ISSN 1725-2571

doi:10.3000/17252571.L_2011.145.gle

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L NaN

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

54
31 Bealtaine 2011


Clár

 

I   Gníomhartha reachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú ( 2 )

1

 

*

Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

19

 

*

Rialachán (AE) Uimh. 512/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle lena ndéantar scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe don tréimhse ón 1 Eanáir 2009 go dtí an 31 Nollaig 2011 a chur i bhfeidhm

28

 

*

Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa ( 2 )

30

 


 

(1)   Faoin tagairt L 145 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

 

(2)   Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

GA


I Gníomhartha reachtacha

RIALACHÁIN

31.5.2011   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


RIALACHÁN (AE) Uimh. 510/2011 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 11 Bealtaine 2011

lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 192(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, a formheasadh thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh le Cinneadh 94/69/CE ón gComhairle (3), féachtar le tiúchana gás ceaptha teasa san atmaisféar a chobhsú ar leibhéal a choiscfeadh trasnaíocht chontúirteach antrapaigineach ar an gcóras aeráide. Chun an cuspóir sin a bhaint amach, níor cheart go rachadh an méadú ar mheánteocht fhoriomlán bhliantúil dhromchla an domhain thar 2 chéim Celsius os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch. Léirítear sa cheathrú Tuarascáil Measúnaithe ón bPainéal Idir-rialtasach um Athrú Aeráide (IPCC) nach mór go sroichfidh astaíochtaí domhanda gás ceaptha teasa buaicphointe faoin mbliain 2020 má táthar chun an cuspóir sin a bhaint amach. Le linn a cruinnithe ar an 8-9 Márta 2007, rinne an Chomhairle Eorpach gealltanas daingean go ndéanfaí astaíochtaí foriomlána gás ceaptha teasa an Chomhphobail a laghdú 20 % ar a laghad faoin mbliain 2020 i gcomparáid le leibhéil 1990 agus gur 30 % a bheadh sa laghdú sin ar choinníoll go ndéanfadh tíortha forbartha eile gealltanas a ghlacadh orthu féin laghduithe inchomparáide a dhéanamh ar astaíochtaí agus go rannchuideodh na tíortha is mó dul chun cinn eacnamaíoch de réir a n-acmhainní faoi seach.

(2)

Sa bhliain 2009 thug an Coimisiún athbhreithniú chun críche ar Straitéis an Aontais um Fhorbairt Inbhuanaithe, inar díríodh ar na fadhbanna is práinní don fhorbairt inbhuanaithe amhail iompar, athrú aeráide, an tsláinte phoiblí agus caomhnú fuinnimh.

(3)

Ba cheart beartais agus bearta a chur chun feidhme ar leibhéal na mBallstát agus ar leibhéal an Aontais i ngach uile earnáil de gheilleagar an Aontais, agus ní hamháin sna hearnálacha tionscail agus fuinnimh, chun na laghduithe is gá ar astaíochtaí a bhaint amach. Le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le hiarracht Ballstát a n-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú chun gealltanais an Chomhphobail a chomhlíonadh maidir leis an laghdú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa suas go dtí 2020 (4), déantar foráil maidir le meánlaghdú 10 % i gcomparáid le leibhéil 2005 sna hearnálacha nach bhfuil clúdaithe faoi Scéim Trádála Astaíochtaí an AE, arna bunú le Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Deireadh Fómhair 2003 lena mbunaítear scéim i ndáil le trádáil ar lamháltais i gcomhair astaíochtaí gás ceaptha teasa laistigh den Chomhphobal (5), lena n-áirítear iompar de bhóthar. Tá iompar de bhóthar ar an dara hearnáil is mó san Aontas i dtaca le hastú gás ceaptha teasa agus tá méadú ag teacht i gcónaí ar líon a astaíochtaí, lena n-áirítear astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma. Má leantar den mhéadú ar astaíochtaí ó iompar de bhóthar, bainfear an bonn go suntasach d'iarrachtaí arna ndéanamh ag earnálacha eile chun athrú aeráide a chomhrac.

(4)

Le spriocanna an Aontais d'fheithiclí bóthair nua, cruthaítear níos mó cinnteachta do mhonaróirí maidir le pleanáil, mar aon le níos mó solúbthachta a chruthú chun na ceanglais a chomhlíonadh maidir le laghdú CO2, ná mar a chruthófaí le spriocanna náisiúnta ar leith maidir le laghdú. Le linn caighdeáin feidhmíochta astaíochta a shocrú, tá sé tábhachtach aird a thabhairt ar na himpleachtaí a bheidh ann do na margaí agus d'iomaíochas monaróirí, ar na costais dhíreacha agus ar na costais neamhdhíreacha a fhorchuirfear ar ghnóthaí agus ar na sochair a bheidh ann ó thaobh spreagadh na nuálaíochta de agus ó thaobh laghdú a dhéanamh ar an méid fuinnimh a úsáidtear agus ar chostais bhreosla.

(5)

Chun iomaíochas thionscal na ngluaisteán san Eoraip a fheabhsú, ba cheart go mbainfí úsáid as scéimeanna dreasachta, amhail éicea-nuálaíochtaí a fhritháireamh agus sárchreidmheasanna a dhámhachtain.

(6)

Ina Theachtaireachtaí an 7 Feabhra 2007 dar teideal “Torthaí an athbhreithnithe ar Straitéis an Chomhphobail maidir le hastaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin phaisinéirí agus ó fheithiclí tráchtála éadroma a laghdú” agus “Creat Rialála do Thionscal Gluaisteán Iomaíoch don 21ú hAois (CARS 21)”, thug an Coimisiún le fios go tréan nach ndéanfaí cuspóir an Chomhphobail maidir le meánastaíochtaí 120 g CO2/km don fhlít ghluaisteán paisinéirí nua a chomhlíonadh faoin mbliain 2012 in éagmais beart breise.

(7)

Moladh cur chuige comhtháite sna Teachtaireachtaí sin, d'fhonn sprioc an Chomhphobail a bhaint amach faoin mbliain 2012, is é sin, meánastaíochtaí 120 g CO2/km ó ghluaisteáin phaisinéirí nua agus ó fheithiclí tráchtála éadroma a chláraítear sa Chomhphobal trí dhíriú ar laghduithe sainordaitheacha ar astaíochtaí CO2 chun cuspóir 130 g CO2/km a bhaint amach ar an meán i bhflít na ngluaisteán nua trí fheabhsuithe a dhéanamh ar theicneolaíocht mhótarfheithicle, agus laghdú breise 10 g CO2/km, nó a choibhéis má tá gá teicniúil leis, a bhaint amach trí fheabhsuithe eile teicneolaíochta, lena n-áirítear dul chun cinn maidir le héifeachtúlacht bhreosla i bhfeithiclí tráchtála éadroma.

(8)

Ba cheart go mbeadh na forálacha lena ndéantar an cuspóir maidir le hastaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma a chur chun feidhme i gcomhréir leis an gcreat reachtach lena ndéantar na cuspóirí maidir le hastaíochtaí ón bhflít gluaisteán paisinéirí nua a chur chun feidhme, ar creat é atá leagtha amach i Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú (6).

(9)

Leis an gcreat reachtach lena mbainfear amach an sprioc maidir le meánastaíochtaí ó fhlít na bhfeithiclí tráchtála éadroma, ba cheart go n-áiritheofaí go bhfuil na spriocanna laghdúcháin neodrach ó thaobh iomaíochta de, cothrom ar bhonn sóisialta agus inbhuanaithe, agus go gcuireann siad i gcuntas an éagsúlacht atá ann i measc mhonaróirí gluaisteán na hEorpa agus go seachnaíonn siad aon saobhadh iomaíochta nach bhfuil údar maith leis eatarthu. Ba cheart go mbeadh an creat reachtach comhoiriúnach don chuspóir foriomlán maidir le spriocanna laghdúcháin astaíochtaí an Aontais a bhaint amach agus ba cheart go gcomhlánófaí é le hionstraimí eile a bheadh níos baintí le húsáid, amhail cánacha difreáilte do ghluaisteáin agus d'fhuinneamh nó bearta chun luas feithiclí tráchtála éadroma a theorannú.

(10)

Chun go ndéanfar éagsúlacht mhargadh na bhfeithiclí tráchtála éadroma agus an cumas atá ann freastal ar riachtanais éagsúla na dtomhaltóirí a choimeád ar bun, ba cheart spriocanna astaíochtaí CO2 d'fheithiclí tráchtála éadroma a shainiú de réir fhóntas na feithicle ar bhonn líneach. Chun tuairisciú a dhéanamh ar an bhfóntas seo, is iomchuí an paraiméadar í an mhais mar go soláthraíonn sí comhghaol leis na hastaíochtaí reatha agus gurb é a leanann aisti, dá bhrí sin, ná spriocanna níos réadúla agus níos neodraí ó thaobh iomaíochta de. Thairis sin, tá sonraí maidir le mais le fáil go héasca. Ba cheart sonraí maidir le paraiméadair ailtéarnacha fóntais, amhail an lorg (meánleithead an riain arna iolrú faoin rothfhad) agus an pálasta, a bhailiú d'fhonn meastóireachtaí níos fadtéarmaí ar an gcur chuige fóntas-bhunaithe a éascú.

(11)

Leis an Rialachán seo, cuirtear éicea-nuálaíocht chun cinn go gníomhach agus cuirtear forbairtí teicneolaíocha a bheidh ann amach anseo san áireamh ar forbairtí iad ar féidir leo iomaíochas fadtéarmach thionscal gluaisteán na hEorpa a fheabhsú agus breis post ardcháilíochta a chruthú. Mar mhodh chun measúnú córasach a dhéanamh ar na feabhsuithe a chuireann éicea-nuálaíochtaí ar astaíochtaí, ba cheart don Choimisiún breithniú a dhéanamh i dtaobh an bhféadfaí bearta éicea-nuálaíochta a áireamh san athbhreithniú ar nósanna imeachta tástála de bhun Airteagal 14(3) de Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí (7), agus aird á tabhairt ar an tionchar teicniúil agus ar an tionchar eacnamaíoch a bheadh ag gabháil le háireamh na mbeart sin.

(12)

Le Treoir 1999/94/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 1999 a bhaineann le hinfhaighteacht faisnéise do thomhaltóirí maidir le barainneacht bhreosla agus astaíochtaí CO2 i dtaca le gluaisteáin phaisinéirí nua a mhargú (8), ceanglaítear cheana féin go ndéanfar na sonraí oifigiúla faoi astaíochtaí CO2, mar aon le léiriú oifigiúil ar an méid breosla a úsáideann an fheithicil, a sholáthar d’úsáideoirí deiridh sa litríocht bholscaireachta a bhaineann le gluaisteáin. I Moladh 2003/217/CE ón gCoimisiún an 26 Márta 2003 maidir le forálacha Threoir 1999/94/CE, a bhaineann le litríocht bholscaireachta, a chur i bhfeidhm maidir le meáin eile (9), thug sé léirmhíniú á rá go bhfolaíonn an ceanglas sin fógraíocht. Dá bhrí sin, ba cheart raon feidhme Threoir 1999/94/CE a leathnú, faoin mbliain 2014 ar a dhéanaí, chuig feithiclí tráchtála éadroma, ionas gur cheart go gceanglófaí go ndéanfaí sonraí oifigiúla faoi astaíochtaí CO2 agus léiriú oifigiúil ar an méid breosla a úsáideann an fheithicil, i gcás ina ndéantar faisnéis a bhaineann le fuinneamh nó le praghas a nochtadh, a sholáthar d'úsáideoirí deiridh i bhfógráin le haghaidh aon fheithiclí tráchtála éadroma.

(13)

Mar aitheantas do na costais an-ard ar thaighde agus ar fhorbairt, agus ar tháirgeadh an aonaid, i ndáil le glúine tosaigh de theicneolaíochtaí feithiclí carbóin an-íseal atá le tabhairt isteach sa mhargadh tar éis theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo, féachtar trí bhíthin an Rialacháin seo, leis an bpróiseas trína dtabharfar feithiclí carbóin shár-ísil isteach i margadh an Aontais, ag na céimeanna tosaigh dá ré thráchtála, a luathú agus a éascú ar bhonn eatramhach.

(14)

I dtéarmaí “ón tobar go dtí an roth”, féadfar laghduithe suntasacha CO2 a fháil ach breoslaí ailtéarnacha áirithe a úsáid. Ionchorpraítear leis an Rialachán seo, dá bhrí sin, forálacha sonracha arb é is aidhm dóibh úsáid mhéadaithe feithiclí áirithe a thiomáintear le breosla ailtéarnach a chur chun cinn i margadh an Aontais.

(15)

Faoin 1 Eanáir 2012 ar a dhéanaí, agus d'fhonn feabhas a chur ar bhailiú sonraí ar an méid breosla a úsáidtear, agus ar tomhas an méid breosla a úsáidtear, ba cheart don Choimisiún breithniú i dtaobh an leasófar an reachtaíocht ábhartha chun go mbeidh oibleagáid inti á rá nach mór do mhonaróirí a lorgann cineál-cheadú d'fheithiclí chatagóir N1, arna sainmhíniú in Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat maidir le formheas mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe le haghaidh feithiclí den sórt sin (10), gach feithicil a threalmhú le méadar a thaispeánann an méid breosla a úsáidtear.

(16)

Chun comhsheasmhacht le Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 a áirithiú agus chun droch-úsáid a sheachaint, ba cheart an sprioc a chur i bhfeidhm ar fheithiclí tráchtála éadroma nua a chláraítear san Aontas den chéad uair agus nach raibh cláraithe roimhe sin lasmuigh den Aontas ach ar feadh tréimhse teoranta.

(17)

Le Treoir 2007/46/CE, bunaítear creat comhchuibhithe ina bhfuil na forálacha riaracháin agus na ceanglais ghinearálta theicniúla maidir leis na feithiclí nua go léir atá faoina raon feidhme a fhormheas. Maidir leis an eintiteas atá freagrach as comhlíonadh an Rialacháin seo, ba cheart gurb é an t-eintiteas céanna é atá freagrach as gach gné den phróiseas cineál-cheadaithe i gcomhréir le Treoir 2007/46/CE agus as comhréireacht táirgeachta a áirithiú.

(18)

Ba cheart solúbthacht a bheith ag na monaróirí cinneadh a dhéanamh faoi conas a bhainfidh siad a spriocanna amach faoin Rialachán seo agus ba cheart ligean dóibh astaíochtaí a mheánú thar fhlít a bhfeithiclí nua seachas dualgas a bheith orthu na spriocanna CO2 a urramú i gcás gach feithicle ar leith. Ba cheart, dá bhrí sin, go gceanglófaí ar mhonaróirí a áirithiú nach dtéann an mheánastaíocht shonrach a bhaineann leis na feithiclí tráchtála éadroma nua uile a chláraítear san Aontas agus a bhfuil freagracht orthu ina leith thar mheán na spriocanna astaíochta do na feithiclí sin. Ba cheart an ceanglas sin a chéimniú isteach idir 2014 agus 2017 chun tabhairt isteach an cheanglais a éascú. Tá sé sin comhsheasmhach leis na hagaí tionscanta a thugtar, agus le ré na tréimhse don chéimniú isteach atá socruithe, i Rialachán (CE) Uimh. 443/2009.

(19)

Chun a áirithiú go léiríonn spriocanna sainiúlachtaí mionmhonaróirí agus monaróirí nideoige agus go bhfuil siad comhsheasmhach le cumas laghdúcháin an mhonaróra, ba cheart spriocanna ailtéarnacha laghdaithe astaíochtaí a shocrú do na monaróirí sin i gcomhréir le saintréithe na dteascán sin den mhargadh lena mbaineann agus aird á tabhairt ar chumas teicneolaíoch feithiclí monaróra áirithe chun a n-astaíochtaí sonracha CO2 a laghdú. Maidir leis an maolú sin, ba cheart go gcumhdófaí é san athbhreithniú ar na spriocanna i leith astaíochtaí sonracha atá in Iarscríbhinn I, ar athbhreithniú é atá le críochnú faoi thosach na bliana 2013 ar a dhéanaí.

(20)

Le Straitéis an Aontais maidir le hastaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin phaisinéirí agus ó fheithiclí tráchtála éadroma a laghdú, bunaíodh cur chuige comhtháite, d'fhonn sprioc 120 g CO2/km an Aontais a bhaint amach faoi 2012, agus léiríodh freisin fís fhadtéarmach maidir le tuilleadh laghduithe ar astaíochtaí. Le Rialachán (CE) Uimh. 443/2009, tugtar bunús don dearcadh fadtéarmach sin trí sprioc 95 g CO2/km a shocrú mar mheánastaíochtaí don fhlít gluaisteán nua. Chun comhsheasmhacht leis an gcur chuige sin a áirithiú agus chun cinnteacht pleanála a sholáthar don tionscal, ba cheart sprioc fhadtéarmach a shocrú i leith astaíochtaí sonracha CO2 ó fheithiclí tráchtála éadroma sa bhliain 2020.

(21)

Chun solúbthacht a sholáthar do mhonaróirí maidir lena spriocanna astaíochtaí faoin Rialachán seo a bhaint amach, féadfaidh monaróirí teacht ar chomhaontú maidir le linn a chur ar bun ar bhonn oscailte, trédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach. I gcás ina gcuirfear linn ar bun, ba cheart comhsprioc don linn a chur in ionad spriocanna na monaróirí aonair, ar comhsprioc í a bheadh le sroicheadh ag comhaltaí na linne i dteannta a chéile.

(22)

Ba cheart astaíochtaí sonracha CO2 ó fheithiclí críochnaithe a leithdháileadh chuig monaróir na bonnfheithicle.

(23)

Chun a áirithiú go mbeidh luachanna na n-astaíochtaí CO2 agus na barainneachta breosla a ghabhann le feithiclí críochnaithe ionadaíoch, ba cheart go gcuirfeadh an Coimisiún nós imeachta sainiúil ar aghaidh agus go ndéanfadh sé breithniú, i gcás inarb iomchuí, i dtaobh athbhreithniú a dhéanamh ar an reachtaíocht um chineál-cheadú.

(24)

Tá gá le sásra láidir um chomhlíonadh chun a áirithiú go gcomhlíontar na spriocanna faoin Rialachán seo.

(25)

Tomhaistear na hastaíochtaí sonracha CO2 ó fheithiclí tráchtála éadroma nua ar bhonn comhchuibhithe san Aontas de réir na modheolaíochta atá leagtha síos i Rialachán (CE) Uimh. 715/2007. Chun ualach riaracháin na scéime a íoslaghdú, ba cheart go dtomhaisfí comhlíonadh faoi threoir sonraí maidir le clárú feithiclí nua san Aontas, ar sonraí iad a bhailíonn na Ballstáit agus a thuairiscítear don Choimisiún. Chun comhsheasmhacht a áirithiú maidir leis na sonraí a úsáidtear chun measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh, ba cheart na rialacha a bhaineann le bailiú agus tuairisciú na sonraí sin a chomhchuibhiú a mhéid is féidir.

(26)

Ceanglaítear le Treoir 2007/46/CE go n-eiseoidh monaróirí deimhniú comhréireachta i leith gach feithicle tráchtála éadroime nua agus nach gceadóidh na Ballstáit feithicil tráchtála éadrom nua a chlárú, ná í a chur i seirbhís, mura ngabhann deimhniú comhréireachta bailí leis an bhfeithicil sin. Maidir leis na sonraí arna mbailiú ag na Ballstáit, ba cheart go mbeidís comhsheasmhach leis an deimhniú comhréireachta arna eisiúint ag monaróir na feithicle tráchtála éadroime, agus ba cheart go mbeidís bunaithe ar an doiciméad sin amháin. Ba cheart bunachar sonraí caighdeánach Aontais a bheith ann do shonraí a bhaineann le deimhnithe comhréireachta. Ba cheart go n-úsáidfí é mar thagairt aonair le gur fusa do na Ballstáit a sonraí clárúcháin a chothabháil nuair a chláraítear feithiclí as an nua.

(27)

Ba cheart go ndéanfaí comhlíonadh na spriocanna faoin Rialachán seo ag na monaróirí a mheasúnú ar leibhéal an Aontais. Maidir le monaróirí a dtéann a gcuid meánastaíochtaí sonracha CO2 thar an leibhéal astaíochtaí a cheadaítear faoin Rialachán seo, ba cheart go ndéanfaidís préimh astaíochtaí iomarcacha a íoc maidir le gach bliain féilire ón 1 Eanáir 2014 ar aghaidh. Ba cheart an phréimh a mhodhnú mar fheidhm den mhéid a mhainníonn monaróirí a sprioc a chomhlíonadh. Chun comhsheasmhacht a áirithiú, ba cheart go mbeadh an sásra préimhe comhchosúil leis an sásra préimhe atá leagtha amach i Rialachán (CE) Uimh. 443/2009. Ba cheart go measfaí, maidir leis na méideanna a thiocfaidh ón bpréimh astaíochtaí iomarcacha, gur ioncam iad le haghaidh bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

(28)

Ag féachaint do chuspóir an Rialacháin seo agus do na nósanna imeachta arna mbunú sa Rialachán seo, níor cheart, mar gheall ar aon bheart náisiúnta arna choimeád ar bun nó arna thabhairt isteach ag na Ballstáit i gcomhréir le hAirteagal 193 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), go bhforchuirfí pionóis bhreise nó pionóis níos déine ar mhonaróirí a mhainníonn a spriocanna faoin Rialachán seo a chomhlíonadh.

(29)

Ba cheart go mbeadh an Rialachán seo gan dochar do chur i bhfeidhm iomlán rialacha iomaíochta an Aontais.

(30)

Ba cheart breithniú a dhéanamh ar mhodúlachtaí nua leis an sprioc fhadtéarma a bhaint amach, go háirithe claonadh an chuair, paraiméadar an fhóntais agus scéim na préimhe astaíochtaí iomarcacha.

(31)

Imríonn luas feithiclí bóthair tionchar mór ar an méid breosla a úsáideann siad agus ar a n-astaíochtaí CO2. De bhreis air sin, in éagmais teorannú luais le haghaidh feithiclí tráchtála éadroma, d'fhéadfadh sé go bhfuil iomaíocht áirithe i gceist maidir le luas uasta, rud a d'fhéadfadh a bheith ina chúis le gléasraí cumhachta atá rómhór agus le neamhbharainneachtaí gaolmhara faoi dhálaí oibrithe níos moille. Is iomchuí, dá bhrí sin, imscrúdú a dhéanamh i dtaobh an bhfuil sé indéanta leathnú a dhéanamh ar raon feidhme Threoir 92/6/CEE ón gComhairle an 10 Feabhra 1992 maidir le feistí teorannaithe luais le haghaidh aicmí áirithe mótarfheithiclí sa Chomhphobal a shuiteáil agus a úsáid (11), d'fhonn feithiclí éadroma tráchtála atá clúdaithe sa Rialachán seo a áireamh.

(32)

Chun coinníollacha comhionanna a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, go háirithe chun go nglacfaí rialacha mionsonraithe maidir le faireachán agus tuairisciú na meánastaíochtaí, eadhon na sonraí faoi mheánastaíoctaí a bhailiú, a chlárú, a thíolacadh, a tharchur, a ríomh agus a chur in iúl agus maidir leis na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn II a chur i bhfeidhm, mar aon le glacadh socruithe mionsonraithe chun na préimheanna astaíochtaí iomarcacha a bhailiú agus le glacadh forálacha mionsonraithe don nós imeachta chun teicneolaíochtaí nuálacha a fhormheas, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (12).

(33)

Ba cheart go gcumhachtófaí don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE chun na ceanglais faireacháin agus tuairiscithe a leagtar síos in Iarscríbhinn II a leasú i bhfianaise na taithí atá faighte agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm, chun an figiúr M0 dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a choigeartú chuig meánmhais na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua do na 3 bliana féilire roimhe sin, chun rialacha a bhunú maidir le léiriú na gcritéar cáilitheachta i gcomhair maoluithe, inneachar na n-iarratas ar mhaolú agus inneachar na gclár chun astaíochtaí sonracha CO2 a laghdú, agus measúnú na gclár sin, chomh maith leis na foirmlí a leagtar amach in Iarscríbhinn I a oiriúnú chun léiriú a thabhairt ar aon athrú ar an nós imeachta rialála tástála i gcomhair astaíochtaí sonracha CO2 a thomhas. Tá sé thar a bheith tábhachtach go ndéanfaidh an Coimisiún na comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal saineolaithe.

(34)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon ceanglais feidhmíochta astaíochtaí CO2 ó fheithiclí tráchtála éadroma nua a bhunú, a bhaint amach, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge agus a iarmhairtí, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar agus cuspóirí

1.   Leis an Rialachán seo, bunaítear ceanglais fheidhmíochta astaíochtaí CO2 d'fheithiclí tráchtála éadroma nua. Leis an Rialachán seo, socraítear gurb é 175 g CO2/km an mheánastaíocht CO2 d'fheithiclí tráchtála éadroma nua, ar ráta é a bhainfear amach trí fheabhsuithe ar theicneolaíocht feithicle arna dtomhas i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus lena bhearta cur chun feidhme, agus i gcomhréir le teicneolaíochtaí nuálacha.

2.   Ón mbliain 2020 ar aghaidh, socraítear leis an Rialachán seo sprioc 147 g CO2/km le haghaidh meánastaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua a chláraítear san Aontas ach sin faoi réir indéantacht na sprice sin a dhaingniú, de réir mar a shonraítear in Airteagal 13(1).

Airteagal 2

Raon feidhme

1.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le mótarfheithiclí chatagóir N1, arna sainmhíniú in Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE, ar mótarfheithiclí iad a bhfuil mais tagartha nach mó ná 2 610 kg acu agus maidir le feithiclí chatagóir N1 a bhfuil cineál-cheadú leathnaithe chucu i gcomhréir le hAirteagal 2(2) de Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 (“feithiclí tráchtála éadroma”) agus a chláraítear san Aontas den chéad uair agus nár cláraíodh roimhe sin lasmuigh den Aontas (“feithiclí tráchtála éadroma nua”).

2.   Ní dhéanfar clárú roimhe sin, arna dhéanamh lasmuigh den Aontas tráth nach faide ná 3 mhí roimh chlárú san Aontas, a chur san áireamh.

3.   Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le feithiclí sainchuspóra mar a shainmhínítear iad i bpointe 5 de Chuid A d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE.

Airteagal 3

Sainmhínithe

1.   Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn “na meánastaíochtaí sonracha CO2”, i ndáil le monaróir, meán na n-astaíochtaí sonracha CO2 ó na feithiclí tráchtála éadroma uile arb é an monaróir sin a monaróir;

(b)

ciallaíonn “deimhniú comhréireachta” an deimhniú dá dtagraítear in Airteagal 18 de Threoir 2007/46/CE;

(c)

ciallaíonn “feithicil chríochnaithe” feithicil a bhfuil cineál-cheadú tugtha ina leith tar éis próisis cineál-cheadaithe ilchéime a chríochnú i gcomhréir le Treoir 2007/46/CE;

(d)

ciallaíonn “feithicil iomlán” aon fheithicil nach gá a chríochnú chun ceanglais theicniúla ábhartha Threoir 2007/46/CE a chomhlíonadh;

(e)

ciallaíonn “bonnfheithicil” aon fheithicil a úsáidtear ag an gcéim thosaigh de phróiseas cineál-cheadaithe ilchéime;

(f)

ciallaíonn “monaróir” an duine nó an comhlacht atá freagrach don údarás formheasa as gach gné de nós imeachta cineál-cheadaithe an CE i gcomhréir le Treoir 2007/46/CE agus as comhréireacht na táirgeachta a áirithiú;

(g)

ciallaíonn “mais” mais na feithicle, lena n-áirítear an chabhail, agus í i riocht feidhmithe mar atá sonraithe ar an deimhniú comhréireachta agus mar atá sainmhínithe i Roinn 2.6 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2007/46/CE;

(h)

ciallaíonn “astaíochtaí sonracha CO2” na hastaíochtaí CO2 ó fheithicil tráchtála éadrom arna dtomhas i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus arna sonrú mar oll-astaíochtaí CO2 (comhcheangailte) ar dheimhniú comhréireachta na feithicle iomláine nó na feithicle críochnaithe;

(i)

ciallaíonn “sprioc i leith astaíochtaí sonracha”, i ndáil leis an monaróir, meán na n-astaíochtaí sonracha táscacha CO2 arna chinneadh i gcomhréir le hIarscríbhinn I maidir le gach feithicil tráchtála éadrom nua arb é an monaróir sin a monaróir nó, i gcás ina ndeonaítear maolú don mhonaróir i gcomhréir le hAirteagal 11, an sprioc i leith astaíochtaí sonracha arna cinneadh de réir an mhaolaithe sin;

(j)

ciallaíonn “lorg” meánleithead an riain arna iolrú faoin rothfhad de réir mar a shonraítear sa deimhniú comhréireachta agus de réir mar a shainmhínítear i Roinn 2.1 agus i Roinn 2.3 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2007/46/CE;

(k)

ciallaíonn “pálasta” an difríocht idir an mhais ualaithe atá ceadaithe go teicniúil de bhun Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE agus mais na feithicle.

2.   Chun críocha an Rialacháin seo, ciallaíonn “grúpa monaróirí bainteacha” monaróir agus a ghnóthais bhainteacha. Ciallaíonn “gnóthais bhainteacha”, i ndáil le monaróir:

(a)

gnóthais ina sealbhaíonn an monaróir, go díreach nó go neamhdhíreach:

(i)

an chumhacht chun níos mó ná an leathchuid de na cearta vótála a fheidhmiú; nó

(ii)

an chumhacht chun níos mó ná an leathchuid de chomhaltaí an bhoird maoirseachta, an bhoird bainistíochta nó na gcomhlachtaí atá ina n-ionadaithe dlíthiúla don ghnóthas a cheapadh; nó

(iii)

an ceart chun gnóthaí an ghnóthais a bhainistiú;

(b)

gnóthais a shealbhaíonn, go díreach nó go neamhdhíreach, cearta nó cumhachtaí ar an monaróir arb iad na cearta nó na cumhachtaí iad atá liostaithe i bpointe (a);

(c)

gnóthais ina sealbhaíonn gnóthas dá dtagraítear i bpointe (b), go díreach nó go neamhdhíreach, na cearta nó na cumhachtaí atá liostaithe i bpointe (a);

(d)

gnóthais ina sealbhaíonn an monaróir, i dteannta ceann amháin nó níos mó de na gnóthais dá dtagraítear i bpointe (a), i bpointe (b) nó i bpointe (c), nó ina sealbhaíonn dhá ghnóthas nó níos mó de na gnóthais sin dá dtagraítear i bpointe (a), i bpointe (b) nó i bpointe (c), go comhpháirteach na cearta nó na cumhachtaí atá liostaithe i bpointe (a);

(e)

gnóthais ina bhfuil na cearta nó na cumhachtaí atá liostaithe i bpointe (a) ar seilbh go comhpháirteach ag an monaróir nó ag ceann amháin nó níos mó dá ghnóthais bhainteacha dá dtagraítear i bpointí (a) go (d) agus ag tríú páirtí amháin nó níos mó.

Airteagal 4

Spriocanna i leith astaíochtaí sonracha

I gcás na bliana féilire dar tús an 1 Eanáir 2014 agus gach bliana féilire ina diaidh sin, áiritheoidh gach monaróir feithiclí tráchtála éadroma nach rachaidh a mheánastaíochtaí sonracha CO2 thar a sprioc i leith astaíochtaí sonracha arna cinneadh i gcomhréir le hIarscríbhinn I nó, i gcás ina ndeonaítear maolú don mhonaróir faoi Airteagal 11, i gcomhréir leis an maolú sin.

I gcás nach bhfuil astaíochtaí sonracha na feithicle críochnaithe ar fáil, úsáidfidh monaróir na bonnfheithicle astaíochtaí sonracha na bonnfheithicle chun na meánastaíochtaí sonracha CO2 a chinneadh.

Chun meánastaíochtaí sonracha CO2 gach monaróra a chinneadh, déanfar na céatadáin seo a leanas d'fheithiclí tráchtála éadroma nua gach monaróra a chláraítear sa bhliain ábhartha a chur san áireamh:

70 % sa bhliain 2014,

75 % sa bhliain 2015,

80 % sa bhliain 2016,

100 % ón mbliain 2017 ar aghaidh.

Airteagal 5

Sárchreidmheasanna

Le linn na meánastaíochtaí sonracha CO2 a ríomh, is mar a leanas a chomhairfear gach feithicil tráchtála éadrom nua ar lú ná 50 g CO2/km a hastaíochtaí sonracha CO2:

3,5 feithicil tráchtála éadrom sa bhliain 2014,

3,5 feithicil tráchtála éadrom sa bhliain 2015,

2,5 feithicil tráchtála éadrom sa bhliain 2016,

1,5 feithicil tráchtála éadrom sa bhliain 2017,

1 fheithicil tráchtála éadrom ón mbliain 2018 ar aghaidh.

Fad a mhairfidh an scéim shárchreidmheasanna, ní rachaidh líon uasta na bhfeithiclí tráchtála éadroma, ar lú ná 50 g CO2/km a gcuid astaíochtaí sonracha CO2 agus a bheidh le cur san áireamh le linn na hiolraitheoirí atá leagtha amach sa chéad mhír, thar 25 000 feithicil tráchtála éadrom in aghaidh an mhonaróra.

Airteagal 6

Sprioc i leith astaíochtaí sonracha i gcomhair feithiclí tráchtála éadroma breosla ailtéarnaigh

Chun a chinneadh an bhfuil monaróir ag comhlíonadh a sprice i leith astaíochtaí sonracha dá dtagraítear in Airteagal 4, déanfar astaíochtaí sonracha CO2 gach feithicle tráchtála éadroime atá ceaptha le bheith in ann rith ar mheascán peitril ina bhfuil 85 % bith-eatánól (“E85”), agus a chomhlíonann reachtaíocht ábhartha an Aontais nó na caighdeáin theicniúla Eorpacha, a laghdú 5 % faoin 31 Nollaig 2015 mar aitheantas don acmhainn theicniúil níos mó agus don acmhainn laghdaithe astaíochta le linn í a bheith ag rith ar bhithbhreoslaí. Ní bheidh feidhm ag an laghdú seo ach amháin i gcás ina soláthraíonn 30 % ar a laghad de na stáisiúin peitril sa Bhallstát ina bhfuil an fheithicil tráchtála éadrom cláraithe an cineál seo breosla ailtéarnaigh a chomhlíonann na critéir inbhuanaitheachta do bhithbhreoslaí atá leagtha amach i reachtaíocht ábhartha an Aontais.

