíodh

 

0802 22 00

0802 31 00

Gallchnónna, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó ná bíodh

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Castáin (Castanea spp.), iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó scafa nó ná bíodh

 

0802 51 00

0802 52 00

Cnónna piostáise, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó scafa nó ná bíodh

 

0802 61 00

0802 62 00

Cnónna Macadaimia, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó scafa nó ná bíodh

 

0802 90 50

Cnónna péine, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó scafa nó ná bíodh

 

0802 90 85

Cnónna eile, iad úr nó triomaithe, bídís scilligthe nó scafa nó ná bíodh

 

0803 10 10

Plantáin, iad úr

 

0803 10 90

0803 90 90

Bananaí, lena n-áirítear plantáin, iad triomaithe

 

0804 10 00

Dátaí, iad úr nó triomaithe

 

0804 20 10

Figí, iad úr nó triomaithe

 

0804 20 90

0804 30 00

Anainn, iad úr nó triomaithe

 

0804 40 00

Abhacáid, iad úr nó triomaithe

 

ex 0805 20

Mandairíní (lena n-áirítear táinséiríní agus satsúmaí), agus cleimintíní, vuilcíní agus hibridí citris comhchosúla, iad úr nó triomaithe, ón 1 Márta go 31 Deireadh Fómhair

 

0805 40 00

Seadóga, lena n-áirítear pomalónna, iad úr nó triomaithe

 

0805 50 90

Líomaí (Citrus aurantfolia, Citrus latifolia), iad úr nó triomaithe

 

0805 90 00

Torthaí citris eile, iad úr nó triomaithe

 

ex 0806 10 10

Fíonchaora boird, iad úr, ón 1 Eanáir go 20 Iúil agus ón 21 Samhain go 31 Nollaig, seachas fíonchaora de chineál Impire (Vitis vinifera cv.) ón 1 go 31 Nollaig

 

0806 10 90

Fíonchaora eile, iad úr

 

ex 0806 20

Fíonchaora triomaithe, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal ex 0806 20 30 i gcéadphacáistiú ar mó a ghlantoilleadh ná 2 kg

 

0807 11 00

Mealbhacáin (lena n-áirítear mealbhacáin uisce), iad úr

 

0807 19 00

0808 10 10

Úlla ceirtlise, iad úr, ina mbulc, ón 16 Meán Fómhair go 15 Nollaig

 

0808 30 10

Piorraí leanna, iad úr, ina mbulc, ón 1 Lúnasa go 31 Nollaig

 

ex 0808 30 90

Piorraí eile, iad úr, ón 1 Bealtaine go 30 Meitheamh

 

0808 40 00

Cainchí, iad úr

 

ex 0809 10 00

Aibreoga, iad úr, ón 1 Eanáir go 31 Bealtaine agus ón 1 Lúnasa go 31 Nollaig

 

0809 21 00

Silíní searbha (Prunus cerasus), iad úr

 

ex 0809 29

Silíní, iad úr, ón 1 Eanáir go 20 Bealtaine agus ón 11 Lúnasa go 31 Nollaig, seachas silíní searbha (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Péitseoga, lena n-áirítear neachtairíní, iad úr, ón 1 Eanáir go 10 Meitheamh agus ón 1 Deireadh Fómhair go 31 Nollaig

 

ex 0809 40 05

Plumaí, iad úr, ón 1 Eanáir go 10 Meitheamh agus ón 1 Deireadh Fómhair go 31 Nollaig

 

0809 40 90

Airní, iad úr

 

ex 0810 10 00

Sútha talún, iad úr, ón 1 Eanáir go 30 Aibreán agus ón 1 Lúnasa go 31 Nollaig

 

0810 20

Sútha craobh, sméara dubha, maoildearga agus lóganchaora, iad úr

 

0810 30 00

Cuiríní dubha, bána nó dearga, agus spionáin, iad úr

 

0810 40 30

Torthaí den speiceas Vaccinium myrtillus, iad úr

 

0810 40 50

Torthaí den speiceas Vaccinium macrocarpon agus Vaccinium corymbosum, iad úr

 

0810 40 90

Torthaí eile de ghéineas Vaccinium, iad úr

 

0810 50 00

Cíobhaíonna, iad úr

 

0810 60 00

Dúraígh, iad úr

 

0810 70 00

Dátphlumaí

 

0810 90 75

Torthaí eile, iad úr

0811

Torthaí agus cnónna, iad gan chócaráil nó cócaráilte trí ghalbhruith nó trína mbeiriú in uisce, iad reoite, bíodh siúcra breise nó ábhar milsiúcháin eile curtha leo nó ná bíodh

 

0812

Torthaí agus cnónna seal-leasaithe (mar shampla, le gás dé-ocsaíde sulfair, faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile), ach nach bhfuil oiriúnach lena gcaitheamh díreach sa staid sin

 

0813 10 00

Aibreoga, iad triomaithe

 

0813 20 00

Prúnaí

 

0813 30 00

Úlla, iad triomaithe

 

0813 40 10

Péitseoga, lena n-áirítear neachtairíní, iad triomaithe

 

0813 40 30

Piorraí, iad triomaithe

 

0813 40 50

Pápánna, iad triomaithe

 

0813 40 95

Torthaí eile, iad triomaithe, seachas na torthaí sin faoi cheannteideal 0801 go ceannteideal 0806

 

0813 50 12

Cumaisc torthaí triomaithe (seachas na torthaí sin faoi cheannteideal 0801 go ceannteideal 0806) de phápánna, de thamarainí, d’úlla caisiú, de lítsíonna, de sheacaí, de phlumaí sapadaileacha, de pháiseoga, de thorthaí réaltúla nó de dhraigineoga, ach gan aon phrúnaí iontu

 

0813 50 15

Cumaisc eile de thorthaí triomaithe (seachas torthaí faoi cheannteideal 0801 go ceannteideal 0806), gan aon phrúnaí iontu

 

0813 50 19

Cumaisc de thorthaí triomaithe (seachas na torthaí faoi cheannteideal 0801 go ceannteideal 0806), a bhfuil prúnaí iontu

 

0813 50 31

Cumaisc nach bhfuil iontu ach cnónna trópaiceacha faoi cheannteideal 0801 agus cheannteideal 0802

 

0813 50 39

Cumaisc nach bhfuil iontu ach cnónna faoi cheannteideal 0801 agus cheannteideal 0802, seachas cnónna trópaiceacha

 

0813 50 91

Cumaisc eile de chnónna agus de thorthaí triomaithe faoi Chaibidil 8, gan aon phrúnaí ná figí iontu

 

0813 50 99

Cumaisc eile de chnónna agus de thorthaí triomaithe faoi Chaibidil 8

 

0814 00 00

Craiceann torthaí citris nó mealbhacán (lena n-áirítear mealbhacáin uisce), é úr, reoite, triomaithe nó seal-leasaithe faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile

 

S-2c

09

Caibidil 9

Caife, tae, maité agus spíosraí

 

S-2d

10

ex 1008 50 00

Cuineo (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Gráin ghránaigh scilligthe seachas eorna, coirce, arbhar indiach, rís agus cruithneacht

