ISSN 1725-2571

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L NaN

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

50
10 Nollaig 2007


Clár

 

I   Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA a bhfuil a bhfoilsiú éigeantach

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 1392/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2223/96 i ndáil le tarchur sonraí cuntas náisiúnta ( 2 )

1

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit (doiciméid a sheirbheáil), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle

79

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe agus lena leasaítear Treoir 2001/83/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 ( 2 )

121

 


 

(1)   Faoin tagairt L 324 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla an Aontais.

 

(2)   Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE

GA


I Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA a bhfuil a bhfoilsiú éigeantach

RIALACHÁIN

10.12.2007   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L NaN/1


RIALACHÁN (CE) UIMH. 1392/2007 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

an 13 Samhain 2007

lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2223/96 i ndáil le tarchur sonraí cuntas náisiúnta

(Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 285(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún,

Ag féachaint don tuairim ón mBanc Ceannais Eorpach (1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar síos in Airteagal 251 den Chonradh (2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)

Tá creat tagartha ar na comhchaighdeáin, na sainmhínithe, na haicmithe agus na rialacha cuntasaíochta chun cuntais na mBallstát a tharraingt suas le haghaidh ceanglais staitistiúla an Chomhphobail, ionas go bhféadfar torthaí inchomparáide idir Bhallstáit a fháil, i Rialachán (CE) Uimh. 2223/96 ón gComhairle an 25 Meitheamh 1996 maidir le córas Eorpach um chuntais náisiúnta agus réigiúnacha sa Chomhphobal (3). Tugtar ‘CEC 95’ ar Chóras Eorpach na gCuntas 1995, arna bhunú leis an Rialachán sin.

(2)

Tá gá le sraith chuimsitheach de shonraí cuntas náisiúnta a bheidh inchomparáideach, ábhartha agus tráthúil chun an beartas airgeadais a stiúradh laistigh den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, i gcomhair comhordú éifeachtach na mbeartas eacnamaíochta agus chun críocha beartas struchtúrach agus maicreacnamaíoch.

(3)

Foráiltear le hIarscríbhinn B a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2223/96 go ndéanfar sraith táblaí de shonraí cuntas náisiúnta a tharchur chun críocha an Chomhphobail laistigh de theorainneacha ama sonraithe. Ina theannta sin, foráiltear leis na Rialacháin seo a leanas go gcaithfear raon sonraí breise a tharchur chuig an gCoimisiún: Rialachán (CE) Uimh. 264/2000 ón gCoimisiún an 3 Feabhra 2000 maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 2223/96 ón gComhairle maidir le staidreamh ar airgeadas poiblí gearrthéarmach (4), Rialachán (CE) Uimh. 1221/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Meitheamh 2002 maidir le cuntais neamhairgeadais ráithiúla i gcomhair rialtais ghinearálta (5), Rialachán (CE) Uimh. 501/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 10 Márta 2004 maidir le cuntais airgeadais ráithiúla i gcomhair rialtais ghinearálta (6), Rialachán (CE) Uimh. 1222/2004 ón gComhairle an 28 Meitheamh 2004 maidir le tiomsú agus tarchur sonraí ar fhiachas ráithiúil rialtais (7) agus Rialachán (CE) Uimh. 1161/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2005 maidir le tiomsú na gcuntas neamhairgeadais ráithiúil de réir earnála institiúidí (8). Ní chuimsíonn an Rialachán seo na sonraí a fholaítear sna Rialachán sin ach, i dteannta a chéile, is ionann na táblaí agus na sonraí go léir dá bhforáiltear sna sé Rialachán uile dá dtagraítear san aithris seo agus clár tarchuir iomlán na sonraí ar chuntais náisiúnta.

(4)

Ba chóir nuashonrú a dhéanamh ar tharchur sonraí cuntas náisiúnta chun riachtanais athraitheacha úsáideoirí mar aon le tosaíochtaí beartais nua agus forbairt ar ghníomhaíochtaí eacnamaíocha nua san Aontas Eorpach a chur san áireamh.

(5)

Ba chóir go mbeadh aird ag clár tarchuir sonraí cuntas náisiúnta ar na hathruithe bunúsacha polaitíochta agus staitistiúla atá tarlaithe i roinnt Ballstát le linn thréimhsí tagartha an chláir.

(6)

Chuir Tuarascáil Stádais ar Cheanglais Faisnéise san AEA ón gCoiste Eacnamaíoch agus Airgeadais an 25 Bealtaine 2004, lenar aontaigh cruinniú na Comhairle an 2 Meitheamh 2004, béim ar an ngá an clár tarchuir a leasú ionas go gcomhlíonfar ceanglais Phlean Gníomhaíochta an AEA agus straitéis Liospóin.

(7)

Tá bonn slán staitistiúil i gcomhair tiomsú na mbuiséad poiblí ríthábhachtach i gcomhair athchóiriú eacnamaíoch ag teacht le straitéis Liospóin agus chabhródh tarchur sonraí sláinte, oideachais agus cosanta sóisialta leis sin a bhaint amach. Ba chóir go mbeadh soláthar sonraí den sórt sin éigeantach tar éis tréimhse soláthair ar bhonn deonach.

(8)

Ó tharla nach féidir cuspóir an Rialacháin seo, eadhon comhchaighdeáin staidrimh a chruthú lena bhféadfaí sonraí ar chuntais náisiúnta comhchuibhithe a sholáthar, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, dá bhrí sin, a bhainfear sin amach ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a bhaint amach.

(9)

Tá na bearta dá bhforáiltear sa Rialachán seo i gcomhréir le tuairim an Choiste um an gClár Staidrimh (CCS) agus an Choiste um Staidreamh Airgeadaíochta, Airgeadais agus Chomhardú na nÍocaíochtaí (CSAACÍ),

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Cuirfear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 3(1) de Rialachán (CE) Uimh. 2223/96:

‘1.   Tarchuirfidh na Ballstáit na cuntais agus na táblaí a leagtar amach in Iarscríbhinn B chuig an gCoimisiún (Eurostat) laistigh de na teorainneacha ama a sonraítear do gach tábla, faoi réir na maoluithe a leagtar amach san Iarscríbhinn sin.’

Airteagal 2

Cuirtear an téacs a leagtar amach san Iarscríbhinn atá a ghabhann leis an Rialachán seo in ionad Iarscríbhinn B atá a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2223/96.

Airteagal 3

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an bhfichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Samhain 2007

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa

An tUachtarán

H.-G. PÖTTERING

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

M. LOBO ANTUNES


(1)  IO C 55, 7.3.2006, lch. 61.

(2)  Tuairim ó Pharlaimint na hEorpa an 25 Aibreán 2007 (gan foilsiú fós san Iris Oifigiúil) agus Cinneadh ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2007.

(3)  IO L 310, 30.11.1996, lch. 1. Rialachán arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1267/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 180, 18.7.2003, lch. 1).

(4)  IO L 29, 4.2.2000, lch. 4.

(5)  IO L 179, 9.7.2002, lch. 1.

(6)  IO L 81, 19.3.2004, lch. 1.

(7)  IO L 233, 2.7.2004, lch. 1.

(8)  IO L 191, 22.7.2005, lch. 22.


IARSCRÍBHINN

‘IARSCRÍBHINN B

CLÁR TARCHUIR SONRAÍ CUNTAS NÁISIÚNTA

Forléargas ar na táblaí

Uimh. Tábla

Ábhar na dtáblaí

Spriocam t + míonna (laethanta i gcás ina sonraítear)

An chéad tarchur

Tréimhse a clúdaítear (1)

1

Príomh-chomhiomláin, bliantúil

70 lá

2007

1990 ar aghaidh

2008

1980-1989

1

Príomh-chomhiomláin, ráithiúil

70 lá

2007

1990 R1 ar aghaidh

 

 

2

Príomh-chomhiomláin rialtais ghinearálta, bliantúil

3/9

2007

1995 ar aghaidh

3

Táblaí de réir tionscail

9/21

2007

1990 ar aghaidh

2008

1980-1989

5

Caiteachas ar thomhaltas deiridh teaghlaigh de réir cuspóra

9

2007

1990 ar aghaidh

2008

1980-1989

6

Cuntais airgeadais de réir earnála (idirbhearta)

