ISSN 1725-2571

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L NaN

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

51
13 Lúnasa 2008


Clár

 

I   Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA a bhfuil a bhfoilsiú éigeantach

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 762/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le tíolacadh staidrimh i ndáil le dobharshaothrú ag Ballstáit agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 788/96 ón gComhairle  ( 2 )

1

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 763/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir le daonáirimh agus maidir le háirimh thithíochta  ( 2 )

14

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar síos nósanna imeachta a bhaineann le rialacha náisiúnta teicniúla áirithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chuirtear ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE  ( 2 )

21

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93  ( 2 )

30

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

48

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

60

 


 

(1)   Faoin tagairt L 218 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

 

(2)   Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

GA


I Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA a bhfuil a bhfoilsiú éigeantach

RIALACHÁIN

13.8.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


RIALACHÁN (CE) Uimh. 762/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 9 Iúil 2008

maidir le tíolacadh staidrimh i ndáil le dobharshaothrú ag Ballstáit agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 788/96 ón gComhairle.

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 285(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Ceanglaítear ar na Ballstáit le Rialachán (CE) Uimh. 788/96 ón gComhairle an 22 Aibreán 1996 maidir le tíolacadh staidrimh i ndáil le táirgeacht dobharshaothraithe ag Ballstáit (2) sonraí bliantúla maidir le toirt na táirgeachta a thíolacadh.

(2)

Éilíonn cion méadaithe an dobharshaothraithe i dtáirgeacht iomlán iascaigh an Chomhphobail go mbeadh raon níos leithne sonraí ar fáil chun forbairt agus bainistiú réasúnach a dhéanamh ar an earnáil seo laistigh den Chomhbheartas Iascaigh.

(3)

Éilíonn tábhacht mhéadaitheach gorlann agus plandlann don ghníomhaíocht dobharshaothraithe sonraí mionsonraithe le haghaidh monatóireacht agus bainistiú oiriúnach a dhéanamh ar an earnáil seo laistigh den Chomhbheartas Iascaigh.

(4)

Tá gá le faisnéis maidir le toirt agus le luach na táirgeachta araon chun athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar an margadh do tháirgí dobharshaothraithe.

(5)

Tá gá le faisnéis maidir le struchtúr na hearnála agus leis na teicneolaíochtaí a bhíonn in úsáid chun tionscal atá slán ó thaobh an chomhshaoil de a áirithiú.

(6)

Ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 788/96 a aisghairm.

(7)

Chun trasdul réidh ón gcóras is infheidhme faoi Rialachán (CE) Uimh. 788/96 a áirithiú, ba cheart go gceadófaí leis an Rialachán seo idirthréimhse nach faide ná trí bliana a dheonú do Bhallstáit i gcás ina n-éileofaí móroiriúnuithe lena chur i bhfeidhm ar a gcórais náisiúnta staidrimh agus i gcás inar dócha go gcúiseofaí leis fadhbanna suntasacha praiticiúla.

(8)

Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon creat dlíthiúil comhchoiteann i gcomhair soláthar córasach staidreamh Comhphobail maidir leis an earnáil dobharshaothraithe a bhunú, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr is féidir é sin a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal céanna sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(9)

Foráiltear do chreat tagartha do staidreamh i réimse an iascaigh le Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle an 17 Feabhra 1997 maidir le Staidreamh Comhphobail (3). Ceanglaíonn sé, go háirithe, go gcomhlíonfar prionsabail na neamhchlaontachta, na hiontaofachta, na hábharthachta, na cost-éifeachtúlachta, na rúndachta staidrimh agus na trédhearcachta.

(10)

Is uirlis fíor-riachtanach é bailiú agus tíolacadh sonraí staidrimh le haghaidh bainistíocht shlán an Chomhbheartais Iascaigh.

(11)

Ba cheart na bearta is gá do chur chun feidhme an Rialacháin seo a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (4).

(12)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún athruithe teicniúla ar na hIarscríbhinní atá ag gabháil leis an Rialachán seo a ghlacadh. Ó tharla go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus go gceapfar iad le haghaidh eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, caithfear iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(13)

Ba cheart go dtabharfadh an Buanchoiste um Staidreamh Talmhaíochta arna chur ar bun le Cinneadh 72/279/CEE ón gComhairle (5) cúnamh don Choimisiún,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Oibleagáidí na mBallstát

Tíolacfaidh na Ballstáit staidreamh don Choimisiún maidir leis na gníomhaíochtaí dobharshaothraithe go léir a dhéantar ina gcríoch i bhfionnuisce agus in uisce sáile.

Airteagal 2

Sainmhínithe

1.   Chun críche an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

‘staidreamh Comhphobail’ mar a shainmhínítear é in Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 322/97;

(b)

‘dobharshaothrú’ mar a shainmhínítear é in Airteagal 3(d) de Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle an 27 Iúil 2006 maidir leis an gCiste Iascaigh Eorpach (6);

(c)

ciallaíonn ‘dobharshaothrú gabháil-bhunaithe’ an cleachtas eiseamail a bhailiú as an bhfiadhúlra agus iad a úsáid ina dhiaidh sin sa dobharshaothrú;

(d)

ciallaíonn ‘táirgeacht’ aschur ón dobharshaothrú ag an gcéad díolachán, lena n-áirítear táirgeacht ó ghorlanna agus ó phlandlanna arna tairiscint lena díol.

2.   Leagtar amach in Iarscríbhinn I na sainmhínithe eile go léir chun críche an Rialacháin seo.

Airteagal 3

Tiomsú staidrimh

1.   Úsáidfidh na Ballstáit suirbhéanna nó modhanna eile deimhnithe staidrimh a chlúdaíonn 90 % ar a laghad den táirgeacht iomlán de réir toirte, nó de réir lín i gcás táirgeacht ghorlann agus phlandlann, gan dochar do mhír 4. Féadfar meastachán a dhéanamh ar na sonraí a chlúdaíonn an chuid eile den táirgeacht iomlán. Chun meastachán a dhéanamh ar níos mó ná 10 % den táirgeacht iomlán, féadfar iarratas ar mhaolú a dhéanamh faoi na coinníollacha dá bhforáiltear in Airteagal 8.

2.   Beidh úsáid foinsí eile seachas suirbhéanna faoi réir ag measúnacht ex-post ar cháilíocht staidrimh na bhfoinsí sin a sholáthar.

3.   Féadfaidh Ballstát a bhfuil táirgeacht iomlán bhliantúil de níos lú ná 1 000 tonna aige sonraí achoimre a thíolacadh ina ndéantar meastachán ar an táirgeacht iomlán.

4.   Sainaithneoidh na Ballstáit táirgeacht de réir speicis. Féadfar, áfach, meastachán a dhéanamh ar tháirgeacht na speiceas sin nach sáraíonn 500 tonna go haonarach, agus nach mó ná 5 % de réir meáchain de tháirgeacht de réir toirte i mBallstát í, agus féadfar í a chomhbhailiú. Féadfar meastachán a dhéanamh ar tháirgeacht na ngorlann agus na bplandlann i gcás líon na speiceas sin.

Airteagal 4

Sonraí

Bainfidh na sonraí leis an mbliain féilire thagartha agus cumhdóidh siad:

(a)

an táirgeacht bhliantúil (toirt agus luach aonaid) dobharshaothraithe;

(b)

an t-ionchur bliantúil (toirt agus luach aonaid) sa dobharshaothrú gabháil-bhunaithe;

(c)

táirgeacht bhliantúil ghorlann agus phlandann;

(d)

struchtúr na hearnála dobharshaothraithe.

Airteagal 5

Tíolacadh sonraí

1.   Tíolacfaidh na Ballstáit na sonraí dá dtagraítear in Iarscríbhinní II, III agus IV don Choimisiún (Eurostat) laistigh de dhá mhí dhéag ó dheireadh na bliana féilire tagartha. Is í an bhliain 2008 an chéad bhliain féilire thagartha.

2.   Ag tosú leis na sonraí don bhliain 2008, agus go tráthrialta gach trí bliana ina dhiaidh sin, déanfar na sonraí maidir le struchtúr na hearnála dobharshaothraithe dá dtagraítear in Iarscríbhinn V a thíolacadh don Choimisiún (Eurostat) laistigh de dhá mhí dhéag ó dheireadh na bliana féilire tagartha.

Airteagal 6

Measúnú cáilíochta

1.   Soláthróidh gach Ballstát tuarascáil bhliantúil maidir le cáilíocht na sonraí arna dtíolacadh don Choimisiún (Eurostat).

2.   Tráth tíolactha na sonraí, cuirfidh gach Ballstát tuarascáil mhodheolaíochta mhionsonraithe faoi bhráid an Choimisiúin. Sa tuarascáil sin, déanfaidh gach Ballstát tuairisc ar an tslí ar bailíodh agus ar tiomsaíodh na sonraí. Beidh mionsonraí sa tuarascáil sin maidir le teicnící samplála, le modhanna meastacháin agus le foinsí seachas suirbhéanna a úsáideadh, mar aon le meastóireacht ar cháilíocht na meastachán comhthoraidh. Tugtar formáid mholta don tuarascáil mhodheolaíochta in Iarscríbhinn VI.

3.   Scrúdóidh an Coimisiún na tuarascálacha agus cuirfidh sé a chuid conclúidí faoi bhráid an ghrúpa oibre iomchuí den Bhuanchoiste um Staidreamh Talmhaíochta arna chur ar bun le Cinneadh 72/279/CEE.

Airteagal 7

Idirthréimhse

1.   Féadfar idirthréimhsí bliana iomláin féilire do chur chun feidhme an Rialacháin seo, ar idirthréimhsí iad nach mairfidh níos faide ná trí bliana ón 1 Eanáir 2009, a dheonú do Bhallstáit i gcomhréir leis an nós imeachta bainistithe dá dtagraítear in Airteagal 10(2), a mhéid a mbeidh gá le móroiriúnaithe mar gheall ar an Rialachán seo a chur i bhfeidhm ar a gcórais náisiúnta staidrimh, agus a mhéid ar dócha go gcúiseofar fadhbanna praiticiúla leis sin.

2.   Chuige sin, cuirfidh Ballstát iarratas cuí-réasúnaithe faoi bhráid an Choimisiúin faoin 31 Nollaig 2008.

Airteagal 8

Maoluithe

1.   I gcásanna ina ndéanfadh earnáil ar leith gníomhaíochtaí dobharshaothraithe a chur san áireamh sa staidreamh deacrachtaí a chruthú do na húdaráis náisiúnta, ar deacrachtaí iad nach mbeadh comhchuimseach le tábhacht na hearnála sin, féadfar maolú a dheonú i gcomhréir leis an nós imeachta bainistithe dá dtagraítear in Airteagal 10(2).

Ceadóidh maolú den sórt sin do Bhallstát sonraí a chumhdaíonn an earnáil sin a eisiamh as na sonraí náisiúnta a thíolacfar nó úsáid a bhaint as modhanna meastacháin a úsáidtear chun sonraí a sholáthar do níos mó ná 10 % den táirgeacht iomlán.

2.   Tabharfaidh na Ballstáit tacaíocht d'aon iarraidh ar mhaoluithe, a chaithfear a dhéanamh roimh an spriocdháta do chéad tíolacadh na sonraí, trí thuarascáil ar na fadhbanna a ghabhann le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a chur chuig an gCoimisiún.

3.   Más rud é go gcruthódh athrú sa staid maidir le bailiú na sonraí deacrachtaí gan choinne do na húdaráis náisiúnta, féadfaidh na Ballstáit iarraidh cuí-réasúnaithe ar mhaolú a thíolacadh tar éis an spriocdháta do chéad thíolacadh na sonraí.

Airteagal 9

Fórálacha teicniúla

1.   Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh, agus a bhaineann le hathruithe teicniúla ar na hIarscríbhinní, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 10(3).

2.   Glacfar an fhormáid ina dtíolacfar an staidreamh i gcomhréir leis an nós imeachta bainistithe dá dtagraítear in Airteagal 10(2).

Airteagal 10

An nós imeachta coiste

1.   Tabharfaidh an Buanchoiste um Staidreamh Talmhaíochta cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Trí mhí a shocrófar don tréimhse a leagtar síos in Airteagal 4(3) de Chinneadh 1999/468/CE.

3.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 11

Tuarascáil meastóireachta

Faoin 31 Nollaig 2011 agus gach trí bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil meastóireachta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir leis an staidreamh arna thiomsú de bhun an Rialacháin seo agus, go háirithe, maidir lena ábharthacht agus lena cháilíocht.

Déanfar freisin sa tuarascáil anailís ar chost-éifeachtúlacht an chórais a tugadh isteach chun an staidreamh a bhailiú agus a tharraingt suas agus léireoidh sí sár-chleachtais chun an t-ualach a laghdú ar na Ballstáit agus chun tairbhe agus cáilíocht na sonraí a mhéadú.

Airteagal 12

Aisghairm

1.   Gan dochar do mhír 3, aisghairtear leis seo Rialachán (CE) Uimh. 788/96.

2.   Forléireofar tagairtí arna ndéanamh don Rialachán aisghairthe mar thagairtí don Rialachán seo.

3.   De mhaolú ar an dara mír d'Airteagal 13 den Rialachán seo, leanfaidh Ballstát ar deonaíodh idirthréimhse dó i gcomhréir le hAirteagal 7 den Rialachán seo d'fhorálacha Rialachán (CE) Uimh. 788/96 a chur i bhfeidhm le linn na hidirthréimhse a deonaíodh.

Airteagal 13

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanair 2009 ar aghaidh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 9 Iúil 2008.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-P. JOUYET


(1)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 31 Eanáir 2008 (nár foilsíodh go fóill san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008.

(2)  IO L 108, 1.5.1996, lch. 1. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE) Uimh 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

(3)  IO L 52, 22.2.1997, lch. 1. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.

(4)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh 2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).

(5)  IO L 179, 7.8.1972, lch. 1.

(6)  IO L 223, 15.8.2006, lch. 1.


IARSCRÍBHINN I

Sainmhínithe a úsáidfear maidir le tíolacadh sonraí dobharshaothraithe

1.

Ciallaíonn ‘fionnuisce’ uisce a mbíonn an leibhéal salandachta seasta diomaibhseach ann.

2.

Ciallaíonn ‘uisce sáile’ uisce a mbíonn an leibhéal salandachta ard ann. D'fhéadfadh sé gur uisce é seo a mbíonn an leibhéal salandachta seasta ard ann (e.g. uisce na mara) nó uisce a mbíonn leibhéal suntasach salandachta ann ach gan an leibhéal sin a bheith seasta ard (e.g. uisce goirt): d'fhéadfadh an tsalandacht a bheith ag athrú go tráthrialta de bharr fionnuisce nó uisce mara a bheith ag tuileadh isteach ann.

3.

Ciallaíonn ‘speiceas’ an speiceas orgánach uiscí a shainaithnítear ag baint úsáide as an gcód 3-alfa idirnáisiúnta arna shainmhíniú ag FAO (Liosta Speicis ASFIS chun Críocha Staidrimh Iascaigh).

4.

Ciallaíonn ‘mórlimistéir FAO’ na limistéir geografacha a shainaithnítear ag baint úsáide as an gcód 2-uimhriúil idirnáisiúnta arna shainmhíniú ag FAO (Lámhleabhar CWP na gCaighdeán Staidreamh Iascaigh. Roinn H: Limistéir Iascaigh chun Críocha Staidrimh). Is iad seo a leanas na mórlimistéir FAO arna gcumhdach chun críche an Rialacháin seo:

Cód

Limistéar

01

Uiscí intíre (an Afraic)

05

Uiscí intíre (an Eoraip)

27

An tAtlantach Thoir Thuaidh

34

An tAtlantach Thoir Láir

37

An Mheánmhuir agus an Mhuir Dhubh

Limistéir Eile (le sonrú)

5.

Ciallaíonn ‘linnte’ réimsí uisce marbh nó réimsí uisce a mbíonn ráta íseal d'uisce úr ag teacht isteach iontu, a bhíonn réasúnta éadomhain agus beag go hiondúil agus ar minice gur de dhéantús an duine iad, ach d'fhéadfadh ‘linnte’ tagairt freisin do linnte nádúrtha, comlochanna, turlaigh nó lochanna beaga.

6.

Ciallaíonn ‘gorlanna agus plandlanna’ áiteanna le haghaidh pórú saorga, gor agus tógáil luathchéime saoil a dhéanamh ar ainmhithe uisce. Chun críocha staidrimh, teorannaítear gorlanna d'uibheacha toirchithe a tháirgeadh. Meastar go dtáirgtear céad luathchéimeanna ainmhithe uisce i bplandlanna.

7.

Ciallaíonn ‘iamhlanna agus pionnaí’ réimsí uisce a bhíonn mórthimpeallaithe ag eangacha, mogalra nó bacainní eile a thugann deis d'athrú neamhrialaithe uisce tarlú iontu agus arb éard is suntasach fúthu go mbíonn an colún iomlán uisce ón bhfoshraith go dtí an dromchla iata iontu; is iondúil go mbíonn lear réasúnta mór uisce laistigh d'iamhlanna agus de phionnaí.

8.

Ciallaíonn ‘cásanna’ struchtúir iata béal oscailte nó clúdaithe déanta d'eangach, de mhogalra nó d'aon ábhar scagach a thugann deis d'athrú nádúrtha uisce. Féadfaidh na struchtúir sin a bheith ar snámh, ar crochadh nó fosaithe don fhosraith ach fós deis a thabhairt d'athrú uisce tarlú fúthu.

9.

Ciallaíonn ‘umair agus rásbhealaí’ aonaid shaorga arna dtógáil os cionn leibhéal na talún nó faoi leibhéal na talún ina bhféadfaidh rátaí arda aistrithe uisce tarlú iontu nó ráta ard athraithe uisce agus timpeallacht ardrialaithe ach nach dtarlaíonn athshrúthán uisce iontu.

10.

Ciallaíonn ‘córais athshruthúcháin’ córais ina ndéantar an t-uisce a athúsáid tar éis cineál éigean cóireála (e.g. scagachán).

11.

Ciallaíonn ‘aistriú go dtí timpeallacht rialaithe’ scaoileadh amach d'aon ghnó chun tabhairt faoi chleachtais eile dobharshaothraithe.

12.

Ciallaíonn ‘scaoileadh amach san fhiadhúlra’ scaoileadh amach d'aon ghnó d'fhonn aibhneacha, lochanna agus uiscí eile a athstocáil chun críocha nach críocha dobharshaothraithe iad. Féadfaidh an méid a scaoiltear amach ar an tslí sin a bheith ar fáil ansin lena ghabháil trí oibríochtaí iascaireachta.

13.

Ciallaíonn ‘toirt’:

(a)

i ndáil le héisc, crústaigh agus moilisc agus ainmhithe eile uisce coibhéis beomheáchain an táirge. I ndáil le moilisc, áireofar leis an mbeomheáchan meáchan an tsliogáin;

(b)

do phlandaí uisce, fliuchmheáchan an táirge.

14.

Ciallaíonn ‘luach aonaid’ luach iomlán (gan cáin bhreisluacha sonraiscthe san áireamh) na táirgeachta (san airgeadra náisiúnta) roinnte ar thoirt iomlán na táirgeachta.


IARSCRÍBHINN II

Táirgeacht ón dobharshaothrú seachas gorlanna agus plandlanna  (1)

Tír:

 

 

 

 

 

Bliain:

An speiceas a tháirgtear

Mórlimistéar FAO

Fionnuisce

Uisce sáile

Iomlán

 

Cód 3-alfa

Ainm coitianta

Ainm eolaíoch

Toirt

(tonnaí méadracha)

Luach aonaid

(airgeadra náisiúnta)

Toirt

(tonnaí méadracha)

Luach aonaid

(airgeadra náisiúnta)

Toirt

(tonnaí méadracha)

Luach aonaid

(airgeadra náisiúnta)

IASC

Linnte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umair agus rásbhealaí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamhlanna agus pionnaí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cásanna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Córais athshruthúcháin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modhanna eile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÚSTAIGH

Linnte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umair agus rásbhealaí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamhlanna agus pionnaí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modhanna eile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOILISC

Ar an ngrinneall

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cionn an ghrinnill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modhanna eile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEAMAINN

Na modhanna uile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIBHEACHA ÉISC (ceaptha chun tomhaltais) (2)

Na modhanna uile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGÁNAIGH EILE UISCE

Na modhanna uile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Gan speicis aquarium ná speicis ornáideacha san áireamh.

(2)  Tagraíonn na huibheacha éisc atá ceaptha chun tomhaltais d'uibheacha úsctha atá ceaptha chun tomhaltais ar an gcéad díol amháin.


IARSCRÍBHINN III

Ionchur don dobharshaothrú gabháil-bhunaithe  (1)

Tír:

 

 

 

Bliain:

Speiceas

Aonad (sonraigh) (2)

Luach aonaid (airgeadra náisiúnta)

Cód 3-alfa

Ainm coitianta

Ainm eolaíoch

IASC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRÚSTAIGH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOILISC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Gan speicis aquarium, speicis ornáideacha ná speicis planda san áireamh.

(2)  An meáchan nó an líon; má sholáthraítear an líon, caithfear fachtóir coinbhéartachta chun beomheáchan a sholáthar chomh maith.


IARSCRÍBHINN IV

Táirgeacht gorlann agus plandlann  (1) a)

Tír:

 

 

 

 

 

 

 

Bliain:

Speiceas

Céim sa tsaolré

Úsaidí beartaithe

Cód 3-alfa

Ainm coitianta

Ainm eolaíoch

Uibheacha

(milliúin)

Céimeanna luath-thairgthe

(milliúin)

Aistriú go dtí timpeallacht rialaithe

(le haghaidh tuilleadh fáis) (2) (i milliúin)

Scaoileadh amach san fhiadhúlra (2)

(i milliúin)

Uibheacha

Céim luath-tháirgthe

Uibheacha

Céim luath-tháirgthe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Gan speicis aquarium ná speicis ornáideacha san áireamh.

(2)  Saorálach.


IARSCRÍBHINN V

Sonraí maidir le struchtúr na hearnála dobharshaothraithe  (1)  (4)

Tír:

 

 

 

Bliain:

 

Mórlimistéar FAO

Fionnuisce

Uisce sáile

Iomlán

Méid na saoráidí (3)

Méid na saoráidí (3)

Méid na saoráidí (3)

m3 i '000

Heicteáir

m3 i '000

Heicteáir

m3 i '000

Heicteáir

IASC

Linnte

 

 

 

 

 

 

 

Umair agus rásbhealaí

 

 

 

 

 

 

 

Lamhlanna agus pionnaí

 

 

 

 

 

 

 

Cásanna

 

 

 

 

 

 

 

Córais athshruthúcháin

 

 

 

 

 

 

 

Modhanna eile

 

 

 

 

 

 

 

CRÚSTAIGH

Linnte

 

 

 

 

 

 

 

Umair agus rásbhealaí

 

 

 

 

 

 

 

Lamhlanna agus pionnaí

 

 

 

 

 

 

 

Modhanna eile

 

 

 

 

 

 

 

MOILISC

Ar an ngrinneall (2)

 

 

 

 

 

 

 

Os cionn an ghrinnill (2)

 

 

 

 

 

 

 

Modhanna eile (2)

 

 

 

 

 

 

 

FEAMAINN

Modhanna uile

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Gan speicis aquarium ná speicis ornáideacha san áireamh.

(2)  Má fhástar moilisc ar rópaí, féadfar fadaonad a úsáid.

(3)  Ba chearté a mheas mar an toilleadh ionchasach.

(4)  Léirítear leis na cealla scáilithe áit nach bhfuil faisnéis infheidhme.


IARSCRÍBHINN VI

Formáid thuarascálacha modheolaíochta na gcóras náisiúnta um staidreamh dobharshaothraithe.

1.

An t-eagar atá ar an gcóras náisiúnta um staidreamh dobharshaothraithe.

Na húdaráis atá freagrach as sonraí a bhailiú agus a phróiseáil mar aon lena bhfreagrachtaí faoi seach.

An reachtaíocht náisiúnta maidir le bailiú sonraí dobharshaothraithe.

An t-aonad atá freagrach as sonraí a thíolacadh don Choimisiún.

2.

Modh bailithe, próiseála agus tiomsaithe na sonraí dobharshaothraithe.

Foinse gach cineál sonraí a thabhairt.

Tuairisc a thabhairt ar na modhanna a úsáidtear chun na sonraí a bhailiú (e.g. ceistiúcháin poist, agallaimh le daoine, móráireamh nó sampláil, minicíocht na suirbhéanna, modhanna meastacháin) i gcomhair gach cuid den earnáil dobharshaothraithe.

Tuairisc a thabhairt ar an tslí a bpróiseáiltear agus a dtiomsaítear na sonraí agus an fhad a ghlacann sé sin.

3.

Gnéithe cáilíochta de réir an ‘Cód Cleachtais do Chóras Eorpach Staidrimh’.

Má úsáidtear teicnící meastacháin i gcomhair eilimintí áirithe de na sonraí, tuairisc a thabhairt ar na modhanna a úsáidtear, mar aon le meastachán ar leibhéal úsáide agus ar iontaofacht na modhanna sin.

Aon easnaimh sna córais náisiúnta a thabhairt, mar aon le bealaí chun teacht ó na heasnaimh sin agus, i gcás inar cuí, an tráthchlár le haghaidh gníomhartha ceartaitheacha den sórt sin.


13.8.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/14


RIALACHÁN (CE) Uimh. 763/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 9 Iúil 2008

maidir le daonáirimh agus maidir le háirimh thithíochta

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 285(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Ní foláir don Choimisiún (Eurostat) sonraí atá sách iontaofa, mionsonraithe agus comparáideach a bheith aige ar an daonra agus ar an tithíocht, ionas go gcuirfear ar chumas an Chomhphobail na cúraimí a shanntar dó a chomhlíonadh, go háirithe na cúraimí a shanntar dó le hAirteagal 2 agus le hAirteagal 3 den Chonradh. Caithfear comparáideacht dhóthanach a áirithiú ar leibhéal an Chomhphobail maidir le modheolaíocht, sainmhínithe agus clár na sonraí staidrimh agus na meiteashonraí.

(2)

Tá gá le sonraí staidrimh tréimhsiúla ar an daonra agus ar phríomhthréithe teaghlaigh, sóisialta, eacnamaíocha agus tithíochta daoine chun staidéar a dhéanamh ar na beartais réigiúnacha, shóisialta agus chomhshaoil a dhéanann difear d'earnálacha áirithe den Chomhphobal agus chun sainmhíniú a dhéanamh orthu. Tá gá, go háirithe, le faisnéis mhionsonraithe faoin tithíocht a bhailiú mar thaca le gníomhaíochtaí éagsúla Comhphobail, amhail cur chun cinn an chuimsithe shóisialta agus monatóireacht a dhéanamh ar an gcuimsiú sóisialta ar leibhéal réigiúnach, nó caomhnú an chomhshaoil agus cur chun cinn na héifeachtachta fuinnimh.

(3)

I bhfianaise na bhforbairtí modheolaíochta agus teicneolaíochta, ba cheart go sainaithneofaí na dea-chleachtais agus ba cheart go gcothófaí feabhsú na bhfoinsí sonraí agus na modheolaíochtaí a úsáidtear do dhaonáirimh sna Ballstáit.

(4)

Ba cheart go dtagródh na sonraí a úsáidtear don bhliain tagartha chéanna chun comparáideacht na sonraí a chuireann na Ballstáit ar fáil a áirithiú agus chun forléargais iontaofa a tharraingt suas ar leibhéal an Comhphobail.

(5)

I gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle an 17 Feabhra 1997 maidir le Staidreamh Comhphobail (2), ar creat tagartha é d'fhorálacha an Rialacháin seo, is gá don bhailiú staidreamh prionsabail na neamhchlaontachta a chomhlíonadh, go háirithe an oibiachtúlacht agus an neamhspleáchas eolaíoch, chomh maith leis an trédhearcacht, leis an iontaofacht, leis an ábharthacht, leis an gcost-éifeachtúlacht agus leis an rúndacht staidrimh.

(6)

Déantar tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh a rialú le Rialachán (CE) Uimh. 322/97 agus le Rialachán (Euratom, CEE) Uimh. 1588/90 ón gComhairle an 11 Meitheamh 1990 maidir le sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh a tharchur chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach (3). Áirithítear le bearta a dhéantar i gcomhréir leis na Rialacháin sin cosaint fhisiceach agus loighiciúil ar shonraí rúnda agus nach dtarlódh nochtadh neamhdhleathach nó úsáid neamhstaidrimh nuair a dhéantar staidreamh Comhphobail a chur ar fáil agus a scaipeadh.

(7)

Agus staidreamh Comhphobail á chur ar fáil agus á scaipeadh faoin Rialachán seo, ba cheart do na húdaráis náisiúnta staidrimh agus do na húdaráis Chomhphobail staidrimh na prionsabail a chur san áireamh a leagtar amach sa Chód Cleachtais do Staidreamh Eorpach a ghlac an Coiste um an gClár Staidrimh an 24 Feabhra 2005, a bunaíodh le Cinneadh 89/382/CEE, Euratom (4) ón gComhairle, agus atá i gceangal leis an Moladh ón gCoimisiún ar neamhspleáchas, ar ionracas agus ar fhreagracht na n-údarás náisiúnta staidrimh agus na n-údarás Comhphobail staidrimh.

(8)

Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon staidreamh comparáideach agus cuimsitheach Comhphobail ar an daonra agus ar an tithíocht a bhailiú agus a thiomsú, a bhaint amach go leordhóthanach de bharr easpa tréithe comhchoiteanna staidrimh agus ceanglas cáilíochta agus easpa trédhearcachta modheolaíochta, agus gur fearr, dá bhrí sin, is féidir na cuspóirí sin a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, trí bhíthin comhchreata staidrimh, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

(9)

Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (5).

(10)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún na coinníollacha a leagan amach chun na blianta tagartha ina dhiaidh sin a bhunú agus chun an clár sonraí staidrimh agus na meiteashonraí a ghlacadh. Ó tharla go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus go gceapfar iad chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, caithfear iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(11)

Chuathas i gcomhairle leis an gCoiste um an gClár Staidrimh i gcomhréir le hAirteagal 3 de Chinneadh 89/382/CEE, Euratom,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Ábhar

Bunaítear leis an Rialachán seo rialacha comhchoiteanna chun sonraí cuimsitheacha a sholáthar ar an daonra agus ar an tithíocht gach tréimhse deich mbliana.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críche an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

(a)

ciallaíonn ‘daonra’ an daonra náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil ag a ghnátháit chónaithe ar an dáta tagartha;

(b)

ciallaíonn ‘tithíocht’ áitreabh cónaithe agus foirgnimh chomh maith le socruithe tithíochta agus an bhaint atá ag an daonra leis an áitreabh cónaithe ar leibhéal náisiúnta, ar leibhéal réigiúnach agus ar leibhéal áitiúil ar an dáta tagartha;

(c)

ciallaíonn ‘foirgnimh’ foirgnimh bhuana a bhfuil áitreabh cónaithe iontu a cheaptar mar áit chónaithe do dhaoine, nó gnáth-theaghaisí a chuirtear i leataobh d'úsáid shéasúrach nó d'úsáid thánaisteach nó atá folamh;

(d)

ciallaíonn ‘gnátháit chónaithe’ an áit a gcaitheann duine an sos laethúil go hiondúil, is cuma é a bheith as láthair go sealadach chun críocha áineasa, saoire, cuairteanna ar chairde agus ar ghaolta, gnó, cóireála leighis nó oilithreachta reiligiúnaí.

Measfar gurb iad na daoine seo a leanas amháin na gnáthchónaitheoirí sa cheantar geografach a bheidh i gceist:

(i)

na daoine a bhfuil cónaí orthu ina ngnátháit chónaithe ar feadh tréimhse leanúnach dhá mhí dhéag ar a laghad roimh an dáta tagartha; nó

(ii)

na daoine a tháinig chun cónaí ina ngnátháit chónaithe sa dá mhí dhéag roimh an dáta tagartha agus é ar intinn acu fanacht ann ar feadh bliana ar a laghad.

I gcás nach féidir na himthosca a ndéantar cur síos orthu i bpointe (i) nó i bpointe (ii) a shuíomh, ciallóidh ‘gnátháit chónaithe’ an áit chónaithe dhlíthiúil nó an áit chónaithe chláraithe;

(e)

ciallóidh ‘dáta tagartha’ an dáta dá dtagraítear i sonraí an Bhallstáit iomchuí, i gcomhréir le hAirteagal 5(1) den Rialachán seo;

(f)

ciallóidh ‘náisiúnta’ ar chríoch Ballstáit;

(g)

ciallóidh ‘réigiúnach’ a bheith ar leibhéal NUTS 1, ar leibhéal NUTS 2 nó ar leibhéal NUTS 3, mar a shainmhínítear iad i rangú aonad críochach le haghaidh staidrimh (NUTS), arna bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 1059/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (6) sa leagan de a bheidh infheidhme ar an dáta tagartha;

(h)

ciallóidh ‘áitiúil’ ar leibhéal 2 de na hAonaid Riaracháin Áitiúil (LAU leibhéal 2);

(i)

ciallóidh ‘gnéithe riachtanacha daonáireamh agus áireamh tithíochta’ ríomh ar leith, comhuaineacht, uilíocht laistigh de chríoch shainithe, infhaighteacht sonraí limistéir bhig agus tréimhsiúlacht shainithe.

Airteagal 3

Sonraí a thíolacadh

Tíolacfaidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún (Eurostat) sonraí ar an daonra a chuimseoidh tréithe cinntitheacha déimeagrafacha, sóisialta agus eacnamaíocha daoine, teaghlach agus líonta tí, chomh maith le sonraí ar an tithíocht ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach agus áitiúil mar a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Airteagal 4

Foinsí Sonraí

1.   Féadfaidh na Ballstáit an staidreamh a bhunú ar fhoinsí difriúla sonraí, agus ar na foinsí seo a leanas go háirithe:

(a)

daonáirimh thraidisiúnta;

(b)

daonáirimh atá bunaithe ar chláir;

(c)

teaglaim de dhaonáirimh thraidisiúnta agus de shamplashuirbhéanna;

(d)

teaglaim de dhaonáirimh atá bunaithe ar chláir agus de shamplashuirbhéanna;

(e)

teaglaim de dhaonáirimh atá bunaithe ar chláir agus de dhaonáirimh thraidisiúnta;

(f)

teaglaim de dhaonáirimh bunaithe ar chláir, de shamplashuirbhéanna agus de dhaonáirimh thraidisiúnta; agus

(g)

suirbhéanna iomchuí a bhfuil samplaí ag baint leo de réir uainíochta (daonáireamh rollach).

2.   Déanfaidh na Ballstáit gach beart is gá chun a áirithiú go sásófar ceanglais na cosanta sonraí. Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear d'fhorálacha cosanta sonraí na mBallstát féin.

3.   Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún (Eurostat) ar an eolas maidir le haon athbhreithnithe nó le ceartúcháin ar an staidreamh a chuirfear ar fáil faoin Rialachán seo, chomh maith le haon athrú ar na foinsí sonraí agus an mhodheolaíocht a roghnaíodh, tráth nach déanaí ná aon mhí amháin sula gcuirfear na sonraí athbhreithnithe ar fáil.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh na foinsí sonraí agus an mhodheolaíocht a úsáidtear chun ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh na gnéithe riachtanacha de dhaonáirimh agus d'áirimh thithíochta, mar a shainmhínítear in Airteagal 2(i) iad, a shásamh, a mhéid is féidir. Deánfaidh siad iarrachtaí leanúnacha feabhas a chur ar an méid a chomhlíontar na gnéithe riachtanacha sin.

Airteagal 5

Tarchur sonraí

1.   Socróidh gach Ballstát dáta tagartha. Beidh an dáta tagartha i mbliain a shonrófar bunaithe ar an Rialachán seo (bliain tagartha). Is é 2011 an chéad bhliain tagartha. Bunóidh an Coimisiún (Eurostat) na blianta tagartha ina dhiaidh sin i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 8(3). Is i dtús gach tréimhse deich mbliana a bheidh na blianta tagartha.

2.   Déanfaidh na Ballstáit sonraí críochnaitheacha, bailíochtaithe, comhiomlánaithe agus meiteashonraí mar a cheanglaítear leis an Rialachán seo a chur ar fáil don Choimisiún (Eurostat) laistigh de 27 mí ó dheireadh gach bliana tagartha.

3.   Glacfaidh an Coimisiún (Eurostat) clár de na sonraí staidrimh agus de na meiteashonraí staidrimh a bheidh le tarchur chun ceanglais an Rialacháin seo a chomhlíonadh, i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 8(3).

4.   Déanfaidh an Coimisiún (Eurostat), sonraíochtaí teicniúla na n-ábhar mar a cheanglaítear leis an Rialachán seo chomh maith le miondealuithe teicniúla ar na hábhair a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8(2).

5.   Tarchuirfidh na Ballstáit na sonraí agus na meiteashonraí bailíochtaithe chuig an gCoimisiún (Eurostat) i bhfoirm leictreonach. Glacfaidh an Coimisiún (Eurostat) an fhormáid theicniúil iomchuí a úsáidfear i dtarchur na sonraí riachtanacha, i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8(2).

6.   I gcás athbhreithnithe nó ceartúcháin i gcomhréir le hAirteagal 4(3), tarchuirfidh na Ballstáit na sonraí modhnaithe chuig an gCoimisiún (Eurostat), tráth nach déanaí ná dáta eisithe na sonraí athbhreithnithe.

Airteagal 6

Measúnú cáilíochta

1.   Chun críche an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na gnéithe measúnaithe cáilíochta seo a leanas maidir leis na sonraí a tharchuirfear:

déanfaidh ‘ábharthacht’ tagairt don mhéid a chomhlíonann staidreamh riachtanais reatha agus riachtanais ionchasacha úsáideoirí;

déanfaidh ‘cruinneas’ tagairt do ghaireacht na meastachán do na fíorluachanna anaithnide;

déanfaidh ‘tráthúlacht’ agus ‘poncúlacht’ tagairt don mhoill idir an tréimhse thagartha agus infhaighteacht na dtorthaí;

déanfaidh ‘inrochtaineacht’ agus ‘soiléireacht’ tagairt do na coinníollacha faoina bhféadfaidh úsáideoirí sonraí a fháil, a úsáid agus a léiriú agus na modúlachtaí trína bhféadfaidh siad sin a dhéanamh;

déanfaidh ‘comparáideacht’ tagairt don mhéid tionchair atá ag difríochtaí i gcoincheapa feidhmeacha staidrimh agus in uirlisí tomhais agus i nósanna imeachta nuair a dhéantar comparáid ar staidreamh idir limistéir gheografacha, idir fearainn earnálacha nó thar thréimhse ama; agus

déanfaidh ‘comhchuibheas’ tagairt do leordhóthanacht na sonraí a chomhcheanglófar go hiontaofa ar bhealaí difriúla agus d'úsáidí éagsúla.

2.   Déanfaidh na Ballstáit tuarascáil ar cháilíocht na sonraí a tharchuirfear a chur ar fáil don Choimisiún (Eurostat). Sa chomhthéacs sin, tabharfaidh na Ballstáit tuarascáil ar a mhéid a shásóidh na foinsí sonraí agus an mhodheolaíocht a roghnaíodh gnéithe riachtanacha na ndaonáireamh agus na n-áireamh tithíochta mar a shainmhínítear in Airteagal 2(i) iad.

3.   Agus na gnéithe measúnaithe cáilíochta a leagtar síos i mír 1 á gcur i bhfeidhm ar na sonraí a chuimsítear faoin Rialachán seo, déanfar modúlachtaí agus struchtúr na dtuarascálacha cáilíochta a shainiú i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8(2). Measúnóidh an Coimisiún (Eurostat) cáilíocht na sonraí a tharchuirfear.

4.   Déanfaidh an Coimisiún (Eurostat) i gcomhar le húdaráis inniúla na mBallstát, moltaí modheolaíochta a chur ar fáil a cheapfar chun cáilíocht na sonraí agus na meiteashonraí a chuirfear ar fáil a áirithiú, ag aithint, go háirithe, na Moltaí ó Chomhdháil Staitiseoirí na hEorpa do Dhaonáireamh agus d'Áireamh Tithíochta 2010.

Airteagal 7

Bearta cur chun feidhme

1.   Glacfar na bearta seo a leanas is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin dá dtagraítear in Airteagal 8(2):

(a)

sonraíochtaí teicniúla na n-ábhar mar a cheanglaítear leis an Rialachán seo iad chomh maith leis na miondealuithe ar na hábhair dá bhforáiltear in Airteagal 5(4);

(b)

formáid theicniúil iomchuí mar a fhoráiltear in Airteagal 5(5) a bhunú; agus

(c)

modúlachtaí agus struchtúr na dtuarascálacha cáilíochta dá bhforáiltear in Airteagal 6(3).

2.   Na bearta seo a leanas is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme agus a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú trína fhorlíonadh, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 8(3):

(a)

na blianta tagartha a shocrú de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 5(1); agus

(b)

clár na sonraí staidrimh agus na meiteashonraí staidrimh a ghlacadh, mar a fhoráiltear in Airteagal 5(3).

3.   Cuirfear san áireamh an prionsabal nach mór gur mó tairbhe na mbeart a ghlacfar ná a gcostais agus cuirfear san áireamh an prionsabal nach mór do chostais bhreise agus d'ualach breise fanacht laistigh de theorainn réasúnta.

Airteagal 8

An nós imeachta coiste

1.   Tabharfaidh an Coiste um an gClár Staidrimh cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Trí mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar síos in Airteagal 5(6) de Chinneadh 1999/468/CE.

3.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.

Airteagal 9

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 9 Iúil 2008

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-P. JOUYET


(1)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 20 Feabhra 2008 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008.

(2)  IO L 52, 22.2.1997, lch. 1. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

(3)  IO L 151, 15.6.1990, lch 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003.

(4)  IO L 181, 28.6.1989, lch. 47.

(5)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh 2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).

(6)  IO L 154, 21.6.2003, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 176/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 61, 5.3.2008, lch. 1).


IARSCRÍBHINN

Ábhair a chumhdófar sna Daonáirimh agus sna hÁirimh Tithíochta

1.

Ábhair dhaonra

1.1.

Ábhair éigeantacha do na leibhéil gheografacha: NUTS 3, LAU 2

1.1.1.

Ábhair neamhdhíorthaithe

Gnátháit chónaithe

Gnéas

Aois

Stádas pósta dlíthiúil

Tír/áit bhreithe

Tír shaoránachta

An tsean-ghnátháit chónaithe agus an dáta teachta san áit chónaithe reatha; nó an ghnátháit chónaithe bliain roimh an daonáireamh

Gaolta idir na daoine sa líon tí

1.1.2.

Ábhair dhíorthaithe

Daonra iomlán

Ceantar

Stádas lín tí

Stádas teaghlaigh

Cineál chroí an teaghlaigh

Méid chroí an teaghlaigh

An cineál lín tí phríobháidigh

Méid an lín tí phríobháidigh

1.2.

Ábhair éigeantacha do na leibhéil gheografacha: leibhéal náisiúnta, NUTS 1, NUTS 2

1.2.1.

Ábhair neamhdhíorthaithe

Gnátháit chónaithe

Suíomh na háite oibre

Gnéas

Aois

Stádas pósta dlíthiúil

Stádas gníomhaíochta reatha

Gairm bheatha

Tionscal (brainse gníomhaíochta eacnamaíochta)

Stádas fostaíochta

Gnóthachtáil oideachais

Tír/áit bhreithe

Tír shaoránachta

Cónaí thar lear agus dáta teachta sa tír (ó 1980)

An tsean-ghnátháit chónaithe agus an dáta teachta san áit chónaithe reatha nó an ghnátháit chónaithe bliain roimh an daonáireamh

Gaolta idir na daoine sa líon tí

Stádas tionachta na líonta tí

1.2.2.

Ábhair dhíorthaithe

Daonra iomlán

Ceantar

Stádas sa líon tí

Stádas sa teaghlach

Cineál chroí an teaghlaigh

Méid chroí an teaghlaigh

An cineál lín tí phríobháidigh

Méid an lín tí phríobháidigh

2.

Ábhair thithíochta

2.1.

Ábhair éigeantacha do na leibhéil gheografacha: NUTS 3, LAU 2

2.1.1.