 

1105

Plúr, min, púdar, calóga, gráinníní agus millíní prátaí

 

1106 10 00

Plúr, min agus púdar na nglasraí léagúmacha triomaithe faoi cheannteideal 0713

 

1106 30

Plúr, min agus púdar táirgí faoi Chaibidil 8

 

1108 20 00

Ionúilin

 

12

ex Caibidil 12

Olashíolta agus torthaí olúla; gráin, síolta agus torthaí ilghnéitheacha, plandaí tionsclaíocha nó míochaine; tuí agus farae seachas ó tháirgí faoi fho-cheannteideal 1210 91 agus fho-cheannteideal 1212 93 20

 

13

Caibidil 13

Leaic; gumaí, roisíní agus súnna glasraí agus úisc ghlasraí eile

 

S-3

15

1501 90 00

Saill éanlaithe clóis, seachas í sin faoi cheannteideal 0209 nó cheannteideal 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Saillte bó-ainmhithe, caorach nó gabhar, seachas na saillte faoi cheannteideal 1503 agus seachas na saillte le haghaidh úsáidí tionsclaíocha seachas monarú earraí bia lena gcaitheamh ag an duine

 

1503 00 19

Steirín bhlonaige agus oiléistéirin, seachas le haghaidh úsáidí tionsclaíocha

 

1503 00 90

Ola bhlonaige, ola oilé agus ola gheire, nach bhfuil eiblithe nó measctha ná ullmhaithe ar shlí eile, seachas ola gheire le haghaidh úsáidí tionsclaíocha seachas rmonarú earraí bia lena gcaitheamh ag an duine

 

1504

Saillte agus olaí agus a gcodáin, ó éisc nó ó mhamaigh mhuirí, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

 

1505 00 10

Gréisc olla, í amh

 

1507

Ola phónaire shoighe agus a codáin, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

 

1508

Ola phise talún agus a codáin, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

 

1511 10 90

Ola phailme, í amh seachas le haghaidh úsáidí teicniúla nó tionsclaíocha seachas monarú earraí bia lena gcaitheamh ag an duine

 

1511 90

Ola phailme agus a codáin, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu, seachas amhola

 

1512

Ola lus na gréine, ola chróch bhréige nó ola shíol cadáis agus codáin díobh, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

 

1513

Ola chnó cócó (copra), ola eithne phailme nó ola bhabasú agus codáin díobh, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

 

1514

Ola ráibe, ola colza nó ola mhustaird agus codáin díobh, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

 

1515

Saillte agus olaí plandúla fosaithe eile (lena n-áirítear ola hahóba) agus a gcodáin, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu

 

1516

Saillte agus olaí ainmhíocha nó plandúla agus a gcodáin, iad hidriginithe go hiomlán nó go páirteach, iad idir-eistearaithe, atheistearaithe nó eilídinithe, bídís scagtha nó ná bíodh, ach nach bhfuil tuilleadh ullmhúcháin déanta orthu

 

1517

Margairín; cumaisc nó ullmhóidí inite de shaillte nó d’olaí ainmhíocha nó plandúla nó de chodáin de shaillte nó d’olaí éagsúla faoi Chaibidil 15, seachas saillte nó olaí inite nó a gcodáin faoi cheannteideal 1516

 

1518 00

Saillte nó olaí ainmhíocha nó plandúla agus a gcodáin, iad beirithe, ocsaídithe, díhiodráitithe, sulfartha, séidte, polaiméirithe le teas i bhfolús nó i dtriathghás, nó cinn a bhfuil modhnú ceimiceach déanta orthu ar shlí eile, seachas na holaí faoi cheannteideal 1516; cumaisc nó ullmhóidí do-ite de shaillte nó d’olaí ainmhíocha nó plandúla nó de chodáin de shaillte nó d’olaí eile faoi Chaibidil 15, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile

 

1521 90 99

Céir bheach agus céir feithidí eile, bídís mínghlanta nó dathaithe nó ná bíodh, seachas céir amh

 

1522 00 10

Déigreás

 

1522 00 91

Deasca agus dríodar ola; stoic gallúnaí, seachas cinn ina bhfuil ola le saintréithe ola olóige

 

S-4a

16

1601 00 10

Ispíní agus táirgí comhchosúla, ó ae, agus ullmhóidí bunaithe ar ae

 

1602 20 10

Ae gé nó lachan, é ullmhaithe nó leasaithe

 

1602 41 90

Liamhás agus gearrthacha de, é ullmhaithe nó leasaithe, ó mhuca seachas mucra clóis

 

1602 42 90

Guaillí agus gearrthacha díobh, iad ullmhaithe nó leasaithe, ó mhuca seachas mucra clóis

 

1602 49 90

Feoil nó miodamas feola eile ullmhaithe nó leasaithe, lena n-áirítear cumaisc, ó mhuca seachas mucra clóis

 

1602 50 31,

1602 50 95

Feoil nó miodamas feola eile ullmhaithe nó leasaithe, é cócaráilte, ó bhó-ainmhithe, bíodh sé i gcoimeádáin aerdhíonacha nó ná bíodh

 

1602 90 31

Feoil nó miodamas feola eile ullmhaithe nó leasaithe, ó ghéim nó ó choiníní

 

1602 90 69

Feoil nó miodamas feola eile ullmhaithe nó leasaithe, ó chaoirigh nó ó ghabhair nó ó ainmhithe eile, nach bhfuil feoil nó miodamas bó-ainmhithe neamhchócaráilte ann agus nach bhfuil feoil nó miodamas feola ó mhucra clóis ann

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Eastóscáin agus súnna ó fheoil, ó iasc nó crústaigh, ó mhoilisc nó ó inveirteabraigh uiscí, i gcéadphacáistithe de ghlanmhéid nach mó ná 1 kg

 

1604

Iasc ullmhaithe nó leasaithe; caibheár agus ionadaigh caibheáir a ullmhaíodh ó eochraí éisc

 

1605

Crústaigh, moilisc agus inveirteabraigh uiscí eile, iad ullmhathe nó leasaithe

 

S-4b

17

1702 50 00

Fruchtós íon ó thaobh ceimice

 

1702 90 10

Maltós íon ó thaobh ceimice

 

1704 (2)

Milseogra siúcra (lena n-áirítear seacláid bhán), gan aon chócó iontu

 

18

Caibidil 18

Cócó agus ullmhóidí cócó

 

19

Caibidil 19

Ullmhóidí gránach, plúir, stáirse nó bainne; táirgí taosráin

 

20

Caibidil 20

Ullmhóidí de ghlasraí, de thorthaí, de chnónna nó de chodanna eile plandaí

 

21

ex Caibidil 21

Ullmhóidí inite ilghnéitheacha seachas táirgí faoi fho-cheannteidil 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 agus 2106 90 59

 

22

ex Caibidil 22

Deochanna, biotáillí agus finéagar seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2204 10 11 go fo-cheannteideal 2204 30 10 agus faoi fho-cheannteideal 2208 40

 