9

2007

1995 ar aghaidh

7

Cláir chomhardaithe i gcomhair sócmhainní agus dliteanais airgeadais

9

2007

1995 ar aghaidh

8

Cuntais neamhairgeadais de réir earnála, bliantúil

9

2007

1995 ar aghaidh

9

Fáltais chánach mionsonraithe de réir earnála

9

2007

1995 ar aghaidh

10

Táblaí de réir tionscail agus réigiúin, NUTS II

24

2007

1995 ar aghaidh

11

Caiteachais rialtais ghinearálta de réir feidhme

12

2007

1995 ar aghaidh

12

Táblaí de réir tionscail agus réigiúin, NUTS III

24

2007

1995 ar aghaidh

13

Cuntais teaghlaigh de réir réigiúin, NUTS II

24

2007

1995 ar aghaidh

15

Tábla soláthair ag bunphraghsanna lena n-áirítear aistriú isteach i bpraghsanna ceannaitheoirí, A60 × P60

36

2007

2000 ar aghaidh

16

Tábla úsáide ag praghsanna ceannaitheoirí, A60 × P60

36

2007

2000 ar aghaidh

17

Tábla siméadrach ionchuir-aschuir ag bunphraghsanna, P60 × P60, gach cúig bliana

36

2008

2000 ar aghaidh

18

Tábla siméadrach ionchuir-aschuir i gcomhair aschuir intíre ag bunphraghsanna, P60 × P60, gach cúig bliana

36

2008

2000 ar aghaidh

19

Tábla siméadrach ionchuir-aschuir i gcomhair allmhairí ag bunphraghsanna, P60 × P60, gach cúig bliana

36

2008

2000 ar aghaidh

20

Trasaicmiú ar shócmhainní dochta de réir tionscail agus de réir sócmhainne, A17 × AN_F6, bliantúil

24

2007

2000 ar aghaidh

22

Trasaicmiú ar ollfhoirmiú capitil sheasta de réir tionscail agus de réir sócmhainne, A17 × AN_F6, bliantúil

24

2007

1995 ar aghaidh

26

Cláir chomhardaithe i gcomhair sócmhainní neamhairgeadais

24

2007

1995 ar aghaidh

t = Tréimhse tagartha (bliain nó ráithe)


Tábla 1 —   Príomh-chomhiomláin — gníomh ráithiúil (2) agus bliantúil

Cód

Liosta athróg

Miondealú (3)

Praghsanna reatha

Praghsanna agus méideanna slabhraithe na bliana roimhe sin

Breisluach agus Olltáirgeacht Intíre

B.1g

1.

Oll-bhreisluach ag bunphraghsanna

A6

x

x

D.21

2.

a)

Cánacha ar tháirgí (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Fóirdheontais ar tháirgí (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Olltáirgeacht intíre ag praghsanna an mhargaidh

 

x

x

An taobh caiteachais den Olltáirgeacht Intíre

P.3

4.

Iomlán an chaiteachais ar thomhaltas deiridh

 

x

x

P.3

5.

a)

Caiteachas ar thomhaltas deiridh teaghlaigh (coincheap intíre)

Buanfas (5)

x

x

P.3

 

b)

Caiteachas ar thomhaltas deiridh teaghlaigh (coincheap náisiúnta)

 

x

x

P.3

6.

Caiteachas ar thomhaltas deiridh na n-institiúidí neamhbhrabúis a bhíonn ag fónamh do theaghlaigh (INBFTanna).

 

x

x

P.3

7.

Caiteachais ar thomhaltas deiridh an rialtais

 

x

x

P.31

 

a)

Caiteachas ar thomhaltas aonair

 

x

x

P.32

 

b)

Caiteachas ar thomhaltas comhchoiteann

 

x

x

P.4

8.

Tomhaltas deiridh iarbhír na dteaghlach

 

x

x

P41

 

a)

Tomhaltas aonair iarbhír

 

x

x

P.5

9.

Ollfhoirmiú capitil

 

x

x

P.51

 

a)

Ollfhoirmiú caipitil sheasta

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Athruithe i bhfardail

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Éadálacha lúide diúscairtí earraí luachmhara

 

x

x (7)

P.6

10.

Onnmhairithe earraí (sab) agus seirbhísí

 

x

x

P.61

 

a)

Earraí

 

x

x

P.62

 

b)

Seirbhísí

 

x

x

 

 

Ballstáit an AE agus Institiúidí an AE (8)

 

x

x

 

 

Ballstáit an AE (8)

 

x

x

 

 

Ballstáit an AEA (8)

 

x

x

 

 

Institiúidí an AE (8)  (9)

 

x

x

 

 

Tríú tíortha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta (8)

 

x

x

P.7

11.

Allmhairithe earraí (sab) agus seirbhísí

 

x

x

P.71

 

a)

Earraí

 

x

x

P.72

 

b)

Seirbhísí

 

x

x

 

 

Ballstáit an AE agus Institiúidí an AE (8)

 

x

x

 

 

Ballstáit an AE (8)

 

x

x

 

 

Ballstáit an AEA (8)

 

x

x

 

 

Institiúidí an AE (8)  (9)

 

x

x

 

 

Tríú tíortha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta (8)

 

x

x

B.11

12.

Comhardú seachtrach earraí agus seirbhísí

 

x

x

Ioncam, Coigilt agus Glaniasachtú

B.2g + B.3g

13.

Ollbharrachas oibriúcháin agus ioncam measctha

 

x

 

D.2

14.

Cáin ar tháirgeacht agus ar allmhairí

 

x

 

D.3

15.

Fóirdheontais ar tháirgeacht agus ar allmhairí

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Ioncam príomha is infhaighte ón gcuid eile den domhan

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Ioncam príomha is iníoctha leis an gcuid eile den domhan

 

x

(x)

B.5*g

17.

Ollioncam náisiúnta ag praghsanna an mhargaidh

 

x

(x)

K.1

18.

Tomhaltas an chaipitil sheasta

 

x

x

B.5*n

19.

Glanioncam náisiúnta ag praghsanna an mhargaidh

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Aistrithe reatha is infhaighte ón gcuid eile den domhan

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Aistrithe reatha is iníoctha leis an gcuid eile den domhan

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Ioncam indiúscartha, glan

 

x

(x)

B.6g

 

b)

Ioncam indiúscartha, comhlán

 

x

(x)

D.8

22.

Coigeartuithe i gcomhair na n-athruithe i nglan-ghnáthscaireanna teaghlach sna cúlchistí pinsin

 

x

(x)

B.8n

23.

Coigilt náisiúnta, glan

 

x

 

D.9

24.

a)

Aistrithe caipitil is infhaighte ón gcuid eile den domhan

 

x

 

D.9

 

b)

Aistrithe caipitil is iníoctha leis an gcuid eile den domhan

 

x

 

K.2

25.

Éadálacha lúide diúscairtí na sócmhainní neamhtháirgthe neamhairgeadais

 

x

 

B.9

26.

Glaniasachtú nó glaniasachtaíocht an náisiúin

 

x

 

Daonra, Fostaíocht, Luach saothair fostaithe

 

27.

Sonraí daonra agus fostaíochta

 

 

 

 

 

a)

Daonra iomlán (mílte daoine)

 

 

 

 

 

b)

Daoine dífhostaithe (mílte daoine) (9)

 

 

 

 

 

c)

Fostaíocht in aonaid táirgeachta chónaitheacha (mílte daoine fostaithe, mílte uair an chloig a oibríodh agus mílte post (9)) agus fostaíocht cónaitheoirí (mílte daoine)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Daoine féinfhostaithe

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Fostaithe

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Luach saothair fostaithe atá ag obair in aonaid táirgeachta chónaitheacha agus luach saothair fostaithe cónaitheacha

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Pánna agus tuarastail chomhlána

A6  (10)

x

 

(x) I dtéarmaí iarbhíre.

A6 NACE A6 agus “díobh ar déantúsaíocht” san áireamh. Siardhátú i gcomhair “déantúsaíocht” ag tosú i 1990.


