European flag

Iris Oifigiúil
an Aontais Eorpaigh

GA

Sraith C


C/2024/2328

2.4.2024

Caingean arna tabhairt an 15 Feabhra 2024 – UU v Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

(Cás T-84/24)

(C/2024/2328)

Teanga an cháis: an Fhraincis

Páirtithe

Iarratasóir: UU (ionadaí: S. Makoumbou, Dlíodóir)

Cosantóir: Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

An t-ordú atá á lorg

Iarrann an t-iarratasóir ar an gCúirt Ghinearálta:

an cinneadh atá faoi chonspóid agus, dá bhrí sin, na cinntí a rinne sí roimhe sin a chur ar neamhní;

cúiteamh a thabhairt do dhamáiste ábhartha agus neamhábhartha an iarratasóra a mheastar a bheith ex aequo et bono ag EUR 200 000;

a ordú don chosantóir na costais a íoc.

Saincheisteanna dlí agus príomhargóintí

Mar thaca leis an gcaingean i gcoinne chinneadh Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an 14 Nollaig 2023 lenar diúltaíodh dá hiarraidh ar athbhreithniú ar roinnt cinntí roimhe seo, maíonn an t-iarratasóir cheithre shaincheist dlí.

1.

An chéad saincheist dlí lena n-éilítear sárú ar an oibleagáid cúiseanna a lua.

2.

An dara saincheist dlí lena n-éilítear sárú ar phrionsabal an dea-riaracháin.

3.

An tríú saincheist dlí lena n-éilítear earráid fhollasach mheasúnaithe i gcothromaíocht na leasanna atá i gceist, earráid dlí i léiriú agus i gcur i bhfeidhm Airteagal 17(4) de Rialachán 2018/1725 (1) agus, mar mhalairt air sin, pléadáil neamhdhleathachta na forála sin.

4.

An ceathrú saincheist dlí lena n-éilítear sárú ar phrionsabal na comhréireachta.


(1)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh 1247/2002/CE (IO 2018 L 295, lch. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2328/oj

ISSN 1977-107X (electronic edition)