23

2302 50 00

Iarmhair agus fuíollábhair dá samhail, bídís millínithe nó ná bíodh, a fhaightear trí phlandaí léagúmacha a mheilt nó a oibriú ar shlí eile

 

2307 00 19

Moirt fíona eile

 

2308 00 19

Marc fíonchaor eile

 

2308 00 90

Ábhair ghlasraí eile agus fuíollábhar glasraí, fotháirgí agus iarmhair ghlasraí, bídís millínithe nó ná bíodh, de chineál a úsáidtear le hainmhithe a bheathú, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile

 

2309 10 90

Bia eile cait nó madra a chuirfí ar miondíol, seachas bia ina bhfuil stáirse nó glúcós, síoróip ghlúcóis, maltaideistrin nó síoróip mhaltaideistrine faoi fho-cheannteidil 1702 30 50 go 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 agus 2106 90 55 nó táirgí bainne

 

2309 90 10

Ábhair intuaslagtha ó éisc nó ó mhamaigh mhuirí, de chineál a úsáidtear le hainmhithe a bheathú

 

2309 90 91

Laíon biatais a bhfuil molás curtha leis, de chineál a úsáidtear le hainmhithe a bheathú

 

2309 90 96

Ullmhóidí eile de chineál a úsáidtear le hainmhithe a bheathú, bíodh iontu nó ná bíodh cion meáchain 49 % nó os a chionn de chlóiríd choilín ar bhun orgánach nó neamhorgánach

 

S-4c

24

Caibidil 24

Tobac agus ionadaigh tobac mhonaraithe

 

S-5

25

2519 90 10

Ocsaíd mhaignéisiam, seachas carbonáit mhaignéisiam chailcínithe nádúrtha

 

2522

Aol beo, aol teilgthe agus aol hiodrálach, seachas ocsaíd chailciam agus hiodrocsaíd faoi cheannteideal 2825

 

2523

Stroighin Portland, stroighin alúmanach, stroighin slaige, stroighin fhorshulfáiteach agus stroighneacha hiodrálacha comhchosúla, bídís dathaithe nó i bhfoirm clincir nó ná bíodh

 

27

Caibidil 27

Breoslaí mianracha, olaí mianracha agus táirgí óna ndriogadh; substaintí biotúmanacha; céaracha mianracha

 

S-6a

28

2801

Fluairín, clóirín, bróimín agus iaidín

 

2802 00 00

Sulfar, é néalaithe nó deasctha; sulfar collóideach

 

ex 2804

Hidrigin, triathgháis agus neamh-mhiotail eile, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2804 69 00

 

2805 19

Miotail alcaile nó miotail chré-alcaileacha seachas sóidiam & cailciam

 

2805 30

Miotail tearc-chré, scaindiam agus itriam, bídís idirmheasctha nó idir-chóimhiotalach nó ná bíodh

 

2806

Clóiríd hidrigine (aigéad hidreaclórach); aigéad clórasulfarach

 

2807 00

Aigéad sulfarach; oiléam

 

2808 00 00

Aigéad nítreach; aigéid shulfainítreacha

 

2809

Peintea-ocsaíd défhosfair; aigéad fosfarach; aigéid pholafosfaracha, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

 

2810 00 90

Ocsaídí bóróin, seachas trí-ocsaíd bhóróin; aigéid bhóracha

 

2811

Aigéid neamhorgánacha eile agus comhdhúile ocsaigine neamhorgánacha eile de neamh-mhiotail

 

2812

Hailídí agus ocsaídí hailíde de neamh-mhiotail

 

2813

Suilfídí de neamh-mhiotail; tríshuilfíd fosfair thráchtála

 

2814

Amóinia, í ainhidriúil nó i dtuaslagán uiscí

 

2815

Hiodrocsaíd sóidiam (sóid loiscneach); hiodrocsaíd photaisiam (potais loiscneach); sárocsaíd sóidiam nó photaisiam

 

2816

Hiodrocsaíd agus sárocsaíd mhaignéisiam; ocsaídí, hiodrocsaídí agus sárocsaídí, de strointiam nó de bhairiam

 

2817 00 00

Ocsaíd since; sárocsaíd since

 

2818 10

Corandam saorga, bíodh sé sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

 

2818 20

Ocsaíd alúmanaim seachas corandam saorga

 

2819

Ocsaídí agus hiodrocsaídí cróimiam

 

2820

Ocsaídí mangainéise

 

2821

Ocsaídí agus hiodrocsaídí iarainn; cré-dhathanna le cion, de réir meáchain, 70 % nó os a chionn d’iarann comhcheangailte arna mheas mar Fe2O3

 

2822 00 00

Ocsaídí agus hiodrocsaídí cóbailt; ocsaídí cobailt tráchtála

 

2823 00 00

Ocsaídí tíotáiniam

 

2824

Ocsaídí luaidhe; luaidhe dhearg agus luaidhe fhlannbhuí

 

2825

Hiodraisín agus hiodrocsalaimín agus a gcuid salann neamhorgánach; bunanna neamhorgánacha eile; ocsaídí, hiodrocsaídí agus sárocsaídí eile miotail

 

2826

Fluairídí; fluaraisileacáití, fluaralúmanáití agus salainn choimpléascacha fluairín eile

 

2827

Clóirídí, ocsaídí clóiríde agus hiodrocsaídí clóiríde, bróimídí agus ocsaídí bróimíde; iaidídí agus ocsaídí iaidíde

 

2828

Fochlóirítí; fochlóirítí calciam tráchtála; clóirítí; fobhróimítí

 

2829

Clóráití agus sárchlóráití; brómáití agus sárbhrómáití; iadáití agus sáriadáití

 

2830

Suilfídí; polasuilfídí, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

 

2831

Déthiainítí agus sulfocsláití

 

2832

Suilfítí; tiasulfáití

 

2833

Sulfáití; alúim; sárocsasulfáití (sárshulfáití)

 

2834 10 00

Nítrítí

 

2834 21 00

Níotráití

 

2834 29

2835

Foisfíonáití (hipeafoisfítí), fosfónáití (foisfítí) agus fosfáití; polafosfáití, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

 

2836

Carbónáití; sárocsacarbónáití (sárcharbónáití); carbónáit amóiniam thráchtála ina bhfuil carbamáit amóiniam

 

2837

Ciainídí, ocsaídí ciainíde agus ciainídí coimpléascacha

 

2839

Sileacáití; sileacáití miotail alcaile tráchtála

 

2840

Bóráití; sárocsabóráití (sárbhóráití)

 

2841

Salainn aigéad ocsaimiotalach nó sárocsaimiotalach

 

2842

Salainn eile d’aigéid neamhorgánacha nó de shárocsaigéid (lena n-áirítear alúmanaisileacáití, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh), seachas aisídí

 

2843

Miotail chollóideacha lómhara; comhdhúile orgánacha nó neamhorgánacha de mhiotail lómhara, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh; malgaim de mhiotail lómhara

 

ex 2844 30 11

Ceirméid a bhfuil úráiniam laghdaithe ina U-235 iontu nó comhdhúile den táirge sin, seachas cinn neamhshaoirsithe

 

ex 2844 30 51

Ceirméid a bhfuil tóiriam nó comhdhúile tóiriam iontu, seachas cinn neamhshaoirsithe