Ábhair neamhdhíorthaithe

An cineál áitribh chónaithe

Suíomh an áitribh chónaithe

Stádas áitíochta na dteaghaisí traidisiúnta

Líon na n-áititheoirí

Spás urláir inúsáide agus/nó líon seomraí sna haonaid tithíochta

Teaghaisí de réir cineáil foirgnimh

Teaghaisí de réir tréimhse tógála

2.1.2

Ábhair dhíorthaithe

Caighdeán dlúis

2.2

Ábhair éigeanteacha do na leibhéil gheografacha: leibhéal náisiúnta, NUTS 1, NUTS 2

2.2.1

Ábhair neamhdhíorthaithe

Socruithe tithíochta

An cineál áitribh chónaithe

Suíomh na n-áitreabh cónaithe

Stádas áitíochta na dteaghaisí traidisiúnta

Cineál úinéireachta

Líon na n-áititheoirí

Spás urláir inúsáide agus/nó líon seomraí sna haonaid tithíochta

Córas soláthair uisce

Saoráidí leithris

Saoráidí folctha

Cineál téimh

Teaghaisí de réir cineáil foirgnimh

Teaghaisí de réir tréimhse tógála

2.2.2.

Ábhair dhíorthaithe

Caighdeán dlúis


13.8.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/21


RIALACHÁN (CE) Uimh. 764/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 9 Iúil 2008

lena leagtar síos nósanna imeachta a bhaineann le rialacha náisiúnta teicniúla áirithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chuirtear ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 37 agus Airteagal 95 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Is é atá sa mhargadh inmheánach limistéar gan teorainneacha inmheánacha, ina n-áirithítear saorghluaiseacht earraí faoin gConradh, rud a chuireann toirmeasc ar bhearta a bhfuil éifeachtaí acu atá comhionann le srianta cainníochtúla a chur ar allmhairí. Cumhdaíonn an toirmeasc sin aon bheart náisiúnta a d'fhéadfadh bacainn a chur, go díreach nó go hindíreach, go hiarbhír nó go féideartha, ar thrádáil earraí laistigh den Chomhphobal.

(2)

Cheal chomhchuibhiú na reachtaíochta, d'fhéadfadh údaráis inniúla na mBallstát constaicí a chruthú, go neamhdhleathach, maidir le saorghluaiseacht earraí idir Bhallstáit, de thoradh ar rialacha teicniúla a chur i bhfeidhm maidir le táirgí atá ar an margadh go dleathach i mBallstáit eile, agus ar rialacha teicniúla iad lena leagtar síos ceanglais a chaithfidh na táirgí sin a chomhlíonadh, amhail rialacha a bhaineann le hainmniú, foirm, méid, meáchan, comhdhéanamh, cur i láthair, lipéadú agus pacáistiú. D'fhéadfadh sé a bheith contrártha le hAirteagal 28 agus Airteagal 30 de Chonradh CE rialacha den sórt sin a chur i bhfeidhm maidir le táirgí atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile, fiú má bhaineann siad sin le gach táirge, gan idirdhealú.

(3)

Tá prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh, a eascraíonn as cásdlí Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, ar cheann de na modhanna lena n-áirithítear saorghluaiseacht earraí laistigh den mhargadh inmheánach. Baineann aitheantas frithpháirteach le táirgí nach bhfuil faoi réir reachtaíocht an Chomhphobail i ndáil le comhchuibhiú, nó le gnéithe de tháirgí nach dtagann faoi raon feidhme na reachtaíochta sin. De réir an phrionsabail sin, ní féidir le Ballstát cosc a chur ar tháirgí a bheith ar díol ina chríoch, más táirgí iad atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile, fiú má monaraíodh iad i gcomhréir le rialacha teicniúla atá éagsúil leis na cinn a bhfuil na táirgí náisiúnta faoina réir. Ní bheidh aon eisceachtaí ón bprionsabal sin ann ach amháin srianta a dhlitear ar na forais a leagtar amach in Airteagal 30 den Chonradh, nó ar bhonn sárchúiseanna eile ar mhaithe leis an leas poiblí agus iad ar comhréir leis an aidhm atá á saothrú.

(4)

Tá go leor fadhbanna ann fós maidir le cur i bhfeidhm phrionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh ag na Ballstáit. Tá sé riachtanach, dá bhrí sin, nósanna imeachta a bhunú i dtreo is gur lú an seans go gcruthóidh rialacha teicniúla bacainní neamhdhleathacha maidir le saorghluaiseacht earraí idir Bhallstáit. Cheal nósanna imeachta den sórt sin sna Ballstáit, cruthaítear constaicí breise do shaorghluaiseacht earraí, de bhrí go ndíspreagtar gnóthais óna dtáirgí a dhíol i gcríoch an Bhallstáit a bhfuil na rialacha teicniúla á bhfeidhmiú aige cé go bhfuil na táirgí ar an margadh go dleathach i mBallstát eile. Tá sé léirithe ag suirbhéanna go ndéanann go leor gnóthas, go háirithe gnóthais bheaga agus mheánmhéide (GBManna), a gcuid táirgí a chomhoiriúnú, chun cloí le rialacha teicniúla na mBallstát, nó go n-éiríonn siad as iad a chur ar an margadh sna Ballstáit sin.

(5)

Chomh maith leis sin, níl nósanna imeachta iomchuí ag údaráis inniúla chun a gcuid rialacha teicniúla a chur i bhfeidhm maidir le táirgí sonracha atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile. Laghdaíonn an easpa nósanna imeachta sin a gcumas measúnú a dhéanamh ar chomhréireacht táirgí de réir an Chonartha.

(6)

I Rún ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 1999 maidir le haitheantas frithpháirteach (3), meabhraíodh nár bhain oibreoirí eacnamaíocha agus saoránaigh an úsáid iomlán ná an úsáid cheart i gcónaí as prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh toisc nach raibh a ndóthain faisnéise acu i dtaobh an phrionsabail ná a chuid iarmhairtí oibriúcháin. D'iarr an Chomhairle ar na Ballstáit bearta iomchuí a fhorbairt chun creat éifeachtúil le haghaidh an aitheantais fhrithpháirtigh a sholáthar d'oibreoirí eacnamaíocha agus do shaoránaigh, inter alia, trí dhéileáil go héifeachtúil le hiarratais ó oibreoirí eacnamaíocha agus ó shaoránaigh, agus trí fhreagra sciobtha a thabhairt ar na hiarratais sin.

(7)

Chuir Comhairle Eorpach an 8 agus 9 Márta 2007 béim ar an tábhacht a bhaineann le spreagadh úr a thabhairt don mhargadh inmheánach d'earraí trí aitheantas frithpháirteach a neartú, agus ardleibhéal sábháilteachta agus ardleibhéal cosanta don tomhaltóir á ráthú ag an am céanna. Dearbhaíodh ag Comhairle Eorpach an 21 agus 22 Meitheamh 2007 go bhfuil sé ríthábhachtach i gcónaí don fhás, don iomaíochas agus don fhostaíocht ceithre shaoirse an mhargaidh inmheánaigh (saorghluaiseacht earraí, daoine, seirbhísí agus caipitil) a neartú tuilleadh agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú.

(8)

Chun go bhfeidhmeoidh an margadh inmheánach d'earraí mar is ceart, teastaíonn modhanna leordhóthanacha agus trédhearcacha chun réiteach a fháil ar na fadhbanna a eascraíonn as rialacha teicniúla de chuid Ballstáit amháin a chur i bhfeidhm maidir le táirgí sonracha atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile.

(9)

Níor chóir go ndéanfadh an Rialachán seo dochar do chomhchuibhiú breise a dhéanfaí ar rialacha teicniúla, nuair is cuí sin, d'fhonn feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh a fheabhsú.

(10)

D'fhéadfadh bacainní trádála teacht freisin ó chineálacha eile beart a thagann faoi raon feidhme Airteagal 28 agus Airteagal 30 den Chonradh. Ar na bearta sin, d'fhéadfaí a áireamh, mar shampla, sonraíochtaí teicniúla a tharraingeofar suas maidir le nósanna imeachta um sholáthar poiblí nó oibleagáidí chun teangacha oifigiúla a úsáid sna Ballstáit. Níor chóir go bhféachfaí ar bhearta den sórt sin áfach mar rialacha teicniúla de réir bhrí an Rialacháin seo agus níor chóir, dá réir sin, go dtiocfadh siad faoina raon feidhme.

(11)

Rialacha teicniúla de réir bhrí an Rialacháin seo, déantar iad a chur i bhfeidhm uaireanta le linn nó trí bhíthin nósanna imeachta um réamhúdarú éigeantach, a bhunaítear le dlí Ballstáit amháin agus faoina gcaithfear formheas foirmiúil a fháil ó údarás inniúil an Bhallstáit tar éis iarratais sula bhféadfaidh táirge nó cineál táirge a chur ar mhargadh an Bhallstáit sin nó ar chuid de. Is srian iad na nósanna imeachta sin iontu féin ar shaorghluaiseacht earraí. Dá bhrí sin, le go mbeidh sé inghlactha ó thaobh phrionsabal bunúsach na saorghluaiseachta earraí laistigh den mhargadh inmheánach, ba cheart go saothródh nós imeachta an réamhúdaraithe éigeantaigh cuspóir ar mhaithe leis an leas poiblí atá aitheanta ag dlí an Chomhphobail agus ba cheart go mbeadh sé neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach; is é sin le rá, ba cheart go mbeadh sé iomchuí chun an aidhm atá á saothrú a bhaint amach ach nach rachadh sé thar a bhfuil riachtanach chun an aidhm sin a bhaint amach. Ba cheart a mheas an gcomhlíonann nós imeachta den sórt sin prionsabal na comhréireachta i bhfianaise na ndálaí a leagtar amach i gcásdlí na Cúirte Breithiúnais.

(12)

Níor chóir gurbh ionann ceanglas go gcuirfí táirge faoi réir réamhúdarú sula gcuirfí ar an margadh é agus riail theicniúil de réir bhrí an Rialacháin seo agus, mar sin, cinneadh chun táirge a eisiamh nó a bhaint ón margadh a dhéantar ar an gcúis amháin nach bhfuil réamhúdarú bailí aige, níor chóir gur chinneadh é lena mbainfeadh an Rialachán seo. Nuair a dhéanfar iarratas ar réamhúdarú sainordaitheach den sórt sin do tháirge, áfach, aon chinneadh a bheartófar chun an t-iarratas a dhiúltú ar bhonn rialacha teicniúla, ba cheart go ndéanfaí é i gcomhréir leis an Rialachán seo, chun go mbeidh an t-iarratasóir in ann leas a bhaint as an nós imeachta cosanta a chuirtear ar fáil leis.

(13)

Cinntí ó chúirteanna nó ó bhinsí náisiúnta ina ndéantar measúnacht ar dhlíthiúlacht cásanna ina ndiúltaítear rochtain ar mhargadh Ballstáit eile do tháirgí atá ar an margadh go dleathach i mBallstáit eile nó ina gcuirtear pionóis i bhfeidhm de bharr chur i bhfeidhm rialach teicniúla, ba cheart iad a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo.

(14)

Is táirgí iad airm a d'fhéadfadh a bheith ina riosca tromchúiseach do shláinte agus do shábháilteacht an duine agus do shlándáil phoiblí na mBallstát. Chun sláinte agus sábháilteacht an duine a chosaint agus chun an choiriúlacht a chosc, féadfaidh roinnt cineálacha arm ar leith atá ar an margadh go dleathach i mBallstát amháin a bheith faoi réir beart sriantach i mBallstát eile. Is éard is féidir a bheith i gceist leis na bearta sin rialuithe sonracha agus údaruithe sonracha sula ndéanfar airm atá ar an margadh go dleathach i mBallstát amháin a chur ar an margadh i mBallstát eile. Ba cheart, dá bhrí sin, go gceadófar do Bhallstáit cosc a chur ar airm a chur ar a margaí go dtí go gcomhlíonfar go hiomlán a gceanglais náisiúnta nós imeachta.

(15)

Le Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (4) sonraítear nach féidir ach táirgí sábháilte a chur ar an margadh agus leagtar síos oibleagáidí na dtáirgeoirí agus na ndáileoirí maidir le sábháilteacht na dtáirgí. Tugtar teideal do na húdaráis táirge contúirteach ar bith a thoirmeasc láithreach, nó táirge a d'fhéadfadh a bheith contúirteach a thoirmeasc go sealadach ar feadh na tréimhse is gá le haghaidh na meastóireachtaí sábháilteachta, na seiceálacha agus na srianta éagsúla. Tugtar teideal freisin do na húdaráis na céimeanna is gá a ghlacadh chun bearta iomchuí amhail na bearta dá dtagraítear in Airteagal 8(1)(b) go (f) a chur i bhfeidhm le luas cuí, i gcás táirgí lena ngabhann riosca tromchúiseach. Ba cheart, dá bhrí sin, bearta a ghlacann údaráis inniúla na mBallstát de bhun dlíthe náisiúnta a ghlactar chun críocha chur chun feidhme Airteagal 8(1)(d) go (f) agus Airteagal 8(3) de Threoir 2001/95/CE a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo.

(16)

Le Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail agus ceanglais ghinearálta dhlí an bhia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar amach nósanna imeachta in ábhair a bhaineann le sábháilteacht bia (5), bunaítear, inter alia, córas mear-rabhaidh chun riosca díreach nó indíreach do shláinte an duine, a thagann ó bhia nó ó bheathú, a fhógairt. Cuirtear d'oibleagáid ar na Ballstáit fógra a thabhairt don Choimisiún láithreach, faoin gcóras mear-rabhaidh, maidir le haon bheart a ghlacann siad a bhfuil d'aidhm aige srian a chur le bia nó beatha a chur ar an margadh, nó a bhfuil d'aidhm aige bia nó beatha a aistarraingt nó a aisghairm ón margadh, d'fhonn sláinte an duine a chosaint, agus a éilíonn gníomhaíocht ghasta. Ba cheart, dá bhrí sin, bearta a ghlacann údaráis inniúla na mBallstát de bhun Airteagal 50(3)(a) agus Airteagal 54 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo.

(17)

Le Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le feidhmiú rialuithe oifigiúla chun comhlíonadh dlíthe um beatha agus bia, rialacha um shláinte ainmhithe agus rialacha um leasa ainmhithe a áirithiú (6), leagtar síos rialacha ginearálta maidir le feidhmiú rialuithe oifigiúla le comhlíonadh a fhíorú i gcás rialacha a bhfuil d'aidhm acu, go háirithe, rioscaí, cibé acu go díreach nó tríd an gcomhshaol, do dhaoine agus d'ainmhithe, a chosc, a dhíothú nó a laghdú go dtí leibhéal inghlactha, agus a bhfuil d'aidhm acu freisin cleachtais chóra a ráthú sa trádáil beatha agus bia, agus leas tomhaltóirí a chosaint, lena n-áirítear lipéadú beatha agus bia, agus cineálacha eile faisnéise le haghaidh tomhaltóirí. Leagtar síos leis nós imeachta sonrach d'fhonn a áirithiú, i gcás neamhchomhlíonadh na ndlíthe um beatha agus bia nó na rialacha um shláinte ainmhithe agus um leas ainmhithe, go gcuirfidh na hoibreoirí eacnamaíocha cúrsaí ina gceart. Ba cheart, dá bhrí sin, bearta a ghlacann údaráis inniúla na mBallstát de bhun Airteagal 54 de Rialachán (CE) Uimh. 882/2004, a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo. Bearta arna nglacadh nó arna mbeartú ag údaráis inniúla ar bhonn rialacha náisiúnta teicniúla, ba cheart go mbeadh siad faoi réir an Rialacháin seo, sa mhéid nach mbaineann siad le cuspóirí Rialachán (CE) Uimh. 882/2004.

(18)

Le Treoir 2004/49/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004, maidir le sábháilteacht ar iarnróid an Chomhphobail (Treoir um Shábháilteacht Iarnróid) (7), foráiltear do nós imeachta um údarú maidir leis an rothra atá ann cheana a chur i seirbhís, rud a fhágfaidh scóip chun rialacha áirithe náisiúnta a chur i bhfeidhm. Ba cheart, dá bhrí sin, bearta a ghlacann na húdaráis inniúla de bhun Airteagal 14 den Treoir sin a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo.

(19)

Le Treoir 96/48/CE ón gComhairle an 23 Iúil 1996 maidir le hidirinoibritheacht an chórais iarnróid ardluais thras-Eorpaigh (8) agus Treoir 2001/16/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Márta 2001 maidir le hidirinoibritheacht an ghnáthchórais iarnróid thras-Eorpaigh (9), foráiltear do chórais agus d'oibríochtaí a chomhchuibhiú de réir a chéile, trí Shonraíochtaí Teicniúla don Idirinoibritheacht a ghlacadh go comhleanúnach. Ba cheart, dá bhrí sin, córais agus comhdhamhnaí idirinoibritheachta a thagann laistigh de raon feidhme na dTreoracha sin a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo.

(20)

Le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a chur ar an margadh (10), bunaítear córas creidiúnaithe lena n-áirithítear go nglacfar go frithpháirteach le leibhéal inniúlachta na gcomhlachtaí measúnaithe comhréireachta. Níor chóir, dá bhrí sin, i gcás tuarascálacha tástála nó deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlacht measúnaithe comhréireachta atá creidiúnaithe chuige sin, go ndiúltódh údaráis inniúla na mBallstát dóibh a thuilleadh ar fhorais a bhaineann le hinniúlacht an chomhlachta sin. Thairis sin, féadfaidh Ballstáit glacadh le tuarascálacha tástála agus deimhnithe arna n-eisiúint ag comhlachtaí eile measúnaithe comhréireachta, i gcomhréir le dlí an Chomhphobail.

(21)

Le Treoir 98/34/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meitheamh 1998 ag leagan síos nós imeachta maidir le soláthar faisnéise i réimse na gcaighdeán agus na rialachán teicniúil agus rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (11), cuirtear d'oibleagáid ar na Ballstáit aon dréachtrialachán teicniúil a bhaineann le haon táirge, lena n-áirítear táirgí talmhaíochta agus éisc, a chur in iúl don Choimisiún agus do na Ballstáit eile mar aon le ráiteas ar na forais gur gá an Rialachán sin a achtú. Is gá a áirithiú, áfach, go gcuirfear prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh i bhfeidhm i gceart maidir le táirgí sonracha i gcásanna aonair, tar éis Rialachán teicniúil den sórt sin a ghlacadh. Leis an Rialachán seo, leagtar síos nós imeachta maidir le cur i bhfeidhm phrionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh i gcásanna aonair, trí oibleagáid a chur ar an údarás inniúil chun go léireoidh sé na forais theicniúla nó eolaíocha atá ann le nach gcuirfí an táirge sonrach ar an margadh sa chruth ina bhfuil sé ag an am sin ina Bhallstát, i gcomhréir le hAirteagal 28 agus Airteagal 30 den Chonradh. I gcomhthéacs an Rialacháin seo, níor chóir go dtuigfí go gciallaíonn fianaise cruthúnas dlíthiúil. Ní bheidh sé d'oibleagáid ar údaráis na mBallstát, i gcomhthéacs an Rialacháin seo, an riail theicniúil féin a dhlisteanú. I gcás go gcuirfí an riail theicniúil i bhfeidhm maidir le táirge atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile, áfach, ba cheart go ndlisteanóidís é sin, mar a leagtar síos sa Rialachán seo.

(22)

I gcomhréir le prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh, ba cheart go bhforálfaí leis an nós imeachta a leagtar síos sa Rialachán seo go gcuirfeadh na húdaráis inniúla in iúl don oibreoir eacnamaíoch i ngach cás, ar bhonn na n-eilimintí ábhartha teicniúla nó eolaíocha atá ar fáil, go bhfuil sárchúiseanna ann ar mhaithe leis an leas poiblí chun rialacha teicniúla náisiúnta a fhorchur ar an táirge nó ar an gcineál táirge lena mbaineann agus nach féidir rialacha is lú srian a úsáid. Leis an bhfógra i scríbhinn, ba cheart go gceadófaí don oibreoir eacnamaíoch tuairimí a nochtadh maidir le gnéithe ábhartha uile an chinnidh a bheartaítear agus lena gcuirfear srian le rochtain ar an margadh. Níl aon chúis ann nach mbeadh an t-údarás inniúil in ann gníomhú tar éis an spriocdháta le haghaidh na dtuairimí sin mura bhfaighfear freagra ón oibreoir eacnamaíoch.

(23)

Maidir le coincheap na sárchúiseanna leasa phoiblí dá dtagraítear i bhforálacha áirithe den Rialachán seo, coincheap atá ag éabhlóidiú i gcónaí atá ann, a d'fhorbair an Chúirt Bhreithiúnais ina cásdlí maidir le hAirteagal 28 agus Airteagal 30 den Chonradh. Leis an gcoincheap sin, cuimsítear, inter alia, éifeachtúlacht na maoirseachta fioscaí, cothroime sna hidirbhearta tráchtála, cosaint na dtomhaltóirí, caomhnú an chomhshaoil, cothabháil éagsúlacht an phreasa agus an baol atá ann go ndéanfar lagú tromchúiseach ar chothromaíocht airgeadais an chórais slándála shóisialta. D'fhéadfadh sárchúiseanna den sórt sin a bheith ina ndlisteanú do na húdaráis inniúla chun rialacha teicniúla a chur i bhfeidhm. Níor chóir áis a bhaint as an bhfeidhmiú sin, áfach, chun idirdhealú treallach a dhéanamh ná srian faoi cheilt a chur ar an trádáil idir Bhallstáit. Ina theannta sin, ba cheart, i gcónaí, go n-urramófaí prionsabal na comhréireachta agus go bhféachfaí arbh é an beart is lú srian atá roghnaithe ag na húdaráis inniúla.

(24)

Le linn d'údarás inniúil de chuid Ballstáit an nós imeachta atá leagtha síos sa Rialachán seo a chur i bhfeidhm, níor chóir dó táirge nó cineál táirge a aistarraingt as a mhargadh ná srian a chur lena chur ar an margadh, más táirge nó cineál táirge é atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile. Is cuí, áfach, go mbeidh údarás inniúil in ann bearta sealadacha a ghlacadh i gcás ina mbeadh gá le gníomhaíocht sciobtha le nach ndéanfaí dochar do shábháilteacht nó do shláinte na n-úsáideoirí. Féadfaidh an t-údarás inniúil na bearta sealadacha sin a ghlacadh freisin le nach gcuirfear táirge ar a mhargadh a bhfuil toirmeasc ginearálta ann maidir lena chur ar an margadh ar chúiseanna a bhaineann leis an moráltacht phoiblí nó leis an tslándáil phoiblí, lena n-áirítear cosc na coireachta. Ba cheart, dá bhrí sin, go gceadófaí do na Ballstáit, ag céim ar bith den nós imeachta a leagtar síos sa Rialachán seo, fionraíocht shealadach a chur ar tháirgí nó ar chineálacha táirge a chur ar an margadh ina gcríocha sna himthosca sin.

(25)

Ba cheart go sonrófaí, le cinneadh ar bith a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo ina leith, na réitigh atá ar fáil, ionas gur féidir le hoibreoir eacnamaíoch imeachtaí a thionscnamh os comhair na cúirte náisiúnta inniúla nó os comhair an bhinse náisiúnta inniúil.

(26)

Is cuí go gcuirfear an t-oibreoir eacnamaíoch ar an eolas freisin maidir leis na meicníochtaí neamhbhreithiúnacha atá ar fáil chun fadhbanna a réiteach, amhail córas SOLVIT, chun go seachnófar éiginnteacht dhlíthiúil agus costais dlí.

(27)

Agus cinneadh glactha ag údarás inniúil chun táirge a eisiamh ar bhonn rialach teicniúla i gcomhréir le ceanglais nós imeachta an Rialacháin seo, aon bheart breise a dhéanfar i ndáil leis an táirge sin, a bheidh bunaithe ar an gcinneadh sin agus ar an riail theicniúil chéanna, níor chóir go mbeadh sé faoi réir cheanglais an Rialacháin seo.

(28)

Tá sé tábhachtach a áirithiú, ar mhaithe leis an margadh inmheánach d'earraí, gur féidir teacht go héasca ar na rialacha náisiúnta teicniúla, i dtreo is gur féidir le gnóthais, agus go háirithe gnóthais bheaga agus mheánmhéide (GBManna), faisnéis chruinn iontaofa a bhailiú maidir leis an dlí atá i bhfeidhm.

(29)

Is gá, dá bhrí sin, prionsabail um shimpliú riaracháin a chur i ngníomh, inter alia, trí chóras Pointí Teagmhála do Tháirgí a bhunú. Ba cheart go gcinnteodh sé seo go mbeidh gnóthais in ann faisnéis a fháil i gceart agus ar bhealach trédhearcach, ionas gur féidir na moilleanna, na costais agus na héifeachtaí athchomhairleacha a chruthaíonn rialacha náisiúnta teicniúla a sheachaint.

(30)

D'fhonn saorghluaiseacht earraí a éascú, ba cheart go ndéanfadh na Pointí Teagmhála do Tháirgí faisnéis a chur ar fáil, saor in aisce, maidir lena rialacha náisiúnta teicniúla agus maidir le cur i bhfeidhm phrionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh ó thaobh táirgí de. Ba cheart go mbeadh trealamh leordhóthanach agus acmhainní leordhóthanacha ag na Pointí Teagmhála do Tháirgí agus ba cheart go spreagfaí iad freisin chun an fhaisnéis a chur ar fáil ar láithreán gréasáin agus i dteangacha eile de chuid an Chomhphobail. D'fhéadfadh na Pointí Teagmhála do Tháirgí aon fhaisnéis bhreise nó barúlacha breise a chur in iúl freisin d'oibreoirí eacnamaíocha le linn an nós imeachta a leagtar síos sa Rialachán seo. Féadfaidh na Pointí Teagmhála do Tháirgí táillí a ghearradh i gcás faisnéise eile, a bheidh i gcomhréir le costais na faisnéise sin.

(31)

De bhrí nár chóir go gcuirfeadh bunú na bPointí Teagmhála do Tháirgí isteach ar an tslí a leithdháiltear feidhmeanna ar údaráis inniúla laistigh de chórais riaracháin na mBallstát, ba cheart go bhféadfadh Ballstáit Pointí Teagmhála do Tháirgí a bhunú de réir inniúlachtaí réigiúnacha nó áitiúla. Chomh maith leis sin, ba cheart go bhféadfadh Ballstáit ról Pointí Teagmhála do Tháirgí a dheonú do phointí teagmhála a bunaíodh cheana féin i gcomhréir le hionstraimí eile Comhphobail, d'fhonn nach ndéanfaí an iomarca pointí teagmhála neamhriachtanacha a bhunú agus d'fhonn nósanna imeachta riaracháin a shimpliú. Ba cheart go mbeadh Ballstáit in ann ról Pointe Teagmhála do Tháirgí a thabhairt, ní amháin do sheirbhísí atá ann cheana laistigh den chóras riaracháin phoiblí, ach do lárionaid náisiúnta SOLVIT, do chumainn lucht tráchtála, d'eagraíochtaí gairmiúla agus do chomhlachtaí príobháideacha, i dtreo is nach leagfaí costais bhreise riaracháin ar ghnóthais agus ar údaráis inniúla araon.

(32)

Ba cheart go spreagfaí na Ballstáit agus an Coimisiún chun oibriú go dlúth le chéile d'fhonn oiliúint na foirne a bheidh fostaithe ag Pointí Teagmhála do Tháirgí a éascú.

(33)

Agus ríomhsheirbhís Rialtais uile-Eorpach á forbairt agus á bunú, maille lena bunlíonraí teileamaitice idirinoibritheacha, ba cheart go bhféachfaí arbh fhéidir córas leictreonaice a bhunú le haghaidh malartú faisnéise idir Phointí Teagmhála do Tháirgí, de réir Chinneadh 2004/387/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Aibreán 2004 maidir le ríomhsheirbhísí Rialtais uile-Eorpacha a chur ar fáil go hidiroibritheach do chórais riaracháin phoiblí, do ghnóthais agus do shaoránaigh (IDABC) (12).

(34)

Ba cheart meicníochtaí monatóireachta agus meastóireachta atá iontaofa agus éifeachtach a bhunú d'fhonn faisnéis a chur ar fáil maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo chun eolas a bhaineann le feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh d'earraí in earnálacha nach bhfuil faoi réir an chomhchuibhithe a fheabhsú agus chun a áirithiú go gcuirfidh údaráis inniúla na mBallstát prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh i bhfeidhm go cuí. Níor chóir go rachadh na meicníochtaí sin thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

(35)

Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo ach amháin maidir le táirgí nó le gnéithe áirithe de tháirgí nach bhfuil faoi réir bhearta an Chomhphobail um chomhchuibhiú a cheaptar chun constaicí ar thrádáil idir Bhallstáit a dhíchur agus a eascraíonn as an éagsúlacht atá ann maidir le rialacha náisiúnta teicniúla. Is forálacha de chineál cuimsitheach go minic iad forálacha na mbearta sin um chomhchuibhiú, agus sa chás sin ní fhéadfaidh Ballstáit srian, cosc ná bac a chur ar tháirgí a chur ar an margadh ina gcríocha má chomhlíonann siad an beart sin. Ceadaítear do Bhallstáit, áfach, le bearta áirithe um chomhchuibhiú de chuid an Chomhphobail, coinníollacha teicniúla breise a fhorchur maidir le táirge a chur ar a margadh. Ba cheart go mbeadh na coinníollacha breise sin faoi réir Airteagal 28 agus Airteagal 30 den Chonradh agus faoi réir fhorálacha an Rialacháin seo. Is cuí, dá bhrí sin, ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach an Rialacháin seo, go mbunódh an Coimisiún liosta táscach agus neamhchuimsitheach de tháirgí nach bhfuil faoi réir comhchuibhithe ar leibhéal an Chomhphobail.

(36)

Maidir leis an scéim monatóireachta a bunaíodh le Cinneadh Uimh. 3052/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 1995 lena mbunaítear nós imeachta chun faisnéis a mhalartú maidir le bearta náisiúnta de mhaolú ar phrionsabal na saorghluaiseachta earraí laistigh den Chomhphobal (13), níor éirigh léi den chuid is mó, sa mhéid is nach bhfuair an Coimisiún a dhóthain faisnéise as cur chun feidhme na scéime chun na hearnálacha a aithint ina bhféadfadh an comhchuibhiú a bheith oiriúnach. Níor éirigh léi ach oiread réiteach mear a aimsiú ar fhadhbanna áirithe maidir le saorghluaiseacht. Ba cheart, dá bhrí sin, Cinneadh Uimh. 3052/95/CE a aisghairm.

(37)

Is cuí idirthréimhse a thabhairt isteach do chur i bhfeidhm an Rialacháin seo le go mbeidh sé ar chumas na n-údarás inniúil iad féin a chur in oiriúint do na ceanglais a leagtar síos leis.

(38)

Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon na constaicí teicniúla maidir le saorghluaiseacht earraí idir Bhallstáit a dhíchur, a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, a fhéadfar é a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(39)

Ba cheart na bearta is gá chun an Rialachán seo a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na rialacha mionsonraithe maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (14),

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL 1

ÁBHAR AGUS RAON FEIDHME

Airteagal 1

Ábhar

1.   Is é is aidhm don Rialachán seo oibriú an mhargaidh inmheánaigh a neartú, trí shaorghluaiseacht earraí a fheabhsú.

2.   Leis an Rialachán seo leagtar síos na rialacha agus na nósanna imeachta atá le leanúint ag údaráis inniúla de chuid Ballstáit agus cinneadh, dá dtagraítear in Airteagal 2(1), á dhéanamh nó á bheartú aige, a d'fhéadfadh bac a chur ar shaorghluaiseacht táirge atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus faoi réir Airteagal 28 den Chonradh.

3.   Foráiltear leis freisin go mbunófaí Pointí Teagmhála do Tháirgí sna Ballstáit, d'fhonn rannchuidiú le gnóthú chuspóir an Rialacháin seo, a leagtar amach i mír 1.

Airteagal 2

Raon feidhme

1.   Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le cinntí riaracháin a dhírítear ar oibreoirí eacnamaíocha, cibé arna ndéanamh nó arna mbeartú, ar bhonn rialach teicniúla, mar a shainmhítear i mír 2 í, maidir le haon táirge, táirgí talmhaíochta agus éisc san áireamh, atá ar an margadh go dleathach i mBallstát eile, nuair is é toradh díreach nó indíreach an chinnidh sin aon cheann díobh seo a leanas:

(a)

toirmeasc ar an táirge nó ar an gcineál táirge sin a chur ar an margadh;

(b)

modhnú nó tástáil bhreise ar an táirge nó ar an gcineál táirge sin sula bhféadfaí é a chur nó a choinneáil ar an margadh;

(c)

aistarraingt an táirge nó an chineáil táirge sin ón margadh.

Chun críocha phointe (b) den chéad fhomhír, ciallóidh modhnú ar an táirge nó ar an gcineál táirge aon mhodhnú ar thréith amháin nó níos mó ná tréith amháin den táirge nó den chineál táirge sin mar a liostaítear i bpointe (b)(i) de mhír 2.

2.   Chun críocha an Rialacháin seo, is riail theicniúil í aon fhoráil de dhlí, de rialachán nó d'aon fhoráil riaracháin eile de chuid Ballstát:

(a)

nach bhfuil faoi réir an chomhchuibhithe ar leibhéal an Chomhphobail; agus

(b)

a chuireann toirmeasc ar tháirge nó ar chineál táirge a chur ar an margadh i gcríoch an Bhallstáit sin nó a fhágann nach féidir a bhfuil éigeantach a chomhlíonadh nuair a chuirtear táirge nó cineál táirge ar an margadh i gcrích an Bhallstáit sin, agus a leagann síos ceachtar ceann díobh seo a leanas:

(i)

na saintréithe a chaithfidh a bheith ag an táirge nó ag an gcineál táirge sin, amhail leibhéil cáilíochta, feidhmíochta nó sábháilteachta, nó toisí, lena n-áirítear na ceanglais is infheidhme maidir leis an táirge nó leis an gcineál táirge i dtaca leis an ainm faoina ndíoltar é, téarmaíocht, siombailí, tástáil agus modhanna tástála, pacáistiú, marcáil nó lipéadú; nó

(ii)

aon cheanglas eile a fhorchuirtear ar an táirge nó ar an gcineál táirge chun tomhaltóirí a chosaint nó chun an timpeallacht a chaomhnú, agus a bhfuil éifeacht aige ar shaolré an táirge tar éis é a bheith curtha ar an margadh, amhail coinníollacha úsáide, athchúrsála, athúsáide nó diúscartha, i gcás ina bhféadfadh coinníollacha den sórt sin tionchar suntasach a imirt ar chomhdhéanamh, ar nádúr nó ar mhargú an táirge nó an chineáil táirge.

3.   Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis an méid seo a leanas:

(a)

cinntí de chineál breithiúnach arna ndéanamh ag cúirteanna náisiúnta nó binsí náisiúnta;

(b)

cinntí de chineál breithiúnach arna ndéanamh ag údaráis forghníomhaithe an dlí le linn fiosrú nó ionchúiseamh a bheith á dhéanamh ar chion coiriúil maidir le téarmaíocht, siombailí nó tagairt ábharach d'eagraíochtaí míbhunreachtúla nó coiriúla nó ar chionta de chineál ciníoch nó seineafóibeach.

Airteagal 3

Gaol le forálacha eile de dhlí an Chomhphobail

1.   Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le córais ná maidir le comhdhamhnaí idirinoibritheachta a thagann faoi raon feidhme Threoir 96/48/CE agus Treoir 2001/16/CE.

2.   Ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo i gcás beart a ghlacfaidh údaráis na mBallstát de bhun:

(a)

Airteagal 8(1)(d) go (f) agus Airteagal 8(3) de Threoir 2001/95/CE;

(b)

Airteagal 50(3)(a) agus Airteagal 54 de Rialachán (CE) Uimh. 178/2002;

(c)

Airteagal 54 de Rialachán (CE) Uimh. 882/2004;

(d)

Airteagal 14 de Threoir 2004/49/CE.

CAIBIDIL 2

NÓS IMEACHTA CHUN RIAIL THEICNIÚIL A CHUR I bhFEIDHM

Airteagal 4

Faisnéis ar an táirge

I gcás ina gcuirfidh údarás inniúil táirge nó cineál táirge faoi mheastóireacht d'fhonn a shocrú an nglacfar nó nach nglacfar cinneadh dá dtagraítear in Airteagal 2(1), féadfaidh sé ceann ar bith de na nithe seo a leanas, go háirithe, a iarraidh ar an oibreoir eacnamaíoch a aithneofar i gcomhréir le hAirteagal 8, ag féachaint go cuí do phrionsabal na comhréireachta:

(a)

faisnéis ábhartha maidir le saintréithe an táirge nó saintréithe an chineáil táirge atá i gceist;

(b)

faisnéis atá ábhartha agus ar fáil go réidh maidir leis an táirge a bheith ar an margadh go dleathach i mBallstát eile.

Airteagal 5

Aitheantas frithpháirteach ar leibhéal inniúlachta na gcomhlachtaí atá creidiúnaithe chun comhréireacht a mheasúnú

Deimhnithe ná tuairiscí a eiseoidh comhlacht measúnaithe comhréireachta atá creidiúnaithe le haghaidh réimse iomchuí na gníomhaíochta measúnaithe comhréireachta i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 765/2008 ní dhiúltóidh Ballstáit dóibh, ar fhorais a bhaineann le hinniúlacht an chomhlachta sin.

Airteagal 6

Measúnú ar an ngá atá ann chun riail theicniúil a chur i bhfeidhm

1.   I gcás ina mbeartóidh údarás inniúil cinneadh dá dtagraítear in Airteagal 2(1) a ghlacadh, cuirfidh sé fógra faoina bhfuil beartaithe aige i scríbhinn chuig an oibreoir eacnamaíoch arna aithint i gcomhréir le hAirteagal 8, lena sonrófar an riail theicniúil ar a bhfuil an cinneadh á bhunú agus lena leagfar amach fianaise theicniúil nó eolaíoch a léireoidh:

(a)

go bhfuil call leis an gcinneadh a bheartaítear ar bhonn ceann de na forais ar mhaithe leis an leas poiblí a leagtar amach in Airteagal 30 den Chonradh, nó trí thagairt do shárchúiseanna eile leasa phoiblí; agus

(b)

gurb iomchuí an cinneadh a bheartaítear chun a áirithiú go mbainfear amach an cuspóir atá á shaothrú, agus nach dtéann sé thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

Beidh aon chinneadh a bheartaítear bunaithe ar thréithe an táirge sin nó an chineáil táirge sin.

Tar éis dó an fógra sin a fháil, tabharfar, ar a laghad, fiche lá oibre don oibreoir eacnamaíoch chun a chuid tuairimí a chur in iúl. Sonróidh an fógra sin an teorann ama chun tuairimí a chur in iúl.

2.   Déanfar aon chinneadh dá dtagraítear in Airteagal 2(1) a ghlacadh agus a chur in iúl don oibreoir eacnamaíoch lena mbaineann agus don Choimisiún laistigh de thréimhse fiche lá oibre tar éis dhul in éag na teorann ama chun tuairimí a fháil ón oibreoir eacnamaíoch dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo. Tabharfar aird chuí ar na tuairimí sin ann agus luafar ann na forais ar a bhfuil an cinneadh bunaithe, lena n-áirítear na cúiseanna, más ann dóibh, nár glacadh leis na hargóintí a rinne an t-oibreoir, agus an fhianaise theicniúil nó eolaíoch dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

I gcás ina mbeidh call cuí leis mar gheall ar chastacht an ábhair, féadfaidh an t-údarás inniúil síneadh amháin a chur leis an tréimhse ama atá sonraithe sa chéad fhomhír thuas go ceann fiche lá oibre ar a mhéad. Réasúnófar an síneadh sin go cuí agus cuirfear in iúl don oibreoir eacnamaíoch é sula mbeidh an chéad tréimhse caite.

Sonrófar freisin, le haon chinneadh dá dtagraítear in Airteagal 2(1), na réitigh atá ar fáil faoin dlí atá i bhfeidhm sa Bhallstát lena mbaineann, agus na teorainneacha ama a bhaineann leis na réitigh sin. Is féidir agóid a dhéanamh in aghaidh aon chinnidh den sórt sin os comhair na gcúirteanna náisiúnta nó os comhair na mbinsí náisiúnta nó meicníochtaí eile achomhairc.

3.   I gcás ina socróidh an t-údarás inniúil, tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt i gcomhréir le mír 1, gan cinneadh dá dtagraítear in Airteagal 2(1) a ghlacadh, cuirfidh sé an méid sin in iúl láithreach don oibreoir eacnamaíoch.

4.   Má theipeann ar an údarás inniúil cinneadh dá dtagraítear in Airteagal 2(1) a chur in iúl don oibreoir eacnamaíoch laistigh den tréimhse sonraithe i mír 2 den Airteagal seo, measfar go bhfuil an táirge ar an margadh go dleathach sa Bhallstát sin a mhéid a bhaineann le cur i bhfeidhm a rialach teicniúla dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.

Airteagal 7

Fionraíocht shealadach ar tháirge a chur ar an margadh

1.   Agus an nós imeachta a leagtar síos sa Chaibidil seo á chur i bhfeidhm, ní chuirfidh an t-údarás inniúil fionraíocht shealadach ar tháirge ná ar chineál táirge a chur ar an margadh, ach amháin nuair a chomhlíonfar aon cheann de na coinníollacha seo a leanas:

(a)

go bhfuil baol tromchúiseach do shláinte agus do shábháilteacht na n-úsáideoirí i gceist leis an táirge nó leis an gcineál táirge lena mbaineann, faoi ghnáthchoinníollacha úsáide nó faoi choinníollacha úsáide a mbeadh coinne réasúnta leo; nó

(b)

go bhfuil toirmeasc ginearálta ar an táirge nó ar an gcineál táirge sin a chur ar an margadh i mBallstát ar chúiseanna a bhaineann leis an moráltacht phoiblí nó leis an tslándáil phoiblí.

2.   Cuirfidh an t-údarás inniúil aon fhionraíocht dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo in iúl láithreach don oibreoir eacnamaíoch á aithint i gcomhréir le hAirteagal 8 agus don Choimisiún. Sna cásanna dá dtagraítear i mír 1(a) den Airteagal seo, cuirfear bunús teicniúil nó eolaíoch na fionraíochta in iúl in éineacht leis an bhfógra sin.

3.   Aon fhionraíocht ar mhargú táirge a ghlacfar de bhun an Airteagail seo, is féidir agóid a dhéanamh ina coinne os comhair na gcúirteanna náisiúnta nó os comhair na mbinsí náisiúnta nó meicníochtaí náisiúnta eile achomhairc.

Airteagal 8

Faisnéis don oibreoir eacnamaíoch

Na tagairtí d'oibreoirí eacnamaíocha sna hAirteagail 4, 6 agus 7, measfar mar thagairtí iad dóibh seo a leanas:

(a)

do dhéantóir an táirge, i gcás ina bhfuil sé nó sí bunaithe sa Chomhphobail, nó don duine a chuir an táirge ar an margadh nó atá ag iarraidh ar an údarás inniúil go gcuirfí an táirge ar an margadh;

(b)

i gcás nach féidir leis an údarás inniúil céannacht ná sonraí teagmhála na n-oibreoirí eacnamaíocha dá dtagraítear i bpointe (a) a dheimhniú, d'ionadaí an déantóra, nuair nach bunaithe sa Chomhphobal don déantóir nó, mura bhfuil aon ionadaí bunaithe sa Chomhphobal aige, d'allmhaireoir an táirge;

(c)

i gcás nach féidir leis an údarás inniúil céannacht ná sonraí teagmhála aon cheann de na hoibreoirí eacnamaíocha dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) a dheimhniú, do ghairmí eile sa slabhra soláthair, a mbíonn éifeacht ag a ghníomhaíochtaí ar airí ar bith den táirge atá faoi réir na rialach teicniúla atá á cur i bhfeidhm air;

(d)

i gcás nach féidir leis an údarás inniúil céannacht ná sonraí teagmhála aon cheann de na hoibreoirí eacnamaíocha dá dtagraítear i bpointí (a), (b) ná (c) a dheimhniú, do ghairmí ar bith sa slabhra soláthair nach mbíonn éifeacht ag a ghníomhaíochtaí ar airí ar bith den táirge atá faoi réir na rialach teicniúla atá á cur i bhfeidhm air.

CAIBIDIL 3

NA POINTÍ TEAGMHÁLA DO THÁIRGÍ

Airteagal 9

Na Pointí Teagmhála do Tháirgí a bhunú

1.   Ainmneoidh Ballstáit Pointí Teagmhála do Tháirgí ina gcríocha agus cuirfidh siad a sonraí teagmhála in iúl do na Ballstáit eile agus don Choimisiún.

2.   Déanfaidh an Coimisiún liosta de na Pointí Teagmhála do Tháirgí agus tabharfaidh sé cothrom le dáta go rialta é agus foilseoidh sé in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh é. Cuirfidh an Coimisiúin an fhaisnéis sin ar fáil freisin ar láithreán gréasáin.