Tábla 2 —   Príomh-chomhiomláin an rialtais ghinearálta

Cód

Idirbheart

Earnálacha agus fo-earnálacha (11)  (12)

P.1

Aschur

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Aschur margaidh agus aschur le haghaidh úsáide deiridh féin

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Aschur neamh-mhargaidh eile

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Íocaíochtaí i gcomhair aschuir neamh-mhargaidh eile

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Aschur neamh-mhargaidh eile, eile

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Aschur margaidh, aschur i gcomhair úsáide deiridh féin agus íocaíochtaí i gcomhair aschuir neamh-mhargaidh eile

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Tomhaltas idirmheánach

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Breisluach, comhlán

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Tomhaltas an chaipitil sheasta

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Breisluach, glan

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Luach saothar fostaithe, iníoctha

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Cánacha eile ar tháirgeacht, iníoctha

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Fóirdheontais eile ar tháirgeacht, infhaighte

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Barrachas oibriúcháin, glan

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Cánacha ar tháirgeacht agus ar allmhairí, infhaighte

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Ioncam ó mhaoin, infhaighte (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Fóirdheontais, iníoctha

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Ioncam ó mhaoin, iníoctha (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

de sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Lárnach (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

de sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Stáit (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

de sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Áitiúil (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

de sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Cistí Slándála Sóisialta (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

Ús, iníoctha

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Ioncam eile ó mhaoin, iníoctha

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Comhardú na n-ioncam príomha, glan

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Cánacha reatha ar ioncam, rachmas etc., infhaighte

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Ranníocaíochtaí sóisialta, infhaighte

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Ranníocaíochtaí sóisialta iarbhíre

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Ranníocaíochtaí sóisialta barúlacha

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Aistrithe reatha eile, infhaighte (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Cánacha reatha ar ioncam, rachmas etc., iníoctha

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Sochair shóisialta nach aistrithe sóisialta comhchineáil iad, iníoctha

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Aistrithe sóisialta comhchineáil a bhaineann le caiteachas ar tháirgí arna soláthar do theaghlaigh trí tháirgeoirí margaidh, iníoctha

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sochair shóisialta nach aistrithe sóisialta comhchineáil iad agus aistrithe sóisialta comhchineáil a bhaineann le caiteachas ar tháirgí arna soláthar do theaghlaigh trí tháirgeoirí margaidh, iníoctha

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Aistrithe reatha eile, iníoctha (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Lárnach (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Stáit (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Áitiúil (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Cistí Slándála Sóisialta (S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Ioncam indiúscartha, glan

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Caiteachas ar thomhaltas deiridh

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Caiteachas ar thomhaltas aonair

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Caiteachas ar thomhaltas comhchoiteann

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Coigeartú i gcomhair na n-athruithe i nglan-ghnáthscaireanna teaghlach sna cúlchistí pinsin

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Coigilt, comhlán

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Coigilt, glan

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Aistrithe caipitil, infhaighte (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Cánacha caipitiúla

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Aistrithe caipitil agus deontais infheistíochta eile, infhaighte

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Aistrithe caipitil, iníoctha (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Lárnach (S.1311)

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Stáit (S.1312)

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Áitiúil (S.1313)

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Cistí Slándála Sóisialta S.1314)

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Ollfhoirmiú capitil

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Ollfhoirmiú capitil sheasta

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Athruithe i bhfardail agus éadálacha lúide diúscairtí earraí luachmhara

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Éadálacha lúide diúscairtí na sócmhainní neamhtháirgthe neamhairgeadais

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Ollfhoirmiú caipitil agus éadálacha lúide diúscairtí na sócmhainní neamhtháirgthe neamhairgeadais

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Glaniasachtú (+)/Glaniasachtaí (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Caiteachas iomlán

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Ioncam iomlán

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Aistrithe caipitil ón rialtas ginearálta go dtí na hearnálacha iomchuí a sheasann do cháin agus do ranníocaíochtaí sóisialta a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Ús lena n-áirítear sreabhadh ar chur chuige uile-éarnálach comhaontuithe ar réamhráta agus FRAnna

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Glaniasachtú (+)/Glaniasachtaí (–) faoin Nós Imeachta um Easnamh Iomarcach (EDP)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tábla 3 —   Táblaí de réir tionscail

Cód

Liosta athróg

Miondealú (14)  (15)

Praghsanna reatha

Praghsanna agus méideanna slabhraithe na bliana roimhe sin

Aschur

P.1

1.

Aschur ag bunphraghsanna de réir tionscail

A31/A60

x

 

P.2

2.

Tomhaltas idirmheánach ag praghsanna ceannaitheora de réir tionscail

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Oll-bhreisluach ag bunphraghsanna de réir tionscail

A31/A60

x

x

K.1

4.

Tomhaltas an chaipitil sheasta de réir tionscail

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Glanbharrachas oibriúcháin agus glan-ioncam measctha

A31/A60

x

 

D.29 – D.39

6.

Cánacha eile lúide fóirdheontais eile ar tháirgeacht

A31/A60

x

 

Foirmiú capitil

P.5

5.

Ollfhoirmiú caipitil de réir tionscail (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Ollfhoirmiú caipitil sheasta de réir tionscail

A31/A60

x

x

 

 

Miondealú ar shócmhainn docht AN_F6

 

x

x

 

 

de sin, ar theaghaisí agus foirgnimh agus struchtúir eile

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Athruithe i bhfardail agus éadáil lúide diúscairtí earraí luachmhara de réir tionscail (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

de sin, ar athruithe i bhfardail (18)

 

x

x (17)

P.53

 

de sin, ar éadálacha lúide diúscairtí earraí luachmhara (18)

 

x

x (17)

Fostaíocht agus luach saothair fostaithe

 

6.

Fostaíocht de réir tionscail

(mílte daoine, mílte uair an chloig a oibríodh (19) agus mílte post (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

féinfhostaithe de réir tionscail

A31/A60

 

 

 

 

b)

fostaithe de réir tionscail

A31/A60

 

 

 

 

de sin, san earnáil Rialtas (S.13) (20)

 

 

 

 

 

de sin, in earnálacha eile (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Luach saothair fostaithe de réir tionscail

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Pánna agus tuarastail de réir tionscail

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Miondealú ar na sócmhainní dochta:

AN1111

teaghaisí

AN1112

foirgnimh agus struchtúir eile

AN11131

trealamh iompair

AN11132

innealra agus trealamh eile

díobh sin:

AN111321 innealra agus crua-earraí oifige

AN111322

trealamh raidió, teilifíse agus cumarsáide

AN1114

sócmhainní saothraithe

AN112

sócmhainní dochta doláimhsithe

díobh sin:

AN1122 bogearraí ríomhaireachta


Tábla 5 —   Caiteachas ar thomhaltas deiridh teaghlach

Cód

Liosta athróg

Miondealú

Praghsanna reatha

Praghsanna agus méideanna slabhraithe na bliana roimhe sin

P.3

1.

Caiteachas ar thomhaltas deiridh teaghlach de réir cuspóra

Grúpaí COICOP

x

x

P.3

2.

Caiteachas ar thomhaltas deiridh na dteaghlach cónaitheach agus na dteaghlach neamhchónaitheach sa chríoch eacnamaíoch

 

x

x

P.33

3.

Caiteachas ar thomhaltas deiridh na dteaghlach cónaitheach sa chuid eile den domhan

 

x

x

P.34

4.

Caiteachas ar thomhaltas deiridh na dteaghlach neamhchónaitheach sa chríoch eacnamaíoch

 

x

x

P.3

5.

Caiteachas ar thomhaltas deiridh na dteaghlach cónaitheach sa chríoch eacnamaíoch agus ar an gcoigríoch

 

x

x


Tábla 6 —   Cuntais airgeadais de réir earnála

(Idirbhearta, athruithe eile sa mhéid agus i gcuntais athluachála — comhdhlúite agus neamh-chomhdhlúite — agus faisnéis chomhpháirtí  (21))

 

Geilleagar iomlán

Corparáidí neamhairgeadais

Corparáidí airgeadais lena n-áirítear na fo-earnálacha go léir (23)

Rialtas ginearálta lena n-áirítear na fo-earnálacha go léir (24)

Teaghlaigh agus institiúidí neamhbhrabúis a bhíonn ag fónamh do theaghlaigh (25)

An chuid eile den domhan lena n-áirítear na fo-earnálacha go léir (26)

Idirbhearta/Athruithe i méid (22)/athluacháil ionstraimí airgeadais (22)

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Sócmhainní airgeadais

F.A

x

x

x

x

x

x

Ór airgeadaíochta agus cearta tarraingthe speisialta (CTS)

F.1

x

x

x

x

x

x

Ór airgeadaíochta

F.11

x

x

x

x

x

x

CTS

F.12

x

x

x

x

x

x

Airgeadra agus taiscí

F.2

x

x

x

x

x

x

Airgeadra

F.21

x

x

x

x

x

x

Taiscí inaistrithe

F.22

x

x

x

x

x

x

Taiscí eile

F.29

x

x

x

x

x

x

Urrúis nach scaireanna iad

F.3

x

x

x

x

x

x

Urrúis nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

F.33

x

x

x

x

x

x

Urrúis ghearrthéarmacha nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

F.331

x

x

x

x

x

x

Urrúis fhadtéarmacha nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

F.332

x

x

x

x

x

x

Díorthaigh airgeadais

F.34

x

x

x

x

x

x

Iasachtaí

F.4

x

x

x

x

x

x

Gearrthéarmach

F.41

x

x

x

x

x

x

Fadtéarmach

F.42

x

x

x

x

x

x

Scaireanna agus gnáthscaireanna eile

F.5

x

x

x

x

x

x

Scaireanna agus gnáthscaireanna eile, gan scaireanna cistí frithpháirteacha san áireamh