 

2845 90 90

Iseatóip seachas iad sin faoi cheannteideal 2844, agus comhdhúile, idir orgánach agus neamhorgánach, d’iseatóip den chineál sin, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh, seachas deoitéiriam agus comhdhúile de, hidrigin agus comhdhúile di arna saibhriú le deoitéiriam nó meascáin agus tuaslagáin ina bhfuil na táirgí sin

 

2846

Comhdhúile, idir orgánach agus neamhorgánach, de mhiotail tearc-chré, d’itriam nó de scaindiam nó de mheascáin de na miotail sin

 

2847 00 00

Sárocsaíd hidrigine, bíodh sí soladaithe le húiré nó ná bíodh

 

2848 00 00

Foisfidí, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh, seachas fearófosfar

 

2849

Cairbídí, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

 

2850 00

Hidrídí, nítrídí, aisídí, silicídí agus bóirídí, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh, seachas comhdhúile ar cairbídí iad freisin faoi cheannteideal 2849

 

2852 00 00

Comhdhúile, idir orgánach agus neamhorgánach, de mhearcair, seachas malgaim

 

2853 00

Comhdhúile neamhorgánacha eile (lena n-áirítear uisce driogtha nó uisce leictri-inseoltachta agus uisce den chineál sin íonachta); aer leachtach (bíodh triathgháis bainte as nó ná bíodh); aer comhbhrúite; malgaim seachas malgaim de mhiotail lómhara

 

29

2903

Díorthaigh halaiginithe hidreacarbón

 

2904

Díorthaigh shulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe de hidreacarbóin, bídís halaiginithe nó ná bíodh

 

ex 2905

Alcóil neamhchioglacha agus a ndíorthaigh halagainithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe, seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 2905 43 00 agus fho-cheannteideal 2905 44

 

2906

Alcóil chioglacha agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

 

2907

Feanóil; feanól-alcóil

 

2908

Díorthaigh halaiginithe, shulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe d’fheanóil nó d’fheanól-alcóil

 

2909

Éitir, éitearalcóil, éitear-fheanóil, éitearalcól-fheanóil, sárocsaídí alcóil, sárocsaídí éitir, sárocsaídí céatóin (bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh), agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

 

2910

Eapocsaídí, eapocsa-alcóil, eapocsaifeanóil agus eapocsai-éitir, le fáinne tríbhallach, agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

 

2911 00 00

Aicéatail agus heamaicéatail, bíodh feidhm ocsaigine eile acu nó ná bíodh, agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

 

2912

Aildéid, bíodh feidhm ocsaigine acu nó ná bíodh; polaiméirí cioglacha d’aildéid; paraformaildéad

 

2913 00 00

Díorthaigh halaiginithe, shulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe de tháirgí faoi cheannteideal 2912

 

2914

Ceatóin agus cuineoin, bíodh feidhm ocsaigine eile acu nó ná bíodh, agus a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

 

2915

Aigéid mhonacarbocsaileacha neamhchioglacha sháithithe agus a n-ainhidrídí, a hailídí, a sárocsaídí agus a sárocsa-aigéid; a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

 

2916

Aigéid mhonacarbocsaileacha neamhchioglacha neamhsháithithe, aigéid mhonacarbocsaileacha chioglacha, a n-ainhidrídí, a hailídí, a sárocsaídí agus a sárocsa-aigéid agus a gcuid díorthach halagainithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

 

2917

Aigéid pholacarbocsaileacha, a n-ainhidrídí, a hailídí, a sárocsaídí agus a sárocsa-aigéid agus a gcuid díorthach halagainithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

 

2918

Aigéid charbocsaileacha le feidhm bhreise ocsaigine agus a gcuid ainhidrídí, hailídí, sárocsaídí agus sárocsa-aigéad; a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

 

2919

Eistir fhosfaracha agus a gcuid salann, lena n-áirítear lachtafosfáití; a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

 

2920

Eistir d’aigéid neamhorgánacha eile de neamh-mhiotail (seachas eistir de hailídí hidrigine) agus a gcuid salann; a gcuid díorthach halaiginithe, sulfónaithe, níotráitithe nó níotrósaithe

 

2921

Comhdhúile feidhme aimín

 

2922

Comhdhúile aimín le feidhm ocsaigine

 

2923

Salainn agus hiodrocsaídí amóiniam cheathartha; leicitin agus fosfa-aimínilipidí eile, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh

 

2924

Comhdhúile feidhme carbocsaimíde agus comhdhúile feidhme aimíde d’aigéad carbónach

 

2925

Comhdhúile feidhme carbocsai-imíde (lena n-áirítear siúicrín agus a chuid salann) agus comhdhúile feidhme imín

 

2926

Comhdhúile feidhme nítríle

 

2927 00 00

Comhdhúile de chineál dé-asa-, asó- nó asocsa-

 

2928 00 90

Díorthaigh orgánacha eile de hiodraisín nó de hiodrocsalaimín

 

2929 10

Isicianáití

 

2929 90 00

Comhdhúile eile le feidhm eile nítrigine

 

2930 20 00

Tiacarbamáití agus déthiacarbamáití, agus mona-, dé- nó teitreasuilfídí tia-úraim; déthiacarbónáití (xantáití)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Meitiainín, captafól (ISO), meataimídeafos (ISO), agus comhdhúile orgánasulfair eile seachas déthiacarbónáití (xantáití)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Comhdhúile orgána-neamhorgánacha eile

 

2932

Comhdhúile heitreafháinneacha nach bhfuil acu ach heitrea-adamh nó heitrea-adaimh ocsaigine

 

2933

Comhdhúile heitreafháinneacha nach bhfuil acu ach heitrea-adamh nó heitrea-adaimh nítrigine

 

2934

Aigéid núicléasacha agus a gcuid salann, bídís sainithe ó thaobh ceimice nó ná bíodh; comhdhúile eile heitreafháinneacha

 

2935 00 90

Sulfónaimídí eile

 

2938

Gliocóisídí, iad nádúrtha nó arna n-atáirgeadh trí shintéis, a gcuid salann, éitear, eistear agus a gcuid díorthach eile

 

2940 00 00

Siúcraí, iad íon ó thaobh ceimice, seachas siúcrós, lachtós, maltós, glúcós agus fruchtós; éitir siúcra, aicéatail siúcra agus eistir siúcra, agus a gcuid salann, seachas táirgí faoi cheannteideal 2937, cheannteideal 2938 nó cheannteideal 2939

Ceartaithe de réir thuairisc AC

2941 20 30

Déhidristreiptimícin, a cuid salann, eistear agus hiodráití

 

2942 00 00

Comhdhúile orgánacha eile

 

S-6b

31

3102

Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha, iad nítrigineach

 

3103 10

Sárfhosfáití

 

3105

Leasacháin mhianracha nó cheimiceacha ina bhfuil dhá cheann nó trí cinn de na dúile leasacháin nítrigin, fosfar agus potaisiam; leasacháin eile; earraí faoi Chaibidil 31 i dtáibléid nó i bhfoirmeacha dá samhail nó i bpacáistí nach mó ná 10 kg a n-ollmheáchan

