European flag

Iris Oifigiúil
an Aontais Eorpaigh

GA

Sraith C


C/2024/474

3.1.2024

Caingean arna tabhairt an 28 Meán Fómhair 2023 – an Ghearmáin v ACER

(Cás T-612/23)

(C/2024/474)

Teanga an cháis: an Ghearmáinis

Páirtithe

Iarratasóir: Poblacht Chónaidhme na Gearmáine (ionadaithe: J. Möller agus R. Kanitz, agus R. Bierwagen, Dlíodóir)

Cosantóir: Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh

An t-ordú atá á lorg

Iarrann an t-iarratasóir ar an gCúirt Ghinearálta:

Cinneadh A-003-2019 R a thug Bord Achomhairc na Gníomhaireachta an 7 Iúil 2023, a chur ar neamhní, a mhéid a choimeádtar leis Airteagal 5(8) agus (9) d’Iarscríbhinn I agus Airteagal 5(8) agus (9) d’Iarscríbhinn II de Chinneadh Uimh. 02/2019 ón gcosantóir ar bun;

mar mhalairt air sin – má mheasann an Chúirt Ghinearálta go bhfuil forálacha Iarscríbhinní I agus II a n-iarrtar a neamhniú sa chéad fleasc doroinnte ó fhorálacha eile an Airteagail sin nó ón Iarscríbhinn ina bhfuil siad, nó ó Chinneadh Uimh. 02/2019 ón gComhairle an 21 Feabhra 2019 ina iomláine, arna leasú le cinneadh an Bhoird Achomhairc – na hAirteagail nó na hIarscríbhinní faoi seach, nó an Cinneadh ina iomláine, a chur ar neamhní;

mar mhalairt air sin arís – sa chás go measfadh an Chúirt Ghinearálta go bhfuil forálacha Iarscríbhinní I agus II a n-iarrtar a neamhniú doroinnte ó fhorálacha eile an Airteagail nó na hIarscríbhinne ina bhfuil siad, nó ó Chinneadh Uimh. 02/2019 ón gcosantóir an 21 Feabhra 2019 ina iomláine, arna leasú leis an gcinneadh ón mBord Achomhairc – na hAirteagail nó Iarscríbhinní faoi seach, nó an Cinneadh ina iomláine, a chur ar neamhní, agus

a ordú don chosantóir na costais a íoc.

Saincheisteanna dlí agus príomhargóintí

Mar thaca leis an gcaingean, ardaíonn an t-iarratasóir cúig shaincheist dlí.

1.

An chéad saincheist dlí lena n-éilítear sárú ar Airteagail 14 go 16 den Rialachán maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas. (1)

Le tabhairt isteach anailíse éifeachtachta breise chun eilimintí criticiúla líonra a chur san áireamh i ríomh na hacmhainneachta malartaithe trasteorann, sáraítear Airteagail 14 go 16 den Rialachán maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas de bhrí, sa chéad áit, gur faoin gcomhordaitheoir atá freagrach as an acmhainneacht a ríomh, agus nach faoin ngníomhaireacht atá sé eilimintí criticiúla an líonra a shainiú. Is léir an méid sin ó léiriú na bhforálacha sin i bhfianaise a bhfoclaíochta, a dtionscnaimh, a scéimre agus na n-aithrisí leis an Rialachán maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas. Roghnaigh reachtóir an Aontais luach íosta 70 % agus ní critéar éifeachtúlachta. Thairis sin, tá sé dodhéanta critéar na héifeachtúlachta a chomhlíonadh i gcleachtas agus téitear timpeall mar sin ar an acmhainneacht íosta de 70 %. Ina theannta sin, téitear timpeall ar na riachtanais is infheidhme le haghaidh ath-mhiondealú na gcriosanna tairisceana, de bhrí go gcuirtear d’iallach ar an mBallstát de facto, a chrios tairisceana a athchumrú mura féidir leis eilimintí líonra inmheánacha a chur san áireamh i ríomh na hacmhainneachta.

Tá fachtóir dáilte aistrithe cumhachta de 10 % nó níos mó i gcomhréir le hAirteagal 5(8)(b) d’Iarscríbhinní I agus II den Chinneadh contrártha le hAirteagal 16(4) agus (8) den Rialachán maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas. Ós rud é go n-aithnítear sa chinneadh féin, ó theacht i bhfeidhm an mhodha ríofa acmhainneachta in 2020, go meastar go bhfuil eilimintí líonra a bhfuil fachtóir dáilte aistrithe cumhachta atá níos airde ná 5 % criticiúil cheana, is treallach a bheith ag éileamh fachtóir dáilte aistrithe cumhachta de 10 % nó níos airde ó lár 2022 ar aghaidh.

2.

An dara saincheist dlí lena n-éilítear contrárthacht chritéir éifeachtachta Rialachán (UE) 2015/1222 (2)

Tá critéar na héifeachtachtúlachta dá bhforáiltear in Airteagal 5(8)(c) d’Iarscríbhinní I agus II den Chinneadh contrártha don nós imeachta maidir le hathbhreithniú ar chriosanna tairisceana de bhun Airteagail 32 et seq de Rialachán (AE) 2015/1222, do cheart na mbainisteoirí líonra, i gcomhréir le hAirteagal 25(1) de Rialachán (AE) 2015/1222, na gníomhartha ceartaitheacha ar fáil atá le cur san áireamh i ríomh na hachmhainneachta a shainiú go hindibhidiúil agus leis an riail in Airteagal 29(3)(b) de Rialachán (AE) 2015/1222 maidir le heilimintí líonra nach gcuirfear san áireamh.

3.

An tríú saincheist dlí lena n-éilítear sárú ar an treoirlíne maidir le bainistíocht an chórais tarchurtha leictreachais

Le hAirteagal 5(8)(b) d’Iarscríbhinní I agus II den Chinneadh, téitear timpeall ar oibleagáid na mbainisteoirí líonra dá bhforáiltear in Airteagal 21(2)(a) den Treoir na gníomhartha ceartaitheacha is éifeachtaí agus is éifeachtaí ó thaobh eacnamaíochta de a ghníomhachtú d’fhonn na gníomhartha ceartaitheacha is iomchuí a roghnú chun líonra tarchurtha a bhainistiú.

4.

An ceathrú saincheist dlí lena n-éilítear sárú ar phrionsabal na comhréireachta

Le critéar na héifeachtúlachta agus an fachtóir dáilte aistrithe cumhachta dá bhforáiltear in Airteagal 5(8)(b) agus (c) d’Iarscríbhinní I agus II den Chinneadh, sáraítear prionsabal na comhréireachta, toisc go gcuireann siad isteach ar an gcóras slándála sa chroí-réigiún agus go bhfuil an coibhneas ‘costas-éifeachtúlacht’ go dona. Tá rioscaí breise do shlándáil an chórais i gceist le nach mór gach eilimint chriticiúil a bhaint den líonra ríofa acmhainneachta, agus méadaítear na costais.

5.

An cúigiú saincheist dlí lena n-éilítear neamhdhleathacht sheachtrach an chinnidh

Níl an cosantóir inniúil chun eilimintí criticiúla an líonra a chinneadh trí bhíthin chritéar na héifeachtúlachta agus chun foráil a dhéanamh do na bearta ceartaitheacha a chur san áireamh ag céim luath.

Sáraítear Airteagail 2 agus 4 de Rialachán Uimh. 1 ón gComhairle, toisc nach ndearnadh é a fhoilsiú agus a chur in iúl ach i mBéarla. (3)


(1)  Rialachán (AE) 2019/943 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 maidir leis an margadh inmheánach don leictreachas (athmhúnlú) (IO 2019 L 158, lch. 54).

(2)  Rialachán (AE) 2015/1222 ón gCoimisiún an 24 Iúil 2015 lena mbunaítear treoirlíne maidir le leithdháileadh acmhainneachta agus bainistiú ar phlódú (IO 2015 L 197, lch. 24).

(3)  Rialachán Uimh. 1 ón gComhairle an 15 Aibreán 1958 lena gcinntear na teangacha atá le húsáid ag Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (IO 1958 17, lch. 385).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/474/oj

ISSN 1977-107X (electronic edition)