Airteagal 7

Linn a dhéanamh

1.   Féadfaidh monaróirí feithiclí tráchtála éadroma nua, seachas monaróirí a mbeidh maolú deonaithe dóibh faoi Airteagal 11, linn a dhéanamh chun a n-oibleagáidí faoi Airteagal 4 a chomhlíonadh.

2.   Féadfaidh comhaontú chun linn a dhéanamh baint a bheith aige le 1 bhliain féilire nó níos mó ar choinníoll nach faide ná 5 bliana féilire ré fhoriomlán gach comhaontaithe ar leith agus ní mór é a dhéanamh an 31 Nollaig nó roimhe sa chéad bhliain féilire a bhfuil linn astaíochtaí le déanamh ina leith. Maidir le monaróirí a dhéanann linn, soláthróidh siad an fhaisnéis seo a leanas don Choimisiún:

(a)

na monaróirí a áireofar sa linn;

(b)

an monaróir a bheidh ainmnithe mar bhainisteoir na linne agus a bheidh mar phointe teagmhála don linn agus a bheidh freagrach as aon phréimh astaíochtaí iomarcacha a fhorchuirtear ar an linn i gcomhréir le hAirteagal 9 a íoc;

(c)

fianaise go mbeidh bainisteoir na linne in ann na hoibleagáidí faoi phointe (b) a chomhlíonadh.

3.   I gcás ina mainneoidh bainisteoir beartaithe na linne an ceanglas a chomhlíonadh i ndáil le haon phréimh astaíochtaí iomarcacha a fhorchuirtear ar an linn i gcomhréir le hAirteagal 9 a íoc, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina leith sin do na monaróirí.

4.   Déanfaidh na monaróirí a áirítear i linn fógra comhpháirteach a thabhairt don Choimisiún maidir le haon athrú bainisteora linne nó maidir le haon athrú ar a stádas airgeadais, a mhéid a dhéanfaidh sé sin difear dá cumas an ceanglas a chomhlíonadh i ndáil le haon phréimh astaíochtaí iomarcacha a fhorchuirtear ar an linn i gcomhréir le hAirteagal 9 a íoc, agus maidir le haon athruithe ar chomhaltas na linne nó maidir le díscaoileadh na linne.

5.   Féadfaidh monaróirí socruithe linne a dhéanamh ar choinníoll go bhfuil a gcomhaontuithe i gcomhréir le hAirteagal 101 agus le hAirteagal 102 CFAE agus go gceadófar leis na comhaontuithe sin rannpháirtíocht oscailte, thrédhearcach agus neamh-idirdhealaitheach ar théarmaí atá réasúnach ar bhonn tráchtála d'aon mhonaróir a iarrann a bheith ina chomhalta den linn. Gan dochar d'infheidhmeacht ghinearálta rialacha iomaíochta an Aontais maidir le linnte den sórt sin, áiritheoidh comhaltaí uile de chuid linne, go háirithe, nach bhféadfaidh comhroinnt sonraí ná malartú faisnéise tarlú i gcomhthéacs a socraithe linne, ach amháin i leith na faisnéise seo a leanas:

(a)

na meánastaíochtaí sonracha CO2;

(b)

an sprioc i leith astaíochtaí sonracha;

(c)

líon iomlán na bhfeithiclí atá cláraithe.

6.   Ní bheidh feidhm ag mír 5 i gcás inar cuid den ghrúpa céanna monaróirí bainteacha iad na monaróirí go léir a áirítear sa linn.

7.   Ach amháin i gcás ina dtugtar fógra faoi mhír 3, measfar, maidir leis na monaróirí atá i linn a ndéantar faisnéis ina leith a chomhdú leis an gCoimisiún, gur monaróir amháin iad chun críocha chomhlíonadh a n-oibleagáidí faoi Airteagal 4. Déanfar an fhaisnéis fhaireacháin agus tuairiscithe i leith monaróirí aonair, agus i leith aon linnte chomh maith, a thaifeadadh agus a thuairisciú, agus cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil, sa chlár lárnach dá dtagraítear in Airteagal 8(4).

Airteagal 8

Faireachán agus tuairisciú ar na meánastaíochtaí

1.   I gcás na bliana féilire dar tús an 1 Eanáir 2012 agus gach bliana féilire ina dhiaidh sin, déanfaidh gach Ballstát faisnéis faoi gach aon fheithicil tráchtála éadrom nua a chláraítear ar a chríoch i gcomhréir le Cuid A d'Iarscríbhinn II a thaifeadadh. Cuirfear an fhaisnéis sin ar fáil do na monaróirí agus dá n-allmhaireoirí ainmnithe nó dá n-ionadaithe ainmnithe i ngach Ballstát. Déanfaidh na Ballstáit a ndícheall lena áirithiú go n-oibreoidh na comhlachtaí tuairiscithe ar mhodh trédhearcach.

2.   Faoin 28 Feabhra gach bliain, ag tosú sa bhliain 2013, cinnfidh gach Ballstát an fhaisnéis atá liostaithe i gCuid B d'Iarscríbhinn II maidir leis an mbliain féilire roimhe sin agus tarchuirfidh sé chuig an gCoimisiún í. Déanfar na sonraí a tharchur i gcomhréir leis an bhformáid atá sonraithe i gCuid C d'Iarscríbhinn II.

3.   Arna iarraidh sin don Choimisiún, déanfaidh Ballstát an tsraith iomlán sonraí arna mbailiú de bhun mhír 1 a tharchur freisin.

4.   Coimeádfaidh an Coimisiún clár lárnach de na sonraí a thuairiscíonn na Ballstáit faoin Airteagal seo agus beidh an clár sin ar fáil go poiblí. Faoin 30 Meitheamh 2013, agus gach bliain ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún an méid seo a leanas a ríomh go sealadach i gcomhair gach monaróra:

(a)

na meánastaíochtaí sonracha CO2 sa bhliain féilire roimhe sin;

(b)

an sprioc i leith astaíochtaí sonracha sa bhliain féilire roimhe sin;

(c)

an difríocht idir a mheánastaíochtaí sonracha CO2 sa bhliain féilire roimhe sin agus a sprioc i leith astaíochtaí sonracha don bhliain sin.

Tabharfaidh an Coimisiún fógra do gach aon mhonaróir faoina ríomh sealadach i gcomhair an mhonaróra sin. Áireofar san fhógra sonraí in aghaidh gach Ballstáit maidir le líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua a cláraíodh agus maidir lena n-astaíochtaí sonracha CO2.

5.   Laistigh de 3 mhí ón dáta a dtugtar fógra dóibh faoin ríomh sealadach faoi mhír 4, féadfaidh monaróirí fógra a thabhairt don Choimisiún faoi aon earráidí sna sonraí agus sonróidh siad an Ballstát a measann siad ina leith gur tharla an earráid ann.

6.   Déanfaidh an Coimisiún aon fhógraí a gheofar ó mhonaróirí a bhreithniú agus déanfaidh sé, faoin 31 Deireadh Fómhair, na ríomhanna sealadacha faoi mhír 4 a dhaingniú nó a leasú.

7.   Más rud é, maidir leis na blianta féilire 2012 agus 2013 agus ar bhonn na ríomhanna arna ndéanamh de bhun mhír 5, go ndealraíonn sé don Choimisiún go dtéann meánastaíochtaí sonracha CO2 monaróra sa bhliain sin thar a sprioc i leith astaíochtaí sonracha, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina leith sin don mhonaróir.

8.   I ngach Ballstát, is é an t-údarás inniúil chun na sonraí faireacháin a bhailiú agus a chur in iúl i gcomhréir leis an Rialachán seo an t-údarás a ainmneofar i gcomhréir le hAirteagal 8(7) de Rialachán (CE) Uimh. 443/2009.

9.   Déanfaidh an Coimisiún rialacha mionsonraithe a ghlacadh maidir le faireachán agus tuairisciú ar na sonraí faoin Airteagal seo agus maidir le cur i bhfeidhm Iarscríbhinn II. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá tagraítear in Airteagal 14(2).

Chun an taithí a gheofar agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm a chur san áireamh, féadfaidh an Coimisiún Iarscríbhinn II a leasú trí bhíthin gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 15, agus faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 16 agus in Airteagal 17.

10.   Ina theannta sin, déanfaidh na Ballstáit, i gcomhréir leis an Airteagal seo, sonraí a bhailiú agus a thuairisciú maidir le clárú feithiclí i gcatagóirí M2 agus N2, arna sainmhíniú in Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE, ar feithiclí iad a bhfuil mais tagartha nach mó ná 2 610 kg acu agus maidir le feithiclí a leathnaítear cineál-cheadú chucu i gcomhréir le hAirteagal 2(2) de Rialachán (CE) Uimh. 715/2007.

Airteagal 9

Préimh astaíochtaí iomarcacha

1.   Maidir leis an tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2014 agus maidir le gach bliain féilire ina dhiaidh sin, forchuirfidh an Coimisiún préimh astaíochtaí iomarcacha ar mhonaróir nó ar bhainisteoir linne, de réir mar is iomchuí, i gcás ina dtéann meánastaíochtaí sonracha CO2 monaróra thar a sprioc i leith astaíochtaí sonracha.

2.   Maidir leis an bpréimh astaíochtaí iomarcacha faoi mhír 1, ríomhfar í de réir na bhfoirmlí seo a leanas:

(a)

ón mbliain 2014 go dtí an bhliain 2018:

(i)

i gcás astaíochtaí iomarcacha atá níos mó ná 3 g CO2/km:

((Astaíochtaí iomarcacha – 3 g CO2/km) × EUR 95 + EUR 45) × líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua;

(ii)

i gcás astaíochtaí iomarcacha atá níos mó ná 2 g CO2/km ach nach mó ná 3 g CO2/km:

((Astaíochtaí iomarcacha – 2 g CO2/km) × EUR 25 + EUR 20) × líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua;

(iii)

i gcás astaíochtaí iomarcacha atá níos mó ná 1 g CO2/km ach nach mó ná 2 g CO2/km:

((Astaíochtaí iomarcacha – 1 g CO2/km) × EUR 15 + EUR 5) × líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua;

(iv)

i gcás astaíochtaí iomarcacha nach mó ná 1 g CO2/km:

(Astaíochtaí iomarcacha × EUR 5) × líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua;

(b)

ón mbliain 2019 ar aghaidh:

(Astaíochtaí iomarcacha × EUR 95) × líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua.

Chun críocha an Airteagail seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

ciallaíonn “astaíochtaí iomarcacha” an líon deimhneach gram in aghaidh an chiliméadair ar dá réir a chuaigh meánastaíochtaí sonracha CO2 monaróra, agus laghduithe astaíochtaí CO2 de thoradh theicneolaíochtaí nuálacha formheasta i gcomhréir le hAirteagal 12 á gcur san áireamh, thar a sprioc i leith astaíochtaí sonracha sa bhliain féilire nó sa chuid di a bhfuil feidhm ag an oibleagáid faoi Airteagal 4 maidir léi, agus an líon sin á chothromú go dtí na trí hionad dheachúla is gaire, agus

ciallaíonn “líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua” líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua arb é an monaróir sin a monaróir agus a cláraíodh sa tréimhse sin de réir na gcritéar maidir le céimniú isteach a leagtar amach in Airteagal 4.

3.   Déanfaidh an Coimisiún socruithe mionsonraithe a ghlacadh maidir le bailiú préimheanna astaíochtaí iomarcacha faoi mhír 1 den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 14(2).

4.   Measfar, maidir leis na méideanna a thiocfaidh ón bpréimh astaíochtaí iomarcacha, gur ioncam iad le haghaidh bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 10

Feidhmíocht na monaróirí a fhoilsiú

1.   Faoin 31 Deireadh Fómhair 2013, agus faoin 31 Deireadh Fómhair gach bliain ina dhiaidh sin, foilseoidh an Coimisiún liosta ina dtabharfar na mionsonraí seo a leanas i leith gach monaróra:

(a)

a sprioc i leith astaíochtaí sonracha i gcomhair na bliana féilire roimhe sin;

(b)

a mheánastaíochtaí sonracha CO2 sa bhliain féilire roimhe sin;

(c)

an difríocht idir a mheánastaíochtaí sonracha CO2 sa bhliain féilire roimhe sin agus a sprioc i leith astaíochtaí sonracha sa bhliain sin;

(d)

meánastaíochtaí sonracha CO2 i gcomhair na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua uile a cláraíodh san Aontas sa bhliain féilire roimhe sin;

(e)

meánmhais na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua uile a cláraíodh san Aontas sa bhliain féilire roimhe sin.

2.   Ón 31 Deireadh Fómhair 2015 ar aghaidh, tabharfar le fios freisin sa liosta a fhoilseofar faoi mhír 1 cibé acu a chomhlíon nó nár chomhlíon an monaróir ceanglais Airteagal 4 i leith na bliana féilire roimhe sin.

Airteagal 11

Maoluithe do mhonaróirí áirithe

1.   Féadfaidh monaróir iarratas a dhéanamh ar mhaolú ar an sprioc i leith astaíochtaí sonracha a ríomhtar i gcomhréir le hIarscríbhinn I, ar monaróir é atá freagrach as líon níos lú ná 22 000 feithicil tráchtála éadrom nua arna gclárú san Aontas in aghaidh na bliana féilire agus ar monaróir é:

(a)

nach cuid de ghrúpa monaróirí bainteacha é; nó

(b)

ar cuid de ghrúpa monaróirí bainteacha é atá freagrach as líon is lú ná 22 000 feithicil tráchtála éadrom nua san iomlán arna gclárú san Aontas in aghaidh na bliana féilire; nó

(c)

ar cuid de ghrúpa monaróirí bainteacha é ach a oibríonn a shaoráidí táirgeachta féin agus a ionad dearthóireachta féin.

2.   Féadfar maolú a ndéanfar iarratas air faoi mhír 1 a dheonú ar feadh tréimhse uasta 5 bliana féilire. Déanfar iarratas chuig an gCoimisiún agus áireofar an méid seo a leanas ann:

(a)

ainm an mhonaróra agus ainm an duine teagmhála don mhonaróir;

(b)

fianaise go bhfuil an monaróir cáilithe chun maolú a bheith aige faoi mhír 1;

(c)

mionsonraí na bhfeithiclí tráchtála éadroma a mhonaraíonn sé, lena n-áirítear mais agus astaíochtaí sonracha CO2 na bhfeithiclí tráchtála éadroma sin; agus

(d)

sprioc i leith astaíochtaí sonracha atá i gcomhréir lena chumas laghdúcháin, lena n-áirítear an cumas eacnamaíoch agus teicneolaíoch chun a astaíochtaí sonracha CO2 a laghdú agus saintréithe an mhargaidh i leith an chineáil feithicle tráchtála éadroime a mhonaraítear á gcur san áireamh.

3.   I gcás ina measfaidh an Coimisiún go bhfuil an monaróir cáilithe chun maolú a fháil a ndéanfar iarratas air faoi mhír 1 agus inar deimhin leis go bhfuil an sprioc i leith astaíochtaí sonracha atá beartaithe ag an monaróir i gcomhréir lena chumas laghdúcháin, lena n-áirítear an cumas eacnamaíoch agus teicneolaíoch chun astaíochtaí sonracha CO2 a laghdú agus saintréithe an mhargaidh i leith an chineáil feithicle tráchtála éadroime a mhonaraítear á gcur san áireamh, deonóidh an Coimisiún maolú don mhonaróir. Beidh feidhm ag an maolú ón 1 Eanáir sa bhliain i ndiaidh an dáta a ndeonófar an maolú.

4.   Maidir le monaróir atá faoi réir maolaithe i gcomhréir leis an Airteagal seo, tabharfaidh sé fógra láithreach don Choimisiún maidir le haon athrú a dhéanann difear, nó a d'fhéadfadh difear a dhéanamh, dá cháilitheacht chun maolú a bheith aige.

5.   I gcás ina measfaidh an Coimisiún, cibé acu ar bhonn fógra faoi mhír 4 nó ar shlí eile, nach bhfuil monaróir cáilithe a thuilleadh chun an maolú a bheith aige, déanfaidh sé an maolú a chúlghairm le héifeacht ón 1 Eanáir sa chéad bhliain féilire eile agus tabharfaidh sé fógra don mhonaróir faoin méid sin.

6.   I gcás nach ndéanann monaróir a sprioc i leith astaíochtaí sonracha a bhaint amach, forchuirfidh an Coimisiún an phréimh astaíochtaí iomarcacha ar an monaróir, de réir mar atá leagtha amach in Airteagal 9.

7.   Glacfaidh an Coimisiún rialacha chun forlíonadh a dhéanamh ar mhír 1 go mír 6 den Airteagal seo, ar rialacha iad, inter alia, maidir le léiriú na gcritéar cáilitheachta i ndáil le maoluithe, maidir le hinneachar na n-iarratas agus maidir le hinneachar agus measúnú na gclár chun astaíochtaí sonracha CO2 a laghdú, agus glacfar na rialacha sin trí bhíthin gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 15, agus faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 16 agus in Airteagal 17.

8.   Déanfar iarratais ar mhaolú, lena n-áirítear an fhaisnéis a thacaíonn leis, fógraí faoi mhír 4, cúlghairm faoi mhír 5 agus aon fhorchur préimhe astaíochtaí iomarcacha faoi mhír 6 agus gníomhartha arna nglacadh de bhun mhír 7, a chur ar fáil go poiblí, ach sin faoi réir Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (13).

Airteagal 12

Éicea-nuálaíocht

1.   Ar iarratas ó sholáthróir nó ó mhonaróir, breithneofar coigiltí CO2 a bhaintear amach trí theicneolaíochtaí nuálacha a úsáid. Féadfaidh suas le 7 g CO2/km a bheith i gceist le rannchuidiú iomlán na dteicneolaíochtaí sin le laghdú a dhéanamh ar sprioc i leith astaíochtaí sonracha CO2 monaróra.

2.   Déanfaidh an Coimisiún forálacha mionsonraithe maidir le nós imeachta chun formheas a dhéanamh ar theicneolaíochtaí nuálacha den sórt sin a ghlacadh faoin 31 Nollaig 2012. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 14(2) den Rialachán seo. Beidh na forálacha mionsonraithe sin i gcomhréir leis na forálacha arna mbunú le hAirteagal 12(2) de Rialachán (CE) Uimh. 443/2009, agus beidh siad bunaithe ar na critéir seo a leanas le haghaidh teicneolaíochtaí nuálacha:

(a)

ní mór don soláthróir nó don mhonaróir a bheith cuntasach as coigiltí CO2 a bhaintear amach trí theicneolaíochtaí nuálacha a úsáid;

(b)

ní mór rannchuidiú fíoraithe maidir le laghdú CO2 a bheith ann mar thoradh ar na teicneolaíochtaí nuálacha;

(c)

ní mór nach gcumhdaítear na teicneolaíochtaí nuálacha leis an timthriall caighdeánach tástála chun CO2 a thomhas nó le forálacha sainordaitheacha de bharr bearta comhlántacha breise a bheith ann lena gcomhlíontar an laghdú 10 g CO2/km dá dtagraítear in Airteagal 1 de Rialachán (CE) Uimh. 443/2009, ná ní mór nach mbeidh siad sainordaitheach faoi fhorálacha eile de chuid dhlí an Aontais.

3.   Maidir le soláthróir nó monaróir a dhéanann iarratas go bhformheasfar beart mar theicneolaíocht nuálach, cuirfidh sé tuarascáil faoi bhráid an Choimisiúin, lena n-áirítear tuarascáil fíorúcháin arna dréachtú ag comhlacht neamhspleách deimhnithe. I gcás idirghníomhaíocht ionchasach a bheith ann idir an beart sin agus teicneolaíocht nuálach eile atá formheasta cheana féin, luafar an idirghníomhaíocht sin sa tuarascáil agus déanfar meastóireacht sa tuarascáil fíorúcháin ar a mhéid a mhodhnaíonn an idirghníomhaíocht sin an laghdú a bhaintear amach le gach beart ar leith.

4.   Déanfaidh an Coimisiún an laghdú a bhaintear amach a fhianú ar bhonn na gcritéar atá leagtha amach i mír 2.

Airteagal 13

Athbhreithniú agus tuarascáil

1.   Faoin 1 Eanáir 2013, críochnóidh an Coimisiún athbhreithniú ar na spriocanna i leith astaíochtaí sonracha in Iarscríbhinn I agus ar na maoluithe in Airteagal 11 d'fhonn na nithe seo a leanas a shainiú:

na modulachtaí lena ndéanfar sprioc fhadtéarma 147 g CO2/km a bhaint amach ar mhodh costéifeachtach faoin mbliain 2020, ach sin faoi réir indéantacht na sprice sin a dhaingniú ar bhonn na dtorthaí nuashonraithe ó mheasúnú tionchair, agus

gnéithe chur chun feidhme na sprice sin, lena n-áirítear an phréimh astaíochtaí iomarcacha.

Ar bhonn athbhreithnithe den sórt sin agus an mheasúnaithe tionchair a ghabhann leis, ina n-áirítear measúnú foriomlán ar an tionchar ar thionscal na ngluaisteán agus ar na tionscail eile atá spleách air, déanfaidh an Coimisiún togra, más iomchuí, chun an Rialachán seo a leasú i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach ar shlí a bheidh chomh neodrach agus is féidir ó thaobh iomaíochta de, agus a bheidh cothrom ó thaobh cúrsaí sóisialta de agus a bheidh inbhuanaithe.

2.   Déanfaidh an Coimisiún, más iomchuí, togra a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle faoin mbliain 2014 chun feithiclí chatagóirí N2 agus M2, arna sainmhíniú in Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE, ar feithiclí iad a bhfuil mais tagartha nach mó ná 2 610 kg acu agus feithiclí ar leathnaíodh cineál-cheadú chucu leo i gcomhréir le hAirteagal 2(2) de Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 a áireamh sa Rialachán seo, d'fhonn an sprioc fhadtéarma a bhaint amach ón mbliain 2020 ar aghaidh.

3.   Déanfaidh an Coimisiún, faoin mbliain 2014, tar éis measúnú tionchair a dhéanamh, tuarascáil a fhoilsiú maidir le hinfhaighteacht na sonraí i leith an loirg agus an phálasta, agus maidir lena n-úsáid mar pharaiméadair fhóntais chun spriocanna i leith astaíochtaí sonracha a chinneadh agus, más iomchuí, cuirfidh sé togra faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle chun Iarscríbhinn I a leasú i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach.

4.   Faoin 31 Nollaig 2011, cuirfidh an Coimisiún nós imeachta ar bun chun luachanna ionadaíocha astaíochtaí CO2, barainneachta breosla agus mhais na bhfeithiclí críochnaithe a fháil, agus á áirithiú ag an am céanna go bhfuil rochtain thráthúil ag monaróir na bonnfheithicle ar mhais agus ar astaíochtaí sonracha CO2 na feithicle críochnaithe.

5.   Faoin 31 Deireadh Fómhair 2016, agus gach 3 bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún Iarscríbhinn I a leasú trí bhíthin gníomhartha tarmligthe, i gcomhréir le hAirteagal 15, agus faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 16 agus in Airteagal 17, chun an figiúr M0, dá dtagraítear san Iarscríbhinn sin, a choigeartú do mheánmhais feithiclí tráchtála éadroma nua sna 3 bliana féilire roimhe sin.

Beidh éifeacht leis na coigeartuithe sin den chéad uair an 1 Eanáir 2018 agus gach 3 bliana ina dhiaidh sin.

6.   Déanfaidh an Coimisiún feithiclí tráchtála éadroma a áireamh san athbhreithniú ar na nósanna imeachta chun astaíochtaí CO2 a thomhas i gcomhréir le hAirteagal 13(3) de Rialachán (CE) Uimh. 443/2009.

Ó dháta chur i bhfeidhm an nós imeachta athbhreithnithe chun astaíochtaí CO2 a thomhas, ní dhéanfar teicneolaíochtaí nuálacha a fhormheas a thuilleadh faoin nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 12.

Déanfaidh an Coimisiún feithiclí tráchtála éadroma a áireamh san athbhreithniú ar Threoir 2007/46/CE i gcomhréir le hAirteagal 13(4) de Rialachán (CE) Uimh. 443/2009.

Chun go léireofar aon athrú ar an nós imeachta tástála rialála i gcomhair astaíochtaí sonracha CO2 a thomhas, déanfaidh an Coimisiún na foirmlí a leagtar amach in Iarscríbhinn I a oiriúnú trí bhíthin gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 15, agus faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 16 agus in Airteagal 17.

Airteagal 14

An nós imeachta Coiste

1.   Déanfaidh an Coiste um Athrú Aeráide, arna bhunú le hAirteagal 9 de Chinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de chuid an Chomhphobail agus maidir le Prótacal Kiótó a chur chun feidhme (14), cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Tá an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

Airteagal 15

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Maidir leis an gcumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 8(9), in Airteagal 11(7), in Airteagal 13(5) agus sa cheathrú fomhír d'Airteagal 13(6) a ghlacadh, tabharfar don Choimisiún í go ceann tréimhse 5 bliana ón 3 Meitheamh 2011. Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil maidir leis an gcumhacht tharmligthe a tharraingt suas tráth nach déanaí ná 6 mhí roimh dheireadh na tréimhse 5 bliana sin. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go huathoibríoch i gcomhair tréimhsí comhfhaid, mura rud é go ndéanann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle é a chúlghairm i gcomhréir le hAirteagal 16.

2.   A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina leith sin do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle an tráth céanna.

3.   Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 16 agus in Airteagal 17 a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

Airteagal 16

An tarmligean a chúlghairm

1.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 8(9), in Airteagal 11(7), in Airteagal 13(5) agus sa cheathrú fomhír d'Airteagal 13(6) a chúlghairm aon tráth.

2.   Féachfaidh an institiúid a bheidh tar éis tús a chur le nós imeachta inmheánach chun a chinneadh an gcúlghairfear tarmligean cumhachta le fógra ina leith sin a thabhairt don institiúid eile agus don Choimisiún laistigh de thréimhse réasúnach sula ndéantar an cinneadh críochnaitheach, agus luafaidh sí an chumhacht tharmligthe a d'fhéadfadh a bheith faoi réir a cúlghairme agus na cúiseanna a d'fhéadfadh a bheith leis an gcúlghairm.

3.   Maidir leis an gcinneadh chun cúlghairm a dhéanamh, cuirfidh sé deireadh le tarmligean na cumhachta a shonrófar sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis láithreach nó ar dháta is déanaí a bheidh sonraithe ann. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht na ngníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin. Foilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é.

Airteagal 17

Agóidí i gcoinne gníomhartha tarmligthe

1.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gnímh tharmligthe laistigh de thréimhse 2 mhí ón dáta a thugtar an fógra.

Ar thionscnamh ó Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle, déanfar an tréimhse sin a fhadú 2 mhí.

2.   Más rud é, nuair a rachaidh an tréimhse dá dtagraítear i mír 1 in éag, nach mbeidh agóid déanta ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle i gcoinne an ghnímh tharmligthe, foilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é agus tiocfaidh sé i bhfeidhm ar an dáta a bheidh luaite ann.

Féadfar an gníomh tarmligthe a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus féadfaidh sé teacht i bhfeidhm sula rachaidh an tréimhse sin in éag, más rud é go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis an Coimisiún a chur ar an eolas nach bhfuil sé ar intinn acu agóidí a dhéanamh.

3.   Má dhéanann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid i gcoinne gnímh tharmligthe laistigh den tréimhse dá dtagraítear i mír 1, ní thiocfaidh an gníomh sin i bhfeidhm. Luafaidh an institiúid a dhéanann agóid na cúiseanna leis an agóid a dhéanamh i gcoinne an ghnímh tharmligthe.

Airteagal 18

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 11 Bealtaine 2011.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

J. BUZEK

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

GYŐRI E.


(1)  IO C 44, 11.2.2011, lch. 157.

(2)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 15 Feabhra 2011 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 31 Márta 2011.

(3)  IO L 33, 7.2.1994, lch. 11.

(4)  IO L 140, 5.6.2009, lch. 136.

(5)  IO L 275, 25.10.2003, lch. 32.

(6)  IO L 140, 5.6.2009, lch. 1.

(7)  IO L 171, 29.6.2007, lch. 1.

(8)  IO L 12, 18.1.2000, lch. 16.

(9)  IO L 82, 29.3.2003, lch. 33.

(10)  IO L 263, 9.10.2007, lch. 1.

(11)  IO L 57, 2.3.1992, lch. 27.

(12)  IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

(13)  IO L 145, 31.5.2001, lch. 43.

(14)  IO L 49, 19.2.2004, lch. 1.


IARSCRÍBHINN I

SPRIOCANNA I LEITH ASTAÍOCHTAÍ SONRACHA CO2

1.

Maidir le hastaíochtaí sonracha táscacha CO2 i gcomhair gach feithicle tráchtála éadroime, arna dtomhas i ngraim in aghaidh an chiliméadair, déanfar iad a chinneadh i gcomhréir leis na foirmlí seo a leanas:

(a)

ón mbliain 2014 go dtí an bhliain 2017:

Na hastaíochtaí sonracha táscacha CO2 = 175 + a × (M – M0)

i gcás na luachanna seo a leanas a bheith i gceist:

M

=

mais na feithicle i gcileagraim (kg)

M0

=

1 706,0

a

=

0,093;

(b)

ón mbliain 2018 ar aghaidh:

Na hastaíochtaí sonracha táscacha CO2 = 175 + a × (M – M0)

i gcás na luachanna seo a leanas a bheith i gceist:

M

=

mais na feithicle i gcileagraim (kg)

M0

=

an luach a ghlacfar de bhun Airteagal 13(5)

a

=

0,093.

2.

Déanfar an sprioc i leith astaíochtaí sonracha do mhonaróir i mbliain féilire ar leith a ríomh mar mheán na n-astaíochtaí sonracha CO2 i gcomhair gach feithicle tráchtála éadroime nua arna clárú sa bhliain féilire sin arb é an monaróir sin a monaróir.


IARSCRÍBHINN II

FAIREACHÁN AGUS TUAIRISCIÚ AR ASTAÍOCHTAÍ

A.   Sonraí a bhailiú maidir le feithiclí tráchtála éadroma nua agus faisnéis fhaireacháin CO2 a chinneadh

1.

I gcás na bliana dar tús 1 Eanáir 2012 agus i gcás gach bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh na Ballstáit na mionsonraí seo a leanas a thaifeadadh i gcomhair gach feithicle tráchtála éadroime nua a chlárófar ar a chríoch:

(a)

an monaróir;

(b)

a cineál, a athraitheach agus a leagan;

(c)

a hastaíochtaí sonracha CO2 (g/km);

(d)

a mais (kg);

(e)

a rothfhad (mm);

(f)

leithid riain an acastóra stiúrtha (mm) agus an acastóra eile (mm);

(g)

a mais uasta ualaithe atá ceadaithe go teicniúil (i kg) de bhun Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir 2007/46/CE.

2.

Maidir leis na mionsonraí dá dtagraítear i bpointe 1, gheofar iad ó dheimhniú comhréireachta na feithicle ábhartha tráchtála éadroime. I gcás ina ndéantar mais íosta agus mais uasta araon d'fheithicil tráchtála éadrom a shonrú ar an deimhniú comhréireachta, ní úsáidfidh na Ballstáit ach an figiúr uasta amháin chun críche an Rialacháin seo. I gcás feithiclí débhreoslaithe (peitreal/gás), a bhfuil figiúirí i leith astaíochtaí sonracha CO2 le haghaidh an dá chineál breosla ar a ndeimhniú comhréireachta, ní úsáidfidh na Ballstáit ach an figiúr arna thomhas don ghás.

3.

I gcás na bliana féilire dar tús an 1 Eanáir 2012 agus i gcás gach bliana féilire ina dhiaidh sin, déanfaidh gach Ballstát na nithe seo a leanas a chinneadh, i gcomhréir leis an modheolaíocht a thuairiscítear i gCuid B den Iarscríbhinn seo, maidir le gach aon mhonaróir:

(a)

líon iomlán na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua a chláraítear ar a chríoch;

(b)

meán na n-astaíochtaí sonracha CO2, mar atá sonraithe i bpointe 2 de Chuid B den Iarscríbhinn seo;

(c)

an mheánmhais, mar atá sonraithe i bpointe 3 de Chuid B den Iarscríbhinn seo;

(d)

maidir le gach aon leagan de gach aon athraitheach de gach aon chineál feithicle tráchtála éadroime nua:

(i)

líon iomlán na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua a chláraítear ar a chríoch, mar atá sonraithe i bpointe 4 de Chuid B den Iarscríbhinn seo;

(ii)

na hastaíochtaí sonracha CO2;

(iii)

an mhais;

(iv)

lorg na feithicle, mar atá sonraithe i bpointe 5 de Chuid B den Iarscríbhinn seo;

(v)

an pálasta.

B.   Modheolaíocht chun faisnéis fhaireacháin CO2 a chinneadh d'fheithiclí tráchtála éadroma nua

Maidir leis an bhfaisnéis fhaireacháin a bhfuil sé de cheangal ar na Ballstáit a chinneadh i gcomhréir le pointe 3 de Chuid A den Iarscríbhinn seo, cinnfear í i gcomhréir leis an modheolaíocht a shonraítear sa Chuid seo.

1.   Líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua a chláraítear (N)

Cinnfidh na Ballstáit líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua a chláraítear ar a gcríoch sa bhliain faireacháin lena mbaineann (N).

2.   Meánastaíochtaí sonracha CO2 na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua (Save)

Déantar meán na n-astaíochtaí sonracha CO2 do gach aon fheithicil tráchtála éadrom nua a chláraítear de chéad uair ar chríoch Ballstáit sa bhliain faireacháin (Save) a ríomh trí shuim na n-astaíochtaí sonracha CO2 do gach aon fheithicil nua ar leith, S, a roinnt ar líon na bhfeithiclí nua, N.

Save = (1/N) × Σ S

3.   Meánmhais na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua

Déantar meánmhais na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua uile a chláraítear ar chríoch Ballstáit sa bhliain fhaireacháin (Mave) a ríomh trí shuim mhais gach aon fheithicle nua ar leith, M, a roinnt ar líon na bhfeithiclí nua, N.

Mave = (1/N) × Σ M

4.   Feithiclí tráchtála éadroma nua a dháileadh de réir leagain

Maidir le gach aon leagan de gach aon athraitheach de gach aon chineál feithicle tráchtála éadroime nua, tá líon na bhfeithiclí nuachláraithe, mais na bhfeithiclí, na hastaíochtaí sonracha CO2, rothfhad, leithid riain agus mais uasta ualaithe na feithicle atá ceadaithe go teicniúil le taifeadadh.

5.   Lorg

Déanfar lorg na feithicle a ríomh trí rothfhad na feithicle a iolrú faoi mheánleithead riain na feithicle.

6.   Pálasta

Saineofar pálasta na feithicle mar an difríocht idir an mhais uasta ualaithe atá incheadaithe go teicniúil, de bhun Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoir 2007/46/CE, agus mais na feithicle.

7.   Feithiclí críochnaithe

I gcás feithiclí ilchéime, déanfar astaíochtaí sonracha CO2 fheithiclí críochnaithe a leithdháileadh chuig monaróir na bonnfheithicle.

Chun a áirithiú go mbeidh luachanna na n-astaíochtaí CO2 agus na barainneachta fuinnimh agus mais na bhfeithiclí críochnaithe ionadaíoch, gan ualach iomarcach a chur ar mhonaróir na bonnfheithicle, déanfaidh an Coimisiún nós imeachta faireacháin sainiúil a chur ar aghaidh agus déanfaidh sé athbhreithniú ar an reachtaíocht ábhartha um chineál-cheadú agus déanfaidh sé na leasuithe is gá ina thaobh sin faoin 31 Nollaig 2011 ar a dhéanaí.

Nuair atá nós imeachta den sórt sin á shainiú aige, déanfaidh an Coimisiún, más iomchuí, an tslí a ndéanfar faireachán ar an luach maise agus ar an luach CO2 a chinneadh, agus beidh sé sin bunaithe ar thábla luachanna CO2 atá comhfhreagrach le haicmí éagsúla meáchain táimhe chríochnaithigh nó ar aon luach CO2 amháin a dhíorthaítear ó mhais na bonnfheithicle móide mais bhreise réamhshocraithe arna difreálú de réir aicme N1. Sa chás deireanach sin, d'úsáidfí an mhais sin le haghaidh Chuid C den Iarscríbhinn seo.

Áiritheoidh an Coimisiún freisin go mbeidh rochtain thráthúil ag monaróir na bonnfheithicle ar mhais agus astaíochtaí sonracha CO2 na feithicle críochnaithe.

C.   An fhormáid chun na sonraí a tharchur

I gcás gach bliana, déanfaidh na Ballstáit tuairisc a thabhairt sna formáidí seo a leanas faoi na sonraí a thuairiscítear i bpointe 3 de Chuid A den Iarscríbhinn seo do gach aon mhonaróir:

Roinn 1 —   Sonraí faireacháin comhiomlánaithe

Ballstát (1):

 

Bliain:

 

Foinse sonraí:

 


Monaróir

Líon iomlán na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua a chláraítear

Líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua ag a bhfuil luach astaíochta

Líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua ag a bhfuil luach maise

Líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua ag a bhfuil luach rothfhaid

Líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua ag a bhfuil luach leithid riain acastóra stiúrtha

Líon na bhfeithiclí tráchtála éadroma nua ag a bhfuil luach leithid riain acastóra eile

(Monaróir 1)

(Monaróir 2)

Iomlán na monaróirí go léir

Roinn 2 —   Sonraí faireacháin mionsonraithe

Ainm monaróra

Aicmiú caighdeánach AE

Ainm monaróra

Aicmiú caighdeánach náisiúnta

Ainm monaróra

Aicmiú na Clárlainne Náisiúnta

Cineál

Athraitheach

Leagan

Déanamh

Ainm tráchtála

Catagóir an chineáil feithicle fhormheasta

Catagóir na feithicle cláraithe

Líon iomlán na gclárúchán nua

Astaíochtaí sonracha CO2

(g/km)

Mais

(kg)

Mais uasta ualaithe atá incheadaithe go teicniúil

(Kg)

Rothfhad

(mm)

Leithead riain acastóra stiúrtha

(mm)

Leithead riain acastóra eile

(mm)

Cineál breosla

Modh breosla

Toilleadh

(cm3)

Ídiú fuinnimh leictrigh

(Wh/km)

Teicneolaíocht nuálach nó cód grúpa teicneolaíochtaí nuálacha

Laghdú astaíochtaí trí theicneolaíochtaí nuálacha

Mon. 1

Mon. 1

Mon. 1

Cineál 1

Athraitheach 1

Leagan 1

 

Mon. 1

Mon. 1

Mon. 1

Cineál 1

Athraitheach 1

Leagan 2

 

Mon. 1

Mon. 1

Mon. 1

Cineál 1

Athraitheach 2

Leagan 1

 

Mon. 1

Mon. 1

Mon. 1

Cineál 1

Athraitheach 2

Leagan 2

 

Mon. 1

Mon. 1

Mon. 1

Cineál 2

Athraitheach 1

Leagan 1

 

Mon. 1

Mon. 1

Mon. 1

Cineál 2

Athraitheach 1

Leagan 2

 

Mon. 1

Mon. 1

Mon. 1

Cineál 2

Athraitheach 2

Leagan 1

 

Mon. 1

Mon. 1

Mon. 1

Cineál 2

Athraitheach 2

Leagan 2

 

Mon. 1

Mon. 1

Mon. 1

 

Mon. 2

Mon. 2

Mon. 2

Cineál 1

Athraitheach 1

Leagan 1

 

Mon. 2

Mon. 2

Mon. 2

Cineál 1

Athraitheach 1

Leagan 2

 

Mon. 2

Mon. 2

Mon. 2

Cineál 1

Athraitheach 2

Leagan 1

 

Mon. 2

Mon. 2

Mon. 2

Cineál 1

Athraitheach 2

Leagan 2

 

Mon. 2

Mon. 2

Mon. 2

Cineál 2

Athraitheach 1

Leagan 1

 

Mon. 2

Mon. 2

Mon. 2

Cineál 2

Athraitheach 1

Leagan 2

 

Mon. 2

Mon. 2

Mon. 2

Cineál 2

Athraitheach 2

Leagan 1

 

Mon. 2

Mon. 2

Mon. 2

Cineál 2

Athraitheach 2

Leagan 2

 

Mon. 2

Mon. 2

Mon. 2

 


(1)  Cóid ISO 3166 alpha-2, cé is moite den Ghréig agus den Ríocht Aontaithe ar ina leith a úsáidtear na cóid “EL” agus “UK” faoi seach.


31.5.2011   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/19


RIALACHÁN (AE) Uimh. 511/2011 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 11 Bealtaine 2011

lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 207(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

An 23 Aibreán 2007, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún tús a chur le caibidlíochtaí ar chomhaontú saorthrádála le Poblacht na Cóiré (“an Chóiré”) thar ceann an Aontais agus a Bhallstát.

(2)

Tá na caibidlíochtaí sin tugtha i gcrích agus síníodh an Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile (“an Comhaontú”), an 6 Deireadh Fómhair 2010 (2), fuair sé toiliú ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Feabhra 2011 (3) agus beidh feidhm aige de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 15.10 den Chomhaontú.

(3)

Is gá na nósanna imeachta a leagan síos maidir le cur i bhfeidhm forálacha áirithe den Chomhaontú a bhaineann le coimircí.

(4)

Ba cheart na téarmaí “mórdhíobháil”, “bagairt mórdhíobhála” agus “idirthréimhse” dá dtagraítear in Airteagal 3.5 den Chomhaontú a shainmhíniú.

(5)

Ní fhéadfar breithniú i dtaobh bearta coimirce a dhéanamh ach amháin i gcás ina n-allmhairítear an táirge i dtrácht isteach san Aontas sna cainníochtaí méadaithe sin, agus faoi na coinníollacha sin, is de chineál a fhágann go bhfuil siad ina gcúis le mórdhíobháil, nó go mbagraíonn siad a bheith ina gcúis le mórdhíobháil, do tháirgeoirí an Aontais a tháirgeann táirgí comhchosúla nó táirgí dír-iomaíocha, faoi mar atá leagtha síos in Airteagal 3.1 den Chomhaontú.

(6)

Ba cheart go mbeadh na bearta coimirce i gceann de na foirmeacha dá dtagraítear in Airteagal 3.1 den Chomhaontú.

(7)

Maidir leis na cúraimí a ghabhann le bearta leantacha a dhéanamh i ndáil leis an gComhaontú agus a ghabhann leis an gComhaontú a athbhreithniú agus, más gá, a ghabhann le bearta coimirce a fhorchur, ba cheart iad a dhéanamh sa mhodh is trédhearcaí is féidir.

(8)

Ba cheart don Choimisiún tuarascáil a thíolacadh uair amháin sa bhliain maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe agus maidir le cur i bhfeidhm na mbeart coimirce.

(9)

Ba cheart go mbeadh forálacha mionsonraithe ann maidir le himeachtaí a thionscnamh. Ba cheart go bhfaigheadh an Coimisiún faisnéis, lena n-áirítear fianaise atá ar fáil ó na Ballstáit i ndáil le haon treochtaí allmhairiúcháin a d’fhéadfadh a fhágáil gur ghá bearta coimirce a chur i bhfeidhm.

(10)

Tá iontaofacht an staidrimh i ndáil leis na hallmhairithe go léir ón gCóiré chuig an Aontas fíorthábhachtach, dá bhrí sin, chun a chinneadh an bhfuil na coinníollacha maidir le bearta coimirce a chur i bhfeidhm á gcomhlíonadh.

(11)

I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh méadú ar allmhairí nach dtarlaíonn ach i mBallstát amháin nó i roinnt Ballstát ina chúis, nó go mbagródh sé a bheith ina chúis, as féin, le mórdhíobháil do thionscal an Aontais. Más amhlaidh go bhfuil méadú ar allmhairí nach dtarlaíonn ach i mBallstát amháin nó i roinnt Ballstát, féadfaidh an Coimisiún réamhbhearta faireachais a thabhairt isteach. Déanfaidh an Coimisiún breithniú iomlán ar an gcaoi inar féidir an táirge atá faoi réir imscrúdaithe agus, dá thoradh sin, tionscal an Aontais a bhfuil an táirge comhchosúil á tháirgeadh aige a shainmhíniú ar dhóigh lena ndéantar foráil maidir le leigheas éifeachtach, agus na critéir faoin Rialachán seo agus faoin gComhaontú á n-urramú go hiomlán aige ag an am céanna.

(12)

Má tá fianaise leordhóthanach prima facie ann chun go mbeidh údar maith le himeacht a thionscnamh, ba cheart don Choimisiún fógra a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, faoi mar a fhoráiltear in Airteagal 3.2.2 den Chomhaontú.

(13)

Ba cheart go mbeadh forálacha mionsonraithe ann maidir le himscrúduithe a thionscnamh, maidir le rochtain agus cigireacht ag na páirtithe leasmhara ar an bhfaisnéis a bhailítear, maidir le héisteachtaí do na páirtithe lena mbaineann, agus maidir le deiseanna do na páirtithe sin a gcuid tuairimí a thíolacadh, faoi mar a fhoráiltear in Airteagal 3.2.2 den Chomhaontú.

(14)

Ba cheart don Choimisiún fógra i scríbhinn a thabhairt don Chóiré i dtaca le himscrúdú a thionscnamh agus ba cheart dó dul i gcomhairle leis an gCóiré faoi mar a fhoráiltear in Airteagal 3.2.1 den Chomhaontú.

(15)

Is gá freisin, de bhun Airteagal 3.2 agus Airteagal 3.3 den Chomhaontú, teorainneacha ama a shocrú maidir le himscrúduithe a thionscnamh agus maidir le cinntí a dhéanamh i dtaobh cé acu is iomchuí nó nach iomchuí bearta a dhéanamh, d’fhonn a áirithiú go ndéanfar na cinntí sin go tapa chun deimhneacht dhlíthiúil na n-oibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann a mhéadú.

(16)

Ba cheart imscrúdú a dhéanamh sula gcuirfear aon bheart coimirce i bhfeidhm, ach sin faoi réir cead a bheith ag an gCoimisiún bearta sealadacha a chur i bhfeidhm in imthosca criticiúla dá dtagraítear in Airteagal 3.3 den Chomhaontú.

(17)

Níor cheart bearta coimirce a chur i bhfeidhm ach amháin a mhéid is gá, agus go ceann cibé tréimhse is gá, chun mórdhíobháil a chosc agus chun coigeartú a éascú. Ba cheart ré uasta na mbeart coimirce a chinneadh agus ba cheart forálacha sonracha i dtaca le fadú agus athbhreithniú na mbeart sin a leagan síos, ar nithe iad sin dá dtagraítear in Airteagal 3.2.5 den Chomhaontú.

(18)

Le faireachán géar, éascófar aon chinneadh tráthúil maidir le tionscnamh féideartha imscrúdaithe nó maidir le bearta a fhorchur. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh go tráthrialta ar allmhairí agus ar onnmhairí in earnálacha íogaire ó dháta chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe.

(19)

Is gá nósanna imeachta áirithe a leagan síos a bhaineann le cur i bhfeidhm Airteagal 14 (Aisíocaíocht Dleachtanna Custaim nó Díolúine uathu) den Phrótacal maidir leis an Sainmhíniú ar “Táirgí Tionscnaimh” agus Modhanna Comhair Riaracháin (“an Prótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh”) den Chomhaontú chun oibriú éifeachtach na sásraí dá bhforáiltear ann a áirithiú agus chun foráil a dhéanamh maidir le malartú cuimsitheach faisnéise leis na geallsealbhóirí ábhartha.

(20)

De bharr nach mbeidh sé indéanta an aisíocaíocht dleachta custaim a theorannú go dtí go mbeidh cúig bliana caite tar éis theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh sé riachtanach, ar bhonn an Rialacháin seo, bearta coimirce a fhorchur mar fhreagairt ar mhórdhíobháil nó ar bhagairt mórdhíobhála do tháirgeoirí an Aontais arb é is cúis léi ná allmhairí a thairbhíonn ó aisíocaíocht dleachta custaim nó ó dhíolúine ó dhleacht custaim. In imeacht den sórt sin, ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún meastóireacht ar na fachtóirí ábhartha go léir a bhfuil baint acu le staid thionscal an Aontais, lena n-áirítear na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 14.2.1 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh. Dá bhrí sin, ba cheart don Choimisiún faireachán a dhéanamh ar staidreamh na Cóiré maidir leis na hearnálacha íogaire a bhféadfadh sé go ndéanfaí difear dóibh de bharr aisíocaíochta dleachta ó dháta chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe.

(21)

Ó dháta chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe, ba cheart don Choimisiún faireachán an-ghéar a dhéanamh, go háirithe in earnálacha íogaire, ar an staidreamh lena dtaispeántar na hathruithe ar na hallmhairí isteach sa Chóiré agus ar na honnmhairí amach aisti.

(22)

Féadfaidh na Ballstáit tagairt a dhéanamh do bhearta coimirce cinntitheacha arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo in iarratais ar ranníocaíochtaí airgeadais faoi Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a bhunú (4).

(23)

Chun clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe a chur chun feidhme, éilítear coinníollacha comhionanna maidir le bearta coimirce sealadacha agus bearta coimirce cinntitheacha a ghlacadh, maidir le réamhbhearta faireachais a fhorchur, agus maidir le himscrúdú a fhoirceannadh gan bearta a dhéanamh. Ba cheart don Choimisiún na bearta sin a ghlacadh i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (5).

(24)

Is iomchuí go n-úsáidfear an nós imeachta comhairliúcháin maidir le bearta faireachais agus bearta sealadacha a ghlacadh i bhfianaise éifeachtaí na mbeart sin agus a loighce seicheamhaí maidir le glacadh na mbeart coimirce cinntitheach. I gcás ina mbeadh moill ar fhorchur na mbeart ina cúis le damáiste a bheadh deacair a leigheas, is gá a cheadú don Choimisiún bearta sealadacha atá infheidhme láithreach a ghlacadh.

(25)

Ba cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo maidir le táirgí de thionscnamh an Aontais nó na Cóiré, agus maidir leis na táirgí sin amháin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo:

(a)

ciallaíonn “táirgí” earraí de thionscnamh an Aontais nó na Cóiré. Maidir le táirge atá faoi réir imscrúdaithe, d’fhéadfadh sé go gcuimseofar leis líne tharaife amháin nó roinnt línte taraife, nó fodheighilt de líne tharaife, ag brath ar imthosca sonracha an mhargaidh nó ar aon deighilt táirgí a chuirtear i bhfeidhm go coitianta i dtionscal an Aontais;

(b)

ciallaíonn “páirtithe leasmhara” na páirtithe a ndéanann allmhairiú an táirge i dtrácht difear dóibh;

(c)

ciallaíonn “tionscal an Aontais” táirgeoirí an Aontais ina n-iomláine a tháirgeann táirgí comhchosúla nó táirgí dír-iomaíocha agus a oibríonn laistigh de chríoch an Aontais, nó na táirgeoirí sin de chuid an Aontais arb ionann a gcomh-aschur táirgí comhchosúla nó táirgí dír-iomaíocha agus cion mór de tháirgeacht iomlán an Aontais i dtaca leis na táirgí sin. I gcásanna nach bhfuil sa táirge comhchosúil nó sa táirge dír-iomaíoch ach táirge amháin de roinnt táirgí arna ndéanamh ag na táirgeoirí arb ionann iad agus tionscal an Aontais, déanfar an tionscal a shainmhíniú mar na hoibríochtaí sonracha atá ann i ndáil le táirgeadh an táirge chomhchosúil nó an táirge dhír-iomaíoch;

(d)

ciallaíonn “mórdhíobháil” lagú suntasach foriomlán ar sheasamh tháirgeoirí an Aontais;

(e)

ciallaíonn “bagairt mórdhíobhála” mórdhíobháil ar léir ina leith go bhfuil sí ar tí tarlú. Beidh cinneadh i dtaobh an bhfuil bagairt mórdhíobhála ann bunaithe ar fhíorais infhíoraithe seachas ar líomhaintí, ar thuairimíocht nó ar fhéidearthacht fhánach, agus orthu sin amháin. Ba cheart, inter alia, réamhaisnéisí, meastacháin agus anailísí a dhéantar ar bhonn na bhfachtóirí dá dtagraítear in Airteagal 5(5) a chur san áireamh chun a chinneadh an bhfuil bagairt mórdhíobhála ann;

(f)

ciallaíonn “idirthréimhse”, maidir le táirge, an tréimhse ó dháta chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe, dá bhforáiltear in Airteagal 15.10 den Chomhaontú sin, go ceann 10 mbliana ón dáta a ndéantar díchur nó laghdú na taraife a thabhairt chun críche, de réir mar a bheidh i gcás gach táirge.

Airteagal 2

Prionsabail

1.   Féadfar beart coimirce a fhorchur i gcomhréir leis an Rialachán seo, más rud é go bhfuil táirge de thionscnamh na Cóiré, mar thoradh ar na dleachtanna custaim ar an táirge sin a laghdú nó a dhíchur, á allmhairiú isteach san Aontas sna cainníochtaí méadaithe sin, i dtéarmaí iomlánacha nó i gcoibhneas le táirgeacht an Aontais, agus faoi na coinníollacha sin, is de chineál a fhágann go bhfuil siad ina gcúis le mórdhíobháil, nó go mbagraíonn siad a bheith ina gcúis le mórdhíobháil do thionscal an Aontais a tháirgeann táirge comhchosúil nó táirge dír-iomaíoch.

2.   Féadfaidh bearta coimirce a bheith i gceann de na foirmeacha seo a leanas:

(a)

tuilleadh laghdaithe ar an ráta dleachta custaim ar an táirge lena mbaineann a chur ar fionraí de réir mar a fhoráiltear faoin gComhaontú; nó

(b)

an ráta dleachta custaim ar an táirge a mhéadú go leibhéal nach mó ná an ráta is ísle díobh seo a leanas:

ráta dleachta custaim an náisiúin barrfhabhair (“NBF”) a chuirtear i bhfeidhm maidir leis an táirge agus atá i bhfeidhm an tráth a ndéantar an beart, nó

an bonnráta dleachta custaim a shonraítear sna Sceidil in Iarscríbhinn 2-A a ghabhann leis an gComhaontú, de bhun Airteagal 2.5.2 den Chomhaontú.

Airteagal 3

Faireachán

1.   Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar na hathruithe a thagann ar staidreamh maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú tháirgí na Cóiré in earnálacha íogaire a bhféadfadh aisíocaíocht dleachta ó dháta chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe difear a dhéanamh dóibh agus comhoibreoidh sé ar bhonn rialta leis na Ballstáit agus le tionscal an Aontais, agus malartóidh sé sonraí leo ar bhonn rialta.

2.   Ar iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil ó na tionscail lena mbaineann, féadfaidh an Coimisiún breithniú a dhéanamh i dtaobh raon feidhme an fhaireacháin a leathnú chuig earnálacha eile.

3.   Déanfaidh an Coimisiún tuarascáil faireacháin bhliantúil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis an staidreamh cothrom le dáta i dtaobh allmhairiú táirgí ón gCóiré, ar táirgí iad atá in earnálacha íogaire agus sna hearnálacha sin a mbeidh faireachán leathnaithe chucu.

4.   Go ceann tréimhse cúig bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe, agus ar iarraidh chuí-réasúnaithe a fháil ó thionscal an Aontais, tabharfaidh an Coimisiún aird ar leith ar aon mhéadú ar an líon táirgí íogaire críochnaithe de thionscnamh na Cóiré a allmhairítear isteach san Aontas i gcás ina bhfuil méadú den sórt sin inchurtha i leith úsáid mhéadaithe na bpáirteanna nó na gcomhchodanna a allmhairítear isteach sa Chóiré ó thríú tíortha nach bhfuil comhaontú saorthrádála tugtha i gcrích acu leis an Aontas agus atá clúdaithe leis na forálacha ar aisíocaíocht dleachta custaim nó ar dhíolúine ó dhleacht custaim.

5.   Chun críocha mhír 4, déanfar na táirgí seo a leanas, ar a laghad, a mheas mar tháirgí a thagann faoi réim na catagóire do tháirgí íogaire: teicstílí agus éadaí (HS 2007 ceannteidil 5204, 5205, 5206, 5207, 5408, 5508, 5509, 5510, 5511), leictreonaic tomhaltóra (HS 2007 ceannteidil 8521, 8528), gluaisteáin paisinéara (HS 2007 ceannteidil 870321, 870322, 870323, 870324, 870331, 870332, 870333) agus, freisin, na táirgí sin sa liosta breise arna tharraingt suas i gcomhréir le hAirteagal 11.

Airteagal 4

Imeachtaí a thionscnamh

1.   Déanfar imscrúdú a thionscnamh arna iarraidh sin do Bhallstát, d’aon duine dlítheanach nó d’aon chomhlachas nach bhfuil pearsantacht dhlítheanach aige, ag gníomhú dóibh thar ceann thionscal an Aontais, nó ar fhéintionscnamh an Choimisiúin más dealraitheach don Choimisiún go bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann, arna chinneadh ar bhonn na bhfachtóirí dá dtagraítear in Airteagal 5(5), le bheith ina húdar maith le tionscnamh den sórt sin.

2.   Beidh san iarraidh ar imscrúdú a thionscnamh fianaise go bhfuil na coinníollacha maidir le forchur an bhirt coimirce a leagtar amach in Airteagal 2(1) á gcomhlíonadh. De ghnáth, beidh an fhaisnéis seo a leanas san iarraidh: ráta agus méid an mhéadaithe ar allmhairí i ndáil leis an táirge lena mbaineann, arna shloinneadh i dtéarmaí iomlánacha agus i dtéarmaí coibhneasta, an sciar den mhargadh baile a ghlacann na hallmhairí méadaithe, na hathruithe ar an leibhéal díolacháin, an táirgeacht, an táirgiúlacht, úsáid acmhainne, brabúis agus caillteanais, agus fostaíocht.

Féadfar imscrúdú a thionscnamh freisin i gcás ina dtagann borradh ar allmhairí nach dtarlaíonn ach i mBallstát amháin nó i roinnt Ballstát, ar choinníoll go bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann go bhfuil na coinníollacha maidir le tionscnamh á gcomhlíonadh, de réir mar a chinntear ar bhonn na bhfachtóirí dá dtagraítear in Airteagal 5(5).

3.   Cuirfidh Ballstát an Coimisiún ar an eolas más dealraitheach go léiríonn treochtaí san allmhairiú ón gCóiré go bhfuil gá le bearta coimirce. Beidh ar áireamh san fhaisnéis sin an fhianaise atá ar fáil agus a chinntear ar bhonn na bhfachtóirí dá dtagraítear in Airteagal 5(5). Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin ar aghaidh chuig na Ballstáit go léir.

4.   Rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis na Ballstáit láithreach má fhaightear iarraidh de bhun mhír 1 nó má dhéanann an Coimisiún breithniú maidir le himscrúdú a thionscnamh ar a thionscnamh féin. Déanfar an comhairliúchán leis na Ballstáit laistigh d’ocht lá oibre tar éis don Choimisiún an iarraidh nó an fhaisnéis a sheoladh, faoi mar a fhoráiltear i mír 1 agus i mír 3 faoi seach den Airteagal seo, agus déanfar an comhairliúchán laistigh den Choiste dá dtagraítear in Airteagal 14. Más rud é go ndealraíonn sé, tar éis an chomhairliúcháin, go bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann, de réir mar a chinntear ar bhonn na bhfachtóirí dá dtagraítear in Airteagal 5(5), le go bhfuil údar maith le himeacht a thionscnamh, foilseoidh an Coimisiún fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Déanfar an tionscnamh laistigh d’aon mhí amháin ón tráth a bhfaighfear an iarraidh de bhun mhír 1.

5.   Maidir leis an bhfógra dá dtagraítear i mír 4:

(a)

tabharfar achoimre ann ar an bhfaisnéis a fuarthas agus ceanglófar leis go ndéanfar an fhaisnéis ábhartha uile a chur chuig an gCoimisiún;

(b)

luafar ann an tréimhse ar laistigh di a fhéadfaidh páirtithe leasmhara a gcuid tuairimí a chur in iúl i scríbhinn agus faisnéis a thíolacadh, más rud é go bhfuil na tuairimí agus an fhaisnéis sin le cur san áireamh le linn an imscrúdaithe;

(c)

luafar ann an tréimhse ar laistigh di a fhéadfaidh páirtithe leasmhara iarratas a dhéanamh ar éisteacht ó bhéal a fháil os comhair an Choimisiúin i gcomhréir le hAirteagal 5(9).

6.   Féadfar an fhianaise a bhailítear chun imeachtaí a thionscnamh i gcomhréir le hAirteagal 14.2 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh a úsáid freisin le haghaidh imscrúduithe a dhéanfar d’fhonn bearta coimirce a fhorchur i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha a shonraítear san Airteagal seo, go háirithe le linn na chéad tréimhse cúig bliana tar éis dháta chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe.

Airteagal 5

An t-imscrúdú

1.   Tar éis an t-imeacht a thionscnamh, cuirfidh an Coimisiún tús le himscrúdú. Tosóidh an tréimhse, amhail mar a leagtar amach i mír 3, ar an lá a bhfoilseofar an cinneadh chun imscrúdú a thionscnamh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.   Féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar na Ballstáit faisnéis a sholáthar agus déanfaidh na Ballstáit cibé bearta is gá chun éifeacht a thabhairt d’aon iarraidh den sórt sin. Más rud é gur faisnéis de chineál leasa ghinearálta í an fhaisnéis sin, agus nach faisnéis rúnda í de réir bhrí Airteagal 12, cuirfear leis na comhaid neamhrúnda í, faoi mar a fhoráiltear i mír 8.

3.   Aon uair is féidir, cuirfear an t-imscrúdú i gcrích laistigh de shé mhí tar éis é a thionscnamh. Féadfar an teorainn ama sin a fhadú trí mhí in imthosca eisceachtúla, amhail líon neamhghnách ard páirtithe a bheith ann nó staideanna casta margaidh. Déanfaidh an Coimisiún fógra a thabhairt do na páirtithe leasmhara go léir i dtaobh aon fhadaithe den sórt sin agus míneoidh sé na cúiseanna leis an bhfadú sin.

4.   Lorgóidh an Coimisiún an fhaisnéis uile a mheasann sé a bheith riachtanach chun cinneadh a dhéanamh maidir leis na coinníollacha atá leagtha amach in Airteagal 2(1), agus, i gcás ina measann sé gurb iomchuí, féachfaidh sé leis an bhfaisnéis sin a fhíorú.

5.   Agus an t-imscrúdú á dhéanamh, déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar na fachtóirí ábhartha go léir de chineál oibiachtúil agus inchainníochtaithe, ar fachtóirí iad a bhfuil baint acu le staid thionscal an Aontais, go háirithe ráta agus méid an mhéadaithe ar allmhairí an táirge lena mbaineann, i dtéarmaí iomlánacha agus i dtéarmaí coibhneasta, an sciar sin den mhargadh baile a ghlacann na hallmhairí méadaithe, na hathruithe ar an leibhéal díolacháin, an táirgeacht, an táirgiúlacht, úsáid acmhainne, brabúis agus caillteanais, agus fostaíocht. Ní liosta iomlán é an liosta sin agus d’fhéadfadh an Coimisiún fachtóirí ábhartha eile a chur san áireamh i gcomhair a chinnidh i dtaobh an bhfuil mórdhíobháil nó bagairt mhórdhíobhála ann, amhail stoic, praghsanna, fáltas ar chaipiteal a úsáidtear, sreabhadh airgid, agus fachtóirí eile is cúis le mórdhíobháil, nó a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le mórdhíobháil, nó a bhagraíonn a bheith ina gcúis le mórdhíobháil do thionscal an Aontais.

6.   Féadfaidh páirtithe leasmhara a bheidh tar éis teacht chun cinn de bhun Airteagal 4(5)(b), agus féadfaidh ionadaithe na Cóiré, ar iarraidh a dhéanamh i scríbhinn, iniúchadh a dhéanamh ar an bhfaisnéis uile a chuirtear ar fáil don Choimisiún i dtaca leis an imscrúdú, seachas doiciméid inmheánacha arna n-ullmhú ag údaráis an Aontais nó ag údaráis na mBallstát, ar choinníoll go bhfuil an fhaisnéis sin ábhartha maidir le tíolacadh a gcáis agus nach faisnéis rúnda atá ann de réir bhrí Airteagal 12 agus ar choinníoll go bhfuil sí á húsáid ag an gCoimisiún san imscrúdú. Féadfaidh páirtithe leasmhara a bheidh tar éis teacht chun cinn a gcuid tuairimí i leith na faisnéise a chur in iúl don Choimisiún. Déanfar na tuairimí sin a chur san áireamh i gcás ina bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann chun tacú leo.

7.   Áiritheoidh an Coimisiún go mbeidh na sonraí uile agus an staidreamh go léir a úsáidtear don imscrúdú ar fáil, sothuigthe, trédhearcach agus infhíoraithe.

8.   Áiritheoidh an Coimisiún, a luaithe a bheidh an creat teicniúil is gá ann, go mbeidh rochtain ar líne faoi chosaint pasfhocail ann don chomhad neamhrúnda (“ardán ar líne”), agus déanfaidh sé bainistiú air sin, agus is tríd sin a scaipfear an fhaisnéis go léir atá ábhartha agus nach bhfuil faoi rún, de réir bhrí Airteagal 12. Tabharfar rochtain ar an ardán ar líne sin do na páirtithe leasmhara san imscrúdú agus, chomh maith leis sin, do na Ballstáit agus do Pharlaimint na hEorpa.

9.   Tabharfaidh an Coimisiún éisteacht do na páirtithe leasmhara, go háirithe i gcás ina bhfuil iarratas i scríbhinn déanta acu laistigh den tréimhse a bheidh leagtha síos san fhógra a fhoilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, ar iarratas é ina léireofar gur dóigh iarbhír go ndéanfaidh toradh an imscrúdaithe difear dóibh agus go bhfuil cúiseanna speisialta ann le héisteacht ó bhéal thabhairt dóibh.

Tabharfaidh an Coimisiún éisteacht do na páirtithe sin ar ócáidí eile má tá cúiseanna speisialta ann le héisteacht a thabhairt dóibh arís.

10.   Nuair nach soláthraítear faisnéis laistigh de na teorainneacha ama a bheidh socraithe ag an gCoimisiún, nó nuair a chuirtear isteach go mór ar an imscrúdú, féadfar na cinntí a dhéanamh ar bhonn na bhfíoras a bheidh ar fáil. I gcás ina bhfaighidh an Coimisiún amach go ndearna aon pháirtí leasmhar nó aon tríú páirtí faisnéis bhréagach nó mhíthreorach a sholáthar dó, déanfaidh sé neamhshuim den fhaisnéis sin agus féadfaidh sé úsáid a bhaint as na fíorais atá ar fáil.

11.   Tabharfaidh an Coimisiún fógra i scríbhinn don Chóiré faoi imscrúdú a thionscnamh agus rachaidh sé i gcomhairle leis an gCóiré chomh luath roimh ré agus is indéanta sula ndéanfaidh sé beart coimirce a chur i bhfeidhm, d’fhonn athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfaisnéis a eascraíonn ón imscrúdú agus d’fhonn tuairimí faoin mbeart a mhalartú.

Airteagal 6

Réamhbhearta faireachais

1.   I gcás ina bhfuil an treocht maidir le hallmhairí táirge de thionscnamh na Cóiré de chineál a fhágann go bhféadfadh ceann de na staideanna dá dtagraítear in Airteagal 2 agus in Airteagal 3 leanúint aisti, féadfar allmhairiú an táirge sin a chur faoi réir réamhbheart faireachais.

2.   Má tharlaíonn borradh ar allmhairiú táirgí atá sna hearnálacha íogaire agus nach dtarlaíonn sé ach i mBallstát amháin nó i roinnt Ballstát, féadfaidh an Coimisiún réamhbhearta faireachais a thabhairt isteach.

3.   Déanfaidh an Coimisiún réamhbhearta faireachais a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 14(2).

4.   Beidh tréimhse theoranta bailíochta ag réamhbhearta faireachais. Mura bhforáiltear a mhalairt, scoirfidh siad de bheith bailí ag deireadh an dara tréimhse sé mhí tar éis na chéad sé mhí tar éis na bearta a thabhairt isteach.

Airteagal 7

Bearta coimirce sealadacha a fhorchur

1.   In imthosca criticiúla ina mbeadh moill ina cúis le damáiste a bheadh deacair a leigheas, déanfar bearta coimirce sealadacha a chur i bhfeidhm de bhun réamhchinnidh, ar bhonn na bhfachtóirí dá dtagraítear in Airteagal 5(5), go bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann go bhfuil méadú tagtha ar allmhairí táirge de thionscnamh na Cóiré de thoradh dleachta custaim a laghdú nó a dhíchur faoin gComhaontú, agus go bhfuil allmhairí den sórt sin ina gcúis le mórdhíobháil, nó ina gcúis le bagairt mórdhíobhála, do thionscal an Aontais.