 

32

ex Caibidil 32

Eastóscáin súdaireachta nó eastóscáin ruaimneoireachta; tainniní agus a gcuid díorthach; ruaimeanna, líocha agus ábhair dathúcháin eile; péinteanna agus vearnaisí; puití agus maisteoga eile; dúigh; seachas táirgí faoi fho-cheannteidil 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (eastóscáin súdaireachta d’eoclaip), ex 3201 90 90 (eastóscáin súdaireachta arna ndíorthú ó ghaimbír agus ó thorthaí mireabalain) agus ex 3201 90 90 (eastóscáin súdaireachta eile de bhunadh plandúil)

 

33

Caibidil 33

Blátholaí agus roisíneoidí; ullmhóidí cumhradóireachta, cosmaideacha nó maisíochta

 

34

Caibidil 34

Gallúnach, oibreáin dhromchlaghníomhacha orgánacha, ullmhóidí níocháin, ullmhóidí bealaithe, céaracha saorga, céaracha sainullmhaithe, ullmhóidí snasaireachta nó sciúracháin, coinnle agus earraí dá samhail, taois mhúnlóireachta, déadchéaracha agus ullmhóidí déidliachta ar bhonn plástair

 

35

3501

Cáiséin, cáiséanáití agus díorthaigh cháiséine eile; gliúnna cáiséine

 

3502 90 90

Albaimíonáití agus díorthaigh albaimine eile

 

3503 00

Geilitín (lena n-áirítear geilitín ina leatháin dhronuilleogacha (agus chearnógacha) bídís dathaithe nó dromchla-oibrithe nó ná bíodh) agus díorthaigh geilitín; iascghlae; gliúnna eile de bhunadh ainmhíoch, seachas gliúnna cáiséine faoi cheannteideal 3501

 

3504 00 00

Peaptóin agus a gcuid díorthach; substaintí eile próitéine agus a gcuid díorthach, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile; púdar seithe, bíodh sé crómaithe nó ná bíodh

 

3505 10 50

Stáirsí, iad eistearaithe nó éitearaithe

 

3506

Gliúnna sainullmhaithe agus greamacháin shainullmhaithe eile, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile; táirgí atá oiriúnach lena n-úsáid mar ghliúnna nó greamacháin, a chuirfí ar miondíol mar ghliúnna nó greamacháin, nach mó a nglanmheáchan ná 1 kg

 

3507

Einsímí; einsímí ullmhaithe nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile

 

36

Caibidil 36

Pléascáin; táirgí piriteicnice; lasáin; cóimhiotail phioreafóracha; ullmhóidí áirithe indóite

 

37

Caibidil 37

Earraí fótagrafacha nó cineamatagrafacha

 

38

ex Caibidil 38

Táirgí ceimiceacha ilghnéitheacha seachas táirgí faoi fho-cheannteideal 3809 10 agus fho-cheannteideal 3824 60

 

S-7a

39

Caibidil 39

Plaistigh agus earraí díobh

 

S-7b

40

Caibidil 40

Rubar agus earraí díobh

 

S-8a

41

ex 4104

Seithí agus craicne bó-ainmhithe (lena n-áirítear buabhaill) nó each-ainmhithe, iad súdaraithe nó coirtithe, iad gan fionnadh, bídís scairghearrtha nó ná bíodh, ach gan aon ullmhú breise déanta orthu, seachas na táirgí faoi fho-cheannteideal 4104 41 19 agus fho-cheannteideal 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Seithí agus craicne, súdaraithe nó coirtithe, ó mhucra, iad gan fionnadh, iad fós ina riocht fliuch (lena n-áirítear gormfhliuch), iad scairghearrtha ach gan aon ullmhú breise déanta orthu, nó iad ina riocht tirim (ina dturleadhbanna), bídís scairghearrtha nó ná bíodh, ach gan aon ullmhú breise déanta orthu

 

4106 32 00

4107

Leathar a ndearnadh ullmhú breise air tar éis a shúdaraithe nó a choirtithe, lena n-áirítear leathar párchóirithe, ó bhó-ainmhithe (lena n-áirítear buabhaill) nó ó each-ainmhithe, é gan fionnadh, bíodh sé scairghearrtha nó ná bíodh, seachas leathar faoi cheannteideal 4114

 

4112 00 00

Leathar a ndearnadh ullmhú breise air tar éis a shúdaraithe nó a choirtithe, lena n-áirítear leathar párchóirithe, ó chaoirigh nó ó uain, é gan ollann, bíodh sé scairghearrtha nó ná bíodh, seachas leathar faoi cheannteideal 4114

 

4113

Leathar a bhfuil ullmhú breise déanta air tar éis a shúdaraithe nó a choirtithe, lena n-áirítear leathar párchóirithe, ó ainmhithe eile, é gan ollann gan fionnadh, bíodh sé scairghearrtha nó ná bíodh, seachas leathar faoi cheannteideal 4114

 

4114

Leathar seamaí (lena n-áirítear seamaí cumaisc); snasleathar agus snasleathar lannaithe; leathar miotalaithe

 

4115 10 00

Leathar cumaisc de leathar nó de shnáithíní leathair, i leaca, i leatháin nó i stiallacha, bíodh sé i rollaí nó ná bíodh

 

S-8b

42

Caibidil 42

Earraí déanta de leathar; diallaiteoireacht agus úmacha; earraí taistil, málaí láimhe agus coimeádáin dá samhail; earraí déanta as inne ainmhithe (seachas inne seiriceáin)

 

43

Caibidil 43

Fionnadhsheithí agus fionnadh saorga; earraí monaraithe díobh

 

S-9a

44

Caibidil 44

Adhmad agus earraí adhmaid, gualach adhmaid

 

S-9b

45

Caibidil 45

Corc agus earraí coirc

 

46

Caibidil 46

Déantáin de chochán, d’easpartó nó d’ábhair dualaithe eile; cis-earraí agus earraí caolaigh

 

S-11a

50

Caibidil 50

Síoda

 

51

ex Caibidil 51

Olann, fionnadh ainmhíoch mín nó garbh, seachas na táirgí faoi theideal 5105; abhras róin agus fabraic fhite

 

52

Caibidil 52

Cadás

 

53

Caibidil 53

Snáithíní teicstíleacha plandúla eile; abhras páipéir agus fabraicí fite d’abhras páipéir

 

54

Caibidil 54

Filiméid de dhéantús an duine; stiallacha agus a leithéid, d’ábhair teicstíle de dhéantús an duine

 

55

Caibidil 55

Snáithíní stáplacha de dhéantús an duine

 

56

Caibidil 56

Flocas, feilt agus fabraicí neamhfhite; abhrais speisialta; sreangán, téadra, rópaí agus cáblaí agus earraí déanta díobh

 

57

Caibidil 57

Cairpéid agus clúdaigh theicstíle eile urláir

 

58

Caibidil 58

Fabraicí fite speisialta; fabraicí teicstíle dosacha; lása; táipéisí; ciumhsóga; earraí bróidnéireachta

 