Airteagal 10

Cúraimí

1.   Ar iarraidh ó, inter alia, oibreoir eacnamaíoch nó údarás inniúil Ballstáit eile, cuirfidh na Pointí Teagmhála do Tháirgí an fhaisnéis seo a leanas ar fáil:

(a)

na rialacha teicniúla is infheidhme maidir le cineál sonrach táirge sa chríoch ina bhfuil na Pointí Teagmhála do Tháirgí sin bunaithe agus faisnéis maidir le cibé acu an bhfuil an cineál sin táirge faoi réir ceanglais maidir le réamhúdarú faoi dhlíthe Bhallstát na bPointí Teagmhála do Tháirgí, mar aon le faisnéis maidir le prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh agus maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo i gcríoch an Bhallstáit sin;

(b)

sonraí teagmhála na n-údarás inniúil laistigh den Bhallstát sin, trínar féidir dul i dteagmháil leo go díreach, lena n-áirítear sonraí na n-údarás a bhfuil sé d'fhreagracht orthu maoirseacht a dhéanamh ar chur chun feidhme na rialacha teicniúla sin i gcríoch an Bhallstáit sin;

(c)

na réitigh atá ar fáil de ghnáth i gcríoch an Bhallstáit sin i gcás ina mbeadh aighneas ann idir na húdaráis inniúla agus oibreoir eacnamaíoch.

2.   Tabharfaidh na Pointí Teagmhála do Tháirgí freagra laistigh de chúig lá oibre déag tar éis aon iarratas a fháil dá dtagraítear i mír 1.

3.   Féadfaidh na Pointí Teagmhála do Tháirgí sa Bhallstát ina bhfuil an táirge atá i gceist curtha ar an margadh go dleathach ag an oibreoir eacnamaíoch lena mbaineann aon fhaisnéis ábhartha nó aon bharúlacha ábhartha a sholáthar don oibreoir eacnamaíoch nó don údarás inniúil dá dtagraítear in Airteagal 6.

4.   Ní ghearrfaidh na Pointí Teagmhála do Tháirgí aon táille ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 1 a sholáthar.

Airteagal 11

Líonra Teileamaitice

I gcomhréir leis an nós imeachta comhairleach dá dtagraítear in Airteagal 13(2), féadfaidh an Coimisiún, líonra teileamaitice a bhunú, d'fhonn forálacha an Rialacháin seo maidir le malartú faisnéise idir Pointí Teagmhála do Tháirgí agus/nó údaráis inniúla na mBallstát a chur chun feidhme.

CAIBIDIL 4

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 12

Oibleagáidí maidir le tuairisciú

1.   Seolfaidh gach Ballstát tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo chuig an gCoimisiún ar bhonn bliantúil. Sa tuarascáil sin beidh, ar a laghad, an fhaisnéis seo a leanas:

(a)

líon na bhfógraí i scríbhinn a seoladh de bhun Airteagal 6(1) agus na cineáil táirgí lena mbaineann;

(b)

faisnéis leordhóthanach maidir le cinneadh ar bith a glacadh de bhun Airteagal 6(2), lena n-áirítear na forais ar a bunaíodh na cinntí sin agus an cineál táirgí lena mbaineann;

(c)

líon na gcinntí a glacadh de bhun Airteagal 6(3) agus na cineáil táirgí lena mbaineann.

2.   I bhfianaise na faisnéise de bhun mhír 1 a chuirfidh na Ballstáit ar fáil, déanfaidh an Coimisiún anailís ar na cinntí a glacadh de bhun Airteagal 6(2) agus déanfaidh sé measúnú ar na forais ar a bunaíodh iad.

3.   Faoin 13 Bealtaine 2012 agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, athbhreithneoidh an Coimisiún cur i bhfeidhm an Rialacháin seo agus cuirfidh sé tuarascáil ina leith faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle. Féadfaidh an Coimisiún, más iomchuí, moltaí a chur in éineacht leis an tuarascáil d'fhonn saorghluaiseacht táirgí a fheabhsú.

4.   Déanfaidh an Coimisiún liosta nach mbeidh uileghabhálach a tharraingt suas, a fhoilsiú agus a thabhairt cothrom le dáta go rialta de tháirgí nach bhfuil faoi réir reachtaíocht an Chomhphobail i ndáil le comhchuibhiú. Cuirfidh sé an liosta sin ar fáil ar láithreán gréasáin.

Airteagal 13

An nós imeachta coiste

1.   Tabharfaidh coiste d'ionadaithe ó na Ballstáit, faoi chathaoirleacht ionadaithe ón gCoimisiún, cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag an nós imeachta comhairleach a leagtar amach in Airteagal 3 de Chinneadh 1999/468/CE, i gcomhréir le hAirteagal 7(3) agus Airteagal 8 de.

Airteagal 14

Aisghairm

Aisghairtear leis seo Cinneadh Uimh. 3052/95/CE le héifeacht ón 13 Bealtaine 2009

Airteagal 15

Teacht i bhfeidhm agus infheidhmeacht

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 13 Bealtaine 2009

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 9 Iúil 2008.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.–G. PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-P. JOUYET


(1)  IO C 120, 16.5.2008, lch. 1.

(2)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 21 Feabhra 2008 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008.

(3)  IO C 141, 19.5.2000, lch. 5.

(4)  IO L 11, 15.1.2002, lch. 4.

(5)  IO L 31, 1.2.2002, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 202/2008 ón gCoimisiún (IO L 60, 5.3.2008, lch. 17).

(6)  IO L 165, 30.4.2004; leagan ceartaithe in IO L 191, 28.5.2004, lch. 1. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1791/2006 ón gComhairle (IO L 363, 20.12.2006, lch. 1).

(7)  IO L 164, 30.4.2004, lch. 44; leagan ceartaithe in IO L 220, 21.6.2004, lch. 16.

(8)  IO L 235, 17.9.1996, lch. 6. Treoir arna leasú go deireanach le Treoir 2007/32/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 2.6.2007, lch. 63).

(9)  IO L 110, 20.4.2001, lch. 1. Treoir arna leasú go deireanach le Treoir 2007/32/CE ón gCoimisiún.

(10)  Féach leathanach 30 den Iris Oifigúil seo.

(11)  IO L 204, 21.7.1998, lch. 37. Treoir arna leasú go deireanach le Treoir 2006/96/CE ón gComhairle (IO L 363, 20.12.2006, lch. 81).

(12)  IO L 144, 30.4.2004; arna cheartú le IO L 181, 18.5.2004, lch. 25.

(13)  IO L 321, 30.12.1995, lch. 1.

(14)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh 2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).


13.8.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/30


RIALACHÁN (CE) Uimh. 765/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 9 Iúil 2008

lena leagtar amach na ceanglais maidir le creidiúnú agus maidir le faireachas margaidh a bhaineann le táirgí a mhargú, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 339/93

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 95 agus Airteagal 133 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (1),

Tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Ní mór a áirithiú go gcomhlíonann táirgí a thairbhíonn ó shaorghluaiseacht earraí laistigh den Chomhphobal ceanglais lena gcuirtear ardleibhéal cosanta ar fáil do leasanna an phobail, amhail sláinte agus sábháilteacht i gcoitinne, sláinte agus sábháilteacht san ionad oibre, cosaint tomhaltóirí, caomhnú an chomhshaoil agus cosaint slándála, agus ní mór a áirithiú nach gcuirfear srian ar shaorghluaiseacht táirgí seachas mar a cheadaítear é faoin reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú nó faoi aon rialacha ábhartha eile de chuid an Chomhphobail. Ba cheart, dá bhrí sin, foráil a dhéanamh do rialacha maidir le creidiúnú, faireachas margaidh, rialuithe ar tháirgí ó thríú tíortha agus marc an CE.

(2)

Ní foláir creat foriomlán rialacha agus prionsabal a bhunú maidir le creidiúnú agus faireachas margaidh. Níor cheart go ndéanfadh an creat sin difear do rialacha substainteacha na reachtaíochta atá ann cheana lena leagtar amach na forálacha a chaithfear a urramú chun leasanna an phobail amhail sláinte, sábháilteacht, cosaint tomhaltóirí agus caomhnú an chomhshaoil a chosaint, ach ba cheart go mbeadh sé mar aidhm leis an gcreat cur le hoibríocht na rialacha sin.

(3)

Ba cheart go n-amharcfaí ar an Rialachán seo mar Rialachán lena gcomhlánaítear Cinneadh Uimh. 3615/2008/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 i ndáil le creat maidir le táirgí a mhargú (3).

(4)

Tá sé an-deacair reachtaíocht Chomhphobail a ghlacadh i ndáil le gach táirge atá ann nó le gach táirge a d'fhéadfaí a fhorbairt; tá gá le creat reachtach, a mbeidh bonn leathan faoi agus ar creat cothrománach é chun déileáil le táirgí den sórt sin, chun bearnaí a chumhdach, go háirithe nó go ndéanfar athbhreithniú ar an reachtaíocht shonrach atá ann, agus chun cur le forálacha atá sa reachtaíocht shonrach atá ann nó a bheidh ann amach anseo, go háirithe d'fhonn ardleibhéal cosanta maidir le sláinte, sábháilteacht, caomhnú an chomhshaoil agus cosaint tomhaltóirí a áirithiú, faoi mar a cheanglaítear le hAirteagal 95 den Chonradh.

(5)

Ba cheart go gcomhlánódh agus go neartódh an creat don fhaireachas margaidh a bhunaítear leis an Rialachán seo na forálacha atá sa reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú cheana maidir le faireachas margaidh agus maidir leis na forálacha sin a fhorghníomhú. I gcomhréir le prionsabal an lex specialis, áfach, níor cheart go mbeadh feidhm ag an Rialachán seo ach amháin a mhéid nach ann d'aon fhorálacha sainiúla a bhfuil an cuspóir céanna leo nó a bhfuil an éifeacht chéanna acu, nó ar den chineál céanna iad, i rialacha eile atá ann nó a bheidh ann amach anseo de chuid na reachtaíochta Comhphobail um chomhchuibhiú. Tá samplaí le fáil sna hearnálacha seo a leanas: réamhtheachtaithe drugaí, feistí leighis, táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta, mótarfheithiclí agus eitlíocht. Níor cheart, dá bhrí sin, go mbeadh feidhm ag forálacha comhfhreagracha an Rialacháin seo sna réimsí a chumhdaítear le forálacha sainiúla den sórt sin.

(6)

Le Treoir 2001/95/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Nollaig 2001 maidir le sábháilteacht ghinearálta táirgí (4), bunaíodh rialacha chun sábháilteacht táirgí tomhaltóirí a áirithiú. Ba cheart go bhféadfadh na húdaráis um fhaireachas margaidh na bearta is sainiúla atá ar fáil dóibh faoin Treoir sin a ghlacadh.

(7)

Chun leibhéal sábháilteachta níos airde do tháirgí tomhaltóirí a bhaint amach, áfach, ba cheart na sásraí faireachais dá bhforáiltear i dTreoir 2001/95/CE a neartú a mhéid a bhaineann le táirgí a bhfuil riosca tromchúiseach ag baint leo, i gcomhréir leis na prionsabail a bhunaítear leis an Rialachán seo. Ba cheart, dá bhrí sin, Treoir 2001/95/CE a leasú dá réir sin.

(8)

Is cuid de chóras foriomlán, lena n-áirítear measúnú comhréireachta agus faireachas margaidh, a ceapadh chun comhréireacht leis na ceanglais is infheidhme a mheas agus a áirithiú, an creidiúnú.

(9)

Fiúntas ar leith a bhaineann le creidiúnú is ea go dtugann sé ráiteas údarásach faoi inniúlacht theicniúil comhlachtaí a bhfuil de chúram orthu a áirithiú go bhfuiltear ag comhlíonadh na gceanglas is infheidhme.

(10)

Déantar creidiúnú sna Ballstáit uile, cé nach bhfuil sé á rialú fós ar leibhéal an Chomhphobail. De bharr easpa rialacha comhchoiteanna don ghníomhaíocht sin, tá cur chuige difriúil agus córais éagsúla tagtha chun cinn ar fud an Chomhphobail agus, dá bhrí sin, ní ionann a dhéine a chuirtear an creidiúnú i bhfeidhm i ngach Ballstát. Ní foláir, mar sin, creat cuimsitheach a fhorbairt maidir le creidiúnú agus na prionsabail maidir le heagrú agus oibriú an chreata sin a leagan síos ar leibhéal an Chomhphobail.

(11)

Níor cheart go ndéanfadh bunú comhlachta aonfhoirmigh creidiúnaithe náisiúnta dochar do leithdháileadh feidhmeanna laistigh de na Ballstáit.

(12)

I gcás ina bhforáiltear sa reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú do chomhlachtaí um measúnú comhréireachta a roghnú chun an reachtaíocht sin a chur chun feidhme, ba cheart go measfadh na húdaráis phoiblí náisiúnta ar fud an Chomhphobail gurb é an creidiúnú trédhearcach, dá bhforáiltear sa Rialachán seo, lena n-áirithítear an leibhéal muiníne is gá i ndeimhnithe comhréireachta, an rogha modh chun inniúlacht theicniúil na gcomhlachtaí sin a léiriú. Féadfaidh na húdaráis náisiúnta, áfach, a mheas go bhfuil na bealaí iomchuí acu chun an mheastóireacht sin a dhéanamh iad féin. Sna cásanna sin, chun a áirithiú go mbeidh an leibhéal iomchuí creidiúnachta ag meastóireachtaí a dhéanfaidh údaráis náisiúnta eile, ba cheart dóibh an fhianaise dhoiciméadach is gá a léiríonn go gcomhlíonann na comhlachtaí um measúnú comhréireachta na ceanglais rialúcháin iomchuí a chur ar fáil don Choimisiún agus do na Ballstáit eile.

(13)

Cuidíonn córas creidiúnaithe a fheidhmíonn faoi threoir rialacha ceangailteacha le muinín frithpháirteach a neartú idir na Ballstáit maidir lena n-inniúlacht mar chomhlachtaí um measúnú comhréireachta agus, mar thoradh air sin, maidir leis na deimhnithe agus na tuarascálacha tástála a eisíonn siad. Ar an mbealach sin cuireann sé le prionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh agus ba cheart, dá bhrí sin, go mbeadh feidhm ag forálacha an Rialacháin seo maidir le creidiúnú i leith comhlachtaí a bhíonn i mbun measúnuithe comhréireachta sa réimse rialaithe agus sa réimse neamhrialaithe araon. Is é caighdeán na ndeimhnithe agus na dtuarascálacha tástála atá faoi chaibidil, tagaidís faoin réimse rialaithe nó faoin réimse neamhrialaithe, agus níor cheart aon idirdhealú a dhéanamh, dá bhrí sin, idir na réimsí sin.

(14)

Chun críocha an Rialacháin seo, ba cheart go dtuigfí gurb ionann oibríocht sheachbhrabúsach a dhéanann comhlacht creidiúnaithe náisiúnta agus gníomhaíocht nach bhfuil sé mar aidhm léi cur le hacmhainní úinéirí an chomhlachta ná le hacmhainní chomhaltaí an chomhlachta. Cé nach bhfuil sé de chuspóir ag na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta brabúis a uasmhéadú nó a dháileadh, d'fhéadfaidís seirbhísí a sholáthar ar íocaíocht nó ioncam a fháil. Féadfar aon ioncam barrachais a thiocfaidh ó sheirbhísí den sórt sin a úsáid le haghaidh infheistíochta chun tuilleadh forbartha a dhéanamh ar a ngníomhaíochtaí náisiúnta, fad a bheidh sin ag teacht le príomhghníomhaíochtaí na gcomhlachtaí sin. Ba cheart, dá réir sin, a threisiú gur cheart gurbh é príomhchuspóir na gcomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta i gcónaí tacú le gníomhaíochtaí, nó a bheith páirteach go gníomhach i ngníomhaíochtaí nach bhfuil aidhm bhrabúsach leo.

(15)

Ós rud é gurb éard is cuspóir le creidiúnú, ráiteas údarásach a sholáthar faoi inniúlacht comhlachta chun gníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta a dhéanamh, níor cheart go ndéanfadh na Ballstáit cothabháil ar níos mó ná comhlacht creidiúnaithe náisiúnta amháin agus ba cheart dóibh a áirithiú go n-eagraítear an comhlacht sin ar shlí a dhéanfaidh coimirce ar oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a ghníomhaíochtaí. Ba cheart do chomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta den sórt sin feidhmiú go neamhspleách ar ghníomhaíochtaí measúnaithe chomhréireachta tráchtála. Is iomchuí mar sin a fhoráil go n-áiritheoidh na Ballstáit, agus a dtascanna á gcur i gcrích dóibh, go mbeidh údarás poiblí ag comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta, beag beann ar a stádas dlíthiúil.

16)

Chun measúnú agus monatóireacht leanúnach a dhéanamh ar inniúlacht comhlachta um measúnú comhréireachta, tá sé fíor-riachtanach go gcinnfí an t-eolas teicniúil agus an taithí atá aige agus an cumas atá ann measúnú a dhéanamh. Dá bhrí sin, caithfidh an t-eolas ábhartha, an inniúlacht agus na hacmhainní chun a chuid tascanna a fheidhmiú mar is iomchuí a bheith ag an gcomhlacht creidiúnaithe náisiúnta.

(17)

Ba cheart i bprionsabal go bhfeidhmeodh creidiúnú mar ghníomhaíocht fhéinchothaitheach. Ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go bhfuil tacaíocht airgeadais ann chun tascanna speisialta a chomhlíonadh.

(18)

Sna cásanna sin nuair nach mbeidh sé fóinteach ná inbhuanaithe do Bhallstát ó thaobh na heacnamaíochta de comhlacht creidiúnaithe náisiúnta a bhunú, ba cheart go rachadh an Ballstát sin ar iontaoibh comhlachta creidiúnaithe náisiúnta Ballstáit eile agus ba cheart é a spreagadh chun a oiread tairbhe agus is féidir a bhaint as an deis sin.

(19)

De thoradh na hiomaíochta idir chomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta d'fhéadfaí go ndéanfaí tráchtálú ar a ngníomhaíocht, rud a bheadh ar neamhréir leis an ról atá acu mar an leibhéal deiridh rialaithe ar shlabhra an mheasúnaithe chomhréireachta. Is é cuspóir an Rialacháin seo a áirithiú, laistigh den Aontas Eorpach, go mbeidh deimhniú creidiúnaithe amháin ann a bheidh leordhóthanach do chríoch iomlán an Aontais agus go seachnófar creidiúnú iolrach, a mbeadh costas breise leis ach nach mbeadh aon fhiúntas breise leis. D'fhéadfadh comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta a bheith in iomaíocht lena chéile ar mhargaí tríú tíortha, ach ní fhéadfadh aon tionchar a bheith aige sin ar a ngníomhaíochtaí laistigh den Chomhphobal, ná ar na gníomhaíochtaí comhair agus meastóireachta piara a eagraíonn an comhlacht a aithnítear faoin Rialachán seo.

(20)

Chun creidiúnú iolrach a sheachaint, chun cur le haitheantas agus leis an nglacadh atá le deimhnithe creidiúnaithe agus le monatóireacht éifeachtúil a dhéanamh ar chomhlachtaí creidiúnaithe um measúnú comhréireachta, ba cheart go n-iarrfadh comhlachtaí um measúnú comhréireachta creidiúnú ó chomhlacht creidiúnaithe náisiúnta an Bhallstáit a bhfuil a gceanncheathrú acu ann. Mar sin féin, ní mór a áirithiú go bhfuil an deis ag comhlacht measúnaithe náisiúnta creidiúnú a iarraidh i mBallstát eile nuair nach bhfuil aon chomhlacht creidiúnaithe náisiúnta ina Bhallstát féin nó nuair nach bhfuil comhlacht creidiúnaithe náisiúnta ábalta na seirbhísí creidiúnaithe a iarrtar a chur ar fáil. I gcásanna den sórt sin, ba cheart go mbunófaí comhoibriú iomchuí agus malartú faisnéise iomchuí idir chomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta.

(21)

Chun a áirithiú go gcomhlíonann comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta na ceanglais agus na hoibleagáidí dá bhforáiltear sa Rialachán seo, tá sé tábhachtach go dtacódh na Ballstáit le feidhmiú ceart an chórais chreidiúnaithe, go ndéanfaidís monatóireacht go rialta ar a gcuid comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta agus go nglacfaidís bearta iomchuí ceartúcháin laistigh de fhráma ama réasúnta nuair is gá.

(22)

Chun coibhéis i leibhéal cumais na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta a áirithiú, chun aitheantas frithpháirteach a éascú agus chun glacadh foriomlán na ndeimhnithe creidiúnaithe agus thorthaí na measúnuithe comhréireachta a eisíonn comhlachtaí creidiúnaithe a chur chun cinn, caithfidh comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta córas dian, trédhearcach meastóireachta a fheidhmiú agus meastóireacht den sórt sin a dhéanamh go rialta orthu.

(23)

Ba cheart go bhforálfaí leis an Rialachán seo go dtabharfaí aitheantas d'eagraíocht aonair ar leibhéal na hEorpa i ndáil le feidhmeanna áirithe i réimse an chreidiúnaithe. Tá bainistiú á dhéanamh ag an gComhar Eorpach um Chreidiúnú (an ‘CC’), arb é a phríomh-mhisean córas trédhearcach, arna threorú ag cáilíocht, a chur chun cinn chun meastóireacht a dhéanamh ar inniúlacht comhlachtaí um measúnú comhréireachta ar fud na hEorpa, ar chóras meastóireachta piara i measc na gcomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta ó na Ballstáit agus ó thíortha Eorpacha eile. Tá sé léirithe go bhfuil an córas sin éifeachtach agus go bhfuil muinín fhrithpháirteach cothaithe aige. Ba cheart, dá bhrí sin, gurb é an CC an chéad chomhlacht a dtabharfaí aitheantas dó faoin Rialachán seo agus ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go n-iarrfaidh a gcuid comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta comhaltas ar an CC, agus go gcoimeádfaidh siad an comhaltas sin, fad a bheidh an t-aitheantas sin aige. Ag an am céanna, ba cheart go bhforálfaí don fhéidearthacht go bhféadfaí an comhlacht iomchuí a shainaithnítear faoin Rialachán seo a athrú, ar fhaitíos go mbeadh gá leis sin sa todhchaí.

(24)

Tá comhoibriú éifeachtúil idir chomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta fíor-riachtanach chun meastóireacht phiara a chur chun feidhme i gceart agus maidir le creidiúnú trasteorann. Ar mhaithe le trédhearcacht, mar sin, tá sé riachtanach a fhoráil go gcuirfí d'oibleagáid ar chomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta faisnéis a mhalartú eatarthu féin agus faisnéis a bhaineann le hábhar a chur ar fáil do na húdaráis náisiúnta agus don Choimisiún. Ba cheart go gcuirfí faisnéis ar fáil don phobal a bheadh cruinn agus cothrom le dáta maidir leis an bhfáil atá ar ghníomhaíochtaí creidiúnaithe a dhéanann comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta agus, dá bhrí sin, ba cheart go dtabharfaí rochtain do chomhlachtaí um measúnú comhréireachta uirthi, go háirithe.

(25)

Ba cheart go gcumhdódh na scéimeanna creidiúnaithe earnálacha na réimsí gníomhaíochta i gcás nach leor na ceanglais ghinearálta maidir le hinniúlacht comhlachtaí um measúnú comhréireachta chun an leibhéal cosanta is gá a áirithiú i gcás go bhforchuirtear ceanglais shonracha a bhaineann le teicneolaíocht nó sláinte agus sábháilteacht. Ós rud é go bhfuil réimse leathan saineolais theicniúil ar fáil don CC, ba cheart go n-iarrfaí air scéimeanna den sórt sin a fhorbairt, go háirithe le haghaidh réimsí a chumhdaítear faoin reachtaíocht Chomhphobail.

(26)

D'fhonn a áirithiú go ndéantar an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú a fhorghníomhú go coibhéiseach agus go comhsheasmhach, bunaítear leis an Rialachán seo creat Comhphobail maidir le faireachas margaidh, lena sainmhínítear na ceanglais íosta maidir leis na cuspóirí atá le baint amach ag na Ballstáit agus creat maidir le comhoibriú riaracháin lena n-áirítear malartú faisnéise idir na Ballstáit.

(27)

I gcás ina mbeidh tuarascálacha tástála nó deimhnithe lena bhfianaítear comhréireacht ag oibreoirí eacnamaíocha, ar tuarascálacha nó deimhnithe iad a d'eisigh comhlacht creidiúnaithe um measúnú comhréireachta agus nach n-éilíonn an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú na tuarascálacha nó na deimhnithe sin, ba cheart do na húdaráis um fhaireachas margaidh aird chuí a thabhairt orthu agus iad ag déanamh seiceálacha ar shaintréithe an táirge.

(28)

Beidh comhoibriú idir údaráis inniúla ar an leibhéal náisiúnta agus trasna teorainneacha chun faisnéis a mhalartú, sáruithe a imscrúdú agus gníomh a ghlacadh chun stad a chur leo, fiú sula gcuirfear táirgí contúirteacha ar an margadh, trí bhearta a neartú chun iad a shainaithint, i gcalafoirt, go príomha, fíor-riachtanach chun sláinte agus sábháilteacht a chosaint agus chun feidhmiú réidh an mhargaidh inmheánaigh a áirithiú. Ba cheart do na húdaráis cosanta tomhaltóirí náisiúnta comhoibriú, ar leibhéal náisiúnta, leis na húdaráis náisiúnta um fhaireachas margaidh agus ba cheart dóibh faisnéis a mhalartú leo maidir le táirgí a bhfuiltear in amhras fúthu go bhfuil riosca ag baint leo.

(29)

Ba cheart go gcuirfí na sonraí iomchuí go léir san áireamh sa mheasúnú riosca, lena n-áirítear, i gcás ina mbíonn fáil orthu, sonraí maidir le rioscaí iarbhír i ndáil leis an táirge lena mbaineann. Ba cheart aon bheart a d'fhéadfadh a bheith glactha ag na hoibreoirí eacnamaíocha maidir leis na rioscaí a laghdú a chur san áireamh freisin.

(30)

I gcás ina mbíonn riosca tromchúiseach ag baint le táirge, bíonn gá le hidirghabháil mhear, idirghabháil a bhféadfadh sé a bheith ag gabháil léi go ndéanfaí an táirge a tharraingt siar ón margadh nó a aisghairm nó a thoirmeasc óna bheith ar fáil ar an margadh. I gcásanna den sórt sin caithfear fáil a bheith ar chóras luathmhalartaithe faisnéise idir na Ballstáit agus an Coimisiún. Tá sé cruthaithe ag an gcóras dá bhforáiltear le hAirteagal 12 de Threoir 2001/95/CE a éifeachtúlaí agus a éifeachtaí atá sé sa réimse táirgí tomhaltóirí. Chun dúbailt nach bhfuil gá léi a sheachaint, ba cheart an córas sin a úsáid chun críocha an Rialacháin seo. Ina theannta sin, éilíonn faireachas comhleanúnach margaidh ar fud an Chomhphobail nach mór malartú cuimsitheach faisnéise a bheith ann faoi ghníomhaíochtaí náisiúnta sa chomhthéacs seo, rud a théann thar chumas an chórais seo.

(31)

Ba cheart go mbeadh faisnéis a mhalartaítear idir údaráis inniúla faoi réir na ráthaíochtaí is déine maidir le rúndacht agus rúndacht ghairmiúil agus go láimhseálfaí iad i gcomhréir leis na rialacha maidir le rúndacht de bhun an dlí náisiúnta is infheidhme nó, maidir leis an gCoimisiún, Rialachán (CE) Uimh. 1049/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2001 maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid de chuid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle agus an Choimisiúin (5), chun a áirithiú nach gcuirfear imscrúduithe i gcontúirt agus nach ndéanfar dochar do chlú oibreoirí eacnamaíocha. Tá feidhm ag Treoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 1995 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (6) agus ag Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (7) i gcomhthéacs an Rialacháin seo.

(32)

Leis an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú déantar foráil maidir le nósanna imeachta sonracha lena suitear cibé acu an bhfuil údar maith le beart náisiúnta a chuireann srian le saorghluaiseacht táirge nó nach bhfuil (nósanna imeachta an chlásail coimirce). Beidh feidhm ag na nósanna imeachta sin tar éis luathmhalartú faisnéise ar tháirgí a bhfuil riosca tromchúiseach ag baint leo.

(33)

Is áit mhaith iad na pointí iontrála ag na teorainneacha seachtracha chun teacht ar tháirgí contúirteacha neamh-chomhréireacha nó táirgí a mbíonn an marc CE curtha orthu go falsa nó ar shlí mhíthreorach fiú sula gcuirfear ar an margadh iad. Is féidir, dá bhrí sin, rannchuidiú le margadh níos sábháilte ach oibleagáid a chur ar na húdaráis atá i mbun rialú a dhéanamh ar tháirgí a thagann isteach i margadh an Chomhphobail seiceálacha a dhéanamh ar scála leordhóthanach. Chun éifeachtúlacht seiceálacha den sórt sin a mhéadú, ba cheart do na húdaráis chustaim an fhaisnéis go léir is gá maidir le táirgí contúirteacha neamh-chomhréireacha a fháil ó na húdaráis um fhaireachas margaidh i bhfad roimh ré.

(34)

Le Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 ón gComhairle an 8 Feabhra 1993 maidir le seiceálacha ar chomhlíonadh na rialacha maidir le sábháilteacht táirgí i gcás táirgí arna n-allmhairiú ó thríú tíortha (8) leagtar síos rialacha maidir le táirgí a scaoileadh i saorchúrsaíocht ag údaráis chustaim a fhionraí agus déantar foráil maidir le bearta breise lena n-áirítear rannpháirteachas údarás um fhaireachas margaidh. Is iomchuí, dá bhrí sin, go ndéanfar na forálacha sin, lena n-áirítear rannpháirteachas údarás um fhaireachas margaidh, a ionchorprú sa Rialachán seo.

(35)

Léiríonn an taithí ar an ábhar gur minic a dhéantar táirgí nach scaoiltear i saorchúrsaíocht a ath-onnmhairiú agus go dtagann siad isteach i margadh an Chomhphobail ag pointí iontrála eile dá éis sin, rud a bhaineann bonn ó iarrachtaí na n-údarás custaim. Ba cheart mar sin deis a thabhairt do na húdaráis um fhaireachas margaidh dul ar aghaidh agus táirgí a scriosadh má mheasann siad gur iomchuí sin a dhéanamh.

(36)

Laistigh de bhliain ón tráth a bhfoilseofar an Rialachán seo in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, ba cheart don Choimisiún grinnanailís i réimse na marcanna um shábháilteacht an tomhaltóra a thíolacadh, agus tograí reachtacha ina dhiaidh sin, más gá.

(37)

Is é an marc CE, lena léirítear comhréireacht táirge, an iarmhairt infheicthe ar phróiseas iomlán a chuimsíonn measúnú comhréireachta sa chiall is leithne. Ba cheart go leagfaí amach na prionsabail ghinearálta a rialaíonn an marc CE sa Rialachán seo ionas go mbeidh siad infheidhme láithreach agus chun go ndéanfar an reachtaíocht a bheidh ann amach anseo a shimpliú.

(38)

Ba cheart gurbh é an marc CE an t-aon mharc comhréireachta lena léireofaí go bhfuil an táirge i gcomhréir leis an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú. Mar sin féin, féadfar marcanna eile a úsáid fad go gcuireann siad le cosaint níos fearr a thabhairt don tomhaltóir, agus fad nach mbeidh siad cumhdaithe ag an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú.

(39)

Caithfidh na Ballstáit foráil do dheis chuí sásaimh sna cúirteanna inniúla agus sna binsí inniúla i ndáil le bearta a ghlacann na húdaráis inniúla lena gcuirtear srian ar tháirge a chur ar an margadh nó lena n-éilítear an táirge sin a tharraingt siar nó a aisghairm.

(40)

D'fhéadfadh sé a bheith úsáideach do na Ballstáit comhoibriú a bhunú leis na páirtithe leasmhara lena mbaineann, lena n-áirítear eagraíochtaí gairmiúla earnálacha agus eagraíochtaí tomhaltóirí, chun tairbhe a bhaint as an bhfaisnéis atá ar fáil faoin margadh agus cláir um fhaireachas margaidh á mbunú, á gcur chun feidhme agus á dtabhairt cothrom le dáta.

(41)

Ba cheart do na Ballstáit rialacha a leagan síos maidir leis na pionóis is infheidhme maidir le sáruithe ar fhorálacha an Rialacháin seo agus a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Ba cheart do na pionóis sin a bheith éifeachtúil, comhréireach agus athchomhairleach agus d'fhéadfaí iad a mhéadú dá mba rud é go raibh sárú comhchosúil ar fhorálacha an Rialacháin seo déanta ag an oibreoir eacnamaíoch iomchuí roimhe sin.

(42)

Chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach, caithfidh an Comhphobal ranníocaíochtaí a dhéanamh maidir le maoiniú gníomhaíochtaí a bhfuil gá leo chun beartais i réimse an chreidiúnaithe agus an fhaireachais margaidh a chur chun feidhme. Ba cheart maoiniú a chur ar fáil i bhfoirm deontas don chomhlacht a aithnítear faoin Rialachán seo gan glao ar thairiscintí, i bhfoirm deontas tar éis glao ar thairiscintí, nó trí chonarthaí a dhámhachtain ar an gcomhlacht sin nó ar chomhlachtaí eile, ag brath ar chineál na gníomhaíochta a bheidh le maoiniú agus i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach (9) (‘an Rialachán Airgeadais’).

(43)

Maidir le roinnt tascanna speisialaithe, ar nós scéimeanna earnálacha creidiúnaithe a chur le chéile agus a athbhreithniú, agus tascanna eile a bhaineann le fíorú an chumais theicniúil agus le saoráidí saotharlann agus comhlachtaí deimhniúcháin nó iniúchta, ba cheart go mbeadh an CC i dteideal maoiniú a fháil ón gComhphobal i dtús báire, ós rud é go bhfuil sé in ann an taithí theicniúil is gá a chur ar fáil i dtaca leis sin.

(44)

I bhfianaise ról an chomhlachta a aithnítear faoin Rialachán seo maidir le meastóireacht phiara ar chomhlachtaí creidiúnaithe agus i bhfianaise a chumais cuidiú leis na Ballstáit chun an mheastóireacht phiara sin a bhainistiú, ba cheart go mbeadh an Coimisiún i riocht deontais a chur ar fáil d'fheidhmiú rúnaíocht an chomhlachta a aithnítear faoin Rialachán seo ar cheart di tacaíocht leanúnach a thabhairt do ghníomhaíochtaí creidiúnaithe ar leibhéal an Chomhphobail.

(45)

Ba cheart comhaontú comhpháirtíochta a shíniú, i gcomhréir le forálacha an Rialacháin Airgeadais, idir an Coimisiún agus an comhlacht a aithnítear faoin Rialachán seo chun na rialacha riaracháin agus airgeadais maidir le maoiniú gníomhaíochtaí creidiúnaithe a shocrú.

(46)

Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh maoiniú ar fáil freisin do chomhlachtaí seachas an comhlacht a aithnítear faoin Rialachán seo i ndáil le gníomhaíochtaí eile a bhaineann le measúnú comhréireachta, méadreolaíocht, creidiúnú agus faireachas margaidh, ar nós treoirlínte a tharraingt suas agus a thabhairt cothrom le dáta, gníomhaíochtaí idirchomparáideacha atá nasctha le hoibriú clásal coimirce, réamhghníomhaíochtaí nó gníomhaíochtaí coimhdeacha i dtaca le cur chun feidhme na reachtaíochta Comhphobail sna réimsí sin agus sna cláir chúnaimh theicniúil sin agus comhoibriú le tríú tíortha mar aon le feabhsú na mbeartas sna réimsí sin ar leibhéal an Chomhphobail agus ar leibhéal idirnáisiúnta.

(47)

Urramaítear leis an Rialachán seo na cearta bunúsacha agus na prionsabail atá léirithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

(48)

Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon a áirithiú go gcomhlíonann táirgí atá ar an margadh agus a chumhdaítear faoin reachtaíocht Chomhphobail ceanglais lena gcuirtear ardleibhéal cosanta ar fáil do shláinte agus do shábháilteacht agus do leasanna eile an phobail agus feidhmiú an mhargaidh inmheánaigh á ráthú trí chreat a chur ar fáil maidir le creidiúnú agus faireachas margaidh, a bhaint amach go leordhóthanach agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin, féadfar an cuspóir sin a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

1.   Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha maidir le creidiúnú comhlachtaí measúnaithe comhréireachta a fheidhmíonn gníomhaíochtaí measúnaithe chomhréireachta a eagrú agus a oibriú.

2.   Leis an Rialachán seo cuirtear creat ar fáil freisin le haghaidh faireachas margaidh a dhéanamh i leith táirgí chun a áirithiú go gcomhlíonann na táirgí sin ceanglais lena gcuirtear ardleibhéal cosanta ar fáil do leasanna an phobail, amhail sláinte agus sábháilteacht i gcoitinne, sláinte agus sábháilteacht san ionad oibre, cosaint tomhaltóirí, caomhnú an chomhshaoil agus cosaint slándála.

3.   Leis an Rialachán seo cuirtear creat ar fáil maidir le rialuithe táirgí ó thríú tíortha.

4.   Leagtar síos leis an Rialachán seo prionsabail ghinearálta an mhairc CE.

Airteagal 2

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

1)

ciallóidh ‘a chur ar fáil ar an margadh’ aon soláthar táirge lena dháileadh, lena thomhailt nó lena úsáid ar mhargadh an Chomhphobail le linn gníomhaíochta tráchtála, bíodh sin ar íocaíocht nó saor in aisce;

2)

ciallóidh ‘a chur ar an margadh’ táirge a chur ar fáil ar mhargadh an Chomhphobail den chéad uair;

3)

ciallóidh ‘monaróir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach a mhonaraíonn táirge nó a chuireann táirge á dhearadh nó á mhonarú, agus a mhargaíonn an táirge sin faoina ainm nó faoina thrádmharc;

4)

ciallóidh ‘ionadaí údaraithe’ aon duine nádúrtha nó aon duine dlítheanach atá bunaithe laistigh den Chomhphobal a bhfuil sainordú i scríbhinn faighte aige ó mhonaróir chun gníomhú thar a cheann i dtaca le tascanna sainithe maidir le hoibleagáidí an mhonaróra faoin reachtaíocht iomchuí Chomhphobail;

5)

ciallóidh ‘allmhaireoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach atá bunaithe sa Chomhphobal agus a chuireann táirge ó thríú tír ar mhargadh an Chomhphobail;

6)

ciallóidh ‘dáileoir’ aon duine nádúrtha nó dlítheanach sa slabhra soláthair, seachas monaróir nó allmhaireoir, a chuireann táirge ar fáil ar an margadh;

7)

ciallóidh ‘oibreoirí eacnamaíocha’ an monaróir, an t-ionadaí údaraithe, an t-allmhaireoir agus an dáileoir;

8)

ciallóidh ‘sonraíocht theicniúil’ doiciméad lena bhforordaítear na ceanglais theicniúla a chaithfidh táirge, próiseas nó seirbhís a chomhlíonadh;

9)

ciallóidh ‘caighdeán comhchuibhithe’ caighdeán arna ghlacadh ag ceann de na comhlachtaí caighdeánaithe Eorpacha atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 98/34/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meitheamh 1998 lena leagtar síos nós imeachta maidir le soláthar faisnéise i réimse na gcaighdeán agus na Rialachán teicniúil agus rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (10) bunaithe ar iarraidh arna dhéanamh ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 6 den Treoir sin;

10)

ciallóidh ‘creidiúnú’ fianú ó chomhlacht creidiúnaithe náisiúnta go gcomhlíonann comhlacht um measúnú comhréireachta na ceanglais a leagtar síos le caighdeáin chomhchuibhithe chun gníomhaíocht measúnaithe chomhréireachta shonrach a chur i gcrích agus, i gcás inarb infheidhme, aon cheanglais bhreise, lena n-áirítear ceanglais a leagtar amach i scéimeanna ábhartha earnálacha;

11)

ciallóidh ‘comhlacht creidiúnaithe náisiúnta’ an t-aon chomhlacht amháin i mBallstát a dhéanann creidiúnú agus a mbeidh údarás faighte aige chuige sin ón Stát;

12)

ciallóidh ‘measúnú comhréireachta’ an próiseas lena léirítear cibé ar comhlíonadh ceanglais shainiúla a bhaineann le táirge, próiseas, seirbhís, córas, duine nó comhlacht;

13)

ciallóidh ‘comhlacht um measúnú comhréireachta’ comhlacht a dhéanann gníomhaíochtaí measúnaithe chomhréireachta, lena n-áirítear calabrú, tástáil, deimhniúchán agus cigireacht;

14)

ciallóidh ‘aisghairm’ aon bheart a bhfuil sé d'aidhm leis táirge a bhíonn curtha ar fáil cheana féin don úsáideoir críochnaitheach a fháil ar ais;

15)

ciallóidh ‘tarraingt siar’ aon bheart a bhfuil sé d'aidhm leis cosc a chur le táirge sa slabhra soláthair a chur ar fáil ar an margadh;

16)

ciallóidh ‘meastóireacht phiara’ próiseas ina measann comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta eile comhlacht creidiúnaithe náisiúnta, agus a dhéantar i gcomhréir le ceanglais an Rialacháin seo, agus, i gcás inarb infheidhme, sonraíochtaí teicniúla earnálacha breise;

17)

ciallóidh ‘faireachas margaidh’ gníomhaíochtaí a dhéanann na húdaráis phoiblí agus bearta a ghlacann siad lena áirithiú go gcomhlíonann táirgí na ceanglais a leagtar amach sa reachtaíocht ábhartha Chomhphobail um chomhchuibhiú agus nach mbíonn na táirgí ina riosca do shláinte, do shábháilteacht nó d'aon ghné eile de chosaint leas an phobail;

18)

ciallóidh ‘údarás um fhaireachas margaidh’ údarás Ballstáit a bhíonn freagrach as faireachas margaidh a dhéanamh ina chríoch féin;

19)

ciallóidh ‘scaoileadh i saorchúrsaíocht’ an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 79 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 1992 lena mbunaítear Cód Custaim an Chomhphobail (11);

20)

ciallóidh ‘an marc CE’ marc lena léiríonn an monaróir go bhfuil an táirge i gcomhréir leis na ceanglais atá infheidhme agus a leagtar síos sa reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú lena bhforáiltear maidir leis an marc sin a chur ar an táirge;

21)

ciallóidh ‘an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú’ aon reachtaíocht lena ndéantar comhchuibhiú ar na coinníollacha do mhargú na dtáirgí.

CAIBIDIL II

CREIDIÚNÚ

Airteagal 3

Raon feidhme

Beidh feidhm ag an gCaibidil seo maidir le creidiúnú, a úsáidtear ar bhonn éigeantach nó ar bhonn deonach, agus a bhaineann le measúnú comhréireachta, bíodh an measúnú sin éigeantach nó ná bíodh, agus gan spleáchas do stádas dlíthiúil an chomhlachta a dhéanann an creidiúnú.

Airteagal 4

Prionsabail ghinearálta

1.   Ceapfaidh gach Ballstát comhlacht creidiúnaithe náisiúnta amháin.

2.   Má mheasann Ballstát nach bhfuil sé fóinteach ná inbhuanaithe ó thaobh na heacnamaíochta de comhlacht creidiúnaithe náisiúnta a bheith aige nó seirbhísí creidiúnaithe áirithe a chur ar fáil, rachaidh sé, a mhéad is féidir, ar iontaoibh comhlachta creidiúnaithe náisiúnta Ballstáit eile.

3.   Cuirfidh Ballstát in iúl don Choimisiún agus do na Ballstáit eile má théann sé, i gcomhréir le mír 2, ar iontaoibh comhlachta creidiúnaithe náisiúnta Ballstáit eile.

4.   Bunaithe ar an bhfaisnéis dá dtagraítear i mír 3 agus in Airteagal 12, tarraingeoidh an Coimisiún suas liosta de chomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta, a chuirfidh sé ar fáil don phobal, agus tabharfaidh sé cothrom le dáta é.

5.   I gcás nach mbeidh an creidiúnú á dhéanamh go díreach ag na húdaráis phoiblí féin, cuirfidh Ballstát oibriú an chreidiúnaithe faoi chúram a chomhlachta creidiúnaithe náisiúnta amhail agus gur gníomhaíocht údaráis phoiblí é agus deonóidh sé aitheantas foirmiúil dó.

6.   Beidh idirdhealú soiléir idir freagrachtaí agus tascanna an chomhlachta creidiúnaithe náisiúnta agus freagrachtaí agus tascanna na n-údarás náisiúnta eile.