F.51

x

x

x

x

x

x

Scaireanna luaite

F.511

x

x

x

x

x

x

Scaireanna neamhluaite

F.512

x

x

x

x

x

x

Gnáthscaireanna eile

F.513

x

x

x

x

x

x

Scaireanna cistí frithpháirteacha

F.52

x

x

x

x

x

x

Cúlchistí teicniúla árachais

F.6

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí árachais saoil agus i gcúlchistí pinsean

F.61

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí árachais saoil

F.611

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí pinsean

F.612

x

x

x

x

x

x

Réamhíoc préimheanna árachais agus cúlchistí i gcomhair éileamh nach bhfuil réitithe

F.62

x

x

x

x

x

x

Cuntais eile is infhaighte

F.7

x

x

x

x

x

x

Creidmheasanna trádála agus airleacain

F.71

x

x

x

x

x

x

Eile

F.79

x

x

x

x

x

x

Dliteanais

F.L

x

x

x

x

x

x

Airgeadra agus taiscí

F.2

x

x

x

x

x

x

Airgeadra

F.21

x

x

x

x

x

x

Taiscí inaistrithe

F.22

x

x

x

x

x

x

Taiscí eile

F.29

x

x

x

x

x

x

Urrúis nach scaireanna iad

F.3

x

x

x

x

x

x

Urrúis nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

F.33

x

x

x

x

x

x

Urrúis ghearrthéarmacha nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

F.331

x

x

x

x

x

x

Urrúis fhadtéarmacha nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

F.332

x

x

x

x

x

x

Díorthaigh airgeadais

F.34

x

x

x

x

x

x

Iasachtaí

F.4

x

x

x

x

x

x

Gearrthéarmach

F.41

x

x

x

x

x

x

Fadtéarmach

F.42

x

x

x

x

x

x

Scaireanna agus gnáthscaireanna eile

F.5

x

x

x

x

x

x

Scaireanna agus gnáthscaireanna eile, gan scaireanna cistí frithpháirteacha san áireamh

F.51

x

x

x

x

x

x

Scaireanna luaite

F.511

x

x

x

x

x

x

Scaireanna neamhluaite

F.512

x

x

x

x

x

x

Gnáthscaireanna eile

F.513

x

x

x

x

x

x

Scaireanna cistí frithpháirteacha

F.52

x

x

x

x

x

x

Cúlchistí teicniúla árachais

F.6

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí árachais saoil agus i gcúlchistí pinsean

F.61

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí árachais saoil

F.611

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí pinsean

F.612

x

x

x

x

x

x

Réamhíoc préimheanna árachais agus cúlchistí i gcomhair éileamh nach mbeidh réitithe

F.62

x

x

x

x

x

x

Cuntais eile is iníoctha

F.7

x

x

x

x

x

x

Creidmheasanna trádála agus airleacain

F.71

x

x

x

x

x

x

Eile

F.79

x

x

x

x

x

x

Glanéadáil sócmhainní airgeadais (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Glanthabhú dliteanas (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Glan-idirbhearta airgeadais (27)

 

x

x

x

x

x

x

Neamhréireacht staitistiúil (27)

 

x

x

x

x

x

x

Glaniasachtú (+)/Glaniasachtaíocht (–) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Tábla 7 —   Cláir chomhardaithe i gcomhair sócmhainní agus dliteanais airgeadais

(Stoc na n-ionstraimí airgeadais — comhdhlúite agus neamh-chomhdhlúite — agus faisnéis chomhpháirtí (28))

 

 

Geilleagar iomlán

Corparáidí neamhairgeadais

Corparáidí airgeadais lena n-áirítear na fo-earnálacha go léir (29)

Rialtas ginearálta lena n-áirítear na fo-earnálacha go léir (30)

Teaghlaigh agus institiúidí neamh-bhrabúis a bhíonn ag fónamh do theaghlaigh (31)

An chuid eile den domhan lena n-áirítear na fo-earnálacha go léir (32)

Stoc na n-ionstraimí airgeadais

ESA

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Sócmhainní airgeadais

AF.A

x

x

x

x

x

x

Ór airgeadaíochta agus cearta tarraingthe speisialta (CTS)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Ór airgeadaíochta

AF.11

x

x

x

x

x

x

CTS

AF.12

x

x

x

x

x

x

Airgeadra agus taiscí

AF.2

x

x

x

x

x

x

Airgeadra

AF.21

x

x

x

x

x

x

Taiscí inaistrithe

AF.22

x

x

x

x

x

x

Taiscí eile

AF.29

x

x

x

x

x

x

Urrúis nach scaireanna iad

AF.3

x

x

x

x

x

x

Urrúis nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

AF.33

x

x

x

x

x

x

Urrúis ghearrthéarmacha nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

AF.331

x

x

x

x

x

x

Urrúis fhadtéarmacha nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

AF.332

x

x

x

x

x

x

Díorthaigh airgeadais

AF.34

x

x

x

x

x

x

Iasachtaí

AF.4

x

x

x

x

x

x

Gearrthéarmach

AF.41

x

x

x

x

x

x

Fadtéarmach

AF.42

x

x

x

x

x

x

Scaireanna agus gnáthscaireanna eile

AF.5

x

x

x

x

x

x

Scaireanna agus gnáthscaireanna eile, gan scaireanna cistí frithpháirteacha san áireamh

AF.51

x

x

x

x

x

x

Scaireanna luaite

AF.511

x

x

x

x

x

x

Scaireanna neamhluaite

AF.512

x

x

x

x

x

x

Gnáthscaireanna eile

AF.513

x

x

x

x

x

x

Scaireanna cistí frithpháirteacha

AF.52

x

x

x

x

x

x

Cúlchistí teicniúla árachais

AF.6

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí árachais saoil agus i gcúlchistí pinsean

AF.61

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí árachais saoil

AF.611

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí pinsean

AF.612

x

x

x

x

x

x

Réamhíoc préimheanna árachais agus cúlchistí i gcomhair éileamh nach mbeidh réitithe

AF.62

x

x

x

x

x

x

Cuntais eile is infhaighte

AF.7

x

x

x

x

x

x

Creidmheasanna trádála agus airleacain

AF.71

x

x

x

x

x

x

Eile

AF.79

x

x

x

x

x

x

Dliteanais

AF.L

x

x

x

x

x

x

Airgeadra agus taiscí

AF.2

x

x

x

x

x

x

Airgeadra

AF.21

x

x

x

x

x

x

Taiscí inaistrithe

AF.22

x

x

x

x

x

x

Taiscí eile

AF.29

x

x

x

x

x

x

Urrúis nach scaireanna iad

AF.3

x

x

x

x

x

x

Urrúis nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

AF.33

x

x

x

x

x

x

Urrúis ghearrthéarmacha nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

AF.331

x

x

x

x

x

x

Urrúis fhadtéarmacha nach scaireanna iad, gan díorthaigh airgeadais san áireamh

AF.332

x

x

x

x

x

x

Díorthaigh airgeadais

AF.34

x

x

x

x

x

x

Iasachtaí

AF.4

x

x

x

x

x

x

Gearrthéarmach

AF.41

x

x

x

x

x

x

Fadtéarmach

AF.42

x

x

x

x

x

x

Scaireanna agus gnáthscaireanna eile

AF.5

x

x

x

x

x

x

Scaireanna agus gnáthscaireanna eile, gan scaireanna cistí frithpháirteacha san áireamh

AF.51

x

x

x

x

x

x

Scaireanna luaite

AF.511

x

x

x

x

x

x

Scaireanna neamhluaite

AF.512

x

x

x

x

x

x

Gnáthscaireanna eile

AF.513

x

x

x

x

x

x

Scaireanna cistí frithpháirteacha

AF.52

x

x

x

x

x

x

Cúlchistí teicniúla árachais

AF.6

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí árachais saoil agus i gcúlchistí pinsean

AF.61

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí árachais saoil

AF.611

x

x

x

x

x

x

Glan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí pinsean

AF.612

x

x

x

x

x

x

Réamhíoc préimheanna árachais agus cúlchistí i gcomhair éileamh nach bhfuil réitithe

AF.62

x

x

x

x

x

x

Cuntais eile is iníoctha

AF.7

x

x

x

x

x

x

Creidmheasanna trádála agus airleacain

AF.71

x

x

x

x

x

x

Eile

AF.79

x

x

x

x

x

x

Sócmhainní airgeadais (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Dliteanais (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Glansócmhainní airgeadais (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Tábla 8 —   Cuntais neamhairgeadais de réir earnála

Cód

Idirbhearta agus Ítimí Comhardaithe

Earnálacha

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Geilleagar Iomlán

Corparáidí neamhairgeadais

Corparáidí airgeadais

Rialtas ginearálta

Teaghlaigh + institiúid neamhbhrabúis a bhíonn ag fónamh do theaglaigh

Teaglaigh

Institiúid neamhbhrabúis a bhíonn ag fónamh do theaglaigh

Gan a bheith in earnáil

An chuid eile den domhan

An tAontas Eorpach

Ballstáit an AE

Ballstáit an AEA

Ballstáit nach ballstáit den AEA iad

Institiúidí an AE

Tríú tíortha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta

I   Cuntas táirgeachta/Cuntas seachtrach earraí agus seirbhísí

Acmhainní

P.1

Aschur

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Aschur Margaidh

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Aschur i gcomhair úsáide deiridh féin

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Aschur neamh-mhargaidh eile

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Allmhairithe earraí agus seirbhísí

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Allmhairithe earraí

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Allmhairithe seirbhísí

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

Allmhairithe SIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 – D.31

Cánacha lúide fóirdheontais ar tháirgí

x

 

x

 

R1

Acmhainní iomlána

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Úsáidí

P.2

Tomhaltas idirmheánach

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Onnmhairithe earraí agus seirbhísí

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Onnmhairithe earraí

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Onnmhairithe seirbhísí

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

Onnmhairithe SIATI

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Olltáirgeacht intíre/Oll-bhreisluach

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Comhardú seachtrach earraí agus seirbhísí

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Úsáidí iomlána

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Tomhaltas an chaipitil sheasta

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Glantáirgeacht intíre/Glan-bhreisluach

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1   Cruthú cuntais ioncaim

Acmhainní

B.1g

Olltáirgeacht intíre/Oll-bhreisluach

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Fóirdheontais, faighte

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Fóirdheontais ar tháirgí

x

 

x

 

D.39

Fóirdheontais eile ar tháirgeacht

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Acmhainní iomlána

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Úsáidí

D.1

Luach saothair fostaithe

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Cánacha ar tháirgeacht agus ar allmhairí, íoctha

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Cánacha ar tháirgí

x

 

x

 

D.29

Cánacha eile ar tháirgeacht

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Ollbharrachas oibriúcháin móide oll-ioncam measctha

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Oll-ioncam measctha

x

 

x

x

 

U211

Úsáidí iomlána

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2   Leithdháileadh an chuntais ioncaim phríomha

Acmhainní

B.2g_B.3g

Ollbharrachas oibriúcháin móide oll-ioncam measctha

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Oll-ioncam measctha

x

 

x

x

 

D.1

Luach saothair fostaithe

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Pánna agus tuarastail

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Ranníocaíochtaí sóisialta fostóirí

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Cánacha ar tháirgeacht agus ar allmhairí, faighte

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Cánacha ar tháirgí

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Cánacha de chineál breisluacha (CBL)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Cánacha agus dleachtanna ar allmhairí gan CBL san áireamh

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Cánacha ar tháirgí, seachas CBL agus cánacha ar allmhairí

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Cánacha eile ar tháirgeacht

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Ioncam ó mhaoin

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Ús (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Ioncam leithdháilte corparáidí

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Tuilleamh ar infheistíocht choigríche dhíreach athinfheistithe

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Ioncam ó mhaoin a luaitear le sealbhóirí polasaí árachais

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Cíosanna

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Acmhainní iomlána

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Ús iomlán (SIATI san áireamh)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Úsáidí

D.3

Fóirdheontais, íoctha

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Fóirdheontais ar tháirgí

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Fóirdheontais eile ar tháirgeacht

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Ioncam ó mhaoin

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Ús (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Ioncam leithdháilte corparáidí

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Tuilleamh ar infheistíocht choigríche dhíreach athinfheistithe

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Ioncam ó mhaoin a luaitear le sealbhóirí polasaí árachais

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Cíosanna

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Ollioncam náisiúnta/Comhardú an ioncaim phríomha, comhlán

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Úsáidí iomlána

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Ús iomlán (SIATI san áireamh)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Leithdháileadh tánaisteach ar an gcuntas ioncaim

Acmhainní

B.5g

Ollioncam náisiúnta/Comhardú an ioncaim phríomha, comhlán

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Cánacha reatha ar ioncam, rachmas etc.

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Cáin ar ioncam

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Cánacha reatha eile

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Ranníocaíochtaí sóisialta agus sochair shóisialta

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Ranníocaíochtaí sóisialta

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

Ranníocaíochtaí sóisialta iarbhíre

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

Ranníocaíochtaí sóisialta barúlacha

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Sochair shóisialta nach aistrithe sóisialta comhchineáil iad

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Aistrithe sóisialta comhchineáil

x

 

x

x

 

D.7

Aistrithe reatha eile

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Glanphréimheanna árachais neamhshaoil

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Éilimh árachais neamhshaoil

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Comhoibriú idirnáisiúnta reatha

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Aistrithe reatha ilghnéitheacha (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Ceathrú acmhainn féin, bunaithe ar Ollioncam Náisiúnta

 

x

 

x

 

R22

Acmhainní iomlána

x

x

x

x

x

x

x

 

Úsáidí

D.5

Cánacha reatha ar ioncam, rachmas etc.

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Cánacha ar ioncam

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Cánacha reatha eile

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Ranníocaíochtaí sóisialta

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Ranníocaíochtaí sóisialta iarbhíre

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

Ranníocaíochtaí sóisialta jarbhíre

x

 

x

x

 

D.612

Ranníocaíochtaí sóisialta barúlacha

x

 

x

x

 

D.62

Sochair shóisialta nach aistrithe sóisialta comhchineáil iad

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Aistrithe sóisialta comhchineáil

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Aistrithe reatha eile

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Glanphréimheanna árachais neamhshaoil

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Éilimh árachais neamhshaoil

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Comhoibriú idirnáisiúnta reatha

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Aistrithe reatha ilghnéitheacha (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

Ceathrú acmhainn féin, bunaithe ar Ollioncam Náisiúnta

x

 

x

 

B.7g

Ioncam indiúscartha coigeartaithe

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Úsáidí iomlána

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(lúide) Aistrithe sóisialta comhchineáil

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Oll-ioncam indiúscartha

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Úsáid an chuntais ioncaim indiúscartha

Acmhainní

B.6g

Oll-ioncam indiúscartha

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Coigeartaithe i gcomhair an athraithe i nglan-ghnáthscaireanna teaghlach sna cúlchistí pinsean

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Acmhainní iomlána

x

x

x

x

x

x

x

 

Úsáidí

P.3

Caiteachas ar thomhaltas deiridh

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Caiteachas ar thomhaltas aonair

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Caiteachas ar thomhaltas comhchoiteann

x

 

x

 

D.8

Coigeartaithe i gcomhair an athraithe i nglan-ghnáthscaireanna teaghlach sna cúlchistí pinsean

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Ollchoigilt

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Comhardú seachtrach reatha

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Úsáidí iomlána

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Cuntas an athraithe sa ghlanfhiúchas de bharr coigiltis agus de bharr aistrithe caipitil

Athruithe sa ghlanfhiúchas

B.8g

Ollchoigilt

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Comhardú seachtrach reatha

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Aistrithe caipitil

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Cánacha caipitiúla

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Deontais infheistíochta (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 ó S212 go S13

Deontais infheistíochta ó Institiúidí an AE don Rialtas Ginearálta

x

 

x

 

D.99

Aistrithe caipitil eile (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Iomlán an athraithe sa ghlanfhiúchas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Athruithe i sócmhainní

D.9

Aistrithe caipitil

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Cánacha caipitiúla

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Deontais infheistíochta (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 ó S212 g o S13

Deontais infheistíochta ó Institiúidí an AE don Rialtas Ginearálta

 

x

x

 

x

 

D.99

Aistrithe caipitil eile (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Tomhaltas an chaipitil sheasta

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Athruithe sa ghlanfhiúchas de bharr coigiltis agus de bharr aistrithe caipitil

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Iomlán na n-athruithe i sócmhainní

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Cuntas na n-éadálacha sócmhainní neamhairgeadais

Athruithe sa ghlanfhiúchas

B.10.1

Athruithe sa ghlanfhiúchas de bharr coigiltis agus de bharr aistrithe caipitil

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Tomhaltas an chaipitil sheasta

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Iomlán an athraithe sa ghlanfhiúchas

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Athruithe i sócmhainní

P.5

Ollfhoirmiú caipitil

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Ollfhoirmiú caipitil sheasta

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Athruithe i bhfardail

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Éadálacha lúide diúscairtí earraí luachmhara

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Éadálacha lúide diúscairtí na sócmhainní neamhairgeadais neamhtháirgthe

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Glaniasachtú (+)/Glaniasachtaíocht (–)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Iomlán na n-athruithe i sócmhainní

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Neamhréireacht le glaniasachtú/glaniasachtaíocht na gcuntas airgeadais

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= cealla neamhábhartha

x

= riachtanach

 

= deonach


Tábla 9 —   Fáltas Cánacha agus Ranníocaíochtaí Sóisialta Mionsonraithe de réir Cineáil Cánach nó Ranníocaíochta Sóisialta agus Fo-earnáil Fála (37)

Cód

Idirbheart

D.2

Cánacha ar tháirgeacht agus ar allmhairí

D.21

Cánacha ar tháirgí

D.211

Cánacha de chineál breisluacha

D.212

Cánacha agus dleachtanna ar allmhairí seachas CBL

D.2121

Dleachtanna ar allmhairí

D.2122

Cánacha ar allmhairí, seachas CBL agus dleachtanna ar allmhairí

D.2122a

Tobhaigh ar tháirgí talmhaíochta allmhairithe

D.2122b

Méideanna chúiteacha airgeadaíochta ar allmhairí

D.2122c

Dleachtanna máil

D.2122d

Cánacha ginearálta díolachán

D.2122e

Cánacha ar sheirbhísí sainiúla

D.2122f

Brabús monaplachtaí allmhairiúcháin

D.214

Cánacha ar tháirgí, seachas CBL agus cánacha ar allmhairí

D.214a

Dleachtanna máil agus cánacha tomhaltais

D.214b

Cánacha stampa

D.214c

Cánacha ar idirbhearta airgeadais agus caipitil

D.214d

Cánacha ar chlárú carranna

D.214e

Cánacha ar shiamsaíocht

D.214f

Cánacha ar chrannchuir, ar chearrbhachas agus ar ghealltóireacht

D.214g

Cánacha ar phréimheanna árachais

D.214h

Cánacha eile ar sheirbhísí sainiúla

D.214i

Cánacha ginearálta díolachán nó láimhdeachais

D.214j

Brabús monaplachtaí fioscacha

D.214k

Dleachtanna ar onnmhairí agus méideanna cúiteacha airgeadaíochta ar onnmhairí

D.214l

Cánacha eile ar tháirgí g.r.e.

D.29

Cánacha eile ar tháirgeacht

D.29a

Cánacha ar thalamh, ar fhoirgnimh agus ar struchtúir eile

D.29b

Cánacha ar úsáid sócmhainní dochta

D.29c

Méid iomlán cánacha pá agus párolla

D.29d

Cánacha ar idirbhearta idirnáisiúnta

D.29e

Ceadúnais gnó agus gairme

D.29f

Cánacha ar thruailliú

D.29g

Tearc-chúiteamh ar CBL (córas cothromráta)

D.29h

Cánacha eile ar tháirgeacht g.r.e.

D.5

Cánacha reatha ar rachmas ioncaim, etc.

D.51

Cánacha ar ioncam

D.51a + D.51c1

Cánacha ar ioncam aonair nó ar ioncam teaghlach, gnóthachain sealúchais san áireamh

D.51a

Cánacha ar ioncam aonair nó ar ioncam teaghlach, gan gnóthachain sealúchais san áireamh (38)

D.51c1

Cánacha ar ghnóthachain sealúchais aonair nó teaghlach (38)

D.51b + D.51c2

Cánacha ar ioncam nó ar bhrabús corparáidí, gnóthachain sealúchais san áireamh

D.51b

Cánacha ar ioncam nó ar bhrabús corparáidí, gan gnóthachain sealúchais san áireamh (38)

D.51c2

Cánacha ar ghnóthachain sealúchais corparáidí (38)

D.51c3

Cánacha eile ar ghnóthachain sealúchais (38)

D.51C

Cánacha ar ghnóthachain sealúchais

D.51D

Cánacha ar airgead buaite i gcrannchur nó ó chearrbhachas

D.51E

Cánacha eile ar ioncam g.r.e.

D.59

Cánacha reatha eile

D.59a

Cánacha reatha ar chaipiteal

D.59b

Cánacha cloigne

D.59c

Cánacha caiteachais

D.59d

Íocaíochtaí ag teaghlaigh ar cheadúnais

D.59e

Cánacha ar idirbhearta idirnáisiúnta

D.59f

Cánacha reatha eile g.r.e.

D.91

Cánacha caipitiúla

D.91a

Cánacha ar aistrithe caipitil

D.91b

Tobhaigh chaipitiúla

D.91c

Cánacha caipitiúla eile g.r.e.

D.2 + D.5 +D.91

Fáltais iomlána cánach

D.611

Ranníocaíochtaí sóisialta iarbhíre

D.6111

Ranníocaíochtaí sóisialta iarbhíre fostóirí

D.61111

Ranníocaíochtaí sóisialta iarbhíre éigeantacha fostóirí

D.61112

Ranníocaíochtaí sóisialta iarbhíre deonacha fostóirí

D.6112

Ranníocaíochtaí sóisialta fostaithe

D.61121

Ranníocaíochtaí sóisialta éigeantacha fostaithe

D.61122

Ranníocaíochtaí sóisialta deonacha fostaithe

D.6113

Ranníocaíochtaí sóisialta daoine féinfhostaithe agus daoine dífhostaithe

D.61131

Ranníocaíochtaí sóisialta éigeantacha daoine féinfhostaithe agus daoine dífhostaithe

D.61132

Ranníocaíochtaí sóisialta deonacha daoine féinfhostaithe agus daoine dífhostaithe

D.612

Ranníocaíochtaí sóisialta barúlacha

D.995

Aistrithe caipitil ón rialtas ginearálta chuig na hearnálacha ábhartha i leith cánacha agus ranníocaíochtaí sóisialta a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad (39)

D.99521

Cánacha ar tháirgí a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad (39)

D.99529

Cánacha eile ar tháirgeacht a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad (39)

D.99551

Cánacha ar ioncam a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad (39)

D.99559

Cánacha eile a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad (39)

D.9956111

Ranníocaíochtaí sóisialta iarbhíre fostóirí a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad (39)

D.9956112

Ranníocaíochtaí sóisialta fostaithe a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad (39)

D.9956113

Ranníocaíochtaí sóisialta daoine féinfhostaithe agus daoine dífhostaithe a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad (39)

D.99591

Cánacha caipitiúla a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Fáltais iomlána ó chánacha agus ó ranníocaíochtaí sóisialta tar éis asbhaint na méideanna a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Fáltais iomlána ó chánacha agus ó ranníocaíochtaí sóisialta (ranníocaíochtaí sóisialta barúlacha san áireamh) tar éis asbhaint na méideanna a mheasúnófar ach nach dócha go mbaileofar iad

Ina theannta sin, cuirfear ar fáil mionsonraí iomlána an aicmithe náisiúnta i gcomhair cánacha agus ranníocaíochtaí sóisialta, mar aon leis na méideanna comhfhreagracha agus cóid ESA95.


Tábla 10 —   Táblaí de réir tionscail agus réigiúin (NUTS II), praghsanna reatha

Cód

Liosta athróg

Miondealú

D.1

1.

Luach saothair fostaithe

A6

P.51

2.

Ollfhoirmiú caipitil sheasta

A6

 

3.

Fostaíocht i mílte uair an chloig a oibríodh

 

ETO

 

Iomlán

A6

EEM

 

Fostaithe

A6


Tábla 11 —   Caiteachas Rialtais Ghinearálta de réir feidhme

Cód

Liosta athróg

Feidhm

Miondealú na bhFo-earnálacha (40)

P.5 + K.2

Ollfhoirmiú caipitil sheasta + éadálacha lúide diúscairtí sócmhainní neamhairgeadais, neamhtháirgthe

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Ollfhoirmiú caipitil

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

de sin, ollfhoirmiú caipitil sheasta (41)

rannáin COFOG

grúpaí COFOG

S.13

K.2

Éadálacha lúide diúscairtí sócmhainní neamhairgeadais neamhtháirgthe

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Luach saothair fostaithe

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Fóirdheontais

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Ioncam maoine (42)

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

de sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Lárnach (S.1311) (41)  (42)

rannáin COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

de sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Stáit, (S.1312) (41)  (42)

rannáin COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

de sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Áitiúil, (S.1313) (41)  (42)

rannáin COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

de sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Cistí Slándála Sóisialta, (S.1314) (41)  (42)

rannáin COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sochair shóisialta nach aistrithe sóisialta comhchineáil agus aistrithe sóisialta comhchineáil a bhaineann le caiteachas ar tháirgí arna soláthar do theaghlaigh trí tháirgeoirí margaidh iad, is iníoctha

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Tomhaltas idirmheánach + cánacha eile ar tháirgeacht + cánacha reatha ar ioncam, ar rachmas, etc.+ coigeartú don athrú ar ghlan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí pinsean

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Tomhaltas idirmheánach

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 +D.8

Cánacha eile ar tháirgeacht + cánacha reatha ar ioncam, ar rachmas, etc. + Coigeartú don athrú ar ghlan-ghnáthscaireanna teaghlach i gcúlchistí pinsean

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Aistrithe reatha eile (42)

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Lárnach (S.1311) (41)  (42)

rannáin COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Stáit, (S.1312) (41)  (42)

rannáin COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Áitiúil, (S.1313) (41)  (42)

rannáin COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Cistí Slándála Sóisialta, (S.1314) (41)  (42)

rannáin COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Aistrithe caipitil (42)

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

díobh sin, deontais infheistíochta (41)

rannáin COFOG

grúpaí COFOG

S.13

D.9_S.1311

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Lárnach (S.1311) (41)  (42))

rannáin COFOG

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Stáit, (S.1312) (41)  (42)

rannáin COFOG

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Rialtas Áitiúil, (S.1313) (41)  (42)

rannáin COFOG

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

díobh sin, is iníoctha leis an bhfo-earnáil Cistí Slándála Sóisialta, (S.1314) (41)  (42)

rannáin COFOG

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Caiteachas iomlán

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Caiteachas ar thomhaltas deiridh

rannáin COFOG

grúpaí COFOG (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Tábla 12 —   Táblaí de réir tionscail agus de réir réigiúin (NUTS III)

Cód

Liosta athróg

Miondealú

B1.g

1.

Breisluach comhlán ag bunphraghsanna (praghsanna reatha)

A6

 

2.

Fostaíocht (mílte daoine)

 

ETO

 

Iomlán

A6

EEM

 

Fostaithe

A6

Tábla 13 —   Cuntais teaghlach de réir réigiúin (NUTS II)

Leithdháileadh chuntas ioncaim phríomha na dteaghlach (S.14)

Cód

Úsáidí

Cód

Acmhainn

D.4

1.

Ioncam maoine

B.2/B.3

3.

Barrachas oibriúcháin/ioncam measctha

B.5n

2.

Comhardú an ioncaim phríomha, glan

D.1

4.

Luach saothair fostaithe

 

 

 

D.4

5.

Ioncam maoine


Dáileadh tánaisteach chuntas ioncaim na dteaghlach (S.14)

Cód

Úsáidí

Cód

Acmhainn

D.5

6.

Cánacha reatha ar ioncam, ar rachmas, etc.

B.5

10.

Comhardú an ioncaim phríomha, glan

D.61

7.

Ranníocaíochtaí sóisialta

D.62

11.

Sochair shóisialta seachas sochair shóisialta chomhchineálacha

D.7

8.

Aistrithe reatha eile

D.7

12.

Aistrithe reatha eile

B.6n

9.

Ioncam indiúscartha, glan

 

 

 

Tábla 15 —   Tábla soláthair ag bunphraghsanna, lena n-áirítear aistriú go praghsanna ceannaitheoirí (praghsanna reatha agus praghsanna na bliana roimhe)

n = 60, m = 60

 

Tionscail (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Allmhairí cal

Soláthar iomlán ag bun-phraghsanna

Corrlaigh trádala agus iompair

Cánacha lúide fóirdheontais ar tháirgí

Soláthar iomlán ag praghsanna ceannaitheoirí

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Táirgí (CPA)

m

(1)

Aschur de réir táirge agus de réir tionscail ag bunphraghsanna

 

a)

Laistigh den AE cal (43)  (44)

b)

Ó bhallstáit an AEA cal (43)

c)

Ó thíortha nach ballstáit den AEA iad cal (43)

d)

Lasmuigh den AE cal (43)  (44)

e)

Iomlán

 

 

 

 

Σ (1)

 

Aschur iomlán de réir tionscail

 

 

 

 

 

 

Ítimí coigeartuithe:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

Cal/sab coigeartú ar allmhairí

Ceannach díreach ar an gcoigríoch ag cónaitheoirí

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Iomlán ar de sin:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Aschur an mhargaidh

Aschur d’úsáid deiridh féin

 

 

 

 

Aschur eile neamh-mhargaidh


Tábla 16 —   Tábla úsáide ag praghsanna ceannaitheoirí (praghsanna reatha agus praghsanna na bliana roimhe)

n = 60, m = 60

 

Tionscail (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Úsáidí deiridh

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Táirgí (CPA)

n

(1)

Tomhaltas idirmheánach ag praghsanna ceannaitheoirí de réir táirge agus de réir tionscail

 

Úsáidí deiridh ag praghsanna ceannaitheoirí:

Caiteachas ar thomhaltas deiridh:

a)

de réir teaghlach

b)

de réir INBFTanna

c)

de réir rialtais

d)

iomlán

Ollfhoirmiú caipitil:

e)

ollfhoirmiú caipitil sheasta

f)

athruithe i bhfardail

g)

éadálacha lúide diúscairtí earraí luachmhara (45)

Onnmhairí sab (46):

h)

laistigh den AE (45)

chuig Ballstáit an AEA (45)

chuig tíortha nach Ballstáit den AEA iad (45)

i)

lasmuigh den AE (45)

j)

iomlán

 

 

Σ (1)

(2)

Tomhaltas idirmheánach iomlán de réir tionscail

 

Úsáidí deiridh iomlána de réir cineáil

 

Úsáid iomlán

Ítimí coigeartuithe:

(3)

 

 

 

 

 

Cal/sab coigeartú ar onnmhairí

 

onnmhairí amháin

onnmhairí amháin

Ceannach díreach ar an gcoigríoch ag cónaitheoirí

 

caiteachas ar thomhaltas deiridh teaghlach amháin

caiteachas ar thomhaltas deiridh teaghlach amháin

Ceannach i gcríocha baile ag neamh-chónaitheoirí

 

caiteachas ar thomhaltas deiridh teaghlach amháin agus onnmhairí

caiteachas ar thomhaltas deiridh teaghlach amháin agus onnmhairí

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Luach saothair fostaithe (47)

Pánna agus tuarastail (47)

Cánacha eile ar tháirgeacht, glan (47)

Tomhaltas an chaipitil sheasta (47)

Barrachas oibriúcháin, glan (47)

Barrachas oibriúcháin comhlán (47)

Ioncam measctha comhlán (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Breisluach ag bunphraghsanna

(6)

 

 

 

 

 

Aschur iomlán ag bunphraghsanna

(7)

 

 

 

 

 

Sonraí forlíontacha:

Foirmiú caipitil sheasta (45)  (47)

Stoc caipitil seasta (45)  (47)

Ionchur an lucht oibre (mílte daoine) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Tábla 17 —   Tábla siméadrach ionchuir — aschuir ag bunphraghsanna (táirge ar tháirge (48))

(praghsanna reatha)

n = 60

 

Táirgí

1 2 3 … n

Σ (1)

Úsáidí deiridh

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Táirgí

n

(1)

Tomhaltas idirmheánach ag bunphraghsanna (táirge ar tháirge)

 

Úsáidí deiridh ag bunphraghsanna:

Caiteachas ar thomhaltas deiridh:

a)

de réir teaghlach

b)

de réir INBFTanna

c)

de réir rialtais

d)

iomlán

Ollfhoirmiú caipitil:

e)

ollfhoirmiú caipitil sheasta

f)

athruithe i bhfardail

g)

athruithe in earraí luachmhara (49)

Onnmhairí sab (50):

h)

laistigh den AE (49)

chuig Ballstáit an AEA (49)

chuig tíortha nach Ballstáit den AEA iad (49)

i)

lasmuigh den AE (49)

j)

iomlán

 

 

Σ (1)

(2)

Tomhaltas idirmheánach iomlán ag bunphraghsanna de réir táirge

 

Úsáid deiridh de réir cineáil ag bunphraghsanna

 

Úsáid iomlán ag bunphraghsanna

Cánacha lúide fóirdheontais ar tháirgí

(3)

Cánacha ar tháirgí de réir táirge, glan

 

Cánacha ar tháirgí de réir úsáide deiridh glan

 

Cánacha ar tháirgeacht, iomlán glan

Σ (1) + Σ (3)

(4)

Tomhaltas idirmheánach iomlán ag praghsanna ceannaitheoirí de réir táirge

 

Úsáidí deiridh iomlán de réir cineáil ag praghsanna ceannaitheoirí

 

Úsáid iomlán ag praghsanna ceannaitheoirí

Luach saothair fostaithe

Pánna agus tuarastail

Cánacha eile ar tháirgeacht, glan

Tomhaltas an chaipitil sheasta

Barrachas oibriúcháin, glan

Barrachas oibriúcháin, comhlán

Ioncam measctha, comhlán (49)

(5)

 

 

 

 

 

Breisluach ag bunphraghsanna

(6)

 

 

 

 

 

Aschur iomlán ag bunphraghsanna

(7)

 

 

 

 

 

Allmhairí laistigh den AE (49)  (50)

allmhairí ó Bhallstáit an AEA (49)

allmhairí ó thíortha nach Ballstáit den AEA iad (49)

Allmhairí ó lasmuigh den AE (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

(8)

(9)

Allmhairí cal de réir táirge

 

 

 

 

Soláthar iomlán ag bunphraghsanna

(10)

Soláthar ag bunphraghsanna de réir táirge

 

 

 

 


Tábla 18 —   Tábla siméadrach ionchuir-aschuir i gcomhair aschur intíre ag bunphraghsanna (táirge ar tháirge (51))

(praghsanna reatha)

n = 60

 

Táirgí

1 2 3 … n

Σ (1)

Úsáidí deiridh

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Táirgí

n

(1)

Do tháirgeacht intíre: Tomhaltas idirmheánach ag bunphraghsanna (táirge ar tháirge)

 

Úsáidí deiridh ag bunphraghsanna:

Caiteachas ar thomhaltas deiridh:

a)

de réir teaghlach

b)

de réir INBFTanna

c)

de réir rialtais

d)

iomlán

Ollfhoirmiú caipitil:

e)

ollfhoirmiú caipitil sheasta

f)

athruithe i bhfardail

g)

athruithe in earraí luachmhara (52)

Onnmhairí sab (53):

h)

laistigh den AE (52)

chuig Ballstáit an AEA (52)

chuig tíortha nach Ballstáit den AEA iad (52)

i)

lasmuigh den AE (52)

j)

iomlán:

 

 

(1)

(2)

Tomhaltas idirmheánach iomlán d’aschur intíre ag bunphraghsanna de réir táirge

 

Úsáid deiridh aschuir intíre ag bunphraghsanna

 

Aschur iomlán intíre ag bunphraghsanna

Úsáid táirgí allmhairithe

(3)

Tomhaltas idirmheánach iomlán de tháirgí allmhairithe de réir táirge, cal

 

Úsáid deiridh de tháirgí allmhairithe, cal

 

Allmhairí iomlán

Cánacha lúide fóirdheontais ar tháirgí

(4)

Cánacha ar tháirgí i gcomhair tomhaltais idirmheánaigh de réir táirge, glan

 

Cánacha ar tháirgí de réir chineál úsáide deiridh, glan

 

Cánacha iomlán ar tháirgí, glan

(1) + (3) + (4)

(5)

Tomhaltas idirmheánach iomlán ag praghsanna ceannaitheoirí de réir táirge

 

Úsáidí deiridh iomlán de réir cineáil ag praghsanna ceannaitheoirí

 

Úsáid iomlán ag praghsanna ceannaitheoirí

Luach saothair fostaithe

Pánna agus tuarastail

Cánacha eile ar tháirgeacht, glan

Tomhaltas an chaipitil sheasta

Barrachas oibriúcháin glan

Ioncam measctha comhlán (52)

Barrachas oibriúcháin, comhlán

(6)

 

 

 

 

 

Breisluach ag bunphraghsanna

(7)

 

 

 

 

 

Aschur iomlán ag bunphraghsanna

(8)

 

 

 

 

 


Tábla 19 —   Tábla siméadrach ionchuir-aschuir i gcomhair allmhairí ag bunphraghsanna (táirge ar tháirge (54)) cal

(praghsanna reatha)

n = 60

 

Táirgí

1 2 3 … n

Σ (1)

Úsáidí deiridh

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Táirgí

n

(1)

I gcomhair allmhairí: Tomhaltas idirmheánach ag bunphraghsanna (táirge ar tháirge)

 

Úsáidí deiridh ag bunphraghsanna cal.

Caiteachas ar thomhaltas deiridh:

a)

de réir teaghlach

b)

de réir INBFTanna

c)

de réir rialtais

d)

iomlán

Ollfhoirmiú caipitil:

e)

ollfhoirmiú caipitil sheasta

f)

athruithe i bhfardail

g)

athruithe in earraí luachmhara (55)

Onnmhairí sab (56):

h)

laistigh den AE (55)

chuig ballstáit an AEA (55)

chuig tíortha nach ballstáit den AEA (55)iad

i)

lasmuigh den AE (55)

j)

iomlán

 

 

Σ (1)

(2)

Iomlán thomhaltas idirmheánach na n-allmhairí ag bunphraghsanna de réir táirge

 

Úsáid deiridh na n-allmhairí ag bunphraghsanna.

 

Allmhaire iomlán


Tábla 20 —   Trasaicmiú sócmhainní dochta de réir tionscail agus de réir sócmhainne

Cód

Liosta athróg

Miondealú Tionscail (57)

Miondealú Sócmhainní

Aonad

AN.11g

1. Sócmhainní seasta, comhlán

A17/A31/A60

AN_F6

Costais athsholáthair reatha

Síorchostais athsholáthair

AN.11n

2. Sócmhainní seasta, glan

A17/A31/A60

AN_F6

Costais athsholáthair reatha

Síorchostais athsholáthair


Tábla 22 —   Trasaicmiú ollfhoirmiú caipitil sheasta de réir tionscail agus de réir táirge

Cód

Liosta athróg

Miondealú Tionscail (58)

Miondealú Sócmhainní

Aonad

P.51

1.

Ollfhoirmiú caipitil sheasta

A17/A31/A60

AN_F6

Praghsanna reatha

Praghsanna agus méideanna slabhraithe na bliana roimhe sin


Tábla 26 —   Cláir chomhardaithe i gcomhair sócmhainní neamh-airgeadais

Cód

Liosta athróg (59)

Miondealú

Earnálacha

AN.1

1.

Sócmhainní táirgthe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11

2.

Sócmhainní seasta

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.111

3.

Sócmhainní seasta inláimhsithe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1111

4.

Teaghaisí

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1112

5.

Foirgnimh agus struchtúir eile

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11121

6.

Foirgnimh neamhchónaithe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.11122

7.

Struchtúir eile

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1113

8.

Innealra agus trealamh

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1114

9.

Sócmhainní saothraithe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.112

10.

Sócmhainní dochta doláimhsithe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1121

11.

Taiscéalaíocht mianraí

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1122

12.

Bogearraí ríomhaireachta

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1123

13.

Siamsaíocht, litríocht nó bunshaothair ealaíonta

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.1129

14.

Sócmhainní seastadoláimhsithe eile

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.12

15.

Fardail

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.13

16.

Earraí luachmhara

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.2

17.

Sócmhainní neamhtháirgthe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.21

18.

Sócmhainní neamhtháirgthe inláimhsithe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.211

19.

Talamh

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.212

20.

Sócmhainní fo-ithreach

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.213 + AN.214

21.

Acmhainní bitheolaíocha neamhshaothraithe agus acmhainní uisce

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

AN.22

22.

Sócmhainní neamhtháirgthe doláimhsithe

S.1, S.11, S.12, S.13, S.14 + S.15

MAOLUITHE DE RÉIR BALLSTÁIT

1.   AN BHEILG

1.1   Maoluithe i gcomhair na dtáblaí