59

Caibidil 59

Fabraicí teicstíle tuilte, brataithe, clúdaithe nó lannaithe; earraí teicstíle de chineál atá oiriúnach le haghaidh úsáide tionsclaíche

 

60

Caibidil 60

Fabraicí cniotáilte nó cróiseáilte

 

S-11b

61

Caibidil 61

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh, iad cniotáilte nó cróiseáilte

 

62

Caibidil 62

Baill éadaigh agus gabhálais éadaigh, iad gan chniotáil ná chróiseáil

 

63

Caibidil 63

Earraí teicstíle (curtha le chéile) eile; foirne earraí; éadaí seanchaite agus earraí teicstíle seanchaite; ceirteacha

 

S-12a

64

Caibidil 64

Coisbhearta, loirgneáin agus a leithéidí; codanna d’earraí den chineál sin

 

S-12b

65

Caibidil 65

Ceannbhearta agus codanna de

 

66

Caibidil 66

Scáthanna fearthainne, scáthanna gréine, maidí siúil, bataí suí, fuipeanna, fuipeanna marcaíochta agus codanna díobh

 

67

Caibidil 67

Cleití agus clúmh sainullmhaithe agus earraí déanta de chleití nó de chlúmh; bláthanna saorga; earraí déanta de ghruaig dhaonna

 

S-13

68

Caibidil 68

Earraí déanta de chloch, de phlástar, de stroighin, d’aispeist, de mhíoca nó d’ábhair dá samhail

 

69

Caibidil 69

Táirgí ceirmeacha

 

70

Caibidil 70

Gloine agus earraí gloine

 

S-14

71

Caibidil 71

Péarlaí aiceanta nó saothraithe, clocha lómhara nó scothlómhara, miotail lómhara, miotail cumhdaithe le miotal lómhar, agus earraí déanta díobh; seodra bréige; mona

 

S-15a

72

7202

Fearó-chóimhiotail

 

73

Caibidil 73

Earraí iarainn nó cruach

 

S-15b

74

Caibidil 74

Copar agus earraí déanta de

 

75

7505 12 00

Barraí, slata agus próifílí de chóimhiotail nicile

 

7505 22 00

Sreang, de chóimhiotail nicile

 

7506 20 00

Plátaí, leatháin, stiallacha agus scragall, de chóimhiotail nicile

 

7507 20 00

Feistithe feadáin agus píobáin de nicil

 

76

ex Caibidil 76

Alúmanam agus earraí déanta de, seachas na táirgí faoi cheannteideal 7601

 

78

ex Caibidil 78

Luaidhe agus earraí déanta di, seachas na táirgí faoi cheannteideal 7801 99

 

7801 99

Luaidhe neamhshaoirsithe seachas mínghlanta agus seachas ina bhfuil de réir meáchain Antamón mar an príomheilimint eile

 

79

ex Caibidil 79

Sinc agus earraí déanta di, seachas na táirgí faoi cheannteideal 7901 agus cheannteideal 7903

 

81

ex Caibidil 81

Táirmhiotail eile; ceirméid; earraí déanta díobh, seachas na táirgí faoi fho-cheannteidil 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 agus 8113 00 20

 

82

Caibidil 82

Uirlisí, acraí, sceanra, spúnóga agus foirc, de tháirmhiotal; codanna díobh, de tháirmhiotal

 

83

Caibidil 83

Earraí ilghnéitheacha de tháirmhiotal

 

S-16

84

Caibidil 84

Imoibreoirí núicléacha, teochoirí, innealra agus fearais mheicniúla, agus páirteanna díobh

 

85

Caibidil 85

Innealra agus trealamh leictreach agus páirteanna de; taifeadáin agus atáirgeoirí fuaime, taifeadáin agus atáirgeoirí fuaime agus íomhá teilifíse, agus páirteanna díobh agus gabhálais dóibh

 

S-17a

86

Caibidil 86

Innill iarnróid nó trambhealaigh, rothstoc agus páirteanna díobh; daingneáin iarnróid agus trambhealaigh agus feistithe agus páirteanna díobh; trealamh trácht-chomharthúcháin meicniúil (lena n-áirítear trealamh leictrimheicniúil) de gach cineál

 

S-17b

87

Caibidil 87

Feithiclí seachas rothstoc iarnróid nó trambhealaigh, agus páirteanna díobh agus gabhálais dóibh

 

88

Caibidil 88

Aerárthaí, spásárthaí, agus páirteanna díobh

 

89

Caibidil 89

Longa, báid agus struchtúir ar snámh

 

S-18

90

Caibidil 90

Ionstraimí agus gaireas optúil, fótagrafach, cineamatografach, tomhais, seiceála, beacht-tomhais, leighis agus máinliachta; páirteanna díobh agus gabhálais dóibh

 

91

Caibidil 91

Cloig agus uaireadóirí agus páirteanna díobh

 

92

Caibidil 92

Uirlisí ceoil; páirteanna agus gabhálais d’earraí den sórt sin

 

S-20

94

Caibidil 94

Troscán; cóir leapa, tochtanna, tacaí tochta, cúisíní agus feistis líonta dá samhail; lampaí agus feistithe soilse, nach sonraítear nó nach n-áirítear in aon áit eile; comharthaí soilsithe, ainmchláir shoilsithe agus a leithéidí; foirgnimh réamhdhéanta

 

95

Caibidil 95

Bréagáin, cluichí agus gairis spóirt; páirteanna díobh agus gabhálais dóibh

 

96

Caibidil 96

Earraí monaraithe ilghnéitheacha

 


(1)  I gás na dtáirgí faoi fho-cheannteideal 0306 13, is 3,6 % de dhleacht a bheidh le híoc orthu.

(2)  I gcás táirgí faoi fho-cheannteideal 1704 10 90, teorannófar an dleacht sonrach go 16 % den luach custaim.

IARSCRÍBHINN X

TÁBLA COMHGHAOIL

Rialachán (CE) Uimh. 732/2008

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1

Airteagal 2, pointe (a)

 

 

 

 

 

Airteagal 2, pointe (a)

Airteagal 2, pointe (g)

Airteagal 2, pointe (b)

Airteagal 2, point (h)

Airteagal 2, pointe (c)

-

Airteagal 2, pointe (b) go pointe (f)

Airteagal 2, pointe (i)

Airteagal 2, pointe (j)

Airteagal 2, pointe (k)

Airteagal 2, pointe (l)

Airteagal 3(1) agus Airteagal 3(2), an chéad fhomhír

Airteagal 4(1)

Airteagal 3(2), an dara fomhír

Airteagal 3(3)

-

Airteagal 5(4)

Airteagal 4(2) agus (3)

Airteagal 4

Airteagal 6(1) agus Airteagal 11(1)

Airteagal 5(1) agus (2)

Airteagal 33(1) agus (2)

Airteagal 5(3)

Airteagal 6(1) go (6)

Airteagal 7(1) go (6)

Airteagal 6(7)

Airteagal 7(1) agus (2)

Airteagal 12(1) agus (2)

Airteagal 7(3)

Airteagal 8(1)

Airteagal 9(1)

Airteagal 9(2)

Airteagal 8(2)

Iarscríbhinn VII

Airteagal 8(3), an chéad fhomhír

Airteagal 13(1)

Airteagal 13(2)

Airteagal 8(3), an dara fomhír

Airteagal 14(1)

Airteagal 14(2) agus (3)

Airteagal 9(1) agus (2)

Airteagal 10(1) agus (2)

Airteagal 9(3)

Airteagal 10(3)

Airteagal 10(1)

Airteagal 10(2)

Airteagal 10(4)

Airteagal 10(5)

Airteagal 10(3)

Airteagal 10(6)

Airteagal 10(4)

Airteagal 10(5)

Airteagal 10(6)

Airteagal 10(7)

Airteagal 16

Airteagal 11(1) go (7)

Airteagal 18

Airteagal 11(8)

Airteagal 17

Airteagal 12

Airteagal 13

Airteagal 8(1) agus Iarscríbhinn VI

Airteagal 14

Airteagal 34

Airteagal 15(1)

Airteagal 19(1)

Airteagal 15(2)

Airteagal 15(1)

Airteagal 15(2)

Airteagal 15(3)

Airteagal 19(2)

Airteagal 20

Airteagal 16

Airteagal 21

Airteagal 17

Airteagal 15(3) agus Airteagal 19(3)

Airteagal 18

Airteagal 15(4) go (7) agus Airteagal 19(4) go (7)

Airteagal 19

Airteagal 15(8) go (12) agus Airteagal 19(8) go (14)

Airteagal 20(1)

Airteagal 22

Airteagal 20(2) agus (3)

Airteagal 24(1) go (3)

Airteagal 20(4)

Airteagal 23

Airteagal 20(5)

Airteagal 10(4)

Airteagal 20(6)

Airteagal 26

Airteagal 20(7)

Airteagal 25

Airteagal 27

Airteagal 28

Airteagal 20(8)

Airteagal 29

Airteagal 21

Airteagal 30

Airteagal 22(1)

Airteagal 31

Airteagal 22(2)

Airteagal 23

Airteagal 32

Airteagal 24

Airteagal 25, pointe (a)

Airteagal 6(2) agus Airteagal 11(2)

Airteagal 25, pointe (b)

Airteagal 3(3) agus Airteagal 17(2) agus (3)

Airteagal 25, pointe (c)

Airteagal 5(2)

Airteagal 25, pointe (d)

Airteagal 8(3)

Airteagal 25, pointe (e)

Airteagal 10(4)

Airteagal 26

Airteagal 35

Airteagal 36

Airteagal 37

Airteagal 38

Airteagal 27(1) agus (2)

Airteagal 39(1)

Airteagal 27(3)

Airteagal 27(4) agus (5)

Airteagal 39(2) go (4)

Airteagal 28

Airteagal 29

Airteagal 30

Airteagal 31

Airteagal 40

Airteagal 41

Airteagal 42

Airteagal 32(1)

Airteagal 43(1)

Airteagal 32(2)

Airteagal 43(2) agus (3)

Iarscríbhinn I

Iarscríbhinn I

Iarscríbhinn II, Iarscríbhinn III agus Iarscríbhinn IV

 

 

 

Iarscríbhinn II

Iarscríbhinn V agus Iarscríbhinn IX

Iarscríbhinn III Cuid A

Iarscríbhinn VIII, Cuid A

Iarscríbhinn III Cuid B

Iarscríbhinn VIII, Cuid B

Iarscríbhinn X


31.10.2012   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/83


RIALACHÁN (AE, EURATOM) Uimh. 979/2012 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 25 Deireadh Fómhair 2012

a bhaineann le Breithiúna sealadacha de chuid an Bhinse um Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 257 de,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 106a de,

Ag féachaint do Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 62c de agus Airteagal 2(2) d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis,

Ag féachaint don iarraidh ón gCúirt Bhreithiúnais,

Ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

I gcomhréir leis an dara mír d'Airteagal 62c de Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (“an Reacht”) agus le hAirteagal 2(2) d'Iarscríbhinn I a ghabhann leis an bPrótacal sin, is gá na coinníollacha faoina bhfuil Breithiúna sealadacha le ceapadh ar Bhinse Sheirbhís Shibhialta an Aontais Eorpaigh (“Binse na Seirbhíse Sibhialta”), agus na cearta a bheidh acu agus na dualgais a bheidh orthu, agus na rialacha mionsonraithe lena rialófar comhlíonadh a ndualgas agus na himthosca ina scoirfidh siad de chomhlíonadh na ndualgas sin, a leagan síos.

(2)

Ba cheart Breithiúna sealadacha a roghnú as measc daoine atá in ann dualgais Bhreithimh ag Binse na Seirbhíse Sibhialta a chomhlíonadh láithreach. D'fhéadfaí comhlíonadh na gceanglas sin a áirithiú dá gceapfaí iarchomhaltaí de chuid na Cúirte Breithiúnais, de chuid na Cúirte Ginearálta nó de chuid Bhinse na Seirbhíse Sibhialta.

(3)

I bhfianaise na n-imthosca faoina gceapfaí Breithiúna sealadacha, ba cheart go mbeadh an tsolúbthacht riachtanach ann maidir leis an bpróiseas. Chuige sin, ba cheart don Chomhairle a bheith freagrach as liosta a tharraingt suas ar a mbeadh triúr a ceapadh mar Bhreithiúna sealadacha. Dá mba ghá, ar bhonn sealadach, go ngabhfadh Breitheamh ionad Breithimh a gcoisctear air gníomhú, ar fhorais liachta, dhéanfadh Binse na Seirbhíse Sibhialta cinneadh leas a bhaint as cúnamh Bhreithimh shealadaigh. De bhun an chinnidh sin, d'iarrfadh Uachtarán Bhinse na Seirbhíse Sibhialta ar dhuine de na Breithiúna sealadacha a ainmníodh ar an liosta a ghlac an Chomhairle, san ord a leagtar síos sa liosta sin, a dhualgais a chomhlíonadh.

(4)

Ba cheart foráil a dhéanamh, freisin, don bhealach a n-íocfar luach saothair leis na Breithiúna sealadacha, agus don éifeacht atá ag a ndualgais agus ag an luach saothair sin ar na héadálacha a bhfuil siad ina dteideal ina gcáil mar iarchomhaltaí de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

(5)

Tá sé tábhachtach, ar deireadh, foráil a dhéanamh maidir leis na Breithiúna sealadacha do scor dá ndualgais,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   Ar thogra ó Uachtarán na Cúirte Breithiúnais, déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil, liosta a tharraingt suas de thriúr a ceapadh mar Bhreithiúna sealadacha de réir bhrí na dara míre d'Airteagal 62c den Reacht. Socrófar leis an liosta sin an t-ord ina bhfuiltear chun a iarraidh ar Bhreithiúna sealadacha a ndualgais a chomhlíonadh, de réir na dara fomhíre de mhír 2 den Airteagal seo.

Roghnófar na Breithiúna sealadacha as measc iarchomhaltaí de chuid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a bheidh in ann a bheith ar fáil do Bhinse na Seirbhíse Sibhialta.

Ceapfar Breithiúna sealadacha ar feadh tréimhse ceithre bliana agus féadfar iad a athcheapadh.

2.   Féadfaidh Binse na Seirbhíse Sibhialta a chinneadh leas a bhaint as cúnamh Bhreithimh shealadaigh i gcás ina gcinneann sé go gcoisctear, nó go gcoiscfear, ar Bhreitheamh, ar fhorais liachta, a bheith páirteach i gcásanna a thriail agus go leanfaidh an staid sin, nó gur dóigh go leanfaidh an staid sin, ar feadh tréimhse trí mhí ar a laghad, agus i gcás ina bhfuil an Binse den tuairim, dá ainneoin sin, nach bhfuil míchumas a mheastar gur míchumas iomlán é ag baint don Bhreitheamh sin.

De bhun an chinnidh dá dtagraítear sa chéad fhomhír, iarrfaidh Uachtarán Bhinse na Seirbhíse Sibhialta ar Bhreitheamh sealadach san ord a leagtar síos sa liosta dá bhforáiltear sa chéad fhomhír de mhír 1 dualgais Bhreithimh shealadaigh a chomhlíonadh. Cuirfidh sé Uachtarán na Cúirte Breithiúnais ar an eolas dá réir.

I gcás ina bhfuil sé intuartha go gcoiscfear ar Bhreitheamh gníomhú, agus ina ndéanann Binse na Seirbhíse Sibhialta cinneadh a bhaineann leis an todhchaí, ní fhéadfaidh an Breitheamh sealadach dul i mbun a dhualgas ná bheith rannpháirteach i gcásanna a thriail go dtí go gcoiscfear ar an mBreitheamh sin a bhfuil sé lena ionad a ghabháil gníomhú iarbhír.

3.   Beidh feidhm ag Airteagal 2 go hAirteagal 6 agus ag Airteagal 18 den Reacht maidir le Breithiúna sealadacha. Glacfaidh an Breitheamh sealadach an mionn dá dtagraítear in Airteagal 2 den Reacht nuair a rachaidh sé i mbun a dhualgas den chéad uair.

Airteagal 2

Maidir le breithiúna sealadacha a n-iarrtar orthu a ndualgais a chomhlíonadh, feidhmeoidh siad sainchumais Bhreithimh chun na cásanna a shanntar dóibh a thriail, agus chuige sin amháin.

Beidh seirbhísí Bhinse na Seirbhíse Sibhialta de chúnamh acu.

Airteagal 3

1.   Gheobhaidh Breithiúna sealadacha luach saothair atá cothrom le haon tríochadú cuid den bhuntuarastal míosúil a chionroinntear ar Bhreithiúna faoi Airteagal 21c(2) de Rialachán Uimh. 422/67/CEE, Uimh. 5/67/Euratom ón gComhairle an 25 Iúil 1967 lena gcinntear éadálacha Uachtarán agus Comhaltaí an Choimisiúin, Uachtarán, Breithiúna, Abhcóidí Ginearálta agus Cláraitheoir na Cúirte Breithiúnais, Uachtarán, Comhaltaí agus Cláraitheoir na Cúirte Ginearálta agus Uachtarán, Comhaltaí agus Cláraitheoir Bhinse na Seirbhíse Sibhialta (2) do gach lá, arna thaifeadadh go cuí ag Uachtarán Bhinse na Seirbhíse Sibhialta, ar lena linn a fheidhmeoidh siad a ndualgais.

Beidh feidhm ag pointe (a) agus ag pointe (b) d'Airteagal 6 de Rialachán Uimh. 422/67/CEE, Uimh. 5/67/Euratom maidir le Breithiúna sealadacha a chaithfidh taisteal óna n-áit chónaithe lena ndualgas a chomhlíonadh.

2.   Maidir leis an méid a théann an luach saothair dá bhforáiltear sa chéad fhomhír de mhír 1 in éineacht leis an bpinsean dá bhforáiltear in Airteagal 8 de Rialachán Uimh. 422/67/CEE, Uimh. 5/67/Euratom thar an luach saothair a bhí á fháil ag an mBreitheamh sealadach ina cháil mar chomhalta de Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh roimh cáin a bhaint, déanfar é a asbhaint as an bpinsean sin. Cuirfear san áireamh freisin an luach saothair dá bhforáiltear sa chéad fhomhír de mhír 1 chun críocha chur i bhfeidhm Airteagal 7(3) den Rialachán sin.

Ní bheidh Breithiúna sealadacha, sa cháil sin, i dteideal liúntais idirthréimhsigh ná pinsin faoi Airteagal 7 agus Airteagal 8 de Rialachán Uimh. 422/67/CEE, Uimh. 5/67/Euratom.

Beidh feidhm ag Airteagal 19 de Rialachán Uimh. 422/67/CEE, Uimh. 5/67/Euratom maidir leis an luach saothair dá bhforáiltear sa chéad fhomhír de mhír 1 den Airteagal seo.

Ní bheidh Breithiúna sealadacha, sa cháil sin, i dteideal tairbhiú faoin scéim slándála sóisialta dá bhforáiltear i Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh. Ní dhéileálfar le comhlíonadh dualgas Bhreithimh shealadaigh mar fhostaíocht shochrach chun críocha Airteagal 11 de Rialachán Uimh. 422/67/CEE, Uimh. 5/67/Euratom.

3.   Beidh an luach saothair dá bhforáiltear sa chéad fhomhír de mhír 1 faoi réir na cánach dá bhforáiltear i Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 260/68 ón gComhairle an 29 Feabhra 1968 lena leagtar síos na coinníollacha agus an nós imeachta maidir leis an gcáin a chur i bhfeidhm chun tairbhe na gComhphobal Eorpach (3).

Airteagal 4

Bainfear ainm Bhreithimh shealadaigh den liosta dá bhforáiltear sa chéad fomhír d'Airteagal 1(1) ar é d'fháil bháis nó ar é d'éirí as oifig, nó le breith a oifig a bhaint de dá bhforáiltear sa chéad mhír agus sa dara mír d'Airteagal 6 den Reacht.

Cuirfear ionadaí in ionad aon bhreithimh shealadaigh a mbaintear a ainm den liosta dá bhforáiltear sa chéad fhomhír d'Airteagal 1(1) i gcomhréir leis an nós imeachta faoin bhforáil sin, go ceann a bhfuil fágtha de thréimhse bailíochta an liosta sin.

Airteagal 5

Tiocfaidh deireadh le dualgais Bhreithimh shealadaigh nuair nach gcoiscfear a thuilleadh ar an mBreitheamh a bhfuil ionadaíocht á déanamh aige dó gníomhú. Leanfaidh an Breitheamh sealadach dá dhualgais a chomhlíonadh, áfach, go dtí go ndéanfar na cásanna a shanntar dó a thriail.

Airteagal 6

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an chéad lá den mhí tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 25 Deireadh Fómhair 2012.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

Martin SCHULZ

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 5 Iúil 2012 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 4 Deireadh Fómhair 2012.

(2)  IO 187, 8.8.1967, lch. 1.

(3)  IO L 56, 4.3.1968, lch. 8.