ISSN 1725-2571

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta ( 1 )

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

48
21 Meitheamh 2005


Clár

 

Doiciméid i dtaobh aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach

Leathanach

 

*

Tuairim ón Gcoimisiún an 22 Feabhra 2005 faoi na hiarratais ar aontachas leis an Aontas Eorpach a rinne Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin

3

 

*

Rún reachtaíochta ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an iarratas a rinne Poblacht na Bulgáire chun bheith ina comhalta den Aontas Eorpach (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC)) (Nós imeachta um aontú)

5

 

*

Rún reachtaíochta ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an iarratas a rinne an Rómáin chun bheith ina comhalta den Aontas Eorpach (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC)) (Nós imeachta um aontú)

7

 

*

Cinneadh ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh an 25 Aibreán 2005 maidir le Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin a ligean isteach san Aontas Eorpach

9

 

*

Fógra maidir leis an gConradh Aontachais do theacht i bhfeidhm

10

 

*

Conradh idir Ríocht na Beilge, Poblacht na Seice, Ríocht na Danmhairge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Poblacht na hEastóine, an Phoblacht Heilléanach, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince, Éire, Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Poblacht na Laitvia, Poblacht na Liotuáine, Ard-Diúcacht Lucsamburg, Poblacht na hUngáire, Poblacht Mhálta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Polainne, Poblacht na Portaingéile, Poblacht na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice, Poblacht na Fionlainne, Ríocht na Sualainne, Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (Ballstáit an Aontais Eorpaigh) agus Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin, i dtaobh aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach

11

 

*

Prótacal i dtaobh na gcoinníollacha agus na socruithe chun Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin a ligean isteach san Aontas Eorpach

29

103

104

129

138

189

193

196

201

 

*

Ionstraim i dtaobh choinníollacha aontachais Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine agus oiriúnuithe ar na Conarthaí ar a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe

203

 

*

Ionstraim Chríochnaitheach

377

 


 

(1)   Faoin tagairt L 157 a foilsíodh ábhar an eagráin seo í dteangacha oifigiúla an Aontais.

GA


Doiciméid i dtaobh aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach

21.6.2005   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

3


TUAIRIM ÓN gCOIMISIÚN

an 22 Feabhra 2005

faoi na hiarratais ar aontachas leis an Aontas Eorpach a rinne Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin

TÁ COIMISIÚN NA gCOMHPHOBAL EORPACH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 49 de,

De bhrí an mhéid seo a leanas:

(1)

Tá iarratas déanta ag Poblacht na Bulgáire agus ag an Rómáin chun bheith ina gcomhaltaí den Aontas Eorpach.

(2)

Ina thuairimí dar dáta an 15 Iúil 1997 maidir le Poblacht na Bulgáire agus maidir leis an Rómáin, bhí deis cheana ag an gCoimisiún a dhearcadh a nochtadh ar ghnéithe sár‐riachtanacha áirithe de na deacrachtaí a d'éirigh as na hiarratais sin.

(3)

Leagadh amach den chéad uair ag an gcruinniú den Chomhairle Eorpach i gCóbanhávan i mí Meithimh 1993 na critéir pholaitiúla, eacnamaíocha agus acquis le haghaidh ballraíochta a threoraigh próiseas an aontachais agus measúnachtaí tráthrialta an Choimisiúin ar ullmhacht Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine. Cuireann na critéir pholaitiúla de cheangal ar Phoblacht na Bulgáire agus ar an Rómáin cobhsaíocht na n‐institiúidí a ráthaíonn an daonlathas, smacht reachta, cearta an duine agus urraim do mhionlaigh agus cosaint orthu a áirithiú; tá na riachtanais seo cumhdaithe mar phrionsabail bhunreachtúla sa Chonradh ar an Aontas Eorpach agus tá béim curtha orthu sa Chairt um Chearta Bunúsacha den Aontas Eorpach. Cuireann na critéir eacnamaíocha de cheangal eacnamaíocht mhargaidh a bheith ann atá ag feidhmiú, chomh maith le hacmhainn chun déileáil le brú iomaíochta agus le forsaí an mhargaidh laistigh den Aontas. Tagraíonn critéar an acquis don chumas na hoibleagáidí a eascraíonn ó reachtaíocht an Aontais, an acquis communautaire, a ghlacadh ar láimh, lena n-áirítear cloí le haidhmeanna an Aontais pholaitiúil, eacnamaíoch agus airgeadaíochta.

(4)

Socraíodh na coinníollacha ar a ligfear an dá Stát sin isteach ag Comhdhálacha idir na Ballstáit agus Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin.

(5)

Ina Pháipéar Straitéise maidir leis an dul chun cinn atá déanta i bpróiseas an aontachais a glacadh an 6 Deireadh Fómhair 2004, mheas an Coimisiún gur chomhlíon Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin na critéir pholaitiúla. Agus aird á tabhairt ar an dul chun cinn arna dhéanamh ag an dá thír agus ar a gcuntas teiste maidir lena gcuid gealltanas a chur chun feidhme, agus ag féachaint don obair ullmhúcháin atá ar siúl acu, bhraith sé go gcomhlíonfadh na tíortha sin na critéir eacnamaíocha agus critéir an acquis agus go mbeidís réidh i gcomhair ballraíochta faoin 1 Eanáir 2007. Ar an mbonn seo, dhearbhaigh an Coimisiún go ndéanfadh sé gach iarracht chun go mbainfí amach na Comhairle Eorpaí .i. an chaibidlíocht aontachais le Poblacht na Bulgáire agus leis an Rómáin a thabhairt chun críche i 2004, ar bhonn tuillteanais, ionas go síneofaí an Conradh Aontachais a luaithe is féidir i 2005.

(6)

Rinneadh an chaibidlíocht sin a chríochnú i mí na Nollag 2004, agus is léir go bhfuil na forálacha a socraíodh ar an gcuma sin cóir agus oiriúnach; mar sin, cumasóidh an méadú don Aontas Eorpach páirt níos mó a ghlacadh i bhforbairt an chaidrimh idirnáisiúnta, agus a chomhtháthú agus a fhuinneamh inmheánach á gcaomhnú aige.

(7)

Ar theacht isteach dóibh san Aontas Eorpach, glacfaidh Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin, gan chuntar, leis an gConradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, agus go dtí go dtiocfaidh an Conradh sin i bhfeidhm, leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis na Conarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach lena n‐áirítear a gcuspóirí uile agus na cinntí uile a glacadh ó tháinig siad i bhfeidhm, agus leis na beartais a roghnaíodh chun na Comhphobail sin agus an tAontas a fhorbairt agus a neartú.

(8)

Is gné shár‐riachtanach den ord dlí dá bhforáiltear sna Conarthaí ag bunú na gComhphobal Eorpach, agus, tráth a theacht i bhfeidhm, sa Chonradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, go bhfuil forálacha áirithe sna Conarthaí sin agus gníomhartha áirithe a ghlac na hinstitiúidí infheidhme go díreach, go bhfuil tosaíocht ag dlí an Aontais ar fhorálacha náisiúnta a bheadh contrártha dó, agus go bhfuil nósanna imeachta ann chun a áirithiú go déanfar léiriú comhionann ar dhlí an Aontais; beireann aontachas leis an Aontas Eorpach an t‐aitheantas go bhfuil brí cheangailteach ag na rialacha sin, a ndlitear urraim a thabhairt dóibh chun éifeacht agus aontacht dlí an Aontais a áirithiú.

(9)

Iarrann an Coimisiún ar Phoblacht na Bulgáire agus an Rómáin na feabhsúcháin a shaothrú go bríomhar is gá fós a dhéanamh i gcomhthéacs na gcritéar polaitiúil agus eacnamaíoch ballraíochta agus i ndáil le glacadh, feidhmiú agus forghníomhú an acquis. Leanfaidh an Coimisiún den dlúthfhaireachán ar chur chun feidhme na ngealltanas agus na n‐oibleagáidí a thóg an dá Stát ar láimh, agus tabharfaidh sé cúnamh dóibh leis na hionstraimí atá ar fáil. Ar bhonn an fhaireacháin leanúnaigh sin, forchoimeádann an Coimisiún a chearta, mar atá leagtha amach sa Chonradh Aontachais, go háirithe in Airteagal 39 den Phrótacal Aontachais, togra a thíolacadh lena molfar an t‐aontachas a iarchur de bhliain amháin go dtí an 1 Eanáir 2008, má mheasann sé go bhfuil fianaise shoiléir ann gurb é an riocht atá ar na hullmhúcháin i dtaca leis an acquis a ghlacadh agus a chur chun feidhme i bPoblacht na Bulgáire nó sa Rómáin go bhfuil baol tromchúiseach ann go bhfuil ceachtar den dá Stát neamhullamh go follasach ceanglais na ballraíochta a chomhlíonadh faoi dháta aontachais an 1 Eanáir 2007 i roinnt réimsí tábhachtacha, lena n‐áirítear gealltanais agus ceanglais shonracha a bheidh infheidhme maidir leis an Rómáin i réimsí an Cheartais agus na nGnóthaí Baile agus na hIomaíochta. De thoradh an fhaireacháin sin, forchoimeádann an Coimisiún a chearta freisin chun na clásail choimirce éagsúla dá bhforáiltear sa Chonradh Aontachais don dá thír a agairt, maille leis an sásra sonrach maidir le státchabhair atá leagtha amach sa Chonradh Aontachais don Rómáin mura gcomhlíonann an tír sin a cuid gealltanas i dtaca lena teist fhorghníomhaithe sa réimse sin.

(10)

Iarann an Coimisiún ar údaráis na Bulgáire agus na Romáine aistriú agus coigeartú an acquis a chríochnú roimh dháta an aontachais d'fhonn deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú i gcur chun feidhme na reachtaíochta.

(11)

Tá sé ar cheann de chuspóirí an Aontais Eorpaigh an dlúthpháirtíocht idir a bpobail a neartú agus a stair, a gcultúr agus a dtraidisiúin á n-urramú.

(12)

Cuideoidh méadú an Aontais Eorpaigh trí aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis na coimircí don tsíocháin agus don tsaoirse san Eoraip a neartú.

TAR ÉIS TUAIRIM FHABHRACH A THABHAIRT:

ar aontachas Phoblacht na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas Eorpach.

Dírítear an tuairim seo chuig Comhairle an Aontais Eorpaigh.

Arna déanamh sa Bhruiséil, an 22 Feabhra 2005.

Thar ceann an Choimisiúin

Olli REHN

An Comhalta den Choimisiún atá freagrach as an méadú

Thar ceann an Choimisiúin

José Manuel BARROSO

An tUachtarán


21.6.2005   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

5


RÚN REACHTAÍOCHTA Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an iarratas a rinne Poblacht na Bulgáire chun bheith ina comhalta den Aontas Eorpach (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC))

(Nós imeachta um aontú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

ag féachaint don iarratas a rinne Poblacht na Bulgáire chun bheith ina comhalta den Aontas Eorpach,

ag féachaint don iarraidh ón gComhairle ar aontú na Parlaiminte de bhun Airteagal 49 de Chonradh AE (C6‐0085/2005),

ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún (COM(2005)0055),

ag féachaint don Dréachtchonradh i dtaobh aontachas Phoblacht na Bulgáire leis an Aontas Eorpach,

ag féachaint don mhalartú litreacha idir Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus Uachtarán an Choimisiúin maidir le lánchomhlachas Pharlaimint na hEorpa in aon phlé maidir le ceann de na clásail choimirce sa Chonradh Aontachais a chur i ngníomh,

ag féachaint do Rún an 13 Aibreán 2005 dá cuid maidir le himpleachtaí airgeadais aontachas na Bulgáire agus na Rómáine (1),

ag féachaint do Rialacha 75 agus 82(6) dá Rialacha Nós Imeachta,

ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A6‐0082/2005),

A.

de bhrí go bhfuil na coinníollacha ar a ligfear isteach na tíortha iarrthacha agus na hoiriúnuithe is gá de thoradh a n-aontachais leagtha amach sa Chonradh Aontachais; de bhrí nach foláir dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa má dhéantar aon leasú substaintiúil ar an gConradh sin,

B.

de bhrí nach foláir don Chomhairle agus don Choimisiún féachaint chuige go mbeidh Parlaimint na hEorpa bainteach go hiomlán leis an bhfaireachán ar phróiseas aontachais Phoblacht na Bulgáire agus leis an gcinnteoireacht i gcás go ndéanfaí na clásail choimirce sa Chonradh Aontachais a chur i ngníomh i ndáil le haontachas Phoblacht na Bulgáire,

C.

de bhrí gur tháinig an dá bhrainse den údarás buiséadach ar comhaontú roimh an aontú seo maidir leis an bpacáiste airgeadais atá le cur sa Chonradh Aontachais agus gur glacadh dearbhú maidir lena iarmhairtí buiséadacha agus institiúideacha,

1.

Tar éis a haontú a thabhairt d'iarratas Phoblacht na Bulgáire chun bheith ina comhalta den Aontas Eorpach;

2.

Tar éis treoir a thabhairt dá hUachtarán a seasamh a dhíriú chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus Phoblacht na Bulgáire.


(1)  P6_TA-PROV(2005)0116.


21.6.2005   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

7


RÚN REACHTAÍOCHTA Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an iarratas a rinne an Rómáin chun bheith ina comhalta den Aontas Eorpach (AA1/2/2005 — C6-0085/2005 — 2005/0901(AVC))

(Nós imeachta um aontú)

Tá Parlaimint na hEorpa,

ag féachaint don iarratas a rinne an Rómáin chun bheith ina comhalta den Aontas Eorpach,

ag féachaint don iarraidh ón gComhairle ar aontú na Parlaiminte de bhun Airteagal 49 de Chonradh AE (C6‐0086/2005),

ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún (COM(2005)0055),

ag féachaint don Dréachtchonradh i dtaobh aontachas na Rómáine leis an Aontas Eorpach,

ag féachaint don mhalartú litreacha idir Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus Uachtarán an Choimisiúin maidir le lánchomhlachas Pharlaimint na hEorpa in aon phlé maidir le ceann de na clásail choimirce sa Chonradh Aontachais a chur i ngníomh,

ag féachaint do Rún an 13 Aibreán 2005 dá cuid maidir le himpleachtaí airgeadais aontachas na Bulgáire agus na Rómáine (1),

ag féachaint do Rialacha 75 agus 82(6) dá Rialacha Nós Imeachta,

ag féachaint don mholadh ón gCoiste um Ghnóthaí Eachtracha (A6‐0083/2005),

A.

de bhrí go bhfuil na coinníollacha ar a ligfear isteach na tíortha iarrthacha agus na hoiriúnuithe is gá de thoradh a n-aontachais leagtha amach sa Chonradh Aontachais; de bhrí nach foláir dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa má dhéantar aon leasú substaintiúil ar an gConradh sin,

B.

de bhrí nach foláir don Chomhairle agus don Choimisiún féachaint chuige go mbeidh Parlaimint na hEorpa bainteach go hiomlán leis an bhfaireachán ar phróiseas aontachais na Rómáine agus leis an gcinnteoireacht i gcás go ndéanfaí na clásail choimirce sa Chonradh Aontachais a chur i ngníomh i ndáil le haontachas na Rómáine,

C.

de bhrí gur tháinig an dá bhrainse den údarás buiséadach ar comhaontú roimh an aontú seo maidir leis an bpacáiste airgeadais atá le cur sa Chonradh Aontachais agus gur glacadh dearbhú maidir lena iarmhairtí buiséadacha agus institiúideacha,

1.

Tar éis a haontú a thabhairt d'iarratas na Rómáine chun bheith ina comhalta den Aontas Eorpach;

2.

Tar éis treoir a thabhairt dá hUachtarán a seasamh a dhíriú chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún agus chuig rialtais agus parlaimintí na mBallstát agus na Rómáine.


(1)  P6_TA-PROV(2005)0116.


21.6.2005   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

9


CINNEADH Ó CHOMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH

an 25 Aibreán 2005

maidir le Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin a ligean isteach san Aontas Eorpach

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar an Aontas Eorpach, agus go háirithe Airteagal 49 de,

Ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún (1),

Ag féachaint d'aontú Pharlaimint na hEorpa (2),

De bhrí go bhfuil Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin tar éis iarratas a dhéanamh chun bheith ina gcomhaltaí den Aontas Eorpach,

TAR ÉIS A CHINNEADH:

glacadh leis na hiarratais sin ar ligean isteach; beidh na coinníollacha ligin isteach agus na hoiriúnuithe ar na Conarthaí ar a bhfuil an tAontas Eorpach fothaithe is gá de thoradh an ligin isteach sin ina n-ábhar do chomhaontú idir na Ballstáit, Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an 25 Aibreán 2005.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

J. ASSELBORN


(1)  Tuairim arna heisiúint an 22 Feabhra 2005 (gan foilsiú fós san Iris Oifigiúil).

(2)  Aontú arna thabhairt an 13 Aibreán 2005 (gan foilsiú fós san Iris Oifigiúil).


21.6.2005   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

10


FÓGRA MAIDIR LEIS AN gCONRADH AONTACHAIS DO THEACHT I bHFEIDHM

Faoi réir an nós imeachta dhaingniúcháin, tiocfaidh an Conradh Aontachais i bhfeidhm an 1 Eanáir 2007, mura nglacfaidh an Chomhairle cinneadh faoi Airteagal 4(2) de chun an dáta aontachais don Bhulgáir agus/nó don Rómáin a chur siar go dtí an 1 Eanáir 2008.


21.6.2005   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

11


CONRADH

IDIR

RÍOCHT NA BEILGE, POBLACHT NA SEICE, RÍOCHT NA DANMHAIRGE, POBLACHT CHÓNAIDHME NA GEARMÁINE, POBLACHT NA hEASTÓINE, AN PHOBLACHT HEILLÉANACH, RÍOCHT NA SPÁINNE, POBLACHT NA FRAINCE, ÉIRE, POBLACHT NA hIODÁILE, POBLACHT NA CIPIRE, POBLACHT NA LAITVIA, POBLACHT NA LIOTUÁINE, ARD-DIÚCACHT LUCSAMBURG, POBLACHT NA hUNGÁIRE, POBLACHT MHÁLTA, RÍOCHT NA hÍSILTÍRE, POBLACHT NA hOSTAIRE, POBLACHT NA POLAINNE, POBLACHT NA PORTAINGÉILE, POBLACHT NA SLÓIVÉINE, POBLACHT NA SLÓVAICE, POBLACHT NA FIONLAINNE, RÍOCHT NA SUALAINNE, RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN

(BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH)

AGUS

POBLACHT NA BULGÁIRE AGUS AN RÓMÁIN,

I dTAOBH AONTACHAS PHOBLACHT NA BULGÁIRE AGUS NA RÓMÁINE LEIS AN AONTAS EORPACH

TÁ A SHOILSE RÍ NA mBEILGEACH,

POBLACHT NA BULGÁIRE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SEICE,

A SOILSE BANRÍON NA DANMHAIRGE,

UACHTARÁN PHOBLACHT CHÓNAIDHME NA GEARMÁINE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hEASTÓINE,

UACHTARÁN NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ,

A SHOILSE RÍ NA SPÁINNE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA FRAINCE,

UACHTARÁN NA hÉIREANN,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hIODÁILE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA CIPIRE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA LAITVIA,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA LIOTUÁINE,

A MHÓRGACHT RÍOGA ARD‐DIÚC LUCSAMBURG,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hUNGÁIRE,

UACHTARÁN MHÁLTA,

A SOILSE BANRÍON NA hÍSILTÍRE,

UACHTARÁN CÓNAIDHME PHOBLACHT NA hOSTAIRE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA POLAINNE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA PORTAINGÉILE,

UACHTARÁN NA RÓMÁINE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SLÓIVÉINE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SLÓVAICE,

UACHTARÁN PHOBLACHT NA FIONLAINNE,

RIALTAS RÍOCHT NA SUALAINNE,

A SOILSE BANRÍON RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN,

AR BHEITH DÓIBH D'AON AIGNE gnóthú chuspóirí an Aontais Eorpaigh a shaothrú,

AR BHEITH DE RÚN DAINGEAN ACU leanúint den phróiseas chun aontas buandlúite idir pobail na hEorpa a chur ar bun ar na fothaí atá leagtha síos cheana,

DE BHRÍ go dtugann Airteagal I‐58 den Chonradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, ar nós Airteagal 49 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, deis do Stáit Eorpacha chun bheith ina gcomhaltaí den Aontas,

DE BHRÍ go bhfuil Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin tar éis iarratas a dhéanamh chun bheith ina gcomhaltaí den Aontas,

DE BHRÍ gur dhearbhaigh an Chomhairle, tar éis di tuairim an Choimisiúin agus aontú Pharlaimint na hEorpa a fháil, go bhfuil sí i bhfabhar na Stáit sin a ligean isteach,

DE BHRÍ go bhfuil an Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, tráth sínithe an Chonartha seo, sínithe ach gan a bheith daingnithe ag Ballstáit uile an Aontais agus go n‐aontóidh Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin don Aontas Eorpach mar atá an 1 Eanáir 2007,

A SHOILSE RÍ NA mBEILGEACH,

Karel DE GUCHT

Aire Gnóthaí Eachtracha

Didier DONFUT

Rúnaí Stáit um Ghnóthaí Eorpacha, a ghabhann leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha

POBLACHT NA BULGÁIRE,

Georgi PARVANOV

Uachtarán

Simeon SAXE-COBURG

Príomh-Aire

Solomon PASSY

Aire Gnóthaí Eachtracha

Meglena KUNEVA

Aire Gnóthaí Eorpacha

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SEICE,

Vladimír MÜLLER

Leas-Aire Gnóthaí Aontais

Jan KOHOUT

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí Phoblacht na Seice chuig an Aontas Eorpach

A SOILSE BANRÍON NA DANMHAIRGE,

Friis Arne PETERSEN

Buan-Rúnaí Stáit

Claus GRUBE

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí Ríocht na Danmhairge chuig an Aontas Eorpach

UACHTARÁN PHOBLACHT CHÓNAIDHME NA GEARMÁINE,

Hans Martin BURY

Aire Stáit um an Eoraip

Wilhelm SCHÖNFELDER

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine chuig an Aontas Eorpach

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hEASTÓINE,

Urmas PAET

Aire Gnóthaí Eachtracha

Väino REINART,

Buanionadaí Phoblacht na hEastóine chuig an Aontas Eorpach

UACHTARÁN NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ,

Yannis VALINAKIS

Leas-Aire Gnóthaí Eachtracha

Vassilis KASKARELIS

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí na Poblachta Heilléanaí chuig an Aontas Eorpach

A SHOILSE RÍ NA SPÁINNE,

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

Aire Gnóthaí Eachtracha agus Comhair

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

Rúnaí Stáit um an Aontas Eorpach

UACHTARÁN PHOBLACHT NA FRAINCE,

Claudie HAIGNERÉ

Aire le freagracht i leith Gnóthaí Eorpacha, a ghabhann leis an Aire Gnóthaí Eachtracha

Pierre SELLAL

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí Phoblacht na Fraince chuig an Aontas Eorpach

UACHTARÁN NA hÉIREANN,

Dermot AHERN

Aire Gnóthaí Eachtracha

Noel TREACY

Aire Stáit um Ghnóthaí Eorpacha

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hIODÁILE,

Roberto ANTONIONE

Fo-Rúnaí Stáit um Ghnóthaí Eachtracha

Rocco Antonio CANGELOSI

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí Phoblacht na hIodáile chuig an Aontas Eorpach

UACHTARÁN PHOBLACHT NA CIPIRE,

George IACOVOU

Aire Gnóthaí Eachtracha

Nicholas EMILIOU

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí Phoblacht na Cipire chuig an Aontas Eorpach

UACHTARÁN PHOBLACHT NA LAITVIA,

Artis PABRIKS

Aire Gnóthaí Eachtracha

Eduards STIPRAIS

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí Phoblacht na Laitvia chuig an Aontas Eorpach

UACHTARÁN PHOBLACHT NA LIOTUÁINE,

Antanas VALIONIS

Aire Gnóthaí Eachtracha

Albinas JANUSKA

Fo-Rúnaí ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha

A MHÓRGACHT RÍOGA ARD-DIÚC LUCSAMBURG,

Jean-Claude JUNCKER

Príomh-Aire, Aire Stáit, Aire Airgeadais

Jean ASSELBORN

Leas-Phríomhaire, Aire Gnóthaí Eachtracha agus Inimirce

UACHTARÁN PHOBLACHT NA hUNGÁIRE,

An Dr. Ferenc SOMOGYI

Aire Gnóthaí Eachtracha

Dr. Etele BARÁTH

Aire gan cúram roinne freagrach as Gnóthaí an Aontais Eorpaigh

UACHTARÁN MHÁLTA,

An tOnórach Michael FRENDO

Aire Gnóthaí Eachtracha

Richard CACHIA CARUANA

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí Phoblacht Mhálta chuig an Aontas Eorpach

A SOILSE BANRÍON NA hÍSILTÍRE,

An Dr. B.R. BOT

Aire Gnóthaí Eachtracha

Atzo NICOLAÏ

Aire Gnóthaí Eorpacha

UACHTARÁN CÓNAIDHME PHOBLACHT NA hOSTAIRE,

Hubert GORBACH

Leas-Sheansailéir

An Dr. Ursula PLASSNIK

Aire Cónaidhme Gnóthaí Eachtracha

UACHTARÁN PHOBLACHT NA POLAINNE,

Adam Daniel ROTFELD

Aire Gnóthaí Eachtracha

Jarosław PIETRAS

Rúnaí Stáit um Ghnóthaí Eorpacha

UACHTARÁN PHOBLACHT NA PORTAINGÉILE,

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

Aire Stáit agus Gnóthaí Eachtracha

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

Rúnaí Stáit um Ghnóthaí Eachtracha

UACHTARÁN NA RÓMÁINE,

Traian BĂSESCU

Uachtarán na Rómáine

Călin POPESCU - TĂRICEANU

Príomh-Aire na Rómáine

Mihai - Răzvan UNGUREANU

Aire Gnóthaí Eachtracha

Leonard ORBAN

Príomh-Chaibidleoir leis an Aontas Eorpach

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SLÓIVÉINE,

Božo CERAR

Rúnaí Stáit ag an Roinn Gnóthaí Eachtracha

UACHTARÁN PHOBLACHT NA SLÓVAICE,

Eduard KUKAN

Aire Gnóthaí Eachtracha

József BERÉNYI

Rúnaí Stáit um Ghnóthaí Eachtracha

UACHTARÁN PHOBLACHT NA FIONLAINNE,

Eikka KOSONEN

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí Phoblacht na Fionlainne chuig an Aontas Eorpach

RIALTAS RÍOCHT NA SUALAINNE,

Laila FREIVALDS

Aire Gnóthaí Eachtracha

Sven-Olof PETERSSON

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí Ríocht na Sualainne chuig an Aontas Eorpach

A SOILSE BANRÍON RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN,

Sir John GRANT KCMG

Ambasadóir Urghnách agus Lánchumhachtach,

Buanionadaí Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann chuig an Aontas Eorpach

TAR ÉIS COMHAONTÚ MAR A LEANAS:

Airteagal 1

1.   Déantar leis seo de Phoblacht na Bulgáire agus den Rómáin comhaltaí den Aontas Eorpach.

2.   Déantar leis seo de Phoblacht na Bulgáire agus den Rómáin Páirtithe sa Chonradh ag bunú Bunreachta don Eoraip agus sa Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, mar atá arna leasú nó arna bhforlíonadh.

3.   Tá na coinníollacha agus na socruithe maidir le ligean isteach leagtha amach sa Phrótacal atá i gceangal leis an gConradh seo. Is cuid dhílis den Chonradh seo forálacha an Phrótacail sin.

4.   Déanfar an Prótacal, lena n‐áirítear a Iarscríbhinní agus a Fhoscríbhinní, a chur i gceangal leis an gConradh ag bunú Bunreachta don Eoraip agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach agus is cuid dhílis de na Conarthaí sin a chuid forálacha.

Airteagal 2

1.   Sa chás nach mbeidh an Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip i bhfeidhm ar dháta an aontachais, déanfar de Phoblacht an Bulgáire agus den Rómáin Páirtithe sna Conarthaí ar a bhfuil an tAontas fothaithe, mar atá arna leasú nó arna bhforlíonadh.

Sa chás sin, tiocfaidh Airteagal 1(2) go (4) chun bheith infheidhme ó dháta an Chonartha ag bunú Bunreachta don Eoraip a theacht i bhfeidhm.

2.   Leagtar amach san Ionstraim atá i gceangal leis an gConradh seo na coinníollacha maidir le ligean isteach agus na hoiriúnuithe is gá dá chionn sin ar na Conarthaí ar a bhfuil an tAontas fothaithe, a mbeidh feidhm leo ó dháta an aontachais go dtí dáta an Chonartha ag bunú Bunreachta don Eoraip a theacht i bhfeidhm. Is cuid dhílis den Chonradh seo forálacha na hIonstraime sin.

3.   Sa chás go dtiocfaidh an Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip i bhfeidhm tar éis an aontachais, déanfaidh an Prótacal dá dtagraítear in Airteagal 1(3) ionad na hIonstraime dá dtagraítear in Airteagal 2(2) a ghlacadh ar dháta an Chonartha sin a theacht i bhfeidhm. Sa chás sin, measfar nach gcruthaíonn forálacha an Phrótacail réamhluaite éifeacht nua dlí ach go ndéanann siad na héifeachtaí dlí atá cruthaithe cheana ag forálacha na hIonstraime dá dtagraítear in Airteagal 2(2) a chaomhnú faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Chonradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, sa Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach agus sa Phrótacal sin.

Gníomhartha arna nglacadh roimh theacht i bhfeidhm an Phrótacail dá dtagraítear in Airteagal 1(3) ar bhonn an Chonartha seo nó ar bhonn na hIonstraime dá dtagraítear i mír 2, leanfaidh siad de bheith i bhfeidhm agus caomhnófar a n‐éifeachtaí dlí go dtí go ndéanfar na gníomhartha sin a leasú nó a aisghairm.

Airteagal 3

Beidh feidhm i leith an Chonartha seo ag na forálacha a bhaineann le cearta agus oibleagáidí na mBallstát agus le cumhachtaí agus dlínse institiúidí an Aontais mar atá siad leagtha amach sna Conarthaí a dtiocfaidh Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin chun bheith ina bPáirtithe iontu.

Airteagal 4

1.   Déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha daingniú ar an gConradh seo i gcomhréir lena rialacha bunreachtúla faoi seach. Taiscfear na hionstraimí daingniúcháin le Rialtas Phoblacht na hIodáile lá nach déanaí ná an 31 Nollaig 2006.

2.   Tiocfaidh an Conradh seo i bhfeidhm an 1 Eanáir 2007 ar chuntar go mbeidh na hionstraimí daingniúcháin go léir taiscthe roimh an dáta sin.

Ar a shon sin, mura mbeidh Stát dá dtagraítear in Airteagal 1(1) tar éis a ionstraimí daingniúcháin a thaisceadh i dtráth cuí, tiocfaidh an Conradh seo i bhfeidhm don Stát eile a rinne an taisceadh sin. Sa chás sin, ag gníomhú di d'aon toil, cinnfidh an Chomhairle láithreach cad iad na hoiriúnuithe nach foláir a dhéanamh ar an gConradh seo, ar Airteagail 10, 11(2), 12, 21(1), 22, 31, 34 agus 46, ar Iarscríbhinn III, pointe 2(1)(b), 2(2) agus 2(3), agus ar Iarscríbhinn IV, Roinn B, den Phrótacal dá dtagraítear in Airteagal 1(3) agus, de réir mar a bheidh, ar Airteagail 9 go 11, 14(3), 15, 24(1), 31, 34, 46 agus 47, ar Iarscríbhinn III, pointe 2(1)(b), 2(2) agus 2(3), agus ar Iarscríbhinn IV, Roinn B, den Ionstraim dá dtagraítear in Airteagal 2(2); féadfaidh sí chomh maith, ag gníomhú di d'aon toil, a dhearbhú go bhfuil na forálacha sin den Phrótacal réamhluaite, lena n‐áirítear a Iarscríbhinní agus a Fhoscríbhinní, agus, de réir mar a bheidh, na forálacha sin den Ionstraim réamhluaite, lena n‐áirítear a hIarscríbhinní agus a Foscríbhinní, a thagraíonn go sainráite do Stát nár thaisc a ionstraim dhaingniúcháin, imithe i léig, nó féadfaidh sí na forálacha sin a oiriúnú.

D'ainneoin thaisceadh na n‐ionstraimí daingniúcháin go léir is gá i gcomhréir le mír 1, tiocfaidh an Conradh i bhfeidhm an 1 Eanáir 2008, má ghlacann an Chomhairle cinneadh maidir leis an dá Stát aontacha faoi Airteagal 39 den Phrótacal dá dtagraítear in Airteagal 1(3), nó faoi Airteagal 39 den Ionstraim dá dtagraítear in Airteagal 2(2) roimh theacht i bhfeidhm an Chonartha ag bunú Bunreachta don Eoraip.

Má ghlactar an cinneadh sin i dtaca le ceann amháin de na Stáit aontacha, tiocfaidh an Conradh seo i bhfeidhm i leith an Stáit sin an 1 Eanáir 2008.