Glacfaidh an Coimisiún bearta sealadacha i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 14(2). I gcásanna ina bhfuil mórchúiseanna práinne ann, lena n-áirítear an cás dá dtagraítear i mír 2, glacfaidh an Coimisiún bearta coimirce sealadacha atá infheidhme láithreach, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 14(4).

2.   I gcás ina n-iarrfaidh Ballstát go ndéanfadh an Coimisiún idirghabháil láithreach agus i gcás ina mbeidh na coinníollacha a leagtar amach i mír 1 comhlíonta, déanfaidh an Coimisiún cinneadh laistigh de chúig lá oibre tar éis dó an iarraidh a fháil.

3.   Ní bheidh feidhm ag bearta sealadacha ar feadh tréimhse is faide ná 200 lá.

4.   I gcás ina n-aisghairfear na bearta coimirce sealadacha toisc go léirítear san imscrúdú nach bhfuil na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 2(1) comhlíonta, déanfar aon dleacht custaim a bailíodh mar thoradh ar na bearta sealadacha sin a aisíoc go huathoibríoch.

5.   Beidh feidhm ag na bearta dá dtagraítear san Airteagal seo maidir le gach táirge a chuirtear i saorchúrsaíocht tar éis theacht i bhfeidhm na mbeart sin. Ní dhéanfaidh na bearta sin, áfach, cosc a chur le táirgí atá faoi bhealach chuig an Aontas cheana féin a scaoileadh le haghaidh saorchúrsaíochta ar choinníoll nach féidir ceann scríbe na dtáirgí sin a athrú.

Airteagal 8

Foirceannadh an imscrúdaithe agus an imeachta gan bearta a dhéanamh

1.   I gcás ina léiríonn na fíorais, faoi mar a shuífear go críochnaitheach iad, nach bhfuil na coinníollacha atá leagtha amach in Airteagal 2(1) á gcomhlíonadh, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 14(3), cinneadh a ghlacadh lena bhfoirceanntar an t-imscrúdú agus an t-imeacht.

2.   Déanfaidh an Coimisiún, ag féachaint go cuí do chosaint faisnéise rúnda de réir bhrí Airteagal 12, tuarascáil a phoibliú ina leagfar amach a chinntí agus na conclúidí réasúnaithe ar thángthas orthu maidir le gach saincheist chuí fíorais agus dlí.

Airteagal 9

Bearta cinntitheacha a fhorchur

1.   I gcás ina léiríonn na fíorais, faoi mar a shuífear go críochnaitheach iad, go bhfuil na coinníollacha atá leagtha amach in Airteagal 2(1) á gcomhlíonadh, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 14(3), cinneadh a ghlacadh lena ndéanfar bearta coimirce cinntitheacha a fhorchur.

2.   Déanfaidh an Coimisiún, ag féachaint go cuí do chosaint faisnéise rúnda de réir bhrí Airteagal 12, tuarascáil a phoibliú ina mbeidh achoimre ar na fíorais ábharthacha agus ar na nithe atá ábhartha don chinneadh.

Airteagal 10

Ré na mbeart coimirce agus athbhreithniú orthu

1.   Ní leanfaidh beart coimirce de bheith i bhfeidhm ach amháin go ceann cibé tréimhse ama a mbeidh gá léi chun an mhórdhíobháil a chosc nó a leigheas agus chun coigeartú a éascú. Ní rachaidh an tréimhse sin thar dhá bhliain, mura rud é go bhfadaítear faoi mhír 3 í.

2.   Go dtí go bhfaightear toradh an athbhreithnithe, leanfaidh beart coimirce de bheith i bhfeidhm i rith aon tréimhse fadaithe.

3.   Féadfar, mar eisceacht, tréimhse thosaigh birt coimirce a fhadú dhá bhliain ar a mhéad ar choinníoll go gcinntear go leanann an beart coimirce de bheith riachtanach chun mórdhíobháil a chosc nó a leigheas agus chun coigeartú a éascú, agus ar choinníoll go bhfuil fianaise ann go bhfuil coigeartú á dhéanamh i dtionscal an Aontais.

4.   Déanfar faduithe a ghlacadh i gcomhréir le nósanna imeachta an Rialacháin seo is infheidhme i leith imscrúduithe agus úsáid á baint as na nósanna imeachta céanna leo sin a úsáidtear le haghaidh na mbeart tosaigh.

Ní fhéadfaidh ré iomlán an bhirt coimirce dul thar cheithre bliana, agus aon bheart sealadach san áireamh.

5.   Ní chuirfear beart coimirce i bhfeidhm tar éis dheireadh na hidirthréimhse ach amháin le toiliú na Cóiré.

Airteagal 11

Nós imeachta maidir le cur i bhfeidhm Airteagal 14 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh

1.   Chun Airteagal 14 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh a chur i bhfeidhm, déanfaidh an Coimisiún faireachán géar ar na hathruithe ar staidreamh ábhartha ar allmhairiú agus onnmhairiú, de réir luacha agus más iomchuí de réir cainníochtaí, agus déanfaidh sé na sonraí sin a roinnt go tráthrialta le Parlaimint na hEorpa, leis an gComhairle agus le tionscail an Aontais lena mbaineann, agus tuairisceoidh sé a chuid cinntí dóibh. Cuirfear tús leis an bhfaireachán ar dháta chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe agus déanfar na sonraí a roinnt ar bhonn démhíosúil.

De bhreis ar na línte taraife atá in Airteagal 14.1 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar le tionscal an Aontais, liosta línte taraife ríthábhachtacha a tharraingt suas, ar línte taraife iad nach mbaineann go sonrach le hearnáil na ngluaisteán ach atá tábhachtach maidir le monarú carr agus earnálacha gaolmhara eile. Déanfar faireachán sonrach a chur i gcrích mar a leagtar síos in Airteagal 14.1 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh.

2.   Arna iarraidh sin do Bhallstát, nó ar thionscnamh ón gCoimisiún, déanfaidh an Coimisiún scrúdú láithreach i dtaobh an bhfuiltear ag comhlíonadh na gcoinníollacha chun Airteagal 14 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh a agairt agus tuairisceoidh sé a chuid cinntí laistigh de 10 lá oibre ón iarraidh sin a fháil. Tar éis comhairliúchán faoi chuimsiú an choiste speisialta dá dtagraítear sa tríú fomhír d’Airteagal 207(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, iarrfaidh an Coimisiún comhairliúcháin leis an gCóiré aon uair a chomhlíontar coinníollacha Airteagal 14 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh. Measfaidh an Coimisiún go bhfuil na coinníollacha sin comhlíonta, inter alia, nuair a shroichtear na tairseacha atá luaite i mír 3 den Airteagal seo.

3.   Measfar go bhfuil difríocht 10 phointe céatadáin “suntasach” chun críocha chur i bhfeidhm mhír 2.1(a) d’Airteagal 14 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh nuair atá measúnú á dhéanamh ar an ráta méadaithe allmhairithe páirteanna nó comhchodanna isteach sa Chóiré i gcomparáid leis an ráta méadaithe onnmhairithe tháirgí críochnaithe ón gCóiré go dtí an tAontas. Measfar go bhfuil méadú 10 % “suntasach” chun críocha chur i bhfeidhm mhír 2.1(b) d’Airteagal 14 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh nuair atá measúnú á dhéanamh ar an méadú ar onnmhairiúchán táirgí críochnaithe ón gCóiré go dtí an tAontas, arna shloinneadh i dtéarmaí iomlánacha nó i gcoibhneas le táirgeacht an Aontais. Féadfar a mheas freisin, ar bhonn gach cáis ar leith, go bhfuil méaduithe atá faoi bhun na dtairseach sin “suntasach”.

Airteagal 12

Rúndacht

1.   Ní dhéanfar faisnéis a fhaightear de bhun an Rialacháin seo a úsáid ach amháin chun na críche ar ina leith a iarradh í.

2.   Ní dhéanfar faisnéis ar bith de ghné rúnda a fhaightear de bhun an Rialacháin seo, ná aon fhaisnéis a sholáthraítear ar bhonn rúnda agus a fhaightear de bhun an Rialacháin seo, a nochtadh gan cead sonrach a fháil ó sholáthróir na faisnéise sin.

3.   I ngach iarraidh ar rúndacht, luafar na cúiseanna leis an bhfaisnéis a bheith rúnda. Más rud é, áfach, nach mian le soláthróir na faisnéise an fhaisnéis a phoibliú ná nochtadh na faisnéise i dtéarmaí ginearálta nó i bhfoirm achoimre a údarú agus go ndealraíonn sé nach bhfuil údar maith leis an iarraidh ar rúndacht, féadfar neamhshuim a dhéanamh den fhaisnéis lena mbaineann.

4.   Ar chaoi ar bith, measfar go bhfuil faisnéis faoi rún más dóigh go ndéanfadh nochtadh na faisnéise dochar suntasach do sholáthróir nó d’fhoinse na faisnéise sin.

5.   Ní fhágfaidh mír 1 go mír 4 nach bhféadfaidh údaráis an Aontais tagairt a dhéanamh d’fhaisnéis ghinearálta agus, go háirithe, do chúiseanna ar a bhfuil cinntí a dhéantar de bhun an Rialacháin seo bunaithe. Mar sin féin, cuirfidh na húdaráis sin san áireamh leas dlisteanach na ndaoine nádúrtha agus na ndaoine dlítheanacha lena mbaineann ar mian leo nach nochtfar a gcuid rún gnó.

Airteagal 13

Tuarascáil

1.   Poibleoidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil maidir le cur i bhfeidhm agus cur chun feidhme an Chomhaontaithe. Beidh ar áireamh sa tuarascáil sin, faisnéis faoi ghníomhaíochtaí na gcomhlachtaí éagsúla atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe agus as na hoibleagáidí a eascraíonn as an gComhaontú a chomhall, lena n-áirítear oibleagáidí maidir le bacainní ar an trádáil.

2.   Déileálfaidh ranna speisialta den tuarascáil le comhall na n-oibleagáidí faoi Chaibidil 13 den Chomhaontú agus le gníomhaíochtaí an Ghrúpa Chomhairligh Baile agus Fhóram na Sochaí Sibhialta.

3.   Déanfar achoimre ar an staidreamh agus ar na hathruithe ar an trádáil leis an gCóiré a thabhairt sa tuarascáil freisin. Déanfar torthaí an fhaireacháin ar aisíocaíocht dleachta a lua go sonrach.

4.   Beidh faisnéis sa tuarascáil maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo.

5.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa, laistigh de mhí amháin ó phoibliú na tuarascála ag an gCoimisiún, a iarraidh ar an gCoimisiún teacht chuig cruinniú ad hoc de choiste freagrach na Parlaiminte chun aon saincheisteanna a bhaineann le cur chun feidhme an Chomhaontaithe a chur i láthair agus a mhíniú.

Airteagal 14

An nós imeachta coiste

1.   Déanfaidh an Coiste a bhunaítear le hAirteagal 4(1) de Rialachán (CE) Uimh. 260/2009 ón gComhairle an 26 Feabhra 2009 maidir le comhrialacha maidir le hallmhairí (6) cúnamh a thabhairt don Choimisiún. Beidh an Coiste sin ina Choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

3.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.

4.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 8 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011, i gcomhar le hAirteagal 4 den Rialachán sin.

5.   Ní dhéanann mír 2, mír 3 ná mír 4 dochar, in aon slí, d’fheidhmiú na cumhachta a bhunaítear in Airteagal 11 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle.

Airteagal 15

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ó dháta chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe, de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 15.10 den Chomhaontú sin. Foilseofar fógra in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh ina sonrófar dáta chur i bhfeidhm an Chomhaontaithe.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 11 Bealtaine 2011.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

J. BUZEK

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

GYŐRI E.


(1)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Feabhra 2011 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 11 Aibreán 2011.

(2)  Níor foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

(3)  Níor foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.

(4)  IO L 406, 30.12.2006, lch. 1.

(5)  IO L 55, 28.2.2011, lch. 13.

(6)  IO L 84, 31.3.2009, lch. 1.


IARSCRÍBHINN I

RÁITEAS ÓN gCOIMISIÚN

Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcomhaontú ar an gcéad léamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir leis an Rialachán um Choimircí.

De réir mar a shamhlaítear sa Rialachán, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil bhliantúil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis an gComhaontú Saorthrádála (CST) idir an AE agus an Chóiré agus beidh sé toilteanach aon saincheisteanna a eascróidh as cur chun feidhme an Chomhaontaithe a phlé le coiste freagrach Pharlaimint na hEorpa.

I ndáil leis sin, is mian leis an gCoimisiún an méid seo a leanas a thabhairt dá aire:

(a)

Déanfaidh an Coimisiún faireachán géar ar an mbealach a ndéanann an Chóiré a gealltanas maidir le saincheisteanna rialála, lena n-áirítear go háirithe na gealltanais a bhaineann le rialacháin theicniúla in earnáil na ngluaisteán, a chur chun feidhme. Áireofar leis an bhfaireachán sin gnéithe uile na mbacainní neamhtharaife agus déanfar torthaí an fhaireacháin a dhoiciméadú agus a thuairisciú do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

(b)

Leagfaidh an Coimisiún béim ar leith chomh maith ar chur chun feidhme éifeachtach na ngealltanas i gCaibidil 13 den CST (Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe) maidir le saothar agus leis an gcomhshaol. I ndáil leis sin, lorgóidh an Coimisiún comhairle ón nGrúpa Comhairleach Baile, ar grúpa é ina mbeidh ionadaithe ó eagraíochtaí gnó, ó cheardchumainn agus ó eagraíochtaí neamhrialtasacha. Déanfar cur chun feidhme Chaibidil 13 den CST a dhoiciméadú go cuí agus a thuairisciú do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

Aontaíonn an Coimisiún freisin go bhfuil sé tábhachtach cosaint éifeachtach a sholáthar i gcás ina dtagann borradh go tobann ar allmhairí in earnálacha íogaire, lena n-áirítear gluaisteáin bheaga. Áireofar gluaisteáin, teicstílí agus leictreonaic tomhaltóra san fhaireachán ar earnálacha íogaire. I ndáil leis sin, tugann an Coimisiún dá aire gur féidir a mheas gur margadh ábhartha é earnáil na ngluaisteán beag chun críche imscrúdaithe coimirce.

Tugann an Coimisiún dá aire go gceanglófaí le hainmniú criosanna próiseála amach i Leithinis na Cóiré, i gcomhréir le forálacha Airteagal 12 den Phrótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh, go mbeadh comhaontú idirnáisiúnta ann idir na Páirtithe nár mhór do Pharlaimint na hEorpa a toiliú a thabhairt ina leith. Coinneoidh an Coimisiún an Pharlaimint go hiomlán ar an eolas maidir le pléití an Choiste i leith na gCriosanna Próiseála amach i Leithinis na Cóiré.

Ar deireadh, tugann an Coimisiún dá aire freisin go n-áiritheoidh sé, má chinneann sé, de bharr imthosca eisceachtúla, ré an imscrúdaithe a fhadú de bhun Airteagal 5(3), nach rachaidh uainiú fadaithe den sórt sin thar dháta éaga aon bheart sealadach arna dtabhairt isteach de bhun Airteagal 7.


IARSCRÍBHINN II

DEARBHÚ COMHPHÁIRTEACH

Aontaíonn an Coimisiún agus Parlaimint na hEorpa ar an tábhacht a bhaineann le dlúthchomhar le linn faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Saorthrádála (CST) idir an AE agus an Chóiré agus an Rialacháin um Choimircí. Chuige sin aontaíonn siad maidir leis an méid seo a leanas:

I gcás ina nglacfaidh Parlaimint na hEorpa moladh chun imscrúdú coimirce a thionscnamh, déanfaidh an Coimisiún scrúdú cúramach i dtaobh an bhfuil na coinníollacha faoin Rialachán maidir le tionscnamh ex-officio á gcomhlíonadh. I gcás ina measann an Coimisiún nach bhfuil na coinníollacha á gcomhlíonadh, déanfaidh sé tuarascáil a thíolacadh do choiste freagrach Pharlaimint na hEorpa ina mbeidh míniú ar na fachtóirí go léir atá ábhartha maidir le tionscnamh an imscrúdaithe sin.

Arna iarraidh sin do choiste freagrach Pharlaimint na hEorpa, déanfaidh an Coimisiún aon ábhair shonracha imní a thuairisciú di maidir le cur chun feidhme a gealltanas ag an gCóiré i leith beart neamhtharaife nó i leith Chaibidil 13 (Trádáil agus Forbairt Inbhuanaithe) CST.


31.5.2011   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/28


RIALACHÁN (AE) Uimh. 512/2011 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 11 Bealtaine 2011

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle lena ndéantar scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe don tréimhse ón 1 Eanáir 2009 go dtí an 31 Nollaig 2011 a chur i bhfeidhm

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 207(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Ó 1971, tá fabhair thrádála á ndeonú ag an Aontas do thíortha i mbéal forbartha, faoi chuimsiú a Scéime Ginearálaithe Fabhar (“GSP”). Rinneadh an GSP a chur chun feidhme trí roinnt Rialachán i ndiaidh a chéile lena ndearnadh scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe (“an scéim”) a chur i bhfeidhm agus ba thréimhsí feidhme trí bliana a bhí i gceist leis na Rialacháin sin de ghnáth i ngach cás.

(2)

Bunaíodh an scéim reatha le Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle (2) agus beidh feidhm aige go dtí an 31 Nollaig 2011. Ba cheart go n-áiritheofaí leis an Rialachán seo go leanfaidh oibriú na scéime d’fheidhm a bheith aige tar éis an dáta sin.

(3)

Ba cheart go mbeadh aon fheabhsuithe a dhéanfar ar an scéim amach anseo bunaithe ar thogra ón gCoimisiún le haghaidh rialacháin nua (“an chéad Rialachán eile”) agus ba cheart go ndéanfaí aon nithe ábhartha a chur san áireamh sa rialachán sin ar nithe iad a bhaineann le héifeachtacht Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 a mhéid a bhaineann le cuspóirí na scéime a bhaint amach. Maidir leis an gcéad Rialachán eile, ba cheart go n-áireofaí ann na leasuithe is gá chun éifeachtacht leanúnach na scéime a áirithiú. Ina theannta sin, tá sé sár-riachtanach go gcuirfí san áireamh sa togra ón gCoimisiún staidrimh sonraí trádála, nár tháinig chun bheith le fáil ach i mí Iúil 2010, maidir le hallmhairí a chumhdaítear leis an scéim don tréimhse lena n-áirítear an bhliain 2009, ar bliain í inar tháinig laghdú géar ar an trádáil dhomhanda, lena n-áirítear trádáil tíortha i mbéal forbartha. Tá sé chomh tábhachtach céanna a áirithiú go dtabharfar fógra leordhóthanach d’oibreoirí eacnamaíocha agus do thíortha is tairbhithe maidir leis na hathruithe atá le tabhairt isteach leis an gcéad Rialachán eile.Ar na cúiseanna sin, ní leor tréimhse feidhme Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 atá fágtha chun go mbeidh an Coimisiún in ann togra a tharraingt suas agus chun go mbeifear in ann an chéad Rialachán eile a ghlacadh ina dhiaidh sin i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach. Mar sin féin, is inmhianaithe leanúnachas a áirithiú maidir le hoibriú na scéime tar éis an 31 Nollaig 2011 go dtí an tráth a nglacfar an chéad Rialachán eile agus a mbeidh feidhm aige.

(4)

Níor cheart go mbeadh tréimhse an fhadaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 gan teorainn. Dá dhroim sin, agus chun an t-am is gá a sholáthar le haghaidh an nós imeachta reachtaigh trína nglacfar an scéim nua, ba cheart tréimhse feidhme an Rialacháin sin a fhadú go dtí an 31 Nollaig 2013. I gcás ina dtiocfaidh an chéad Rialachán eile chun bheith infheidhme roimh an dáta sin, ba cheart tréimhse an fhadaithe a ghiorrú dá réir sin.

(5)

Tá gá le roinnt leasuithe teicniúla ar Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 chun comhchuibheas agus leanúnachas a áirithiú i ndáil le hoibriú na scéime.

(6)

Maidir le tíortha i mbéal forbartha a chomhlíonann critéir cháilitheachta an tsocraithe speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialú (GSP+), ba cheart go mbeidís in ann tairbhe a bhaint as na fabhair tharaife bhreise faoin socrú sin, más rud é go gcinneann an Coimisiún, arna iarraidh sin do na tíortha sin faoin 31 Deireadh Fómhair 2011 nó faoin 30 Aibreán 2013, an socrú speisialta dreasachta a dheonú dóibh faoin 15 Nollaig 2011 nó faoin 15 Meitheamh 2013 faoi seach. Maidir le tíortha i mbéal forbartha ar deonaíodh tairbhí dóibh cheana faoin socrú speisialta dreasachta de thoradh Chinneadh 2008/938/CE ón gCoimisiún an 9 Nollaig 2008 maidir le liosta na dtíortha is tairbhithe a cháilíonn le haghaidh an tsocraithe speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialú, dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle (3), agus de thoradh Chinneadh 2010/318/AE ón gCoimisiún an 9 Meitheamh 2010 maidir leis na tíortha is tairbhithe a cháilíonn le haghaidh an tsocraithe speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialú don tréimhse ón 1 Iúil 2010 go dtí an 31 Nollaig 2011, dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle (4), ba cheart go gcoimeádfaidís an stádas sin le linn fhadú na scéime reatha.

(7)

Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 a leasú dá réir sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 leis seo mar a leanas:

(1)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:

(2)

Sa dara fomhír d’Airteagal 8(2) cuirtear isteach na pointí seo a leanas:

“(c)

chun críche Airteagal 9(1)(a)(iii) — iad sin atá le fáil an 1 Meán Fómhair 2010, arna sloinneadh mar mheán bliantúil thar thrí bliana as a chéile;

(d)

chun críche Airteagal 9(1)(a)(iv) — iad sin atá le fáil an 1 Meán Fómhair 2012, arna sloinneadh mar mheán bliantúil thar thrí bliana as a chéile.”;

(3)

Leasaítear Airteagal 9 mar a leanas:

(a)

i bpointe (a) de mhír 1, cuirtear an méid seo a leanas i ndiaidh phointe (ii):

“nó

(iii)

faoin 31 Deireadh Fómhair 2011, chun go ndeonófar an socrú speisialta dreasachta di amhail ón 1 Eanáir 2012;

(iv)

faoin 30 Aibreán 2013, chun go ndeonófar an socrú speisialta dreasachta di amhail ón 1 Iúil 2013;”;

(b)

leasaítear mír 3 mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara habairt:

“Maidir le tíortha a ndéantar an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialú a dheonú dóibh ar bhonn iarrata faoi mhír 1(a)(i), ní bheidh sé de cheangal orthu iarraidh a thíolacadh faoi mhír 1(a)(ii), faoi 1(a)(iii) ná faoi 1(a)(iv).”;

(ii)

cuirtear isteach an fhomhír seo a leanas:

“Maidir le tíortha a ndéantar an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialú a dheonú dóibh ar bhonn iarrata faoi mhír 1(a)(ii), ní bheidh sé de cheangal orthu iarraidh a thíolacadh faoi mhír 1(a)(iii) ná faoi mhír 1(a)(iv). Maidir le tíortha a ndéantar an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialú a dheonú dóibh ar bhonn iarrata faoi mhír 1(a)(iii), ní bheidh sé de cheangal orthu iarraidh a thíolacadh faoi mhír 1(a)(iv).”;

(4)

Leasaítear Airteagal 10(3) mar a leanas:

(a)

cuirtear isteach an focal “nó” ag deireadh phointe (b);

(b)

cuirtear na pointí seo a leanas leis:

“(c)

faoin 15 Nollaig 2011, i gcás iarrata faoi Airteagal 9(1)(a)(iii); nó

(d)

faoin 15 Meitheamh 2013, i gcás iarrata faoi Airteagal 9(1)(a)(iv).”;

(5)

In Airteagal 32(2), cuirtear na focail “an 31 Nollaig 2013 nó go dtí dáta a leagfar síos sa chéad Rialachán eile, cibé acu is túisce” in ionad na bhfocal “an 31 Nollaig 2011”.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 11 Bealtaine 2011.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

J. BUZEK

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

GYŐRI E.


(1)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 24 Márta 2011 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 14 Aibreán 2011.

(2)  IO L 211, 6.8.2008, lch. 1.

(3)  IO L 334, 12.12.2008, lch. 90.

(4)  IO L 142, 10.6.2010, lch. 10.


31.5.2011   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/30


RIALACHÁN (AE) Uimh. 513/2011 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 11 Bealtaine 2011

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 114 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach (3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Sa tuarascáil chríochnaitheach ó ghrúpa Ardleibhéil saineolaithe a foilsíodh an 25 Feabhra 2009, ar grúpa é a raibh Jacques de Larosière ina Chathaoirleach air agus a d'oibrigh faoi shainordú ón gCoimisiún, thángthas ar an gconclúid gur ghá creat maoirseachta na hearnála airgeadais laistigh den Aontas Eorpach a neartú chun an riosca agus an déine a bhainfeadh le géarchéimeanna airgeadais sa todhchaí a laghdú. Moladh sa tuarascáil athchóirithe fadréimseacha a dhéanamh ar an struchtúr maoirseachta. Tháinig an grúpa saineolaithe ar an gconclúid freisin gur cheart Córas Eorpach Maoirseoirí Airgeadais (CEMA) a chruthú arbh é a bheadh ann ná trí Údarás Maoirseachta Eorpacha — ceann amháin le haghaidh earnáil na baincéireachta, ceann amháin le haghaidh earnáil an árachais agus na bpinsean ceirde agus ceann amháin le haghaidh earnáil na n-urrús agus na margaí — agus mhol an grúpa go ndéanfaí Comhairle Eorpach um Riosca Sistéamach a chruthú.

(2)

Ina Theachtaireacht an 4 Márta 2009, dar teideal “Driving European Recovery”, mhol an Coimisiún dréachtreachtaíocht a thabhairt ar aghaidh chun an CEMA a chruthú agus ina Theachtaireacht an 27 Bealtaine 2009, dar teideal “European Financial Supervision”, soláthraíodh tuilleadh mionsonraí faoin struchtúr a d'fhéadfaí a chur ar chreat maoirseachta nua den sórt sin, agus chuir sé béim ar an tsainiúlacht a ghabhann le maoirseacht na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa.

(3)

Mhol an Chomhairle Eorpach, ina conclúidí an 19 Meitheamh 2009, go mbunófaí an CEMA arbh é a bheadh ann ná gréasán maoirseoirí airgeadais náisiúnta agus iad ag obair in éineacht le trí Údarás Maoirseachta Eorpacha nua. Ba cheart go mbeadh an CEMA dírithe ar cháilíocht agus ar chomhsheasmhacht na maoirseachta náisiúnta a uasghrádú, ar fhormhaoirseacht ar ghrúpaí trasteorann a neartú trí choláistí maoirseachta a chur ar bun agus leabhar aonair rialacha Eorpacha a bhunú a bheadh infheidhme maidir le gach rannpháirtí margaidh airgeadais sa mhargadh inmheánach. D'áitigh an Chomhairle Eorpach go tréan gur cheart go mbeadh cumhachtaí maoirseachta ag an Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí i dtaca le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa. Ina theannta sin, ba cheart go gcoimeádfadh an Coimisiún a inniúlacht chun na Conarthaí a fhorfheidhmiú, go háirithe Caibidil I de Theideal VII den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) maidir leis na comhrialacha ar iomaíocht i gcomhréir leis na forálacha arna nglacadh chun na rialacha sin a chur chun feidhme.

(4)

Le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (4), bunaíodh an tÚdarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (ÚEUM).

(5)

Ba cheart raon feidhme inniúlacht ÚEUM a shainiú go soiléir chun gur féidir le rannpháirtithe margaidh airgeadais an t–údarás inniúil i réimse gníomhaíochta na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa a shainaithint. Ba cheart inniúlacht ghinearálta a thabhairt do ÚEUM faoi Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (5) maidir le hábhair a bhaineann le clárúchán agus le maoirsiú leanúnach a dhéanamh ar ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa atá cláraithe.

(6)

Ba cheart go mbeadh ÚEUM freagrach go heisiach as clárúchán agus as maoirseacht na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa san Aontas. I gcás ina ndéanann ÚEUM cúraimí sonracha a tharmligean chuig údaráis inniúla, ba cheart go leanfadh ÚEUM de bheith freagrach go dlíthiúil. Ba cheart go mbeadh ceannairí na n-údarás inniúil, agus daoine eile d’fhoireann na n-údarás sin, rannpháirteach sa phróiseas cinnteoireachta laistigh de ÚEUM i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, agus iad ag gníomhú mar chomhaltaí de chomhlachtaí de chuid ÚEUM, amhail a mboird maoirseoirí nó a bpainéil inmheánacha. Ba cheart go mbeadh an chumhacht eisiach ag ÚEUM chun comhaontuithe um chomhar a thabhairt chun críche maidir le faisnéis a mhalartú le húdaráis mhaoirseachta de chuid tríú tíortha. Sa mhéid go bhfuil na húdaráis inniúla rannpháirteach sa phróiseas cinnteoireachta laistigh de ÚEUM, nó nuair atá cúraimí á bhforghníomhú acu thar ceann ÚEUM, ba cheart go mbeidís cumhdaithe leis na comhaontuithe sin um chomhar.

(7)

Maidir le feidhmiú an mhargaidh agus cosaint infheisteoirí, d’fhéadfadh mórán breisluacha a bheith ag gabháil le trédhearcacht na faisnéise a thugann eisitheoir ionstraime airgeadais rátáilte don ghníomhaireacht rátála creidmheasa atá ceaptha. Ba cheart breithniú a dhéanamh, dá bhrí sin, i dtaobh conas is fearr is féidir trédhearcacht na faisnéise is bonn do rátálacha na n-ionstraimí airgeadais go léir a leathnú. Ar an gcéad dul síos, is é is dócha a leanfadh as nochtadh na faisnéise sin do ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa eile atá cláraithe nó deimhnithe ná an iomaíocht idir gníomhaireachtaí rátála creidmheasa a mhéadú, toisc go bhféadfadh, go háirithe, méadú ar líon na rátálacha gan iarraidh teacht as. Leis na rátálacha gan iarraidh sin a eisiúint, ba cheart go spreagfaí úsáid níos mó ná rátáil amháin in aghaidh na hionstraime airgeadais. Is dócha freisin, go mbeadh sé seo ina chabhair maidir le coinbhleachtaí leasa féidearthacha a sheachaint, go háirithe faoin tsamhail ina n-íocann an t-eisitheoir, agus ba cheart go gcuirfeadh sé feabhas ar cháilíocht na rátálacha. Ar an dara dul síos, d’fhéadfadh sé tarlú, trí nochtadh na faisnéise sin don mhargadh iomlán, go méadófaí cumas na n-infheisteoirí a gcuid anailísí riosca féin a fhorbairt trína ndícheall cuí féin a bhunú ar an bhfaisnéis bhreise sin. D’fhéadfadh sé gurbh é a thiocfadh as nochtadh den sórt sin ná laghdú ar a mhéid a bheifí ag brath ar rátálacha creidmheasa arna n-eisiúint ag gníomhaireachtaí rátála creidmheasa. Chun na cuspóirí bunúsacha sin a bhaint amach, ba cheart don Choimisiún measúnú níos grinne a dhéanamh ar na saincheisteanna sin trí thuilleadh breithnithe a dhéanamh ar raon feidhme iomchuí na hoibleagáide maidir le nochtadh, ag féachaint don tionchar ar na margaí urrúsúcháin áitiúla, ar thuilleadh comhagallaimh leis na páirtithe leasmhara, ar fhaireachán a dhéanamh ar na forbairtí margaidh agus ar na forbairtí rialála, agus ar an taithí atá faighte ag dlínsí eile. I bhfianaise an mheasúnaithe sin, ba cheart don Choimisiún tograí reachtacha iomchuí a chur ar aghaidh. Le measúnú agus tograí an Choimisiúin, ba cheart go gceadófaí sainiú a dhéanamh ar oibleagáidí nua trédhearcachta ar an tslí is iomchuí chun déanamh de réir leas an phobail agus ar shlí is comhsheasmhaí i dtaca le cosaint infheisteoirí.

(8)

Ós rud é go n-úsáidtear rátálacha creidmheasa ar fud an Aontais, ní hé an t–idirdhealú traidisiúnta idir an t–údarás inniúil baile agus na húdaráis inniúla eile ná an úsáid a bhaineann coláistí as comhordú maoirseachta an struchtúr is iomchuí chun gníomhaireachtaí rátála creidmheasa a mhaoirsiú. Ó bunaíodh ÚEUM, ní gá a thuilleadh an struchtúr sin a choimeád ar bun. Ba cheart, dá bhrí sin, an próiseas clárúcháin a shruthlíniú agus ba cheart na teorainneacha ama a laghdú dá réir.

(9)

Ba cheart go mbeadh ÚEUM freagrach as clárúchán agus as maoirsiú leanúnach na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa ach níor cheart go mbeadh sé freagrach as formhaoirsiú a dhéanamh ar úsáideoirí na rátálacha creidmheasa. Ba cheart, dá bhrí sin, go leanfadh na húdaráis inniúla arna n-ainmniú faoin reachtaíocht earnála ábhartha chun maoirseacht a dhéanamh ar institiúidí creidmheasa, ar ghnólachtaí infheistíochta, ar ghnóthais árachais, ar ghnóthais athárachais, ar ghnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS), ar institiúidí um sholáthar maidir le scor ceirde agus ar chistí infheistíochta malartacha de bheith freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar úsáid na rátálacha creidmheasa ag na hinstitiúidí agus ag na heintitis airgeadais sin a ndéantar maoirseacht orthu ar an leibhéal náisiúnta i gcomhthéacs agus chun críche chur i bhfeidhm na dtreoracha eile maidir le seirbhísí airgeadais, i gcomhthéacs agus chun críche úsáid ratálacha creidmheasa i réamheolairí.

(10)

Tá gá le hionstraim éifeachtach chun caighdeáin theicniúla rialála chomhchuibhithe a bhunú chun cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 a éascú i gcleachtas laethúil agus chun machaire réidh agus cosaint leordhóthanach infheisteoirí agus tomhaltóirí a áirithiú ar fud an Aontais. Ós rud é gur comhlacht é a bhfuil saineolas thar a bheith speisialaithe aige, is éifeachtúil agus is iomchuí forbairt dréachtchaighdeán teicniúil rialála a chur ar iontaoibh ÚEUM.

(11)

I réimse na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa, ba cheart go gcuirfeadh ÚEUM dréachtchaighdeáin theicniúla rialála faoi bhráid an Choimisiúin maidir leis an bhfaisnéis atá le soláthar ag gníomhaireacht rátála creidmheasa le linn di iarratas a dhéanamh ar chlárúchán, maidir leis an bhfaisnéis nach mór do ghníomhaireacht rátála creidmheasa a sholáthar le haghaidh an iarratais ar dheimhniúchán agus le haghaidh measúnaithe ar a tábhacht shistéamach do chobhsaíocht airgeadais nó do shláine na margaí airgeadais, maidir le tíolacadh na faisnéise nach mór do ghníomhaireacht rátála creidmheasa a nochtadh, lena n-áirítear struchtúr, formáid, modh agus tréimhse tuairiscithe, i dtaca leis an measúnú ar chomhlíonadh na gceanglas a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009, ar thaobh na modheolaíochtaí rátála creidmheasa, agus maidir le hinneachar agus le formáid an tuairiscithe thréimhsiúil ar shonraí rátála atá le hiarraidh ó ghníomhaireacht rátála creidmheasa chun críche na maoirseachta leanúnaí ag ÚEUM. I gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, ba cheart don Choimisiún tacú leis na dréachtchaighdeáin theicniúla rialála sin chun éifeacht cheangailteach dhlíthiúil a thabhairt dóibh. Le linn a chuid caighdeán teicniúil rialála a fhorbairt, ba cheart do ÚEUM breithniú a dhéanamh ar na treoirlínte arna n-eisiúint cheana féin ag Coiste na Rialálaithe Urrús Eorpacha maidir le hinneachar Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus na treoirlínte sin a nuashonrú, más iomchuí agus más gá sin.

(12)

I réimsí nach gcumhdaítear le caighdeáin theicniúla rialála, ba cheart go mbeadh sé de chumhacht ag ÚEUM treoirlínte neamhcheangailteacha a eisiúint agus a nuashonrú maidir le saincheisteanna a bhaineann le cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009.

(13)

Chun a dhualgais a chomhlíonadh go héifeachtach, ba cheart go mbeadh ÚEUM in ann gach faisnéis atá riachtanach a éileamh, trí iarratas simplí nó trí chinneadh, ar ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa, ar dhaoine a bhfuil baint acu le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa, ar eintitis rátáilte agus ar thríú páirtithe gaolmhara, ar thríú páirtithe a bhfuil feidhmeanna oibríochtúla eisfhoinsithe chucu ag gníomhaireachtaí rátála creidmheasa agus ar dhaoine a bhfuil gaolmhaireacht nó baint dhlúth shubstainteach ar shlí eile acu le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa nó le gníomhaíochtaí rátála creidmheasa. Ba cheart go gcumhdófaí leis an ngrúpa daoine is déanaí atá luaite, mar shampla, foireann gníomhaireachta rátála creidmheasa nach bhfuil baint dhíreach acu le gníomhaíochtaí rátála ach a bhféadfadh faisnéis thábhachtach a bheith acu maidir le cás sonrach, mar thoradh ar a bhfeidhm laistigh den ghníomhaireacht rátála creidmheasa. D'fhéadfadh sé go mbeadh gnólachtaí a sholáthair seirbhísí don ghníomhaireacht rátála creidmheasa san áireamh sa chatagóir sin freisin. Níor cheart go mbeadh gnóthais a bhaineann úsáid as na rátálacha creidmheasa san áireamh sa chatagóir sin. Más rud é go n-éilíonn ÚEUM an fhaisnéis sin trí iarratas simplí, ní bheidh sé d'oibleagáid ar an seolaí an fhaisnéis a sholáthar, ach i gcás ina ndéanfaidh sé amhlaidh dá dheoin féin, níor cheart go mbeadh an fhaisnéis a sholáthraítear mícheart ná míthreorach. Ba cheart an fhaisnéis sin a chur ar fáil gan mhoill.

(14)

Chun a chumhachtaí maoirseachta a fheidhmiú go héifeachtach, ba cheart go mbeadh ÚEUM in ann imscrúduithe agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh.

(15)

Ba cheart do na húdaráis inniúla aon fhaisnéis a éilítear de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 a chur in iúl agus ba cheart dóibh cuidiú agus comhoibriú leis ÚEUM. Ba cheart go gcomhoibreodh ÚEUM agus na húdaráis inniúla go dlúth freisin leis na húdaráis inniúla earnála atá freagrach as maoirsiú na ngnóthas dá dtagraítear in Airteagal 4(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009. Ba cheart go mbeadh ÚEUM in ann cúraimí maoirseachta sonracha a tharmligean chuig údarás inniúil Ballstáit, mar shampla i gcás ina bhfuil gá le heolas agus taithí ar choinníollacha áitiúla chun cúram maoirseachta a chur i gcrích, ar eolas é agus taithí í a bhfuil fáil níos éasca orthu ar an leibhéal náisiúnta. Áirítear i measc na gcúraimí ar cheart go bhféadfaí iad a tharmligean, cúraimí sonracha imscrúdúcháin agus cigireachtaí ar an láthair. Sula ndéantar na cúraimí a tharmligean, ba cheart do ÚEUM dul i gcomhairle leis an údarás inniúil ábhartha maidir leis na coinníollacha mionsonraithe a bhaineann le cúraimí a tharmligean amhlaidh, lena n-áirítear raon feidhme an chúraim atá le tarmligean, an clár ama a bheidh i gceist chun an cúram a chur i gcrích agus tarchur faisnéise riachtanaí ag ÚEUM agus chuig ÚEUM. Ba cheart go ndéanfadh ÚEUM na húdaráis atá inniúil maidir le cur i gcrích cúraim tharmligthe a chúiteamh i gcomhréir le rialachán maidir le táillí ar rialachán é a ghlacfaidh an Coimisiún trí ghníomh tarmligthe. Níor cheart go mbeadh ÚEUM in ann tarmligean a dhéanamh i gcás na cumhachta chun cinntí a ghlacadh maidir le clárúchán.

(16)

Is gá a áirithiú go mbeidh na húdaráis inniúla in ann a iarraidh go ndéanfaidh ÚEUM scrúdú i dtaobh an bhfuil na coinníollacha maidir le tarraingt siar clárúcháin gníomhaireachta rátála creidmheasa á gcomhlíonadh agus a iarraidh go ndéanfaidh ÚEUM úsáid rátálacha a chur ar fionraí i gcás ina meastar go bhfuil sárú tromchúiseach agus seasmhach á dhéanamh ag gníomhaireacht rátála creidmheasa ar Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009. Ba cheart do ÚEUM na hiarrataí sin a mheasúnú agus aon bhearta iomchuí a dhéanamh.

(17)

Ba cheart go mbeadh ÚEUM in ann na híocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a fhorchur chun go gcuirfí iallach ar ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa deireadh a chur le sárú, faisnéis iomlán arna éileamh ag ÚEUM a sholáthar nó glacadh le himscrúdú nó le cigireacht ar an láthair.

(18)

Ba cheart go mbeadh ÚEUM in ann fíneálacha a ghearradh freisin ar ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa, i gcás ina gcinneann sé go bhfuil siad tar éis Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 a shárú d'aon ghnó nó le faillí. Ba cheart fíneálacha a ghearradh de réir leibhéal tromchúise na sáruithe. Ba cheart na sáruithe a roinnt ina ngrúpaí éagsúla ar cheart fíneálacha sonracha a chionroinnt ina leith. Chun an fhíneáil a bhaineann le sárú sonrach a ríomh, ba cheart do ÚEUM úsáid a bhaint as modheolaíocht dhá chéim arbh é a bheadh ann méid bunúsach a shocrú agus an méid bunúsach sin a choigeartú, más gá, faoi chomhéifeachtaí áirithe. Ba cheart an méid bunúsach a chinneadh trí láimhdeachas bliantúil na gníomhaireachta rátála creidmheasa lena mbaineann a chur san áireamh agus ba cheart go ndéanfaí na coigeartuithe tríd an méid bunúsach a mhéadú nó a laghdú trí na comhéifeachtaí ábhartha a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an Rialachán seo.

(19)

Leis an Rialachán seo, bunaítear comhéifeachtaí atá nasctha le himthosca géaraitheacha agus le himthosca maolaitheacha chun go dtabharfaí na huirlisí is gá do ÚEUM chun cinneadh a dhéanamh ar fhíneáil a bheadh comhréireach le tromchúis sáraithe arna dhéanamh ag gníomhaireacht rátála creidmheasa, agus na himthosca ar fúthu a rinneadh an sárú á gcur san áireamh.

(20)

Sula ndéanfar cinneadh maidir le fíneálacha a ghearradh nó íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a fhorchur, ba cheart do ÚEUM an deis a thabhairt do na daoine atá faoi réir na n-imeachtaí éisteacht a fháil chun urraim a thabhairt dá gcearta maidir le cosaint.

(21)

Ba cheart go leanfadh na Ballstáit de bheith inniúil chun rialacha a leagan síos agus a chur chun feidhme maidir le pionóis is infheidhme i ndáil le sárú ar oibleagáid na n-institiúidí airgeadais agus na n-eintiteas eile gan ach rátálacha creidmheasa arna n-eisiúint ag gníomhaireachtaí rátála creidmheasa atá cláraithe i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 a úsáid chun críocha rialála.

(22)

Níor cheart go gcruthódh an Rialachán seo fasach ar dá réir a ghearrfadh na hÚdaráis Mhaoirseachta Eorpacha pionóis airgeadais nó pionóis neamhairgeadais ar rannpháirtithe margaidh airgeadais nó ar ghnóthais eile i dtaca le cineálacha eile gníomhaíochta.

(23)

Ba cheart go staonfadh ÚEUM ó fhíneálacha nó íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a ghearradh más rud é, maidir le héigiontú nó le ciontú roimhe sin a éiríonn as fíorais chomhionanna nó as fíorais atá comhionann lena chéile go substaintiúil, go bhfuil feidhm res judicata bainte amach aige mar thoradh ar imeachtaí coiriúla faoin dlí náisiúnta.

(24)

Ba cheart go mbeadh cinntí ÚEUM lena ngearrtar fíneálacha agus íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis infhorfheidhmithe agus ba cheart go ndéanfaí forfheidhmiú na gcinntí sin a rialú le rialacha nós imeachta shibhialta atá i bhfeidhm sa Stát ar ina chríoch a dhéantar an forfheidhmiú. Níor cheart go mbeadh rialacha nós imeachta choiriúil san áireamh i rialacha nós imeachta shibhialta, ach ba cheart go mbeadh sé indéanta rialacha nós imeachta riaracháin a áireamh iontu.

(25)

I gcás sáraithe arna dhéanamh ag gníomhaireacht rátála creidmheasa, ba cheart go mbeadh sé de chumhacht ag ÚEUM raon beart maoirseachta a dhéanamh, lena n-áirítear a cheangal ar an ngníomhaireacht rátála creidmheasa deireadh a chur leis an sárú, úsáid na rátálacha creidmheasa chun críocha rialála a chur ar fionraí, an ghníomhaireacht rátála creidmheasa a thoirmeasc go sealadach ó rátálacha creidmheasa a eisiúint agus, mar rogha dheireanach, an clárúchán a tharraingt siar i gcás ina mbeidh sárú tromchúiseach, nó sárú arís agus arís eile, déanta ag an ngníomhaireacht rátála creidmheasa ar fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009, ach níor cheart go mbeadh na bearta maoirseachta teorannaithe do na nithe sin. Ba cheart go gcuirfeadh ÚEUM na bearta maoirseachta i bhfeidhm agus cineál agus tromchúis an tsáraithe á gcur san áireamh, agus ba cheart go ndéanfaí prionsabal na comhréireachta a urramú leo. Sula ndéanfaidh ÚEUM cinneadh maidir le bearta maoirseachta, ba cheart dó an deis a thabhairt do na daoine atá faoi réir na n-imeachtaí éisteacht a fháil chun urraim a thabhairt dá gcearta maidir le cosaint.

(26)

Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear, go háirithe, le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus leis na traidisiúin bhunreachtúla sna Ballstáit. Dá réir sin, ba cheart an Rialachán seo a léiriú agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na cearta agus leis na prionsabail sin, lena n-áirítear na cearta agus na prionsabail sin a bhaineann le saoirse an phreasa agus le saoirse cainte sna meáin chumarsáide agus, mar chuid den cheart ginearálta chun triail chóir a fháil, an ceart chun ateangaireachta agus aistriúcháin dóibh siúd nach labhraíonn nó nach dtuigeann teanga na n-imeachtaí.

(27)

Ar chúiseanna a bhaineann le deimhneacht dhlíthiúil, is iomchuí bearta idirthréimhseacha soiléire a leagan síos maidir le comhaid agus le doiciméid oibre a tharchur ó na húdaráis inniúla chuig ÚEUM.

(28)

Maidir le clárúchán gníomhaireachta rátála creidmheasa arna dheonú ag údarás inniúil, ba cheart go leanfadh sé de bheith bailí ar fud an Aontais tar éis na cumhachtaí maoirseachta a aistriú ó na húdaráis inniúla chuig ÚEUM.

(29)

Ba cheart go gcumhachtófaí don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE chun na critéir maidir le measúnú a dhéanamh ar choibhéis creata rialála agus maoirseachta tríú tíre a shonrú tuilleadh nó a leasú chun forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh, go gcumhachtófaí dó rialachán a ghlacadh maidir le táillí agus le rialacha mionsonraithe i dtaca le fíneálacha agus íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis, agus go gcumhachtófaí dó na hiarscríbhinní a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 a leasú. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go ndéanfadh an Coimisiún comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear comhairliúchán ar leibhéal saineolaithe.

(30)

Nuair atá gníomhartha tarmligthe á n-ullmhú agus á dtarraingt suas, ba cheart go n-áiritheodh an Coimisiún tarchur luath agus tarchur leanúnach faisnéise faoi dhoiciméid ábhartha chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

(31)

Ba cheart go mbeadh trí mhí ó dháta an fhógra ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle chun agóid a dhéanamh i gcoinne gnímh tharmligthe. Ar thionscnamh ó Pharlaimint na hEorpa nó ón gComhairle, ba cheart go bhféadfaí an tréimhse sin a fhadú trí mhí i ndáil le hábhair shuntasacha imní. Ba cheart go bhféadfadh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle freisin a chur in iúl do na hinstitiúidí eile go bhfuil sé ar intinn acu gan agóidí a dhéanamh. Is iomchuí go háirithe go ndéanfaí luathfhormheas den sórt sin ar ghníomhartha tarmligthe nuair is gá feidhmiú de réir spriocamanna, mar shampla i gcás ina bhfuil tráthchláir ann sa bhunghníomh ar dá réir nach mór don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

(32)

Sa Dearbhú maidir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, a cuireadh i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Idir-rialtasaí a ghlac Conradh Liospóin, thug an Chomhdháil dá haire go bhfuil sé ar intinn ag an gCoimisiún, i gcomhréir lena chleachtas seanbhunaithe, leanúint de dhul i gcomhairle le saineolaithe arna gceapadh ag na Ballstáit, agus dréachtghníomhartha tharmligthe i réimse na seirbhísí airgeadais á n-ullmhú aige.

(33)

Maidir le Treoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 1995 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (6), tá feidhm aici i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009.

(34)

Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (7), tá sé infheidhme go hiomlán maidir le próiseáil sonraí pearsanta chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009.

(35)

Ós rud é nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon creat maoirseachta éifeachtúil agus éifeachtach a chur ar bun do ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa trí mhaoirseacht na ngníomhaíochtaí rátála creidmheasa san Aontas a chur faoi chúram aon údaráis maoirseachta amháin, rud á fhágfaidh go mbeidh pointe teagmhála amháin ann do ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa agus go n-áiritheofar cur i bhfeidhm comhsheasmhach na rialacha le haghaidh gníomhaireachtaí rátála creidmheasa, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr dá bhrí sin, de dhroim struchtúr uile-Eorpach agus thionchar uile-Eorpach na ngníomhaíochtaí rátála creidmheasa atá le maoirsiú, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

(36)

Ba cheart dá bhrí sin Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasuithe

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 leis seo mar a leanas:

(1)

in Airteagal 3(1), cuirtear isteach na pointí seo a leanas:

“(p)

ciallaíonn ‘údaráis inniúla’ na húdaráis arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir le hAirteagal 22;

(q)

ciallaíonn ‘reachtaíocht earnála’ gníomhartha dlí an Aontais dá dtagraítear sa chéad fhomhír d'Airteagal 4(1);

(r)

ciallaíonn ‘údaráis inniúla earnála’ na húdaráis inniúla náisiúnta arna n-ainmniú faoin reachtaíocht ábhartha earnála chun maoirseacht a dhéanamh ar institiúidí creidmheasa, ar ghnólachtaí infheistíochta, ar ghnóthais árachais, ar ghnóthais athárachais, ar ghnóthais i gcomhair comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS) agus ar institiúidí um chóir ar scor ceirde agus ar chistí infheistíochta malartacha.”;

(2)

leasaítear Airteagal 4 mar a leanas:

(a)

i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

“1.   Ní fhéadfaidh institiúidí creidmheasa mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2006/48/CE, gnólachtaí infheistíochta mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2004/39/CE, gnóthais árachais a thagann faoi réir an Chéad Treoir 73/239/CEE ón gComhairle an 24 Iúil 1973 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le tosú agus le saothrú ghnó an árachais dhírigh seachas árachas saoil (8), gnóthais árachais neamhshaoil mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2002/83/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Samhain 2002 maidir le hárachas saoil (9), gnóthais athárachais mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2005/68/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2005 maidir le hathárachas (10), gnóthais i gcomhair comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS) mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2009/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir le comhordú dlíthe, rialachán agus forálacha riaracháin a bhaineann le gnóthais i gcomhair comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITS) (11), institiúidí um chóir ar scor gairme mar a shainmhínítear iad i dTreoir 2003/41/CE agus cistí infheistíochta malartacha rátálacha creidmheasa a úsáid chun críocha rialála ach amháin más rud é go bhfuil siad eisithe ag gníomhaireachtaí rátála creidmheasa atá bunaithe san Aontas agus go bhfuil siad cláraithe i gcomhréir leis an Rialachán seo.

(b)

leasaítear mír 3 mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b), phointe (c) agus phointe (d):

“(b)

tá sé fíoraithe ag an ngníomhaireacht rátála creidmheasa go gcomhlíonann an tslí a seolann gníomhaireacht rátála creidmheasa tríú tír gníomhaíochtaí rátála creidmheasa, as a leanann eisiúint na rátála creidmheasa a bhfuil tacaíocht le tabhairt di, ceanglais atá chomh docht céanna ar a laghad leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 6 go hAirteagal 12 agus go bhfuil sí in ann é sin a léiriú ar bhonn leanúnach don Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (12) (ÚEUM);

(c)

níl teorainn le cumas ÚEUM measúnú agus faireachán a dhéanamh ar an tslí a gcomhlíonann an ghníomhaireacht rátála creidmheasa atá bunaithe i dtríú tír na ceanglais dá dtagraítear i bpointe (b);

(d)

cuireann an ghníomhaireacht rátála creidmheasa an fhaisnéis go léir is gá ar fáil do ÚEUM arna iarraidh sin dó lena chur ar chumas ÚEUM maoirseacht a dhéanamh ar bhonn leanúnach ar an tslí a gcomhlíontar ceanglais an Rialacháin seo;

(ii)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (h):

“(h)

is ann do shocrú iomchuí comhair idir ÚEUM agus údarás maoirseachta ábhartha na gníomhaireachta rátála creidmheasa atá bunaithe i dtríú tír. Áiritheoidh ÚEUM go sonrófar an méid seo a leanas, ar a laghad, sa socrú comhair sin:

(i)

an sásra don mhalartú faisnéise idir ÚEUM agus údarás maoirseachta ábhartha na gníomhaireachta rátála creidmheasa atá bunaithe i dtríú tír; agus

(ii)

na nósanna imeachta a bhaineann le comhordú na ngníomhaíochtaí maoirseachta lena chur ar chumas ÚEUM faireachán a dhéanamh ar bhonn leanúnach ar na gníomhaíochtaí rátála creidmheasa as a leanann eisiúint rátála chreidmheasa ar tugadh tacaíocht di.”;

(3)

leasaítear Airteagal 5 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   Féadfaidh an ghníomhaireacht rátála creidmheasa dá dtagraítear i mír 1 iarratas a dhéanamh ar dheimhniúchán. Cuirfear an t-iarratas faoi bhráid ÚEUM i gcomhréir leis na forálacha ábhartha d'Airteagal 15.”;

(b)

i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:

“3.   Scrúdóidh ÚEUM an t-iarratas ar dheimhniúchán agus déanfaidh sé cinneadh ina thaobh i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha amach in Airteagal 16. Beidh an cinneadh ar dheimhniúchán bunaithe ar na critéir atá leagtha amach i bpointe (a) go pointe (d) de mhír 1 den Airteagal seo.”;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

“4.   Féadfaidh an ghníomhaireacht rátála creidmheasa dá dtagraítear i mír 1 iarratas a dhéanamh freisin ina n-iarrfar í a dhíolmhú:

(a)

ar bhonn gach cáis ar leithligh, ó chuid de na ceanglais nó ó na ceanglais go léir atá leagtha amach i Roinn A d’Iarscríbhinn I agus in Airteagal 7(4) a chomhlíonadh más rud é go bhfuil an ghníomhaireacht rátála creidmheasa in ann a léiriú, i bhfianaise chineál, scála agus chastacht a gnó agus i bhfianaise chineál agus raon eisiúna a rátálacha creidmheasa, nach bhfuil na ceanglais comhréireach;

(b)

ón gceanglas a bheith i láthair go fisiceach san Aontas i gcás ina mbeadh ualach rómhór ag gabháil le ceanglas den sórt sin, agus go mbeadh an ceanglas sin díréireach, i bhfianaise chineál, scála agus chastacht a gnó agus i bhfianaise chineál agus raon eisiúna a rátálacha creidmheasa.

Déanfaidh an ghníomhaireacht rátála creidmheasa iarratas ar dhíolúine faoi phointe (a) nó faoi phointe (b) den chéad fhomhír a thíolacadh i dteannta an iarratais ar dheimhniúchán. Nuair atá an t-iarratas sin á mheas, breithneoidh ÚEUM méid na gníomhaireachta rátála creidmheasa dá dtagraítear i mír 1, ag féachaint do chineál, scála agus castacht a gnó agus do chineál agus raon eisiúna a rátálacha creidmheasa, mar aon le tionchar na rátálacha creidmheasa a eisíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa ar chobhsaíocht airgeadais agus ar shláine na margaí airgeadais i gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit. Ar bhonn na mbreithnithe sin, féadfaidh ÚEUM díolúine den sórt sin a dheonú don ghníomhaireacht rátála creidmheasa dá dtagraítear i mír 1.”;

(d)

scriostar mír 5;

(e)

i mír 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír:

“Chun na forbairtí sna margaí airgeadais a chur san áireamh, déanfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 38a, agus faoi réir choinníollacha Airteagal 38b agus Airteagal 38c, bearta a ghlacadh chun na critéir a leagtar amach i bpointe (a), i bpointe (b) agus i bpointe (c) den dara fomhír den mhír seo a shonrú tuilleadh nó a leasú.”;

(f)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7 agus mhír 8:

“7.   Bunóidh ÚEUM comhaontuithe comhair le húdaráis mhaoirseachta ábhartha tríú tíortha ar ina leith a meastar go bhfuil a gcreataí dlí agus maoirseachta coibhéiseach leis an Rialachán seo i gcomhréir le mír 6. Sonrófar leis na socruithe sin an méid seo a leanas, ar a laghad:

(a)

an sásra don mhalartú faisnéise idir ÚEUM agus údaráis mhaoirseachta ábhartha na dtríú tíortha lena mbaineann; agus

(b)

na nósanna imeachta maidir le comhordú na ngníomhaíochtaí maoirseachta.

8.   Beidh feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 20 agus ag Airteagal 24 i leith gníomhaireachtaí deimhnithe rátála creidmheasa agus i leith rátálacha creidmheasa a eisíonn siad.”;

(4)

in Airteagal 6, leasaítear mír 3 mar a leanas:

(a)

sa chéad fhomhír, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda réamhráití:

“3.   Arna iarraidh sin ag gníomhaireacht rátála creidmheasa, féadfaidh ÚEUM gníomhaireacht rátála creidmheasa a dhíolmhú ó cheanglais phointe 2, phointe 5 agus phointe 6 de Roinn A d’Iarscríbhinn I agus ó cheanglais Airteagal 7(4) a chomhlíonadh más rud é go bhfuil an ghníomhaireacht rátála creidmheasa in ann a léiriú nach bhfuil na ceanglais sin comhréireach, i bhfianaise chineál, scála agus chastacht a gnó agus cineál agus raon eisiúna na rátálacha creidmheasa sin, agus:”;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

“I gcás grúpa gníomhaireachtaí rátála creidmheasa, áiritheoidh ÚEUM gurb ann do cheann amháin ar a laghad de na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa sa ghrúpa nach bhfuil díolmhaithe ó cheanglais phointe 2, phointe 5 agus phointe 6 de Roinn A d’Iarscríbhinn I agus ó Airteagal 7(4) a chomhlíonadh.”;

(5)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 9:

“Airteagal 9

Eisfhoinsiú

Ní dhéanfar eisfhoinsiú ar fheidhmeanna oibríochtúla tábhachtacha ar shlí ina ndéanfaí dochar go hábhartha do cháilíocht rialú inmheánach na gníomhaireachta rátála creidmheasa agus do chumas ÚEUM maoirseacht a dhéanamh ar chomhlíonadh oibleagáidí faoin Rialachán seo ag an ngníomhaireacht rátála creidmheasa.”;

(6)

in Airteagal 10, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:

“6.   Ní bhainfidh gníomhaireacht rátála creidmheasa úsáid as ainm ÚEUM nó ainm aon údaráis inniúil ar shlí ina léireofaí nó ina dtabharfaí le tuiscint gur thacaigh ÚEUM nó aon údarás inniúil leis na rátálacha creidmheasa nó le haon ghníomhaíochtaí rátála creidmheasa de chuid na gníomhaireachta rátála creidmheasa nó gur fhormheas sé na nithe sin.”;

(7)

in Airteagal 11, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2 agus mhír 3:

“2.   Déanfaidh gníomhaireacht rátála creidmheasa faisnéis maidir lena cuid sonraí feidhmíochta stairiúla, lena n-áirítear minicíocht aistrithe rátálacha, agus faisnéis maidir le rátálacha creidmheasa a eisíodh san am a caitheadh agus ar athruithe orthu a chur ar fáil i stór lárnach a bhunóidh ÚEUM. Déanfaidh an ghníomhaireacht rátála creidmheasa faisnéis a sholáthar don stór sin ar fhoirm chaighdeánach de réir mar a fhorálann ÚEUM. Áiritheoidh ÚEUM go mbeidh fáil ar an bhfaisnéis sin ag an bpobal agus déanfaidh sé faisnéis achomair ar na príomhfhorbairtí a bhreathnaítear a fhoilsiú ar bhonn bliantúil.

3.   Déanfaidh gníomhaireacht rátála creidmheasa an fhaisnéis a bhaineann le nithe a leagtar amach i bpointe 2 de Chuid II de Roinn E d'Iarscríbhinn I a sholáthar go bliantúil faoin 31 Márta do ÚEUM.”;

(8)

leasaítear Airteagal 14 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

“2.   Beidh an clárúchán éifeachtach i gcríoch iomlán an Aontais ón tráth a mbeidh éifeacht ag an gcinneadh gníomhaireacht rátála creidmheasa a chlárú arna ghlacadh ag ÚEUM, ar cinneadh é dá dtagraítear in Airteagal 16(3) nó Airteagal 17(3).”;

(b)

i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

“Déanfaidh gníomhaireacht rátála creidmheasa, gan aon mhoill mhíchuí, fógra a thabhairt do ÚEUM i dtaobh aon athruithe ábhartha ar na coinníollacha a bhaineann le clárúchán tosaigh, lena n-áirítear brainse a oscailt nó a dhúnadh laistigh den Aontas.”;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4 agus mhír 5:

“4.   Gan dochar d’Airteagal 16 ná d’Airteagal 17, déanfaidh ÚEUM an ghníomhaireacht rátála creidmheasa a chlárú má thagann sé ar an gconclúid mar thoradh ar scrúdú an iarratais go gcomhlíonann an ghníomhaireacht rátála creidmheasa na coinníollacha maidir le rátálacha creidmheasa a eisiúint mar a leagtar amach sa Rialachán seo iad, agus Airteagal 4 agus Airteagal 6 á gcur san áireamh aige.

5.   Ní dhéanfaidh ÚEUM aon cheanglais maidir le clárúchán a fhorchur ar ceanglais iad nach ndéantar foráil ina leith sa Rialachán seo.”;

(9)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 15 go hAirteagal 21:

“Airteagal 15

Iarratas ar chlárúchán

1.   Cuirfidh an ghníomhaireacht rátála creidmheasa iarratas ar chlárúchán faoi bhráid ÚEUM. Beidh faisnéis ar na nithe a leagtar amach in Iarscríbhinn II san áireamh san iarratas.

2.   I gcás ina ndéanann grúpa gníomhaireachtaí rátála creidmheasa iarratas ar chlárúchán, tabharfaidh comhaltaí an ghrúpa sainordú do cheann amháin díobh na hiarratais go léir a chur faoi bhráid ÚEUM thar ceann an ghrúpa. Déanfaidh an ghníomhaireacht rátála creidmheasa dá dtugtar an sainordú sin faisnéis a sholáthar maidir leis na nithe a leagtar amach in Iarscríbhinn II i gcomhair gach comhalta den ghrúpa.

3.   Déanfaidh gníomhaireacht rátála creidmheasa a hiarratas a thíolacadh in aon cheann de theangacha oifigiúla institiúidí an Aontais. Maidir le forálacha Rialachán Uimh. 1 an 15 Aibreán 1958 lena gcinntear na teangacha atá le húsáid ag Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (13), beidh feidhm acu mutatis mutandis maidir le haon chumarsáid eile idir ÚEUM agus na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa agus a bhfoireann.

4.   Laistigh de 20 lá oibre ón iarratas a fháil, déanfaidh ÚEUM measúnú i dtaobh an bhfuil an t-iarratas iomlán. Mura bhfuil an t-iarratas iomlán, déanfaidh ÚEUM spriocdháta a leagan síos faoina mbeidh ar an ngníomhaireacht rátála creidmheasa faisnéis bhreise a sholáthar.

Tar éis a mheasúnú go bhfuil iarratas iomlán, tabharfaidh ÚEUM fógra dá réir don ghníomhaireacht rátála creidmheasa.

Airteagal 16

ÚEUM do scrúdú an iarratais ar chlárúchán gníomhaireachta rátála creidmheasa

1.   Déanfaidh ÚEUM, laistigh de 45 lá oibre ón bhfógra dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 15(4) a fháil, an t-iarratas ar chlárúchán gníomhaireachta rátála creidmheasa a scrúdú agus beidh an scrúdú sin bunaithe ar an tslí a gcomhlíonann an ghníomhaireacht rátála creidmheasa na coinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo.

2.   Féadfaidh ÚEUM tréimhse an scrúdaithe a fhadú 15 lá oibre, go háirithe más rud é, maidir leis an ngníomhaireacht rátála creidmheasa:

(a)

go samhlaíonn sé go dtacóidh sé leis na rátálacha creidmheasa dá dtagraítear in Airteagal 4(3);

(b)

go samhlaíonn sé go mbainfidh sé úsáid as eisfhoinsiú; nó

(c)

go n-iarrann sé díolúine ó chomhlíonadh i gcomhréir le hAirteagal 6(3).

3.   Laistigh de 45 lá oibre ó dháta an fhógra dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 15(4), nó laistigh de 60 lá oibre ón tráth sin i gcás ina bhfuil feidhm ag mír 2 den Airteagal seo, glacfaidh ÚEUM cinneadh lán-réasúnaithe chun clárúchán a dhéanamh nó chun diúltú clárúchán a dhéanamh.

4.   Gabhfaidh éifeacht leis an gcinneadh arna ghlacadh ag ÚEUM de bhun mhír 3 ar an gcúigiú lá oibre tar éis a ghlactha.

Airteagal 17

ÚEUM do scrúdú na n-iarratas ar chlárúchán grúpa gníomhaireachtaí rátála creidmheasa

1.   Déanfaidh ÚEUM, laistigh de 55 lá oibre ó dháta an fhógra dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 15(4), na hiarratais ar chlárúchán grúpa ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa a scrúdú agus beidh an scrúdú sin bunaithe ar an tslí a gcomhlíonann na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa sin na coinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo.

2.   Féadfaidh ÚEUM tréimhse an scrúdaithe a fhadú 15 lá oibre, go háirithe más rud é, maidir le haon cheann de na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa sa ghrúpa:

(a)

go samhlaíonn sé go dtacóidh sé leis na rátálacha creidmheasa dá dtagraítear in Airteagal 4(3);

(b)

go samhlaíonn sé go mbainfidh sé úsáid as eisfhoinsiú; nó

(c)

go n-iarrann sé díolúine ó chomhlíonadh i gcomhréir le hAirteagal 6(3).

3.   Laistigh de 55 lá oibre ó dháta an fhógra dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 15(4), nó laistigh de 70 lá oibre ón tráth sin i gcás ina bhfuil feidhm ag mír 2 den Airteagal seo, glacfaidh ÚEUM cinneadh lán-réasúnaithe aonair chun clárúchán a dhéanamh nó chun diúltú clárúchán a dhéanamh maidir le gach gníomhaireacht rátála creidmheasa ar leith sa ghrúpa.

4.   Gabhfaidh éifeacht leis an gcinneadh arna ghlacadh ag ÚEUM de bhun mhír 3 ar an gcúigiú lá oibre tar éis a ghlactha.

Airteagal 18

Fógra maidir le cinneadh chun gníomhaireacht rátála creidmheasa a chlárú, chun diúltú clárúchán a dhéanamh nó chun clárúchán a tharraingt siar agus liosta na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa atá cláraithe a fhoilsiú

1.   Laistigh de chúig lá oibre ón tráth a nglactar cinneadh faoi Airteagal 16, faoi Airteagal 17 nó faoi Airteagal 20, tabharfaidh ÚEUM fógra faoina chinneadh don ghníomhaireacht rátála creidmheasa lena mbaineann. I gcás ina ndiúltaíonn ÚEUM an ghníomhaireacht rátála creidmheasa a chlárú nó ina dtarraingíonn sé clárúchán na gníomhaireachta rátála creidmheasa siar, soláthróidh sé cúiseanna iomlána lena chinneadh.

2.   Déanfaidh ÚEUM aon chinneadh arna ghlacadh faoi Airteagal 16, faoi Airteagal 17 nó faoi Airteagal 20 a chur in iúl don Choimisiún, don Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach), arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (14) (ÚBE), don Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (15) (ÚEÁPC), do na húdaráis inniúla agus do na húdaráis inniúla earnála.

3.   Déanfaidh ÚEUM liosta gníomhaireachtaí rátála creidmheasa atá cláraithe i gcomhréir leis an Rialachán seo a fhoilsiú ar a láithreán gréasáin. Tabharfar an liosta sin cothrom le dáta laistigh de chúig lá oibre tar éis cinneadh a ghlacadh faoi Airteagal 16, faoi Airteagal 17 nó faoi Airteagal 20. Foilseoidh an Coimisiún an liosta cothrom le dáta sin in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh laistigh de 30 lá tar éis an liosta sin a thabhairt cothrom le dáta.

Airteagal 19

Táillí clárúcháin agus maoirseachta

1.   Gearrfaidh ÚEUM táillí ar na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa i gcomhréir leis an Rialachán seo agus leis an rialachán maidir le táillí dá dtagraítear i mír 2. Cumhdófar leis na táillí sin caiteachas iomlán riachtanach ÚEUM maidir le clárúchán agus maoirseacht gníomhaireachtaí rátála creidmheasa agus aisíoc aon chostas a d'fhéadfadh na húdaráis inniúla a thabhú agus iad i mbun oibre de bhun an Rialacháin seo, go háirithe mar thoradh ar aon tarmligean cúraimí i gcomhréir le hAirteagal 30.

2.   Glacfaidh an Coimisiún rialachán maidir le táillí. Cinnfear go háirithe leis an rialachán sin cineál na dtáillí agus na nithe a bhfuil na táillí dlite ina leith, méid na dtáillí, an tslí a n-íocfar iad agus an tslí a dtabharfaidh ÚEUM aisíocaíocht do na húdaráis inniúla maidir le haon chostais a d'fhéadfaidís a thabhú agus iad i mbun oibre de bhua an Rialacháin seo, go háirithe mar gheall ar aon tarmligean cúraimí i gcomhréir le hAirteagal 30.

Cumhdóidh méid na táille a ghearrtar ar ghníomhaireacht rátála creidmheasa na costais riaracháin go léir agus beidh sé comhréireach le láimhdeachas na gníomhaireachta rátála creidmheasa lena mbaineann.

Déanfaidh an Coimisiún an rialachán maidir le táillí dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh trí bhíthin gnímh tharmligthe i gcomhréir le hAirteagal 38a agus faoi réir choinníollacha Airteagal 38b agus Airteagal 38c.

Airteagal 20

Clárúchán a tharraingt siar

1.   Gan dochar d'Airteagal 24, déanfaidh ÚEUM clárúchán gníomhaireachta rátála creidmheasa a tharraingt siar más rud é, maidir leis an ngníomhaireacht rátála creidmheasa:

(a)

go dtréigeann sí an clárúchán go sainráite nó nach ndearna sí rátálacha creidmheasa ar bith a sholáthar i leith na sé mhí roimhe sin;

(b)

go bhfuair sí an clárúchán trí ráitis bhréagacha a dhéanamh nó ar aon mhodh neamhrialta eile; nó

(c)

nach gcomhlíonann sí na coinníollacha faoinar cláraíodh í a thuilleadh.

2.   Féadfaidh údarás inniúil Ballstáit ina ndéantar na rátálacha creidmheasa arna eisiúint ag an ngníomhaireacht rátála creidmheasa lena mbaineann a úsáid agus a mheasann go bhfuil ceann de na coinníollacha dá dtagraítear i mír 1 comhlíonta a iarraidh go ndéanfaidh ÚEUM scrúdú i dtaobh an bhfuil na coinníollacha maidir le clárúchán na gníomhaireachta rátála creidmheasa lena mbaineann a tharraingt siar comhlíonta. Má chinneann ÚEUM gan clárúchán na gníomhaireachta rátála lena mbaineann a tharraingt siar soláthróidh sé cúiseanna iomlána ina leith sin.

3.   Gabhfaidh éifeacht láithreach ar fud an Aontais leis an gcinneadh maidir le clárúchán a tharraingt siar, ach sin faoi réir na hidirthréimhse chun rátálacha creidmheasa dá dtagraítear in Airteagal 24(4) a úsáid.

CAIBIDIL II

MAOIRSEACHT AG ÚEUM

Airteagal 21

ÚEUM

1.   Gan dochar d'Airteagal 25a, áiritheoidh ÚEUM go gcuirfear an Rialachán seo i bhfeidhm.

2.   I gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 déanfaidh ÚEUM treoirlínte a eisiúint agus a thabhairt cothrom le dáta maidir leis an gcomhar idir ÚEUM, na húdaráis inniúla agus na húdaráis inniúla earnála chun críocha an Rialacháin seo agus chun críocha na reachtaíochta earnála ábhartha, lena n-áirítear na nósanna imeachta agus na coinníollacha mionsonraithe i ndáil le cúraimí a tharmligean.

3.   I gcomhréir le hAirteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010, déanfaidh ÚEUM, i gcomhar le ÚBE agus le ÚEÁPC treoirlínte a eisiúint agus a thabhairt cothrom le dáta faoin 7 Meitheamh 2011 maidir le cur i bhfeidhm na réime tacaíochta faoi Airteagal 4(3) den Rialachán seo.

4.   Faoin 2 Eanáir 2012 déanfaidh ÚEUM dréachtchaighdeáin theicniúla rialála a mbeidh tacaíocht le tabhairt dóibh ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 10 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 a thíolacadh maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

an fhaisnéis atá le soláthar ag gníomhaireacht rátála creidmheasa ina iarratas ar chlárúchán de réir mar a leagtar amach in Iarscríbhinn II;

(b)

an fhaisnéis nach mór don ghníomhaireacht rátála creidmheasa a sholáthar maidir leis an iarratas ar dheimhniúchán agus maidir le measúnú ar a tábhacht shistéamach do chobhsaíocht airgeadais nó do shláine na margaí airgeadais dá dtagraítear in Airteagal 5;

(c)

tíolacadh na faisnéise a nochtfaidh gníomhaireachtaí rátála creidmheasa i gcomhréir le hAirteagal 11(2) agus le pointe 1 de Chuid II de Roinn E d’Iarscríbhinn I, lena n-áirítear struchtúr, formáid, modh agus tréimhse an tuairiscithe;

(d)

maidir leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 8(3), measúnú ar chomhlíonadh na gceanglas sin ar thaobh na modheolaíochtaí rátála creidmheasa;

(e)

inneachar agus formáid tuairiscithe thréimhsiúil ar shonraí rátála atá le hiarraidh ar na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa ar mhaithe le maoirseacht leanúnaí ag ÚEUM.

5.   Déanfaidh ÚEUM tuarascáil ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo a fhoilsiú gach bliain agus den chéad uair faoin 1 Eanáir 2012. Go háirithe, beidh measúnú sa tuarascáil sin ar an tslí a gcuireann na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa atá cláraithe faoin Rialachán seo Iarscríbhinn I chun feidhme.

6.   Déanfaidh ÚEUM tuarascáil a thíolacadh gach bliain do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún maidir le bearta maoirseachta a rinne, agus maidir leis na pionóis a d'fhorchuir, ÚEUM faoin Rialachán seo, lena n-áirítear na fíneálacha agus na híocaíochtaí tréimhsiúla pionóis.

7.   Comhoibreoidh ÚEUM le ÚBE agus le ÚEÁPC le linn a chúraimí a chomhlíonadh aige agus rachaidh sé i gcomhairle le ÚBE agus le ÚEÁPC sula ndéanfaidh sé treoirlínte a eisiúint agus a thabhairt cothrom le dáta agus sula dtíolacfaidh sé dréachtchaighdeáin theicniúla rialála dá dtagraítear i mír 2, i mír 3 agus i mír 4.

(10)

cuirtear isteach an t-airteagal seo a leanas:

“Airteagal 22a

Scrúdú maidir le comhlíonadh oibleagáid na cúltástála

1.   I bhfeidhmiú na maoirseachta leanúnaí a dhéanann sé ar ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa atá cláraithe faoin Rialachán seo, déanfaidh ÚEUM scrúdú tráthrialta maidir le comhlíonadh Airteagal 8(3).

2.   Gan dochar d'Airteagal 23, déanfaidh ÚEUM an méid seo a leanas faoi chuimsiú an scrúdaithe dá dtagraítear i mír 1:

(a)

forfheidhmiú cúltástála ag gníomhaireachtaí rátála creidmheasa a fhíorú;

(b)

anailís a dhéanamh ar thorthaí na cúltástála sin; agus

(c)

a fhíorú go bhfuil próisis i bhfeidhm ag na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa chun torthaí na cúltástála a chur san áireamh ina modheolaíochtaí rátála.”;

(11)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 23 go hAirteagal 27:

“Airteagal 23

Gan cur isteach ar inneachar rátálacha nó ar mhodheolaíochtaí

Le linn a gcuid dualgas faoin Rialachán seo a chomhlíonadh, ní chuirfidh ÚEUM, an Coimisiún ná aon údarás poiblí eile de chuid Ballstáit isteach ar inneachar rátálacha creidmheasa nó ar mhodheolaíochtaí.

Airteagal 23a

Feidhmiú na gcumhachtaí dá dtagraítear in Airteagal 23b go hAirteagal 23d

Maidir leis na cumhachtaí a thugtar do ÚEUM nó d'aon oifigeach de chuid ÚEUM nó d'aon duine eile arna údarú ag ÚEUM le hAirteagal 23b go hAirteagal 23d, ní úsáidfear iad chun a éileamh go nochtfaí faisnéis nó doiciméid atá faoi réir pribhléide dlíthiúla.

Airteagal 23b

Iarrataí ar fhaisnéis

1.   Féadfaidh ÚEUM, trí iarraidh shimplí nó trí chinneadh, a éileamh ar ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa, ar dhaoine a bhfuil baint acu le gníomhaíochtaí rátála creidmheasa, ar eintitis rátáilte agus ar thríú páirtithe gaolmhara, ar thríú páirtithe a ndearna gníomhaireachtaí rátála creidmheasa feidhmeanna oibríochtúla nó gníomhaíochtaí áirithe a eisfhoinsiú chucu agus ar dhaoine atá gaolmhar nó bainteach, thairis sin, go dlúth agus go substainteach le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa nó le gníomhaíochtaí rátálacha creidmheasa an fhaisnéis go léir is gá a sholáthar chun a chúraimí a chomhall faoin Rialachán seo.

2.   Nuair atá iarraidh shimplí ar fhaisnéis á seoladh faoi mhír 1, déanfaidh ÚEUM an méid seo a leanas:

(a)

déanfaidh sé tagairt don Airteagal seo mar bhunús dlí leis an iarraidh;

(b)

luafaidh sé cuspóir na hiarrata;

(c)

sonróidh sé an fhaisnéis a éilítear;

(d)

socróidh sé teorainn ama ar laistigh di nach mór an fhaisnéis a sholáthar;

(e)

cuirfidh sé in iúl don duine a n-iarrtar an fhaisnéis air nach bhfuil aon oibleagáid ann an fhaisnéis sin a sholáthar, ach, i gcás ina dtugtar freagra ar an iarraidh ar fhaisnéis, nach ceart go mbeidh sé mícheart nó míthreorach;

(f)

léireoidh sé an fhíneáil dá bhforáiltear in Airteagal 36a, i dteannta phointe 7 de Roinn II d'Iarscríbhinn III, i gcás ina bhfuil na freagraí ar na ceisteanna a cuireadh mícheart nó míthreorach.

3.   Nuair atá soláthar faisnéise á éileamh faoi mhír 1 trí chinneadh, déanfaidh ÚEUM an méid seo a leanas:

(a)

déanfaidh sé tagairt don Airteagal seo mar bhunús dlí leis an iarraidh;

(b)

luafaidh sé cuspóir na hiarrata;

(c)

sonróidh sé an fhaisnéis a éilítear;

(d)

socróidh sé teorainn ama ar laistigh di nach mór an fhaisnéis a sholáthar;

(e)

sonróidh sé na híocaíochtaí tréimhsiúla pionóis dá bhforáiltear in Airteagal 36b i gcás an fhaisnéis a éileofar a bheith neamhiomlán;

(f)

sonróidh sé an fhíneáil dá bhforáiltear in Airteagal 36a, i dteannta phointe 7 de Roinn II d'Iarscríbhinn III, i gcás ina bhfuil na freagraí ar na ceisteanna a cuireadh mícheart nó míthreorach; agus

(g)

sonróidh sé an ceart chun achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh os comhair Bhord Achomhairc ÚEUM agus chun an cinneadh a chur faoi athbhreithniú ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gcomhréir le hAirteagal 60 agus le hAirteagal 61 de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

4.   Maidir leis na daoine dá dtagraítear i mír 1 nó a n-ionadaithe nó, i gcás daoine dlítheanacha nó comhlachais nach bhfuil aon phearsantacht dhlítheanach acu, déanfaidh na daoine atá údaraithe chun ionadaíocht a dhéanamh thar a gceann de réir dlí nó de réir a mbunreachta an fhaisnéis a iarrtar a sholáthar. Féadfaidh dlíodóirí arna n-údarú go cuí chun gníomhú an fhaisnéis a sholáthar thar ceann a gcuid cliant. Leanfaidh na cliaint sin de bheith freagrach go hiomlán má tá an fhaisnéis a sholáthraítear neamhiomlán, mícheart nó míthreorach.

5.   Déanfaidh ÚEUM, gan mhoill, cóip den iarraidh shimplí nó dá chinneadh a sheoladh chuig údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil sainchónaí ar na daoine dá dtagraítear i mír 1 agus lena mbaineann an iarraidh ar fhaisnéis nó chuig údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil na daoine dá dtagraítear i mír 1 agus lena mbaineann an iarraidh ar fhaisnéis bunaithe.

Airteagal 23c

Imscrúduithe ginearálta

1.   Chun a dhualgais a chur i gcrích faoin Rialachán seo, féadfaidh ÚEUM gach imscrúdú riachtanach a dhéanamh maidir leis na daoine dá dtagraítear in Airteagal 23b(1). Chuige sin, cumhachtófar d'oifigigh ÚEUM agus do dhaoine eile arna n-údarú ag ÚEUM an méid seo a leanas a dhéanamh:

(a)

scrúdú a dhéanamh ar aon taifid, ar aon sonraí, ar aon nósanna imeachta agus ar aon ábhar eile atá ábhartha i ndáil le forghníomhú a chúraimí, gan spleáchas don mheán ina stóráiltear iad;

(b)

cóipeanna a dhéanamh nó cóipeanna deimhnithe a fháil de na taifid sin, de na sonraí sin, de na nósanna imeachta sin agus den ábhar eile sin, nó sleachta astu a thógáil nó a fháil;

(c)

aon duine dá dtagraítear in Airteagal 23b(1) nó a n-ionadaithe nó daoine dá bhfoireann a thoghairm agus a iarraidh orthu mínithe ó bhéal nó i scríbhinn a thabhairt ar fhíorais nó ar dhoiciméid a bhaineann le hábhar agus le cuspóir na cigireachta, agus na freagraí a thaifeadadh;

(d)

agallamh a chur ar aon duine nádúrtha nó dlítheanach eile a thoilíonn go gcuirfí agallamh air chun faisnéis a bhailiú i ndáil le hábhar imscrúdaithe;

(e)

taifid ar thrácht teileafóin agus ar thrácht sonraí a iarraidh.

2.   Déanfaidh oifigigh ÚEUM agus daoine eile arna n-údarú ag ÚEUM chun críocha na n-imscrúduithe dá dtagraítear i mír 1 a gcumhachtaí a fheidhmiú ar údarú i scríbhinn a thabhairt ar aird ina sonraítear ábhar agus cuspóir an imscrúdaithe. Sonróidh an t-údarú sin freisin na híocaíochtaí tréimhsiúla pionóis dá bhforáiltear in Airteagal 36b i gcás nach soláthrófar na taifid, na sonraí, na nósanna imeachta, nó aon ábhar eile a éilítear nó na freagraí ar na ceisteanna a cuireadh ar na daoine dá dtagraítear in Airteagal 23b(1) nó má tá na nithe sin neamhiomlán, agus sonróidh sé na fíneálacha dá bhforáiltear in Airteagal 36a, i dteannta phointe 8 de Roinn II d'Iarscríbhinn III, i gcás ina bhfuil na freagraí ar na ceisteanna a cuireadh ar na daoine dá dtagraítear in Airteagal 23b(1) mícheart nó míthreorach.

3.   Rachaidh na daoine dá dtagraítear in Airteagal 23b(1) faoi imscrúduithe arna seoladh ar bhonn cinnidh ó ÚEUM. Sonrófar sa chinneadh ábhar agus cuspóir an imscrúdaithe, na híocaíochtaí tréimhsiúla pionóis dá bhforáiltear in Airteagal 36b, na leigheasanna dlíthiúla atá ar fáil faoi Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 agus an ceart an cinneadh a chur faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh lena athbhreithniú.

4.   In am trátha sula ndéanfar an t-imscrúdú, cuirfidh ÚEUM údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an t-imscrúdú le déanamh ar an eolas faoin imscrúdú agus faoi chéannacht na ndaoine údaraithe. Ar iarraidh a fháil ó ÚEUM, tabharfaidh oifigigh de chuid údaráis inniúil cúnamh do na daoine údaraithe sin le linn dóibh a ndualgais a chur i gcrích. Féadfaidh oifigigh de chuid an údaráis inniúil lena mbaineann freastal ar na himscrúduithe freisin arna iarraidh sin.

5.   Más rud é, maidir le hiarraidh ar thaifid ar thrácht teileafóin nó ar thrácht sonraí dá dtagraítear i bpointe (e) de mhír 1, go gceanglaítear údarú a fháil ina leith ó údarás breithiúnach de réir rialacha náisiúnta, déanfar iarratas ar an údarú sin. Féadfar iarratas a dhéanamh ar an údarú sin freisin mar bheart réamhchúraim.

6.   I gcás ina ndéantar iarratas ar údarú, ar ábhar é sin dá dtagraítear i mír 5, déanfaidh an t-údarás breithiúnach náisiúnta rialú i dtaobh an bhfuil cinneadh ÚEUM barántúil agus nach bhfuil na bearta comhéigneacha a shamhlaítear treallach ná iomarcach ag féachaint d'ábhar na n-imscrúduithe. Le linn dó rialú a dhéanamh i dtaobh chomhréireacht na mbeart comhéigneach, féadfaidh an t-údarás breithiúnach náisiúnta a iarraidh ar ÚEUM mínithe mionsonraithe a thabhairt, go háirithe maidir leis na forais atá ag ÚEUM chun drochamhras a bheith air go ndearnadh sárú ar an Rialachán seo agus maidir le tromchúis an tsáraithe a bhfuil drochamhras ann ina leith agus maidir le cineál na rannpháirtíochta ar thaobh an duine atá faoi réir na mbeart comhéigneach. Ní dhéanfaidh an t-údarás breithiúnach náisiúnta athbhreithniú, áfach, ar an ngá atá leis an imscrúdú ná ní éileoidh sé go ndéanfar an fhaisnéis atá ar chomhad ÚEUM a sholáthar dó. Ní bheidh dlíthiúlacht chinneadh ÚEUM faoi réir a athbhreithnithe ach amháin ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 23d

Cigireachtaí ar an láthair

1.   Chun a dhualgais a chur i gcrích faoin Rialachán seo, féadfaidh ÚEUM na cigireachtaí ar an láthair go léir is gá a dhéanamh ag áitreabh gnó na ndaoine dlítheanacha dá dtagraítear in Airteagal 23b(1). Féadfaidh ÚEUM an chigireacht ar an láthair a dhéanamh gan fógra a thabhairt roimh ré más gá sin ar mhaithe leis na cigireachtaí a dhéanamh go cuí agus go héifeachtúil.

2.   Féadfaidh oifigigh ÚEUM agus daoine eile arna n-údarú ag ÚEUM chun cigireacht ar an láthair a dhéanamh dul isteach in aon áitreabh gnó nó ar aon talamh de chuid na ndaoine dlítheanacha atá faoi réir cinnidh maidir le himscrúdú arna ghlacadh ag ÚEUM agus beidh na cumhachtaí go léir atá sonraithe in Airteagal 23c(1) acu. Beidh sé de chumhacht acu freisin aon áitreabh gnó nó aon leabhair nó aon taifid a shéalú ar feadh thréimhse na cigireachta agus a mhéid is gá don chigireacht.

3.   Déanfaidh oifigigh ÚEUM agus daoine eile arna n-údarú ag ÚEUM chun cigireacht ar an láthair a dhéanamh a gcumhachtaí a fheidhmiú ar údarú i scríbhinn a thabhairt ar aird ina sonraítear ábhar agus cuspóir na cigireachta agus na híocaíochtaí tréimhsiúla pionóis dá bhforáiltear in Airteagal 36b i gcás nach dtéann na daoine lena mbaineann faoin gcigireacht. In am trátha roimh an gcigireacht, tabharfaidh ÚEUM fógra faoin gcigireacht d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an chigireacht le déanamh.

4.   Rachaidh na daoine dá dtagraítear in Airteagal 23b(1) faoi chigireachtaí ar an láthair arna n-ordú le cinneadh ÚEUM. Sonrófar sa chinneadh ábhar agus cuspóir na cigireachta, sonrófar ann an dáta a mbeidh an chigireacht le tosú agus taispeánfar ann na híocaíochtaí tréimhsiúla pionóis dá bhforáiltear in Airteagal 36b, na leigheasanna dlíthiúla atá ar fáil faoi Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 chomh maith leis an gceart an cinneadh a chur faoi bhráid Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh lena athbhreithniú. Déanfaidh ÚEUM na cinntí sin tar éis dul i gcomhairle le húdarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an chigireacht le déanamh.

5.   Arna iarraidh sin ag ÚEUM, déanfaidh oifigigh údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an chigireacht le déanamh, chomh maith leis na daoine sin arna n-údarú nó arna gceapadh ag údarás inniúil an Bhallstáit sin, cúnamh gníomhach a thabhairt d'oifigigh ÚEUM agus do dhaoine eile arna n-údarú ag ÚEUM. Chuige sin, beidh na cumhachtaí a leagtar amach i mír 2 acu. Féadfaidh oifigigh de chuid údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann freastal ar na cigireachtaí ar an láthair freisin arna iarraidh sin.

6.   Féadfaidh ÚEUM freisin a cheangal ar údaráis inniúla cúraimí sonracha imscrúdúcháin agus cigireachtaí ar an láthair dá bhforáiltear san Airteagal seo agus in Airteagal 23c(1) a chur i gcrích thar a cheann. Chuige sin, beidh na cumhachtaí céanna ag na húdaráis inniúla agus atá ag ÚEUM de réir mar atá leagtha amach san Airteagal seo agus in Airteagal 23c(1).

7.   I gcás ina bhfaigheann oifigigh ÚEUM agus daoine eile arna n-údarú ag ÚEUM a bheidh á dtionlacan go bhfuil duine ag cur i gcoinne cigireachta arna hordú de bhun an Airteagail seo, tabharfaidh údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann gach cúnamh is gá dóibh agus, i gcás inarb iomchuí, iarrfaidh sé cúnamh na bpóilíní nó cúnamh údaráis choibhéisigh forfheidhmiúcháin, ionas go mbeidh sé ar a gcumas a gcigireacht ar an láthair a dhéanamh.

8.   Más rud é, maidir leis an gcigireacht ar an láthair dá bhforáiltear i mír 1 nó maidir leis an gcúnamh dá bhforáiltear i mír 7, go gceanglaítear údarú a fháil ó údarás breithiúnach de réir rialacha náisiúnta, déanfar iarratas ar an údarú sin. Féadfar iarratas a dhéanamh ar an údarú sin freisin mar bheart réamhchúraim.

9.   I gcás ina ndéantar iarratas ar údarú, ar ábhar é sin dá dtagraítear i mír 8, déanfaidh an t-údarás breithiúnach náisiúnta rialú i dtaobh an bhfuil cinneadh ÚEUM barántúil agus nach bhfuil na bearta comhéigneacha a shamhlaítear treallach ná iomarcach ag féachaint d'ábhar na cigireachta. Le linn dó rialú a dhéanamh i dtaobh chomhréireacht na mbeart comhéigneach, féadfaidh an t-údarás breithiúnach náisiúnta a iarraidh ar ÚEUM mínithe mionsonraithe a thabhairt, go háirithe maidir leis na forais atá ag ÚEUM chun drochamhras a bheith air go ndearnadh sárú ar an Rialachán seo agus maidir le tromchúis an tsáraithe a bhfuil drochamhras ann ina leith agus maidir le cineál na rannpháirtíochta ar thaobh an duine atá faoi réir na mbeart comhéigneach. Ní dhéanfaidh an t-údarás breithiúnach náisiúnta athbhreithniú, áfach, ar an ngá atá leis an gcigireacht ná ní éileoidh sé go ndéanfar an fhaisnéis atá ar chomhad ÚEUM a sholáthar dó. Ní bheidh dlíthiúlacht chinneadh ÚEUM faoi réir a athbhreithnithe ach amháin ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 23e

Rialacha nós imeachta maidir le bearta maoirseachta a dhéanamh agus maidir le fíneálacha a ghearradh

1.   Más rud é, le linn a dhualgais faoin Rialachán seo a chur i gcrích, go bhfaigheann ÚEUM amach go bhfuil tásca tromchúiseacha ann a léiríonn go bhféadfadh sé gurbh ann d'fhíorais ar dóigh maidir leo gurb ionann iad agus ceann amháin nó níos mó de na sáruithe a liostaítear in Iarscríbhinn III, ceapfaidh ÚEUM oifigeach neamhspleách imscrúdúcháin laistigh de ÚEUM chun an t-ábhar a imscrúdú. Ní bheidh an t-oifigeach imscrúdúcháin rannpháirteach ná tar éis a bheith rannpháirteach i maoirseacht dhíreach ná neamhdhíreach, ná i bpróiseas clárúcháin, na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa lena mbaineann, agus comhlíonfaidh sé a chuid feidhmeanna go neamhspleách ar Bhord Maoirseoirí ÚEUM.

2.   Déanfaidh an t-oifigeach imscrúdúcháin na sáruithe líomhnaithe a imscrúdú, agus aon bharúlacha arna dtíolacadh ag daoine atá faoi réir a n-imscrúduithe á gcur san áireamh agus déanfaidh sé comhad iomlán ina mbeidh a chuid cinntí a chur faoi bhráid Bhord Maoirseoirí ÚEUM.

Chun a chuid cúraimí a chur i gcrích, féadfaidh an t-oifigeach imscrúdúcháin an chumhacht a fheidhmiú chun faisnéis a iarraidh i gcomhréir le hAirteagal 23b agus chun imscrúduithe a sheoladh agus chun cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 23c agus le hAirteagal 23d. Nuair atá na cumhachtaí sin á n-úsáid aige, comhlíonfaidh an t-oifigeach imscrúdúcháin Airteagal 23a.

Nuair atá a chuid cúraimí á gcomhall aige, beidh rochtain ag an oifigeach imscrúdúcháin ar gach doiciméad agus ar an bhfaisnéis uile atá bailithe ag ÚEUM trína ghníomhaíochtaí maoirseachta.

3.   Tar éis don oifigeach imscrúdúcháin a imscrúdú a chríochnú agus sula ndéanfaidh sé an comhad ina bhfuil a chuid cinntí a chur faoi bhráid Bhord Maoirseoirí ÚEUM, tabharfaidh sé deis do na daoine atá faoi réir a n-imscrúdaithe éisteacht a fháil maidir leis na hábhair atá á n-imscrúdú. Ní dhéanfaidh an t-oifigeach imscrúdúcháin a chuid cinntí a bhunú ar fhíorais seachas fíorais a raibh deis ag na daoine a bhí faoi réir imscrúdúcháin barúil a thabhairt ina leith.

Déanfar cearta cosanta na ndaoine lena mbaineann a urramú go hiomlán le linn imscrúduithe faoin Airteagal seo.

4.   Nuair a bheidh an comhad ina bhfuil a chuid cinntí a chur faoi bhráid Bhord Maoirseoirí ÚEUM ag an oifigeach imscrúdúcháin, tabharfaidh sé fógra faoin méid sin do na daoine atá faoi réir imscrúdúcháin. Beidh na daoine atá faoi réir imscrúdúcháin i dteideal rochtain a bheith acu ar an gcomhad, ach sin faoi réir an leasa dhlisteanaigh atá ag daoine eile maidir lena rúin ghnó a chosaint. Ní shínfidh an ceart rochtana ar an gcomhad chuig faisnéis rúnda a dhéanann difear do thríú páirtithe.

5.   Ar bhonn an chomhaid ina bhfuil cinntí an oifigigh imscrúdúcháin agus, arna iarraidh sin do na daoine lena mbaineann, déanfaidh Bord Maoirseoirí ÚEUM, tar éis éisteacht a thabhairt do na daoine atá faoi réir imscrúdúcháin i gcomhréir le hAirteagal 25 agus le hAirteagal 36c, a chinneadh an bhfuil ceann amháin nó níos mó de na sáruithe a liostaítear in Iarscríbhinn III déanta ag na daoine a bhí faoi réir imscrúduithe, agus más amhlaidh an cás, déanfaidh sé beart maoirseachta i gcomhréir le hAirteagal 24 agus gearrfaidh sé fíneáil i gcomhréir le hAirteagal 36a.

6.   Ní bheidh an t-oifigeach imscrúdúcháin rannpháirteach i bpléití Bhord Maoirseoirí ÚEUM ná ní dhéanfaidh sé idiragairt ar aon bhealach eile i bpróiseas cinnteoireachta Bhord Maoirseoirí ÚEUM.

7.   Déanfaidh an Coimisiún rialacha nós imeachta breise a ghlacadh maidir le feidhmiú na cumhachta chun fíneálacha nó íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a ghearradh, lena n-áirítear forálacha maidir le cearta cosanta, forálacha ama, agus fíneálacha nó íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a bhailiú, agus déanfaidh sé rialacha mionsonraithe a ghlacadh maidir leis na tréimhsí teorann i dtaca le pionóis a fhorchur agus a fhorfheidhmiú.

Déanfar na rialacha dá dtagraítear sa chéad fhomhír a ghlacadh trí bhíthin gníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 38a agus faoi réir choinníollacha Airteagal 38b agus Airteagal 38c.

8.   Déanfaidh ÚEUM ábhair i gcomhair ionchúisimh choiriúil a tharchur chuig na húdaráis náisiúnta ábhartha más rud é, le linn a chuid dualgas faoin Rialachán seo a chur i gcrích, go bhfaigheann sé amach go bhfuil tásca tromchúiseacha ann go bhféadfadh sé gurbh ann d'fhíorais ar dóigh ina leith gurb ionann iad agus cionta coiriúla. Ina theannta sin, staonfaidh ÚEUM ó fhíneálacha nó íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a ghearradh más rud é, maidir le héigiontú nó le ciontú roimhe sin a éiríonn as fíorais chomhionanna nó as fíorais atá comhionann lena chéile go substaintiúil, go bhfuil feidhm res judicata bainte amach aige mar thoradh ar imeachtaí coiriúla faoin dlí náisiúnta.

Airteagal 24

Bearta maoirseachta á ndéanamh ag ÚEUM

1.   Más rud é, i gcomhréir le hAirteagal 23e(5), go bhfaigheann Bord Maoirseoirí ÚEUM amach go ndearna gníomhaireacht rátála creidmheasa ceann de na sáruithe a liostaítear in Iarscríbhinn III, déanfaidh sé ceann amháin nó níos mó de na cinntí seo a leanas:

(a)

clárúchán na gníomhaireachta rátála creidmheasa a tharraingt siar;

(b)

toirmeasc sealadach a chur ar an ngníomhaireacht rátála creidmheasa maidir le rátálacha creidmheasa a eisiúint ar toirmeasc é a bheidh infheidhme ar fud an Aontais, go dtí go gcuirtear deireadh leis an sárú;

(c)

chun críocha rialála, úsáid na rátálacha creidmheasa arna n-eisiúint ag an ngníomhaireacht rátála creidmheasa a chur ar fionraí, ar fionraí í a bheidh infheidhme ar fud an Aontais, go dtí go gcuirtear deireadh leis an sárú;

(d)

a cheangal ar an ngníomhaireacht rátála creidmheasa deireadh a chur leis an sárú;

(e)

fógraí poiblí a eisiúint.

2.   Nuair atá na cinntí dá dtagraítear i mír 1 á ndéanamh aige, déanfaidh Bord Maoirseoirí ÚEUM cineál agus tromchúis an tsáraithe a chur san áireamh, ag féachaint do na critéir seo a leanas:

(a)

fad agus minicíocht an tsáraithe;

(b)

ar nocht an sárú laigí tromchúiseacha nó sistéamacha i nósanna imeachta an ghnóthais nó ina chórais bhainistithe nó ina rialuithe inmheánacha;

(c)

ar éascaíodh coireacht airgeadais leis an sárú nó an raibh an sárú ina chúis le coireacht airgeadais nó an raibh coireacht airgeadais inchurtha i leith an tsáraithe ar shlí eile;

(d)

an d'aon ghnó nó le faillí a rinneadh an sárú.

3.   Sula nglacfaidh Bord Maoirseoirí ÚEUM na cinntí dá dtagraítear i bpointe (a), i bpointe (b) agus i bpointe (c) de mhír 1, cuirfidh sé an méid sin in iúl do ÚBE agus do ÚEÁPC.

4.   Féadfar leanúint de rátálacha creidmheasa a úsáid chun críocha rialála tar éis ghlacadh na gcinntí dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (c) de mhír 1 ar feadh tréimhse nach faide ná:

(a)

10 lá oibre ón dáta a bpoiblítear cinneadh ÚEUM faoi mhír 5 más rud é go bhfuil rátálacha creidmheasa den ionstraim airgeadais chéanna nó den eintiteas céanna arna n-eisiúint ag gníomhaireachtaí eile rátála creidmheasa atá cláraithe faoin Rialachán seo; nó

(b)

trí mhí ón dáta a bpoiblítear cinneadh ÚEUM faoi mhír 5 más rud é nach bhfuil rátálacha creidmheasa den ionstraim airgeadais chéanna nó den eintiteas céanna arna n-eisiúint ag gníomhaireachtaí eile rátála creidmheasa atá cláraithe faoin Rialachán seo.

