ISSN 1725-2571

doi:10.3000/17252571.L_2009.342.gle

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L NaN

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

52
22 Nollaig 2009


Clár

 

I   Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA a bhfuil a bhfoilsiú éigeantach

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 761/2001, Cinneadh 2001/681/CE ón gCoimisiún agus Cinneadh 2006/193/CE ón gCoimisiún

1

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlachta breosla agus paraiméadar riachtanach eile ( 2 )

46

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le táirgí cosmaideacha ( 2 )

59

 


 

(1)   Faoin tagairt L 342 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

 

(2)   Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

GA


I Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA a bhfuil a bhfoilsiú éigeantach

RIALACHÁIN

22.12.2009   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


RIALACHÁN (CE) Uimh. 1321/2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 25 Samhain 2009

maidir le rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 761/2001, Cinneadh 2001/681/CE ón gCoimisiún agus Cinneadh 2006/193/CE ón gCoimisiún

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 175(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Ag féachaint don tuairim ó Choiste na Réigiún (2),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (3),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Foráiltear le hAirteagal 2 den Chonradh go mbeidh dlús a chur le fás inbhuanaithe ar fud an Chomhphobail i measc na gcúraimí a bheidh ar an gComhphobal.

(2)

Le Cinneadh Uimh. 1600/2002/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Iúil 2002 lena leagtar síos an Séú Clár Gníomhaíochta Comhphobail don Chomhshaol (4), sainaithnítear gur cur chuige straitéiseach maidir le cuspóirí comhshaoil a bhaint amach is ea feabhas a chur ar chomhoibriú agus ar chomhpháirtíocht le fiontair. Tá tiomantais shaorálacha ina gcuid bhunriachtanach de sin. Meastar, sa chomhthéacs seo, go bhfuil sé riachtanach spreagadh a dhéanamh maidir le rannpháirtíocht níos leithne i scéim an Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) agus forbairt a dhéanamh ar thionscnaimh trína ndéanfar eagraíochtaí a spreagadh chun tuarascálacha feidhmíochta a fhoilsiú ar fhorbairt inbhuanaithe nó ar an gcomhshaol, ar tuarascálacha iad a bheidh beacht agus a bheidh fíoraithe go neamhspleách.

(3)

Leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún an 30 Aibreán 2007, aithnítear gur gá feabhas a chur ar fheidhmiú na n-ionstraimí saorálacha a ceapadh don tionscal agus go bhfuil an-acmhainneacht sna huirlisí sin ach nár forbraíodh go hiomlán iad. Leis an Teachtaireacht, iarrtar ar an gCoimisiún na hionstraimí a athbhreithniú chun rannpháirtíocht iontu a chur chun cinn agus chun an t-ualach riaracháin a bhaineann lena mbainistíocht a laghdú.

(4)

Leis an Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir leis an bPlean Gníomhaíochta um Thomhaltas agus Táirgeadh Inbhuanaithe agus um Beartas Tionsclaíoch Inbhuanaithe, aithnítear go gcuidíonn EMAS le heagraíochtaí a bpróisis táirgthe a bharrfheabhsú, tríd an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú agus trí úsáid níos éifeachtaí a bhaint as acmhainní.

(5)

Chun cur chuige comhleanúnach a chur chun cinn idir na hionstraimí reachtacha a fhorbraítear ar leibhéal an Chomhphobail i réimse na cosanta comhshaoil, ba cheart don Choimisiún agus do na Ballstáit breithniú a dhéanamh i dtaobh conas a fhéadfar clárú faoi EMAS a chur san áireamh i bhforbairt na reachtaíochta nó a úsáid mar uirlis le haghaidh fhorfheidhmiú na reachtaíochta. Ba cheart dóibh freisin, chun EMAS a dhéanamh níos tarraingtí d’eagraíochtaí, EMAS a chur san áireamh ina mbeartais maidir le hearraí agus seirbhísí a fháil agus, i gcás inarb iomchuí, tagairt a dhéanamh do EMAS nó do chórais chomhionanna bhainistíochta comhshaoil mar choinníollacha a ghabhann le comhlíonadh conarthaí le haghaidh oibreacha agus seirbhísí.

(6)

Le hAirteagal 15 de Rialachán (CE) Uimh. 761/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2001 lena gceadaítear rannpháirtíocht shaorálach ag eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) (5), foráiltear go ndéanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar EMAS i bhfianaise na taithí a gheofar le linn a oibrithe agus go ndéanfaidh sé leasuithe iomchuí a mholadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

(7)

Léirigh cur i bhfeidhm scéimeanna bainistíochta comhshaoil, lena n-áirítear EMAS, faoi mar atá leagtha amach i Rialachán (CE) Uimh. 761/2001, a n-éifeachtacht maidir le feabhsúcháin a chur chun cinn ar fheidhmíocht eagraíochtaí ó thaobh an chomhshaoil de. Is gá, áfach, líon na n-eagraíochtaí atá rannpháirteach sa scéim a mhéadú chun go mbeidh tionchar foriomlán níos fearr ag na feabhsúcháin chomhshaoil. Chuige sin, ba cheart an taithí a fuarthas ó chur chun feidhme an Rialacháin sin a úsáid chun cur le cumas EMAS feabhas a chur ar fheidhmíocht fhoriomlán eagraíochtaí ó thaobh an chomhshaoil de.

(8)

Ba cheart eagraíochtaí a spreagadh le bheith rannpháirteach in EMAS ar bhonn saorálach agus d’fhéadfaidís breisluach a fháil as sin i dtéarmaí smachta rialála, coigiltis i dtaca le costais agus íomhá poiblí, ar choinníoll go mbeidís in ann a léiriú gur cuireadh feabhas ar a bhfeidhmíocht chomhshaoil.

(9)

Ba cheart EMAS a chur ar fáil do gach eagraíocht laistigh den Chomhphobal agus lasmuigh de, ar eagraíochtaí as a ngabhann tionchar comhshaoil lena ngníomhaíochtaí. Ba cheart go soláthródh EMAS modh do na heagraíochtaí sin chun an tionchar sin a bhainistiú agus chun a bhfeidhmíocht fhoriomlán chomhshaoil a fheabhsú.

(10)

Ba cheart eagraíochtaí, go háirithe eagraíochtaí beaga, a spreagadh chun bheith rannpháirteach in EMAS. Ba cheart a rannpháirtíocht a chur chun cinn trí rochtain ar fhaisnéis, ar chistí tacaíochta atá ann cheana agus ar institiúidí poiblí a éascú agus trí bhearta cúnaimh theicniúil a bhunú nó a chur chun cinn.

(11)

Ba cheart go bhféadfadh eagraíochtaí a bhfuil córais eile bainistíochta comhshaoil á gcur chun feidhme acu agus ar mian leo aistriú chuig EMAS déanamh amhlaidh ar shlí chomh héasca agus is féidir. Ba cheart naisc le scéimeanna eile bainistíochta comhshaoil a bhreithniú.

(12)

Ba cheart go bhféadfadh eagraíochtaí a bhfuil láithreán acu atá suite i mBallstát amháin nó níos mó, na láithreáin sin go léir nó líon áirithe díobh a chlárú faoi aon chlárú amháin.

(13)

Maidir leis an sásra atá ann chun a fháil amach an bhfuil na ceanglais dhlíthiúla ar fad is infheidhme maidir leis an gcomhshaol á gcomhlíonadh ag eagraíocht, ba cheart é a neartú chun cur le hinchreidteacht EMAS agus, go háirithe, chun a chumasú do na Ballstáit an t-ualach riaracháin ar eagraíochtaí cláraithe a laghdú trí dhírialáil nó trí fhaoiseamh ó rialáil.

(14)

Ba cheart go gcumhdófaí i bpróiseas chur chun feidhme EMAS páirtíocht fostaithe agus oibrithe de chuid na heagraíochta mar go gcuireann sé sin leis an sásamh a bhaineann siad as a bpoist, agus lena n-eolas ar na saincheisteanna comhshaoil a fhéadfar a mhacasamhlú laistigh de thimpeallacht na hoibre agus lasmuigh di.

(15)

Ba cheart go mbeadh lógó EMAS ina uirlis tharraingteach cumarsáide agus margaíochta d’eagraíochtaí agus go gcuirfeadh sé le feasacht ceannaitheoirí agus geallsealbhóirí eile ar EMAS. Ba cheart go simpleofaí na rialacha maidir le húsáid lógó EMAS trí aon lógó amháin a úsáid agus ba cheart deireadh a chur le srianta atá ann, cé is moite díobh siúd a bhaineann leis an táirge agus leis an bpacáistiú. Níor cheart go mbeadh aon mheascadh ann le lipéid do tháirgí comhshaoil.

(16)

Ba cheart go mbeadh na costais agus na táillí ar chlárú faoi EMAS réasúnach agus ba cheart go mbeidís i gcomhréir le méid na heagraíochta agus leis an obair a bheidh le déanamh ag na Comhlachtaí Inniúla. Gan dochar do rialacha an Chonartha ar státchabhair, ba cheart díolúintí nó laghduithe ar tháillí a bhreithniú i gcás eagraíochtaí beaga.

(17)

Ba cheart d’eagraíochtaí ráitis thréimhsiúla chomhshaoil a ullmhú agus a chur ar fáil don phobal agus do pháirtithe leasmhara eile, ar ráitis iad ina mbeadh faisnéis faoin gcaoi a gcomhlíonann na heagraíochtaí sin na ceanglais dhlíthiúla is infheidhme maidir leis an gcomhshaol agus faoina bhfeidhmíocht chomhshaoil.

(18)

Chun ábharthacht agus inchomparáideacht na faisnéise a áirithiú, ba cheart go ndéanfaí feidhmíocht chomhshaoil na n-eagraíochtaí a thuairisciú ar bhonn táscairí feidhmíochta cineálacha agus earnáil-sonracha a bheadh dírithe ar réimsí tábhachtacha comhshaoil ar leibhéal an phróisis agus an táirge agus tagarmharcanna agus scálaí iomchuí á n-úsáid. Ba cheart go gcuideodh sé sin le heagraíochtaí comparáid a dhéanamh maidir lena bhfeidhmíocht chomhshaoil thar thréimhsí tuairiscithe éagsúla agus an fheidhmíocht sin a chur i gcomparáid le feidhmíocht chomhshaoil eagraíochtaí eile.

(19)

Ba cheart doiciméid tagartha, lena n-áirítear an cleachtas is fearr i ndáil le bainistíocht chomhshaoil agus táscairí feidhmíochta comhshaoil d’earnálacha sonracha, a fhorbairt trí mhalartú faisnéise agus trí chomhoibriú idir na Ballstáit. Ba cheart go gcuideodh na doiciméid sin le heagraíochtaí díriú ar shlí níos fearr ar na gnéithe comhshaoil is tábhachtaí in earnáil ar leith.

(20)

Le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008, lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú (6) , eagraítear an creidiúnú ar leibhéil náisiúnta agus ar leibhéal Eorpach agus socraítear an creat foriomlán i gcomhair creidiúnúcháin. Leis an Rialachán seo, ba cheart comhlánú a dhéanamh ar na rialacha sin a mhéid is gá, agus, ag an am céanna, gnéithe sonracha de chuid EMAS, amhail an gá le leibhéal ard inchreidteachta a áirithiú i leith na ngeallsealbhóirí, go mór mór i measc na mBallstát, á gcur san áireamh agus, i gcás inarb iomchuí, rialacha níos sonraí á socrú. Le forálacha EMAS, ba cheart go n-áiritheofaí agus go bhfeabhsófaí ar bhealach leanúnach inniúlacht na bhfíoraitheoirí comhshaoil trí fhoráil a dhéanamh maidir le córas neodrach neamhspleách creidiúnúcháin nó ceadúnúcháin, maidir le hoiliúint agus maidir le maoirseacht iomchuí ar a gcuid gníomhaíochtaí agus, ar an dóigh sin, trédhearcacht agus inchreidteacht na n-eagraíochtaí atá páirteach in EMAS a ráthú.

(21)

Nuair a chinnfidh Ballstát gan úsáid a bhaint as creidiúnú le haghaidh EMAS, ba cheart go mbeadh feidhm ag Airteagal 5(2) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008.

(22)

Ba cheart go dtabharfadh na Ballstáit agus an Coimisiún araon faoi ghníomhaíochtaí tacaíochta agus faoi ghníomhaíochtaí cur chun cinn.

(23)

Gan dochar do rialacha an Chonartha maidir le státchabhair, ba cheart go dtabharfadh na Ballstáit dreasachtaí d’eagraíochtaí cláraithe, amhail rochtain ar mhaoiniú nó ar dhreasachtaí cánach faoi chuimsiú scéimeanna a thacaíonn le feidhmíocht chomhshaoil an tionscail, ar choinníoll go mbeidh eagraíochtaí in ann feabhas ar a bhfeidhmíocht chomhshaoil a thaispeáint.

(24)

Ba cheart go ndéanfadh na Ballstáit agus an Coimisiún bearta sonracha a fhorbairt agus a chur chun feidhme, ar bearta iad a bheadh dírithe ar rannpháirtíocht níos mó in EMAS ag eagraíochtaí, go háirithe ag eagraíochtaí beaga.

(25)

D’fhonn a áirithiú go gcuirfear an Rialachán seo i bhfeidhm ar shlí chomhchuibhithe, ba cheart don Choimisiún doiciméid tagartha earnálacha a ullmhú, de réir cláir tosaíochtaí, sa réimse a chumhdaítear leis an Rialachán seo.

(26)

Ba cheart an Rialachán seo a athbhreithniú, más iomchuí, laistigh de chúig bliana tar éis a theacht i bhfeidhm i bhfianaise na taithí a bheidh faighte.

(27)

Cuirtear an Rialachán seo in ionad Rialachán (CE) Uimh. 761/2001, agus ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 761/2001 a aisghairm.

(28)

Ós rud é go bhfuil eilimintí úsáideacha as Moladh 2001/680/CE ón gCoimisiún an 7 Meán Fómhair 2001 maidir le treoir i ndáil le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 761/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gceadaítear rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) (7) agus as Moladh 2003/532/CE ón gCoimisiún an 10 Iúil 2003 maidir le treoir i ndáil le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 761/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gceadaítear rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) agus a bhaineann le táscairí feidhmíochta comhshaoil a roghnú agus a úsáid (8) san áireamh sa Rialachán seo, níor cheart na gníomhartha sin a úsáid a thuilleadh mar go bhfuil an Rialachán seo á chur ina n-ionad.

(29)

Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon scéim inchreidte aonair a chruthú agus bunú scéimeanna náisiúnta éagsúla a sheachaint, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir iad a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

(30)

Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (9).

(31)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún nósanna imeachta a bhunú maidir le meastóireacht phiaraí ar Chomhlachtaí Inniúla, doiciméid tagartha earnálacha a fhorbairt, aitheantas a thabhairt do na córais bainistíochta comhshaoil atá ann cheana, nó do chodanna díobh, mar chórais nó mar chodanna de chórais a chomhlíonann ceanglais chomhfhreagracha an Rialacháin seo, agus Iarscríbhinní I go VIII a leasú. Ós rud é go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus go bhfuil siad ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, ní mór iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(32)

Ós rud é go mbeidh gá le tréimhse ama lena áirithiú go bhfuil an creat ann le haghaidh fheidhmiú cuí an Rialacháin seo, ba cheart go mbeadh tréimhse 12 mhí ag na Ballstáit ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm chun modhnú a dhéanamh ar na nósanna imeachta a bheidh le leanúint ag Comhlachtaí Creidiúnúcháin agus ag Comhlachtaí Inniúla faoi fhorálacha comhfhreagracha an Rialacháin seo. Laistigh den tréimhse 12 mhí sin, ba cheart go mbeadh Comhlachtaí Creidiúnúcháin agus Comhlachtaí Inniúla i dteideal leanúint de na nósanna imeachta a bunaíodh faoi Rialachán (CE) Uimh. 761/2001 a chur i bhfeidhm,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Cuspóir

Bunaítear leis seo scéim Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil, dá ngairfear ‘EMAS’ anseo feasta, lena gceadaítear rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí atá suite laistigh den Chomhphobal nó lasmuigh de.

Is é cuspóir EMAS, mar ionstraim thábhachtach den Phlean Gníomhaíochta um Thomhaltas agus Táirgeadh Inbhuanaithe agus um Beartas Tionsclaíoch Inbhuanaithe, feabhsúcháin leanúnacha a chur chun cinn i ndáil le feidhmíocht chomhshaoil eagraíochtaí trí eagraíochtaí do bhunú agus do chur chun feidhme córas bainistíochta comhshaoil, trí mheastóireacht chórasach, oibiachtúil agus thréimhsiúil a dhéanamh ar fheidhmíocht na gcóras sin, trí fhaisnéis a sholáthar ar fheidhmíocht chomhshaoil, trí chomhagallamh oscailte leis an bpobal agus le páirtithe leasmhara eile agus trí pháirt ghníomhach a bheith ag fostaithe san eagraíocht agus in oiliúint iomchuí.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

1.

ciallaíonn ‘beartas comhshaoil’ a bhfuil ar intinn agus a bhfuil beartaithe ag eagraíocht i ndáil lena feidhmíocht chomhshaoil, arna léiriú go foirmiúil ag an ardbhainistíocht, lena n-áirítear comhlíonadh gach ceanglais dlí is infheidhme agus a bhaineann leis an gcomhshaol agus tiomantas freisin i ndáil le feabhas leanúnach a chur ar fheidhmíocht chomhshaoil. Soláthraíonn sé creat le haghaidh gníomhaíochta agus chun cuspóirí agus spriocanna comhshaoil a shocrú;

2.

ciallaíonn ‘feidhmíocht chomhshaoil’ na torthaí intomhaiste a leanann as an mbainistiú a dheánann eagraíocht ar a cuid gnéithe comhshaoil;

3.

ciallaíonn ‘comhlíonadh dlí’ cur chun feidhme iomlán na gceanglas dlí is infheidhme agus a bhaineann leis an gcomhshaol, lena n-áirítear coinníollacha i leith ceadanna;

4.

ciallaíonn ‘gné chomhshaoil’ eilimint de ghníomhaíochtaí, de tháirgí nó de sheirbhísí eagraíochta, ar eilimint í a bhfuil tionchar aici ar an gcomhshaol nó a bhféadfadh tionchar a bheith aici ar an gcomhshaol;

5.

ciallaíonn ‘gné shuntasach chomhshaoil’ gné chomhshaoil a bhfuil tionchar suntasach aici ar an gcomhshaol nó a bhféadfadh tionchar suntasach a bheith aici ar an gcomhshaol;

6.

ciallaíonn ‘gné dhíreach chomhshaoil’ gné chomhshaoil a bhaineann le gníomhaíochtaí, le táirgí agus le seirbhísí na heagraíochta féin ar gné í a bhfuil rialú díreach bainistíochta ag an eagraíocht ina leith;

7.

ciallaíonn ‘gné neamhdhíreach chomhshaoil’ gné chomhshaoil is féidir a bheith mar thoradh ar idirghníomhú eagraíochta le tríú páirtithe agus is féidir tionchar a bheith ag eagraíocht uirthi go feadh méid áirithe;

8.

ciallaíonn ‘tionchar ar an gcomhshaol’ aon athrú ar an gcomhshaol, cibé acu dochrach nó tairbhiúil, ar toradh é, go hiomlán nó go páirteach, ar ghníomhaíochtaí, ar tháirgí nó ar sheirbhísí eagraíochta;

9.

ciallaíonn ‘athbhreithniú comhshaoil’ anailís chuimsitheach tosaigh ar ghnéithe comhshaoil, ar thionchair ar an gcomhshaol agus ar fheidhmíocht chomhshaoil ar anailís í a bhaineann le gníomhaíochtaí, táirgí agus seirbhísí na heagraíochta;

10.

ciallaíonn ‘clár comhshaoil’ tuairisc ar na bearta, ar na freagrachtaí agus ar na modhanna a ghlactar nó a shamhlaítear chun cuspóirí agus spriocanna comhshaoil a bhaint amach agus na spriocdhátaí maidir leis na cuspóirí agus na spriocanna comhshaoil a bhaint amach;

11.

ciallaíonn ‘cuspóir comhshaoil’ sprioc fhoriomlán chomhshaoil, a eascraíonn as an mbeartas comhshaoil, ar sprioc í a chuirfidh eagraíocht roimpi lena baint amach agus a bhfuil cainníochtú déanta ina leith más indéanta;

12.

ciallaíonn ‘sprioc chomhshaoil’ ceanglas mionsonraithe feidhmíochta a eascraíonn as na cuspóirí comhshaoil, atá infheidhme maidir le heagraíocht nó maidir le codanna di, agus ar gá é a shocrú agus a chomhlíonadh chun na cuspóirí sin a bhaint amach;

13.

ciallaíonn ‘córas bainistíochta comhshaoil’ an chuid sin den chóras bainistíochta foriomlán ina n-áirítear an struchtúr eagrúcháin, na gníomhaíochtaí pleanála, na freagrachtaí, na cleachtais, na nósanna imeachta, na próisis agus na hacmhainní chun an beartas comhshaoil a fhorbairt, a chur chun feidhme, a bhaint amach, a athbhreithniú agus a chothabháil agus chun na gnéithe comhshaoil a bhainistiú;

14.

ciallaíonn ‘an cleachtas bainistíochta comhshaoil is fearr’ an bealach is éifeachtaí trína bhféadfaidh eagraíochtaí an córas bainistíochta comhshaoil a chur chun feidhme in earnáil ábhartha agus a bhféadfadh an fheidhmíocht chomhshaoil is fearr, faoi dhálaí eacnamaíocha agus teicniúla faoi leith, a bheith mar thoradh air;

15.

ciallaíonn ‘athrú substaintiúil’ aon athrú ar oibriú, ar struchtúr, ar riarachán, ar phróisis, ar ghníomhaíochtaí, ar tháirgí nó ar sheirbhísí na heagraíochta a bhfuil tionchar suntasach aige ar chóras bainistíochta comhshaoil na heagraíochta, ar an gcomhshaol nó ar shláinte an duine nó is féidir tionchar suntasach den sórt sin a bheith aige;

16.

ciallaíonn ‘iniúchadh inmheánach ar an gcomhshaol’ meastóireacht chórasach, dhoiciméadaithe, thréimhsiúil agus oibiachtúil ar fheidhmíocht chomhshaoil eagraíochta, ar chóras bainistíochta agus ar phróisis atá ceaptha chun an comhshaol a chosaint;

17.

ciallaíonn ‘iniúchóir’ duine aonair nó grúpa daoine aonair a bhaineann leis an eagraíocht féin, nó duine nádúrtha nó duine dlítheanach nach mbaineann leis an eagraíocht sin, agus é nó í ag gníomhú thar ceann na heagraíochta sin, ar duine aonair nó grúpa daoine aonair nó duine nádúrtha nó duine dlítheanach é nó í a dhéanann measúnú go háirithe ar an gcóras bainistíochta comhshaoil agus a dhéanann cinneadh i dtaobh an bhfuil beartas comhshaoil agus clár comhshaoil na heagraíochta á gcomhlíonadh, lena n-áirítear a mhéid a chomhlíonann an eagraíocht na ceanglais dhlíthiúla infheidhme a bhaineann leis an gcomhshaol;

18.

ciallaíonn ‘ráiteas ar an gcomhshaol’ an fhaisnéis chuimsitheach a thugtar don phobal i gcoitinne agus do pháirtithe leasmhara eile maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

struchtúr agus gníomhaíochtaí eagraíochta;

(b)

beartas comhshaoil agus córas bainistíochta comhshaoil eagraíochta;

(c)

gnéithe comhshaoil eagraíochta agus tionchar eagraíochta ar an gcomhshaol;

(d)

clár, cuspóirí agus spriocanna comhshaoil eagraíochta;

(e)

feidhmíocht chomhshaoil eagraíochta agus comhlíonadh na n-oibleagáidí dlí infheidhme a bhaineann leis an gcomhshaol, mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn IV.

19.

ciallaíonn ‘ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol’ an fhaisnéis chuimsitheach a thugtar don phobal i gcoitinne agus do pháirtithe leasmhara eile agus ina mbeidh nuashonrú ar an ráiteas is deanaí a bailíochtaíodh ar an gcomhshaol, ach ní bhainfidh sé sin ach amháin le feidhmíocht chomhshaoil eagraíochta agus comhlíonadh na n-oibleagáidí dlí infheidhme a bhaineann leis an gcomhshaol, mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn IV;

20.

ciallaíonn ‘fíoraitheoir comhshaoil’:

(a)

comhlacht um measúnú comhréireachta arna shainmhíniú i Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, nó aon chomhlachas nó aon ghrúpa comhlachtaí den sórt sin, a bhfuil creidiúnú faighte aige i gcomhréir leis an Rialachán seo; nó

(b)

aon duine nádúrtha nó dlítheanach, nó aon chomhlachas nó aon ghrúpa daoine den sórt sin, a bhfuil ceadúnas faighte aige chun fíorú agus bailíochtú a dhéanamh i gcomhréir leis an Rialachán seo;

21.

ciallaíonn ‘eagraíocht’ cuideachta, corparáid, gnólacht, fiontar, údarás nó institiúid, atá suite laistigh den Chomhphobal nó lasmuigh de, nó cuid nó teaglaim díobh, cibé acu corpraithe nó neamhchorpraithe, poiblí nó príobháideach, agus a bhfuil a fheidhmeanna nó a feidhmeanna agus a riarachán féin aige nó aici;

22.

ciallaíonn ‘láithreán’ suíomh geografach sainiúil atá faoi rialú bainistíochta eagraíochta agus lena gcumhdaítear gníomhaíochtaí, táirgí agus seirbhísí, lena n-áirítear an bonneagar, an trealamh agus na hábhair go léir; láithreán is ea an t-eintiteas is lú a mheasfar lena chlárú;

23.

ciallaíonn ‘braisle’ grúpa eagraíochtaí neamhspleácha a bhfuil baint acu lena chéile de bharr gaireachta geografaí nó de bharr gníomhaíochtaí gnó agus dhéanann an córas bainistíochta comhshaoil a chur chun feidhme go comhpháirteach;

24.

ciallaíonn ‘fíorú’ an próiseas measúnaithe comhréireachta a dhéanann fíoraitheoir comhshaoil lena léiriú an gcomhlíonann athbhreithniú comhshaoil, beartas comhshaoil, córas bainistíochta comhshaoil agus nós imeachta iniúchta inmhéanaigh comhshaoil eagraíochta agus cur chun feidhme na nithe sin ceanglais an Rialacháin seo;

25.

ciallaíonn ‘bailíochtú’ daingniú ón bhfíoraitheoir comhshaoil a dhéanann an fíorú á rá go bhfuil an fhaisnéis agus na sonraí i ráiteas eagraíochta ar an gcomhshaol agus i ráiteas nuashonraithe eagraíochta ar an gcomhshaol iontaofa, inchreidte agus ceart agus go gcomhlíonann siad ceanglais an Rialacháin seo;

26.

ciallaíonn ‘na húdaráis forfheidhmithe’ na húdaráis inniúla ábhartha arna sainaithint ag na Ballstáit chun sáruithe ar na ceanglais dhlíthiúla infheidhme a bhaineann leis an gcomhshaol a bhrath, a chosc agus a imscrúdú, agus, i gcás inar gá sin, chun gníomh forfheidhmithe a ghlacadh;

27.

ciallaíonn ‘táscaire feidhmíochta comhshaoil’ slonn sonrach lena gceadófar feidhmíocht chomhshaoil na heagraíochta a thomhas;

28.

ciallaíonn ‘eagraíochtaí beaga’:

(a)

micreafhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide arna sainmhíniú i Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micreafhiontair, fiontair bheaga agus fiontair mheánmhéide a shainmhíniú (10); nó

(b)

údaráis áitiúla a rialaíonn níos lú ná 10,000 áitritheoir nó údaráis phoiblí eile ina bhfostaítear níos lú ná 250 duine agus nach mó ná EUR 50 milliún a mbuiséad bliantúil nó nach mó ná EUR 43 milliún a gclár comhardaithe bliantúil, lena n-áirítear iad seo a leanas go léir:

(i)

riaracháin rialtais nó riaracháin phoiblí eile nó comhlachtaí comhairleacha poiblí ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil;

(ii)

daoine nádúrtha nó daoine dlítheanacha a chomhlíonann feidhmeanna riaracháin phoiblí faoi dhlí náisiúnta, lena n-áirítear dualgais shonracha, gníomhaíochtaí sonracha nó seirbhísí sonracha a bhaineann leis an gcomhshaol; agus

(iii)

daoine nádúrtha nó daoine dlítheanacha a bhfuil freagrachtaí poiblí orthu nó a bhfuil feidhmeanna poiblí acu nó a sholáthraíonn seirbhísí poiblí a bhaineann leis an gcomhshaol ar daoine iad atá faoi rialú comhlachta nó duine dá dtagraítear i bpointe (b);

29.

ciallaíonn ‘clárú corparáideach’ clárú amháin maidir le láithreáin uile nó roinnt láithreán de chuid eagraíochta a bhfuil láithreáin aici i gceann amháin nó níos mó de na Ballstáit nó i dtríú tíortha;

30.

ciallaíonn ‘Comhlacht Creidiúnúcháin’ comhlacht náisiúnta um chreidiúnú a cheaptar de bhun Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 agus atá freagrach as creidiúnú agus maoirsiú fíoraitheoirí comhshaoil;

31.

ciallaíonn ‘Comhlacht Ceadúnúcháin’ comhlacht a cheaptar i gcomhréir le hAirteagal 5(2) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 agus atá freagrach as ceadúnais a eisiúint chuig fíoraitheoirí comhshaoil agus as maoirseacht a dhéanamh ar fhíoraitheoirí comhshaoil.

CAIBIDIL II

CLÁRÚ EAGRAÍOCHTAÍ

Airteagal 3

An Comhlacht Inniúil a chinneadh

1.   Maidir le hiarratais ar chlárú ó eagraíochtaí i mBallstát, déanfar chuig Comhlacht Inniúil sa Bhallstát sin iad.

2.   Féadfaidh eagraíocht a bhfuil láithreáin aici i mBallstát amháin nó níos mó, nó i dtríú tír amháin nó níos mó, iarratas a dhéanamh ar aon chlárú corparáideach amháin maidir leis na láithreáin sin uile nó maidir le roinnt acu.

Déanfar iarratais ar aon chlárú corparáideach amháin chuig Comhlacht Inniúil an Bhallstáit ina bhfuil ceanncheathrú nó lárionad bainistíochta na heagraíochta a bheidh ainmnithe chun críche na míre seo suite.

3.   Maidir le hiarratais ar chlárú ó eagraíochtaí lasmuigh den Chomhphobal, lena n-áirítear clárú corparáideach nach mbaineann ach le láithreáin atá suite lasmuigh den Chomhphobal, déanfar iad chuig aon Chomhlacht Inniúil sna Ballstáit sin ina ndéantar foráil maidir le clárú eagraíochtaí ó áiteanna lasmuigh den Chomhphobal i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 11(1).

Tá ar na heagraíochtaí sin a áirithiú, maidir leis an bhfíoraitheoir comhshaoil a dhéanfaidh an fíorú agus a bhailíochtóidh córas bainistíochta comhshaoil na heagraíochta, go bhfuil sé creidiúnaithe nó ceadúnaithe sa Bhallstát ina ndéanfaidh an eagraíocht iarratas ar chlárú.

Airteagal 4

Ullmhú i gcomhair clárúcháin

1.   Maidir le heagraíochtaí ar mian leo go gclárófar iad den chéad uair:

(a)

déanfaidh siad athbhreithniú comhshaoil ar gach gné chomhshaoil den eagraíocht i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn I agus i bpointe A.3.1 d’Iarscríbhinn II;

(b)

i bhfianaise thorthaí an athbhreithnithe comhshaoil, déanfaidh siad córas bainistíochta comhshaoil lena gcumhdófar na ceanglais go léir dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a fhorbairt agus a chur chun feidhme, agus, i gcás ina mbeidh a leithéid ar fáil, cuirfear an cleachtas bainistíochta comhshaoil is fearr don earnáil ábhartha dá dtagraítear in Airteagal 46(1)(a) san áireamh;

(c)

déanfaidh siad iniúchadh inmheánach i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach i bpointe A.5.5 d’Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn III;

(d)

ullmhóidh siad ráiteas ar an gcomhshaol, i gcomhréir le hIarscríbhinn IV. I gcás ina mbeidh doiciméid tagartha earnálacha dá dtagraítear in Airteagal 46 ar fáil don earnáil shonrach, cuirfear an doiciméad ábhartha san áireamh i measúnú fheidhmíocht chomhshaoil na heagraíochta.

2.   Féadfaidh eagraíochtaí úsáid a bhaint as an gcúnamh dá dtagraítear in Airteagal 32 agus atá ar fáil sa Bhallstát ina ndéanfaidh an eagraíocht iarratas ar chlárú.

3.   Ní bheidh oibleagáid ar eagraíochtaí a mbeidh córas bainistíochta comhshaoil deimhnithe acu, ar córas é a bheidh aitheanta i gcomhréir le hAirteagal 45(4), na codanna sin a chur i gcrích a aithnítear mar chodanna atá coibhéiseach leis an Rialachán seo.

4.   Soláthróidh eagraíochtaí fianaise ábharthach nó fianaise dhoiciméadach a léireoidh go gcomhlíonann an eagraíocht gach ceanglas dlí infheidhme a bhaineann leis an gcomhshaol.

Féadfaidh eagraíochtaí faisnéis a iarraidh ar an údarás forfheidhmithe inniúil nó ar na húdaráis forfheidhmithe inniúla i gcomhréir le hAirteagal 32 nó ar an bhfíoraitheoir comhshaoil.

Déanfaidh na heagraíochtaí atá lasmuigh den Chomhphobal tagairt freisin do na ceanglais dhlíthiúla a bhaineann leis an gcomhshaol agus atá infheidhme maidir le heagraíochtaí den tsamhail chéanna sna Ballstáit ina mbeartaíonn siad iarratas a thíolacadh.

I gcás ina mbeidh doiciméid tagartha earnálacha dá dtagraítear in Airteagal 46 ar fáil don earnáil shonrach, is faoi threoir an doiciméid ábhartha a dhéanfar an measúnú ar fheidhmíocht chomhshaoil na heagraíochta.

5.   Déanfaidh fíoraitheoir comhshaoil creidiúnaithe nó ceadúnaithe an t-athbhreithniú comhshaoil tosaigh, an córas bainistíochta comhshaoil, an nós imeachta iniúchta agus cur chun feidhme an nós imeachta sin a fhíorú agus déanfaidh an fíoraitheoir sin an ráiteas ar an gcomhshaol a bhailíochtú.

Airteagal 5

Iarratas ar chlárú

1.   Féadfaidh aon eagraíocht a chomhlíonann na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 4 iarratas a dhéanamh ar chlárú.

2.   Déanfar an t-iarratas ar chlárú chuig an gComhlacht Inniúil a chinnfear i gcomhréir le hAirteagal 3 agus áireofar na nithe seo a leanas san iarratas:

(a)

an ráiteas bailíochtaithe ar an gcomhshaol i bhfoirm leictreonach nó i bhfoirm chlóite;

(b)

an dearbhú dá dtagraítear in Airteagal 25(9), arna shíniú ag an bhfíoraitheoir comhshaoil a rinne an ráiteas ar an gcomhshaol a bhailíochtú;

(c)

foirm chomhlánaithe, ina n-áireofar ar a laghad an méid íosta faisnéise atá leagtha amach in Iarscríbhinn VI;

(d)

fianaise go bhfuil na táillí is infheidhme íoctha, más infheidhme.

3.   Déanfar an t-iarratas a scríobh i dteanga oifigiúil (amháin)/i dteangacha oifigiúla de chuid an Bhallstáit ina ndéanann an eagraíocht iarratas ar chlárú.

CAIBIDIL III

OIBLEAGÁIDÍ EAGRAÍOCHTAÍ CLÁRAITHE

Airteagal 6

Clárú EMAS a athnuachan

1.   Déanfaidh eagraíocht chláraithe an méid seo a leanas, ar a laghad uair amháin gach trí bliana:

(a)

cuirfidh sí faoi deara go ndéanfar an córas bainistíochta comhshaoil iomlán agus an clár iniúchta, agus cur chun feidhme na nithe sin, a fhíorú;

(b)

ullmhóidh sí an ráiteas ar an gcomhshaol i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn IV agus cuirfidh sí faoi deara go ndéanfaidh fíoraitheoir comhshaoil é a bhailíochtú;

(c)

cuirfidh sí an ráiteas bailíochtaithe ar an gcomhshaol ar aghaidh chuig an gComhlacht Inniúil;

(d)

déanfaidh sí foirm chomhlánaithe, ina n-áireofar, ar a laghad, an méid íosta faisnéise atá leagtha amach in Iarscríbhinn VI, a chur ar aghaidh chuig an gComhlacht Inniúil;

(e)

más infheidhme, íocfaidh sí táille leis an gComhlacht Inniúil i leith an clárú a athnuachan.

2.   Gan dochar do mhír 1, déanfaidh eagraíocht chláraithe an méid seo a leanas sna blianta eatramhacha:

(a)

i gcomhréir leis an gclár iniúchta, déanfaidh sí iniúchadh inmheánach ar a feidhmíocht chomhshaoil agus ar chomhlíonadh na gceanglas dlí is infheidhme maidir leis an gcomhshaol i gcomhréir le hIarscríbhinn III;

(b)

ullmhóidh sí ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos in Iarscríbhinn IV agus cuirfidh sí faoi deara go ndéanfaidh fíoraitheoir comhshaoil é a bhailíochtú;

(c)

déanfaidh sí an ráiteas bailíochtaithe nuashonraithe ar an gcomhshaol a chur ar aghaidh chuig an gComhlacht Inniúil;

(d)

déanfaidh sí foirm chomhlánaithe, ina n-áireofar ar a laghad an méid íosta faisnéise atá leagtha amach in Iarscríbhinn VI, a chur ar aghaidh chuig an gComhlacht Inniúil;

(e)

más infheidhme, íocfaidh sí táille leis an gComhlacht Inniúil i leith an clárú a chothabháil.

3.   Déanfaidh eagraíochtaí cláraithe, laistigh de mhí ó dháta an chláraithe agus laistigh de mhí ón dáta a gcuirfear an t-athnuachan ar an gclárú i gcrích, rochtain a thabhairt don phobal ar a ráiteas ar an gcomhshaol agus ar a ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol.

Féadfaidh eagraíochtaí cláraithe an ceanglas sin a chomhlíonadh trí rochtain a thabhairt ar an ráiteas ar an gcomhshaol agus ar an ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol, arna iarraidh sin, nó trí naisc a chruthú le suímh Idirlín ar a bhféadfar teacht ar na ráitis sin.

Déanfaidh eagraíochtaí cláraithe an tslí ina soláthróidh siad rochtain phoiblí a shonrú san fhoirm atá leagtha amach in Iarscríbhinn VI.

Airteagal 7

Maolú d’eagraíochtaí beaga

1.   Déanfaidh Comhlachtaí Inniúla, arna iarraidh sin ag eagraíocht bheag, an mhinicíocht thríbliantúil dá dtagraítear in Airteagal 6(1) a fhadú go ceithre bliana i gcomhair na heagraíochta sin nó an mhinicíocht bhliantúil dá dtagraítear in Airteagal 6(2) a fhadú go dhá bhliain i gcomhair na heagraíochta sin, ar choinníoll go ndaingneoidh an fíoraitheoir comhshaoil a d’fhíoraigh an eagraíocht go bhfuil na coinníollacha seo a leanas go léir á gcomhlíonadh:

(a)

nach bhfuil aon rioscaí suntasacha ann don chomhshaol;

(b)

nach bhfuil aon athruithe substaintiúla, mar a shainítear in Airteagal 8, beartaithe ag an eagraíocht, agus

(c)

nach bhfuil aon fhadhbanna suntasacha ann don chomhshaol áitiúil ar fadhbanna iad a gcuireann an eagraíocht leo.

D’fhonn an iarraidh dá dtagraítear sa chéad fhomhír a chur isteach, féadfaidh an eagraíocht na foirmeacha atá leagtha amach in Iarscríbhinn VI a úsáid.

2.   Diúltóidh an Comhlacht Inniúil don iarraidh más rud é nach gcomhlíontar na coinníollacha a leagtar amach i mír 1. Cuirfidh sé cosaint réasúnaithe ina leith sin in iúl don eagraíocht.

3.   Déanfaidh eagraíochtaí a thairbhíonn ó fhadú suas go dhá bhliain, ar fadú é dá dtagraítear i mír 1, an ráiteas nuashonraithe neamhbhailíochtaithe ar an gcomhshaol a chur ar aghaidh chuig an gComhlacht Inniúil gach bliain a mbeidh díolúine acu ón oibleagáid ráiteas nuashonraithe bailíochtaithe ar an gcomhshaol a bheith acu.

Airteagal 8

Athruithe substaintiúla

1.   I gcás ina mbeartóidh eagraíocht chláraithe athruithe substaintiúla a thabhairt isteach, déanfaidh an eagraíocht athbhreithniú comhshaoil ar na hathruithe sin, lena n-áirítear a ngnéithe comhshaoil agus a dtionchair ar an gcomhshaol.

2.   Tar éis an t-athbhreithniú comhshaoil a dhéanamh ar athruithe, déanfaidh an eagraíocht an t-athbhreithniú comhshaoil tosaigh a nuashonrú, an beartas comhshaoil, an clár comhshaoil agus an córas bainistíochta comhshaoil a mhodhnú agus an ráiteas iomlán ar an gcomhshaol a athchóiriú agus a nuashonrú dá réir sin.

3.   Déanfar na doiciméid go léir a mhodhnaítear agus a nuashonraítear de bhun mhír 2 a fhíorú agus a bhailíochtú laistigh de shé mhí.

4.   Tar éis an bhailíochtaithe, cuirfidh an eagraíocht athruithe faoi bhráid an Chomhlachta Inniúil agus an fhoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn VI á húsáid agus cuirfidh sí na hathruithe ar fáil don phobal.

Airteagal 9

Iniúchadh inmheánach comhshaoil

1.   Bunóidh eagraíocht chláraithe clár iniúchta a áiritheoidh go ndéanfar gach gníomhaíocht san eagraíocht, thar thréimhse ama nach faide ná trí bliana nó ceithre bliana má tá feidhm ag an maolú dá bhforáiltear in Airteagal 7, a chur faoi réir iniúchta inmheánaigh chomshaoil i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn III.

2.   Is iniúchóirí a mbeidh an inniúlacht riachtanach acu, ar leithligh nó i dteannta a chéile, chun na cúraimí seo a chomhlíonadh, a dhéanfaidh an t-iniúchadh agus beidh siad sách neamhspleách ar na gníomhaíochtaí ar a ndéanfaidh siad iniúchadh chun go mbeidh siad in ann breithiúnas oibiachtúil a thabhairt.

3.   Saineoidh clár iniúchta comhshaoil na heagraíochta cuspóirí gach iniúchta nó gach timthrialla iniúchta, lena n-áirítear minicíocht an iniúchta do gach gníomhaíocht.

4.   Ag deireadh gach iniúchta agus gach timthrialla iniúchta, ullmhóidh na hiniúchóirí tuarascáil i scríbhinn ar an iniúchadh.

5.   Cuirfidh an t-iniúchóir tátail agus conclúidí an iniúchta in iúl don eagraíocht.

6.   I ndiaidh phróiseas an iniúchta, déanfaidh an eagraíocht plean gníomhaíochta iomchuí a ullmhú agus a chur chun feidhme.

7.   Bunóidh an eagraíocht sásraí iomchuí lena n-áiritheofar go dtabharfar aird ar thorthaí an iniúchta.

Airteagal 10

Úsáid lógó EMAS

1.   Gan dochar d’Airteagal 35(2), is eagraíochtaí cláraithe, agus is eagraíochtaí cláraithe amháin, a fhéadfaidh lógó EMAS a leagtar amach in Iarscríbhinn V a úsáid agus ní fhéadfaidh siad é a úsáid ach fad atá a gclárú bailí.

Beidh uimhir chláraithe na heagraíochta ar an lógó i gcónaí.

2.   Ní úsáidfear lógó EMAS ach amháin i gcomhréir leis na sonraíochtaí teicniúla a leagtar amach in Iarscríbhinn V.

3.   I gcás ina roghnaíonn eagraíocht, i gcomhréir le hAirteagal 3(2), gan a cuid láithreán uile a áireamh sa chlárú corparáideach, áiritheoidh sí ina cumarsáid leis an bpobal i gcoitinne agus san úsáid a bhaineann sí as lógó EMAS, gur léir cad iad na láithreáin a chumhdaítear leis an gclárú.

4.   Ní úsáidfear lógó EMAS:

(a)

ar tháirgí nó ar a bpacáistiú; nó

(b)

i gcomhar le héilimh chomparáideacha maidir le gníomhaíochtaí agus seirbhísí eile ná ar bhealach a d’fhéadfadh a bheith ina chúis lena cheapadh gur lipéid do tháirgí comhshaoil atá ann.

5.   Féadfaidh lógó EMAS a bheith ar aon fhaisnéis faoin gcomhshaol a fhoilseoidh eagraíocht chláraithe ar choinníoll go ndéanfar tagairt san fhaisnéis sin don ráiteas is déanaí nó don ráiteas nuashonraithe is déanaí ón eagraíocht ar an gcomhshaol as ar tarraingíodh í agus go mbeidh sí bailíochtaithe mar a leanas ag fíoraitheoir comhshaoil:

(a)

go bhfuil sí cruinn;

(b)

go bhfuil sí infhíoraithe agus go bhfuil bunús léi;

(c)

go bhfuil sí ábhartha agus go bhfuil sí in úsáid i gcomhthéacs cuí agus i suíomh cuí;

(d)

go bhfuil sí ionadaíoch ar fheidhmíocht chomhshaoil fhoriomlán na heagraíochta;

(e)

nach dóigh go mbeidh míthuiscintí ann dá bharr; agus

(f)

go bhfuil sí suntasach maidir leis an tionchar foriomlán ar an gcomhshaol.

CAIBIDIL IV

RIALACHA IS INFHEIDHME MAIDIR LE COMHLACHTAÍ INNIÚLA

Airteagal 11

Ainmniú agus ról Comhlachtaí Inniúla

1.   Ainmneoidh na Ballstáit Comhlachtaí Inniúla a bheidh freagrach as eagraíochtaí atá suite sa Chomhphobal a chlárú i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Féadfaidh Ballstáit a fhoráil go ndéanfaidh na Comhlachtaí Inniúla a ainmneoidh siad foráil maidir le clárú eagraíochtaí atá suite lasmuigh den Chomhphobal, agus go mbeidh siad freagrach astu, i gcomhréir leis an Rialachán seo.

Rialóidh na Comhlachtaí Inniúla iontráil agus cothabháil eagraíochtaí ar an gclár, lena n-áirítear eagraíochtaí a fhionraí agus a scriosadh.

2.   Féadfaidh na Comhlachtaí Inniúla a bheith ina gcomhlachtaí náisiúnta, réigiúnacha nó áitiúla.

3.   Déanfar neamhspleáchas agus neodracht na gComhlachtaí Inniúla a ráthú trína gcomhdhéanamh.

4.   Beidh na hacmhainní iomchuí, i dtéarmaí airgeadais agus i dtéarmaí pearsanra araon, ag na Comhlachtaí Inniúla chun a gcuid cúraimí a chomhlíonadh go cuí.

5.   Cuirfidh na Comhlachtaí Inniúla an Rialachán seo i bhfeidhm i slí chomhsheasmhach agus beidh siad páirteach i meastóireacht phiaraí rialta mar a leagtar amach in Airteagal 17.