7.   Feidhmeoidh an comhlacht creidiúnaithe náisiúnta ar bhonn neamhbhrabúis.

8.   Ní thairgfidh ná ní sholáthróidh an comhlacht creidiúnaithe náisiúnta aon ghníomhaíochtaí nó seirbhísí a sholáthraíonn comhlachtaí um measúnú comhréireachta, ná ní sholáthróidh sé seirbhísí comhairliúcháin, ní bheidh scaireanna aige i gcomhlacht um measúnú comhréireachta ná ní bheidh leas airgeadais ná bainistíochta aige ann ar shlí eile.

9.   Áiritheoidh gach Ballstát go mbeidh na hacmhainní airgeadais agus pearsanra iomchuí ag a chomhlacht creidiúnaithe náisiúnta chun a chuid tascanna a fheidhmiú mar is iomchuí, lena n-áirítear comhlíonadh tascanna ar leith, amhail gníomhaíochtaí maidir le comhar Eorpach agus idirnáisiúnta maidir le creidiúnú agus gníomhaíochtaí a gceanglaítear iad chun tacú le beartas poiblí agus nach gníomhaíochtaí féinmhaoinithe iad.

10.   Beidh an comhlacht creidiúnaithe náisiúnta ina chomhalta den chomhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14.

11.   Bunóidh na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta struchtúir chuí, agus coinneoidh siad ar bun iad, chun rannpháirtíocht éifeachtúil, chothrom na bpáirtithe leasmhara go léir a áirithiú, idir pháirtithe leasmhara laistigh dá n-eagraíochtaí faoi seach agus an comhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14.

Airteagal 5

Oibriú an chreidiúnaithe

1.   Measfaidh comhlacht creidiúnaithe náisiúnta, nuair a iarrfaidh comhlacht um measúnú comhréireachta sin air, cibé an bhfuil an comhlacht um measúnú comhréireachta inniúil ar an ngníomhaíocht measúnaithe chomhréireachta shonrach sin a chur i gcrích. I gcás ina bhfionntar go bhfuil sé inniúil, eiseoidh an comhlacht creidiúnaithe náisiúnta deimhniú creidiúnaithe chuige sin.

2.   Nuair a chinnfidh Ballstát gan úsáid a bhaint as creidiúnú, soláthróidh sé don Choimisiún agus do na Ballstáit eile an fhianaise dhoiciméadach go léir is gá chun fíorú a dhéanamh ar inniúlacht na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta a bheidh roghnaithe aige chun an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú a bheidh i gceist a chur chun feidhme.

3.   Déanfaidh na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta monatóireacht ar na comhlachtaí um measúnú comhréireachta a mbeidh deimhniú creidiúnaithe eisithe acu dóibh.

4.   I gcás ina bhfaighidh comhlacht creidiúnaithe náisiúnta amach nach bhfuil comhlacht um measúnú comhréireachta a bhfuil deimhniú creidiúnaithe faighte aige inniúil ar ghníomhaíocht measúnaithe chomhréireachta shonrach a chur i gcrích a thuilleadh nó go bhfuil sárú tromchúiseach déanta aige ar a chuid oibleagáidí, glacfaidh an comhlacht creidiúnaithe sin gach beart is iomchuí laistigh de fhráma ama réasúnta chun an deimhniú creidiúnaithe a shrianadh, a fhionraí nó a tharraingt siar.

5.   Bunóidh na Ballstáit nósanna imeachta chun achomhairc a réiteach, lena n-áirítear, i gcás inarb iomchuí, réitigh dhlíthiúla i gcoinne cinntí creidiúnaithe nó i gcoinne easpa cinntí creidiúnaithe.

Airteagal 6

Prionsabal na neamh-iomaíochta

1.   Ní rachaidh comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta in iomaíocht le comhlachtaí um measúnú comhréireachta.

2.   Ní rachaidh comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta in iomaíocht le comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta eile.

3.   Beidh cead ag comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta feidhmiú trasna teorainneacha náisiúnta, laistigh de chríoch Ballstáit eile, ar iarratas ó chomhlacht um measúnú comhréireachta sna himthosca a leagtar amach in Airteagal 7(1), nó, má iarrann comhlacht creidiúnaithe náisiúnta orthu sin a dhéanamh i gcomhréir le hAirteagal 7(3), i gcomhar le comhlacht creidiúnaithe náisiúnta an Bhallstáit sin.

Airteagal 7

Creidiúnú trasteorann

1.   I gcás ina n-iarrfaidh comhlacht um measúnú comhréireachta creidiúnú, is chuig comhlacht creidiúnaithe náisiúnta an Bhallstáit ina mbeidh sé bunaithe nó chuig an gcomhlacht creidiúnaithe a mbeidh an Ballstát dulta ar a iontaoibh a dhéanfaidh sé an t-iarratas, i gcomhréir le hAirteagal 4(2).

Féadfaidh comhlacht um measúnú comhréireachta, áfach, creidiúnú ó chomhlacht creidiúnaithe náisiúnta a iarraidh, seachas na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta dá dtagraítear sa chéad fhomhír, in aon cheann de na himthosca a leanas:

(a)

i gcás inar chinn an Ballstát ina bhfuil sé bunaithe gan comhlacht creidiúnaithe náisiúnta a bhunú agus nach ndeachaidh sé ar iontaoibh comhlachta creidiúnaithe náisiúnta Ballstáit eile i gcomhréir le hAirteagal 4(2);

(b)

i gcás nach ndéanann na comhlachtaí creidiúnaithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír creidiúnú i dtaca leis na gníomhaíochtaí measúnaithe chomhréireachta a bhfuil creidiúnú iarrtha ina leith;

(c)

i gcás nach bhfuil meastóireacht phiara faoi Airteagal 10, i dtaca leis na gníomhaíochtaí measúnaithe chomhréireachta a bhfuil an creidiúnú iarrtha ina leith, déanta go rathúil ar na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta dá dtagraítear sa chéad fhomhír.

2.   I gcás ina bhfaighidh comhlacht creidiúnaithe náisiúnta iarratas de bhun mhír 1 (b) nó (c), cuirfidh sé é sin in iúl do chomhlacht creidiúnaithe náisiúnta an Bhallstáit ina bhfuil an comhlacht um measúnú comhréireachta iarrthach bunaithe. I gcásanna den sórt sin, féadfaidh comhlacht creidiúnaithe náisiúnta an Bhallstáit ina bhfuil an comhlacht um measúnú comhréireachta iarrthach bunaithe a bheith rannpháirteach mar bhreathnóir.

3.   Féadfaidh comhlacht creidiúnaithe náisiúnta a iarraidh ar chomhlacht creidiúnaithe náisiúnta eile cuid den ghníomhaíocht mheasúnaithe a chur i gcrích. Sa chás sin, eiseoidh an comhlacht iarrthach an deimhniú creidiúnaithe.

Airteagal 8

Ceanglais ar chomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta

Comhlíonfaidh comhlacht creidiúnaithe náisiúnta na ceanglais seo a leanas:

1)

beidh sé eagraithe ar shlí go mbeidh sé neamhspleách ar na comhlachtaí um measúnú comhréireachta a mbeidh measúnú á dhéanamh aige orthu agus ar bhrúnna tráchtála, agus ar shlí a áiritheoidh nach mbeidh aon choinbhleachtaí leasa le comhlachtaí um measúnú comhréireachta ann;

2)

beidh sé eagraithe agus riartha ar shlí a dhéanfaidh coimirce ar oibiachtúlacht agus neamhchlaontacht a chuid gníomhaíochtaí;

3)

áiritheoidh sé go mbeidh gach cinneadh a bhaineann le fianú na hinniúlachta glactha ag daoine inniúla nach iad na daoine céanna iad a rinne an measúnú;

4)

beidh socruithe leordhóthanacha déanta aige chun coimirce a dhéanamh ar rúndacht na faisnéise a gheofar;

5)

aithneoidh sé na gníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta a bhfuil sé inniúil ar chreidiúnú a dhéanamh orthu, ag tagairt, nuair is iomchuí, don reachtaíocht Chomhphobail nó don reachtaíocht náisiúnta agus do chaighdeáin;

6)

bunóidh sé na nósanna imeachta is gá chun bainistíocht éifeachtach agus rialuithe inmheánacha iomchuí a áirithiú;

7)

beidh líon comhaltaí foirne inniúla ar fáil dó ar leor é chun a chuid feidhmeanna a chomhlíonadh mar is iomchuí;

8)

déanfaidh sé tuairisciú ar dhualgais, ar fhreagrachtaí agus ar údaráis an phearsanra a d'fhéadfadh difear a dhéanamh do cháilíocht an mheasúnaithe agus d'fhianú na hinniúlachta;

9)

déanfaidh sé na nósanna imeachta maidir le monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht agus ar inniúlacht na gcomhaltaí foirne lena mbaineann a bhunú, a chur chun feidhme agus a chothabháil;

10)

fíoróidh sé go bhfuil measúnuithe comhréireachta á ndéanamh ar shlí chuí, rud a chiallaíonn nach gcuirfear ualaí nach bhfuil gá leo ar ghnóthais agus go dtugtar aird chuí ar mhéid gnóthais, ar an earnáil ina n-oibríonn sé, ar a struchtúr, ar a chasta a bhíonn an teicneolaíocht táirge a bhíonn i gceist agus ar chineál olltáirgthe nó ar chineál sraitheach an phróisis táirgíochta;

11)

foilseoidh sé cuntais iniúchta bhliantúla i gcomhréir leis na prionsabail chuntasaíochta a nglactar go coitianta leo.

Airteagal 9

Na ceanglais a chomhlíonadh

1.   I gcás nach gcomhlíonfaidh comhlacht creidiúnaithe náisiúnta ceanglais an Rialacháin seo nó go mainneoidh sé a oibleagáidí faoin Rialachán seo a chomhlíonadh, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann gníomh ceartaitheach iomchuí nó áiritheoidh sé go ndéanfar an gníomh ceartaitheach sin, agus cuirfidh sé é sin in iúl don Choimisiún.

2.   Déanfaidh na Ballstáit monatóireacht ar a gcomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta go tráthrialta lena áirithiú go gcomhlíonfaidh siad na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 8 ar bhonn leanúnach.

3.   Beidh lánaird ag na Ballstáit ar thorthaí na meastóireachta piara faoi Airteagal 10 agus iad i mbun na monatóireachta dá dtagraítear i mír 2 den Airteagal seo.

4.   Beidh na nósanna imeachta is gá i bhfeidhm ag na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta chun déileáil le gearáin in aghaidh na gcomhlachtaí um measúnú comhréireachta a bhíonn creidiúnaithe acu.

Airteagal 10

Meastóireacht phiara

1.   Cuirfidh comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta iad féin faoi réir meastóireachta piara a eagróidh an comhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14.

2.   Beidh de cheart ag na páirtithe leasmhara a bheith páirteach sa chóras a bheidh curtha ar bun i gcomhair mhaoirseacht na ngníomhaíochtaí meastóireachta piara, ach ní bheidh de cheart acu a bheith páirteach i nósanna imeachta meastóireachtaí piara aonair.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar meastóireacht phiara go tráthrialta ar a gcomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta, faoi mar a cheanglaítear le mír 1.

4.   Oibreofar an mheastóireacht phiara ar bhonn critéar agus nósanna imeachta iontaofa agus trédhearcacha, go háirithe chomh fada agus a bhaineann le ceanglais struchtúracha, acmhainní daonna agus próisis, rúndacht agus gearáin. Déanfar foráil maidir le nósanna imeachta achomhairc iomchuí i gcoinne cinntí a ghlacfar mar thoradh ar mheastóireacht den sórt sin.

5.   Trí mheastóireacht phiara gheofar amach an bhfuil na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta ag comhlíonadh na gceanglas a leagtar síos in Airteagal 8, ag cur na gcaighdeán comhchuibhithe iomchuí dá dtagraítear in Airteagal 11 san áireamh.

6.   Foilseofar toradh na meastóireachta piara agus cuirfidh an comhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14 in iúl do na Ballstáit uile agus don Choimisiún é.

7.   Déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, maoirseacht ar na rialacha agus ar fheidhmiú iomchuí an chórais um meastóireacht phiara.

Airteagal 11

Toimhde na comhréireachta do na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta

1.   Toimhdeofar go ndéanann comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta lena léirítear comhréireacht leis na critéir a leagtar síos sa chaighdeán comhchuibhithe ábhartha ar foilsíodh tagairt dó in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, trí mheastóireacht phiara a dhéanamh go rathúil orthu faoi Airteagal 10, na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 8 a chomhlíonadh.

2.   Tabharfaidh na húdaráis náisiúnta aitheantas do choibhéis na seirbhísí a thugann na comhlachtaí creidiúnaithe sin a ndearnadh meastóireacht phiara go rathúil orthu faoi Airteagal 10, agus leis sin, bunaithe ar an toimhde dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, glacfaidh siad le deimhnithe creidiúnaithe na gcomhlachtaí sin agus leis na fianuithe a eiseoidh na comhlachtaí um measúnú comhréireachta a bheidh creidiúnaithe acu.

Airteagal 12

Oibleagáid faisnéise

1.   Cuirfidh gach comhlacht creidiúnaithe náisiúnta in iúl do na comhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta eile na gníomhaíochtaí measúnaithe chomhréireachta a ndéanann sé creidiúnú ina leith agus aon athrú a dhéantar orthu.

2.   Cuirfidh gach Ballstát in iúl don Choimisiún agus don chomhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14 an comhlacht creidiúnaithe náisiúnta atá aige agus na gníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta uile a ndéanann an comhlacht sin creidiúnú ina leith chun tacú leis an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú, agus aon athrú ar an reachtaíocht sin.

3.   Déanfaidh gach comhlacht creidiúnaithe náisiúnta faisnéis a bhaineann le torthaí a mheastóireachta piara, na gníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta a bhfeidhmíonn sé creidiúnú ina leith agus aon athrú orthu sin a chur ar fáil go rialta don phobal.

Airteagal 13

Iarrataí chuig an gcomhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14

1.   Féadfaidh an Coimisiún, tar éis dul i gcomhairle leis an gCoiste arna bhunú le hAirteagal 5 de Threoir 98/34/CE, a éileamh ar an gcomhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14 go gcuirfeadh sé le forbairt, cothabháil agus cur chun feidhme an chreidiúnaithe sa Chomhphobal.

2.   Féadfaidh an Coimisiún freisin, agus an nós imeachta a leagtar amach i mír 1 á leanúint aige:

(a)

a iarraidh ar an gcomhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14 critéir agus nósanna imeachta meastóireachta a leagan síos don mheastóireacht phiara agus scéimeanna creidiúnaithe earnálacha a fhorbairt;

(b)

glacadh le haon scéimeanna atá ann cheana agus a leagann síos critéir agus nósanna imeachta meastóireachta don mheastóireacht phiara.

3.   Áiritheoidh an Coimisiún go n-aithneoidh na scéimeanna earnálacha sin na sonraíochtaí teicniúla is gá chun an leibhéal inniúlachta a cheanglaítear leis an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú a chomhlíonadh i réimsí lena ngabhann ceanglais shonracha a bhaineann leis an teicneolaíocht, ceanglais sláinte agus sábháilteachta nó ceanglais chomhshaoil nó aon ghné eile de chosaint leas an phobail.

Airteagal 14

An bonneagar creidiúnaithe Eorpach

1.   Tabharfaidh an Coimisiún, tar éis dó dul i gcomhairle leis an mBallstát, aitheantas do chomhlacht a shásaíonn na ceanglais a leagtar amach in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo.

2.   Chun go dtabharfar aitheantas do chomhlacht de bhun mhír 1, cuirfidh sé comhaontú i gcrích leis an gCoimisiún. Sonrófar sa chomhaontú sin, inter alia, tascanna mionsonraithe an chomhlachta, forálacha maoinithe agus forálacha maidir lena mhaoirseacht. Beidh an Coimisiún agus an comhlacht araon in ann an comhaontú a fhoirceannadh gan chúis, ar thréimhse fógartha réasúnta a shonrófar sa chomhaontú do dhul in éag.

3.   Cuirfidh an Coimisiún agus an comhlacht lena mbaineann an comhaontú ar fáil don phobal.

4.   Cuirfidh an Coimisiún an t-aitheantas do chomhlacht de bhun mhír 1 in iúl do na Ballstáit agus do chomhlachtaí creidiúnaithe náisiúnta.

5.   Ní fhéadfaidh an Coimisiún aitheantas a thabhairt do níos mó ná comhlacht amháin san aon am amháin.

6.   Is é an chéad chomhlacht a gheobhaidh aitheantas faoin Rialachán seo an Comhar Eorpach um Chreidiúnú, ar an gcoinníoll go gcuirfidh sé comhaontú i gcrích de réir mar a shonraítear i mír 2.

CAIBIDIL III

CREAT AN CHOMHPHOBAIL MAIDIR LE FAIREACHAS MARGAIDH AGUS RIALUITHE NA dTÁIRGÍ A THAGANN ISTEACH I MARGADH AN CHOMHPHOBAIL

ROINN 1

Forálacha Ginearálta

Airteagal 15

Raon feidhme

1.   Beidh feidhm ag Airteagail 16 go 26 maidir le táirgí a chumhdaítear leis an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú.

2.   Beidh feidhm ag gach ceann d'fhorálacha Airteagail 16 go 26 a mhéid nach mbeidh aon fhorálacha sainiúla a bhfuil an cuspóir céanna acu sa reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú.

3.   Ní chuirfidh cur i bhfeidhm an Rialacháin seo cosc ar na húdaráis um fhaireachas margaidh ó bhearta níos sonraithe a ghlacadh faoi mar a fhoráiltear i dTreoir 2001/95/CE.

4.   Chun críocha Airteagail 16 go 26, ciallóidh ‘táirge’ substaint, ullmhóid nó earra arna táirgeadh nó arna tháirgeadh trí phróiseas monaraithe agus nach bia, beatha, plandaí beo agus ainmhithe beo, táirgí de thionscnamh an duine agus táirgí plandaí agus ainmhithe a bhaineann go díreach lena n-atáirgeadh amach anseo í nó é.

5.   Beidh feidhm ag Airteagal 27, ag Airteagal 28 agus ag Airteagal 29 maidir leis na táirgí go léir a chumhdaítear faoin reachtaíocht Chomhphobail a mhéid nach mbeidh forálacha sonracha a bhaineann le heagrú rialuithe teorann i reachtaíocht eile Chomhphobail.

Airteagal 16

Ceanglais ghinearálta

1.   Eagróidh agus déanfaidh na Ballstáit faireachas margaidh faoi mar a fhoráiltear sa Chaibidil seo.

2.   Maidir le táirgí a chumhdaítear leis an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú, nuair a úsáidfear iad i gcomhréir lena gcríoch bheartaithe nó faoi choinníollacha a d'fhéadfaí a thuar go réasúnta agus iad a bheith suiteáilte agus cothabháilte i gceart, agus ar táirgí iad a d'fhéadfadh dochar a dhéanamh do shláinte agus do shábháilteacht na n-úsáideoirí, nó nach gcomhallann ar shlí eile na ceanglais infheidhme a leagtar amach sa reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú, áiritheofar leis an bhfaireachas margaidh go ndéanfar iad a tharraingt siar óna bheith ar fáil ar an margadh, go ndéanfar iad a chosc nó a shrianadh agus go gcuirfear an pobal, an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas dá réir.

3.   Áiritheofar leis na bonneagair agus leis na cláir náisiúnta um fhaireachas margaidh go bhféadfar bearta éifeachtúla a ghlacadh i ndáil le haon aicme táirgí atá faoi réir na reachtaíochta Comhphobail um chomhchuibhiú.

4.   Cumhdófar leis an bhfaireachas margaidh táirgí a dhéantar a chóimeáil nó a mhonarú le haghaidh úsáid an mhonaróra féin i gcás ina bhforálfar leis an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú go bhfuil feidhm ag forálacha na reachtaíochta sin maidir leis na táirgí sin.

ROINN 2

Creat an Chomhphobail Maidir le Faireachas Margaidh

Airteagal 17

Oibleagáidí maidir le faisnéis

1.   Cuirfidh na Ballstáit an Coimisiún ar an eolas faoina n-údaráis um fhaireachas margaidh agus faoina réimsí inniúlachta. Tarchuirfidh an Coimisiún an fhaisnéis sin chuig na Ballstáit eile.

2.   Áiritheoidh na Ballstáit gurb eol don phobal go bhfuil údarás náisiúnta um fhaireachas margaidh ann, agus go bhfuil siad ar an eolas faoi fhreagrachtaí agus faoi chéannacht na n-údarás um fhaireachas margaidh, agus faoin tslí a bhféadfar teagmháil a dhéanamh leis na húdaráis sin.

Airteagal 18

Oibleagáidí na mBallstát maidir le heagrúchán

1.   Bunóidh na Ballstáit sásraí cumarsáide agus comhordaithe iomchuí idir a gcuid údarás um fhaireachas margaidh.

2.   Bunóidh na Ballstáit nósanna imeachta leordhóthanacha chun:

(a)

fiosruithe leantacha nó tuarascálacha leantacha a dhéanamh maidir le saincheisteanna a bhaineann le rioscaí a eascraíonn i dtaca le táirgí atá faoi réir na reachtaíochta Comhphobail um chomhchuibhiú;

(b)

monatóireacht a dhéanamh ar thimpistí agus ar dhochar do shláinte a meastar gurb iad na táirgí sin is cúis leo;

(c)

a fhíorú go ndearnadh gníomh ceartaitheach; agus

(d)

an saineolas teicniúil agus eolaíoch a bhaineann le cúrsaí sábháilteachta a leanúint.

3.   Cuirfidh na Ballstáit na cumhachtaí, na hacmhainní, agus an t-eolas faoi chúram na n-údarás um fhaireachas margaidh is gá chun a gcuid tascanna a fheidhmiú mar is iomchuí.

4.   Áiritheoidh na Ballstáit go bhfeidhmeoidh na húdaráis um fhaireachas margaidh a gcuid cumhachtaí i gcomhréir le prionsabal na comhréireachta.

5.   Déanfaidh na Ballstáit a gcláir um fhaireachas margaidh a bhunú, a chur chun feidhme agus a thabhairt cothrom le dáta go tráthrialta. Tarraingeoidh na Ballstáit suas clár ginearálta um fhaireachas margaidh nó cláir a bheidh sainiúil don earnáil, ina gcumhdófar na hearnálacha ina ndéanann siad faireachas margadh, cuirfidh siad na cláir sin in iúl do na Ballstáit eile agus don Choimisiún agus cuirfidh siad ar fáil go poiblí iad, trí chumarsáid leictreonach agus, i gcás inarb iomchuí, ar mhodh eile. Déanfar an chéad chumarsáid den sórt sin a fheidhmiú faoin 1 Eanáir 2010. Nuair a thabharfar na cláir cothrom le dáta ina dhiaidh sin, cuirfear ar fáil go poiblí ar an gcaoi chéanna iad. Féadfaidh na Ballstáit comhoibriú leis na páirtithe leasmhara ábhartha go léir chuige sin.

6.   Déanfaidh na Ballstáit athbhreithniú agus measúnú go tráthrialta ar fheidhmiú a gcuid gníomhaíochtaí faireachais. Déanfar na hathbhreithnithe agus na measúnuithe sin gach ceithre bliana ar a laghad agus cuirfear a dtorthaí in iúl do na Ballstáit eile agus don Choimisiún agus cuirfear ar fáil go poiblí iad, trí chumarsáid leictreonach agus, i gcás inarb iomchuí, ar mhodh eile.

Airteagal 19

Bearta um fhaireachas margaidh

1.   Déanfaidh na húdaráis um fhaireachas margaidh seiceálacha cuí ar shaintréithe na dtáirgí ar scála leordhóthanach trí sheiceálacha doiciméadacha agus, i gcás inarb iomchuí, trí sheiceálacha fisiceacha agus saotharlainne ar bhonn samplaí leordhóthanacha. Agus iad ag déanamh amhlaidh, cuirfidh siad prionsabail sheanbhunaithe measúnaithe riosca, gearán agus faisnéise eile san áireamh.

Féadfaidh na húdaráis um fhaireachas margaidh a cheangal ar oibreoirí eacnamaíocha cibé doiciméid agus faisnéis a chur ar fáil is dealraitheach dóibh a bheith riachtanach chun críche a ngníomhaíochtaí a dhéanamh, agus, i gcás inar gá sin agus ina mbíonn údar maith leis, dul isteach in áitreabh na n-oibreoirí eacnamaíocha agus na samplaí is gá dá dtáirgí a thógáil. Féadfaidh siad táirgí a mbaineann riosca tromchúiseach leo a dhíothú nó iad a fhágáil ar shlí eile sa chaoi nach n-oibreoidh siad, má mheasann siad é sin a bheith riachtanach.

I gcás ina dtabharfaidh oibreoirí eacnamaíocha tuarascálacha tástálacha nó deimhnithe lena bhfianaítear comhréireacht ar aird a d'eisigh comhlacht creidiúnaithe um measúnú comhréireachta, beidh aird chuí ag na húdaráis um fhaireachas margaidh ar na tuarascálacha nó ar na deimhnithe sin.

2.   Glacfaidh na húdaráis um fhaireachas margaidh bearta iomchuí chun úsáideoirí laistigh dá gcríocha a chur ar an airdeall, laistigh de thréimse ama leordhóthanach, maidir le guaiseacha a bheidh aitheanta acu agus a bhaineann le haon táirge ionas go laghdófar an riosca go dtarlódh díobháil nó aon damáiste eile.

Comhoibreoidh siad le hoibreoirí eacnamaíocha maidir le gníomhartha a d'fhéadfadh cosc a chur ar bhaol nó é a laghdú i dtaca le táirgí a chuireann na hoibreoirí sin ar fáil.

3.   I gcás ina socróidh údaráis um fhaireachas margaidh Ballstáit amháin táirge a mhonaraítear i mBallstát eile a tharraingt siar, cuirfidh siad an t-oibreoir eacnamaíoch lena mbaineann ar an eolas ag an seoladh a luaitear ar an táirge atá i gceist nó sna doiciméid a ghabhann leis an táirge sin.

4.   Feidhmeoidh na húdaráis um fhaireachas margaidh a gcuid dualgas go neamhspleách, go neamhchlaonta agus gan leatrom.

5.   Urramóidh na húdaráis um fhaireachas margaidh an rúndacht i gcás inar gá chun rúin thráchtála a chosaint nó chun sonraí pearsanta a chaomhnú de bhun na reachtaíochta náisiúnta faoi réir an cheanglais go gcuirfear faisnéis ar fáil go poiblí faoin Rialachán seo a mhéid is gá chun leasanna na n-úsáideoirí sa Chomhphobal a chosaint.

Airteagal 20

Táirgí a bhfuil riosca tromchúiseach ag baint leo

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar táirgí a bhfuil riosca tromchúiseach ag baint leo agus a éilíonn idirghabháil mhear, lena n-áirítear riosca tromchúiseach nach mbeidh éifeachtaí láithreacha aige, a aisghairm nó go ndéanfar iad a tharraingt siar, nó go mbeidh toirmeasc ar iad a bheith ar fáil ar a margadh siúd agus go gcuirfear an Coimisiún ar an eolas maidir leis gan mhoill i gcomhréir le hAirteagal 22.

2.   An cinneadh maidir le cibé an gcothaíonn táirge riosca tromchúiseach, beidh sé bunaithe ar mheasúnú riosca iomchuí a chuirfidh san áireamh cineál na guaise agus a dhóchúla go dtarlóidh an ghuais sin. Ní bheidh an fhéidearthacht leibhéil níos airde sábháilteachta a bhaint amach nó fáil a bheith ar tháirgí eile ar lú an riosca a ghabhann leo mar fhorais lena mheas go bhfuil riosca tromchúiseach ag baint le táirge.

Airteagal 21

Bearta sriantacha

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh aon bheart a ghlacfar, de bhun na reachtaíochta Comhphobail iomchuí um chomhchuibhiú, chun toirmeasc nó srian a chur ar tháirge a bheith á chur ar fáil ar an margadh nó chun an táirge sin a tharraingt siar nó a aisghairm ón margadh, cionmhar agus go luafar sa bheart sin na forais chruinne ar a mbeidh sé bunaithe.

2.   Cuirfear na bearta sin in iúl gan mhoill don oibreoir eacnamaíoch iomchuí agus cuirfear ar an eolas é an tráth céanna faoi na leighis atá ar fáil faoi dhlí an Bhallstáit lena mbaineann agus faoi na teorainneacha ama a bhfuil na leigheasanna sin faoina réir.

3.   Sula nglacfar an beart dá dtagraítear i mír 1, tabharfar deis don oibreoir eacnamaíoch lena mbaineann éisteacht a fháil laistigh de thréimhse chuí nach lú ná deich lá, ach amháin sa chás nach bhféadfar an comhairliúchán sin a dhéanamh mar gheall ar phráinn an bhirt a bheidh le déanamh, ar beart é a mbeadh údar maith leis de bharr ceanglas sláinte nó sábháilteachta nó de bharr foras eile a bhaineann le leasanna an phobail a chumhdaítear leis an reachtaíocht Chomhphobail ábhartha um chomhchuibhiú. Má dhéantar gníomh agus gan éisteacht a bheith tugtha don oibreoir, tabharfar an deis don oibreoir éisteacht a fháil a luaithe is féidir agus déanfar athbhreithniú go pras ina dhiaidh sin ar an ngníomh a rinneadh.

4.   Déanfar aon bheart dá dtagraítear i mír 1 a tharraingt siar go pras nó a leasú má léiríonn oibreoir eacnamaíoch go bhfuil gníomh éifeachtúil déanta aige.

Airteagal 22

Malartú faisnéise – Córas an Chomhphobail um Mearfhaisnéis

1.   I gcás ina nglacfaidh Ballstát beart i gcomhréir le hAirteagal 20, nó ina bhfuil rún ag Ballstát beart a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 20, agus go measann sé go rachaidh na cúiseanna a spreag an beart nó iarmhairtí an bhirt thar theorainn a chríche, tabharfaidh sé fógra láithreach don Choimisiún, i gcomhréir le mír 4 den Airteagal seo, faoin mbeart sin. Cuirfidh sé an Coimisiún ar an eolas gan mhoill freisin maidir le modhnú nó tarraingt ar aon bheart den sórt sin.

2.   Má bhíonn táirge a bhfuil riosca tromchúiseach ag baint leis curtha ar fáil ar an margadh, tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi aon bhearta deonacha a rinne oibreoir eacnamaíoch agus a chuir sé in iúl.

3.   Áireofar leis an bhfaisnéis a sholáthrófar i gcomhréir le mír 1 agus le mír 2 na mionsonraí uile atá ar fáil, go háirithe mionsonraí maidir leis na sonraí atá riachtanach chun an táirge a shainaithint, tionscnamh an táirge agus slabhra soláthair an táirge, an riosca a bhaineann leis, cineál agus tréimhse an bhirt náisiúnta a rinneadh agus aon bhearta deonacha a rinne na hoibreoirí eacnamaíocha.

4.   Chun críche mhír 1, mhír 2 agus mhír 3, bainfear úsáid as an gcóras um malartú faisnéise agus um fhaireachas margaidh dá bhforáiltear in Airteagal 12 de Threoir 2001/95/CE. Beidh feidhm mutatis mutandis ag mír 2, ag mír 3 agus ag mír 4 d'Airteagal 12 den Treoir sin.

Airteagal 23

Córas ginearálta tacaíochta faisnéise

1.   Déanfaidh an Coimisiún córas ginearálta cartlainne agus malartaithe faisnéise a fhorbairt agus a chothabháil, ag baint úsáide as meáin leictreonacha, maidir le saincheisteanna a bhaineann le gníomhaíochtaí faireachais margaidh, maidir le cláir agus maidir le faisnéis ghaolmhar i dtaca le neamhchomhlíonadh na reachtaíochta Comhphobail um chomhchuibhiú. Tabharfaidh an córas léiriú iomchuí ar na fógraí agus ar an bhfaisnéis a sholáthrófar faoi Airteagal 22.

2.   Chun críocha mhír 1, soláthróidh na Ballstáit don Choimisiún an fhaisnéis a bheidh ar fáil dóibh agus nár soláthraíodh faoi Airteagal 22, maidir le táirgí a bhfuil riosca ag baint leo, go háirithe maidir le rioscaí a shainaithint, torthaí tástála a rinneadh, bearta sriantacha sealadacha a rinneadh, teagmháil leis na hoibreoirí eacnamaíocha lena mbaineann, agus an t-údar a bheidh le gníomh a dhéanamh nó le heaspa gnímh.

3.   Gan dochar d'Airteagal 19(5) ná don reachtaíocht náisiúnta i réimse na rúndachta, déanfar an choimirce ar rúndacht maidir lena mbeidh san fhaisnéis a áirithiú. Ní chuirfidh cosaint na rúndachta cosc ar fhaisnéis ábhartha a thabhairt do na húdaráis um fhaireachas margaidh chun éifeachtúlacht gníomhaíochtaí faireachais margaidh a áirithiú.

Airteagal 24

Prionsabail an chomhoibrithe idir na Ballstáit agus an Coimisiún

1.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh comhoibriú agus malartú faisnéise éifeachtach ann idir a gcuid údarás um fhaireachas margaidh agus údaráis um fhaireachas margaidh na mBallstát eile agus idir a gcuid údarás féin agus an Coimisiún agus na gníomhaireachtaí Comhphobail ábhartha maidir lena gcláir um fhaireachas margaidh agus maidir le gach saincheist a bhaineann le táirgí a bhfuil riosca ag baint leo.

2.   Chun críocha mhír 1, tabharfaidh údaráis um fhaireachas margaidh Ballstáit amháin cúnamh d'údaráis um fhaireachas margaidh na mBallstát eile ar scála leordhóthanach trí fhaisnéis nó trí dhoiciméid a sholáthar, trí imscrúduithe iomchuí agus trí aon bheart iomchuí eile a chur i gcrích nó trína bheith rannpháirteach in imscrúduithe a thionscnófar i mBallstáit eile.

3.   Baileoidh agus eagróidh an Coimisiún sonraí ar na bearta um fhaireachas margaidh náisiúnta a chuirfidh ar a chumas a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh.

4.   Cuirfear san áireamh aon fhaisnéis a sholáthróidh oibreoir eacnamaíoch faoi Airteagal 21(3) nó ar shlí eile nuair a thabharfaidh an Ballstát tuairiscithe fógra do na Ballstáit eile agus don Choimisiún faoina thorthaí agus faoina ghníomhartha. Déanfar aon fhaisnéis a gheofar ina dhiaidh sin a shainaithint go soiléir mar fhaisnéis a bhaineann leis an bhfaisnéis a cuireadh ar fáil roimhe sin.

Airteagal 25

Comhroinnt acmhainní

1.   Féadfaidh an Coimisiún nó na Ballstáit lena mbaineann tionscnaimh faireachais margaidh a bhunú a cheapfar chun acmhainní agus saineolas a chomhroinnt idir údaráis inniúla na mBallstát. Déanfaidh an Coimisiún comhordú ar na tionscnaimh sin.

2.   Chun críocha mhír 1, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit:

(a)

cláir oiliúna agus malartú oifigeach náisiúnta a fhorbairt agus a eagrú;

(b)

cláir a fhorbairt, a eagrú agus a bhunú chun taithí, faisnéis agus dea-chleachtas a mhalartú, cláir agus gníomhartha a fhorbairt, a eagrú agus a bhunú le haghaidh comhthionscadal, feachtais faisnéise a fhorbairt, a eagrú agus a bhunú, comhchláir chuairte a fhorbairt, a eagrú agus a bhunú agus comhroinnt acmhainní dá réir sin.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh a gcuid údarás inniúil rannpháirteach go hiomlán sna gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 2, i gcás inarb iomchuí.

Airteagal 26

Comhoibriú le húdaráis inniúla tríú tíortha

1.   Féadfaidh na húdaráis um fhaireachas margaidh comhoibriú le húdaráis inniúla tríú tíortha d'fhonn faisnéis agus tacaíocht theicniúil a mhalartú, d'fhonn rochtain ar na córais Eorpacha a chur chun cinn agus a éascú, agus d'fhonn gníomhaíochtaí a bhaineann le measúnú comhréireachta, faireachas margaidh agus creidiúnú a chur chun cinn.

Forbróidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, cláir chuí chun na críche sin.

2.   Tarlóidh an comhoibriú le húdaráis inniúla tríú tíortha, inter alia, i bhfoirm na ngníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 25(2). Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh a n-údaráis inniúla rannpháirteach go hiomlán sna gníomhaíochtaí sin.

ROINN 3

Rialuithe ar Tháirgí a Thagann isteach i Margadh an Chomhphobail

Airteagal 27

Rialuithe ar tháirgí a thagann isteach i margadh an Chomhphobail

1.   Beidh na cumhachtaí agus na hacmhainní ag údaráis na mBallstát, a bheidh i gceannas ar rialú na dtáirgí a thagann isteach i margadh an Chomhphobail, a mbeidh gá leo chun a gcuid tascanna a fheidhmiú mar is iomchuí. Déanfaidh siad na seiceálacha iomchuí ar shaintréithe na dtáirgí ar scála leordhóthanach, i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar amach in Airteagal 19(1), sula scaoilfear na táirgí sin i saorchúrsaíocht.

2.   I gcás ina mbeidh níos mó ná údarás amháin freagrach as faireachas margaidh nó as rialuithe teorann seachtraí i mBallstát, comhoibreoidh na húdaráis sin lena chéile, trí fhaisnéis atá ábhartha dá bhfeidhmeanna agus atá ábhartha ar bhealaí eile de réir mar is iomchuí a chomhroinnt.

3.   Déanfaidh na húdaráis a bheidh i gceannas ar rialuithe teorann seachtraí scaoileadh táirge i saorchúrsaíocht ar mhargadh an Chomhphobail a fhionraí nuair a gheofar aon cheann de na nithe seo a leanas amach le linn na seiceálacha dá dtagraítear i mír 1 a bheith á ndéanamh:

(a)

go léiríonn an táirge saintréithe a thugann údar lena chreidiúint, ar an gcoinníoll go mbíonn sé suiteáilte, cothabháilte agus úsáidte i gceart, go bhfuil riosca tromchúiseach ag baint leis do shláinte, do shábháilteacht, don chomhshaol nó d'aon leas pobail eile dá dtagraítear in Airteagal 1;

(b)

nach bhfuil na doiciméid i scríbhinn nó na doiciméid leictreonacha a éilítear leis an reachtaíocht Chomhphobail ábhartha um chomhchuibhiú ag gabháil leis an táirge nó nach bhfuil sé marcáilte i gcomhréir leis an reachtaíocht sin;

(c)

go bhfuil an marc CE greamaithe den táirge ar shlí fhalsa nó ar shlí mhíthreorach.

Tabharfaidh na húdaráis a bheidh i gceannas ar rialuithe teorann seachtraí fógra láithreach faoi aon fhionraí den sórt sin do na húdaráis um fhaireachas margaidh.

4.   I gcás táirgí meatacha, áiritheoidh na húdaráis a bheidh i gceannas ar rialuithe teorann seachtraí, chomh fada agus is féidir, go mbeidh aon cheanglais a d'fhéadfadh siad a fhorchur i dtaca le stóráil táirgí nó le páirceáil feithiclí a mbaintear úsáid astu don iompar, oiriúnach do shlánchoimeád na dtáirgí sin.

5.   Chun críocha na Roinne seo, beidh feidhm ag Airteagal 24 maidir leis na húdaráis a bheidh i gceannas ar rialuithe teorann seachtraí, gan dochar do chur i bhfeidhm na reachtaíochta Comhphobail lena bhforáiltear do chórais is sonraí comhair idir na húdaráis sin.

Airteagal 28

Scaoileadh táirgí

1.   Maidir le táirge a gcuirfidh na húdaráis a bhíonn i gceannas ar rialuithe teorann de bhun Airteagal 27 a scaoileadh i saorchúrsaíocht ar fionraí, scaoilfear i saorchúrsaíocht é más rud é, laistigh de thrí lá oibre ón scaoileadh i saorchúrsaíocht a fhionraí, nach mbeidh fógra tugtha do na húdaráis sin faoi aon ghníomh a bheidh glactha ag na húdaráis um fhaireachas margaidh, agus ar an gcoinníoll go mbeidh na ceanglais agus na foirmiúlachtaí eile go léir a bhaineann leis an scaoileadh i saorchúrsaíocht sin comhlíonta.

2.   I gcás ina gcinnfidh na húdaráis um fhaireachas margaidh nach bhfuil riosca tromchúiseach ó thaobh sláinte agus sábháilteachta ag baint leis an táirge atá i gceist nó nach féidir a mheas go bhfuil an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú á sárú aige, scaoilfear i saorchúrsaíocht an táirge sin ar an gcoinníoll go mbeidh na ceanglais agus na foirmiúlachtaí eile go léir a bhaineann leis an scaoileadh i saorchúrsaíocht sin comhlíonta.

Airteagal 29

Bearta náisiúnta

1.   I gcás ina gcinnfidh na húdaráis um fhaireachas margaidh go bhfuil riosca tromchúiseach ag baint le táirge, glacfaidh siad bearta lena dtoirmiscfear an táirge a chur ar an margadh agus ceanglóidh siad ar na húdaráis a bheidh i gceannas ar rialuithe teorann seachtraí an formhuiniú a leanas a chur ar an sonrasc tráchtála a bheidh ag gabháil leis an táirge agus ar aon doiciméad ábhartha eile a bheidh ag gabháil leis nó, más rud é gur go leictreonach a dhéantar an phróiseáil sonraí, sa chóras próiseála sonraí féin:

‘Táirge contúirteach – ní údaraítear é a scaoileadh i saorchúrsaíocht – Rialachán (CE) Uimh. 765/2008’.

2.   I gcás ina gcinnfidh na húdaráis um fhaireachas margaidh nach bhfuil an reachtaíocht Chomhphobail um chomhchuibhiú á comhlíonadh ag táirge glacfaidh siad gníomh iomchuí, lena n-áirítear, más gá, toirmeasc ar an táirge a chur ar an margadh.

I gcás ina mbeidh sé toirmiscthe an táirge a chur ar an margadh de bhun na chéad fhomhíre, cuirfidh na húdaráis um fhaireachas margaidh de cheangal ar na húdaráis a bheidh i gceannas ar rialuithe teorann seachtraí gan an táirge a scaoileadh i saorchúrsaíocht agus an formhuiniú seo a leanas a chur ar an sonrasc tráchtála a bheidh ag gabháil leis an táirge agus ar aon doiciméad ábhartha eile a bheidh ag gabháil leis nó, más rud é go ndéantar an phróiseáil sonraí go leictreonach, sa chóras próiseála sonraí féin:

‘Táirge neamhchomhréireach – ní údaraítear é a scaoileadh i saorchúrsaíocht – Rialachán (CE) Uimh. 765/2008’.

3.   I gcás ina ndéanfar an táirge sin a dhearbhú ina dhiaidh sin le haghaidh nós imeachta custaim seachas scaoileadh i saorchúrsaíocht agus ar an gcoinníoll nach gcuirfidh na húdaráis um fhaireachas margaidh ina choinne, cuirfear na formhuinithe a leagtar amach i mír 1 agus i mír 2, faoi na coinníollacha céanna, ar na doiciméid a úsáidtear i dtaca leis an nós imeachta sin freisin.

4.   Féadfaidh údaráis na mBallstát táirgí a mbaineann riosca tromchúiseach leo a dhíothú nó ar shlí eile a fhágáil i riocht nach n-oibreoidh siad má mheasann siad é sin a bheith riachtanach agus comhréireach.

5.   Tabharfaidh na húdaráis um fhaireachas margaidh faisnéis do na húdaráis a bheidh i gceannas ar rialuithe teorann seachtraí maidir leis na haicmí táirgí a n-aithnítear go bhfuil riosca tromchúiseach ag baint leo nó go bhfuil siad neamhchomhlíontach de réir bhrí mhír 1 agus mhír 2.

CAIBIDIL IV

AN MARC CE

Airteagal 30

Prionsabail ghinearálta an mhairc CE

1.   Is é an monaróir nó a ionadaí údaraithe amháin a ghreamóidh an marc CE de tháirgí.

2.   Ní chuirfear an marc CE a léirítear in Iarscríbhinn II ach ar tháirgí a bhforáiltear an marc sin a chur orthu le reachtaíocht Chomhphobail shonrach um chomhchuibhiú agus ní chuirfear ar aon táirge eile é.

3.   Tríd an marc CE a ghreamú de tháirge, nó tríd an marc CE a chur á ghreamú de tháirge, cuireann an monaróir in iúl go nglacann sé de fhreagracht air féin go bhfuil an táirge sin i gcomhréir leis na ceanglais uile is infheidhme a leagtar amach sa reachtaíocht Chomhphobail iomchuí um chomhchuibhiú lena bhforáiltear an marc a chur ar tháirgí.

4.   Is é an marc CE an t-aon mharc lena bhfianófar go bhfuil an táirge ar comhréir le ceanglais infheidhme na reachtaíochta ábhartha Comhphobail um chomhchuibhiú lena bhforáiltear an marc a chur ar tháirgí.

5.   Toirmiscfear marcanna, comharthaí nó scríbhinní ar dócha go gcuirfeadh siad tríú páirtithe ar mhíthreoir maidir le brí nó foirm an mhairc CE, a ghreamú de tháirge. Féadfar aon mharc eile a ghreamú den táirge ar an gcoinníoll nach mbaineann siad d'infheictheacht, d'inléiteacht agus de bhrí an mhairc CE.

6.   Gan dochar d'Airteagal 41, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear chun feidhme i gceart an réim lena rialaítear an marc CE agus gníomhóidh siad go hiomchuí i gcás go mbaintear úsáid mhíchuí as an marc. Forálfaidh na Ballstáit freisin do phionóis i leith sáruithe, a bhféadfadh smachtbhannaí coiriúla as sáruithe tromchúiseacha a bheith ina measc. Beidh na pionóis sin i gcomhréir le tromchúis an chiona agus beidh siad ina ndíspreagadh éifeachtúil ar úsáid mhíchuí.

CAIBIDIL V

MAOINIÚ COMHPHOBAIL

Airteagal 31

Comhlacht a mbeidh aidhm leasa ghinearálta Eorpaigh á saothrú aige

Comhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14, measfar gur comhlacht é a bhfuil aidhm leasa ghinearálta Eorpaigh á saothrú aige de réir bhrí Airteagal 162 de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2342/2002 ón gCoimisiún an 23 Nollaig 2002 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe chun Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 a chur chun feidhme (12).

Airteagal 32

Gníomhaíochtaí atá incháilithe do mhaoiniú Comhphobail

1.   Féadfaidh an Comhphobal na gníomhaíochtaí a leanas a mhaoiniú i ndáil leis an Rialachán seo a chur i bhfeidhm:

(a)

táirgeadh agus athbhreithniú na scéimeanna creidiúnaithe earnálacha dá dtagraítear in Airteagal 13(3);

(b)

gníomhaíochtaí rúnaíocht an chomhlachta a aithnítear faoi Airteagal 14, amhail comhordú gníomhaíochtaí creidiúnaithe, próiseáil oibre teicniúla atá nasctha le hoibriúchán an chórais mheastóireachta piara, soláthar faisnéise do pháirtithe leasmhara agus rannpháirteachas an chomhlachta i ngníomhaíochtaí eagraíochtaí idirnáisiúnta i réimse an chreidiúnaithe;

(c)

ábhar a tharraingt suas agus a thabhairt cothrom le dáta a bhaineann le treoirlínte i réimsí a bhaineann le creidiúnú, le fógra a thabhairt don Choimisiún faoi chomhlachtaí um measúnú comhréireachta, le measúnú comhréireachta agus le faireachas margaidh;

(d)

gníomhaíochtaí idirchomparáideacha atá nasctha le hoibriú na gclásal coimirce;

(e)

saineolas teicniúil a chur ar fáil don Choimisiún chun cuidiú leis an gCoimisiún comhoibriú riaracháin i ndáil le faireachas margaidh, lena n-áirítear maoiniú grúpaí comhoibrithe riaracháin, cinntí faireachais margaidh agus clásail choimirce a chur chun feidhme;

(f)

réamhobair nó obair choimhdeach a dhéanamh i ndáil le cur chun feidhme na ngníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta, méadreolaíochta, creidiúnaithe agus faireachais margaidh atá nasctha leis an reachtaíocht Chomhphobail a chur chun feidhme, amhail staidéir, cláir, meastóireachtaí, treoirlínte, anailísí comparáideacha, comhchuairteanna frithpháirteacha, obair thaighde, bunachair shonraí a fhorbairt agus a chothabháil, gníomhaíochtaí oiliúna, obair saotharlainne, promhadh inniúlachta, tástálacha idirshaotharlainne agus obair measúnaithe comhréireachta, chomh maith le feachtais Eorpacha um fhaireachas margaidh agus gníomhaíochtaí comhchosúla;

(g)

gníomhaíochtaí a rinneadh faoi chláir um chúnamh teicniúil, comhoibriú le tríú tíortha a chur i gcrích agus an measúnú comhréireachta Eorpach, faireachas margaidh agus beartais agus córais creidiúnaithe i measc na bpáirtithe leasmhara sa Chomhphobal agus ar leibhéal idirnáisiúnta a chur chun cinn agus a fheabhsú.

2.   Ní bheidh na gníomhaíochtaí dá dtagraítear i mír 1(a) incháilithe le haghaidh maoiniú Comhphobail ach amháin i gcás ina rachfar i gcomhairle leis an gCoiste arna bhunú le hAirteagal 5 de Threoir 98/34/CE maidir leis na hiarratais a chuirfear faoi bhráid an chomhlachta a aithnítear faoi Airteagal 14 den Rialachán seo.

Airteagal 33

Comhlachtaí atá incháilithe do mhaoiniú Comhphobail

Féadfar maoiniú Comhphobail a dheonú don chomhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14 chun na gníomhaíochtaí a leagtar amach in Airteagal 32 a chur chun feidhme.

Féadfar maoiniú Comhphobail a dheonú, áfach, do chomhlachtaí eile freisin chun na gníomhaíochtaí a leagtar amach in Airteagal 32, seachas na gníomhaíochtaí a leagtar amach i mír 1(a) agus (b) den Airteagal sin, a chur i gcrích.

Airteagal 34

Maoiniú

Déanfaidh an t-údarás buiséadach na leithreasaí arna gcionroinnt ar na gníomhaíochtaí dá dtagraítear sa Rialachán seo a shocrú gach bliain laistigh de theorainneacha an chreata airgeadais a bheidh i bhfeidhm.

Airteagal 35

Socruithe airgeadais

1.   Cuirfear maoiniú Comhphobail ar fáil:

(a)

gan glao ar thograí, don chomhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14 chun na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 32(1)(a) go (g) ar féidir deontais a dhámhachtain ina leith i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais a chur i gcrích;

(b)

i bhfoirm deontas tar éis glao ar thograí, nó trí nósanna imeachta um sholáthar poiblí, do chomhlachtaí eile chun na gníomhaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 32(1)(c) go (g) a chur i gcrích.

2.   Féadfar gníomhaíochtaí rúnaíocht an chomhlachta a aithnítear faoi Airteagal 14, dá dtagraítear in Airteagal 32(1)(b), a mhaoiniú ar bhonn deontas oibriúcháin. I gcás athnuachana, ní laghdófar na deontais oibriúcháin go huathoibríoch.

3.   Le comhaontuithe, féadfar deontais cumhdach bunráta d'fhorchostais an tairbhí a údarú go dtí uasmhéid 10 % de chostais dhíreacha incháilithe iomlána le haghaidh gníomhartha, ach amháin i gcás ina mbeidh costais indíreacha an tairbhí cumhdaithe trí dheontas oibriúcháin arna mhaoiniú as buiséad an Chomhphobail.

4.   Féadfar na comhchuspóirí comhair agus na coinníollacha riaracháin agus airgeadais a bhaineann le deontais a dhámhtar ar an gcomhlacht a aithnítear faoi Airteagal 14 a shainmhíniú i gcomhaontú comhpháirtíochta réime arna shíniú ag an gCoimisiún agus ag an gcomhlacht sin, i gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais agus le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2342/2002. Cuirfear Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle ar an eolas maidir le haon chomhaontú den sórt sin a bheith á dhéanamh.

Airteagal 36

Bainistíocht agus monatóireacht

1.   Féadfaidh na leithreasaí a chinnfidh an t-údarás buiséadach chun measúnú comhréireachta, creidiúnú agus gníomhaíochtaí faireachais margaidh a mhaoiniú caiteachais riaracháin a chumhdach freisin, ar caiteachais iad a bhaineann le hullmhúchán, monatóireacht, cigireacht, iniúchadh agus meastóireacht a bhfuil gá go díreach leo chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach, agus go háirithe staidéir, cruinnithe, gníomhaíochtaí faisnéise agus foilseacháin, caiteachais a bhaineann le líonraí faisnéisíochta chun faisnéis a mhalartú agus aon chaiteachas eile ar chúnamh riaracháin agus teicniúil a fhéadfaidh an Coimisiún a úsáid le haghaidh gníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta agus creidiúnaithe.

2.   Déanfaidh an Coimisiún meastóireacht ar ábharthacht na ngníomhaíochtaí measúnaithe comhréireachta, creidiúnaithe agus faireachais margaidh a fhaigheann maoiniú ón gComhphobal i bhfianaise cheanglais na mbeartas agus na reachtaíochta Comhphobail agus cuirfidh sé torthaí na meastóireachta sin in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoin 1 Eanáir 2013 agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin.

Airteagal 37

Cosaint leasanna airgeadais an Chomhphobail

1.   Áiritheoidh an Coimisiún go ndéanfar leasanna airgeadais an Chomhphobail a chosaint agus gníomhaíochtaí a mhaoinítear faoin Rialachán seo á gcur chun feidhme, trí bhearta coisctheacha a chur i bhfeidhm i gcoinne na calaoise, i gcoinne an éillithe agus i gcoinne aon ghníomhaíochtaí neamhdhlíthiúla eile, trí sheiceálacha éifeachtúla a dhéanamh agus trí shuimeanna a íocadh go míchuí a ghnóthú agus, má bhraitear neamhrialtachtaí, trí phionóis a bheidh éifeachtúil, comhréireach agus athchomhairleach a ghearradh i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle an 18 Nollaig 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (13), le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí a dhéanfaidh an Coimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne calaoise agus neamhrialtachtaí eile (14) agus le Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Bealtaine 1999 maidir le himscrúduithe a sheolann an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) (15).

2.   Chun críocha ghníomhaíochtaí an Chomhphobail a mhaoinítear faoin Rialachán seo ciallóidh coincheap na neamhrialtachta dá dtagraítear in Airteagal 1(2) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 aon sárú ar fhoráil den reachtaíocht Chomhphobail nó aon sárú ar oibleagáid chonarthach de dheasca gnímh nó neamhghnímh a dhéanann oibreoir eacnamaíoch a bhfuil d'éifeacht aige, nó a mbeadh d'éifeacht aige, go ndéanfadh mír chaiteachais nach bhfuil údar maith leis dochar do bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh nó do bhuiséid a bheidh á mbainistiú ag an Aontas Eorpach.

3.   Forálfar in aon chomhaontuithe agus in aon chonarthaí a dhéanfar de thoradh an Rialacháin seo, go ndéanfaidh an Coimisiún, nó aon ionadaí a údaróidh an Coimisiún, monatóireacht agus rialú airgeadais agus go ndéanfaidh an Chúirt Iniúchóirí iniúchtaí, ar an láthair, más gá.

CAIBIDIL VI

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 38

Treoirlínte teicniúla

Chun cur chun feidhme an Rialacháin seo a éascú, déanfaidh an Coimisiún treoirlínte neamhcheangailteacha a tharraingt suas i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara.

Airteagal 39

Forálacha idirthréimhseacha

Féadfaidh deimhnithe creidiúnaithe a eiseofar roimh an 1 Eanáir 2010 a bheith fós bailí go dtí a ndáta éaga, ach ní mhairfidh an bhailíocht sin níos faide ná an 31 Nollaig 2014. Beidh feidhm ag an Rialachán seo, áfach, i gcás síneadh a chur leo nó i gcás a n-athnuachana.

Airteagal 40

Athbhreithniú agus tuairisciú

Faoin 2 Meán Fómhair 2013, cuirfidh an Coimisiún tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle maidir le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo, maidir le cur i bhfeidhm Threoir 2001/95/CE agus maidir le cur i bhfeidhm aon ionstraime Comhphobail ábhartha eile a dhéileálann le faireachas margaidh. Déanfar anailís sa tuarascáil sin, go háirithe, ar chomhréireacht rialacha an Chomhphobail i réimse an fhaireachais margaidh. Más iomchuí, beidh tograí chun na hionstraimí lena mbaineann a leasú agus/nó a chomhdhlúthú, ar mhaithe le rialáil fheabhsaithe agus ar mhaithe le simpliú, leis an tuarascáil. Beidh meastóireacht inti maidir le raon feidhme Chaibidil III den Rialachán seo a leathnú chuig na táirgí go léir.

Faoin 1 Eanáir 2013, agus gach cúig bliana ina dhiaidh sin, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil maidir le cur chun feidhme an Rialacháin seo a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle.

Airteagal 41

Pionóis

Leagfaidh na Ballstáit síos na rialacha maidir le pionóis d'oibreoirí eacnamaíocha, a bhféadfadh smachtbhannaí coiriúla as sáruithe tromchúiseacha, a bheadh infheidhme i gcás sáruithe ar fhorálacha an Rialacháin seo, a bheith san áireamh iontu agus glacfaidh siad na bearta uile is gá lena áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad. Beidh na pionóis dá bhforáiltear éifeachtúil, comhréireach agus athchomhairleach agus féadfar iad a mhéadú má bhíonn sárú comhchosúil ar fhorálacha an Rialacháin seo déanta ag an oibreoir eacnamaíoch iomchuí roimhe sin. Tabharfaidh na Ballstáit fógra don Choimisiún faoi na forálacha sin faoin 1 Eanáir 2010 agus tabharfaidh sé fógra dó gan mhoill faoi aon leasú ina dhiaidh sin a dhéanfaidh difear dóibh.

Airteagal 42

Leasú ar Threoir 2001/95/CE

Cuirfear an méid a leanas in ionad Airteagal 8(3) de Threoir 2001/95/CE:

‘3.   I gcás táirgí a bhféadfadh riosca tromchúiseach a bheith ag gabháil leo, glacfaidh na húdaráis inniúla le dithneas iomchuí na bearta oiriúnacha dá dtagraítear i mír 1(b) go (f). Is iad na Ballstáit a chinnfidh an ann do bhaol tromchúiseach, agus gach cás ann féin á mheasúnú acu ar a thuillteanas, agus aird á tabhairt acu ar na treoirlínte dá dtagraítear i bpointe 8 d'Iarscríbhinn II.’.

Airteagal 43

Aisghairm

Aisghairtear leis seo Rialachán (CEE) Uimh. 339/93 le héifeacht ón 1 Eanáir 2010.

Déanfar tagairtí don Rialachán aisghairthe a fhorléiriú mar thagairtí don Rialachán seo.

Airteagal 44

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2010.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, 9 Iúil 2008.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.P JOUYET


(1)  IO C 120, 16.5.2008, lch. 1.

(2)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 21 Feabhra 2008 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008.

(3)  Féach leathanach … den Iris Oifigúil seo.

(4)  IO L 11, 15.1.2002, lch. 4.

(5)  IO L 145, 31.5.2001, lch. 43.

(6)  IO L 281, 23.11.1995, lch. 31. Treoir arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

(7)  IO L 8, 12.1.2001, lch. 1.

(8)  IO L 40, 17.2.1993, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1791/2006 (IO L 363, 20.12.2006, lch. 1).

(9)  IO L 248, 16.9.2002, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1525/2007 (IO L 343, 27.12.2007, lch. 9).

(10)  IO L 204, 21.7.1998, lch. 37. Treoir arna leasú go deireanach le Treoir 2006/96/CE ón gComhairle (IO L 363, 20.12.2006, lch. 81).

(11)  IO L 302, 19.10.1992, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1791/2006 (IO L 363, 20.12.2006, lch. 1).

(12)  IO L 357, 31.12.2002, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 478/2007 (IO L 111, 28.4.2007, lch. 13).

(13)  IO L 312, 23.12.1995, lch. 1.

(14)  IO L 292, 15.11.1996, lch. 2.

(15)  IO L 136, 31.5.1999, lch. 1.


IARSCRÍBHINN I

Ceanglais atá infheidhme maidir leis an gcomhlacht a aithneofar faoi Airteagal 14

1.

Beidh an comhlacht a aithneofar faoi Airteagal 14 den Rialachán (‘an comhlacht’) bunaithe laistigh den Chomhphobal.

2.

Faoi bhunreacht an chomhlachta, beidh comhlachtaí measúnaithe náisiúnta ó laistigh den Chomhphobal i dteideal a bheith ina gcomhaltaí de, ar an gcoinníoll go gcomhallann siad rialacha agus cuspóirí an chomhlachta agus go gcomhallann siad na coinníollacha eile a leagtar amach anseo agus a bheidh comhaontaithe leis an gCoimisiún sa chomhaontú réime.

3.

Rachaidh an comhlacht i gcomhairle leis na páirtithe leasmhara ábhartha go léir.

4.

Cuirfidh an comhlacht seirbhísí meastóireachta piara ar fáil dá chomhaltaí lena sásófar ceanglais Airteagal 10 agus Airteagal 11.

5.

Comhoibreoidh an comhlacht leis an gCoimisiún i gcomhréir leis an Rialachán seo.


IARSCRÍBHINN II

An marc CE

1.

Beidh an marc CE comhdhéanta de na túslitreacha ‘CE’ agus iad san fhoirm seo a leanas:

Image

2.

Má laghdaítear nó má mhéadaítear an marc CE cloífear leis na comhréireanna a thugtar sa liníocht chéimnithe atá i mír 1.

3.

I gcás nach bhforchuirfear toisí sonracha le reachtaíocht shonrach, beidh an marc CE 5 mm ar airde, ar a laghad.


13.8.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/48


RIALACHÁN (CE) Uimh. 766/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 9 Iúil 2008

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 135 agus Airteagal 280 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ón gCúirt Iniúchóirí (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Chuir Rialachán (CE) Uimh. 515/97 (3) ón gComhairle feabhas ar an meicníocht dhlíthiúil a bhí ann roimhe sin, go háirithe trína cheadú go stórálfaí faisnéis i mbunachar sonraí Comhphobail an Chórais Eolais Custaim (CEC).

(2)

Léirigh an taithí a fuarthas ó tháinig Rialachán (CE) Uimh. 515/97 i bhfeidhm, áfach, maidir le húsáid an CEC chun críocha dearcaidh, tuairiscithe, faireacháin dhiscréidigh nó seiceálacha sonracha, agus chun na gcríoch sin amháin, nach gcumasaíonn sí cuspóir an chórais a ghnóthú ina iomláine, arb éard atá ann cabhrú le hoibríochtaí a sháraíonn an reachtaíocht chustaim nó an reachtaíocht talmhaíochta a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

(3)

Fágann na hathruithe a tugadh isteach nuair a méadaíodh an tAontas Eorpach chun 27 Ballstát a áireamh gur gá athbhreithniú a dhéanamh ar chomhar custaim an Chomhphobail i gcreat níos leithne agus le meicníochtaí nuachóirithe.

(4)

Mhodhnaigh Cinneadh 1999/352/CE, CECG, Euratom ón gCoimisiún an 28 Aibreán 1999 lena mbunaítear an Oifig Eorpach Frithchalaoise (OLAF) (4) agus an Coinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise chun críocha custaim (5), a tarraingíodh suas le Gníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 (6), an creat ginearálta don chomhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún maidir le cionta faoi reachtaíocht an Chomhphobail a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh.

(5)

Ba chóir go gcabhródh torthaí anailíse straitéisí leo siúd a bhfuil freagracht orthu ag an leibhéal is airde chun na tionscnaimh, na cuspóirí agus na beartais chun calaois a chomhrac a chinneadh, chun gníomhaíochtaí a phleanáil agus chun na hacmhainní is gá chun na cuspóirí oibríochtúla a leagtar síos a bhaint amach a chur á n-úsáid.

(6)

Ba chóir go gcabhródh torthaí anailíse oibríochtúla maidir le gníomhaíochtaí, acmhainní agus a bhfuil ar intinn ag daoine áirithe nó ag gnóthaí áirithe nach gcomhlíonann an reachtaíocht chustaim ná an reachtaíocht talmhaíochta, nó nach ndealraíonn sé go gcomhlíonann siad an reachtaíocht chustaim ná an reachtaíocht talmhaíochta, leis na húdaráis chustaim agus leis an gCoimisiún na bearta iomchuí a ghlacadh i gcásanna sonracha chun na cuspóirí a leagtar síos maidir leis an gcomhrac i gcoinne na calaoise a chur i gcrích.

(7)

Faoin meicníocht atá ann faoi láthair, a leagtar amach i Rialachán (CE) Uimh. 515/97, ní fhéadfar sonraí pearsanta a d'iontráil Ballstát a chóipeáil ón CEC isteach i gcórais phróiseála sonraí eile ach amháin le húdarú roimh ré ón gcomhpháirtí CEC a d'iontráil iad, agus sin faoi réir na gcoinníollacha a forchuireadh air i gcomhréir le hAirteagal 30(1). Ceapadh an leasú ar an Rialachán chun imeacht ó phrionsabal sin an údaraithe roimh ré sa chás sin amháin ina mbeidh na sonraí le próiseáil ag na húdaráis náisiúnta agus seirbhísí an Choimisiúin a bhfuil bainistiú riosca mar fhreagracht orthu d'fhonn díriú ar rialuithe ar ghluaiseachtaí earraí.

(8)

Is gá an mheicníocht atá ann faoi láthair a fhorlíonadh le creat dlíthiúil lena mbunófar Bunachar Sonraí um Shainaithint Comhad Custaim a chumhdóidh comhaid a bhí ann agus comhaid reatha. Leanann cruthú bunachair shonraí den sórt sin as an tionscnamh um chomhar custaim idir-rialtasach ónar eascair glacadh an Ghnímh ón gComhairle an 8 Bealtaine 2003 ag tarraingt suas an Phrótacail lena leasaítear an Coinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise chun críocha custaim (7), ar mhaithe le bunachar sonraí um shainaithint comhad custaim a chruthú.

(9)

Is gá a áirithiú, chun an comhar custaim idir na Ballstáit, agus idir na Ballstáit agus an Coimisiún a neartú, agus gan dochar d'fhorálacha eile Rialachán (CE) Uimh. 515/97, go bhféadfar sonraí áirithe a mhalartú d'fhonn cuspóirí an Rialacháin sin a bhaint amach.

(10)

Ina theannta sin, is gá comhlántacht níos fearr a áirithiú le gníomhaíocht a dhéantar i gcomhthéacs an chomhair custaim idir-rialtasaigh agus an chomhair le comhlachtaí eile agus le gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus réigiúnacha eile. Tagann an ghníomhaíocht sin sna sála ar Rún ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2003 maidir le straitéis don chomhar custaim (8) agus ar Chinneadh ón gComhairle an 6 Nollaig 2001 a shíneann sainordú Europol chuig an gcomhrac in aghaidh na bhfoirmeacha tromchúiseacha sin den choireacht idirnáisiúnta a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún Europol (9).

(11)

D'fhonn comhleanúnachas a chothú idir na gníomhaíochtaí a rinne an Coimisiún, comhlachtaí eile agus gníomhaireachtaí eile an Aontais Eorpaigh agus na heagraíochtaí náisiúnta eile agus na heagraíochtaí réigiúnacha eile, ba chóir go dtabharfaí údarú don Choimisiún oiliúint a chur ar fáil, agus gach cineál cúnaimh seachas cúnamh airgeadais a thabhairt, d'oifigigh idirchaidrimh de chuid tríú tíortha agus de chuid eagraíochtaí idirnáisiúnta agus Eorpacha agus gníomhaireachtaí idirnáisiúnta agus Eorpacha, lena n-áirítear malartú an dea-chleachtais leis na comhlachtaí sin, agus, mar shampla, le Europol agus leis an nGníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (Frontex).

(12)

Ba chóir go ndéanfaí na dálaí do chur chun feidhme oibríochtaí comhpháirteacha custaim i gcomhthéacs an Chomhphobail a chruthú faoi Rialachán (CE) Uimh. 515/97. Ba chóir go gcumhachtófaí don Choiste dá bhforáiltear le hAirteagal 43 de Rialachán (CE) Uimh. 515/97 an sainordú d'oibríochtaí comhpháirteacha custaim Comhphobail a chinneadh.

(13)

Caithfear bonneagar buan a chruthú laistigh den Choimisiún chun go bhféadfar oibríochtaí comhpháirteacha custaim a chomhordú i gcaitheamh na bliana féilire agus chun go bhféadfar aíocht a dhéanamh ar ionadaithe na mBallstát agus, más gá, ar oifigigh idirchaidrimh ó thríú tíortha nó ó eagraíochtaí nó ó ghníomhaireachtaí Eorpacha nó idirnáisiúnta, ó Europol agus ón Eagraíocht Dhomhanda Chustaim (EDC) agus ó Interpol, go háirithe, don tréimhse ama is gá chun oibríocht amháin ar leith nó níos mó a sheoladh.

(14)

D'fhonn dul i ngleic le saincheisteanna maoirseachta a bhaineann le CEC, ba chóir don Mhaoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí cruinniú a thionól leis na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um chosaint sonraí ar a laghad uair sa bhliain.

(15)

Caithfidh na Ballstáit a bheith in ann an bonneagar sin a athúsáid le haghaidh oibríochtaí comhpháirteacha custaim arna n-eagrú ar mhodh comhair custaim, mar a fhoráiltear dó in Airteagal 29 agus in Airteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, gan dochar do ról Europol. Sa chás sin, ba chóir go seolfaí oibríochtaí comhpháirteacha custaim faoin sainordú a chinnfidh meitheal oibre iomchuí na Comhairle i dtaca le comhar custaim faoi Theideal VI den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

(16)

Ina theannta sin, éilíonn forbairt margaí nua, an méadú ar idirnáisiúnú na trádála agus an méadú atá ag teacht go tiubh air sin, chomh maith leis an méadú atá faoi luas iompair earraí, gur gá do riaracháin chustaim coimeád suas le gluaiseacht chun nach ndéanfar díobháil d'fhorbairt gheilleagar na hEorpa.

(17)

Is iad na cuspóirí bunaidh go mbeadh ar chumas na n-oibreoirí uile na doiciméid uile is gá a chur ar fáil roimh ré agus a naisc leis na húdaráis chustaim a ríomhairiú ina n-iomláine. Idir an dá linn, leanfaidh an staid reatha de bheith ann agus leibhéil éagsúla forbartha ar na córais ríomhairí náisiúnta, agus caithfear meicníochtaí frithchalaoise a fheabhsú ós rud é go bhféadann sraontaí trádála tarlú i gcónaí.

(18)

Chun críche an chomhraic i gcoinne na calaoise, is gá, mar sin, i dteannta an athchóirithe agus an nuachóirithe ar chórais chustaim, faisnéis a lorg ag an bpointe is luaithe is féidir. Chomh maith leis sin, d'fhonn cabhrú le húdaráis inniúla na mBallstát gluaiseachtaí earraí, arb ábhair d'oibríochtaí iad a d'fhéadfadh a bheith ag sárú na reachtaíochta custaim nó na reachtaíochta talmhaíochta, agus gluaiseachtaí meán iompair, lena n-áirítear coimeádáin, a úsáidtear chuige sin a bhrath, is fiú sonraí ó na príomhsholáthróirí seirbhíse ar fud an domhain, bídís poiblí nó príobháideach, atá gníomhach sa slabhra soláthair idirnáisiúnta a chomhthiomsú in eolaire sonraí lárnach Eorpach.

(19)

Tá cosaint daoine nádúrtha i dtaca le sonraí pearsanta a phróiseáil faoi rialú ag Treoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 1995 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (10) agus ag Treoir 2002/58/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Iúil 2002 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus le cosaint príobháideachais san earnáil teileachumarsáide leictreonaí (Treoir maidir le príobháideacht agus le cumarsáidí leictreonacha) (11), a bhfuil feidhm iomlán acu maidir le seirbhísí shochaí na faisnéise. Bunaítear cheana leis na Treoracha sin creat dlíthiúil Comhphobail i réimse na sonraí pearsanta agus mar sin ní gá an cheist a chumhdach sa Rialachán seo chun oibriú rianúil an mhargaidh inmheánaigh, go háirithe saorghluaiseacht sonraí pearsanta idir na Ballstáit, a áirithiú. Caithfear an Rialachán seo a chur chun feidhme agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis na rialacha um chosaint sonraí pearsanta, go háirithe maidir le faisnéis a mhalartú agus a stóráil a thacaíonn le gníomhaíocht chun an chalaois a chosc agus a bhrath.

(20)

Ba chóir go mbeadh malartú sonraí pearsanta le tríú tíortha faoi réir fíorúcháin roimh ré go soláthraítear le rialacha um chosaint sonraí sa tír ghlactha leibhéal cosanta atá coibhéiseach leis an leibhéal cosanta sonraí a fhoráiltear le dlí an Chomhphobail.

(21)

Ós rud é go ndearna na Ballstáit Treoir 945/46/CE a thrasuí ó glacadh Rialachán (CE) Uimh. 515/97, agus ós rud é gur bhunaigh an Coimisiún údarás neamhspleách chun a áirithiú go n-urramóidh institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail saoirsí agus cearta bunúsacha daoine agus sonraí pearsanta á bpróiseáil i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus ag comhlachtaí Comhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin (12), ba cheart na bearta rialaithe um chosaint sonraí pearsanta a ailíniú agus ba cheart tagairt don Mhaoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí a chur in ionad na tagartha don Ombudsman Eorpach, gan dochar do chumhachtaí an Ombudsman.

(22)

Ba cheart na bearta is gá chun Rialachán (CE) Uimh 515/97 a chur chun feidhme a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (13).

(23)

Ba cheart, go háirithe, go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún cinneadh a dhéanamh maidir le hítimí a bheidh le háireamh sa CEC agus oibríochtaí a chinneadh a bhaineann le cur i bhfeidhm na reachtaíochta talmhaíochta a bhfuil faisnéis ina leith le hiontráil ann. Ó tharla go bhfuil raon feidhme ginearálta ag na bearta sin agus gur le haghaidh eilimintí neamhriachtanacha de Rialachán (CE) Uimh. 515/97 a leasú a cheapfar iad, inter alia trína fhorlíonadh le heilimintí nua neamhriachtanacha, caithfear iad a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta lena ngabhann grinnscrúdú agus dá bhforáiltear in Airteagal 5a de Chinneadh 1999/468/CE.

(24)

Ba cheart an tuarascáil ar chur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 515/97 a lánpháirtiú sa tuarascáil a chuirtear faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle gach bliain maidir leis na bearta a glacadh i gcur chun feidhme Airteagal 280 den Chonradh.

(25)

Ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 515/97 a leasú dá réir.

(26)

Ó tharla nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, eadhon an comhrac i gcoinne na calaoise agus i gcoinne aon ghníomhaíochta eile a dhéanann dochar do leasanna airgeadais an Chomhphobail a chomhordú, a ghnóthú go leordhóthanach, agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(27)

Urramaítear na cearta bunúsacha leis an Rialachán seo agus cloítear ann leis na prionsabail a aithnítear go háirithe le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (14). Is é is aidhm don Rialachán seo, go háirithe, a áirithiú go n-urramófar ina iomláine an ceart go ndéanfar sonraí pearsanta a chosaint (Airteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh).

(28)

Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 28(2) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus thug an Maoirseoir tuairim an 22 Feabhra 2007 (15),

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear leis seo mar a leanas Rialachán (CE) Uimh. 515/97:

1)

cuirtear na fleasca seo a leanas le hAirteagal 2(1):

‘–

ciallaíonn “anailís oibríochtúil” anailís ar oibríochtaí ar sáruithe ar an reachtaíocht chustaim nó ar an reachtaíocht talmhaíochta iad, nó a ndealródh sé gur sáruithe den sórt sin iad, a bhfuil na staideanna seo a leanas, san ord seo leanas, i gceist leo:

(a)

faisnéis, lena n-áirítear sonraí pearsanta, a bhailiú;

(b)

meastóireacht ar iontaofacht na foinse faisnéise agus ar iontaofacht na faisnéise féin;

(c)

taighde, cur i láthair modheolaíoch agus forléiriú maidir le naisc idir na hítimí faisnéise sin nó idir iad agus sonraí suntasacha eile;

(d)

tuairimí, hipitéisí nó moltaí a fhoirmiú, mar fhaisnéis riosca, a d'fhéadfadh na húdaráis inniúla agus an Coimisiún a úsáid go díreach chun oibríochtaí eile a sháraíonn an reachtaíocht chustaim agus an reachtaíocht talmhaíochta a chosc agus a bhrath agus/nó chun an duine nó na gnóthaí atá gafa leis na hoibríochtaí sin a shainaithint go cruinn;

ciallaíonn “anailís straitéiseach” taighde agus cur i láthair maidir le treochtaí ginearálta na sáruithe ar an reachtaíocht chustaim agus ar an reachtaíocht talmhaíochta trí mheastóireacht a dhéanamh ar an mbagairt ó chineálacha áirithe oibríochtaí a sháraíonn an reachtaíocht chustaim agus an reachtaíocht talmhaíochta, ar a scála agus ar a dtionchar, d'fhonn tosaíochtaí a leagan amach ina dhiaidh sin, tuairim níos cruinne faoin bhfeiniméan nó faoin mbagairt a fháil, treoshuíomh gníomhaíochta a athrú chun an chalaois a chosc agus a bhrath agus chun eagraíocht na roinne a athbhreithniú. Is sonraí ar baineadh gnéithe sainaitheantais amach astu amháin is féidir a úsáid le haghaidh anailíse straitéisí;

ciallaíonn “malartú tráthrialta uathoibríoch” cumarsáid chórasach faisnéise réamhshainithe, gan réamhiarraidh, ag eatraimh thráthrialta réamhbhunaithe;

ciallaíonn “malartú ócáideach uathoibríoch” cumarsáid chórasach faisnéise réamhshainithe, gan réamhiarraidh, de réir mar a thiocfaidh an fhaisnéis sin chun bheith ar fáil;’;

2)

cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

‘Airteagal 2a

Gan dochar d'fhorálacha eile an Rialacháin seo, agus chun a chuspóirí a shaothrú, go háirithe i gcás nach dtíolacfar aon dearbhú custaim ná aon dearbhú simplithe nó i gcás ina mbeidh an dearbhú neamhiomlán nó i gcás ina bhfuil cúis ann go gcreidfí go bhfuil na sonraí a bheidh ann bréagach, féadfaidh an Coimisiún nó údaráis inniúla gach Ballstáit na sonraí seo a leanas a mhalartú le húdarás inniúil aon Bhallstáit eile agus leis an gCoimisiún:

(a)

ainm an ghnó;

(b)

ainm trádála;

(c)

seoladh an ghnó;

(d)

uimhir aitheantais CBL an ghnó;

(e)

an uimhir aitheantais dleachtanna máil (16);

(f)

faisnéis faoi cé acu an bhfuil an uimhir aitheantais CBL in úsáid agus/nó an bhfuil an uimhir aitheantais dleachtanna máil in úsáid;

(g)

ainmneacha bhainisteoirí agus stiúrthóirí an ghnó agus, má tá fáil orthu, ainmneacha phríomh-scairshealbhóirí an ghnó;

(h)

uimhir an tsonraisc agus an dáta ar eisíodh é; agus

(i)

an méid a ndearnadh sonraisciú air.

Ní bheidh feidhm ag an Airteagal seo maidir le gluaiseachtaí earraí seachas na hearraí a ndéantar cur síos orthu sa chéad fhleasc d'Airteagal 2(1).’;

3)

leasaítear Airteagal 15 mar a leanas:

(a)

uimhrítear an mhír atá ann mar mhír 1;

(b)

cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

‘2.   Féadfaidh údaráis inniúla gach Ballstáit faisnéis a sheachadadh, trí mhalartú tráthrialta uathoibríoch nó trí mhalartú ócáideach uathoibríoch, chuig údarás inniúil aon Bhallstáit eile lena mbaineann, ar faisnéis í a fuarthas agus a bhaineann le teacht isteach earraí, le himeacht earraí, le hidirthuras earraí, le stóráil earraí agus le húsáid deiridh earraí, lena n-áirítear trácht poist, a ghluaistear idir críoch custaim an Chomhphobail agus críocha eile, agus i ndáil le hearraí neamh-Chomhphobail agus le hearraí d'úsáid deiridh a bheith i láthair agus ag gluaiseacht laistigh de chríoch custaim an Chomhphobail, d'fhonn, i gcás inar gá, oibríochtaí ar sáruithe iad ar an reachtaíocht chustaim nó ar an reachtaíocht talmhaíochta nó oibríochtaí a ndealródh sé uathu gur sáruithe iad ar an reachtaíocht chustaim nó ar an reachtaíocht talmhaíochta a chosc nó a bhrath.’;

4)

leasaítear Airteagal 18 mar a leanas:

(a)

leasaítear mír 1 mar a leanas:

(i)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhleisce:

‘–

nuair a bheidh iarmhairtí acu i mBallstáit eile nó i dtríú tíortha, nó nuair a d'fhéadfadh iarmhairtí a bheith acu i mBallstáit eile nó i dtríú tíortha, nó’;

(ii)

cuirtear isteach an fhomhír seo a leanas:

‘Laistigh de shé mhí ón bhfaisnéis a chuir an Coimisiún in iúl a fháil, cuirfidh údaráis inniúla na mBallstát ar aghaidh chuig an gCoimisiún achoimre ar na bearta frithchalaoise a bheidh déanta acu ar bhonn na faisnéise sin. Déanfaidh an Coimisiún, ar bhonn na n-achoimrí sin, tuarascálacha ar thorthaí na mbeart a bheidh déanta ag na Ballstáit a ullmhú agus a chur ar aghaidh chuig na Ballstáit go tráthrialta.’;

(b)

cuirtear isteach na míreanna seo a leanas:

‘7.   Gan dochar d'fhorálacha Chód Custaim an Chomhphobail a bhaineann le creat comhchoiteann do bhainistiú riosca a bhunú, féadfar na sonraí a mhalartófar idir an Coimisiún agus na Ballstáit de bhun Airteagal 17 agus Airteagal 18 a stóráil agus a úsáid chun críche anailíse straitéisí agus anailíse oibríochtúla.

8.   Féadfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún torthaí na n-anailísí oibríochtúla agus na n-anailísí straitéiseacha a dhéanfar faoin Rialachán seo a mhalartú.’;

5)

cuirtear na hAirteagail seo a leanas le Teideal III:

‘Airteagal 18a

1.   Gan dochar d'inniúlachtaí na mBallstát, d'fhonn cabhrú leis na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 1(1) gluaiseachtaí earraí is ábhar d'oibríochtaí ar sárú ionchasach ar an reachtaíocht chustaim agus ar an reachtaíocht talmhaíochta iad agus meáin iompair, lena n-áirítear coimeádáin, a úsáidtear chun na críche sin, a bhrath, féadfaidh an Coimisiún eolaire a bhunú agus a bhainistiú, ar eolaire é ina mbeidh na sonraí a gheofar ó sholáthróirí seirbhísí poiblí nó ó sholáthróirí seirbhísí príobháideacha atá gníomhach sa slabhra soláthair idirnáisiúnta. Beidh an t-eolaire sin inrochtana go díreach ag na húdaráis sin.

2.   Agus an Coimisiún ag bainistiú an eolaire sin, cumhachtófar dó:

(a)

rochtain a fháil ar ábhar na sonraí nó ábhar na sonraí a bhaint as, trí mheán ar bith nó i bhfoirm ar bith, agus sonraí a athúsáid, i gcomhlíonadh na reachtaíochta is infheidhme maidir le cearta maoine intleachtúla; beidh na téarmaí agus na nósanna imeachta le haghaidh rochtain a fháil ar shonraí nó le haghaidh sonraí a bhaint as an eolaire faoi rialú ag socrú teicniúil idir an Coimisiún, ag gníomhú thar ceann an Chomhphobail, agus an soláthróir seirbhíse;

(b)

sonraí a bhfuil rochtain orthu san eolaire, nó sonraí a bhaintear as an eolaire, a chur i gcomparáid agus i gcodarsnacht le chéile, innéacsú a dhéanamh orthu, iad a shaibhriú ó fhoinsí eile sonraí agus anailís a dhéanamh orthu i gcomhlíonadh Rialachán (CE) Uimh 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht na sonraí sin (17);

(c)

na sonraí a bheidh san eolaire sin a chur ar fáil, trí theicnící leictreonacha próiseála sonraí a úsáid, do na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 1(1).

3.   Baineann na sonraí dá dtagraítear san Airteagal seo go háirithe le gluaiseachtaí coimeádán agus/nó meán iompair agus le hearraí agus le daoine a bhfuil baint acu leis na gluaiseachtaí sin. Cuimseoidh na sonraí sin, i gcás ina mbeidh siad ar fáil:

(a)

maidir le gluaiseachtaí coimeádán:

uimhir an choimeádáin;

stádas luchtaithe an choimeádáin;

dáta na gluaiseachta;

cineál na gluaiseachta (luchtaithe, díluchtaithe, trasloingsithe, tagtha isteach, imithe, etc.);

ainm an tsoithigh nó cláruimhir an mheáin iompair;

uimhir an aistir;

áit;

bille lasta nó doiciméad iompair eile;

(b)

maidir le gluaiseachtaí meán iompair:

ainm an tsoithigh nó cláruimhir an mheáin iompair;

bille lasta nó doiciméad iompair eile;

líon na gcoimeádán;

meáchan an luchta;

tuairisc na n-earraí agus/nó códú na n-earraí;

uimhir áirithinte;

uimhir an tséala;

áit an chéad luchtaithe;

áit an díluchtaithe deiridh;

áiteanna an trasloingsithe;

an dáta a meastar go mbainfear áit an díluchtaithe deiridh amach;

(c)

maidir le daoine atá bainteach le gluaiseachtaí a bhfuil feidhm ag pointe (a) agus pointe (b) maidir leo: an sloinne, an sloinne réamhphósta, céadainmneacha, iarshloinnte, ailiasanna, dáta breithe agus ionad breithe, náisiúntacht, gnéas agus seoladh;

(d)

maidir le gnóthaí atá bainteach le gluaiseachtaí a bhfuil feidhm ag pointe (a) agus pointe (b) maidir leo: ainm an ghnó, an t-ainm trádála, seoladh an ghnó, uimhir chláraithe, uimhir aitheantais CBL agus uimhir aitheantais dleachtanna máil agus seoladh na n-úinéirí, na loingseoirí, na gcoinsíneoirí, na last-seoltóirí, na n-iompróirí agus na n-idirghabhálaithe eile nó na ndaoine eile atá bainteach leis an slabhra soláthair idirnáisiúnta.

4.   Laistigh den Choimisiún, ní chumachtófar ach d'anailíseoirí ainmnithe sonraí pearsanta a phróiseáil, ar anailíseoirí a bhfuil feidhm ag mír 2(b) agus mír 2(c) maidir leo.

Scriosfar láithreach bonn aon sonraí pearsanta nach mbeidh riachtanach chun an aidhm atá i gceist a bhaint amach nó bainfear na fachtóirí sainaitheantais amach astu. Ní fhéadfar na sonraí pearsanta a stóráil ar feadh tréimhse níos faide ná trí bliana, ar chaoi ar bith.

Airteagal 18b

1.   Údarófar don Choimisiún oiliúint a chur ar fáil, agus gach cineál cúnaimh seachas cúnamh airgeadais a thabhairt d'oifigigh idirchaidrimh de chuid tríú tíortha agus de chuid eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí Eorpacha agus idirnáisiúnta.

2.   Féadfaidh an Coimisiún saineolas, cúnamh teicniúil nó cúnamh lóistíochtúil, gníomhaíocht oiliúna nó chumarsáide nó aon tacaíocht oibríochtúil eile a chur ar fáil do na Ballstáit chun cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach agus i bhfeidhmiú dualgas na mBallstát laistigh de chreat cur chun feidhme an chomhair chustaim dá bhforáiltear le hAirteagal 29 agus le hAirteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.’;

6)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 19:

‘Airteagal 19

Ar choinníoll go mbeidh an tríú tír lena mbaineann tar éis í féin a chur faoi ghealltanas dlíthiúil an cúnamh is gá a thabhairt chun an fhianaise go léir maidir le cineál neamhrialta na n-oibríochtaí a ndealróidh sé go bhfuil siad ag sárú na reachtaíochta custaim nó na reachtaíochta talmhaíochta a chur i dtoll a chéile nó chun méid na n-oibríochtaí ar fionnadh gur sáruithe ar an reachtaíocht sin a bhí iontu a chinneadh, maidir le faisnéis a gheofar de bhun an Rialacháin seo:

féadfaidh an Coimisiún nó an Ballstát lena mbaineann í a chur in iúl, faoi réir, i gcás inarb iomchuí, comhaontaithe roimh ré ó údaráis inniúla an Bhallstáit a sholáthair í; nó

féadfaidh an Coimisiún nó na Ballstáit lena mbaineann í a chur in iúl laistigh de chreat gníomhaíochta comhpháirtí, más rud é gur sholáthair níos mó ná Ballstát amháin an fhaisnéis, faoi réir comhaontaithe roimh ré ó údaráis inniúla na mBallstát a sholáthair í.

Déanfaidh an Ballstát an chumarsáid sin i gcomhlíonadh fhorálacha infheidhme baile an Bhallstáit maidir le sonraí pearsanta a aistriú chuig tríú tíortha.

I ngach cás, áiritheofar go gcuirfidh rialacha an tríú tír lena mbaineann leibhéal cosanta atá coibhéiseach leis an leibhéal dá bhforáiltear in Airteagal 45(1) agus (2) ar fáil.’;

7)

scriostar pointe (d) in Airteagal 20(2);

8)

leasaítear Airteagal 23 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

‘2.   Is é is aidhm don CEC, i gcomhréir le forálacha an Rialacháin seo, cúnamh a thabhairt chun oibríochtaí ar sáruithe ar an reachtaíocht chustaim nó talmhaíochta iad a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh trí fhaisnéis a chur ar fáil ar bhealach níos tapa, rud a chuirfidh le héifeachtúlacht nósanna imeachta comhair agus rialaithe na n-údarás inniúil dá dtagraítear sa Rialachán seo.’;

(b)

i mír 3, cuirtear na téarmaí ‘in Airteagal 29 agus in Airteagal 30’ in ionad na dtéarmaí ‘in Airteagal K.1(8)’;

(c)

i mír 4, cuirtear na focail ‘an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 43(2)’ in ionad na bhfocal ‘an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 43(2)’;.

(d)

scriostar mír 5;

9)

cuirtear na pointí seo a leanas le hAirteagal 24:

‘(g)

earraí a coinníodh, a urghabhadh nó a coigistíodh;

(h)

airgead tirim, mar a shainmhínítear é in Airteagal 2 de Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2005 maidir le rialuithe ar airgead tirim a thiocfaidh isteach sa Chomhphobal nó a imeoidh amach as (18), a coinníodh, a urghabhadh nó a coigistíodh.’;

10)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 25:

‘Airteagal 25

1.   Cinnfear na hítimí a bheidh le háireamh sa CEC, ar ítimí iad a bhaineann le gach ceann de na catagóirí dá dtagraítear in Airteagal 24(a) go (h), i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 43(2), a mhéid is gá sin chun aidhm an Chórais a bhaint amach. Ní ceadmhach sonraí pearsanta a bheith sa chatagóir dá dtagraítear in Airteagal 24(e) in imthosca ar bith.

2.   Maidir leis na catagóirí dá dtagraítear in Airteagal 24(a) go (d), ní mó a bheidh sna hítimí faisnéise a áireofar maidir le sonraí pearsanta ná:

(a)

sloinne, sloinne réamhphósta, céadainmneacha, iarshloinnte agus ailiasanna;

(b)

dáta breithe agus ionad breithe;

(c)

náisiúntacht;

(d)

gnéas;

(e)

uimhir na bpáipéar aitheantais (pasanna, cártaí aitheantais, ceadúnais tiomána) agus áit agus dáta a n-eisiúna;

(f)

seoladh;

(g)

cuspóir áirithe agus buan-saintréithe;

(h)

cód foláirimh a shonraíonn go raibh an duine armtha cheana nó go raibh sé foréigneach cheana nó go raibh sé tar éis éalú;

(i)

an chúis atá leis na sonraí a áireamh;

(j)

gníomhaíocht mholta;

(k)

cláruimhir an mheáin iompair.

3.   Maidir leis an gcatagóir dá dtagraítear in Airteagal 24(f), ní mó a bheidh i gceist sna hítimí faisnéise a chuirfear san áireamh i ndáil le sonraí pearsanta ná sloinnte agus céadainmneacha na saineolaithe.

4.   Maidir leis na catagóirí dá dtagraítear in Airteagal 24(g) agus (h), ní mó a bheidh sna hítimí faisnéise a áireofar maidir le sonraí pearsanta ná:

(a)

sloinne, sloinne réamhphósta, céadainmneacha, iarshloinnte agus ailiasanna;

(b)

dáta breithe agus ionad breithe;

(c)

náisiúntacht;

(d)

gnéas;

(e)

seoladh.

5.   Ní áireofar i gcás ar bith sonraí pearsanta a nochtfaidh tionscnamh ciníoch nó eitneach, tuairimí polaitiúla, creidimh reiligiúnacha nó fealsúnacha, ballraíocht i gceardchumann nó sonraí maidir le sláinte nó maidir le saol gnéis duine.’;

11)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 27:

‘Airteagal 27

1.   Ní áireofar na sonraí pearsanta a áirítear sna catagóirí dá dtagraítear in Airteagal 24 a áireamh sa CEC ach amháin chun críocha na ngníomhartha molta seo a leanas:

(a)

dearcadh agus tuairisciú;

(b)

faireachán discréideach;

(c)

seiceálacha sonracha; agus

(d)

anailís oibríochtúil.

2.   Ní fhéadfar sonraí pearsanta a áirítear sna catagóirí dá dtagraítear in Airteagal 24 a áireamh sa CEC ach amháin má bhíonn tásc réadach ann, go háirithe ar bhonn gníomhaíochtaí mídhleathacha a rinne an duine atá i gceist roimhe sin, nó ar bhonn faisnéise a tugadh mar chúnamh, gur sheol an duine atá i gceist oibríochtaí a sháraigh an reachtaíocht chustaim nó an reachtaíocht talmhaíochta, go bhfuil oibríochtaí den sórt sin á seoladh aige nó go bhfuil sé ar tí iad a sheoladh, agus ar oibríochtaí iad a bhfuil ábharthacht ar leith ag baint leo ar leibhéal an Chomhphobail.’;

12)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 34(3):

‘3.   D'fhonn a áirithiú go ndéanfar forálacha um chosaint sonraí an Rialacháin seo a chur i bhfeidhm i gceart, féachfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún ar an CEC mar chóras próiseála sonraí pearsanta atá faoi réir na nithe seo a leanas:

na forálacha náisiúnta lena gcuirtear Treoir 95/46/CE chun feidhme;

Rialachán (CE) Uimh. 45/2001; agus

forálacha ar bith den Rialachán seo ar déine iad ná sin.’;

13)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 35:

‘Airteagal 35

1.   Faoi réir Airteagal 30(1), cuirtear toirmeasc ar chomhpháirtithe CEC aon úsáid a bhaint as sonraí pearsanta ón CEC seachas chun na críche sin a luaitear in Airteagal 23(2).

2.   Is chun críocha teicniúla amháin a fhéadfar sonraí a dhúbailt, ar choinníoll go bhfuil an dúbailt sin riachtanach le haghaidh cuardaigh a bheidh le déanamh ag na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 29.

3.   Ní fhéadfar sonraí pearsanta a d'áirigh Ballstát nó an Coimisiún sa CEC a chóipeáil i gcórais phróiseála sonraí a bhfuil na Ballstáit nó an Coimisiún freagrach astu, ach amháin i gcórais do bhainistiú riosca a úsáidtear chun rialuithe custaim náisiúnta a stiúradh nó i gcóras anailíse oibríochtúla a úsáidtear chun gníomhartha a chomhordú ar leibhéal an Chomhphobail.

Sa chás sin, is iad na hanailísithe a cheap údaráis náisiúnta gach Ballstáit agus na hanailísithe a cheap seirbhísí an Choimisiúin, agus iad siúd amháin, a chumhachtófar chun próiseáil a dhéanamh ar shonraí pearsanta a fuarthas ón CEC laistigh de chreat córais do bhainistiú riosca a úsáidtear chun rialuithe custaim ag údaráis náisiúnta a stiúradh nó córais anailíse oibríochtúla a úsáidtear chun gníomhartha a chomhordú ar leibhéal an Chomhphobail faoi seach.

Seolfaidh na Ballstáit chuig an gCoimisiún liosta de na ranna bainistíochta riosca a bhfuil a gcuid anailísithe údaraithe chun sonraí pearsanta a iontráladh sa CEC a chóipeáil agus a phróiseáil. Cuirfidh an Coimisiún an liosta sin in iúl do na Ballstáit eile dá réir. Cuirfidh sé faisnéis chomhréireach ar fáil freisin do gach Ballstát maidir lena seirbhísí féin atá freagrach as anailís oibríochtúil.

Foilseoidh an Coimisiún mar fhaisnéis in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an liosta de na húdaráis ainmnithe náisiúnta agus de sheirbhísí an Choimisiúin.

Ní choimeádfar sonraí pearsanta a cóipeáladh ón CEC ach ar feadh an ama atá riachtanach chun an cuspóir ar chuige a cóipeáladh iad a ghnóthú. Déanfaidh comhpháirtí cóipeála an CEC athbhreithniú gach bliain ar a laghad ar an ngá atá lena gcoimeád. Ní rachaidh an tréimhse stórála thar dheich mbliana. Scriosfar láithreach bonn aon sonraí pearsanta nach bhfuil riachtanach chun leanúint leis an anailís, sin nó bainfear aon fhachtóirí sainaitheantais astu.’;

14)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír d'Airteagal 36(2):

‘Ar chaoi ar bith, féadfar rochtain a dhiúltú d'aon duine a bpróiseáiltear a chuid sonraí i rith na tréimhse ina bhfuil gníomhartha á gcur i gcrích chun críocha dearcaidh agus tuairiscithe nó faireacháin dhiscréidigh agus i rith na tréimhse ina bhfuil anailís oibríochtúil ar siúl ar na sonraí nó fiosrúchán riaracháin nó imscrúdú coiriúil.’;

15)

leasaítear Airteagal 37 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

‘2.   Féadfaidh aon duine a iarraidh ar aon údarás maoirseachta náisiúnta dá bhforáiltear in Airteagal 28 de Threoir 95/46/CE nó féadfaidh sé a iarraidh ar an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí dá bhforáiltear in Airteagal 41(2) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 rochtain a fháil ar na sonraí pearsanta a bhaineann leis d'fhonn a sheiceáil go bhfuil siad cruinn agus d'fhonn a fháil amach cén úsáid a baineadh as na sonraí nó cén úsáid atá á baint astu. Rialófar an ceart seo le dlíthe, le rialacháin agus le nósanna imeachta an Bhallstáit ina ndearnadh an t-iarratas nó rialófar é le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001, de réir mar a bheidh. I gcás inar áirigh Ballstát eile nó an Coimisiún na sonraí, déanfar an tseiceáil i ndlúthchomhar le húdarás maoirseachta náisiúnta an Bhallstáit eile sin nó i ndlúthchomhar leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.’;

(b)

cuirtear isteach an mhír seo a leanas:

‘3a.   Déanfaidh an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí maoirsiú ar chomhlíonadh Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ag an CEC,’;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

‘4.   Tionólfaidh an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí cruinniú ar a laghad uair sa bhliain leis na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta um chosaint sonraí uile atá inniúil le haghaidh saincheisteanna maoirseachta atá bainteach leis an CEC.’;

16)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad Chaibidil 7 i dTeideal V: ‘Slándáil sonraí’;

17)

cuirtear an pointe seo a leanas le hAirteagal 38(1):

‘(c)

an Coimisiún a mhéid a bhaineann le heilimintí Comhphobail an líonra cumarsáide chomhchoitinn.’;

18)

cuirtear isteach an Teideal seo a leanas:

‘TEIDEAL Va

BUNACHAR SONRAÍ UM SHAINAITHINT COMHAD CUSTAIM

CAIBIDIL 1

Bunachar sonraí um shainaithint comhad custaim a bhunú

Airteagal 41a

1.   Cuirfear bunachar sonraí faoi leith san áireamh sa CEC chomh maith dá ngairtear an “Bunachar sonraí um shainaithint comhad custaim”(“FIDE”). Faoi réir fhorálacha an Teidil seo, beidh feidhm ag gach foráil den Rialachán seo a bhaineann leis an CEC maidir leis an FIDE freisin, agus folóidh aon tagairt don CEC an bunachar sonraí sin.

2.   Is iad a bheidh mar chuspóirí ag an FIDE cabhrú le cosc a chur ar oibríochtaí a sháraíonn an reachtaíocht chustaim agus an reachtaíocht talmhaíochta is infheidhme maidir le hearraí a thiocfaidh isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail nó a fhágfaidh críoch custaim an Chomhphobail agus brath agus ionchúiseamh na n-oibríochtaí sin a éascú agus a luathú.

3.   Is é an chríoch a bheidh ag an FIDE a chur ar chumas an Choimisiúin, agus comhad comhordaithe de réir bhrí Airteagal 18 á oscailt aige nó misean Comhphobail i dtríú tír de réir bhrí Airteagal 20 á ullmhú aige, agus a chur ar chumas údaráis inniúla aon Bhallstáit a cheaptar maidir le himscrúduithe riaracháin i gcomhréir le hAirteagal 29, agus comhad imscrúdaithe á oscailt acu nó le linn dóibh duine amháin nó níos mó a imscrúdú nó le linn dóibh gnó amháin nó níos mó a imscrúdú, údaráis inniúla na mBallstát eile nó ranna an Choimisiúin a shainaithint a bhfuil na daoine nó na gnóthaí lena mbaineann á n-imscrúdú acu nó a raibh siad á n-imscrúdú acu, d'fhonn na cuspóirí a shonraítear i mír 2 a bhaint amach trí bhíthin faisnéise faoi chomhaid imscrúdaithe a bheith ann.

4.   Má bhíonn faisnéis níos iomláine de dhíth ar Bhallstát nó ar an gCoimisiún agus iad i mbun cuardaigh sa FIDE maidir leis na comhaid imscrúdaithe cláraithe i ndáil le daoine nó le gnóthaí, iarrfaidh sé cúnamh ar an mBallstát ar soláthróir é.

5.   Féadfaidh údaráis chustaim na mBallstát an FIDE a úsáid laistigh de chreat an chomhair chustaim dá bhforáiltear le hAirteagal 29 agus le hAirteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcás den sórt sin, áiritheoidh an Coimisiún bainistiú teicniúil ar an mbunachar sonraí.

CAIBIDIL 2

An FIDE a oibriú agus a úsáid

Airteagal 41b

1.   Féadfaidh na húdaráis inniúla sonraí ó chomhaid imscrúdaithe a iontráil sa FIDE chun na gcríoch a shainmhínítear in Airteagal 41a(3) maidir le cásanna ina sáraítear an reachtaíocht chustaim nó an reachtaíocht talmhaíochta atá infheidhme maidir le hearraí a thiocfaidh isteach i gcríoch custaim an Chomhphobail nó a fhágfaidh críoch custaim an Chomhphobail agus a bhfuil ábharthacht ar leith ag baint leo ar leibhéal an Chomhphobail. Ní chumhdóidh na sonraí ach na catagóirí seo a leanas amháin:

(a)

daoine agus gnóthaí atá nó a bhí ina n-ábhar d'fhiosrúchán riaracháin nó d'imscrúdú coiriúil ag seirbhís ábhartha Ballstáit, agus

a bhfuiltear in amhras go bhfuil sárú á dhéanamh acu, nó go ndearna siad sárú, ar an reachtaíocht chustaim nó ar an reachtaíocht talmhaíochta nó go bhfuil siad rannpháirteach, nó go raibh siad rannpháirteach, in oibríocht de shárú ar an reachtaíocht sin;

a bhí ina n-ábhar do chinneadh a bhaineann le hoibríocht den sórt sin; nó

a bhí ina n-ábhar do chinneadh riaracháin nó do phionós riaracháin nó do phionós breithiúnach mar gheall ar oibríocht den sórt sin;

(b)

an réimse lena mbaineann an comhad imscrúdaithe;

(c)

ainm, náisiúntacht agus sonraí na seirbhíse ábhartha sa Bhallstát agus uimhir an chomhaid.

Cuirfear isteach go leithleach na sonraí dá dtagraítear i bpointe (a), i bpointe (b), agus i bpointe (c) do gach duine agus do gach gnó. Toirmiscfear naisc a chruthú idir na sonraí sin.

2.   Ní bheidh sna sonraí pearsanta dá dtagraítear i mír 1(a) ach an méid seo a leanas amháin:

(a)

le haghaidh daoine: sloinne, sloinne réamhphósta, céadainm, iarshloinnte, ailias, dáta breithe agus áit bhreithe, náisiúntacht agus gnéas;

(b)

le haghaidh gnóthaí: ainm an ghnó, an t-ainm trádála, seoladh an ghnó, an uimhir aitheantais CBL agus an uimhir aitheantais dleachtanna máil.

3.   Déanfar sonraí a iontráil ar feadh tréimhse teoranta i gcomhréir le hAirteagal 41d.

Airteagal 41c

1.   Is do na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 41a amháin a fhorchoimeádfar go heisiach an ceart sonraí a thabhairt isteach agus a cheadú sa FIDE.

2.   Caithfear na sonraí pearsanta seo a leanas a shonrú agus an FIDE á cheadú:

(a)

le haghaidh daoine: céadainm agus/nó sloinne agus/nó sloinne réamhphósta agus/nó iarshloinnte agus/nó an t-ailias agus/nó dáta breithe;

(b)

le haghaidh gnóthaí: ainm an ghnó agus/nó an t-ainm trádála agus/nó an uimhir aitheantais CBL agus/nó an uimhir aitheantais dleachtanna máil.

CAIBIDIL 3

Sonraí a stóráil

Airteagal 41d

1.   Braithfidh an tréimhse ar lena linn a fhéadfar sonraí a stóráil ar dhlíthe, ar rialacháin agus ar nósanna imeachta na mBallstát a sholáthraíonn iad. Is iad seo a leanas na huastréimhsí, ar uastréimhsí iad nach bhféadfar a shárú, arna ríomh ó dháta iontrála na sonraí sa chomhad imscrúdaithe:

(a)

ní fhéadfar sonraí a bhaineann leis na comhaid imscrúduithe reatha a stóráil níos faide ná trí bliana gan aon oibríocht a sháraíonn an reachtaíocht chustaim agus an reachtaíocht talmhaíochta a bheith breathnaithe; ní mór sonraí a scriosadh sula mbeidh an teorainn ama sin caite má tá bliain amháin ann ó rinneadh an bhreathnóireacht dheireanach;

(b)

sonraí a bhaineann le fiosruithe riaracháin nó le himscrúduithe coiriúla inar suíodh gur sháraigh oibríocht an reachtaíocht chustaim agus an reachtaíocht talmhaíochta ach nár eascair cinneadh riaracháin, ionchúiseamh, ciontú, ordú chun fíneáil choiriúil a íoc ná pionós riaracháin astu, ní fhéadfar iad a stóráil ar feadh níos faide ná sé bliana;

(c)

sonraí a bhaineann le fiosruithe riaracháin nó le himscrúduithe coiriúla ar tháinig cinneadh riaracháin, nó ionchúiseamh nó ordú chun fíneáil choiriúil nó pionóis riaracháin a íoc astu, ní fhéadfar iad a stóráil ar feadh tréimhse is faide ná deich mbliana.

Ní bheidh na tréimhsí sin carnach.

2.   Ag gach céim de chomhad imscrúdaithe dá dtagraítear i mír 1(a), (b) agus (c), a luaithe nach mbeidh amhras a thuilleadh faoi dhuine ná faoi ghnó a bhfuil feidhm ag Airteagal 41b maidir leis faoi dhlíthe, faoi rialacháin agus faoi nósanna imeachta an Bhallstáit ar soláthróir é, scriosfar láithreach aon sonraí a bhaineann leis an duine nó leis an ngnó sin.

3.   Scriosfaidh an FIDE na sonraí go huathoibríoch a luaithe a bheidh an uastréimhse stórála sonraí dá bhforáiltear i mír 1 caite.’;

19)

cuirtear isteach an méid seo a leanas in ionad Theideal VI.

‘TEIDEAL VI

MAOINIÚ

Airteagal 42a

1.   Is é an rialachán seo an gníomh bunaidh ar a mbunaítear gníomhaíocht uile an Chomhphobail dá bhforáiltear anseo, lena n-áirítear:

(a)

gach costas a bhaineann le suiteáil agus le cothabháil an bhonneagair bhuain theicniúil lena gcuirtear na hacmhainní lóistíochtúla, uathoibrithe oifige agus TF chun oibríochtaí comhpháirteacha custaim a chomhordú, go háirithe oibríochtaí speisialta faireacháin dá bhforáiltear in Airteagal 7, ar fáil do na Ballstáit;

(b)

aisíoc chostais iompair, chostais cóiríochta agus chostais liúntais laethúil ionadaithe na mBallstát a ghlacfaidh páirt i misin an Chomhphobail dá bhforáiltear in Airteagal 20, oibríochtaí comhpháirteacha custaim arna n-eagrú ag an gCoimisiún nó i gcomhpháirt leis an gCoimisiún agus cúrsaí oiliúna, cruinnithe ad hoc agus cruinnithe ullmhúcháin le haghaidh imscrúduithe riaracháin nó le haghaidh gníomhaíochtaí oibríochtúla arna seoladh ag na Ballstáit, i gcás ina n-eagraíonn an Coimisiún iad nó i gcás ina n-eagraítear i gcomhpháirt leis an gCoimisiún iad.

I gcás ina n-úsáidfear an bonneagar buan teicniúil dá dtagraítear in (a) chun críocha an chomhair chustaim dá bhforáiltear le hAirteagal 29 agus le hAirteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, íocfaidh na Ballstáit costais iompair, costais chóiríochta agus liúntais laethúla ionadaithe na mBallstát;

(c)

caiteachas a bhaineann le bonneagar ríomhaireachta (crua-earraí), bogearraí agus naisc thiomnaithe líonra a fháil agus le staidéar, forbairt agus cothabháil a dhéanamh orthu agus caiteachas a bhaineann leis na seirbhísí gaolmhara táirgeachta tacaíochta agus oiliúna a fháil agus le staidéar, forbairt agus cothabháil a dhéanamh orthu, chun críche na gníomhaíochtaí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chur i gcrích, go háirithe chun an chalaois a chosc agus a chomhrac;

(d)

caiteachas a bhaineann le faisnéis a sholáthar agus caiteachas ar ghníomhartha gaolmhara a cheadaíonn rochtain ar fhaisnéis, ar shonraí agus ar fhoinsí sonraí chun críocha na gníomhaíochtaí dá bhforáiltear sa Rialachán seo a chur i gcrích, go háirithe an chalaois a chosc agus a chomhrac;

(e)

caiteachas a bhaineann le húsáid an CEC dá bhforáiltear in ionstraimí a glacadh faoi Airteagal 29 agus faoi Airteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus go háirithe sa Choinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise in ábhair chustaim a bunaíodh leis an nGníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 (19), a mhéid a fhoráiltear leis na hionstraimí sin go n-íocfar an caiteachas sin as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.

2.   Íocfar as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh freisin an caiteachas a bhaineann le comhpháirteanna Comhphobail an líonra chomhchoitinn cumarsáide a úsáidtear chun críocha mhír 1(c) a fháil agus an caiteachas a bhaineann le staidéar, le forbairt agus le cothabháil a dhéanamh orthu. Cuirfidh an Coimisiún na conarthaí riachtanacha i gcrích thar ceann an Chomhphobail le cineál oibríochtúil na gcomhpháirteanna sin a áirithiú.

3.   Gan dochar do na costais a bhaineann le hoibriú an CEC ná do na méideanna dá bhforáiltear mar chúiteamh de bhun Airteagal 40, tarscaoilfidh na Ballstáit agus an Coimisiún gach uile éileamh ar aisíoc caiteachais a bhaineann le soláthar faisnéise nó a bhaineann le soláthar doiciméad nó a bhaineann le himscrúdú riaracháin nó a bhaineann le haon ghníomhaíocht oibríochtúil eile a chur chun feidhme de bhun an Rialacháin seo agus a chuirtear i gcrích ar iarraidh ó Bhallstát nó ón gCoimisiún, seachas a mhéid a bhaineann leis na liúntais, más ann dóibh, a íocfar le saineolaithe.

20)

leasaítear Airteagal 43 mar a leanas:

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:

‘2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5a(1) go (4) agus ag Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE, ag féachaint d'fhorálacha Airteagal 8 de.’;

(b)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:

‘3.   Glacfar na bearta seo a leanas, a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha den Rialachán seo a leasú, inter alia trína fhorlíonadh, i gcomhréir leis an nós imeachta lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear i mír 2:

(a)

cinntí a dhéanamh maidir le hítimí a bheidh le háireamh sa CEC dá bhforáiltear in Airteagal 25;

(b)

oibríochtaí a chinneadh a bhaineann le cur i bhfeidhm na reachtaíochta talmhaíochta a bhfuil faisnéis ina leith le hiontráil sa CEC, dá bhforáiltear in Airteagal 23(4).’;

(c)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:

‘4.   Scrúdóidh an coiste gach ábhar a bhaineann leis an Rialachán seo a chur i bhfeidhm a fhéadfaidh cathaoirleach an choiste a tharraingt anuas, ar a thionscnamh féin nó ar iarraidh ó ionadaí Ballstáit, a bhaineann go háirithe leis na nithe seo a leanas:

oibriú ginearálta na socruithe do chúnamh frithpháirteach dá bhforáiltear sa Rialachán seo;

socruithe praiticiúla a ghlacadh chun an fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 15, Airteagal 16 agus Airteagal 17 a sheoladh ar aghaidh;

an fhaisnéis a seoladh chuig an gCoimisiún de bhun Airteagal 17 agus de bhun Airteagal 18 chun a fhionnadh an féidir rud ar bith a fhoghlaim aisti, chun cinneadh a ghlacadh faoi na bearta riachtanacha a bheidh de dhíth chun deireadh a chur le cleachtais ar suíodh gur sháraigh siad an reachtaíocht chustaim nó an reachtaíocht talmhaíochta agus, i gcás inarb iomchuí, chun leasuithe a mholadh ar fhorálacha Comhphobail atá ann nó chun a mholadh go ndréachtófaí forálacha breise;

oibríochtaí comhpháirteacha custaim a eagrú, go háirithe oibríochtaí speisialta faireacháin dá bhforáiltear in Airteagal 7 a ullmhú;

imscrúduithe a sheolfaidh na Ballstáit agus a chomhordóidh an Coimisiún agus misin Chomhphobail dá bhforáiltear in Airteagal 20 a ullmhú;

bearta a glacadh chun rúndacht faisnéise, go háirithe sonraí pearsanta, a mhalartófar faoin Rialachán seo, a chosaint, seachas an beart dá bhforáiltear i dTeideal V;

cur chun feidhme agus oibríocht chuí an CEC agus na bearta teicniúla agus na bearta oibríochtúla go léir a theastaíonn chun slándáil an chórais a áirithiú;

an gá atá le faisnéis a stóráil sa CEC;

na bearta a glacadh chun rúndacht na faisnéise a iontráladh sa CEC faoin Rialachán seo, go háirithe sonraí pearsanta, a chosaint, agus chun a áirithiú go gcomhlíonfar na hoibleagáidí atá ar na daoine atá freagrach as an bpróiseáil;

na bearta a glacadh de bhun Airteagal 38(2).’;

(d)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:

‘5.   Scrúdóidh an coiste na fadhbanna go léir a bhaineann le hoibriú an CEC agus a bheidh ag na húdaráis mhaoirseachta náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 37. Tionólfar an coiste ina fhoirmíocht ad hoc ar a laghad uair sa bhliain.’;

21)

in Airteagal 44 agus in Airteagal 45(2), cuirtear na téarmaí ‘i dTeideal V agus i dTeideal Va’ in ionad na dtéarmaí ‘i dTeideal V maidir leis an CEC’;

22)

cuirtear isteach an tAirteagal seo a leanas:

‘Airteagal 51a

Cuirfidh an Coimisiún, i gcomhar leis na Ballstáit, tuarascáil faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus faoi bhráid na Comhairle gach bliain maidir leis na bearta a glacadh i gcur chun feidhme an Rialacháin seo.’;

23)

leasaítear Airteagal 53 mar a leanas:

(a)

scriostar uimhriú mhír 1;

(b)

scriostar mír 2.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 9 Iúil 2008.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-P JOUYET


(1)  IO C 101, 4.5.2007, lch. 4.

(2)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 19 Feabhra 2008 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008.

(3)  IO L 82, 22.3.1997, lch. 1. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 807/2003 (IO L 122, 16.5.2003, lch. 36).

(4)  IO L 136, 31.5.1999, lch. 20.

(5)  IO C 316, 27.11.1995, lch. 34.

(6)  IO C 316, 27.11.1995, lch. 33.

(7)  IO C 139, 13.6.2003, lch. 1.

(8)  IO C 247, 15.10.2003, lch. 1.

(9)  IO C 362, 18.12.2001, lch. 1.

(10)  IO L 281, 28.11.1995, lch. 31. Treoir arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

(11)  IO L 201, 31.7.2002, lch. 37. Treoir arna leasú le Treoir 2006/24/CE (IO L 105, 13.4.2006, lch. 54).

(12)  OJ L 8, 12.1.2001, lch. 1.

(13)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh 2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).

(14)  IO C 364, 18.12.2000, lch. 1.

(15)  IO C 94, 28.4.2007, lch. 3.

(16)  Mar a fhoráiltear in Airteagal 22(2)(a) de Rialachán (CE) Uimh. 2073/2004 ón gComhairle an 16 Samhain 2004 maidir le comhar riaracháin i réimse na ndleachtanna máil (IO L 359, 4.12.2004, lch. 1.).

(17)  IO L 8, 12.1.2001, lch. 1.

(18)  IO L 309, 25.11.2005, lch. 9.

(19)  IO C 316, 27.11.1995, lch. 33.’;


13.8.2008   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/60


RIALACHÁN (CE) Uimh. 767/2008 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 9 Iúil 2008

maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 62(2)(b)(ii) agus Airteagal 66 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Ag tógáil ar chonclúidí na Comhairle an 20 Meán Fómhair 2001 agus ar chonclúidí na Comhairle Eorpaí in Laeken i mí na Nollag 2001, in Sevilla i Meitheamh 2002, in Thessaloniki i Meitheamh 2003 agus sa Bhruiséil i Márta 2004, tá bunú an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) ar cheann de phríomhthionscnaimh i mbeartais an Aontais Eorpaigh atá dírithe ar limistéar saoirse, slándála agus ceartais a chur ar bun.

(2)

Chuir Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle an 8 Meitheamh 2004 ag bunú an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) (2) an VIS ar bun mar chóras chun sonraí víosaí a mhalartú idir Bhallstáit.

(3)

Is gá anois cuspóir, feidhmiúlachtaí agus freagrachtaí an VIS a shainiú agus na coinníollacha agus na nósanna imeachta a bhunú chun sonraí víosaí idir Bhallstáit a mhalartú d'fhonn scrúdú na n-iarratas ar víosaí agus ar chinntí gaolmhara a éascú, agus na treoshuímh d'fhorbairt an VIS a ghlac an Chomhairle an 19 Feabhra 2004 á gcur san áireamh, agus is gá sainordú a thabhairt don Choimisiún chun an VIS a chur ar bun.

(4)

Ar feadh idirthréimhse, ba cheart go mbeadh an Coimisiún freagrach as bainistiú oibríochtúil an VIS Láir, na gComhéadan Náisiúnta agus gnéithe áirithe den bhonneagar cumarsáide idir an VIS Láir agus na Comhéadain Náisiúnta.

San fhadtéarma, agus tar éis measúnú iarmharta a bheith déanta ina mbeidh anailís shubstaintiúil ar na roghanna atá ann ó thaobh airgeadais, ó thaobh oibríochta agus ó thaobh eagrúcháin agus tar éis tograí reachtacha ón gCoimisiún a fháil, ba cheart Údarás Bainistíochta buan a bhunú a bheadh freagrach as na tascanna sin. Níor chóir go mairfeadh an idirthréimhse níos mó ná cúig bliana ón dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm.

(5)

Ba cheart go mbeadh sé de chuspóir ag an VIS feabhas a chur ar chur chun feidhme an chomhbheartais víosaí, ar an gcomhar consalach agus ar an gcomhchomhairle idir na húdaráis víosaí láir trí éascú a dhéanamh ar mhalartú sonraí idir Bhallstáit maidir leis na hiarratais agus na cinntí lena mbaineann, d’fhonn an nós imeachta um iarratas a dhéanamh ar víosa a éascú, chun ‘siopadóireacht víosaí’ a chosc, chun an comhrac i gcoinne na calaoise a éascú agus chun seiceálacha ag láithreacha trasnaithe teorann agus laistigh de chríoch na mBallstát a éascú. Ba cheart go gcabhródh an VIS freisin aon duine nach gcomhlíonann na coinníollacha iontrála, na coinníollacha fanachta ná na coinníollacha cónaithe i gcríoch na mBallstát, nó nach gcomhlíonann a thuilleadh iad, a aithint, agus ba cheart go n-éascódh sé cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 343/2003 ón gComhairle an 18 Feabhra 2003 lena mbunaítear na critéir agus an mheicníocht chun a chinneadh cén Ballstát atá freagrach as an scrúdú ar iarratas ar thearmann arna thaisceadh ag náisiúnach tríú tír i gceann de na Ballstáit (3), agus ba cheart go gcuideodh sé chun bagairtí ar shlándáil inmheánach aon Bhallstáit a chosc.

(6)

Tá an Rialachán seo bunaithe ar acquis an chomhbheartais víosaí. Ba cheart na sonraí atá le próiseáil ag an VIS a chinneadh ar bhonn na sonraí a thugtar leis an bhfoirm choiteann d'iarratais ar víosaí mar a tugadh isteach í le Cinneadh 2002/354/CE ón gComhairle an 25 Aibreán 2002 maidir le hoiriúnú Chuid III de na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha agus maidir le hIarscríbhinn 16 a ghabhann leis na Teagaisc sin a chruthú (4) mar aon leis an bhfaisnéis maidir leis an ngreamán víosa dá bhforáiltear i Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle an 29 Bealtaine 1995 ag leagan síos formáid chomhionann do víosaí (5).

(7)

Ba cheart go mbeadh ceangal ag an VIS le córais náisiúnta na mBallstát d'fhonn é a chur ar chumas údaráis inniúla na mBallstát próiseáil a dhéanamh ar shonraí maidir le hiarratais ar víosaí agus maidir leis na víosaí a eisíodh, a diúltaíodh, a neamhníodh, a cúlghaireadh nó a fadaíodh.

(8)

Ba cheart go gcuirfeadh na coinníollacha agus na nósanna imeachta d’iontráil, do leasú, do scriosadh agus do sheiceáil na sonraí sa VIS na nósanna imeachta a leagtar síos sna Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalachta (6) (na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha) san áireamh.

(9)

Ba cheart lánpháirtiú sa VIS a dhéanamh ar fheidhmiúlachtaí teicniúla an líonra chun dul i gcomhairle leis an údaráis víosaí láir mar a leagtar síos in Airteagal 17(2) den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile (7) (Coinbhinsiún Schengen) a chur cun feidhme.

(10)

Is gá sonraí bithmhéadracha a phróiseáil sa VIS chun a áirithiú go ndéanfar iarratasóirí ar víosaí a fhíorú agus a aithint go hiontaofa.

(11)

Is gá údaráis inniúla sin na mBallstát a shainmhíniú a mbeidh cead ag a bhfoirne cuí-údaraithe sonraí a iontráil, a leasú, a scriosadh nó a cheadú chun críocha sainiúla an VIS i gcomhréir leis an Rialachán seo a mhéid is gá chun a dtascanna a fheidhmiú.

(12)

Ba cheart go mbeadh aon phróiseáil a dhéanfaí ar shonraí VIS comhréireach leis na cuspóirí a bheidh le baint amach agus ba cheart go mbeadh sí riachtanach chun tascanna na n-údarás inniúil a fheidhmiú. Agus an VIS á úsáid acu, ba cheart go ndéanfadh na húdaráis inniúla deimhin de go n-urramófar dínit dhaonna agus ionracas na ndaoine a mbeadh a sonraí á n-iarraidh agus níor chóir go ndéanfadh siad idirdhealú in aghaidh daoine bunaithe ar ghnéas, ar bhunadh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar chlaonadh gnéis.

(13)

Ba cheart go gcomhlánfadh ionstraim dhlíthiúil ar leithligh an Rialachán seo, ionstraim a ghlacfaí faoi Theideal VI den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le rochtain chun an VIS a cheadú a bheith ag údaráis atá freagach as an tslándáil inmheánach.

(14)

Níor chóir na sonraí pearsanta a stórálfar ar an VIS a choimeád níos faide ná mar is gá ar mhaithe le cuspóirí an VIS. Is cuí na sonraí a choimeád ar feadh uastréimhse cúig bliana d'fhonn a bheith ábalta na sonraí ar iarratais roimhe sin a chur san áireamh do mheasúnú na n-iarratas ar víosaí, meon macánta na n-iarratasóirí san áireamh, agus chun doiciméadacht a chur le chéile mar gheall ar inimircigh neamhdleathacha a bhféadfadh iarratas ar víosa a bheith curtha isteach acu tráth. Níor leor tréimhse ní ba ghiorra ná sin chun na gcríoch sin. Ba cheart na sonraí a scriosadh tar éis tréimhse cúig bliana, mura mbeidh forais ann chun iad a scriosadh níos túisce.

(15)

Ba cheart rialacha beachta a leagan síos maidir leis na freagrachtaí chun an VIS a bhunú agus a oibriú mar aon le freagrachtaí na mBallstát as na córais náisiúnta agus rochtain na n-údarás náisiúnta ar na sonraí.

(16)

Ba cheart rialacha a leagan síos maidir le dliteanas na mBallstát i ndáil le damáiste a eascróidh as aon sárú ar an Rialachán seo. Rialaítear leis an dara mír d’Airteagal 288 den Chonradh dliteanas an Choimisiúin maidir le haon damáiste den sórt sin.

(17)

Tá feidhm ag Treoir 95/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Deireadh Fómhair 1995 maidir le daoine aonair a chosaint i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (8) maidir le próiseáil sonraí pearsanta ag na Ballstáit i gcur i bhfeidhm an Rialacháin seo. Ba cheart pointí áirithe a shoiléiriú, áfach, maidir leis an bhfreagracht as na sonraí a phróiseáil, cearta na ndaoine is ábhar do na sonraí a chosaint agus maoirseacht ar chosaint sonraí.

(18)

Baineann Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint sa phróiseáil a dhéanann institiúidí agus comhlachtaí an Chomhphobail ar shonraí pearsanta agus ar shaorghluaiseacht sonraí den sórt sin (9) le gníomhaíochtaí institiúidí nó comhlachtaí an Chomhphobail agus a dtascanna á fheidhmiú acu i bhfreagracht bhainistiú oibríochtúil an VIS. Ba cheart pointí áirithe a shoiléiriú, áfach, maidir leis an bhfreagracht as próiseáil na sonraí agus maoirseacht ar chosaint sonraí.

(19)

Ba cheart go ndéanfadh na húdaráis maoirseachta náisiúnta a bunaíodh i gcomhréir le hAirteagal 28 de Threoir 95/46/CE, monatóireacht ar dhlíthiúlacht phróiseáil na mBallstát ar shonraí pearsanta, agus ba cheart go ndéanfadh an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí, a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001, monatóireacht ar ghníomhaíochtaí institiúidí an Chomhphobail agus ar ghníomhaíochtaí chomhlachtaí an Chomhphobail maidir le próiseáil sonraí pearsanta, agus tascanna teoranta institiúidí agus chomhlachtaí na gComhphobal maidir leis na sonraí féin á gcur san áireamh.

(20)

Ba cheart go mbeadh comhoibriú gníomhach idir an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí agus na húdaráis maoirseachta náisiúnta.

(21)

Is gá go ndéanfaí meastóireacht go tráthrialta chun go mbeadh monatóireacht éifeachtúil ar chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.

(22)

Ba cheart do na Ballstáit rialacha a leagan síos maidir leis na pionóis a bhaineann le sáruithe fhorálacha an Rialacháin seo agus ba cheart dóibh a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad.

(23)

Ba cheart na bearta is gá do chur chun feidhme an Rialacháin seo a ghlacadh i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 lena leagtar síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna mbronnadh ar an gCoimisiún (10).

(24)

Urramaítear na cearta bunúsacha leis an Rialachán seo mar aon leis na prionsabail a aithnítear go háirithe sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

(25)

Ós rud é nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon Córas Faisnéise Víosaí comhchoiteann a bhunú agus oibleagáidí, coinníollacha agus nósanna imeachta comhchoiteanna a chruthú chun sonraí a mhalartú idir Bhallstáit a bhaint amach go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, de bharr fhairsinge agus iarmharta an ghnímh, a fhéadfar é a bhaint amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. De réir phrionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí sin a bhaint amach.

(26)

I gcomhréir le hAirteagal 1 agus le hAirteagal 2 den Phrótacal maidir le seasamh na Danmhairge, atá i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, níl an Danmhairg rannpháirteach i nglacadh an Rialacháin seo agus, dá réir sin, ní bheidh sé ina cheangal ar an Danmhairg ná ní bheidh sí faoi réir a chur i bhfeidhm. Ós rud é go gcuireann an Rialachán seo le acquis Schengen faoi fhorálacha Theideal IV de Chuid a Trí den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, ba cheart don Danmhairg, i gcomhréir le hAirteagal 5 den Phrótacal sin, a chinneadh laistigh de thréimhse sé mhí tar éis an dáta a nglacfar an Rialachán seo cibé an gcuirfear chun feidhme ina dlí náisiúnta é nó nach gcuirfear.

(27)

Maidir leis an Íoslainn agus an Iorua, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a tugadh i gcrích idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an mbaint atá ag an dá Stát sin le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (11) a thagann faoin ábhar dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE ón gComhairle (12) maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe sin.

(28)

Ba cheart go socrófaí go dtabharfaí cead d’ionadaithe ón Íoslainn agus ón Iorua baint a bheith acu le hobair na gcoistí a thugann cúnamh don Choimisiún maidir le feidhmiú a chumhachtaí cur chun feidhme. Meabhraíodh socrú den sórt sin sa Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le coistí a thugann cúnamh don Choimisiún Eorpach i bhfeidhmiú a chumhachtaí feidhmiúcháin (13), atá i gceangal leis an gComhaontú dá dtagraítear in Aithris 27.

(29)

Is forbairt é an Rialachán seo ar fhorálacha acquis Schengen nach nglacann an Ríocht Aontaithe páirt iontu, i gcomhréir le Cinneadh 2000/365/CE ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 maidir leis an iarraidh ó Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann páirt a ghlacadh i roinnt forálacha de acquis Schengen (14), agus Cinneadh 2004/926/CE ón gComhairle an 22 Nollaig 2004 ar chur i bhfeidhm codanna de acquis Schengen ag Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (15) a glacadh ina dhiaidh sin. Dá bhrí sin, níl an Ríocht Aontaithe rannpháirteach ina ghlacadh ná ní bheidh sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm.

(30)

Is forbairt é an Rialachán seo ar fhorálacha acquis Schengen nach nglacann Éire páirt iontu, i gcomhréir le Cinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 maidir leis an iarraidh ó Éirinn páirt a ghlacadh i roinnt forálacha de acquis Schengen (16). Dá réir sin, níl Éire rannpháirteach ina ghlacadh ná ní bheidh sí faoi cheangal aige ná faoi réir a chur i bhfeidhm.

(31)

Maidir leis an Eilvéis, is ionann an Rialachán seo agus forbairt ar fhorálacha acquis Schengen de réir bhrí an Chomhaontaithe a síníodh idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen a thagann faoin ábhar dá dtagraítear in Airteagal 1, pointe B, de Chinneadh 1999/437/CE arna léamh i gcomhar le hAirteagal 4(1) de Chinneadh 2004/860/CE ón gComhairle (17).

(32)

Ba cheart go socrófaí go dtabharfaí cead d’ionadaithe ón Eilvéis baint a bheith acu le hobair na gcoistí a chuidíonn leis an gCoimisiún maidir le feidhmiú a chumhachtaí cur chun feidhme. Meabhraíodh socrú den chineál sin sa Mhalartú Litreacha idir an Comhphobal agus an Eilvéis, atá i gceangal leis an gComhaontú dá dtagraítear in Aithris 31.

(33)

Gníomh atá sa Rialachán seo lena gcuirtear le acquis Schengen nó a bhfuil baint ar shlí eile aige leis de réir bhrí Airteagal 3(2) d'Ionstraim Aontachais 2003 agus de réir bhrí Airteagal 4(2) d'Ionstraim Aontachais 2005,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

CAIBIDIL I

FORÁLACHA GINEARÁLTA

Airteagal 1

Ábhar agus raon feidhme

Sainmhínítear leis an Rialachán seo feidhm, feidhmiúlachtaí agus freagrachtaí an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) a bunaíodh le hAirteagal 1 de Chinneadh 2004/512/CE. Leagann sé amach na coinníollacha agus na nósanna imeachta maidir le sonraí a mhalartú idir Bhallstáit i ndáil le hiarratais ar víosaí gearrfhanachta agus ar na cinntí a rinneadh leis sin, lena n-áirítear an cinneadh an víosa a neamhniú, a chúlghairm nó a fhadú, d'fhonn imscrúdú ar iarratais den sórt sin agus na cinntí a bhaineann leo a éascú.