3.   D'ainneoin mhír 2, féadfaidh institiúidí an Aontais na bearta dá dtagraítear in Airteagal 3(6), sa dara fomhír d'Airteagal 6(2), sa dara fomhír d'Airteagal 6(4), sa dara fomhír agus sa tríú fomhír d'Airteagal 6(7), sa dara fomhír d'Airteagal 6(8), sa tríú fomhír d'Airteagal 6(9), in Airteagail 17, 19, 27(1) agus (4), 28(4) agus (5), 29, 30(3), 31(4), 32(5), 34(3) agus (4), 37, 38, 39(4), 41, 42, 55, 56 agus 57 agus in Iarscríbhinní IV go VIII den Phrótacal dá dtagraítear in Airteagal 1(3) a ghlacadh roimh an aontachas. Roimh theacht i bhfeidhm an Chonartha ag bunú Bunreachta don Eoraip glacfar an bearta sin faoi na forálacha coibhéiseacha in Airteagal 3(6), sa dara fomhír d'Airteagal 6(2), sa dara fomhír d'Airteagal 6(4), sa dara fomhír agus sa tríú fomhír d'Airteagal 6(7), sa dara fomhír d'Airteagal 6(8), sa tríú fomhír d'Airteagal 6(9), in Airteagail 20, 22, 27(1) agus (4), 28(4) agus (5), 29, 30(3), 31(4), 32(5), 34(3) agus (4), 37, 38, 39(4), 41, 42, 55, 56 agus 57 agus in Iarscríbhinní IV go VIII den Ionstraim dá dtagraítear in Airteagal 2(2).

Ní thiocfaidh na bearta sin i bhfeidhm ach amháin faoi réir an Chonartha seo agus ar an dáta a dtiocfaidh sé i bhfeidhm.

Airteagal 5

Déanfar téacs an Chonartha ag bunú Bunreachta don Eoraip arna tharraingt suas sa Bhulgáiris agus sa Rómáinis a chur i gceangal leis an gConradh seo. Beidh comhúdarás ag na téacsanna sin faoi na coinníollacha céanna leis na téacsanna den Chonradh ag bunú Bunreachta don Eoraip arna dtarraingt suas sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Eastóinis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, sa Laitvis, sa Liotuáinis, sa Mháltais, san Ollainnis, sa Pholainnis, sa Phortaingéilis, sa tSeicis, sa tSlóivéinis, sa tSlóvaicis, sa Spáinnis, sa tSualainnis agus san Ungáiris.

Cuirfidh Rialtas Phoblacht na hIodáile cóip dheimhnithe den Chonradh ag bunú Bunreachta don Eoraip sna teangacha go léir dá dtagraítear sa chéad mhír chuig Rialtas Phoblacht na Bulgáire agus Rialtas na Rómáine.

Airteagal 6

Déanfar an Conradh seo, arna tharraingt suas i scríbhinn bhunaidh amháin, sa Bhéarla, sa Bhulgáiris, sa Danmhairgis, san Eastóinis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, sa Laitvis, sa Liotuáinis, sa Mháltais, san Ollainnis, sa Pholainnis, sa Phortaingéilis, sa Rómáinis, sa tSeicis, sa tSlóivéinis, sa tSlóvaicis, sa Spáinnis, sa tSualainnis agus san Ungáiris, agus comhúdarás ag téacs gach teanga díobh, a thaisceadh i gcartlann Rialtas Phoblacht na hIodáile agus cuirfidh an Rialtas sin cóip dheimhnithe chuig Rialtas gach ceann eile de Stáit a shínithe.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B’XIEHDA TA’ DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezindenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кυπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezindeta Slovenkej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


21.6.2005   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

29


PRÓTACAL

i dtaobh na gcoinníollacha agus na socruithe chun Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin a ligean isteach san aontas eorpach

TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA,

DE BHRÍ go dtiocfaidh an Bhulgáir agus an Rómáin chun bheith ina gcomhaltaí den Aontas Eorpach an 1 Eanáir 2007;

DE BHRÍ go bhforáiltear in Airteagal I-58 den Chonradh ag bunú Bunreachta don Eoraip go mbeidh na coinníollacha agus na socruithe maidir le ligean isteach ina n-ábhar do chomhaontú idir na Ballstáit agus an Stát is iarrthóir;

TAR ÉIS COMHAONTÚ ar na forálacha seo a leanas a chuirfear i gceangal leis an gConradh ag bunú Bunreachta don Eoraip agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach:

CUID A hAON

NA PRIONSABAIL

Airteagal 1

1.   Chun críocha an Phrótacail seo:

ciallaíonn an abairt ‘an Bunreacht’ an Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip;

ciallaíonn an abairt ‘Conradh CEFA’ an Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, mar atá arna fhorlíonadh nó arna leasú le conarthaí nó le gníomhartha eile a tháinig i bhfeidhm roimh an aontachas;

ciallaíonn an abairt ‘Ballstáit láithreacha’ Ríocht na Beilge, Poblacht na Seice, Ríocht na Danmhairge, Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, Poblacht na hEastóine, an Phoblacht Heilléanach, Ríocht na Spáinne, Poblacht na Fraince, Éire, Poblacht na hIodáile, Poblacht na Cipire, Poblacht na Laitvia, Poblacht na Liotuáine, Ard‐Diúcacht Lucsamburg, Poblacht na hUngáire, Poblacht Mhálta, Ríocht na hÍsiltíre, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Polainne, Poblacht na Portaingéile, Poblacht na Slóivéine, Poblacht na Slóvaice, Poblacht na Fionlainne, Ríocht na Sualainne agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann;

ciallaíonn an abairt ‘Ballstáit nua’ Poblacht na Bulgáire agus an Rómáin;

ciallaíonn an abairt ‘na hinstitiúidí’ na hinstitiúidí arna mbunú leis an mBunreacht.

2.   Tuigfear na tagairtí sa Phrótacal seo don Bhunreacht agus don Aontas, nuair is iomchuí, mar thagairtí do Chonradh CEFA agus don Chomhphobal arna bhunú le Conradh CEFA, faoi seach.

Airteagal 2

Amhail ó dháta an aontachais, beidh forálacha an Bhunreachta, Conradh CEFA agus na gníomhartha a ghlac na hinstitiúidí roimh an aontachas ina gceangal ar an mBulgáir agus ar an Rómáin agus beidh siad infheidhme sna Stáit sin faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Bhunreacht, i gConradh CEFA agus sa Phrótacal seo.

Airteagal 3

1.   Aontaíonn an Bhulgáir agus an Rómáin do na cinntí agus do na comhaontuithe arna nglacadh ag Ionadaithe Rialtais na mBallstát ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle.

2.   Tá an Bhulgáir agus an Rómáin sa staid chéanna leis na Ballstáit láithreacha i leith dearbhuithe nó rún nó seasamh eile ón gComhairle Eorpach nó ón gComhairle, agus ina leith siúd arna nglacadh ag na Ballstáit de thoil a chéile maidir leis an Aontas; dá réir sin urramóidh siad na prionsabail agus na treoirlínte a chineann ó na dearbhuithe, rúin nó seasaimh eile sin agus glacfaidh siad cibé bearta is gá chun a áirithiú go gcuirfear chun feidhme iad.

3.   Aontóidh an Bhulgáir agus an Rómáin do na coinbhinsiúin agus na prótacail atá liostaithe in Iarscríbhinn I. Tiocfaidh na coinbhinsiúin agus na prótacail sin i bhfeidhm i ndáil leis an mBulgáir agus an Rómáin ar dháta arna chinneadh ag an gComhairle sna cinntí dá dtagraítear i mír 4.

4.   Glacfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil ar mholadh ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, cinntí Eorpacha lena ndéanfar gach oiriúnú is gá de thoradh an aontachais ar na coinbhinsiúin agus na prótacail dá dtagraítear i mír 3 agus déanfaidh sí an téacs arna oiriúnú a fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

5.   Gabhann an Bhulgáir agus an Rómáin orthu féin, i leith na gcoinbhinsiún agus na bprótacal dá dtagraítear i mír 3, socruithe riaracháin agus eile a thabhairt isteach, ar nós a bhfuil glactha faoi dháta an aontachais ag na Ballstáit láithreacha nó ag an gComhairle, agus comhar praiticiúil a éascú idir institiúidí agus eagraíochtaí de chuid na mBallstát.

6.   Féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil ar thogra ón gCoimisiún, cinntí Eorpacha a ghlacadh lena bhforlíonfar Iarscríbhinn I leis na coinbhinsiúin, na comhaontuithe agus na prótacail sin arna síniú roimh dháta an aontachais.

7.   Áirítear ar na hionstraimí sonracha atá luaite san Airteagal seo na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal IV‐438 den Bhunreacht.

Airteagal 4

1.   Forálacha acquis Schengen, dá dtagraítear i bPrótacal Uimh. 17 maidir le acquis Schengen arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh atá i gceangal leis an mBunreacht, agus na hionstraimí ag cur le acquis Schengen nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile, atá liostaithe in Iarscríbhinn II, mar aon le haon ionstraimí breise den sórt sin arna nglacadh roimh dháta an aontachais, beidh siad ina gceangal ar an mBulgáir agus ar an Rómáin agus beidh feidhm acu iontu ó dháta an aontachais.

2.   Na forálacha sin de acquis Schengen mar atá arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile nach dtagraítear dóibh i mír 1, agus iad ina gceangal ar an mBulgáir agus ar an Rómáin ó dháta an aontachais, ní bheidh feidhm acu i ngach ceann de na Stáit sin ach de bhun cinnidh Eorpaigh ón gComhairle chuige sin tar éis fíorú, i gcomhréir le nósanna imeachta infheidhme measúnachta Schengen, go bhfuil na coinníollacha riachtanacha chun gach cuid den acquis i dtrácht a chur i bhfeidhm comhallta sa Stát sin.

Glacfaidh an Chomhairle a cinneadh, tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, ag gníomhú di le haontoilíocht a comhaltaí a ionadaíonn Rialtais na mBallstát a bhfuil na forálacha dá dtagraítear sa mhír seo curtha in éifeacht cheana ina leith agus an ionadaí do Rialtas an Bhallstáit a bhfuil na forálacha sin le cur in éifeacht ina leith. Glacfaidh na comhaltaí den Chomhairle a ionadaíonn Rialtais na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann páirt i gcinneadh den sórt sin a mhéad a bhaineann sé le forálacha acquis Schengen agus na hionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile ina bhfuil na Ballstáit sin rannpháirteach.

Airteagal 5

Beidh an Bhulgáir agus an Rómáin rannpháirteach san Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta ó dháta an aontachais mar Bhallstáit go maolú de réir bhrí Airteagal III-197 den Bhunreacht.

Airteagal 6

1.   Beidh na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích nó arna gcur i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas le tríú Stát amháin nó níos mó, le heagraíocht idirnáisiúnta nó le náisiúnach de thríú Stát, ina gceangal ar an mBulgáir agus ar an Rómáin faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Bhunreacht agus sa Phrótacal seo.

2.   Gabhann an Bhulgáir agus an Rómáin orthu féin aontú, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo, do na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích nó arna síniú ag an Aontas agus ag na Ballstáit láithreacha, ag gníomhú dóibh go comhpháirteach.

Déanfar aontachas na Bulgáire agus na Rómáine leis na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin arna dtabhairt i gcrích nó arna síniú ag an Aontas agus ag na Ballstáit láithreacha, ag gníomhú dóibh go comhpháirteach, le tríú tíortha nó eagraíochtaí idirnáisiúnta áirithe a chomhaontú trí phrótacal arna chur i gceangal le comhaontuithe nó coinbhinsiúin den sórt sin a thabhairt i gcrích idir an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil thar ceann na mBallstát, agus agus an tríú tír nó na tríú tíortha nó an eagraíocht idirnáisiúnta i dtrácht. Déanfaidh an Coimisiún na prótacail sin a chaibidil thar ceann na mBallstát ar bhonn treoracha caibidlíochta arna bhformheas ag an gComhairle, ag gníomhú di d'aon toil, agus i gcomhairle le coiste ar a mbeidh ionadaithe na mBallstát. Tíolacfaidh sé dréacht de na prótacail don Chomhairle lena dtabhairt i gcrích.

Tá an nós imeachta seo gan dochar d'fheidhmiú inniúlachtaí dílse an Aontais agus ní dhéanann sé difear do chionroinnt na gcumhachtaí idir an tAontas agus na Ballstáit i dtaca le comhaontuithe den sórt sin a thabhairt i gcrích sa todhchaí nó aon leasuithe eile nach mbaineann leis an aontachas.

3.   Amhail óna n-aontachas leis na comhaontuithe agus na coinbhinsiúin dá dtagraítear i mír 2, gheobhaidh an Bhulgáir agus an Rómáin na cearta agus na hoibleagáidí céanna faoi na comhaontuithe agus na coinbhinsiúin sin atá ag na Ballstáit láithreacha.

4.   Amhail ó dháta an aontachais, agus go dtí go dtiocfaidh na prótacail riachtanacha dá dtagraítear i mír 2 i bhfeidhm, cuirfidh an Bhulgáir agus an Rómáin i bhfeidhm forálacha na gcomhaontuithe nó na gcoinbhinsiún arna dtabhairt i gcrích go comhpháirteach ag an Aontas agus ag na Ballstáit láithreacha roimh an aontachas, amach ón gcomhaontú maidir le saorghluaiseacht daoine arna thabhairt i gcrích leis an Eilvéis. Beidh feidhm ag an oibleagáid sin freisin maidir leis na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin sin atá an tAontas agus na Ballstáit láithreacha tar éis comhaontú a chur i bhfeidhm go sealadach.

Go dtí go dtiocfaidh na prótacail dá dtagraítear i mír 2 i bhfeidhm, déanfaidh an tAontas agus na Ballstáit, ag gníomhú dóibh go comhpháirteach mar is iomchuí faoi chuimsiú a n-inniúlachtaí faoi seach, aon bheart is iomchuí a ghlacadh.

5.   Aontóidh an Bhulgáir agus an Rómáin don Chomhaontú Comhpháirtíochta idir comhaltaí den Ghrúpa Stát san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (1), arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000.

6.   Gabhann an Bhulgáir agus an Rómáin orthu féin aontú, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo, don Chomhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (2), i gcomhréir le hAirteagal 128 den Chomhaontú sin.

7.   Amhail ó dháta an aontachais, déanfaidh an Bhulgáir agus an Rómáin na comhaontuithe agus na comhshocraíochtaí déthaobhacha teicstílí arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas le tríú tíortha a chur i bhfeidhm.

Déanfar na srianta cainníochtúla arna gcur i bhfeidhm ag an Aontas ar allmhairí táirgí teicstíle agus éadaigh a oiriúnú chun aontachas na Bulgáire agus na Rómáine leis an Aontas a chur san áireamh. Chuige sin, féadfaidh an tAontas leasuithe ar na comhaontuithe agus na comhshocraíochtaí déthaobhacha dá dtagraítear thuas a chaibidil leis na tríú tíortha i dtrácht roimh dháta an aontachais.

Mura mbeidh na leasuithe ar na comhaontuithe agus na comhshocraíochtaí déthaobhacha teicstíle tagtha i bhfeidhm faoi dháta an aontachais, déanfaidh an tAontas na hoiriúnuithe is gá ar a rialacha maidir le táirgí teicstíle agus éadaigh a allmhairiú ó thríú tíortha chun aontachas na Bulgáire agus na Rómáine a chur san áireamh.

8.   Déanfar na srianta cainníochtúla ar allmhairí cruach agus táirgí cruach arna gcur i bhfeidhm ag an Aontas a oiriúnú ar bhonn allmhairí na Bulgáire agus na Rómáine sna blianta deireanacha de tháirgí cruach de thionscnamh na dtíortha is soláthraithe i dtrácht.

Chuige sin, déanfar na leasuithe is gá ar na comhaontuithe agus na comhshocraíochtaí déthaobhacha cruach arna dtabhairt i gcrích ag an Aontas le tríú tíortha a chaibidil roimh dháta an aontachais.

Mura mbeidh na leasuithe ar na comhaontuithe agus na comhshocraíochtaí déthaobhacha tagtha i bhfeidhm faoi dháta an aontachais, beidh feidhm ag forálacha na chéad fhomhíre.

9.   Déanfaidh an tAontas na comhaontuithe iascaigh arna dtabhairt i gcrích roimh an aontachas ag an mBulgáir nó ag an Rómáin le tríú tíortha a bhainistiú.

Ní dhéanfar difear do na cearta ná na hoibleagáidí a leanann don Bhulgáir agus don Rómáin ó na comhaontuithe sin i rith na tréimhse a mbeidh forálacha na gcomhaontuithe sin á gcoimeád ar bun go sealadach.

A thúisce is féidir agus ar chaoi ar bith roimh na comhaontuithe dá dtagraítear sa chéad fhomhír a dhul in éag, glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún, na cinntí iomchuí i ngach cás chun go leanfaidh gníomhaíochtaí iascaireachta a thig ó na comhaontuithe sin, lena n‐áirítear an chaoi chun comhaontuithe áirithe a fhadú go ceann tréimhsí nach mó ná bliain amháin.

10.   Le héifeacht ó dháta an aontachais, tarraingeoidh an Bhulgáir agus an Rómáin siar ó aon chomhaontuithe saorthrádála le tríú tíortha, lena n-áirítear Comhaontú Saorthrádála Lár na hEorpa.

Sa mhéid nach bhfuil na comhaontuithe idir an Bhulgáir, an Rómáin nó an dá Stát sin ar thaobh amháin agus tríú tír amháin nó níos mó ar an taobh eile ag luí leis na hoibleagáidí a thig ón bPrótacal seo, glacfaidh an Bhulgáir agus an Rómáin gach céim iomchuí chun deireadh a chur leis an neamhluí arna bhunú. Má bhaineann deacrachtaí don Bhulgáir nó don Rómáin le linn oiriúnú a dhéanamh ar chomhaontú arna thabhairt i gcrích roimh an aontachas le tríú tír amháin nó níos mó, tarraingeoidh sí siar ón gcomhaontú sin de réir théarmaí an chomhaontaithe.

11.   Faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo, aontaíonn an Bhulgáir agus an Rómáin do na comhaontuithe inmheánacha arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit láithreacha chun na comhaontuithe nó na coinbhinsiúin dá dtagraítear i míreanna 2, 5 agus 6 a chur chun feidhme.

12.   Glacfaidh an Bhulgáir agus an Rómáin, más gá, bearta iomchuí chun a seasamh i ndáil le heagraíochtaí idirnáisiúnta agus leis na comhaontuithe idirnáisiúnta sin a bhfuil an tAontas nó Ballstáit eile ina bpáirtithe iontu freisin a oiriúnú do na cearta agus na hoibleagáidí a eascraíonn óna n‐aontachas leis an Aontas.

Tarraingeoidh siad siar go háirithe ar dháta an aontachais nó ar an dáta is túisce is féidir ina dhiaidh ó chomhaontuithe agus eagraíochtaí idirnáisiúnta iascaigh ar páirtí iontu freisin an tAontas, mura mbaineann a gcomhaltas le hábhair seachas ábhair iascaigh.

13.   Nuair a thagraítear san Airteagal seo do choinbhinsiúin agus do chomhaontuithe arna dtabhairt i gcrích nó arna síniú ag an Aontas, áirítear orthu coinbhinsiúin agus comhaontuithe dá dtagraítear in Airteagal IV-438 den Bhunreacht.

Airteagal 7

Féadfar na bearta idirthréimhseacha atá leagtha amach sa Phrótacal seo a aisghairm le dlí Eorpach ón gComhairle, nuair nach mbeidh siad infheidhme a thuilleadh. Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa.

Airteagal 8

1.   Coinneoidh gníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí lena mbaineann na bearta idirthréimhseacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo a stádas dlítheanach; ach go háirithe, leanfaidh na nósanna imeachta chun na gníomhartha sin a leasú d'fheidhm a bheith acu.

2.   Na forálacha den Phrótacal seo arb é is aidhm nó is éifeacht dóibh gníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí a aisghairm nó a leasú, seachas mar bheart idirthréimhseach, beidh an stádas dlítheanach céanna acu atá ag na forálacha a aisghairtear nó a leasaítear leo agus beidh siad faoi réir na rialacha céanna leis na forálacha sin.

Airteagal 9

Beidh cur i bhfeidhm an Bhunreachta agus na ngníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí faoi réir na maoluithe dá bhforáiltear sa Phrótacal seo, mar bheart idirthréimhseach.

CUID A DÓ

OIRIÚNUITHE AR AN mBUNREACHT

TEIDEAL I

FORÁLACHA INSTITIÚIDEACHA

Airteagal 10

1.   Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad mhíre d'Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh atá i gceangal leis an mBunreacht agus le Conradh CEFA:

‘Nuair a athrófar cuid de na Breithiúna gach trí bliana, athrófar ceithre Bhreitheamh déag agus trí Bhreitheamh déag díobh gach re seach.’.

2.   Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 48 de Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh atá i gceangal leis an mBunreacht agus le Conradh CEFA:

‘Airteagal 48

Seacht mBreitheamh is fiche a bheidh ar an gCúirt Ghinearálta.’.

Airteagal 11

Leasaítear leis seo Prótacal Uimh. 5 ar Reacht an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta, atá i gceangal leis an mBunreacht, mar a leanas:

1.

Sa chéad fhomhír d'Airteagal 4(1):

(a)

cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte tosaigh:

‘1.

Is é is caipiteal don Bhanc EUR 164 795 737 000, arna shuibscríobh ag na Ballstáit mar a leanas (3):

(3)  Is táscach iad na figiúirí don Bhulgáir agus don Rómáin agus tá siad bunaithe ar na sonraí do 2003 atá foilsithe ag Eurostat.’;"

(b)

cuirtear isteach an méid seo a leanas idir na hiontrálacha a bhaineann le hÉirinn agus leis an tSlóvaic:

‘An Rómáin

846 000 000’;

agus

(c)

cuirtear isteach an méid seo a leanas idir na hiontrálacha a bhaineann leis an tSlóivéin agus leis an Liotuáin:

‘An Bhulgáir

296 000 000’.

2.

In Airteagal 9(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre, an dara fomhír agus an tríú fomhír:

‘2.

Ocht stiúrthóir is fiche agus ocht stiúrthóir malartacha déag a bheidh ar an mBord Stiúrthóirí.

Déanfaidh an Bord Gobharnóirí na stiúrthóirí a cheapadh go ceann cúig bliana, stiúrthóir amháin arna ainmniú ag gach Ballstát. Ainmneoidh an Coimisiún stiúrthóir amháin freisin.

Déanfaidh an Bord Gobharnóirí na stiúrthóirí malartacha a cheapadh go ceann cúig bliana, mar a thaispeántar thíos:

beirt mhalartach arna n‐ainmniú ag Poblacht Chónaidhme na Gearmáine,

beirt mhalartach arna n‐ainmniú ag Poblacht na Fraince,

beirt mhalartach arna n‐ainmniú ag Poblacht na hIodáile,

beirt mhalartach arna n‐ainmniú ag Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann,

malartach amháin arna ainmniú de thoil a chéile ag Ríocht na Spáinne agus ag Poblacht na Portaingéile,

malartach amháin arna ainmniú de thoil a chéile ag Ríocht na Beilge, ag Ard‐Diúcacht Lucsamburg agus ag Ríocht na hÍsiltíre,

beirt mhalartach arna n‐ainmniú de thoil a chéile ag Ríocht na Danmhairge, ag an bPoblacht Heilléanach, ag Éirinn agus ag an Rómáin,

beirt mhalartach arna n‐ainmniú de thoil a chéile ag Poblacht na hEastóine, ag Poblacht na Laitvia, ag Poblacht na Liotuáine, ag Poblacht na hOstaire, ag Poblacht na Fionlainne agus ag Ríocht na Sualainne,

triúr malartach arna n‐ainmniú de thoil a chéile ag Poblacht na Bulgáire, ag Poblacht na Seice, ag Poblacht na Cipire, ag Poblacht na hUngáire, ag Poblacht Mhálta, ag Poblacht na Polainne, ag Poblacht na Slóivéine agus ag Poblacht na Slóvaice,

malartach amháin arna ainmniú ag an gCoimisiún.’.

Airteagal 12

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre d'Airteagal 134(2) de Chonradh CEFA maidir le comhdhéanamh an Choiste Eolaíoch agus Theicniúil:

‘2.

Comhalta is daichead a bheidh ar an gCoiste agus is í an Chomhairle a cheapfaidh iad tar éis dul i gcomhairle leis an gCoimisiún.’

TEIDEAL II

OIRIÚNUITHE EILE

Airteagal 13

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte deiridh d'Airteagal III-157(1) den Bhunreacht:

‘Maidir le srianta atá ann faoin dlí náisiúnta sa Bhulgáir, san Eastóin agus san Ungáir, is é an 31 Nollaig 1999 an dáta i dtrácht.’

Airteagal 14

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal IV-440(1) den Bhunreacht:

‘1.

Beidh feidhm ag an gConradh seo maidir le Ríocht na Beilge, le Poblacht na Bulgáire, le Poblacht na Seice, le Ríocht na Danmhairge, le Poblacht Chónaidhme na Gearmáine, le Poblacht na hEastóine, leis an bPoblacht Heilléanach, le Ríocht na Spáinne, le Poblacht na Fraince, le hÉirinn, le Poblacht na hIodáile, le Poblacht na Cipire, le Poblacht na Laitvia, le Poblacht na Liotuáine, le hArd-Diúcacht Lucsamburg, le Poblacht na hUngáire, le Poblacht Mhálta, le Ríocht na hÍsiltíre, le Poblacht na hOstaire, le Poblacht na Polainne, le Poblacht na Portaingéile, leis an Rómáin, le Poblacht na Slóivéine, le Poblacht na Slóvaice, le Poblacht na Fionlainne, le Ríocht na Sualainne agus le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann.’

Airteagal 15

1.   Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal IV-448(1) den Bhunreacht:

‘De bhun an Chonartha Aontachais, is téacsanna údarásacha iad freisin na leaganacha den Chonradh seo sa Bhulgáiris agus sa Rómáinis.’

2.   Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara mír d'Airteagal 225 de Chonradh CEFA:

‘Beidh comhúdarás freisin ag na leaganacha den Chonradh seo sa Bhéarla, sa Bhulgáiris, sa Danmhairgis, san Eastóinis, san Fhionlainnis, sa Ghaeilge, sa Ghréigis, sa Laitvis, sa Liotuáinis, sa Mháltais, sa Pholainnis, sa Phortaingéilis, sa Rómáinis, sa tSeicis, sa tSlóivéinis, sa tSlóvaicis, sa Spáinnis, sa tSualainnis, agus san Ungáiris.’

CUID A TRÍ

BUANFHORÁLACHA

TEIDEAL I

OIRIÚNUITHE AR GHNÍOMHARTHA ARNA nGLACADH AG NA hINSTITIÚIDÍ

Airteagal 16

Déanfar na gníomhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an bPrótacal seo a oiriúnú mar atá sonraithe san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 17

Déanfar na hoiriúnuithe is gá de thoradh an aontachais ar na gníomhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an bPrótacal seo a tharraingt suas ar cothrom leis na treoirlínte atá leagtha amach san Iarscríbhinn sin.

TEIDEAL II

FORÁLACHA EILE

Airteagal 18

Déanfar na bearta atá liostaithe in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an bPrótacal seo a chur i bhfeidhm faoi na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn sin.

Airteagal 19

Na hoiriúnuithe ar na forálacha den Phrótacal seo a bhaineann leis na gcomhbheartas talmhaíochta a fhéadfaidh a bheith riachtanach de bharr modhnú ar dhlí an Aontais, féadfar iad a dhéanamh le dlí Eorpach ón gComhairle. Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa.

CUID A CEATHAIR

FORÁLACHA SEALADACHA

TEIDEAL I

BEARTA IDIRTHRÉIMHSEACHA

Airteagal 20

Beidh na bearta atá liostaithe in Iarscríbhinní VI agus VII a ghabhann leis an bPrótacal seo infheidhme maidir leis an mBulgáir agus maidir leis an Rómáin faoi na coinníollacha atá leagtha síos sna Iarscríbhinní sin.

TEIDEAL II

FORÁLACHA INSTITIÚIDEACHA

Airteagal 21

1.   Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 1(2) de Phrótacal Uimh. 34 maidir le forálacha idirthréimhseacha a bhaineann le hinstitiúidí agus comhlachtaí an Aontais, atá i gceangal leis an mBunreacht agus le Conradh CEFA:

‘De mhaolú ar an líon uasta de chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa arna shocrú in Airteagal I-20(2) den Bhunreacht, méadófar ar líon chomhaltaí Pharlaimint na hEorpa chun aontachas na Bulgáire agus na Rómáine a chur san áireamh leis an líon comhaltaí seo a leanas ó na tíortha sin i rith na tréimhse ó dháta an aontachais go dtí tús théarma 2009-2014 de Pharlaimint na hEorpa:

An Bhulgáir

18

An Rómáin

35’.

2.   Roimh an 31 Nollaig 2007, déanfaidh an Bhulgáir agus an Rómáin araon toghchán trí vótáil chomhchoiteann dhíreach a saoránach a chur ar siúl do Pharlaimint na hEorpa don líon ionadaithe atá socraithe i mír 1, i gcomhréir le forálacha na hIonstraime maidir le toghadh ionadaithe do Pharlaimint na hEorpa trí vótáil chomhchoiteann dhíreach (4).

3.   De mhaolú ar Airteagal I-20(3) den Bhunreacht, más i ndiaidh dháta an aontachais a chuirfear na toghcháin ar siúl, is iad Parlaimintí na Bulgáire agus na Rómáine a cheapfaidh as a líon féin comhaltaí Pharlaimint na hEorpa a ionadóidh saoránaigh na Stát sin i bParlaimint na hEorpa, i gcomhréir leis an nós imeachta arna leagan síos ag gach ceann de na Stáit sin, go ceann na tréimhse ó dháta an aontachais go dtí gach ceann de na toghcháin dá dtagraítear i mír 2.

Airteagal 22

1.   Sa dara fomhír d'Airteagal 2(2) de Phrótacal Uimh. 34 maidir le forálacha idirthréimhseacha a bhaineann le hinstitiúidí agus comhlachtaí an Aontais, atá i gceangal leis an mBunreacht agus le Conradh CEFA, cuirtear isteach an méid seo a leanas idir na hiontrálacha a bhaineann leis an mBeilg agus le Poblacht na Seice:

‘An Bhulgáir

10’

agus an méid seo a leanas idir na hiontrálacha a bhaineann leis an bPortaingéil agus leis an tSlóivéin:

‘An Rómáin

14’.

2.   Cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír d'Airteagal 2(2) de Phrótacal Uimh. 34 maidir le forálacha idirthréimhseacha a bhaineann le hinstitiúidí agus comhlachtaí an Aontais, atá i gceangal leis an mBunreacht agus le Conradh CEFA:

‘Glacfar gníomhartha má bhíonn cuid nach lú ná 255 vóta i bhfabhar atá in ionannas le tromlach de na comhaltaí nuair is gá faoin mBunreacht iad a ghlacadh ar thogra ón gCoimisiún. I gcásanna eile glacfar cinntí má tá cuid nach lú ná 255 vóta i bhfabhar atá in ionannas le dhá thrian ar a laghad de na comhaltaí.’.

Airteagal 23

In Airteagal 6 de Phrótacal Uimh. 34 maidir le forálacha idirthréimhseacha a bhaineann le hinstitiúidí agus comhlachtaí an Aontais, atá i gceangal leis an mBunreacht agus le Conradh CEFA, cuirtear isteach an méid seo a leanas idir na hiontrálacha a bhaineann leis an mBeilg agus le Poblacht na Seice:

‘An Bhulgáir

12’

agus an méid seo a leanas idir na hiontrálacha a bhaineann leis an bPortaingéil agus leis an tSlóivéin:

‘An Rómáin

15’.

Airteagal 24

In Airteagal 7 de Phrótacal Uimh. 34 maidir le forálacha idirthréimhseacha a bhaineann le hinstitiúidí agus comhlachtaí an Aontais, atá i gceangal leis an mBunreacht agus le Conradh CEFA, cuirtear isteach an méid seo a leanas idir na hiontrálacha a bhaineann leis an mBeilg agus le Poblacht na Seice:

‘An Bhulgáir

12’,

agus an méid seo a leanas idir na hiontrálacha a bhaineann leis an bPortaingéil agus leis an tSlóivéin:

‘An Rómáin

15’.

TEIDEAL III

FORÁLACHA AIRGEADAIS

Airteagal 25

 (5)

An Bhulgáir

EUR 14 800 000

An Rómáin

EUR 42 300 000.

Íocfar na ranníocaíochtaí sin ina n‐ocht dtráthchuid chomhionanna a bheidh dlite an 31 Bealtaine 2007, 31 Bealtaine 2008, 31 Bealtaine 2009, 30 Samhain 2009, 31 Bealtaine 2010, 30 Samhain 2010, 31 Bealtaine 2011 agus 30 Samhain 2011.

 (5)

An Bhulgáir

0,181 %

An Rómáin

0,517 %.

3.   An caipiteal agus na híocaíochtaí dá bhforáilteari míreanna 1 agus 2, íocfaidh an Bhulgáir agus an Rómáin iad in airgead tirim in euro ach amháin i gcás maolaithe arna chinneadh d'aon toil ag an mBord Gobharnóirí.

Airteagal 26

1.   Íocfaidh an Bhulgáir agus an Rómáin na méideanna seo a leanas leis an gCiste Taighde um Ghual agus Cruach dá dtagraítear i gCinneadh 2002/234/CEGC ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Feabhra 2002 maidir leis na hiarmhairtí airgeadais toisc Conradh CEGC a dhul in éag agus leis an gCiste Taighde do Ghual agus Cruach (6):

(EUR milliún, praghsanna reatha)

An Bhulgáir

11,95

An Rómáin

29,88.

2009:

15 %

2010:

20 %

2011:

30 %

2012:

35 %.

Airteagal 27

1.   Déanfaidh gníomhaireachtaí cur chun feidhme sa Bhulgáir agus sa Rómáin bainistiú amhail ó dháta an aontachais ar thairiscint, ar chonraitheoireacht, ar chur chun feidhme agus ar íocaíochtaí do chúnamh réamhaontachais faoi chlár Phare (7) agus faoi chlár Phare CTT (8) agus do chúnamh faoin Áis Trasdula dá dtagraítear in Airteagal 31.

Déanfar rialú ex-ante ag an gCoimisiún ar thairiscint agus ar chonraitheoireacht a tharscaoileadh le cinneadh ón gCoimisiún chuige sin, tar éis nós imeachta creidiúnaithe arna sheoladh ag an gCoimisiún agus tar éis Córais Fhadaithe Dhílárnaithe Cur chun Feidhme (CFDCF) arna mheasúnú go dearfach, i gcomhréir leis na critéir agus na coinníollacha atá leagtha síos san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1266/1999 ón gComhairle an 21 Meitheamh 1999 maidir le cabhair le haghaidh na dtíortha iarrthacha a chomhordú faoi chuimse na straitéise réamhaontachais agus ag leasú Rialachán (CEE) Uimh. 3906/89 (9) agus in Airteagal 164 den Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach (10).

Mura mbeidh an cinneadh sin ón gCoimisiún rialú ex-ante a tharscaoileadh glactha roimh dháta an aontachais, ní bheidh aon chonarthaí arna síniú idir dáta an aontachais agus an dáta a nglacfar an cinneadh ón gCoimisiún cáilithe do chúnamh réamhaontachais.

Ar a shon sin, ar dhóigh eisceachtúil, má chuirtear moill ar an gcinneadh ón gCoimisiún rialú ex‐ante a tharscaoileadh thar dháta an aontachais ar chúiseanna nach bhfuil inchurtha i leith údaráis na Bulgáire ná na Rómáine, féadfaidh an Coimisiún, i gcásanna a bhfuil call cuí leo, glacadh leis go bhfuil cáilitheacht do chúnamh réamhaontachais ag conarthaí arna síniú idir dáta an aontachais agus dáta an chinnidh ón gCoimisiún agus go leantar den chabhair réamhaontachais a chur chun feidhme ar feadh tréimhse teoranta, faoi réir rialú ex-ante ag an gCoimisiún ar thairiscint agus ar chonraitheoireacht.

2.   Gealltanais bhuiséadacha arna nglacadh roimh an aontachas faoi na hionstraimí airgeadais réamhaontachais dá dtagraítear i mír 1 mar aon leo siúd arna nglacadh tar éis an aontachais faoin Áis Trasdula dá dtagraítear in Airteagal 31, lena n-áirítear gealltanais dhlítheanacha leithleacha arna ndéanamh ina dhiaidh sin agus íocaíochtaí arna ndéanamh tar éis an aontachais a thabhairt i gcrích agus a chlárú, leanfaidh siad de bheith faoi rialú ag rialacha agus rialacháin na n-ionstraimí maoinithe réamhaontachais agus de bheith á muirearú ar na caibidlí buiséadacha comhfhreagracha go dtí go gcuirfear an clabhsúr ar na cláir agus na tionscadail i dtrácht. Dá ainneoin sin, déanfar nósanna imeachta um sholáthar poiblí arna dtionscnamh i ndiaidh an aontachais a chur i gcrích i gcomhréir leis na forálacha Aontais ábhartha.

3.   Déanfar an clárú deireanach don chúnamh réamhaontachais dá dtagraítear i mír 1 sa bhliain dheireanach roimh an aontachas. Caithfear conraitheoireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí faoi na cláir sin laistigh den dá bhliain a leanfaidh. Ní dhéanfar aon fhaduithe a dheonú don tréimhse chonraitheoireachta. Go heisceachtúil agus i gcásanna a bhfuil call cuí leo, deonófar faduithe teoranta ó thaobh a ré chun conarthaí a chomhlíonadh.

Dá ainneoin sin, féadfar gealltanais a dhéanamh sa chéad dá bhliain tar éis an aontachais i leith cistí réamhaontachais chun costais riaracháin, mar atá sainithe i mír 4, a chumhdach. I dtaca le costais iniúchóireachta agus measúnachta, féadfar gealltanais a dhéanamh suas go cúig bliana tar éis an aontachais i leith cistí réamhaontachais.

4.   D'fhonn a áirithiú go ndéanfar an céimniú amach is gá ar na hionstraimí airgeadais réamhaontachais dá dtagraítear i mír 1 mar aon le clár ISPA (11), féadfaidh an Coimisiún gach beart is gá a ghlacadh chun a áirithiú go gcoimeádfar an fhoireann reachtúil is gá ar bun sa Bhulgáir agus sa Rómáin ar feadh naoi mí dhéag ar a mhéad i ndiaidh an aontachais. I rith na tréimhse sin, oifigigh, foireann shealadach agus foireann chonarthach arna sannadh chuig poist sa Bhulgáir agus sa Rómáin roimh an aontachas a gcuirfear d'iallach orthu fanacht i seirbhís sna Stáit sin tar éis dháta an aontachais, tairbheoidh siad, go heisceachtúil, de na dálaí céanna airgeadais agus ábhartha a bhí arna gcur i bhfeidhm ag an gCoimisiún roimh an aontachas i gcomhréir le Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile na gComhphobal sin atá leagtha síos i Rialachán (CEE, CEFA, CEGC) Uimh. 259/68 ón gComhairle (12). Déanfar an caiteachas riaracháin, lena n-áirítear tuarastail le haghaidh foirne riachtanaí eile, a fholú faoin gceannteideal ‘Céimniú amach cúnaimh réamhaontachais le haghaidh Ballstát nua’ nó a choibhéis faoin réimse iomchuí beartais de bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh a bhaineann le méadú.

Airteagal 28

1.   Bearta a bheidh, ar dháta an aontachais, tar éis a bheith ina n-ábhar do chinntí maidir le cúnamh faoi Rialachán (CE) Uimh. 1267/1999 ón gComhairle ag bunú Ionstraime le haghaidh Beartas Struchtúrach Réamhaontachais agus nach mbeidh a gcur chun feidhme críochnaithe faoin dáta sin, measfar go bhfuil siad formheasta ag an gCoimisiún faoi Rialachán (CE) Uimh. 1164/94 ón gComhairle an 16 Bealtaine 1994 ag bunú Ciste Comhtháthaithe (13). Méideanna a gcaithfear fós gealltanais a dhéanamh ina leith d'fhonn bearta den sórt sin a chur chun feidhme, déanfar gealltanais ina leith faoin Rialachán maidir leis an gCiste Comhtháthaithe a bheidh i bhfeidhm ar dháta an aontachais agus déanfar iad a chionroinnt don chaibidil a fhreagraíonn don Rialachán sin faoi bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh. Mura sonraítear a mhalairt i míreanna 2 go 5, beidh feidhm maidir leis na bearta arna bhformheas de bhun an Rialacháin déanaigh ag na forálacha a rialaíonn a gcur chun feidhme.

2.   Aon nós imeachta soláthair a bhaineann le beart dá dtagraítear i mír 1 a bheidh cheana ar dháta an aontachais tar éis a bheith ina ábhar do chuireadh do thairiscint arna fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, cuirfear chun feidhme é i gcomhréir leis na rialacha arna leagan síos sa chuireadh sin do thairiscint. Ní bheidh feidhm, áfach, ag na forálacha in Airteagal 165 den Rialachán Airgeadais atá infheidhme maidir le buiséad ginearálta na gComhphobal Eorpach. Aon nós imeachta soláthair a bhaineann le beart dá dtagraítear i mír 1 nach mbeidh fós ina ábhar do chuireadh do thairiscint arna fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, luífidh sé le forálacha an Bhunreachta, leis na gníomhartha arna nglacadh dá bhun agus le beartais an Aontais, lena n-áirítear beartais a bhaineann le cosaint an chomhshaoil, le hiompar, le gréasáin thraseorpacha, le hiomaíocht agus le dámhachtain conarthaí poiblí.

3.   Déanfar íocaíochtaí arna ndéanamh ag an gCoimisiún faoi bheart dá dtagraítear i mír 1 a bhreacadh don ghealltanas oscailte is túisce arna dhéanamh i dtosach de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1267/1999 agus ina dhiaidh sin de bhun an Rialacháin a bhaineann leis an gCiste Comhtháthaithe agus atá i bhfeidhm an tráth sin.

4.   I dtaca leis na bearta dá dtagraítear i mír 1, leanfaidh na rialacha a rialaíonn cáilitheacht chaiteachais de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1267/1999 de bheith infheidhme, ach amháin i gcásanna a bhfuil call cuí leo agus a gcinnfidh an Coimisiún ina leith arna iarraidh sin don Bhallstát i dtrácht.

5.   Féadfaidh an Coimisiún a chinneadh, i gcásanna eisceachtúla a bhfuil call cuí leo, eisceachtaí sonracha a údarú ó na rialacha is infheidhme de bhun an Rialacháin a bhaineann leis an gCiste Comhtháthaithe agus atá i bhfeidhm ar dháta an aontachais i gcás na mbeart dá dtagraítear i mír 1.

Airteagal 29

Nuair a théann an tréimhse le haghaidh gealltanas ilbhliantúil arna ndéanamh faoi chlár SAPARD (14) i dtaca le coillteoireacht talún talmhaíochta, tacaíocht do ghrúpaí táirgeoirí nó scéimeanna talamh-chomhshaoil thar an dáta deireanach is incheadaithe d'íocaíochtaí faoi SAPARD, cumhdófar na gealltanais gan íoc laistigh de chlár forbartha tuaithe 2007-2013. Más gá bearta idirthréimhseacha sonracha i dtaca leis sin, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 50(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1260/1999 ón gComhairle an 21 Meitheamh 1999 ag leagan síos forálacha ginearálta maidir leis na Cistí Struchtúracha (15).

Airteagal 30

1.   Agus í tar éis Aonad 1 agus Aonad 2 de Ghléasra Cumhachta Núicléiche Kozloduy a dhúnadh — i gcomhréir lena gealltanais — go críochnaitheach roimh dheireadh na bliana 2003 le haghaidh díchoimisiúnú iardain, gabhann an Bhulgáir ar láimh Aonad 3 agus Aonad 4 den ghléasra sin a dhúnadh go críochnaitheach i 2006 agus iad a dhíchoimisiúnú iardain.

2.   I rith na tréimhse 2007-2009, soláthróidh an Comhphobal cúnamh airgeadais don Bhulgáir d'fhonn tacú lena hiarrachtaí chun Aonaid 1 go 4 de Ghléasra Cumhachta Núicléiche Kozloduy a dhíchoimisiúnú agus chun déileáil le hiarmhairtí a ndúnta agus a ndíchoimisiúnaithe.

Folóidh an cúnamh, inter alia: bearta tacaíochta do dhíchoimisiúnú Aonaid 1 go 4 de Ghléasra Cumhachta Núicléiche Kozloduy; bearta um uasghrádú comhshaoil ar cothrom leis an acquis; bearta chun na hearnálacha táirgeachta, idirthurais agus dáileacháin fuinnimh ghnásúil sa Bhulgáir a nuachóiriú; bearta chun feabhas a chur ar an éifeachtacht fuinnimh, chun cur le húsáid foinsí inathnuaite fuinnimh agus chun feabhas a chur ar shlándáil an tsoláthair fuinnimh.

Don tréimhse 2007-2009, is é EUR 210 milliún (praghsanna 2004) méid an chúnaimh i leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí a ndéanfar gealltanas ina leith i dtráinsí bliantúla cothroma EUR 70 milliún (praghsanna 2004).

Cuirfear an cúnamh, nó codanna de, ar fáil mar ranníocaíocht Chomhphobail do Chiste Idirnáisiúnta Tacaíochta um Dhíchoimisiúnú Kozloduy, arna bhainistiú ag an mBanc Eorpach Atógála agus Forbartha.

3.   Féadfaidh an Coimisiún rialacha a ghlacadh chun an cúnamh dá dtagraítear i mír 2 a chur chun feidhme. Glacfar na rialacha i gcomhréir le Cinneadh 1999/468/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 1999 ag leagan síos na nósanna imeachta maidir le feidhmiú na gcumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún (16). Chuige sin, beidh coiste de chúnamh ag an gCoimisiún. Beidh feidhm ag Airteagail 4 agus 7 de Chinneadh 1999/468/CE. Is sé seachtaine a bheidh sa tréimhse atá leagtha síos in Airteagal 4(3) de Chinneadh 1999/468/CE. Glacfaidh an coiste a rialacha nós imeachta.

Aiteagal 31

1.   Ar feadh na chéad bhliana den aontachas, soláthróidh an tAontas cúnamh airgeadais sealadach, dá ngairtear an ‘Áis Trasdula’ anseo feasta, le haghaidh na Bulgáire agus na Rómáine ar mhaithe lena gcumas riaracháin agus breithiúnach a fhorbairt agus a neartú chun dlí an Aontais a chur chun feidhme agus a fhorfheidhmiú agus ar mhaithe le malartú dea-chleachtais idir piaraí. Cisteoidh an cúnamh sin tionscadail tógála institiúidí agus infheistíochtaí teoranta ar an mionchóir atá coimhdeach leo.

2.   Cuirfear cúnamh ar fáil chun díriú ar an ngá leanúnach atá ann cumas institiúideach a neartú i réimsí áirithe trí ghníomhaíocht nach féidir a mhaoiniú trí na Cistí Struchtúracha ná trí na Cistí Forbartha Tuaithe.

3.   I gcás tionscadal um nascadh idir riaracháin phoiblí d'fhonn institiúidí a thógáil, leanfaidh an nós imeachta chun tograí a ghlaoch trí ghréasán na bpointí tadhaill sna Ballstáit d'fheidhm a bheith aige, mar atá bunaithe sna Comhaontuithe Réime leis na Ballstáit chun críocha cúnaimh réamhaontachais.

Is é EUR 82 milliún, ag praghsanna 2004, na leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí don Áis Trasdula don Bhulgáir agus don Rómáin sa chéad bhliain tar éis an aontachais chun déileáil le tosaíochtaí náisiúnta agus cothrománacha. Údaróidh an t-údarás buiséadach na leithreasaí laistigh de theorainneacha na peirspictíochta airgeadais.

4.   Déanfar cúnamh faoin Áis Trasdula a chinneadh agus a chur chun feidhme i gcomhréir le Rialachán (CEE) Uimh. 3906/89 ón gComhairle maidir le cabhair eacnamaíoch do thíortha áirithe Lár agus Oirthear na hEorpa.

Airteagal 32

1.   Cruthaítear leis seo Áis Sreafa Airgid Thirim agus Schengen mar ionstraim shealadach d'fhonn cuidiú leis an mBulgáir agus leis an Rómáin idir dáta an aontachais agus deireadh 2009 chun gníomhaíochtaí a mhaoiniú ag teorainneacha seachtracha nua an Aontais d'fhonn acquis Schengen agus rialú teorainneacha seachtracha a chur chun feidhme agus chun feabhas a chur ar shreabhadh airgid thirim i mbuiséid náisiúnta.

2.   Le haghaidh na tréimhse 2007-2009, cuirfear na méideanna seo a leanas (praghsanna 2004) ar fáil don Bhulgáir agus don Rómáin i bhfoirm íocaíochtaí cnapshuime faoi Áis Sreafa shealadach Airgid Thirim agus Schengen:

(EUR milliún, praghsanna 2004)

 

2007

2008

2009

An Bhulgáir

121,8

59,1

58,6

An Rómáin

297,2

131,8

130,8

3.   Úsáidfear 50 % ar a laghad de chionroinnt gach tíre faoi Áis Sreafa shealadach Airgid Thirim agus Schengen chun tacú leis na mBulgáir agus leis an Rómáin ina n-oibleagáid gníomhaíochtaí a mhaoiniú ag teorainneacha seachtracha nua an Aontais d'fhonn acquis Schengen agus rialú teorainneacha seachtracha a chur chun feidhme.

4.   Beidh an dóú cuid de gach méid bliantúil le híoc leis an mBulgáir agus leis an Rómáin ar an gcéad lá oibre de gach mí sa bhliain chomhfhreagrach. Úsáidfear na híocaíochtaí cnapshuime laistigh de thrí bliana ón gcéad íocaíocht. Tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an tréimhse sin trí bliana a dhul in éag, déanfaidh an Bhulgáir agus an Rómáin tuarascáil chuimsitheach a thíolacadh ar fheidhmiú airgeadais na n-íocaíochtaí cnapshuime faoi chuid Schengen d'Áis Sreafa shealadach Airgid Thirim agus Schengen maille le ráiteas ag fírinniú an chaiteachais. Aisghabhfaidh an Coimisiún aon chistí gan caitheamh nó arna gcaitheamh gan chall.

5.   Féadfaidh an Coimisiún aon fhorálacha teicniúla a ghlacadh is gá chun Áis Sreafa shealadach Airgid Thirim agus Schengen a oibriú.

Airteagal 33

1.   Gan dochar do chinntí beartais sa todhchaí, is mar a leanas a bheidh na leithreasaí foriomlána faoi chomhair oibleagáidí le haghaidh gníomhaíochtaí struchtúracha a chuirfear ar fáil don Bhulgáir agus don Rómáin don tréimhse trí bliana 2007‐2009:

(EUR milliún, praghsanna 2004)

 

2007

2008

2009

An Bhulgáir

539

759

1 002

An Rómáin

1 399

1 972

2 603

2.   I rith na dtrí bliana 2007‐2009, déanfar raon feidhme agus cineál na n‐idirghabhálacha laistigh de na holl-chionranna náisiúnta arna socrú do na tíortha sin a chinneadh ar bhonn na bhforálacha a bheidh infheidhme an tráth sin maidir le caiteachas ar ghníomhaíochtaí struchtúracha.

Airteagal 34

1.   De bhreis ar na rialacháin a bhaineann le forbairt na tuaithe agus atá i bhfeidhm ar dháta an aontachais, beidh feidhm maidir leis an mBulgáir agus maidir leis an Rómáin ag na forálacha atá leagtha síos i Ranna I go III d'Iarscríbhinn VIII don tréimhse 2007-2009 agus beidh feidhm maidir leis an mBulgáir agus maidir leis an Rómáin ag na forálacha airgeadais sonracha atá leagtha síos i Roinn IV d'Iarscríbhinn VIII i rith na tréimhse cláraithe 2007-2013.

2.   Gan dochar do chinntí beartais sa todhchaí, is é EUR 3 041 milliún (praghsanna 2004) a bheidh sna leithreasaí faoi chomhair oibleagáidí ó Roinn Rathaíochta CETRT le haghaidh fhorbairt na tuaithe don Bhulgáir agus don Rómáin don tréimhse trí bliana 2007-2009

3.   Déanfar rialacha cur chun feidhme do chur i bhfeidhm fhorálacha Iarscríbhinn VIII a ghlacadh, nuair is gá sin, i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 50(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1260/1999.

4.   Déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, oiriúnuithe ar fhorálacha Iarscríbhinn VIII nuair is gá sin chun comhchuibheas a áirithiú leis na rialacháin a bhaineann le forbairt na tuaithe.

Airteagal 35

Déanfaidh an Coimisiún na méideanna dá dtagraítear in Airteagail 30, 31, 32, 33 agus 34 a oiriúnú gach bliain ar cothrom le gluaiseachtaí praghsanna mar chuid de na hoiriúnuithe teicniúla bliantúla ar an bpeirspictíocht airgeadais.

TEIDEAL IV

FORÁLACHA EILE

Airteagal 36

1.   Más rud é, go dtí deireadh tréimhse suas go trí bliana tar éis an aontachais, go dtagann deacrachtaí chun cinn atá tromchúiseach agus gur dóigh go seasfaidh siad in aon earnáil den gheilleagar nó go dtagann deacrachtaí chun cinn a d'fhéadfadh trochlú tromchúiseach a thabhairt i gcion ar staid eacnamaíoch limistéir áirithe, féadfaidh an Bhulgáir agus an Rómáin údarú a iarraidh bearta cosanta a ghlacadh d'fhonn an staid sin a cheartú agus an earnáil i dtrácht a choigeartú do gheilleagar an mhargaidh inmheánaigh.

Féadfaidh aon Bhallstát láithreach, sna himthosca céanna, údarú a iarraidh bearta cosanta a ghlacadh i dtaca leis an mBulgáir, leis an Rómáin nó leis an dá Stát sin.

2.   Arna iarraidh sin don Stát i dtrácht, déanfaidh an Coimisiún, trí nós imeachta éigeandála na rialacháin Eorpacha nó na cinntí Eorpacha a ghlacadh lena mbunófar na bearta cosanta a mheasfaidh sé is gá agus sonróidh sé coinníollacha agus rialacha mionsonraithe a gcur in éifeacht.

I gcás deacrachtaí eacnamaíocha tromchúiseacha agus arna iarraidh sin go sainráite don Bhallstát i dtrácht, gníomhóidh an Coimisiún laistigh de chúig lá oibre tar éis dó an iarraidh, maille leis an eolas cúlra ábhartha, a fháil. Beidh na bearta arna gcinneadh amhlaidh infheidhme láithreach, tabharfaidh siad aird ar leas na bpáirtithe uile i dtrácht agus ní bhéarfaidh siad rialuithe teorann.

3.   Féadfaidh na bearta atá údaraithe faoi mhír 2 maoluithe a thabhairt ar rialacha an Bhunreachta agus go háirithe ar an bPrótacal seo, go feadh méid agus go ceann tréimhsí atá fíor‐riachtanach chun na cuspóirí dá dtagraítear i mír 1 a ghnóthú. Tabharfar tosaíocht do cibé bearta is lú a shuaithfidh oibriú an mhargaidh inmheánaigh.

Airteagal 37

Má tá an Bhulgáir nó an Rómáin tar éis mainneachtain gealltanais arna nglacadh ar láimh i gcomhthéacs na gcaibidlí aontachais a chur chun feidhme, agus gur cúis é sin le sárú tromchúiseach ar oibriú an mhargaidh inmheánaigh, lena n-áirítear aon ghealltanais i dtaca leis na beartais earnálacha uile a bhaineann le gníomhaíochtaí eacnamaíocha a bhfuil éifeacht trasteorann acu, nó gur cúis é le garbhaol go mbeidh sárú den sórt sin ann, féadfaidh an Coimisiún, go dtí deireadh tréimhse suas go trí bliana tar éis an aontachais, rialacháin Eorpacha nó cinntí Eorpacha lena mbunófar bearta iomchuí a ghlacadh, arna iarraidh sin go réasúnaithe do Bhallstát nó ar a thionscnamh féin.

Beidh na bearta comhréireach agus tabharfar tosaíocht do bhearta is lú a shuaithfidh oibriú an mhargaidh inmheánaigh agus, nuair is iomchuí, do chur i bhfeidhm na sásraí coimirce earnálacha atá ann. Ní agrófar na bearta coimirce sin le haghaidh idirdhealú treallach ná chun srianadh faoi cheilt a dhéanamh ar an trádáil idir Ballstáit. Féadfar an clásal coimirce a agairt fiú roimh an aontachas ar bhonn chonclúidí an fhaireacháin agus tiocfaidh na bearta arna nglacadh i bhfeidhm amhail ó chéad lá an aontachais mura bhforálfar iontu do dháta níos déanaí. Ní choimeádfar na bearta ar bun níos faide ná mar is fíorghá agus, ar aon chuma, foirceannfar iad nuair a chuirfear an gealltanas ábhartha chun feidhme. Féadfar iad a chur i bhfeidhm, áfach, thar an tréimhse atá sonraithe sa chéad mhír fad nach bhfuil na gealltanais ábhartha comhallta. Mar fhreagra ar dhul chun cinn arna dhéanamh ag an mBallstát nua i dtrácht i gcomhall a ghealltanas, féadfaidh an Coimisiún na bearta a oiriúnú mar is iomchuí. Cuirfidh an Coimisiún an Chomhairle ar an eolas in am trátha sula ndéanfaidh sé na rialacháin Eorpacha agus na cinntí Eorpacha lena mbunófar na bearta coimirce a chúlghairm agus tabharfaidh sé aird chuí ar aon bharúlacha ón gComhairle i dtaca leis sin.

Airteagal 38

Cinntí réime nó aon ghealltanas ábhartha eile, aon ionstraim ábhartha eile comhair agus aon chinneadh ábhartha eile a bhaineann le haitheantas frithpháirteach i réimse an dlí choiriúil faoi Theideal VI den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Treoracha agus Rialacháin a bhaineann le haitheantas frithpháirteach in ábhair shibhialta faoi Theideal IV den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, agus dlíthe Eorpacha agus dlíthe réime Eorpacha arna nglacadh ar bhonn Ranna 3 agus 4 de Chaibidil IV de Theideal III de Chuid III den Bhunreacht, má tá easnaimh thromchúiseacha ann sa Bhulgáir nó sa Rómáin nó aon gharbhaol go mbeidh easnaimh den sórt sin ann ina dtrasuí, i staid a gcur chun feidhme, nó ina gcur i bhfeidhm, féadfaidh an Coimisiún, go dtí deireadh tréimhse suas go trí bliana tar éis an aontachais, rialacháin Eorpacha nó cinntí Eorpacha lena mbunófar bearta iomchuí a ghlacadh agus na coinníollacha agus na rialacha mionsonraithe faoina gcuirfear na bearta sin in éifeacht a shonrú, arna iarraidh sin go réasúnaithe do Bhallstát nó ar a thionscnamh féin agus tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit.

Féadfaidh na bearta sin a bheith i bhfoirm fionraíochta sealadaí ar chur i bhfeidhm na bhforálacha agus na gcinntí ábhartha sa chaidreamh idir an Bhulgáir nó an Rómáin agus aon Bhallstát nó Ballstáit eile, gan dochar do leanúint de dhlúthchomhar breithiúnach. Féadfar an clásal coimirce a agairt fiú roimh an aontachas ar bhonn chonclúidí an fhaireacháin agus tiocfaidh na bearta arna nglacadh i bhfeidhm amhail ó chéad lá an aontachais mura bhforálfar iontu do dháta níos déanaí. Ní choimeádfar na bearta ar bun níos faide ná mar is fíorghá agus, ar aon chuma, tarscaoilfear iad nuair a leigheasfar na heasnaimh. Féadfar iad a chur i bhfeidhm, áfach, thar an tréimhse atá sonraithe sa chéad mhír fad a sheasfaidh na heasnaimh sin. Mar fhreagra ar dhul chun cinn arna dhéanamh ag an mBallstát nua i dtrácht i gceartú na n-easnamh arna sainaithint, féadfaidh an Coimisiún na bearta a oiriúnú mar is iomchuí tar éis dul i gcomhairle leis na Ballstáit. Cuirfidh an Coimisiún an Chomhairle ar an eolas in am trátha sula ndéanfaidh sé na rialacháin Eorpacha agus na cinntí Eorpacha lena mbunófar na bearta coimirce a chúlghairm agus tabharfaidh sé aird chuí ar aon bharúlacha ón gComhairle i dtaca leis sin.

Airteagal 39

1.   Más rud é, ar bhonn fhaireachán leanúnach an Choimisiúin ar ghealltanais arna nglacadh ar láimh ag an mBulgáir agus ag an Rómáin i gcomhthéacs na gcaibidlí aontachais agus go háirithe ar bhonn na dtuarascálacha faireacháin ón gCoimisiún, go bhfuil fianaise shoiléir ann gurb é an riocht atá ar na hullmhúcháin i dtaca leis an acquis a ghlacadh agus a chur chun feidhme sa Bhulgáir nó sa Rómáin go bhfuil baol tromchúiseach ann go bhfuil ceachtar den dá Stát neamhullamh go follasach ceanglais na ballraíochta a chomhlíonadh faoi dháta aontachais an 1 Eanáir 2007 i roinnt réimsí tábhachtacha, féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil ar bhonn molta ón gCoimisiún, a chinneadh go ndéanfar dáta aontachais an Stáit sin a iarchur de bhliain amháin go dtí an 1 Eanáir 2008.

2.   D'ainneoin mhír 1, féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar bhonn molta ón gCoimisiún, an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh i leith na Rómáine má breathnaíodh easnaimh thromchúiseacha i gcomhall ag an Rómáin de cheann amháin nó níos mó de na gealltanais agus na ceanglais atá liostaithe in Iarscríbhinn IX, pointe I.

3.   D'ainneoin mhír 1 agus gan dochar d'Airteagal 37, féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar bhonn molta ón gCoimisiún agus tar éis measúnú mionsonraithe a dhéanfar i bhfómhar 2005 ar an dul chun cinn arna dhéanamh ag an Rómáin i réimse an bheartais iomaíochta, an cinneadh dá dtagraítear i mír 1 a ghlacadh i leith na Rómáine má breathnaíodh easnaimh thromchúiseacha i gcomhall ag an Rómáin de na hoibleagáidí arna nglacadh ar láimh faoin gComhaontú Eorpach (17) nó de cheann amháin nó níos mó de na gealltanais agus na ceanglais atá liostaithe in Iarscríbhinn IX, pointe II.

4.   Má ghlactar cinneadh faoi mhír 1, 2 nó 3, cinnfidh an Chomhairle láithreach, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe, cibé oiriúnuithe ar an bPrótacal seo, lena n-áirítear a Iarscríbhinní agus a Fhoscríbhinní, a bheidh sár-riachtanach de thoradh an chinnidh i dtaca le hiarchur.

Airteagal 40

Chun nach gcuirfear treampán ar oibriú cuí an mhargaidh inmheánaigh, ní thiocfaidh rialuithe teorann idir Ballstáit as forfheidhmiú rialacha náisiúnta na Bulgáire agus na Rómáine i rith na n‐idirthréimhsí dá dtagraítear in Iarscríbhinní VI agus VII.

Airteagal 41

Más gá bearta idirthréimhseacha chun an trasdul a éascú ón gcóras atá ann sa Bhulgáir agus sa Rómáin go dtí an córas a leanfaidh ón gcomhbheartas talmhaíochta a chur i bhfeidhm faoi na coinníollacha atá leagtha amach sa Phrótacal seo, glacfaidh an Coimisiún na bearta sin i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 25(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1784/2003 ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2003 maidir le comheagraíocht na margaí i ngránaigh (18), nó, mar is iomchuí, sna hAirteagail chomhfhreagracha de na Rialacháin eile maidir le comheagraíocht na margaí talmhaíochta nó sna dlíthe Eorpacha a ghabhann a n-ionad nó i gcomhréir leis an nós imeachta ábhartha mar a chinntear sa reachtaíocht is infheidhme. Féadfar na bearta idirthréimhseacha dá dtagraítear san Airteagal seo a ghlacadh i rith tréimhse trí bliana ó dháta an aontachais agus ní rachaidh a gcur i bhfeidhm thar an tréimhse sin. Féadfar an tréimhse sin a fhadú le dlí Eorpach ón gComhairle. Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa.

Na bearta idirthréimhseacha a bhaineann le cur chun feidhme na n-ionstraimí maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta, nach bhfuil sonraithe sa Phrótacal seo agus atá riachtanach de thoradh an aontachais, bunófar iad roimh dháta an aontachais le rialacháin Eorpacha nó le cinntí Eorpacha arna nglacadh ag an gComhairle ar thogra ón gCoimisiún nó, nuair a dhéanann siad difear d'ionstraimí arna nglacadh i dtosach ag an gCoimisiún, le rialacháin Eorpacha nó le cinntí Eorpacha arna nglacadh ag an gCoimisiún i gcomhréir leis an nós imeachta is gá chun na hionstraimí i dtrácht a ghlacadh.

Airteagal 42

Más gá bearta idirthréimhseacha chun an trasdul a éascú ón gcóras atá ann sa Bhulgáir agus sa Rómáin go dtí an córas a leanfaidh ó rialacha Aontais tréidliachta, fíteasláintíochta agus sábháilteachta bia a chur i bhfeidhm, glacfaidh an Coimisiún na bearta sin i gcomhréir leis an nós imeachta ábhartha mar a chinntear sa reachtaíocht is infheidhme. Déanfar na bearta sin a ghlacadh i rith tréimhse trí bliana ó dháta an aontachais agus ní rachaidh a gcur i bhfeidhm thar an tréimhse sin.

CUID A CÚIG

FORÁLACHA I dTAOBH AN PRÓTACAL SEO A CHUR CHUN FEIDHME

TEIDEAL I

NA hINSTITIÚIDÍ AGUS NA COMHLACHTAÍ A CHUR AR BUN

Airteagal 43

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa cibé oiriúnuithe ar a Rialacha Nós Imeachta is gá de thoradh an aontachais.

Airteagal 44

Déanfaidh an Chomhairle cibé oiriúnuithe ar a Rialacha Nós Imeachta is gá de thoradh an aontachais.

Airteagal 45

Ceapfar náisiúnach de gach Ballstát nua don Choimisiún amhail ó dháta an aontachais. Ceapfaidh an Chomhairle comhaltaí nua an Choimisiúin, de chomhthoil le hUachtarán an Choimisiúin, tar éis di dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus i gcomhréir leis na critéir atá leagtha amach in Airteagal I-26(4) den Bhunreacht.

Rachaidh téarma oifige na gcomhaltaí a cheapfar amhlaidh in éag i gcomhthráth le téarma oifige na gcomhaltaí a bheidh i seilbh oifige tráth an aontachais.

Airteagal 46

1.   Ceapfar beirt Bhreithiúna don Chúirt Bhreithiúnais agus ceapfar beirt Bhreithiúna don Chúirt Ghinearálta.

2.   Rachaidh téarma oifige duine de Bhreithiúna na Cúirte Breithiúnais a cheapfar i gcomhréir le mír 1 in éag an 6 Deireadh Fómhair 2009. Is trí chrannchur a roghnófar an Breitheamh sin. Rachaidh téarma oifige an Bhreithimh eile in éag an 6 Deireadh Fómhair 2012.

Rachaidh téarma oifige duine de Bhreithiúna na Cúirte Ginearálta a cheapfar i gcomhréir le mír 1 in éag an 31 Lúnasa 2007. Is trí chrannchur a roghnófar an Breitheamh sin. Rachaidh téarma oifige an Bhreithimh eile in éag an 31 Lúnasa 2010.

3.   Déanfaidh an Chúirt Bhreithiúnais cibé oiriúnuithe ar a Rialacha Nós Imeachta is gá de thoradh an aontachais.

Déanfaidh an Chúirt Ghinearálta, le comhaontú na Cúirte Breithiúnais, cibé oiriúnuithe ar a Rialacha Nós Imeachta is gá de thoradh an aontachais.

Is gá toiliú ón gComhairle a bheith leis na Rialacha Nós Imeachta mar atá arna n-oiriúnú.

4.   Chun breithiúnas a thabhairt i gcásanna a bheidh ar feitheamh os comhair na gCúirteanna ar dháta an aontachais agus ar tionscnaíodh imeachtaí ó bhéal ina leith roimh an dáta sin, is sa chomhdhéanamh a bhí orthu roimh an aontachas a shuífidh na Cúirteanna i seisiún iomlánach nó na Dlísheomraí agus cuirfidh siad na Rialacha Nós Imeachta céanna i bhfeidhm a bhí i bhfeidhm an lá roimh dháta an aontachais.

Airteagal 47

Ceapfar náisiúnach de gach Ballstát nua don Chúirt Iniúchóirí amhail ó dháta an aontachais ar feadh téarma oifige sé bliana.

Airteagal 48

Cuirfear le líon Choiste na Réigiún trí 27 comhalta a cheapadh a ionadaíonn comhlachtaí réigiúnacha agus áitiúla sa Bhulgáir agus sa Rómáin a bhfuil sainordú toghchánach acu i gcomhlacht réigiúnach nó áitiúil nó atá freagrach go polaitiúil do thionól tofa. Rachaidh téarma oifige na gcomhaltaí a cheapfar amhlaidh in éag i gcomhthráth le téarma oifige na gcomhaltaí a bheidh i seilbh oifige tráth an aontachais.

Airteagal 49

Cuirfear le líon an Choiste Eacnamaíoch agus Shóisialta trí 27 comhalta a cheapadh a ionadaíonn na heilimintí éagsúla eacnamaíocha agus sóisialta den tsochaí shibhialta eagraithe sa Bhulgáir agus sa Rómáin. Rachaidh téarma oifige na gcomhaltaí a cheapfar amhlaidh in éag i gcomhthráth le téarma oifige na gcomhaltaí a bheidh i seilbh oifige tráth an aontachais.

Airteagal 50

A luaithe is féidir tar éis an aontachais, déanfar na hoiriúnuithe is gá de thoradh an aontachais ar reachtanna agus rialacha nós imeachta na gCoistí arna mbunú leis an mBunreacht.

Airteagal 51

1.   Déanfar comhaltaí nua de na coistí, na meithleacha nó na comhlachtaí eile arna gcruthú leis an mBunreacht nó le gníomh de chuid na n‐institiúidí a cheapadh faoi na coinníollacha agus i gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha síos do cheapadh chomhaltaí na gcoistí, na meithleacha nó na gcomhlachtaí eile sin. Rachaidh téarma oifige na gcomhaltaí a cheapfar amhlaidh in éag i gcomhthráth le téarma oifige na gcomhaltaí a bheidh i seilbh oifige tráth an aontachais.

2.   Déanfar na coistí nó na meithleacha arna gcruthú leis an mBunreacht nó le gníomh de chuid na n‐institiúidí a ndéantar líon a gcomhaltaí a shocrú gan spleáchas do líon na mBallstát a athnuachan go hiomlán amhail ón aontachas, mura rachaidh téarma oifige na gcomhaltaí láithreacha in éag i rith na bliana tar éis an aontachais.

TEIDEAL II

INFHEIDHMEACHT GHNÍOMHARTHA NA nINSTITIÚIDÍ

Airteagal 52

Amhail ón aontachas, measfar gur díríodh chuig an mBulgáir agus chuig an Rómáin dlíthe réime Eorpacha, rialacháin Eorpacha agus cinntí Eorpacha de réir bhrí Airteagal I‐33 den Bhunreacht agus treoracha agus cinntí de réir bhrí Airteagal 249 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus Airteagal 161 de Chonradh CEFA, ar chuntar gur díríodh na dlíthe réime Eorpacha, na rialacháin Eorpacha agus na cinntí Eorpacha sin, agus na treoracha agus na cinntí sin chuig gach Ballstát láithreach. Ach amháin i gcás cinntí Eorpacha a tháinig i bhfeidhm de bhun Airteagal I‐39(2) den Bhunreacht agus i gcás treoracha agus cinntí a thagann i bhfeidhm de bhun Airteagal 254(1) agus (2) den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh, measfar go bhfuair an Bhulgáir agus an Rómáin fógra i dtaobh na gcinntí Eorpacha sin agus na dtreoracha agus na gcinntí sin amhail ón aontachas.

Airteagal 53

1.   Cuirfidh an Bhulgáir agus an Rómáin in éifeacht na bearta is gá chun go gcomhlíonfaidís, ó dháta an aontachais, forálacha dlíthe réime Eorpacha, forálacha na rialachán Eorpach sin atá ina gceangal maidir leis an toradh atá le gnóthú ach lena bhfágtar faoi na húdaráis náisiúnta foirm agus modhanna a roghnú de réir bhrí Airteagal I‐33 den Bhunreacht, agus forálacha na dtreoracha agus na gcinntí de réir bhrí Airteagal 249 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus Airteagal 161 de Chonradh CEFA, mura bhforáiltear teorainn ama eile sa Phrótacal seo. Cuirfidh siad na bearta sin in iúl don Choimisiún tráth nach déanaí ná dáta an aontachais nó, más iomchuí, laistigh den teorainn ama dá bhforáiltear sa Phrótacal seo.

2.   A mhéad a éilíonn leasuithe ar na treoracha de réir bhrí Airteagal 249 den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus Airteagal 161 de Chonradh CEFA arna dtabhairt isteach leis an bPrótacal seo modhnú ar fhorálacha reachtaíochta nó rialúcháin nó riaracháin na mBallstát láithreach, cuirfidh na Ballstáit láithreacha in éifeacht na bearta is gá chun go gcomhlíonfaidís, ó dháta an aontachais, na treoracha arna leasú, mura bhforáiltear teorainn ama eile sa Phrótacal seo. Cuirfidh siad na bearta sin in iúl don Choimisiún faoi dháta an aontachais nó, más déanaí, laistigh den teorainn ama dá bhforáiltear sa Phrótacal seo.

Aiteagal 54

Na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin atá ceaptha chun cosaint a áirithiú, ar chríoch na Bulgáire agus na Rómáine, do shláinte na n‐oibrithe agus an ghnáthphobail in aghaidh na gcontúirtí a thig ó radaíochtaí ianúcháin, cuirfidh na Stáit sin i bhfios don Choimisiún iad, i gcomhréir le hAirteagal 33 de Chonradh CEFA, laistigh de thrí mhí ón aontachas.

Airteagal 55

Ar iarraidh chuí-réasúnaithe a bheith tíolactha don Choimisiún ag an mBulgáir nó ag an Rómáin tráth nach déanaí ná dáta an aontachais, féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di ar thogra ón gCoimisiún, nó an Coimisiún más eisean a ghlac an gníomh bunaidh, rialacháin Eorpacha nó cinntí Eorpacha a ghlacadh lena mbunófar maoluithe sealadacha ar ghníomhartha na n-institiúidí arna nglacadh idir an 1 Deireadh Fómhair 2004 agus dáta an aontachais. Glacfar na bearta i gcomhréir leis na rialacha vótála a rialaíonn glacadh an ghnímh a n-iarrtar maolú sealadach air. Má ghlactar na maoluithe sin tar éis an aontachais, féadfar iad a chur i bhfeidhm amhail ó dháta an aontachais.

Airteagal 56

Más gá gníomhartha na n-institiúidí arna nglacadh roimh an aontachas a oiriúnú de thoradh an aontachais agus mura bhforáiltear do na hoiriúnuithe riachtanacha sa Phrótacal seo ná ina Iarscríbhinní, féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di ar thogra ón gCoimisiún, nó an Coimisiún más eisean a ghlac an gníomh bunaidh, na gníomhartha is gá a ghlacadh chun na críche sin. Má ghlactar na hoiriúnuithe sin tar éis an aontachais, féadfar iad a chur i bhfeidhm amhail ó dháta an aontachais.

Airteagal 57

Mura bhforáiltear a mhalairt, déanfaidh an Chomhairle, ar thogra ón gCoimisiún, na rialacháin Eorpacha nó na cinntí Eorpacha a ghlacadh lena mbunófar na bearta is gá chun forálacha an Phrótacail seo a chur chun feidhme.

Airteagal 58

Amhail ó dháta an aontachais, is téacsanna comhúdarásacha, faoi na coinníollacha céanna leis na téacsanna arna dtarraingt suas sna teangacha oifigiúla láithreacha, téacsanna ghníomhartha na n‐institiúidí arna nglacadh roimh an aontachas agus arna dtarraingt suas ag an gComhairle, ag an gCoimisiún nó ag an mBanc Ceannais Eorpach sa Bhulgáiris agus sa Rómáinis. Foilseofar iad in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh má foilsíodh amhlaidh na téacsanna sna teangacha láithreacha.

TEIDEAL III

FORÁLACHA CRÍOCHNAITHEACHA

Airteagal 59

Is cuid dhílis den Phrótacal seo Iarscríbhinní I go IX agus na Foscríbhinní a ghabhann leo.

Airteagal 60

Cuirfidh Rialtas Phoblacht na hIodáile chuig Rialtas Phoblacht na Bulgáire agus Rialtas na Rómáine cóip dheimhnithe den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus de na Conarthaí á leasú nó á bhforlíonadh, sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Eastóinis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, sa Laitvis, sa Liotuáinis, sa Mháltais, san Ollainnis, sa Pholainnis, sa Phortaingéilis, sa tSeicis, sa tSlóivéinis, sa tSlóvaicis, sa Spáinnis, sa tSualainnis agus san Ungáiris.

Cuirfear téacs an Chonartha sin, arna tharraingt suas sa Bhulgáiris agus sa Rómáinis, i gceangal leis an bPrótacal seo. Is téacsanna comhúdarásacha faoi na coinníollacha céanna le téacsanna an Chonartha dá dtagraítear sa chéad mhír arna dtarraingt suas sna teangacha láithreacha na téacsanna sin.

Airteagal 61

Cuirfidh an tArdrúnaí chuig Rialtas Phoblacht na Bulgáire agus Rialtas na Rómáine cóip dheimhnithe de na comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.


(1)  IO L 317, 15.12.2000, lch. 3.

(2)  IO L 1, 3.1.1994, lch. 3.

(4)  IO L 278, 8.10.1976, lch. 5. Ionstraim mar atá arna leasú go deireanach le Cinneadh 2002/772/CE, CEFA ón gComhairle (IO L 283, 21.10.2002, lch. 1).

(5)  Is táscach iad na figiúirí atá luaite agus tá siad bunaithe ar na sonraí do 2003 atá foilsithe ag Eurostat.

(6)  IO L 79, 22.3.2002, lch. 42.

(7)  Rialachán (CEE) Uimh. 3906/89 ón gComhairle an 18.12.1989 maidir le cabhair eacnamaíoch do thíortha áirithe Lár agus Oirthear na hEorpa (IO L 375, 23.12.1989, lch. 11). Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 769/2004 (IO L 123, 27.4.2004, lch. 1).

(8)  Rialachán (CE) Uimh. 2760/98 ón gCoimisiún an 18.12.1998 maidir le clár um chomhar trasteorann a chur chun feidhme faoi chuimsiú Chlár PHARE (IO L 345, 19.12.1998, lch. 49). Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1822/2003 (IO L 267, 17.10.2003, lch. 9).

(9)  IO L 161, 26.6.1999, lch. 68.

(10)  Rialachán (CE, CEFA) Uimh. 1605/2002 ón gComhairle an 25.6.2002 (IO L 248, 16.9.2002, lch. 1).

(11)  Rialachán (CE) Uimh. 1267/1999 ón gComhairle an 21.6.1999 ag bunú Ionstraime le haghaidh Beartas Struchtúrach Réamhaontachais (IO L 161, 26.6.1999, lch. 73). Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 769/2004 (IO L 123, 27.4.2004, lch. 1).

(12)  IO L 56, 4.3.1968, lch. 1. Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le Rialachán (CE, CEFA) Uimh. 723/2004 ón gComhairle (IO L 124, 27.4.2004, lch. 1).

(13)  IO L 130, 25.5.1994, lch. 1. Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le hIonstraim Aontachais 2003 (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33).

(14)  Rialachán (CE) Uimh. 1268/1999 ón gComhairle an 21.6.1999 maidir le tacaíocht Chomhphobail do bhearta réamhaontachais le haghaidh talmhaíochta agus forbartha tuaithe i dtíortha iarrthacha Lár agus Oirthear na hEorpa sa tréimhse réamhaontachais (IO L 161, 26.6.1999, lch. 87). Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 2008/2004 (IO L 349, 25.11.2004, lch. 12).

(15)  IO L 161, 26.6.1999, lch. 1. Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le hIonstraim Aontachais 2003 (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33).

(16)  IO L 184, 17.7.1999, lch. 23.

(17)  Comhaontú Eorpach ag bunú comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Rómáin, den pháirt eile (IO L 357, 31.12.1994, lch. 2)

(18)  IO L 270, 21.10.2003, lch. 78.


IARSCRÍBHINN I

Liosta na gCoinbhinsiún agus na bPrótacal lena n-aontóidh an Bhulgáir agus an Rómáin amhail ón aontachas (dá dtagraítear in Airteagal 3(3) den Phrótacal)

1.

Coinbhinsiún an 19 Meitheamh 1980 ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha, a osclaíodh chun a shínithe sa Róimh ar an 19 Meitheamh 1980 (IO L 266, 9.10.1980, lch. 1)

Coinbhinsiún an 10 Aibreán 1984 ar aontú na Poblachta Heilléanaí don Choinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha, a osclaíodh chun a shínithe sa Róimh ar an 19 Meitheamh 1980 (IO L 146, 31.5.1984, lch. 1)

An Chéad Phrótacal, dar dáta an 19 Nollaig 1988, ar léiriú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha, a osclaíodh chun a shínithe sa Róimh ar an 19 Meitheamh 1980 (IO L 48, 20.2.1989, lch. 1)

An Dara Prótacal, dar dáta an 19 Nollaig 1988, ag tabhairt cumhachtaí áirithe do Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun an Coinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha, a osclaíodh chun a shínithe sa Róimh ar an 19 Meitheamh 1980, a léiriú (IO L 48, 20.2.1989, lch. 17)

Coinbhinsiún an 18 Bealtaine 1992 ar aontú Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile don Choinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha, a osclaíodh chun a shínithe sa Róimh ar an 19 Meitheamh 1980 (IO L 333, 18.11.1992, lch. 1)

Coinbhinsiún an 29 Samhain 1996 ar aontú Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne don Choinbhinsiún ar an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha, a osclaíodh chun a shínithe sa Róimh ar an 19 Meitheamh 1980, agus don Chéad Phrótacal agus don Dara Prótacal ar léiriú air ag an gCúirt Bhreithiúnais (IO C 15, 15.1.1997, lch. 10)

2.

Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú (IO L 225, 20.8.1990, lch. 10)

Coinbhinsiún an 21 Nollaig 1995 maidir le haontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne leis an gCoinbhinsiún maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú (IO C 26, 31.1.1996, lch. 1)

Prótacal an 25 Bealtaine 1999 ag leasú Choinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú (IO C 202, 16.7.1999, lch. 1)

3.

Coinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO C 316, 27.11.1995, lch. 49)

Prótacal an 27 Meán Fómhair 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO C 313, 23.10.1996, lch. 2)

Prótacal an 29 Samhain 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach (IO C 151, 20.5.1997, lch. 2)

An Dara Prótacal, dar dáta an 19 Meitheamh 1997, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint (IO C 221, 19.7.1997, lch. 12)

4.

Coinbhinsiún an 26 Iúil 1995 ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol) (IO C 316, 27.11.1995, lch. 2)

Prótacal an 24 Iúil 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ar an gCoinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach (IO C 299, 9.10.1996, lch. 2)

Prótacal an 19 Meitheamh 1997, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus Airteagal 41(3) de Choinbhinsiún Europol, maidir le pribhléidí agus díolúintí Europol, chomhaltaí a orgán agus leas-stiúrthóirí agus fhostaithe Europol (IO C 221, 19.7.1997, lch. 2)

Prótacal an 30 Samhain 2000, arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní (Coinbhinsiún Europol) a bhunú, a leasaíonn Airteagal 2 agus an Iarscríbhinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin (IO C 358, 13.12.2000, lch. 2)

Prótacal an 28 Samhain 2002 a leasaíonn an Coinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíneachta a bhunú (Coinbhinsiún Europol) agus an Prótacal maidir le pribhléidí agus díolúintí Europol, chomhaltaí a orgán, agus leas-stiúrthóirí agus fhostaithe Europol (IO C 312, 16.12.2002, lch. 2)

Prótacal an 27 Samhain 2003, arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal 43(1) den Choinbhinsiún maidir le hOifig Eorpach Póilíní a bhunú (Coinbhinsiún Europol), a leasaíonn an Coinbhinsiún sin (IO C 2, 6.1.2004, lch. 3)

5.

Coinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críocha custaim (IO C 316, 27.11.1995, lch. 34)

Prótacal an 29 Samhain 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ar an gCoinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críocha custaim ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach (IO C 151, 20.5.1997, lch. 16)

Prótacal an 12 Márta 1999, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir leis an raon feidhme atá ag sciúradh fáltas sa Choinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críocha custaim agus maidir le huimhir chlárúcháin na córa iompair a áireamh sa Choinbhinsiún (IO C 91, 31.3.1999, lch. 2)

Prótacal an 8 Bealtaine 2003, arna bhunú i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a leasaíonn, ar mhaithe le bunachar sonraí aitheantais do chomhaid chustaim a chruthú, an Coinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críocha custaim (IO C 139, 13.6.2003, lch. 2)

6.

Coinbhinsiún an 26 Bealtaine 1997, arna dhréachtú ar bhonn phointe (c) d'Airteagal K.3(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir leis an gcomhrac i gcoinne éilliú a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh i dtreis ann (IO C 195, 25.6.1997, lch. 2)

7.

Coinbhinsiún an 18 Nollaig 1997, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le cúnamh frithpháirteach agus comhar idir riaracháin chustaim (IO C 24, 23.1.1998, lch. 2)

8.

Coinbhinsiún an 17 Meitheamh 1998, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le dícháiliúcháin ón tiomáint (IO C 216, 10.7.1998, lch. 2)

9.

Coinbhinsiún an 29 Bealtaine 2000, arna bhunú ag an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO C 197, 12.7.2000, lch. 3)

Prótacal an 16 Deireadh Fómhair 2001, arna bhunú ag an gComhairle i gcomhréir le hAirteagal 34 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh (IO C 326, 21.11.2001, lch. 2)


IARSCRÍBHINN II

Liosta forálacha acquis Schengen mar atá arna lánpháirtiú i gcreat an Aontais Eorpaigh agus na n-ionstraimí ag cur leis nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile, atá le bheith ina gceangal ar na Ballstáit nua agus infheidhme iontu amhail ón aontachas (dá dtagraítear in Airteagal 4(1) den Phrótacal)

1.

An Comhaontú dar dáta an 14 Meitheamh 1985 idir Rialtais Stáit Aontas Eacnamaíoch Benelux, Phoblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Phoblacht na Fraince maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile (1).

2.

Na forálacha seo a leanas den Choinbhinsiún arna shíniú in Schengen an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme, maille leis an Ionstraim Chríochnaitheach agus na Dearbhuithe Comhpháirteacha a bhaineann leis (2), mar atá arna leasú le cinn áirithe de na hionstraimí atá liostaithe i mír 8 thíos:

Airteagal 1 a mhéad a bhaineann le forálacha na míre seo; Airteagail 3 go 7, amach ó Airteagal 5(1)(d); Airteagal 13; Airteagail 26 agus 27; Airteagal 39; Airteagail 44 go 59; Airteagail 61 go 63; Airteagail 65 go 69; Airteagail 71 go 73; Airteagail 75 agus 76; Airteagal 82; Airteagal 91; Airteagail 126 go 130 a mhéad a bhaineann le forálacha na míre seo; agus Airteagal 136; Dearbhuithe Comhpháirteacha 1 agus 3 den Ionstraim Chríochnaitheach.

3.

Na forálacha seo a leanas de na Comhaontuithe maidir le hAontachas leis an gCoinbhinsiún arna shíniú in Schengen an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme, maille lena nIonstraimí Críochnaitheacha agus na Dearbhuithe a bhaineann leo, mar atá arna leasú le cinn áirithe de na hionstraimí atá liostaithe i mír 8 thíos:

(a)

an Comhaontú arna shíniú an 27 Samhain 1990 maidir le hAontachas Phoblacht na hIodáile:

Airteagal 4,

Dearbhú Comhpháirteach 1 i gCuid II den Ionstraim Chríochnaitheach;

(b)

an Comhaontú arna shíniú an 25 Meitheamh 1991 maidir le hAontachas Ríocht na Spáinne:

Airteagal 4,

Dearbhú Comhpháirteach 1 i gCuid II den Ionstraim Chríochnaitheach,

Dearbhú 2 i gCuid III den Ionstraim Chríochnaitheach;

(c)

an Comhaontú arna shíniú an 25 Meitheamh 1991 maidir le hAontachas Phoblacht na Portaingéile:

Airteagail 4, 5 agus 6,

Dearbhú Comhpháirteach 1 i gCuid II den Ionstraim Chríochnaitheach;

(d)

an Comhaontú arna shíniú an 6 Samhain 1992 maidir le hAontachas na Poblachta Heilléanaí:

Airteagail 3, 4 agus 5,

Dearbhú Comhpháirteach 1 i gCuid II den Ionstraim Chríochnaitheach,

Dearbhú 2 i gCuid III den Ionstraim Chríochnaitheach;

(e)

an Comhaontú arna shíniú an 28 Aibreán 1995 maidir le hAontachas Phoblacht na hOstaire:

Airteagal 4,

Dearbhú Comhpháirteach 1 i gCuid II den Ionstraim Chríochnaitheach;

(f)

an Comhaontú arna shíniú an 19 Nollaig 1996 maidir le hAontachas Ríocht na Danmhairge:

Airteagail 4, 5(2) agus 6,

Dearbhuithe Comhpháirteacha 1 agus 3 i gCuid II den Ionstraim Chríochnaitheach;

(g)

an Comhaontú arna shíniú an 19 Nollaig 1996 maidir le hAontachas Phoblacht na Fionlainne:

Airteagail 4 agus 5,

Dearbhuithe Comhpháirteacha 1 agus 3 i gCuid II den Ionstraim Chríochnaitheach,

Dearbhú ó Rialtas Phoblacht na Fionlainne maidir le hOileáin Åland i gCuid III den Ionstraim Chríochnaitheach;

(h)

an Comhaontú arna shíniú an 19 Nollaig 1996 maidir le hAontachas Ríocht na Sualainne:

Airteagail 4 agus 5,

Dearbhuithe Comhpháirteacha 1 agus 3 i gCuid II den Ionstraim Chríochnaitheach.

4.

Na Comhaontuithe seo a leanas arna dtabhairt i gcrích ag an gComhairle de bhun Airteagal 6 de Phrótacal Schengen:

Comhaontú an 18 Bealtaine 1999, arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá thír sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt, lena n-áirítear na hIarscríbhinní, a Ionstraim Chríochnaitheach, na Dearbhuithe agus na Malartuithe Litreacha atá curtha i gceangal leis (3), arna fhormheas le Cinneadh 1999/439/CE ón gComhairle (4),

Comhaontú an 30 Meitheamh 1999 arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le cearta agus oibleagáidí a bhunú idir Éire agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, de pháirt amháin, agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua, den pháirt eile, i réimsí de acquis Schengen atá infheidhme ar na Stáit sin (5), arna fhormheas le Cinneadh 2000/29/CE ón gComhairle (6),

an Comhaontú arna shíniú an 25 Deireadh Fómhair 2004 ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus ag an gCónaidhm Eilvéiseach maidir le comhlachas na Cónaidhme Eilvéisí le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (7).

5.

Na forálacha de na Cinntí seo a leanas ón gCoiste Feidhmiúcháin arna bhunú leis an gCoinbhinsiún arna shíniú in Schengen an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme, mar atá arna leasú le cinn áirithe de na hionstraimí atá liostaithe i mír 8 thíos:

SCH/Com-ex (93) 10 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 14 Nollaig 1993 maidir leis na dearbhuithe ó na hAirí agus na Státrúnaithe

SCH/Com-ex (93) 14 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 14 Nollaig 1993 maidir le comhar breithiúnach praiticiúil a fheabhsú chun gáinneáil ar dhrugaí a chomhrac

SCH/Com-ex (94) 16 rev Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 21 Samhain 1994 maidir le stampaí coiteanna iontrála agus imeachta a fháil

SCH/Com-ex (94) 28 rev Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúchán an 22 Nollaig 1994 maidir leis an deimhniú dá bhforáiltear in Airteagal 75 chun drugaí támhshuanacha agus substaintí síceatrópacha a iompar

SCH/Com-ex (94) 29 rev 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 22 Nollaig 1994 maidir le cur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 19 Meitheamh 1990 a chur chun feidhme

SCH/Com-ex (95) 21 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 20 Nollaig 1995 maidir le sonraí staidrimh agus sonracha a mhalartú go tapa idir Stáit Schengen maidir le neamhfheidhmithe a d'fhéadfadh tarlú ag na teorainneacha seachtracha

SCH/Com-ex (98) 1 rev 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 21 Aibreán 1998 maidir le gníomhaíochtaí an Tascfhórsa, a mhéad a bhaineann leis na forálacha i mír 2 thuas

SCH/Com-ex (98) 26 def Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 16 Meán Fómhair 1998 ag bunú Buanchoiste um measúnú agus cur chun feidhme Schengen

SCH/Com-ex (98) 35 rev 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 16 Meán Fómhair 1998 maidir leis an Lámhleabhar Coiteann a sheoladh chuig Stáit iarrthacha AE

SCH/Com-ex (98) 37 def 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 27 Deireadh Fómhair 1998 maidir le bearta a ghlacadh chun inimirce neamhdhlíthiúil a chomhrac, a mhéad a bhaineann leis na forálacha i mír 2 thuas

SCH/Com-ex (98) 51 rev 3 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 16 Nollaig 1998 maidir le comhar trasteorann póilíneachta chun an choireacht a chosc agus a bhrath

SCH/Com-ex (98) 52 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 16 Nollaig 1998 maidir leis an Lámhleabhar ar chomhar trasteorann póilíneachta, a mhéad a bhaineann leis na forálacha i mír 2 thuas

SCH/Com-ex (98) 57 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 16 Nollaig 1998 maidir le foirm chomhchuibhithe a thabhairt isteach ina soláthraítear cruthúnas ar chuireadh, ar urraíocht agus ar chóiríocht

SCH/Com-ex (98) 59 rev Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúchán an 16 Nollaig 1998 maidir le comhairleoirí doiciméad a imscaradh ar dhóigh chomhordaithe

SCH/Com-ex (99) 1 rev 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 28 Aibreán 1999 maidir le cúrsaí drugaí

SCH/Com-ex (99) 6 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 28 Aibreán 1999 maidir le acquis Schengen a bhaineann le teileachumarsáid

SCH/Com-ex (99) 7 rev 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 28 Aibreán 1999 maidir le hoifigigh idirchaidrimh

SCH/Com-ex (99) 8 rev 2 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 28 Aibreán 1999 maidir leis na prionsabail ghinearálta a rialaíonn íocaíocht fáisnéiseoirí

SCH/Com-ex (99) 10 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 28 Aibreán 1999 maidir le trádáil neamhdhlíthiúil arm tine

SCH/Com-ex (99) 13 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúchán an 28 Aibreán 1999 maidir leis na leaganacha críochnaitheacha den Lámhleabhar Coiteann agus de na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha:

Iarscríbhinní 1-3, 7, 8 agus 15 de na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha

An Lámhleabhar Coiteann, lena n-áirítear Iarscríbhinní 1, 5, 5A, 6, 10 agus 13, a mhéad a bhaineann leis na forálacha i mír 2 thuas

SCH/Com-ex (99) 18 Cinneadh ón gCoiste Feidhmiúcháin an 28 Aibreán 1999 maidir le comhar trasteorann póilíneachta a fheabhsú i dtaca le cionta coiriúla a chosc agus a bhrath.

6.

Na Dearbhuithe seo a leanas ón gCoiste Feidhmiúcháin arna bhunú leis an gCoinbhinsiún arna shíniú in Schengen an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme, a mhéad a bhaineann leis na forálacha i mír 2 thuas:

SCH/Com-ex (96) decl 6 rev 2 Dearbhú ón gCoiste Feidhmiúcháin an 26 Meitheamh 1996 maidir le heiseachadadh

SCH/Com-ex (97) decl 13 rev 2 Dearbhú ón gCoiste Feidhmiúcháin an 9 Feabhra 1998 maidir le mionaoisigh a fhuadach.

7.

Na Cinntí seo a leanas ón Lárghrúpa arna bhunú leis an gCoinbhinsiún arna shíniú in Schengen an 19 Meitheamh 1990 chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag a gcomhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme, a mhéad a bhaineann leis na forálacha i mír 2 thuas:

SCH/C (98) 117 Cinneadh ón Lárghrúpa an 27 Deireadh Fómhair 1998 maidir le bearta a ghlacadh chun inimirce neamhdhlíthiúil a chomhrac

SCH/C (99) 25 Cinneadh ón Lárghrúpa an 22 Márta 1999 maidir leis na prionsabail ghinearálta a rialaíonn íocaíocht fáisnéiseoirí.

8.

Na hionstraimí seo a leanas a chuireann le acquis Schengen nó atá gaolmhar leis ar dhóigh eile:

Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle an 29 Bealtaine 1995 ag leagan síos formáid chomhionann do víosaí (IO L 164, 14.7.1995, lch. 1)

Cinneadh 1999/307/CE ón gComhairle an 1 Bealtaine 1999 ag leagan síos na socruithe mionsonraithe chun Rúnaíocht Schengen a lánpháirtiú in Ardrúnaíocht na Comhairle (IO L 119, 7.5.1999, lch. 49)

Cinneadh 1999/435/CE ón gComhairle an 20 Bealtaine 1999 maidir le acquis Schengen a shainiú d'fhonn an bunús dlí do gach ceann de na forálacha nó de na cinntí a chomhdhéanann acquis Schengen a chinneadh i gcomhréir leis na forálacha ábhartha den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus den Chonradh ar an Aontas Eorpach (IO L 176, 10.7.1999, lch. 1)

Cinneadh 1999/436/CE ón gComhairle an 20 Bealtaine 1999 maidir leis an mbunús dlí do gach ceann de na forálacha nó de na cinntí a chomhdhéanann acquis Schengen a chinneadh i gcomhréir leis na forálacha ábhartha den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh agus den Chonradh ar an Aontas Eorpach (IO L 176, 10.7.1999, lch. 17)

Cinneadh 1999/437/CE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le socruithe áirithe i dtaca le cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe arna thabhairt i gcrích ag Comhairle an Aontais Eorpaigh agus Poblacht na hÍoslainne agus Ríocht na hIorua maidir le comhlachas an dá Stát sin le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt (IO L 176, 10.7.1999, lch. 31)

Cinneadh 1999/848/CE ón gComhairle an 13 Nollaig 1999 maidir le acquis Schengen a chur i bhfeidhm go hiomlán sa Ghréig (IO L 327, 21.12.1999, lch. 58)

Cinneadh 2000/365/CE ón gComhairle an 29 Bealtaine 2000 maidir leis an iarraidh ó Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann páirt a ghlacadh i roinnt forálacha de acquis Schengen (IO L 131, 1.6.2000, lch. 43)

Cinneadh 2000/586/CGB ón gComhairle an 28 Meán Fómhair 2000 ag bunú nós imeachta chun leasú a dhéanamh ar Airteagail 40(4) agus (5), 41(7) agus 65(2) den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag comhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme (IO L 248, 3.10.2000, lch. 1)

Cinneadh 2000/751/CE ón gComhairle an 30 Samhain 2000 maidir le dí‐aicmiú codanna áirithe den Lámhleabhar Coiteann arna ghlacadh ag an gCoiste Feidhmiúcháin arna bhunú leis an gCoinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme (IO L 303, 2.12.2000, lch. 29)

Cinneadh 2000/777/CE ón gComhairle an 1 Nollaig 2000 maidir le acquis Schengen a chur i bhfeidhm sa Danmhairg, san Fhionlainn agus sa tSualainn, agus san Íoslainn agus san Iorua (IO L 309, 9.10.2000, lch. 24)

Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 ag liostú na dtríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus ag liostú na dtríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh saor ón gceanglas sin (IO L 81, 21.3.2001, lch. 1)

Rialachán (CE) Uimh. 789/2001 ón gComhairle an 24 Aibreán 2001 ag forchoimeád cumhachtaí cur chun feidhme chuig an gComhairle i dtaca le forálacha mionsonraithe agus nósanna imeachta praiticiúla áirithe chun iarratais ar víosaí a scrúdú (IO L 116, 26.4.2001, lch. 2)

Rialachán (CE) Uimh. 790/2001 ón gComhairle an 24 Aibreán 2001 ag forchoimeád cumhachtaí cur chun feidhme chuig an gComhairle i dtaca le forálacha mionsonraithe agus nósanna imeachta praiticiúla áirithe chun seiceálacha agus faireachán a dhéanamh ag teorainneacha (IO L 116, 26.4.2001, lch. 5)

Cinneadh 2001/329/CE ón gComhairle an 24 Aibreán 2001 ag tabhairt suas chun dáta chuid VI agus Iarscríbhinní 3, 6 agus 13 a ghabhann leis na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha agus Iarscríbhinní 5(a), 6(a) agus 8 a ghabhann leis an Lámhleabhar Coiteann (IO L 116, 26.4.2001, lch. 32), a mhéad a bhaineann le hIarscríbhinn 3 a ghabhann leis na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha agus Iarscríbhinn 5(a) a ghabhann leis an Lámhleabhar Coiteann

Treoir 2001/51/CE ón gComhairle an 28 Meitheamh 2001 ag forlíonadh fhorálacha Airteagal 26 den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme (IO L 187, 10.7.2001, lch. 45)

Cinneadh 2001/886/CGB ón gComhairle an 6 Nollaig 2001 maidir leis an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen (SIS II) a fhorbairt (IO L 328, 13.12.2001, lch. 1)

Rialachán (CE) Uimh. 2414/2001 ón gComhairle an 7 Nollaig 2001 ag leasú Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ag liostú na dtríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus ag liostú na dtríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh saor ón gceanglas sin (IO L 327, 12.12.2001, lch. 1)

Rialachán (CE) Uimh. 2424/2001 ón gComhairle an 6 Nollaig 2001 maidir leis an dara glúin de Chóras Faisnéise Schengen (SIS II) a fhorbairt (IO L 328, 13.12.2001, lch. 4)

Rialachán (CE) Uimh 333/2002 ón gComhairle an 18 Feabhra 2002 maidir le formáid chomhionann do fhoirmeacha chun víosa a ghreamú arna eisiúint ag Ballstáit chuig daoine atá i seilbh doiciméad taistil nach n‐aithníonn an Ballstát atá ag tarrraingt suas na foirme (IO L 53, 23.2.2002, lch. 4)

Rialachán (CE) Uimh 334/2002 ón gComhairle an 18 Feabhra 2002 ag leasú Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ag leagan síos formáid chomhionann do víosaí (IO L 53, 23.2.2002, lch. 7)

Cinneadh 2002/192/CE ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 maidir leis an iarraidh ó Éirinn páirt a ghlacadh i roinnt forálacha de acquis Schengen (IO L 64, 7.3.2002, lch. 20)

Cinneadh 2002/352/CE ón gComhairle an 25 Aibreán 2002 maidir leis an Lámhleabhar Coiteann a choigeartú (IO L 123, 9.5.2002, lch. 47)

Cinneadh 2002/353/CE ón gComhairle an 25 Aibreán 2002 maidir le dí-aicmiú Chuid II den Lámhleabhar Coiteann arna ghlacadh ag an gCoiste Feidhmiúcháin arna bhunú ag an gCoinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme (IO L 123, 9.5.2002, lch. 49)

Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 ag leagan síos formáid chomhionann le haghaidh ceadanna cónaithe do náisiúnaigh thríú tíortha (IO L 157, 15.6.2002, lch. 1)

Cinneadh 2002/587/CE ón gComhairle an 12 Iúil 2002 maidir leis an Lámhleabhar Coiteann a choigeartú (IO L 187, 16.7.2002, lch. 50)

Cinneadh Réime 2002/946/CGB ón gComhairle an 28 Samhain 2002 maidir leis an gcreat pionósach a neartú chun cosc a chur le héascú ar theacht isteach, idirthuras agus cónaí neamhúdaraithe (IO L 328, 5.12.2002, lch. 1)

Treoir 2002/90/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2002 maidir le sainmhíniú éascú teacht isteach, idirthurais agus cónaí neamhúdaraithe (IO L 328, 5.12.2002, lch. 17)

Cinneadh 2003/170/CGB an 27 Feabhra 2003 maidir le comhúsáid oifigeach idirchaidrimh arna bpostú thar lear ag gníomhaireachtaí forghníomhaithe dlí na mBallstát (IO L 67, 12.3.2003, lch. 27)

Rialachán (CE) Uimh. 453/2003 ón gComhairle an 6 Márta 2003 ag leasú Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ag liostú na dtríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus ag liostú na dtríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh saor ón gceanglas sin (IO L 69, 13.3.2003, lch. 10)

Cinneadh 2003/725/CGB ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2003 ag leasú fhorálacha Airteagal 40(1) agus (7) den Choinbhinsiún chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 maidir le seiceálacha ag comhtheorainneacha a dhíothú de réir a chéile a chur chun feidhme (IO L 260, 11.10.2003, lch. 37)

Treoir 2003/110/CE ón gComhairle an 25 Samhain 2003 maidir le cúnamh i gcásanna idirthurais chun críocha díbeartha d'aer (IO L 321, 6.12.2003, lch. 26)

Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle an 19 Feabhra 2004 maidir le gréasán oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú (IO L 64, 2.3.2004, lch. 1)

Cinneadh 2004/466/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 ag leasú an Lámhleabhair Choitinn d'fhonn foráil a dhéanamh maidir le spriocrialuithe teorann ar mhionaoisigh gan tionlacan (IO L 157, 30.4.2004, lch. 136)

Treoir 2004/82/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir leis an oibleagáid ar iompróirí sonraí paisinéirí a pháirtiú (IO L 261, 6.8.2004, lch. 24)

Cinneadh 2004/573/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le heitiltí comhpháirteacha a eagrú chun náisiúnaigh thríú tíortha atá ina n-ábhar d'orduithe leithleacha díbeartha a dhíbirt ó chríoch dhá cheann nó níos mó de na Ballstáit (IO L 261, 6.8.2004, lch. 28)

Cinneadh 2004/574/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 ag leasú an Lámhleabhair Choitinn (IO L 261, 6.8.2004, lch. 36)

Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle an 8 Meitheamh 2004 ag bunú an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) (IO L 213, 15.6.2004, lch. 5)

Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2004 ag bunú Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh (IO L 349, 25.11.2004, lch. 1)

Rialachán (CE) Uimh. 2133/2004 ón gComhairle an 13 Nollaig 2004 maidir leis an gceanglas ar údaráis inniúla na mBallstát doiciméid taistil de chuid náisúnaigh thríú tíortha a stampáil go córasach agus teorainneacha seachtracha na mBallstát á dtrasnú acu agus, chuige sin, ag leasú fhorálacha an Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus an Lámhleabhair Choitinn (IO L 369, 16.12.2004, lch. 5)

Rialachán (CE) Uimh. 2252/2004 ón gComhairle an 13 Nollaig 2004 maidir le caighdeáin do ghnéithe slándála agus do bhithmhéadracht i bpasanna agus i ndoiciméid taistil arna n-eisiúint ag Ballstáit (IO L 385, 29.12.2004, lch. 1).


(1)  IO L 239, 22.9.2000, lch. 13.

(2)  IO L 239, 22.9.2000, lch. 19. Coinbhinsiún mar atá arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 871/2004 ón gComhairle (IO L 162, 30.4.2004, lch. 29).

(3)  IO L 176, 10.7.1999, lch. 36.

(4)  IO L 176, 10.7.1999, lch. 35.

(5)  IO L 15, 20.1.2000, lch. 2.

(6)  IO L 15, 20.1.2000, lch. 1.

(7)  Fad nach mbeidh an Comhaontú sin tugtha i gcrích, a mhéad atá feidhm leis go sealadach.


IARSCRÍBHINN III

Liosta dá dtagraítear in Airteagal 16 den Phrótacal: oiriúnuithe ar ghníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí

1.   DLÍ CUIDEACHTAÍ

CEARTA MAOINE TIONSCLAÍCHE

I.   AN TRÁDMHARC COMHPHOBAIL

31994 R 0040: Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle an 20 Nollaig 1993 maidir leis an trádmharc Comhphobail (IO L 11, 14.1.1994, lch. 1), mar atá arna leasú le:

31994 R 3288: Rialachán (CE) Uimh. 3288/94 ón gComhairle an 22.12.1994 (IO L 349, 31.12.1994, lch. 83),

32003 R 0807: Rialachán (CE) Uimh. 807/2003 ón gComhairle an 14.4.2003 (IO L 122, 16.5.2003, lch. 36),

12003 T: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33),

32003 R 1653: Rialachán (CE) Uimh. 1653/2003 ón gComhairle an 18.6.2003 (IO L 245, 29.9.2003, lch. 36),

32003 R 1992: Rialachán (CE) Uimh. 1992/2003 ón gComhairle an 27.10.2003 (IO L 296, 14.11. 2003, lch. 1),

32004 R 0422: Rialachán (CE) Uimh. 422/2004 ón gComhairle an 19.2.2004 (IO L 70, 9.3.2004, lch. 1).

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 159a(1):

‘1.

As from the date of accession of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia (hereinafter referred to as “new Member State(s)”), a Community trade mark registered or applied for pursuant to this Regulation before the respective date of accession shall be extended to the territory of those Member States in order to have equal effect throughout the Community.’.

II.   DEIMHNITHE FORLÍONTACHA COSANTA

1.

31992 R 1768: Rialachán (CEE) Uimh. 1768/92 ón gComhairle an 18 Meitheamh 1992 maidir le deimhniú forlíontach cosanta a chur ar bun le haghaidh táirgí míochaine (IO L 182, 2.7.1992, lch. 1), mar atá arna leasú le:

11994 N: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne (IO C 241, 29.8.1994, lch. 21),

12003 T: An Ionstraim i dtaobh na gcoinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33).

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas le hAirteagal 19a:

‘(k)

any medicinal product protected by a valid basic patent and for which the first authorisation to place it on the market as a medicinal product was obtained after 1 January 2000 may be granted a certificate in Bulgaria, provided that the application for a certificate is lodged within six months of the date of accession;

(l)

any medicinal product protected by a valid basic patent and for which the first authorisation to place it on the market as a medicinal product was obtained after 1 January 2000 may be granted a certificate in Romania. In cases where the period provided for in Article 7(1) has expired, the possibility of applying for a certificate shall be open for a period of six months starting no later than the date of accession.’

(b)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 20(2):

‘2.

This Regulation shall apply to supplementary protection certificates granted in accordance with the national legislation of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia prior to their respective date of accession.’.

2.

31996 R 1610: Rialachán (CE) Uimh. 1610/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 1996 maidir le deimhniú forlíontach cosanta a chur ar bun le haghaidh táirgí cosanta plandaí (IO L 198, 8.8.1996, lch. 30), mar atá arna leasú le:

12003 T: An Ionstraim i dtaobh na gcoinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33).

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas le hAirteagal 19a:

‘(k)

any plant protection product protected by a valid basic patent and for which the first authorisation to place it on the market as a plant protection product was obtained after 1 January 2000 may be granted a certificate in Bulgaria, provided that the application for a certificate is lodged within six months of the date of accession;

(l)

any plant protection product protected by a valid basic patent and for which the first authorisation to place it on the market as a plant protection product was obtained after 1 January 2000 may be granted a certificate in Romania. In cases where the period provided for in Article 7(1) has expired, the possibility of applying for a certificate shall be open for a period of six months starting no later than the date of accession.’

(b)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 20(2):

‘2.

This Regulation shall apply to supplementary protection certificates granted in accordance with the national legislation of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia prior to their respective date of accession.’.

III.   DEARAÍ COMHPHOBAIL

32002 R 0006: Rialachán (CE) Uimh. 6/2002 ón gComhairle an 12 Nollaig 2001 maidir le dearaí Comhphobail (IO L 3, 5.1.2002, lch. 1), mar atá arna leasú le:

12003 T: An Ionstraim i dtaobh na gcoinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33).

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 110a(1):

‘1.

As from the date of accession of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia (hereinafter referred to as “new Member State(s)”), a Community design protected or applied for pursuant to this Regulation before the respective date of accession shall be extended to the territory of those Member States in order to have equal effect throughout the Community.’.

2.   TALMHAÍOCHT

1.

31989 R 1576: Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle an 29 Bealtaine 1989 ag leagan síos rialacha ginearálta le haghaidh sainmhíniú, tuairisciú agus tíolacadh deochanna biotáilleacha (IO L 160, 12.6.1989, lch. 1), mar atá arna leasú le:

31992 R 3280: Rialachán (CEE) Uimh. 3280/92 ón gComhairle an 9.11.1992 (IO L 327, 13.11.1992, lch. 3),

31994 R 3378: Rialachán (CE) Uimh. 3378/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22.12.1994 (IO L 366, 31.12.1994, lch. 1),

11994 N: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne (IO C 241, 29.8.1994, lch. 21),

12003 T: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33),

32003 R 1882: Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29.9.2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas le hAirteagal 1(4), pointe (i):

‘(5)

The name “fruit spirit” may be replaced by the designation “Pălincă” solely for the spirit drink produced in Romania.’

(b)

Cuirtear na tuairiscí geografacha seo a leanas le hIarscríbhinn II:

le pointe 4: ‘Vinars Târnave’, ‘Vinars Vaslui’, ‘Vinars Murfatlar’, ‘Vinars Vrancea’, ‘Vinars Segarcea’

le pointe 6: ‘Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare’, ‘Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)’, ‘Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja’, ‘Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie’, ‘Русенска бисерна гроздова ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Rusenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Ruse’, ‘Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas’, ‘Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja’, ‘Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol’, ‘Карловска гроздова ракия/Гроздова pакия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Karlovo’

le pointe 7: ‘Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan’, ‘Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya from Silistra’, ‘Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva rakiya/Kaysieva rakiya from Tervel’, ‘Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech’, ‘Ţuică Zetea de Medieşu Aurit’, ‘Ţuică de Valea Milcovului’, ‘Ţuică de Buzău’, ‘Ţuică de Argeş’, ‘Ţuică de Zalău’, ‘Ţuică ardelenească de Bistriţa’, ‘Horincă de Maramureş’, ‘Horincă de Cămârzan’, ‘Horincă de Seini’, ‘Horincă de Chioar’, ‘Horincă de Lăpuş’, ‘Turţ de Oaş’, ‘Turţ de Maramureş’.

2.

31991 R 1601: Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle an 10 Meitheamh 1991 ag leagan síos rialacha ginearálta le haghaidh sainmhíniú, tuairisciú agus tíolacadh fíonta cumhraithe, deochanna cumhraithe bunaithe ar fhíon agus manglaim chumhraithe de tháirgí fíona (IO L 149, 14.6.1991, lch. 1), mar atá arna leasú le:

31992 R 3279: Rialachán (CEE) Uimh. 3279/92 ón gComhairle an 9.11.1992 (IO L 327, 13.11.1992, lch. 1),

11994 N: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne (IO C 241, 29.8.1994, lch. 21),

31994 R 3378: Rialachán (CE) Uimh. 3378/94 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22.12.1994 (IO L 366, 31.12.1994, lch. 1),

31996 R 2061: Rialachán (CE) Uimh. 2061/96 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8.10.1996 (IO L 277, 30.10.1996, lch. 1),

32003 R 1882: Rialachán (CE) Uimh. 1882/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29.9.2003 (IO L 284, 31.10.2003, lch. 1).

In Airteagal 2(3), cuirtear an fhomhír seo a leanas i ndiaidh fhomhír (h):

‘(i)

Pelin: an aromatized wine-based drink produced from white or red wine, grape must concentrate, grape juice (or beet sugar) and specific tincture of herbs, having an alcoholic strength of not less than 8,5 % vol., a sugar content expressed as invert sugar of 45-50 grams per litre, and a total acidity of not less than 3 grams per litre expressed as tartaric acid.’

agus déantar fomhír (i) a athuimhriú mar fhomhír (j).

3.

31992 R 2075: Rialachán (CEE) Uimh. 2075/92 ón gComhairle an 30 Meitheamh 1992 maidir le comheagraíocht an mhargaidh i dtobac neamh-mhonaraithe (IO L 215, 30.7.1992, lch. 70), mar atá arna leasú le:

11994 N: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne (IO C 241, 29.8.1994, lch. 21),

31994 R 3290: Rialachán (CE) Uimh. 3290/94 ón gComhairle an 22.12.1994 (IO L 349, 31.12.1994, lch. 105),

31995 R 0711: Rialachán (CE) Uimh. 711/95 ón gComhairle an 27.3.1995 (IO L 73, 1.4.1995, lch. 13),

31996 R 0415: Rialachán (CE) Uimh. 415/96 ón gComhairle an 4.3.1996 (IO L 59, 8.3.1996, lch. 3),

31996 R 2444: Rialachán (CE) Uimh. 2444/96 ón gComhairle an 17.12.1996 (IO L 333, 21.12.1996, lch. 4),

31997 R 2595: Rialachán (CE) Uimh. 2595/97 ón gComhairle an 18.12.1997 (IO L 351, 23.12.1997, lch. 11),

31998 R 1636: Rialachán (CE) Uimh. 1636/98 ón gComhairle an 20.7.1998 (IO L 210, 28.7.1998, lch. 23),

31999 R 0660: Rialachán (CE) Uimh. 660/1999 ón gComhairle an 22.3.1999 (IO L 83, 27.3.1999, lch. 10),

32000 R 1336: Rialachán (CE) Uimh. 1336/2000 ón gComhairle an 19.6.2000 (IO L 154, 27.6.2000, lch. 2),

32002 R 0546: Rialachán (CE) Uimh. 546/2002 ón gComhairle an 25.3.2002 (IO L 84, 28.3.2002, lch. 4),

32003 R 0806: Rialachán (CE) Uimh. 806/2003 ón gComhairle an 14.4.2003 (IO L 122, 16.5.2003, lch. 1),

32003 R 2319: Rialachán (CE) Uimh. 2319/2003 ón gComhairle an 17.12.2003 (IO L 345, 31.12.2003, lch. 17),

12003 T: An Ionstraim i dtaobh na gcoinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33).

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas leis an Iarscríbhinn, pointe V. ‘Sun-cured’:

 

‘Molovata

 

Ghimpaţi

 

Bărăgan’

(b)

San Iarscríbhinn, cuirtear an méid seo a leanas le pointe VI. ‘Basmas’:

 

‘Djebel

 

Nevrokop

 

Dupnitsa

 

Melnik

 

Ustina

 

Harmanli

 

Krumovgrad

 

Iztochen Balkan

 

Topolovgrad

 

Svilengrad

 

Srednogorska yaka’

(c)

San Iarscríbhinn, cuirtear an méid seo a leanas le pointe VIII. ‘Kaba Koulak (classic)’:

 

‘Severna Bulgaria

 

Tekne’.

4.

31996 R 2201: Rialachán (CE) Uimh. 2201/96 ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 1996 maidir le comheagraíocht na margaí i dtáirgí arna bpróiseáil ó thorthaí agus glasraí (IO L 297, 21.11.1996, lch. 29), mar atá arna leasú le:

31997 R 2199: Rialachán (CE) Uimh. 2199/97 ón gComhairle an 30.10.1997 (IO L 303, 6.11.1997, lch. 1),

31999 R 2701: Rialachán (CE) Uimh. 2701/1999 ón gComhairle an 14.12.1999 (IO L 327, 21.12.1999, lch. 5),

32000 R 2699: Rialachán (CE) Uimh. 2699/2000 ón gComhairle an 4.12.2000 (IO L 311, 12.12.2000, lch. 9),

32001 R 1239: Rialachán (CE) Uimh. 1239/2001 ón gComhairle an 19.6.2001 (IO L 171, 26.6.2001, lch. 1),

32002 R 0453: Rialachán (CE) Uimh. 453/2002 ón gCoimisiún an 13.3.2002 (IO L 72, 14.3.2002, lch. 9),

12003 T: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33),

32004 R 0386: Rialachán (CE) Uimh. 386/2004 ón gCoimisiún an 1.3.2004 (IO L 64, 2.3.2004, lch. 25).

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn III:

‘ANNEX III

Processing thresholds referred to in Article 5

Net weight fresh product

(in tonnes)

 

 

Tomatoes

Peaches

Pears

Community thresholds

8 860 061

560 428

105 659

National thresholds

Bulgaria

156 343

17 843

n.r.

Czech Republic

12 000

1 287

11

Greece

1 211 241

300 000

5 155

Spain

1 238 606

180 794

35 199

France

401 608

15 685

17 703

Italy

4 350 000

42 309

45 708

Cyprus

7 944

6

n.r.

Latvia

n.r.

n.r.

n.r.

Hungary

130 790

1 616

1 031

Malta

27 000

n.r.

n.r.

Netherlands

n.r.

n.r.

243

Austria

n.r.

n.r.

9

Poland

194 639

n.r.

n.r.

Portugal

1 050 000

218

600

Romania

50 390

523

n.r.

Slovakia

29 500

147

n.r.

n.r. = not relevant’.

5.

31998 R 2848: Rialachán (CE) Uimh. 2848/98 ón gCoimisiún an 22 Nollaig 1998 ag leagan síos rialacha mionsonraithe chun Rialachán (CEE) Uimh. 2075/92 ón gComhairle a chur i bhfeidhm a mhéad a bhaineann leis an scéim phréimheanna, le cuótaí táirgeachta agus leis an gcabhair shonrach atá le deonú do ghrúpaí táirgeoirí in earnáil an tobac neamh-mhonaraithe (IO L 358, 31.12.1998, lch. 17), mar atá arna leasú le:

31999 R 0510: Rialachán (CE) Uimh. 510/1999 ón gCoimisiún an 8.3.1999 (IO L 60, 9.3.1999, lch. 54),

31999 R 0731: Rialachán (CE) Uimh. 731/1999 ón gCoimisiún an 7.4.1999 (IO L 93, 8.4.1999, lch. 20),

31999 R 1373: Rialachán (CE) Uimh. 1373/1999 ón gCoimisiún an 25.6.1999 (IO L 162, 26.6.1999, lch. 47),

31999 R 2162: Rialachán (CE) Uimh. 2162/1999 ón gCoimisiún an 12.10.1999 (IO L 265, 13.10.1999, lch. 13),

31999 R 2637: Rialachán (CE) Uimh. 2637/1999 ón gCoimisiún an 14.12.1999 (IO L 323, 15.12.1999, lch. 8),

32000 R 0531: Rialachán (CE) Uimh. 531/2000 ón gCoimisiún an 10.3.2000 (IO L 64, 11.3.2000, lch. 13),

32000 R 0909: Rialachán (CE) Uimh. 909/2000 ón gCoimisiún an 2.5.2000 (IO L 105, 3.5.2000, lch. 18),

32000 R 1249: Rialachán (CE) Uimh. 1249/2000 ón gCoimisiún an 15.6.2000 (IO L 142, 16.6.2000, lch. 3),

32001 R 0385: Rialachán (CE) Uimh. 385/2001 ón gCoimisiún an 26.2.2001 (IO L 57, 27.2.2001, lch. 18),

32001 R 1441: Rialachán (CE) Uimh. 1441/2001 ón gCoimisiún an 16.7.2001 (IO L 193, 17.7.2001, lch. 5),

32002 R 0486: Rialachán (CE) Uimh. 486/2002 ón gCoimisiún an 18.3.2002 (IO L 76, 19.3.2002, lch. 9),

32002 R 1005: Rialachán (CE) Uimh. 1005/2002 ón gCoimisiún an 12.6.2002 (IO L 153, 13.6.2002, lch. 3),

32002 R 1501: Rialachán (CE) Uimh. 1501/2002 ón gCoimisiún an 22.8.2002 (IO L 227, 23.8.2002, lch. 16),

32002 R 1983: Rialachán (CE) Uimh. 1983/2002 ón gCoimisiún an 7.11.2002 (IO L 306, 8.11.2002, lch. 8),

32004 R 1809: Rialachán (CE) Uimh. 1809/2004 ón gCoimisiún an 18.10.2004 (IO L 318, 19.10.2004, lch. 18).

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn I:

‘ANNEX I

Percentages of the guarantee threshold per Member State or specific region for the recognition of producer groups

Member State or specific region of establishment of the producer group

Percentage

Germany, Spain (except Castile-Leon, Navarra and the Campezo area in the Basque Country), France (except Nord-Pas-de-Calais and Picardy), Italy, Portugal (except the Autonomous Region of the Azores), Belgium, Austria, Romania

2 %

Greece (except Epirus), Autonomous Region of the Azores (Portugal), Nord-Pas-de-Calais and Picardy (France), Bulgaria (except the Banite, Zlatograd, Madan and Dospat municipalities in the Djebel area and Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla and Antonovo municipalities in the North Bulgaria area)

1 %

Castile-Leon (Spain), Navarra (Spain), the Campezo area in the Basque Country (Spain), Epirus (Greece), Banite, Zlatograd, Madan and Dospat municipalities in the Djebel area and Veliki Preslav, Varbitsa, Shumen, Smiadovо, Varna, Dalgopol, General Tоshevо, Dobrich, Kavarna, Krushari, Shabla and Antonovo municipalities in the North Bulgaria area (Bulgaria)

0,3 %’

6.

31999 R 1493: Rialachán (CE) Uimh. 1493/1999 ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le comheagraíocht an fhíonmhargaidh (IO L 179, 14.7.1999, lch. 1), mar atá arna leasú le:

32000 R 1622: Rialachán (CE) Uimh. 1622/2000 ón gCoimisiún an 24.7.2000 (IO L 194, 31.7.2000, lch. 1),

32000 R 2826: Rialachán (CE) Uimh. 2826/2000 ón gComhairle an 19.12.2000 (IO L 328, 23.12.2000, lch. 2),

32001 R 2585: Rialachán (CE) Uimh. 2585/2001 ón gComhairle an 19.12.2001 (IO L 345, 29.12.2001, lch. 10),

32003 R 0806: Rialachán (CE) Uimh. 806/2003 ón gComhairle an 14.4.2003 (IO L 122, 16.5.2003, lch. 1),

12003 T: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33),

32003 R 1795: Rialachán (CE) Uimh. 1795/2003 ón gCoimisiún an 13.10.2003 (IO L 262, 14.10.2003, lch. 13).

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas le hAirteagal 6:

‘5.

For Bulgaria and Romania, newly created planting rights shall be allocated for the production of quality wines psr amounting to 1,5 % of the total vineyard area, amounting to 2 302,5 hectares for Bulgaria and 2 830,5 hectares for Romania as of the date of accession. These rights shall be allocated to a national reserve to which Article 5 shall apply.’

(b)

In Iarscríbhinn III ‘(Wine-growing zones)’, cuirtear an méid seo a leanas le pointe 2:

‘(g)

in Romania, in the area of Podişul Transilvaniei’

(c)

In Iarscríbhinn III ‘(Wine-growing zones)’, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na habairte deiridh i bpointe 3:

‘(d)

in Slovakia, the Tokay region

(e)

in Romania, areas under vines not included in points 2(g) or 5(f).’

(d)

In Iarscríbhinn III ‘(Wine-growing zones)’, cuirtear an méid seo a leanas le pointe 5:

‘(e)

in Bulgaria, areas under vines in the following regions: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Chernomorski Rayon (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)

(f)

in Romania, areas under vines in the following regions: Dealurile Buzăului, Dealu Mare, Severinului and Plaiurile Drâncei, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, the South wine region including sands and other favourable regions’

(e)

In Iarscríbhinn III ‘(Wine-growing zones)’, cuirtear an méid seo a leanas le pointe 6:

‘In Bulgaria, wine-growing zone C III a) comprises the areas under vines not included in point 5(e)’

(f)

In Iarscríbhinn V, cuirtear an méid seo a leanas le Cuid D.3:

‘and in Romania’.

7.

32000 R 1673: Rialachán (CE) Uimh. 1673/2000 ón gComhairle an 27 Iúil 2000 maidir le comheagraíocht na margaí i líon agus cnáib arna bhfás le haghaidh snáithín (IO L 193, 29.7.2000, lch. 16), mar atá arna leasú le:

32002 R 0651: Rialachán (CE) Uimh. 651/2002 ón gCoimisiún an 16.4.2002 (IO L 101, 17.4.2002, lch. 3),

12003 T: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33),

32003 R 1782: Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003 ón gComhairle an 29.9.2003 (IO L 270, 21.10.2003, lch. 1),

32004 R 0393: Rialachán (CE) Uimh. 393/2004 ón gComhairle an 24.2.2004 (IO L 65, 3.3.2004, lch. 4).

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 3(1):

‘1.

A maximum guaranteed quantity of 80 878 tonnes per marketing year shall be established for long flax fibre and apportioned among all the Member States as national guaranteed quantities. That quantity shall be apportioned as follows:

13 800 tonnes for Belgium,

13 tonnes for Bulgaria,

1 923 tonnes for the Czech Republic,

300 tonnes for Germany,

30 tonnes for Estonia,

50 tonnes for Spain,

55 800 tonnes for France,

360 tonnes for Latvia,

2 263 tonnes for Lithuania,

4 800 tonnes for the Netherlands,

150 tonnes for Austria,

924 tonnes for Poland,

50 tonnes for Portugal,

42 tonnes for Romania,

73 tonnes for Slovakia,

200 tonnes for Finland,

50 tonnes for Sweden,

50 tonnes for the United Kingdom.’

(b)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na míre tosaigh agus fhomhír (a) d'Airteagal 3(2):

‘2.

A maximum guaranteed quantity of 147 265 tonnes per marketing year shall be established for short flax fibre and hemp fibre in respect of which aid may be granted. That quantity shall be apportioned in the form of:

(a)

national guaranteed quantities for the following Member States:

10 350 tonnes for Belgium,

48 tonnes for Bulgaria,

2 866 tonnes for the Czech Republic,

12 800 tonnes for Germany,

42 tonnes for Estonia,

20 000 tonnes for Spain,

61 350 tonnes for France,

1 313 tonnes for Latvia,

3 463 tonnes for Lithuania,

2 061 tonnes for Hungary,

5 550 tonnes for the Netherlands,

2 500 tonnes for Austria,

462 tonnes for Poland,

1 750 tonnes for Portugal,

921 tonnes for Romania,

189 tonnes for Slovakia,

2 250 tonnes for Finland,

2 250 tonnes for Sweden,

12 100 tonnes for the United Kingdom.

However, the national guaranteed quantity fixed for Hungary concerns hemp fibre only.’

8.

32003 R 1782: Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003 ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2003 ag bunú comhrialacha do scéimeanna tacaíochta dírí faoin gcomhbheartas talmhaíochta agus ag bunú scéimeanna áirithe tacaíochta le haghaidh feirmeoirí agus ag leasú Rialacháin (CEE) Uimh. 2019/93, (CE) Uimh. 1452/2001, (CE) Uimh. 1453/2001, (CE) Uimh. 1454/2001, (CE) Uimh. 1868/94, (CE) Uimh. 1251/1999, (CE) Uimh. 1254/1999, (CE) Uimh. 1673/2000, (CEE) Uimh. 2358/71 agus (CE) Uimh. 2529/2001 (IO L 270, 21.10.2003, lch. 1), mar atá arna leasú le:

32004 R 0021: Rialachán (CE) Uimh. 21/2004 ón gComhairle an 17.12.2003 (IO L 5, 9.1.2004, lch. 8),

32004 R 0583: Rialachán (CE) Uimh. 583/2004 ón gComhairle an 22.3.2004 (IO L 91, 30.3.2004, lch. 1),

32004 D 0281: Cinneadh 2004/281/CE ón gComhairle an 22.3.2004 (IO L 93, 30.3.2004, lch. 1),

32004 R 0864: Rialachán (CE) Uimh. 864/2004 ón gComhairle an 29.4.2004 (IO L 161, 30.4.2004, lch. 48).

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 2(g):

‘(g)

“new Member States” means Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia.’

(b)

In Airteagal 5(2), cuirtear an méid seo a leanas ag deireadh na chéad fhomhíre:

‘However, Bulgaria and Romania shall ensure that land which was under permanent pasture on 1 January 2007 is maintained under permanent pasture.’

(c)

In Airteagal 54(2), cuirtear an méid seo a leanas ag deireadh na chéad fhomhíre:

‘However, for Bulgaria and Romania, the date provided for the area aid applications shall be 30 June 2005.’

(d)

Cuirtear an méid seo a leanas le hAirteagal 71g:

‘9.

For Bulgaria and Romania:

(a)

the three-year reference period referred to in paragraph 2 shall be 2002 to 2004;

(b)

the year referred to in paragraph 3(a) shall be 2004;

(c)

in the first subparagraph of paragraph 4, the reference to 2004 and/or 2005 shall be 2005 and/or 2006, and the references to 2004 shall be to 2005.’

(e)

Cuirtear an méid seo a leanas le hAirteagal 71h:

‘However, for Bulgaria and Romania the reference to 30 June 2003 shall be to 30 June 2005.’

(f)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 74(1):

‘1.

The aid shall be granted for national base areas in the traditional production zones listed in Annex X.

The base areas shall be as follows:

Bulgaria

21 800 ha

Greece

617 000 ha

Spain

594 000 ha

France

208 000 ha

Italy

1 646 000 ha

Cyprus

6 183 ha

Hungary

2 500 ha

Austria

7 000 ha

Portugal

118 000 ha’

(g)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 78(1):

‘1.

A maximum guaranteed area of 1 648 000 ha for which the aid may be granted is hereby established.’

(h)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 80(2):

‘2.

The aid shall be as follows, according to the yields in the Member States concerned:

 

Marketing year 2004/2005 and in case of application of Article 71

(EUR/ha)

Marketing year 2005/2006 and onward

(EUR/ha)

Bulgaria

-

345,225

Greece

1 323,96

561,00

Spain

1 123,95

476,25

France:

 

 

metropolitan territory

971,73

411,75

French Guyana

1 329,27

563,25

Italy

1 069,08

453,00

Hungary

548,70

232,50

Portugal

1 070,85

453,75

Romania

-

126,075’

(i)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 81:

‘Article 81

Areas

A national base area for each producer Member State is hereby established. However, for France two base areas are established. The base areas shall be as follows:

Bulgaria

4 166 ha

Greece

20 333 ha

Spain

104 973 ha

France:

metropolitan territory

19 050 ha

French Guyana

4 190 ha

Italy

219 588 ha

Hungary

3 222 ha

Portugal

24 667 ha

Romania

500 ha

A Member State may subdivide its base area or areas into sub-base areas in accordance with objective criteria.’

(j)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 84:

‘Article 84

Areas

1.   A Member State shall grant the Community aid within the limit of a ceiling calculated by multiplying the number of hectares of its NGA as fixed in paragraph 3 by the average amount of EUR 120,75.

2.   A maximum guaranteed area of 829 229 ha is hereby established.

3.   The maximum guaranteed area referred to in paragraph 2 shall be divided into the following NGA:

National Guaranteed Areas (NGA)

Belgium

100 ha

Bulgaria

11 984 ha

Germany

1 500 ha

Greece

41 100 ha

Spain

568 200 ha

France

17 300 ha

Italy

130 100 ha

Cyprus

5 100 ha

Luxembourg

100 ha

Hungary

2 900 ha

Netherlands

100 ha

Austria

100 ha

Poland

4 200 ha

Portugal

41 300 ha

Romania

1 645 ha

Slovenia

300 ha

Slovakia

3 100 ha

United Kingdom

100 ha

4.   A Member State may subdivide its NGA into sub-areas in accordance with objective criteria, in particular at regional level or in relation to the production.’

(k)

Cuirtear na fomhíreanna seo a leanas le hAirteagal 95(4):

‘For Bulgaria and Romania the total quantities referred to in the first subparagraph are set out in table (f) of Annex I of Council Regulation (EC) No 1788/2003 and reviewed in accordance with Article 6(1) sixth subparagraph of Council Regulation (EC) No 1788/2003.

For Bulgaria and Romania the 12-month period referred to in the first subparagraph shall be that of 2006/2007.’

(l)

In Airteagal 103, cuirtear an méid seo a leanas leis an dara mír:

‘However, for Bulgaria and Romania the condition for the application of this paragraph will be that the single area payment scheme is applied in 2007 and that the application of Article 66 has been opted for.’

(m)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 105(1):

‘1.

A supplement to the area payment of:

EUR 291/ha for the marketing year 2005/2006,

EUR 285/ha for the marketing year 2006/2007 and onwards,

shall be paid for the area down to durum wheat in the traditional production zones listed in Annex X, subject to the following limits:

(hectares)

Bulgaria

21 800

Greece

617 000

Spain

594 000

France

208 000

Italy

1 646 000

Cyprus

6 183

Hungary

2 500

Austria

7 000

Portugal

118 000’

(n)

In Airteagal 108, cuirtear an méid seo a leanas leis an dara mír:

‘However, for Bulgaria and Romania, applications for payment may not be made in respect of land which, on 30 June 2005, was under permanent pasture, permanent crops or trees or was used for non-agricultural purposes.’

(o)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 110c(1):

‘1.

A national base area is hereby established for:

Bulgaria: 10 237 ha

Greece: 370 000 ha

Spain: 70 000 ha

Portugal: 360 ha.’

(p)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 110c(2):

‘2.

The amount of the aid per eligible hectare shall be in:

Bulgaria: EUR 263

Greece: EUR 594 for 300 000 hectares and EUR 342,85 for the remaining 70 000 hectares

Spain: EUR 1 039

Portugal: EUR 556.’

(q)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 116(4):

‘4.

The following ceilings shall apply:

Member State

Rights (x 1 000)

Belgium

70

Bulgaria

2 058,483

Czech Republic

66,733

Denmark

104

Germany

2 432

Estonia

48

Greece

11 023

Spain

19 580

France

7 842

Ireland

4 956

Italy

9 575

Cyprus

472,401

Latvia

18,437

Lithuania

17,304

Luxembourg

4

Hungary

1 146

Malta

8,485

Netherlands

930

Austria

206

Poland

335,88

Portugal

2 690

Romania

5 880,620

Slovenia

84,909

Slovakia

305,756

Finland

80

Sweden

180

United Kingdom

19 492

Total

89 607,008’

(r)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 123(8):

‘8.

The following regional ceilings shall apply:

Belgium

235 149

Bulgaria

90 343

Czech Republic

244 349

Denmark

277 110

Germany

1 782 700

Estonia

18 800

Greece

143 134

Spain

713 999 (1)

France

1 754 732 (2)

Ireland

1 077 458

Italy

598 746

Cyprus

12 000

Latvia

70 200

Lithuania

150 000

Luxembourg

18 962

Hungary

94 620

Malta

3 201

Netherlands

157 932

Austria

373 400

Poland

926 000

Portugal

175 075 (3)

Romania

452 000

Slovenia

92 276

Slovakia

78 348

Finland

250 000

Sweden

250 000

United Kingdom

1 419 811 (4)

(s)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 126(5):

‘5.

The following national ceilings shall apply:

Belgium

394 253

Bulgaria

16 019

Czech Republic

90 300

Denmark

112 932

Germany

639 535

Estonia

13 416

Greece

138 005

Spain (5)

1 441 539

France (6)

3 779 866

Ireland

1 102 620

Italy

621 611

Cyprus

500

Latvia

19 368

Lithuania

47 232

Luxembourg

18 537

Hungary

117 000

Malta

454

Netherlands

63 236

Austria

375 000

Poland

325 581

Portugal (7)

416 539

Romania

150 000

Slovenia

86 384

Slovakia

28 080

Finland

55 000

Sweden

155 000

United Kingdom

1 699 511

(t)

In Airteagal 130(3), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

‘For the new Member States the national ceilings shall be those contained in the following table.

 

Bulls, steers, cows and heifers

Calves more than 1 and less than 8 months old and of carcass weight up to 185 kg

Bulgaria

22 191

101 542

Czech Republic

483 382

27 380

Estonia

107 813

30 000

Cyprus

21 000

Latvia

124 320

53 280

Lithuania

367 484

244 200

Hungary

141 559

94 439

Malta

6 002

17

Poland

1 815 430

839 518

Romania

1 148 000

85 000

Slovenia

161 137

35 852

Slovakia

204 062

62 841’

(u)

Cuirtear an mhír seo a leanas le hAirteagal 143a:

‘However, for Bulgaria and Romania direct payments shall be introduced in accordance with the following schedule of increments expressed as a percentage of the then applicable level of such payments in the Community as constituted on 30 April 2004:

25 % in 2007,

30 % in 2008,

35 % in 2009,

40 % in 2010,

50 % in 2011,

60 % in 2012,

70 % in 2013,

80 % in 2014,

90 % in 2015,

100 % as from 2016.’

(v)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 143b(4):

‘However, for Bulgaria and Romania, the agricultural area under the single area payment scheme shall be the part of its utilised agricultural area which is maintained in good agricultural condition, whether in production or not, where appropriate adjusted in accordance with the objective criteria to be set by Bulgaria or Romania after approval by the Commission.’

(w)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 143b(9):

‘9.

For any new Member State the single area payment scheme shall be available for a period of application until the end of 2006 with the possibility of renewal twice by one year at the new Member State's request. However, for Bulgaria and Romania, the single area payment scheme shall be available for a period of application until the end of 2009 with the possibility of renewal twice by one year at their request. Subject to the provisions of paragraph 11, any new Member State may decide to terminate the application of the scheme at the end of the first or the second year of the period of application with a view to applying the single payment scheme. New Member States shall notify the Commission of their intention to terminate by 1 August of the last year of application.’

(x)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 143b(11):

‘For Bulgaria and Romania, until the end of the 5 year period of application of the single area payment scheme (i.e. 2011), the percentage rate set out in the second paragraph of Article 143a shall apply. If the application of the single area payment scheme is extended beyond that date pursuant to a decision taken under point (b), the percentage rate set out in the second paragraph of Article 143a for the year 2011 shall apply until the end of the last year of application of the single area payment scheme.’

(y)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 143c(2):

‘2.

The new Member States shall have the possibility, subject to authorisation by the Commission, of complementing any direct payments up to:

(a)

with regard to all direct payments, 55 % of the level of direct payments in the Community as constituted on 30 April 2004 in 2004, 60 % in 2005 and 65 % in 2006 and from 2007 up to 30 percentage points above the applicable level referred to in Article 143a in the relevant year. As far as Bulgaria and Romania are concerned, the following shall apply: 55 % of the level of direct payments in the Community as constituted on 30 April 2004 in 2007, 60 % in 2008 and 65 % in 2009 and from 2010 up to 30 percentage points above the applicable level referred to in the second paragraph of Article 143a in the relevant year. However, the Czech Republic may complement direct payments in the potato starch sector up to 100 % of the level applicable in the Community as constituted on 30 April 2004. However, for the direct payments referred to in Chapter 7 of Title IV of this Regulation the following maximum rates shall apply: 85 % in 2004, 90 % in 2005, 95 % in 2006 and 100 % as from 2007. As far as Bulgaria and Romania are concerned, the following maximum rates shall apply: 85 % in 2007, 90 % in 2008, 95 % in 2009 and 100 % as from 2010;

or

(b)

(i)

with regard to direct payments other than the single payment scheme, the total level of direct support the farmer would have been entitled to receive, on a product by product basis, in the new Member State in the calendar year 2003 under a CAP-like national scheme increased by 10 percentage points. However for Lithuania the reference year shall be the calendar year 2002. For Bulgaria and Romania the reference year shall be the calendar year 2006. For Slovenia the increase shall be 10 percentage points in 2004, 15 percentage points in 2005, 20 percentage points in 2006 and 25 percentage points from 2007;

(ii)

with regard to the single payment scheme the total amount of complementary national direct aid which may be granted by a new Member State in respect of a given year shall be limited by a specific financial envelope. This envelope shall be equal to the difference between:

the total amount of CAP-like national direct support that would be available in the relevant new Member State in respect of the calendar year 2003 or, in the case of Lithuania, of the calendar year 2002, each time increased by 10 percentage points. However, for Bulgaria and Romania the reference year shall be the calendar year 2006. For Slovenia the increase shall be 10 percentage points in 2004, 15 percentage points in 2005, 20 percentage points in 2006 and 25 percentage points from 2007,

and

the national ceiling of that new Member State listed in Annex VIIIa adjusted, where appropriate, in accordance with Articles 64(2) and 70(2).

For the purpose of calculating the total amount referred to in the first indent above, the national direct payments and/or its components corresponding to the Community direct payments and/or its components which were taken into account for calculating the effective ceiling of the new Member State concerned in accordance with Articles 64(2), 70(2) and 71c shall be included.

For each direct payment concerned a new Member State may choose to apply either option (a) or (b) above.

The total direct support the farmer may be granted in the new Member States after accession under the relevant direct payment including all complementary national direct payments shall not exceed the level of direct support the farmer would be entitled to receive under the corresponding direct payment then applicable to the Member States in the Community as constituted on 30 April 2004.’

(z)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 154a(2):

‘2.

The measures referred to in paragraph 1 may be adopted during a period starting on 1 May 2004 and expiring on 30 June 2009 and shall not apply beyond that date. However, for Bulgaria and Romania the period shall start on 1 January 2007 and expire on 31 December 2011. The Council, acting by a qualified majority on a proposal from the Commission, may extend these periods.’

(aa)

In Iarscríbhinn III, cuirtear na fonótaí seo a leanas:

le teideal phointe A:

‘* For Bulgaria and Romania the reference to 2005 should be read as a reference to the first year of application of the Single Payment Scheme.’

le teideal phointe B:

‘* For Bulgaria and Romania the reference to 2006 should be read as a reference to the second year of application of the Single Payment Scheme.’

agus le teideal phointe C:

‘* For Bulgaria and Romania the reference to 2007 should be read as a reference to the third year of application of the Single Payment Scheme.’

(ab)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn VIIIA:

‘ANNEX VIIIA

National ceilings referred to in Article 71c

The ceilings have been calculated taking account of the schedule of increments provided for in Article 143a, and therefore do not require to be reduced.

(EUR million)

Calendar year

Bulgaria

Czech Republic

Estonia

Cyprus

Latvia

Lithuania

Hungary

Malta

Poland

Romania

Slovenia

Slovakia

2005

-

228,8

23,4

8,9

33,9

92,0

350,8

0,67

724,6

-

35,8

97,7

2006

-

266,7

27,3

12,5

39,6

107,3

420,2

0,83

881,7

-

41,9

115,4

2007

200,3

343,6

40,4

16,3

55,6

146,9

508,3

1,64

1 140,8

440,0

56,1

146,6

2008

240,4

429,2

50,5

20,4

69,5

183,6

634,9

2,05

1 425,9

527,9

70,1

183,2

2009

281,0

514,9

60,5

24,5

83,4

220,3

761,6

2,46

1 711,0

618,1

84,1

219,7

2010

321,2

600,5

70,6

28,6

97,3

257,0

888,2

2,87

1 996,1

706,4

98,1

256,2

2011

401,4

686,2

80,7

32,7

111,2

293,7

1 014,9

3,28

2 281,1

883,0

112,1

292,8

2012

481,7

771,8

90,8

36,8

125,1

330,4

1 141,5

3,69

2 566,2

1 059,6

126,1

329,3

2013

562,0

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 236,2

140,2

365,9

2014

642,3

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 412,8

140,2

365,9

2015

722,6

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 589,4

140,2

365,9

subsequent years

802,9

857,5

100,9

40,9

139,0

367,1

1 268,2

4,10

2 851,3

1 766,0

140,2

365,9’

(ac)

Cuirtear an méid seo a leanas le hIarscríbhinn X:

 

‘BULGARIA

 

Starozagorski

 

Haskovski

 

Slivenski

 

Yambolski

 

Burgaski

 

Dobrichki

 

Plovdivski’

(ad)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Iarscríbhinn XIB:

‘ANNEX XIB

National arable crops base areas and reference yields in the new Member States referred to in Articles 101 and 103

 

Base area

(hectares)

Reference yields

(t/ha)

Bulgaria

2 625 258

2,90

Czech Republic

2 253 598

4,20

Estonia

362 827

2,40

Cyprus

79 004

2,30

Latvia

443 580

2,50

Lithuania

1 146 633

2,70

Hungary

3 487 792

4,73

Malta

4 565

2,02

Poland

9 454 671

3,00

Romania

7 012 666

2,65

Slovenia

125 171

5,27

Slovakia

1 003 453

4,06’.

9.

32003 R 1788: Rialachán (CE) Uimh. 1788/2003 ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2003 ag bunú tobhaigh in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne (IO L 270, 21.10.2003, lch. 123), mar atá arna leasú le:

32004 D 0281: Cinneadh 2004/281/CE ón gComhairle an 22.3.2004 (IO L 93, 30.3.2004, lch. 1).

(a)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 1(4):

‘For Bulgaria and Romania a special restructuring reserve shall be established as set out in table (g) of Annex I. This reserve shall be released as from 1 April 2009 to the extent that the on-farm consumption of milk and milk products in each of these countries has decreased since 2002. The decision on releasing the reserve and its distribution to the deliveries and direct sales quota shall be taken by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 23(2) on the basis of an assessment of a report to be submitted by Bulgaria and Romania to the Commission by 31 December 2008. This report shall detail the results and trends of the actual restructuring process in the country's dairy sector and, in particular the shift from production for on-farm consumption to production for the market.’

(b)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 1(5):

‘5.

For Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia the national reference quantities shall include all cow's milk or milk equivalent delivered to a purchaser or sold directly, as defined under Article 5 of this Regulation, irrespective of whether it is produced or marketed under a transitional measure applicable in these countries.’

(c)

Cuirtear an mhír seo a leanas le hAirteagal 1:

‘6.

For Bulgaria and Romania the levy shall apply from 1 April 2007.’

(d)

In Airteagal 6(1), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír agus an tríú fomhír:

‘For Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia the basis for the individual reference quantities referred to is set out in table (f) of Annex I.

In the case of Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia the twelve month period for the establishment of the individual reference quantities shall commence on: 1 April 2001 for Hungary, 1 April 2002 for Malta and Lithuania, 1 April 2003 for the Czech Republic, Cyprus, Estonia, Latvia and Slovakia, 1 April 2004 for Poland and Slovenia and 1 April 2006 for Bulgaria and Romania.’

(e)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 6(1):

‘For Bulgaria and Romania the distribution of the total quantity between deliveries and direct sales as set out in table (f) of Annex I shall be reviewed on the basis of its actual 2006 figures on deliveries and direct sales and, if necessary, adjusted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 23(2).’

(f)

In Airteagal 9(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

‘For Bulgaria, the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia, the reference fat content referred to in paragraph 1 shall be the same as the reference fat content of the quantities allocated to producers on the following dates: 31 March 2002 for Hungary, 31 March 2003 for Lithuania, 31 March 2004 for the Czech Republic, Cyprus, Estonia, Latvia and Slovakia, 31 March 2005 for Poland and Slovenia and 31 March 2007 for Bulgaria and Romania.’

(g)

Cuirtear an fhomhír seo a leanas le hAirteagal 9(5):

‘For Romania the reference fat content set in Annex II shall be reviewed on the basis of the figures for the full year 2004 and, if necessary, adjusted by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 23(2).’

(h)

In Iarscríbhinn I, cuirtear an méid seo a leanas in ionad tháblaí (d), (e), (f) agus (g):

‘(d)

Period 2007/2008

Member State

Quantities, tonnes

Belgium

3 343 535,000

Bulgaria

979 000,000

Czech Republic

2 682 143,000

Denmark

4 499 900,000

Germany

28 143 464,000

Estonia

624 483,000

Greece

820 513,000

Spain

6 116 950,000

France

24 478 156,000

Ireland

5 395 764,000

Italy

10 530 060,000

Cyprus

145 200,000

Latvia

695 395,000

Lithuania

1 646 939,000

Luxembourg

271 739,000

Hungary

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Netherlands

11 185 440,000

Austria

2 776 895,000

Poland

8 964 017,000

Portugal

1 939 187,000

Romania

3 057 000,000

Slovenia

560 424,000

Slovakia

1 013 316,000

Finland

2 431 047,324

Sweden

3 336 030,000

United Kingdom

14 755 647,000

(e)

Period 2008/2009 to 2014/2015

Member State

Quantities, tonnes

Belgium

3 360 087,000

Bulgaria

979 000,000

Czech Republic

2 682 143,000

Denmark

4 522 176,000

Germany

28 282 788,000

Estonia

624 483,000

Greece

820 513,000

Spain

6 116 950,000

France

24 599 335,000

Ireland

5 395 764,000

Italy

10 530 060,000

Cyprus

145 200,000

Latvia

695 395,000

Lithuania

1 646 939,000

Luxembourg

273 084,000

Hungary

1 947 280,000

Malta

48 698,000

Netherlands

11 240 814,000

Austria

2 790 642,000

Poland

8 964 017,000

Portugal

1 948 550,000

Romania

3 057 000,000

Slovenia

560 424,000

Slovakia

1 013 316,000

Finland

2 443 069,324

Sweden

3 352 545,000

United Kingdom

14 828 597,000

(f)

Reference quantities for deliveries and direct sales referred to in the second subparagraph of Article 6(1)

Member State

Reference quantities for deliveries, tonnes

Reference quantities for direct sales, tonnes

Bulgaria

722 000

257 000

Czech Republic

2 613 239

68 904

Estonia

537 188

3 86387 365

Cyprus

141 337

3 863

Latvia

468 943

226 452

Lithuania

1 256 440

390 499

Hungary

1 782 650

164 630

Malta

48 698

Poland

8 500 000

464 017

Romania

1 093 000

1 964 000

Slovenia

467 063

93 361

Slovakia

990 810

22 506

(g)

Special restructuring reserve quantities referred to in Article 1(4)

Member State

Special restructuring reserve quantities, tonnes

Bulgaria

39 180

Czech Republic

55 788

Estonia

21 885

Latvia

33 253

Lithuania

57 900

Hungary

42 780

Poland

416 126

Romania

188 400

Slovenia

16 214

Slovakia

27 472’

(i)

In Iarscríbhinn II, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tábla:

‘Reference fat content

Member State

Reference fat content (g/kg)

Belgium

36,91

Bulgaria

39,10

Czech Republic

42,10

Denmark

43,68

Germany

40,11

Estonia

43,10

Greece

36,10

Spain

36,37

France

39,48

Ireland

35,81

Italy

36,88

Cyprus

34,60

Latvia

40,70

Lithuania

39,90

Luxembourg

39,17

Hungary

38,50

Netherlands

42,36

Austria

40,30

Poland

39,00

Portugal

37,30

Romania

35,93

Slovenia

41,30

Slovakia

37,10

Finland

43,40

Sweden

43,40

United Kingdom

39,70’.

3.   BEARTAS IOMPAIR

31996 L 0026: Treoir 96/26/CE ón gComhairle an 29 Aibreán 1996 maidir le ligean isteach do ghairm an oibreora tharlaithe de bhóthar agus an oibreora iompair phaisinéirí de bhóthar agus le dioplómaí, teastais agus cruthúnais eile ar cháilíochtaí foirmiúla a aithint go frithpháirteach chun feidhmiú na saoirse bunaíochta in oibríochtaí iompair náisiúnta agus idirnáisiúnta a éascú do na hoibreoirí sin (IO L 124, 23.5.1996, lch. 1), mar atá arna leasú le:

31998 L 0076: Treoir 98/76/CE ón gComhairle an 1.10.1998 (IO L 277, 14.10.1998, lch. 17),

12003 T: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33).

32004 L 0066: Treoir 2004/66/CE ón gComhairle an 26.4.2004 (IO L 168, 1.5.2004, lch. 35).

(a)

Cuirtear na míreanna seo a leanas le hAirteagal 10:

‘11.

By way of derogation from paragraph 3, certificates issued to road transport operators before the date of accession in Bulgaria shall only be deemed equivalent to the certificates issued pursuant to the provisions of this Directive if they have been issued to:

international road haulage and passenger transport operators under Ordinance No 11 of 31 October 2002 on International Carriage of Passengers and Goods by Road (State Gazette No 108 of 19 November 2002), since 19 November 2002;

domestic road haulage and passenger transport operators under Ordinance 33 of 3 November 1999 on Public Carriage of Passengers and Goods on the territory of Bulgaria, as amended on 30 October 2002 (State Gazette No 108 of 19 November 2002), since 19 November 2002.

12.

By way of derogation from paragraph 3, certificates issued to road transport operators before the date of accession in Romania shall only be deemed equivalent to the certificates issued pursuant to the provisions of this Directive if they have been issued to international and domestic road haulage and road passenger transport operators under Order of Minister of Transport No 761 of 21 December 1999 on appointing, training and professional certification of persons coordinating permanently and effectively road transport activity, since 28 January 2000.’

(b)

In Airteagal 10(b), cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:

‘The professional competence certificates referred to in paragraphs 4 to 12 of Article 10 may be reissued by the Member States concerned in the form of the certificate set out in Annex Ia.’.

4.   CÁNACHAS

1.

31977 L 0388: Séú Treoir 77/388/CEE ón gComhairle an 17 Bealtaine 1977 maidir le comhchuibhiú dhlíthe na mBallstát a bhaineann le cánacha láimhdeachais — Comhchóras cánach breisluacha: aonbhonn measúnachta (IO L 145, 13.6.1977, lch. 1), mar atá arna leasú le:

11979 H: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas na Poblachta Heilléanaí (IO L 291, 19.11.1979, lch. 95),

31980 L 0368: Treoir 80/368/CEE ón gComhairle an 26.3.1980 (IO L 90, 3.4.1980, lch. 41),

31984 L 0386: Treoir 84/386/CEE ón gComhairle an 31.7.1984 (IO L 208, 3.8.1984, lch. 58),

11985 I: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile (IO L 302, 15.11.1985, lch. 167),

31989 L 0465: Treoir 89/465/CEE ón gComhairle an 18.7.1989 (IO L 226, 3.8.1989, lch. 21),

31991 L 0680: Treoir 91/680/CEE ón gComhairle an 16.12.1991 (IO L 376, 31.12.1991, lch. 1),

31992 L 0077: Treoir 92/77/CEE ón gComhairle an 19.10.1992 (IO L 316, 31.10.1992, lch. 1),

31992 L 0111: Treoir 92/111/CEE ón gComhairle an 14.12.1992 (IO L 384, 30.12.1992, lch. 47),

31994 L 0004: Treoir 94/4/CE ón gComhairle an 14.2.1994 (IO L 60, 3.3.1994, lch. 14),

31994 L 0005: Treoir 94/5/CE ón gComhairle an 14.2.1994 (IO L 60, 3.3.1994, lch. 16),

31994 L 0076: Treoir 94/76/CE ón gComhairle an 22.12.1994 (IO L 365, 31.12.1994, lch. 53),

31995 L 0007: Treoir 95/7/CE ón gComhairle an 10.4.1995 (IO L 102, 5.5.1995, lch. 18),

31996 L 0042: Treoir 96/42/CE ón gComhairle an 25.6.1996 (IO L 170, 9.7.1996, lch. 34),

31996 L 0095: Treoir 96/95/CE ón gComhairle an 20.12.1996 (IO L 338, 28.12.1996, lch. 89),

31998 L 0080: Treoir 98/80/CE ón gComhairle an 12.10.1998 (IO L 281, 17.10.1998, lch. 31),

31999 L 0049: Treoir 1999/49/CE ón gComhairle an 25.5.1999 (IO L 139, 2.6.1999, lch. 27),

31999 L 0059: Treoir 1999/59/CE ón gComhairle an 17.6.1999 (IO L 162, 26.6.1999, lch. 63),

31999 L 0085: Treoir 1999/85/CE ón gComhairle an 22.10.1999 (IO L 277, 28.10.1999, lch. 34),

32000 L 0017: Treoir 2000/17/CE ón gComhairle an 30.3.2000 (IO L 84, 5.4.2000, lch. 24),

32000 L 0065: Treoir 2000/65/CE ón gComhairle an 17.10.2000 (IO L 269, 21.10.2000, lch. 44),

32001 L 0004: Treoir 2001/4/CE ón gComhairle an 19.1.2001 (IO L 22, 24.1.2001, lch. 17),

32001 L 0115: Treoir 2001/115/CE ón gComhairle an 20.12.2001 (IO L 15, 17.1.2002, lch. 24),

32002 L 0038: Treoir 2002/38/CE ón gComhairle an 7.5.2002 (IO L 128, 15.5.2002, lch. 41),

32002 L 0093: Treoir 2002/93/CE ón gComhairle an 3.12.2002 (IO L 331, 7.12.2002, lch. 27),

12003 T: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33),

32003 L 0092: Treoir 2003/92/CE ón gComhairle an 7.10.2003 (IO L 260, 11.10.2003, lch. 8),

32004 L 0007: Treoir 2004/7/CE ón gComhairle an 20.1.2004 (IO L 27, 30.1.2004, lch. 44),

32004 L 0015: Treoir 2004/15/CE ón gComhairle an 10.2.2004 (IO L 52, 21.2.2004, lch. 61),

32004 L 0066: Treoir 2004/66/CE ón gComhairle an 26.4.2004 (IO L 168, 1.5.2004, lch. 35).

In Airteagal 24a, cuirtear an méid seo a leanas isteach roimh an bhfleasc

‘—

in the Czech Republic: EUR 35 000’:

‘—

in Bulgaria: EUR 25 600;’

agus cuirtear an méid seo a leanas isteach i ndiaidh na fleisce

‘—

in Poland: EUR 10 000’:

‘—

in Romania: EUR 35 000 ;’.

2.

31992 L 0083: Treoir 92/83/CEE ón gComhairle an 19 Deireadh Fómhair 1992 maidir le struchtúir na ndleachtanna máil ar alcól agus ar dheochanna alcólacha a chomhchuibhiú (IO L 316, 31.10.1992, lch. 21), mar atá arna leasú le:

12003 T: An Ionstraim i dtaobh na gcoinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33).

(a)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 22(6):

‘6.

Bulgaria and the Czech Republic may apply a reduced rate of excise duty, of not less than 50 % of the standard national rate of excise duty on ethyl alcohol, to ethyl alcohol produced by fruit growers' distilleries producing, on an annual basis, more than 10 hectolitres of ethyl alcohol from fruit supplied to them by fruit growers' households. The application of the reduced rate shall be limited to 30 litres of fruit spirits per producing fruit growers' household per year, destined exclusively for their personal consumption.’

(b)

Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 22(7):

‘7.

Hungary, Romania and Slovakia may apply a reduced rate of excise duty, of not less than 50 % of the standard national rate of excise duty on ethyl alcohol, to ethyl alcohol produced by fruit growers' distilleries producing, on an annual basis, more than 10 hectolitres of ethyl alcohol from fruit supplied to them by fruit growers' households. The application of the reduced rate shall be limited to 50 litres of fruit spirits per producing fruit growers' household per year, destined exclusively for their personal consumption. The Commission will review this arrangement in 2015 and report to the Council on possible modifications.’.


(1)  Without prejudice to the specific rules laid down in Regulation (EC) No 1454/2001.

(2)  Without prejudice to the specific rules laid down in Regulation (EC) No 1452/2001.

(3)  Without prejudice to the specific rules laid down in Regulation (EC) No 1453/2001.

(4)  This ceiling shall be temporarily increased by 100 000 to 1 519 811 until such time as live animals under six months of age may be exported.’

(5)  Without prejudice to the specific rules laid down in Regulation (EC) No 1454/2001.

(6)  Without prejudice to the specific rules laid down in Regulation (EC) No 1452/2001.

(7)  Without prejudice to the specific rules laid down in Regulation (EC) No 1453/2001.’


IARSCRÍBHINN IV

Liosta dá dtagraítear in Airteagal 17 den Phrótacal: Oiriúnuithe forlíontacha ar ghníomhartha arna nglacadh ag na hinstitiúidí

1.   TALMHAÍOCHT

A.   REACHTAÍOCHT TALMHAÍOCHTA

1.

An Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, Cuid III, Teideal III, Caibidil III, Roinn 4, Talmhaíocht agus iascach

Déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, an Rialachán a rialaíonn comheagraíocht na margaí in earnáil an tsiúcra a leasú chun aontachas na Bulgáire agus na Rómáine a chur san áireamh, agus uime sin oiriúnú ar na cuótaí siúcra agus iseaglúcóis agus ar na riachtanais uasta soláthair d'allmhairí siúcra amh, mar atá siad leagtha amach sa tábla seo a leanas a fhéadfar a oiriúnú ar an dul céanna leis na cuótaí do na Ballstáit láithreacha, d'fhonn a áirithiú go gcomhlíonfar prionsabail agus cuspóirí chomheagraíocht na margaí in earnáil an tsiúcra atá i bhfeidhm an tráth sin.

Cainníochtaí arna gcomhaontú

(i dtonaí)

 

An Bhulgáir

An Rómáin

Cainníocht bhunúsach don siúcra (1)

4 752

109 164

ar a n-áirítear: A

4 320

99 240

B

432

9 924

Riachtanais uasta soláthair (arna sonrú i dtéarmaí siúcra bháin) d'allmhairí siúcra amh

198 748

329 636

Cainníocht bhunúsach don iseaglúcós (2)

56 063

9 981

ar a n-áirítear: A

56 063

9 790

B

0

191

Arna iarraidh sin don Bhulgáir i 2006, athrófar cainníochtaí bunúsacha thuasluaite A agus B i dtaca le siúcra go dtí cainníochtaí bunúsacha A agus B faoi seach de chuid na Bulgáire i dtaca le hiseaglúcós.

2.

31998 R 2848: Rialachán (CE) Uimh. 2848/98 ón gCoimisiún an 22 Nollaig 1998 ag leagan síos rialacha mionsonraithe chun Rialachán (CEE) Uimh. 2075/92 ón gComhairle a chur i bhfeidhm a mhéad a bhaineann leis an scéim phréimheanna, le cuótaí táirgeachta agus leis an gcabhair shonrach atá le deonú do ghrúpaí táirgeoirí in earnáil an tobac neamh-mhonaraithe (IO L 358, 31.12.1998, lch. 17), mar atá arna leasú le:

31999 R 0510: Rialachán (CE) Uimh. 510/1999 ón gCoimisiún an 8.3.1999 (IO L 60, 9.3.1999, lch. 54),

31999 R 0731: Rialachán (CE) Uimh. 731/1999 ón gCoimisiún an 7.4.1999 (IO L 93, 8.4.1999, lch. 20),

31999 R 1373: Rialachán (CE) Uimh. 1373/1999 ón gCoimisiún an 25.6.1999 (IO L 162, 26.6.1999, lch. 47),

31999 R 2162: Rialachán (CE) Uimh. 2162/1999 ón gCoimisiún an 12.10.1999 (IO L 265, 13.10.1999, lch. 13),

31999 R 2637: Rialachán (CE) Uimh. 2637/1999 ón gCoimisiún an 14.12.1999 (IO L 323, 15.12.1999, lch. 8),

32000 R 0531: Rialachán (CE) Uimh. 531/2000 ón gCoimisiún an 10.3.2000 (IO L 64, 11.3.2000, lch. 13),

32000 R 0909: Rialachán (CE) Uimh. 909/2000 ón gCoimisiún an 2.5.2000 (IO L 105, 3.5.2000, lch. 18),

32000 R 1249: Rialachán (CE) Uimh. 1249/2000 ón gCoimisiún an 15.6.2000 (IO L 142, 16.6.2000, lch. 3),

32001 R 0385: Rialachán (CE) Uimh. 385/2001 ón gCoimisiún an 26.2.2001 (IO L 57, 27.2.2001, lch. 18),

32001 R 1441: Rialachán (CE) Uimh. 1441/2001 ón gCoimisiún an 16.7.2001 (IO L 193, 17.7.2001, lch. 5),

32002 R 0486: Rialachán (CE) Uimh. 486/2002 ón gCoimisiún an 18.3.2002 (IO L 76, 19.3.2002, lch. 9),

32002 R 1005: Rialachán (CE) Uimh. 1005/2002 ón gCoimisiún an 12.6.2002 (IO L 153, 13.6.2002, lch. 3),

32002 R 1501: Rialachán (CE) Uimh. 1501/2002 ón gCoimisiún an 22.8.2002 (IO L 227, 23.8.2002, lch. 16),

32002 R 1983: Rialachán (CE) Uimh. 1983/2002 ón gCoimisiún an 7.11.2002 (IO L 306, 8.11.2002, lch. 8),

32004 R 1809: Rialachán (CE) Uimh. 1809/2004 ón gCoimisiún an 18.10.2004 (IO L 318, 19.10.2004, lch. 18).

Nuair is iomchuí agus ag baint úsáide as an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 23 de Rialachán (CEE) Uimh. 2075/92 ón gComhairle an 30 Meitheamh 1992 maidir le comheagraíocht an mhargaidh i dtobac neamh-mhonaraithe (3), déanfaidh an Coimisiún faoin aontachas na leasuithe is gá a ghlacadh maidir le liosta Comhphobail na limistéar táirgeachta aitheanta atá leagtha amach in Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 2848/98 chun aontachas na Bulgáire agus na Rómáine a chur san áireamh, go háirithe d'fhonn na limistéir tháirgeachta tobac arna n‐ainmniú sa Bhulgáir agus sa Rómáin a chur leis an liosta sin.

3.

32003 R 1782: Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003 ón gComhairle an 29 Meán Fómhair 2003 ag bunú comhrialacha do scéimeanna tacaíochta dírí faoin gcomhbheartas talmhaíochta agus ag bunú scéimeanna áirithe tacaíochta le haghaidh feirmeoirí agus ag leasú Rialacháin (CEE) Uimh. 2019/93, (CE) Uimh 1452/2001, (CE) Uimh. 1453/2001, (CE) Uimh. 1454/2001, (CE) Uimh. 1868/94, (CE) Uimh. 1251/1999, (CE) Uimh. 1254/1999, (CE) Uimh. 1673/2000, (CEE) Uimh. 2358/71 agus (CE) Uimh. 2529/2001 (IO L 270, 21.10.2003, lch. 1), mar atá arna leasú le:

32004 R 0021: Rialachán (CE) Uimh. 21/2004 ón gComhairle an 17.12.2003 (IO L 5, 9.1.2004, lch. 8),

32004 R 0583: Rialachán (CE) Uimh. 583/2004 ón gComhairle an 22.3.2004 (IO L 91, 30.3.2004, lch. 1),

32004 D 0281: Cinneadh 2004/281/CE ón gComhairle an 22.3.2004 (IO L 93, 30.3.2004, lch. 1),

32004 R 0864: Rialachán (CE) Uimh. 864/2004 ón gComhairle an 29.4.2004 (IO L 161, 30.4.2004, lch. 48).

(a)

Déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, na bearta is gá a ghlacadh don Bhulgáir agus don Rómáin chun cabhair do shíolta a lánpháirtiú sna scéimeanna tacaíochta atá leagtha síos i dTeideal III, Caibidil 6, agus i dTeideal IV A de Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003.

(i)

Beidh sna forálacha sin an leasú seo a leanas ar Iarscríbhinn XIA ‘Seed aid ceilings in the new Member States referred to in Article 99(3)’ a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003, mar atá arna leasú le Rialachán (CE) Uimh. 583/2004:

‘ANNEX XIA

Seed aid ceilings in the new Member States referred to in Article 99(3)

(EUR million)

Calendar year

Bulgaria

Czech Republic

Estonia

Cyprus

Latvia

Lithuania

Hungary

Malta

Poland

Romania

Slovenia

Slovakia

2005

-

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

-

0,08

0,04

2006

-

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

-

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

subsequent years

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12’

(ii)

Is mar a leanas a bheidh an chionroinnt de na méideanna náisiúnta uasta síolta a bhfuil an chabhair iníoctha ina leith:

An chionroinnt arna comhaontú de na méideanna náisiúnta uasta síolta a bhfuil an chabhair iníoctha ina leith:

(i dtonaí)

 

An Bhulgáir

An Rómáin

Síol ríse (Oryza sativa L.)

883,2

100

Síolta nach síol ríse iad

936

2 294

(b)

Déanfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di trí thromlach cáilithe ar thogra ón gCoimisiún agus tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa, na bearta is gá a ghlacadh don Bhulgáir agus don Rómáin chun cabhair do thobac a lánpháirtiú sna scéimeanna tacaíochta atá leagtha síos i dTeideal III, Caibidil 6, agus i dTeideal IV A de Rialachán (CE) Uimh. 1782/2003.

Is mar a leanas cionroinnt na dtairseach ráthaithe arna comhaontú le haghaidh tobac:

Cionroinnt na dtairseach ráthaithe arna comhaontú le haghaidh tobac

(i dtonaí)

 

An Bhulgáir

An Rómáin

Iomlán ar a n-áirítear:

47 137

12 312

I Múchánleasaithe

9 023

4 647

II Aerleasaithe go héadrom

3 208

2 370

V Grianleasaithe

 

5 295

VI Basmas

31 106

 

VIII Kaba Koulak

3 800

 

B.   REACHTAÍOCHT TRÉIDLIACHTA AGUS FÍTEASLÁINTÍOCHTA

31999 L 0105: Treoir 1999/105/CE ón gComhairle an 22 Nollaig 1999 maidir le hábhar atáirgthe foraoise a mhargú (IO L 11, 15.1.2000, lch. 17).

Nuair is iomchuí, agus leas á bhaint aige as an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 26(3) de Threoir 1999/105/CE, déanfaidh an Coimisiún Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Treoir sin a oiriúnú i dtaca leis na speicis foraoise Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. agus Tilia tomentosa Moench.


(1)  I dtonaí siúcra bháin.

(2)  I dtonaí ábhair thirim.

(3)  IO L 215, 30.7.1992, lch. 70.


IARSCRÍBHINN V

Liosta dá dtagraítear in Airteagal 18 den Phrótacal: buanfhorálacha eile

1.   DLÍ CUIDEACHTAÍ

An Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, Cuid III, Teideal III, Caibidil I, Roinn 3, Saorghluaiseacht earraí

SÁSRA SONRACH

I dtaca leis an mBulgáir nó leis an Rómáin, féadfaidh sealbhóir paitinne nó deimhnithe fhorlíontaigh chosanta do tháirge cógaisíochta arna chomhdú i mBallstát tráth nárbh fhéidir cosaint a fháil don táirge sin i gceann de na Ballstáit nua thuasluaite, nó tairbhí an tsealbhóra sin, brath ar na cearta arna ndeonú ag an bpaitinn sin nó ag an deimhniú forlíontach cosanta sin d'fhonn allmhairiú agus margaíocht an táirge sin a chosc sa Bhallstát nó sna Ballstáit ina dtairbhíonn an táirge i dtrácht de chosaint phaitinne nó de chosaint fhorlíontach, fiú más eisean a chuir an táirge ar an margadh sa Bhallstát nua sin den chéad uair nó a thoiligh dó.

Aon duine a bhfuil sé ar intinn aige táirge cógaisíochta atá folaithe ag an mír thuas a allmhairiú nó a chur ar an margadh i mBallstát ina dtairbhíonn an táirge de chosaint phaitinne nó de chosaint fhorlíontach, taispeánfaidh sé do na húdaráis inniúla san iarratas i ndáil leis an allmhairiú sin gur tugadh réamhfhógra aon mhíosa do shealbhóir nó do thairbhí cosanta den sórt sin.

2.   BEARTAS IOMAÍOCHTA

An Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, Cuid III, Teideal III, Caibidil I, Roinn 5, Rialacha iomaíochta

1.

Na scéimeanna cabhrach agus an chabhair leithleach seo a leanas arna gcur in éifeacht i mBallstát nua roimh dháta an aontachais agus atá fós infheidhme tar éis an dáta sin, measfar tráth an aontachais gur cabhair atá ann iad de réir bhrí Airteagal III-168(1) den Bhunreacht:

(a)

bearta cabhrach a cuireadh in éifeacht roimh an 10 Nollaig 1994;

(b)

bearta cabhrach atá liostaithe san Fhoscríbhinn a ghabhann leis an Iarscríbhinn seo;

(c)

bearta cabhrach a rinne an t‐údarás faireacháin státchabhrach de chuid an Bhallstáit nua a mheasúnú roimh dháta an aontachais agus a fuarthas a bheith ag luí leis an acquis, agus nach ndearna an Coimisiún agóid ina leith ar an bhforas go raibh amhras tromchúiseach ann an raibh an beart ag luí leis an gcómhargadh, de bhun an nós imeachta atá leagtha amach i mír 2.

Gach beart atá fós infheidhme tar éis dháta an aontachais arb éard é státchabhair agus nach gcomhallann na coinníollacha atá leagtha amach thuas, measfar gur cabhair nua é tráth an aontachais chun críocha chur i bhfeidhm Airteagal III-168(3) den Bhunreacht.

Níl feidhm ag na forálacha thuas maidir le cabhair d'earnáil an iompair ná do ghníomhaíochtaí atá nasctha leis na táirgí atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an mBunreacht a tháirgeadh, a phróiseáil nó a mhargú, amach ó tháirgí iascaigh agus táirgí atá díorthaithe uathu.

Beidh na forálacha thuas gan dochar freisin do na bearta idirthréimhseacha i dtaca le beartas iomaíochta atá leagtha amach sa Phrótacal agus do na bearta atá leagtha síos in Iarscríbhinn VII, Caibidil 4, Roinn B, a ghabhann leis an bPrótacal.

2.

Sa mhéid gur mian le Ballstát nua go scrúdódh an Coimisiún beart cabhrach faoin nós imeachta atá tuairiscithe i mír 1(c), soláthróidh sé go tráthrialta don Choimisiún:

(a)

liosta de bhearta cabhrach atá ann atá measúnaithe ag an údarás náisiúnta faireacháin státchabhrach agus a fuair an t‐údarás sin a bheith ag luí leis an acquis; agus

(b)

aon fhaisnéis eile atá fíor-riachtanach chun a mheasúnú an bhfuil an beart cabhrach atá le scrúdú comhchuí,

i gcomhréir leis an bhformáid shonrach tuarascála arna soláthar ag an gCoimisiún.

Mura ndéanfaidh an Coimisiún agóid i gcoinne an bhirt chabhrach atá ann ar an bhforas go bhfuil amhras tromchúiseach ann an bhfuil an beart ag luí leis an gcómhargadh, laistigh de 3 mí tar éis dó an fhaisnéis iomlán maidir leis an mbeart sin a fháil nó ráiteas a fháil ón mBallstát nua ina gcuireann sé in iúl don Choimisiún go measann sé go bhfuil an fhaisnéis arna soláthar iomlán toisc nach bhfuil an fhaisnéis bhreise a iarradh ar fáil nó gur soláthraíodh cheana í, measfar nach bhfuil an Coimisiún tar éis agóid a dhéanamh.

Gach beart cabhrach a thíolactar don Choimisiún faoin nós imeachta atá tuairiscithe i mír 1(c) roimh dháta an aontachais, beidh sé faoi réir an nós imeachta thuas, is cuma go bhfuil an Ballstát nua tar éis teacht cheana chun bheith ina chomhalta den Aontas i rith na tréimhse scrúdaithe.

3.

Measfar cinneadh ón gCoimisiún chun agóid a dhéanamh i leith birt, de réir bhrí mhír 1(c), mar chinneadh chun nós imeachta imscrúdaithe foirmiúil a thionscnamh de réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 659/1999 ón gComhairle an 22 Márta 1999 ag leagan síos rialacha mionsonraithe chun Airteagal 93 de Chonradh CE a chur i bhfeidhm (1).

Má ghlactar cinneadh den sórt sin roimh dháta an aontachais, ní thiocfaidh an cinneadh i bhfeidhm go dtí dáta an aontachais.

4.

Gan dochar do na nósanna imeachta a bhaineann le cabhair atá ann dá bhforáiltear in Airteagal III-168 den Bhunreacht, scéimeanna cabhrach agus cabhair leithleach arna ndeonú in earnáil an iompair agus arna gcur in éifeacht i mBallstát nua roimh dháta an Aontachais agus atá fós infheidhme tar éis an dáta sin, measfar gur cabhair atá ann iad de réir bhrí Airteagal III-168(1) den Bhunreacht, faoi réir an choinníll seo a leanas:

cuirfear na bearta cabhrach in iúl don Choimisiún laistigh de cheithre mhí ó dháta an aontachais. Beidh sa chumarsáid sin faisnéis faoin mbunús dlí atá ag gach beart. Bearta cabhrach atá ann agus pleananna chun cabhracha a dheonú nó a athrú arna gcur in iúl don Choimisiún roimh dháta an aontachais, measfar go bhfuil siad curtha in iúl ar dháta an aontachais.

Measfar gur cabhair ‘atá ann’ de réir bhrí Airteagal III-168(1) den Bhunreacht na bearta cabhrach sin go dtí deireadh an tríú bliain ó dháta an aontachais.

Leasóidh na Ballstáit nua na bearta cabhrach sin, nuair is gá, chun na treoirlínte a chomhlíonadh arna gcur i bhfeidhm ag an gCoimisiún faoi dheireadh an tríú bliain ó dháta an aontachais ar a dhéanaí. Tar éis an dáta sin, measfar gur cabhair nua aon chabhair a fhaightear nach bhfuil ag luí leis na treoirlínte sin.

5.

A mhéad a bhaineann leis an Rómáin, ní bheidh feidhm ag mír 1(c) ach amháin maidir le bearta cabhrach arna measúnú ag an údarás faireacháin státchabhrach de chuid na Rómáine tar éis an dáta a bheidh leibhéal sásúil sroichte ag teist fhorghníomhú na státchabhrach sa Rómáin sa tréimhse roimh an aontachas, dáta a chinnfidh an Coimisiún ar bhonn faireacháin leanúnaigh ar na gealltanais arna nglacadh ar láimh ag an Rómáin i gcomhthéacs na caibidlíochta aontachais. Ní mheasfar go bhfuil an leibhéal sásúil sin sroichte ach amháin nuair a bheidh léirithe ag an Rómáin go bhfuil rialú iomlán ceart ar státchabhair á chur i bhfeidhm go comhchuí aici i ndáil le gach beart cabhrach arna dheonú sa Rómáin; áirítear leis sin go nglacfaidh an t‐údarás faireacháin státchabhrach de chuid na Rómáine cinntí atá réasúnaithe go láncheart ina mbeidh measúnú beacht ar chineál státchabhrach gach birt agus feidhmiú ceart na gcritéar comhoiriúnachta agus go gcuirfidh sé na cinntí sin chun feidhme.

Ar an bhforas go bhfuil amhras tromchúiseach ann an bhfuil an beart ag luí leis an gcómhargadh, féadfaidh an Coimisiún agóid a dhéanamh i gcoinne aon bhirt chabhrach arna dheonú i rith na tréimhse réamhaontachais idir an 1 Meán Fómhair 2004 agus an dáta arna shocrú sa chinneadh thuasluaite ón gCoimisiún gur shroich an teist fhorghníomhaithe leibhéal sásúil. Measfar cinneadh ón gCoimisiún chun agóid a dhéanamh i leith birt mar chinneadh chun nós imeachta imscrúdaithe foirmiúil a thionscnamh de réir bhrí Rialachán (CE) Uimh. 659/1999. Má ghlactar cinneadh den sórt sin roimh dháta an aontachais, ní thiocfaidh an cinneadh i bhfeidhm go dtí dáta an aontachais.

Má ghlacann an Coimisiún cinneadh diúltach tar éis dó an nós imeachta imscrúdaithe foirmiúil a thionscnamh, cinnfidh sé go ndéanfaidh an Rómáin gach beart is gá chun an chabhair a aisghabháil go héifeachtúil ón tairbhí. Cuimseoidh an chabhair a bheidh le haisghabháil ús ag ráta iomchuí arna chinneadh i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 794/2004 (2), a bheidh iníoctha ón dáta céanna.

3.   TALMHAÍOCHT

(a)

Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, Cuid III, Teideal III, Caibidil III, Roinn 4, Talmhaíocht agus iascach

1.

Is é an Comhphobal a ghabhfaidh chuige féin stoic phoiblí atá á sealbhú ar dháta an aontachais ag na Ballstáit nua de thairbhe a mbeartas tacaíochta do mhargaí ag an luach a leanann ó chur i bhfeidhm Airteagal 8 de Rialachán (CEE) Uimh. 1883/78 ón gComhairle an 2 Lúnasa 1978 ag leagan síos rialacha ginearálta do mhaoiniú idirghabhála ag Roinn Treoraíochta an Chiste Eorpaigh um Threoraíocht agus Ráthaíocht Talmhaíochta (3). Ní ghabhfar na stoic sin ach ar choinníoll go ndéantar idirghabháil phoiblí sa Chomhphobal do na táirgí i dtrácht agus go gcomhallfaidh na stoic ceanglais idirghabhála an Chomhphobail.

2.

Aon stoc de tháirgí, bíodh sé príobháideach nó poiblí, atá ar saorchúrsaíocht laistigh de chríoch na mBallstát nua ar dháta an aontachais agus a théann thar an gcainníocht ba inmheasta mar ghnáthstoc le tabhairt anonn, ní foláir é a dhíchur ar chostas na mBallstát nua.

Déanfar an coincheap ‘gnáthstoic le tabhairt anonn’ a shainiú do gach táirge i bhfianaise na gcritéar agus na gcuspóirí is sonrach do gach comheagraíocht mhargaidh.

3.

Déanfar na stoic dá dtagraítear i mír 1 a bhaint as an gcainníocht a théann thar an ngnáthstoc le tabhairt anonn.

4.

Déanfaidh an Coimisiún na socruithe atá tuairiscithe thuas a chur chun feidhme agus a chur i bhfeidhm i gcomhréir leis an nós imeachta atá leagtha síos in Airteagal 13 de Rialachán (CE) Uimh. 1258/1999 ón gComhairle an 17 Bealtaine 1999 maidir le maoiniú an chomhbheartais talmhaíochta (4) nó, mar is iomchuí, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 42(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1260/2001 ón gComhairle an 30 Meitheamh 2001 maidir le comheagraíocht na margaí in earnáil an tsiúcra (5), nó sna hAirteagail chomhfhreagracha de na Rialacháin eile maidir le comheagraíocht na margaí talmhaíochta nó i gcomhréir leis an nós imeachta coiste ábhartha mar a chinntear sa reachtaíocht is infheidhme.

(b)

An Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, Cuid III, Teideal III, Caibidil I, Roinn 5, Rialacha iomaíochta

Gan dochar do na nósanna imeachta a bhaineann le cabhair atá ann dá bhforáiltear in Airteagal III‐168 den Bhunreacht, measfar faoi réir an choinníll seo a leanas gur cabhair atá ann de réir bhrí Airteagal III-168(1) den Bhunreacht scéimeanna cabhrach agus cabhair leithleach arna ndeonú do ghníomhaíochtaí atá nasctha le táirgí atá liostaithe in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an mBunreacht a tháirgeadh, a phróiseáil agus a mhargú, amach ó tháirgí iascaigh agus táirgí atá díorthaithe uathu, arna gcur i gcrích i mBallstát nua roimh dháta an aontachais agus atá fós infheidhme tar éis an dáta sin:

cuirfear na bearta cabhrach in iúl don Choimisiún laistigh de cheithre mhí ó dháta an aontachais. Beidh sa chumarsáid sin faisnéis faoin mbunús dlí atá ag gach beart. Bearta cabhrach atá ann agus pleananna chun cabhracha a dheonú nó a athrú arna gcur in iúl don Choimisiún roimh dháta an aontachais, measfar go bhfuil siad curtha in iúl ar dháta an aontachais. Foilseoidh an Coimisiún liosta de chabhracha den sórt sin.

Measfar gur cabhair ‘atá ann’ de réir bhrí Airteagal III-168(1) den Bhunreacht na bearta cabhrach sin go dtí deireadh an tríú bliain ó dháta an aontachais.

Leasóidh na Ballstáit nua na bearta cabhrach sin, nuair is gá, chun na treoirlínte a chomhlíonadh arna gcur i bhfeidhm ag an gCoimisiún faoi dheireadh an tríú bliain ó dháta an aontachais ar a dhéanaí. Tar éis an dáta sin, measfar gur cabhair nua aon chabhair a fhaightear nach bhfuil ag luí leis na treoirlínte sin.

4.   AN tAONTAS CUSTAIM

An Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, Cuid III, Teideal III, Caibidil I, Roinn 3, Saorghluaiseacht earraí, Foroinn 1, Aontas Custaim

 

31992 R 2913: Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle an 12 Deireadh Fómhair 1992 ag bunú Chód Custaim an Chomhphobail (IO Uimh. L 302, 19.10.1992, lch. 1), mar atá arna leasú go deireanach le:

12003 T: An Ionstraim i dtaobh coinníollacha aontachais agus oiriúnuithe na gConarthaí — Aontachas Phoblacht na Seice, Phoblacht na hEastóine, Phoblacht na Cipire, Phoblacht na Laitvia, Phoblacht na Liotuáine, Phoblacht na hUngáire, Phoblacht Mhálta, Phoblacht na Polainne, Phoblacht na Slóivéine agus Phoblacht na Slóvaice (IO L 236, 23.9.2003, lch. 33).

 

31993 R 2454: Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 ón gCoimisiún an 2 Iúil 1993 ag leagan síos forálacha chun Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 ón gComhairle ag bunú Chód Custaim an Chomhphobail a chur chun feidhme (IO L 253, 11.10.1993, lch. 1), mar atá arna leasú go deireanach le:

32003 R 2286: Rialachán (CE) Uimh. 2286/2003 ón gCoimisiún an 18.12.2003 (IO L 343, 31.12.2003, lch. 1).

Beidh feidhm ag Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 agus Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 maidir leis na Ballstáit nua faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

CRUTHÚNAS AR STÁDAS COMHPHOBAIL (TRÁDÁIL LAISTIGH DEN CHOMHPHOBAL ARNA MHÉADÚ)

1.

D'ainneoin Airteagal 20 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92, earraí atá ar dháta an aontachais i stóráil shealadach nó faoi cheann de na córacha agus nósanna imeachta custaim dá dtagraítear in Airteagal 4(15)(b) agus (16)(b) go (g) den Rialachán sin sa Chomhphobal arna mhéadú, nó atá á n‐iompar laistigh den Chomhphobal arna mhéadú tar éis a bheith faoi réir foirmiúlachtaí custaim, beidh siad saor ó dhleachtanna custaim agus ó bhearta eile custaim nuair a dhearbhófar do scaoileadh i saorchúrsaíocht iad laistigh den Chomhphobal arna mhéadú ar choinníoll go dtíolacfar aon cheann de na cruthúnais seo a leanas:

(a)

cruthúnas ar thionscnamh fabhair arna eisiúint nó arna dhéanamh amach go ceart faoi cheann de na Comhaontuithe Eorpacha atá liostaithe thíos nó faoi na comhaontuithe fabhair coibhéiseacha arna dtabhairt i gcrích idir na Ballstáit nua féin a bhfuil toirmeasc ann ar aisíocaíocht dleachtanna custaim ar ábhair neamh-thionscnaimh arna n-úsáid i monarú táirgí a ndéantar cruthúnas ar thionscnamh a eisiúint nó a dhéanamh amach ina leith nó toirmeasc ar dhíolúine ó dhleachtanna custaim den sórt sin (riail na neamh‐aisíocaíochta);

Na Comhaontuithe Eorpacha

21994 A 1231 (24) An Bhulgáir: Comhaontú Eorpach ag bunú comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Bulgáire, den pháirt eile — Prótacal 4 maidir leis an sainmhíniú den choincheap ‘táirgí tionscnaimh’ agus maidir le modhanna comhair riaracháin (6);

21994 A 1231 (20) An Rómáin: Comhaontú Eorpach ag bunú comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Rómáin, den pháirt eile — Prótacal 4 maidir leis an sainmhíniú den choincheap ‘táirgí tionscnaimh’ agus maidir le modhanna comhair riaracháin (7).

(b)

aon cheann de na meáin chruthúnais ar stádas Comhphobail dá dtagraítear in Airteagail 314c de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93;

(c)

carnet ATA arna eisiúint roimh dháta an aontachais i mBallstát láithreach nó i mBallstát nua.

2.

Chun críocha na cruthúnais dá dtagraítear i mír 1(b) thuas a eisiúint i ndáil leis an staid ar dháta an aontachais agus i dteannta le forálacha Airteagal 4(7) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92, ciallóidh ‘earraí Comhphobail’:

earraí arna bhfáil go hiomlán ar chríoch aon cheann de na Ballstáit nua faoi choinníollacha is comhionann le coinníollacha Airteagal 23 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 nach n‐ionchorpraíonn earraí arna n‐allmhairiú ó thíortha nó ó chríocha eile; nó

earraí arna n-allmhairiú ó thíortha nó ó chríocha seachas an tír i dtrácht agus arna scaoileadh le haghaidh saorchúrsaíochta sa tír sin; nó

earraí arna bhfáil nó arna dtáirgeadh sa tír i dtrácht ó earraí dá dtagraítear sa dara fleasc den mhír seo, agus uathu siúd amháin, nó ó earraí dá dtagraítear sa chéad fhleasc agus sa dara fleasc den mhír seo.

3.

Chun críocha na cruthúnais a fhíorú dá dtagraítear i mír 1(a) thuas, beidh feidhm ag na forálacha maidir leis an sainmhíniú den choincheap ‘táirgí tionscnaimh’ agus ag modhanna comhair riaracháin faoi na Comhaontuithe Eorpacha faoi seach nó na comhaontuithe fabhair coibhéiseacha arna dtabhairt i gcrích idir na Ballstáit nua féin. Ar feadh tréimhse trí bliana tar éis an cruthúnas ar thionscnamh i dtrácht a eisiúint, glacfaidh údaráis inniúla custaim na mBallstát láithreach agus na mBallstát nua le hiarrataí ar fhíorú iardain na gcruthúnas sin agus féadfaidh na húdaráis sin iarrataí den sórt sin a dhéanamh ar feadh tréimhse trí bliana tar éis glacadh leis an gcruthúnas ar thionscnamh mar thacaíocht le dearbhú saorchúrsaíochta.

CRUTHÚNAS AR THIONSCNAMH FABHAIR (TRÁDÁIL LE TRÍÚ TÍORTHA, LENA nÁIRÍTEAR AN TUIRC, FAOI CHUIMSIÚ NA gCOMHAONTUITHE FABHAIR MAIDIR LE TALMHAÍOCHT, GUAL AGUS TÁIRGÍ CRUACH)

4.

Gan dochar do chur i bhfeidhm aon bheart a chineann ón gcomhbheartas tráchtála, glacfar sna Ballstáit nua faoi seach le cruthúnais ar thionscnamh arna n‐eisiúint go ceart ag tríú tíortha nó arna ndéanamh amach faoi chuimsiú comhaontuithe fabhair arna dtabhairt i gcrích ag na Ballstáit nua leis na tíortha sin nó arna n‐eisiúint nó arna ndéanamh amach faoi chuimsiú reachtaíocht náisiúnta aontaobhach na mBallstát nua, ar chuntar:

(a)

go ndeonóidh fáil tionscnaimh den sórt sin cóir tharaife fabhair ar bhonn na mbeart taraife fabhair i gcomhaontuithe nó i socruithe arna dtabhairt i gcrích ag an gComhphobal leis na tríú tíortha sin nó le grúpaí díobh nó arna nglacadh aige ina leith, dá dtagraítear in Airteagal 20(3)(d) agus (e) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92; agus

(b)

go n-eiseofar nó go ndéanfar amach an cruthúnas ar thionscnamh agus na doiciméid iompair tráth nach déanaí ná an lá roimh dháta an aontachais; agus

(c)

go dtíolacfar an cruthúnas ar thionscnamh do na húdaráis chustaim laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an aontachais.

Nuair atá earraí dearbhaithe le haghaidh scaoileadh do shaorchúrsaíocht i mBallstát nua roimh dháta an aontachais, féadfar glacadh freisin sa Bhallstát nua i dtrácht leis an gcruthúnas ar thionscnamh arna eisiúint nó arna dhéanamh amach go cúlghabhálach faoi na comhaontuithe nó socruithe fabhair atá i bhfeidhm sa Bhallstát nua sin ar dháta an scaoilte do shaorchúrsaíocht, ar chuntar go dtíolacfar do na húdaráis chustaim é laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an aontachais.

5.

Na húdaruithe lenar deonaíodh an stádas ‘onnmhaireoirí formheasta’ faoi chuimsiú comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích le tríú tíortha, údaraítear don Bhulgáir agus don Rómáin iad a choinneáil, ar chuntar:

(a)

go bhforálfar freisin don fhoráil sin i gcomhaontuithe arna dtabhairt i gcrích roimh dháta an aontachais ag na tríú tíortha sin leis an gComhphobal; agus

(b)

go gcuirfidh na honnmhaireoirí formheasta na rialacha tionscnaimh dá bhforáiltear sna comhaontuithe sin i bhfeidhm.

Déanfaidh na Ballstáit nua údaruithe nua arna n-eisiúint faoi choinníollacha na reachtaíochta Comhphobail a chur in ionad na n‐údaruithe sin tráth nach déanaí ná bliain tar éis dháta an aontachais.

6.

Chun críocha na cruthúnais a fhíorú dá dtagraítear i mír 4 thuas, beidh feidhm ag na forálacha maidir leis an sainmhíniú den choincheap ‘táirgí tionscnaimh’ agus ag modhanna comhair riaracháin na gcomhaontuithe nó na socruithe ábhartha. Ar feadh tréimhse trí bliana tar éis an cruthúnas ar thionscnamh i dtrácht a eisiúint, glacfaidh údaráis inniúla custaim na mBallstát láithreach agus na mBallstát nua le hiarrataí ar fhíorú iardain na gcruthúnas sin agus féadfaidh na húdaráis sin iarrataí den sórt sin a dhéanamh ar feadh tréimhse trí bliana tar éis glacadh leis an gcruthúnas ar thionscnamh mar thacaíocht le dearbhú saorchúrsaíochta.

7.

Gan dochar do chur i bhfeidhm aon bheart a chineann ón gcomhbheartas tráchtála, glacfar sna Ballstáit nua le cruthúnais ar thionscnamh, arna n‐eisiúint go chúlghabhálach ag tríú tíortha faoi chuimsiú comhaontuithe fabhair arna dtabhairt i gcrích ag an gComhphobal leis na tíortha sin, i gcás earraí a scaoileadh do shaorchúrsaíocht atá ar dháta an aontachais i gceann de na tríú tíortha sin nó sa Bhallstát nua sin, bídis ar a mbealach, i stóráil shealadach, i stóras custaim nó i saorchrios, ar chuntar nach raibh, tráth eisithe na ndoiciméad iompair, comhaontú saorthrádála leis an tríú tír i bhfeidhm i gcás na dtáirgí sin ag an mBallstát nua inar tharla an scaoileadh do shaorchúrsaíocht, agus ar chuntar:

(a)

go ndeonóidh fáil tionscnaimh den sórt sin cóir tharaife fabhair ar bhonn na mbeart taraife fabhair i gcomhaontuithe nó i socruithe arna dtabhairt i gcrích ag an gComhphobal le tríú tíortha nó grúpaí díobh nó arna nglacadh aige ina leith, dá dtagraítear in Airteagal 20(3)(d) agus (e) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92; agus

(b)

go n-eiseofar na doiciméid iompair tráth nach déanaí ná an lá roimh dháta an aontachais; agus

(c)

go dtíolacfar an cruthúnas ar thionscnamh arna eisiúint go cúlghabhálach do na húdaráis chustaim laistigh de cheithre mhí ó dháta an aontachais.

8.

Chun críocha na cruthúnais a fhíorú dá dtagraítear i mír 7 thuas, beidh feidhm ag na forálacha maidir leis an sainmhíniú den choincheap ‘táirgí tionscnaimh’ agus ag modhanna comhair riaracháin na gcomhaontuithe nó na socruithe ábhartha.

CRUTHÚNAS AR STÁDAS FAOI NA FORÁLACHA MAIDIR LE SAORCHÚRSAÍOCHT LE HAGHAIDH TÁIRGÍ TIONSCLAÍOCHA LAISTIGH D'AONTAS CUSTAIM CE-NA TUIRCE

9.

Cruthúnais ar thionscnamh arna n‐eisiúint go ceart ag an Tuirc nó ag Ballstát nua faoi chuimsiú comhaontuithe fabhair trádála arna gcur i bhfeidhm eatarthu a cheadaíonn carnadh tionscnaimh leis an gComhphobal arna bhunú ar rialacha comhionanna tionscnaimh agus ar thoirmeasc ar aon aisíocaíocht ar dhleachtanna custaim ar na hearraí i dtrácht nó aon fhionraí ar na dleachtanna sin, glacfar leo sna tíortha faoi seach mar chruthúnas ar stádas faoi na forálacha maidir le saorchúrsaíocht i gcás táirgí tionsclaíocha arna leagan síos i gCinneadh Uimh. 1/95 ó Chomhairle Chomhlachais CE-na Tuirce (8), ar chuntar:

(a)

go n-eiseofar an cruthúnas ar thionscnamh agus na doiciméid iompair tráth nach déanaí ná an lá roimh dháta an aontachais; agus

(b)

go dtíolacfar an cruthúnas ar thionscnamh do na húdaráis chustaim laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an aontachais.

Nuair atá earraí dearbhaithe le haghaidh scaoileadh do shaorchúrsaíocht sa Tuirc nó i mBallstát nua roimh dháta an aontachais, faoi chuimsiú na gcomhaontuithe fabhair trádála thuasluaite, féadfar glacadh freisin leis an gcruthúnas ar thionscnamh arna eisiúint go cúlghabhálach faoi na comhaontuithe sin ar chuntar go dtíolacfar do na húdaráis chustaim é laistigh de thréimhse ceithre mhí ó dháta an aontachais.

10.

Chun críocha na cruthúnais a fhíorú dá dtagraítear i mír 9, beidh feidhm ag na forálacha sin de na comhaontuithe fabhair ábhartha a bhaineann leis an sainmhíniú den choincheap ‘táirgí tionscnaimh’ agus leis na modhanna comhair riaracháin. Ar feadh tréimhse trí bliana tar éis an cruthúnas ar thionscnamh i dtrácht a eisiúint, glacfaidh údaráis inniúla custaim na mBallstát láithreach agus na mBallstát nua le hiarrataí ar fhíorú iardain na gcruthúnas sin agus féadfaidh na húdaráis sin iarrataí den sórt sin a dhéanamh ar feadh tréimhse trí bliana tar éis glacadh leis an gcruthúnas ar thionscnamh mar thacaíocht le dearbhú saorchúrsaíochta.

11.

Gan dochar do chur i bhfeidhm aon bheart a chineann ón gcomhbheartas tráchtála, glacfar sna Ballstáit nua le teastas gluaiseachta A.TR arna eisiúint faoi na forálacha maidir le saorchúrsaíocht i gcás táirgí tionsclaíocha, arna leagan síos i gCinneadh Uimh. 1/95 ó Chomhairle Chomhlachais CE-na Tuirce, le haghaidh scaoileadh earraí do shaorchúrsaíocht atá ar dháta an aontachais ar iompar tar éis a bheith faoi réir foirmiúlachtaí onnmhairíochta laistigh den Chomhphobal nó sa Tuirc, nó atá i stóráil shealadach nó faoin nós imeachta custaim dá dtagraítear in Airteagal 4(16)(b) go (h) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 sa Tuirc nó sa Bhallstát sin, ar chuntar:

(a)

nach dtíolacfar aon chruthúnas ar thionscnamh mar a thagraítear dó i mír 9 le haghaidh na n‐earraí i dtrácht; agus

(b)

go gcomhlíonfaidh na hearraí na coinníollacha chun na forálacha maidir le saorchúrsaíocht i gcás táirgí tionsclaíocha a chur chun feidhme; agus

(c)

go n-eiseofar na doiciméid iompair tráth nach déanaí ná an lá roimh dháta an aontachais; agus

(d)

go dtíolacfar an teastas gluaiseachta A.TR do na húdaráis chustaim laistigh de cheithre mhí ó dháta an aontachais.

12.

Chun críocha na teastais ghluaiseachta A.TR dá dtagraítear i mír 11 thuas a fhíorú, beidh feidhm ag na forálacha maidir le heisiúint teastas gluaiseachta A.TR agus le modhanna comhair riaracháin faoi Chinneadh Uimh. 1/2001 ó Choiste CE-na Tuirce um Chomhar Custaim (9).

NÓSANNA IMEACHTA CUSTAIM

13.

An stóráil shealadach agus na nósanna imeachta custaim dá dtagraítear in Airteagal 4(16)(b) go (h) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 agus a thosaigh roimh an aontachas, déanfar iad a chríochnú nó a urscaoileadh faoi choinníollacha na reachtaíochta Comhphobail.

Nuair a éiríonn fiachas custaim as an gcríochnú nó as an urscaoileadh, is é an méid dleachta allmhairíochta a bheidh le n-íoc an méid atá i bhfeidhm i gcomhréir leis an gComhtharaif Chustaim nuair a thabhaítear an fiachas custaim agus measfar gur acmhainní dílse an Chomhphobail an méid arna íoc.

14.

Beidh feidhm maidir leis na Ballstáit nua ag na nósanna imeachta a rialaíonn stórasú custaim atá leagtha síos in Airteagail 84 go 90 agus 98 go 113 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 agus Airteagail 496 go 535 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

nuair a chinntear méid an fhiachais chustaim ar bhonn chineál na n-earraí allmhairíochta, a gcustamluacha agus a gcainníochta tráth glactha an dearbhaithe iad a bheith curtha faoi stórasú custaim agus nuair a glacadh leis an dearbhú sin roimh dháta an aontachais, is iad na heilimintí sin na heilimintí a thig ón reachtaíocht is infheidhme roimh dháta an aontachais sa Bhallstát nua i dtrácht.

15.

Beidh feidhm maidir leis na Ballstáit nua ag na nósanna imeachta a rialaíonn próiseáil isteach atá leagtha síos in Airteagail 84 go 90 agus 114 go 129 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 agus Airteagail 496 go 523 agus 536 go 550 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

nuair a chinntear méid an fhiachais chustaim ar bhonn chineál na n-earraí allmhairíochta, a rangaithe taraife, a gcainníochta, a gcustamluacha agus a dtionscnaimh tráth a gcurtha faoin nós imeachta agus nuair a glacadh leis an dearbhú lenar cuireadh na hearraí faoin nós imeachta roimh dháta an aontachais, is iad na heilimintí sin na heilimintí a thig ón reachtaíocht is infheidhme roimh dháta an aontachais sa Bhallstát nua i dtrácht;

nuair a éiríonn fiachas custaim as an urscaoileadh, d'fhonn an cothromas a choimeád ar bun idir sealbhóirí údaruithe arna mbunú sna Ballstáit láithreacha agus sealbhóirí sna Ballstáit nua, íocfar ús cúiteach ar na dleachtanna allmhairíochta atá dlite faoi choinníollacha na reachtaíochta Comhphobail ó dháta an aontachais;

má glacadh leis an dearbhú um próiseáil isteach faoi chóras aisíocaíochta dleachta, is é an Ballstát nua ar a chostas féin a dhéanfaidh an aisíocaíocht dleachta faoi choinníollacha na reachtaíochta Comhphobail más roimh dháta an aontachais a tabhaíodh an fiachas custaim a n‐iarrtar aisíocaíocht dleachta ina leith.

16.

Beidh feidhm maidir leis na Ballstáit nua ag na nósanna imeachta a rialaíonn allmhairiú sealadach atá leagtha síos in Airteagail 84 go 90 agus 137 go 144 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 agus Airteagail 496 go 523 agus 553 go 584 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

nuair a chinntear méid an fhiachais chustaim ar bhonn chineál na n‐earraí allmhairíochta, a rangaithe taraife, a gcainníochta, a gcustamluacha agus a dtionscnaimh tráth a gcurtha faoin nós imeachta agus nuair a glacadh leis an dearbhú lenar cuireadh na hearraí faoin nós imeachta roimh dháta an aontachais, is iad na heilimintí sin na heilimintí a thig ón reachtaíocht is infheidhme roimh dháta an aontachais sa Bhallstát nua i dtrácht;

nuair a éiríonn fiachas custaim as an urscaoileadh, d'fhonn an cothromas a choimeád ar bun idir sealbhóirí údaruithe arna mbunú sna Ballstáit láithreacha agus sealbhóirí sna Ballstáit nua, íocfar ús cúiteach ar na dleachtanna allmhairíochta atá dlite faoi choinníollacha na reachtaíochta Comhphobail ó dháta an aontachais.

17.

Beidh feidhm maidir leis na Ballstáit nua ag na nósanna imeachta a rialaíonn próiseáil amach atá leagtha síos in Airteagail 84 go 90 agus 145 go 160 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 agus Airteagail 496 go 523 agus 585 go 592 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

beidh feidhm ag an dara mír d'Airteagal 591 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 mutatis mutandis maidir le hearraí onnmhairíochta sealadaí arna n‐onnmhairiú go sealadach ó na Ballstáit nua roimh dháta an aontachais.

FORÁLACHA EILE

18.

Beidh údaruithe arna ndeonú roimh dháta an aontachais ar mhaithe leis na nósanna imeachta custaim dá dtagraítear in Airteagal 4(16)(d), (e) agus (g) de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 bailí go dtí deireadh a mbailíochta nó bliain amháin tar éis dháta an aontachais, cibé acu is túisce.

19.

Beidh feidhm maidir leis na Ballstáit nua ag na nósanna imeachta a rialaíonn tabhú fiachais chustaim, iontráil sna cuntais agus gnóthú iar-imréitigh atá leagtha síos in Airteagail 201 go 232 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 agus Airteagail 859 go 876a de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

déanfar an gnóthú faoi choinníollacha na reachtaíochta Comhphobail. Nuair a tabhaíodh an fiachas custaim roimh dháta an aontachais, áfach, déanfar an gnóthú faoi na coinníollacha atá i bhfeidhm sa Bhallstát nua i dtrácht roimh an aontachas agus is é an Ballstát nua sin a dhéanfaidh an gnóthú ina fhabhar féin.

20.

Beidh feidhm maidir leis na Ballstáit nua ag na nósanna imeachta a rialaíonn dleacht a aisíoc agus a loghadh atá leagtha síos in Airteagail 235 go 242 de Rialachán (CEE) Uimh. 2913/92 agus Airteagail 877 go 912 de Rialachán (CEE) Uimh. 2454/93 faoi réir na bhforálacha sonracha seo a leanas:

déanfar dleachtanna a aisíoc agus a loghadh faoi choinníollacha na reachtaíochta Comhphobail. Nuair a bhaineann na dleachtanna a n-iarrtar a n‐aisíocaíocht nó a loghadh le fiachas custaim a tabhaíodh roimh dháta an aontachais, áfach, déanfar an aisíocaíocht agus an loghadh dleachtanna faoi na coinníollacha atá i bhfeidhm sa Bhallstát nua i dtrácht roimh an aontachas agus is é an Ballstát sin a dhéanfaidh sin ar a chostas féin.


(1)  IO L 83, 27.3.1999, lch. 1. Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le hIonstraim Aontachais 2003 (IO L 236, 22.3.2003, lch. 33).

(2)  Rialachán (CE) Uimh. 794/2004 ón gCoimisiún an 21.4.2004 ag cur Rialachán (CE) Uimh. 659/1999 ón gComhairle chun feidhme ag leagan síos rialacha mionsonraithe chun Airteagal 93 de Chonradh CE a chur i bhfeidhm (IO L 140, 30.4.2004, lch. 1).

(3)  IO L 216, 5.8.1978, lch. 1. Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 1259/96 (IO L 163, 2.7.1996, lch. 10).

(4)  IO L 160, 26.6.1999, lch. 103.

(5)  IO L 178, 30.6.2001, lch. 1. Rialachán mar atá arna leasú go deireanach le Rialachán (CE) Uimh. 39/2004 ón gCoimisiún (IO L 6, 10.1.2004, lch. 16).

(6)  IO L 358, 31.12.1994, lch. 3. Prótacal mar atá arna leasú go deireanach le Cinneadh Uimh. 1/2003 ó Chomhairle Chomhlachais AE/na Bulgáire an 4.6.2003 (IO L 191, 30.7.2003, lch. 1).

(7)  IO L 357, 31.12.1994, lch. 2. Prótacal mar atá arna leasú go deireanach le Cinneadh Uimh. 2/2003 ó Chomhairle Chomhlachais AE/na Rómáine an 25.9.2003 (gan foilsiú fós san Iris Oifigiúil).

(8)  Cinneadh Uimh. 1/95 ó Chomhairle Chomhlachais CE-na Tuirce an 22.12.1995 maidir leis an gcéim dheireanach den Aontas Custaim a chur chun feidhme (IO L 35, 13.2.1996, lch. 1). Cinneadh mar atá arna leasú go deireanach le Cinneadh Uimh. 2/99 ó Chomhairle Chomhlachais CE‐na Tuirce (IO L 72, 18.3.1999, lch. 36).

(9)  Cinneadh Uimh. 1/2001 ó Choiste CE-na Tuirce um Chomhar Custaim an 28.3.2001 ag leasú Chinneadh Uimh. 1/96 ag leagan síos rialacha mionsonraithe chun Cinneadh Uimh. 1/95 ó Chomhairle Chomhlachais CE-na Tuirce a chur i bhfeidhm (IO L 98, 7.4.2001, lch. 31). Cinneadh mar atá arna leasú go deireanach le Cinneadh Uimh. 1/2003 ó Choiste CE‐na Tuirce um Chomhar Custaim (IO L 28, 4.2.2003, lch. 51).

Foscríbhinn a ghabhann le hIarscríbhinn V

Liosta de na bearta cabhrach atá ann dá dtagraítear i bpointe 1(b) den sásra cabhrach atá ann dá bhforáiltear i gCaibidil 2 d'Iarscríbhinn V

Nóta: Ní mheasfar na bearta cabhrach atá liostaithe san Fhoscríbhinn seo mar chabhair atá ann ach amháin chun críocha an sásra cabhrach atá ann atá leagtha amach i gCaibidil 2 d'Iarscríbhinn V a chur i bhfeidhm a mhéad a thagann siad faoi réim na chéad mhíre di.

Uimh.

Teideal (sa bhunteanga):

Dáta an fhormheasa ón údarás náisiúnta faireacháin státchabhrach

BS

Uimh.

Bliain

BG

1

2004

Предоговаряне на задълженията към държавата, възникнали по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31.12.1990 г. със ‘Силома’ АД, гр.Силистра, чрез удължаване на срока на изплащане на главницата за срок от 15 години

29.7.2004

2004-2018

BG

2

2004

Средства за компенсиране от държавния бюджет на доказания от ‘Български пощи’ ЕАД дефицит от изпълнението на универсалната пощенска услуга

18.11.2004

31.12.2010

BG

3

2004

Целево финансиране на дейността на Българската телеграфна агенция- направление ‘Информационно обслужване’

16.12.2003

31.12.2010


IARSCRÍBHINN VI

Liosta dá dtagraítear in Airteagal 20 den Phrótacal: bearta idirthréimhseacha, an Bhulgáir

1.   SAORGHLUAISEACHT DAOINE

An Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip

IO L 257, 19.10.1968, lch. 2

32004 L 0038: Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29.4.2004 (IO L 158, 30.4.2004, lch. 77);

31996 L 0071: Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 maidir le hoibrithe a phostú faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar (IO L 18, 21.1.1997, lch. 1);

32004 L 0038: Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 maidir le ceart shaoránaigh an Aontais agus bhaill a dteaghlaigh chun gluaiseacht agus cónaí faoi shaoirse ar chríoch na mBallstát, ag leasú Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 agus ag aisghairm Threoracha 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE agus 93/96/CEE (IO L 158, 30.4.2004, lch. 77).

1.

I dtaca le saorghluaiseacht oibrithe agus saoirse seirbhísí a sholáthar lena mbaineann gluaiseacht shealadach oibrithe mar atá sainithe in Airteagal 1 de Threoir 96/71/CE idir an Bhulgáir, ar thaobh amháin, agus gach ceann de na Ballstáit láithreacha ar an taobh eile, ní bheidh feidhm go hiomlán ag Airteagal III-133 agus ag an gcéad mhír d'Airteagal III-144 den Bhunreacht ach amháin faoi réir na bhforálacha idirthréimhseacha atá leagtha síos i míreanna 2 go 14.

2.

De mhaolú ar Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 agus go dtí deireadh na tréimhse dhá bhliain tar éis dháta an aontachais, cuirfidh na Ballstáit láithreacha i bhfeidhm bearta náisiúnta, nó bearta a thig ó shocruithe déthaobhacha, a rialaíonn rochtain ar a margaí sa othair ag náisiúnaigh na Bulgáire. Féadfaidh na Ballstáit láithreacha leanúint de bhearta den sórt sin a chur i bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse cúig bliana tar éis dháta an aontachais.

Náisiúnaigh na Bulgáire atá ag obair go dleathach ar dháta an aontachais i mBallstát láithreach arna ligean isteach ar mhargadh saothair de chuid an Bhallstáit sin ar feadh tréimhse 12 mí nó níos faide gan briseadh, tairbheoidh siad de rochtain ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ach ní thairbheoidh siad de rochtain ar mhargadh saothair de chuid Ballstáit eile a chuireann bearta náisiúnta i bhfeidhm.

Náisiúnaigh na Bulgáire arna ligean isteach ar mhargadh saothair de chuid Ballstáit láithrigh tar éis an aontachais ar feadh tréimhse 12 mí nó níos faide gan briseadh, tairbheoidh siad freisin de na cearta céanna.

Scoirfidh náisiúnaigh na Bulgáire atá luaite sa dara fomhír agus sa tríú fomhír thuas de thairbhiú de na cearta atá cuimsithe sna fomhíreanna sin má fhágann siad go deonach margadh saothair an Bhallstáit láithrigh i dtrácht.

Náisiúnaigh na Bulgáire atá ag obair go dleathach i mBallstát láithreach ar dháta an aontachais nó i rith tréimhse ina gcuirtear bearta náisiúnta i bhfeidhm, arna ligean isteach ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ar feadh tréimhse is lú ná 12 mí, ní thairbheoidh siad de na cearta sin.

3.

Roimh dheireadh na tréimhse dhá bhliain tar éis dháta an aontachais, déanfaidh an Chomhairle oibriú na bhforálacha idirthréimhseacha atá leagtha síos i mír 2 a athbhreithniú ar bhonn tuarascála ón gCoimisiún.

Tráth chríochnú an athbhreithnithe sin, agus tráth nach déanaí ná deireadh na tréimhse dhá bhliain tar éis dháta an aontachais, tabharfaidh na Ballstáit láithreacha fógra don Choimisiún á rá cé acu an leanfaidh siad de bhearta náisiúnta nó bearta a thig ó chomhaontuithe déthaobhacha a chur i bhfeidhm nó an gcuirfidh siad Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 i bhfeidhm feasta. Cheal fógra den sórt sin, beidh feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68.

4.

Arna iarraidh sin don Bhulgáir, féadfar athbhreithniú amháin eile a dhéanamh. Beidh feidhm ag an nós imeachta dá dtagraítear i mír 3 agus críochnófar é laistigh de shé mhí ón iarraidh a fháil ón mBulgáir.

5.

Ballstát a dhéanann bearta náisiúnta nó bearta a thig ó chomhaontuithe déthaobhacha a choimeád ar bun ag deireadh na tréimhse cúig bliana atá sonraithe i mír 2, féadfaidh sé, i gcás ina dtarlóidh suaitheadh tromchúiseach ar a mhargadh saothair nó ina mbeidh bagairt dá leithéid agus tar éis fógra a thabhairt don Choimisiún, leanúint de na bearta sin a chur i bhfeidhm go dtí deireadh na tréimhse seacht mbliana tar éis dháta an aontachais. Cheal fógra den sórt sin, beidh feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68.

6.

I rith na tréimhse seacht mbliana tar éis dháta an aontachais, na Ballstáit ina bhfuil feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 i leith náisiúnaigh na Bulgáire, de bhua mhír 3, mhír 4 nó mhír 5, agus atá ag eisiúint ceadanna oibre do náisiúnaigh na Bulgáire chun críocha faireacháin i rith na tréimhse sin, déanfaidh siad amhlaidh go huathoibríoch.

7.

Na Ballstáit ina bhfuil feidhm ag Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 i leith náisiúnaigh na Bulgáire, de bhua mhír 3, mhír 4 nó mhír 5, féadfaidh siad dul ar iontaoibh na nósanna imeachta atá leagtha amach sna fomhíreanna thíos go dtí deireadh na tréimhse seacht mbliana tar éis dháta an aontachais.

Nuair a tharlaíonn suaitheadh ar mhargadh saothair ceann de na Ballstáit dá dtagraítear sa chéad fhomhír a d'fhéadfadh dochar tromchúiseach a dhéanamh don chaighdeán maireachtála nó don leibhéal fostaíochta i réigiún nó i ngairm áirithe, nó nuair a dhéanann Ballstát suaitheadh den sórt sin a thuar, cuirfidh an Ballstát sin an Coimisiún agus na Ballstáit eile ar an eolas faoi agus déanfaidh sé na sonraí uile ábhartha a sholáthar dóibh. Ar bhonn na faisnéise sin, féadfaidh an Ballstát sin a iarraidh ar an gCoimisiún a dhearbhú go ndéanfar Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 a fhionraí go hiomlán nó go páirteach, d'fhonn an staid sa réigiún nó sa ghairm sin a athbhunú ina gnáthriocht. Tráth nach déanaí ná dhá sheachtain tar éis iarraidh den sórt sin a fháil, glacfaidh an Coimisiún cinneadh ar an bhfionraí agus ar a ré agus a raon feidhme agus cuirfidh sé an Chomhairle ar an eolas faoin gcinneadh sin. Féadfaidh aon Bhallstát, laistigh de dhá sheachtain ó dháta an chinnidh ón gCoimisiún, a iarraidh ar an gComhairle an cinneadh a neamhniú nó a leasú. Gníomhóidh an Chomhairle ar iarraidh den sórt sin trí thromlach cáilithe laistigh de dhá sheachtain.

I gcásanna práinneacha agus eisceachtúla, féadfaidh Ballstát dá dtagraítear sa chéad fhomhír cur i bhfeidhm Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 a fhionraí agus fógra réasúnaithe ex-post a thabhairt don Choimisiún ina dhiaidh sin.

8.

Fad atá cur i bhfeidhm Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 ar fionraí de bhua mhíreanna 2 go 5 agus 7 thuas, beidh feidhm ag Airteagal 23 de Threoir 2004/38/CE sa Bhulgáir i leith náisiúnaigh na mBallstát láithreach, agus sna Ballstáit láithreacha i leith náisiúnaigh na Bulgáire, faoi na coinníollacha seo a leanas, a mhéad a bhaineann leis an gceart atá ag baill de theaghlaigh oibrithe gabháil le fostaíocht:

céile an oibrí agus a sliochtaigh atá faoi bhun 21 bliain d'aois nó atá ina gcleithiúnaithe agus a bhfuil cónaí go dleathach orthu in éineacht leis an oibrí ar chríoch Ballstáit ar dháta an aontachais, beidh acu, tráth an aontachais, rochtain láithreach ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin. Níl feidhm aige seo maidir le baill de theaghlach oibrí arna ligean isteach ar mhargadh saothair an Bhallstáit sin ar feadh tréimhse is lú ná 12 mí;

céile an oibrí agus a sliochtaigh atá faoi bhun 21 bliain d'aois nó atá ina gcleithiúnaithe agus a bhfuil cónaí go dleathach orthu in éineacht leis an oibrí ar chríoch Ballstáit ó dháta is déanaí ná dáta an aontachais ach i rith na tréimhse ina gcuirtear i bhfeidhm na forálacha idirthréimhseacha atá leagtha síos thuas, beidh rochtain acu ar mhargadh saothair an Bhallstáit i dtrácht a thúisce a bheidh cónaí orthu sa Bhallstát i dtrácht ar feadh ocht mí dhéag ar a laghad nó ón tríú bliain tar éis dháta an aontachais, cibé acu is túisce.

Beidh na forálacha seo gan dochar do bhearta níos fabhraí, bíodh siad ina mbearta náisiúnta nó ina mbearta a thig ó chomhaontuithe déthaobhacha.

9.

Sa mhéid nach bhféadfar na forálacha sin de Threoir 2004/38/CE a athghabhann forálacha de Threoir 68/360/CEE (1) a dhealú ó na forálacha sin de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 a gcuirtear siar a gcur i bhfeidhm de bhun mhíreanna 2 go 5 agus 7 agus 8, féadfaidh an Bhulgáir agus na Ballstáit láithreacha maolú ar na forálacha sin a mhéad is gá chun míreanna 2 go 5 agus 7 agus 8 a chur i bhfeidhm.

10.

Aon uair a chuireann na Ballstáit láithreacha bearta náisiúnta nó bearta a thig ó chomhaontuithe déthaobhacha i bhfeidhm de bhua na mbeart idirthréimhseach atá leagtha síos thuas, féadfaidh an Bhulgáir bearta coibhéiseacha a choimeád i bhfeidhm i leith náisiúnaigh an Bhallstáit nó na mBallstát i dtrácht.

11.

Má fhionraíonn aon cheann de na Ballstáit láithreacha cur i bhfeidhm Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68, féadfaidh an Bhulgáir dul ar iontaoibh na nósanna imeachta atá leagtha síos i mír 7 i leith na Rómáine. I rith aon tréimhse den sórt sin, ceadanna oibre arna n‐eisiúint ag an mBulgáir do náisiúnaigh na Rómáine chun críocha faireacháin, eiseofar go huathoibríoch iad.

12.

Féadfaidh aon Bhallstát láithreach, agus bearta náisiúnta á gcur i bhfeidhm aige i gcomhréir le míreanna 2 go 5 agus 7 go 9, saorghluaiseacht is mó ná mar a bheidh ann ar dháta an aontachais, lena n‐áirítear rochtain iomlán ar mhargadh an tsaothair, a thabhairt isteach faoin dlí náisiúnta. Ón tríú bliain tar éis dháta an aontachais, féadfaidh aon Bhallstát láithreach a chuireann bearta náisiúnta i bhfeidhm a chinneadh tráth ar bith Airteagail 1 go 6 de Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 a chur i bhfeidhm ina n-ionad. Cuirfear an Coimisiún ar an eolas faoi aon chinneadh den sórt sin.

13.

Chun díriú ar shuaitheadh tromchúiseach, nó chun díriú ar bhagairt den sórt sin, in earnálacha sonracha íogaire seirbhíse ar a margaí saothair a d'fhéadfadh teacht chun cinn i réigiúin áirithe de dhroim soláthair thrasnáisiúnta seirbhísí, mar atá sainithe in Airteagal 1 de Threoir 96/71/CE, agus fad a dhéanfaidh siad bearta náisiúnta nó bearta a thig ó chomhaontuithe déthaobhacha a chur i bhfeidhm, de bhua na bhforálacha idirthréimhseacha atá leagtha amach thuas, maidir le saorghluaiseacht oibrithe na Bulgáire, féadfaidh an Ghearmáin agus an Ostair maolú ar an gcéad mhír d'Airteagal III-144 den Bhunreacht, tar éis fógra a thabhairt don Choimisiún, d'fhonn teorainn a chur, i gcomhthéacs seirbhísí a sholáthar ag cuideachtaí arna mbunú sa Bhulgáir, le gluaiseacht shealadach oibrithe a bhfuil a gceart gabháil le hobair sa Ghearmáin agus san Ostair faoi réir beart náisiúnta.

Is mar a leanas atá liosta na n-earnálacha seirbhíse a d'fhéadfaí a fholú leis an maolú seo:

sa Ghearmáin:

Earnáil

Cód NACE (2), mura sonraítear a mhalairt

Foirgníocht, lena n-áirítear brainsí gaolmhara

45.1 go 4;

Gníomhaíochtaí atá liostaithe san Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 96/71/CE

Glantachán tionsclaíoch

74.70 Glantachán tionsclaíoch

Seirbhísí eile

74.87 Gníomhaíochtaí maisitheoirí istigh amháin

san Ostair:

Earnáil

Cód NACE (3), mura sonraítear a mhalairt

Gníomhaíochtaí seirbhíse gairneoireachta

01.41

Cloch a ghearradh, a dheilbhiú agus a chríochnú

26.7

Struchtúir mhiotail agus codanna díobh a mhonarú

28.11

Foirgníocht, lena n-áirítear brainsí gaolmhara

45.1 go 4;

Gníomhaíochtaí atá liostaithe san Iarscríbhinn a ghabhann le Treoir 96/71/CE

Gníomhaíochtaí slándála

74.60

Glantachán tionsclaíoch

74.70

Altranas tí

85.14

Obair shóisialta agus gníomhaíochtaí gan chóiríocht

85.32

A mhéad a mhaolaíonn an Ghearmáin nó an Ostair ar an gcéad mhír d'Airteagal III-144 den Bhunreacht i gcomhréir leis na fomhíreanna roimhe seo, féadfaidh an Bhulgáir, tar éis fógra a thabhairt don Choimisiún, bearta coibhéiseacha a ghlacadh.

Ní leanfaidh ón mír seo a chur i bhfeidhm gur sriantaí na coinníollacha do ghluaiseacht shealadach oibrithe i gcomhthéacs soláthair thrasnáisiúnta seirbhísí idir an Ghearmáin nó an Ostair agus an Bhulgáir ná na coinníollacha atá ann ar dháta sínithe an Chonartha Aontachais.

14.

Ní leanfaidh ó mhíreanna 2 go 5 agus 7 go 12 a chur i bhfeidhm gur sriantaí na coinníollacha rochtana do náisiúnaigh na Bulgáire ar mhargaí saothair na mBallstát láithreach ná na coinníollacha atá ann ar dháta sínithe an Chonartha Aontachais.

D'ainneoin chur i bhfeidhm na bhforálacha atá leagtha síos i míreanna 1 go 13, i rith aon tréimhse ina gcuirfear i bhfeidhm bearta náisiúnta nó bearta a thig ó chomhaontuithe déthaobhacha, tabharfaidh na Ballstáit láithreacha fabhar d'oibrithe is náisiúnaigh de chuid na mBallstát seachas oibrithe is náisiúnaigh de chuid tríú tíortha i dtaca le rochtain ar a margadh saothair.

Oibrithe imirceacha Bulgáracha agus a dteaghlaigh a bhfuil cónaí orthu agus atá ag obair go dleathach i mBallstát eile nó oibrithe imirceacha ó Bhallstáit eile agus a dteaghlaigh a bhfuil cónaí orthu agus atá ag obair go dleathach sa Bhulgáir, ní chuirfear cóir níos sriantaí orthu ná mar a chuirtear ar oibrithe imirceacha agus a dteaghlaigh ó thríú tíortha a bhfuil cónaí orthu agus atá ag obair sa Bhallstát sin nó sa Bhulgáir faoi seach. Ina theannta sin, agus prionsabal an fhabhair Chomhphobail á chur i bhfeidhm, ní chuirfear cóir níos fabhraí ar oibrithe imirceacha ó thríú tíortha a bhfuil cónaí orthu agus atá ag obair sa Bhulgáir ná mar a chuirtear ar náisiúnaigh na Bulgáire.

2.   SAOIRSE CHUN SEIRBHÍSÍ A SHOLÁTHAR

31997 L 0009: Treoir 97/9/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 3 Márta 1997 maidir le scéimeanna cúitimh d'infheisteoirí (IO L 84, 26.3.1997, lch. 22).

De mhaolú ar Airteagal 4(1) de Threoir 97/9/CE, ní bheidh feidhm ag an íosleibhéal cúitimh sa Bhulgáir go dtí an 31 Nollaig 2009. Áiritheoidh an Bhulgáir go ndéanfaidh a scéim chúitimh d'infheisteoirí foráil maidir le cumhdach nach lú ná EUR 12 000 ón 1 Eanáir 2007 go dtí an 31 Nollaig 2007 agus do chumhdach nach lú ná EUR 15 000 ón 1 Eanáir 2008 go dtí an 31 Nollaig 2009.

I rith na hidirthréimhse, coinneoidh na Ballstáit eile an ceart acu féin cosc a chur le brainse de ghnólacht Bhulgárach infheistíochta atá bunaithe ar a gcríocha oibriú mura mbeidh, agus go dtí go mbeidh, an brainse sin tar éis dul isteach i scéim chúitimh d'infheisteoirí laistigh de chríocha an Bhallstáit i dtrácht atá aitheanta go hoifigiúil d'fhonn an difear idir an leibhéal Bulgárach cúitimh agus an t‐íosleibhéal dá dtagraítear in Airteagal 4(1) de Threoir 97/9/CE a chumhdach.

3.   SAORGHLUAISEACHT CHAIPITIL

An Conradh ag bunú Bunreachta don Eoraip

1.

Na srianta atá leagtha síos ina reachtaíocht atá ann tráth sínithe an Chonartha Aontachais i dtaca le sealúchas talún le haghaidh áiteanna tánaisteacha cónaithe a fháil a mhéad a bhaineann le náisiúnaigh de chuid na mBallstát nó de chuid na Stát is páirtithe sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (CLEE) nach bhfuil cónaí orthu sa Bhulgáir agus le daoine dlítheanacha arna bhfoirmiú i gcomhréir le dlíthe Ballstáit eile nó Stát CLEE, féadfaidh an Bhulgáir iad a choimeád ar bun, d'ainneoin na n-oibleagáidí faoin gConradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, ar feadh cúig bliana ó dháta an aontachais.

Náisiúnaigh de chuid na mBallstát agus náisiúnaigh de chuid na Stát is páirtithe sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch a bhfuil cónaí orthu go dleathach sa Bhulgáir, ní bheidh siad faoi réir fhorálacha na fomhíre sin roimhe seo ná aon rialacha agus nósanna imeachta eile seachas rialacha agus nósanna imeachta a bhfuil náisiúnaigh na Bulgáire faoina réir.

2.

Na srianta atá leagtha síos ina reachtaíocht atá ann tráth sínithe an Chonartha Aontachais i dtaca le talamh talmhaíochta, foraoiseacha agus talamh foraoiseachta a fháil a mhéad a bhaineann le náisiúnaigh de chuid Ballstáit eile nó de chuid na Stát is páirtithe sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch agus le daoine dlítheanacha arna bhfoirmiú i gcomhréir le dlíthe Ballstáit eile nó Stát CLEE, féadfaidh an Bhulgáir iad a choimeád ar bun, d'ainneoin na n‐oibleagáidí faoin gConradh ag bunú Bunreachta don Eoraip, ar feadh seacht mbliana ó dháta an aontachais. Ní fhéadfar i gcás ar bith cóir is lú fabhar a chur ar náisiúnach de chuid Ballstáit i leith talamh talmhaíochta, foraoiseacha agus talamh foraoiseachta a fháil ná mar a chuirtear air ar dháta sínithe an Chonartha Aontachais ná cóir níos sriantaí a chur air ná ar náisiúnach tríú tír.

Feirmeoirí féinfhostaithe is náisiúnaigh de chuid Ballstáit eile ar mian leo iad féin a bhunú agus cónaí a bheith orthu go dleathach sa Bhulgáir, ní bheidh siad faoi réir fhorálacha na fomhíre sin roimhe seo ná aon nósanna imeachta seachas nósanna imeachta a bhfuil náisiúnaigh na Bulgáire faoina réir.

Déanfar athbhreithniú ginearálta ar na bearta idirthréimhseacha sin sa tríú bliain tar éis dháta an aontachais. Chuige sin, tíolacfaidh an Coimisiún tuarascáil don Chomhairle. Féadfaidh an Chomhairle, ag gníomhú di d'aon toil ar thogra ón gCoimisiún, a chinneadh an idirthréimhse atá sonraithe sa chéad fhomhír a ghiorrú nó deireadh a chur léi.

4.   TALMHAÍOCHT

A.   REACHTAÍOCHT TALMHAÍOCHTA

31997 R 2597 Rialachán (CE) Uimh. 2597/97 ón gComhairle an 18 Nollaig 1997 ag leagan síos rialacha breise maidir le comheagraíocht an mhargaidh i mbainne agus táirgí bainne lena n-ól (IO L 351, 23.12.1997, lch. 13), mar atá arna leasú go deireanach le: