ISSN 1725-2571

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L NaN

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

52
31 Márta 2009


Clár

 

I   Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA a bhfuil a bhfoilsiú éigeantach

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 216/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)  ( 2 )

1

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 217/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)  ( 2 )

42

 

*

Rialachán (CE) Uimh 218/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach thoir thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)  ( 2 )

70

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairlemaidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú Oiriúnú don nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú – Cuid A Dó

109

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 220/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 999/2001 lena leagtar síos rialacha chun einceifileapaití spúinseacha intarchurtha áirithe a chosc, a rialú agus a dhíothú, maidir leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún

155

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2150/2002 maidir le staidreamh dramhaíola, i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún  ( 2 )

157

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 222/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 638/2004 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le trádáil earraí idir Ballstáit

160

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach  ( 3 )

164

 

 

Ceartúchán

 

*

ar Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 (IO L 324, 10.12.2007, lch. 121) (IO L Eagrán Speisialta Gaeilge 50, lch. 121)

174

 


 

(1)   Faoin tagairt L 87 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

 

(2)   Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

 

(3)   Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis

GA


I Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA a bhfuil a bhfoilsiú éigeantach

RIALACHÁIN

31.3.2009   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


RIALACHÁN (CE) UIMH. 216/2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 11 Márta 2009

maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (athmhúnlú)

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, go háirithe Airteagal 285(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Rinneadh Rialachán (CE) Uimh. 2597/95 ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 1995 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas i limistéir an Atlantaigh Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil ainmniúil (2) a leasú go substaintiúil roinnt uaireanta (3). Ós rud é go bhfuil tuilleadh leasuithe le déanamh, ba cheart é a athmhúnlú ar mhaithe le soiléireacht.

(2)

Tá ballraíocht faighte ag an gComhphobal Eorpach in Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (FAO).

(3)

Foráiltear sa phrótacal arna bhunú idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach go soláthróidh an Coimisiún an staidreamh a iarrfar don FAO.

(4)

I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta ní féidir cuspóirí na gníomhaíochta atá beartaithe a bhaint amach ach ar bhonn gnímh dlí de chuid an Chomhphobail toisc nach féidir ach leis an gComhphobal amháin comhordú a dhéanamh ar chomhchuibhiú na faisnéise staidrimh is gá ar leibhéal an Chomhphobail, agus is iad na Ballstáit atá freagrach, ar an gcéad dul síos, as an staidreamh ar iascaigh a thiomsú agus as monatóireacht a dhéanamh ar iontaofacht an staidrimh sin agus as an mbonneagar is gá chun an staidreamh sin a phróiseáil.

(5)

Tá sé iarrtha ag roinnt Ballstát na sonraí a thíolacadh i bhfoirm, nó trí mheán, atá éagsúil leis an bhformáid sin a shonráitear in Iarscríbhinn V (agus atá comhionann le ceistneoirí Statlant).

(6)

Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (4).

(7)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún oiriúnú a dhéanamh ar liostaí na limistéar staidrimh iascaireachta, nó ar liostaí dá bhforanna agus de na speicis. Ós rud é go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus go bhfuil siad ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, ní mór iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Déanfaidh gach Ballstát sonraí ar na gabhálacha ainmniúla arna ndéanamh ag soithí atá cláraithe sa Bhallstát sin, nó a bhfuil bratach an Bhallstáit sin ar foluain acu, agus atá ag iascaireacht i limistéir áirithe seachas limistéir an Atlantaigh Thuaidh a chur faoi bhráid an Choimisiúin, ag féachaint go cuí do Rialachán (Euratom, CEE) Uimh. 1588/90 ón gComhairle an 11 Meitheamh 1990 maidir le sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh a tharchur chuig oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach (5).

Áireofar sna sonraí ar na gabhála ainmniúla na táirgí iascaigh go léir a chuirtear i dtír nó a thrasloingsítear ar muir, is cuma cén fhoirm ina bhfuil siad, ach ní áireofar iontu na cainníochtaí sin arb é a dhéantar ina leith, tar éis iad a ghabháil, ná iad a chaitheamh i leataobh ar muir, iad a thomhailt ar bord nó iad a úsáid mar bhaoite ar bord. Déanfar taifeadadh ar na sonraí i bhfoirm choibhéis bheomheáchain na ngabhálacha nó na dtrasloingsithe, go dtí an tona is gaire.

Airteagal 2

1.   Is iad na sonraí a bheidh le tarchur na gabhálacha ainmniúla i ngach aon cheann de na mórlimistéir iascaireachta agus i bhforanna díobh mar atá liostaithe in Iarscríbhinn I, tuairiscithe in Iarscríbhinn II agus léirithe in Iarscríbhinn III. I gcás gach aon cheann de na mórlimistéir iascaireachta, liostaítear na speicis dá bhfuil sonraí á n-iarraidh ina leith in Iarscríbhinn IV.

2.   Déanfar na sonraí le haghaidh gach bliana féilire a thíolacadh laistigh de shé mhí ó dheireadh na bliana.

3.   I gcás nach mbeidh iascaireacht ar bith déanta ag soithí an Bhallstáit faoi Airteagal 1 i mórlimistéar iascaireachta le linn na bliana féilire, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Choimisiún. I gcás ina mbeidh iascaireacht déanta i mórlimistéar iascaireachta, áfach, ní gá ach sonraí i leith comhcheangail idir speiceas/foroinn a ndearnadh gabhálacha a thaifeadadh ina leith don tréimhse bhliantúil a bhaineann leis an tarchur.

4.   Ní gá sonraí le haghaidh speiceas miontábhachtach a ghabhann soithigh Bhallstáit a shainaithint go leithleach sna sonraí arna dtarchur ach féadfar iad a áireamh i mír chomhiomlánaithe ar choinníoll nach dtéann meáchan na dtáirgí thar 5 % den ghabháil bhliantúil iomlán sa mhórlimistéar iascaireachta sin.

5.   Féadfaidh an Coimisiún leasú a dhéanamh ar na liostaí de na limistéir staidrimh iascaireachta, nó dá bhforanna, agus an liosta de na speicis.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 5(2).

Airteagal 3

Ach amháin mar a n-ordaítear a mhalairt le forálacha arna nglacadh faoin gcomhbheartas iascaigh, ceadófar do Bhallstát teicníochtaí samplála a úsáid chun sonraí ar ghabhálacha a dhíorthú le haghaidh na gcodanna sin den loingeas a mbeadh gá le barraíocht nósanna imeachta riaracháin a chur i bhfeidhm ina leith chun iomlán na sonraí a fháil. Ní mór don Bhallstát mionsonraí ar na nósanna imeachta samplála, mar aon le mionsonraí ar an gcion de na sonraí iomlána a díorthaíodh trí úsáid a bhaint as teicníochtaí den sórt sin, a áireamh sa tuarascáil a chuirtear faoi bhráid an Choimsiúin de bhun Airteagal 6(1).

Airteagal 4

Comhlíonfaidh na Ballstáit a n-oibleagáidí de bhun Airteagal 1 agus Airteagal 2 trí na sonraí a tharchur ar mheán maighnéadach, san fhormáid a thaispeántar in Iarscríbhinn V.

Féadfaidh na Ballstáit sonraí a chur faoi bhráid an Choimisiúin san fhormáid a thuairiscítear in Iarscríbhinn VI.

Ach formheas a fháil roimh ré ón gCoimisiún, féadfaidh na Ballstáit sonraí a thíolacadh i bhfoirm éagsúil nó ar mheán éagsúil.

Airteagal 5

1.   Tabharfaidh an Buanchoiste um Staidreamh Talmhaíochta arna chur ar bun le Cinneadh 72/279/CEE (6) ón gComhairle, dá ngairtear ‘an Coiste’ anseo feasta, cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 6

1.   Faoin 14 Samhain 1996 cuirfidh na Ballstáit tuarascáil mhionsonraithe faoi bhráid an Choimisiúin ina mbeidh tuairisc ar conas a dhíorthaítear na sonraí ar ghabhálacha agus ina sonrófar cé chomh hionadaíoch agus chomh hiontaofa is atá na sonraí sin. Déanfaidh an Coimisiún achoimre ar na tuarascálacha sin a tharraingt suas chun plé a dhéanamh ina leith sa Ghrúpa Oibre inniúil de chuid an Choiste.

2.   Déanfaidh na Ballstáit aon mhodhnuithe ar an bhfaisnéis a sholáthraítear faoi mhír 1 a chur in iúl don Choimisiún laistigh de thrí mhí ón tráth a dtabharfar isteach na modhnuithe sin.

3.   Déanfar na tuarascálacha ar mhodheolaíochtaí, ar infhaighteacht sonraí agus ar iontaofacht sonraí dá dtagraítear i mír 1 agus saincheisteanna ábhartha eile a bhfuil baint acu le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a scrúdú uair sa bhliain laistigh den Ghrúpa Oibre inniúil de chuid an Choiste.

Airteagal 7

1.   Aisghairtear leis seo Rialachán (CE) Uimh. 2597/95.

2.   Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn VIII.

Airteagal 8

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 11 Márta 2009.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. VONDRA


(1)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meitheamh 2008 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 26 Feabhra 2009.

(2)  IO L 270, 13.11.1995, lch. 1.

(3)  Féach Iarscríbhinn VII.

(4)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23.

(5)  IO L 151, 15.6.1990, lch. 1.

(6)  IO L 179, 7.8.1972, lch. 1.


IARSCRÍBHINN I

LIOSTA DE MHÓRLIMISTÉIR IASCAIREACHTA FAO AGUS A bhFORANNA A BHFUIL SONRAÍ LE TÍOLACADH INA LEITH

(Tá tuairisc ar na limistéir agus na foranna seo le fáil in Iarscríbhinn II)

AN tATLANTACH THOIR LÁIR (Mórlimistéar iascaireachta 34)

34.1.1.

Roinn chósta Mharacó

34.1.2.

Roinn oileánach na nOileán Canárach/Mhaidéara

34.1.3.

Roinn chósta an tSahára

34.2.

An folimistéar aigéanach thuaidh

34.3.1.

Roinn chósta Rinn Verde

34.3.2.

Roinn oileánach Rinn Verde

34.3.3.

Roinn Sherbro

34.3.4.

Roinn Mhurascaill Thiar na Guine

34.3.5.

Roinn Mhurascaill Láir na Guine

34.3.6.

Roinn Mhurascaill Theas na Guine

34.4.1.

Roinn Mhurascaill Thiar Theas na Guine

34.4.2.

An roinn aigéanach thiar theas

AN MHEÁNMHUIR AGUS AN MHUIR DHUBH (Mórlimistéar iascaireachta 37)

37.1.1.

An roinn Bhailéarach

37.1.2.

Roinn Mhurascaill an Leoin

37.1.3.

Roinn na Sairdíne

37.2.1.

An roinn Aidriadach

37.2.2.

An roinn Iónach

37.3.1.

An roinn Aeigéach

37.3.2.

Roinn na Leiveainte

37.4.1.

Roinn Mhuir Mharmara

37.4.2.

Roinn na Mara Duibhe

37.4.3.

Roinn Mhuir Mheoid

AN tATLANTACH THIAR THEAS (Mórlimistéar iascaireachta 41)

41.1.1.

Roinn na hAmasóine

41.1.2.

Roinn Natal

41.1.3.

Roinn na Salvadóire

41.1.4.

An roinn aigéanach thuaidh

41.2.1.

Roinn Santos

41.2.2.

Roinn na Rio Grande

41.2.3.

Roinn Platense

41.2.4.

An roinn aigéanach láir

41.3.1.

An roinn Phatagónach thuaidh

41.3.2.

An roinn Phatagónach theas

41.3.3.

An roinn aigéanach theas

AN tATLANTACH THOIR THEAS (Mórlimistéar iascaireachta 47)

47.1.1.

Roinn Rinn Palmeirinhas

47.1.2.

Roinn Rinn Salinas

47.1.3.

Roinn na Cunene

47.1.4.

Roinn Rinn Cross

47.1.5.

Roinn Abhainn an Orange

47.1.6.

Roinn Rinn an Dóchais

47.2.1.

Roinn Agulhas láir

47.2.2.

Roinn Agulhas thoir

47.3.

An folimistéar aigéanach theas

47.4.

Folimistéar Tristan da Cunha

47.5.

Folimistéar San Héilin agus Oileán na Deascabhála

An tAIGÉAN INDIACH THIAR (Mórlimistéar iascaireachta 51)

51.1.

Folimistéar na Mara Rua

51.2.

Folimistéar na Murascaille

51.3.

Folimistéar na Mara Arabaí Thiar

51.4.

Folimistéar na Mara Arabaí Thoir, Oileáin Laicsidvípe agus Shrí Lanca

51.5.

Folimistéar na Somáile, na Céinia agus na Tansáine

51.6.

Folimistéar Chaol Mhósaimbíc agus Madagascar

51.7.

An folimistéar aigéanach

51.8.1.

Roinn Marion-Edward

51.8.2.

Roinn na Saimbéise


IARSCRÍBHINN II

AN tATLANTACH THOIR LÁIR (Mórlimistéar iascaireachta 34)

Taispeánann Iarscríbhinn III A teorainneacha agus folimistéir, ranna agus foranna an Atlantaigh Thoir Láir (Mórlimistéar iascaireachta 34 (An tAtlantach Thoir Láir)). Seo a leanas cur síos ar an limistéar sin agus ar na folimistéir, ranna agus foranna atá ann. Cuimsíonn an tAtlantach Thoir Láir uiscí uile an Atlantaigh atá teorantach le líne tarraingthe mar seo a leanas:

ó phointe ar líne bharr láin na hAfraice Thuaidh ag domhanfhad 5o36′ siar i dtreo siar ó dheas ag leanúint na líne barr láin feadh an chósta seo go pointe ag Ponta do Padrão (domhanleithead 6o04′36″ ó dheas agus domhanfhad 12o19′48″ soir); as sin feadh rumlíne i dtreo siar ó thuaidh go pointe ar dhomhanleithead 6o00′ ó dheas agus domhanfhad 12o00′ soir; as sin siar díreach feadh dhomhanleithead 6o00′ ó dheas agus domhanfhad 20o00′ siar; as sin ó thuaidh díreach chuig an Meánchiorcal; as sin siar díreach go domhanfhad 30o00′ siar; as sin ó thuaidh díreach go domhanleithead 5o00′ ó thuaidh; as sin siar díreach go domhanfhad 40o00′ siar, as sin ó thuaidh díreach go domhanleithead 36o00′ ó thuaidh; as sin soir díreach go Punta Marroqui ag domhanfhad 5o36′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an túsphointe ar chósta na hAfraice.

Tá an tAtlantach Thoir Láir foroinnte sa tslí seo a leanas:

An folimistéar cósta thuaidh (Folimistéar 34.1)

(a)   Roinn chósta Mharacó (Roinn 34.1.1)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 36o00′ ó thuaidh agus domhanleithead 26o00′ ó dheas, agus soir ó líne a shíneann ó dheas díreach ó dhomhanleithead 36o00′ ó thuaidh feadh dhomhanfhad 13o00′ siar go domhanleithead 29o00′ ó thuaidh, agus as sin i dtreo siar ó dheas feadh rumlíne go pointe ag domhanleithead 26o00′ ó thuaidh agus domhanfhad 16o00′ siar.

(b)   Roinn oileánach na nOileán Canárach/Mhaidéara (Roinn 34.1.2)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 36o00′ ó thuaidh agus domhanleithead 26o00′ ó thuaidh, agus idir domhanfhad 20o00′ siar agus líne a shíneann ó dhomhanleithead 36o00′ ó thuaidh feadh dhomhanfhad 13o00′ siar go domhanleithead 29o00′ ó thuaidh, agus as sin feadh rumlíne go pointe ag domhanleithead 26o00′ ó thuaidh agus domhanfhad 16o00′ siar.

(c)   Roinn chósta an tSahára (Roinn 34.1.3)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 26o00′ ó thuaidh agus domhanleithead 19o00′ ó thuaidh agus soir ó dhomhanfhad 20o00′ siar.

An folimistéar aigéanach thuaidh (Folimistéar 34.2)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 36o00′ ó thuaidh agus domhanleithead 20o00′ ó thuaidh agus idir domhanfhad 40o00′ siar agus domhanfhad 20o00′ siar.

An folimistéar cósta theas (Folimistéar 34.3)

(a)   Roinn chósta Rinn Verde (Roinn 34.3.1)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 19o00′ agus 9o00′ ó thuaidh, agus soir ó dhomhanfhad 20o00′ siar.

(b)   Roinn oileánach Rinn Verde (Roinn 34.3.2)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 20o00′ ó thuaidh agus domhanleithead 10o00′ ó thuaidh, agus idir domhanfhad 30o00′ siar agus domhanfhad 20o00′ siar.

(c)   Roinn Sherbro (Roinn 34.3.3)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 9o00′ ó thuaidh agus an Meánchiorcal, agus idir domhanfhad 20o00′ siar agus domhanfhad 8o00′ siar.

(d)   Roinn Mhurascaill Thiar na Guine (Roinn 34.3.4)

Na huiscí atá suite ó thuaidh ón Méanchiorcal, agus idir domhanfhad 8o00′ siar agus domhanfhad 3o00′ soir.

(e)   Roinn Mhurascaill Láir na Guine (Roinn 34.3.5)

Na huiscí atá suite ó thuaidh ón Méanchiorcal, agus soir ó dhomhanfhad 3o00′ soir.

(f)   Roinn Mhurascaill Theas na Guine (Roinn 34.3.6)

Na huiscí atá suite idir an Meánchiorcal agus domhanleithead 6o00′ ó dheas, agus soir ó dhomhanfhad 3o00′ soir. Áiríonn an roinn seo, freisin, uiscí de chuid inbhear an Chongó atá suite ó dheas ó dhomhanleithead 6o00′ ó dheas, a áirítear le líne a shíneann ó phointe ag Ponta do Padrão (domhanleithead 6o04′36″ ó dheas agus domhanfhad 12o19′48″ soir) feadh rumlíne i dtreo siar ó thuaidh go pointe ar dhomhanleithead 6o00′ ó dheas agus domhanfhad 12o00′ soir, agus as sin soir díreach feadh dhomhanleithead 6o00′ ó dheas go cósta na hAfraice agus as sin feadh chósta na hAfraice go dtí an túsphointe ag Ponta do Padrão.

An folimistéar aigéanach theas (Folimistéar 34.4)

(a)   Roinn Mhurascaill Thiar Theas na Guine (Roinn 34.4.1)

Na huiscí atá suite idir an Meánchiorcal agus domhanleithead 6o00′ ó dheas, agus idir domhanfhad 20o00′ siar agus domhanfhad 3o00′ soir.

(b)   An Roinn aigéanach thiar theas (Roinn 34.4.2)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 20o00′ ó thuaidh agus domhanleithead 5o00′ ó thuaidh, agus idir domhanfhad 40o00′ siar agus domhanfhad 30o00′ siar; na huiscí atá suite idir domhanleithead 10o00′ ó thuaidh agus an Meánchiorcal, agus idir domhanfhad 30o00′ siar agus domhanfhad 20o00′ siar.

AN MHEÁNMHUIR AGUS AN MHUIR DHUBH (Mórlimistéar iascaireachta 37)

Taispeánann Iarscríbhinn III B teorainneacha, folimistéir agus ranna na Meánmhara agus na Mara Duibhe (Mórlimistéar iascaireachta 37). Seo a leanas cur síos ar an limistéar sin agus ar na foranna atá ann.

Cuimsíonn limistéar staidrimh na Meánmhara agus na Mara Duibhe na husicí mara uile atá in: (a) an Mheánmhuir; (b) Muir Marmara; (c) an Mhuir Dhubh agus (d) Muir Mheoid. Áiríonn uiscí mara murlaigh uisce goirt agus gach limistéar eile ina bhfaightear, den chuid is mó, éisc agus orgánaigh eile de bhunús na mara. Sainmhínítear teorainneacha an iarthair agus an oirdheiscirt mar seo a leanas:

(a)

teorainn an iarthair: líne a shíneann ó dheas díreach feadh dhomhanfhad 5o36′ siar ó Punta Marroqui go cósta na hAfraice;

(b)

teorainn an oirdheiscirt: an bealach isteach ó thuaidh (ón Meánmhuir) go dtí Canál Suaise.

FOLIMISTÉIR AGUS RANNA DE LIMISTÉAR STAIDRIMH NA MEÁNMHARA

Cuimsítear na ranna seo a leanas sa Mheánmhuir thiar (Folimistéar 37.1)

(a)   An Roinn Bhailéarach (Roinn 37.1.1)

Uiscí na Meánmhara thiar atá teorantach le líne a thosaíonn ar chósta na hAfraice ag an teorainn idir an Ailgéir agus an Túinéis agus a shíneann ó thuaidh díreach go domhanleithead 38o00′ ó thuaidh; as sin siar díreach go domhanfhad 8o00′ soir; as sin ó thuaidh díreach go domhanleithead 41o20′ ó thuaidh; as sin siar feadh rumlíne go cósta na mórthíre ag an gceann thoir den teorainn idir an Fhrainc agus an Spáinn; as sin feadh chósta na Spáinne go Punta Marroqui; as sin ó dheas díreach feadh dhomhanfhad 5o36′ siar go cósta na hAfraice; as sin soir feadh chósta na hAfraice go dtí an túsphointe.

(b)   Murascaill an Leoin (Roinn 37.1.2)

Uiscí thiar thuaidh na Meánmhara atá teorantach le líne a thosaíonn ar chósta na mórthíre ag an gceann thoir den teorainn idir an Fhrainc agus an Spáinn agus a shíneann soir feadh rumlíne go domhanfhad 8o00′ soir, domhanleithead 41o20′ ó thuaidh; as sin ó thuaidh feadh rumlíne go cósta na mórthíre ag an teorainn idir an Fhrainc agus an Iodáil; as sin siar ó dheas feadh chósta na Fraince go dtí an túsphointe.

(c)   An tSairdín (Roinn 37.1.3)

Uiscí Mhuir Thoirian agus na huiscí cóngaracha atá teorantach le líne a thosaíonn ar chósta na hAfraice ag an teorainn idir an Ailgéir/an Túinéis agus a shíneann ó thuaidh díreach go domhanleithead 38o00′ ó thuaidh; as sin siar díreach go domhanfhad 8o00′ soir; as sin ó thuaidh díreach go domhanleithead 41o20′ ó thuaidh; as sin ó thuaidh feadh rumlíne go cósta na mórthíre ag an teorainn idir an Fhrainc agus an Iodáil; as sin feadh chósta na hIodáile go dtí domhanleithead 38o00′ ó thuaidh; as sin siar díreach feadh dhomhanleithead 38o00′ ó thuaidh go cósta na Sicile; as sin feadh chósta thuaidh na Sicile go Trapani; as sin feadh rumlíne go Rinn Bon; as sin siar feadh chósta na Túinéise go dtí an túsphointe.

Cuimsítear na foranna seo a leanas sa Mheánmhuir láir (Folimistéar 37.2):

(a)   An roinn Aidriadach (Roinn 37.2.1)

Uiscí Mhuir Aidriad atá suite ó thuaidh ó líne a shíneann ón teorainn idir an Albáin agus an Montainéagró ar chósta thoir Mhuir Aidriad siar díreach go Rinn Gargano ar chósta na hIodáile.

(b)   An Roinn Iónach (Roinn 37.2.2)

Uiscí na Meánmhara láir agus na huiscí cóngaracha atá teorantach le líne a thosaíonn ag domhanleithead 25o00′ soir ar chósta thuaisceart na hAfraice agus a shíneann ó thuaidh díreach go domhanleithead 34o00′ ó thuaidh; as sin siar díreach go domhanfhad 23o00′ soir; as sin ó thuaidh díreach go cósta na Gréige; as sin feadh chósta thiar na Gréige agus chósta na hAlbáine chuig an teorainn idir an Albáin agus an Montainéagró; as sin siar díreach go Rinn Gargano ar chósta na hIodáile; as sin feadh chósta na hIodáile go domhanleithead 38o00′ ó thuaidh; as sin siar díreach go domhanleithead 38o00′ ó thuaidh go cósta na Sicile; as sin feadh chósta thuaidh na Sicile go Trapani; as sin feadh rumlíne ó Trapani go Rinn Bon; as sin feadh chósta thuaisceart na hAfraice go dtí an túsphointe.

Cuimsítear na foranna seo a leanas sa Mheánmhuir thoir (Folimistéar 37.3):

(a)   An roinn Aeigéach (Roinn 37.3.1)

Uiscí na Mara Aeigéiche agus na huiscí cóngaracha atá teorantach le líne a thosaíonn ar chósta theas na Gréige ag domhanfhad 23o00′ soir agus a shíneann ó dheas díreach go domhanleithead 34o00′ ó thuaidh; as sin soir díreach go domhanfhad 29o00′ soir; as sin ó thuaidh díreach go cósta na Tuirce; as sin feadh chósta thiar na Tuirce go Kum Kale; as sin feadh rumlíne a shíneann ó Kum Kale go Rinn Hellas; as sin feadh chóstaí na Tuirce agus na Gréige go dtí an túsphointe.

(b)   Roinn na Leiveainte (Roinn 37.3.2)

Uiscí na Meánmhara soir ó líne a thosaíonn ar chósta thuaisceart na hAfraice ag domhanfhad 25o00′ soir agus a shíneann ó thuaidh díreach go domhanleithead 34o00′ ó thuaidh; as sin soir díreach go domhanfhad 29o00′ soir; as sin ó thuaidh díreach go cósta na Tuirce; as sin feadh chóstaí na Tuirce agus na dtíortha eile atá suite ar an Meánmhuir thoir go dtí an túsphointe.

Cuimsítear na foranna seo a leanas sa Mhuir Dhubh (Folimistéar 37.4):

(a)   Roinn Mhuir Mharmara (Roinn 37.4.1)

Uiscí Mhuir Mharmara atá teorantach ar an taobh thiar le líne a shíneann ó Rinn Hellas go Kum Kale ag an mbealach isteach chuig an Dardainéil; agus ar an taobh thoir le líne a shíneann trasna na Bosparaise ó Kumdere.

(b)   Roinn na Mara Duibhe (Roinn 37.4.2)

Uiscí na Mara Duibhe agus uiscí cóngaracha atá teorantach ar an taobh thiar theas le líne a shíneann trasna na Bosparaise ó Kumdere agus teorantach ar an taobh thoir thuaidh le líne a shíneann ó Phointe Takil ar leithinis Kerch go Pointe Panagija ar leithinis Taman.

(c)   Roinn Mhuir Mheoid (Roinn 37.4.3)

Uiscí Mhuir Mheoid atá suite ó thuaidh ó líne a shíneann le hais an bhealaigh isteach ó dheas chuig Caolas Kerch, agus a thosaíonn ag Pointe Takil ag 45o06′ ó thuaidh agus 36o27′ soir ar leithinis Kerch, agus a shíneann trasna an chaolais go Pointe Panagija ag 45o08′ ó thuaidh agus 36o38′ soir ar leithinis Taman.

AN tATLANTACH THIAR THEAS (Mórlimistéar iascaireachta 41)

Taispeánann Iarscríbhinn III C teorainneacha agus foranna an Atlantaigh thiar theas (Mórlimistéar iascaireachta 41).

Seo a leanas cur síos ar na limistéir sin.

Sainmhíneofar an tAtlantach thiar theas (Mórlimistéar iascaireachta 41) mar na huiscí atá teorantach le líne a thosaíonn ó chósta Mheiriceá Theas feadh an pharailéil dhomhanleithead 5o00′ ó thuaidh go dtí an fhadlíne le domhanfhad 30o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an Meánchiorcal; as sin soir díreach go dtí an fhadlíne le domhanfhad 20o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 50o00′ ó dheas; as sin siar díreach go dtí an fhadlíne le domhanfhad 50o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an fhadlíne le domhanleithead 60o00′ ó dheas; as sin siar díreach go dtí an fhadlíne le domhanfhad 67o16′ siar; as sin ó thuaidh díreach go dtí an pointe ag 56o22′ ó dheas, 67o16′ siar; as sin soir díreach feadh líne ag 56o22′ ó dheas go pointe ag 65o43′ siar; feadh na líne seo a leanas a cheanglaíonn na pointí 55o22′ ó dheas, 65o43′ siar, 55o11′ ó dheas 66o04′ siar, 55o07′ ó dheas 66o25′ siar; as sin i dtreo ó thuaidh feadh chósta Mheiriceá Theas go dtí an túsphointe;.

Tá an tAtlantach thiar theas roinnte sna ranna seo a leanas:

Roinn na hAmasóine (Roinn 41.1.1)

Na huiscí uile atá teorantach le líne a thosaíonn ar chósta Mheiriceá Theas ag parailéal dhomhanleithead 5o00′ ó thuaidh, feadh an pharailéil dhomhanleithid seo go dtí go mbuaileann sí an fhadlíne le domhanfhad 40o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an pointe ag a dtrasnaíonn an fhadlíne seo cósta na Brasaíle; as sin i dtreo siar ó thuaidh feadh chósta Mheiriceá Theas go dtí an túsphointe.

Roinn Natal (Roinn 41.1.2)

Na huiscí atá teorantach le líne a shíneann ó thuaidh díreach ó chósta na Brasaíle feadh na fadlíne le domhanfhad 40o00′ siar go dtí go mbuaileann sí leis an Meánchiorcal; as sin soir díreach feadh an Mheánchiorcail go dtí an fhadlíne ag 32o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 10o00′ ó dheas; as sin siar díreach go dtí an pointe ag a mbuaileann an parailéal dhomhanleithid ag 10o00′ ó dheas le cósta Mheiriceá Theas; as sin i dtreo ó thuaidh feadh chósta Mheiriceá Theas go dtí an túsphointe.

Roinn na Salvadóire (Roinn 41.1.3)

Na huiscí atá teorantach le líne a shíneann soir díreach ó chósta Mheiriceá Theas ag domhanleithead 10o00′ ó dheas go dtí an pointe ag a mbuaileann sí leis an bhfadlíne le domhanfhad 35o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 20o00′ ó dheas; as sin siar díreach feadh an pharailéil dhomhanleithid seo go cósta Mheiriceá Theas; as sin i dtreo ó thuaidh feadh chósta Mheiriceá Theas go dtí an túsphointe.

An roinn aigéanach thuaidh (Roinn 41.1.4)

Na huiscí atá teorantach le líne a shíneann soir díreach ó 5o00′ ó thuaidh, 40o00′ siar go dtí an fhadlíne le domhanfhad 30o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an Meánchiorcal; as sin soir díreach go dtí an fhadlíne le domhanfhad 20o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 20o00′ ó dheas; as sin siar díreach go dtí an fhadlíne le domhanfhad 35o00′ siar; as sin ó thuaidh díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 10o00′ ó dheas; as sin soir díreach go dtí an fhadlíne le domhanfhad 32o00′ siar; as sin ó thuaidh díreach go dtí an Meánchiorcal; as sin siar díreach go dtí an fhadlíne le domhanfhad 40o00′ siar; as sin ó thuaidh díreach go dtí an túsphointe.

Roinn Santos (Roinn 41.2.1)

Na huiscí atá teorantach le líne a shíneann soir díreach ó chósta Mheiriceá Theas ag domhanleithead 20o00′ ó dheas go dtí an pointe ag a mbuaileann sí leis an bhfadlíne le domhanfhad 39o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 29o00′ ó dheas; as sin siar díreach feadh an pharailéil dhomhanleithid seo go dtí cósta Mheiriceá Theas; as sin i dtreo ó thuaidh feadh chósta Mheiriceá Theas go dtí an túsphointe.

Roinn na Rio Grande (Roinn 41.2.2)

Na huiscí atá teorantach le líne a shíneann soir díreach ó chósta Mheiriceá Theas ag domhanleithead 29o00′ ó dheas go dtí an pointe ag a mbuaileann sí leis an bhfadlíne le domhanfhad 45o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 34o00′ ó dheas; as sin siar díreach feadh an pharailéil dhomhanleithid seo go cósta Mheiriceá Theas; as sin ó thuaidh feadh chósta Mheiriceá Theas go dtí an túsphointe.

Roinn Platense (Roinn 41.2.3)

Na huiscí atá teorantach le líne a shíneann soir díreach ó chósta Mheiriceá Theas ag domhanleithead 34o00′ ó dheas go dtí an pointe ag a mbuaileann sí leis an bhfadlíne le domhanfhad 50o00′ siar, as sin ó dheas díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 40o00′ ó dheas; as sin siar díreach feadh an pharailéil dhomhanleithid seo go dtí cósta Mheiriceá Theas; as sin i dtreo ó thuaidh feadh chósta Mheiriceá Theas go dtí an túsphointe.

An roinn aigéanach láir (Roinn 41.2.4)

Na huiscí atá teorantach le líne a shíneann soir díreach ó 20o00′ ó dheas, 39o00′ siar go dtí an fhadlíne le domhanleithead 20o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 40o00′ ó dheas; as sin siar díreach go dtí an fhadlíne le domhanleithead 50o00′ siar; as sin ó thuaidh díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 34o00′ ó dheas; as sin soir díreach go dtí an fhadlíne le domhanfhad 45o00′ siar; as sin ó thuaidh díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 29o00′ ó dheas; as sin soir díreach go dtí an fhadlíne le domhanfhad 39o00′ siar; as sin ó thuaidh díreach go dtí an túsphointe.

An roinn Phatagónach thuaidh (Roinn 41.3.1)

Na huiscí atá teorantach le líne a shíneann soir díreach ó chósta Mheiriceá Theas ag domhanleithead 40o00′ ó dheas go dtí an pointe ag a mbuaileann sí leis an bhfadlíne le domhanfhad 50o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 48o00′ ó dheas; as sin siar díreach feadh an pharailéil dhomhanleithid seo go dtí cósta Mheiriceá Theas; as sin ó thuaidh feadh chósta Mheiriceá Theas go dtí an túsphointe.

An roinn Phatagónach theas (Roinn 41.3.2)

Na huiscí atá teorantach le líne a shíneann soir díreach ó chósta Mheiriceá Theas ag domhanleithead 48o00′ ó dheas go dtí an pointe ag a mbuaileann sí leis an bhfadlíne le domhanfhad 50o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 60o00′ ó dheas; as sin siar díreach feadh an pharailéil dhomhanleithid seo go dtí an fhadlíne le domhanfhad 67o16′ siar; as sin ó thuaidh díreach go dtí an pointe ag 56o22′ ó dheas, 67o16′ siar; as sin feadh líne locsadrómaí a cheanglaíonn na pointí 56o22′ ó dheas, 65o43′ siar; 55o22′ ó dheas, 65o43′ siar; 55o11′ ó dheas, 66o04′ siar; 55o07′ ó dheas, 66o25′ siar; as sin ó thuaidh feadh chósta Mheiriceá Theas go dtí an túsphointe.

An roinn aigéanach theas (Roinn 41.3.3)

Na huiscí atá teorantach le líne a shíneann soir díreach ó 40o00′ ó dheas, 50o00′ siar go dtí an fhadlíne le domhanfhad 20o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an parailéal dhomhanleithead 50o00′ ó dheas; as sin ó thuaidh díreach go dtí an túsphointe.

AN tATLANTACH THOIR THEAS (Mórlimistéar iascaireachta 47)

Taispeántar teorainneacha agus foranna an Atlantaigh Thoir Theas in Iarscríbhinn III D. Seo a leanas cur síos ar Limistéar an Choinbhinsiúin ICSEAF.

Áiríonn an tAtlantach Thoir Theas (Mórlimistéar iascaireachta 47) na huiscí atá teorantach le líne a thosaíonn ag pointe le domhanleithead 6o04′36″ ó dheas agus domhanfhad 12o19′48″ soir; as sin siar ó thuaidh feadh rumlíne go dtí pointe ag a dtrasnaíonn an fhadlíne 12o soir an líne leithid 6o ó dheas; as sin siar díreach feadh an pharailéil dhomhanleithid seo go dtí an fhadlíne 20o siar; as sin ó dheas díreach feadh na fadlíne seo go dtí an líne leithid 50o ó dheas; as sin soir díreach feadh an pharailéil dhomhanleithid seo go dtí an fhadlíne 30o soir; as sin ó thuaidh díreach feadh na fadlíne seo go dtí cósta mhór-roinn na hAfraice; as sin siar feadh an chósta seo go dtí an túsphointe.

Déantar foroinnt ar an Atlantach Thoir Theas (Mórlimistéar iascaireachta 47) mar a leanas:

An folimistéar cósta thiar (Folimistéar 47.1)

(a)   Roinn Rinn Palmeirinhas (Roinn 47.1.1)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 6o00′ ó dheas agus domhanleithead 10o00′ ó dheas agus soir ó dhomhanfhad 10o00′ soir. Ní áirítear uiscí inbhear an Chongó sa roinn seo, is iad sin na huiscí soir ó thuaidh ón líne a shíneann ó Ponta do Padrão (6o04′36″ ó dheas and 12o19′48″ soir) go pointe ag 6o00′ ó dheas agus 12o00′ soir.

(b)   Roinn Rinn Salinas (Roinn 47.1.2)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 10o00′ ó dheas agus domhanleithead 15o00′ ó dheas agus soir ó dhomhanfhad 10o00′ soir.

(c)   Roinn na Cunene (Roinn 47.1.3)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 15o00′ ó dheas agus domhanleithead 20o00′ ó dheas agus soir ó dhomhanfhad 10o00′ soir.

(d)   Roinn Rinn Cross (Roinn 47.1.4)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 20o00′ ó dheas agus domhanleithead 25o00′ ó dheas agus soir ó dhomhanfhad 10o00′ soir.

(e)   Roinn Abhainn an Orange (Roinn 47.1.5)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 25o00′ ó dheas agus domhanleithead 30o00′ ó dheas agus soir ó dhomhanfhad 10o00′ soir.

(f)   Roinn Rinn an Dóchais (Roinn 47.1.6)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 30o00′ ó dheas agus domhanleithead 40o00′ ó dheas agus idir domhanfhad 10o00′ soir agus domhanfhad 20o00′ soir.

Folimistéar cósta Agulhas (Folimistéar 47.2)

(a)   Roinn Agulhas láir (Roinn 47.2.1)

Na huiscí atá suite ó thuaidh ó dhomhanleithead 40o00′ ó dheas agus idir domhanfhad 20o00′ soir agus domhanfhad 25o00′ soir.

(b)   Roinn Agulhas thoir (Roinn 47.2.2)

Na huiscí atá suite ó thuaidh ó dhomhanleithead 40o00′ ó dheas agus idir domhanfhad 25o00′ soir agus domhanfhad 30o00′ soir.

An folimistéar aigéanach theas (Folimistéar 47.3)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 40o00′ ó dheas agus domhanleithead 50o00′ ó dheas agus idir domhanfhad 10o00′ soir agus domhanfhad 30o00′ soir.

Folimistéar Tristan da Cunha (Folimistéar 47.4)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 20o00′ ó dheas agus domhanleithead 50o00′ ó dheas agus idir domhanfhad 20o00′ siar agus domhanfhad 10o00′ soir.

Folimistéar San Héilin agus Oileán na Deascabhála (Folimistéar 47.5)

Na huiscí atá suite idir domhanleithead 6o00′ ó dheas agus domhanleithead 20o00′ ó dheas agus idir domhanfhad 20o00′ siar agus domhanfhad 10o00′ soir.

AN tAIGÉAN INDIACH THIAR (Mórlimistéar iascaireachta 51)

Áirítear na huiscí seo a leanas mar chuid den Aigéan Indiach Thiar i gcoitinne:

(a)

An Mhuir Rua;

(b)

Murascaill Áidin;

(c)

An mhurascaill idir cósta na hIaráine agus Leithinis na hAraibe;

(d)

An Mhuir Arabach;

(e)

An chuid sin den Aigéan Indiach, lena n-áirítear Caol Mhosaimbíc, atá suite idir na fadlínte 30o00′ soir agus 80o00′ soir agus ó thuaidh ón líne choinbhéirseachta Antartaí agus lena n-áirítear na huiscí a thimpeallaíonn Srí Lanca.

Taispeántar na teorainneacha agus na foranna atá san Aigéan Indiach Thiar (Mórlimistéar iascaireachta 51) in Iarscríbhinn III E.

Sainmhíneofar an tAigéan Indiach Thiar leis na teorainneacha seo a leanas:

an teorainn leis an meánmhuir: an bealach isteach ó thuaidh go dtí Cánál Suaise,

an teorainn mhara thiar: líne a thosaíonn ar chósta thoir na hAfraice ag domhanfhad 30o00′ soir agus a shíneann ó dheas díreach go domhanleithead 45o00′ ó dheas,

an teorainn mhara oirthearach: rumlíne a thosaíonn ar chósta thoir theas na hIndia (Pointe Calimere) agus a shíneann soir ó thuaidh go dtí go mbuaileann sí le pointe ag domhanfhad 82o00′ soir, domhanleithead 11o00′ ó thuaidh, as sin soir díreach go dtí an fhadlíne 85o00′ soir; as sin ó dheas díreach go dtí an líne leithid 3o00′ ó thuaidh; as sin siar díreach go dtí an fhadlíne 80o00′ soir; as sin ó dheas díreach go dtí an líne leithid 45o00′ ó dheas,

an teorainn dheisceartach: líne a shíneann feadh na líne domhanleithid 45o00′ ó dheas ó dhomhanfhad 30o00′ soir go domhanfhad 80o00′ soir.

Tá an tAigéan Indiach Thiar foroinnte mar seo a leanas:

Folimistéar na Mara Rua (Folimistéar 51.1)

an teorainn thuaisceartach: an bealach isteach ó thuaidh go dtí Canál Suaise,

an teorainn dheiscearatach: rumlíne a shíneann ón teorainn idir an Aetóip agus Poblacht Djibouti ar chósta na hAfraice, trasna béal na Mara Rua go dtí an teorainn idir Iar-Phoblacht Arabach Éimin agus Iar-Dhaonphoblacht Éimin Theas ar Leithinis na hAraibe.

Folimistéar na Murascaille (Folimistéar 51.2)

Tá béal na Murascaille dúnta ag líne a thosaíonn ag rinn thuaisceartach Ra′s Musandam agus a shíneann soir díreach go cósta na hIaráine.

Folimistéar na Mara Arabaí Thiar (Folimistéar 51.3)

Is ionann teorainneacha oirthear agus dheisceart an limistéir agus líne a shíneann ó dheas díreach ó theorainn na hIaráine/na Pacastáine ar chósta na hÁise go dtí an líne dhomhanleithid 20o00′ ó thuaidh; as sin soir díreach go dtí an fhadlíne 65o00′ soir; as sin ó dheas díreach go dtí an líne dhomhanleithid 10o00′ ó thuaidh; as sin siar díreach go dtí cósta na hAfraice; is iad na teorainneacha mara eile na teorainneacha atá comónta leis na folimistéir 51.1 agus 51.2 (féach thuas).

Folimistéar na Mara Arabaí Thoir, Oileáin Laicsidvípe agus Shrí Lanca (Folimistéar 51.4)

Is ionann teorainn mhara an limistéir agus líne a thosaíonn ar chósta na hÁise ag teorainn na hIaráine/na Pacastáine agus a shíneann ó dheas díreach go dtí an líne dhomhanleithid 20o00′ ó thuaidh; as sin soir díreach go dtí an fhadlíne 65o00′ soir; as sin ó dheas díreach go dtí an líne dhomhanleithid 10o00′ ó dheas; as sin soir díreach go dtí an fhadlíne 80o00′ soir; as sin ó thuaidh díreach go dtí an líne dhomhanleithid 3o00′ ó thuaidh; as sin soir díreach go dtí an fhadlíne 85o00′ soir; as sin ó thuaidh díreach go dtí an líne dhomhanleithid 11o00′ ó thuaidh; as sin siar díreach go dtí an fhadlíne 82o00′ soir; as sin feadh rumlíne a shíneann siar ó dheas go dtí cósta oirdheisceart na hIndia.

Folimistéar na Somáile, na Céinia agus na Tansáine (Folimistéar 51.5)

Líne a thosaíonn ar chósta na Somáile ag 10o00′ ó thuaidh agus a shíneann soir díreach go dtí an fhadlíne 65o00′ soir; as sin ó dheas díreach go dtí an líne dhomhanleithid 10o00′ ó dheas; as sin siar díreach go dtí an fhadlíne 45o00′ soir; as sin ó dheas díreach go dtí an líne dhomhanleithid 10o28′ ó dheas; as sin siar díreach go dtí cósta thoir na hAfraice idir Ras Mwambo (ó thuaidh) agus Mwambo Village (ó dheas).

Folimistéar Chaol Mhósaimbíc agus Madagascar (Folimistéar 51.6)

Líne a thosaíonn ar chósta thoir na hAfraice idir Ras Mwambo (ó thuaidh) agus Mwambo Village (ó dheas) ag domhanleithead 10o28′ ó dheas agus a shíneann soir díreach go dtí an fhadlíne 45o00′ soir; as sin ó thuaidh díreach go dtí an líne leithid 10o00′ ó dheas; as sin soir díreach go dtí an fhadlíne 55o00′ soir; as sin ó dheas díreach go dtí an líne leithid 30o00′ ó dheas; as sin siar díreach go dtí an líne leithid 40o00′ soir; as sin ó thuaidh díreach go dtí cósta Mhósaimbíc.

An folimistéar aigéanach (An tAigéan Indiach Thiar) (Folimistéar 51.7)

Líne a thosaíonn ag an bpointe le domhanleithead 10o00′ ó dheas agus domhanfhad 55o00′ siar agus a shíneann soir díreach go dtí an fhadlíne 80o00′ siar; as sin ó dheas díreach go dtí an líne dhomhanleithid 45o00′ ó dheas; as sin siar díreach go dtí an fhadlíne 40o00′ siar; as sin ó thuaidh díreach go dtí an líne dhomhanleithid 30o00′ ó dheas; as sin soir díreach go dtí an fhadlíne 55o00′ siar; as sin ó thuaidh díreach go dtí an túsphointe ar an líne dhomhanleithid 10o00′ ó dheas.

Folimistéar Mhósaimbíc (Folimistéar 51.8)

Cuimsíonn an folimistéar na huiscí atá suite ó thuaidh ón líne dhomhanleithid 45o00′ ó dheas agus idir na fadlínte 30o00′ soir agus 40o00′ soir. Tá foroinnt bhreise déanta ar an bhfolimistéar ina dhá roinn.

Roinn Marion-Edward (Roinn 51.8.1)

Na huiscí atá suite idir na línte domhanleithid 40o00′ ó dheas agus 50o00′ ó dheas agus na fadlínte 30o00′ soir agus 40o00′ soir.

Roinn na Saimbéise (Roinn 51.8.2)

Na huiscí atá suite ó thuaidh ón líne dhomhanleithid 40o00′ ó dheas agus idir na fadlínte 30o00′ soir agus 40o00′ soir.


IARSCRÍBHINN III

A: AN tATLANTACH THOIR LÁIR (Mórlimistéar iascaireachta 34)

Image

B: AN MHEÁNMHUIR AGUS AN MHUIR DHUBH (Mórlimistéar iascaireachta 37)

Image

C: AN tATLANTACH THIAR THEAS (Mórlimistéar iascaireachta 41)

Image

D: AN tATLANTACH THOIR THEAS (Mórlimistéar iascaireachta 47)

Image

E: AN tAIGÉAN INDIACH THIAR (Mórlimistéar iascaireachta 51)

Image


IARSCRÍBHINN IV

LIOSTA NA SPEICEAS DÁ BHFUIL SONRAÍ LE TÍOLACADH LE hAGHAIDH GACH MÓRLIMISTÉAR IASCAIREACHTA

Is iad na speicis atá sa liosta thíos na speicis sin ar tuairiscíodh gabhálacha ina leith sa staidreamh oifigiúil. Ba cheart do na Ballstáit sonraí a thabhairt i leith gach ceann de na speicis atá sainaitheanta, má tá siad ar fáil. I gcás nach féidir speicis leithleacha a shainaithint ba cheart comhiomlánú a dhéanamh ar na sonraí agus iad a thíolacadh sa mhír chomh mion agus is féidir.

Nóta:

is iad ‘n.s.a.’ agus ‘n.e.i.’

=

na giorrúcháin le haghaidh ‘ní shonraítear in aon áit eile’ agus ‘not elsewhere indicated’ faoi seach.

AN TATLANTACH THOIR LÁIR (Mórlimistéar iascaireachta 34)

Ainm Gaeilge

Aitheantóir 3-alfa

Ainm eolaíochta

Ainm Béarla

Eascann

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Seada n.s.a.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Ilisha na hAfraice

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Leathóga n.s.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Leitheanna súile clé

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Sól coiteann

SOL

Solea solea

Common sole

Sól dinge

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Sóil n.s.a.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Éisc theangacha n.s.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Scoilteán

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Scoilteáin n.s.a.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Colmóir gabhlach mór

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Troscán stopóige

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Faoitín gorm

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Colmóir Eorpach

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Colmóir Seineagálach

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Colmóirí n.s.a.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Gadiformes n.s.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Cait mhara n.s.a.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Eascann choncair

COE

Conger conger

European conger

Eascanna concair n.s.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Naosciasc caol

SNS

Macroramphosus marginatus

Slender snipefish

Alfainsíní

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Deoraí

JOD

Zeus faber

John dory

Deoraí geal

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John dory

Torcéisc

BOR

Caproidae

Boar fishes

Peirceamoirf ghrinnill n.s.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Garúpach breacdhorcha

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Garúpach bán

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Garúpaigh n.s.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Breac raice

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Garúpaigh, doingin mhara n.s.a

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Doingean mara ballach

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Doingean mara Eorpach

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Éisc mhórshúileacha n.s.a.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Éisc chairdinéalacha n.s.a.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

Slinnéisc

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

Boinéadbhéil, éisc rúibíneacha etc.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Sclamhairí n.s.a.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Sclamhairí n.s.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Gramhsaire na Meánmhara

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Pomadasys incisus

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Gramhsaire Sompat

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Gramhsaire mórshúileach

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Gramhsairí n.s.a.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Grágairí

DRU

Sciaena spp.

Drums

Grágaire shi

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Argyrosomus regius

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Grágaire boe

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Pseudotolithus brachygnatus

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Grágaire Seineagálach

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Grágaire bobo

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Grágairí Iar-Afracacha

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Grágairí n.s.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Deargán

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (=Blackspot) seabream

Garbhánach coiteann

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Garbhánach ascailleach

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Garbhánach dearg

PAR

PagelIus bellottii

Red pandora

Garbhánaigh n.s.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Garbhánaigh sargo n.s.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Dentex mórshúileach

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Garbhánach dentex

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Dentex Angólach

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Dentex Congólach

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Garbhánaigh dentex n.s.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Sáimhín

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Garbhánach diallaite

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Garbhánach gormbhallach

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Garbhánach pargo

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Garbhánach órcheannach

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Garbhánaigh pargo n.s.a.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Bogue

BOG

Boops boops

Bogue

Garbhánaigh n.s.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Spicara spp.

PIC

Spicara spp.

Picarels

Milléid dhearga

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Éisc ghabhair na hAfraice Thiar

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Éisc ghabhair, milléid dhearga n.s.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Iasc corráin Afracach

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Spádéisc

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Percoidei n.s.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Brotula féasógach

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Earrspíonacha

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Cnúdáin n.s.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Iasc truicir

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Láimhíneach (= anglait)

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Láimhínigh n.s.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Snáthadáin n.s.a.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Éisc eitilte n.s.a.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Baracúdaí

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Milléad ceannchothroim liath

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Snáitheiteach mór na hAfraice

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

Snáitheiteach beag na hAfraice

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Snáitheiteach ríoga

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Snáitheitigh n.s.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Peirceamoirf pheiligeacha n.s.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Iasc gorm

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Cóibia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Bolmán an Atlantaigh

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Bolmáin n.s.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Bolmáin

SDX

Decapterus spp.

Scads

Bolmán crevalle

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Bréagbholmán

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Bolmáin crevalle n.s.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Iasc gealaí na hAfraice

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pampanónna

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Bolmáin ómra n.s.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Lichia amia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Chloroscombrus chrysurus

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Dorád coiteann

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Searróg ghorm

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Sleamhnóga

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Cnámhiasc

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Sairdín cruinn

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Mionsairdín Maidéarach

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Mionsairdíní

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Sead bonga

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Pilséar Eorpach (= Sairdín)

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Ainseabhaí Eorpach

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Clupeoidei n.s.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Boiníotó an Atlantaigh

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Boiníotó aondathach

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Ronnach buí na hAfraice Thiar

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Tuinníní frigéid agus piléir

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tuinnín gorm

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tuinnín colgach

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuinnín buí

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tuinnín mórshúileach

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tuinníní n.s.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Sábha mara

SAW

Pristidae

Sawfishes

Colgán na ndealg Atlantach

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Mairlín gorm an Atlantaigh

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Mairlín geal an Atlantaigh

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Mairlíní, colgáin na ndealg, gaithéisc

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Colgán

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Éisc tuinnín n.s.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Trichiurus lepturus

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Scabaird airgid

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Scabaird dhubh

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Trichiuridae n.s.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Ronnach Seapánach

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Ronnach an Atlantaigh

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Ronnaigh n.s.a.

MAZ

Scomber spp.

‘Scomber’ mackerels n.e.i.

Éisc ronnaigh n.s.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Siorc súisteála

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Siorc súisteála mórshúileach

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Siorcanna mácó

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Siorc gorm

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Síodsiorc

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Ceann casúir coiteann

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Ceann casúir scolbach

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Siorcanna ceann casúir etc. n.s.a.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Siorc eite eitleoige

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Giotáréisc etc. n.s.a.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Scoirnigh

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Sciataí agus Roic n.s.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Siorcanna, roic, sciataí n.s.a.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

Éisc mhuirí n.s.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Portáin mhuirí n.s.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Gliomaigh spíonacha thrópaiceacha n.s.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Gliomaigh spíonacha phailionúracha n.s.a.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Gliomach na hIorua

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Gliomach Eorpach

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Cloicheán caramóiteach

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Séacla bándearg deisceartach

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

Cloicheáin Penaeus n.s.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Rós-séacla domhainmhara

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Séacla Guine

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Séacla scarlóideach

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Séaclaí pailéamónacha

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Deiceapóid natantia n.s.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Crústaigh mhara n.s.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gastrapóid n.s.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Cuasoisrí n.s.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Diúilicíní mara n.s.a.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Ceifileapóid n.s.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Cudal

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Cudail, máithreacha súigh scioteireaballacha

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Máithreacha súigh

SQC

Loligo spp.

Common squids

Ochtapas coiteann

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Ochtapais

OCT

Octopodidae

Octopuses

Máithreacha súigh n.s.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Moilisc n.s.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Turtair mhara n.s.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


AN MHEÁNMHUIR AGUS AN MHUIR DHUBH (Mórlimistéar iascaireachta 37)

Ainm Gaeilge

Aitheantóir 3-alfa

Ainm eolaíochta

Ainm Béarla

Bradáin fhearna n.s.a.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Eascann

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Sead pontach

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

Seada n.s.a.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Salán Mhuir Mheoid

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Leathóga n.s.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Leathóg bhallach

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Leith Eorpach

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Sól

SOL

Solea vulgaris

Common sole

Sóil n.s.a.

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

Scoilteán

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Scoilteáin n.s.a.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Turbard

TUR

Psetta maxima

Turbot

Turbard na Mara Duibhe

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Colmóir gabhlach mór

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Miontrosc

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Troscán stopóige

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Faoitín gorm

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Faoitín

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Colmóir Eorpach

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Gadiformes n.s.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Airgintínigh

ARG

Argentina spp.

Argentines

Laghairtiasc

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Laghairtéisc n.s.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Eascann choncair

COE

Conger conger

European conger

Eascanna concair n.s.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Deoraí

JOD

Zeus faber

John Dory

Peirceamoirf ghrinnill n.s.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Garúpach breacdhorcha

GPD

Epinephelus guaza

Dusky grouper

Garúpach bán

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Garúpaigh n.s.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Breac raice

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Serranus cabrilla

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Garúpaigh, doingin mhara n.s.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Doingean mara Eorpach

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Doingin mhara

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Gramhsaire na Meánmhara

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Grágairí

DRU

Sciaena spp.

Drums

Grágaire shi

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Argyrosomus regius

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Grágairí n.s.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Deargán

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Garbhánach coiteann

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Garbhánach ascailleach

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Garbhánaigh n.s.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Garbhánach bán

SWA

Diplodus sargus

White seabream

Garbhánaigh sargo n.s.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Dentex mórshúileach

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Garbhánach dentex

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Garbhánaigh dentex n.s.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Sáimhín

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Garbhánach diallaite

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Garbhánach pargo

RPG

Sparus pagrus

Red porgy

Garbhánach órcheannach

SBG

Sparus auratus

Gilthead seabream

Garbhánaigh pargo n.s.a.

SBP

Sparus (= Pagrus) spp.

Pargo breams, n.e.i.

Bogue

BOG

Boops boops

Bogue

Garbhánach stríocach

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Salema

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Garbhánaigh, doingin mhara n.s.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Spicara maena

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Spicara spp.

PIC

Spicara spp.

Picarels

Milléad dearg

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Lannach riabhach

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Milléid dhearga

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Goineadóir mór

WEG

Trachinus draco

Greater weever

Percoidei n.s.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Corra gainimh

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Éisc choinín

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Mic shiobháin an Atlantaigh

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Mic shiobháin n.s.a.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Scairpéisc n.s.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Cnúdán píobaire

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Cnúdáin n.s.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Láimhíneach (anglait)

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Láimhínigh n.s.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Corr uaine

GAR

Belone belone

Garfish

Baracúdaí

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Milléad ceannchothroim liath

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Airgintínigh (Smealta gainimh)

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Peirceamoirf pheiligeacha n.s.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Iasc gorm

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Bolmán an Atlantaigh

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Bolmán na Meánmhara

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Bolmáin n.s.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Bolmáin crevalle n.s.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Bolmán ómramór

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Bolmáin ómra n.s.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Lichia amia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Carangidae n.s.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Sáimhín an Atlantaigh

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Dorád coiteann

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Mionsairdíní n.s.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Pilséar Eorpach (= Sairdín)

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Salán Eorpach

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Ainseabhaí Eorpach

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Clupeoidei n.s.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Boiníotó an Atlantaigh

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Boiníotó aondathach

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Tuinníní frigéid agus piléir

FRZ

Auxis thazard A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tuinnín bán

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Tuinnín

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuinnín gorm

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tuinnín colgach

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuinnín mórshúileach

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tuinníní n.s.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Colgán na ndealg Atlantach

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Mairlíní, colgáin na ndealg, gaithéisc

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Colgáin

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

Éisc tuinnín n.s.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Scabaird airgid

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Ronnach Seapánach

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Ronnach an Atlantaigh

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Ronnaigh n.s.a.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Éisc ronnaigh n.s.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Liamhán gréine

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Siorc súisteála

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

Mácó biorshrónach

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Catsúileach an bhéil dhuibh

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Siorc gorm

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Siorc guaire

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Ceann casúir coiteann

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Ceann casúir scolbach

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Fíogach gobach socfhada

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

Siorc slogach

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Siorc eite eitleoige

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Siorc slimbhoilg

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Roc garbh

RJC

Raja clavata

Thornback ray

Roc nimhe coiteann

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Craosaire

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Catsúiligh

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Scoirnigh

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Fíogach gobach

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Siorcanna fíogaigh n.s.a.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Bráthair

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Bráithre

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

Siorcanna móra n.s.a.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Giotáréisc

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Sciataí

SKA

Raja spp.

Skates

Sciataí agus roic n.s.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

Siorcanna, roic agus sciataí etc.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

Éisc mhuirí n.s.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.s.a.

Portán dearg

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Portán na Meánmhara

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

Portán faoilinne spíonach

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Portáin mhara n.s.a.

CRA

Reptantia

Marine crabs n.s.a.

Gliomach spíonach bándearg

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Gliomach spíonach coiteann

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

Gliomaigh spíonacha phailionúracha n.s.a.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Gliomach na hIorua

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Gliomach Eorpach

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Cloicheán caramóiteach

TGS

Penaeus kerathurus

Caramote prawn

Rós-séacla domhainmhara

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Séacla scarlóideach

SSH

Plesiopenaeus edwardsianus

Scarlet shrimp

Cloicheán gorm agus dearg

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Cloicheán coiteann

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Séacla coiteann

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

Deiceapóid natantia n.s.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Scuillid mhaintise

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

Crústaigh mhara n.s.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gastrapóid n.s.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Gioradán

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Oisre Eorpach coiteann

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Oisre an Aigéin Chiúin

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Diúilicín Meánmhuirí

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Muirín mór

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Muireachaoin

MUE

Murex spp.

Murex

Ruacan

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Maighdeog riabhach

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

Breallach croise eitreach

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Breallach croise

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

Breallaigh chroise n.s.a.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Breallaigh Donax

DON

Donax spp.

Donax clams

Scianbhreallaigh

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Breallaigh n.s.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Ceifileapóid n.s.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Cudal

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

Cudail, máithreacha súigh scioteireaballacha

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Máithreacha súigh

SQC

Loligo spp.

Common squids

Scuid eitilte Eorpach

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Ochtapas coiteann

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Ochtapais adharcacha agus mhuscacha

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Ochtapais n.s.a.

OCT

Octopodidae

Octopuses

Máithreacha súigh n.s.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Moilisc n.s.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Turtair mhara

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Ascaid mhara eitreach

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Cuán mara clochach

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Smugairlí róin

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


AN TATLANTACH THIAR THEAS (Mórlimistéar iascaireachta 41)

Ainm Gaeilge

Aitheantóir 3-alfa

Ainm eolaíochta

Ainm Béarla

Seada n.s.a.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Leathóga n.s.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Paralichthys spp.

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Éisc theangacha n.s.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Coidlín torbáin

SAO

Salilota australia

Tadpole codling

Troisc dhomhainmhara

MOR

Moridae

Moras

Coidlín Brasaíleach

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Faoitín gorm deisceartach

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Colmóir na hAirgintíne

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

Colmóir Patagónach

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

Colmóirí n.s.a.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Gránadóir Patagónach

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Gránadóirí gorma

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Gránádóirí

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Gadiformes n.s.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Cait mhara n.s.a.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Laghairtiasc mór

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Eascann choncair na hAirgintíne

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

Peirceamoirf ghrinnill n.s.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Snúcanna (= Róbalónna) n.s.a.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

Garúpaigh Bhrasaíleacha

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Garúpach dearg

GPR

Epinephelus mario

Red grouper

Garúpaigh n.s.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Doingean mara na hAirgintíne

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Garúpaigh, doingin mhara n.s.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Sclamhaire dearg deisceartach

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Sclamhaire earrbhuí

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

Sclamhairí n.s.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Gramhsaire barrach

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Gramhsairí n.s.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Lagiasc riabhach

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Lagéisc n.s.a.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Grágaire an Atlantaigh

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Rí-ghrágaire deisceartach

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Grágaire na hAirgintíne

CKY

Urnbrina canasai

Argentine croaker

Rí-lagiasc

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Grágaire dubh

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Grágairí n.s.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Garbhánaigh sargo n.s.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Garbhánaigh dentex n.s.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Garbhánach pargo

RPG

Sparus pagrus

Red porgy

Garbhánaigh n.s.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Milléid dhearga

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Seabhachiasc

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Péirsí gainimh na Brasaíle

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Récheannach na Brasaíle

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Ceannruán Patagónach

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

Déadiasc Patagónach

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

Trosc carraige cruiteach

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

Trosc carraige liath

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Grey rockcod

Trosc carraige Patagónach

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

Oigheariasc troisc

PAT

Patagonotothen ramsayi

Cod icefish

Iasc carraige na hAntartaice n.s.a.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Oigheariasc dubheite

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Oigheariasc ronnaigh

ANI

Champsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Oighearéisc n.s.a.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

Percoidei n.s.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Tusceascann bándearg

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Bric ghiúrainn, ruffacháin

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.s.a.

Péirse mhara an bhoilg dhuibh

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Scairpéisc n.s.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Cnúdáin an Atlantaigh

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Leathghob na Brasaíle

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Éisc eitilte n.s.a.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Baracúdaí

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Milléid liatha n.s.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Airgintínigh (Smealta gainimh)

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Peirceamoirf pheiligeacha n.s.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Iasc gorm

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Bolmán gorm

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Bolmáin n.s.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Bolmáin crevalle n.s.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Bolmáin ómra n.s.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Parona signata

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Carangidae n.s.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Dorád coiteann

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sleamhnóga na Murascaille, éisc fómhair

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Sleamhnóga, poimfréid airgid

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

Badhbhiasc

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Tarpán an Atlantaigh

TAR

Megalops FCAatlanticus

Tarpon

Mionsairdín na Brasaíle

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Mionsairdíní

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Menhaden na Brasaíle

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

Menhaden na hAirgintíne

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Sairdíní scálaithe

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

Salán Fáclainne

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Ainseabhaí na hAirgintíne

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Ainseabhaithe n.s.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Clupeoidei n.s.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Boiníotó an Atlantaigh

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Rí-ronnach

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Ronnach buí an Atlantaigh

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Ronnaigh n.s.a.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tuinníní frigéid agus piléir

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tuinnín bán

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Tuinnín

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuinnín gorm

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tuinnín dubheite

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Tuinnín colgach

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuinnín gorm deisceartach

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tuinnín buí

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tuinnín mórshúileach

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tuinníní n.s.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Colgán na ndealg Atlantach

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Mairlín gorm an Atlantaigh

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Mairlín bán an Atlantaigh

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Mairlíní, colgáin na ndealg, gaithéisc

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Colgán

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Éisc tuinnín n.s.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Ronnach nathrach báine

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

Trichiurus lepturus

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Ronnach Seapánach

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Siorc súisteála mórshúileach

BTH

Alopias superciliosus

Bigeye thresher

Mácó biorshrónach

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Siorc gorm

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Síodsiorc

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Siorc rua

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Ceann casúir coiteann

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Ceann casúir scolbach

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Gearrthóir

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Fíogach gobach

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Bráithre n.s.a.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Giotáriasc Chola

GUD

Rhinobatios percellens

Chola guitarfish

Sábha mara

SAW

Pristidae

Sawfishes

Éisc eilifintiúla n.s.a.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Scoirneach Patagónach

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Scoirnigh

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Siorcanna ola ae

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

Sciataí agus roic n.s.a.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

Siorcanna, roic, sciataí etc.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

Éisc mhuirí n.s.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Luaineacháin Dhána

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Rí-phortán deisceartach

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

Portán dearg blaoscbhog

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

Géaróin n.s.a.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Portáin mhara n.s.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Gliomach spíonach Cairibeach

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Gliomaigh spíonacha thrópaiceacha n.s.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Séacla donn tuaisceartach

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

Séacla deargbhallach

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Cloicheáin Penaeus n.s.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Muirbhoc Atlantach

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Séacla stílín na hAirgintíne

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Séacla dearg na hAirgintíne

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

Deiceapóid natantia n.s.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Crill Antartach n.s.a.

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill

Crústaigh mhara n.s.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Gastrapóid n.s.a.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Cuasoisrí n.s.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Diúilicín Abhainn Plata

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Diúilicín Magellan

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Muiríní n.s.a.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Breallaigh Donax

DON

Donax spp.

Donax clams

Breallaigh n.s.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Cudail, máithreacha súigh, sioteireaballacha

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Scuid Phatagónach

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Máithreacha súigh

SQC

Loligo spp.

Common squids

Scuid ghearreiteach na hAirgintíne

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

Scuid eitilte réaltach

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Ochtapais

OCT

Octopodidae

Octopuses

Máithreacha súigh n.s.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Moilisc n.s.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Turtair mhara n.s.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


AN TATLANTACH THOIR THEAS (Mórlimistéar iascaireachta 47)

Ainm Gaeilge

Aitheantóir 3-alfa

Ainm eolaíochta

Ainm Béarla

Leathóga n.s.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Sól an chósta thiar

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Sól láibe

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Sóil Oirdheisceart an Atlantaigh n.s.a.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Éisc theangacha n.s.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Colmóir Benguela

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Colmóir éadomhain na Rinne

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Colmóir domhainmhara na Rinne

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

Colmóirí na Rinne

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

Colmóirí Merluccid

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Gadiformes n.s.a.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

Tua-iasc

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

Éisc lonracha

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.s.a.

Iasc lonrach airgid

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Súile glasuaine

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

Barbal bán

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Cat mara an bhéil mhín

SMC

Arius heudelotii

Smoothmouth sea catfish

Cait mhara n.s.a.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.s.a.

Laghairtiasc mór

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Laghairtéisc n.s.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Eascanna concair n.s.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Naosciasc caol

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Naoscéisc

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Alfainsíní

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Alfainsíní n.s.a.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Deoraí

JOD

Zeus faber

John Dory

Deoraí geal

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Deoraithe n.s.a.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Torcéisc

BOR

Caproidae

Boarfishes

Torciasc

BOC

Capros aper

Boarfish

Peirceamoirf ghrinnill n.s.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Garúpaigh n.s.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Breac raice

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Garúpaigh, doingin mhara n.s.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Éisc mhórshúileacha n.s.a.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Éisc mhórshúileacha, éisc ghloineshúileacha

PRI

Priacanthidae

Bigeyes, glasseyes, bulleyes

Éisc chairdinéalacha n.s.a.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

Acropomatidae

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

Synagrops japonicus

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

Synagrops spp.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.s.a.

Boinéadbhéal na Rinne

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Boinéadbhéil, éisc rúibíneacha etc.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Sclamhairí n.s.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Garbhánaigh snáitheiteacha

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Garbhánaigh snáitheiteacha, bheaga, leathspéaclacha

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Gramhsaire mórshúileach

GRB

Brachydeuterus auritus

Bigeye grunt

Gramhsaire na Meánmhara

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Gramhsaire Sompat

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Gramhsairí n.s.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Argyrosomus hololepidofus

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

Grágaire Geelbek

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Grágaire tíograch

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Grágairí Iar-Afracacha

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Grágairí n.s.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Grágaire Canárach

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

Lagéisc n.s.a.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Pandóra Natal

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Garbhánaigh, doingin mhara n.s.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Garbhánaigh n.s.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Garbhánaigh sargo n.s.a.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Dentex mórshúileach

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Dentex Angólach

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Dentex Canárach

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Garbhánaigh dentex n.s.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Sáimhín

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Garbhánach cearpantóra

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Garbhánach Santer

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Petrus rupestris

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Garbhánach Panga

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Stumpshrónach bán

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Garbhánaigh pargo n.s.a.

SBP

Pagrus

Pargo breams n.e.i.

Bogue

BOG

Boops boops

Bogue

Chrysoblephus spp. n.s.a.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Garbhánach bán

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

Garbhánaigh n.s.a.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

Garbhánach stríocach

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Brain chopair

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Salema

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Garbhánaigh polysteganus n.s.a.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Garbhánach Natal

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Garbhánach seachtó a ceathair

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

Garbhánach gormchraicinn

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Garbhánaigh n.s.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Spicara spp.

PIC

Spicara spp.

Picarels

Éisc ghabhair, milléid dhearga n.s.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Milléid dhearga

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Coracinidae n.s.a.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

Coracinus capensis

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

Spádéisc

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Iasc corráin Afracach

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Tusceascanna bándearga, brotulaí n.s.a.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Clipí na Rinne

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Mic shiobháin n.s.a.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Péirse mhara na Rinne

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Péirsí mara n.s.a.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Péirse mhara an bhoilg dhuibh

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Scairpéisc n.s.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Cnúdán píobaire

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Cnúdán na Rinne

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

Cnúdáin n.s.a.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Cnúdáin

GUY

Trigla spp.

Gurnards

Iasc truicir

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Láimhíneach na Rinne

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Láimhínigh n.s.a.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Iasc laindéir

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

Éisc laindéir

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Snáthadáin n.s.a.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Snáthadáin

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

Preabairí n.s.a.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Preabaire an Atlantaigh

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Baracúdaí

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Baracúdaí

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Milléid liatha n.s.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Snáitheitigh n.s.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Snáitheiteach beag na hAfraice

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Peirceamoirf pheiligeacha n.s.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Iasc gorm

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Éisc ghorma n.s.a.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Cóibia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Cóibianna n.s.a.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Bolmán na Rinne

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Bolmán Cunene

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Bolmáin n.s.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Bolmáin

SDX

Decapterus spp.

Scads

Bolmán crevalle

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

Bréagbholmán

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Bolmáin crevalle n.s.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Iasc gealaí na hAfraice

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pampanónna

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Bolmán earrbhuí

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Bolmáin ómra n.s.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Lichia amia

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Chioroscombrus chrysurus

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Carangidae n.s.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Garbhánaigh mhara, poimfréid, n.s.a.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Sáimhín an Atlantaigh

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Dorád coiteann

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Doráid n.s.a.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Searróg ghorm

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Sleamhnóga

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Cnámhéisc

ALU

Albulidae

Bonefishes

Cnámhiasc eite fhada

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Mionsairdín cruinn

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Mionsairdín Maidéarach

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Pilséar Deas-Afracach

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Scadán cruinn Whitehead

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Ainseabhaí Deas-Afracach

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Ainseabhaithe n.s.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Scadáin, sairdíní n.s.a.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Mionsairdíní n.s.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Clupeoidei n.s.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Boiníotó an Atlantaigh

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Tuinnín frigéid

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Tuinníní frigéid agus piléir

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Ronnach buí caolbhandach

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Rí-ronnach

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

Ronnach buí na hAfraice Thiar

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Rí-iasc Kanadi

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Ronnaigh. n.s.a.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tuinnín bán

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Tuinnín ronnaigh

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Tuinnín

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuinnín gorm

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Tuinnín colgach

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuinnín gorm deisceartach

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Tuinnín buí

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tuinnín mórshúileach

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Colgán na ndealg Atlantach

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Mairlín gorm an Atlantaigh

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Mairlín dubh

BLM

Makaira indica

Black marlin

Mairlín bán an Atlantaigh

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Mairlíní, colgáin na ndealg, gaithéisc

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Colgán

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Colgáin

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Éisc tuinnín n.s.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Ronnaigh nathartha n.s.a.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Snúc

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Trichiurus lepturus

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Trichiuridae n.s.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Scabaird airgid

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Ronnach Seapánach

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Ronnaigh n.s.a.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Éisc ronnaigh n.s.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Mácó biorshrónach

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Siorc gorm

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Ceann casúir coiteann

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Scoirnigh n.s.a.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Gearrthóir

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Bráithre n.s.a.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Sciataí n.s.a.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

Sciataí agus roic n.s.a.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Iasc eilifintiúil na Rinne

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

Siorcanna, roic, sciataí etc. n.s.a.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Craosairí

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Catsúiligh

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Cercharhinidae

RSK

Cercharhinidae

Requiem sharks

Siorcanna ceann casúir n.s.a.

SPY

Sphyrnidae

Bonnethead, hammerhead sharks

Scoirneach

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Siorcanna fíogaigh n.s.a.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Fíogach gobach

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Fíogach gearrshrónach

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Giotáréisc

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Sábha mara

SAW

Pristidae

Sawfishes

Sciataí n.s.a.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Sciataí

SKA

Raja spp.

Skates

Roic an gha nimhe

STT

Dasyaididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Roic iolair

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Roic na caille

MAN

Mobulidae

Mantas

Craimpiasc

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

Éisc eilifintiúla n.s.a.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

Roic, sciataí, roic na caille n.s.a.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

Siorcanna ilchineálacha n.s.a.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

Siorcanna, roic, sciataí etc.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

Éisc loingeánacha n.s.a.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

Ciméara n.s.a.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

Éisc mhuirí n.s.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Portán dearg

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

Portáin Ióna, portáin charraige

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

Luaineacháin n.s.a.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

Rí-phortáin n.s.a.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Rí-phortain dheisceartacha

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

Rí-phortán

KCA

Lithodes ferox

King crab

Géarón Iar-Afracach

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

Gearóin n.s.a.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

Portáin domhainmhara, gearóin

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

Portáin mhuirí n.s.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Gliomaigh spíonacha thrópaiceacha n.s.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Gliomach spíonach ríoga

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Gliomach spíonach scolbach

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Gliomach carraige na Rinne

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Gliomach carraige Tristan da Cunha

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Gliomach spíonach Natal

SLN

Palinuris delagoae

Natal spiny lobster

Gliomach spíonach an chósta theas

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Gliomaigh spíonacha n.s.a.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Gliomaigh slipéir

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Gliomóg an Aigéin Indiaigh

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

Fíorghliomaigh

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Cloicheán caramóiteach

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Cloicheán bán Indiach

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Séacla bándearg deisceartach

SOP

Penaeus notiatis

Southern pink shrimp

Cloicheáín Penaeus n.s.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Rós-séacla domhainmhara

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Cloicheáin Pheinéideacha

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

Séacla dearg riabhach

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Séaclaí Aristéideacha

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Cloicheán coiteann

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Séaclaí Saleinacaridaacha

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Scianséaclaí

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Scianséacla

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Séacla lansach

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Déiceapóid natantia n.s.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Crústaigh mhara n.s.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Cluas mhara Perlemoen

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

Ollfhaocha

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Oisrí leathana n.s.a.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Oisrí fiaclacha

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Cuasoisre an Aigéin Chiúin

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Cuasoisrí n.s.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Diúilicín carraige

MSL

Perna perna

Rock mussel

Diúilicíní mara n.s.a.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Muirín na hAfraice Theas

PSU

Pecten sulcicostatus

Muiríní n.s.a.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Breallach mín Thoinne Mhachtra

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

Breallaigh Thoinne Mhachtra

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Breallaigh mhaighdeogacha

CLV

Veneridae

Venus clams

Dosinia Orbignyi

DOR

Dosinia orbignyi

Breallaigh Donax

DON

Donax spp.

Donax clams

Scianbhreallaigh na Rinne

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

Scianbhreallaigh

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Breallaigh n.s.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Cudail, máithreacha súigh scioteireaballacha

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Scuid na Rinne

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

Scuid eitilte Angólach

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

Máithreacha súigh

SQC

Loligo spp.

Common squids

Ochtapais

OCT

Octopodidae

Octopuses

Máithreacha súigh n.s.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Moilisc n.s.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Rón fionnaidh na hAfraice Theas

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

Baoite dearg

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

Parechinus angulosus

URR

Parechinus angulosus

Súmairí cladaigh n.s.a.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

Inveirteabraigh uiscí n.s.a.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


AN TAIGÉAN INDIACH THIAR (Mórlimistéar iascaireachta 51)

Ainm Gaeilge

Aitheantóir 3-alfa

Ainm eolaíoch

Ainm Béarla

Sead kelee

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Sead hilsa

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Iasc bleachta

MIL

Chanos chanos

Milkfish

Ollphéirse mhara

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Leathóga n.s.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Haileabó Indiach

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Éisc theangacha n.s.a.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Trosc aonbheannaigh

UNC

Bregmaceros maclellandi

Unicorn cod

Gadiformes n.s.a.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Lacha Bombay

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Cait mhara n.s.a.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Laghairtiasc mór

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Laghairtiasc

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Laghairtéisc n.s.a.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Píceascanna concair n.s.a.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Eascanna concair n.s.a.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Alfainsíní

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Deoraí Seapánach

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

Peirceamoirf ghrinnill n.s.a.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Garúpaigh n.s.a.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Garúpaigh, doingin mhara n.s.a.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Éisc mhórshúileacha n.s.a.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Faoitíní Sillago

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Lactarius lactarius

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Boinéadbhéil, éisc rúibíneacha etc.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Sclámhaire dearg Mangrove

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Sclamhairí n.s.a.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Sclamhairí n.s.a.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Garbhánaigh snáitheiteacha

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Garbhánaigh snáitheiteacha, bheaga, leathspéaclacha

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Leiognathidae n.s.a.

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.s.a.

Gramhsairí n.s.a.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Argyrosomus hololepidotus

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

Grágaire Geelbek

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Grágairí n.s.a.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Impirí

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Garbhánaigh n.s.a.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Garbhánaigh dentex n.s.a.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Argyrops spinifer

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Garbhánach Santer

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Petrus rupestris

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Garbhánaigh n.s.a.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

Garbhánaigh n.s.a.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Milléid dhearga

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Éisc ghabhair

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Éisc ghabhair, milléid dhearga n.s.a.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Iasc corráin ballach

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Ballaigh etc.

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Péirsí airgid

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

Percoidei n.s.a.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Éisc choinín

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Scairpéisc n.s.a.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Éisc cheannchothroim

FLH

Platycephalidae

Flatheads

Iasc truicir

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Éisc laindéir

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Snáthéisc

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

Hemirhamphus spp. n.s.a.

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Éisc eitilte n.s.a.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Baracúdaí

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Milléad ceannchothroim liath

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Milléid liatha n.s.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Snáitheiteach na gceithre mhéar

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Snáitheitigh n.s.a.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Peirceamoirf pheiligeacha n.s.a.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Iasc gorm

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Cóibia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Cóibianna n.s.a.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Bolmáin n.s.a.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Bolmán Indiach

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Bolmáin decepterus

SDX

Decapterus spp.

Scads

Bolmáin crevalle n.s.a.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Pampanónna

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Bolmán earrbhuí

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Bolmáin ómra n.s.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Ronnach dea-dhathach

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

Bolmán órga

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

Craimpbholmán

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Scomberoides (= Chorinemus) spp

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Bolmán mórshúileach

BIS

Selar crumenophthalmus

Big-eye scad

Bolmán buístríocach

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Carangidae n.s.a.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Garbhánach dubh

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Dorád coiteann

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sleamhnóg airgid

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Sleamhnóga

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Mionsairdín órstríocach

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

Mionsairdín ola Indiach

IOS

Sardinella longiceps

Indian oil sardine

Mionsairdíní n.s.a.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Pilséar Deas-Afracach

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

Scadán cruinn deargshúileach

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Ainseabhaithe stolephorus

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Ainseabhaithe n.s.a.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Clupeoidei n.s.a.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Faolscadán Dorab

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Faolscadáin

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Wahoo

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Ronnach buí caolbhandach

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Rí-Ronnach an Aigéin Chiúin

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Ronnach stríocach

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Ronnaigh n.s.a.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Tuinníní frigéid agus piléir

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Tuinnín ronnaigh

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Tuinnín

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuinnín earrfhada

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Tuinnín colgach

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Tuinnín gorm deisceartach

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Tuinnín buí

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tuinnín mórshúileach

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Colgán na ndealg Indiach

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

Mairlín gorm an Aigéin Chiúin

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Mairlín dubh

BLM

Makaira indica

Black marlin

Mairlín riabhach

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Mairlíní, colgáin na ndealg, gaithéisc

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Éisc tuinnín n.s.a.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Snúc

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Trichiurus lepturus

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Scabaird airgid

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Trichiuridae n.s.a.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

Ronnach Seapánach

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Ronnach Indiach

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Ronnaigh Indiacha n.s.a.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Éisc ronnaigh n.s.a.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Colgán

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Mácó biorshrónach

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Siorc gorm

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Siorc bán aigéanach

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

Siorc earrbhallach

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Siorc breacdhorcha

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

Síodsiorc

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Siorc bleachta

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Carcharhinidae n.s.a.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Siorcanna ceann casúir, etc. n.s.a.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Giotáréisc etc. n.s.a.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Sábha mara

SAW

Pristidae

Sawfishes

Sciataí agus roic n.s.a.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Siorcanna, roic, sciataí, etc. n.s.a.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

Éisc mhuirí n.s.a.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Luaineacháin

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Portán láibe

MUD

Scylla serrata

Mud crab

Gearóin

GER

Geryon spp.

Geryons n.s.a.

Portáin mhara n.s.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Gliomaigh spíonacha thrópaiceacha n.s.a.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Gliomach spíonach Natal

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Gliomaigh slipéir

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Gliomach Andaman

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Cloicheán tíograch mór

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Cloicheán tíograch glasuaine

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

Cloicheán bán Indiach

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Cloicheáin Penaeus n.s.a.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Scianséacla

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

Séacla lansach

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Scianséaclaí

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

Deiceapóid natantia n.s.a.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Crústaigh mhara n.s.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Cluasa mara n.s.a.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

Cuasoisre carraige

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Cuasoisrí n.s.a.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Ceifileapóid n.s.a.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Cudail, máithreacha súigh scioteireaballacha

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Máithreacha súigh

SQC

Loligo spp.

Common squids

Ochtapais

OCT

Octopodidae

Octopuses

Máithreacha súigh n.s.a.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Moilisc n.s.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Turtar glas

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

Turtair mhara n.s.a.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

Súmairí cladaigh n.s.a.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

Inveirteabraigh uiscí n.s.a.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


IARSCRÍBHINN V

FORMÁID CHUN SONRAÍ AR GHABHÁLACHA MAIDIR LEIS NA RÉIGIÚIN SEACHAS AN tATLANTACH THUAIDH A THÍOLACADH

Meáin mhaighnéadacha

Téipeanna ríomhaire: Naoi rian le dlús 1 600 nó 6 250 BPI agus códú EBCDIC nó ASCII, gan lipéad a chur más féidir. Más rud é go bhfuil an téip lipéadaithe, ba cheart críochchód comhaid a áireamh ann.

Dioscaí boga: Dioscaí formáidithe MS-DOS 3,5″ 720 K nó 1,4 Mb nó dioscaí 5,25″ 360 K nó 1,2 Mb.

Formáid taifid

Uimhreacha beart

Mír

Nótaí

1 go 4

Tír (cód ISO 3-alfa)

e.g. FRA = An Fhrainc

5 go 6

Bliain

e.g. 93 = 1993

7 go 8

Mórlimistéar iascaireachta

34 = An tAtlantach Thoir Láir

9 go 15

Roinn

3.3 = Roinn 3.3

16 go 18

Speiceas

aitheantóir 3-alfa

19 go 26

Gabháil

Tonaí méadracha

Nótaí:

(a)

Ba cheart an réimse ‘gabháil’ (bearta 19 go 26) a chomhfhadú ar dheis agus úsáid a bhaint as urbhánán. Ba cheart na réimsí eile go léir a chomhfhadú ar chlé agus úsáid a bhaint as cúlbhánán.

(b)

Ba cheart an ghabháil a thaifeadadh mar choibhéis bheomheáchain na ngabhálacha, go dtí an tona méadrach is cóngaraí.

(c)

Ba cheart cainníochtaí (bearta 19 go 26) atá níos lú ná leath-aonad a thaifeadadh mar ‘-1’.

(d)

Ba cheart cainníochtaí anaithnide (bearta 19 go 26) a thaifeadadh mar ‘-2’.


IARSCRÍBHINN VI

FORMÁID CHUN SONRAÍ AR GHABHÁLACHA RÉIGIÚIN SEACHAS AN tATLANTACH THUAIDH A THÍOLACADH AR MHEÁIN MHAIGHNÉADACHA

A.   FORMÁID AN CHÓDAITHE

Ba cheart na sonraí a thíolacadh i bhfoirm taifead ilfhaid agus idirstad (:) a chur idir réimsí an taifid. Ba cheart na réimsí seo a leanas a áireamh i ngach taifead:

Réimse

Nótaí

Tír

cód 3-alfa (e.g. FRA = An Fhrainc)

Bliain

e.g. 2001 nó 01

Mórlimistéar iascaireachta FAO

e.g. 34 = An tAtlantach Thoir Láir

Roinn

e.g. 3.3 = Roinn 3.3

Speiceas

aitheantóir 3-alfa

Gabháil

tonaí

(a)

Tá an ghabháil le taifeadadh mar choibhéis bheomheáchain na ngabhálacha, go dtí an tona méadrach is cóngaraí.

(b)

Ba cheart cainníochtaí atá níos lú ná leath-aonad a thaifeadadh mar ‘-1’.

(c)

Cóid na dtíortha:

An Ostair

AUT

An Bheilg

BEL

An Bhulgáir

BGR

An Chipir

CYP

Poblacht na Seice

CZE

An Ghearmáin

DEU

An Danmhairg

DNK

An Spáinn

ESP

An Eastóin

EST

An Fhionlainn

FIN

An Fhrainc

FRA

An Ríocht Aontaithe

GBR

Sasana agus an Bhreatain Bheag

GBRA

Albain

GBRB

Tuaisceart Éireann

GBRC

An Ghréig

GRC

Éire

IRL

An Ungáir

HUN

An Íoslainn

ISL

An Iodáil

ITA

An Liotuáin

LTU

Lucsamburg

LUX

An Laitvia

LVA

Málta

MLT

An Ísiltír

NLD

An Iorua

NOR

An Pholainn

POL

An Phortaingéil

PRT

An Rómáin

ROM

An tSlóvaic

SVK

An tSlóivéin

SVN

An tSualainn

SWE

An Tuirc

TUR

B.   AN MODH CHUN NA SONRAÍ A CHUR CHUIG AN gCOIMISIÚN EORPACH

A mhéid is féidir, ba cheart na sonraí a tharchur i bhformáid leictreonach (mar shampla, mar cheangaltán ríomhphoist). I gcás nach féidir sin a dhéanamh, glacfar leis an gcomhad ar dhiosca bog 3,5" HD.


IARSCRÍBHINN VII

An Rialachán aisghairthe agus liosta de na leasuithe comhleanúnacha a rinneadh air

Rialachán (CE) Uimh. 2597/95 ón gComhairle

(IO L 270, 13.11.1995, lch. 1)

 

Rialachán (CE) Uimh. 1638/2001 ón gCoimisiún

(IO L 222, 17.8.2001, lch. 29)

 

Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle

(IO L 284, 31.10.2003, lch. 1)

Pointe 57 d'Iarscríbhinn III amháin


IARSCRÍBHINN VIII

Tábla Comhghaoil

Rialachán (CE) Uimh. 2597/95

An Rialachán seo

Airteagal 1

Airteagal 1

Airteagal 2

Airteagal 2

Airteagal 3

Airteagal 3

Airteagal 4, an chéad mhír

Airteagal 4, an chéad mhír

Airteagal 4, an dara mír

Airteagal 4, an dara mír

Airteagal 4, an tríú mír

Airteagal 5(1) agus (2)

Airteagal 5(1) agus (2)

Airteagal 5(3)

Airteagal 6(1)

Airteagal 6(1)

Airteagal 6(2)

Airteagal 6(2)

Airteagal 6(3)

Airteagal 6(4)

Airteagal 6(3)

Airteagal 7

Airteagal 7

Airteagal 8

Iarscríbhinn 1

Iarscríbhinn I

Iarscríbhinn 2

Iarscríbhinn II

Iarscríbhinn 3

Iarscríbhinn III

Iarscríbhinn 4

Iarscríbhinn IV

Iarscríbhinn 5

Iarscríbhinn V

Iarscríbhinn VI

Iarscríbhinn VII

Iarscríbhinn VIII


31.3.2009   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/42


RIALACHÁN (CE) UIMH. 217/2009 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 11 Márta 2009

maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (athmhúnlú)

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, go háirithe Airteagal 285(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Rinneadh Rialachán (CEE) Uimh. 2018/93 ón gComhairle an 30 Meitheamh 1993 maidir le Ballstáit atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh do thíolacadh staidrimh ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht (2) a leasú go substaintiúil roinnt uaireanta (3). Ós rud é go bhfuil tuilleadh leasuithe le déanamh, is ceart é a athmhúnlú ar mhaithe le soiléireacht..

(2)

Leis an gCoinbhinsiún um Chomhar Iltaobhach sa Todhchaí in Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh arna fhormheas le Rialachán (CEE) Uimh. 3179/78 ón gComhairle (4) agus lena mbunaítear Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh (NAFO), ceanglaítear ar an gComhphobal aon fhaisnéis staidrimh agus eolaíoch atá ar fáil agus a iarrann Comhairle Eolaíoch NAFO i bhfeidhmiú a cuid oibre a sholáthar don Chomhairle Eolaíoch sin.

(3)

Tá sé sainaitheanta ag Comhairle Eolaíoch NAFO go bhfuil staidreamh tráthúil ar ghabháil agus ar ghníomhaíocht riachtanach do chur i gcrích a cuid oibre maidir le meastóireacht a dhéanamh ar staid na stoc éisc san Atlantach Thiar Thuaidh.

(4)

Tá sé iarrtha ag roinnt Ballstát na sonraí a thíolacadh i bhfoirm, nó trí mheán, atá éagsúil leis an bhformáid sin a shonraítear in Iarscríbhinn V (agus atá comhionann le ceistneoirí Statlant).

(5)

Maidir leis na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart go nglacfaí iad i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (5).

(6)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún oiriúnú a dhéanamh ar liostaí na speiceas agus na réigiún iascaireachta staidrimh, ar na tuairiscí ar na réigiúin sin, agus ar na bearta, ar na cóid agus ar na sainmhínithe a chuirtear i bhfeidhm maidir le gníomhaíocht iascaireachta, trealamh iascaireachta, méideanna na soithí agus modhanna iascaireachta. Ós rud é go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus go bhfuil siad ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, ní mór iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Déanfaidh gach Ballstát sonraí ar na gabhálacha arna ndéanamh ag soithí atá cláraithe sa Bhallstát sin nó a bhfuil bratach an Bhallstáit sin ar foluain acu, agus atá ag iascaireacht san Atlantach Thiar Thuaidh, a chur faoi bhráid an Choimisiúin, ag féachaint go cuí do Rialachán (Euratom, CEE) Uimh. 1588/90 an 11 Meitheamh 1990 ón gComhairle maidir le tarchur sonraí faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach (6).

Áireofar sna sonraí ar na gabhálacha ainmniúla na táirgí iascaigh go léir a chuirtear i dtír nó a thrasloingsítear ar muir is cuma cén fhoirm ina bhfuil siad ach ní áireofar iontu na cainníochtaí sin arb é a dhéantar ina leith, tar éis iad a ghabháil, ná iad a chaitheamh i leataobh ar muir, iad a thomhailt ar bord nó iad a úsáid mar bhaoite ar bord. Eisiafar táirgeadh ó dhobharshaothrú. Déanfar taifeadadh ar na sonraí i bhfoirm choibhéis bheomheáchain na ngabhálacha nó na dtrasloingsithe, go dtí an tona is gaire.

Airteagal 2

1.   Beidh dhá chineál sonraí le cur faoi bhráid an Choimisiúin:

(a)

na gabhálacha bliantúla ainmniúla, arna sloinneadh i gcoibhéis bheomheáchain na ngabhálacha i dtonaí, do gach ceann de na speicis atá liostaithe in Iarscríbhinn I i ngach ceann de na réigiúin iascaireachta staidrimh san Atlantach Thiar Thuaidh atá liostaithe in Iarscríbhinn II agus sainmhínithe in Iarscríbhinn III;

(b)

na gabhálacha arna sonrú faoi phointe (a) agus an ghníomhaíocht iascaireachta a fhreagraíonn dóibh, arna bhforoinnt de réir mhí féilire na gabhála, trealaimh iascaireachta, mhéid an tsoithigh agus an phríomhspeicis a lorgaítear.

2.   Déanfar na sonraí dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Bealtaine sa bhliain i ndiaidh na bliana tagartha agus féadfaidh siad a bheith i bhfoirm réamhshonraí. Déanfar na sonraí dá dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 a chur faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Lúnasa sa bhliain i ndiaidh na bliana tagartha agus ní mór iad a bheith i bhfoirm sonraí críochnaitheacha.

Maidir leis na sonraí dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 1 agus a chuirtear faoi bhráid an Choimisiúin i bhfoirm réamhshonraí, ba cheart iad a shainaithint go soiléir mar shonraí den sórt sin.

Ní gá sonraí a thíolacadh maidir le comhcheangail sonraí réigiún iascaireachta/speiceas i gcás nár taifeadadh aon ghabhálacha ina leith sa tréimhse thagartha a bhaineann leis an tíolacadh.

I gcás nach mbeidh iascaireacht ar bith déanta ag an mBallstát lena mbaineann san Atlantach Thiar Thuaidh sa bhliain féilire roimhe sin, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Choimisiún faoin 31 Bealtaine sa bhliain ina dhiaidh sin.

3.   Maidir leis na sainmhínithe agus na cóid atá le húsáid agus an fhaisnéis a bhaineann le gníomhaíocht iascaireachta, trealamh iascaireachta, modh iascaireachta agus méid an tsoithigh á thíolacadh, tugtar iad in Iarscríbhinn IV.

4.   Féadfaidh an Coimisiún leasú a dhéanamh ar liostaí na speiceas agus na réigiún iascaireachta staidrimh agus ar na tuairiscí ar na réigiúin sin, mar aon leis na bearta, na cóid agus na sainmhínithe a chuirtear i bhfeidhm maidir le gníomhaíocht iascaireachta, trealamh iascaireachta, méideanna na soithí agus modhanna iascaireachta.

Maidir leis na bearta sin, atá ceaptha chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú dá dtagraítear in Airteagal 6(2).

Airteagal 3

Ach amháin mar a n-ordaítear a mhalairt le forálacha a glacadh faoin gcomhbheartas iascaigh, ceadófar do Bhallstát teicníochtaí samplála a úsáid chun sonraí ar ghabháil a dhíorthú le haghaidh na gcodanna sin den loingeas iascaireachta a mbeadh gá barraíocht nósanna imeachta riaracháin a ghlacadh ina leith chun iomlán na sonraí a fháil. Ní mór don Bhallstát mionsonraí ar na nósanna imeachta samplála, mar aon le mionsonraí ar an méid sonraí as na sonraí iomlána a díorthaíodh trí theicníochtaí den sórt sin, a áireamh sa tuarascáil a chuirfidh sé faoi bhráid an Choimisiúin de bhun Airteagal 7(1).

Airteagal 4

Comhlíonfaidh na Ballstáit a n-oibleagáidí i leith an Choimisiúin de bhun Airteagal 1 agus Airteagal 2 trí na sonraí a chur faoina bhráid san fhormáid a thaispeántar in Iarscríbhinn V.

Féadfaidh na Ballstáit sonraí a chur faoi bhráid an Choimisiúin san fhormáid a dtugtar mionsonraí ina leith in Iarscríbhinn VI.

Ach formheas a fháil roimh ré ón gCoimisiún, féadfaidh na Ballstáit sonraí a chur faoi bhráid an Choimisiúin i bhfoirm dhifriúil nó ar mheán difriúil.

Airteagal 5

Laistigh de 24 huaire an chloig ó na tuarascálacha a fháil, déanfaidh an Coimisiún, aon uair is féidir, an fhaisnéis atá iontu a tharchur chuig Rúnaí Feidhmiúcháin NAFO.

Airteagal 6

1.   Tabharfaidh an Buanchoiste um Staidreamh Talmhaíochta arna chur ar bun le Cinneadh 72/279/CEE ón gComhairle (7), dá ngairtear ‘an Coiste’ anseo feasta, cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéantar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 7

1.   Faoin 28 Iúil 1994 cuirfidh na Ballstáit tuarascáil mhionsonraithe faoi bhráid an Choimisiúin ina mbeidh tuairisc ar conas a dhíorthaítear na sonraí ar ghabhálacha agus ar ghníomhaíocht iascaireachta agus ina sonrófar cé chomh hionadaíoch agus chomh hiontaofa is atá na sonraí sin. Déanfaidh an Coimisiún achoimre ar na tuarascálacha sin a tharraingt suas i gcomhar leis na Ballstáit.

2.   Déanfaidh na Ballstáit aon mhodhnuithe ar an bhfaisnéis a sholáthraítear faoi mhír 1 a chur in iúl don Choimisiún laistigh de thrí mhí ón tráth a dtabharfar isteach na modhnuithe sin.

3.   Déanfar na tuarascálacha ar mhodheolaíochtaí, ar infhaighteacht sonraí agus ar iontaofacht sonraí dá dtagraítear i mír 1 agus saincheisteanna ábhartha eile a bhfuil baint acu le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a scrúdú uair sa bhliain laistigh den Ghrúpa Oibre inniúil de chuid an Choiste.

Airteagal 8

1.   Aisghairtear leis seo Rialachán (CEE) Uimh. 2018/93.

2.   Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo agus léifear iad i gcomhréir leis an tábla comhghaoil in Iarscríbhinn VII.

Airteagal 9

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 11 Márta 2009.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. VONDRA


(1)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Meitheamh 2008 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 26 Feabhra 2009.

(2)  IO L 186, 28.7.1993, lch. 1.

(3)  Féach Iarscríbhinn VI.

(4)  IO L 378, 30.12.1978, lch. 1.

(5)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23.

(6)  IO L 151, 15.6.1990, lch. 1.

(7)  IO L 179, 7.8.1972, lch. 1.


IARSCRÍBHINN I

LIOSTA NA SPEICEAS A TUAIRISCÍODH SA STAIDREAMH AR GHABHÁIL TRÁCHTÁLA SAN ATLANTACH THIAR THUAIDH

Ní mór do na Ballstáit tuairisc a thabhairt ar ghabhálacha ainmniúla na speiceas sin a bhfuil réiltín(*) ag gabháil leo. Tá an tuairisc ar ghabhálacha ainmniúla na speiceas eile roghnach a mhéid a bhaineann le sainaithint na speiceas leithleach. I gcás nach gcuirtear sonraí a bhaineann leis na speicis leithleacha faoi bhráid an Choimisiúin, áfach, áireofar na sonraí sin i gcatagóirí comhiomlána. Féadfaidh na Ballstáit sonraí a bhaineann le speicis nach bhfuil ar an liosta a thíolacadh ar choinníoll go bhfuil na speicis sainaitheanta go soiléir.

Nóta:

:

is iad ‘n.s.a.’ agus ‘n.e.i.’ na giorrúcháin le haghaidh ‘ní shainaithnítear in aon áit eile’ agus ‘not elsewhere identified’ faoi seach.

Ainm Gaeilge

Aitheantóir 3-alfa

Ainm eolaíochta

Ainm Béarla

ÉISC GHRINNILL

Trosc an Atlantaigh

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Cadóg

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Péirsí mara an Atlantaigh n.s.a.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Colmóir airgid

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Colmóir dearg

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Glasán (=mangach)

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Péirse mhara

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Péirse dhomhainmhara

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Daba gorm

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Leathóg bhán

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Leadhbóg earrbhuí

YEL (*)

Pleuronectes ferruginea

Yellowtail flounder

Haileabó Graonlannach

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Haileabó an Atlantaigh

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Leith gheimhridh Mheiriceánach

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Leith shamhraidh Mheiriceánach

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Turbard Cheanada

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Leathóga n.s.a.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Láimhíneach Meiriceánach

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Cnúdáin an Atlantaigh

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Tomcod an Atlantaigh

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Antimora gorm

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Faoitín gorm

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Péirse ghorm Mheiriceánach

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Torsca

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Trosc Graonlannach

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Langa gorm

BLI

Molva dipterygia

Blue ling

Langa

LIN (*)

Molva molva

Ling

Léasán leice

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Rí-iasc an Tuaiscirt

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Iasc bolgach Mheiriceá Thuaidh

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Puteascanna n.s.a.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Puteascann Mheiriceánach

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Trosc Artach

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Gránadóir cruinnsocach

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Gránadóir berglax

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Corra gainimh

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Myoxocephalus spp. n.s.a.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Stenotomus chrysops

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautoga

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Lopholatilus chamaeleonticeps

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Colmóir geal

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Cait mhara n.s.a.

CAT (*)

Anarhichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Cat mara an Atlantaigh

CAA (*)

Anarhichas lupus

Atlantic wolf-fish

Cat beag mara

CAS (*)

Anarhichas minor

Spotted wolf-fish

Éisc ghrinnill n.s.a.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

ÉISC PHEILIGEACHA

Scadán an Atlantaigh

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Ronnach an Atlantaigh

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Sleamhnóg an Atlantaigh

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Menhaden an Atlantaigh

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Preabaire an Atlantaigh

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Ainseabhaí Meiriceánach

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Sclamhaire gorm

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Bolmán

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Tuinnín frigéid

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Rí-Ronnach

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Ronnach buí an Atlantaigh

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Colgán na ndealg

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Mairlín geal an Atlantaigh

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Mairlín gorm an Atlantaigh

BUM

Makaira nigricans

Blue marlin

Colgán

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Tuinnín colgach

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Boiníotó an Atlantaigh

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Tuinnín bán

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Tuinnín mórshúileach

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Tuinnín gorm

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Tuinnín

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Tuinnín buí

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Tuinníní n.s.a.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Éisc pheiligeacha n.s.a.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

ÉISC EITE EILE

Sead bhréagscadáin

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Bolmáin ómra n.s.a.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Eascann mhara

COA

Conger oceanicus

American conger

Eascann Mheiriceánach

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Sead Mheiriceánach

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Airgintínigh n.s.a.

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Grágaire an Atlantaigh

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Bior-iasc an Atlantaigh

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Snáthscadán an Atlantaigh

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Ceann sleamhain Baird

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Grágaire dubh

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Doingean mara Meiriceánach

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Sead ghorm

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Caibeallán

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Ruabhric n.s.a.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Cóibia

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Pampanó coiteann (=Florida)

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Sead eagaoise

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Gramhsairí n.s.a.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Sead hicearaí

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Iasc laindéir

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Milléid n.s.a.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Iasc fómhair an Atlantaigh Thuaidh

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Iasc muice

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Smealt dea-dhathach

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Grágaire dearg

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Garbhánach pargo

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Bolmán garbh

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Péirse ghainimh

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Garbhánach ceann caorach

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Grágaire ballach

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Lagiasc riabhach

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Lagiasc liath Meiriceánach

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Doingean riabhach

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Bradáin fhearna n.s.a.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Tarpán an Atlantaigh

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Bric n.s.a.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Péirse gheal

PEW

Morone americana

White perch

Alfainsíní

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Fíogach gobach

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Fíogaigh n.s.a.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Craosaire

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Siorcanna móra n.s.a.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Mácó biorshrónach

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Siorc biorshrónach an Atlantaigh

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Fíogach dubh

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Siorc beagcheannach

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Liamhán gréine

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Roc beag

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Roc mór Mheiriceá Thuaidh

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Roc an gheimhridh

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Roc réaltach

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Roc mín

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Roc earrspíonach

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Roc Artach

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Roic n.s.a.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Éisc eite n.s.a.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

INVEIRTEABRAIGH

Máthair shúigh fhada

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Máthair shúigh ghearr

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Máithreacha súigh n.s.a.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Scian mhara an Atlantaigh

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Breallach crua

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Breallach quahog

CLQ

Arctica islandica

Ocean quahog

Breallach gainimh

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Dlúthshliogán trach

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Breallaigh n.s.a.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Muirín cuain an Atlantaigh

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Muirín caileacó

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Muirín Íoslannach

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Muirín mara

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Muiríní n.s.a.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Cuasoisre Meiriceánach

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Diúilicín gorm

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Cuachmaí n.s.a.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Faochain n.s.a.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Moilisc n.s.a.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Portán carraige Mheiriceá Thuaidh

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Portán gorm

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Portán glas

CRG

Carcinus maenas

Green crab

Portán Ióna Meiriceánach

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Portán sneachta

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Portán dearg

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Portán na gcloch

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Portáin mhara n.s.a.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Gliomach Meiriceánach

LBA

Homarus americanus

American lobster

Ribe róibéis tuaisceartach

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Cloicheán Aesop

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Cloicheáin Penaeus n.s.a.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Séaclaí bándearga

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Crústaigh mhara n.s.a.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Cuán mara

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Péisteanna mara n.s.a.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Portán crúbach Meiriceánach

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Inveirteabraigh mhara n.s.a.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

FEAMAINN

Feamainn rua

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Feamainn dhearg

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Feamainn n.s.a.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

RÓNTA

Rón Graonlannach

SEH

Pagophilus groenlandicus

Harp seal

Rón cochallach

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


IARSCRÍBHINN II

LIMISTÉIR IASCAIREACHTA STAIDRIMH AN ATLANTAIGH THIAR THUAIDH A BHFUIL SONRAÍ LE TÍOLACADH INA LEITH

Folimistéar 0

 

Roinn 0 A

 

Roinn 0 B