Féadfaidh Bord Maoirseoirí ÚEUM an tréimhse dá dtagraítear i bpointe (b) den chéad fhomhír a fhadú trí mhí in imthosca eisceachtúla a bhaineann le cur isteach a d'fhéadfadh a bheith ann maidir leis an margadh nó a bhaineann le héagobhsaíocht airgeadais agus an fadú sin a dhéanamh arna iarraidh sin ag ÚBE nó ag ÚEÁPC.

5.   Déanfaidh Bord Maoirseoirí ÚEUM, gan aon mhoill mhíchuí, fógra a thabhairt don ghníomhaireacht rátála creidmheasa lena mbaineann maidir le haon chinneadh arna ghlacadh de bhun mhír 1 agus cuirfidh sé aon chinneadh den sórt sin in iúl do na húdaráis inniúla agus do na húdaráis inniúla earnála, don Choimisiún, do ÚBE agus do ÚEÁPC. Déanfaidh sé aon chinneadh den sórt sin a phoibliú ar a láithreán gréasáin laistigh de 10 lá oibre ón dáta a nglactar é.

Nuair atá a chinneadh á phoiblú aige, faoi mar a thagraítear don mhéid sin sa chéad fhomhír, poibleoidh Bord Maoirseoirí ÚEUM freisin go bhfuil an ceart ag an ngníomhaireacht rátála creidmheasa lena mbaineann achomharc a dhéanamh i gcoinne an chinnidh, gur taisceadh achomharc den sórt sin, más ábhartha an méid sin, á shonrú nach bhfuil éifeacht fionraíochta ag achomharc den sórt sin agus go bhfuil an Bord Achomhairc ábalta cur i bhfeidhm an chinnidh a bhfuil conspóid ann ina leith a fhionraí i gcomhréir le hAirteagal 60(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010.

Airteagal 25

Éisteacht na ndaoine lena mbaineann

1.   Sula ndéanfar aon chinneadh faoi Airteagal 24(1), déanfaidh Bord Maoirseoirí ÚEUM an deis a thabhairt do na daoine atá faoi réir na n-imeachtaí éisteacht a fháil maidir le fionnachtana ÚEUM. Ní dhéanfaidh Bord Maoirseoirí ÚEUM a chuid cinntí a bhunú ach amháin ar na fionnachtana sin a raibh deis ag na daoine atá faoi réir na n-imeachtaí a dtuairimí a thabhairt ina leith.

Ní bheidh feidhm ag an gcéad fhomhír má tá gá le gníomhaíocht phráinneach chun damáiste suntasach agus gar-dhamáiste don chóras airgeadais a chosc. Sa chás sin, féadfaidh Bord Maoirseoirí ÚEUM cinneadh eatramhach a ghlacadh agus tabharfaidh sé deis do na daoine lena mbaineann éisteacht a fháil a luaithe is féidir tar éis dó a chinneadh a dhéanamh.

2.   Déanfar cearta cosanta na ndaoine atá faoi réir na n-imeachtaí a urramú go hiomlán le linn na n-imeachtaí. Beidh siad i dteideal rochtain a bheith acu ar chomhad ÚEUM, ach sin faoi réir an leasa dhlisteanaigh atá ag daoine eile maidir lena rúin ghnó a chosaint. Ní shínfidh an ceart rochtana ar an gcomhad chuig faisnéis rúnda.

Airteagal 25a

Údaráis inniúla earnála atá freagrach as Airteagal 4(1) (rátálacha creidmheasa a úsáid) a mhaoirsiú agus a fhorfheidhmiú

Beidh na húdaráis inniúla earnála freagrach as Airteagal 4(1) a mhaoirsiú agus a fhorfheidhmiú i gcomhréir leis an reachtaíocht ábhartha earnála.

CAIBIDIL III

COMHOIBRIÚ IDIR ÚEUM, ÚDARÁIS INNIÚLA AGUS ÚDARÁIS INNIÚLA EARNÁLA

Airteagal 26

Oibleagáid chun comhoibriú a dhéanamh

Comhoibreoidh ÚEUM, ÚBE, ÚEÁPC, na húdaráis inniúla agus na húdaráis inniúla earnála i gcás ina bhfuil gá leis sin chun críocha an Rialacháin seo agus chun críocha na reachtaíochta ábhartha earnála.

Airteagal 27

Malartú faisnéise

1.   Déanfaidh ÚEUM, na húdaráis inniúla agus na húdaráis inniúla earnála, gan moill mhíchuí, an fhaisnéis is gá chun a gcuid dualgas a chur i gcrích faoin Rialachán seo agus faoin reachtaíocht ábhartha earnála a sholáthar dá chéile.

2.   Féadfaidh ÚEUM faisnéis rúnda atá beartaithe i gcomhair chomhlíonadh a gcúraimí a tharchur chuig na bainc cheannais, chuig an gCóras Eorpach Banc Ceannais agus chuig an mBanc Ceannais Eorpach, ina gcáil mar údaráis airgeadaíochta, chuig an mBord Eorpach um Riosca Sistéamach agus, i gcás inarb iomchuí, chuig údaráis phoiblí eile atá freagrach as córais íocaíochta agus comhshocraíochta a fhormhaoirsiú. Ar an gcaoi chéanna, ní chuirfear cosc ar údaráis ná ar comhlachtaí den sórt sin faisnéis a chur in iúl do ÚEUM, ar faisnéis í a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil ó ÚEUM chun a dhualgais faoin Rialachán seo a chur i gcrích.”;

(12)

scriostar Airteagal 28 agus Airteagal 29;

(13)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 30, Airteagal 31 agus Airteagal 32:

“Airteagal 30

ÚEUM do tharmligean cúraimí chuig údaráis inniúla

1.   I gcás inar gá sin chun cúram maoirseachta a chomhlíonadh go cuí, féadfaidh ÚEUM cúraimí sonracha maoirseachta a tharmligean chuig údarás inniúil Ballstáit i gcomhréir leis na treoirlínte arna n-eisiúint ag ÚEUM de bhun Airteagal 21(2). Féadfaidh an chumhacht chun faisnéis a iarraidh i gcomhréir le hAirteagal 23b agus chun imscrúduithe agus cigireachtaí ar an láthair a sheoladh i gcomhréir le hAirteagal 23d(6) a bheith san áireamh sna cúraimí maoirseachta sonracha sin.

2.   Sula ndéanfar cúram a tharmligean, rachaidh ÚEUM i gcomhairle leis an údarás inniúil ábhartha. Bainfidh an comhairliúchán sin leis na nithe seo a leanas:

(a)

raon feidhme an chúraim a bheidh le tarmligean;

(b)

an tráthchlár chun an cúram a bheidh le tarmligean a chomhlíonadh; agus

(c)

tarchur na faisnéise atá riachtanach, idir tharchur ag ÚEUM agus tharchur chuig ÚEUM.

3.   I gcomhréir leis an rialachán maidir le táillí atá le glacadh ag an gCoimisiún de bhun Airteagal 19(2), déanfaidh ÚEUM údarás inniúil a chúiteamh i leith na gcostas arna dtabhú mar thoradh ar chúraimí tarmligthe a chur i gcrích.

4.   Deanfaidh ÚEUM athbhreithniú ar an tarmligean dá dtagraítear i mír 1 ag eatraimh iomchuí. Féadfar tarmligean cúraimí a chúlghairm aon tráth.

Ní dhéanfaidh tarmligean cúraimí difear do fhreagracht ÚEUM agus ní chuirfidh sé teorainn ar chumas ÚEUM an ghníomhaíocht tharmligthe a sheoladh agus a fhormhaoirsiú. Ní tharmligfear freagrachtaí maoirseachta faoin Rialachán seo, lena n-áirítear cinntí clárúcháin, measúnuithe críochnaitheacha agus cinntí leantacha maidir le sáruithe.

Airteagal 31

Fógraí agus iarrataí ar fhionraíocht ó údaráis inniúla

1.   I gcás ina bhfaigheann údarás inniúil Ballstáit amach de go bhfuil gníomhaíochtaí atá contrártha don Rialachán seo á ndéanamh nó déanta ar chríoch a Bhallstáit féin nó ar chríoch Ballstáit eile, tabharfaidh sé fógra ina thaobh sin do ÚEUM ar an tslí is sonraí agus is féidir. I gcás ina measann an t-údarás inniúil gurb iomchuí sin chun críocha imscrúdúcháin, féadfaidh an t-údarás inniúil a mholadh freisin do ÚEUM measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le leas a bhaint as na cumhachtaí faoi Airteagal 23b agus faoi Airteagal 23c i ndáil leis an ngníomhaireacht rátála creidmheasa atá rannpháirteach sna gníomhaíochtaí sin.

Déanfaidh ÚEUM gníomhaíocht iomchuí. Déanfaidh sé an t-údarás inniúil a thug an fógra a chur ar an eolas faoin toradh agus, a mhéid is féidir, faoi aon fhorbairtí suntasacha eatramhacha.

2.   Gan dochar don dualgas fógra a thabhairt mar a leagtar amach i mír 1 é, i gcás ina measann an t-údarás inniúil Ballstáit, arb é an t-údarás a thug an fógra é, go bhfuil na hoibleagáidí a eascraíonn ón Rialachán seo á sárú ag gníomhaireacht rátála creidmheasa atá cláraithe, ar gníomhaireacht í a n-úsáidtear a cuid rátálacha creidmheasa laistigh de chríoch an Bhallstáit sin, agus go bhfuil na sáruithe sin sách tromchúiseach agus sách seasmhach chun tionchar suntasach a bheith acu ar chosaint infheisteoirí nó ar chobhsaíocht an chórais airgeadais sa Bhallstát sin, féadfaidh an t-údarás inniúil a thug an fógra a iarraidh ar ÚEUM fionraí a chur, chun críocha rialála, ar úsáid rátálacha creidmheasa na gníomhaireachta rátála creidmheasa lena mbaineann ag na hinstitiúidí airgeadais agus ag na heintitis eile dá dtagraítear in Airteagal 4(1). Déanfaidh an t-údarás inniúil a thug an fógra cúiseanna iomlána lena iarraidh a sholáthar do ÚEUM.

I gcás ina measann ÚEUM nach bhfuil údar maith leis an iarraidh, cuirfidh sé an t-údarás inniúil a thug an fógra ar an eolas faoin méid sin i scríbhinn agus leagfaidh sé amach na cúiseanna. I gcás ina measann ÚEUM go bhfuil údar maith leis an iarraidh, déanfaidh sé na bearta iomchuí chun an tsaincheist sin a réiteach.

Airteagal 32

Rúndacht ghairmiúil

1.   Beidh feidhm ag oibleagáid na rúndachta gairmiúla maidir le ÚEUM, maidir leis na húdaráis inniúla agus maidir leis na daoine go léir a oibríonn nó a d’oibrigh do ÚEUM, do na húdaráis inniúla nó d'aon duine eile a ndearna ÚEUM cúraimí a tharmligean chucu, lena n-áirítear iniúchóirí agus saineolaithe atá ar conradh ag ÚEUM. Ní dhéanfar faisnéis atá cumhdaithe le rúndacht ghairmiúil a nochtadh do dhuine eile nó le húdarás eile ach amháin má tá an nochtadh sin riachtanach i gcomhair imeachtaí dlíthiúla.

2.   Maidir leis an bhfaisnéis uile a fhaigheann ÚEUM, na húdaráis inniúla, na húdaráis inniúla earnála nó údaráis agus comhlachtaí eile dá dtagraítear in Airteagal 27(2) nó a mhalartaítear eatarthu faoin Rialachán seo, measfar gur faisnéis rúnda í, ach amháin i gcás ina sonraíonn ÚEUM nó an t-údarás inniúil nó údarás eile lena mbaineann nó comhlacht eile lena mbaineann tráth na cumarsáide go bhféadfar an fhaisnéis sin a nochtadh nó i gcás ina bhfuil nochtadh den sórt sin riachtanach i gcomhair imeachtaí dlíthiúla.”;

(14)

scriostar Airteagal 33;

(15)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 34 agus Airteagal 35:

“Airteagal 34

Comhaontú maidir le faisnéis a mhalartú

Ní fhéadfaidh ÚEUM comhaontuithe comhair a thabhairt chun críche maidir le faisnéis a mhalartú le húdaráis inniúla de chuid tríú tíortha ach amháin má tá an fhaisnéis arna nochtadh faoi réir ráthaíochtaí rúndachta gairmiúla atá coibhéiseach ar a laghad leo siúd a leagtar amach in Airteagal 32.

Beidh malartú faisnéise den sórt sin ann ar mhaithe le comhlíonadh chúraimí ÚEUM nó chúraimí na n-údarás maoirseachta sin.

Maidir le sonraí pearsanta a aistriú chuig tríú tír, déanfaidh ÚEUM Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin (16) a chur i bhfeidhm.

Airteagal 35

Faisnéis ó thríú tíortha a nochtadh

Ní fhéadfaidh ÚEUM an fhaisnéis a fhaightear ó údaráis mhaoirseachta de chuid tríú tíortha a nochtadh ach amháin más rud é go bhfuil comhaontú sainráite faighte ag ÚEUM nó ag údarás inniúil ón údarás maoirseachta a tharchuir an fhaisnéis agus, i gcás inarb infheidhme, gur chun na gcríoch dár thug an t-údarás maoirseachta sin a chomhaontú amháin a nochtfar an fhaisnéis nó i gcás ina bhfuil nochtadh den sórt sin riachtanach i gcomhair imeachtaí dlíthiúla.

(16)

cuirtear an ceannteideal “Pionóis, fíneálacha, íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis, nós imeachta coiste, cumhachtaí tarmligthe agus tuairisciú” mar cheannteideal ar Chaibidil 1 de Theideal IV in ionad “Pionóis, nós imeachta coiste agus tuairisciú”;

(17)

in Airteagal 36, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre agus an dara mír:

“Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha a bhaineann leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar Airteagal 4(1) agus déanfaidh siad gach beart is gá chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh an t-údarás inniúil earnála gach pionós a ghearrtar maidir le sárú ar fhorálacha Airteagal 4(1) a nochtadh don phobal, mura rud é go ndéanfadh an nochtadh sin dochar mór do na margaí airgeadais nó go mbeadh sé ina chúis le damáiste díréireach do na páirtithe lena mbaineann.”;

(18)

cuirtear na hairteagail seo a leanas isteach:

“Airteagal 36a

Fíneálacha

1.   Más rud é, i gcomhréir le hAirteagal 23e(5), go gcinneann Bord Maoirseoirí ÚEUM go ndearna gníomhaireacht rátála creidmheasa, d'aon ghnó nó le faillí, ceann de na sáruithe a liostaítear in Iarscríbhinn III, glacfaidh sé cinneadh lena bhforchuirtear fíneáil i gcomhréir le mír 2.

Measfar sárú ag gníomhaireacht rátála creidmheasa a bheith déanta d’aon ghnó má thagann ÚEUM ar fhachtóirí oibiachtúla lena dtaispeántar gur ghníomhaigh an ghníomhaireacht rátála creidmheasa nó a lucht bainistíochta sinsearaí d'aon turas chun an sárú a dhéanamh.

2.   Déanfar méid bunúsach na bhfíneálacha dá dtagraítear i mír 1 a áireamh laistigh de na teorainneacha seo a leanas:

(a)

maidir leis na sáruithe dá dtagraítear i bpointí 1 go 5, 11 go 15, 19, 20, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50 agus 51 de Roinn I d’Iarscríbhinn III, is é EUR 500 000 ar a laghad a bheidh sna fíneálacha agus ní rachaidh siad thar EUR 750 000;

(b)

maidir leis na sáruithe dá dtagraítear i bpointí 6 go 8, 16 go 18, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 34, 37 go 40, 42, 45 go 47, 48, 49, 52 agus 54 de Roinn I d’Iarscríbhinn III, is é EUR 300 000 ar a laghad a bheidh sna fíneálacha agus ní rachaidh siad thar EUR 450 000;

(c)

maidir leis na sáruithe dá dtagraítear i bpointí 9, 10, 26, 36, 44 agus 53 de Roinn I d’Iarscríbhinn III, is é EUR 100 000 ar a laghad a bheidh sna fíneálacha agus ní rachaidh siad thar EUR 200 000;

(d)

maidir leis na sáruithe dá dtagraítear i bpointí 1, 6, 7 agus 8 de Roinn II d’Iarscríbhinn III, is é EUR 50 000 ar a laghad a bheidh sna fíneálacha agus ní rachaidh siad thar EUR 150 000;

(e)

maidir leis na sáruithe dá dtagraítear i bpointe 2, i bpointe 4 agus i bpointe 5 de Roinn II d’Iarscríbhinn III, is é EUR 25 000 ar a laghad a bheidh sna fíneálacha agus ní rachaidh siad thar EUR 75 000;

(f)

maidir leis na sáruithe dá dtagraítear i bpointe 3 de Roinn II d’Iarscríbhinn III, is é EUR 10 000 ar a laghad a bheidh sna fíneálacha agus ní rachaidh siad thar EUR 50 000;

(g)

maidir leis na sáruithe dá dtagraítear i bpointe 1 go pointe 3 agus i bpointe 11 de Roinn III d’Iarscríbhinn III, is é EUR 150 000 ar a laghad a bheidh sna fíneálacha agus ní rachaidh siad thar EUR 300 000;

(h)

maidir leis na sáruithe dá dtagraítear i bpointí 4, 6, 8 agus 10 de Roinn III d’Iarscríbhinn III, is é EUR 90 000 ar a laghad a bheidh sna fíneálacha agus ní rachaidh siad thar EUR 200 000;

(i)

maidir leis na sáruithe dá dtagraítear i bpointe 5, i bpointe 7 agus i bpointe 9 de Roinn III d’Iarscríbhinn III, is é EUR 40 000 ar a laghad a bheidh sna fíneálacha agus ní rachaidh siad thar EUR 100 000.

Chun a chinneadh ar cheart méid bunúsach na bhfíneálacha a shocrú ag ceann íochtair, ag lár nó ag ceann uachtair na dteorainneacha a leagtar amach sa chéad fhomhír, tabharfaidh ÚEUM aird ar láimhdeachas bliantúil na gníomhaireachta rátála creidmheasa lena mbaineann sa bhliain ghnó roimhe sin. Beidh an méid bunúsach ag ceann íochtair na teorann i gcás gníomhaireachtaí rátála creidmheasa ar lú a láimhdeachas bliantúil ná EUR 10 milliún, beidh sé i lár na teorann i gcás na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa a bhfuil a láimhdeachas bliantúil idir EUR 10 milliún agus EUR 50 milliún agus beidh sé ag ceann uachtair na teorann i gcás na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa ar mó a láimhdeachas bliantúil ná EUR 50 milliún.

3.   Déanfar na méideanna bunúsacha, arna sainiú de réir na dteorainneacha a leagtar amach i mír 2, a choigeartú, más gá sin, trí fhachtóirí géaraitheacha nó fachtóirí maolaitheacha a chur san áireamh i gcomhréir leis na comhéifeachtaí ábhartha a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

Is ceann ar cheann a dhéanfar gach comhéifeacht ghéaraitheach ábhartha a chur i bhfeidhm i leith an méid bhunúsaigh. Má tá níos mó ná comhéifeacht ghéaraitheach amháin infheidhme, déanfar an difríocht idir an méid bunúsach agus an méid a bheidh ann mar thoradh ar chur i bhfeidhm gach comhéifeachta géaraithí ar leith a chur leis an méid bunúsach.

Is ceann ar cheann a dhéanfar gach comhéifeacht mhaolaitheach ábhartha a chur i bhfeidhm i leith an méid bhunúsaigh. Má tá níos mó ná comhéifeacht mhaolaitheach amháin infheidhme, déanfar an difríocht idir an méid bunúsach agus an méid a bheidh ann mar thoradh ar chur i bhfeidhm gach comhéifeachta maolaithí ar leith a dhealú ón méid bunúsach.

4.   D'ainneoin mhír 2 agus mhír 3, ní rachaidh an fhíneáil thar 20 % de láimhdeachas bliantúil na gníomhaireachta rátála creidmheasa lena mbaineann sa bhliain ghnó roimhe sin agus, i gcás ina bhfuair an ghníomhaireacht rátála creidmheasa tairbhe airgeadais go díreach nó go neamhdhíreach ón sárú, beidh an fhíneáil comhionann, ar a laghad, leis an tairbhe airgeadais sin.

Más rud é, maidir le gníomh nó neamhghníomh gníomhaireachta rátála creidmheasa, go bhfuil níos mó ná sárú amháin de na sáruithe a liostaítear in Iarscríbhinn III san áireamh ann, ní bheidh feidhm ach ag an bhfíneáil is airde, ar fíneáil í a ríomhtar i gcomhréir le mír 2 agus le mír 3 agus a bhaineann le ceann amháin de na sáruithe sin.

Airteagal 36b

Íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis

1.   Déanfaidh Bord Maoirseoirí ÚEUM, le cinneadh, íocaíocht thréimhsiúil phionóis a ghearradh:

(a)

chun iallach a chur ar ghníomhaireacht rátála creidmheasa deireadh a chur le sárú, i gcomhréir le cinneadh arna ghlacadh de bhun pointe (d) d'Airteagal 24(1);

(b)

chun iallach a chur ar dhuine dá dtagraítear in Airteagal 23b(1) faisnéis iomlán a sholáthar, ar faisnéis í arna héileamh le cinneadh de bhun Airteagal 23b;

(c)

chun iallach a chur ar dhuine dá dtagraítear in Airteagal 23b(1) géilleadh d'imscrúdú agus go háirithe taifid iomlána, sonraí, nósanna imeachta nó aon ábhar eile is gá a thabhairt ar aird agus aon fhaisnéis eile arna soláthar le linn imscrúdaithe arna sheoladh le cinneadh arna ghlacadh de bhun Airteagal 23c a iomlánú agus a cheartú;

(d)

chun iallach a chur ar dhuine dá dtagraítear in Airteagal 23b(1) géilleadh do chigireacht ar an láthair arna sainordú le cinneadh arna ghlacadh de bhun Airteagal 23d.

2.   Beidh íocaíocht thréimhsiúil phionóis éifeachtach agus comhréireach. Déanfar an íocaíocht thréimhsiúil phionóis a ghearradh ar bhonn laethúil go dtí go ndéanfaidh an an ghníomhaireacht rátála creidmheasa an cinneadh ábhartha dá dtagraítear i mír 1 a chomhlíonadh.

3.   D'ainneoin mhír 2, is é a bheidh i méid íocaíochta tréimhsiúla pionóis ná 3 % den mheánláimhdeachas laethúil sa bhliain ghnó roimhe sin nó, i gcás daoine nádúrtha, 2 % den mheánioncam laethúil sa bhliain féilire roimhe sin. Déanfar é a ríomh ón dáta a shonraítear sa chinneadh lena ngearrtar an íocaíocht thréimhsiúil phionóis.

4.   Féadfar íocaíocht thréimhsiúil phionóis a ghearradh ar feadh tréimhse nach faide ná sé mhí tar éis an fógra faoi chinneadh ÚEUM a fháil.

Airteagal 36c

Éisteacht a thabhairt do na daoine atá faoi réir na n-imeachtaí

1.   Sula ndéanfar aon chinneadh maidir le fíneáil agus/nó le híocaíocht thréimhsiúil phionóis a ghearradh faoi Airteagal 36a nó faoi phointe (a) go pointe (d) d’Airteagal 36b(1), tabharfaidh Bord Maoirseoirí ÚEUM deis do na daoine sin atá faoi réir na n-imeachtaí éisteacht a fháil maidir le fionnachtana ÚEUM. Is ar na fionnachtana sin a raibh deis ag na daoine atá faoi réir na n-imeachtaí a dtuairimí a thabhairt ina leith, agus orthu sin amháin, a bhunóidh Bord Maoirseoirí ÚEUM a chuid cinntí.

2.   Déanfar cearta cosanta na ndaoine atá faoi réir na n-imeachtaí a urramú go hiomlán le linn na n-imeachtaí. Beidh na daoine sin i dteideal rochtain a bheith acu ar chomhad ÚEUM, ach sin faoi réir an leasa dhlisteanaigh atá ag daoine eile maidir lena rúin ghnó a chosaint. Ní shínfidh an ceart rochtana ar an gcomhad chuig faisnéis rúnda ná doiciméid ullmhúcháin inmheánacha de chuid ÚEUM.

Airteagal 36d

Fíneálacha agus íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a nochtadh, a fhorfheidhmiú agus a leithdháileadh agus cineál na bhfíneálacha agus na n-íocaíochtaí sin

1.   Déanfaidh ÚEUM gach fíneáil agus gach íocaíocht thréimhsiúil phionóis a ghearrtar de bhun Airteagal 36a agus Airteagal 36b a nochtadh don phobal, mura rud é go ndéanfadh an nochtadh sin don phobal dochar mór do na margaí airgeadais nó go mbeadh sé ina chúis le damáiste díréireach do na páirtithe lena mbaineann.

2.   Is de chineál riaracháin a bheidh na fíneálacha agus na híocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a ghearrtar de bhun Airteagal 36a agus Airteagal 36b.

3.   Beidh na fíneálacha agus na híocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a ghearrtar de bhun Airteagal 36a agus Airteagal 36b infhorfheidhmithe.

Déanfar forfheidhmiú a rialú leis na rialacha nós imeachta sibhialta atá i bhfeidhm sa Stát ar ina chríoch a dhéantar an forfheidhmiú. Maidir leis an ordú chun forfheidhmiú a dhéanamh, déanfar é a chur i gceangal leis an gcinneadh gan aon fhoirmiúlacht eile seachas barántúlacht an chinnidh a fhíorú ag an údarás a bheidh ainmnithe chuige sin ag rialtas gach Ballstáit, ar údarás é a chuirfidh rialtas gach Ballstáit ÚEUM agus Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ar an eolas ina leith.

Nuair atá na foirmiúlachtaí sin curtha i gcrích, ar iarratas ón bpáirtí lena mbaineann, féadfaidh an páirtí sin dul i mbun an fhorfheidhmiúcháin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta tríd an ábhar a thabhairt go díreach os comhair an chomlachta inniúil.

Ní fhéadfar forfheidhmiúchán a fhionraí ach amháin trí bhreith ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Beidh dlínse ag cúirteanna an Bhallstáit lena mbaineann, áfach, i dtaca le gearáin á rá go bhfuil an forfheidhmiúchán á chur i gcrích ar dhóigh neamhrialta.

4.   Déanfar méideanna na bhfíneálacha agus na n-íocaíochtaí tréimhsiúla pionóis a leithdháileadh chuig buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 36e

Athbhreithniú ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Beidh dlínse neamhtheoranta ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh chun athbhreithniú a dhéanamh ar chinntí ar dá réir a ghearr ÚEUM fíneáil nó íocaíocht thréimhsiúil phionóis. Féadfaidh sí an fhíneáil nó an íocaíocht thréimhsiúil phionóis a gearradh a neamhniú, a laghdú nó a mhéadú.”;

(19)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 37:

“Airteagal 37

Leasuithe ar na hiarscríbhinní

Chun forbairtí, lena n-áirítear forbairtí idirnáisiúnta, ar mhargaí airgeadais, go háirithe i leith ionstraimí airgeadais nua, a chur san áireamh, féadfaidh an Coimisiún, trí ghníomhartha tarmligthe i gcomhréir le hAirteagal 38a agus faoi réir na gcoinníollacha in Airteagal 38b agus Airteagal 38c, bearta a ghlacadh chun na hiarscríbhinní, seachas Iarscríbhinn III, a leasú.”;

(20)

in Airteagal 38, scriostar mír 2;

(21)

cuirtear isteach na hairteagail seo a leanas:

“Airteagal 38a

An tarmligean a fheidhmiú

1.   Maidir leis an gcumhacht chun gníomhartha tarmligthe dá dtagraítear sa tríú fomhír d'Airteagal 5(6), in Airteagal 19(2), in Airteagal 23e(7) agus in Airteagal 37 a ghlacadh, tabharfar don Choimisiún í go ceann tréimhse ceithre bliana ón 1 Meitheamh 2011. Déanfaidh an Coimisiún, sé mhí, ar a dhéanaí, roimh dheireadh na tréimhse ceithre bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir leis an gcumhacht tharmligthe. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go huathoibríoch i gcomhair tréimhsí comhfhaid, mura rud é go ndéanann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle é a chúlghairm i gcomhréir le hAirteagal 38b.

2.   A luaithe a ghlacann sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra ina thaobh sin do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle an tráth céanna.

3.   Is faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos in Airteagal 38b agus in Airteagal 38c a thugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh.

Airteagal 38b

An tarmligean a chúlghairm

1.   Maidir le tarmligean na cumhachta dá dtagraítear sa tríú fomhír d'Airteagal 5(6), in Airteagal 19(2), in Airteagal 23e(7) agus in Airteagal 37, féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle é a chúlghairm aon tráth.

2.   Féachfaidh an institiúid a bhfuil tús curtha aici le nós imeachta inmheánach chun a chinneadh an ndéanfar tarmligean na cumhachta a chúlghairm le fógra a thabhairt don institiúid eile agus don Choimisiún laistigh de thréimhse réasúnach ama sula ndéantar an cinneadh críochnaitheach, agus sonróidh sí an chumhacht tharmligthe a d'fhéadfadh a bheith faoi réir cúlghairme.

3.   Cuirfidh an cinneadh chun an chúlghairm a dhéanamh deireadh le tarmligean na cumhachta a bheidh sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an gcinneadh láithreach nó ar dháta is déanaí a bheidh sonraithe ann. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht na ngníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana féin. Foilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é.

Airteagal 38c

Agóidí i gcoinne gníomhartha tarmligthe

1.   Féadfaidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle agóid a dhéanamh i gcoinne gnímh tharmligthe laistigh de thréimhse trí mhí ó dháta an fhógra.

Ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle, déanfar an tréimhse sin a fhadú trí mhí.

2.   Mas rud é, nuair a rachaidh an tréimhse dá dtagraítear i mír 1 in éag, nach mbeidh agóid déanta ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle i gcoinne an ghnímh tharmligthe, foilseofar in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é agus tiocfaidh sé i bhfeidhm an dáta a bheidh sonraithe ann.

Féadfar an gníomh tarmligthe a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus féadfaidh sé teacht i bhfeidhm sula rachaidh an tréimhse sin in éag, más rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon an Coimisiún ar an eolas nach bhfuil sé ar intinn acu agóidí a dhéanamh.

3.   Má dhéanann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle agóid i gcoinne gnímh tharmligthe laistigh den tréimhse dá dtagraítear i mír 1, ní thiocfaidh sé i bhfeidhm. I gcomhréir le hAirteagal 296 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, luafaidh an institiúid a dhéanfaidh an agóid na cúiseanna leis an agóid i gcoinne an ghnímh tharmligthe.”;

(22)

leasaítear Airteagal 39 mar a leanas:

(a)

scriostar mír 2;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

“3.   Faoin 1 Iúil 2011, déanfaidh an Coimisiún, i bhfianaise forbairtí sa chreat rialála agus maoirseachta do ghníomhaireachtaí rátála creidmheasa i dtríú tíortha, tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle maidir leis na héifeachtaí atá ag na forbairtí sin agus ag na forálacha idirthréimhseacha dá dtagraítear in Airteagal 40 ar chobhsaíocht na margaí airgeadais san Aontas.”;

(23)

cuirtear isteach an t-airteagal seo a leanas:

“Airteagal 39a

Tuarascáil ó ÚEUM

Faoin 31 Nollaig 2011, déanfaidh ÚEUM measúnú ar na riachtanais foirne agus ar na riachtanais acmhainní a eascraíonn as glacadh de láimh a chumhachtaí agus a dhualgas i gcomhréir leis an Rialachán seo agus déanfaidh sé tuarascáil a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún.”;

(24)

in Airteagal 40, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú mír:

“Féadfaidh na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa atá ann cheana leanúint de rátálacha creidmheasa a d’fhéadfadh institiúidí airgeadais agus eintitis eile a úsáid chun críocha rialála dá dtagraítear in Airteagal 4(1) a eisiúint mura rud é go ndiúltaítear clárúchán a dhéanamh. I gcás ina ndiúltaítear clárúchán a dhéanamh, beidh feidhm ag Airteagal 24(4) agus (5).”;

(25)

cuirtear isteach an t-airteagal seo a leanas:

“Airteagal 40a

Bearta idirthréimhseacha a bhaineann le ÚEUM

1.   Maidir leis na hinniúlachtaí agus leis na dualgais uile a bhaineann leis an ngníomhaíocht mhaoirseachta agus fhorfheidhmiúcháin i réimse na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa, ar inniúlachtaí agus dualgais iad a tugadh do na húdaráis inniúla, cibé acu atá, nó nach bhfuil, siad ag gníomhú mar údaráis inniúla an Bhallstáit baile, agus a tugadh do choláistí i gcás inar bunaíodh iad, déanfar iad a fhoirceannadh an 1 Iúil 2011.

Maidir le hiarratas ar chlárúchán atá faighte ag údaráis inniúla an Bhallstáit baile nó ag an gcoláiste ábhartha faoin 7 Meán Fómhair 2010, áfach, ní dhéanfar é a aistriú chuig ÚEUM, agus déanfaidh na húdaráis sin agus an coláiste ábhartha an cinneadh i dtaobh an clárúchán a dhéanamh nó diúltú an clárúchán a dhéanamh.

2.   Gan dochar don dara fomhír de mhír 1, aon chomhaid nó aon doiciméid oibre a bhaineann le gníomhaíocht mhaoirseachta agus fhorfheidhmiúcháin i réimse na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa, lena n-áirítear aon scrúduithe agus aon ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin atá fós ar siúl, nó aon chóipeanna deimhnithe díobh, glacfaidh ÚEUM ar láimh iad ar an dáta dá dtagraítear i mír 1.

3.   Áiritheoidh na húdaráis inniúla agus na coláistí dá dtagraítear i mír 1 go ndéanfar aon taifid atá ann cheana nó aon doiciméid oibre atá ann cheana, nó cóipeanna deimhnithe díobh, a aistriú chuig ÚEUM a luaithe agus is féidir agus ar aon chuma faoin 1 Iúil 2011. Tabharfaidh na húdaráis inniúla agus na coláistí sin gach cúnamh agus gach comhairle is gá do ÚEUM chun go n-éascófar aistriú éifeachtach agus éifeachtúil, agus dul i mbun, gníomhaíochta maoirseachta agus forfheidhmiúcháin i réimse na ngníomhaireachtaí rátála creidmheasa.

4.   Gníomhóidh ÚEUM mar chomharba dlíthiúil na n-údarás inniúil agus na gcoláistí dá dtagraítear i mír 1 in aon imeachtaí riaracháin nó breithiúnacha a eascraíonn as gníomhaíocht mhaoirseachta agus fhorfheidhmiúcháin arna saothrú ag na húdaráis inniúla agus ag na coláistí sin maidir le cúrsaí a thagann faoi réim an Rialacháin seo.

5.   Maidir le haon chlárúchán gníomhaireachta rátála creidmheasa, arna dhéanamh i gcomhréir le Caibidil I de Theideal III ag údarás inniúil dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, leanfaidh sé de bheith bailí tar éis aistriú na n-inniúlachtaí chuig ÚEUM.

6.   Faoin 1 Iúil 2014 agus faoi réir raon feidhme a maoirseachta leanúnaí, déanfaidh ÚEUM fíorú amháin ar a laghad ar na gníomhaireachtaí rátála creidmheasa go léir a thagann faoi réim a chuid inniúlachtaí maoirseachta.”;

(26)

leasaítear Iarscríbhinn I leis seo i gcomhréir le hIarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo;

(27)

cuirtear isteach na hiarscríbhinní atá leagtha amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.

Airteagal 2

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg an 11 Bealtaine 2011.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

J. BUZEK

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

GYŐRI E.


(1)  IO C 337, 14.12.2010, lch. 1.

(2)  IO C 54, 19.2.2011, lch. 37.

(3)  Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 15 Nollaig 2010 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus cinneadh ón gComhairle an 11 Aibreán 2011.

(4)  IO L 331, 15.12.2010, lch. 84.

(5)  IO L 302, 17.11.2009, lch. 1.

(6)  IO L 281, 23.11.1995, lch. 31.

(7)  IO L 8, 12.1.2001, lch. 1.

(8)  IO L 228, 16.8.1973, lch. 3.

(9)  IO L 345, 19.12.2002, lch. 1.

(10)  IO L 323, 9.12.2005, lch. 1.

(11)  IO L 302, 17.11.2009, lch. 32.”;

(12)  IO L 331, 15.12.2010, lch. 84.”;

(13)  IO 17, 6.10.1958, lch. 385/58.

(14)  IO L 331, 15.12.2010, lch. 12.

(15)  IO L 331, 15.12.2010, lch. 48.”;

(16)  IO L 8, 12.1.2001, lch. 1.”;


IARSCRÍBHINN I

Leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 mar a leanas:

(1)

i bpointe 2 de Roinn A, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na míre deireanaí:

“Déanfar tuairimí chomhaltaí neamhspleácha an bhoird riaracháin nó an bhoird maoirseachta arna n-eisiúint i leith na gcúrsaí dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (d) a thíolacadh don bhord go tréimhsiúil agus cuirfear ar fáil do ÚEUM iad, arna iarraidh sin.”;

(2)

i bpointe 8 de Roinn B, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“8.

Coimeádfar taifid agus rianta iniúchta dá dtagraítear i bpointe 7 ag áitreabh na gníomhaireachta rátála creidmheasa cláraithe ar feadh cúig bliana ar a laghad agus cuirfear ar fáil do ÚEUM iad, arna iarraidh sin.”;

(3)

i bpointe 2 de Chuid II de Roinn E, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre:

“2.

go bliantúil, an fhaisnéis seo a leanas:

(a)

liosta den 20 cliant is mó atá ag an ngníomhaireacht rátála creidmheasa de réir an ioncaim a ghintear uathu;

(b)

liosta na gcliant sin de chuid na gníomhaireachta rátála creidmheasa ar cliant iad ar mhó a rannchuidiú leis an ráta fáis ó thaobh ghiniúint ioncam na gníomhaireachta rátála creidmheasa sa bhliain airgeadais roimhe sin ná 1,5 uaire ráta fáis ioncam iomlán na gníomhaireachta rátála creidmheasa an bhliain sin. Ní áireofar aon chliaint den sórt sin ar an liosta ach amháin i gcás ina bhfuil sé freagrach as níos mó ná 0,25 % d'ioncaim iomlána dhomhanda na gníomhaireachta rátála creidmheasa ar an leibhéal domhanda an bhliain sin; agus

(c)

liosta de na rátálacha creidmheasa a eisíodh i rith na bliana, ar liosta é lena léirítear an cion de rátálacha creidmheasa gan iarraidh atá ina measc.”.


IARSCRÍBHINN II

Cuirtear na hiarscríbhinní seo a leanas le Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009:

IARSCRÍBHINN III

Liosta na sáruithe dá dtagraítear in Airteagal 24(1) agus in Airteagal 36a(1)

I.   Sáruithe a bhaineann le coinbhleachtaí leasa, le ceanglais eagraíochtúla nó le ceanglais oibríochtúla

1.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 4(3) má thugann sí tacaíocht do rátáil chreidmheasa arna heisiúint i dtríú tír gan na coinníollacha a leagtar amach sa mhír sin a chomhlíonadh, ach amháin má tá an chúis leis an sárú sin taobh amuigh d'eolas nó de smacht na gníomhaireachta rátála creidmheasa.

2.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa an dara fomhír d'Airteagal 4(4) má bhaineann sí úsáid as tacaíocht a thugtar do rátáil chreidmheasa arna heisiúint i dtríú tír agus é de rún aici ceanglais an Rialacháin seo a sheachaint.

3.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 1 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach mbunaíonn sí bord riaracháin nó bord maoirseachta.

4.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta na chéad mhíre de phointe 2 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach lagaíonn a leas gnó neamhspleáchas ná cruinneas na ngníomhaíochtaí rátála creidmheasa.

5.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2) i dteannta an dara mír de phointe 2 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, má dhéanann sí lucht bainistíochta sinsearach a cheapadh nach bhfuil dea-chlú orthu, nach bhfuil dóthain scileanna ná taithí acu nó nach féidir leo bainistíocht fhónta stuama na gníomhaireachta rátála creidmheasa a áirithiú.

6.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta an tríú mír de phointe 2 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach gceapann sí an líon comhaltaí neamhspleácha is gá ar a bord riaracháin nó ar a bord maoirseachta.

7.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta an ceathrú mír de phointe 2 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, má dhéanann sí córas cúitimh do chomhaltaí neamhspleácha a boird riaracháin nó a boird maoirseachta a leagan amach, ar córas é a bhfuil nasc aige le feidhmíocht ghnó na gníomhaireachta rátála creidmheasa nó nach bhfuil socraithe d’fhonn neamhspleáchas a dtuairimí a áirithiú; nó má dhéanann sí téarma oifige is faide ná cúig bliana nó téarma oifige inathnuaite a leagan amach do chomhaltaí neamhspleácha a boird riaracháin nó a boird maoirseachta; nó má dhéanann sí comhalta neamhspleách den bhord riaracháin nó den bhord maoirseachta a dhífhostú seachas i gcás mí-iompair nó tearcfheidhmíochta gairmiúla.

8.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta an cúigiú mír de phointe 2 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, má dhéanann sí comhaltaí nach bhfuil dóthain saineolais acu ar sheirbhísí airgeadais a cheapadh ar a bord riaracháin nó ar a bord maoirseachta; nó, i gcás ina n-eisíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa rátálacha creidmheasa ionstraimí airgeadais struchtúrtha, mura gceapann sí comhalta neamhspleách amháin ar a laghad agus comhalta amháin eile den bhord ag a mbeidh cur amach agus taithí ghrinn ar na margaí in ionstraimí struchtúrtha airgeadais ar an leibhéal sinsearach.

9.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta an séú mír de phointe 2 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí go gcomhlíonann comhaltaí neamhspleácha an bhoird riaracháin nó an bhoird maoirseachta na cúraimí maidir le faireachán a dhéanamh ar aon cheann de na hábhair dá dtagraítear sa séú mír den phointe sin.

10.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta an seachtú mír de phointe 2 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí go ndéanann comhaltaí neamhspleácha an bhoird riaracháin nó an bhoird maoirseachta a dtuairimí i leith na gcúrsaí dá dtagraítear sa séú mír den phointe sin a thíolacadh don bhord go tréimhsiúil nó mura ndéanann na comhaltaí sin a dtuairimí a chur ar fáil do ÚEUM, arna iarraidh sin.

11.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 3 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach mbunaíonn sí beartais nó nósanna imeachta leordhóthanacha lena áirithiú go gcomhlíonfar na hoibleagáidí atá aici faoin Rialachán seo.

12.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 4 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach bhfuil nósanna imeachta fónta riaracháin nó cuntasaíochta, sásraí rialaithe inmheánaigh, nósanna imeachta éifeachtacha um measúnú riosca, nó socruithe rialaithe nó socruithe cosanta éifeachtacha aici maidir le córais phróiseála faisnéise; nó mura ndéanann sí nósanna imeachta cinnteoireachta nó struchtúir eagraíochtúla a chur chun feidhme agus a chothabháil, mar a cheanglaítear leis an bpointe sin.

13.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 5 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach ndéanann sí roinn feidhme chomhlíonta (feidhm chomhlíonta) bhuan agus éifeachtach, agus a oibríonn go neamhspleách, a chur ar bun nó más rud é nach ndéanann sí roinn den chineál sin a chothabháil.

14.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta na chéad mhíre de phointe 6 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí go gcomhlíontar na coinníollacha lena gcumasaítear na freagrachtaí a ghabhann leis an bhfeidhm chomhlíonta a chomhall go cuí nó go neamhspleách, mar a leagtar amach sa chéad mhír den phointe sin.

15.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 7 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach mbunaíonn sí socruithe eagraíochtúla nó riaracháin atá iomchuí agus éifeachtach chun aon choinbhleachtaí leasa dá dtagraítear i bpointe 1 de Roinn B d'Iarscríbhinn I a chosc, a shainaithint, a dhíbirt nó a bhainistiú, agus a nochtadh, nó más rud é nach ndéanann sí socrú lena gcoimeádtar taifid i leith gach bagartha suntasaí ar neamhspleáchas na ngníomhaíochtaí rátála creidmheasa, lena n-áirítear bagairtí suntasacha ar na rialacha maidir le hanailísithe rátála ar rialacha iad dá dtagraítear i Roinn C d'Iarscríbhinn I, mar aon leis na coimircí arna gcur i bhfeidhm chun na bagairtí sin a mhaolú.

16.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 8 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-úsáideann sí córais iomchuí, acmhainní iomchuí nó nósanna imeachta iomchuí chun leanúnachas agus rialtacht a áirithiú maidir le comhlíonadh a cuid gníomhaíochtaí rátála creidmheasa.

17.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 9 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach mbunaíonn sí feidhm athbhreithnithe:

(a)

ar feidhm í lena ngabhann freagracht as athbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar a modheolaíochtaí, a samhlacha agus a príomhbhoinn tuisceana rátála, nó ar aon athruithe suntasacha nó ar aon mhodhnuithe suntasacha ar na nithe sin chomh maith le hathbhreithniú tréimhsiúil a dhéanamh ar oiriúnacht na modheolaíochtaí, na samhlacha agus na bpríomhbhonn tuisceana i gcás go mbaintear úsáid astu, nó go bhfuil sé beartaithe go mbainfí úsáid astu, chun measúnú a dhéanamh ar ionstraimí airgeadais nua;

(b)

ar feidhm í atá neamhspleách ar na línte gnó atá freagrach as gníomhaíochtaí rátála creidmheasa; nó

(c)

ar feidhm í ar dá réir a thugtar tuairiscí do chomhaltaí an bhoird riaracháin nó an bhoird maoirseachta.

18.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 10 de Roinn A d'Iarscríbhinn I, más rud é nach ndéanann sí faireachán nó meastóireacht ar leordhóthanacht agus éifeachtúlacht a cuid córas, a sásraí rialaithe inmheánaigh agus a socruithe arna mbunú i gcomhréir leis an Rialachán seo nó más rud é nach ndéanann sí bearta iomchuí a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar aon easnaimh.

19.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 1 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, más rud é nach ndéanann sí aon choinbhleachtaí leasa iarbhír nó aon choinbhleachtaí leasa féideartha a d’fhéadfadh tionchar a imirt ar anailísí nó ar thuairimí a cuid anailísithe rátála, a cuid fostaithe, nó ar thuairimí aon duine nádúrtha eile a gcuirtear a chuid seirbhísí ar fáil don ghníomhaireacht rátála creidmheasa, nó ar seirbhísí iad atá faoina rialú, agus a bhfuil páirt dhíreach acu in eisiúint rátála creidmheasa nó daoine a dhéanann rátálacha creidmheasa a fhormheas, a shainaithint agus a dhíbirt nó iad a bhainistiú agus a nochtadh go soiléir nó go feiceálach.

20.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta na chéad mhíre de phointe 3 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, má dhéanann sí rátáil chreidmheasa a eisiúint in aon cheann de na himthosca a leagtar amach sa chéad mhír den phointe sin nó, i gcás rátála creidmheasa atá ann roimh ré, más rud é nach nochtann sí láithreach go bhféadfadh na himthosca sin difear a dhéanamh don rátáil chreidmheasa.

21.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta an dara mír de phointe 3 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, más rud é nach ndéanann sí measúnú láithreach i dtaobh an bhfuil forais ann chun rátáil chreidmheasa reatha a athrátáil nó a tharraingt siar.

22.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta na chéad mhíre de phointe 4 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, má dhéanann sí seirbhísí sainchomhairliúcháin nó comhairleacha a sholáthar don eintiteas rátáilte nó d’aon tríú páirtí gaolmhar maidir le struchtúr corparáideach nó dlíthiúil, sócmhainní, dliteanais nó gníomhaíochtaí an eintitis rátáilte nó aon tríú páirtí gaolmhar.

23.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta na chéad choda den tríú mír de phointe 4 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach bhfuil coinbhleacht leasa ann lena gníomhaíocht rátála creidmheasa de bharr seirbhís choimhdeach a sholáthar.

24.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 5 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach ndéanann anailísithe rátála nó daoine a fhormheasann rátálacha tograí nó moltaí maidir le ceapadh na n-ionstraimí airgeadais struchtúrtha ar ina leith a bhfuiltear ag súil go n-eiseoidh an ghníomhaireacht rátála creidmheasa rátáil chreidmheasa.

25.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 6 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, más rud é nach gceapann sí a cuid bealaí tuairiscithe nó cumarsáide ionas go n-áiritheofar go bhfuil na daoine dá dtagraítear i bpointe 1 de Roinn B neamhspleách maidir le gníomhaíochtaí eile na gníomhaireachta rátála creidmheasa a dhéantar ar bhonn tráchtála.

26.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta an dara mír de phointe 8 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, más rud é nach gcoimeádann sí na taifid ar feadh tréimhse trí bliana ar a laghad ón tráth a dhéantar clárúchán na gníomhaireachta sin a tharraingt siar.

27.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(1) más rud é nach n-áirithíonn sí go bhfuil eolas agus taithí iomchuí i gcomhair na ndualgas atá sannta dóibh ag anailísithe rátála, ag a cuid fostaithe agus ag aon duine nádúrtha eile a gcuirtear a chuid seirbhísí ar fáil don ghníomhaireacht rátála creidmheasa, nó a bhfuil a chuid seirbhísí faoi rialú na gníomhaireachta sin, agus ar daoine iad sin ag a bhfuil baint dhíreach le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa.

28.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(2) más rud é nach n-áirithíonn sí nach ndéanann aon duine dá dtagraítear in Airteagal 7(1) caibidlíocht ar tháillí nó ar íocaíochtaí a thionscnamh le haon eintiteas rátáilte, le tríú páirtí gaolmhar nó le duine ar bith ag a bhfuil nasc díreach nó neamhdhíreach leis an eintiteas rátáilte trí rialú,nó nach nglacann an duine sin páirt i gcaibidlíocht den sórt sin.

29.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(3), i dteannta phointe 3(a) de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí go ndéanann aon duine dá dtagraítear i bpointe 1 den Roinn sin gach beart réasúnach chun maoin nó taifid atá i seilbh na gníomhaireachta rátála creidmheasa a chosaint ar chalaois, ar ghadaíocht nó ar mhí-úsáid, agus aird á tabhairt ar chineál, ar scála agus ar chastacht a gnó agus ar chineál agus ar raon a gníomhaíochtaí rátála creidmheasa.

30.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(3), i dteannta phointe 5 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, má dhéanann sí iarmhairtí diúltacha a fhorchur ar dhuine dá dtagraítear i bpointe 1 den Roinn sin i gcás ina ndéanann an duine sin faisnéis a thuairisciú don oifigeach um chomhlíonadh á rá go raibh iompar ar bun ag aon duine eile den sórt sin a mheasann sé nó sí a bheith ina iompar mídhleathach.

31.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(3), i dteannta phointe 6 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach ndéanann sí athbhreithniú ar obair ábhartha anailísí rátála don dá bhliain sular imigh sé nó sí, i gcás ina gcuireann anailísí rátála deireadh lena fhostaíocht nó lena fostaíocht agus ina dtéann sé nó sí isteach in eintiteas rátáilte lena raibh baint ag an anailísí rátála ó thaobh rátáil chreidmheasa a dhéanamh, nó i ngnólacht airgeadais lena raibh déileálacha ag an anailísí rátála mar chuid dá dhualgais nó dá dualgais sa ghníomhaireacht rátála creidmheasa.

32.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(3), i dteannta phointe 1 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach ndéanann duine dá dtagraítear sa phointe sin aon ionstraim airgeadais dá dtagraítear sa phointe sin a cheannach nó a dhíol nó nach ngabhann an duine sin d'idirbheart i leith ionstraime den chineál sin.

33.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(3), i dteannta phointe 2 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach bhfuil duine dá dtagraítear i bpointe 1 den Roinn sin páirteach i rátáil chreidmheasa dá dtagraítear i bpointe 2 den Roinn sin a chinneadh nó nach n-imríonn sé nó sí aon tionchar eile air sin.

34.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(3), i dteannta phointe (b), phointe (c) agus phointe (d) de phointe 3 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach ndéanann duine dá dtagraítear i bpointe 1 den Roinn sin faisnéis a nochtadh, a úsáid nó a roinnt, ar nithe iad sin dá dtagraítear sna pointí sin.

35.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(3), i dteannta phointe 4 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach ndéanann duine dá dtagraítear i bpointe 1 den Roinn sin airgead, bronntanais nó garanna a iarraidh ar dhuine ar bith lena ndéanann an ghníomhaireacht rátála creidmheasa gnó nó airgead, bronntanais nó garanna a ghlacadh ó dhuine den sórt sin.

36.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(3), i dteannta phointe 7 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach dtéann duine dá dtagraítear i bpointe 1 den Roinn sin i mbun príomhphoist bhainistíochta leis an eintiteas rátáilte nó lena thríú páirtí gaolmhar taobh istigh de shé mhí ón tráth a ndéantar an rátáil chreidmheasa.

37.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(4), i dteannta phointe (a) den chéad mhír de phointe 8 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach bhfuil baint ag an bpríomhanailísí rátála le gníomhaíochtaí rátála creidmheasa a bhaineann leis an eintiteas rátáilte céanna nó lena thríú páirtithe gaolmhara ar feadh tréimhse is faide ná ceithre bliana.

38.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(4), i dteannta phointe (b) den chéad mhír de phointe 8 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach bhfuil baint ag anailísí rátála le gníomhaíochtaí rátála creidmheasa a bhaineann leis an eintiteas rátáilte céanna nó lena thríú páirtithe gaolmhara ar feadh tréimhse is faide ná cúig bliana.

39.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(4), i dteannta phointe (c) den chéad mhír de phointe 8 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach bhfuil duine a fhormheasann rátálacha creidmheasa páirteach i ngníomhaíochtaí rátála creidmheasa a bhaineann leis an eintiteas rátáilte céanna nó lena thríú páirtithe gaolmhara ar feadh tréimhse is faide ná seacht mbliana.

40.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(4), i dteannta an dara mír de phointe 8 de Roinn C d'Iarscríbhinn I, más rud é nach n-áirithíonn sí nach bhfuil baint ag duine dá dtagraítear i bpointe (a), i bpointe (b) agus i bpointe (c) den chéad mhír den phointe sin le gníomhaíochtaí rátála creidmheasa a bhaineann leis an eintiteas rátáilte nó leis na tríú páirtithe gaolmhara dá dtagraítear sna pointí sin taobh istigh de dhá bhliain ó dheireadh na dtréimhsí a leagtar amach sna pointí sin.

41.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 7(5) má dhéanann sí cúiteamh nó meastóireacht feidhmíochta a thabhairt isteach atá ag brath ar an méid ioncaim a fhaigheann an ghníomhaireacht rátála creidmheasa ó na heintitis rátáilte nó ó na tríú páirtithe gaolmhara.

42.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 8(2) más rud é nach ndéanann sí bearta leordhóthanacha a ghlacadh, a chur chun feidhme nó a fhorfheidhmiú d’fhonn a áirithiú go bhfuil na rátálacha creidmheasa a eisíonn sí bunaithe ar anailís chríochnúil ar an bhfaisnéis ábhartha ar fad atá ar fáil di agus atá ábhartha dá hanailís de réir a cuid modheolaíochtaí rátála.

43.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 8(3) más rud é nach n-úsáideann sí modheolaíochtaí rátála atá docht, córasach agus leanúnach agus nach dtagann faoi réir a mbailíochtaithe ar bhonn taithí stairiúla, lena n-áirítear cúltástáil.

44.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa an chéad fhomhír d'Airteagal 8(4) má dhiúltaíonn sí rátáil creidmheasa eintitis nó rátáil creidmheasa ionstraime airgeadais a eisiúint toisc rátáil a bheith déanta ar chuid den eintiteas nó den ionstraim airgeadais roimhe sin ag gníomhaireacht rátála creidmheasa eile.

45.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa an dara fomhír d'Airteagal 8(4) más rud é nach gcoinníonn sí taifead ar na cásanna ar fad ina n-imíonn a próiseas rátála creidmheasa ó na rátálacha creidmheasa atá ann cheana agus a d’ullmhaigh gníomhaireacht rátála creidmheasa eile i leith bunsócmhainní nó ionstraimí airgeadais struchtúrtha nó más rud é nach ndéanann sí údar maith á thabhairt maidir leis an measúnú éagsúil.

46.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa an chéad abairt d’Airteagal 8(5) más rud é nach ndéanann sí faireachán ar a rátálacha creidmheasa nó nach ndéanann sí athbhreithniú ar a cuid rátálacha creidmheasa nó a cuid modheolaíochtaí féin ar bhonn leanúnach agus uair amháin sa bhliain ar a laghad.

47.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa an dara habairt d'Airteagal 8(5) más rud é nach mbunaíonn sí socruithe inmheánacha chun faireachán a dhéanamh ar an tionchar a imrítear ar rátálacha creidmheasana de bharr athruithe ar choinníollacha margaidh maicreacnamaíocha nó airgeadais.

48.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa pointe (b) d’Airteagal 8(6), i gcás ina n-athraítear modheolaíochtaí, samhlacha nó príomhbhoinn tuisceana rátála a úsáidtear i ngníomhaíochtaí rátála creidmheasa, más rud é nach ndéanann sí athbhreithniú ar na rátálacha creidmheasa a ndéantar difear dóibh i gcomhréir leis an bpointe sin nó más rud é nach gcuirtear na rátálacha sin faoi bhreathnadóireacht san idirlinn.

49.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa pointe (c) d’Airteagal 8(6) más rud é nach ndéanann sí athrátáil ar rátáil chreidmheasa a bhí bunaithe ar mhodheolaíochtaí, ar shamhlacha nó ar phríomhbhoinn tuisceana a athraítear i gcás ina ndéanann éifeacht chomhcheangailte fhoriomlán na n-athruithe sin difear don rátáil chreidmheasa sin.

50.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 9 má dhéanann sí eisfhoinsiú ar fheidhmeanna oibríochtúla tábhachtacha ar shlí a dhéanfadh dochar go hábhartha do cháilíocht rialú inmheánach na gníomhaireachta rátála creidmheasa nó do chumas ÚEUM maoirseacht a dhéanamh ar an tslí a gcomhlíonann an ghníomhaireacht rátála creidmheasa oibleagáidí faoin Rialachán seo.

51.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 10(2), i dteannta an dara mír de phointe 4 de Chuid I de Roinn D d'Iarscríbhinn I, má dhéanann sí rátáil chreidmheasa a eisiúint nó más rud é nach ndéanann sí rátáil a bhí ann cheana a tharraingt siar i gcás ina mbeidh easpa sonraí iontaofa ann nó de bharr chastacht an struchtúir a bhaineann le cineál nua ionstraime airgeadais nó toisc nach bhfuil cáilíocht na faisnéise atá ar fáil sásúil go leor nó go n-ardaíonn sí ceisteanna tromchúiseacha maidir le cumas na gníomhaireachta rátála creidmheasa rátáil chreidmheasa inchreidte a sholáthar.

52.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 10(6) má bhaineann sí úsáid as ainm ÚEUM nó as ainm aon údaráis inniúil ar shlí a léireodh nó a thabharfadh le tuiscint go ndearna ÚEUM nó aon údarás inniúil tacaíocht nó formheas a thabhairt maidir leis na rátálacha creidmheasa nó maidir le haon ghníomhaíochtaí rátála creidmheasa de chuid na gníomhaireachta rátála creidmheasa.

53.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 13 má ghearrann sí táille ar an bhfaisnéis a sholáthraítear i gcomhréir le hAirteagal 8 go hAirteagal 12.

54.

I gcás inar duine dlítheanach atá bunaithe sa Chomhphobal é an ghníomhaireacht rátála creidmheasa, sáraíonn sí Airteagal 14(1) más rud é nach ndéanann sí iarratas ar chlárúchán chun críocha Airteagal 2(1).

II.   Sáruithe a bhaineann le bacainní ar ghníomhaíochtaí maoirseachta

1.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 7 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, más rud é nach ndéanann sí socrú chun go gcoimeádfaí taifid nó rianta iniúchta ar a gníomhaíochtaí rátála creidmheasa mar a éilítear leis na forálacha sin.

2.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta na chéad mhíre de phointe 8 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, más rud é nach gcoimeádann sí na taifid nó rianta iniúchta dá dtagraítear i bpointe 7 den Roinn sin ag a háitreabh ar feadh cúig bliana ar a laghad nó más rud é nach gcuireann sí na taifid nó na rianta iniúchta sin ar fáil do ÚEUM, arna iarraidh sin dó.

3.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 9 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, más rud é nach gcoimeádann sí taifid lena leagtar amach cearta agus oibleagáidí na gníomhaireachta rátála creidmheasa nó an eintitis rátáilte nó a thríú páirtithe gaolmhara faoi seach faoi chomhaontú chun seirbhísí rátála creidmheasa a sholáthar ar feadh na tréimhse a mhaireann an ghaolmhaireacht leis an eintiteas rátáilte sin nó lena thríú páirtí gaolmhar.

4.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 11(2) más rud é nach gcuireann sí an fhaisnéis is gá ar fáil nó más rud é nach soláthraíonn sí an fhaisnéis sin san fhormáid a éilítear agus dá dtagraítear sa mhír sin.

5.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 11(3), i dteannta phointe 2 de Chuid I de Roinn E d'Iarscríbhinn I, más rud é ngach soláthraíonn sí liosta dá seirbhísí coimhdeacha do ÚEUM.

6.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa an dara fomhír d'Airteagal 14(3) más rud é nach dtugann sí fógra do ÚEUM i dtaobh aon athruithe ábhartha ar na coinníollacha don chlárúchán bunaidh, i gcomhréir leis an bhfomhír sin.

7.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 23b(1) má soláthraíonn sí faisnéis mhícheart nó mhíthreorach ina freagairt ar iarraidh shimplí ar fhaisnéis de bhun Airteagal 23b(2) nó mar fhreagairt ar chinneadh lena n-éilítear faisnéis de bhun Airteagal 23b(3).

8.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa pointe (c) d’Airteagal 23c(1) má thugann sí freagraí míchearta nó míthreoracha ar cheisteanna a chuirtear de bhun an phointe sin.

III.   Sáruithe a bhaineann le forálacha maidir le nochtadh

1.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta phointe 2 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, más rud é nach nochtann sí don phobal ainmneacha na n-eintiteas rátáilte nó ainmneacha tríú páirtithe gaolmhara óna bhfaigheann sí níos mó ná 5 % dá hioncam bliantúil.

2.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 6(2), i dteannta an dara cuid den tríú mír de phointe 4 de Roinn B d'Iarscríbhinn I, más rud é nach ndéanann sí seirbhís choimhdeach a sholáthraítear don eintiteas rátáilte nó d’aon tríú páirtí gaolmhar a nochtadh sa tuarascáil chríochnaitheach rátála.

3.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 8(1) más rud é nach nochtann sí don phobal na modheolaíochtaí, na samhlacha nó na príomhbhoinn tuisceana rátála a mbaineann sí úsáid astu ina gníomhaíochtaí rátála creidmheasa faoi mar a bhfuil tuairisc orthu i bpointe 5 de Chuid I de Roinn E d’Iarscríbhinn I.

4.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa pointe (a) d’Airteagal 8(6) i gcás ina n-athraítear modheolaíochtaí, samhlacha nó príomhbhoinn tuisceana rátála a úsáidtear i ngníomhaíochtaí rátála creidmheasa, más rud é nach ndéanann sí raon feidhme dóchúlach na rátálacha creidmheasa a ndearnadh difear dóibh a nochtadh láithreach nó má dhéanann sí an méid sin a nochtadh gan úsáid á bhaint as an modh cumarsáide céanna agus a úsáideadh chun na rátálacha creidmheasa a ndearnadh difear dóibh a dháileadh.

5.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 10(1) más rud é nach nochtann sí na cinntí gan leanúint ar aghaidh le rátáil chreidmheasa lena n-áirítear na cúiseanna ar fad atá leis an gcinneadh ar bhonn neamhroghnach agus go tráthúil.

6.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 10(2), i dteannta phointe 1 nó phointe 2, na chéad mhíre de phointe 4 nó phointe 5 de Chuid I de Roinn D d'Iarscríbhinn I nó i dteannta Chuid II de Roinn D d'Iarscríbhinn I, más rud é nach soláthraíonn sí an fhaisnéis a éilítear leis na forálacha sin agus rátáil á tíolacadh aici.

7.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 10(2), i dteannta phointe 3 de Chuid I de Roinn D d'Iarscríbhinn I, más rud é nach gcuireann sí an t-eintiteas rátáilte ar an eolas faoin rátáil chreidmheasa 12 uair an chloig ar a laghad sula bhfoilsítear í.

8.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 10(3) más rud é nach n-áirithíonn sí go ndéantar catagóirí rátála a chuirtear i leith ionstraimí airgeadais struchtúrtha a idirdhealú go soiléir trí úsáid a bhaint as siombail bhreise lena n-idirdhealaítear iad ó chatagóirí rátála a úsáidtear d’aon eintitis eile, d’aon ionstraimí airgeadais eile nó d'aon oibleagáidí airgeadais eile.

9.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 10(4) más rud é nach nochtann sí a cuid beartas nó nósanna imeachta i leith rátálacha creidmheasa gan iarraidh.

10.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 10(5) más rud é nach soláthraíonn sí an fhaisnéis a éilítear faoin mír sin agus rátáil chreidmheasa gan iarraidh á heisiúint aici nó más rud é nach sainaithníonn sí rátáil chreidmheasa gan iarraidh mar an gcéanna.

11.

Sáraíonn an ghníomhaireacht rátála creidmheasa Airteagal 11(1) más rud é nach nochtann sí go hiomlán an fhaisnéis ar na hábhair a leagtar amach i gCuid I de Roinn E d'Iarscríbhinn I nó mura dtugann sí an fhaisnéis sin cothrom le dáta láithreach.

IARSCRÍBHINN IV

Liosta de na comhéifeachtaí atá nasctha le fachtóirí géaraitheacha agus le fachtóirí maolaitheacha chun Airteagal 36a(3) a chur i bhfeidhm

Beidh feidhm ag na comhéifeachtaí seo a leanas ar bhealach carnach maidir leis na méideanna bunúsacha dá dtagraítear in Airteagal 36a(2) ar bhonn gach ceann de na fachtóirí géaraitheacha agus de na fachtóirí maolaitheacha seo a leanas:

I.   Comhéifeachtaí coigeartuithe atá nasctha le fachtóirí géaraitheacha

1.

I gcás ina ndearnadh an sárú arís agus arís eile, beidh feidhm ag comhéifeacht bhreise 1,1 i ndáil le gach uair a rinneadh an sárú athuair.

2.

I gcás ina ndearnadh an sárú ar feadh tréimhse is faide ná sé mhí, beidh feidhm ag comhéifeacht 1,5.

3.

I gcás inar nocht an sárú laigí sistéamacha i ndáil le heagrúchán na gníomhaireachta rátála creidmheasa, go háirithe i ndáil lena cuid nósanna imeachta, lena cuid córais bhainistíochta nó lena cuid rialuithe inmheánacha, beidh feidhm ag comhéifeacht 2,2.

4.

I gcás ina raibh tionchar diúltach ag an sárú ar cháilíocht na rátálacha a ndearna an ghníomhaireacht rátála creidmheasa lena mbaineann rátáil ina leith, beidh feidhm ag comhéifeacht 1,5.

5.

I gcás ina ndearnadh an sárú d'aon ghnó, beidh feidhm ag comhéifeacht 2.

6.

I gcás nach bhfuil aon ghníomhaíocht feabhais déanta ón am a ndearnadh an sárú a shainaithint, beidh feidhm ag comhéifeacht 1,7.

7.

I gcás nár chomhoibrigh ardbhainistíocht na gníomhaireachta rátála creidmheasa le ÚEUM le linn dó a chuid imscrúduithe a chur i gcrích, beidh feidhm ag comhéifeacht 1,5.

II.   Comhéifeachtaí coigeartuithe atá nasctha le fachtóirí maolaitheacha

1.

I gcás ina mbaineann an sárú le sárú atá liostaithe i Roinn II nó i Roinn III d'Iarscríbhinn III agus go ndearnadh é ar feadh tréimhse is giorra ná 10 lá oibre, beidh feidhm ag comhéifeacht 0,9.

2.

I gcás ina bhfuil ardbhainistíocht na gníomhaireachta rátála creidmheasa in ann a léiriú go ndearna siad gach beart is gá chun an sárú a chosc, beidh feidhm ag comhéifeacht 0,7.

3.

I gcás inár chuir an ghníomhaireacht rátála creidmheasa an sárú in iúl do ÚEUM ar bhealach tapa, éifeachtach agus iomlán, beidh feidhm ag comhéifeacht 0,4.

4.

I gcás ina ndearna an ghníomhaireacht rátála creidmheasa bearta dá dheoin féin chun a áirithiú nach bhféadfar sárú den chineál céanna a dhéanamh sa todhchaí, beidh feidhm ag comhéifeacht 0,6.

”.