Airteagal 12

Oibleagáidí maidir le próiseas an chláraithe

1.   Bunóidh Comhlachtaí Inniúla nósanna imeachta chun eagraíochtaí a chlárú. Go háirithe, bunóidh siad rialacha maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

breithniú a dhéanamh ar bharúlacha ó pháirtithe leasmhara, lena n-áirítear Comhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin agus údaráis forfheidhmithe inniúla agus comhlachtaí ionadaíocha na n-eagraíochtaí, ar barúlacha iad a bhaineann le heagraíochtaí is iarratasóirí nó eagraíochtaí cláraithe;

(b)

diúltú eagraíochtaí a chlárú nó eagraíochtaí a fhionraí nó a scriosadh, agus

(c)

achomhairc agus gearáin a dhéantar i gcoinne a gcinntí a réiteach.

2.   Bunóidh agus cothabhálfaidh na Comhlachtaí Inniúla clár eagraíochtaí, ar eagraíochtaí iad a bheidh cláraithe ina mBallstáit, lena n-áirítear an fhaisnéis i dtaobh conas is féidir rochtain a fháil ar a ráiteas ar an gcomhshaol nó ar a ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol, agus, i gcás athruithe, déanfaidh siad an clár sin a nuashonrú ar bhonn míosúil.

Beidh an clár ar fáil go poiblí ar láithreán gréasáin.

3.   Déanfaidh na Comhlachtaí Inniúla athruithe ar an gclár dá dtagraítear i mír 2 a chur in iúl don Choimisiún gach mí, go díreach nó trí na húdaráis náisiúnta, de réir mar a chinnfidh na Ballstáit lena mbaineann.

Airteagal 13

Clárú eagraíochtaí

1.   Déanfaidh na Comhlachtaí Inniúla na hiarratais ar chlárú eagraíochtaí a bhreithniú i gcomhréir leis na nósanna imeachta a bhunófar chun na críche sin.

2.   I gcás ina ndéanfaidh eagraíocht iarratas ar chlárú, cláróidh an Comhlacht Inniúil an eagraíocht sin agus tabharfaidh sé uimhir chláraithe dó más rud é go gcomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas:

(a)

beidh iarratas ar chlárú faighte ag an gComhlacht Inniúil, ar iarratas é ina n-áirítear na doiciméid go léir dá dtagraítear i bpointí (a) go (d) d’Airteagal 5(2);

(b)

beidh seiceáil déanta ag an gComhlacht Inniúil go bhfuil fíorú agus bailíochtú déanta i gcomhréir le hAirteagal 25, le hAirteagal 26 agus le hAirteagal 27;

(c)

beidh an Comhlacht Inniúil sásta, ar bhonn fianaise ábhartha a fuarthas, mar shampla trí thuarascáil i scríbhinn ón údarás forfheidhmithe inniúil, nach ann d’aon fhianaise ar shárú ar cheanglais dlí is infheidhme maidir leis an gcomhshaol;

(d)

ní bheidh aon ghearáin ábhartha ann ó pháirtithe leasmhara nó beidh gearáin réitithe go dearfach;

(e)

beidh an Comhlacht Inniúil sásta ar bhonn na fianaise a fuarthas go gcomhlíonann an eagraíocht ceanglais uile an Rialacháin seo; agus

(f)

go mbeidh táille chlárúcháin faighte ag an gComhlacht Inniúil, más infheidhme.

3.   Cuirfidh an Comhlacht Inniúil in iúl don eagraíocht gur cláraíodh í agus déanfaidh sé a huimhir chláraithe mar aon le lógó EMAS a sholáthar don eagraíocht.

4.   Má mheasann Comhlacht Inniúil nach gcomhlíonann eagraíocht is iarratasóir na ceanglais a leagtar amach i mír 2, diúltóidh sé an eagraíocht sin a chlárú agus cuirfidh sé cosaint réasúnaithe ina leith sin in iúl don eagraíocht.

5.   Má fhaigheann Comhlacht Inniúil tuarascáil mhaoirseachta i scríbhinn ón gComhlacht Creidiúnúcháin nó ón gComhlacht Ceadúnúcháin ar tuarascáil í ina soláthraítear fianaise nár feidhmíodh gníomhaíochtaí an fhíoraitheora comhshaoil go leordhóthanach chun a áirithiú go bhfuil ceanglais an Rialacháin seo arna gcomhlíonadh ag an eagraíocht is iarratasóir, diúltóidh sé an eagraíocht sin a chlárú. Iarrfaidh an Comhlacht Inniúil ar an eagraíocht iarratas nua ar chlárú a chur isteach.

6.   Chun an fhianaise a fháil atá riachtanach chun cinneadh a dhéanamh maidir le clárú eagraíochtaí a dhiúltú, rachaidh an Comhlacht Inniúil i gcomhairle leis na páirtithe lena mbaineann, lena n-áirítear an eagraíocht.

Airteagal 14

Athnuachan ar chlárú na heagraíochta

1.   Déanfaidh Comhlacht Inniúil athnuachan ar chlárú na heagraíochta má chomhlíontar na coinníollacha uile seo a leanas:

(a)

beidh ráiteas bailíochtaithe ar an gcomhshaol dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 6(1), ráiteas bailíochtaithe nuashonraithe ar an gcomhshaol dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 6(2) nó ráiteas nuashonraithe neamhbhailíochtaithe ar an gcomhshaol dá dtagraítear in Airteagal 7(3) faighte ag an gComhlacht Inniúil;

(b)

beidh foirm chomhlánaithe, ina n-áirítear, ar a laghad, an méid íosta faisnéise atá leagtha amach in Iarscríbhinn VI agus dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 6(1) agus i bpointe (d) d’Airteagal 6(2), faighte ag an gComhlacht Inniúil;

(c)

ní bheidh aon fhianaise ag an gComhlacht Inniúil nach ndearnadh an fíorú agus an bailíochtú a chur i gcrích i gcomhréir le hAirteagal 25, le hAirteagal 26 agus le hAirteagal 27;

(d)

ní bheidh aon fhianaise ag an gComhlacht Inniúil á rá nár chomhlíon an eagraíocht na ceanglais dhlíthiúla atá infheidhme maidir leis an gcomhshaol;

(e)

ní bheidh aon ghearáin ábhartha ann ó pháirtithe leasmhara nó beidh gearáin réitithe go dearfach;

(f)

beidh an Comhlacht Inniúil sásta, ar bhonn na fianaise a fuarthas, go gcomhlíonann an eagraíocht ceanglais uile an Rialacháin seo; agus

(g)

beidh táille i leith an clárú a athnuachan faighte ag an gComhlacht Inniúil, más infheidhme.

2.   Cuirfidh an Comhlacht Inniúil in iúl don eagraíocht go ndearnadh athnuachan ar a clárú.

Airteagal 15

Eagraíochtaí a fhionraí nó a scriosadh as an gclár

1.   I gcás ina gcreideann Comhlacht Inniúil nach bhfuil an Rialachán seo á chomhlíonadh ag eagraíocht chláraithe, tabharfaidh sé deis don eagraíocht a tuairimí faoin ábhar a chur chuige. Más rud é nach dtugann an eagraíocht freagra sásúil, déanfar í a scriosadh nó a fhionraí as an gclár.

2.   I gcás ina bhfaigheann Comhlacht Inniúil tuarascáil mhaoirseachta i scríbhinn ón gComhlacht Creidiúnúcháin nó an Comhlacht Ceadúnúcháin, ar tuarascáil í ina soláthraítear fianaise á rá nach ndearnadh gníomhaíochtaí an fhíoraitheora comhshaoil go leordhóthanach chun a áirithiú go gcomhlíonann an eagraíocht chláraithe ceanglais an Rialacháin seo, fionrófar an clárú.

3.   Fionrófar eagraíocht chláraithe nó déanfar í a scriosadh as an gclár, de réir mar is iomchuí, má mhainníonn sí aon cheann de na nithe seo a leanas a chur chuig Comhlacht Inniúil, laistigh de dhá mhí ón tráth a éilítear uirthi déanamh amhlaidh:

(a)

an ráiteas bailíochtaithe ar an gcomhshaol, ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol nó an dearbhú sínithe dá dtagraítear in Airteagal 25(9);

(b)

foirm ina n-áirítear, ar a laghad, an méid íosta faisnéise ón eagraíocht de réir mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn VI.

4.   Má chuireann an t-údarás forfheidhmithe inniúil an Comhlacht Inniúil ar an eolas trí thuarascáil i scríbhinn faoi shárú ar aon cheanglais dlí is infheidhme agus a bhaineann leis an gcomhshaol ag an eagraíocht, fionróidh sé an tagairt don eagraíocht sin nó déanfaidh sé í a scriosadh as an gclár, de réir mar is iomchuí.

5.   I gcás ina gcinnfidh Comhlacht Inniúil clárú a chur ar fionraí nó a scriosadh cuirfidh sé an méid seo a leanas ar a laghad san áireamh:

(a)

an tionchar ar an gcomhshaol a ghabhann le neamhchomhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo ag an eagraíocht;

(b)

cé chomh hintuartha is a bhí neamhchomhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo ag an eagraíocht nó na himthosca as ar lean an neamhchomhlíonadh sin;

(c)

neamhchomhlíonadh cheanglais an Rialacháin seo ag an eagraíocht roimhe sin; agus

(d)

imthosca sonracha na heagraíochta.

6.   Chun an fhianaise a fháil atá riachtanach ionas go bhféadfaidh an Comhlacht Inniúil a chinneadh a dhéanamh maidir le heagraíochtaí a chur ar fionraí nó a scriosadh as an gclár, rachaidh an Comhlacht Inniúil i gcomhairle leis na páirtithe lena mbaineann, lena n-áirítear an eagraíocht.

7.   I gcás ina mbeidh fianaise faighte ag an gComhlacht Inniúil, ar shlí seachas trí thuarascáil mhaoirseachta i scríbhinn ón gComhlacht Creidiúnúcháin nó ón gComhlacht Ceadúnúcháin, ar fianaise í á rá nach ndearnadh gníomhaíochtaí an fhíoraitheora comhshaoil go leordhóthanach chun a áirithiú go ndéanfadh an eagraíocht ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh, rachaidh sé i gcomhairle leis an gComhlacht Creidiúnúcháin nó leis an gComhlacht Ceadúnúcháin a dhéanann maoirseacht ar an bhfíoraitheoir comhshaoil.

8.   Tabharfaidh an Comhlacht Inniúil cúiseanna le haon bhearta a dhéanfar.

9.   Soláthróidh an Comhlacht Inniúil faisnéis iomchuí don eagraíocht maidir leis na comhairliúcháin leis na páirtithe lena mbaineann.

10.   Cuirfear deireadh le fionraí eagraíochta as an gclár má fhaigheann an Comhlacht Inniúil faisnéis shásúil á rá go bhfuil ceanglais an Rialacháin seo á gcomhlíonadh ag an eagraíocht.

Airteagal 16

Fóram Comhlachtaí Inniúla

1.   Déanfaidh na Comhlachtaí Inniúla Fóram Comhlachtaí Inniúla as gach Ballstát a chur ar bun, ar fóram é dá ngairtear ‘Fóram na gComhlachtaí Inniúla’ anseo feasta agus a thiocfaidh le chéile uair amháin ar a laghad in aghaidh na bliana i láthair ionadaí ón gCoimisiún.

Glacfaidh an Fóram a rialacha nós imeachta.

2.   Beidh Comhlachtaí Inniúla as gach Ballstát páirteach i bhFóram na gComhlachtaí Inniúla. I gcás ina mbeidh níos mó ná Comhlacht Inniúil amháin bunaithe laistigh de Bhallstát amháin, déanfar bearta iomchuí lena áirithiú go gcuirfear iad ar fad ar an eolas faoi ghníomhaíochtaí Fhóram na gComhlachtaí Inniúla.

3.   Déanfaidh Fóram na gComhlachtaí Inniúla forbairt ar threoir chun comhsheasmhacht a áirithiú i ndáil leis na nósanna imeachta a bhaineann le clárú eagraíochtaí i gcomhréir leis an Rialachán seo, lena n-áirítear clárú a athnuachan agus eagraíochtaí laistigh den Chomhphobal agus lasmuigh de a fhionraí agus a scriosadh as an gclár.

Déanfaidh Fóram na gComhlachtaí Inniúla na doiciméid treorach agus doiciméid a bhaineann leis an meastóireacht phiaraí a tharchur chuig an gCoimisiún.

4.   Déanfaidh an Coimisiún doiciméid treorach maidir le nósanna imeachta comhchuibhithe a bheidh formheasta ag Fóram na gComhlachtaí Inniúla a mholadh, de réir mar is iomchuí, lena nglacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 49(3).

Cuirfear na doiciméid sin ar fáil go poiblí.

Airteagal 17

Meastóireacht phiaraí ar Chomhlachtaí Inniúla

1.   Eagróidh Fóram na gComhlachtaí Inniúla meastóireacht phiaraí chun measúnú a dhéanamh ar a mhéid a chomhlíonann córas cláraithe gach Comhlachta Inniúil an Rialachán seo agus chun cur chuige comhchuibhithe a fhorbairt maidir le cur i bhfeidhm na rialacha a bhaineann le clárú.

2.   Déanfar an mheastóireacht phiaraí ar bhonn rialta, agus gach ceithre bliana ar a laghad, agus áireofar inti measúnú ar na rialacha agus ar na nósanna imeachta a leagtar amach in Airteagal 12, in Airteagal 13 agus in Airteagal 15. Beidh gach Comhlacht Inniúil rannpháirteach sa mheastóireacht phiaraí.

3.   Bunóidh an Coimisiún nósanna imeachta chun an mheastóireacht phiaraí a dhéanamh, lena n-áirítear nósanna imeachta iomchuí chun achomharc a dhéanamh in aghaidh cinntí a ghlactar mar thoradh ar an meastóireacht phiaraí.

Maidir leis na bearta sin atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 49(3).

4.   Déanfar nósanna imeachta dá dtagraítear i mír 3 a bhunú sula ndéanfar an chéad mheastóireacht phiaraí.

5.   Déanfaidh Fóram na gComhlachtaí Inniúla tuarascáil rialta ar an meastóireacht phiaraí a tharchur chuig an gCoimisiún agus chuig an gcoiste a bhunófar faoi Airteagal 49(1).

Cuirfear an tuarascáil sin ar fáil go poiblí tar éis d’Fhóram na gComhlachtaí Inniúla agus don Choiste dá dtagraítear sa chéad fhomhír í a fhormheas.

CAIBIDIL V

FÍORAITHEOIRÍ COMHSHAOIL

Airteagal 18

Cúraimí na bhFíoraitheoirí comhshaoil

1.   Déanfaidh fíoraitheoirí comhshaoil measúnú i dtaobh an gcomhlíonann athbhreithniú comhshaoil, beartas comhshaoil, córas bainistíochta agus nósanna imeachta iniúchta na heagraíochta, agus cur chun feidhme na nithe sin, ceanglais an Rialacháin seo.

2.   Fíoróidh na fíoraitheoirí comhshaoil an méid seo a leanas:

(a)

go bhfuil ceanglais uile an Rialacháin seo á gcomhlíonadh ag an eagraíocht, i ndáil leis an athbhreithniú comhshaoil tosaigh, leis an gcóras bainistíochta comhshaoil, le hiniúchadh comhshaoil agus le torthaí an iniúchta sin agus leis an ráiteas ar an gcomhshaol nó leis an ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol;

(b)

go bhfuil na ceanglais dhlíthiúla is infheidhme, ar bhonn Comhphobail, náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil, maidir leis an gcomhshaol á gcomhlíonadh ag an eagraíocht;

(c)

go bhfuil feabhas leanúnach á chur ag an eagraíocht ar a feidhmíocht chomhshaoil; agus

(d)

iontaofacht, inchreidteacht agus cirte na sonraí agus na faisnéise sna doiciméid seo a leanas:

(i)

an ráiteas ar an gcomhshaol;

(ii)

an ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol;

(iii)

aon fhaisnéis chomhshaoil a bheidh le bailíochtú.

3.   Go háirithe, fíoróidh fíoraitheoirí comhshaoil iomchuibheas an athbhreithnithe comhshaoil tosaigh, nó an iniúchta nó nósanna imeachta eile a sheol an eagraíocht, gan dúbláil a dhéanamh ar na nósanna imeachta sin murar gá sin.

4.   Maidir le fíoraitheoirí comhshaoil, fíoróidh siad an bhfuil torthaí an iniúchta inmheánaigh iontaofa. Más iomchuí, déanfaidh siad seiceálacha ar an láthair a úsáid chuige sin.

5.   Tráth an fhíoraithe a dhéantar maidir leis an ullmhúchán i gcomhair eagraíocht a chlárú, seiceálfaidh an fíoraitheoir comhshaoil go bhfuil na ceanglais seo a leanas, ar a laghad, comhlíonta ag an eagraíocht sin:

(a)

go bhfuil córas bainistíochta comhshaoil ann atá i ngníomh go hiomlán, i gcomhréir le hIarscríbhinn II;

(b)

go bhfuil clár iniúchta ann atá pleanáilte go hiomlán agus a bhfuil tús curtha leis i gcomhréir le hIarscríbhinn III ionas go bhfuil, ar a laghad, na tionchair is suntasaí ar an gcomhshaol cumhdaithe ann;

(c)

go bhfuil an t-athbhreithniú bainistíochta dá dtagraítear i gCuid A d’Iarscríbhinn II tugtha chun críche; agus

(d)

go bhfuil ráiteas ar an gcomhshaol ullmhaithe i gcomhréir le hIarscríbhinn IV agus go ndearnadh doiciméid tagartha earnála a chur san áireamh, i gcás ina raibh siad ar fáil.

6.   Chun críocha an fhíoraithe maidir leis an gclárú a athnuachan dá dtagraítear in Airteagal 6(1), seiceálfaidh an fíoraitheoir comhshaoil go bhfuil na ceanglais seo a leanas comhlíonta ag an eagraíocht:

(a)

go bhfuil córas bainistíochta comhshaoil ag an eagraíocht agus é i ngníomh go hiomlán i gcomhréir le hIarscríbhinn II;

(b)

go bhfuil clár iniúchta pleanáilte ag an eagraíocht agus é i ngníomh go hiomlán, agus timthriall iniúchta amháin ar a laghad tugtha chun críche i gcomhréir le hIarscríbhinn III;

(c)

go bhfuil athbhreithniú bainistíochta amháin tugtha chun críche ag an eagraíocht; agus

(d)

go bhfuil ráiteas ar an gcomhshaol ullmhaithe ag an eagraíocht i gcomhréir le hIarscríbhinn IV agus go ndearnadh doiciméid tagartha earnála a chur san áireamh, i gcás ina raibh siad ar fáil.

7.   Chun críocha an fhíoraithe maidir leis an gclárú a athnuachan dá dtagraítear in Airteagal 6(2), seiceálfaidh an fíoraitheoir comhshaoil go bhfuil na ceanglais seo a leanas, ar a laghad, comhlíonta ag an eagraíocht:

(a)

go bhfuil an eagraíocht tar éis iniúchadh inmheánach a dhéanamh ar an bhfeidhmíocht chomhshaoil agus ar chomhlíonadh na gceanglas dlí is infheidhme maidir leis an gcomhshaol i gcomhréir le hIarscríbhinn III;

(b)

go léiríonn an eagraíocht comhlíonadh leanúnach na gceanglas dlí is infheidhme maidir leis an gcomhshaol agus feabhas leanúnach ar a feidhmíocht chomhshaoil; agus

(c)

go bhfuil ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol ullmhaithe ag an eagraíocht i gcomhréir le hIarscríbhinn IV agus go ndearnadh doiciméid tagartha earnála a chur san áireamh, i gcás ina raibh siad ar fáil.

Airteagal 19

Minicíocht an fhíoraithe

1.   Déanfaidh an fíoraitheoir comhshaoil, i gcomhairle leis an eagraíocht, clár a dhearadh lena n-áiritheofar go bhfíorófar na heilimintí go léir a éilítear i ndáil le clárú agus athnuachan cláraithe agus dá dtagraítear in Airteagal 4, in Airteagal 5 agus in Airteagal 6.

2.   Déanfaidh an fíoraitheoir comhshaoil, ag eatraimh nach faide ná 12 mhí, aon fhaisnéis nuashonraithe atá sa ráiteas ar an gcomhshaol nó sa ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol a bhailíochtú.

Más ábhartha, beidh feidhm ag an maolú dá bhforáiltear in Airteagal 7.

Airteagal 20

Ceanglais a bhaineann le fíoraitheoirí comhshaoil

1.   Chun creidiúnú nó ceadúnas a fháil i gcomhréir leis an Rialachán seo, cuirfidh fíoraitheoir comhshaoil is iarrthóir iarraidh isteach chuig an gComhlacht Creidiúnúcháin nó chuig an gComhlacht Ceadúnúcháin a bhfuil creidiúnú nó ceadúnas á lorg aige uaidh.

Faoi threoir aicmiú na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha, mar a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 (11), sonrófar san iarraidh sin raon feidhme an chreidiúnaithe nó an cheadúnais atá á iarraidh.

2.   Déanfaidh an fíoraitheoir comhshaoil fianaise iomchuí ar a inniúlacht a sholáthar don Chomhlacht Creidiúnúcháin nó don Chomhlacht Ceadúnúcháin, lena n-áirítear eolas, taithí ábhartha agus cumais theicniúla a bhaineann le raon feidhme an chreidiúnaithe nó an cheadúnais a iarrtar sna réimsí seo a leanas:

(a)

an Rialachán seo;

(b)

feidhmiú ginearálta na gcóras bainistíochta comhshaoil;

(c)

doiciméid tagartha earnála ábhartha arna n-eisiúint ag an gCoimisiún, faoi Airteagal 46, maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo;

(d)

na ceanglais dhlíthiúla, na ceanglais rialála agus na ceanglais riaracháin a bhaineann leis an ngníomhaíocht atá faoi réir a fíoraithe agus a bailíochtaithe;

(e)

gnéithe comhshaoil agus tionchair ar an gcomhshaol lena n-áirítear an ghné chomhshaoil d’fhorbairt inbhuanaithe;

(f)

maidir leis an ngníomhaíocht atá faoi réir a fíoraithe agus a bailíochtaithe, na gnéithe teicniúla di a bhaineann le saincheisteanna comhshaoil;

(g)

feidhmiú ginearálta na gníomhaíochta atá faoi réir a fíoraithe agus a bailíochtaithe d’fhonn measúnú a dhéanamh ar iomchuibheas an chórais bainistíochta, maidir le hidirghníomhaíocht na heagraíochta agus a táirgí, a seirbhísí agus a hoibríochtaí leis an gcomhshaol, lena n-áirítear an méid seo a leanas ar a laghad:

(i)

na teicneolaíochtaí atá in úsáid ag an eagraíocht;

(ii)

an téarmaíocht agus na huirlisí a úsáidtear sna gníomhaíochtaí;

(iii)

gníomhaíochtaí oibríochtúla agus saintréithe a n-idirghníomhaíochta leis an gcomhshaol;

(iv)

na modheolaíochtaí don mheastóireacht ar ghnéithe suntasacha comhshaoil;

(v)

rialú ar thruailliú agus teicneolaíochtaí maolaitheacha.

(h)

ceanglais agus modheolaíocht iniúchta comhshaoil, lena n-áirítear an cumas chun tabhairt faoi iniúchtaí éifeachtúla fíorúcháin ar chóras bainistíochta comhshaoil, chun torthaí agus tátal iomchuí ón iniúchadh a shainaithint agus chun tuarascálacha ar iniúchtaí a ullmhú agus a thíolacadh, ó bhéal agus i scríbhinn, d’fhonn taifead soiléir a sholáthar ar an iniúchadh fíorúcháin;

(i)

an t-iniúchadh ar an bhfaisnéis, an ráiteas ar an gcomhshaol agus an ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol maidir le bainistíocht sonraí, stóráil agus ionramháil sonraí, tíolacadh sonraí i bhfoirm scríofa agus i bhfoirm ghrafach chun earráidí a d’fhéadfadh a bheith sna sonraí a aimsiú, úsáid toimhdí agus meastachán;

(j)

gné chomhshaoil táirgí agus seirbhísí, lena n-áirítear na gnéithe comhshaoil agus an fheidhmíocht chomhshaoil le linn úsáide agus tar éis úsáide, agus iontaofacht na sonraí a sholáthraítear maidir le cinnteoireacht chomhshaoil.

3.   Beidh ar an bhfíoraitheoir comhshaoil forbairt ghairmiúil leanúnach a thaispeáint sna réimsí inniúlachta a leagtar amach i mír 2 agus an fhorbairt sin a chothabháil chun críocha measúnaithe ag an gComhlacht Creidiúnúcháin nó ag an gComhlacht Ceadúnúcháin.

4.   Beidh an fíoraitheoir comhshaoil ina thríú páirtí seachtrach, beidh sé neamhspleách, go háirithe ar iniúchóir nó sainchomhairleoir na heagraíochta, beidh sé neamhchlaonta agus beidh sé oibiachtúil le linn a ghníomhaíochtaí a chomhlíonadh.

5.   Áiritheoidh an fíoraitheoir comhshaoil go bhfuil sé saor ó aon bhrúnna tráchtála, airgeadais nó eile a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar a bhreithiúnas nó a d’fhéadfadh a iontaoibh i neamhspleáchas a bhreithiúnais agus ina ionracas, maidir leis na gníomhaíochtaí fíorúcháin, a chur i mbaol. Áiritheoidh an fíoraitheoir comhshaoil comhlíonadh aon rialacha is infheidhme maidir leis sin.

6.   Beidh modhanna agus nósanna imeachta, agus iad doiciméadaithe, ag an bhfíoraitheoir comhshaoil, lena n-áirítear sásraí rialaithe cáilíochta agus forálacha i leith rúndachta, chun ceanglais an Rialacháin seo maidir le fíorú agus bailíochtú a chomhlíonadh.

7.   I gcás ina ngníomhóidh eagraíocht mar fhíoraitheoir comhshaoil, coinneoidh sí cairt eagrúcháin ina sonrófar na struchtúir agus na freagrachtaí laistigh den eagraíocht mar aon le ráiteas faoina stádas dlíthiúil, faoina húinéireacht agus faoi fhoinsí a maoinithe.

Cuirfear an chairt eagraíochta sin ar fáil arna iarraidh sin.

8.   Áiritheofar comhlíonadh na gceanglas seo tríd an measúnú a dhéanfar roimh an gcreidiúnú nó roimh an gceadúnú agus trí mhaoirseacht arna déanamh ag an gComhlacht Creidiúnúcháin nó ag an gComhlacht Ceadúnúcháin.

Airteagal 21

Ceanglais bhreise a bhaineann le fíoraitheoirí comhshaoil ar daoine nádúrtha iad agus a dhéanann gníomhaíochtaí fíorúcháin agus bailíochtaithe a fheidhmiú ar leithligh

Maidir le daoine nádúrtha a ghníomhaíonn mar fhíoraitheoirí comhshaoil agus a dhéanann gníomhaíochtaí fíorúcháin agus bailíochtaithe a fheidhmiú ar leithligh, chomh maith leis na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 20 a chomhlíonadh:

(a)

beidh an inniúlacht riachtanach go léir acu chun gníomhaíochtaí fíorúcháin agus bailíochtaithe a fheidhmiú sna réimsí ina bhfuil siad ceadúnaithe,

(b)

beidh raon feidhme teoranta den cheadúnas ag brath ar a n-inniúlacht phearsanta.

Airteagal 22

Ceanglais bhreise a bhaineann le fíoraitheoirí comhshaoil a bheidh gníomhach i dtríú tíortha

1.   I gcás ina mbeartaíonn fíoraitheoir comhshaoil gníomhaíochtaí fíorúcháin agus bailíochtaithe a chur i gcrích i dtríú tíortha, lorgóidh sé creidiúnú nó ceadúnas maidir le tríú tíortha sonracha.

2.   Chun creidiúnú nó ceadúnas a fháil do thríú tír, déanfaidh an fíoraitheoir comhshaoil, de bhreis ar na ceanglais a leagtar amach in Airteagal 20 agus in Airteagal 21, na ceanglais seo a leanas a chomhlíonadh:

(a)

eolas agus tuiscint a bheith aige ar na ceanglais reachtacha, rialála agus riaracháin a bhaineann leis an gcomhshaol sa tríú tír dá bhfuil creidiúnú nó ceadúnas á lorg;

(b)

eolas agus tuiscint a bheith aige ar theanga oifigiúil an tríú tír dá bhfuil creidiúnú nó ceadúnas á lorg.

3.   Measfar na ceanglais a leagtar amach i mír 2 a bheith arna gcomhlíonadh i gcás ina dtaispeánann an fíoraitheoir comhshaoil go bhfuil gaolmhaireacht chonarthach ann idir é féin agus duine cáilithe nó eagraíocht cháilithe a chomhlíonann na ceanglais sin.

Beidh an duine nó an eagraíocht sin neamhspleách ar an eagraíocht atá le fíorú.

Airteagal 23

Maoirseacht ar fhíoraitheoirí comhshaoil

1.   Maidir le maoirseacht ar ghníomhaíochtaí fíorúcháin agus bailíochtaithe a dhéanann na fíoraitheoirí comhshaoil:

(a)

sa Bhallstát ina bhfuil siad creidiúnaithe nó ceadúnaithe, is é an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin a dheonaigh an creidiúnú nó an ceadúnas a dhéanfaidh an mhaoirseacht sin;

(b)

i dtríú tír, is é an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin a dheonaigh an creidiúnú nó an ceadúnas don fhíoraitheoir comhshaoil maidir leis na gníomhaíochtaí sin a dhéanfaidh an mhaoirseacht sin;

(c)

i mBallstát seachas an Ballstát inar deonaíodh an creidiúnú nó an ceadúnas, is é Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin an Bhallstáit ina ndéantar an fíorúchán a dhéanfaidh an mhaoirseacht sin.

2.   Déanfaidh an fíoraitheoir comhshaoil, ceithre seachtaine ar a laghad roimh gach fíorúchán i mBallstát, fógra a thabhairt don Chomhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin atá freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar an bhfíoraitheoir comhshaoil lena mbaineann, ar fógra é ina mbeidh a shonraí creidiúnúcháin nó ceadúnúcháin agus tráth agus ionad an fhíorúcháin.

3.   Cuirfidh an fíoraitheoir comhshaoil an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin ar an eolas láithreach faoi aon athruithe a fhearann ar an gcreidiúnú nó ar an gceadúnas nó ar a raon feidhme.

4.   Déanfaidh an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin foráil, ag eatraimh rialta nach faide ná 24 mí, chun a áirithiú go leanfaidh an fíoraitheoir comhshaoil de bheith ag comhlíonadh na gceanglas maidir le creidiúnú nó ceadúnú agus chun faireachán a dhéanamh ar cháilíocht na ngníomhaíochtaí fíorúcháin agus bailíochtaithe a dtugtar fúthu.

5.   D’fhéadfadh sé gurb é a bheidh i gceist le maoirseacht ná iniúchadh oifige, maoirseacht ar an láthair in eagraíochtaí, ceistneoirí, athbhreithniú ar ráitis ar an gcomhshaol nó ar ráitis nuashonraithe ar an gcomhshaol a bheidh bailíochtaithe ag na fíoraitheoirí comhshaoil agus athbhreithniú ar an tuarascáil ar an bhfíorúchán.

Beidh an mhaoirseacht i gcóimheas leis an ngníomhaíocht a dtugann an fíoraitheoir comhshaoil fúithi.

6.   Ní mór d’eagraíochtaí cead a thabhairt do na Comhlachtaí Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin maoirseacht a dhéanamh ar an bhfíoraitheoir comhshaoil le linn an phróisis fíorúcháin agus bailíochtaithe.

7.   Aon chinneadh arna ghlacadh ag an gComhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin maidir le creidiúnú nó ceadúnas a fhoirceannadh nó a fhionraí nó maidir le raon feidhme an chreidiúnaithe nó an cheadúnais a shrianadh, ní ghlacfar é ach amháin tar éis deis éisteachta a thabhairt don fhíoraitheoir comhshaoil.

8.   Má tá an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin a bhfuil an mhaoirseacht á déanamh aige den tuairim nach gcomhlíonann cáilíocht oibre fíoraitheora comhshaoil ceanglais an Rialacháin seo, tarchuirfear tuarascáil mhaoirseachta i scríbhinn chuig an bhfíoraitheoir comhshaoil lena mbaineann agus chuig an gComhlacht Inniúil a mbeartaíonn an eagraíocht lena mbaineann iarratas a dhéanamh chuige ar chlárú nó a chláraigh an eagraíocht lena mbaineann.

I gcás aon díospóide eile, tarchuirfear an tuarascáil mhaoirseachta chuig Fóram na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin dá dtagraítear in Airteagal 30.

Airteagal 24

Ceanglais bhreise a bhaineann le maoirseacht ar fhíoraitheoirí comhshaoil a bheidh gníomhach i mBallstát seachas an Ballstát inar deonaíodh an creidiúnú nó an ceadúnas

1.   Maidir le fíoraitheoir comhshaoil a chreidiúnaítear nó a cheadúnaítear i mBallstát amháin, déanfaidh sé, ceithre seachtaine ar a laghad sula bhfeidhmeoidh sé gníomhaíochtaí fíorúcháin nó bailíochtaithe i mBallstát eile, an fhaisnéis seo a leanas a chur in iúl do Chomhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin an Bhallstáit is déanaí atá luaite:

(a)

sonraí faoina chreidiúnú nó faoina cheadúnas, a inniúlachtaí, go háirithe eolas ar cheanglais dhlíthiúla a bhaineann leis an gcomhshaol agus ar theanga oifigiúil an Bhallstáit eile, agus comhdhéanamh na foirne, más iomchuí;

(b)

am agus ionad an fhíorúcháin agus an bhailíochtaithe;

(c)

seoladh agus sonraí teagmhála na heagraíochta.

Tabharfar an fógra sin roimh gach gníomhaíocht fíorúcháin agus bailíochtaithe.

2.   Féadfaidh an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin soiléiriú a iarraidh ar eolas an fhíoraitheora ar na ceanglais dhlíthiúla riachtanacha infheidhme a bhaineann leis an gcomhshaol.

3.   Ní fhéadfaidh an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin coinníollacha seachas na coinníollacha sin dá dtagraítear i mír 1 a fhorchur ach amháin i gcás nach ndéanfaidh na coinníollacha eile sin dochar do cheart an fhíoraitheora comhshaoil seirbhísí a sholáthar i mBallstát seachas sa Bhallstát inar deonaíodh an creidiúnú nó an ceadúnas.

4.   Ní bhainfidh an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin leas as an nós imeachta dá dtagraítear i mír 1 chun moill a chur ar theacht an fhíoraitheora comhshaoil. I gcás nach bhfuil an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin in ann a chúraimí a chomhall i gcomhréir le mír 2 agus le mír 3 roimh an tráth i gcomhair fíorúcháin agus bailíochtaithe de réir mar a bheidh fógartha ag an bhfíoraitheoir i gcomhréir le pointe (b) de mhír 1, tabharfaidh sé cosaint réasúnaithe air sin don fhíoraitheoir.

5.   Ní dhéanfaidh na Comhlachtaí Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin aon táillí idirdhealaitheacha a ghearradh maidir le fógra a thabhairt ná maidir le maoirseacht.

6.   I gcás ina bhfuil an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin a bhfuil an mhaoirseacht á déanamh aige den tuairim nach gcomhlíonann cáilíocht oibre an fhíoraitheora comhshaoil ceanglais an Rialacháin seo, tarchuirfear tuarascáil mhaoirseachta i scríbhinn chuig an bhfíoraitheoir comhshaoil lena mbaineann, chuig an gComhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin a dheonaigh an creidiúnú nó an ceadúnas, agus chuig an gComhlacht Inniúil a mbeartaíonn an eagraíocht lena mbaineann iarratas a dhéanamh chuige ar chlárú nó a chláraigh an eagraíocht lena mbaineann. I gcás aon díospóide breise, tarchuirfear an tuarascáil mhaoirseachta chuig Fóram na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin dá dtagraítear in Airteagal 30.

Airteagal 25

Coinníollacha maidir le fíorú agus bailíochtú a fheidhmiú

1.   Oibreoidh an fíoraitheoir comhshaoil laistigh de raon feidhme a chreidiúnúcháin nó a cheadúnais, agus ar bhonn comhaontaithe i scríbhinn leis an eagraíocht.

Maidir leis an gcomhaontú sin:

(a)

déanfar raon feidhme na gníomhaíochta a shonrú ann;

(b)

sonrófar coinníollacha ann a bheidh dírithe ar a chumasú don fhíoraitheoir comhshaoil oibriú i slí ghairmiúil neamhspleách; agus

(c)

tabharfar gealltanas ann á rá go soláthróidh an eagraíocht an comhar is gá.

2.   Áiritheoidh an fíoraitheoir comhshaoil go ndéantar comhpháirteanna na heagraíochta a shainiú gan athbhrí agus go gcomhfhreagraíonn siad do roinnt réadúil na ngníomhaíochtaí.

Déanfar na codanna éagsúla den eagraíocht atá faoi réir fíorúcháin nó bailíochtaithe a lua go soiléir sa ráiteas ar an gcomhshaol.

3.   Déanfaidh an fíoraitheoir comhshaoil measúnú ar na gnéithe a leagtar amach in Airteagal 18.

4.   Mar chuid de na gníomhaíochtaí fíorúcháin agus bailíochtaithe, scrúdóidh an fíoraitheoir comhshaoil an doiciméadacht, tabharfaidh sé cuairt ar an eagraíocht, déanfaidh sé seiceálacha ar an láthair agus seolfaidh sé agallaimh leis an bpearsanra.

5.   Sula dtabharfaidh fíoraitheoir comhshaoil cuairt ar eagraíocht, soláthróidh an eagraíocht faisnéis bhunúsach dó faoin eagraíocht agus faoina gníomhaíochtaí, faoin mbeartas comhshaoil agus faoin gclár comhshaoil, tuairisc ar an gcóras bainistíochta comhshaoil atá i ngníomh san eagraíocht, sonraí faoin athbhreithniú comhshaoil nó faoin iniúchadh comhshaoil a rinneadh, an tuarascáil faoin athbhreithniú nó faoin iniúchadh sin agus faoi aon ghníomh ceartaitheach a rinneadh ina dhiaidh sin, agus an dréachtráiteas ar an gcomhshaol nó an ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol.

6.   Ullmhóidh an fíoraitheoir comhshaoil tuarascáil i scríbhinn don eagraíocht, ar tuarascáil í a bhainfidh le torthaí an fhíorúcháin agus ina sonrófar:

(a)

na saincheisteanna go léir a bhaineann leis an ngníomhaíocht arna cur i gcrích ag an bhfíoraitheoir comhshaoil;

(b)

tuairisc maidir le comhlíonadh cheanglais uile an Rialacháin seo, lena n-áirítear fianaise thacaíochta, tátail agus conclúidí;

(c)

comparáid idir an méid atá bainte amach agus na spriocanna ar an taobh amháin agus na ráitis ar an gcomhshaol a bhí ann roimhe seo agus an measúnú ar fheidhmíocht chomhshaoil agus an measúnú ar an bhfeabhsú leanúnach feidhmíochta comhshaoil ag an eagraíocht ar an taobh eile;

(d)

más infheidhme, fabhtanna teicniúla san athbhreithniú comhshaoil, sa mhodh iniúchóireachta, sa chóras bainistíochta comhshaoil, nó in aon phróiseas ábhartha eile.

7.   I gcás nach gcomhlíontar forálacha an Rialacháin seo, sonrófar an méid seo a leanas sa tuarascáil chomh maith:

(a)

tátail agus conclúidí maidir le neamhchomhlíonadh ar thaobh na heagraíochta agus fianaise ar a bhfuil na tátail agus na conclúidí sin bunaithe;

(b)

pointí easaontais leis an dréachtráiteas ar an gcomhshaol nó leis an ráiteas nuashonruithe ar an gcomhshaol, agus mionsonraí faoi na leasuithe nó na breisithe ba cheart a dhéanamh ar an ráiteas ar an gcomhshaol nó ar an ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol

8.   Tar éis an fíorúchán a dhéanamh, bailíochtóidh an fíoraitheoir comhshaoil ráiteas na heagraíochta ar an gcomhshaol nó ráiteas nuashonraithe na heagraíochta ar an gcomhshaol agus daingneoidh sé go gcomhlíonann sí ceanglais an Rialacháin seo ar choinníoll go ndaingnítear an méid seo a leanas le toradh an fhíorúcháin agus an bhailíochtaithe:

(a)

go bhfuil an fhaisnéis agus na sonraí atá i ráiteas na heagraíochta ar an gcomhshaol nó i ráiteas nuashonraithe na heagraíochta ar an gcomhshaol iontaofa agus ceart agus go gcomhlíonann siad ceanglais an Rialacháin seo;

(b)

nach bhfuil aon fhianaise ann á rá nach gcomhlíonann an eagraíocht ceanglais dhlíthiúla riachtanacha infheidhme maidir leis an gcomhshaol.

9.   Tar éis an bailíochtú a dhéanamh, eiseoidh an fíoraitheoir comhshaoil dearbhú sínithe dá dtagraítear in Iarscríbhinn VII á dhearbhú go ndearnadh an fíorúchán agus an bailíochtú a chur i gcrích i gcomhréir leis an Rialachán seo.

10.   Beidh cead ag fíoraitheoirí comhshaoil atá creidiúnaithe nó ceadúnaithe i mBallstát amháin gníomhaíochtaí fíorúcháin agus bailíochtaithe a chur i gcrích in aon Bhallstát eile i gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha amach sa Rialachán seo.

Beidh an ghníomhaíocht fíorúcháin nó bailíochtaithe faoi réir mhaoirseachta ag Chomhlacht Creidiúnúchain nó Ceadúnúcháin an Bhallstáit ina bhfuil an ghníomhaíocht le cur i gcrích. Déanfar fógra faoi thús na gníomhaíochta a thabhairt don Chomhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin sin i gcomhréir leis an amchlár a leagtar amach in Airteagal 24(1).

Airteagal 26

Eagraíochtaí beaga a fhíorú agus a bhailíochtú

1.   Nuair a bheidh gníomhaíochtaí fíorúcháin agus bailíochtaithe á gcur i gcrích ag an bhfíoraitheoir comhshaoil, cuirfidh sé saintréithe sonracha eagraíochtaí beaga san áireamh, lena n-áirítear na nithe seo a leanas:

(a)

línte gearra tuairiscithe;

(b)

foireann ilfheidhme;

(c)

oiliúint ar an láthair oibre;

(d)

an cumas chun oiriúnú go tapa d’athrú; agus

(e)

doiciméadú teoranta maidir le nósanna imeachta.

2.   Déanfaidh an fíoraitheoir comhshaoil fíorúchán nó bailíochtú a chur i gcrích ar shlí nach bhforchuireann ualaí neamhriachtanacha ar eagraíochtaí beaga.

3.   Cuirfidh an fíoraitheoir comhshaoil san áireamh fianaise oibiachtúil á rá go bhfuil córas éifeachtach, lena n-áirítear nósanna imeachta a bheith ann laistigh den eagraíocht ar nósanna imeachta iad atá i gcomhréir le méid agus castacht na hoibríochta, le cineál na dtionchar bainteach ar an gcomhshaol agus le hinniúlacht na n-oibreoirí.

Airteagal 27

Coinníollacha maidir le fíorúchán agus bailíochtú i dtríú tíortha

1.   Féadfaidh fíoraitheoirí comhshaoil atá creidiúnaithe nó ceadúnaithe i mBallstát áirithe gníomhaíochtaí fíorúcháin agus bailíochtaithe a chur i gcrích thar ceann eagraíochta atá suite i dtríú tír agus i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar amach sa Rialachán seo.

2.   Sé seachtaine ar a laghad sula ndéanfar fíorúchán nó bailíochtú i dtríú tír, déanfaidh an fíoraitheoir comhshaoil fógra faoi mhionsonraí a chreidiúnaithe nó a cheadúnais agus faoi thráth agus ionad an fhíorúcháin nó an bhailíochtaithe a thabhairt do Chomhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin an Bhallstáit a mbeartaíonn an eagraíocht lena mbaineann iarratas a dhéanamh chuige ar chlárú nó ina bhfuil an eagraíocht sin cláraithe.

3.   Beidh gníomhaíochtaí fíorúcháin agus bailíochtaithe faoi réir maoirseachta ag Comhlacht Creidiúnaithe nó Ceadúnúcháin an Bhallstáit ina bhfuil an fíoraitheoir comhshaoil creidiúnaithe nó ceadúnaithe. Déanfar fógra faoi thús na gníomhaíochta a thabhairt don Chomhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin sin i gcomhréir leis an amchlár a leagtar amach i mír 2.

CAIBIDIL VI

COMHLACHTAÍ CREIDIÚNÚCHÁIN AGUS CEADÚNÚCHÁIN

Airteagal 28

Creidiúnúchán agus Ceadúnúchán a Oibriú

1.   Beidh Comhlachtaí Creidiúnúcháin, arna gceapadh ag na Ballstáit de bhun Airteagal 4 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, freagrach as fíoraitheoirí comhshaoil a chreidiúnú agus as maoirseacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí arna gcur i gcrích ag fíoraitheoirí comhshaoil i gcomhréir leis an Rialachán seo.

2.   Féadfaidh Ballstáit Comhlacht Ceadúnúcháin a cheapadh, i gcomhréir le hAirteagal 5(2) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, ar comhlacht é a bheidh freagrach as ceadúnais a eisiúint chuig fíoraitheoirí comhshaoil agus as maoirseacht a dhéanamh ar fhíoraitheoirí comhshaoil.

3.   Féadfaidh Ballstáit a chinneadh gan creidiúnú nó ceadúnú daoine nádúrtha mar fhíoraitheoirí comhshaoil a cheadú.

4.   Déanfaidh Comhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin measúnú ar inniúlacht fíoraitheora comhshaoil i bhfianaise na nithe a leagtar amach in Airteagal 20, in Airteagal 21 agus in Airteagal 22 agus atá ábhartha do raon feidhme an chreidiúnaithe nó an cheadúnais a iarrtha.

5.   Déanfar raon feidhme chreidiúnú nó cheadúnas na bhfíoraitheoirí comhshaoil a chinneadh de réir aicmiú na ngníomhaíochtaí eacnamaíocha mar a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006. Beidh an raon feidhme sin teoranta i gcomhréir le hinniúlacht an fhíoraitheora comhshaoil agus, i gcás inarb iomchuí, cuirfear méid agus castacht na gníomhaíochta san áireamh sa raon feidhme sin.

6.   Bunóidh na Comhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin nósanna imeachta iomchuí maidir le creidiúnú nó ceadúnú, maidir le creidiúnú nó ceadúnas a dhiúltú, maidir le creidiúnú nó ceadúnas fíoraitheoirí comhshaoil a chur ar fionraí agus a tharraingt siar agus maidir le maoirseacht ar fhíoraitheoirí comhshaoil.

Maidir leis na nósanna imeachta sin, beidh sásraí san áireamh iontu chun tuairimí ó pháirtithe leasmhara, lena n-áirítear Comhlachtaí Inniúla agus comhlachtaí ionadaíocha eagraíochtaí, a bhreithniú ar tuairimí iad a bhaineann le hiarratasóirí agus fíoraitheoirí comhshaoil creidiúnaithe nó ceadúnaithe.

7.   I gcás ina ndiúltófar creidiúnú nó ceadúnas, cuirfidh an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin na cúiseanna leis an gcinneadh in iúl don fhíoraitheoir comhshaoil.

8.   Déanfaidh na Comhlachtaí Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin liosta d’fhíoraitheoirí comhshaoil agus de raon feidhme a gcreidiúnaithe nó a gceadúnais ina mBallstáit a bhunú, a athbhreithniú agus a nuashonrú agus déanfaidh siad, go díreach nó trí na húdaráis náisiúnta arna gcinneadh ag an mBallstát lena mbaineann, athruithe ar an liosta sin a chur in iúl gach mí don Choimisiún agus do Chomhlacht Inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin suite.

9.   Faoi chuimsiú na rialacha agus na nósanna imeachta maidir le faireachán ar ghníomhaíochtaí mar a leagtar síos in Airteagal 5(3) de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, déanfaidh Comhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin tuarascáil mhaoirseachta a tharraingt suas i gcás ina ndéanfaidh siad ceachtar de na cinntí seo a leanas, tar éis dul i gcomhairle leis an bhfíoraitheoir comhshaoil lena mbaineann:

(a)

nár feidhmíodh gníomhaíochtaí an fhíoraitheora comhshaoil go leordhóthanach chun a áirithiú go bhfuil ceanglais an Rialacháin seo á gcomhlíonadh ag an eagraíocht;

(b)

maidir leis an bhfíorúchán agus an mbailíochtú a rinne an fíoraitheoir comhshaoil, gur cuireadh i gcrích iad de shárú ar cheanglas amháin nó níos mó den Rialachán seo.

Tarchuirfear an tuarascáil sin chuig an gComhlacht Inniúil sa Bhallstát ina bhfuil an eagraíocht cláraithe nó ina ndéanann sí iarratas ar chlárú agus, más infheidhme, chuig an gComhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin a dheonaigh an creidiúnú nó an ceadúnas.

Airteagal 29

Creidiúnú nó ceadúnas a chur ar fionraí agus a tharraingt siar

1.   Chun an creidiúnú nó an ceadúnas a chur ar fionraí nó a tharraingt siar, beidh gá le comhairliúchán le páirtithe lena mbaineann, lena n-áirítear an fíoraitheoir comhshaoil, chun an fhianaise riachtanach a sholáthar le go bhféadfaidh an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin a chinneadh a dhéanamh.

2.   Déanfaidh an Comhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin na cúiseanna leis na bearta a glacadh agus, más iomchuí, an próiseas idirphlé leis an údarás forfheidhmithe inniúil a chur in iúl don fhíoraitheoir comhshaoil.

3.   Déanfar an creidiúnú nó an ceadúnas a chur ar fionraí nó a tharraingt siar go dtí go bhfaighfear deimhniú go bhfuil an fíoraitheoir comhshaoil ag comhlíonadh an Rialacháin seo, mar is iomchuí, ag brath ar chineál agus ar raon na mainneachtana nó an tsáraithe ar cheanglais dhlíthiúla.

4.   Cuirfear fionraí an chreidiúnaithe nó an cheadúnais i leataobh i gcás ina mbeidh faisnéis shásúil faighte ag an gComhlacht Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin á rá go gcomhlíonann an fíoraitheoir comhshaoil an Rialachán seo.

Airteagal 30

Fóram na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin

1.   Bunófar fóram a bheidh comdhéanta de na Comhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin go léir as gach Ballstát, agus dá ngairfear ‘Fóram na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin’ anseo feasta, agus tiocfaidh an fóram sin le chéile ar a laghad uair amháin in aghaidh na bliana i láthair ionadaí ón gCoimisiún.

2.   Is é a bheidh mar chúram ag Fóram na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin ná comhréireacht a áirithiú sna nósanna imeachta a bhaineann leis an méid seo a leanas:

(a)

fíoraitheoirí comhshaoil a chreidiúnú nó a cheadúnú faoin Rialachán seo, lena n-áirítear creidiúnú nó ceadúnas a dhiúltú, a chur ar fionraí agus a tharraingt siar;

(b)

maoirseacht ar ghníomhaíochtaí arna gcur i gcrích ag fíoraitheoirí comhshaoil creidiúnaithe nó ceadúnaithe.

3.   Déanfaidh Fóram na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin treoir a fhorbairt maidir le saincheisteanna sa réimse a bhaineann le hinniúlacht na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin.

4.   Glacfaidh Fóram na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin a rialacha nós imeachta.

5.   Déanfar na doiciméid treorach dá dtagraítear i mír 3 agus na rialacha nós imeachta dá dtagraítear i mír 4 a tharchur chuig an gCoimisiún.

6.   Déanfaidh an Coimisiún doiciméid treorach a bhaineann le nósanna imeachta um chomhchuibhiú arna bhformheas ag Fóram na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin a mholadh, de réir mar is iomchuí, lena nglacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 49(3).

Cuirfear na doiciméid sin ar fáil go poiblí.

Airteagal 31

Meastóireacht phiaraí ar Chomhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin

1.   Maidir leis an meastóireacht phiaraí a bhaineann le creidiúnú agus ceadúnú fíoraitheoirí comhshaoil faoin Rialachán seo agus atá le heagrú ag Fóram na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin, déanfar í ar bhonn rialta, ar a laghad uair amháin gach ceithre bliana, agus áireofar inti measúnú ar na rialacha agus na nósanna imeachta a leagtar amach in Airteagal 28 agus in Airteagal 29.

Beidh na Comhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin go léir rannpháirteach sa mheastóireacht phiaraí.

2.   Déanfaidh Fóram na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin tuarascáil rialta ar an meastóireacht phiaraí a tharchur chuig an gCoimisiún agus chuig an gCoiste a bhunófar faoi Airteagal 49(1).

Cuirfear an tuarascáil sin ar fáil go poiblí tar éis d’Fhóram na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin agus don Choiste dá dtagraítear sa chéad fhomhír í a fhormheas.

CAIBIDIL VII

RIALACHA IS INFHEIDHME MAIDIR LE BALLSTÁIT

Airteagal 32

Cúnamh d’eagraíochtaí i ndáil le comhlíonadh na gceanglas dlíthiúla a bhaineann leis an gcomhshaol

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh rochtain ag eagraíochtaí ar fhaisnéis agus ar dheiseanna cúnaimh maidir le ceanglais dhlíthiúla a bhaineann leis an gcomhshaol sa Bhallstát sin.

2.   Áireofar an méid seo a leanas sa chúnamh:

(a)

faisnéis faoi na ceanglais dhlíthiúla infheidhme a bhaineann leis an gcomhshaol;

(b)

sainaithint na n-údarás forfheidhmithe inniúil le haghaidh cheanglais shonracha dhlíthiúla a bhaineann leis an gcomhshaol agus a sainaithníodh mar cheanglais atá infheidhme.

3.   Féadfaidh na Ballstáit na cúraimí dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 a thabhairt do na Comhlachtaí Inniúla nó d’aon chomhlacht eile ag a bhfuil an saineolas riachtanach agus na hacmhainní iomchuí chun an cúram a chomhlíonadh.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfaidh na húdaráis forfheidhmithe freagra ar iarrataí, ar a laghad ó eagraíochtaí beaga, ar iarrataí iad faoi na ceanglais dhlíthiúla infheidhme a bhaineann leis an gcomhshaol agus a thagann faoina n-inniúlacht agus go soláthróidh siad faisnéis do na heagraíochtaí maidir leis an gcaoi ina dtaispeánfar conas a chomhlíonann na heagraíochtaí na ceanglais ábhartha dhlíthiúla.

5.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis forfheidhmithe inniúla, maidir le mainneachtain ag eagraíochtaí cláraithe ceanglais dhlíthiúla infheidhme a bhaineann leis an gcomhshaol a chomhlíonadh, an mhainneachtain sin a chur in iúl don Chomhlacht Inniúil a chláraigh an eagraíocht.

Cuirfidh an t-údarás forfheidhmithe inniúil an Comhlacht Inniúil sin ar an eolas a luaithe is féidir agus, ar chuma ar bith, laistigh de mhí amháin tar eis an dáta a dtiocfaidh an mhainneachtain ar a iúl.

Airteagal 33

EMAS a chur chun cinn

1.   Déanfaidh Ballstáit, i gcomhar le Comhlachtaí Inniúla, le húdaráis forfheidhmithe, agus le geallsealbhóirí ábhartha eile, scéim EMAS a chur chun cinn agus gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 34 go hAirteagal 38 á gcur san áireamh.

2.   Chuige sin, féadfaidh Ballstáit straitéis cur chun cinn a bhunú agus athbhreithneofar an straitéis sin ar bhonn rialta.

Airteagal 34

Faisnéis

1.   Déanfaidh na Ballstáit bearta iomchuí:

(a)

chun faisnéis a sholáthar don phobal maidir le cuspóirí agus príomh-chomhpháirteanna EMAS;

(b)

chun faisnéis a sholáthar d’eagraíochtaí maidir le hábhar an Rialacháin seo.

2.   Déanfaidh na Ballstáit leas, i gcás inarb iomchuí, leas a bhaint as foilseacháin ghairmiúla, irisí áitiúla, feachtais cur chun cinn nó aon mhodh feidhmiúil eile chun feasacht ghinearálta ar EMAS a mhéadú.

Féadfaidh na Ballstáit comhoibriú a dhéanamh le dreamanna eile, go háirithe comhlachais tionsclaíochta, eagraíochtaí tomhaltóirí, eagraíochtaí comhshaoil, ceardchumainn, forais áitiúla agus geallsealbhóirí ábhartha eile.

Airteagal 35

Gníomhaíochtaí cur chun cinn

1.   Déanfaidh na Ballstáit gníomhaíochtaí cur chun cinn a chur i gcrích thar ceann EMAS. Féadfaidh an méid seo a leanas a bheith san áireamh sna gníomhaíochtaí sin:

(a)

malartú eolais agus dea-chleachtas maidir le EMAS a chur chun cinn i measc na bpáirtithe go léir lena mbaineann;

(b)

uirlisí éifeachtacha a fhorbairt chun EMAS a chur chun cinn agus na huirlisí sin a roinnt le heagraíochtaí;

(c)

tacaíocht theicniúil a sholáthar d’eagraíochtaí maidir lena ngníomhaíochtaí margaíochta a bhaineann le EMAS a shainmhíniú agus a chur chun feidhme;

(d)

comhpháirtíochtaí a spreagadh i measc eagraíochtaí chun EMAS a chur chun cinn.

2.   Féadfaidh na Comhlachtaí Inniúla, na Comhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin, na húdaráis náisiúnta agus geallsealbhóirí eile lógó EMAS a úsáid gan uimhir chlárúcháin chun críocha margaíochta agus cur chun cinn i dtaobh EMAS. I gcásanna den sórt sin, ní thabharfaidh úsáid lógó EMAS a leagtar amach in Iarscríbhinn V le fios go bhfuil an t-úsáideoir cláraithe más rud é nach amhlaidh an cás.

Airteagal 36

Rannpháirtíocht eagraíochtaí beaga a chur chun cinn

Glacfaidh na Ballstáit bearta leordhóthanacha chun rannpháirtíocht eagraíochtaí beaga a spreagadh, inter alia tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:

(a)

rochtain ar fhaisnéis agus ar chistí tacaíochta a bheidh oiriúnaithe go speisialta dóibh a éascú;

(b)

a áirithiú go spreagtar a rannpháirtíocht trí tháillí cláraithe réasúnacha;

(c)

bearta cúnaimh theicniúil a chur chun cinn.

Airteagal 37

Cur chuige braislí agus céim ar chéim

1.   Spreagfaidh na Ballstáit údaráis áitiúla chun cúnamh sonrach a sholáthar, i gcomhar le comhlachais tionsclaíochta, comhlachais tráchtala agus páirtithe leasmhara eile, do bhraislí eagraíochtaí chun na ceanglais a bhaineann le clárú dá dtagraítear in Airteagal 4, in Airteagal 5 agus in Airteagal 6 a chomhlíonadh.

Déanfar gach eagraíocht sa bhraisle a chlárú go leithleach.

2.   Spreagfaidh na Ballstáit eagraíochtaí chun córas bainistíochta comhshaoil a chur chun feidhme. Spreagfaidh siad, go háirithe, cur chuige céim ar chéim as a leanfaidh clárúchán EMAS.

3.   Maidir leis na córais arna mbunú de bhun mhír 1 agus mhír 2, oibreoidh siad ar shlí ina seachnófar costais gan ghá ar na rannpháirtithe, go háirithe ar eagraíochtaí beaga.

Airteagal 38

EMAS agus beartais agus ionstraimí eile sa Chomhphobal

1.   Gan dochar do reachtaíocht Chomhphobail, breithneoidh na Ballstáit conas is féidir clárú faoi EMAS i gcomhréir leis an Rialachán seo:

(a)

a chur san áireamh agus reachtaíocht nua á forbairt;

(b)

a úsáid mar uirlis le linn reachtaíocht a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú;

(c)

a chur san áireamh maidir le soláthar agus ceannach poiblí.

2.   Gan dochar do reachtaíocht Chomhphobail, go háirithe an reachtaíocht a bhaineann le hiomaíochas, cánachas agus státchabhair, déanfaidh na Ballstáit, i gcás inarb iomchuí, bearta a ghlacadh a éascóidh d’eagraíochtaí teacht chun bheith cláraithe, nó leanúint de bheith cláraithe, faoi EMAS.

Féadfaidh na nithe seo a leanas, inter alia, a bheith san áireamh sna bearta sin:

(a)

faoiseamh rialála, ionas go measfar, maidir le heagraíocht chláraithe, gur eagraíocht í a chomhlíonann ceanglas dhlíthiúla áirithe maidir leis an gcomhshaol, ar ceanglais iad atá leagtha síos in ionstraimí dlíthiúla eile agus sainaitheanta ag na húdaráis inniúla;

(b)

rialáil níos fearr, lena ndéantar ionstraimí dlíthiúla eile a mhodhnú ionas go ndéantar ualaí ar eagraíochtaí a bheidh rannpháirteach in EMAS a dhíchur, a laghdú nó a shimpliú d’fhonn oibríocht éifeachtúíl na margaí a spreagadh agus an leibhéal iomaíochais a ardú.

Airteagal 39

Táillí

1.   Féadfaidh na Ballstáit táillí a ghearradh agus an méid seo a leanas á chur san áireamh:

(a)

na costais a thabhófar i dtaca le faisnéis agus cúnamh a dhéanfaidh na comhlachtaí a ainmneoidh nó a bhunóidh na Ballstáit de bhun Airteagal 32 chun na críche sin a sholáthar d’eagraíochtaí;

(b)

na costais a thabhófar i dtaca le creidiúnú, ceadúnú agus maoirseacht fíoraitheoirí comhshaoil;

(c)

na costais a bhaineann le clárú, clárú a athnuachan, fionraí agus scriosadh ag Comhlachtaí Inniúla chomh maith leis na costais bhreise a bhaineann le riaradh na bpróiseas sin le haghaidh eagraíochtaí lasmuigh den Chomhphobal.

Ní rachaidh na táillí sin thar mhéid réasúnach agus beidh siad i gcomhréir le méid na heagraíochta agus leis an obair a bheidh le déanamh.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear eagraíochtaí ar an eolas maidir leis na táillí uile atá infheidhme.

Airteagal 40

Neamhchomhlíonadh

1.   Déanfaidh na Ballstáit bearta dlíthiúla agus riaracháin iomchuí i gcás neamhchomhlíonadh an Rialacháin seo.

2.   Déanfaidh na Ballstáit forálacha éifeachtacha a chur i bhfeidhm in aghaidh úsáid lógó EMAS de shárú ar an Rialachán seo.

Féadfar forálacha a úsáid a chuirtear i bhfeidhm i gcomhréir le Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagóracha gnó i dtaca le tomhaltóirí sa mhargadh inmheánach (12).

Airteagal 41

Faisnéis agus tuairisciú don Choimisiún

1.   Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoin struchtúr agus faoi na nósanna imeachta a bhaineann le feidhmiú na gComhlachtaí Inniúla agus na gComhlachtaí Creidiúnúcháin agus Ceadúnúcháin agus nuashonróidh siad an fhaisnéis sin, más iomchuí.

2.   Uair amháin gach dhá bhliain, déanfaidh na Ballstáit faisnéis nuashonraithe ar na bearta arna nglacadh de bhun an Rialacháin seo a thuairisciú don Choimisiún.

Sna tuarascálacha sin, cuirfidh na Ballstáit san áireamh an tuarascáil is déanaí arna tíolacadh ag an gCoimisiún do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle de bhun Airteagal 47.

CAIBIDIL VIII

RIALACHA ATÁ INFHEIDHME MAIDIR LEIS AN GCOIMISIÚN

Airteagal 42

Faisnéis

1.   Déanfaidh an Coimisiún:

(a)

faisnéis a sholáthar don phobal maidir le cuspóirí agus príomh-chomhpháirteanna EMAS;

(b)

faisnéis a sholáthar d’eagraíochtaí maidir le hábhar an Rialacháin seo.

2.   Déanfaidh an Coimisiún an méid seo a leanas a chothabháil agus a chur ar fáil go poiblí:

(a)

clár fíoraitheoirí comhshaoil agus eagraíochtaí cláraithe;

(b)

bunachar sonraí de ráitis ar an gcomhshaol i bhformáid leictreonach;

(c)

bunachar sonraí dea-chleachtas maidir le EMAS, lena n-áirítear inter alia uirlisí éifeachtacha chun EMAS a chur chun cinn agus samplaí de thacaíocht theicniúil d’eagraíochtaí;

(d)

liosta de na hacmhainní Comhphobail chun cur chun feidhme EMAS agus tionscadail ghaolmhara agus gníomhaíochtaí gaolmhara a mhaoiniú.

Airteagal 43

Comhoibriú agus comhordú

1.   Déanfaidh an Coimisiún comhoibriú idir na Ballstáit a chur chun cinn, de réir mar is iomchuí, go háirithe chun go mbainfear amach cur i bhfeidhm aonfhoirmeach agus comhréireach na rialacha ar fud an Chomhphobail maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

clárú eagraíochtaí;

(b)

fíoraitheoirí comhshaoil;

(c)

an fhaisnéis agus an cúnamh dá dtagraítear in Airteagal 32.

2.   Gan dochar do reachtaíocht Chomhphobail maidir le soláthar poiblí, tagróidh an Coimisiún agus institiúidí agus comhlachtaí eile an Chomhphobail, i gcás inarb iomchuí, do EMAS nó do chórais bainistíochta eile comhshaoil a aithnítear i gcomhréir le hAirteagal 45, nó do chórais chomhionanna, mar choinníollacha feidhmíochta conartha do chonarthaí oibreacha agus do chonarthaí seirbhíse.

Airteagal 44

EMAS a lánpháirtiú i mbeartais agus in ionstraimí eile sa Chomhphobal

Breithneoidh an Coimisiún conas is féidir clárú faoi EMAS i gcomhréir leis an Rialachán seo:

1.

a chur san áireamh le linn forbairt a dhéanamh ar reachtaíocht nua agus athbhreithniú a dhéanamh ar reachtaíocht reatha, go háirithe i bhfoirm faoisimh rialála agus rialáil níos fearr mar a thuairiscítear in Airteagal 38(2);

2.

a úsáid mar uirlis i gcomhthéacs chur i bhfeidhm agus fhorfheidhmiú na reachtaíochta.

Airteagal 45

Gaolmhaireacht le córais bhainistíochta comhshaoil eile

1.   Féadfaidh na Ballstáit iarraidh i scríbhinn a chur faoi bhráid an Choimisiúin á iarraidh go dtabharfar aitheantas do chórais bhainistíochta comhshaoil atá ann cheana, nó do chodanna díobh, ar córais nó codanna iad a ndeimhnítear ina leith, i gcomhréir le nósanna imeachta deimhniúcháin iomchuí a aithnítear ar leibhéal náisiúnta nó réigiúnach, gur córais nó gur codanna iad a chomhlíonann ceanglais chomhfhreagracha an Rialacháin seo.

2.   Déanfaidh na Ballstáit na codanna ábhartha de na córais bhainistíochta comhshaoil agus na ceanglais chomhfhreagracha den Rialachán seo a shonrú ina n-iarraidh.

3.   Soláthróidh na Ballstáit fianaise ar chomhionannas leis an Rialachán seo i gcás na gcodanna ábhartha uile den chóras bainistíochta comhshaoil lena mbaineann.

4.   Déanfaidh an Coimisiún, tar éis scrúdú a dhéanamh ar an iarraidh dá dtagraítear i mír 1, agus ag gníomhú dó i gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 49(2), aitheantas a thabhairt do na codanna ábhartha de na córais bhainistíochta comhshaoil agus aitheantas a thabhairt do na ceanglais chreidiúnúcháin nó cheadúnúcháin do na comhlachtaí deimhniúcháin má tá sé den tuairim, maidir le Ballstát:

(a)

go bhfuil na codanna ábhartha de na córais bhainistíochta comhshaoil agus na ceanglais chomhfhreagracha den Rialachán seo sonraithe sách soiléir aige san iarraidh;

(b)

go ndearna sé dóthain fianaise a sholáthar ar chomhionannas leis an Rialachán seo i gcás na gcodanna ábhartha uile den chóras bainistíochta comhshaoil atá i gceist.

5.   Déanfaidh an Coimisiún tagairtí na gcóras bainistíochta shainaitheanta comhshaoil, lena n-áirítear na ranna ábhartha de EMAS dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a bhfuil feidhm ag na tagairtí sin maidir leo, agus na ceanglais aitheanta chreidiúnúcháin nó cheadúnúcháin a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 46

Doiciméid tagartha agus treoirleabhair a fhorbairt

1.   Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhairle le Ballstáit agus le geallsealbhóirí eile, doiciméid tagartha earnála a fhorbairt agus áireofar an méid seo a leanas iontu:

(a)

an cleachtas bainistíochta comhshaoil is fearr;

(b)

táscairí feidhmíochta comhshaoil d’earnálacha sonracha;

(c)

i gcás inarb iomchuí, tagarmharcanna maidir le feabhas agus córais rátála lena sainaithnítear leibhéil feidhmíochta chomhshaoil.

Féadfaidh an Coimisiún doiciméid tagartha a fhorbairt freisin le haghaidh úsáide trasearnála.

2.   Cuirfidh an Coimisiún san áireamh na doiciméid tagartha reatha agus na táscairí feidhmíochta comhshaoil arna bhforbairt i gcomhréir le beartais agus ionstraimí eile comhshaoil i gcaighdeáin an Chomhphobail nó i gcaighdeáin idirnáisiúnta.

3.   Faoi dheireadh 2010, bunóidh an Coimisiún plean oibre ina leagfar amach liosta táscach de na hearnálacha a measfar ina leith gur tosaíochtaí iad maidir le doiciméid tagartha earnála agus trasearnála a ghlacadh.

Cuirfear an plean oibre ar fáil go poiblí agus nuashonrófar go rialta é.

4.   Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar le Fóram na gComhlachtaí Inniúla, treoirleabhar a fhorbairt maidir le clárú eagraíochtaí lasmuigh den Chomhphobal.

5.   Foilseoidh an Coimisiún treoirleabhar d’úsáideoirí ina leagfar amach na bearta is gá chun bheith rannpháirteach in EMAS.

Beidh an treoirleabhar sin ar fáil i dteangacha oifigiúla uile institiúidí an Aontais Eorpaigh agus beidh sé ar fáil ar líne.

6.   Déanfar doiciméid arna bhforbairt i gcomhréir le mír 1 agus le mír 4 a thíolacadh lena nglacadh. Maidir leis na bearta sin atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 49(3).

Airteagal 47

Tuairisciú

Gach cúig bliana, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle, ar tuarascáil í ina mbeidh faisnéis faoi na gníomhartha agus na bearta a rinneadh faoin gCaibidil seo agus faisnéis a bheidh faighte ó na Ballstáit de bhun Airteagal 41.

Áireofar sa tuarascáil measúnú ar thionchar na scéime ar an gcomhshaol agus measúnú ar an treocht i dtéarmaí líon na rannpháirtithe.

CAIBIDIL IX

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 48

Leasuithe ar na hIarscríbhinní

1.   Féadfaidh an Coimisiún na hIarscríbhinní a leasú, más gá nó más iomchuí, i bhfianaise na taithí a fhaightear agus EMAS á oibriú, mar fhreagra ar riachtanais shainaitheanta treorach maidir le ceanglais EMAS agus i bhfianaise aon athruithe i gcaighdeáin idirnáisiúnta nó i bhfianaise caighdeán nua ar nithe iad atá ábhartha maidir le héifeachtacht an Rialacháin seo.

2.   Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 49(3).

Airteagal 49

An nós imeachta coiste

1.   Tabharfaidh Coiste cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 3 agus in Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

3.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 50

Athbhreithniú

Faoin 11 Eanáir 2015, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar EMAS i bhfianaise na taithí a fhaightear agus é á oibriú agus i bhfianaise forbairtí idirnáisiúnta. Cuirfidh sé san áireamh na tuarascálacha a tharchuirtear chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 47.

Airteagal 51

Aisghairm agus forálacha idirthréimhseacha

1.   Aisghairfear na gníomhartha dlíthiúla seo a leanas:

(a)

Rialachán (CE) Uimh. 761/2001;

(b)

Cinneadh 2001/681/CE ón gCoimisiún an 7 Meán Fómhair 2001 maidir le treoir do chur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 761/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gceadaítear rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) (13);

(c)

Cinneadh 2006/193/CE ón gCoimisiún an 1 Márta 2006 lena leagtar síos rialacha, faoi Rialachán (CE) Uimh. 761/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, maidir le húsáid lógó EMAS sna cásanna eisceachtúla a bhaineann le pacáistíocht iompair agus pacáistíocht treasaí (14).

2.   De mhaolú ar mhír 1:

(a)

leanfaidh na Comhlachtaí náisiúnta Creidiúnúcháin agus na Comhlachtaí Inniúla náisiúnta arna mbunú de bhun Rialachán (CE) Uimh. 761/2001 dá ngníomhaíochtaí. Déanfaidh na Ballstáit na nósanna imeachta a leanann na Comhlachtaí Creidiúnúcháin agus na Comhlachtaí Inniúla a mhodhnú i gcomhréir leis an Rialachán seo. Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na córais lena gcuirtear na nósanna imeachta modhnaithe chun feidhme feidhmiúil go hiomlán faoin 11 Eanáir 2011;

(b)

maidir le heagraíochtaí a chlárófar i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 761/2001, fanfaidh siad ar chlár EMAS. An tráth a ndéanfar an chéad fhíorú eile ar eagraíocht, seiceálfaidh an fíoraitheoir comhshaoil ar chomhlíon an eagraíocht ceanglais nua an Rialacháin seo. Má tá an chéad fhíorú eile le déanamh roimh an 11 Iúil 2010, féadfar fadú sé mhí a chur le dáta an chéad fhíoraithe eile ach comhaontú a bheith déanta leis an bhfíoraitheoir comhshaoil agus leis na Comhlachtaí Inniúla;

(c)

féadfaidh fíoraitheoirí comhshaoil a bheidh creidiúnaithe i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 761/2001 leanúint dá ngníomhaíochtaí a chur i gcrích i gcomhréir leis na ceanglais a bhunaítear leis an Rialachán seo.

3.   Déanfar tagairtí do Rialachán (CE) Uimh. 761/2001 a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil a leagtar amach in Iarscríbhinn VIII.

Airteagal 52

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 25 Samhain 2009.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

J. BUZEK

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

Å. TORSTENSSON


(1)  Tuairim an 25 Feabhra 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(2)  IO C 120, 28.5.2009, lch. 56.

(3)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 2 Aibreán 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 26 Deireadh Fomhair 2009.

(4)  IO L 242, 10.9.2002, lch. 1.

(5)  IO L 114, 24.4.2001, lch. 1.

(6)  IO L 218, 13.8.2008, lch. 30.

(7)  IO L 247, 17.9.2001, lch. 1.

(8)  IO L 184, 23.7.2003, lch. 19.

(9)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23.

(10)  IO L 124, 20.5.2003, lch. 36.

(11)  Rialachán (CE) Uimh. 1893/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 lena mbunaítear aicmiú staidrimh gníomhaíochtaí eacnamaíocha NACE Rev. 2 (IO L 393, 30.12.2006, lch. 1).

(12)  IO L 149, 11.6.2005, lch. 22.

(13)  IO L 247, 17.9.2001, lch. 24.

(14)  IO L 70, 9.3.2006, lch. 63.


IARSCRÍBHINN I

ATHBHREITHNIÚ COMHSHAOIL

Leis an athbhreithniú comhshaoil, cumhdófar na réimsí seo a leanas:

1.

Sainaithint na gceanglas infheidhme dhlíthiúla a bhaineann leis an gcomhshaol.

Chomh maith le liosta de cheanglais infheidhme dhlíthiúla a bhunú, tabharfaidh an eagraíocht léiriú, freisin, i dtaobh conas is féidir fianaise a sholáthar á rá go bhfuil na ceanglais éagsúla á gcomhlíonadh aici.

2.

Gach gné chomhshaoil, idir dhíreach agus neamhdhíreach, ag a bhfuil tionchar suntasach ar an gcomhshaol a shainaithint, agus iad cáilithe agus cainníochtaithe mar is iomchuí agus clár a thiomsú de na gnéithe sin a shainaithnítear mar ghnéithe suntasacha.

Breithneoidh eagraíocht na saincheisteanna seo a leanas le linn suntasacht gné comhshaoil a mheasúnú:

(i)

an cumas maidir le dochar a dhéanamh don chomhshaol;

(ii)

leochaileacht an chomhshaoil áitiúil, réigiúnaigh nó dhomhanda;

(iii)

méid, líon, minicíocht agus inaisathraitheacht na gné nó an tionchair;

(iv)

reachtaíocht chomhshaoil ábhartha a bheith ann agus ceanglais na reachtaíochta sin;

(v)

tábhacht na gné lena mbaineann, dar leis na geallsealbhóirí agus le fostaithe na heagraíochta;

(a)

Gnéithe díreacha comhshaoil

Baineann gnéithe díreacha comhshaoil le gníomhaíochtaí, táirgí agus seirbhísí na heagraíochta féin ar nithe iad a bhfuil rialú díreach bainistíochta aici ina leith.

Beidh ar gach eagraíocht breithniú a dhéanamh ar ghnéithe díreacha a gcuid oibríochtaí.

Baineann gnéithe díreacha comhshaoil leis an méid seo a leanas ach, ach níl siad teoranta dóibh:

(i)

ceanglais dhlíthiúla agus teorainneacha ceada;

(ii)

astaíochtaí isteach san aer;

(iii)

scaoiltí isteach san uisce;

(iv)

dramhaíl sholadach agus dramhaíl eile, go háirithe dramhaíl ghuaiseach, a tháirgeadh, a athchúrsáil, a athúsáid, a iompar agus a dhiúscairt;

(v)

úsáid agus éilliú talún;

(vi)

úsáid acmhainní nádúrtha agus amhábhar (lena n-áirítear fuinneamh);

(vii)

úsáid breiseán agus cúntóirí mar aon le húsáid earraí leathmhonaraithe;

(viii)

saincheisteanna áitiúla (torann, tonnchrith, boladh, deannach, cuma don tsúil, etc.);

(ix)

saincheisteanna iompair (i gcás earraí agus seirbhísí araon);

(x)

rioscaí maidir le tionóiscí comhshaoil agus tionchar ar an gcomhshaol a thiocfadh chun cinn, nó ar dóigh go dtiocfaidh siad chun cinn, de dhroim teagmhas, tionóiscí agus staideanna éigeandála a d’fhéadfadh a bheith ann;

(xi)

éifeachtaí ar bhithéagsúlacht.

(b)

Gnéithe neamhdhíreacha comhshaoil

Is féidir le gnéithe neamhdhíreacha comhshaoil a bheith ann mar thoradh ar idirghníomhú eagraíochta le tríú páirtithe, ar idirghníomhú é ar féidir leis an eagraíocht a bhfuil clárúchán EMAS á lorg aici tionchar a bheith aici air, go feadh méid réasúnaigh.

I gcás eagraíochtaí neamhthionsclaíocha, amhail údaráis áitiúla nó forais airgeadais, tá sé riachtanach go mbreithneoidís freisin na gnéithe comhshaoil a bhaineann lena bpríomhghnó. Ní leor fardal atá teoranta do na gnéithe comhshaoil de láithreán agus de shaoráidí na heagraíochta.

Áirítear na nithe seo a leanas i measc na ngnéithe sin, ach níl siad teoranta dóibh:

(i)

saincheisteanna a bhaineann le saolré táirge (dearadh, forbairt, pacáistíocht, iompar, úsáid agus aisghabháil/diúscairt dramhaíola);

(ii)

infheistíochtaí caipitil, iasachtaí a dheonú agus seirbhísí árachais;

(iii)

margaí nua;

(iv)

rogha agus comhdhéanamh seirbhísí (e.g. iompar nó an trádáil lónadóireachta);

(v)

cinntí riaracháin agus cinntí pleanála;

(vi)

comhdhéanaimh raon táirgí;

(vii)

feidhmíocht chomhshaoil agus cleachtais chomhshaoil conraitheoirí, fochonraitheoirí agus soláthróirí.

Ní mór d’eagraíochtaí a bheith in ann a léiriú go ndearnadh na gnéithe suntasacha comhshaoil a bhaineann lena nósanna imeachta fála a shainaithint agus go bhfuil aghaidh tugtha laistigh den chóras bainistíochta ar na tionchair shuntasacha a bhaineann leis na gnéithe sin. Ba cheart don eagraíocht féachaint lena áirithiú go gcomhlíonann na soláthróirí, agus go gcomhlíonann siad siúd a ghníomhaíonn thar ceann na heagraíochta, beartas comhshaoil na heagraíochta i gcomhréir le raon feidhme na ngníomhaíochtaí a chuirtear i gcrích i ndáil leis an gconradh.

I gcás na ngnéithe neamhdhíreacha comhshaoil seo, déanfaidh an eagraíocht breithniú i dtaobh cén méid tionchair is féidir léi a bheith aici ar na gnéithe sin, agus cad iad na bearta is féidir a dhéanamh chun an tionchar comhshaoil a laghdú.

3.

Tuairisc ar na critéir maidir le suntasacht an tionchair ar an gcomhshaol a mheasúnú

Déanfaidh eagraíocht sainiú ar na critéir chun measúnú a dhéanamh ar shuntasacht na ngnéithe comhshaoil dá cuid gníomhaíochtaí, táirgí agus seirbhísí, chun a chinneadh cé na cinn a bhfuil tionchar suntasach acu ar an gcomhshaol.

Cuirfear reachtaíocht Chomhphobail san áireamh sna critéir a fhorbróidh eagraíocht agus beidh na critéir sin cuimsitheach, beifear in ann seiceáil neamhspleách a dhéanamh ina leith, beidh siad in-atáirgthe agus cuirfear ar fáil go poiblí iad.

Féadfar an méid seo a leanas a áireamh sa bhreithniú a dhéanfar le linn na critéir a bhunú chun suntasacht gnéithe comhshaoil eagraíochta a mheasúnú, ach ní bheidh an breithniú sin teoranta don mhéid seo amháin:

(a)

faisnéis faoi bhail an chomhshaoil d’fhonn gníomhaíochtaí, táirgí agus seirbhísí de chuid na heagraíochta a bhféadfadh tionchar ar an gcomhshaol a bheith ag baint leo a shainaithint;

(b)

na sonraí atá ag an eagraíocht cheana maidir le hionchuir ábharacha agus ionchuir fuinnimh, eisiltigh, dramhaíl agus astaíochtaí i dtéarmaí riosca;

(c)

tuairim páirtithe leasmhara;

(d)

gníomhaíochtaí comhshaoil na heagraíochta a bhfuil rialáil á déanamh orthu;

(e)

gníomhaíochtaí fála seirbhísí agus earraí;

(f)

táirgí na heagraíochta a dhearadh, a fhorbairt, a mhonarú, a dháileadh, a sheirbhísiú, a úsáid, a athúsáid, a athchúrsáil agus a dhiúscairt;

(g)

na gníomhaíochtaí sin de chuid na heagraíochta lena mbaineann na costais chomhshaoil agus na tairbhí comhshaoil is suntasaí.

Agus measúnú á dhéanamh ar shuntasacht thionchair chomhshaoil ghníomhaíochtaí na heagraíochta, smaoineoidh an eagraíocht ní hamháin ar ghnáthdhálaí oibríochta ach smaoineoidh sí freisin ar dhálaí tionscnaimh agus múchta agus ar dhálaí éigeandála atá réasúnta réamh-intuartha. Cuirfear san áireamh gníomhaíochtaí san am a caitheadh, gníomhaíochtaí san am i láthair agus gníomhaíochtaí pleanáilte.

4.

Scrúdú ar gach cleachtas agus ar gach nós imeachta bainistíochta comhshaoil atá ann.

5.

Meastóireacht ar aiseolas ón imscrúdú ar theagmhais roimhe seo.


IARSCRÍBHINN II

Ceanglais maidir le córais bhainistíochta comhshaoil agus saincheisteanna breise a mbeidh aghaidh le tabhairt orthu ag eagraíochtaí a mbeidh EMAS á chur chun feidhme acu

Is iad na ceanglais maidir le córais bhainistíochta comhshaoil faoi EMAS na ceanglais sin a leagtar síos i Roinn 4 de chaighdeán EN ISO 14001:2004. Déantar na ceanglais sin a atáirgeadh sa cholún clé den tábla thíos, arb é Cuid A den Iarscríbhinn seo é.

De bhreis air sin, ceanglaítear ar eagraíochtaí cláraithe aghaidh a thabhairt ar roinnt saincheisteanna breise a bhfuil nasc díreach acu le roinnt gnéithe de Roinn 4 de chaighdeán EN ISO 14001:2004. Tá na ceanglais bhreise sin liostaithe sa cholún ar dheis thíos, arb é Cuid B den Iarscríbhinn seo é.

CUID A

ceanglais maidir le córais bhainistíochta comhshaoil faoi EN ISO 14001:2004

CUID B

saincheisteanna breise a mbeidh aghaidh le tabhairt orthu ag eagraíochtaí a mbeidh EMAS á chur chun feidhme acu

Déanfaidh eagraíochtaí a bheidh rannpháirteach sa scéim um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS) ceanglais EN ISO 14001:2004, a thuairiscítear i Roinn 4 den Chaighdeán Eorpach (1) agus a atáirgtear ina n-iomláine thíos, a chur chun feidhme:

 

A.

Ceanglais maidir le córais bhainistíochta comhshaoil

 

A.1.

Ceanglais ghinearálta

 

Déanfaidh an eagraíocht córas bainistíochta comhshaoil a bhunú, a dhoiciméadú, a chur chun feidhme, a chothabháil agus a fheabhsú go leanúnach i gcomhréir le ceanglais an Chaighdeáin Idirnáisiúnta seo agus cinnfidh sí conas a chomhlíonfaidh sí na ceanglais sin.

 

Déanfaidh an eagraíocht raon feidhme a córais bainistíochta comhshaoil a shainiú agus a dhoiciméadú.

 

A.2.

Beartas comhshaoil

 

Déanfaidh an lucht ardbhainistíochta beartas comhshaoil na heagraíochta a shainiú agus áiritheoidh siad an méid seo a leanas laistigh de raon feidhme sainithe chóras bainistíochta comhshaoil na heagraíochta:

 

(a)

go mbeidh an beartas sin oiriúnach do chineál, do scála agus do thionchair chomhshaoil ghníomhaíochtaí, tháirgí agus sheirbhísí na heagraíochta;

 

(b)

go n-áireofar sa bheartas sin tiomantas maidir le feabhsú leanúnach agus cosc ar thruailliú;

 

(c)

go n-áireofar sa bheartas tiomantas maidir le comhlíonadh na gceanglas dlíthiúil atá infheidhme agus ceanglas eile a bhfuil glactha ag an eagraíocht leo agus a bhaineann lena gnéithe comhshaoil;

 

(d)

go soláthrófar creat leis an mbeartas chun cuspóirí agus spriocanna comhshaoil a shocrú agus a athbhreithniú;

 

(e)

go ndéanfar an beartas a dhoiciméadú, a chur chun feidhme agus a chothabháil;

 

(f)

go gcuirfear an beartas in iúl do gach aon duine atá ag obair don eagraíocht nó thar a ceann; agus

 

(g)

go mbeidh an beartas ar fáil don phobal.

 

A.3.

Pleanáil

 

A.3.1.

Gnéithe comhshaoil

 

Déanfaidh an eagraíocht nós(anna) imeachta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil:

 

(a)

chun na gnéithe comhshaoil dá cuid gníomhaíochtaí, táirgí agus seirbhísí laistigh de raon feidhme sainithe an chórais bainistíochta comhshaoil a shainaithint ar gnéithe iad ar féidir léi iad a rialú agus chun na gnéithe sin ar féidir léi tionchar a bheith aici orthu a shainaithint, agus forbairtí pleanáilte nó forbairtí nua, nó gníomhaíochtaí, táirgí agus seirbhísí nua nó modhnaithe á gcur san áireamh; agus

 

(b)

chun na gnéithe sin a bhfuil, nó a bhféadfadh, tionchar suntasach nó tionchair shuntasacha a bheith acu ar an gcomhshaol a chinneadh (i.e. gnéithe suntasacha comhshaoil).

 

Déanfaidh an eagraíocht an fhaisnéis seo a dhoiciméadú agus coimeádfaidh sí cothrom le dáta í.

 

Áiritheoidh an eagraíocht go gcuirfear na gnéithe suntasacha comhshaoil san áireamh le linn di a córas bainistíochta comhshaoil a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil.

 

 

B.1.

Athbhreithniú comhshaoil

 

Déanfaidh na heagraíochtaí athbhreithniú comhshaoil tosaigh mar a leagtar amach in Iarscríbhinn I chun a ngnéithe comhshaoil a shainaithint agus meastóireacht a dhéanamh ina leith agus chun na ceanglais dhlíthiúla atá infheidhme agus a bhaineann leis an gcomhshaol a shainaithint.

 

Déanfaidh na heagraíochtaí atá lasmuigh den Chomhphobal tagairt freisin do na ceanglais dhlíthiúla a bhaineann leis an gcomhshaol agus atá infheidhme maidir le heagraíochtaí dá samhail sna Ballstáit ina mbeartaíonn siad iarratas a chur isteach.

A.3.2.

Ceanglais dhlíthiúla agus ceanglais eile

 

Déanfaidh an eagraíocht nós(anna) imeachta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil:

 

(a)

chun na ceanglais dhlíthiúla agus na ceanglais eile atá infheidhme, a bhfuil glactha ag an eagraíocht leo agus a bhaineann lena gnéithe comhshaoil a shainaithint agus chun rochtain a bheith aici ar na nithe sin; agus

 

(b)

chun a chinneadh conas a bhaineann na ceanglais sin lena gnéithe comhshaoil.

 

Áiritheoidh an eagraíocht go ndéanfar na ceanglais dhlíthiúla infheidhme agus na ceanglais eile a bhfuil glactha ag an eagraíocht leo a chur san áireamh le linn a córas bainistíochta comhshaoil a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil.

 

 

B.2.

Comhlíonadh an dlí

 

Beidh ar eagraíochtaí ar mian leo clárú faoi EMAS a bheith in ann a thaispéaint:

 

(1)

go bhfuil na ceanglais dhlíthiúla uile atá infheidhme agus a bhaineann leis an gcomhshaol, ar ceanglais iad a sainaithníodh le linn an athbhreithnithe comhshaoil i gcomhréir le hIarscríbhinn I, sainaitheanta acu agus go bhfuil impleachtaí uile na gceanglas sin don eagraíocht ar eolas acu.

 

(2)

go bhfuil foráil déanta maidir le comhlíonadh an dlí i dtaca le reachtaíocht chomhshaoil de, lena n-áirítear ceadanna agus teorainneacha ceada; agus

 

(3)

go bhfuil nósanna imeachta curtha i bhfeidhm acu lena gcumasaítear don eagraíocht na ceanglais sin a chomhlíonadh ar bhonn leanúnach.

A.3.3.

Cuspóirí, spriocanna agus clár/cláir

 

Déanfaidh an eagraíocht cuspóirí agus spriocanna doiciméadaithe comhshaoil a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil le haghaidh feidhmeanna ábhartha agus ar leibhéil ábhartha laistigh den eagraíocht.

 

Beidh na cuspóirí agus na spriocanna intomhaiste, i gcás ina mbeidh sé sin indéanta, agus beidh siad comhréireach leis an mbeartas comhshaoil, lena n-áirítear na gealltanais maidir le cosc a chur ar thruailliú, na ceanglais dhlíthiúla atá infheidhme agus ceanglais eile a bhfuil glactha ag an eagraíocht leo a chomhlíonadh, agus feabhas leanúnach a dhéanamh.

 

Nuair atá a cuid cuspóirí agus spriocanna á mbunú agus á n-athbhreithniú, déanfaidh eagraíocht na ceanglais dhlíthiúla agus na ceanglais eile a bhfuil glactha ag an eagraíocht leo, agus a gnéithe suntasacha comhshaoil, a chur san áireamh. Breithneoidh sí, freisin, a roghanna teicneolaíochta, a ceanglais airgeadais, oibríochta agus gnó, agus tuairimí páirtithe leasmhara.

 

Déanfaidh an eagraíocht clár/cláir a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil chun a cuspóirí agus a spriocanna a bhaint amach. Beidh an méid seo a leanas san áireamh sa chlár/sna cláir:

 

(a)

ainmniú freagrachta as cuspóirí agus spriocanna a bhaint amach i gcás feidhmeanna ábhartha agus leibhéal ábhartha den eagraíocht; agus

 

(b)

na modhanna agus an t-amscála faoina mbainfear amach iad.

 

 

B.3.

Feidhmíocht chomhshaoil

 

(1)

Beidh ar eagraíochtaí ina ann a thaispeáint go ndíríonn an córas bainistíochta agus na nósanna imeachta maidir le hiniúchadh ar fheidhmíocht chomhshaoil iarbhír na heagraíochta i ndáil le gnéithe díreacha agus gnéithe neamhdhíreacha a shainaithneofar san athbhreithniú comhshaoil faoi Iarscríbhinn I.

 

(2)

Mar chuid den phróiseas athbhreithnithe bainistíochta, déanfar meastóireacht ar fheidhmíocht chomhshaoil na heagraíochta i gcomparáid lena cuid cuspóirí agus spriocanna. Cuirfidh an eagraíocht de cheangal uirthi féin, freisin, feabhas leanúnach a chur ar a feidhmíocht chomhshaoil. Agus í á dhéanamh amhlaidh, féadfaidh an eagraíocht a gníomh a bhunú ar chláir áitiúla, réigiúnacha nó náisiúnta comhshaoil.

 

(3)

Ní fhéadfaidh gur cuspóirí comhshaoil a bheidh sna modhanna chun na cuspóirí agus na spriocanna a bhaint amach. Má tá láithreán amháin nó níos mó ag eagraíocht, comhlíonfaidh gach láithreán faoi seach a bhfuil EMAS infheidhme ina leith gach ceanglas de chuid EMAS, lena n-áireofar feabhas leanúnach a chur ar fheidhmíocht chomhshaoil mar a shainmhínítear in Airteagal 2(2) den Rialachán seo.

A.4.

Cur chun feidhme agus oibriú

 

A.4.1.

Acmhainní, róil, freagracht agus údarás

 

Áiritheoidh an lucht bainistíochta go mbeidh acmhainní ar fáil atá riachtanach chun an córas bainistíochta comhshaoil a bhunú, a chur chun feidhme, a chothabháil agus a fheabhsú. Áirítear sna hacmhainní sin acmhainní daonna agus speisialaithe, bonneagar eagraíochta, teicneolaíocht agus acmhainní airgeadais.

 

Déanfar róil, freagrachtaí agus údaráis a shainiú, a dhoiciméadú agus a chur in iúl chun bainistíocht chomhshaoil éifeachtach a éascú.

 

Ceapfaidh ardbhainistíocht na heagraíochta ionadaí bainistíochta sonrach/ionadaithe bainistíochta sonracha agus, gan féachaint do fhreagrachtaí eile, beidh róil, freagrachtaí agus údarás sainithe ag an ionadaí/na hionadaithe sin maidir leis an méid seo a leanas:

 

(a)

a áirithiú go ndéanfar córas bainistíochta comhshaoil a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil i gcomhréir le ceanglais an Chaighdeáin Idirnáisiúnta seo;

 

(b)

tuairisciú a dhéanamh don ardbhainistíocht faoi fheidhmíocht an chórais bainistíochta comhshaoil i ndáil le hathbhreithniú, lena n-áirítear moltaí maidir le feabhsú.

 

A.4.2.

Inniúlacht, oiliúint agus feasacht

B.4.

Rannpháirtíocht na bhfostaithe

 

(1)

Ba cheart don eagraíocht a chur in iúl gurb ionann rannpháirtíocht ghníomhach na bhfostaithe agus fórsa tiomána agus gurb ionann í freisin agus réamhriachtanas i gcomhair feabhsúcháin leanúnaigh, rathúil comhshaoil agus, chomh maith leis sin, gur acmhainn thábhachtach í ó thaobh feabhas a chur ar fheidhmíocht chomhshaoil agus, freisin gurbh é an modh ceart é chun bonn a chur faoin gcóras bainistíochta agus iniúchta comhshaoil san eagraíocht ar bhealach rathúil.

 

(2)

Folaíonn an téarma ‘rannpháirtíocht na bhfostaithe’ rannpháirtíocht na bhfostaithe aonair agus a gcuid ionadaithe agus faisnéis a chur ar fáil dóibh. Ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh scéim rannpháirtíochta fostaithe ann ar gach leibhéal. Ba cheart go gcuirfeadh an eagraíocht in iúl gur réamhriachtanas iad tiomantas, freagrúlacht agus tacaíocht ghníomhach ón lucht bainistíochta má tá rath le bheith ar na próisis sin. Sa chomhthéacs sin, ní mór béim a chur ar an ngá atá le haiseolas ón lucht bainistíochta chuig na fostaithe.

Áiritheoidh an eagraíocht maidir le haon duine nó aon daoine a bheidh ag feidhmiú tascanna di nó thar a ceann ar tascanna iad a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le tionchar suntasach/tionchair shuntasacha ar an gcomhshaol de réir mar a bheidh sainaitheanta ag an eagraíocht, go mbeidh an duine nó na daoine sin inniúil ar bhonn oideachais, oiliúna nó taithí iomchuí, agus coimeádfaidh sí taifid ghaolmhara.

 

Sainaithneoidh an eagraíocht riachtanais oiliúna a bhaineann lena gnéithe comhshaoil agus lena córas bainistíochta comhshaoil. Soláthróidh sí oiliúint nó déanfaidh sí gníomh eile chun na riachtanais sin a chomhlíonadh agus coimeádfaidh sí taifid ghaolmhara.

 

Déanfaidh an eagraíocht nós(anna) imeachta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil chun daoine a bheidh ag obair di nó thar a ceann a chur ar an eolas maidir leis na méid seo a leanas:

 

(a)

an tábhacht a bhaineann le comhréireacht leis an mbeartas comhshaoil agus leis na nósanna imeachta comhshaoil, agus le ceanglais an chórais bainistíochta comhshaoil;

 

(b)

na gnéithe suntasacha comhshaoil agus na tionchair ghaolmhara a bhaineann lena gcuid oibre, idir thionchair iarbhír agus thionchair ionchasacha, agus na tairbhí comhshaoil a bhaineann le feidhmíocht phearsanta fheabhsaithe;

 

(c)

a gcuid ról agus freagrachtaí maidir le comhréireacht le ceanglais an chórais bainistíochta comhshaoil a bhaint amach; agus

 

(d)

na hiarmhairtí a d’fhéadfadh a bheith ann dá n-imeofaí ó nósanna imeachta sonraithe.

 

 

(3)

De bhreis ar na ceanglais sin, beidh fostaithe rannpháirteach sa phróiseas atá dírithe ar fheidhmíocht chomhshaoil na heagraíochta a fheabhsú ar bhonn leanúnach tríd an méid seo a leanas a chur i gcrích:

 

(a)

an t-athbhreithniú comhshaoil tosaigh, an anailís ar an status quo agus bailiú agus fíorú faisnéise;

 

(b)

córas bainistíochta agus iniúchta comhshaoil a bhunú agus a chur chun feidhme, rud a chuirfidh feabhas ar fheidhmíocht chomhshaoil;

 

(c)

coistí comhshaoil chun faisnéis a bhailiú agus rannpháirtíocht an oifigigh comhshaoil/ionadaithe lucht bainistíochta agus fostaithe agus a gcuid ionadaithe a áirithiú;

 

(d)

meithleacha compháirteacha don chlár gníomhaíochta comhshaoil agus iniúchadh comhshaoil;

 

(e)

leathnú ar na ráitis ar an gcomhshaol.

 

(4)

Ba cheart cineálacha iomchuí rannpháirtíochta, amhail córas leabhar moltaí nó grúpoibreacha tionscadalbhunaithe nó coistí comhshaoil, a úsáid chun na críche sin. Tabharfaidh eagraíochtaí dá n-aire an treoir ón gCoimisiún faoin dea-chleachtas sa réimse seo. I gcás ina n-iarrfaidh siad amhlaidh, beidh aon ionadaithe fostaithe rannpháirteach freisin.

A.4.3.

Cumarsáid

 

Maidir lena gnéithe comhshaoil agus maidir lena córas bainistíochta comhshaoil, déanfaidh an eagraíocht nós(anna) imeachta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil maidir leis an meid seo a leanas:

 

(a)

cumarsáid inmheánach i measc leibhéal éagsúil agus fheidhmeanna éagsúla na heagraíochta;

 

(b)

cumarsáid ábhartha ó pháirtithe leasmhara seachtracha a fháil agus a dhoiciméadú agus freagra a thabhairt ar an gcumarsáid sin;

 

Cinnfidh an eagraíocht an ndéanfaidh sí cumarsáid go seachtrach faoina gnéithe suntasacha comhshaoil agus déanfaidh sí doiciméadú ar an gcinneadh sin. Má chinntear cumarsáid a dhéanamh, déanfaidh an eagraíocht modh(anna) a bhunú agus a chur chun feidhme don chumarsáid sheachtrach seo.

 

 

B.5.

Cumarsáid

 

(1)

Beidh eagraíochtaí ábalta a thaispeáint go bhfuil idirphlé oscailte ann leis an bpobal agus le páirtithe leasmhara eile, lena n-áirítear pobail áitiúla agus custaiméirí, ar idirphlé é a bhaineann leis an tionchar a bheidh ag a ngníomhaíochtaí, ag a dtáirgí agus ag a seirbhísí ar an gcomhshaol agus ar idirphlé é atá dírithe ar údair imní an phobail i gcoitinne agus na bpáirtithe leasmhara eile a shainaithint.

 

(2)

Is fachtóirí tábhachtacha iad an oscailteacht, an trédhearcacht agus soláthar tréimhsiúil faisnéise comhshaoil chun EMAS a idirdhealú ó scéimeanna eile. Tá na fachtóirí sin tábhachtach, freisin, don eagraíocht chun muinín a chruthú i measc páirtithe leasmhara.

 

(3)

Soláthraíonn EMAS solúbthacht chun deis a thabhairt d’eagraíochtaí faisnéis ábhartha a dhíriú ar lucht éisteachta sonrach agus chun a áirithiú, an an am céanna, go mbeidh an fhaisnéis go léir ar fáil dóibh sin a bhfuil gá acu léi.

A.4.4.

Doiciméadacht

 

Áireofar an méid seo a leanas i ndoiciméadacht an chórais bainistíochta comhshaoil:

 

(a)

an beartas comhshaoil, na cuspóirí comhshaoil agus na spriocanna comhshaoil;

 

(b)

tuairisc ar raon feidhme an chórais bainistíochta comhshaoil;

 

(c)

tuairisc ar phríomheilimintí an chórais bainistíochta comhshaoil agus ar an idirghníomhú eatarthu, agus tagairt do dhoiciméid ghaolmhara;

 

(d)

doiciméid, lena n-áirítear taifid, a éilítear leis an Caighdeán Idirnáisiúnta seo; agus

 

(e)

doiciméid, lena n-áirítear taifid, a hcinnfidh an eagraíocht ina leith go bhfuil gá leo chun pleanáil, oibriú agus rialú éifeachtach na bpróiseas a bhaineann lena gnéithe suntasacha comhshaoil a áirithiú.

 

A.4.5.

Rialú ar dhoiciméid

 

Déanfar rialú ar dhoiciméid a éilítear leis an gcóras bainistíochta comhshaoil agus leis an Caighdeán Idirnáisiúnta seo. Is doiciméad de chineál speisialta iad taifid agus déanfar iad a rialú i gcomhréir leis na ceanglais a thugtar i bpointe A.5.4.

 

Déanfaidh an eagraíocht nós(anna) imeachta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil maidir leis an méid seo a leanas:

 

(a)

doiciméid a cheadú ó thaobh leordhóthanachta roimh iad a eisiúint;

 

(b)

doiciméid a athbhreithniú agus a nuashonrú, de réir mar is gá, agus iad a athcheadú;

 

(c)

a áirithiú go ndéantar athruithe agus an stádas reatha maidir le hathbhreithniú na ndoiciméad a shainaithint;

 

(d)

a áirithiú go bhfuil na leaganacha ábhartha de na doiciméid infheidhme ar fáil ag pointí úsáide;

 

(e)

a áirithiú go bhfuil na doiciméid inléite agus inaitheanta go héasca i gcónaí;

 

(f)

a áirithiú go ndéantar doiciméid de bhunadh seachtrach ar doiciméid iad a gcinneann an eagraíocht ina leith go bhfuil siad riachtanach do phleanáil agus d’oibriú an chórais bainistíochta comhshaoil a shainaithint agus go ndéantar dáileadh na ndoiciméad sin a rialú; agus

 

(g)

cosc a chur le húsáid neamhbheartaithe doiciméad atá imithe as feidhm agus sainaitheantas oiriúnach a chur i bhfeidhm maidir leo má choimeadtar iad chun aon chríche.

 

A.4.6.

Rialú oibríochta

 

Déanfaidh an eagraíocht na hoibríochtaí sin a bhaineann leis na gnéithe suntasacha comhshaoil atá sainaitheanta a shainaithint agus a phleanáil, i gcomhréir lena beartas comhshaoil, lena cuspóirí comhshaoil agus lena spriocanna comhshaoil, chun a áirithiú go ndéanfar iad a chur i gcrích faoi choinníollacha sonraithe:

 

(a)

trí (nós)anna imeachta doiciméadaithe a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil chun rialú a dhéanamh ar chásanna ina bhféadfaí imeacht ón mbeartas comhshaoil, ó na cuspóirí comhshaoil agus ó na spriocanna comhshaoil mura mbeadh an nós/na nósanna imeachta sin ann; agus

 

(b)

trí chritéir oibríochta a leagan amach sa nós imeachta/sna nósanna imeachta; agus

 

(c)

trí nósanna imeachta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil i ndáil le gnéithe suntasacha sainaitheanta comhshaoil earraí agus seirbhísí a úsáideann an eagraíocht agus trí nósanna imeachta agus ceanglais atá infheidhme a chur in iúl do sholáthróirí, lena n-áirítear conraitheoirí.

 

A.4.7.

Ullmhacht agus gníomhú i gcás éigeandála

 

Déanfaidh an eagraíocht nós(anna) imeachta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil chun staideanna éigeandála agus tionóiscí ionchasacha a d’fhéadfadh bheith ann agus a bhféadfadh tionchar nó tionchair a bheith acu ar an gcomhshaol a shainaithint agus chun an chaoi ina ngníomhóidh sí ina leith sin a shainaithint.

 

Gníomhóidh an eagraíocht i ndáil le staideanna iarbhír éigeandála agus i ndáil le tionóiscí iarbhír agus déanfaidh sí tionchair ghaolmhara dhochracha chomhshaoil a chosc agus a mhaolú.

 

Déanfaidh an eagraíocht athbhreithniú go tréimhsiúil agus, i gcás inar gá sin, déanfaidh sí athchóiriú ar a hullmhacht agus ar a nósanna imeachta um ghníomhú i gcás éigeandála, go háirithe, tar éis tionóiscí nó staideanna éigeandála a bheith ann.

 

Ina theannta sin, déanfaidh an eagraíocht tástáil go tréimhsiúil ar na nósanna imeachta sin i gcás ina mbeidh sé sin indéanta.

 

A.5.

Seiceáil

 

A.5.1.

Faireachán agus tomhas

 

Déanfaidh an eagraíocht nós(anna) imeachta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil chun faireachán agus tomhas a dhéanamh, ar bhonn rialta, ar na príomhthréithe dá hoibríochtaí a bhféadfadh tionchar suntasach a bheith acu ar an gcomhshaol. Áireofar sa nós/sna nósanna imeachta faisnéis a dhoiciméadú chun faireachán a dhéanamh ar fheidhmíocht chomhshaoil, ar rialuithe oibríochta atá infheidhme, agus ar chomhlíonadh chuspóirí agus spriocanna comhshaoil na heagraíochta.

 

Áiritheoidh an eagraíocht go n-úsáidfear trealamh calabraithe nó trealamh fíoraithe chun críche faireacháin agus tomhais agus déanfar an trealamh sin a chothabháil agus coimeádfaidh sí taifid ghaolmhara.

 

A.5.2.

Meastóireacht ar chomhlíonadh

 

A.5.2.1.

I gcomhréir lena tiomantas maidir le comhlíonadh, déanfaidh an eagraíocht nós(anna) imeachta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil chun meastóireacht a dhéanamh, go tréimhsiúil, ar chomhlíonadh na gceanglas dlíthíúla infheidhme.

 

Coinneoidh an eagraíocht taifid ar thorthaí na meastóireachtaí tréimhsiúla.

 

A.5.2.2.

Déanfaidh an eagraíocht meastóireacht ar chomhlíonadh ceanglas eile a bhfuil glactha aici leo. D’fhéadfadh sé gur mhian leis an eagraíocht an mheastóireacht seo a dhéanamh i gcomhthráth leis an meastóireacht ar chomhlíonadh dlíthiúil dá dtagraítear in A.5.2.1 nó nós(anna) imeachta ar leithligh a bhunú.

 

Coinneoidh an eagraíocht taifid ar thorthaí na meastóireachtaí tréimhsiúla.

 

A.5.3.

Neamhchomhlíonadh, gníomh ceartaitheach agus gníomh coisctheach

 

Déanfaidh an eagraíocht nós(anna) imeachta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil chun déileáil iarbhír agus le neamhchomhlíonadh ionchasach/neamhchomhlíontaí ionchasacha agus chun gníomh ceartaitheach agus gníomh coisctheach a dhéanamh. Leis an nós/na nósanna imeachta, saineofar ceanglais maidir leis an méid seo a leanas:

 

(a)

neamhchomhlíonadh/neamhchomhlíontaí a shainaithint agus a cheartú agus maidir le gníomh/gníomhartha a dhéanamh chun a dtionchair ar an gcomhshaol a mhaolú;

 

(b)

neamhchomhlíonadh/neamhchomhlíontaí a imscrúdú, an chúis/na cúiseanna a bhí leo a chinneadh agus gníomhartha a dhéanamh chun nach dtarlódh siad arís;

 

(c)

meastóireacht a dhéanamh ar an ngá le gníomh/gníomhartha chun neamhchomhlíonadh/neamhchomhlíontaí a chosc agus gníomhartha iomchuí atá ceaptha chun nach dtarlódh siad arís a chur chun feidhme;

 

(d)

torthaí an ghnímh cheartaithigh/na ngníomhartha ceartaitheacha agus an ghnímh choiscthigh/na ngníomhartha coisctheacha a ghlactar a thaifeadadh; agus

 

(e)

athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht an ghnímh cheartaithigh/na ngníomhartha ceartaitheacha agus an ghnímh choiscthigh/na ngníomhartha coisctheacha a ghlactar. Beidh na gníomhartha a ghlactar oiriúnach do mhéid na bhfadhbanna agus na dtionchar ar an gcomhshaol atá ann.

 

Áiritheoidh an eagraíocht go ndéanfar aon athrú a mbeidh gá leis ar dhoiciméadacht an chórais bainistíochta comhshaoil.

 

A.5.4.

Rialú ar thaifid

 

Déanfaidh an eagraíocht taifid a bhunú agus a chothabháil, de réir mar is gá, chun comhlíonadh cheanglais a córais bainistíochta comhshaoil agus cheanglais an Chaighdeáin Idirnáisiúnta seo, mar aon leis na torthaí a bhaintear amach, a thaispeáint.

 

Déanfaidh an eagraíocht nós(anna) imeachta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil chun taifid a shainaithint, a stóráil, a chosaint, a aisghabháil, a choimeád agus a dhiúscairt.

 

Beidh na taifid inléite, inaitheanta agus inrianaithe agus leanfaidh siad de bheith amhlaidh.

 

A.5.5.

Iniúchadh inmheánach

 

Áiritheoidh an eagraíocht go ndéantar iniúchtaí inmheánacha ar an gcóras bainistíochta comhshaoil a sheoladh ag eatraimh réamhbheartaithe:

 

(a)

chun a chinneadh maidir leis an gcóras bainistíochta comhshaoil:

 

an bhfuil sé i gcomhréir leis na socruithe réamhbheartaithe maidir le bainistíocht chomhshaoil, lena n-áirítear ceanglais an Chaighdeáin Idirnáisiúnta seo, agus

 

ar cuireadh chun feidhme i gceart é agus an bhfuil sé á chothabháil; agus

 

(b)

chun faisnéis a sholáthar don lucht bainistíochta faoi thorthaí na n-iniúchtaí.

 

Déanfaidh an eagraíocht clár/cláir iniúchta a phleanáil, a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil, agus tábhacht chomhshaoil na hoibríochta/na n-oibríochtaí lena mbaineann agus torthaí iniúchtaí roimhe sin á gcur san áireamh.

 

Déanfar nós(anna) imeachta iniúchta a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil, ar nós imeachta é nó ar nósanna imeachta iad a dhíreoidh ar an méid seo a leanas:

 

na freagrachtaí agus na ceanglais a bhaineann le hiniúchtaí a phleanáil agus a sheoladh, le torthaí a thuairisciú agus le taifid ghaolmhara a choimeád,

 

critéir, raon feidhme, minicíocht agus modhanna an iniúchta a chinneadh

 

Áiritheofar oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht an phróisis iniúchta le linn iniúchóirí a roghnú agus iniúchtaí a sheoladh.

 

A.6.

Athbhreithniú an lucht bainistíochta

 

Déanfaidh an ardbhainistíocht athbhreithniú ar chóras bainistíochta comhshaoil na heagraíochta, ag eatraimh réamhbheartaithe, chun a oiriúnacht, a leordhóthanacht agus a éifeachtacht leanúnach a áirithiú. Áireofar sna hathbhreithnithe, deiseanna maidir le feabhsú agus an gá le hathruithe ar an gcóras bainistíochta comhshaoil a mheasúnú, lena n-áirítear an beartas comhshaoil agus na cuspóirí agus na spriocanna comhshaoil.

 

Coimeádfar taifid ar athbhreithnithe an lucht bainistíochta.

 

Áireofar an méid seo a leanas san ionchar in athbhreithnithe an lucht bainistíochta:

 

(a)

torthaí ó iniúchtaí inmheánacha agus ó mheastóireachtaí ar chomhlíonadh ceanglas dlíthiúil agus ceanglas eile a bhfuil glactha ag an eagraíocht leo;

 

(b)

cumarsáid(í) ó pháirtithe leasmhara seachtracha, lena n-áirítear gearáin;

 

(c)

feidhmíocht chomhshaoil na heagraíochta;

 

(d)

a mhéid atá na cuspóirí agus na spriocanna comhlíonta;

 

(e)

stádas na ngníomhartha ceartaitheacha agus na ngníomhartha coisctheacha;

 

(f)

gníomhartha a lean ó athbreithnithe an lucht bainistíochta roimhe seo;

 

(g)

athrú ar imthosca, lena n-áirítear forbairtí i dtaca le ceanglais dhlíthiúla agus ceanglais eile a bhaineann lena gnéithe comhshaoil; agus

 

(h)

moltaí maidir le feabhsú.

 

Áireofar sna haschuir ó athbhreithnithe an lucht bainistíochta aon chinntí agus aon ghníomhartha a bhaineann le hathruithe ionchasacha ar an mbeartas comhshaoil, ar chuspóirí agus spriocanna comhshaoil agus ar eilimintí eile den chóras bainistíochta comhshaoil, i gcomhréir leis an tiomantas maidir le feabhsúchán leanúnach.

 

Liosta comhlachtaí náisiúnta um chaighdeáin

BE: IBN/BIN (Institut Belge de Normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie)

CZ: ČNI (Český normalizační institut)

DK: DS (Dansk Standard)

DE: DIN (Deutsches Institut für Normung e.V.)

EE: EVS (Eesti Standardikeskus)

EL: ELOT (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης)

ES: AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion y Certificacion)

FR: AFNOR (Association Française de Normalisation)

IEL: NSAI (National Standards Authority of Ireland)

IT: UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

CY: Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας

LV: LVS (Latvijas Standarts)

LT: LST (Lietuvos standartizacijos departamentas)

LU: SEE (Service de l’Energie de l’Etat) (Lucsamburg)

HU: MSZT (Magyar Szabványügyi Testület)

MT: MSA (Awtorita' Maltija dwar l-Istandards/Malta Standards Authority)

NL: NEN (Nederlands Normalisatie-Instituut)

AT: ON (Österreichisches Normungsinstitut)

PL: PKN (Polski Komitet Normalizacyjny)

PT: IPQ (Instituto Português da Qualidade)

SI: SIST (Slovenski inštitut za standardizacijo)

SK: SÚTN (Slovenský ústav technickej normalizácie)

FI: SFS (Suomen Standardisoimisliitto r.y)

SE: SIS (Swedish Standards Institute)

UK: BSI (British Standards Institution).

 

 

Liosta comhlántach comhlachtaí náisiúnta um chaighdeáin

 

Na comhlachtaí náisiúnta um chaighdeáin i mBallstáit nach gcumhdaítear le EN ISO 14001:2004:

 

BG: BDS (Български институт за стандартизация);

 

RO: ASRO (Asociaţia de Standardizare din România).

 

Na comhlachtaí náisiúnta um chaighdeáin i mBallstáit, i gcás ina ndearnadh ionadú ar chomhlacht náisiúnta um chaighdeáin a liostaítear in EN ISO 14001:2004:

 

CZ: ÚNMZ (Ústav pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví).


(1)  Is le cead ón gCoiste Eorpach um Chaighdeánú (CEN) a úsáidtear an téacs atá atáirgthe san Iarscríbhinn seo. Féadfar an téacs iomlán a cheannach ó na comhlachtaí náisiúnta um chaighdeáin, a bhfuil a liosta díobh ar fáil san Iarscríbhinn seo. Ní cheadaítear aon chuid den Iarscríbhinn seo a atáirgeadh chun críocha tráchtála.


IARSCRÍBHINN III

INIÚCHADH INMHEÁNACH COMHSHAOIL

A.   An clár iniúchta agus minicíocht an iniúchta

1.   An clár iniúchta

Leis an gclár iniúchta ráthófar go soláthrófar do lucht bainistíochta na heagraíochta an fhaisnéis a mbeidh gá aici léi chun athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht chomhshaoil na heagraíochta agus ar éifeachtacht an chórais bainistíochta comhshaoil agus chun go mbeidh ar a cumas a thaispeáint go bhfuil siad á rialú.

2.   Cuspóirí an chláir iniúchta

Áireofar sna cuspóirí, go háirithe, measúnú a dhéanamh ar na córais bhainistíochta atá i bhfeidhm agus comhlíonadh bheartas agus chlár na heagraíochta a chinneadh, lena n-áirítear comhlíonadh na gceanglas rialála comhshaoil ábhartha.

3.   Raon feidhme an chláir iniúchta

Déanfar raon feidhme foriomlán na n-iniúchtaí aonair, nó raon feidhme gach céim de thimthriall iniúchta i gcás inarb iomchuí sin, a shainiú go soiléir agus sonrófar go sainráite ann:

(a)

na hábhair a chumhdaítear;

(b)

na gníomhaíochtaí atá le hiniúchadh;

(c)

na critéir chomhshaoil atá le breithniú;

(d)

an tréimhse a chumhdaítear leis an iniúchadh.

Folaíonn iniúchadh comhshaoil measúnú ar shonraí fíorasacha a bheidh riachtanach chun meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht chomhshaoil.

4.   Minicíocht an iniúchta

Déanfar an t-iniúchadh nó an timthriall iniúchta ina gcumhdófar gníomhaíochtaí uile na heagraíochta a chur i gcrích, de réir mar is iomchuí, ag eatraimh nach faide ná trí bliana nó nach faide ná ceithre bliana má tá feidhm ag an maolú dá bhforáiltear in Airteagal 7. Ní mar a chéile a bheidh minicíocht gach iniúchta ar leithligh ar aon ghníomhaíocht ar leith agus beidh an mhinicíocht sin ag brath ar an méid seo a leanas:

(a)

cineál, scála agus castacht na ngníomhaíochtaí;

(b)

suntas na dtionchar gaolmhara ar an gcomhshaol;

(c)

tábhacht agus práinn na bhfadhbanna a braitheadh le linn iniúchtaí roimhe sin;

(d)

stair fadhbanna comhshaoil.

Déanfar iniúchadh níos minice ar ghníomhaíochtaí níos casta lena mbaineann tionchar níos suntasaí ar an gcomhshaol.

Déanfaidh an eagraíocht iniúchtaí a sheoladh ar a laghad uair amháin in aghaidh na bliana mar go gcuideoidh sé sin lena thaispeáint do lucht bainistíochta na heagraíochta agus don fhíoraitheoir comhshaoil go bhfuil smacht aici ar a gnéithe suntasacha comhshaoil.

Déanfaidh an eagraíocht iniúchtaí ar na nithe seo a leanas:

(a)

feidhmíocht chomhshaoil na heagraíochta; agus

(b)

comhlíonadh na n-oibleagáidí dlíthiúla infheidhme atá ag an eagraíocht maidir leis an gcomhshaol.

B.   Gníomhaíochtaí iniúchta

Áireofar sna gníomhaíochtaí iniúchta idirphlé le pearsanra, scrúdú ar dhálaí oibríochta agus ar threalamh agus athbhreithniú ar thaifid, nósanna imeachta scríofa agus doiciméadacht ábhartha eile, d’fhonn meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht chomhshaoil na gníomhaíochta atá á iniúchadh chun a chinneadh an gcomhlíonann sí na caighdeáin, na rialacháin nó na spriocanna agus na cuspóirí comhshaoil is infheidhme agus a leagadh síos, agus an bhfuil an córas atá i bhfeidhm chun bainistíocht a dhéanamh ar fhreagrachtaí comhshaoil éifeachtach agus iomchuí. Ba cheart, inter alia, leas a bhaint as seiceálacha ar an láthair ar chomhlíonadh na gcritéar sin chun éifeachtacht an chórais bainistíochta comhshaoil ina iomláine a chinneadh.

Áireofar, go sonrach, na céimeanna seo a leanas sa phróiseas iniúchta:

(a)

tuiscint ar na córais bhainistíochta;

(b)

measúnú ar láidreachtaí agus ar laigí na gcóras bainistíochta;

(c)

fianaise ábhartha a bhailiú;

(d)

meastóireacht ar thorthaí iniúchtaí;

(e)

conclúidí iniúchtaí a ullmhú;

(f)

torthaí agus conclúidú iniúchtaí a thuairisciú.

C.   Torthaí agus conclúidí iniúchtaí a thuairisciú

Is iad seo a leanas na bunchuspóirí a ghabhann le tuarascáil i scríbhinn ar iniúchadh:

(a)

raon feidhme an iniúchta a dhoiciméadú;

(b)

faisnéis a sholáthar don lucht bainistíochta faoin staid maidir le comhlíonadh bheartas comhshaoil na heagraíochta agus faoin dul chun cinn atá déanta ag an eagraíocht ó thaobh an chomhshaoil de;

(c)

faisnéis a sholáthar don lucht bainistíochta faoi éifeachtacht agus iontaofacht na socruithe trína ndéantar faireachán ar thionchair chomhshaoil na heagraíochta;

(d)

an gá le gníomh ceartaitheach a thaispeáint i gcás inarb iomchuí sin.


IARSCRÍBHINN IV

TUAIRISCIÚ COMHSHAOIL

A.   Réamhrá

Déanfar faisnéis faoin gcomhshaol a thíolacadh ar bhealach soiléir comhleanúnach i bhfoirm leictreonach nó i bhfoirm chlóite.

B.   Ráiteas ar an gcomhshaol

Sa ráiteas ar an gcomhshaol beidh ar a laghad na heilimintí thíos agus comhlíonfaidh sé na bunriachtanais seo a leanas:

(a)

tuairisc shoiléir gan débhríochas ar an eagraíocht atá cláraithe faoi EMAS agus achoimre ar a gníomhaíochtaí, ar a táirgí agus ar a seirbhísí agus an ghaolmhaireacht atá aici le haon mháthaireagraíocht, de réir mar is iomchuí;

(b)

an beartas comhshaoil agus tuairisc ghearr ar chóras bainistíochta comhshaoil na heagraíochta;

(c)

tuairisc ar ghnéithe uile suntasacha comhshaoil na heagraíochta, idir ghnéithe díreacha agus ghnéithe indíreacha, as a leanann tionchair shuntasacha chomhshaoil agus míniú ar chineál na dtionchar mar a bhaineann siad leis na gnéithe sin (Iarscríbhinn I.2);

(d)

tuairisc ar chuspóirí agus spriocanna comhshaoil maidir le gnéithe suntasacha comhshaoil agus tionchair shuntasacha chomhshaoil;

(e)

achoimre ar na sonraí atá ar fáil maidir le feidhmíocht na heagraíochta ag féachaint dá cuspóirí agus dá spriocanna i ndáil lena tionchair shuntasacha chomhshaoil. Déanfar tuairisciú ar na príomhtháscairí agus ar tháscairí eile feidhmíochta comhshaoil is iomchuí agus atá ann cheana, de réir mar a leagtar amach i Roinn C;

(f)

fachtóirí eile maidir le feidhmíocht chomhshaoil, lena n-áirítear feidhmíocht ag féachaint d’fhorálacha dlíthiúla i ndáil lena dtionchair shuntasacha chomhshaoil;

(g)

tagairt do na ceanglais dhlíthiúla atá infheidhme maidir leis an gcomhshaol;

(h)

ainm agus uimhir chreidiúnúcháin nó uimhir cheadúnais an fhíoraitheora comhshaoil agus an dáta a ndearnadh bailíochtú.

Sa ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol, beidh ar a laghad na heilimintí thíos agus comhlíonfaidh sé na bunriachtanais de réir mar a leagtar amach i bpointí (e) go (h) iad.

C.   Príomhtháscairí agus táscairí ábhartha eile feidhmíochta comhshaoil atá ann cheana

1.   Réamhrá

Déanfaidh eagraíochtaí, sa ráiteas ar an gcomhshaol agus sa ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol, na príomhtháscairí, a mhéid a bhaineann siad le gnéithe díreacha comhshaoil na heagraíochta, agus táscairí ábhartha eile feidhmíochta comhshaoil atá ann cheana, de réir mar a leagtar amach thíos.

Leis an tuairisciú, soláthrófar sonraí maidir leis an ionchur/tionchar iarbhír. Dá mba rud é go ndéanfadh an nochtadh dochar do rúndacht fhaisnéis tráchtála nó fhaisnéis thionsclaíoch na heagraíochta i gcás ina ndéantar foráil, leis an dlí náisiúnta nó le dlí an Chomhphobail, maidir leis an rúndacht sin chun leas dlisteanach eacnamaíoch a chosaint, féadfar a cheadú don eagraíocht innéacsú a dhéanamh ar an bhfaisnéis seo sa tuairisciú a dhéanann sí e.g. trí bhliain bhunlíne a bhunú (agus 100 mar innéacsuimhir aici) óna léireofaí forbairt an ionchuir/an tionchair iarbhír.

Maidir leis na táscairí sin:

(a)

tabharfar measúnacht chruinn leo ar fheidhmíocht chomhshaoil na heagraíochta;

(b)

beidh siad intuigthe agus neamh-dhébhríoch;

(c)

fágfaidh siad gur féidir comparáid bliain in aghaidh bliana a dhéanamh chun measúnú a dhéanamh ar fhorbairt fheidhmíocht chomhshaoil na heagraíochta;

(d)

fágfaidh siad gur féidir comparáid a dhéanamh le tagarmharcanna earnálacha, réigiúnacha nó náisiúnta, de réir mar is iomchuí;

(e)

fágfaidh siad gur féidir comparáid a dhéanamh le ceanglais rialála, de réir mar is iomchuí.

2.   Príomhtháscairí

(a)

Bainfidh príomhtháscairí le gach cineál eagraíochta. Díríonn siad ar fheidhmíocht sna príomhréimhsí comhshaoil seo a leanas:

(i)

éifeachtúlacht fuinnimh;

(ii)

éifeachtúlacht ábhair;

(iii)

uisce;

(iv)

dramhaíl;

(v)

bithéagsúlacht; agus

(vi)

astaíochtaí.

I gcás ina measfaidh eagraíocht nach bhfuil ceann amháin nó níos mó de na príomhtháscairí ábhartha maidir lena gnéithe suntasacha díreacha comhshaoil, ní gá don eagraíocht sin tuairisciú a dhéanamh ar na príomhtháscairí sin. Soláthróidh an eagraíocht cosaint chuige sin, agus tagairt á déanamh dá hathbhreithniú comhshaoil.

(b)

Beidh gach príomhtháscaire comhdhéanta de na nithe seo a leanas:

(i)

figiúr A lena léirítear ionchur bliantúil iomlán/tionchar bliantúil iomlán sa réimse i gceist;

(ii)

figiúr B lena léirítear aschur bliantúil iomlán na heagraíochta; agus

(iii)

figiúr R lena léirítear an cóimheas A/B.

Déanfaidh gach eagraíocht tuairisciú ar gach ceann de na 3 eilimint i gcás gach táscaire.

(c)

Déanfar an táscaire don ionchur bliantúil iomlán/don tionchar bliantúil iomlán sa réimse lena mbaineann, an figiúr A, a thuairisciú mar a leanas:

(i)

ar éifeachtúlacht fuinnimh

maidir leis an ‘úsáid fuinnimh dhíreach ina hiomláine’, an tomhaltas fuinnimh bliantúil iomlán, arna shloinneadh i MWh nó i GJ,

maidir leis an ‘úsáid fuinnimh inathnuaite ina hiomláine’, an céatadán den tomhaltas bliantúil fuinnimh ina iomláine (leictreachas agus teas) arna tháirgeadh ag an eagraíocht ó acmhainní fuinnimh inathnuaite.

(ii)

ar éifeachtúlacht ábhair

maidir le ‘mais-sreabhadh bliantúil na n-ábhar éagsúil arna n-úsáid’ (gan iompróirí fuinnimh agus uisce a áireamh), arna shloinneadh i dtonaí.

(iii)

ar uisce

maidir le ‘tomhaltas uisce bliantúil iomlán’, arna shloinneadh in m3.

(iv)

ar dhramhaíl

maidir le ‘giniúint bhliantúil iomlán dramhaíola’, arna miondealú de réir cineáil, arna sloinneadh i dtonaí;

maidir le ‘giniúint bhliantúil iomlán dramhaíola’, arna sloinneadh i gcileagraim nó i dtonaí.

(v)

ar bhithéagsúlacht

maidir le ‘úsáid talún’, arna shloinneadh i m2 den limistéar foirgnithe.

(vi)

ar astaíochtaí

maidir le ‘astaíocht bhliantúil iomlán na ngás ceaptha teasa’, lena n-áirítear ar a laghad na hastaíochtaí CO2, CH4, N2O, HFCanna, PFCanna agus SF6, arna sloinneadh i dtonaí de choibhéis CO2,

maidir le ‘giniúint bhliantúil astaíochtaí aeir’, lena n-áirítear ar a laghad astaíochtaí SO2, NOX agus PM, arna sloinneadh i gcileagraim nó i dtonaí.

De bhreis ar na táscairí a shainítear thuas, féadfaidh eagraíocht táscairí eile a úsáid freisin chun an t-ionchur iomlán bliantúil nó an tionchar iomlán bliantúil sa réimse lena mbaineann a shloinneadh;

(d)

Is ionann táscaire aschuir iomlán bliantúil na heagraíochta, an figiúr B, i ngach réimse ach oiriúnaítear é do chineálacha éagsúla eagraíochtaí, ag brath ar chineál na gníomhaíochta atá acu, agus déanfar é a thuairisciú mar a leanas:

(i)

i gcás eagraíochtaí a oibríonn san earnáil táirgthe (tionscal), léireoidh sé an breisluach iomlán bliantúil arna shloinneadh i milliúin euro (MioEURO) nó an t-aschur iomlán fisiciúil arna shloinneadh i dtonaí nó, i gcás eagraíochtaí beaga, an láimhdeachas iomlán bliantúil nó líon na bhfostaithe;

(ii)

i gcás eagraíochtaí sna hearnálacha neamhtháirgthe (riarachán/seirbhísí), bainfidh sé le méid na heagraíochta arna sloinneadh i líon na bhfostaithe.

De bhreis ar na táscairí a shainítear thuas, féadfaidh an eagraíocht táscairí eile a úsáid lena haschur iomlán bliantúil a shloinneadh

3.   Táscairí ábhartha eila feidhmíochta comhshaoil

Déanfaidh gach eagraíochtaí tuairisc a thabhairt gach bliain freisin ar a bhfeidhmíocht maidir leis na gnéithe níos sonraí comhshaoil, de réir mar a shainaithnítear ina ráiteas ar an gcomhshaol agus, i gcás ina mbeidh siad ar fáil, déanfar doiciméid tagartha earnála dá dtagraítear in Airteagal 46 a chur san áireamh.

D.   Faisnéis a bheith ar fáil don phobal

Beidh an eagraíocht ábalta a léiriú don fhíoraitheoir comhshaoil gur féidir le haon duine ar suim leis nó léi feidhmíocht chomhshaoil na heagraíochta rochtain a fháil go héasca agus saor in aisce ar an bhfaisnéis a cheanglaítear thuas faoi phointe B agus faoi phointe C.

Áiritheoidh an eagraíocht go mbeidh an fhaisnéis sin ar fáil i dteanga oifigiúil nó i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Bhallstáit ina bhfuil an eagraíocht cláraithe agus, más infheidhme, i dteanga oifigiúil nó i gceann amháin de theangacha oifigiúla na mBallstát sin ina bhfuil láithreáin a chumhdáitear leis an gclárúchán corpóráideach suite.

E.   Cuntasacht áitiúil

D’fhéadfadh sé gur mhian le heagraíochtaí a chláraíonn faoi EMAS ráiteas corparáideach amháin ar an gcomhshaol a ullmhú lena gcumhdófaí roinnt suíomh geografach éagsúil.

Ós rud é gurb é a bheartaíonn EMAS ná cuntasacht áitiúil a áirithiú, áiritheoidh eagraíochtaí go ndéanfar tionchair shuntasacha chomhshaoil gach láithreáin a shainaithint agus a thuairisciú go soiléir sa ráiteas corparáideach ar an gcomhshaol.


IARSCRÍBHINN V

LÓGÓ EMAS

Image

1.   Féadfar an lógó a úsáid in aon cheann de na 23 theanga ar choinníoll gurb í an fhoclaíocht seo a leanas a úsáidfear:

sa Bhulgáiris

:

‘Проверено управление на околната среда’

sa tSeicis

:

‘Ověřený systém environmentálního řízení’

sa Danmhairgis

:

‘Verificeret miljøledelse’

san Ollainnis

:

‘Geverifieerd milieuzorgsysteem’

sa Bhéarla

:

‘Verified environmental management’

san Eastóinis

:

‘Tõendatud keskkonnajuhtimine’

san Fhionlainnis

:

‘Todennettu ympäristöasioiden hallinta’

sa Fhraincis

:

‘Management environnemental vérifié’

sa Ghearmáinis

:

‘Geprüftes Umweltmanagement’

sa Ghréigis

:

‘επιθεωρημένη περιβαλλοντική διαχείριση’

san Ungáiris

:

‘Hitelesített környezetvédelmi vezetési rendszer’

san Iodáilis

:

‘Gestione ambientale verificata’

sa Ghaeilge

:

‘Bainistíocht fhíoraithe chomhshaoil’

sa Laitvis

:

‘Verificēta vides pārvaldība’

sa Liotuáinis

:

‘Įvertinta aplinkosaugos vadyba’

sa Mháltais

:

‘Immaniggjar Ambjentali Verifikat’

sa Pholainnis

:

‘Zweryfikowany system zarządzania środowiskowego’

sa Phortaingéilis

:

‘Gestão ambiental verificada’

sa Rómáinis

:

‘Management de mediu verificat’

sa tSlóvaicis

:

‘Overené environmentálne manažérstvo’

sa tSlóivéinis

:

‘Preverjen sistem ravnanja z okoljem’

sa Spáinnis

:

‘Gestión medioambiental verificada’

sa tSualainnis

:

‘Verifierat miljöledningssystem’

2.   Déanfar an lógó a úsáid:

agus trí dhath air (Pantone Uimh. 355 Uaine; Pantone Uimh. 109 Buí; Pantone Uimh. 286 Gorm) nó;

agus dath dubh air;

agus dath bán air, nó

agus é ar liathscála.


IARSCRÍBHINN VI

CEANGLAIS FAISNÉISE DON CHLÁRÚCHÁN

(faisnéis a bheidh le soláthar nuair is infheidhme)

1.

AN EAGRAÍOCHT

 

Ainm

Seoladh

Baile Mór

Cód Poist

Tír/críoch/réigiún/Comhphobal Uathrialach

Teagmhálaí

Teileafón

FACS

Ríomhphost

Láithreán gréasáin

Rochtain phoiblí ar an ráiteas ar an gcomhshaol nó ar an ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol.

 

a)

i bhfoirm chlóite

b)

i bhfoirm leictreonach

Uimhir chlárúcháin

Dáta clárúcháin

Dáta fionraí an chlárúcháin

Dáta scriosta an chlárúcháin

Dáta an chéad ráitis eile ar an gcomhshaol

Dáta an chéad ráitis nuashonraithe eile ar an gcomhshaol

Ar iarradh maolú de bhun Airteagal 7

IARRADH/NÍOR IARRADH

Cód NACE na ngníomhaíochtaí

Líon na bhfostaithe

Láimhdeachas nó clár comhardaithe bliantúil

2.

LÁITHREÁN

 

Ainm

Seoladh

Cód Poist

Baile Mór

Tír/críoch/réigiún/Comhphobal Uathrialach

Teagmhálaí

Teileafón

FACS

Ríomhphost

Láithreán gréasáin

Rochtain phoiblí ar an ráiteas ar an gcomhshaol nó ar an ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol.

 

a)

i bhfoirm chlóite

b)

i bhfoirm leictreonach

Uimhir chlárúcháin

Dáta clárúcháin

Dáta fionraí an chlárúcháin

Dáta scriosta an chlárúcháin

Dáta an chéad ráitis eile ar an gcomhshaol

Dáta an chéad ráitis nuashonraithe eile ar an gcomhshaol

Ar iarradh maolú de bhun Airteagal 7

IARRADH/NÍOR IARRADH

Cód NACE na ngníomhaíochtaí

Líon na bhfostaithe

Láimhdeachas nó clár comhardaithe bliantúil

3.

AN FÍORAITHEOIR COMHSHAOIL

 

Ainm an fhíoraitheora comhshaoil

Seoladh

Cód Poist

Baile Mór

Tír/críoch/réigiún/Comhphobal Uathrialach

Teileafón

FACS

Ríomhphost

Uimhir chlárúcháin an chreidiúnúcháin nó an cheadúnais

Raon feidhme an chreidiúnúcháin nó an cheadúnais (Cóid NACE)

Comhlachtaí Creidiúnúcháin nó Ceadúnúcháin

Arna dhéanamh i/in/sa/san … an …/…/20

Síniú ionadaí na heagraíochta


IARSCRÍBHINN VII

DEARBHÚ AN FHÍORAITHEORA COMHSHAOIL MAIDIR LE GNÍOMHAÍOCHTAÍ FÍORAITHE AGUS BAILÍOCHTAITHE

Dearbhaíonn … (ainm).

a bhfuil uimhir chlárúcháin fíoraitheora comhshaoil EMAS … aige/aici

agus atá creidiúnaithe nó ceadúnaithe maidir le raon feidhme … (Cód NACE)

go bhfuil fíorú déanta aige/aici i dtaobh an gcomhlíonann an láithreán/na láithreáin nó an eagraíocht ar fad, mar atá léirithe sa ráiteas ar an gcomhshaol/ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol (1) ón eagraíocht … (ainm)

a bhfuil uimhir chlárúcháin (más ann di) … aige/aici

ceanglais uile Rialachán (CE) Uimh 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le rannpháirtíocht shaorálach eagraíochtaí i scéim Chomhphobail um bainistíocht agus iniúchadh comhshaoil (EMAS).

Tríd an dearbhú seo a shíniú, dearbhaím:

go bhfuil an fíorú agus an bailíochtú déanta agus ceanglais Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 á gcomhlíonadh go hiomlán;

gurb é a dheimhnítear le toradh an fhíoraithe agus an bhailíochtaithe ná nach bhfuil aon fhianaise ann ar neamhchomhlíonadh na gceanglas dlíthiúla atá infheidhme maidir leis an gcomhshaol;

gurb ionann na sonraí agus an fhaisnéis atá sa ráiteas ar an gcomhshaol/sa ráiteas nuashonraithe ar an gcomhshaol (1) ón eagraíocht/láithreán (1) agus íomhá iontaofa, inchreidte agus chruinn de ghníomhaíochtaí uile na heagraíochta/na n-eagraíochtaí/an láithreáin/na láithreán (1), laistigh den raon feidhme atá luaite sa ráiteas ar an gcomhshaol.

Níl an doiciméad seo comhionann le clárú faoi EMAS. Ní féidir clárú faoi EMAS a fháil ach amháin má dheonaíonn Comhlacht Inniúil é faoi Rialachán (CE) Uimh 1221/2009. Ní úsáidfear an doiciméad seo mar chumarsáid phoiblí ann féin.

Arna dhéanamh i/in/sa/san … an …/…/20..

Síniú


(1)  scrios nuair nach infheidhme.


IARSCRÍBHINN VIII

TÁBLA COMHGHAOIL

Rialachán (CE) Uimh. 761/2001

an Rialachán seo

Airteagal 1(1)

Airteagal 1

Airteagal 1(2)(a)

Airteagal 1(2)(b)

Airteagal 1(2)(c)

Airteagal 1(2)(d)

Airteagal 2(a)

Airteagal 2(1)

Airteagal 2(b)

Airteagal 2(c)

Airteagal 2(2)

Airteagal 2(d)

Airteagal 2(e)

Airteagal 2(9)

Airteagal 2(f)

Airteagal 2(4)

Airteagal 2(g)

Airteagal 2(8)

Airteagal 2(h)

Airteagal 2(10)

Airteagal 2(i)

Airteagal 2(11)

Airteagal 2(j)

Airteagal 2(12)

Airteagal 2(k)

Airteagal 2(13)

Airteagal 2(l)

Airteagal 2(16)

Airteagal 2(l)(i)

Airteagal 2(l)(ii)

Airteagal 2(m)

Airteagal 2(n)

Airteagal 2(17)

Airteagal 2(o)

Airteagal 2(18)

Airteagal 2(p)

Airteagal 2(q)

Airteagal 2(20)

Airteagal 2(r)

Airteagal 2(s), an chéad fhomhír

Airteagal 2(21)

Airteagal 2(s), an dara fomhír

Airteagal 2(t)

Airteagal 2(22)

Airteagal 2(u)

Airteagal 3(1)

Airteagal 3(2)(a), an chéad fhomhír

Airteagal 4(1)(a) agus (b)

Airteagal 3(2)(a), an dara fomhír

Airteagal 4(3)

Airteagal 3(2)(b)

Airteagal 4(1)(c)

Airteagal 3(2)(c)

Airteagal 4(1)(d)

Airteagal 3(2)(d)

Airteagal 4(5)

Airteagal 3(2)(e)

Airteagal 5(2), an chéad fhomhír; Airteagal 6(3)

Airteagal 3(3)(a)

Airteagal 6(1)(a)

Airteagal 3(3)(b), an chéad abairt

Airteagal 6(1)(b) agus(c)

Airteagal 3(3)(b), an dara habairt

Airteagal 7(1)

Airteagal 4(1)

Airteagal 4(2)

Airteagal 51(2)

Airteagal 4(3)

Airteagal 4(4)

Airteagal 4(5) an chéad abairt

Airteagal 25(10) an chéad fhomhír

Airteagal 4(5), an dara habairt

Airteagal 25(10) an dara fomhír, an dara habairt

Airteagal 4(6)

Airteagal 41

Airteagal 4(7)

Airteagal 4(8), an chéad fhomhír

Airteagal 30(1)

Airteagal 4(8), an dara fomhír

Airteagal 30(3) agus (5)

Airteagal 4(8), an tríú mír, an chéad abairt agus an dara habairt

Airteagal 31(1)

Airteagal 4(8), an tríú mír, an abairt dheireanach

Airteagal 31(2)

Airteagal 5(1)

Airteagal 11(1) an chéad fhomhír

Airteagal 5(2)

Airteagal 11(3)

Airteagal 5(3) an chéad abairt

Airteagal 12(1)

Airteagal 5(3), an dara habairt, an chéad fhleasc

Airteagal 12(1)(a)

Airteagal 5(3), an dara habairt, an dara fleasc

Airteagal 12(1)(b)

Airteagal 5(4)

Airteagal 11(1), an dara fomhír agus an tríú fomhír

Airteagal 5(5) an chéad abairt

Airteagal 16(1)

Airteagal 5(5), an dara habairt

Airteagal 16(3) an chéad abairt

Airteagal 5(5), an tríú habairt

Airteagal 17(1)

Airteagal 5(5), an ceathrú habairt

Airteagal 16(3), an dara fomhír agus Airteagal 16(4) an dara fomhír

Airteagal 6(1)

Airteagal 13(1)

Airteagal 6(1), an chéad fhleasc

Airteagal 13(2)(a) agus Airteagal 5(2)(a)

Airteagal 6(1), an dara fleasc

Airteagal 13(2)(a) agus Airteagal 5(2(c)

Airteagal 6(1), an tríú fleasc

Airteagal 13(2)(a) agus Airteagal 5(2)(d)

Airteagal 6(1), an ceathrú fleasc

Airteagal 13(2)(c)

Airteagal 6(1), an dara fomhír

Airteagal 13(2) an chéad abairt

Airteagal 6(2)

Airteagal 15(3)

Airteagal 6(3), an chéad fhleasc

Airteagal 15(3)(a)

Airteagal 6(3), an dara fleasc

Airteagal 15(3)(b)

Airteagal 6(3), an tríú fleasc

Airteagal 6(3), an abairt dheireanach

Airteagal 15(8)

Airteagal 6(4), an chéad mhír

Airteagal 15(2)

Airteagal 6(4), an dara fomhír

Airteagal 15(4)

Airteagal 6(5), an chéad abairt

Airteagal 15(6)

Airteagal 6(5), an dara habairt

Airteagal 15(8) agus (9)

Airteagal 6(6)

Airteagal 15(10)

Airteagal 7(1)

Airteagal 28(8)

Airteagal 7(2), an chéad abairt

Airteagal 12(2)

Airteagal 7(2), an dara habairt

Airteagal 12(3)

Airteagal 7(3)

Airteagal 42(2)(a)

Airteagal 8(1), an chéad abairt

Airteagal 10(1)

Airteagal 8(1), an dara habairt

Airteagal 10(2)

Airteagal 8(2)

Airteagal 8(3), an chéad fhomhír

Airteagal 10(4)

Airteagal 8(3), an dara fomhír

Airteagal 9(1), an abairt tosaigh

Airteagal 4(3);

Airteagal 9(1)(a)

Airteagal 45(4)

Airteagal 9(1)(b)

Airteagal 45(4)

Airteagal 9(1), an dara fomhír

Airteagal 45(5)

Airteagal 9(2)

Airteagal 10(1)

Airteagal 10(2), an chéad fhomhír

Airteagal 38(1) agus (2)

Airteagal 10(2), an dara fomhír, an chéad abairt

Airteagal 41

Airteagal 10(2), an dara fomhír, an dara habairt

Airteagal 47

Airteagal 11(1), an chéad fhomhír

Airteagal 36

Airteagal 11(1), an chéad fhleasc

Airteagal 36(a)

Airteagal 11(1), an dara fleasc

Airteagal 36(c)

Airteagal 11(1), an tríú fleasc

Airteagal 36(b)

Airteagal 11(1), an dara fomhír, an chéad abairt

Airteagal 37(1)

Airteagal 11(1), an dara fomhír, an dara habairt

Airteagal 11(1), an dara fomhír, an tríú habairt

Airteagal 37(2)

Airteagal 11(1), an dara fomhír, an ceathrú habairt

Airteagal 37(3)

Airteagal 11(2)

Airteagal 43(2)

Airteagal 11(3), an chéad abairt

Airteagal 41 (2)

Airteagal 11(3), an dara habairt

Airteagal 47

Airteagal 12(1)(a)

Airteagal 12(1)(b)

Airteagal 35(1)

Airteagal 12(1), an dara fomhír

Airteagal 12(2)

Airteagal 41(2)

Airteagal 12(3)

Airteagal 13

Airteagal 40(1)

Airteagal 14(1)

Airteagal 49(1)

Airteagal 14(2)

Airteagal 14(3)

Airteagal 15(1)

Airteagal 50

Airteagal 15(2)

Airteagal 48

Airteagal 15(3)

Airteagal 16(1)

Airteagal 39(1)

Airteagal 16(2)

Airteagal 42(2)

Airteagal 17(1)

Airteagal 17(2), (3) agus (4)

Airteagal 51(2)

Airteagal 17(5)

Airteagal 18

Airteagal 52


22.12.2009   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/46


RIALACHÁN (CE) Uimh. 1222/2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 25 Samhain 2009

maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlachta breosla agus pharaiméadar riachtanach eile

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 95 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

I bhfianaise an athraithe aeráide agus an ghá le tacú le hiomaíochas na hEorpa, rud a bhfuil béim air sa Teachtaireacht ón gCoimisiúin an 8 Iúil 2008 dar teideal ‘Iompar a Ghlasú’, is ionann an tsoghluaisteacht inbhuanaithe agus dúshlán mór atá le sárú ag an gComhphobal.

(2)

Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 19 Deireadh Fómhair 2006, dar teideal ‘Plean Gníomhaíochta maidir le hÉifeachtúlacht Fuinnimh – An Cumas a Fhíorú’, tarraingíodh aird ar leith ar an gcumas chun laghdú 20 % a dhéanamh ar thomhailt fuinnimh iomláin faoin mbliain 2020 trí liosta spriocghníomhaíochtaí a chur i gcrích, lena n-áirítear lipéadú bonn.

(3)

Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún an 7 Feabhra 2007 dar teideal ‘Torthaí an athbhreithnithe ar stráitéis an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin phaisinéirí agus ó fheithiclí éadroma tráchtála a laghdú’, tarraingíodh aird ar leith ar an gcumas chun astaíochtaí CO2 a laghdú trí bhearta comhlántacha do chomhpháirteanna gluaisteáin ag a bhfuil an tionchar is mó ar thomhailt breosla, amhail boinn.

(4)

Go príomha mar gheall ar an bhfriotaíocht rollta atá iontu, is iad na boinn is cúis le 20 % go 30 % de thomhailt breosla feithiclí. Dá bhrí sin, d’fhéadfaí éifeachtúlacht fuinnimh an iompair de bhóthar a mhéadú go mór, agus dá bharr sin astaíochtaí a laghdú, ach friotaíocht rollach na mbonn a laghdú.

(5)

Tá roinnt paraiméadar idirghaolmhar ag boinn. D’fhéadfadh sé, maidir le feabhas a chur ar aon pharaiméadar ar leith, amhail friotaíocht rollach, go mbeadh tionchar dochrach aige sin ar pharaiméadair eile amhail fliuchghreim, agus, ag an am céanna, d’fhéadfadh sé, trí fheabhas a chur ar fhliuchghreim, go mbeadh tionchar dochrach aige sin ar thorann seachtrach rollta. Ba cheart go spreagfaí monaróirí bonn na paraiméadair go léir a bharrfheabhsú thar na caighdeáin atá bainte amach cheana féin

(6)

Tá boinn atá éifeachtúil ó thaobh breosla de cost-éifeachtach ós rud é go bhfuil an cúiteamh a fhaightear ó choigilteas i dtaca le tomhailt breosla i bhfad níos mó ná an costas breise atá i gceist le praghas méadaithe ceannaigh na mbonn mar thoradh ar chostais táirgeachta níos airde.

(7)

Le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóirí agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh (3), leagtar amach na ceanglais íosta maidir le friotaíocht rollta bonn. De bharr forbairtí teicniúla, tá sé indéanta na caillteanais fuinnimh arb í friotaíocht rollta bonn is cúis leo a laghdú go suntasach thar na ceanglais íosta sin. Chun laghdú a dhéanamh ar an tionchar atá ag iompar de bhóthar ar an gcomhshaol, is iomchuí, dá bhrí sin, forálacha a leagan síos chun úsáideoirí deiridh a spreagadh chun boinn atá níos éifeachtúla ó thaobh breosla de a cheannach, trí fhaisnéis chomhchuibhithe ar an bparaiméadar sin a sholáthar.

(8)

Is núis shuntasach é torann tráchta agus tá éifeacht dhochrach aige ar an tsláinte. Le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009, leagtar amach na ceanglais íosta maidir le torann seachtrach rollta bonn. De bharr forbairtí teicniúla, tá sé indéanta an torann seachtrach rollta a laghdú go suntasach thar na ceanglais íosta sin. Chun laghdú a dhéanamh ar an torann tráchta, is iomchuí, dá bhrí sin, forálacha a leagan síos chun úsáideoirí deiridh a spreagadh chun boinn a cheannach ag a bhfuil torann seachtrach rollta íseal, trí fhaisnéis chomhchuibhithe ar an bparaiméadar sin a sholáthar.

(9)

Dá soláthrófaí faisnéis chomhchuibhithe faoi thorann seachtrach rollta, d’éascófaí freisin cur chun feidhme beart i gcoinne torainn tráchta agus rannchuideofaí le feasacht mhéadaithe faoin éifeacht atá ag boinn ar thorann tráchta faoi chuimsiú Threoir 2002/49/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir le torann comhshaoil a mheasúnú agus a bhainistiú (4).

(10)

Le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009, leagtar amach na ceanglais íosta maidir le feidhmíocht fliuchghreama bonn. De bharr forbairtí teicneolaíocha, tá sé indéanta feidhmíocht fliuchghreama a fheabhsú go suntasach thar na ceanglais íosta sin, agus na hachair choscánaithe ar dhromchla fliuch a ghiorrú ar an dóigh sin. Chun an tsábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú, is iomchuí, dá bhrí sin, forálacha a leagan síos chun úsáideoirí deiridh a spreagadh chun boinn a cheannach ag a bhfuil ardfheidhmíocht fliuchghreama, trí fhaisnéis chomhchuibhithe faoin bparaiméadar sin a sholáthar.

(11)

D’fhéadfadh sé, nuair a sholáthraítear faisnéis faoi fhliuchghreim, nach léireofar feidhmíocht phríomha na mbonn sin atá ceaptha go sonrach lena n-úsáid i ndálaí sneachta agus oighir. Á chur san áireamh nach bhfuil modhanna comhchuibhithe tástála ar fáil fós i ndáil le boinn den sórt sin, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir leis an bhféidearthacht go ndéanfar an grádú greama atá acu a oiriúnú amach anseo.

(12)

Maidir le faisnéis faoi pharaiméadar bonn a sholáthar i bhfoirm lipéid chaighdeánaigh, is dóigh go rachaidh sé sin i gcion ar na roghanna ceannacháin a dhéanfaidh úsáideoirí deiridh i bhfabhar bonn níos sábháilte, níos ciúine agus níos éifeachtúla ó thaobh breosla de. Is dóigh, dá bharr sin, go spreagfaí monaróirí bonn chun na paraiméadair bhonn sin a bharrfheabhsú, rud a réiteodh an bealach do thomhailt agus do tháirgeadh a bheadh níos inbhuanaithe.

(13)

Dá mbeadh an iliomad rialacha maidir le lipéadú bonn ann ar fud na mBallstát, chruthófaí bacainní ar thrádáil laistigh den Chomhphobal agus mhéadófaí an t-ualach riaracháin agus na costais tástála a bheadh ar mhonaróirí bonn.

(14)

Is ionann boinn athsholáthair agus 78 % de mhargadh na mbonn. Is iomchuí, dá bhrí sin, an t-úsáideoir deiridh a chur ar an eolas faoi pharaiméadair na mbonn athsholáthair agus faoi pharaiméadair na mbonn atá feistithe ar fheithiclí nua.

(15)

Tá gá ag tomhaltóirí, chomh maith le bainisteoirí flít agus gnóthais iompair, le tuilleadh faisnéise faoi éifeachtúlacht na mbonn ó thaobh breosla de agus ó thaobh paraiméadar eile mar nach féidir leo comparáid a dhéanamh go héasca idir paraiméadair brandaí éagsúla bonn cheal córais lipéadaithe agus córais chomhchuibhithe tástála. Is iomchuí, dá bhrí sin, bonn C1, bonn C2 agus bonn C3 a áireamh laistigh de raon feidhme an Rialacháin seo.

(16)

Maidir leis an lipéad fuinnimh lena rangaítear táirgí ar scála ó ‘A’ go ‘G’, mar a chuirtear i bhfeidhm é i ndáil le fearais tí de bhun Threoir 92/75/CEE ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 1992, maidir le tomhailt fuinnimh agus acmhainní eile i bhfearais tí a chur in iúl trí lipéadú agus trí fhaisnéis chaighdeánach ar tháirgí (5), tá eolas maith ag tomhaltóirí air agus is léir gur éirigh leis seo fearais is éifeachtúla a chur chun cinn. Ba cheart úsáid a bhaint as an dearadh céanna i ndáil le lipéadú bonn i leith na héifeachtúlachta breosla.

(17)

Trí lipéad a chur ar taispeáint ar bhoinn ag an bpointe díola, agus san ábhar teicniúil cur chun cinn freisin, ba cheart go n-áiritheofaí go bhfaigheadh na dáileoirí agus na húsáideoirí ionchasacha deiridh faisnéis chomhchuibhithe faoi éifeachtúlacht na mbonn ó thaobh breosla de, faoi fheidhmíocht fliuchghreama agus faoi thorann seachtrach rollta an tráth agus san áit a ndéantar an cinneadh faoi cheannach.

(18)

I gcás roinnt úsáideoirí deiridh, roghnaíonn siad na boinn sula sroicheann siad an pointe díola nó ceannaíonn siad boinn trí phostdíol. Chun a áirithiú go mbeadh na húsáideoirí deiridh sin in ann rogha eolasach a dhéanamh freisin ar bhonn faisnéise comhchuibhithe faoi éifeachtúlacht na mbonn ó thaobh breosla de, faoi fheidhmíocht fliuchghreama agus faoi thorann seachtrach rollta, ba cheart lipéid a chur ar taispeáint ar an ábhar teicniúil cur chun cinn go léir, lena n-áirítear cásanna ina gcuirtear an t-ábhar sin ar fáil ar an Idirlíon. Maidir le hábhar teicniúil cur chun cinn, ní fholaíonn sé fógráin ar chláir fógraí, i nuachtáin, in irisí, i gcraoltóireachta raidió, ar an teilifís agus i bhformáidí comhchosúla ar líne.

(19)

Ba cheart faisnéis a sholáthar do na húsáideoirí ionchasacha deiridh ar faisnéis í lena míneofaí gach comhpháirt ar leith den lipéad agus tábhacht gach comhpháirte. Ba cheart an fhaisnéis sin a sholáthar san ábhar teicniúil cur chun cinn, mar shampla ar láithreáin ghréasáin na soláthróirí.

(20)

Ba cheart faisnéis a sholáthar i gcomhréir le modhanna comhchuibhithe tástála agus ba cheart go mbeadh na modhanna sin iontaofa, cruinn agus in-atáirgthe, chun a chumasú do na húsáideoirí deiridh comparáid a dhéanamh idir boinn éagsúla agus chun na costais tástála a bheadh ar na monaróirí a theorannú.

(21)

Chun astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus chun sábháilteacht an iompair de bhóthar a mhéadú, féadfaidh Ballstáit dreasachtaí a chur i bhfeidhm ar mhaithe le boinn atá éifeachtúil ó thaobh breosla de, atá níos sábháilte agus lena ngabhann leibhéal íseal torainn. Is iomchuí aicmí a chinneadh i ndáil le leibhéil íosta éifeachtúlachta ó thaobh breosla de agus leibhéil íosta fliuchghreama, ar leibhéil iad nach bhféadfar na dreasachtaí sin a dheonú faoina mbun ionas go ndéanfar ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh a sheachaint. D’fhéadfadh sé gur státchabhair a bheadh sna dreasachtaí sin. Ba cheart go mbeadh an Rialachán seo gan dochar do thoradh aon nós imeachta a bheadh ann amach anseo maidir le státchabhair, ar nós imeachta é a thionscnófaí i gcomhréir le hAirteagal 87 agus le hAirteagal 88 den Chonradh maidir le dreasachtaí den sórt sin ná níor cheart go gcumhdófaí cánachas agus ábhair fhioscacha leo.

(22)

Chun aidhmeanna na bhforálacha a bhaineann le lipéadú a bhaint amach agus chun cothrom na féinne do chách a áirithiú laistigh den Chomhphobal, tá sé riachtanach go gcomhlíonfadh na soláthróirí agus na dáileoirí na forálacha sin. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit faireachán a dhéanamh ar an gcomhlíonadh sin trí fhaireachas margaidh agus rialuithe ex-post rialta, go háirithe i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 ina leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú (6).

(23)

Ba cheart do na Ballstáit, nuair atá forálacha ábhartha an Rialacháin seo á gcur chun feidhme acu, staonadh ó bhearta a chur chun feidhme lena bhforchuirtear oibleagáidí ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide ar oibleagáidí iad atá gan údar, atá maorlathach agus atá ciotach.

(24)

Ba cheart na soláthróirí agus na dáileoirí bonn a spreagadh chun forálacha an Rialacháin seo a chomhlíonadh roimh 2012 ionas go gcuirfear dlús le haitheantas a thabhairt don lipéad agus le réadú na dtairbhí a ghabhann leis an lipéad.

(25)

Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (7).

(26)

Ba cheart, go háirithe, go gcumhachtófaí don Choimisiún ceanglais a thabhairt isteach maidir le grádú fliuchghreama bhoinn C2 agus bhoinn C3, grádú greama bonn atá ceaptha go sonrach lena n-úsáid i ndálaí sneachta agus oighir a oiriúnú agus na hIarscríbhinní, lena n-áirítear modhanna tástála agus na lamháltais ghaolmhara, a oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil. Ós rud é go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus go bhfuil siad ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, ní mór iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(27)

Ba cheart athbhreithniú a dhéanamh ar an Rialachán seo chun go gcinnfear an tuiscint atá ag na húsáideoirí deiridh ar an lipéad agus an cumas atá sa Rialachán seo claochlú an mhargaidh a bhaint amach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Aidhm agus ábhar

1.   Is é is aidhm don Rialachán seo ná sábháilteacht agus éifeachtúlacht eacnamaíoch agus éifeachtúlacht chomhshaoil iompair de bhóthar a mhéadú trí bhoinn a chur chun cinn atá éifeachtúil ó thaobh breosla de, atá sábháilte agus ag a bhfuil leibhéil ísle torainn.

2.   Leis an Rialachán seo, bunaítear creat chun faisnéis chomhchuibhithe faoi pharaiméadair bhonn a sholáthar trí lipéadú, rud a ligfidh do na húsáideoirí deiridh rogha eolasach a dhéanamh agus boinn á gceannach acu.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le boinn C1, boinn C2 agus boinn C3. Ní bheidh feidhm

2.   ag an Rialachán seo maidir leis na boinn seo a leanas:

(a)

boinn atráchta;

(b)

boinn ghairmiúla eisbhóthair;

(c)

boinn atá deartha lena bhfeistiú ar fheithiclí a cláraíodh den chéad uair roimh an 1 Deireadh Fómhair 1990, agus orthu sin amháin;

(d)

boinn spártha úsáide sealadaí T-chineáil;

(e)

boinn a bhfuil a rátáil luais níos lú ná 80 km/h;

(f)

boinn nach mó ná 254 mm, nó ar 635 mm nó níos mó, trastomhas ainmniúil a n-imill;

(g)

boinn atá feistithe le feistí breise chun a n-airíonna tarraingthe a fheabhsú, amhail boinn bhocóideacha;

(h)

boinn atá deartha lena bhfeistiú ar fheithiclí atá beartaithe go heisiach le haghaidh rásaíochta, agus ar na feithiclí sin amháin.

Airteagal 3

Sainmhínithe

Chun críche an Rialacháin seo:

1.

ciallaíonn ‘boinn C1, boinn C2 agus boinn C3’ na haicmí bonn a shainmhínítear in Airteagal 8 de Rialachán (CE) Uimh 661/2009;

2.

ciallaíonn ‘bonn spártha úsáide sealadaí T-chineáil’ bonn spártha úsáide sealadaí atá deartha le haghaidh úsáide ag brúnna teannta atá níos airde ná na brúnna teannta atá bunaithe i gcomhair bonn caighdeánach agus bonn athneartaithe;

3.

ciallaíonn ‘pointe díola’ aon áit ina dtaispeántar agus ina stóráiltear boinn agus ina dtairgtear iad lena ndíol le húsáideoirí deiridh, lena n-áirítear seomraí taispeántais gluaisteán a mhéid a bhaineann le boinn a thairgtear lena ndíol le húsáideoirí deiridh agus nach bhfuil feistithe ar na feithiclí;

4.

ciallaíonn ‘ábhar teicniúil cur chun cinn’ lámhleabhair theicniúla, bróisiúir, bileoga agus catalóga, (bídís clóbhuailte, i bhfoirm leictreonach nó ar líne), mar aon le láithreáin ghréasáin, ar nithe iad a bhfuil sé de chuspóir acu boinn a mhargú le húsáideoirí deiridh nó le dáileoirí agus a bhfuil tuairisc iontu ar pharaiméadair shonracha theicniúla boinn.

5.

ciallaíonn ‘doiciméadacht theicniúil’ aon fhaisnéis a bhaineann le boinn, lena n-áirítear faisnéis faoi mhonaróir agus faoi bhranda an bhoinn; tuairisc ar an gcineál boinn nó ar an ngrúpáil bonn arna chinneadh don dearbhú maidir leis an aicme éifeachtúlachta breosla, an aicme fliuchghreama agus aicme na torainn sheachtraigh rollta agus maidir le luach tomhaiste; tuarascálacha tástála agus cruinneas na dtástálacha;

6.

ciallaíonn ‘monaróir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach a mhonaraíonn táirge nó a chuireann faoi deara táirge a dhearadh nó á mhonarú agus a mhargaíonn an táirge sin faoina ainm nó faoina thrádmharc;

7.

ciallaíonn ‘allmhaireoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe sa Chomhphobal agus a chuireann táirge ó thríú tír ar mhargadh an Chomhphobail;

8.

ciallaíonn ‘ionadaí údaraithe’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe laistigh den Chomhphobal agus a bhfuil sainordú i scríbhinn faighte aige ó mhonaróir chun gníomhú thar a cheann i dtaca le tascanna sonraithe maidir le hoibleagáidí an mhonaróra faoin Rialachán seo;

9.

ciallaíonn ‘soláthróir’ an monaróir nó ionadaí údaraithe an mhonaróra laistigh den Chomhphobal, nó an t-allmhaireoir;

10.

ciallaíonn ‘dáileoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach sa slabhra soláthair, seachas an soláthróir nó an t-allmhaireoir, a chuireann bonn ar fáil ar an margadh;

11.

ciallaíonn ‘cur ar fáil ar an margadh’ aon soláthar táirge lena dháileadh nó lena úsáid ar mhargadh an Chomhphobail le linn gníomhaíochta tráchtála, cibé acu ar íocaíocht nó saor in aisce;

12.

ciallaíonn ‘úsáideoir deiridh’ aon tomhaltóir, chomh maith le bainisteoir flít nó gnóthas iompair bóthair a cheannaíonn bonn nó a bhfuiltear ag súil leis go gceannóidh sé bonn;

13.

ciallaíonn ‘paraiméadar riachtanach’ paraiméadar boinn amhail friotaíocht rollta, fliuchghreim nó torann seachtrach rollta, ar paraiméadar é a bhfuil tionchar mór aige ar an gcomhshaol, ar shábháilteacht ar bhóithre nó ar an tsláinte le linn an bonn a úsáid.

Airteagal 4

Freagrachtaí soláthróirí bonn

1.   Déanfaidh soláthróirí an méid seo a leanas a áirithiú maidir le boinn C1 agus boinn C2 a sheachadtar ar dháileoirí nó ar úsáideoirí deiridh:

(a)

go bhfuil greamán ar thrácht an bhoinn, ar greamán é a mbeidh lipéad air ina gcuirtear in iúl an aicme éifeachtúlachta breosla mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I, Cuid A, aicme an torainn sheachtraigh rollta agus an luach tomhaiste mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I, Cuid C agus, más infheidhme, an aicme fliuchghreama mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I, Cuid B.

(b)

maidir le gach baisce a sheachadtar agus ina bhfuil bonn amháin nó boinn chomhionanna, go mbeidh lipéad ag gabháil leo i bhformáid chlóite ina gcuirtear in iúl an aicme éifeachtúlachta breosla mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I, Cuid A, aicme an torainn sheachtraigh rollta agus an luach tomhaiste mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I, Cuid C agus, más infheidhme, an aicme fliuchghreama mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I, Cuid B.

2.   Is mar a fhorordaítear in Iarscríbhinn II a bheidh formáid an ghreamáin agus an lipéid dá dtagraítear i mír 1.

3.   Déanfaidh na soláthróirí aicme éifeachtúlachta breosla, aicme torainn sheachtraigh rollta agus luach tomhaiste an torainn sheachtraigh rollta agus, más infheidhme, aicme fliuchghreama bhoinn C1, bhoinn C2 agus bhoinn C3 a lua ar ábhar teicniúil cur chun cinn, lena n-áirítear a láithreáin ghréasáin, mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I agus san ord a shonraítear in Iarscríbhinn III.

4.   Cuirfidh na soláthróirí doiciméadacht theicniúil ar fáil d’údaráis na mBallstát, má iarrtar sin, go ceann tréimhse dar críoch cúig bliana tar éis an dáta a ndéanfar an bonn deireanach de chineál áirithe boinn a chur ar fáil ar an margadh. Beidh an doiciméadacht theicniúil sách mionsonraithe chun go mbeidh na húdaráis in ann cruinneas na faisnéise a sholáthraítear ar an lipéad a fhíorú i dtaca le héifeachtúlacht breosla, fliuchghreim, agus torann seachtrach rollta.

Airteagal 5

Freagrachtaí dáileoirí bonn

1.   Áiritheoidh na dáileoirí an méid seo a leanas:

(a)

go mbeidh an greamán ar bhoinn ag an bpointe díola, arna sholáthar ag na soláthróirí i gcomhréir le hAirteagal 4(1)(a), agus go mbeidh an greamán sin in ionad atá infheicthe go soiléir

(b)

sula ndéanfar an bonn a dhíol, go ndéanfar an lipéad dá dtagraítear in Airteagal 4(1)(b) a thaispeáint don úsáideoir deiridh agus go mbeidh sé ar taispeáint go soiléir díreach in aice leis an mbonn ag an bpointe díola.

2.   Más rud é nach bhfuil boinn a thairgtear lena ndíol infheicthe ag an úsáideoir deiridh, soláthróidh na dáileoirí faisnéis d’úsáideoirí deiridh faoi aicme éifeachtúlachta breosla, aicme fliuchghreama, aicme torainn sheachtraigh rollta agus luach tomhaiste na mbonn sin.

3.   I gcás bhoinn C1, bhoinn C2 agus bhoinn C3, déanfaidh na dáileoirí an aicme éifeachtúlachta breosla, luach tomhaiste an torainn sheachtraigh rollta, agus más infheidhme, an aicme fliuchghreama, mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn I, a lua ar na billí, nó in éineacht leis na billí, a sheachadtar ar na húsáideoirí deiridh nuair a cheannaíonn siad boinn.

Airteagal 6

Freagrachtaí soláthróirí feithiclí agus dáileoirí feithiclí

I gcás ina dtairgtear rogha d’úsáideoirí deiridh ag an bpointe díola idir boinn éagsúla atá le feistiú ar fheithicil nua atá ar intinn acu a fháil, déanfaidh soláthróirí agus dáileoirí feithiclí, sula ndíoltar an fheithicil, faisnéis a chur ar fáil dóibh maidir le gach ceann de na boinn a thairgtear, ar faisnéis í a bhaineann le haicme éifeachtúlachta breosla, le haicme torainn sheachtraigh rollta agus le luach tomhaiste agus, más infheidhme, le haicme fliuchghreama bhoinn C1, bhoinn C2 agus bhoinn C3, mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn 1 agus san ord a shonraítear in Iarscríbhinn III. Déanfar an fhaisnéis sin a chur san áireamh, ar a laghad, san ábhar teicniúil cur chun cinn.

Airteagal 7

Modhanna comhchuibhithe tástála

Is trí na modhanna comhchuibhithe tástála dá dtagraítear in Iarscríbhinn I a chur i bhfeidhm a gheofar an fhaisnéis atá le soláthar faoi Airteagal 4, faoi Airteagal 5 agus faoi Airteagal 6 maidir le haicme éifeachtúlachta breosla, le haicme torainn sheachtraigh rollta agus luach tomhaiste, agus le haicme fliuchghreama na mbonn.

Airteagal 8

An nós imeachta fíorúcháin

Déanfaidh na Ballstáit comhréireacht na n-aicmí dearbhaithe éifeachtúlachta breosla agus fliuchghreama, de réir bhrí Iarscríbhinn I, Cuid A agus Cuid B, agus comhréireacht na haicme dearbhaithe torainn sheachtraigh rollta agus an luacha thomhaiste, de réir bhrí Iarscríbhinn I, Cuid C, a mheasúnú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach in Iarscríbhinn IV.

Airteagal 9

An margadh inmheánach

1.   I gcás ina gcomhlíontar ceanglais an Rialacháin seo, ní dhéanfaidh na Ballstáit cur ar fáil na mbonn dá dtagraítear in Airteagal 2 ar an margadh a thoirmeasc ná a shrianadh ar fhorais a bhaineann le faisnéis faoi tháirgí.

2.   Mura rud é go mbeidh fianaise dá mhalairt acu, measfaidh na Ballstáit go gcomhlíonann lipéid agus faisnéis faoi tháirgí an Rialachán seo. Féadfaidh siad a cheangal ar na soláthróirí doiciméadacht theicniúil a sholáthar, i gcomhréir le hAirteagal 4(5), chun measúnú a dhéanamh ar chruinneas na luachanna agus na n-aicmí dearbhaithe.

Airteagal 10

Dreasachtaí

I gcás bonn atá in aicme atá faoi bhun aicme C, ní dhéanfaidh na Ballstáit dreasachtaí a sholáthar i leith éifeachtúlachta breosla ná i leith fliuchghreama de réir bhrí Iarscríbhinn I, Cuid A agus Cuid B faoi seach. Chun críche an Rialacháin seo, ní dreasachtaí iad bearta cánachais ná bearta fioscacha.

Airteagal 11

Leasuithe agus oiriúnuithe do dhul chun cinn teicniúil

Maidir leis na bearta seo a leanas, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 13(2):

(a)

ceanglais faisnéise a thabhairt isteach maidir le grádú fliuchghreama bhoinn C2 agus bhoinn C3, ar choinníoll go mbeidh modhanna comhchuibhithe oiriúnacha tástála ar fáil;

(b)

nuair is iomchuí, an grádú greama a oiriúnú do shainiúlachtaí teicniúla bonn atá ceaptha, go príomha, chun feidhmiú ar shlí níos fearr i ndálaí oighir agus/nó sneachta, ná mar a fheidhmíonn gnáthbhonn a mhéid a bhaineann lena gcumas chun gluaiseacht feithicle a thionscnamh, a choimeád ar bun nó a stopadh;

(c)

Iarscríbhinn I go hIarscríbhinn IV a oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil.

Airteagal 12

Forfheidhmiú

I gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na húdaráis atá freagrach as faireachas a dhéanamh ar an margadh comhlíonadh Airteagal 4, Airteagal 5 agus Airteagal 6 den Rialachán seo a fhíorú.

Airteagal 13

An nós imeachta coiste

1.   Tabharfaidh coiste cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 14

Athbhreithniú

1.   Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar an ngá atá leis an Rialachán seo a athbhreithniú agus na nithe seo a leanas, inter alia, á gcur san áireamh:

(a)

a éifeachtaí atá an lipéad a mhéid a bhaineann le feasacht an úsáideora dheiridh, go háirithe an bhfuil forálacha Airteagal 4(1)(b) chomh héifeachtach le forálacha Airteagal 4(1)(a) maidir le cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach;

(b)

ar cheart an scéim lipéadaithe a leathnú chun boinn atráchta a chur san áireamh;

(c)

ar cheart paraiméadair nua boinn, amhail míleáiste, a thabhairt isteach;

(d)

an fhaisnéis faoi pharaiméadair bhoinn, ar faisnéis í a sholáthraíonn soláthróirí agus dáileoirí feithiclí d’úsáideoirí deiridh.

2.   Tíolacfaidh an Coimisiún toradh an mheasúnaithe seo do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle tráth nach déanaí ná an 1 Márta 2016 agus, más iomchuí, cuirfidh sé tograí faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle.

Airteagal 15

Foráil idirthréimhseach

Ní bheidh feidhm ag Airteagal 4 ná ag Airteagal 5 maidir le boinn arna dtáirgeadh roimh an 1 Iúil 2012.

Airteagal 16

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm ag an Rialachán seo amhail ón 1 Samhain 2012.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 25 Samhain 2009.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

J. BUZEK

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

Å. TORSTENSSON


(1)  IO C 228, 22.9.2009, lch. 81.

(2)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 22 Aibreán 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Comhsheasamh ón gComhairle an 20 Samhain 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 24 Samhain 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

(3)  IO L 200, 31.7.2009, lch. 1.

(4)  IO L 189, 18.7.2002, lch. 12.

(5)  IO L 297, 13.10.1992, lch. 16.

(6)  IO L 218, 13.8.2008, lch. 30.

(7)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23.


IARSCRÍBHINN I

GRÁDÚ PHARAIMÉADAIR NA MBONN

Cuid A: Aicmí éifeachtúlachta breosla

Ní mór an aicme éifeachtúlachta breosla a chinneadh ar bhonn chomhéifeacht na friotaíochta rollta (RRC) de réir an scála ‘A’ go ‘G’ a shonraítear thíos agus ní mór í a thomhas i gcomhréir le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus leis na leasuithe iardain arna ndéanamh air.

Má dhéantar cineál boinn a fhormheas le haghaidh níos mó ná aon aicme boinn amháin (e.g. C1 agus C2), ba cheart gurbh é an scála grádaithe a úsáidfear chun aicme éifeachtúlachta breosla an chineáil sin boinn a chinneadh an scála sin atá infheidhme maidir leis an aicme is airde boinn (e.g. C2, seachas C1).

Boinn C1

Boinn C2

Boinn C3

RRC in kg/t

Aicme éifeachtúlachta fuinnimh

RRC in kg/t

Aicme éifeachtúlachta fuinnimh

RRC in kg/t

Aicme éifeachtúlachta fuinnimh

RRC ≤ 6,5

A

RRC ≤ 5,5

A

RRC ≤ 4,0

A

6,6 ≤ RRC ≤ 7,7

B

5,6 ≤ RRC ≤ 6,7

B

4,1 ≤ RRC ≤ 5,0

B

7,8 ≤ RRC ≤ 9,0

C

6,8 ≤ RRC ≤ 8,0

C

5,1 ≤ RRC ≤ 6,0

C

Folamh

D

Folamh

D

6,1 ≤ RRC ≤ 7,0

D

9,1 ≤ RRC ≤ 10,5

E

8,1 ≤ RRC ≤ 9,2

E

7,1 ≤ RRC ≤ 8,0

E

10,6 ≤ RRC ≤ 12,0

F

9,3 ≤ RRC ≤ 10,5

F

RRC ≥ 8,1

F

RRC ≥ 12,1

G

RRC ≥ 10,6

G

Folamh

G

Cuid B: Aicmí fliuchghreama

Ní mór aicme fliuchghreama bhoinn C1 a chinneadh ar bhonn na treoiruimhreach fliuchghreama (G) de réir an scála ‘A’ go ‘G’ a shonraítear thíos agus ní mór í a thomhas i gcomhréir le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus leis na leasuithe iardain arna ndéanamh air.

G

Aicme fliuchghreama

1,55 ≤ G

A

1,40 ≤ G ≤ 1,54

B

1,25 ≤ G ≤ 1,39

C

Folamh

D

1,10 ≤ G ≤ 1,24

E

G ≤ 1,09

F

Folamh

G

Cuid C: Aicmí torainn sheachtraigh rollta agus luach tomhaiste

Ní mór luach tomhaiste an torainn sheachtraigh rollta (N) a dhearbhú i ndeicibeilí agus a ríomh i gcomhréir le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus leis na leasuithe iardain arna ndéanamh air.

Ní mór aicme an torainn sheachtraigh rollta a chinneadh mar a leanas, ar bhonn na luachanna teorann (LV) a leagtar amach i gCuid C d’Iarscríbhinn II de Rialachán (CE) Uimh. 661/2009:

N in dB

Aicme an torainn sheachtraigh rollta

N ≤ LV – 3

Image

LV-3 < N ≤ LV

Image

N > LV

Image


IARSCRÍBHINN II

FORMÁID AN LIPÉID

1.   Dearadh an lipéid

1.1.   Ní mór go mbeidh an lipéad dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus in Airteagal 5(1) i gcomhréir leis an léaráid thíos:

Image

1.2.   Seo a leanas na sonraíochtaí don lipéad:

Image

1.3.   Ní mór go mbeidh an lipéad ar a laghad 75 mm ar leithead agus 110 mm ar airde. I gcás ina gclóbhuailtear an lipéad i bhformáid atá níos mó ná sin, ní mór, mar sin féin, an t-ábhar atá clóbhuailte ar an lipéad a bheith i gcomhréir leis na sonraíochtaí thuas.

Ní mór go mbeidh an lipéad de réir na gceanglas seo a leanas:

(a)

Is iad na dathanna a bheidh ann ná CMBD – cian, maigeanta, buí agus dubh – agus luafar iad de réir an tsampla seo a leanas: 00-70-X-00: 0 % cian, 70 % maigeanta, 100 % buí, 0 % dubh;

(b)

Is do na heochracha eolais atá luaite i bpointe 1.2 a thagraíonn na huimhreacha atá liostaithe thíos:

Image

Éifeachtacht bhreosla

Picteagram; mar atá léirithe: leithead: 19,5 mm, airde: 18,5 mm – Fráma don phicteagram: fleasc: 3,5 pt, leithead: 26 mm, airde: 23 mm – Fráma don ghrádú: fleasc: 1 pt – Foirceann an fhráma: fleasc: 3,5 pt, leithead: 36 mm – Dath: X-10-00-05;

Image

Fliuchghreim

Picteagram, mar atá léirithe: leithead: 19 mm, airde: 19 mm – Fráma don phicteagram: fleasc: 3,5 pt, leithead: 26 mm, airde: 23 mm – Fráma don ghrádú: fleasc: 1 pt – Foirceann an fhráma: fleasc: 3,5 pt, leithead: 26 mm – Dath: X-10-00-05;

Image

Torann seachtrach rollta

Picteagram, mar atá léirithe: leithead: 14 mm, airde: 15 mm – Fráma don phicteagram: fleasc: 3,5 pt, leithead: 26 mm, airde: 24 mm – Fráma don luach: fleasc: 1 pt – Foirceann an fhráma: fleasc: 3,5 pt, airde: 24 mm – Dath: X-10-00-05;

Image

Imeall an lipéid: fleasc: 1,5 pt – Dath: X-10-00-05;

Image

Scála ‘A’ go ‘G’

Saigheada: airde: 4,75 mm, bearna: 0,75 mm, fleasc dhubh: 0,5 pt – dathanna:

A: X-00-X-00;

B: 70-00-X-00;

C: 30-00-X-00;

D: 00-00-X-00;

E: 00-30-X-00;

F: 00-70-X-00;

G: 00-X-X-00.

Téacs: Helvetica Bold 12 pt, 100 % bán, imlíne dhubh: 0,5 pt;

Image

Grádú

Saighead: leithead: 16 mm, airde: 10 mm, 100 % dubh;

Téacs: Helvetica Bold 27 pt, 100 % bán;

Image

Línte an scála: fleasc: 0,5 pt, spás idir na línte daisithe: 5,5 mm, 100 % dubh;

Image

Scála an téacs: Helvetica Bold 11 pt, 100 % dubh;

Image

Luach tomhaiste an torainn sheachtraigh rollta

Saighead: leithead: 25,25 mm, airde: 10 mm, 100 % dubh;

Téacs: Helvetica Bold 20 pt, 100 % bán;

Téacs an aonaid: Helvetica Bold 13 pt, 100 % bán;

Image

Lógó an AE: leithead: 9 mm, airde: 6 mm;

Image

Tagairt don Rialachán: Helvetica Regular 7,5 pt, 100 % dubh;

Tagairt don aicme boinn: Helvetica Bold 7,5 pt, 100 % dubh;

Image

Aicme an torainn sheachtraigh rollta mar atá léirithe i gcuid C d’Iarscríbhinn I: leithead: 8,25 mm, airde: 15,5 mm – 100 % dubh.

(c)

Ní mór an cúlra a bheith bán.

1.5.   Ní mór an aicme boinn (C1 nó C2) a thaispeáint ar an lipéad san fhormáid a fhorordaítear sa léaráid atá i bpointe 1.2.

2.   Greamán

2.1.   Tá dhá chuid sa ghreamán dá dtagraítear in Airteagal 4(1) agus in Airteagal 5(1): (i) lipéad arna chlóbhualadh san fhormáid a thuairiscítear i bpointe 1 den Iarscríbhinn seo agus (ii) spás don bhranda arna chlóbhualadh i gcomhréir leis na sonraíochtaí a thuairiscítear i bpointe 2.2 den Iarscríbhinn seo.

2.2.   Spás don bhranda: Ní mór do na soláthróirí a dtrádainm nó a dtrádmharc, réim an bhoinn, toisí an bhoinn, an treoiruimhir ualaigh, an rátáil luais agus sonraíochtaí teicniúla eile a chur ar an ngreamán maille leis an lipéad, is cuma cén dath, cén fhormáid agus cén dearadh a úsáidtear, ar choinníoll nach mbaineann sé sin den teachtaireacht atá ar an lipéad de réir mar a shainítear i bpointe 1 den Iarscríbhinn seo ná nach gcuireann sé isteach ar an teachtaireacht sin. Ní rachaidh dromchla iomlán an lipéid thar 250 cm2 agus ní rachaidh airde iomlán an ghreamáin thar 220 mm.


IARSCRÍBHINN III

Faisnéis a sholáthrófar in ábhar teicniúil cur chun cinn

1.   Ní mór faisnéis faoi bhoinn a sholáthar san ord a shonraítear mar a leanas:

(i)

an aicme éifeachtúlachta breosla (an litir ‘A’ go ‘G’);

(ii)

an aicme fliuchghreama (an litir ‘A’ go ‘G’);

(iii)

luach tomhaiste agus aicme an torainn sheachtraigh rollta (dB).

2.   Ní mór an fhaisnéis a sholáthraítear i bpointe 1 a bheith de réir na gceanglas seo a leanas:

(i)

ní mór i a bheith soléite;

(ii)

ní mór í a bheith sothuigthe;

(iii)

má tá grádú éagsúil ar fáil le haghaidh cineáil áirithe boinn, de réir toise nó paraiméadar eile, luafar an raon idir an bonn is ísle feidhmíochta agus an bonn is airde feidhmíochta.

3.   Ina theannta sin, ní mór do na soláthróirí an méid seo a leanas a chur ar fáil ar a láithreáin ghréasáin:

(i)

nasc leis an leathanach gréasáin ábhartha de chuid an Choimisiúin atá tiomnaithe don Rialachán seo;

(ii)

míniú ar na picteagraim atá clóbhuailte ar an lipéad;

(iii)

ráiteas ina dtugtar léiriú suntasach á rá go bhfuil spáráil breosla agus sábháilteacht ar bhóithre ag brath go mór ar iompraíocht an tiománaí, agus go háirithe, na nithe seo a leanas á léiriú:

is féidir laghdú suntasach a dhéanamh ar thomhailt breosla ach tiomáint ar bhealach éiceolaíoch;

ba cheart brú na mbonn a sheiceáil go rialta chun feidhmíocht a bharrfheabhsú i dtaca le fliuchghreim agus éifeachtúlacht bhreosla de;

ba cheart achair stoptha a urramú i gcónaí.


IARSCRÍBHINN IV

An nós imeachta fíorúcháin

Ní mór comhréireacht na n-aicmí dearbhaithe maidir le héifeachtúlacht bhreosla agus fliuchghreim mar aon leis an aicme dhearbhaithe torainn sheachtraigh rollta agus an luach tomhaiste a mheasúnú i gcás gach cineáil boinn nó i gcás gach grúpála bonn, mar a chineann an soláthróir, de réir ceann de na nósanna imeachta seo a leanas:

(a)

(i)

tástáiltear aon bhonn amháin ar dtús. Má tá an luach tomhaiste comhréireach leis an aicme dhearbhaithe nó le luach tomhaiste an torainn sheachtraigh rollta, measfar go bhfuil toradh na tástála sásúil;

agus

(ii)

más rud é nach bhfuil an luach tomhaiste comhréireach leis an aicme dhearbhaithe nó le luach tomhaiste an torainn sheachtraigh rollta, tástáiltear trí bhonn eile. Úsáidtear meán na luachanna tomhais a fhaightear ó na ceithre bhonn a thástáiltear chun measúnú a dhéanamh ar an gcomhréireacht leis an bhfaisnéis a dearbhaíodh;

(b)

i gcás ina ndíorthaíonn na haicmí lipéadaithe nó na luachanna lipéadaithe ó thorthaí tástála cineál-cheadaithe arna bhfáil i gcomhréir le Treoir 2001/43/CE, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 661/2009, nó i gcomhréir le Rialachán UNECE Uimh. 117 agus leis na leasuithe iardain arna ndéanamh air, féadfaidh na Ballstáit úsáid a bhaint as comhréireacht bhoinn na sonraí táirgeachta ó na cineál-cheaduithe sin.

Ní mór, le linn measúnú á dhéanamh ar chomhréireacht na sonraí táirgeachta, lamháltais arna sonrú i roinn 8 de Rialachán UNECE Uimh. 117 agus na leasuithe iardain arna ndéanamh air a chur san áireamh.


22.12.2009   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/59


RIALACHÁN (CE) Uimh. 1223/2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 30 Samhain 2009

maidir le táirgí cosmaideacha

(athmhúnlú)

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 95 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialach na hEorpa (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Rinneadh Treoir 76/768/CEE ón gComhairle an 27 Iúil 1976 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le táirgí cosmaideacha (3) a leasú go suntasach roinnt uaireanta. Ós rud é go bhfuil tuilleadh leasuithe le déanamh, ba cheart, sa chás áirithe seo, í a athmhúnlú mar théacs amháin ar mhaithe le soiléireacht.

(2)

Rialachán an ionstraim dlí iomchuí mar go bhforchuireann sé rialacha soiléire, mionsonraithe nach bhfágann aon deis ag na Ballstáit trasuí dibhéirseach a dhéanamh. Thairis sin, áirithítear le Rialachán go gcuirfear na ceanglais dhlíthiúla chun feidhme ag an tráth céanna ar fud an Chomhphobail.

(3)

Is é is aidhm don Rialachán seo ná na nósanna imeachta a shimpliú agus an téarmaíocht a shruthlíniú agus, sa tslí sin, an t-ualach riaracháin agus débhríochtaí a laghdú. Thairis sin, neartaíonn sé eilimintí áirithe den chreat rialála do chosmaidí, amhail rialú laistigh den mhargadh, d'fhonn leibhéal ard cosanta do shláinte an duine a áirithiú.

(4)

Leis an Rialachán seo, déantar comhchuibhiú cuimsitheach ar na rialacha sa Chomhphobal chun margadh inmheánach a bhaint amach do tháirgí cosmaideacha agus, ag an am céanna, leibhéal ard cosanta do shláinte an duine a áirithiú.

(5)

Déantar na hábhair imní comhshaoil a d'fhéadfadh a bheith ann mar gheall ar shubstaintí a úsáidtear i dtáirgí cosmaideacha a bhreithniú trí Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (4), trína gcumasaítear measúnú ar shábháilteacht chomhshaoil ar shlí thras-earnála, a chur i bhfeidhm.

(6)

Ní bhaineann an Rialachán seo ach le táirgí cosmaideacha amháin agus ní bhaineann sé le táirgí íocshláinte, feistí leighis ná táirgí bithicíde. Tagann an teorannú seo, go háirithe, as an sainmhíniú mionsonraithe ar tháirgí cosmaideacha, a bhaineann leis na réimsí ina n-úsáidtear iad agus leis na cuspóirí a ghabhann lena n-úsáid.

(7)

Is gá an measúnú i dtaobh an táirge cosmaideach é táirge a dhéanamh bunaithe ar bhonn gach measúnaithe ar leith ó chás go cás, agus saintréithe go léir an táirge á gcur san áireamh. D'fhéadfaí na nithe seo a leanas a áireamh mar shamplaí tipiciúla de tháirgí cosmaideacha, eadhon, uachtair, eibleachtaí, lóiseanna, glóthacha agus olaí don chraiceann, aghaidhmhascanna, bunanna dathacha (leachtanna, taois, púdair), púdair smididh, púdair iar-fholctha, púdair shláinteacha, gallúnacha leithris, gallúnacha díbholaíocha, cumhráin, uiscí maisiúcháin agus eau de Cologne, ullmhóidí folctha agus cithfholctha (salainn, sobail, olaí, glóthacha), loimicí, díbholaígh agus frithallasáin, datháin ghruaige, táirgí chun gruaig a thonnadh, a dhíriú agus a réiteach, táirgí feistithe gruaige, táirgí glantacha gruaige (lóiseanna, púdair, seampúnna), feabhsaitheoirí gruaige (lóiseanna, uachtair, olaí), táirgí gruagaireachta (lóiseanna, laicir, lonracháin), táirgí bearrtha (uachtair, sobail, lóiseanna), smideadh agus táirgí dísmidte, táirgí atá beartaithe lena gcur ar na liopaí, táirgí cúraim fiacla agus béil, táirgí cúraim ingne agus táirgí smididh, táirgí do shláinteachas pearsanta seachtrach, táirgí grianghortha, táirgí donnúcháin gan ghrian, táirgí cneasghealaithe agus táirgí frithroctha.

(8)

Ba cheart don Choimisiún na catagóirí táirgí cosmaideacha atá ábhartha maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a shainmhíniú.

(9)

Ba cheart go mbeadh táirgí cosmaideacha sábháilte faoi ghnáthdhálaí úsáide nó faoi dhálaí úsáide atá measartha intuartha. Níor cheart, go háirithe, go mbeadh réasúnú riosca-tairbhe ina údar le riosca do shláinte an duine

(10)

I gcomhréir le Treoir 87/357/CEE ón gComhairle an 25 Meitheamh 1987 maidir le comhfhogasú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le táirgí a bhfuil cuma mhíthreorach orthu agus ar baol do shláinte nó do shábháilteachta tomhaltóirí iad dá bharr sin (5), níor cheart go mbeadh cur i láthair táirge chosmaidigh agus go háirithe a chruth, a bholadh, a dhath, a chuma, a phacáistiú, a lipéadú, a mhéid nó a thoirt ina bhaol do shláinte agus do shábháilteacht an tomhaltóra é de dhroim mearbhaill idir é agus earraí bia.

(11)

Chun freagrachtaí soiléire a bhunú, ba cheart gach táirge cosmaideach a nascadh le duine freagrach atá bunaithe laistigh den Chomhphobal.

(12)

Má áirithítear inrianaitheacht táirge chosmaidigh trí shlabhra an tsoláthair ar fad, is cabhair é chun faireachas an mhargaidh a dhéanamh níos simplí agus níos éifeachtúla. Éascaíonn córas éifeachtúil inrianaitheachta cúram na n-údarás faireachais margaidh maidir le hoibreoirí eacnamaíocha a rianú.

(13)

Is gá na coinníollacha a chinneadh faoina measfar, maidir le dáileoir, gurb é an duine freagrach é.

(14)

Tá gach duine dlítheanach nó nádúrtha sa trádáil mhórdhíola, mar aon le miondíoltóirí a dhíolann go díreach leis an tomhaltóir, cumhdaithe faoi threoir an dáileora. Dá bhrí sin, ba cheart oibleagáidí an dáileora a oiriúnú don ról agus don chuid den ghníomhaíocht faoi seach atá ag gach duine de na hoibreoirí sin.

(15)

Tá earnáil chosmaidí na hEorpa ar cheann de na gníomhaíochtaí tionsclaíocha a bhfearann góchumadh orthu, rud a d'fhéadfadh na rioscaí do shláinte an duine a mhéadú. Ba cheart do na Ballstáit aird ar leith a thabhairt ar chur chun feidhme reachtaíochta cothrománaí Comhphobail agus beart maidir le táirgí góchumtha i réimse na dtáirgí cosmaideacha, mar shampla Rialachán (CE) 1383/2003 ón gComhairle an 22 Iúil 2003 maidir le gníomhaíocht chustaim in aghaidh earraí a bhfuil drochamhras ann fúthu go sáraíonn siad cearta maoine intleachtúla áirithe agus maidir leis na bearta atá le déanamh in aghaidh earraí a bhfaightear ina leith go sáraíonn siad na cearta sin (6) agus Treoir 2004/48/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le cearta maoine intleachtúla a fhorfheidhmiú (7). Modh éifeachtach chun táirgí nach gcomhlíonann ceanglais an Rialacháin seo a shainaithint is ea rialuithe laistigh den mhargadh.

(16)

Chun sábháilteacht táirgí cosmaideacha a áirithiú, ba cheart táirgí cosmaideacha a chuirtear ar an margadh a tháirgeadh de réir dea-chleachtais monaraíochta.

(17)

Chun críche faireachais éifeachtaí ar an margadh, ba cheart comhad faisnéise táirge a chur ar fáil ag aon seoladh amháin laistigh den Chomhphobal agus a dhéanamh sorochtana d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an comhad suite.

(18)

Chun go mbeidh na torthaí ar na staidéir shábháilteachta neamhchliniciúla a dhéantar chun sábháilteacht táirge chosmaidigh a mheasúnú inchomparáide agus ar ardcháilíocht, ba cheart go gcloífidís leis an reachtaíocht ábhartha Comhphobail.

(19)

Ba cheart go mbeadh sé soiléir cén fhaisnéis a chuirfear ar fáil do na húdaráis inniúla. Ba cheart go n-áireofaí san fhaisnéis sin na mionsonraí go léir is gá a bhaineann le céannacht, cáilíocht, sábháilteacht do shláinte an duine agus na héifeachtaí a mhaítear maidir leis an táirge cosmaideach. Go háirithe, ba cheart go n-áireofaí san fhaisnéis sin ar tháirge tuarascáil ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh ina dtugtar tuairisc á rá go ndearnadh measúnú sábháilteachta.

(20)

Chun a áirithiú go ndéanfar na srianta ar shubstaintí a chur i bhfeidhm agus a rialú go haonfhoirmeach, ba cheart sampláil agus anailísiú a dhéanamh i slí atá inatáirgthe agus caighdeánaithe.

(21)

Ba cheart go mbeadh leis an téarma ‘meascán’, mar a shainmhínítear é sa Rialachán seo, an bhrí chéanna a bhí leis an téarma ‘ullmhóid’ a úsáideadh roimhe seo i reachtaíocht Chomhphobail.

(22)

Ar chúiseanna a bhaineann le faireachas éifeachtach ar an margadh, ba cheart fógra a thabhairt do na húdaráis inniúla maidir le faisnéis áirithe faoin táirge cosmaideach a chuirtear ar an margadh.

(23)

Chun gur féidir cóireáil leighis atá mear agus iomchuí a bheith ann i gcás deacrachtaí, ba cheart an fhaisnéis is gá faoi fhoirmliú an táirge a chur faoi bhráid na lárionad rialaithe nimhe agus na n-eintiteas asamhlaithe má tá lárionaid den sórt sin bunaithe ag na Ballstáit chuige sin.

(24)

Chun na hualaí riaracháin a choimeád chomh híseal agus is féidir, ba cheart an fhaisnéis a chuirtear in iúl d'údaráis inniúla, do lárionaid rialaithe nimhe agus d'eintitis asamhlaithe a thíolacadh go lárnach don Chomhphobal trí chomhéadan leictreonach.

(25)

Chun aistriú réidh go dtí an comhéadan leictreonach nua a áirithiú, ba cheart ligean d'oibreoirí eacnamaíocha an fhaisnéis a éilítear i gcomhréir leis an Rialachán seo a chur in iúl roimh dháta a churtha i bhfeidhm.

(26)

Ba cheart tacú leis an bprionsabal ginearálta a bhaineann leis an bhfreagracht atá ar an monaróir nó ar an allmhaireoir as sábháilteacht an táirge, trí bhíthin srianta ar shubstaintí áirithe in Iarscríbhinn II agus in Iarscríbhinn III. Thairis sin, ba cheart substaintí atá beartaithe lena n-úsáid mar dhatháin, leasaithigh agus scagairí ultraivialaite a liostú in Iarscríbhinn IV, in Iarscríbhinn V agus in Iarscríbhinn VI faoi seach ionas go gceadófar iad a úsáid chun na gcríoch sin.

(27)

Chun débhríochtaí a sheachaint, ba cheart a shoiléiriú nach n-áireofar ar an liosta dathán ceadaithe atá in Iarscríbhinn IV ach substaintí a dhathaíonn trí ionsú agus frithchaitheamh agus nach n-áireofar ann substaintí a dhathaíonn trí fhótalonracht, trasnaíocht ná imoibriú ceimiceach.

(28)

Chun déileáil le hábhair imní atá ann maidir le sábháilteacht, ba cheart, maidir le hIarscríbhinn IV atá srianta faoi láthair do dhatháin chraicinn, go n-áireofaí datháin ghruaige inti freisin nuair a bheidh an measúnú riosca ar na substaintí seo críochnaithe ag an gCoiste Eolaíoch um Shábháilteacht Tomhaltóirí (CEST) arna chur ar bun le Cinneadh 2008/721/CE ón gCoimisiún an 5 Meán Fómhair 2008 lena ndéantar struchtúr comhairleach do Choistí Eolaíochta agus do shaineolaithe i réimse na sábháilteachta tomhaltóra, na sláinte poiblí agus an chomhshaoil a chur ar bun (8). Chun na críche seo, ba cheart an deis a thabhairt don Choimisiún datháin ghruaige a áireamh i raon feidhme na hIarscríbhinne sin tríd an nós imeachta coisteolaíochta.

(29)

Féadfaidh méadú teacht ar úsáid nanábhar i dtáirgí cosmaideacha de bharr tuilleadh forbartha ar an teicneolaíocht. Chun leibhéal ard cosanta don tomhaltóir a áirithiú, agus saorghluaiseacht earraí agus cinnteacht dlí do mhonaróirí a áirithiú, is gá sainmhíniú aonfhoirmeach a fhorbairt ar leibhéal idirnáisiúnta i gcomhair nanábhar. Ba cheart don Chomhphobal iarracht a dhéanamh teacht ar chomhaontú ar shainmhíniú sna fóraim idirnáisiúnta iomchuí. I gcás ina dtiocfaí ar chomhaontú den sórt sin, ba cheart an sainmhíniú ar nanábhair sa Rialachán seo a oiriúnú dá réir.

(30)

Faoi láthair, níl dóthain faisnéise ann maidir leis na rioscaí a bhaineann le nanábhair. Chun measúnú níos fearr a dhéanamh ar a sábháilteacht, ba cheart do CEST treoir a thabhairt i gcomhar le comhlachtaí ábhartha faoi mhodheolaíochtaí tástála a chuireann saintréithe sonracha nanábhar san áireamh.

(31)

Ba cheart don Choimisiún athbhreithniú a dhéanamh go tráthrialta ar na forálacha maidir le nanábhair i bhfianaise dhul chun cinn na heolaíochta.

(32)

I ngeall ar na hairíonna guaiseacha a bhíonn i substaintí a aicmítear mar shubstaintí carcanaigineacha, mar shubstaintí só-ghineacha nó mar shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh (CMR), catagóir 1A, catagóir 1B agus catagóir 2, de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán (9), ba cheart toirmeasc a chur ar úsáid na substaintí sin i dtáirgí cosmaideacha. Ó tharla nach ngabhann riosca, de riachtanas, le hairí guaiseach substainte, ba cheart go mbeadh an fhéidearthacht ann úsáid substaintí atá aicmithe mar shubstaintí CMR 2 a cheadú más amhlaidh, i bhfianaise nochtadh agus thiúchan na substainte, go bhfuil sé cruthaithe ag CEST go bhfuil sé sábháilte iad a úsáid i dtáirgí cosmaideacha agus go bhfuil siad á rialú ag an gCoimisiún sna hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo. Maidir le substaintí atá aicmithe mar shubstaintí CMR 1A nó 1B, ba cheart go mbeadh an fhéidearthacht ann, sa chás eisceachtúil go gcomhlíonann na substaintí sin na ceanglais maidir le sábháilteacht bia, inter alia mar thoradh ar iad a bheith i mbia go nádúrtha, agus nach bhfuil aon substaintí malartacha ann, substaintí den sórt sin a úsáid i dtáirgí cosmaideacha ar choinníoll go bhfuil sé cruthaithe ag CEST go bhfuil sé sábháilte iad a úsáid. I gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha sin, ba cheart don Choimisiún na hIarscríbhinní ábhartha den Rialachán seo a leasú laistigh de 15 mhí tar éis substaintí a aicmiú mar shubstaintí CMR 1A nó 1B faoi Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008. Ba cheart do CEST athbhreithniú a dhéanamh ar shubstaintí den sórt sin ar bhonn leanúnach.

(33)

Ba cheart, mar chuid den mheasúnú sábháilteachta ar shubstaintí, go háirithe na substaintí sin atá aicmithe mar shubstaintí CMR 1A nó 1B, breithniú a dhéanamh i dtaobh an méid iomláin atáthar faoi lé na substaintí sin ó gach foinse. Ag an am céanna, dóibh siúd a ghabhann do mheasúnuithe sábháilteachta a ullmhú, tá sé riachtanach go mbeadh cur chuige comhchuibhithe ann maidir le forbairt agus úsáid meastachán den sórt sin ar an méid iomlán atáthar faoi lé na substaintí sin. Dá dhroim sin, ba cheart don Choimisiún, mar ábhar práinne, i ndlúthchomhar le CEST, leis an nGníomhaireacht Eorpach Ceimiceán (ECHA), leis an Údarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) agus le geallsealbhóirí ábhartha eile, athbhreithniú a dhéanamh agus treoir a fhorbairt maidir le hullmhú agus úsáid meastachán ar an méid iomlán atáthar faoi lé na substaintí sin.

(34)

Ba cheart freisin, maidir leis an measúnú a dhéanann CEST ar úsáid substaintí atá aicmithe mar shubstaintí CMR 1A agus 1B i dtáirgí cosmaideacha, an méid atá grúpaí soghonta daonra, amhail leanaí faoi bhun trí bliana d'aois, daoine scothaosta, mná atá torrach nó ag cothú leis an gcíoch agus daoine ag a bhfuil freagairtí imdhíonachta nach bhfuil ag feidhmiú mar is cóir, a chur san áireamh freisin.

(35)

Ba cheart do CEST tuairimí a thabhairt, más iomchuí, maidir le sábháilteacht nanábhar a úsáid i dtáirgí cosmaideacha. Ba cheart go mbeadh na tuairimí sin bunaithe ar fhaisnéis iomlán arna cur ar fáil ag an duine freagrach.

(36)

Ba cheart go mbeadh gníomhaíocht an Choimisiúin agus na mBallstát i ndáil le sláinte an duine a chosaint bunaithe ar phrionsabal an réamhchúraim.

(37)

Chun sábháilteacht táirge a áirithiú, níor cheart go mbeadh substaintí toirmiscthe inghlactha ag rianleibhéil ach amháin más rud é nach féidir na leibhéil sin a sheachaint ar bhonn teicneolaíoch tar éis próisis chearta mhonaraíochta a úsáid agus ar choinníoll go bhfuil an táirge sábháilte.

(38)

Leis an bPrótacal maidir le cosaint agus leas ainmhithe atá i gceangal leis an gConradh, foráiltear go dtabharfaidh an Comhphobal agus na Ballstáit lánaird ar riachtanais leasa ainmhithe agus beartais Chomhphobail a gcur chun feidhme, go háirithe maidir leis an margadh inmheánach.

(39)

Le Treoir 86/609/CEE ón gComhairle an 24 Samhain 1986 maidir le comhfhogasú dhlíthe, rialacháin agus fhorálacha riaracháin na mBallstát a bhaineann le cosaint ainmhithe a úsáidtear chun críocha turgnaimh agus chun críocha eolaíochta eile (10), bunaíodh rialacha comhchoiteanna maidir le hainmhithe a úsáid chun críocha turgnaimh laistigh den Chomhphobal agus leagadh síos na coinníollacha ar fúthu nach mór na turgnaimh sin a dhéanamh ar chríoch na mBallstát. Go háirithe, ceanglaítear le hAirteagal 7 den Treoir sin modhanna malartacha a chur in ionad na dturgnamh ar ainmhithe i gcás ina bhfuil modhanna den sórt sin ann agus i gcás ina bhfuil siad sásúil ó thaobh na heolaíochta de.

(40)

Féadfar sábháilteacht táirgí cosmaideacha agus a gcomhábhar a áirithiú trí mhodhanna malartacha a úsáid nach bhfuil infheidhme, de riachtanas, maidir leis na húsáidí go léir a bhaintear as comhábhair cheimiceacha. Ba cheart, dá bhrí sin, úsáid modhanna den sórt sin a chur chun cinn ar fud an tionscail chosmaidigh agus ba cheart a áirithiú go nglacfar iad ar leibhéal an Chomhphobail, i gcás ina dtugann na modhanna sin leibhéal coibhéiseach cosanta do thomhaltóirí.

(41)

Féadfar sábháilteacht táirgí cosmaideacha críochnaithe a áirithiú cheana féin ar bhonn eolais ar shábháilteacht na gcomhábhar atá iontu. Ba cheart, dá bhrí sin, forálacha a leagan síos maidir le toirmeasc ar thástáil na dtáirgí cosmaideacha críochnaithe ar ainmhithe. D'fhéadfaí, trí threoirlínte ón gCoimisiún, éascú a dhéanamh maidir leis an tslí ina ndéanann fiontair bheaga agus mheánmhéide go háirithe modhanna tástála agus nósanna imeachta measúnaithe a úsáid le haghaidh sonraí ábhartha atá ar fáil, lena n-áirítear úsáid a bhaint as cur chuige na gcrostagairtí agus as cur chuige thromachar na fianaise, ar modhanna agus nósanna imeachta iad nach n-úsáidtear ainmhithe ina leith chun sábháilteacht táirgí cosmaideacha críochnaithe a mheasúnú.

(42)

Éireoidh sé indéanta de réir a chéile sábháilteacht na gcomhábhar a úsáidtear i dtáirgí cosmaideacha a áirithiú trí mhodhanna malartacha nach n-úsáidtear ainmhithe ina leith agus ar modhanna iad arna mbailíochtú ar leibhéal an Chomhphobail, nó arna bhformheas mar chomhábhair arna mbailíochtú go heolaíoch ag an Lárionad Eorpach um Bailíochtú Modhanna Malartacha (ECVAM – European Centre for the Validation of Alternative Methods) agus ag féachaint go cuí don fhorbairt ar bhailíochtú laistigh den Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE). Tar éis dul i gcomhairle le CEST faoi infheidhmeacht agus atá na modhanna malartacha bailíochtaithe maidir le réimse na dtáirgí cosmaideacha, ba cheart don Choimisiún na modhanna bailíochtaithe nó formheasta a aithnítear mar mhodhanna is infheidhme maidir le comhábhair den sórt sin a fhoilsiú. Chun an leibhéal is airde is féidir a bhaint amach i dtaca le cosaint ainmhithe a bhaint amach, ba cheart spriocdháta a shocrú chun toirmeasc críochnaitheach a thabhairt isteach.

(43)

Bhunaigh an Coimisiún tráthchláir spriocdhátaí suas go dtí an 11 Márta 2009 maidir le toirmeasc a dhéanamh ar mhargú táirgí cosmaideacha a ndearnadh a bhfoirmiú críochnaitheach, a gcomhábhair nó teaglamaí dá gcomhábhair a thástáil ar ainmhithe agus maidir le toirmeasc a dhéanamh ar gach tástáil a dhéantar faoi láthair agus ina n-úsáidtear ainmhithe. Ach, i bhfianaise na dtástálacha a bhaineann le tocsaineacht ildáileoige, tocsaineacht atáirgthe agus tocsainichinéitic, is iomchuí gurb é a bheidh sa spriocdháta críochnaitheach i gcomhair toirmisc ar mhargú táirgí cosmaideacha a bhfuil na tástálacha sin le húsáid ina leith ná an 11 Márta 2013. Ar bhonn tuarascálacha bliantúla, ba cheart údarás a thabhairt don Choimisiún chun na tráthchláir a oiriúnú laistigh den teorainn uasta ama thuasluaite.

(44)

Trí chomhordú níos fearr a dhéanamh ar acmhainní ar leibhéal an Chomhphobail rannchuideofar le méadú an eolais eolaíoch nach féidir a dhéanamh dá éagmais chun modhanna malartacha a fhorbairt. Tá sé ríthábhachtach, chun na críche sin, go leanfaidh an Comhphobal dá iarrachtaí, agus go méadóidh sé a iarrachtaí, agus go nglacfaidh sé na bearta is gá chun taighde agus forbairt modhanna nua malartacha nach n-úsáidtear ainmhithe iontu a chur chun cinn, go háirithe laistigh dá Chreat-Chláir maidir le taighde.

(45)

Ba cheart spreagadh a dhéanamh maidir le tríú tíortha do thabhairt aitheantais do mhodhanna malartacha a fhorbraítear sa Chomhphobal. Chun an cuspóir seo a bhaint amach, ba cheart go nglacfadh an Coimisiún agus na Ballstáit gach beart iomchuí chun a éascú don ECFE glacadh leis na modhanna sin. Ba cheart don Choimisiún iarracht a dhéanamh freisin, faoi chuimsiú comhaontuithe comhair an Chomhphobail Eorpaigh, aitheantas a fháil do thorthaí na dtástálacha sábháilteachta a dhéantar sa Chomhphobal agus úsáid á baint as modhanna malartacha ionas go n-áiritheofar nach gcuirfear bac ar onnmhairiú táirgí cosmaideacha ar úsáideadh modhanna den sórt sin ina leith agus ionas go gcoiscfear nó go seachnófar aon cheanglas, ar thaobh tríú tíortha, go ndéanfar na tástálacha sin ina n-úsáidtear ainmhithe a chur i gcrích arís.

(46)

Is gá trédhearcacht maidir leis na comhábhair a úsáidtear i dtáirgí cosmaideacha. Ba cheart an trédhearcacht sin a bhaint amach trí na comhábhair arna n-úsáid i dtáirge cosmaideach a chur in iúl ar an bpacáistíocht. Más rud é, ar chúiseanna praiticiúla, go bhfuil sé dodhéanta na comhábhair a chur in iúl ar an bpacáistíocht, ba cheart an fhaisnéis sin a iniamh leis an táirge ionas go mbeidh fáil ag an tomhaltóir ar an bhfaisnéis sin.

(47)

Ba cheart don Choimisiún gluais ina dtabharfar ainmneacha coitianta na gcomhábhar a thiomsú ionas go n-áiritheofar lipéadú aonfhoirmeach agus go n-éascófar sainaithint comhábhar cosmaideach. Níor cheart go mbeadh sé beartaithe leis an ngluais seo go mbeadh sí ina liosta teorannaitheach de shubstaintí a úsáidtear i dtáirgí cosmaideacha.

(48)

Chun tomhaltóirí a chur ar an eolas, ba cheart tásca beachta agus sothuigthe maidir le marthanacht úsáide na dtáirgí cosmaideacha a thabhairt le fios ar na táirgí sin. Ós rud é gur cheart tomhaltóirí a chur ar an eolas maidir leis an dáta ar go dtí é a leanfaidh an táirge cosmaideach dá fheidhm tosaigh a chomhlíonadh agus a bheidh sé fós sábháilte, tá sé tábhachtach a bheith ar an eolas faoin dáta íosmharthanachta, i.e. an dáta ar fearr an táirge a úsáid roimhe. I gcás inar mó ná 30 mí an íosmharthanacht, ba cheart an tomhaltóir a chur ar an eolas faoin tréimhse ama tar éis an táirge cosmaideach a oscailt ar féidir leanúint den táirge sin a úsáid lena linn gan díobháil don tomhaltóir. Mar sin féin, níor cheart an cheanglas sin a chur i bhfeidhm i gcás nach ábhartha coincheap na marthanachta tar éis oscailte, is é sin le rá, le haghaidh táirgí a úsáidtear uair amháin, táirgí nach bhfuil baol a meatha i gceist leo nó táirgí nach n-osclaítear.

(49)

Tá roinnt substaintí sainaitheanta ag CEST mar shubstaintí ar dóigh dóibh a bheith ina gcúis le frithghníomhartha ailléirgeacha agus beidh gá le srian a chur lena n-úsáid agus/nó coinníollacha áirithe a fhorchur maidir leo. Chun a áirithiú go gcuirfear tomhaltóirí ar an eolas go leormhaith, ba cheart a lua ar liosta na gcomhábhar go bhfuil na substaintí sin sa táirge agus ba cheart aird tomhaltóirí a tharraingt ar na comhábhair seo a bheith sa táirge. Ba cheart go bhfeabhsódh an fhaisnéis seo fáthmheas ailléirgí teagmhála a fháthmheas i measc tomhaltóirí agus go gcumasódh sí do thomhaltóirí úsáid táirgí cosmaideacha nach bhfuil fulaingt acu orthu a sheachaint. I gcás substaintí ar dóigh dóibh a bheith ina gcúis le hailléirge i measc cuid shuntasach den phobal, ba cheart breithniú a dhéanamh i dtaobh beart sriantach eile amhail cosc a chur orthu nó tiúchan a shrianadh.

(50)

Sa mheasúnú sábháilteachta ar tháirge cosmaideach, ba cheart go bhféadfaí torthaí ar mheasúnuithe riosca a rinneadh i réimsí ábhartha eile a chur san áireamh. Má úsáidtear sonraí den sórt sin, ba cheart go mbeadh cuí-réasúnú ann i leith na húsáide sin agus go mbeadh údar cuí léi.

(51)

Ba cheart an tomhaltóir a chosaint ó mhaíteachtaí míthreoracha a bhaineann le héifeachtacht agus le saintréithe eile de chuid táirgí cosmaideacha. Go háirithe, is infheidhme Treoir 2005/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2005 maidir le cleachtais tráchtála éagóracha gnó i dtaca le tomhaltóirí sa mhargadh inmheánach (11). Thairis sin, ba cheart don Choimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, critéir choiteanna a shainiú i ndáil le maíteachtaí sonracha a dhéantar i leith táirgí cosmaideacha.

(52)

Ba cheart go mbeadh sé indéanta a mhaíomh ar tháirge cosmaideach nach ndearnadh aon tástáil ar ainmhithe i ndáil le forbairt an táirge. Tá treoirlínte forbartha ag an gCoimisiún, i gcomhairle leis na Ballstáit, lena áirithiú go gcuirtear critéir choiteanna i bhfeidhm agus maíteachtaí á n-úsáid agus go dtagtar ar thuiscint ailínithe faoi na maíteachtaí sin, agus go háirithe nach gcuireann siad an tomhaltóir ar míthreoir. Le linn na treoirlínte sin a fhorbairt, thug an Coimisiún aird freisin ar thuairimí an iliomad fiontar beag agus meánmhéide arb iad formhór na dtáirgeoirí ‘nach ndéanann tástáil ar ainmhithe’ iad, ar thuairimí eagraíochtaí ábhartha neamhrialtasacha, agus ar an ngá atá ag tomhaltóirí le cumas chun idirdhealú praiticiúil a dhéanamh idir táirgí ar bhonn critéar a bhaineann le tástáil ar ainmhithe.

(53)

De bhreis ar an bhfaisnéis ar na lipéid, ba cheart an deis a thabhairt do na tomhaltóirí faisnéis áirithe a bhaineann leis an táirge a iarraidh ar an duine freagrach ionas go bhféadfaidh siad roghanna eolasacha a dhéanamh maidir le táirgí.

(54)

Tá gá le faireachas éifeachtach ar an margadh lena áirithiú go gcomhlíonfar forálacha an Rialacháin seo. Chun na críche seo, ba cheart iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a chur in iúl agus ba cheart go mbeadh an deis ag na húdaráis inniúla liosta de na táirgí cosmaideacha ina bhfuil substaintí a bhfuil amhras mór fúthu i dtéarmaí sábháilteachta a iarraidh ar an duine freagrach.

(55)

Tá an Rialachán seo gan dochar don fhéidearthacht atá ag na Ballstáit rialáil a dhéanamh, agus dlí an Chomhphobail á chomhlíonadh acu, ar fhógraí a thugann gairmithe sláinte nó tomhaltóirí d'údaráis inniúla na mBallstát maidir le hiarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe.

(56)

Tá an Rialachán seo gan dochar don fhéidearthacht atá ag na Ballstáit rialáil a dhéanamh, agus dlí an Chomhphobail á chomhlíonadh acu, ar bhunú oibreoirí eacnamaíocha i réimse na dtáirgí cosmaideacha.

(57)

I gcás nach gcomhlíontar an Rialachán seo, d'fhéadfadh go mbeadh gá le nós imeachta soiléir agus éifeachtúil chun táirgí a tharraingt siar agus a aisghlaoch. Ba cheart go mbeadh an nós imeachta seo mar fhorbairt, nuair is féidir, ar na rialacha Comhphobail atá ann cheana maidir le hearraí nach bhfuil sábháilte.

(58)

Ba cheart nós imeachta coimirce a thabhairt isteach chun déileáil le táirgí cosmaideacha a d'fhéadfadh sláinte an duine a chur i mbaol, d'ainneoin go gcomhlíonann siad forálacha an Rialacháin seo.

(59)

Ba cheart don Choimisiún tásca a sholáthar le go ndéanfar coincheap an riosca thromchúisigh a léirmhíniú agus a chur i bhfeidhm ar bhonn aonfhoirmeach chun cur chun feidhme comhsheasmhach an Rialacháin seo a éascú.

(60)

Chun prionsabail an dea-chleachtais riaracháin a chomhlíonadh, ba cheart cuí-réasúnú a bheith ann i ndáil le haon chinneadh a dhéanfaidh údarás inniúil faoi chuimsiú faireachais ar an margadh.

(61)

Chun rialú éifeachtach laistigh den mhargadh a áirithiú, tá gá le méid suntasach comhair riaracháin i measc na n-údarás inniúil. Baineann sé seo, go háirithe, le cúnamh frithpháirteach maidir le fíorú comhad faisnéise táirge atá suite i mBallstát eile.

(62)

Ba cheart go dtabharfadh CEST, ar comhlacht neamhspleách measúnaithe riosca é, cúnamh don Choimisiún.

(63)

Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart iad a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (12).

(64)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil. Ós rud é go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus go bhfuil siad ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, ní mór iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(65)

Nuair nach féidir, ar mhórchúiseanna práinne, na gnáth-theorainneacha ama maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a chomhlíonadh, ba cheart go mbeadh an Coimisiún ábalta an nós imeachta práinne dá bhforáiltear in Airteagal 5a(6) de Chinneadh 1999/468/CE a chur i bhfeidhm, d'fhonn bearta áirithe a ghlacadh maidir le CMRanna, nanábhair agus rioscaí féideartha do shláinte an duine.

(66)

Ba cheart do na Ballstáit rialacha a leagan síos i ndáil le pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar fhorálacha an Rialacháin seo agus a áirithiú go gcuirtear chun feidhme iad. Ba cheart go mbeadh na pionóis sin éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

(67)

Beidh gá ag oibreoirí eacnamaíocha agus ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún freisin, le dóthain ama chun oiriúnú a dhéanamh do na hathruithe a thugtar isteach leis an Rialachán seo. Dá bhrí sin, is iomchuí foráil a dhéanamh maidir le hidirthréimhse leordhóthanach le haghaidh an oiriúnaithe sin. Mar sin féin, chun aistriú rianúil a áirithiú, ba cheart go ligfí d'oibreoirí eacnamaíocha táirgí cosmaideacha a chomhlíonann an Rialachán seo roimh dheireadh na hidirthréimhse sin a chur ar an margadh.

(68)

Chun sábháilteacht táirgí cosmaideacha a fheabhsú agus faireachas ar an margadh a neartú, ba cheart, maidir le táirgí cosmaideacha a chuirtear ar an margadh tar éis an dáta a chuirtear an Rialachán seo i bhfeidhm, go gcomhlíonfaidís na hoibleagáidí sa Rialachán seo maidir le measúnú sábháilteachta, maidir leis an gcomhad faisnéise táirge agus maidir le fógra a thabhairt, fiú má comhlíonadh oibleagáidí dá samhail i gcríoch cheana faoi Threoir 76/768/CEE.

(69)

Ba cheart Treoir 76/768/CEE a aisghairm. Mar sin féin, chun cóireáil iomchuí leighis a áirithiú i gcás deacrachtaí agus chun faireachas ar an margadh a áirithiú, ba cheart do na húdaráis inniúla an fhaisnéis a fhaightear de bhun Airteagal 7(3) agus Airteagal 7a(4) de Threoir 76/768/CEE maidir le táirgí cosmaideacha a choinneáil ar feadh tréimhse áirithe ama agus ba cheart go mbeadh an fhaisnéis arna coinneáil ag an duine freagrach ar fáil ar feadh na tréimhse céanna ama.

(70)

Níor cheart go ndéanfadh an Rialachán seo dochar d'oibleagáidí na mBallstát a bhaineann leis na teorainneacha ama chun na Treoracha atá leagtha amach i gCuid B d'Iarscríbhinn IX a thrasuí sa dlí náisiúnta.

(71)

Ós rud é nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an margadh inmheánach agus ardleibhéal cosanta do shláinte an duine a bhaint amach trína chur faoi deara go gcomhlíonann táirgí cosmaideacha na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr fhairsinge na gníomhaíochta, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

RAON FEIDHME, SAINMHÍNITHE

Airteagal 1

Raon feidhme agus cuspóir

Leis an Rialachán seo, bunaítear rialacha atá le comhlíonadh maidir le gach aon táirge cosmaideach a chuirtear ar fáil ar an margadh, chun feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh agus leibhéal ard cosanta do shláinte an duine a áirithiú.

Airteagal 2

Sainmhínithe

1.   Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn ‘táirge cosmaideach’ aon substaint nó aon mheascán atá beartaithe lena chur i dteagmháil le codanna seachtracha de chorp an duine (eipideirm, córas gruaige, ingne, liopaí agus baill sheachtracha giniúna) nó leis na fiacla agus le seicní múcasacha an bhéalchuais, agus é mar aidhm leis sin, go heisiach nó go formhór, iad a ghlanadh, iad a chumhrú, a gcuma a athrú, iad a choimeád faoi dhea-bhail nó bolaithe coirp a cheartú:

(b)

ciallaíonn ‘substaint’ dúil cheimiceach agus a comhdhúile atá ina staid nádúrtha nó a fhaightear mar thoradh ar aon phróiseas monaraíochta, lena n-áirítear aon bhreiseán is gá chun a cobhsaíocht a chaomhnú nó aon eisíontas a dhíorthaíonn ón bpróiseas a úsáidtear, ach gan aon tuaslagóir a áireamh a fhéadfar a scaradh amach gan difear a dhéanamh do chobhsaíocht na substainte nó gan athrú a dhéanamh ar a comhdhéanamh;

(c)

ciallaíonn ‘meascán’ meascán nó tuaslagán atá comhdhéanta de dhá shubstaint nó níos mó;

(d)

ciallaíonn ‘monaróir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach a mhonaraíonn táirge cosmaideach nó a chuireann táirge cosmaideach á dhearadh nó á mhonarú, agus a mhargaíonn an táirge cosmaideach sin faoina ainm nó faoina thrádmharc;

(e)

ciallaíonn ‘dáileoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach sa slabhra soláthair, seachas an monaróir nó an t-allmhaireoir, a chuireann táirge cosmaideach ar fáil ar mhargadh an Chomhphobail;

(f)

ciallaíonn ‘úsáideoir deiridh’ tomhaltóir nó gairmí a úsáideann an táirge cosmaideach;

(g)

ciallaíonn ‘cur ar fáil ar an margadh’ aon soláthar táirge chosmaidigh lena dháileadh, lena thomhailt nó lena úsáid ar mhargadh an Chomhphobail le linn gníomhaíochta tráchtála, ar íocaíocht nó saor in aisce;

(h)

ciallaíonn ‘cur ar an margadh’ táirge cosmaideach a chur ar fáil ar mhargadh an Chomhphobail den chéad uair;

(i)

ciallaíonn ‘allmhaireoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe sa Chomhphobal agus a chuireann táirge cosmaideach ó thríú tír ar mhargadh an Chomhphobail;

(j)

ciallaíonn ‘caighdeán comhchuibhithe’ caighdeán arna ghlacadh ag ceann de na comhlachtaí caighdeánaithe Eorpacha atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 98/34/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meitheamh 1998 lena leagtar síos nós imeachta maidir le soláthar faisnéise i réimse na gcaighdeán agus na rialachán teicniúil agus rialacha maidir le seirbhísí na sochaí faisnéise (13) ar bhonn iarrata arna déanamh ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 6 den Treoir sin;

(k)

ciallaíonn ‘nanábhar’ ábhar atá dothuaslagtha nó bith-dhianseasmhach agus a mhonaraítear d'aon ghnó, ar ábhar é ag a bhfuil toise seachtrach amháin nó níos mó, nó struchtúr inmheánach, ar scála ó 1nm go 100 nm;

(l)

ciallaíonn ‘leasaithigh’ substaintí atá beartaithe go heisiach nó go formhór chun bac a chur ar fhorbairt miocrorgánach sa táirge cosmaideach;

(m)

ciallaíonn ‘datháin’ substaintí atá beartaithe go heisiach nó go formhór chun an táirge cosmaideach, an corp ina iomláine nó codanna áirithe den chorp a dhathú trí sholas infheicthe a ionsú nó a fhrithchaitheamh; de bhreis air sin, measfar gur datháin iad réamhtheachtaithe na ndathán gruaige ocsaídiúcháin;

(n)

ciallaíonn ‘scagairí ultraivialaite’ substaintí atá beartaithe go heisiach nó go formhór chun an craiceann a chosaint ar radaíocht ultraivialait áirithe trí radaíocht ultraivialait a ionsú, a fhrithchaitheamh nó a scaipeadh;

(o)

ciallaíonn ‘iarmhairt neamh-inmhianaithe’ frithghníomh díobhálach do shláinte an duine atá inchurtha i leith gnáthúsáide nó úsáide measartha intuartha táirge chosmaidigh;

(p)

ciallaíonn ‘iarmhairt thromchúiseach neamh-inmhianaithe’ iarmhairt neamh-inmhianaithe as a leanann éagumas feidhme sealadach nó buan, míchumas, ospidéalú, éanormalachtaí ó bhroinn nó baol láithreach báis nó bás;

(q)

ciallaíonn ‘tarraingt siar’ aon bheart a bhfuil sé d'aidhm aige cosc a chur le táirge cosmaideach sa slabhra soláthair a chur ar fáil ar an margadh;

(r)

ciallaíonn ‘aisghlaoch’ aon bheart a bhfuil sé d'aidhm aige táirge cosmaideach a cuireadh ar fáil cheana féin don úsáideoir deiridh a fháil ar ais.

(s)

ciallaíonn ‘creat-fhoirmiú’ foirmiú trína liostaítear catagóir nó feidhm comhábhar agus a dtiúchan uasta sa táirge cosmaideach nó trína dtugtar faisnéis ábhartha chainníochtúil agus cháilíochtúil aon uair nach gcumhdaítear táirge cosmaideach, nó nach gcumhdaítear ach go páirteach é, le foirmiú den sórt sin. Soláthróidh an Coimisiún tásca i ndáil le bunú an chreat-fhoirmithe agus oiriúnóidh sé iad go tráthrialta do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíoch.

2.   Chun críocha phointe (a) de mhír 1, ní mheasfar gur táirge cosmaideach é substaint nó meascán a bheartaítear a ionghabháil, a ionanálú, a instealladh nó a ionchlannú i gcorp an duine.

3.   I bhfianaise na sainmhínithe éagsúla ar nanábhair atá foilsithe ag comhlachtaí éagsúla agus na bhforbairtí teicniúla agus eolaíocha a dhéantar go síoraí i réimse na nanaiteicneolaíochtaí, déanfaidh an Coimisiún pointe (k) de mhír 1 a choigeartú agus a oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíoch, agus do shainmhínithe a chomhaontófar ar leibhéal idirnáisiúnta ina dhiaidh seo. Maidir leis an mbeart sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar é i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

CAIBIDIL II

SÁBHÁILTEACHT, FREAGRACHT, SAORGHLUAISEACHT

Airteagal 3

Sábháilteacht

Beidh táirge cosmaideach a chuirtear ar fáil ar an margadh sábháilte do shláinte an duine nuair a bhaintear úsáid as faoi ghnáthdhálaí úsáide nó faoi dhálaí úsáide atá measartha intuartha, agus aird á tabhairt, go háirithe, ar na nithe seo a leanas:

(a)

cur i láthair lena n-áirítear comhlíonadh Threoir 87/357/CEE;

(b)

lipéadú;

(c)

treoracha úsáide agus diúscartha;

(d)

aon tásc eile nó aon fhaisnéis eile arna sholáthar nó arna soláthar ag an duine freagrach a shainmhínítear in Airteagal 4.

Ní hionann rabhaidh a thabhairt agus a rá go mbeidh daoine a shainmhínítear in Airteagal 2 agus in Airteagal 4 díolmhaithe ó chomhlíonadh na gceanglas eile atá leagtha síos sa Rialachán seo.

Airteagal 4

Duine freagrach

1.   Ní chuirfear ar an margadh ach táirgí cosmaideacha a bhfuil duine dlítheanach nó nádúrtha ainmnithe laistigh den Chomhphobal mar ‘duine freagrach’ ina leith.

2.   Maidir le gach táirge cosmaideach a chuirtear ar an margadh, áiritheoidh an duine freagrach go gcomhlíontar na hoibleagáidí ábhartha atá leagtha amach sa Rialachán seo.

3.   Maidir le táirge cosmaideach a mhonaraítear laistigh den Chomhphobal, agus nach ndéantar é a onnmhairiú agus a allmhairiú ar ais isteach sa Chomhphobal ina dhiaidh sin, is é an monaróir atá bunaithe laistigh den Chomhphobal an duine freagrach.

Féadfaidh an monaróir, trí shainordú i scríbhinn, duine atá bunaithe laistigh den Chomhphobal a ainmniú mar an duine freagrach agus glacfaidh an duine sin i scríbhinn leis an ainmniúchán.

4.   Más rud é, i gcás táirge chosmaidigh a mhonaraítear laistigh den Chomhphobal, agus nach ndéantar é a onnmhairiú agus a allmhairiú ar ais isteach sa Chomhphobal ina dhiaidh sin, go bhfuil an monaróir bunaithe lasmuigh den Chomhphobal, ainmneoidh sé, trí shainordú i scríbhinn, duine atá bunaithe laistigh den Chomhphobal mar an duine freagrach agus glacfaidh an duine sin i scríbhinn leis an ainmniúchán.

5.   I gcás gach táirge chosmaidigh a allmhairítear, is é gach allmhaireoir faoi leith an duine freagrach i leith an táirge chosmaidigh shonraigh a chuireann sé ar an margadh.

Féadfaidh an t-allmhaireoir, trí shainordú i scríbhinn, duine atá bunaithe laistigh den Chomhphobal a ainmniú mar an duine freagrach agus glacfaidh an duine sin i scríbhinn leis an ainmniúchán.

6.   Is é an dáileoir an duine freagrach i gcás ina gcuireann sé táirge cosmaideach ar an margadh faoina ainm nó faoina thrádmharc nó i gcás ina ndéanann sé táirge a cuireadh ar an margadh cheana féin a mhodhnú i slí ina bhféadfaí difear a dhéanamh do na ceanglais is infheidhme.

Maidir le haistriú faisnéise a bhaineann le táirge cosmaideach a cuireadh ar an margadh cheana féin, ní mheasfar gurb ionann an t-aistriúchán agus modhnú ar an táirge sin de chineál a dhéanfadh difear do chomhlíonadh na gceanglas infheidhme den Rialachán seo.

Airteagal 5

Oibleagáidí an duine fhreagraigh

1.   Áiritheoidh daoine freagracha go ndéanfar Airteagail 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Airteagal 19(1), (2) agus (5), chomh maith le hAirteagail 20, 21, 23 agus 24, a chomhlíonadh.

2.   Déanfaidh daoine freagracha a mheasann, nó ag a bhfuil cúis chun a chreidiúint, nach gcomhlíonann táirge cosmaideach atá curtha ar an margadh acu an Rialachán seo, na bearta ceartaitheacha riachtanacha a ghlacadh láithreach chun a chur faoi deara go gcomhlíonann an táirge sin an Rialachán seo, chun é a tharraingt siar nó chun é a aisghlaoch, de réir mar is iomchuí.

Ina theannta sin, i gcás ina bhfuil riosca do shláinte an duine i gceist leis an táirge cosmaideach, cuirfidh daoine freagracha an méid sin in iúl láithreach d'údaráis inniúla náisiúnta na mBallstát inar chuir siad an táirge ar fáil agus d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an comhad faisnéise táirge sorochtana agus, go háirithe, tabharfaidh siad mionsonraí faoin neamhchomhlíonadh agus faoi na bearta ceartaitheacha a glacadh.

3.   Comhoibreoidh daoine freagracha leis na húdaráis sin, arna iarraidh sin ag na húdaráis sin, i ndáil le haon ghníomh chun deireadh a chur leis na rioscaí a bhaineann le táirgí cosmaideacha atá curtha ar fáil ar an margadh acu a dhíchur. Go háirithe, déanfaidh daoine freagracha, de thoradh iarrata réasúnaithe ó údarás inniúil náisiúnta, an fhaisnéis agus an doiciméadacht ar fad is gá chun comhlíonadh a léiriú maidir le gnéithe sonracha den táirge a sholáthar don údarás sin i dteanga atá sothuigthe dó.

Airteagal 6

Oibleagáidí dáileoirí

1.   I gcomhthéacs a ngníomhaíochtaí, agus táirge cosmaideach á chur ar fáil ar an margadh, gníomhóidh dáileoirí le cúram cuí i ndáil leis na ceanglais is infheidhme.

2.   Sula gcuirfidh dáileoirí táirge cosmaideach ar fáil ar an margadh, fíoróidh siad na nithe seo a leanas:

gurb ann don fhaisnéis lipéadaithe dá bhforáiltear in Airteagal 19(1)(a), (e) agus (g) agus in Airteagal 19(3) agus (4),

go bhfuil na ceanglais teanga dá bhforáiltear in Airteagal 19(5) arna gcomhlíonadh,

maidir leis an dáta íosmharthanachta a shonraítear, i gcás é a bheith infheidhme faoi Airteagal 19(1), nach bhfuil an dáta sin caite.

3.   I gcás ina measann dáileoirí nó go bhfuil cúis acu chun a chreidiúint:

nach gcomhlíonann táirge cosmaideach na ceanglais a leagtar síos sa Rialachán seo, ní chuirfidh siad an táirge ar fáil ar an margadh go dtí go gcuirtear faoi deara go gcomhlíonann sé na ceanglais infheidhme,

nach gcomhlíonann táirge cosmaideach atá curtha ar fáil ar an margadh acu an Rialachán seo, áiritheoidh siad go ndéanfar na bearta ceartaitheacha riachtanacha a ghlacadh chun a chur faoi deara go gcomhlíonann an táirge sin an Rialachán seo, chun é a tharraingt siar nó chun é a aisghlaoch, de réir mar is iomchuí.

Ina theannta sin, i gcás ina bhfuil riosca do shláinte an duine i gceist leis an táirge cosmaideach, cuirfidh na dáileoirí an méid sin in iúl láithreach don duine freagrach agus d'údaráis inniúla náisiúnta na mBallstát inar chuir siad an táirge ar fáil agus, go háirithe, tabharfaidh siad mionsonraí faoin neamhchomhlíonadh agus faoi na bearta ceartaitheacha a glacadh.

4.   Áiritheoidh dáileoirí, fad atá táirge faoina bhfreagracht, nach gcuirfidh dálaí stórála ná iompair an táirge comhlíonadh na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán seo i gcontúirt.

5.   Comhoibreoidh dáileoirí leis na húdaráis inniúla, arna iarraidh sin ag na húdaráis sin, i ndáil le haon ghníomh chun deireadh a chur leis na rioscaí a bhaineann le táirgí atá curtha ar fáil ar an margadh acu. Go háirithe, déanfaidh dáileoirí, de thoradh iarrata réasúnaithe ó údarás inniúil náisiúnta, an fhaisnéis agus an doiciméadacht ar fad is gá chun comhlíonadh a léiriú maidir leis na ceanglais atá liostaithe faoi mhír 2 a sholáthar don údarás sin i dteanga atá sothuigthe dó.

Airteagal 7

Sainaithint laistigh den slabhra soláthair

Tar éis iarraidh a fháil ó údarás inniúil:

sainaithneoidh daoine freagracha na dáileoirí dá soláthraíonn siad an táirge cosmaideach

sainaithneoidh an dáileoir an dáileoir nó an duine freagrach ónar soláthraíodh an táirge cosmaideach agus na dáileoirí dár soláthraíodh an táirge cosmaideach.

Beidh feidhm ag an oibleagáid seo ar feadh tréimhse trí bliana tar éis an dáta a cuireadh an bhaisc den táirge cosmaideach ar fáil don dáileoir.

Airteagal 8

Dea-chleachtas monaraíochta

1.   Comhlíonfaidh monarú táirgí cosmaideacha dea-chleachtas monaraíochta d'fhonn cuspóirí Airteagal 1 a áirithiú.

2.   Glacfar leis go bhfuiltear ag comhlíonadh an dea-chleachtais monaraíochta i gcás ina bhfuil an monarú i gcomhréir leis na caighdeáin chomhchuibhithe ábhartha, a bhfuil a gcuid tagairtí foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 9

Saorghluaiseacht

Maidir le táirgí cosmaideacha a chomhlíonann ceanglais an Rialacháin seo a chur ar fáil ar an margadh, ní dhéanfaidh na Ballstáit an cur ar fáil sin a dhiúltú, a thoirmeasc nó a shrianadh ar chúiseanna a bhaineann leis na ceanglais atá leagtha síos sa Rialachán seo.

CAIBIDIL III

MEASÚNÚ SÁBHÁILTEACHTA, COMHAD FAISNÉISE TÁIRGE, FÓGRA

Airteagal 10

Measúnú sábháilteachta

1.   Chun a thaispeáint go gcomhlíonann táirge cosmaideach Airteagal 3, áiritheoidh an duine freagrach, sula gcuirtear táirge cosmaideach ar an margadh, go ndearnadh measúnú sábháilteachta ar an táirge cosmaideach ar bhonn na faisnéise ábhartha agus go ndéanfar tuarascáil ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh a chur ar bun i gcomhréir le hIarscríbhinn I.

Áiritheoidh an duine freagrach na nithe seo a leanas:

(a)

go ndéantar úsáid bheartaithe an táirge chosmaidigh agus an méid a mheastar a bheifear faoi lé shistéimeach na gcomhábhar ar leithligh i bhfoirmiú deiridh a chur san áireamh sa mheasúnú sábháilteachta;

(b)

go n-úsáidtear cur chuige atá bunaithe ar thromachar na fianaise sa mheasúnú sábháilteachta chun athbhreithniú a dhéanamh ar shonraí ó na foinsí ar fad atá ann;

(c)

go gcoimeádtar an tuarascáil ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh cothrom le dáta i bhfianaise faisnéise ábhartha breise a chruthófar tar éis an táirge a chur ar an margadh.

Beidh feidhm ag an gcéad fhomhír freisin maidir le táirgí cosmaideacha a mbeidh fógra tugtha ina leith faoi Threoir 76/768/CEE.

Déanfaidh an Coimisiún, i ndlúthchomhar leis na geallsealbhóirí go léir, treoirlínte cuí a ghlacadh chun a chumasú do ghnóthais, go háirithe fiontair bheaga agus mheánmhéide, na ceanglais atá leagtha síos in Iarscríbhinn I a chomhlíonadh. Glacfar na treoirlínte sin i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 32(2).

2.   Is é an duine a dhéanfaidh an measúnú ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh, mar atá leagtha amach i gCuid B d'Iarscríbhinn I, ná duine ag a bhfuil dioplóma nó fianaise eile ar cháilíochtaí foirmiúla arna mbronnadh tar éis cúrsa staidéir ollscoile, idir staidéar teoiriciúil agus staidéar praiticiúil, i gcógaisíocht, i dtocsaineolaíocht, i leigheas nó i ndisciplín chomhchosúil, nó cúrsa atá aitheanta mar chúrsa coibhéiseach ag Ballstát, a chríochnú.

3.   Maidir le staidéir shábháilteachta neamhchliniciúla dá dtagraítear sa mheasúnú sábháilteachta i gcomhréir le mír 1 agus a rinneadh tar éis an 30 Meitheamh 1988 chun sábháilteacht táirge chosmaidigh a mheasúnú, comhlíonfaidh siad reachtaíocht Chomhphobail maidir le prionsabail dea-chleachtais saotharlainne, mar ab infheidhme tráth déanta an staidéir, nó comhlíonfaidh siad caighdeáin idirnáisiúnta eile atá aitheanta ag an gCoimisiún nó ag an ECHA mar chaighdeáin choibhéiseacha.

Airteagal 11

Comhad faisnéise táirge

1.   Nuair a chuirtear táirge cosmaideach ar an margadh, coinneoidh an duine freagrach comhad faisnéise táirge dó. Coinneofar an comhad faisnéise táirge ar feadh tréimhse deich mbliana tar éis an dáta a cuireadh an bhaisc dheireanach den táirge cosmaideach ar an margadh.

2.   Beidh an fhaisnéis agus na sonraí seo a leanas sa chomhad faisnéise táirge agus tabharfar cothrom le dáta iad de réir mar is gá:

(a)

tuairisc ar an táirge cosmaideach lena gcumasaítear an comhad faisnéise táirge a chur go soiléir i mbaint leis an táirge cosmaideach;

(b)

an tuarascáil ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh dá dtagraítear in Airteagal 10(1);

(c)

tuairisc ar an modh monaraíochta agus ráiteas maidir le comhlíonadh an dea-chleachtais monaraíochta dá dtagraítear in Airteagal 8;

(d)

i gcás údar maith a bheith ann, de bharr chineál nó éifeacht an táirge chosmaidigh, cruthúnas ar an éifeacht a mhaítear maidir leis an táirge cosmaideach;

(e)

sonraí maidir le haon tástáil ar ainmhithe a rinne an monaróir, a ghníomhairí nó a sholáthróirí agus a bhaineann le forbairt an táirge chosmaidigh nó a chomhábhar, nó le measúnú ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh nó a chomhábhar, lena n-áirítear aon tástáil a rinneadh ar ainmhithe chun ceanglais reachtacha nó ceanglais rialála tríú tíortha a chomhlíonadh.

3.   Cuirfidh an duine freagrach an comhad faisnéise táirge ar fáil d'údarás inniúil an Bhallstáit ina gcoinnítear an comhad agus beidh an comhad sin ar fáil go héasca i bhformáid leictreonach nó i bhformáid eile ag a sheoladh de réir mar a thaispeántar ar an lipéad.

Beidh an fhaisnéis atá sa chomhad faisnéise táirge ar fáil i dteanga atá sothuigthe ag údaráis inniúla an Bhallstáit.

4.   Beidh feidhm ag na ceanglais a leagtar amach i bhfomhír 1 go fomhír 3 den Airteagal seo maidir le táirgí cosmaideacha a bhfuil fógra tugtha ina leith faoi Threoir 76/768/CEE freisin.

Airteagal 12

Sampláil agus anailísiú

1.   Déanfar sampláil agus anailísiú ar tháirgí cosmaideacha i slí iontaofa agus in-atáirgthe.

2.   Cheal aon reachtaíochta Comhphobail infheidhme, glacfar leis go bhfuil iontaofacht agus in-atáirgtheacht ann más rud é, maidir leis an modh a úsáidtear, go bhfuil sé i gcomhréir leis na caighdeáin chomhchuibhithe ábhartha, a bhfuil a gcuid tagairtí foilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 13

Fógra a thabhairt

1.   Sula gcuirfear an táirge cosmaideach ar an margadh, cuirfidh an duine freagrach an fhaisnéis seo a leanas faoi bhráid an Choimisiúin trí mheán leictreonach:

(a)

catagóir an táirge chosmaidigh agus a ainm nó a ainmneacha, rud a chumasófar é a shainaithint go sonrach;

(b)

ainm agus seoladh an duine fhreagraigh ag a gcuirtear an comhad faisnéise táirge ar fáil go héasca;

(c)

an tír thionscnaimh i gcás allmhaire;

(d)

an Ballstát ina gcuirfear an táirge cosmaideach ar an margadh;

(e)

na mionsonraí teagmhála do phearsa chorpartha lena ndéanfar teagmháil i gcás inar gá déanamh amhlaidh;

(f)

substaintí atá sa táirge i bhfoirm nanábhar agus:

(i)

céannacht na substaintí sin lena n-áirítear an t-ainm ceimiceach (IUPAC) agus tuairisceoirí eile mar atá sonraithe i bpointe 2 den Bhrollach a ghabhann le hIarscríbhinn II go hIarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán seo;

(ii)

na dálaí atá measartha intuartha maidir le teacht faoi lé na substaintí sin;

(g)

ainm agus uimhir an Chemicals Abstracts Service (CAS) nó an uimhir CE le haghaidh substaintí a aicmítear mar shubstaintí carcanaigineacha, mar shubstaintí só-ghineacha nó mar shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh (CMR), ar substaintí iad de chuid chatagóir 1A nó chatagóir 1B, faoi Chuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008;

(h)

an creat-fhoirmiú lena gceadaítear cóireáil phras agus iomchuí leighis i gcás deacrachtaí.

Beidh feidhm ag an gcéad fhomhír freisin maidir le táirgí cosmaideacha a dtugtar fógra ina leith faoi Threoir 76/768/CEE freisin.

2.   Nuair a chuirtear an táirge cosmaideach ar an margadh, déanfaidh an duine freagrach fógra a thabhairt don Choimisiún maidir leis an lipéadú bunaidh agus, i gcás ina bhfuil sé measartha inléite, tabharfar grianghraf den phacáistíocht chomhfhreagrach.

3.   Amhail ón 11 Iúil 2013, aon dáileoir a chuirfidh táirge cosmaideach ar fáil i mBallstát, ar táirge é atá curtha ar an margadh cheana i mBallstát eile, agus a dhéanfaidh, ar a thionscnamh féin, aon eilimint de lipéadú an táirge sin a aistriú chun an dlí náisiúnta a chomhlíonadh, déanfaidh an dáileoir sin an fhaisnéis seo a leanas a chur faoi bhráid an Choimisiúin trí mheán leictreonach:

(a)

catagóir an táirge chosmaidigh, ainm an táirge sin sa Bhallstát seolta agus ainm an táirge sin sa Bhallstát ina gcuirtear ar fáil é, rud a chumasóidh é a shainaithint go sonrach;

(b)

an Ballstát ina gcuirtear an táirge cosmaideach ar fáil;

(c)

a ainm agus a sheoladh féin;

(d)

ainm agus seoladh an duine fhreagraigh ag a gcuirfear an comhad faisnéise táirge ar fáil go héasca.

4.   I gcás ina mbeifear tar éis táirge cosmaideach a chur ar an margadh roimh 11 Iúil 2013 ach nach gcuirtear é ar an margadh a thuilleadh amhail ón dáta sin, agus i gcás ina dtabharfaidh dáileoir an táirge sin isteach i mBallstát tar éis an dáta sin, déanfaidh an dáileoir sin na nithe seo a leanas a chur in iúl don duine freagrach:

(a)

catagóir an táirge chosmaidigh, ainm an táirge sin sa Bhallstát seolta agus ainm an táirge sin sa Bhallstát ina gcuirtear ar fáil é, le go bhféadfar é a shainaithint go sonrach;

(b)

an Ballstát ina gcuirtear an táirge cosmaideach ar fáil;

(c)

a ainm agus a sheoladh féin.

Ar bhonn an méid sin a chur in iúl, déanfaidh an duine freagrach an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a chur faoi bhráid an Choimisiúin trí mheán leictreonach, i gcás nár tugadh fógraí de réir Airteagal 7(3) agus Airteagal 7a(4) de Threoir 76/768/CEE sa Bhallstát ina gcuirtear an táirge cosmaideach ar fáil.

5.   Déanfaidh an Coimisiún, gan mhoill, an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (a) go pointe (g) de mhír 1, agus i mír 2 agus mír 3 a chur ar fáil go leictreonach do gach údarás inniúil.

Ní fhéadfaidh údaráis inniúla an fhaisnéis sin a úsáid ach amháin ar mhaithe le faireachas ar an margadh, anailísiú margaidh, meastóireacht agus faisnéis tomhaltóra i gcomhthéacs Airteagal 25, Airteagal 26 agus Airteagal 27.

6.   Déanfaidh an Coimisiún, gan mhoill, an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1, i mír 2 agus i mír 3 a chur ar fáil go leictreonach do lárionaid nimhe nó do chomhlachtaí comhchosúla, má tá lárionaid nó comhlachtaí den sórt sin bunaithe ag na Ballstáit

Ní fhéadfaidh na comhlachtaí sin an fhaisnéis sin a úsáid ach amháin chun críocha cóireála leighis.

7.   I gcás ina dtagann athrú ar aon chuid den fhaisnéis atá leagtha amach i mír 1, i mír 3 agus i mír 4, déanfaidh an duine freagrach nó an dáileoir faisnéis nuashonraithe a sholáthar gan mhoill.

8.   Féadfaidh an Coimisiún, agus dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch agus riachtanais shonracha a bhaineann le faireachas ar an margadh á gcur san áireamh, mír 1 go mír 7 a leasú trí cheanglais a chur leo.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

CAIBIDIL IV

SRIANTA MAIDIR LE SUBSTAINTÍ ÁIRITHE

Airteagal 14

Srianta maidir le substaintí áirithe atá liostaithe sna hIarscríbhinní

1.   Gan dochar d'Airteagal 3, ní bheidh aon cheann de na nithe seo a leanas i dtáirgí cosmaideacha:

(a)

substaintí toirmiscthe

substaintí toirmiscthe atá liostaithe in Iarscríbhinn II;

(b)

substaintí srianta

substaintí srianta nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na srianta atá leagtha síos in Iarscríbhinn III;

(c)

datháin

(i)

datháin seachas na cinn sin atá liostaithe in Iarscríbhinn IV agus datháin atá liostaithe ansin ach nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin, cé is moite de na táirgí dathúcháin gruaige dá dtagraítear i mír 2;

(ii)

gan dochar do phointe (b), do phointe (d)(i) agus do phointe (e)(i), substaintí atá liostaithe in Iarscríbhinn IV ach nach bhfuil beartaithe lena n-úsáid mar dhatháin, agus nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin.

(d)

leasaithigh

(i)

leasaithigh seachas na cinn sin atá liostaithe in Iarscríbhinn V agus leasaithigh atá liostaithe ansin ach nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin;

(ii)

gan dochar do phointe (b), do phointe (c)(i) agus do phointe (e)(i), substaintí atá liostaithe in Iarscríbhinn V ach nach bhfuil beartaithe lena n-úsáid mar leasaithigh, agus nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin;

(e)

Scagairí ultraivialaite

(i)

scagairí ultraivialaite seachas na cinn sin atá liostaithe in Iarscríbhinn VI agus scagairí ultraivialaite atá liostaithe ansin ach nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin;

(ii)

gan dochar do phointe (b), do phointe (c)(i) agus do phointe (d)(i), substaintí atá liostaithe in Iarscríbhinn VI ach nach bhfuil beartaithe lena n-úsáid mar scagairí ultraivialaite, agus nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin.

2.   Faoi réir cinnidh ón gCoimisiún chun raon feidhme Iarscríbhinn IV a leathnú chuig táirgí dathúcháin gruaige, ní bheidh datháin atá beartaithe chun an ghruaig a dhathú sna táirgí sin, seachas na datháin sin atá liostaithe in Iarscríbhinn IV agus datháin atá beartaithe chun an ghruaig a dhathú agus atá liostáilte san Iarscríbhinn ach nach n-úsáidtear i gcomhréir leis na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin.

Maidir leis an gcinneadh ón gCoimisiún dá dtagraítear sa chéad fhomhír, ar cinneadh é atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar é i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

Airteagal 15

Substaintí a aicmítear mar shubstaintí CMR

1.   Toirmiscfear substaintí atá aicmithe mar shubstaintí CMR, ar substaintí iad de chuid chatagóir 2, faoi Chuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, a úsáid i dtáirgí cosmaideacha. Mar sin féin, féadfar substaint atá aicmithe i gcatagóir 2 a úsáid i dtáirgí cosmaideacha i gcás ina ndearna CEST meastóireacht ar an tsubstaint agus gur cinneadh go bhfuil sé sábháilte lena úsáid i dtáirgí cosmaideacha. Chun na gcríoch sin, glacfaidh an Coimisiún na bearta is gá i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3) den Rialachán seo.

2.   Toirmiscfear substaintí atá aicmithe mar shubstaintí CMR, ar substaintí iad de chuid chatagóir 1A nó chatagóir 1B, faoi Chuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, a úsáid i dtáirgí cosmaideacha.

Mar sin féin, féadfar substaintí den sórt sin a úsáid i dtáirgí cosmaideacha ar mhodh eisceachta más rud é, i ndiaidh iad a aicmiú mar shubstaintí CMR de chuid chatagóir 1A agus chatagóir 1B faoi Chuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, go bhfuil na coinníollacha seo a leanas go léir arna gcomhlíonadh:

(a)

go gcomhlíonann siad na ceanglais maidir le sábháilteacht bia mar a shainmhínítear iad i Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta maidir le nithe a bhaineann le sábhailteachta bia (14);

(b)

nach bhfuil aon substaintí malartacha oiriúnacha ar fáil, de réir anailíse ar na substaintí malartacha;

(c)

go ndéantar an t-iarratas ar úsáid ar leith le haghaidh na catagóire táirgí, ar úsáid í arb eol ina leith an méid a bheifear faoi lé an táirge; agus

(d)

go bhfuil meastóireacht déanta orthu ag an CEST agus gur chinn an CEST go bhfuil siad sábháilte lena n-úsáid i dtáirgí cosmaideacha, go háirithe i bhfianaise an mhéid a bheifear faoi lé na dtáirgí sin agus an méid foriomlán atáthar faoi lé amhlaidh ó fhoinsí eile á chur san áireamh, agus aird ar leith á tabhairt ar ghrúpaí soghonta den daonra.

Déanfar lipéadú sonrach lena seachnófar mí-úsáid an táirge chosmaidigh a sholáthar i gcomhréir le hAirteagal 3 den Rialachán seo, agus déanfar na rioscaí féideartha a bhaineann le substaint ghuaiseach a bheith sa táirge agus na bealaí ina dtagtar faoina lé a chur san áireamh.

Chun an mhír seo a chur chun feidhme, déanfaidh an Coimisiún, laistigh de 15 mhí ón tráth a chuirtear na substaintí lena mbaineann isteach i gCuid 3 d'Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008, na hIarscríbhinní a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3) den Rialachán seo.

Ar mhórchúiseanna práinne, féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as an nós imeachta práinne dá dtagraítear in Airteagal 32(4) den Rialachán seo.

Tabharfaidh an Coimisiún sainordú do CEST athmheastóireacht a dhéanamh ar na substaintí sin a luaithe a thagann ábhar imní sábháilteachta chun cinn agus 5 bliana ar a dhéanaí tar éis iad a chur isteach in Iarscríbhinn III go hIarscríbhinn VI den Rialacháin seo, agus, ar a laghad, gach cúig bliana ina dhiaidh sin.

3.   Faoin 11 Eanáir 2012, áiritheoidh an Coimisiún go bhforbrófar treoir iomchuí chun a chumasú cur chuige comhchuibhithe a bheith ann maidir le meastacháin ar an méid foriomlán atáthar faoi lé substaintí a fhorbairt agus a úsáid le linn measúnú a dhéanamh ar úsáid shábháilte substaintí CMR. Déanfar an treoir sin a fhorbairt i gcomhairle le CEST, le ECHA, le EFSA agus le geallsealbhóirí ábhartha eile, agus úsáid á baint as an dea-chleachtas ábhartha, de réir mar is iomchuí.

4.   Nuair a bheidh critéir atá comhaontaithe ag an gComhphobal nó go hidirnáisiúnta ar fáil chun substaintí ag a bhfuil airíonna réabtha inchrínigh a shainaithint, nó ar an 11 Eanáir 2015, ar a dhéanaí, déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú ar an Rialachán seo maidir le substaintí ag a bhfuil airíonna réabtha inchrínigh.

Airteagal 16

Nanábhair

1.   Maidir le gach táirge cosmaideach ina bhfuil nanábhair, áiritheofar ardleibhéal cosanta do shláinte an duine.

2.   Níl feidhm ag forálacha an Airteagail seo maidir le nanábhair a úsáidtear mar dhatháin, scagairí ultraivialaite nó leasaithigh a rialáiltear faoi Airteagal 14, mura rud é go sonraítear amhlaidh go sainráite.

3.   De bhreis ar an bhfógra faoi Airteagal 13, déanfaidh an duine freagrach fógra faoi tháirgí cosmaideacha ina bhfuil nanábhair a thabhairt don Choimisiún trí mheán leictreonach sé mhí sula gcuirtear iad ar an margadh, ach amháin i gcás inar chuir an duine freagrach céanna ar an margadh iad cheana féin roimh an 11 Eanáir 2013.

Sa chás deireanach sin, de bhreis ar an bhfógra faoi Airteagal 13, déanfaidh an duine freagrach fógra faoi tháirgí cosmaideacha ina bhfuil nanábhair agus a cuireadh ar an margadh a thabhairt don Choimisiún trí mheán leictreonach idir an 11 Eanáir 2013 agus an 11 Iúil 2013.

Níl feidhm ag an chéad fhomhír ná ag an dara fomhír maidir le táirgí cosmaideacha ina bhfuil nanábhair a chomhlíonann na ceanglais atá leagtha amach in Iarscríbhinn III.

Beidh na nithe seo a leanas ar a laghad san fhaisnéis a chuirfear in iúl don Choimisiún:

(a)

céannacht an nanábhair lena n-áirítear a ainm ceimiceach (IUPAC) agus tuairisceoirí eile de réir mar atá sonraithe i bpointe 2 den Bhrollach a ghabhann le hIarscríbhinn II go hIarscríbhinn VI;

(b)

sonraíocht an nanábhair lena n-áirítear méid na gcáithníní, airíonna fisiceacha agus airíonna ceimiceacha;

(c)

meastachán ar an gcainníocht den nanábhair i dtáirgí cosmaideacha a bheartaítear a chur ar an margadh in aghaidh na bliana;

(d)

próifíl thocsaineolaíoch an nanábhair;

(e)

sonraí sábháilteachta an nanábhair ar sonraí iad a bhaineann leis an gcatagóir táirge chosmaidigh ina n-úsáidtear an nanábhar;

(f)

na dálaí ina mbeifear faoi lé an nanábhair ar dálaí iad atá measartha intuartha.

Féadfaidh an duine freagrach duine dlítheanach nó nádúrtha eile a ainmniú, trí shainordú i scríbhinn, chun fógra faoi nanábhair a thabhairt agus cuirfidh sé an méid sin in iúl don Choimisiún.

Soláthróidh an Coimisiún uimhir thagartha i ndáil le tíolacadh na próifíle tocsaineolaíche agus féadfar an uimhir sin a chur in ionad na faisnéise atá le cur in iúl faoi phointe (d).

4.   I gcás ina bhfuil ábhar imní ag an gCoimisiún maidir le sábháilteacht nanábhair, iarrfaidh an Coimisiún, gan mhoill, ar CEST a thuairim a thabhairt maidir le sábháilteacht an nanábhair sin i ndáil lena úsáid sna catagóirí ábhartha táirgí cosmaideacha agus sna dálaí measartha intuartha ina mbeifear faoina lé. Déanfaidh an Coimisiún an fhaisnéis sin a chur ar fáil go poiblí. Tabharfaidh CEST a thuairim laistigh de sé mhí i ndiaidh iarraidh an Choimisiúin a fháil. Má chinneann CEST go bhfuil aon sonraí riachtanacha in easnamh, iarrfaidh an Coimisiún ar an duine freagrach na sonraí sin a sholáthar laistigh de thréimhse réasúnach ama a chuirfear in iúl go sainráite agus nach bhfadófar. Tabharfaidh CEST a thuairim dheiridh laistigh de shé mhí i ndiaidh sonraí breise a bheith curtha faoina bhráid. Déanfar tuairim CEST a chur ar fáil don phobal.

5.   Féadfaidh an Coimisiún, aon tráth, an nós imeachta i mír 4 a agairt i gcás ina bhfuil aon ábhar imní aige maidir le sábháilteacht, mar shampla, de bharr faisnéise nua arna soláthar ag tríú páirtí.

6.   Agus tuairim an CEST á cur san áireamh, agus i gcás ina bhféadfadh riosca a bheith ann do shláinte an duine, lena n-áirítear nuair nach bhfuil dóthain sonraí ann, féadfaidh an Coimisiún Iarscríbhinn II agus Iarscríbhinn III a leasú.

7.   Féadfaidh an Coimisiún, agus dul chun cinn teicniúil agus eolaíoch á chur san áireamh, mír 3 a leasú trí cheanglais a chur léi.

8.   Maidir leis na bearta dá dtagraítear i mír 6 agus i mír 7, ar bearta iad atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

9.   Ar mhórchúiseanna práinne, féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 32(4).

10.   Cuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis seo a leanas ar fáil:

(a)

Faoin 11 Eanáir 2014, cuirfidh an Coimisiún catalóg ar fáil de na nanábhair go léir a úsáidtear i dtáirgí cosmaideacha a chuirtear ar an margadh, lena n-áirítear na cinn a úsáidtear mar dhatháin, scagairí ultravialaite agus leasaithigh i roinn ar leith, agus léireofar na catagóirí táirgí cosmaideacha agus na dálaí measartha intuartha ina mbeifear faoina lé. Déanfar an chatalóg sin a nuashonrú go tráthrialta ina dhiaidh sin agus cuirfear ar fáil don phobal é.

(b)

Cuirfidh an Coimisiún tuarascáil stádais bhliantúil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle, agus tabharfar faisnéis sa tuarascáil sin maidir le forbairtí ar úsáid nanábhar i dtáirgí cosmaideacha laistigh den Chomhphobal, lena n-áirítear na cinn a úsáidtear mar dhatháin, scagairí ultraivialaite agus leasaithigh i roinn ar leith. Déanfar an chéad tuarascáil a thíolacadh faoin 11 Iúil 2014. Sa tuarascáil nuashonrúcháin, déanfar achoimre, go háirithe, ar na nanábhair nua i gcatagóirí nua táirgí cosmaideacha, ar líon na bhfógraí a tugadh, ar an dul chun cinn atá déanta maidir le forbairt modhanna measnúnaithe a bhaineann go sonrach le nanábhair agus treoracha do mheasúnuithe sábháilteachta, agus ar fhaisnéis maidir le cláir chomhair idirnáisiúnta.

11.   Déanfaidh an Coimisiún na forálacha den Rialachán seo a bhaineann le nanábhair a athbhreithniú go tráthrialta i bhfianaise dul chun cinn eolaíoch agus, más gá, molfaidh sé leasuithe oiriúnacha ar na forálacha sin.

Rachfar i mbun an chéad athbhreithnithe faoin 11 Iúil 2018.

Airteagal 17

Rianta substaintí toirmiscthe

Maidir le láithreacht neamhbheartaithe cainníochta bige de shubstaint thoirmiscthe, ar láithreacht í a eascraíonn as eisíontais comhábhar nádúrtha nó sintéiseach, as an bpróiseas monaraíochta, as stóráil, as ascnamh ón bpacáistíocht agus atá dosheachanta go teicniúil i rith an dea-chleachtais monaraíochta, ceadófar í ar choinníoll go gcomhlíonann an láithreacht sin Airteagal 3.

CAIBIDIL V

TÁSTÁIL AR AINMHITHE

Airteagal 18

Tástáil ar ainmhithe

1.   Gan dochar do na hoibleagáidí ginearálta a éiríonn as Airteagal 3, toirmeascfar an méid seo a leanas:

(a)

táirgí cosmaideacha a chur ar an margadh más rud é, chun ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh, go raibh an foirmiú deiridh ina ábhar do thástáil ar ainmhithe inar úsáideadh modh seachas modh malartach tar éis an modh malartach sin a bheith bailíochtaithe agus glactha ar leibhéal an Chomhphobail, ag féachaint go cuí d'fhorbairt an bhailíochtaithe laistigh de ECFE;

(b)

táirgí cosmaideacha a chur ar an margadh, ar táirgí iad ina bhfuil comhábhair nó teaglamaí comhábhara, chun ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh, ina n-ábhar do thástáil ar ainmhithe inar úsáideadh modh seachas modh malartach tar éis an modh malartach sin a bheith bailíochtaithe agus glactha ar leibhéal an Chomhphobail, ag féachaint go cuí d'fhorbairt an bhailíochtaithe laistigh de ECFE;

(c)

táirgí cosmaideacha críochnaithe a thástáil ar ainmhithe laistigh den Chomhphobal chun ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh;

(d)

comhábhair nó teaglamaí comhábhar a thástáil ar ainmhithe laistigh den Chomhphobal chun ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh, tar éis an dáta nach mór tástálacha den sórt sin a ionadú le modh amháin nó níos mó de na modhanna malartacha bailíochtaithe atá liostaithe i Rialachán (CE) Uimh. 440/2008 ón gCoimisiún an 30 Bealtaine 2008 lena leagtar síos na modhanna tástála de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Clárú, Meastóireacht, Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) (15) nó in Iarscríbhinn VIII a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Tar éis dul i gcomhairle le CEST agus leis an Lárionad Eorpach um Bailíochtú Modhanna Malartacha (ECVAM) agus ag féachaint go cuí d'fhorbairt an bhailíochtaithe laistigh de ECFE, tá tráthchláir bunaithe ag an gCoimisiún chun na forálacha faoi phointe (a), faoi phointe (b) agus faoi phointe (d) de mhír 1, lena n-áirítear spriocdhátaí i gcomhair na tástálacha éagsúla a chéimniú amach, a chur chun feidhme. Cuireadh na tráthchláir ar fáil don phobal an 1 Deireadh Fómhair 2004 agus cuireadh iad chuig Parlaimint na hEorpa agus an gComhairle. Socraíodh an 11 Márta 2009 mar theorainn ama don tréimhse i gcomhair cur chun feidhme i ndáil le pointe (a), pointe (b) agus pointe (d) de mhír 1.

Maidir leis na tástálacha a bhaineann le tocsaineacht ildáileoige, tocsaineacht atáirgthe agus tocsainichinéitic, ar tástálacha iad nach bhfuil aon mhodh malartach á bhreithniú fós ina leith, beidh an 11 Márta 2013 mar theorainn ama don tréimhse i gcomhair chur chun feidhme mhír 1(a) agus (b).

Déanfaidh an Coimisiún staidéar ar na deacrachtaí teicniúla a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le comhlíonadh an choisc maidir le tástálacha, go háirithe na cinn a bhaineann le tocsaineacht ildáileoige, tocsaineacht atáirgthe agus tocsainichinéitic, nach bhfuil aon mhodh malartach á bhreithniú fós ina leith. Beidh faisnéis faoi thorthaí sealadacha agus faoi thorthaí críochnaitheacha na staidéar sin ina cuid de na tuarascálacha bliantúla arna dtíolacadh de bhun Airteagal 35.

Ar bhonn na dtuarascálacha bliantúla seo, d'fhéadfaí na tráthchláir a bhunaítear agus dá dtagraítear sa chéad fhomhír a oiriúnú suas go dtí an 11 Márta 2009 maidir leis an gcéad fhomhír agus féadfar iad a oiriúnú suas go dtí an 11 Márta 2013 maidir leis an dara fomhír agus tar éis dul i gcomhairle leis na heintitis dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

Déanfaidh an Coimisiún staidéar ar an dul chun cinn agus ar chomhlíonadh na spriocdhátaí agus ar na deacrachtaí teicniúla a d'fhéadfadh bheith ann maidir le comhlíonadh an choisc. Beidh faisnéis faoi thorthaí sealadacha agus faoi thorthaí críochnaitheacha staidéir an Choimisiúin ina cuid de na tuarascálacha bliantúla arna dtíolacadh de bhun Airteagal 35. I gcás ina gcinntear leis na staidéir seo, dhá bhliain ar a dhéanaí roimh dheireadh na tréimhse uasta dá dtagraítear sa dara fomhír, nach ndéanfar, ar chúiseanna teicniúla, tástáil amháin nó níos mó dá dtagraítear san fhomhír sin a fhorbairt agus a bhailíochtú roimh dheireadh na tréimhse dá dtagraítear ansin, tabharfaidh sé fógra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle agus cuirfidh sé togra reachtach chun cinn i gcomhréir le hAirteagal 251 den Chonradh.

Más rud é, in imthosca eisceachtúla, go dtagann ábhar imní tromchúiseach chun cinn maidir le sábháilteacht comhábhair chosmaidigh atá ann cheana féadfaidh Ballstát a iarraidh ar an gCoimisiún maolú a thabhairt ó mhír 1. Beidh meastóireacht ar an staid san áireamh san iarraidh sin agus tabharfar léiriú inti ar na bearta is gá. Ar an mbonn seo, féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le CEST agus trí chinneadh réasúnaithe, an maolú a údarú. Leis an údarú sin, leagfar síos na coinníollacha a bhaineann leis an maolú seo i dtéarmaí cuspóirí sonracha, ré agus tuairisciú na dtorthaí.

Ní thabharfar maolú ach amháin más rud é:

(a)

go bhfuil an comhábhar in úsáid go forleathan agus nach féidir comhábhar eile a dhéanfadh feidhm den saghas céanna a chur ina ionad;

(b)

go bhfuil cuí-réasúnú ann maidir leis an bhfadhb shonrach do shláinte an duine agus go bhfuil údar leis an ngá le tástáil a dhéanamh ar ainmhithe agus go bhfuil prótacal mionsonraithe taighde ann mar thacaíocht, agus é molta mar bhonn leis an meastóireacht.

Beidh an cinneadh maidir leis an údarú, maidir leis na coinníollacha a bhaineann leis agus an toradh críochnaitheach a bhaintear amach mar chuid den tuarascáil bhliantúil arna tíolacadh ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 35.

Maidir leis na bearta dá dtagraítear sa séú fomhír, agus atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

3.   Chun críocha an Airteagail seo agus Airteagal 20:

(a)

ciallaíonn ‘táirge cosmaideach críochnaithe’ an táirge cosmaideach ina fhoirmiú deiridh, mar a chuirtear é ar an margadh agus mar a chuirtear ar fáil é don úsáideoir deiridh, nó a fhréamhshamhail;

(b)

ciallaíonn ‘fréamhshamhail’ an chéad samhail nó an chéad dearadh nár táirgeadh i mbaisceanna, agus óna ndéantar an táirge cosmaideach críochnaithe a chóipeáil nó a fhorbairt go críochnaitheach.

CAIBIDIL VI

FAISNÉIS DO THOMHALTÓIRÍ

Airteagal 19

Lipéadú

1.   Gan dochar d'fhorálacha eile san Airteagal seo, ní chuirfear táirgí cosmaideacha ar fáil ar an margadh ach amháin i gcás ina bhfuil an fhaisnéis seo a leanas ar choimeádán agus ar phacáistíocht na dtáirgí cosmaideacha i litreoireacht atá doscriosta, soléite agus infheicthe:

(a)

ainm nó ainm cláraithe agus seoladh an duine fhreagraigh. Féadfar an fhaisnéis sin a ghiorrú a mhéid a chumasóidh an giorrúchán an duine sin agus a sheoladh a shainaithint. I gcás ina dtugtar níos mó ná seoladh amháin, déanfar an seoladh ag a ndéanann an duine freagrach an comhad faisnéise táirge a chur ar fáil go héasca a aibhsiú. Déanfar an tír thionscnaimh a shonrú i gcás táirgí cosmaideach allmhairithe;

(b)

an toilleadh ainmniúil tráth a phacáistithe, arna chur in iúl de réir meáchain nó toirte, seachas i gcás pacáistíochta ina bhfuil níos lú ná cúig ghram nó cúig mhillilítear, samplaí in aisce agus pacaí úsáide aon uaire; i gcás réamhphacáistí a dhíoltar de ghnáth mar líon áirithe míreanna, agus nach bhfuil tábhacht ag baint le mionsonraí meáchain nó toirte dóibh, ní gá an toilleadh a thabhairt ar choinníoll go dtaispeántar líon na míreanna ar an bpacáistíocht. Ní gá an fhaisnéis seo a thabhairt más féidir líon na míreanna a fheiceáil go héasca ón taobh amuigh nó más rud é nach ndíoltar an táirge ach ar bhonn leithleach de ghnáth;

(c)

an dáta ar go dtí é a leanfaidh an táirge cosmaideach, arna stóráil faoi dhálaí iomchuí, dá fheidhm tosaigh a chomhlíonadh agus, go háirithe, a bheidh sé fós i gcomhréir le hAirteagal 3 (‘dáta íosmharthanachta’).

Déanfar an tsiombail atá ar taispeáint i bpointe 3 d'Iarscríbhinn VII nó na focail: ‘is fearr an táirge seo a úsáid roimh dheireadh’ a chur roimh an dáta féin nó roimh na mionsonraí i dtaobh cén áit a luaitear an dáta ar an bpacáistíocht.

Déanfar an dáta íosmharthanachta a léiriú go soiléir agus is é a bheidh ann ná an mhí agus an bhliain nó an lá, an mhí agus an bhliain, san ord sin. Más gá, forlíonfar an fhaisnéis seo le léiriú ar na coinníollacha nach mór a shásamh chun an íosmharthanacht atá luaite a ráthú.

Ní bheidh an léiriú maidir leis an dáta íosmharthanachta éigeantach i gcomhair táirgí cosmaideacha ag a bhfuil íosmharthanacht atá níos mó ná 30 mí. I gcás táirgí den sórt sin, tabharfar léiriú maidir leis an tréimhse ama, tar éis an táirge a oscailt, a mbeidh sé sábháilte lena linn agus a bhféadfar é a úsáid lena linn gan díobháil don tomhaltóir. Ach amháin i gcás nach bhfuil coincheap na marthanachta i ndiaidh oscailte ábhartha, tabharfar an fhaisnéis seo tríd an tsiombail a thaispeántar i bpointe 2 d'Iarscríbhinn VII agus an tréimhse (i míonna agus/nó i mblianta) a thabhairt ina diaidh;

(d)

réamhchúraimí áirithe atá le hurramú le linn úsáide agus, ar a laghad, na réamhchúraimí sin atá liostaithe in Iarscríbhinn III go hIarscríbhinn VI, agus aon fhaisnéis speisialta eile maidir le réamhchúraimí, ar faisnéis í a bhaineann le táirgí cosmaideacha atá le húsáid go gairmiúil;

(e)

baiscuimhir mhonaraíochta nó an tagairt lena sainaithnítear an táirge cosmaideach. I gcás ina bhfuil sé sin dodhéanta ar chúiseanna praiticiúla mar go bhfuil na táirgí cosmaideacha róbheag, is ar an bpacáistíocht amháin is gá an fhaisnéis sin a thabhairt;

(f)

an fheidhm atá leis an táirge cosmaideach, mura rud é go bhfuil an fheidhm sin soiléir ón gcur i láthair;

(g)

liosta comhábhar. Féadfar an fhaisnéis seo a thaispeáint ar an bpacáistíocht amháin. Cuirfear an téarma ‘ingredients’ roimh an liosta.

Chun críocha an Airteagail seo, ciallaíonn comhábhar substaint nó meascán a úsáidtear go hintinneach sa táirge cosmaideach i rith an phróisis monaraíochta. Ní mheasfar, áfach, gur comhábhair iad na nithe seo a leanas:

(i)

eisíontais sna hamhábhair a úsáidtear;

(ii)

fo-ábhair theicniúla a úsáidtear sa mheascán ach nach bhfuil i láthair sa táirge críochnaitheach.

Is iad na téarmaí ‘parfum’ nó ‘aroma’ a úsáidfear chun tagairt a dhéanamh do chumhrán agus do chomhshuímh aramatacha agus dá n-amhábhair. Thairis sin, i gcás substaintí a bheith ann ar substaintí iad a gceanglaítear iad a lua faoin gcolún ‘Eile’ in Iarscríbhinn III, léireofar iad i liosta na gcomhábhar de bhreis ar na téarmaí ‘parfum’ nó ‘aroma’.

Bunófar liosta na gcomhábhar in ord íslitheach de réir mheáchan na gcomhábhar an tráth a chuirtear leis an táirge cosmaideach iad. Féadfar comhábhair atá i láthair i dtiúchan faoi bhun 1 % a liostú in aon ord i ndiaidh na gcomhábhar sin atá i láthair i dtiúchan os cionn 1 %.

Déanfar na comhábhair go léir atá i láthair i bhfoirm nanábhar a léiriú go soiléir i liosta na gcomhábhar. Cuirfear an focal ‘nano’ idir lúibíní i ndiaidh ainmneacha comhábhar den sórt sin.

Maidir le datháin seachas datháin atá beartaithe chun an ghruaig a dhathú, féadfar iad a liostú in aon ord i ndiaidh na gcomhábhar cosmaideach eile. I gcás táirgí cosmaideacha maisiúla a mhargaítear i roinnt imreacha datha, féadfar na datháin go léir a úsáidtear sa réimse a liostú, seachas na datháin sin atá beartaithe chun an ghruaig a dhathú, ar choinníoll go gcuirtear isteach na focail ‘d'fhéadfadh na nithe seo a leanas bheith ann:’ nó an tsiombail ‘+/-’. Úsáidfear ainmníocht CI (Dathinnéacs), i gcás inarb infheidhme.

2.   Nuair atá sé dodhéanta, ar chúiseanna praiticiúla, an fhaisnéis a luaitear i bpointe (d) agus i bpointe (g) de mhír 1 a chur ar an lipéad de réir mar a fhoráiltear, tá feidhm ag an méid seo a leanas:

déanfar an fhaisnéis a lua ar bhileog, ar lipéad, ar théip, ar chlib nó ar chárta a bheidh faoi iamh nó i gceangal leis an táirge;

mura rud é go bhfuil sé nach bhfuil sé indéanta, déanfar tagairt don fhaisnéis seo trí fhaisnéis ghiorraithe nó tríd an tsiombail atá luaite i bpointe 1 d'Iarscríbhinn VII, agus ní mór an méid sin a bheith le feiceáil ar an gcoimeádán nó ar an bpacáistíocht i gcás na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (d) de mhír 1 agus ar an bpacáistíocht i gcás na faisnéise dá dtagraítear i bpointe (g) de mhír 1.

3.   I gcás gallúnaí, liathróidíní folctha agus táirgí beaga eile, i gcás ina bhfuil sé dodhéanta, ar chúiseanna praiticiúla, an fhaisnéis dá dtagraítear i bpointe (g) de mhír 1 a chur ar lipéad, ar chlib, ar théip nó ar chárta ná ar bhileog faoi iamh, tabharfar an fhaisnéis sin ar fhógra atá díreach in aice leis an gcoimeádán ina bhfuil an táirge cosmaideach ar taispeáint lena dhíol.

4.   I gcás táirgí cosmaideacha nach bhfuil réamhphacáistithe, a phacáistítear ag an bpointe díola arna iarraidh sin ag an gceannaitheoir, nó a réamhphacáistítear chun críocha díola láithrigh, glacfaidh na Ballstáit rialacha mionsonraithe chun an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a léiriú.

5.   Déanfar an teanga ina dtabharfar an fhaisnéis a luaitear i bpointí (b), (c), (d) agus (f) de mhír 1 agus i mír (2), i mír (3) agus i mír (4) a chinneadh de réir dhlí na mBallstát ina gcuirtear an táirge ar fáil don úsáideoir deiridh.

6.   Cuirfear an fhaisnéis a luaitear i bpointe (g) de mhír 1 in iúl trí ainm coitianta an chomhábhair atá leagtha amach sa ghluais dá bhforáiltear in Airteagal 33 a úsáid. In éagmais ainm choitianta don chomhábhar, úsáidfear téarma mar atá luaite in ainmníocht a bhfuil glactha léi i gcoitinne.

Airteagal 20

Maíteachtaí faoin táirge

1.   Le linn táirgí cosmaideacha a lipéadú, a chur ar fáil ar an margadh agus a fhógairt, ní dhéanfar téacs, ainmneacha, trádmharcanna, pictiúir agus comharthaí fáthchiallacha nó comharthaí eile a úsáid chun a mhaíomh go bhfuil saintréithe nó feidhmeanna ag baint leis na táirgí sin ar saintréithe nó feidhmeanna iad nach bhfuil acu.

2.   Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, plean gníomhaíochta a bhunú maidir le maíteachtaí a úsáidtear agus socróidh sé tosaíochtaí chun critéir choiteanna a chinneadh maidir lena léiriú go bhfuil údar le húsáid maíteachta.

Tar éis dul i gcomhairle le CEST nó le húdaráis ábhartha eile, glacfaidh an Coimisiún liosta de chritéir choiteanna le haghaidh maíteachtaí a fhéadfar a úsáid i leith táirgí cosmaideacha, i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3) den Rialachán seo, agus forálacha Threoir 2005/29/CE á gcur san áireamh.

Faoin 11 Iúil 2016, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint an hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir le húsáid maíteachtaí ar bhonn na gcritéar coiteann arna nglacadh faoin dara fomhír. Más é atá i gconclúid na tuarascála ná nach bhfuil maíteachtaí a úsáidtear i leith táirgí cosmaideacha i gcomhréir leis na critéir choiteanna, déanfaidh an Coimisiún bearta iomchuí, i gcomhar leis na Ballstáit, chun comhlíonadh a áirithiú.

3.   Maidir le pacáistíocht an táirge nó maidir le haon doiciméad, fógra, lipéad, fáinne nó coiléar a ghabhann leis an táirge cosmaideach nó ina ndéantar tagairt don táirge cosmaideach, ní fhéadfaidh an duine freagrach tagairt a dhéanamh sna nithe sin don mhaíomh nach ndearnadh aon tástáil ainmhithe ach amháin más rud é nach ndearna an monaróir ná a sholáthróirí, nó nár choimisiúnaigh siad, aon tástálacha ainmhithe ar an táirge cosmaideach críochnaithe, nó ar a fhréamhshamhail, nó ar aon chomhábhar atá ann, nó nach ndearna páirtithe eile aon chomhábhair a tástáladh ar ainmhithe a úsáid chun táirgí nua cosmaideacha a fhorbairt.

Airteagal 21

Rochtain phoiblí ar fhaisnéis

Gan dochar go háirithe do chosaint rúndachta tráchtála agus ceart maoine intleachtúla, áiritheoidh an duine freagrach go mbeidh rochtain éasca ag an bpobal, trí aon mhodhanna is iomchuí, ar chomhshuíomh cáilíochtúil agus cainníochtúil an táirge chosmaidigh agus, i gcás comhshuímh cumhráin agus comhshuímh aramataigh, ar ainm agus ar chóduimhir an chomhshuímh agus ar chéannacht an tsoláthróra, mar aon le sonraí atá ann cheana maidir le hiarmhairtí neamh-inmhianaithe agus maidir le hiarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a bheadh ann mar thoradh ar úsáid an táirge chosmaidigh.

Beidh an fhaisnéis chainníochtúil maidir le comhshuíomh an táirge chosmaidigh, ar faisnéis í is gá a chur ar fáil go poiblí, teoranta do shubstaintí guaiseacha i gcomhréir le hAirteagal 3 de Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008.

CAIBIDIL VII

FAIREACHAS AR AN MARGADH

Airteagal 22

Rialú laistigh den mhargadh

Déanfaidh na Ballstáit faireachán ar chomhlíonadh an Rialacháin seo trí leas a bhaint as rialuithe laistigh den mhargadh ar tháirgí cosmaideacha a chuirtear ar fáil ar an margadh. Déanfaidh siad seiceálacha iomchuí ar tháirgí cosmaideacha agus déanfaidh siad seiceálacha ar na hoibreoirí eacnamaíocha ar scála leormhaith, tríd an gcomhad faisnéise táirge agus, más iomchuí, déanfaidh siad seiceálacha fisiceacha agus saotharlainne ar bhonn samplaí leormhaithe.

Déanfaidh na Ballstáit faireachán freisin ar chomhlíonadh na bprionsabal a bhaineann le dea-chleachtais mhonaraíochta.

Déanfaidh na Ballstáit na cumhachtaí, na hacmhainní, agus an t-eolas is gá chun go bhféadfaidh údaráis um fhaireachas margaidh a gcúraimí a chomhlíonadh a thabhairt do na húdaráis sin.

Déanfaidh na Ballstáit athbhreithniú agus measúnú go tréimhsiúil ar fheidhmiú a gcuid gníomhaíochtaí faireachais. Déanfar na hathbhreithnithe agus na measúnuithe sin uair amháin ar a laghad gach ceithre bliana agus cuirfear na torthaí in iúl do na Ballstáit eile agus don Choimisiún agus cuirfear ar fáil go poiblí iad, trí chumarsáid leictreonach agus, más iomchuí, ar mhodh eile.

Airteagal 23

Iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a chur in iúl

1.   I gcás iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a bheith ann, déanfaidh an duine freagrach agus na dáileoirí an méid seo a leanas a chur in iúl gan mhoill d'údarás inniúil an Bhallstáit inar tharla an iarmhairt thromchúiseach neamh-inmhianaithe:

(a)

na hiarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe go léir is eol dó nó ar cheart, le réasún, go mbeifí ag súil leis gurb eol dó iad;

(b)

ainm an táirge chosmaidigh lena mbaineann, chun a chumasú é a shainaithint go sonrach;

(c)

na bearta ceartúcháin atá déanta aige, más ann dóibh.

2.   I gcás ina ndéanfaidh an duine freagrach tuairisc faoi iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a thabhairt d'údarás inniúil an Bhallstáit inar tharla an iarmhairt, déanfaidh an t-údarás inniúil sin an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a tharchur gan mhoill chuig údaráis inniúla na mBallstát eile.

3.   I gcás ina ndéanfaidh dáileoirí tuairisc faoi iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a thabhairt d'údarás inniúil an Bhallstáit inar tharla an iarmhairt, déanfaidh an t-údarás inniúil sin an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a tharchur gan mhoill chuig údaráis inniúla na mBallstát eile agus chuig an duine freagrach.

4.   I gcás ina ndéanfaidh úsáideoirí deiridh nó gairmithe sláinte tuairisc faoi iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a thabhairt d'údarás inniúil an Bhallstáit inar tharla an iarmhairt, déanfaidh an t-údarás inniúil sin an fhaisnéis maidir leis an táirge cosmaideach lena mbaineann a tharchur gan mhoill chuig údaráis inniúla na mBallstát eile agus chuig an duine freagrach.

5.   Féadfaidh údaráis inniúla an fhaisnéis dá dtagraítear san Airteagal seo a úsáid ar mhaithe le faireachas laistigh den mhargadh, ar mhaithe le hanailísiú margaidh, ar mhaithe le meastóireacht agus ar mhaithe le faisnéis tomhaltóra i gcomhthéacs Airteagal 25, Airteagal 26 agus Airteagal 27.

Airteagal 24

Faisnéis maidir le substaintí

I gcás ina bhfuil móramhras ann maidir le sábháilteacht aon substainte atá i dtáirgí cosmaideacha, féadfaidh údarás inniúil Ballstáit ina gcuirtear an táirge ina bhfuil substaint den sórt sin ar fáil ar an margadh a cheangal ar an duine freagrach, trí iarraidh réasúnaithe, liosta a thíolacadh de na táirgí cosmaideacha go léir a bhfuil sé freagrach astu agus ina bhfuil an tsubstaint sin. Léireoidh an liosta tiúchan na substainte sin sna táirgí cosmaideacha.

Féadfaidh údaráis inniúla an fhaisnéis dá dtagraítear san Airteagal seo a úsáid ar mhaithe le faireachas laistigh den mhargadh, ar mhaithe le hanailísiú margaidh, ar mhaithe le meastóireacht agus ar mhaithe le faisnéis tomhaltóra i gcomhthéacs Airteagal 25, Airteagal 26 agus Airteagal 27.

CAIBIDIL VIII

NEAMH-CHOMHLÍONADH, CLÁSAL COIMIRCE

Airteagal 25

Neamh-chomhlíonadh ag an duine freagrach

1.   Gan dochar do mhír 4, ceanglóidh na húdaráis inniúla ar an duine freagrach gach beart iomchuí a dhéanamh, lena n-áirítear gníomhartha ceartaitheacha a chuirfidh an táirge cosmaideach i gcomhréir leis na rialacha, an táirge a tharraingt siar ón margadh nó é a aisghlaoch laistigh de theorainn ama a shonraítear go sainráiteach, i gcomhréir le nádúr an riosca, i gcás nach gcomhlíontar aon cheann áirithe de na nithe seo a leanas:

(a)

an dea-chleachtas monaraíochta dá dtagraítear in Airteagal 8;

(b)

an measúnú sábháilteachta dá dtagraítear in Airteagal 10;

(c)

na ceanglais don chomhad faisnéise táirge dá dtagraítear in Airteagal 11;

(d)

na forálacha maidir le sampláil agus anailísiú dá dtagraítear in Airteagal 12;

(e)

na ceanglais fógartha dá dtagraítear in Airteagal 13 agus in Airteagal 16;

(f)

na srianta ar shubstaintí dá dtagraítear in Airteagail 14, in Airteagal 15 agus in Airteagal 17;

(g)

na ceanglais maidir le tástáil ar ainmhithe dá dtagraítear in Airteagal 18;

(h)

na ceanglais lipéadaithe dá dtagraítear in Airteagal 19(1), (2), (5) agus (6);

(i)

na ceanglais a bhaineann le maíteachtaí faoi tháirge mar atá leagtha amach in Airteagal 20;

(j)

rochtain phoiblí ar fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 21;

(k)

iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe a chur in iúl, dá dtagraítear in Airteagal 23;

(l)

na ceanglais maidir le faisnéis ar shubstaintí, dá dtagraítear in Airteagal 24.

2.   Más infheidhme, déanfaidh údarás inniúil, maidir leis na bearta a cheangail sé ar an duine freagrach a dhéanamh, na bearta sin a chur in iúl d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an duine freagrach bunaithe.

3.   Áiritheoidh an duine freagrach go ndéanfar na bearta dá dtagraítear i mír 1 i ndáil leis na táirgí go léir lena mbaineann agus a chuirtear ar fáil ar an margadh ar fud an Chomhphobail.

4.   I gcás rioscaí tromchúiseacha do shláinte an duine, agus i gcás ina measann an t-údarás inniúil nach bhfuil an neamh-chomhlíonadh teoranta do chríoch an Bhallstáit ina gcuirtear an táirge cosmaideach ar fáil ar an margadh, déanfaidh sé, maidir leis na bearta a cheangail sé ar an duine freagrach a dhéanamh, na bearta sin a chur in iúl don Choimisiún agus d'údaráis inniúla na mBallstát eile.

5.   Déanfaidh an t-údarás inniúil gach beart iomchuí chun a thoirmeasc nó a shrianadh go gcuirfear an táirge cosmaideach ar fáil ar an margadh nó chun an táirge a tharraingt siar ón margadh nó chun é a aisghlaoch sna cásanna seo a leanas:

(a)

i gcás ina bhfuil gá le gníomh láithreach mar gheall ar riosca tromchúiseach do shláinte an duine; nó

(b)

i gcás nach ndéanfaidh an duine freagrach gach beart iomchuí laistigh den teorainn ama dá dtagraítear i mír 1.

I gcás rioscaí tromchúiseacha do shláinte an duine, déanfaidh an t-údarás inniúil sin na bearta a rinneadh a chur in iúl, gan mhoill, don Choimisiún agus d'údaráis inniúla na mBallstát eile.

6.   In éagmais riosca thromchúisigh do shláinte an duine, agus i gcás nach ndéanfaidh an duine freagrach gach beart iomchuí, déanfaidh an t-údarás inniúil na bearta a rinneadh a chur in iúl, gan mhoill, d'údarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil an duine freagrach bunaithe.

7.   Chun críocha mhír 4 agus mhír 5 den Airteagal seo, bainfear úsáid as an gcóras malartaithe faisnéise dá bhforáiltear in Airteagal 12(1) de Threoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (16).

Beidh feidhm freisin ag Airteagal 12(2), (3) agus (4) de Threoir 2001/95/CE agus ag Airteagal 23 de Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú (17).

Airteagal 26

Neamh-chomhlíonadh ag dáileoirí

Ceanglóidh údaráis inniúla ar dháileoirí gach beart iomchuí a dhéanamh, lena n-áirítear gníomhartha ceartaitheacha a chuirfidh an táirge cosamideach i gcomhréir leis na rialacha, an táirge a tharraingt siar ón margadh nó é a aisghlaoch laistigh de theorainn ama réasúnach áirithe, i gcomhréir le nádúr an riosca, i gcás nach gcomhlíontar oibleagáidí a leagtar síos in Airteagal 6.

Airteagal 27

Clásal coimirce

1.   I gcás táirgí a chomhlíonann na ceanglais atá liostaithe in Airteagal 25(1), agus má fhaigheann údarás inniúil amach, nó má tá forais réasúnacha aige chun imní a bheith air, gurb ionann, nó go bhféadfadh sé gurb ionann, táirge cosmaideach nó táirgí cosmaideacha atá curtha ar fáil ar an margadh agus riosca tromchúiseach do shláinte an duine, déanfaidh sé gach beart sealadach iomchuí chun a áirithiú go ndéanfar an táirge nó na táirgí lena mbaineann a tharraingt siar nó a aisghlaoch nó go ndéanfar a n-infhaighteacht a shrianadh ar shlí eile.

2.   Déanfaidh an t-údarás inniúil na bearta a rinneadh agus aon sonraí tacaíochta a chur in iúl láithreach don Choimisiún agus d'údaráis inniúla na mBallstát eile.

Chun críocha na chéad fhomhíre, bainfear úsáid as an gcóras malartaithe faisnéise dá bhforáiltear in Airteagal 12(1) de Threoir 2001/95/CE.

Beidh feidhm ag Airteagal 12(2), (3) agus (4) de Threoir 2001/95/CE.

3.   Cinnfidh an Coimisiún, a luaithe is féidir, an bhfuil nó nach bhfuil údar leis na bearta sealadacha dá dtagraítear i mír 1. Chun na críche sin, rachaidh sé i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara, leis na Ballstáit agus le CEST aon uair is féidir déanamh amhlaidh.

4.   I gcás ina bhfuil údar leis na bearta sealadacha, beidh feidhm ag Airteagal 31(1).

5.   I gcás nach bhfuil údar leis na bearta sealadacha, cuirfidh an Coimisiún an méid sin in iúl do na Ballstáit agus aisghairfidh an t-údarás inniúil lena mbaineann na bearta sealadacha i dtrácht.

Airteagal 28

Dea-chleachtais riaracháin

1.   Maidir le haon chinneadh a ghlacfar de bhun Airteagal 25 agus Airteagal 27, luafar ann na forais chruinne ar a bhfuil sé bunaithe. Cuirfidh an t-údarás inniúil an cinneadh sin in iúl don duine atá freagrach gan mhoill agus, an tráth céanna, déanfar na leigheasanna atá ar fáil don duine freagrach faoi dhlí náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann agus na teorainneacha ama a bhfuil na leigheasanna sin faoina réir a chur in iúl dó.

2.   Ach amháin i gcás ina bhfuil gá le gníomh láithreach mar gheall ar riosca tromchúiseach do shláinte an duine, beidh an deis ag an duine freagrach a dhearcadh a thabhairt le fios sula nglacfar aon chinneadh.

3.   Más infheidhme, beidh feidhm ag na forálacha a luaitear i mír 1 agus i mír 2 maidir leis an dáileoir i ndáil le haon chinneadh arna ghlacadh de bhun Airteagal 26 agus Airteagal 27.

CAIBIDIL IX

COMHAR RIARACHÁIN

Airteagal 29

Comhar idir na húdaráis inniúla

1.   Oibreoidh údaráis inniúla na mBallstát i gcomhar lena chéile agus i gcomhar leis an gCoimisiún lena áirithiú go ndéanfar an Rialachán seo a chur i bhfeidhm go cuí agus a fhorfheidhmiú go cuí agus déanfaidh siad gach faisnéis is gá d'fhonn an Rialachán seo a chur i bhfeidhm go haonfhoirmeach a tharchur chuig a chéile.

2.   Déanfaidh an Coimisiún foráil maidir le malartú taithí idir na húdaráis inniúla a eagrú chun cur i bhfeidhm aonfhoirmeach an Rialacháin seo a chomhordú.

3.   Féadfaidh an comhar a bheith mar chuid de thionscnaimh a fhorbrófar ar an leibhéal idirnáisiúnta.

Airteagal 30

Comhar maidir le comhaid faisnéise táirge a fhíorú

Féadfaidh údarás inniúil aon Bhallstáit ina gcuirtear an táirge cosmaideach ar fáil ar an margadh a iarraidh ar údarás inniúil an Bhallstáit ina ndéantar an comhad faisnéise táirge a chur ar fáil go héasca fíorú a dhéanamh i dtaobh an sásaíonn an comhad faisnéise táirge na ceanglais dá dtagraítear in Airteagal 11(2) agus an soláthraíonn an fhaisnéis atá leagtha amach ann fianaise ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh.

Tabharfaidh an t-údarás inniúil iarrthach foras leis an iarraidh.

De bhun na hiarrata sin, déanfaidh an t-údarás inniúil iarrtha, gan aon mhoill mhíchuí agus leibhéal na práinne á chur san áireamh, an fíorú a chur i gcrích agus cuirfidh sé an t-údarás inniúil iarrthach ar an eolas faoina chinneadh.

CAIBIDIL X

BEARTA CUR CHUN FEIDHME, FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 31

Na hIarscríbhinní a leasú

1.   I gcás ina bhfuil riosca ionchasach ann do shláinte an duine, ar riosca é a éiríonn as substaintí atá i dtáirgí cosmaideacha a úsáid agus ar riosca é ar gá déileáil leis ar bhonn uile-Chomhphobail, féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le CEST, Iarscríbhinn II go hIarscríbhinn VI a leasú dá réir.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

Ar mhórchúiseanna práinne, féadfaidh an Coimisiún leas a bhaint as an nós imeachta práinne dá dtagraítear in Airteagal 32(4).

2.   Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le CEST, Iarscríbhinn III go hIarscríbhinn VI agus Iarscríbhinn VIII a leasú chun iad a oiriúnú do dhul chun cinn teicniúil agus eolaíoch.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

3.   I gcás ina ndealraítear go bhfuil gá leis, chun sábháilteacht táirgí cosmaideacha a chuirtear ar an margadh a áirithiú, féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle le CEST, Iarscríbhinn I a leasú.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 32(3).

Airteagal 32

An nós imeachta Coiste

1.   Tabharfaidh an Buanchoiste um Tháirgí Cosmaideacha cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar amach in Airteagal 5(6) de Chinneadh 1999/468/CE.

3.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

4.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1), (2), (4) agus (6), agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 33

Gluais d'ainmneacha coitianta na gcomhábhar

Tiomsóidh an Coimisiún, agus nuashonróidh sé, gluais d'ainmneacha coitianta na gcomhábhar. Chun na críche sin, déanfaidh an Coimisiún ainmníochtaí atá aitheanta go hidirnáisiúnta a chur san áireamh, lena n-áirítear Ainmníocht Idirnáisiúnta na gComhábhar Cosmaideach (INCI). Ní hionann an ghluais sin agus liosta de na substaintí atá údaraithe lena n-úsáid i dtáirgí cosmaideacha.

Cuirfear ainm coitianta an chomhábhair i bhfeidhm chun táirgí cosmaideacha a lipéadú a chuirtear ar an margadh dhá mhí dhéag ar a dhéanaí tar éis an ghluais a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Airteagal 34

Údaráis inniúla, lárionaid rialaithe nimhe nó eintitis asamhlaithe

1.   Is iad na Ballstáit a ainmneoidh a n-údaráis inniúla náisiúnta.

2.   Déanfaidh na Ballstáit mionsonraí faoi na húdaráis dá dtagraítear i mír 1 agus faoi na lárionaid nimhe agus faoi na comhlachtaí comhchosúla dá dtagraítear in Airteagal 13(6) a chur in iúl don Choimisiún. Cuirfidh siad nuashonrú ar na mionsonraí sin in iúl de réir mar is gá.

3.   Tiomsóidh an Coimisiún, agus nuashonróidh sé, liosta na n-údarás agus na gcomhlachtaí dá dtagraítear i mír 2 agus cuirfidh sé an liosta sin ar fáil go poiblí.

Airteagal 35

Tuarascáil bhliantúil maidir le tástáil ar ainmhithe

Gach bliain, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir leis na nithe seo a leanas:

1)

an dul chun cinn atá déanta maidir le modhanna malartacha a fhorbairt agus a bhailíochtú agus maidir le glacadh le modhanna malartacha go dlíthiúil. Áireofar sa tuarascáil sonraí beachta maidir le líon agus cineál na dturgnamh a bhaineann le táirgí cosmaideacha agus a dhéantar ar ainmhithe. Beidh oibleagáid ar na Ballstáit an fhaisnéis sin a bhailiú de bhreis ar staidreamh a bhailiú de réir mar atá leagtha síos le Treoir 86/609/CEE. Áiritheoidh an Coimisiún, go háirithe, go ndéanfar modhanna tástála malartacha nach mbaintear úsáid as ainmhithe beo ina leith a fhorbairt agus a bhailíochtú agus go nglacfar le modhanna den sórt sin go dlíthiúil;

2)

an dul chun cinn atá déanta ag an gCoimisiún maidir lena iarrachtaí chun a chinntiú go nglacfaidh an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) leis na modhanna malartacha arna mbailíochtú ar leibhéal an Chomhphobail agus go dtabharfaidh tríú tíortha aitheantas do thorthaí na dtástálacha sábháilteachta arna ndéanamh sa Chomhphobal agus ina n-úsáidtear mhodhanna malartacha, go háirithe faoi chuimsiú comhaontuithe comhair idir an Comhphobal agus na tíortha sin;

3)

an tslí ina ndearnadh sainriachtanais fiontar beag agus meánmhéide a chur san áireamh.

Airteagal 36

Agóid fhoirmiúil i gcoinne caighdeán comhchuibhithe

1.   Nuair a mheasann Ballstát nó an Coimisiún nach sásaíonn caighdeán comhchuibhithe na ceanglais atá leagtha amach i bhforálacha ábhartha an Rialacháin seo go hiomlán, tabharfaidh an Coimisiún nó an Ballstát lena mbaineann an t-ábhar os comhair an Choiste arna chur ar bun le hAirteagal 5 de Theoir 98/34/CE, agus tabharfaidh sé a argóintí ina leith sin. Tabharfaidh an Coiste a thuairim gan mhoill.

2.   I bhfianaise thuairim an Choiste, cinnfidh an Coimisiún go bhfoilseofar, nach bhfoilseofar, go bhfoilseofar fara srianta, go gcoimeádfar, go gcoimeádfar fara srianta nó go dtarraingeofar siar na tagairtí don chaighdeán comhchuibhithe lena mbaineann in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

3.   Cuirfidh an Coimisiún a chinneadh in iúl do na Ballstáit agus don chomhlacht Eorpach um chaighdeánú lena mbaineann. Más gá, iarrfaidh sé go ndéanfar na caighdeáin chomhchuibhithe lena mbaineann a athbhreithniú.

Airteagal 37

Pionóis

Déanfaidh na Ballstáit na forálacha a leagan síos maidir le pionóis atá infheidhme i gcás sáraithe ar fhorálacha an Rialacháin seo agus déanfaidh siad gach beart is gá chun a áirithiú go gcuirtear chun feidhme iad. Maidir leis na pionóis dá bhforáiltear, ní mór iad a bheith éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach. Cuirfidh na Ballstáit na forálacha sin in iúl don Choimisiún faoin 11 Iúil 2013 agus cuirfidh siad aon leasú iardain a dhéanann difear dóibh in iúl dó gan mhoill.

Airteagal 38

Aisghairm

Aisghairtear Treoir 76/768/CEE le héifeacht ón 11 Iúil 2013, cé is moite d'Airteagal 4b a aisghairtear le héifeacht ón 1 Nollaig 2010.

Tuigfear gurb ionann tagairtí don Treoir aisghairthe agus tagairtí don Rialachán seo.

Beidh an Rialachán seo gan dochar d'oibleagáidí na mBallstát i ndáil leis na teorainneacha ama chun na Treoracha atá leagtha amach i gCuid B d'Iarscríbhinn IX a thrasuí sa dlí náisiúnta.

Mar sin féin, leanfaidh na húdaráis inniúla den fhaisnéis arna fáil de bhun Airteagal 7(3) agus Airteagal 7a(4) de Threoir 76/768/CEE a choimeád ar fáil agus leanfaidh daoine freagracha de rochtain éasca a thabhairt ar an bhfaisnéis arna bailiú de bhun Airteagal 7a den Treoir sin go dtí an 11 Iúil 2020.

Airteagal 39

Forálacha idirthréimhseacha

De mhaolú ar Threoir 76/768/CEE, féadfar táirgí cosmaideacha a chomhlíonann an Rialachán seo a chur ar an margadh roimh 11 Iúil 2013.

Amhail ón 11 Eanáir 2012, de mhaolú ar Threoir 76/768/CEE, maidir le fógra a thugtar i gcomhréir le hAirteagal 13 den Rialachán seo, measfar go gcomhlíonann sé Airteagal 7(3) agus Airteagal 7a(4) den Treoir sin.

Airteagal 40

Teacht i bhfeidhm agus dáta chur i bhfeidhm

1.   Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an [fichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh].

2.   Beidh feidhm aige ón 11 Iúil 2013, cé is moite de na hAirteagail seo a leanas:

Airteagal 15(1) agus (2) ag a mbeidh feidhm ón 1 Nollaig 2010, chomh maith le hAirteagal 14, le hAirteagal 31 agus le hAirteagal 32 a mhéid a bhfuil gá leo chun Airteagal 15(1) agus (2) a chur i bhfeidhm; agus

Airteagal 16(3), an dara fomhír, ag a mbeidh feidhm ón 11 Eanáir 2013.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 30 Samhain 2009

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

J. BUZEK

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

B. ASK


(1)  IO C 27, 3.2.2009, lch. 34.

(2)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 24 Márta 2009 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 20 Samhain 2009.

(3)  IO L 262, 27.9.1976, lch. 169.

(4)  IO L 396, 30.12.2006, lch. 1.

(5)  IO L 192, 11.7.1987, lch. 49.

(6)  IO L 196, 2.8.2003, lch. 7.

(7)  IO L 157, 30.4.2004, lch. 45.

(8)  IO L 241, 10.9.2008, lch. 21.

(9)  IO L 353, 31.12.2008, lch. 1.

(10)  IO L 358, 18.12.1986, lch. 1.

(11)  IO L 149, 11.6.2005, lch. 22.

(12)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23.

(13)  IO L 204, 21.7.1998, lch. 37.

(14)  IO L 31, 1.2.2002, lch. 1.

(15)  IO L 142, 31.5.2008, lch. 1.

(16)  IO L 11, 15.1.2002, lch. 4.

(17)  IO L 218, 13.8.2008, lch. 30.


IARSCRÍBHINN I

TUARASCÁIL AR SHÁBHÁILTEACHT TÁIRGE CHOSMAIDIGH

Beidh na nithe seo a leanas, ar a laghad, san áireamh sa tuarascáil ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh:

CUID A –   Faisnéis ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh

1.   Comhshuíomh cainníochtúil agus comhshuíomh cáilíochtúil an táirge chosmaidigh

Comhshuíomh cáilíochtúil agus comhshuíomh cainníochtúil an táirge chosmaidigh, lena n-áirítear céannacht cheimiceach na substaintí (lena n-áirítear ainm ceimiceach, INCI, CAS, EINECS/ELINCS, más féidir) agus na feidhmeanna atá beartaithe dóibh. I gcás cumhráin agus comhshuíomh aramatach, tuairisc ar an ainm agus códuimhir an chomhshuímh agus céannacht an tsoláthróra.

2.   Saintréithe fisiceacha/ceimiceacha agus cobhsaíocht an táirge chosmaidigh

Saintréithe fisiceacha agus ceimiceacha na substaintí nó na meascán, agus an táirge chosmaidigh freisin.

Cobhsaíocht an táirge chosmaidigh faoi dhálaí atá measartha intuartha.

3.   Cáilíocht mhicribhitheolaíoch

Sonraíochtaí micribhitheolaíocha na substainte nó an mheascáin agus an táirge chosmaidigh. Déanfar aird ar leith a thabhairt ar chosmaidí a úsáidtear timpeall na súl, ar na seicní múcasacha i gcoitinne, ar chraiceann damáistithe, ar leanaí faoi bhun trí bliana d'aois, ar dhaoine scothaosta agus ar dhaoine a léiríonn airíonna lagaithe imdhíonachta.

Torthaí na tástála dúshláin maidir le caomhnú.

4.   Eisíontais, rianta, faisnéis faoin ábhar pacáistíochta

Íonacht na substaintí agus na meascán.

I gcás rianta de shubstaintí toirmiscthe, fianaise ar an bhfáth nach féidir iad a sheachaint ar bhonn teicniúil.

Saintréithe ábhartha an ábhair pacáistíochta, go háirithe íonacht agus cobhsaíocht.

5.   Gnáthúsáid agus úsáid atá measartha intuartha

Gnáthúsáid an táirge agus úsáid an táirge atá measartha intuartha. Tabharfar údar leis an réasúnú, go háirithe i bhfianaise rabhadh agus míniúchán eile sa lipéadú ar an táirge.

6.   Teacht faoi lé an táirge chosmaidigh

Sonraí maidir le teacht faoi lé an táirge chosmaidigh agus aird á tabhairt ar na cinntí faoi Roinn 5 maidir leis na nithe seo a leanas:

1)

An áit/na háiteanna ina n-úsáidtear é;

2)

An limistéardromchla/na limistéir dhromchla ar a n-úsáidtear é;

3)

An méid den táirge a úsáidtear;

4)

Fad agus minicíocht úsáide;

5)

An gnáthbhealach/na gnáthbhealaí, agus an bealach/na bealaí atá measartha intuartha, i dtaca le teacht faoi lé substainte;

6)

An spriocdhaonra/na spriocdhaonraí (nó an daonra/na daonraí a thagann faoi lé substainte). Cuirfear san áireamh freisin an méid ionchasach a bheidh daonra sonrach faoi lé substainte.

Maidir leis an méid a bheifear faoi lé substainte a ríomh, cuirfear san áireamh freisin na hiarmhairtí tocsaineolaíocha a bheidh le breithniú (e.g. d'fhéadfadh sé gur gá an méid a bheifear faoi lé substainte a ríomh in aghaidh gach aonaid den achar craicinn nó in aghaidh gach aonaid de mheáchan coirp). Ba cheart an fhéidearthacht go dtiocfar faoi lé substainte ar shlí thánaisteach trí bhealaí seachas mar thoradh ar úsáid dhíreach a bhreithniú freisin (e.g. ionanálú neamhbheartaithe spraeanna, ionghabháil neamhbheartaithe táirgí liopaí, etc.).

Tabharfar aird ar leith ar aon tionchair a d'fhéadfadh bheith ann maidir le teacht faoi lé substainte mar gheall ar mhéideanna cáithníní.

7.   Teacht faoi lé na substaintí

Sonraí maidir le teacht faoi lé na substaintí atá sa táirge cosmaideach le haghaidh na gcríochphointí tocsaineolaíocha ábhartha agus an fhaisnéis faoi Roinn 6 á cur san áireamh.

8.   Próifíl thocsaineolaíoch na substaintí

Gan dochar d'Airteagal 18, próifíl thocsaineolaíoch substaintí sa táirge cosmaideach le haghaidh na gcríochphointí tocsaineolaíocha ábhartha go léir. Beidh fócas ar leith ar mheastóireacht tocsaineachta logánta (greannú craicinn agus súl), ar íogrú craicinn agus, i dtaca le hionsú ultraivialait, ar thocsaineacht fhóta-ionduchtaithe.

Déanfar gach bealach suntasach tocsaineolaíoch ina dtarlaíonn ionsú, chomh maith leis na hiarmhairtí córasacha, a bhreithniú agus ríomhfar lamháil sábháilteachta (MoS) atá bunaithe ar leibhéal gan iarmhairtí dhochracha bhraite (NOAEL). Tabharfar míniú cuí i gcás aon cheann de na nithe sin a bheith ar iarraidh.

Breithneofar go háirithe ar aon tionchair fhéideartha ar an bpróifíl thocsaineolaíoch mar gheall ar na nithe seo a leanas:

méideanna cáithníní, lena n-áirítear nanábhair,

eisíontais sna substaintí agus san amhábhar a úsáidtear, agus

idirghníomhú idir na substaintí.

Beidh aon úsáid a bhaintear as cur chuige na gcrostagairtí (‘read-across’) cuí-réasúnaithe agus beidh údar cuí leis.

Déanfar foinse na faisnéise a shainaithint go soiléir.

9.   Iarmhairtí neamh-inmhianaithe agus iarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe

Na sonraí go léir atá ar fáil faoi na hiarmhairtí neamh-inmhianaithe agus faoi na hiarmhairtí tromchúiseacha neamh-inmhianaithe don táirge cosmaideach nó, i gcás inarb iomchuí, do tháirgí cosmaideacha eile. Tá sonraí staidrimh san áireamh sa mhéid sin.

10.   Faisnéis faoin táirge cosmaideach

Faisnéis ábhartha eile, e.g. na staidéir atá ann cheana ó dhaoine deonacha nó torthaí cuí-dhaingnithe agus cuí-réasúnaithe ó mheasúnuithe riosca arna ndéanamh i réimsí ábhartha eile.

CUID B –   Measúnú ar shábháilteacht táirge chosmaidigh

1.   Conclúid an mheasúnaithe

Ráiteas faoi shábháilteacht an táirge chosmaidigh maidir le hAirteagal 3.

2.   Rabhaidh lipéadaithe agus treoracha úsáide

Ráiteas faoin ngá le rabhaidh áirithe agus treoracha úsáide a lipéadú i gcomhréir le hAirteagal 19(1)(d).

3.   Réasúnaíocht

Míniú ar an réasúnaíocht eolaíoch as ar lean conclúid an mheasúnaithe atá leagtha amach faoi Roinn 1 agus an ráiteas atá leagtha amach faoi Roinn 2. Beidh an míniú sin bunaithe ar na tuairiscí atá leagtha amach faoi Chuid A. Más ábhartha, déanfar lamhálacha sábháilteachta a mheasúnú agus a phlé.

Inter alia, beidh measúnú sonrach ann le haghaidh táirgí cosmaideacha atá beartaithe lena n-úsáid ar leanaí faoi bhun trí bliana d'aois agus le haghaidh táirgí cosmaideacha atá beartaithe lena n-úsáid go heisiach i gcomhair sláinteachais phearsanta sheachtraigh.

Déanfar measúnú ar an idirghníomhú féideartha idir na substaintí atá sa táirge cosmaideach.

Beidh údar cuí le breithniú agus le neamhbhreithniú na bpróifílí éagsúla tocsaineolaíocha.

Déanfar tionchair na cobhsaíochta ar shábháilteacht an táirge chosmaidigh a bhreithniú go cuí.

4.   Dintiúir an mheasúnóra agus cuid B a fhormheas

Ainm agus seoladh an mheasúnóra sábháilteachta.

Cruthúnas ar cháilíocht an mheasúnóra sábháilteachta.

Dáta agus síniú an mheasúnóra sábháilteachta.


Brollach a ghabhann le hIarscríbhinn II go hIarscríbhinn VI

(1)

Chun críocha Iarscríbhinn II go hIarscríbhinn VI:

(a)

Ciallaíonn ‘táirge sruthlaithe’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go mbainfear é tar éis é a úsáid ar an gcraiceann, ar an ngruaig nó ar na seicní múcasacha;

(b)

Ciallaíonn ‘táirge neamhshruthlaithe’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go bhfanfaidh sé i dteagmháil fhadtréimhseach leis an gcraiceann, leis an ngruaig nó leis na seicní múcasacha;

(c)

Ciallaíonn ‘táirge don ghruaig’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear é ar ghruaig an chinn nó na haghaidhe, seachas na fabhraí;

(d)

Ciallaíonn ‘táirge don chraiceann’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear ar an gcraiceann é;

(e)

Ciallaíonn ‘táirge do na liopaí’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear ar na liopaí é;

(f)

Ciallaíonn ‘táirge don aghaidh’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear ar chraiceann na haghaidhe é;

(g)

Ciallaíonn ‘táirge do na hingne’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear ar na hingne é;

(h)

Ciallaíonn ‘táirge don bhéal’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear ar na fiacla nó ar sheicní múcasacha an bhéalchuais é;

(i)

Ciallaíonn ‘táirge a úsáidtear ar na seicní múcasacha’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear é:

ar na seicní múcasacha an bhéalchuais,

ar na seicní múcasacha ar imeall na súl,

nó ar na seicní múcasacha na mball seachtrach giniúna;

(j)

Ciallaíonn ‘táirge do na súile’ táirge cosmaideach a mbeartaítear ina leith go n-úsáidfear timpeall na súl é;

(k)

Ciallaíonn ‘úsáid ghairmiúil’ úsáid táirgí cosmaideacha ag daoine agus iad i mbun a ngníomhaíochta gairmiúla.

(2)

Chun sainaithint substaintí a éascú, baintear úsáid as na tuairisceoirí seo a leanas:

Na hAinmneacha Neamhdhílseánacha (INN) i gcomhair earraí cógaisíochta, An Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO), An Ghinéiv, Lúnasa 1975;

Uimhreacha CAS (Chemical Abstracts Service);

An uimhir CE a chomhfhreagraíonn d'uimhreacha an Fhardail Eorpaigh um Shubstaintí Ceimiceacha Tráchtála Reatha (EINECS) nó d'uimhreacha an Liosta Eorpaigh um Shubstaintí Ceimiceacha Fógartha (ELINCS) nó don uimhir chlárúcháin arna tabhairt faoi Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006;

An XAN arb é an t-ainm é atá formheasta ag tír shonrach (X), e.g. USAN a chomhfhreagraíonn d'ainm formheasta na Stát Aontaithe;

An t-ainm i ngluais ainmneacha coitianta na gcomhábhar dá dtagraítear in Airteagal 33 den Rialachán seo.

(3)

Maidir leis na substaintí atá liostaithe in Iarscríbhinn III go hIarscríbhinn VII, ní chumhdaíonn siad nanábhair, ach amháin i gcás ina bhfuil siad luaite go sonrach.


IARSCRÍBHINN II

LIOSTA NA SUBSTAINTÍ ATÁ COISCTHE I dTÁIRGÍ COSMAIDEACHA

Uimhir thagartha

Sainaithint substaintí

Ainm ceimiceáin/INN

Uimhir CAS

Uimhir CE

a

b

c

d

1

N-5-Clóraibeansocsasól-2-iolaicéataimíd

35783-57-4

 

2

Hiodrocsaíd (2-aicéatocsa-eitil)trímheitiolamóiniam agus a salainn

51-84-3

200-128-9

3

Aicéaglúmáit dé-ánóil (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spireanólachtón (INN)

52-01-7

200-133-6

5

Aigéad [4-(4-hiodrocsai-3-iadóifeanocsa)-3,5-dí-iadóifeinil]aicéiteach (Tioraitriceol (INN)) agus a shalainn

51-24-1

200-086-1

6

Meititreacsáit (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Aigéad aimíneacapróch (INN) agus a shalainn

60-32-2

200-469-3

8

cincifein (INN), a salainn, díorthaigh agus salainn na ndíorthach seo

132-60-5

205-067-1

9

Aigéad tíoraprópach (INN) agus a shalainn

51-26-3

 

10

Aigéad tríchlóraicéiteach

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (duillí, fréamhach agus ullmhóidí)

84603-50-9

283-252-6

12

Acainítín (an príomh-alcalóideach in Aconitum napellus L.) agus a shalainn

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. agus a ullmhóidí

84649-73-0

283-458-6

14

Eipineifrín (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Alcalóidigh Rauwolfia serpentina L., agus a salainn

90106-13-1

290-234-1

16

Alcóil ailcín, a n-eistir, a n-éitir agus a salainn

 

 

17

Isipréanailín (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Isitiaicianáit aillile

57-06-7

200-309-2

19

Allaclaimíd (INN) agus a salainn

5486-77-1

 

20

Naloirfín (INN), a shalainn agus a chuid éitir

62-67-9

200-546-1

21

Aimíní simpiticimíméiteacha ag gníomhú ar lárchóras na néaróg: substaint ar bith sa chéad liosta íoc leighis atá faoi réir oidis leighis agus dá ndéantar tagairt i rún AP (69) 2 ó Chomhairle na hEorpa

300-62-9

206-096-2

22

Anailín, a shalainn agus a dhíorthaigh halaiginithe agus sulfónáitithe

62-53-3

200-539-3

23

Beatocsaicín (INN) agus a shalainn

3818-62-0

 

24

Socsasólaimín (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Próicíonamíd (INN), a shalainn agus a dhíorthaigh

51-06-9

200-078-8

26

Beinsidín

92-87-5

202-199-1

27

Tuaimíniheaptán (INN), a isiméirí agus a shalainn

123-82-0

204-655-5

28

Ochtaidrín (INN) agus a shalainn

543-82-8

208-851-1

29

2-Aimín-1,2-bis(4-meatocsaifeinil)eatánól agus a shalainn

530-34-7

 

30

1,3-Démheitilpeintiolaimín agus a shalainn

105-41-9

203-296-1

31

Aigéad 4-aimíneasalaicileach agus a shalainn

65-49-6

200-613-5

32

Tolúidíní, a n — isiméirí, salainn agus díorthaigh halaiginithe agus sulfónáitithe

26915-12-8

248-105-2

33

Xilidíní, a n — isiméirí, salainn agus díorthaigh halaiginithe agus sulfónáitithe

1300-73-8

215-091-4

34

Impireatóirin (9-(3-meitiolbúit-2-éiniolocsa)fúra[3,2-g]cróman-7-ón)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. agus a ullmhoidí

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-Déchlóra-2-meitiolbútán

507-45-9

 

37

Sabstaintí ag a bhfuil éifeacht andraigineach

 

 

38

Ola antraicéine

120-12-7

204-371-1

39

Antaibheathaigh

 

 

40

Antamón agus a chomhdhúile

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. agus a ullmhóidí

84603-51-0

283-253-1

42

Apamoirfín (R 5,6,6a, 7-teitrihidri-6-meitil-4H-débeansó [dí,g]cuineoilín-10,11-dé-ól) agus a shalainn

58-00-4

200-360-0

43

Arsanaic agus a comhdhúile

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. agus a ullmhóidí

8007-93-0

232-365-9

45

Atraipín, a shalainn agus a dhíorthaigh

51-55-8

200-104-8

46

Salainn bhairiam, seachas suilfíd bhairiam faoi na coinníollacha arna leagadh síos in Iarscríbhinn III, agus léiceanna, salainn agus líocha bairiam arna n-ullmhú as na hoibreáin dathúcháin arna liostú in Iarscríbhinn IV

 

 

47

Beinséin

71-43-2

200-753-7

48

Beinsimíodasól-2(3H)-ón

615-16-7

210-412-4

49

Beansasaipíní agus beinsidé-asaipíní

12794-10-4

 

50

Beansóáit 1-démheitiolaimínmeitil-1-meitiolpróipile (aimileacaon) agus a salainn

644-26-8

211-411-1

51

Beansóáit 2,2,6-trímheitil-4-pipiridile () agus a salainn

500-34-5

 

52

Iseacarbocsaisíd (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Beindreaflumaitiaisíd (INN) agus a dhíorthaigh

73-48-3

200-800-1

54

Beirilliam agus a comhdhúile

7440-41-7

231-150-7

55

Bróimín, eiliminteach

7726-95-6

231-778-1

56

Toisealáit bhreitiliam (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Carbrómal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bróimiseabhal (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Bróimfeinireamín (INN) agus a shalainn

86-22-6

201-657-8

60

Bróimíd bheinsíolóiniam (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Bróimíd teitrealamóiniam (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brúisín

357-57-3

206-614-7

63

Teitreacaon (INN) agus a shalainn

94-24-6

202-316-6

64

Moifeabútasón (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbútaimíd (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Carbútaimíd (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Feiniollbútasón (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Caidmiam agus a comhdhúile

7440-43-9

231-152-8

69

Cantairídí, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Cantairídín

56-25-7

200-263-3

71

Feanpróbamáit (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Nítridhíorthaigh charbasóil

 

 

73

Déshuilfíd charbóin

75-15-0

200-843-6

74

Cataláis

9001-05-2

232-577-1

75

Ceafaeilín agus a shalainn

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (bláthola)

8006-99-3

 

77

2,2,2-Tríchlóireatán-1,1-dé-ól

302-17-0

206-117-5

78

Clóirín

7782-50-5

231-959-5

79

Clórprópaimíd (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Bogtha nó scriosta

 

 

81

Hidreaclóiríd chiotráite 4-feiniolasóifeiniléin-1,3-dé-aimín (hidreaclóiríd chiotráite críosaidín)

5909-04-6

 

82

Clórsocsasón (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-Clórai-6-meitilpirimidín-4-ildémheitiolaimín (crimidín-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Clórpróiticséin (INN) agus a shalainn

113-59-7

204-032-8

85

Clóifeanaimíd (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N-ocsaíd N,N-bios(2-clóireitil)meitiolaimín agus a salainn

126-85-2

 

87

Clóirmeitín (INN) agus a shalainn

51-75-2

200-120-5

88

Cioglafosfaimíd (INN) agus a salainn

50-18-0

200-015-4

89

Mannomuitsín (INN) agus a shalainn

576-68-1

209-404-3

90

Bútainileacaon (INN) agus a shalainn

3785-21-5

 

91

Clóirmeasánón (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Tríphearanól (INN)

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-Cloraifeinil)-2-feiniolaicéitil]iondán-1,3-dé-ón (clórafaicineon-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Clóirfeanocsaimín (INN)

77-38-3

 

95

Feinigliceadól (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Clóireatán

75-00-3

200-830-5

97

Cróimiam; aigéad crómach agus a salainn

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., a alcalóidigh agus a ullmhóidí

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (torthaí, púdar, ullmhóidí)

85116-75-2

285-527-6

100

Glicioglaimíd (INN)

664-95-9

211-557-6

101

Beinséinsulfónáit chóbailt

23384-69-2

 

102

Coilcicín, a shalainn agus a dhíorthaigh

64-86-8

200-598-5

103

Coilceacóisíd agus a díorthaigh

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. agus a ullmhóidí

84696-03-7

283-623-2

105

Convallatocsain

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (torthaí)

 

 

107

Croton tiglium L. (ola)

8001-28-3

 

108

1-Búitil-3-(N-crotóiniolsulfáinilil)úiré

52964-42-8

 

109

Curáire agus curáirín

8063-06-7/22260-42-0

232-511-1/244-880-6

110

Curáiríseáin shintéiseacha

 

 

111

Ciainíd hidrigine agus a salainn

74-90-8

200-821-6

112

Feicleimín (INN); 12-(alfa-Cioglaiheicsilbeinsil)-N,N,N',N',-teitri-eitil-1,3-própáindé-aimín

3590-16-7

 

113

cioglaimeanól (INN) agus a shalainn

5591-47-9

227-002-6

114

Heicsicioglanáit sóidiam (INN)

7009-49-6

 

115

Heicseapróipiomáit (INN)

358-52-1

206-618-9

116

Bogtha nó scriosta

 

 

117

O,O'-Dé-aicéitil-N-aillil-N-normoirfín

2748-74-5

 

118

Piopasatáit (INN) agus a salainn

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-Débhrómaifeineitil)-5-meitilhíodantóin

511-75-1

208-133-8

120

Salainn N,N'-peintimeitileineibis(trímheitiolamóiniam), e.g. bróimíd pheintimeitioloniam (INN)

541-20-8

208-771-7

121

Salainn N,N'-[(meitilimín)dé-eitiléin]bios(eitildémheitiolamóiniam), e.g. bróimíd asaimeatoiniam (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cioglarbamáit (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Clóifeanataon (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

Salainn N,N'-heicsimeitiléinbis(trímheitiolamóiniam, e.g. bróimíd heicsimeatóiniam (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Déchlóireatáin (clóirídí eitiléine) e.g. 1,2-Déchlóireatán

107-06-2

203-458-1

126

Déchlóireitiléiní (clóirídí aicéitiléine) e.g. clóiríd vinilidéine (1,1-déchlóireitiléin)

75-35-4

200-864-0

127

Liosairgíd (INN) (LSD) agus a salainn

50-37-3

200-033-2

128

Aigéad (1,1'-défheinil)-3-carbocsaileach, eistear 2-hiodracsa-, 2-(dé-eitiolaimín)eitile agus a shalainn

3572-52-9

222-686-2

129

Cinciocaon (INN) agus a shalainn

85-79-0

201-632-1

130

3-Cionnamáit dé-eitiolaimíneaproipil

538-66-9

 

131

Fosfairté-óáit (Paraitión-ISO) O-4-nítrifeinil O,O'-dé-eitil

56-38-2

200-271-7

132

Salainn [Ocsaililbios(aimíneitiléin)]bios[(o-clóraibeinsil)dé-eitiolamóiniam], e.g. clóiríd aimbeinóiniam (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Meitipriolón (INN) agus a shalainn

125-64-4

204-745-4

134

Digitil