Airteagal 2

Cuspóir

Is é an cuspóir a bheidh ag an VIS feabhas a chur ar fheidhmiú an chomhbheartais víosaí, ar an gcomhar consalachta agus ar chomhairliúchán idir údaráis víosaí láir trí mhalartú sonraí idir Bhallstáit maidir leis na hiarratais agus na cinntí lena mbaineann a éascú, d'fhonn na nithe seo a leanas a dhéanamh:

(a)

an nós imeachta um iarratais a dhéanamh ar víosaí a éascú;

(b)

seachaint na gcritéar lena gcinntear an Ballstát freagrach as imscrúdú a dhéanamh ar an iarratas a chosc;

(c)

an comhrac i gcoinne na calaoise a éascú;

(d)

seiceálacha ag láithreacha trasnaithe na dteorainneacha seachtracha agus laistigh de chríoch na mBallstát a éascú;

(e)

cuidiú le haon duine a aithint a bhféadfadh sé nach mbeadh na coinníollacha iontrála, na coinníollacha fanachta ná na coinníollacha cónaithe i gcríoch na mBallstát á gcomhlíonadh aige nó a bhféadfadh sé nach mbeadh na coinníollacha sin á gcomhlíonadh a thuilleadh aige;

(f)

cur i bhfeidhm Rialachán (CE) Uimh. 343/2003 a éascú;

(g)

cuidiú le bagairtí ar shlándáil inmheánach aon Bhallstáit a chosc.

Airteagal 3

Fáil ar shonraí chun cionta sceimhlitheoireachta agus cionta tromchúiseacha eile coiriúla a chosc, a bhrath agus a imscrúdú

1.   Féadfaidh údaráis ainmnithe na mBallstát rochtain a bheith acu ar shonraí a choimeádtar sa VIS dá dtagraítear in Airteagail 9 go 14 i gcás faoi leith agus tar éis iarraidh réasúnaithe a bheith déanta i scríbhinn nó go leictreonach más rud é go mbíonn cúis réasúnta ann a cheapadh go gcuirfeadh ceadú sonraí VIS go mór le cionta sceimhlitheoireachta nó cionta tromchúiseacha eile coiriúla a chosc, a bhrath nó a imscrúdú. Féadfaidh rochtain a bheith ag Europol ar an VIS laistigh de theorainneacha a shainordaithe agus nuair a bheidh gá leis chun a thascanna a fheidhmiú.

2.   Déanfar an ceadú dá dtagraítear i mír 1 trí láthair rochtana lárnach nó láithreacha rochtana lárnacha a bheidh freagrach as dianchomhlíonadh na gcoinníollacha rochtana agus na nósanna imeachta arna mbunú le Cinneadh 2008/.../CGB ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le rochtain chun a cheadaithe ar an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) ag údaráis ainmnithe na mBallstát agus ag Europol chun críocha cionta sceimhlitheoireachta agus cionta tromchúiseacha coiriúla eile a chosc, a bhrath agus a imscrúdú (18). Féadfaidh na Ballstáit níos mó ná aon láthair rochtana lárnach amháin a ainmniú ag brath ar a struchtúr eagraíochtúil agus riaracháin chun a gceanglais bhunreachtúla nó dhlíthiúla a chomhall. I gcás eisceachtúil práinne, féadfaidh an láthair rochtana lárnach nó na láithreacha rochtana lárnacha iarrataí a fháil i scríbhinn, go leictreonach nó ó bhéal agus gan a fhíorú ach ex-post gur comhlíonadh na coinníollacha rochtana uile, lena n-áirítear go raibh cás eisceachtúil práinne ann. Tarlóidh an fíorú ex-post gan mhoill mhíchuí tar éis an iarraidh a phróiseáil.

3.   Ní aistreofar sonraí a gheofar ón VIS de bhun an Chinnidh dá dtagraítear i mír 2 ná ní chuirfear ar fáil iad do thríú tír ná d'eagraíocht idirnáisiúnta. Féadfar, áfach, i gcás eisceachtúil práinne na sonraí sin a aistriú nó a chur ar fáil do thríú tír nó d'eagraíocht idirnáisiúnta chun cionta sceimhlitheoireachta agus cionta tromchúiseacha coiriúla eile a chosc, a bhrath agus a imscrúdú, agus chun na críche sin amháin, faoi na coinníollacha a leagtar amach sa Chinneadh sin. I gcomhréir leis an dlí náisiúnta, déanfaidh na Ballstáit a áirithiú go gcoimeádfar taifid d'aistrithe den chineál sin agus go gcuirfear ar fáil do na húdaráis náisiúnta cosanta sonraí iad arna iarraidh sin dóibh. Beidh aistriú na sonraí ag an mBallstát a d’iontráil na sonraí sa VIS faoi réir dhlí náisiúnta an Bhallstáit sin.

4.   Ní dochar an Rialachán seo d’aon oibleagáidí faoin dlí náisiúnta is infheidhme chun faisnéis maidir le gníomhaíocht choiriúil ar bith a bhraithfidh na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 6, agus a ndualgais á gcomhlíonadh acu, a chur in iúl do na húdaráis fhreagracha chun críocha na cionta coiriúla lena mbaineann a chosc, a bhrath agus a ionchúiseamh.

Airteagal 4

Sainmhínithe

Chun críocha an Rialacháin seo, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

1)

ciallaíonn ‘víosa’:

(a)

‘víosa gearrfhanachta’ mar a shainmhínítear in Airteagal 11(1)(a) de Choinbhinsiún Schengen é;

(b)

‘víosa idirthurais’ mar a shainmhínítear in Airteagal (11)(1)(b) de Choinbhinsiún Schengen é;

(c)

‘víosa idirthurais aerfoirt’ mar a shainmhínítear i gcuid I, pointe 2.1.1, de na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha é;

(d)

‘víosa a mbeidh bailíocht chríochúil theoranta aige’ mar a shainmhínítear in Airteagal 11(2), in Airteagal 14 agus in Airteagal 16 de Choinbhinsiún Schengen é;

(e)

‘víosa náisiúnta fadfhanachta atá bailí i gcomhthráth mar víosa gearrfhanachta’ mar a shainmhínítear in Airteagal 18 de Choinbhinsiún Schengen é;

2)

ciallaíonn ‘greamán víosa’ an fhormáid aonghnéitheach do víosaí mar a shainmhínítear le Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 í;

3)

ciallaíonn ‘údaráis víosaí’ na húdaráis sin i ngach Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratais ar víosaí agus as cinntí a dhéanamh ina dtaobh nó atá freagrach as cinntí víosaí a neamhniú, a chúlghairm nó a fhadú, lena n-áirítear na húdaráis víosaí láir agus na húdaráis atá freagrach as víosaí a eisiúint ag an teorainn i gcomhréir le Rialachán (CE) 415/2003 ón gComhairle an 27 Feabhra 2003 maidir le víosaí a éisiúint ag an teorainn, lena n-áirítear víosaí den sórt sin a éisiúint chuig mairnéalaigh atá faoi bhealach (19);

4)

ciallaíonn ‘foirm iarratais’ an fhoirm aonghnéitheach iarratais i gcomhair víosaí atá in Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha;

5)

ciallaíonn ‘iarratasóir’ aon duine atá faoi réir an cheanglais víosa de bhun Rialachán (CE) 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a gcaithfidh a náisiúnaithe víosaí a bheith acu agus iad ag dul thar theorainneacha agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaithe díolmhaithe ón gceanglas sin (20), agus a mbeidh iarratas ar víosa taiscthe aige nó aici;

6)

ciallaíonn ‘comhaltaí de ghrúpa’ iarratasóirí a mbíonn iallach orthu ar chúiseanna dlíthiúla dul isteach le chéile i gcríoch na mBallstát agus críoch na mBallstát a fhágáil le chéile;

7)

ciallaíonn ‘doiciméad taistil’ pas nó a chomhionann de dhoiciméad, a thugann teideal don sealbhóir dul trasna teorainneacha seachtracha agus ar féidir víosa a ghreamú dó;

8)

ciallaíonn ‘an Ballstát atá freagrach’ an Ballstát a d'iontráil na sonraí sa VIS;

9)

ciallaíonn ‘fíorú’ an próiseas ina ndéanfar comparáid idir thacair sonraí chun bailíocht céannachta a maíodh a shuíomh (seiceáil sonra ar shonra);

10)

ciallaíonn ‘aithint’ an próiseas ina gcinnfear céannacht duine trí chuardach ar bhunachar sonraí i gcomparáid le hiliomad tacar sonraí (seiceáil sonra ar shonraí);

11)

ciallaíonn ‘sonraí alfa-uimhriúla’ sonraí a léirítear le litreacha, le digití, le saincharachtair, le comharthaí spáis agus le comharthaí poncaíochta.

Airteagal 5

Catagóirí sonraí

1.   Is iad na catagóirí sonraí seo a leanas amháin a thaifeadfar sa VIS:

(a)

sonraí alfa-uimhriúla maidir leis an iarratasóir agus maidir leis na víosaí a iarradh, a eisíodh, a diúltaíodh, a neamhníodh, a cúlghaireadh nó a fadaíodh dá dtagraítear in Airteagal 9(1) go (4) agus in Airteagail 10 go 14;

(b)

grianghraif dá dtagraítear in Airteagal 9(5);

(c)

sonraí méarloirg dá dtagraítear in Airteagal 9(6);

(d)

naisc le hiarratais eile dá dtagraítear in Airteagal 8(3) agus (4).

2.   Gan dochar do thaifead na n-oibríochtaí próiseála sonraí de bhun Airteagal 34, ní thaifeadfar sa VIS na teachtaireachtaí a tharchuirfear le bonneagar an VIS, dá dtagraítear in Airteagal 16, Airteagal 24(2) agus Airteagal 25(2).

Airteagal 6

Rochtain chun sonraí a iontráil, a leasú, a scriosadh, nó a cheadú

1.   Is ag foireann chuí-údaraithe na n-údarás víosaí amháin a bheidh rochtain ar an VIS chun na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 5(1) a iontráil, a leasú nó a scriosadh de réir an Rialacháin seo.

2.   Is ag foireann chuí-údaraithe údarás gach Ballstáit atá inniúil chun na gcríoch a leagtar síos in Airteagail 15 go 22, agus acusan amháin, a bheidh rochtain ar an VIS chun na sonraí a cheadú, agus é teoranta chun a mhéid a bheidh na sonraí de dhíth chun a dtascanna a fheidhmiú de réir na gcríoch sin, agus i gcomhréir leis na cuspóirí a bheidh le baint amach.

3.   Ainmneoidh gach Ballstát na húdaráis inniúla a mbeidh rochtain ag a bhfoireann chuí-údaraithe ar shonraí sa VIS d'fhonn iad a iontráil, a leasú, a scriosadh nó a cheadú. Cuirfidh gach Ballstát liosta de na húdaráis sin in iúl don Choimisiún gan mhoill, lena n-áirítear iad siúd dá dtagraítear in Airteagal 41(4) agus aon leasuithe ar an liosta. Sonrófar sa liosta sin an chríoch a bhféadfaidh gach údarás sonraí sa VIS a phróiseáil chuici.

Laistigh de 3 mhí tar éis don VIS a bheith i mbun oibríochta i gcomhréir le hAirteagal 48(1), foilseoidh an Coimisiún liosta comhdhlúite in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. I gcás ina ndéanfar leasuithe air, foilseoidh an Coimisiún liosta comhdhlúite nuashonraithe uair sa bhliain.

Airteagal 7

Prionsabail Ghinearálta

1.   Áiritheoidh gach údarás inniúil a bheidh údaraithe chun rochtain a bheith aige ar an VIS de réir an Rialacháin seo go mbeidh úsáid an VIS riachtanach, cuí agus i gcomhréir le feidhmiú thascanna na n-údarás inniúil.

2.   Áiritheoidh gach údarás inniúil nach ndéanfar idirdhealú, agus an VIS a úsáid aige, i gcoinne iarratasóirí agus sealbhóirí víosa bunaithe ar ghnéas, ar bhunadh ciníoch nó eitneach, ar reiligiún nó ar chreideamh, ar mhíchumas, ar aois nó ar ghnéaschlaonadh agus go lánurramófar dínit an duine agus ionracas an iarratasóra nó an tsealbhóra víosa.

CAIBIDIL II

IONTRÁIL AGUS ÚSÁID SONRAÍ AG NA hÚDARÁIS VÍOSAÍ

Airteagal 8

Nósanna imeachta chun sonraí a iontráil ar an iarratas

1.   Ar iarratas a fháil, déanfaidh an t-údarás víosaí an comhad iarratais a chruthú gan mhoill, trí na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9 a iontráil sa VIS, a mhéid a cheanglaítear ar an iarratasóir na sonraí sin a sholáthar.

2.   Agus an comhad iarratais á chruthú, seiceálfaidh an t-údarás víosaí sa VIS, i gcomhréir le hAirteagal 15, ar chláraigh aon cheann de na Ballstáit iarratas roimhe sin ón iarratasóir céanna sa VIS.

3.   Más rud é gur cláraíodh iarratas roimhe sin, déanfaidh an t-údarás víosaí gach comhad iarratais nua i leith an iarratasóra sin a nascadh leis an gcéad cheann.

4.   Más ag taisteal i ngrúpa nó lena chéile/céile agus/nó lena leanaí a bheidh an t-iarratasóir, cruthóidh an t-údarás comhad iarratais do gach iarratasóir agus nascfar comhaid iarratais na ndaoine atá ag taisteal le chéile.

5.   I gcás nach gcaithfear sonraí ar leithligh a sholáthar ar chúiseanna dlíthiúla nó nach féidir iad a sholáthar go fíorasach, cuirfear ‘níl bainteach’ sa réimse sainiúil sonraí nó sna réimsí sainiúla sonraí. I gcás méarlorg, ceadóidh an córas idirdhealú a dhéanamh, chun críocha Airteagal 17, idir na cásanna nach gá méarloirg a sholáthar ar chúiseanna dlíthiúla agus na cásanna nach féidir iad a sholáthar go fíorasach; rachaidh an fheidhmiúlacht seo in éag tar éis ceithre bliana mura ndaingneofar é le cinneadh ón gCoimisiún ar bhonn na meastóireachta dá dtagraítear in Airteagal 50(4).

Airteagal 9

Sonraí a bheidh le hiontráil agus an t-iarratas á thaisceadh

Déanfaidh an t-údarás víosaí na sonraí seo a leanas a iontráil sa chomhad iarratais:

1)

uimhir an iarratais;

2)

faisnéis maidir le stádas, ag cur in iúl gur iarradh víosa;

3)

an t-údarás a ndearnadh an t-iarratas a thaisceadh leis, lena n-áirítear a shuíomh, agus cé acu ar taisceadh an t-iarratas leis an údarás sin agus ionadú á dhéanamh aige ar Bhallstát eile.

4)

na sonraí seo a leanas a thógfar ón bhfoirm iarratais:

(a)

sloinne, sloinne tráth a bhreithe nó a breithe (sloinne nó sloinnte roimhe sin); céadainm (céadainmneacha); gnéas; dáta breithe, láthair bhreithe agus tír bhreithe;

(b)

náisiúntacht faoi láthair agus náisiúntacht ag tráth a bhreithe nó a breithe;

(c)

cineál agus uimhir an doiciméid taistil, an t-údarás a d'eisigh é agus dáta a eisithe agus a éaga;

(d)

láthair agus dáta an iarratais;

(e)

an cineál víosa a iarradh;

(f)

sonraí an duine a d’eisigh cuireadh agus/nó a bheidh dlite costais chothaithe an iarratasóra a íoc le linn na tréimhse cónaithe, arb iad:

(i)

i gcás duine nádúrtha, sloinne agus céadainm agus seoladh an duine;

(ii)

i gcás cuideachta nó eagraíochta eile, ainm agus seoladh na cuideachta nó na heagraíochta eile, sloinne agus céadainm an duine teagmhála sa chuideachta nó san eagraíocht sin;

(g)

príomhcheann scríbe agus fad na tréimhse fanachta a bheidh beartaithe;

(h)

cuspóir an taistil;

(i)

an dáta teachta agus an dáta imeachta a bheidh beartaithe;

(j)

an teorainn chéadiontrála nó an bealach idirthurais a bheidh beartaithe;

(k)

áit chónaithe;

(l)

slí bheatha agus fostóir faoi láthair; i gcomhair mac léinn: ainm na scoile;

(m)

i gcás mionaoiseach, sloinne agus céadainm nó céadainmneacha athair nó máthair an iarratasóra.

5)

grianghraf den iarratasóir, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1683/95;

6)

méarloirg an iarratasóra, i gcomhréir le forálacha iomchuí na dTeagasc Coiteann Consalach.

Airteagal 10

Sonraí breise i gcás víosa a eisíodh

1.   I gcás inar cinneadh víosa a eisiúint, cuirfidh an t-údarás víosaí a d'eisigh an víosa na sonraí seo a leanas sa chomhad iarratais:

(a)

faisnéis maidir le stádas, ag cur in iúl gur eisíodh víosa;

(b)

an t-údarás a d'eisigh an víosa, lena n-áirítear a shuíomh agus cibé ar eisighan t-údarás sin an víosa thar ceann Ballstáit eile;

(c)

láthair agus dáta an chinnidh chun an víosa a eisiúint;

(d)

an cineál víosa;

(e)

uimhir an ghreamáin víosa;

(f)

an chríoch ina bhfuil cead ag sealbhóir an víosa taisteal a dhéanamh, i gcomhréir le forálacha iomchuí na dTeagasc Coiteann Consalach;

(g)

dáta theacht i bhfeidhm agus dáta éaga thréimhse bailíochta an víosa;

(h)

an líon iontrálacha a údaraíonn an víosa sa chríoch sin a bhfuil sé bailí ina leith;

(i)

fad na tréimhse fanachta a údaraíonn an víosa;

(j)

más infheidhme, an fhaisnéis ag cur in iúl gur eisíodh an víosa ar bhileog ar leith i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 333/2002 ón gComhairle an 18 Feabhra 2002 maidir le formáid aonghnéitheach d’fhoirmeacha chun víosa a ghreamú arna eisiúint ag na Ballstáit chuig daoine a bhíonn i seilbh doiciméad taistil nach n-aithníonn an Ballstát atá ag tarraingt suas na foirme (21).

2.   Má dhéanann iarratasóir iarratas a chúlghairm, nó mura leanfaidh sé d'iarratas a dhéanamh sula ndéanfar cinneadh víosa a eisiúint, cuirfidh an t-údarás lenar taisceadh an t-iarratas in iúl go bhfuil deireadh tagtha leis an iarratas ar na cúiseanna sin agus an dáta ar tháinig deireadh leis an iarratas.

Airteagal 11

Sonraí breise i gcás ina scoirfear d'iarratas a scrúdú

I gcásanna ina mbeidh ar an údarás víosaí, a mbeidh ionadú á dhéanamh aige ar Bhallstát eile, scor d'iarratas a scrúdú, cuirfidh sé na sonraí seo a leanas sa chomhad iarratais:

1)

faisnéis maidir le stádas, ag cur in iúl gur scoireadh den iarratas a scrúdú;

2)

an t-údarás a scoir den iarratas a scrúdú, lena n-áirítear a shuíomh;

3)

láthair agus dáta an chinnidh chun scor den iarratas a scrúdú;

4)

an Ballstát a bheidh inniúil leis an iarratas a scrúdú.

Airteagal 12

Sonraí breise i gcás víosa a diúltaíodh

1.   I gcás ina gcinntear víosa a dhiúltú, cuirfidh an t-údarás víosaí a dhiúltaigh an víosa na sonraí seo a leanas sa chomhad iarratais:

(a)

faisnéis maidir le stádas, ag cur in iúl gur diúltaíodh an víosa;

(b)

an t-údarás a dhiúltaigh an víosa, lena n-áirítear a shuíomh;

(c)

láthair agus dáta an chinnidh an víosa a dhiúltú.

2.   Cuirfear in iúl sa chomhad iarratais an foras nó na forais ar diúltaíodh an víosa, ar ceann amháin nó níos mó díobh seo a leanas a bheidh ann. Maidir leis an iarratasóir:

(a)

níl doiciméad taistil nó doiciméid taistil bailí aige nó aici;

(b)

tá doiciméad taistil bréige nó góchumtha nó brionnaithe aige nó aici;

(c)

ní thugann sé nó sí údar maith le cuspóir nó le coinníollacha na tréimhse fanachta, agus meastar é seo go háirithe mar riosca suntasach maidir le hinimirce neamhdhleathach de bhun Chuid V de na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha;

(d)

d’fhan sé nó sí i gcríoch na mBallstát ar feadh trí mhí i rith tréimhse sé mhí cheana féin;

(e)

níl acmhainn leordhóthanach cothabhála aige nó aici don tréimhse agus don chineál fanachta, nó níl acmhainn leordhóthanach aige nó aici le filleadh ar an tír bhunaidh nó ar an tír idirthurais;

(f)

is duine é nó í ar eisíodh foláireamh ina leith chun an iontráil a dhiúltú dó nó di i gCóras Faisnéise Schengen (SIS) agus/nó sa chlár náisiúnta;

(g)

meastar an t-iarratasóir a bheith ina bhagairt nó ina bagairt ar bheartas poiblí, ar shlándáil inmheánach nó ar chaidreamh idirnáisiúnta aon cheann de na Ballstáit, nó ar shláinte an phobail, mar a shainmhínítear in Airteagal 2, pointe 19 de Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen) (22).

Airteagal 13

Sonraí breise a bheidh le cur isteach i gcás víosa a cuireadh ar neamhní nó a cúlghaireadh nó a bhfuil tréimhse bailíochta giorraithe aige

1.   I gcás ina ndéantar cinneadh víosa a chur ar neamhní nó a chúlghairm, nó a thréimhse bailíochta a ghiorrú, cuirfidh an t-údarás víosaí a rinne an cinneadh sin na sonraí seo a leanas sa chomhad iarratais:

(a)

faisnéis maidir le stádas, ag cur in iúl go ndearnadh an víosa a chur ar neamhní nó a chúlghairm nó gur giorraíodh a thréimhse bailíochta;

(b)

an t-údarás a rinne an víosa a chur ar neamhní nó a chúlghairm nó a thréimhse bailíochta a ghiorrú, lena n-áirítear a shuíomh;

(c)

láthair agus dáta an chinnidh;

(d)

dáta nua éaga bhailíocht an víosa, más cuí;

(e)

uimhir an ghreamáin víosa, má tá greamán nua víosa i gceist leis an tréimhse ghiorraithe.

2.   Léireoidh an comhad iarratais an foras nó na forais ar cuireadh an víosa ar neamhní, ar cúlghaireadh é nó a ndearnadh a thréimhse bailíochta a ghiorrú, arb iad sin:

(a)

i gcás neamhniú nó cúlghairme, foras amháin nó níos mó de na forais atá liostaithe in Airteagal 12(2);

(b)

i gcás go gcinnfear tréimhse bailíochta víosa a ghiorrú, ceann amháin nó níos mó de na forais seo a leanas:

(i)

chun an sealbhóir víosa a dhíbirt;

(ii)

nach bhfuil acmhainn leordhóthanach cothabhála aige nó aici don tréimhse fanachta a bhí beartaithe i dtosach.

Airteagal 14

Sonraí breise i gcás ina ndéanfar víosa ar cuireadh síneadh leis

1.   I gcás inar cinneadh síneadh a chur le víosa, cuirfidh an t-údarás víosaí a chuir síneadh leis an víosa na sonraí seo a leanas sa chomhad iarratais:

(a)

faisnéis maidir le stádas, ag cur in iúl gur cuireadh síneadh leis an víosa;

(b)

an t-údarás a chuir síneadh leis an víosa, lena n-áirítear a shuíomh;

(c)

láthair agus dáta an chinnidh;

(d)

uimhir an ghreamáin víosa, má tá víosa nua i gceist leis an tréimhse fhadaithe;

(e)

dáta tosaigh agus dáta éaga na tréimhse fadaithe;

(f)

tréimhse fhadú na fanachta a bheidh údaraithe;

(g)

an chríoch ina mbeidh cead ag sealbhóir an víosa taisteal a dhéanamh, i gcomhréir le forálacha ábhartha na dTeagasc Coiteann Consalach;

(h)

an cineál víosa ar cuireadh síneadh leis.

2.   Léireoidh an comhad iarratais na forais atá ann chun síneadh a chur le víosa, ar ceann nó níos mó díobh seo a leanas a bheidh ann:

(a)

force majeure;

(b)

cúiseanna daonchairdiúla;

(c)

tromchúiseanna gairme;

(d)

tromchúiseanna pearsanta.

Airteagal 15

An VIS a úsáid chun iarratais a scrúdú

1.   Déanfaidh an t-údarás inniúil víosaí an VIS a cheadú chun críocha scrúdú a dhéanamh ar iarratais agus ar na cinntí a bhaineann leis na hiarratais sin, lena n-áirítear an cinneadh chun an víosa a chur ar neamhní nó a chúlghairm, nó a thréimhse bailíochta a fhadú nó a ghiorrú i gcomhréir leis na forálacha iomchuí.

2.   Chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1, tabharfar rochtain don údarás inniúil víosaí chun cuardach a dhéanamh le sonra amháin nó níos mó de na sonraí seo a leanas:

(a)

uimhir an iarratais;

(b)

na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a);

(c)

na sonraí ar an doiciméad taistil, dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(c);

(d)

sloinne, céadainm agus seoladh an duine nádúrtha nó ainm agus seoladh na cuideachta nó na heagraíochta eile, dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(f);

(e)

méarloirg;

(f)

uimhir an ghreamáin víosa agus dáta eisithe aon víosa a eisíodh roimhe sin.

3.   Má léirítear leis an gcuardach le sonra amháin nó níos mó de na sonraí atá liostaithe i mír 2 go bhfuil sonraí ar an iarratasóir taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás víosaí inniúil chun na sonraí seo a leanas den chomhad nó de na comhaid iarratais a cheadú mar aon leis an gcomhad nó na comhaid iarratais nasctha, de bhun Airteagal 8(3) agus (4), chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1 amháin.

Airteagal 16

Úsáid an VIS le haghaidh comhairliúcháin agus chun doiciméid a iarraidh

1.   Chun críocha comhairliúcháin idir údaráis víosaí láir maidir le hiarratais de réir Airteagal 17(2) de Choinbhinsiún Schengen, déanfar an t-iarratas agus na freagairtí ar chomhairliúchán a tharchur i gcomhréir le mír 2 den Airteagal seo.

2.   Tarchuirfidh an Ballstát atá freagrach as an iarratas a scrúdú an iarraidh ar chomhairliúchán, mar aon le huimhir an iarratais, chuig an VIS agus sonrófar an Ballstát nó na Ballstáit a mbeifear le dul i gcomhairle leo.

Tarchuirfidh an VIS an iarraidh chuig an mBallstát nó na Ballstáit lena mbaineann.

Tarchuirfidh an Ballstát nó na Ballstáit a rachfar i gcomhairle leis nó leo freagra chuig an VIS, agus déanfaidh an VIS an freagra a tharchur chuig an mBallstát a rinne an iarraidh.

3.   Féadfaidh feidhm a bheith freisin ag an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 maidir le tarchur faisnéise faoi eisiúint víosaí a mbeidh bailíocht chríche theoranta acu agus maidir le teachtaireachtaí eile a bhaineann leis an gcomhar consalach agus maidir le tarchur iarrataí chuig an údarás inniúil víosaí ar chóipeanna de dhoiciméid taistil agus doiciméid eile a thacaíonn leis an iarratas a chur ar aghaidh agus maidir le tarchur cóipeanna leictreonacha de na doiciméid seo. Tabharfaidh na húdaráis inniúla víosaí freagairt ar an iarraidh gan mhoill.

4.   Úsáidfear na sonraí pearsanta a tharchuirfear de bhun an Airteagail seo don chomhairliúchán leis na húdaráis víosaí láir agus don chomhar consalach, agus chun na gcríoch sin amháin.

Airteagal 17

Úsáid sonraí chun críocha tuairiscithe agus staidrimh

Chun críocha tuairiscithe agus staidrimh, agus chun na gcríoch sin amháin, beidh rochtain ag na húdaráis inniúla víosaí ar na sonraí seo a leanas, d'fhonn iad a cheadú, ach gan ligean do chéannacht iarratasóirí aonair a bheith nochtaithe:

1)

faisnéis maidir le stádas;

2)

an t-údarás inniúil víosaí, lena n-áirítear a shuíomh;

3)

náisiúntacht an iarratasóra faoi láthair;

4)

teorainn na céadiontrála;

5)

dáta agus áit an iarratais nó an chinnidh maidir leis an víosa;

6)

an cineál víosa a iarradh nó a eisíodh;

7)

an cineál doiciméid taistil;

8)

na forais a tugadh maidir le haon chinneadh i leith an víosa nó an iarratais ar víosa;

9)

an t-údarás inniúil víosaí, lena n-áirítear a shuíomh, a dhiúltaigh an t-iarratas ar víosa agus dáta an diúltaithe;

10)

na cásanna ina ndearna an t-iarratasóir céanna iarratas ar víosa ó bhreis agus údarás amháin, ina luaitear na húdaráis víosaí sin, a suíomh agus dátaí na ndiúltuithe;

11)

cuspóir an taistil;

12)

na cásanna nárbh fhéidir na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(6) a sholáthar go fíorasach i gcomhréir leis an dara habairt d'Airteagal 8(5);

13)

na cásanna nár ghá na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(6) a sholáthar ar chúiseanna dlíthiúla i gcomhréir leis an dara habairt d'Airteagal 8(5);

14)

na cásanna inar diúltaíodh víosa do dhuine, i gcomhréir leis an dara habairt d'Airteagal 8(5), nach raibh in ann na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(6) a sholáthar go fíorasach.

CAIBIDIL III

ROCHTAIN AR SHONRAÍ AG ÚDARÁIS EILE

Airteagal 18

Rochtain ar shonraí i gcomhair fíorú ag láithreacha trasnaithe na dteorainneacha seachtracha

1.   Chun céannacht shealbhóir an víosa agus/nó barántúlacht an víosa a fhíorú agus/nó chun a fhíorú go gcomhlíontar, nó nach gcomhlíontar coinníollacha iontrála i gcríoch na mBallstát, i gcomhréir le hAirteagal 5 de Chód Teorainneacha Schengen, agus chun na críche sin amháin, beidh rochtain ag na húdaráis inniúla chun seiceálacha a dhéanamh ag láithreacha trasnaithe na dteorainneacha seachtracha i gcomhréir le Cód Teorainneacha Schengen, faoi réir mhír 2 agus mhír 3, d'fhonn cuardach a dhéanamh trí bhíthin uimhir an ghreamáin víosa, agus fíorú a dhéanamh ar mhéarloirg shealbhóir an víosa.

2.   Ar feadh uastréimhse trí bliana tar éis don VIS dul i mbun oibríochtaí, ní fhéadfar an cuardach a dhéanamh ach amháin trí bhíthin uimhir an ghreamáin víosa. Ó bhliain amháin tar éis thús na n-oibríochtaí, féadfar an tréimhse trí bliana a laghdú i gcás aertheorainneacha i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 49(3).

3.   Maidir le sealbhóirí víosa nach bhféadfar a gcuid méarlorg a úsáid, déanfar an cuardach trí bhíthin uimhir an ghreamáin víosa.

4.   Má léirítear leis an gcuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil sonraí maidir le sealbhóir an víosa taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil um rialú teorainneacha ar na sonraí seo a leanas, d’fhonn iad a cheadú, sa chomhad iarratais agus i gcomhad nó i gcomhaid iarratais a bheidh nasctha leis, de bhun Airteagal 8(4), chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1 agus chun na gcríoch sin amháin:

(a)

an fhaisnéis maidir le stádas agus na sonraí ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear in Airteagal 9(2) agus (4);

(b)

grianghraif;

(c)

na sonraí a cuireadh isteach maidir leis an víosa/na víosaí a eisíodh, a cuireadh ar neamhní, a cúlghaireadh nó a ndearnadh a bhailíocht/a mbailíocht a fhadú nó a ghiorrú, dá dtagraítear in Airteagail 10, in Airteagal 13 agus in Airteagal 14.

5.   In imthosca ina dteipfidh ar fhíorú shealbhóir an víosa nó ar fhíorú an víosa nó go mbeidh amhras maidir le céannacht shealbhóir an víosa, maidir le barántúlacht an víosa agus/nó maidir leis an doiciméad taistil, beidh rochtain ag foireann chuí-údaraithe na n-údarás inniúil i gcomhréir le hAirteagal 20(1) agus (2).

Airteagal 19

Rochtain ar shonraí chun críocha fíoraithe laistigh de chríoch na mBallstát

1.   Chun céannacht shealbhóir an víosa agus/nó barántúlacht an víosa a fhíorú agus/nó chun a fhíorú go gcomhlíontar, nó nach gcomhlíontar coinníollacha iontrála, fanachta nó cónaithe i gcríoch na mBallstát agus chun na críche sin amháin, beidh rochtain ag na húdaráis inniúla chun seiceálacha a dhéanamh laistigh de chríoch na mBallstát cibé an gcomhlíontar na coinníollacha iontrála, fanachta nó cónaithe, d’fhonn cuardach a dhéanamh trí bhíthin uimhir an ghreamáin víosa, agus fíorú a dhéanamh ar mhéarloirg shealbhóir an víosa, nó trí bhíthin uimhir an ghreamáin víosa.

Maidir le sealbhóirí víosa nach bhféadfar a gcuid méarlorg a úsáid, déanfar an cuardach trí bhíthin uimhir an ghreamáin víosa amháin.

2.   Má léirítear leis an gcuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil sonraí maidir le sealbhóir an víosa taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil ar na sonraí seo a leanas, d’fhonn iad a cheadú, sa chomhad iarratais agus i gcomhad nó i gcomhaid iarratais nasctha de bhun Airteagal 8(4), chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1 amháin:

(a)

an fhaisnéis maidir le stádas agus na sonraí ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear in Airteagal 9(2) agus (4);

(b)

grianghraif;

(c)

na sonraí atá iontráilte maidir leis an víosa nó na víosaí a eisíodh, a cuireadh ar neamhní, a cúlghaireadh nó a ndearnadh a bhailíocht nó a mbailíocht a fhadú nó a ghiorrú, dá dtagraítear in Airteagail 10, in Airteagal 13 agus in Airteagal 14.

3.   In imthosca ina dteipfidh ar fhíorú shealbhóir an víosa nó ar fhíorú an víosa nó go mbeidh amhras maidir le céannacht shealbhóir an víosa, maidir le barántúlacht an víosa agus/nó maidir leis an doiciméad taistil, beidh rochtain ag foireann chuí-údaraithe na n-údarás inniúil ar shonraí i gcomhréir le hAirteagal 20(1) agus (2).

Airteagal 20

Rochtain ar shonraí chun críocha céannachta

1.   Chun céannacht aon duine a bhféadfadh sé nach gcomhlíonann sé nó sí na coinníollacha iontrála, fanachta ná cónaithe i gcríoch Ballstáit, nó nach gcomhlíonann na coinníollacha sin a thuilleadh, agus chun na críche sin amháin, beidh rochtain ag na húdaráis inniúla chun seiceálacha a dhéanamh ag láithreacha trasnaithe na dteorainneacha seachtracha i gcomhréir le Cód Teorainneacha Schengen nó laistigh de chríoch na mBallstát cibé an gcomhlíontar na coinníollacha i gcomhair iontrála, fanachta nó cónaithe i gcríoch na mBallstát, d'fhonn cuardach a dhéanamh trí bhíthin mhéarloirg an duine sin.

I gcás nach féidir méarloirg an duine sin a úsáid nó go dteipfidh ar an gcuardach leis na méarloirg, déanfar an cuardach trí bhíthin na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus/nó (c); féadfar an cuardach seo a dhéanamh i dteannta na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(b).

2.   Má léirítear leis an gcuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil sonraí maidir leis an iarratasóir taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil ar na sonraí seo a leanas, d’fhonn iad a cheadú, sa chomhad iarratais agus i gcomhad nó i gcomhaid iarratais nasctha, de bhun Airteagal 8(3) agus (4), chun na gcríoch dá dtagraítear i mír 1 amháin:

(a)

uimhir an iarratais, an fhaisnéis maidir le stádas agus an t-údarás lenar taisceadh an t-iarratas;

(b)

na sonraí a tógadh ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear in Airteagal 9(4);

(c)

grianghraif;

(d)

na sonraí atá iontráilte maidir le haon víosa a eisíodh, a cuireadh ar neamhní, a cúlghaireadh nó a ndearnadh a bhailíocht a fhadú nó a ghiorrú, nó maidir le hiarratais i gcás inar éiríodh as an scrúdú, dá dtagraítear in Airteagail 10 go 14.

3.   I gcás go mbeidh víosa ag an duine, is i gcomhréir le hAirteagal 18 nó le hAirteagal 19 a dhéanfaidh na húdaráis inniúla an VIS a rochtain ar dtús.

Airteagal 21

Rochtain ar shonraí chun freagracht as iarratais ar thearmann a chinneadh

1.   Chun cinneadh a dhéanamh maidir leis an mBallstát atá freagrach as iarratas ar thearmann a scrúdú de réir Airteagal 9 agus Airteagal 21 de Rialachán (CE) Uimh. 343/2003, agus chun na críche sin amháin, beidh rochtain ag na húdaráis inniúla tearmainn chun cuardach a dhéanamh trí bhíthin mhéarloirg an iarrthóra tearmainn.

I gcás nach féidir méarloirg an duine sin a úsáid nó go dteipfidh ar an gcuardach leis na méarloirg, déanfar an cuardach leis na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus/nó (c); féadfar an cuardach seo a dhéanamh i dteannta na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(b).

2.   Má léiríonn an cuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil víosa a eisíodh le dáta éaga nach mó ná sé mhí roimh dháta an iarratais ar thearmann, agus/nó go bhfuil víosa fadaithe go dtí dáta éaga nach mó ná sé mhí roimh dháta an iarratais ar thearmann, taifeadta sa VIS, tabharfar rochtain don údarás inniúil tearmainn ar na sonraí seo a leanas, d’fhonn iad a cheadú, sa chomhad iarratais agus ar na sonraí atá liostaithe i bpointe (g) i dtaca leis an gcéile agus leis na leanaí, de bhun Airteagal 8(4), chun na críche dá dtagraítear i mír 1 amháin:

(a)

uimhir an iarratais agus an t-údarás a d’eisigh nó a d’fhadaigh an víosa, agus cibé ar eisigh an t-údarás é thar ceann Ballstáit eile;

(b)

na sonraí a tógadh ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus (b);

(c)

an cineál víosa;

(d)

tréimhse bailíochta an víosa;

(e)

fad na fanachta atá beartaithe;

(f)

grianghraif;

(g)

na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus (b) sa chomhad iarratais nó sna comhaid iarratais nasctha i dtaca leis an gcéile agus leis na leanaí.

3.   Is iad na húdaráis ainmnithe náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 21(6) de Rialachán (CE) Uimh. 343/2003 agus iadsan amháin a dhéanfaidh an VIS a cheadú de bhun mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo.

Airteagal 22

Rochtain ar shonraí chun iarratas ar thearmann a scrúdú

1.   Chun iarratas ar thearmann a scrúdú, agus chun na críche sin amháin, beidh rochtain ag na húdaráis inniúla tearmainn i gcomhréir le hAirteagal 21 de Rialachán (CE) Uimh. 343/2003 d'fhonn cuardach a dhéanamh le méarloirg an iarrthóra tearmainn.

I gcás nach féidir méarloirg an duine sin a úsáid nó go dteipfidh ar an gcuardach leis na méarloirg, déanfar an cuardach trí bhíthin na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus/nó (c); féadfar an cuardach seo a dhéanamh i dteannta na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(b).

2.   Má léiríonn an cuardach a dhéantar leis na sonraí atá liostaithe i mír 1 go bhfuil víosa eisithe taifeadta sa VIS, beidh rochtain ag an údarás inniúil tearmainn ar na sonraí seo a leanas, d’fhonn iad a cheadú, sa chomhad iarratais agus i gcomhad nó i gcomhaid iarratais nasctha an iarratasóra de bhun Airteagal 8(3), agus, maidir leis na sonraí atá liostaithe i bpointe (e), i dtaca leis an gcéile agus leis na leanaí de bhun Airteagal 8(4), chun na críche dá dtagraítear i mír 1 amháin:

(a)

uimhir an iarratais;

(b)

na sonraí a tógadh ón bhfoirm iarratais, dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a), (b) agus (c);

(c)

grianghraif;

(d)

na sonraí atá iontráilte maidir le haon víosa a eisíodh, a cuireadh ar neamhní, a cúlghaireadh nó a ndearnadh a bhailíocht a fhadú nó a ghiorrú, dá dtagraítear in Airteagal 10, Airteagal 13 agus Airteagal 14;

(e)

na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a) agus (b) den chomhad nó de na comhaid iarratais nasctha i dtaca leis an gcéile agus leis na leanaí.

3.   Is iad na húdaráis ainmnithe náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 21(6) de Rialachán (CE) Uimh. 343/2003 agus iadsan amháin a dhéanfaidh an VIS a cheadú de bhun mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo.

CAIBIDIL IV

SONRAÍ A CHOINNEÁIL AGUS A LEASÚ

Airteagal 23

Tréimhse coinneála i gcomhair sonraí a stóráil

1.   Stórálfar gach comhad iarratais sa VIS ar feadh cúig bliana ar a mhéad, gan dochar don scriosadh dá dtagraítear in Airteagal 24 agus Airteagal 25 agus gan dochar do choimeád na dtaifead dá dtagraítear in Airteagal 34.

Tosóidh an tréimhse sin:

(a)

ar dháta éaga an víosa, má eisíodh víosa;

(b)

ar dháta nua éaga an víosa, má tá fadú déanta ar víosa;

(c)

ar dháta chruthú an comhaid iarratais sa VIS, má astarraingítear an t-iarratas, má tá deireadh tagtha leis nó gur scoireadh dó;

(d)

ar dháta chinneadh an údaráis víosaí má dhiúltaítear víosa nó má tá víosa curtha ar neamhní, giorraithe nó cúlghairthe.

2.   Ar dhul in éag don tréimhse dá dtagraítear i mír 1, scriosfaidh an VIS go huathoibríoch an comhad iarratais agus an nasc nó na naisc leis an gcomhad sin mar a dtagraítear dó in Airteagal 8(3) agus (4).

Airteagal 24

Sonraí a leasú

1.   Is ag an mBallstát atá freagrach amháin a bheidh sé de cheart sonraí a bheidh tarchurtha chuig an VIS aige a leasú, trí na sonraí sin a cheartú nó a scriosadh.

2.   Má tá fianaise ag Ballstát a léiríonn go bhfuil sonraí a próiseáladh sa VIS míchruinn nó gur próiseáladh na sonraí sin sa VIS ar shlí atá contrártha don Rialachán seo, cuirfidh sé an méid sin in iúl láithreach don Bhallstát freagrach. Féadfar teachtaireacht den sórt sin a tharchur trí bhonneagar an VIS.

3.   Seiceálfaidh an Ballstát atá freagrach as na sonraí lena mbaineann agus, más gá, ceartóidh sé nó scriosfaidh sé na sonraí sin láithreach.

Airteagal 25

Luathscriosadh sonraí

1.   Más rud é, sula rachaidh an tréimhse dá dtagraítear in Airteagal 23(1) in éag, go mbeidh náisiúntacht Ballstáit faighte ag iarratasóir, scriosfaidh an Ballstát a chruthaigh na comhaid iarratais a bhaineann leis nó léi agus na naisc dá dtagraítear in Airteagal 8(3) agus (4) na comhaid iarratais agus na naisc sin gan mhoill as an VIS.

2.   Cuirfidh gach Ballstát an Ballstát nó na Ballstáit atá freagrach ar an eolas gan mhoill má fhaigheann iarratasóir náisiúntacht an Bhallstáit sin. Féadfar teachtaireacht den sórt sin a tharchur trí bhonneagar an VIS.

3.   Má neamhnaíonn cúirt nó bord achomhairc diúltú víosa, scriosfaidh an Ballstát a dhiúltaigh an víosa na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 12 gan mhoill a thúisce ar cinneadh críochnaitheach é an cinneadh chun diúltú an víosa a chur ar neamhní.

CAIBIDIL V

OIBRÍOCHT AGUS FREAGRACHTAÍ

Airteagal 26

Bainistiú oibríochtiúl

1.   Tar éis idirthréimhse, beidh freagracht ar údarás bainistíochta (an ‘tÚdarás Bainistíochta’), arna mhaoiniú ó bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh, as bainistiú oibríochtúil an VIS Láir agus na gComhéadan Náisiúnta. Áiritheoidh an tÚdarás Bainistíochta, i gcomhar leis na Ballstáit, go n-úsáidfear an teicneolaíocht is fearr a bheidh ar fáil, faoi réir anailíse costais is tairbhe, i gcónaí don VIS Láir agus do na Comhéadain Náisiúnta.

2.   Beidh an tÚdarás Bainistíochta freagrach freisin as na tascanna seo a leanas maidir leis an mBonneagar Cumarsáide idir an VIS Láir agus na Comhéadain Náisiúnta:

(a)

maoirseacht;

(b)

slándáil;

(c)

comhordú ar an gcaidreamh idir na Ballstáit agus an soláthraí.

3.   Beidh an Coimisiún freagrach as na tascanna eile go léir a bhaineann leis an mBonneagar Cumarsáide idir an VIS Láir agus na Comhéadain Náisiúnta, go háirithe:

(a)

tascanna a bhaineann le cur chun feidhme an bhuiséid;

(b)

éadáil agus athnuachan;

(c)

nithe conarthacha.

4.   Le linn idirthréimhse sula rachaidh an tÚdarás Bainistíochta i mbun a chuid freagrachtaí, beidh an Coimisiún freagrach as bainistiú oibríochtúil an VIS. Féadfaidh an Coimisiún an cúram sin agus tascanna a bhaineann le cur chun feidhme an bhuiséid a tharmligean, i gcomhréir le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25 Meitheamh 2002 maidir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach (23), chuig comhlachtaí earnála poiblí náisiúnta in dhá Bhallstát dhifriúla.

5.   Sásóidh gach comhlacht earnála poiblí náisiúnta dá dtagraítear i mír 4 na critéir roghnúcháin seo a leanas:

(a)

caithfidh sé a léiriú go bhfuil taithí fhorleathan aige i bhfeidhmiú ollchórais faisnéise;

(b)

caithfidh sé cuid mhór saineolais a bheith aige maidir leis na riachtanais seirbhíse agus slándála a bhaineann le hollchóras faisnéise;

(c)

caithfidh sé foireann leordhóthanach a bhfuil taithí aici a bheith aige, agus ar foireann í a mbeidh an saineolas gairmiúil agus na scileanna teanga cuí aici chun oibriú i dtimpeallacht chomhoibrithe idirnáisiúnta faoi mar a éilíonn an VIS;

(d)

caithfidh sé bonneagar saoráidí slán, saincheaptha a bheith aige a bheidh in ann, go háirithe, cúltaca de na hollchórais TE a dhéanamh agus feidhmiú leanúnach na gcóras sin a áirithiú; agus

(e)

caithfidh go gcuirfidh a thimpeallacht riaracháin ar a chumas a chuid tascanna a chur i ngníomh i gceart agus aon choimhlint leasa a sheachaint.

6.   Sula ndéanfar aon tarmligean dá dtagraítear i mír 4, agus go tráthrialta ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún téarmaí an tarmligin, a raon feidhme go díreach, agus na comhlachtaí a mbeidh tascanna tarmligthe chucu in iúl do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle.

7.   I gcás ina dtarmligfidh an Coimisiún a chuid freagrachta le linn na hidirthréimhse de bhun mhír 4, áiritheoidh sé go mbeidh lánurraim ag an tarmligean sin do na teorainneacha a bheidh leagtha síos ag an gcóras institiúideach a leagtar amach sa Chonradh. Áiritheoidh sé, go háirithe, nach mbeidh tionchar díobhálach ag an tarmligean ar aon mheicníocht rialaithe éifeachtúil faoi dhlí an Chomhphobail, cibé ag an gCúirt Bhreithiúnais, ag an gCúirt Iniúchóirí nó ag an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí.

8.   Is éard a bheidh i mbainistiú oibríochta an VIS ná na tascanna go léir a bheidh riachtanach chun an VIS a choinneáil ag feidhmiú 24 huaire an chloig in aghaidh an lae, seacht lá na seachtaine i gcomhréir leis an Rialachán seo, go háirithe an obair chothabhála agus na forbairtí teicniúla a bheidh riachtanach lena chinntiú go mbeidh an córas ag feidhmiú ar leibhéal sásúil de cháilíocht oibríochtúil, go háirithe maidir leis an méid ama a bheidh de dhíth ar phoist chonsalachta chun an bunachar sonraí láir a iniúchadh, ar tréimhse ama é ba cheart a bheith chomh gearr agus is féidir.

9.   Gan dochar d’Airteagal 17 de Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach, a leagadh síos i Rialachán (CEE, Euratom, ECSC) Uimh. 259/68 (24), cuirfidh an tÚdarás Bainistíochta rialacha cuí rúndachta gairmiúla nó dualgais chomhionanna rúndachta eile i bhfeidhm maidir lena fhoireann go léir a mbeidh orthu a bheith ag obair le sonraí VIS. Beidh feidhm ag an oibleagáid seo chomh maith tar éis do na comhaltaí foirne sin an oifig nó an fhostaíocht a fhágáil nó tar éis dóibh a gcuid gníomhaíochtaí a fhoirceannadh.

Airteagal 27

Suíomh an Chórais Faisnéise Víosaí Láir

Beidh an príomhVIS Láir, a dhéanfaidh an mhaoirseacht theicniúil agus an riarachán, suite in Strasbourg (An Fhrainc) agus beidh cúltaca don VIS Láir, a mbeidh ar a chumas feidhmiúlachtaí uile an phríomhVIS Láir a áirithiú i gcás go gclisfeadh an córas, suite in Sankt Johann im Pongau (An Ostair).

Airteagal 28

Gaol leis na Córais Náisiúnta

1.   Beidh an VIS ceangailte le Córas Náisiúnta gach Ballstáit trí Chomhéadan Náisiúnta sa Bhallstát lena mbaineann.

2.   Ainmneoidh gach Ballstát údarás náisiúnta, a sholáthróidh rochtain ar an VIS do na húdaráis inniúla dá dtagraítear in Airteagal 6(1) agus (2), agus ceanglóidh siad an t-údarás náisiúnta sin leis an gComhéadan Náisiúnta.

3.   Leanfaidh gach Ballstát nósanna imeachta uathoibrithe maidir le sonraí a phróiseáil.

4.   Beidh gach Ballstát freagrach as an méid seo a leanas:

(a)

an Córas Náisiúnta a fhorbairt agus/nó a oiriúnú don VIS de réir Airteagal 2(2) de Chinneadh 2004/512/CE;

(b)

a Chóras Náisiúnta féin a eagrú, a bhainistiú, a oibriú agus a chothabháil;

(c)

bainistiú agus socruithe a dhéanamh chun go mbeidh rochtain ag comhaltaí foirne cuí-údaraithe na n-údarás inniúil náisiúnta ar an VIS i gcomhréir leis an Rialachán seo agus liosta den fhoireann sin, maille lena bpróifílí, a chruthú agus a thabhairt cothrom le dáta go rialta;

(d)

na costais a thabhaíonn na Córais Náisiúnta a sheasamh mar aon le costais a cheangal leis an gComhéadan Náisiúnta, lena n-áirítear costais infheistíochta agus costais oibríochtúla an bhonneagair chumarsáide idir an Comhéadan Náisiúnta agus an Córas Náisiúnta.

5.   Sula dtabharfar údarás dóibh na sonraí atá stóráilte sa VIS a phróiseáil, gheobhaidh foireann na n-údarás a mbeidh de cheart acu rochtain a fháil ar an VIS an oiliúint chuí faoi shlándáil sonraí agus faoi rialacha cosanta sonraí agus cuirfear aon chionta coiriúla iomchuí agus aon phionóis iomchuí in iúl dóibh.

Airteagal 29

Freagracht maidir le sonraí a úsáid

1.   Áiritheoidh gach Ballstát go bpróiseálfar na sonraí go dleathach, agus go háirithe gurb í an fhoireann chuí-údaraithe amháin a mbeidh rochtain aici ar shonraí a phróiseáiltear sa VIS chun a dtascanna a fheidhmiú i gcomhréir leis an Rialachán seo. Áiritheoidh an Ballstát atá freagrach, go háirithe:

(a)

go mbaileofar na sonraí go dleathach;

(b)

go dtarchuirfear na sonraí go dleathach chuig an VIS;

(c)

go mbeidh na sonraí cruinn agus cothrom le dáta nuair a tharchuirfear chuig an VIS iad.

2.   Áiritheoidh an tÚdarás Bainistíochta go ndéanfar an VIS a oibriú, i gcomhréir leis an Rialachán seo agus i gcomhréir lena rialacha cur chun feidhme dá dtagraítear in Airteagal 45(2). Déanfaidh an tÚdarás Bainistíochta, go háirithe:

(a)

na bearta is gá a ghlacadh chun slándáil an VIS Láir a áirithiú mar aon leis an mbonneagar cumarsáide idir an VIS Láir agus na Comhéadain Náisiúnta, gan dochar do fhreagrachtaí gach Ballstáit;

(b)

a áirithiú nach mbeidh rochtain ach ag an bhfoireann chuí-údaraithe ar na sonraí a phróiseáiltear sa VIS chun tascanna an Údaráis Bhainistíochta a fheidhmiú i gcomhréir leis an Rialachán seo.

3.   Cuirfidh an tÚdarás Bainistíochta Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún ar an eolas faoi na bearta a ghlacfaidh sé de bhun mhír 2.

Airteagal 30

Sonraí VIS a choimeád i gcomhaid náisiúnta

1.   Ní fhéadfar sonraí a fhaightear ón VIS a choimeád i gcomhaid náisiúnta ach amháin nuair is gá sin i gcás aonair, i gcomhréir le cuspóir an VIS agus i gcomhréir leis na forálacha dlíthiúla iomchuí, lena n-áirítear na forálacha sin a bhaineann le cosaint sonraí, agus ní fhéadfar iad a choimeád níos faide ná mar is gá sa chás aonair sin.

2.   Ní dochar mír 1 do cheart Ballstáit sonraí a d’iontráil an Ballstát sin sa VIS a choimeád ina chomhaid náisiúnta.

3.   Measfar gur mí-úsáid faoi dhlí náisiúnta gach Ballstáit a bheidh in úsáid a bhaint as sonraí nach ndéanann mír 1 agus mír 2 a chomhall.

Airteagal 31

Sonraí a pháirtiú le tríú tíortha nó le heagraíochtaí idirnáisiúnta

1.   Ní dhéanfar sonraí a phróiseálfar sa VIS de bhun an Rialacháin seo a aistriú chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta, ná ní chuirfear na sonraí sin ar fáil dóibh.

2.   De mhaolú ar mhír 1, féadfar na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(a), (b), (c), (k) agus (m) a aistriú chuig tríú tír nó chuig eagraíocht idirnáisiúnta atá liostaithe san Iarscríbhinn, nó a chur ar fáil dóibh, más gá é sin a dhéanamh i gcásanna aonair chun céannacht náisiúnach tríú tíortha a chruthú, lena n-áirítear chun náisiúnaigh a chur ar ais, ar an gcuntar amháin go sásaítear na coinníollacha seo a leanas amháin:

(a)

go mbeidh cinneadh glactha ag an gCoimisiún maidir le cosaint leordhóthanach sonraí pearsanta sa tríú tír sin i gcomhréir le hAirteagal 25(6) de Threoir 95/46/CE, nó go mbeidh comhaontú maidir le daoine a athghlacadh i bhfeidhm idir an Comhphobal agus an tríú tír sin, nó go mbeidh feidhm ag forálacha Airteagal 26(1)(d) de Threoir 95/46/CE;

(b)

go gcomhaontóidh an tríú tír nó an eagraíocht idirnáisiúnta gan na sonraí a úsáid ach amháin chun na críche ar chuici a tugadh iad;

(c)

go n-aistrítear na sonraí, nó go gcuirtear ar fáil iad, i gcomhréir leis na forálacha iomchuí de dhlí an Chomhphobail, go háirithe comhaontuithe maidir le daoine a athghlacadh, agus de dhlí náisiúnta an Bhallstáit a d'aistrigh na sonraí, nó a chuir na sonraí ar fáil, lena n-áirítear na forálacha dlí is ábhartha do shlándáil sonraí agus do chosaint sonraí; agus

(d)

go mbeidh a thoiliú nó a dtoiliú tugtha ag an mBallstát nó ag na Ballstáit a chuir na sonraí sa VIS.

3.   Ní dhéanfaidh aistrithe sonraí pearsanta den sórt sin chuig tríú tíortha nó chuig eagraíochtaí idirnáisiúnta dochar do chearta dídeanaithe agus daoine a iarrann cosaint idirnáisiúnta, go háirithe maidir le neamh-refoulement.

Airteagal 32

Slándáil sonraí

1.   Áiritheoidh an Ballstát atá freagrach slándáil na sonraí sula dtarchuirfear chuig an gComhéadan Náisiúnta iad agus le linn a dtarchuir chuig an gComhéadan Náisiúnta. Áiritheoidh gach Ballstát slándáil na sonraí a gheobhaidh sé ón VIS.

2.   Glacfaidh gach Ballstát, i ndáil lena Chóras Náisiúnta, na bearta is gá, lena n-áirítear plean slándála, chun:

(a)

sonraí a chosaint go fisiciúil, lena n-áirítear pleananna teagmhasacha a dhéanamh d'fhonn bonneagair chriticiúil a chosaint;

(b)

rochtain a dhiúltú do dhaoine neamhúdaraithe ar shuiteálacha náisiúnta ina ndéanann an Ballstát oibríochtaí i gcomhréir le cuspóirí an VIS (seiceálacha ag an mbealach isteach chuig an tsuiteáil);

(c)

cosc a chur ar léamh, ar chóipeáil, ar mhodhnú nó ar bhaint amach neamhúdaraithe meán sonraí (rialú meán sonraí);

(d)

cosc a chur ar ionchur neamhúdaraithe sonraí agus ar iniúchadh, ar mhodhnú nó ar scriosadh neamhúdaraithe sonraí pearsanta stóráilte (rialú stórála);

(e)

cosc a chur ar phróiseáil neamhúdaraithe sonraí sa VIS agus ar aon mhodhnú nó scriosadh neamhúdaraithe ar shonraí sa VIS (rialú iontráil sonraí);

(f)

a chinntiú nach mbeidh de rochtain ag daoine a bheidh údaraithe chun rochtain a bheith acu ar an VIS ach ar na sonraí a bheidh folaithe ag a n-údarú rochtana, trí aitheantais úsáideora aonair agus uathúla agus modhanna rochtana rúnda amháin (rialú rochtana ar shonraí);

(g)

a áirithiú go gcruthóidh gach údarás a mbeidh ceart rochtana ar an VIS acu próifílí a thugann tuairisc ar fheidhmeanna agus ar fhreagrachtaí na ndaoine a bheidh údaraithe chun rochtain a bheith acu ar na sonraí, agus a mbeidh údarú acu sonraí a iontráil, a thabhairt cothrom le dáta, a scriosadh agus a chuardach, agus a chinntiú go gcuirfear na próifílí seo ar fáil do na húdaráis maoirseachta náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 41 gan mhoill arna iarraidh sin dóibh (próifílí pearsanra);

(h)

a áirithiú go bhféadfar a fhíorú agus a shuíomh cad iad na comhlachtaí a bhféadfar sonraí pearsanta a tharchur chucu trí threalamh cumarsáide sonraí a úsáid (rialú cumarsáide);

(i)

a áirithiú go bhféadfar a fhíorú agus a shuíomh cad iad na sonraí a bheidh próiseáilte sa VIS, cathain a rinneadh agus cé a rinne an phróiseáil agus cén cuspóir atá leis (rialú taifeadta sonraí);

(j)

cosc a chur ar léamh, ar chóipeáil, ar mhodhnú nó ar scriosadh neamhúdaraithe sonraí pearsanta le linn tarchur sonraí pearsanta chuig an VIS nó ón VIS nó le linn iompar meán sonraí, go háirithe trí theicnící criptithe cuí (rialú iompair);

(k)

monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtúlacht na mbeart slándála dá dtagraítear sa mhír seo agus na bearta eagraíochtúla is gá a ghlacadh maidir le monatóireacht inmheánach lena chinntiú go gcomhlíontar an Rialachán seo (féin-iniúchóireacht).

3.   Glacfaidh an tÚdarás Bainistíochta na bearta is gá chun na cuspóirí a leagtar amach i mír 2 a bhaint amach maidir le hoibriú an VIS, lena n-áirítear plean slándála a ghlacadh.

Airteagal 33

Dliteanas

1.   Beidh aon duine, nó aon Bhallstát, ar bhain damáiste dó mar thoradh ar oibríocht phróiseála neamhdhleathach nó mar thoradh ar aon ghníomh nach bhfuil ag luí leis an Rialachán seo i dteideal cúiteamh a fháil ón mBallstát atá freagrach as an damáiste a bhain dó. Beidh an Ballstát sin díolmhaithe ó aon dhliteanas, go hiomlán nó i bpáirt, má chruthaíonn sé nach é atá freagrach as an eachtra as ar eascair an damáiste.

2.   Má bhíonn aon mhainneachtain de chuid Ballstáit a chuid oibleagáidí faoin Rialachán seo a chomhlíonadh ina chúis damáiste don VIS, beidh an Ballstát sin faoi dhliteanas i leith an damáiste sin, mura i ndán agus a mhéid gur mhainnigh an tÚdarás Bainistíochta nó Ballstát eile bearta réasúnta a ghlacadh chun cosc a chur ar an damáiste tarlú nó chun a thionchar a íoslaghdú.

3.   Beidh éilimh ar chúiteamh in éadan Ballstáit as an damáiste dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 2 faoi rialú ag forálacha dhlí náisiúnta an Bhallstáit atá mar chosantóir.

Airteagal 34

Taifid a choimeád

1.   Coimeádfaidh gach Ballstát mar aon leis an Údarás Bainistíochta taifid de na hoibríochtaí próiseála sonraí go léir laistigh den VIS. Léireoidh na taifid sin cuspóir na rochtana dá dtagraítear in Airteagal 6(1) agus in Airteagail 15 go 22, an dáta agus an t-am, an cineál sonraí a tarchuireadh dá dtagraítear in Airteagail 9 go 14, an cineál sonraí a úsáideadh i gcomhair iniúchta dá dtagraítear in Airteagail 15(2), 17, 18(1) go (3), 19(1), 20(1), 21(1) agus 22(1) agus ainm an údaráis a d'iontráil nó a d'aisghabh na sonraí. Chomh maith leis sin coimeádfaidh gach Ballstát taifid den fhoireann chuí-údaraithe chun sonraí a chur isteach nó sonraí a aisghabháil.

2.   Ní fhéadfar taifid den sórt sin a úsáid ach amháin le haghaidh monatóireacht cosanta sonraí a dhéanamh ar inghlacthacht próiseála sonraí agus freisin chun slándáil sonraí a áirithiú. Cosnófar na taifid trí bhearta cuí in éadan rochtana neamhúdaraithe agus scriosfar iad tar éis tréimhse bliana tar éis don tréimhse coinneála dá dtagraítear in Airteagal 23(1) a dhul in éag, mura mbeidh siad de dhíth i gcomhair nósanna imeachta monatóireachta a bheidh tosaithe cheana.

Airteagal 35

Féinmhonatóireacht

Áiritheoidh na Ballstáit go nglacfaidh gach údarás a bheidh i dteideal rochtain a bheith aige ar shonraí VIS na bearta is gá chun an Rialachán seo a chomhlíonadh agus go gcomhoibreoidh siad, i gcás inar gá, leis an Údarás Maoirseachta Náisiúnta.

Airteagal 36

Pionóis

Glacfaidh na Ballstáit na bearta is gá lena áirithiú go bhféadfar pionóis, a bheidh éifeachtúil, comhréireach agus athchomhairleach, a fhorchur as aon mhí-úsáid a bhaint as sonraí a iontráladh sa VIS, lena n-áirítear pionóis riaracháin agus/nó pionóis choiriúla i gcomhréir leis an dlí náisiúnta.

CAIBIDIL VI

CEARTA AGUS MAOIRSEACHT AR CHOSAINT SONRAÍ

Airteagal 37

Ceart chun faisnéise

1.   Cuirfidh an Ballstát atá freagrach na hiarratasóirí agus na daoine dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(f) ar an eolas faoin méid seo a leanas:

(a)

céannacht an rialaitheora dá dtagraítear in Airteagal 41(4), lena n-áirítear a shonraí teagmhála;

(b)

cuspóirí phróiseáil na sonraí laistigh den VIS;

(c)

na catagóirí d’fhaighteoirí na sonraí, lena n-áirítear na húdaráis dá dtagraítear in Airteagal 3;

(d)

tréimhse choinneála na sonraí;

(e)

go bhfuil bailiú na sonraí éigeantach chun an t-iarratas a scrúdú;

(f)

go bhfuil ceart rochtana acu ar shonraí a bhaineann leo, agus go bhfuil sé de cheart acu a iarraidh go gceartófaí aon sonraí míchruinne a bhaineann leo, nó go scriosfaí aon sonraí a bhaineann leo a próiseáladh go neamhdhleathach, lena n-áirítear an ceart faisnéis a fháil faoi nósanna imeachta chun na cearta sin a fheidhmiú agus faoi shonraí teagmhála na nÚdarás Maoirseachta Náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 41(1), a éistfidh éilimh a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta.

2.   Soláthrófar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 i scríbhinn don iarratasóir nuair a bhaileofar na sonraí ón bhfoirm iarratais, an grianghraf agus na sonraí méarloirg dá dtagraítear in Airteagal 9(4), (5) agus (6).

3.   Soláthrófar an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 do na daoine dá dtagraítear in Airteagal 9(4)(f), ar na foirmeacha a bheidh le síniú ag na daoine sin a sholáthróidh cruthúnas ar chuireadh, ar urraíocht agus ar chóiríocht.

Cheal foirme den sórt sin arna síniú ag na daoine sin, soláthrófar an fhaisnéis i gcomhréir le hAirteagal 11 de Threoir 95/46/CE.

Airteagal 38

Ceart ar rochtain, ar cheartú agus ar scriosadh

1.   Gan dochar don oibleagáid faisnéis eile a chur ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 12(a) de Threoir 95/46/CE, beidh sé de cheart ag aon duine go gcuirfí scéal chuige faoi na sonraí a bhaineann leis agus a bheidh taifeadta sa VIS mar aon le scéal faoin mBallstát a tharchuir an fhaisnéis sin chuig an VIS. Is Ballstát amháin a fhéadfaidh rochtain a thabhairt ar shonraí mar sin. Coinneoidh gach Ballstát taifead ar iarrataí ar rochtain den sórt sin.

2.   Féadfaidh aon duine a iarraidh go gceartófaí aon sonraí míchruinne a bhaineann leis agus go scriosfaí aon sonraí a taifeadadh go neamhdhleathach. Déanfaidh an Ballstát atá freagrach an ceartú agus an scriosadh gan mhoill, i gcomhréir lena chuid dlíthe, rialachán agus nósanna imeachta.

3.   Má dhéantar an iarraidh dá bhforáiltear i mír 2 chuig Ballstát eile, seachas an Ballstát atá freagrach, déanfaidh údaráis an Bhallstáit inar taisceadh an iarraidh teagmháil le húdaráis an Bhallstáit a bheidh freagrach laistigh de 14 lá. Seiceálfaidh an Ballstát atá freagrach cruinneas na sonraí agus dlíthiúlacht a bpróiseála sa VIS laistigh de mhí.

4.   Má thagann sé chun solais go bhfuil na sonraí a taifeadadh sa VIS míchruinn, nó gur taifeadadh go neamhdhleathach iad, ceartóidh nó scriosfaidh an Ballstát atá freagrach na sonraí i gcomhréir le hAirteagal 24(3). Dearbhóidh an Ballstát atá freagrach i scríbhinn gan mhoill don duine lena mbaineann go bhfuil gníomh déanta aige chun na sonraí a bhaineann leis an duine sin a cheartú nó a scriosadh.

5.   Mura n-aontóidh an Ballstát atá freagrach go bhfuil na sonraí atá taifeadta sa VIS míchruinn nó gur taifeadadh go mídhleathach iad, míneoidh sé gan mhoill i scríbhinn don duine lena mbaineann cén fáth nach bhfuil sé toilteanach na sonraí a bhaineann leis an duine sin a cheartú nó a scriosadh.

6.   Cuirfidh an Ballstát atá freagrach faisnéis ar fáil freisin don duine lena mbaineann, ag míniú na gcéimeanna is féidir leis a thógáil mura nglacfaidh sé leis an míniú a tugadh. Áireofar leis an bhfaisnéis sin an chaoi le caingean a thabhairt nó gearán a chur faoi bhráid údaráis inniúla nó cúirteanna an Bhallstáit sin, agus aon chúnamh, lena n-áirítear cúnamh ó na hÚdaráis Mhaoirseachta Náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 41(1), a bheidh ar fáil i gcomhréir le dlíthe, le rialacháin agus le nósanna imeachta an Bhallstáit sin.

Airteagal 39

Comhoibriú chun cearta ar chosaint sonraí a áirithiú

1.   Comhoibreoidh na Ballstáit go gníomhach chun na cearta a leagtar síos in Airteagal 38(2), (3) agus (4) a chur i bhfeidhm.

2.   I ngach Ballstát, cabhróidh an tÚdarás Maoirseachta Náisiúnta, arna iarraidh sin air, leis an duine lena mbaineann, agus cuirfidh sé comhairle air maidir lena chearta a fheidhmiú chun sonraí a bhaineann leis nó léi a cheartú nó a scriosadh i gcomhréir le hAirteagal 28(4) de Threoir 95/46/CE.

3.   Comhoibreoidh Údarás Maoirseachta Náisiúnta an Bhallstáit atá freagrach, a tharchuir na sonraí, agus Údaráis Maoirseachta Náisiúnta na mBallstát inar taisceadh an iarraidh, lena chéile chuige sin.

Airteagal 40

Leigheasanna

1.   I ngach Ballstát, beidh sé de cheart ag aon duine caingean a thabhairt nó gearán a chur faoi bhráid údaráis inniúla nó cúirteanna an Bhallstáit sin a dhiúltaigh ceart rochtana ar na sonraí a bhain leis an duine sin, nó ar cheartú nó scriosadh na sonraí sin, dá bhforáiltear in Airteagal Airteagal 38(1) agus (2).

2.   Beidh cúnamh na nÚdarás Maoirseachta Náisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 39(2) ar fáil i gcaitheamh na n-imeachtaí.

Airteagal 41

Maoirseacht ag an Údarás Maoirseachta Náisiúnta

1.   Deanfaidh an t-údarás nó na húdaráis a bheidh ainmnithe i ngach Ballstát agus a mbeidh an chumhacht dá dtagraítear in Airteagal 28 de Threoir 95/46/CE bronnta air nó orthu (an tÚdarás Maoirseachta Náisiúnta) monatóireacht go neamhspleách ar dhlíthiúlacht phróiseáil na sonraí pearsanta dá dtagraítear in Airteagal 5(1) lena n-áirítear iad a tharchur chuig an VIS agus ón VIS ag an mBallstát lena mbaineann.

2.   Áiritheoidh an tÚdarás Maoirseachta Náisiúnta go ndéanfar iniúchadh ar na hoibríochtaí próiseála sonraí sa Chóras Náisiúnta i gcomhréir le caighdeáin iniúchóireachta idirnáisiúnta ábhartha gach ceithre bliana ar a laghad.

3.   Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh dóthain acmhainní ag an Údarás Maoirseachta Náisiúnta leis na tascanna a chuirtear air faoin Rialachán seo a fheidhmiú.

4.   Maidir le próiseáil sonraí pearsanta sa VIS, ainmneoidh gach Ballstát an t-údarás a mheasfar a bheith mar rialaitheoir i gcomhréir le hAirteagal 2(d) de Threoir 95/46/CE agus a mbeidh freagracht lárnach air as an bpróiseáil sonraí a dhéanfaidh an Ballstát sin. Cuirfidh gach Ballstát sonraí an údaráis sin in iúl don Choimisiún.

5.   Soláthróidh gach Ballstát aon fhaisnéis a iarrfaidh na hÚdaráis Maoirseachta Náisiúnta, agus go háirithe, tabharfaidh an Ballstát aon fhaisnéis faoi na gníomhaíochtaí a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 28 agus le hAirteagal 29(1) dóibh, tabharfaidh siad rochtain dóibh ar na liostaí dá dtagraítear in Airteagal 28(4)(c) agus ar a thaifid dá dtagraítear in Airteagal 34 agus rochtain gan chosc tráth ar bith ar gach áitreabh dá gcuid.

Airteagal 42

Maoirseacht ag an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí

1.   Seiceálfaidh an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí go ndéanfar gníomhaíochtaí próiseála sonraí pearsanta an Údaráis Bainistíochta i gcomhréir leis an Rialachán seo. Beidh feidhm dá réir sin ag na dualgais agus ag na cumhachtaí dá dtagraítear in Airteagal 46 agus Airteagal 47 de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.

2.   Áiritheoidh an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí go ndéanfar iniúchadh ar ghníomhaíochtaí próiseála sonraí pearsanta an Údaráis Bainistíochta i gcomhréir le caighdeáin iniúchóireachta idirnáisiúnta ábhartha gach ceithre bliana ar a laghad. Cuirfear tuarascáil ar an iniúchadh sin chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an Údarás Bainistíochta, chuig an gCoimisiún agus chuig na hÚdaráis Maoirseachta Náisiúnta. Tabharfar deis don Údarás Bainistíochta tuairimí a nochtadh sula nglacfar an tuarascáil.

3.   Soláthróidh an tÚdarás Bainistíochta faisnéis arna iarraidh sin ag an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí, tabharfaidh sé rochtain dó ar gach doiciméad agus ar na taifid dá dtagraítear in Airteagal 34(1), agus ceadóidh sé rochtain gan chosc dó ar gach áitreabh dá chuid tráth ar bith.

Airteagal 43

Comhoibriú idir na hÚdaráis Maoirseachta Náisiúnta agus an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí

1.   Comhoibreoidh na hÚdaráis Maoirseachta Náisiúnta agus an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí go gníomhach laistigh de raon feidhme a n-inniúlachtaí féin, iad araon ag feidhmiú laistigh de chreat a gcuid freagrachtaí, agus áiritheoidh siad maoirseacht chomhordaithe ar an VIS agus ar na Córais Náisiúnta.

2.   Agus iad araon ag feidhmiú laistigh de raon feidhme a n-inniúlachtaí féin, malartóidh siad faisnéis ábhartha, cabhróidh siad le chéile chun iniúchtaí agus cigireachtaí a dhéanamh, scrúdóidh siad deacrachtaí maidir le léirmhíniú nó feidhmiú an Rialacháin seo, déanfaidh siad staidéar ar fhadhbanna le feidhmiú maoirseachta neamhspleáiche nó le feidhmiú cearta na ndaoine a mbaineann na sonraí leo, tarraingeoidh siad suas tograí comhchuibhithe i gcomhair comhréiteach ar fhadhbanna, agus cuirfidh siad feasacht faoi chearta cosanta sonraí chun cinn, de réir mar is gá.

3.   Beidh cruinniú chun na críche sin ag na hÚdaráis Maoirseachta Náisiúnta agus an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí faoi dhó sa bhliain ar a laghad. Is ar chuntas an Mhaoirseora Eorpaigh um Chosaint Sonraí a bheidh costais agus seirbhísiú na gcruinnithe sin. Glacfar rialacha nós imeachta ag an gcéad chruinniú. Déanfar forbairt ar mhodhanna eile oibre i gcomhar de réir mar is gá.

4.   Cuirfear comhthuarascáil ar ghníomhaíochtaí chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an Údarás Bainistíochta gach re bliain. Sa tuarascáil seo beidh caibidil ó gach Ballstát arna ullmhú ag Údarás Maoirseachta Náisiúnta an Bhallstáit sin.

Airteagal 44

Cosaint sonraí le linn na hidirthréimhse

I gcás ina dtarmligfidh an Coimisiún a fhreagrachtaí chuig comhlacht nó comhlachtaí eile le linn na hidirthréimhse, de bhun Airteagal 26(4) den Rialachán seo, áiritheoidh sé go mbeidh sé de cheart ag an Maoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí a thascanna a lánfheidhmiú agus go mbeidh sé de chumas aige sin a dhéanamh, lena n-áirítear seiceálacha ar an láthair a dhéanamh, agus aon chumhachtaí eile arna mbronnadh air faoi Airteagal 47 de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 a fheidhmiú.

CAIBIDIL VII

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 45

Cur chun feidhme ag an gCoimisiún

1.   Déanfaidh an Coimisiún an VIS Láir, an Comhéadan Náisiúnta i ngach Ballstát, agus an bonneagar cumarsáide idir an VIS Láir agus na Comhéadain Náisiúnta a chur chun feidhme a luaithe agus is féidir tar éis teacht i bhfeidhm don Rialachán seo, lena n-áirítear na feidhmiúlachtaí chun na sonraí bithmhéadracha dá dtagraítear in Airteagal 5(1)(c) a phróiseáil.

2.   Glacfar na bearta is gá do chur chun feidhme teicniúil an VIS Láir, na gComhéadan Náisiúnta agus an bhonneagair chumarsáide idir an VIS Láir agus na Comhéadain Náisiúnta i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 49(2), go háirithe:

(a)

chun na sonraí a iontráil agus na hiarratais a nascadh i gcomhréir le hAirteagal 8;

(b)

chun rochtain a fháil ar na sonraí i gcomhréir le hAirteagal 15 agus le hAirteagail 17 go 22;

(c)

chun sonraí a leasú, a scriosadh agus a luathscriosadh i gcomhréir le hAirteagail 23 go 25;

(d)

chun na taifid a choimeád agus chun rochtain a fháil orthu i gcomhréir le hAirteagail 34;

(e)

don mheicníocht chomhairliúcháin agus do na nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 16.

Airteagal 46

Lánpháirtiú fheidhmiúlachtaí teicniúla Líonra Comhairliúcháin Schengen

Tiocfaidh an mheicníocht chomhairliúcháin dá dtagraítear in Airteagal 16 in áit Líonra Comhairliúcháin Schengen ón dáta a chinnfear i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 49(3) tráth a mbeidh na socruithe dlíthiúla agus na socruithe teicniúla i gcomhair úsáid an VIS chun críche comhairliúcháin idir údaráis víosaí láir maidir le hiarratais ar víosaí i gcomhréir le hAirteagal 17(2) de Choinbhinsiún Schengen, curtha in iúl ag na Ballstáit uile a bheidh ag úsáid Líonra Comhairliúcháin Schengen ar an dáta a dtiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm.

Airteagal 47

Tarchur a thosú

Cuirfidh gach Ballstát in iúl don Choimisiún go bhfuil na socruithe teicniúla agus na socruithe dlíthiúla is gá déanta aige chun na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 5(1) a tharchur chuig an VIS Láir tríd an gComhéadan Náisiúnta.

Airteagal 48

Oibríochtaí a thosú

1.   Cinnfidh an Coimisiún an dáta óna dtosóidh an VIS, tráth a mbeidh:

(a)

na bearta dá dtagraítear in Airteagal 45(2) glactha;

(b)

críoch rathúil ar thástáil chuimsitheach ar an VIS fógartha ag an gCoimisiún, an tástáil sin déanta ag an gCoimisiún i gcomhar leis na Ballstáit;

(c)

an Coimisiún curtha ar an eolas ag na Ballstáit, tar éis bailíocht na socruithe teicniúla a chinntiú, go mbeidh na socruithe teicniúla agus na socruithe dlíthiúla is gá déanta acu chun na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 5(1) a bhailiú agus a tharchur chuig an VIS maidir le gach iarratas a dhéantar sa chéad réigiún a chinnfear de réir mhír 4, lena n-áirítear socruithe i gcomhair bailiú agus/nó tarchur sonraí thar ceann Ballstáit eile.

2.   Cuirfidh an Coimisiún torthaí na tástála a rinneadh i gcomhréir le pointe (b) de mhír 1 in iúl do Pharlaimint na hEorpa.

3.   I ngach réigiún eile, cinnfidh an Coimisiún an dáta óna mbeidh tarchur na sonraí in Airteagal 5(1) éigeantach tráth a mbeidh sé curtha in iúl ag na Ballstáit don Choimisiún go mbeidh na socruithe teicniúla agus na socruithe dlíthiúla is gá chun na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 5(1) a bhailiú agus a tharchur chuig an VIS maidir le gach iarratas sa réigiún lena mbaineann déanta acu, lena n-áirítear socruithe chun sonraí a bhailiú agus/nó a tharchur thar ceann Ballstáit eile. Roimh an dáta sin, féadfaidh gach Ballstát tús a chur le hoibríochtaí in aon cheann de na réigiúin sin, a luaithe agus a chuirfidh sé in iúl don Choimisiún go bhfuil na socruithe teicniúla agus na socruithe dlíthiúla is gá déanta aige chun na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 5(1)(a) agus (b) ar a laghad a bhailiú agus a tharchur chuig an VIS.

4.   Cinnfear na réigiúin dá dtagraítear i mír 1 agus i mír 3 i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 49(3); is iad na critéir a bheidh ann chun na réigiúin sin a chinneadh baol inimirce neamhdhleathaí ann, bagairtí ar shlándáil inmheánach na mBallstát, agus indéantacht bhailiú na sonraí bithmhéadracha as gach suíomh sa réigiún sin.

5.   Foilseoidh an Coimisiún in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh na dátaí a gcuirfear tús le hoibríochtaí i ngach réigiún.

6.   Ní cheadóidh aon Bhallstát na sonraí a bheidh tarchurtha ag na Ballstáit eile chuig an VIS sula dtosóidh an Ballstát sin nó Ballstát eile a bheidh ag déanamh ionadaíochta ar an mBallstát sin sonraí a iontráil i gcomhréir le mír 1 agus le mír 3.

Airteagal 49

An Coiste

1.   Tabharfaidh an Coiste a bunaíodh le hAirteagal 51(1) de Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir leis an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen (SIS II) a bhunú, a oibriú agus a úsáid (25) cúnamh don Choimisiún.

2.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 4 agus Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE.

Dhá mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar síos in Airteagal 4(3) de Chinneadh 1999/468/CE.

3.   I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus Airteagal 7 de Chinneadh 1999/468/CE.

Dhá mhí a bheidh sa tréimhse a leagtar síos in Airteagal 5(6) de Chinneadh 1999/468/CE.

Airteagal 50

Monatóireacht agus meastóireacht

1.   Áiritheoidh an tÚdarás Bainistíochta go mbeidh nósanna imeachta ann chun monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú an VIS de réir a chuspóirí, maidir le haschur, costéifeachtúlacht, slándáil agus cáilíocht seirbhíse.

2.   Chun críocha na cothabhála teicniúla, beidh rochtain ag an Údarás Bainistíochta ar an bhfaisnéis is gá maidir leis na hoibríochtaí próiseála a dhéanfar sa VIS.

3.   Dhá bhliain tar éis don VIS dul i mbun oibríochta agus gach re bliain ina dhiaidh sin, cuirfidh an tÚdarás Bainistíochta tuarascáil ar fheidhmiú teicniúil an VIS, lena n-áirítear a shlándáil, faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, faoi bhráid na Comhairle, agus faoi bhráid an Choimisiúin.

4.   Trí bliana tar éis don VIS dul i mbun oibríochta, agus gach ceithre bliana ina dhiaidh sin, cuirfidh an Coimisiún meastóireacht fhoriomlán ar an VIS ar fáil. Clúdóidh an mheastóireacht fhoriomlán seo scrúdú ar na torthaí a fuarthas de réir na gcuspóirí a bhí ann, agus measúnú ar bhailíocht leanúnach na bunréasúnachta, ar fheidhmíocht an Rialacháin seo maidir leis an VIS, ar shlándáil an VIS, ar an úsáid a baineadh as na forálacha dá dtagraítear in Airteagal 31 agus ar aon impleachtaí d’oibríochtaí amach anseo. Tarchuirfidh an Coimisiún an mheastóireacht chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle.

5.   Roimh dheireadh na dtréimhsí dá dtagraítear in Airteagal 18(2) tuairisceoidh an Coimisiún ar an dul chun cinn teicniúil a bheidh déanta maidir le húsáid méarlorg ag teorainneacha seachtracha agus na himpleachtaí a bheidh ann d'fhad ama na gcuardach ag úsáid uimhir an ghreamáin víosa i gcomhar le fíorú mhéarloirg shealbhóir an víosa, lena n-áirítear an mbeidh tréimhse feithimh rófhada ag láthair trasnaithe teorann san fhad ama a meastar do chuardach den sórt sin. Tarchuirfidh an Coimisiún an mheastóireacht chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle. Ar bhonn na meastóireachta sin, féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó féadfaidh an Chomhairle cuireadh a thabhairt don Choimisiún leasuithe cuí ar an Rialachán seo a mholadh, más gá.

6.   Cuirfidh na Ballstáit ar fáil don Údarás Bainistíochta agus don Choimisiún an fhaisnéis is gá chun na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 3, i mír 4, agus i mír 5 a dhréachtú.

7.   Cuirfidh an tÚdarás Bainistíochta ar fáil don Choimisiún an fhaisnéis is gá chun na meastóireachtaí foriomlána dá dtagraítear i mír 4 a sholáthar.

8.   Le linn na hidirthréimhse sula nglacfaidh an tÚdarás Bainistíochta cúram freagrachta, beidh an Coimisiún freagrach as na tuarascálacha dá dtagraítear i mír 3 a sholáthar agus a chur isteach.

Airteagal 51

Teacht i bhfeidhm agus infheidhmeacht

1.   Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.   Beidh feidhm aige ón dáta dá dtagraítear in Airteagal 48(1).

3.   Beidh feidhm ag Airteagail 26, 27, 32, 45, 48(1), (2) agus (4) agus ag 2 Meán Fómhair 2008.

4.   Le linn na hidirthréimhse dá dtagraítear in Airteagal 26(4), forléireofar tagairtí sa Rialachán seo don Údarás Bainistíochta mar thagairtí don Choimisiún.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach sna Ballstáit i gcomhréir leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 9 Iúil 2008.

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J.-P. JOUYET


(1)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 7 Meitheamh 2007 (IO C 125 E, 22.5.2008, lch. 118) agus Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008.

(2)  IO L 213, 15.6.2004, lch. 5.

(3)  IO L 50, 25.2.2003, lch 1.

(4)  IO L 123, 9.5.2002, lch. 50.

(5)  IO L 164, 14.7.1995, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1791/2006 (IO L 363, 20.12.2006, lch. 1).

(6)  IO C 326, 22.12.2005, lch. 1. Teagaisc arna leasú go deireanach le Cinneadh 2006/684/CE ón gComhairle (IO L 280, 12.10.2006, lch. 29).

(7)  IO L 239, 22.9.2000, lch. 19. Coinbhinsiún arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh 1987/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 381, 28.12.2006, lch. 4).

(8)  IO L 281, 23.11.1995, lch. 31. Treoir arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

(9)  IO L 8, 12.1.2001, lch. 1.

(10)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23. Cinneadh arna leasú le Cinneadh 2006/512/CE (IO L 200, 22.7.2006, lch. 11).

(11)  IO L 176, 10.7.1999, lch. 36.

(12)  IO L 176, 10.7.1999, lch. 31.

(13)  IO L 176, 10.7.1999, lch. 53.

(14)  IO L 131, 1.6.2000, lch. 43.

(15)  IO L 395, 31.12.2004, lch. 70.

(16)  IO L 64, 7.3.2002, lch. 20.

(17)  Cinneadh 2004/860/CE an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, agus maidir le forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise a chur i bhfeidhm go sealadach i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).

(18)  Féach leathanach … den Iris Oifigúil seo.

(19)  IO L 64, 7.3.2003, lch. 1.

(20)  IO L 81, 21.3.2001, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1932/2006 (IO L 405, 30.12.2006, lch. 23).

(21)  IO L 53, 23.2.2002, lch. 4.

(22)  IO L 105, 13.4.2006, lch. 1. Rialachán arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 (IO L 97, 9.4.2008, lch. 60).

(23)  IO L 248, 16.9.2002, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1525/2007 (IO L 343,27.12.2007, lch. 9).

(24)  IO L 56, 4.3.1968, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 337/2007 (IO L 90, 30.3.2007, lch. 1).

(25)  IO L 381, 28.12.2006, lch. 4.


IARSCRÍBHINN

Liosta de na heagraíochtaí idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 31(2)

1.

Eagraíochtaí NA (amhail UNHCR);

2.

An Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (EII);

3.

Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge.