ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

C 453

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

65
29 Samhain 2022


Clár

Leathanach

 

IV   Fógraí

 

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

2022/C 453/01

Ráiteas ioncaim agus caiteachais an Lárionaid faireacháin Eorpaigh um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

1

2022/C 453/02

Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

6

2022/C 453/03

Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

12

2022/C 453/04

Ráiteas ioncaim agus caiteachais na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

19

2022/C 453/05

Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

24

2022/C 453/06

Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

28

2022/C 453/07

Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 2

33

2022/C 453/08

Ráiteas ioncaim agus caiteachais na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 2

39

2022/C 453/09

Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 2

47

2022/C 453/10

Ráiteas ioncaim agus caiteachais na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 2

51

2022/C 453/11

Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 3

56


GA

 


IV Fógraí

FÓGRAÍ Ó INSTITIÚIDÍ, Ó CHOMHLACHTAÍ, Ó OIFIGÍ, AGUS Ó GHNÍOMHAIREACHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

29.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 453/1


Ráiteas ioncaim agus caiteachais an Lárionaid faireacháin Eorpaigh um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

(2022/C 453/01)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

1

FÓIRDHEONTAS ÓN AONTAS EORPACH

1 1

FÓIRDHEONTAS ÓN AONTAS EORPACH

16 946 659

 

16 946 659

1 2

SAINMHAOINIÚ AN AONTAIS EORPAIGH DO THIONSCADAIL SHONRACHA

 

 

 

 

Teideal 1 — IOMLÁN

16 946 659

 

16 946 659

2

FÓIRDHEONTAIS EILE

2 1

RANNPHAIRTÍOCHT NA HIORUA

492 643

334

492 977

2 2

STRAITÉIS RÉAMHAONTACHAIS

303 427

 

303 427

2 3

IONCAM Ó DHÍOLACHÁN ÁITREABH REATHA EMCDDA

 

 

 

2 4

MAOINIÚ SPEISIALTA EILE DO THIONSCADAIL SHONRACHA

 

360 000

360 000

 

Teideal 2 — IOMLÁN

796 070

360 334

1 156 404

3

IONCAM Ó SHEIRBHÍSÍ ARNA SOLÁTHAR I GCOINNE ÍOCAÍOCHTA

3 1

IONCAM Ó SHEIRBHÍSÍ ARNA SOLÁTHAR I GCOINNE ÍOCAÍOCHTA

 

 

 

 

Teideal 3 — IOMLÁN

 

 

 

4

IONCAM EILE

4 1

IONCAM INMHEÁNACH ARNA SANNADH

 

 

 

4 2

ÚS ARNA GHINIÚINT Ó CHISTÍ A ÍOCADH LE EMCDDA

 

 

 

4 3

IONCAM ILGHNÉITHEACH

 

 

 

 

Teideal 4 — IOMLÁN

 

 

 

 

Comhiomlán

17 742 729

360 334

18 103 063

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

1

CAITEACHAS A BHAINEANN LE DAOINE A OIBRÍONN LE EMCDDA

1 1

FOIREANN I BHFOSTAÍOCHT GHNÍOMHACH

12 234 233

–45 000

12 189 233

1 2

PINSIN AGUS DEONTAIS THÉARFA

 

 

 

 

Teideal 1 — IOMLÁN

12 234 233

–45 000

12 189 233

2

CAITEACHAS AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ TACAÍOCHTA

2 1

GNÍOMHAÍOCHTAÍ RIARACHÁIN AGUS TACAÍOCHTA LOIGHISTICE

2 210 949

–47 698

2 163 251

 

Teideal 2 — IOMLÁN

2 210 949

–47 698

2 163 251

3

CAITEACHAS AR GHNÍOMHAÍOCHTAÍ AGUS TIONSCADAIL OIBRÍOCHTA

3 1

GNÍOMHAÍOCHTAÍ A BHAINEANN LE TIONSCADAIL

3 297 547

93 032

3 390 579

 

Teideal 3 — IOMLÁN

3 297 547

93 032

3 390 579

4

CAITEACHAS CHUN TIONSCADAIL SPEISIALTA A CHUR CHUN FEIDHME

4 1

TIONSCADAIL ARNA MAOINIÚ AG FÓIRDHEONTAIS SHONRACHA AE

 

 

 

4 2

TIONSCADAIL ARNA MAOINIÚ AG FÓIRDHEONTAIS SHONRACHA EILE

 

360 000

360 000

 

Teideal 4 — IOMLÁN

 

360 000

360 000

5

CÚLCHISTE

 

Teideal 5 — IOMLÁN

 

 

 

 

Comhiomlán

17 742 729

360 334

18 103 063

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

 

2022

2021

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

10

11

AD 9

8

8

AD 8

5

3

AD 7

1

1

AD 6

AD 5

Fo-iomlán AD

5

46

5

46

AST 11

1

1

AST 10

2

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

6

6

AST 6

3

2

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Fo-iomlán AST

2

23

2

23

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

IOMLÁN

7

69

7

69

Comhiomlán

76

76

Meastachán ar líon na mball foirne ar conradh (léirithe i gcoibhéisí lánaimseartha) agus ar líon na saineolaithe náisiúnta ar iasacht

Poist do bhaill foirne ar conradh

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Iomlán

30

38

Poist do shaineolaithe náisiúnta ariasacht

1

1

Iomlán

41

39


29.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 453/6


Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas Ionad Aistriúcháin Chomhlachtaí an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

(2022/C 453/02)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

1

ÍOCAÍOCHTAÍ Ó NA GNÍOMHAIREACHTAÍ, Ó NA HOIFIGÍ, Ó NA HINSTITIÚIDÍ AGUS Ó NA COMHLACHTAÍ

1 0

ÍOCAÍOCHTAÍ Ó NA GNÍOMHAIREACHTAÍ AGUS Ó NA COMHLACHTAÍ

44 742 300

– 590 200

44 152 100

1 1

ÍOCAÍOCHTAÍ Ó NA HINSTITIÚIDÍ

3 359 300

236 100

3 595 400

 

Teideal 1 — IOMLÁN

48 101 600

– 354 100

47 747 500

2

FÓIRDHEONTAS ÓN GCOIMISIÚN

2 0

FÓIRDHEONTAS ÓN GCOIMISIÚN

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 2 — IOMLÁN

p.m.

 

p.m.

3

COMHAR IDIRINSTITIÚIDEACH

3 0

COMHAR IDIRINSTITIÚIDEACH

663 100

–3 600

659 500

 

Teideal 3 — IOMLÁN

663 100

–3 600

659 500

4

IONCAM EILE

4 0

IONCAM EILE

272 400

42 400

314 800

 

Teideal 4 — IOMLÁN

272 400

42 400

314 800

5

BARRACHAS A TUGADH ANONN ÓN MBLIAIN AIRGEADAIS ROIMHE SIN

5 0

BARRACHAS A TUGADH ANONN ÓN MBLIAIN AIRGEADAIS ROIMHE SIN

p.m.

1 118 155

1 118 155

 

Teideal 5 — IOMLÁN

p.m.

1 118 155

1 118 155

6

AISÍOCAÍOCHTAÍ

6 0

AISÍOCAÍOCHTAÍ LE CLIAINT

p.m.

 

p.m.

6 1

AISÍOCAÍOCHTAÍ URGHNÁCHA

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 6 — IOMLÁN

p.m.

 

p.m.

 

Comhiomlán

49 037 100

802 855

49 839 955

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

1

FOIREANN

1 1

FOIREANN I BHFOSTAÍOCHT GHNÍOMHACH

27 748 400

– 215 500

27 532 900

1 3

MISIN AGUS TAISTEAL

76 600

–25 400

51 200

1 4

BONNEAGAR SOCHLEIGHIS

854 100

– 123 800

730 300

1 5

SOGHLUAISTEACHT

p.m.

 

p.m.

1 6

SEIRBHÍSÍ SÓISIALTA

86 600

–42 500

44 100

1 7

SIAMSAÍOCHT AGUS IONADAÍOCHT

2 500

 

2 500

1 9

PINSIN

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 1 — IOMLÁN

28 768 200

– 407 200

28 361 000

2

FOIRGNIMH, TREALAMH AGUS CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN ILGHNÉITHEACH

2 0

INFHEISTÍOCHT I MAOIN DHOCHORRAITHE, FOIRGNIMH AR CÍOS AGUS COSTAS GAOLMHAR

2 620 100

47 600

2 667 700

2 1

PRÓISEÁIL SONRAÍ

4 936 700

–41 500

4 895 200

2 2

MAOIN SHOCHORRAITHE AGUS COSTAS GAOLMHAR

61 700

500

62 200

2 3

CAITEACHAS RIARACHÁIN REATHA

263 000

–6 200

256 800

2 4

POSTAS AGUS TEILEACHUMARSÁID

212 600

3 400

216 000

2 5

CAITEACHAS AR CHRUINNITHE

22 000

–10 000

12 000

2 6

BORD RIALAITHE AN IONAID

57 500

 

57 500

2 7

FAISNÉIS: FÁIL, CARTLANNÚ, TÁIRGEADH AGUS DÁILEADH

100 000

 

100 000

 

Teideal 2 — IOMLÁN

8 273 600

–6 200

8 267 400

3

CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN

3 0

SEIRBHÍSÍ AISTRIÚCHÁIN SEACHTRACHA

10 350 000

– 170 000

10 180 000

3 1

CAITEACHAS A BHAINEANN LE COMHAR IDIRINSTITIÚIDEACH

719 300

1 800

721 100

3 2

CAITEACHAS A BHAINEANN LE CLÁR E-CDT

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 3 — IOMLÁN

11 069 300

– 168 200

10 901 100

10

CÚLCHISTÍ

10 0

LEITHREASUITHE SEALADACHA

926 000

1 384 455

2 310 455

 

Teideal 10 — IOMLÁN

926 000

1 384 455

2 310 455

 

Comhiomlán

49 037 100

802 855

49 839 955

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

 

2022

2021

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

12

3

AD 5

Fo-iomlán AD

46

92

46

92

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

9

8

AST 5

17

19

AST 4

10

11

AST 3

4

2

AST 2

AST 1

Fo-iomlán AST

5

48

5

48

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

1

1

AST/SC 2

1

1

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

2

2

IOMLÁN

51

142

51

142

Comhiomlán

193

193

Meastachán ar líon na mball foirne ar conradh (léirithe i gcoibhéisí lánaimseartha) agus ar líon na saineolaithe náisiúnta ar iasacht

Poist do bhaill foirne ar conradh

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Iomlán FG

28

28

Poist do shaineolaithe náisiúnta ariasacht

Iomlán

28

28


29.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 453/12


Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust) don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

(2022/C 453/03)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

5

IOMCAM OIBRÍOCHTAÍ RIARACHÁIN

5 2

ÚS BAINC

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 5 — IOMLÁN

p.m.

 

p.m.

9

IONCAM BLIANTÚIL

9 0

IONCAM BLIANTÚIL

45 786 844

3 299 999

49 086 843

9 1

CAITEACHAIS A BHAINEANN LE TIONSCADAIL OIBRÍOCHTÚLA BUNAITHE AR CHOMHAONTUITHE

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 9 — IOMLÁN

45 786 844

3 299 999

49 086 843

 

Comhiomlán

45 786 844

3 299 999

49 086 843

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

1

CAITEACHAS A BHAINEANN LE PEARSANRA A OIBRÍONN LEIS AN INSTITIÚID

1 1

TUARASTAIL AGUS LIÚNTAIS

23 188 822

23 188 822

1 099 000

1 099 000

24 287 822

24 287 822

1 2

CAITEACHAS A BHAINEANN LE HEARCÚ FOIRNE

155 200

155 200

 

 

155 200

155 200

1 3

MISIN RIARACHÁIN

110 700

110 700

 

 

110 700

110 700

1 4

BONNEAGAR SOCHLEIGHIS

182 700

182 700

 

 

182 700

182 700

1 5

SEIRBHÍSÍ SEACHTREACHA

285 500

285 500

 

 

285 500

285 500

1 6

LEAS SÓISIALTA

35 000

35 000

 

 

35 000

35 000

1 7

FÁILTITHE, IMEACHTAÍ AGUS IONADAÍOCHT

 

 

1 8

FORBAIRT AGUS OILIÚINT DON FHOIREANN

355 500

355 500

 

 

355 500

355 500

 

Teideal 1 — IOMLÁN

24 313 422

24 313 422

1 099 000

1 099 000

25 412 422

25 412 422

2

INFHEISTÍOCHTAÍ I MAOIN DHOCHORRAITHE, FOIRGNIMH AR CÍOS AGUS COSTAS GAOLMHAR

2 0

FOIRGNIMH AR CÍOS AGUS COSTAS GAOLMHAR

6 131 100

6 131 100

 

 

6 131 100

6 131 100

2 1

BAINISTIÚ FAISNÉISE AGUS CAITEACHAS PRÓISEÁLA SONRAÍ

4 520 500

4 520 500

500 000

500 000

5 020 500

5 020 500

2 2

MAOIN SHOCHORRAITHE AGUS COSTAS GAOLMHAR

88 300

88 300

 

 

88 300

88 300

2 3

CAITEACHAS RIARACHÁIN REATHA

62 300

62 300

 

 

62 300

62 300

2 4

POSTAS AGUS TEILEACHUMARSÁID

188 500

188 500

 

 

188 500

188 500

 

Teideal 2 — IOMLÁN

10 990 700

10 990 700

500 000

500 000

11 490 700

11 490 700

3

CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN

3 0

CRUINNITHE, OILIÚINT AGUS CAITEACHAS IONADAÍOCHTA

3 148 800

3 148 800

0

0

3 148 800

3 148 800

3 1

MISIN OIBRÍOCHTÚLA AGUS SAINMHISIN

2 158 400

2 158 400

201 000

201 000

2 359 400

2 359 400

3 2

CAIDREAMH POIBLÍ AGUS FOILSEACHÁIN

816 000

816 000

0

0

816 000

816 000

3 3

CAITHEACHAS PRÓISEÁLA SONRAÍ AGUS DOICIMÉADACHTA

1 297 800

1 297 800

0

1 500 000

1 297 800

2 797 800

3 4

DOICIMÉID A AISTRIÚ

750 800

750 800

0

0

750 800

750 800

3 5

TIONSCADAIL EJN (AN GRÉASÁN BREITHIÚNACH EORPACH), CRUINNITHE AGUS SPEANSAIS EILE

435 000

435 000

0

0

435 000

435 000

3 7

CRUINNITHE JIT (FOIRNE COMHPHÁIRTEACHA UM IMSCRÚDÚ) AGUS SPEANSAIS EILE

2 008 000

1 811 322

0

-1

2 008 000

1 811 321

3 8

CRUINNITHE MAIDIR LE CINEDHÍOTHÚ AGUS SPEANSAIS EILE

64 600

64 600

0

0

64 600

64 600

 

Teideal 3 — IOMLÁN

10 679 400

10 482 722

201 000

1 700 999

10 880 400

12 183 721

4

CAITEACHAS TIONSCADAL OIBRIÚCHÁIN

4 1

CAITEACHAS A BHAINEANN LE TIONSCADAIL OIBRÍOCHTÚLA BUNAITHE AR CHOMHAONTUITHE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Teideal 4 — IOMLÁN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Comhiomlán

45 983 522

45 786 844

1 800 000

3 299 999

47 783 522

49 086 843

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

 

2022

2021

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

1

AD 11

7

5

AD 10

14

12

AD 9

23

22

AD 8

24

21

AD 7

20

29

AD 6

4

2

AD 5

8

6

Fo-iomlán AD

104

100

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

AST 7

1

1

AST 6

17

5

AST 5

53

52

AST 4

33

48

AST 3

AST 2

AST 1

Fo-iomlán AST

106

107

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

IOMLÁN

210

207

Comhiomlán

210

207

Meastachán ar líon na mball foirne ar conradh (léirithe i gcoibhéisí lánaimseartha) agus ar líon na saineolaithe náisiúnta ar iasacht

Poist do bhaill foirne ar conradh

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

Iomlán

24

30

Poist do shaineolaithe náisiúnta ariasacht

21

21

Iomlán

45

51


29.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 453/19


Ráiteas ioncaim agus caiteachais na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um an Aeráid, Bonneagar agus Comhshaol don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

(2022/C 453/04)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

1

RANNÍOCAÍOCHT AN AONTAIS EORPAIGH

1 0

RANNÍOCAÍOCHT AN AONTAIS EORPAIGH

46 998 000

– 696 000

46 302 000

 

Teideal 1 — IOMLÁN

46 998 000

– 696 000

46 302 000

2

RANNPHÁIRTÍOCHT TRÍÚ TÍORTHA

2 0

RANNPHÁIRTÍOCHT TRÍÚ TÍORTHA

9 897 000

– 149 000

9 748 000

 

Teideal 2 — IOMLÁN

9 897 000

– 149 000

9 748 000

 

Comhiomlán

56 895 000

– 845 000

56 050 000

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

1

CAITEACHAS FOIRNE

1 1

LUACHANNA SAOTHAIR, LIÚNTAIS AGUS TÁILLÍ

44 800 000

– 580 000

44 220 000

1 2

CAITEACHAS AR SHOCHLEIGHEAS AGUS OILIÚINT

2 700 000

630 000

3 330 000

 

Teideal 1 — IOMLÁN

47 500 000

50 000

47 550 000

2

CAITEACHAS BONNEAGAIR AGUS OIBRIÚCHÁIN

2 1

CAITEACHAS FOIRGNEAMH

3 655 000

–51 000

3 604 000

2 2

TFC

1 830 000

– 407 000

1 423 000

2 3

MAOIN SHOCHORRAITHE AGUS CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN REATHA

400 000

–50 000

350 000

 

Teideal 2 — IOMLÁN

5 885 000

– 508 000

5 377 000

3

CAITEACHAS TACAÍOCHTA CLÁIR

3 1

CAITEACHAS BAINISTÍOCHTA CLÁIR

3 510 000

– 387 000

3 123 000

 

Teideal 3 — IOMLÁN

3 510 000

– 387 000

3 123 000

 

Comhiomlán

56 895 000

– 845 000

56 050 000

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

 

2022

2021

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

9

9

AD 13

12

12

AD 12

18

18

AD 11

19

19

AD 10

12

12

AD 9

20

17

AD 8

18

15

AD 7

16

11

AD 6

2

2

AD 5

2

Fo-iomlán AD

129

116

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

AST 7

2

2

AST 6

4

3

AST 5

3

4

AST 4

2

3

AST 3

1

1

AST 2

AST 1

Fo-iomlán AST

13

13

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

IOMLÁN

142

129

Comhiomlán

142

129

Meastachán ar líon na mball foirne ar conradh (léirithe i gcoibhéisí lánaimseartha) agus ar líon na saineolaithe náisiúnta ar iasacht (folúntais reatha san áireamh)

Contract staff posts

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

Total

424

403


29.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 453/24


Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

(2022/C 453/05)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

9

FÓIRDHEONTAS ÓN AONTAS EORPACH

9 2

FÓIRDHEONTAS ÓN AONTAS EORPACH

57 430 274

1 872 853

59 303 127

9 9

IONCAM ILGHNÉITHEACH

p.m.

434 282

434 282

 

Teideal 9 — IOMLÁN

57 430 274

2 307 135

59 737 409

 

Comhiomlán

57 430 274

2 307 135

59 737 409

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

1

CAITEACHAS FOIRNE

1 1

LUACHANNA SAOTHAIR, LIÚNTAIS AGUS TÁILLÍ

44 253 545

1 354 455

45 608 000

1 2

FORBAIRT GHAIRMIÚIL AGUS CAITEACHAS SÓISIALTA

2 051 624

158 379

2 210 003

 

Teideal 1 — IOMLÁN

46 305 169

1 512 834

47 818 003

2

CAITEACHAS BONNEAGAIR AGUS CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN

2 1

CAITEACHAS TÓGÁLA

6 314 045

268 156

6 582 201

2 2

TEICNEOLAÍOCHTAÍ FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE (TFC)

2 744 800

91 524

2 836 324

2 3

MAOIN SHOCHORRAITHE AGUS CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN REATHA

239 760

6 339

246 099

 

Teideal 2 — IOMLÁN

9 298 605

366 019

9 664 624

3

CAITEACHAS TACAÍOCHTA CLÁIR

3 1

CAITEACHAS BAINISTÍOCHTA CLÁIR

1 826 500

–6 000

1 820 500

 

Teideal 3 — IOMLÁN

1 826 500

–6 000

1 820 500

 

Comhiomlán

57 430 274

1 872 853

59 303 127

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

 

2022

2021

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

AD 14

13

11

AD 13

4

6

AD 12

2

AD 11

30

18

AD 10

36

41

AD 9

9

18

AD 8

14

15

AD 7

23

14

AD 6

9

AD 5

Fo-iomlán AD

131

132

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Fo-iomlán AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

IOMLÁN

131

132

Comhiomlán

131

132


29.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 453/28


Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 1

(2022/C 453/06)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

2

IONCAM

2 0

RANNÍOCAÍOCHTAÍ AE

171 780 000

6 000 000

177 780 000

 

Teideal 2 — IOMLÁN

171 780 000

6 000 000

177 780 000

3

RANNÍOCAÍOCHT AIRGEADAIS Ó THRÍÚ TÍORTHA

3 0

RANNÍOCAÍOCHT AIRGEADAIS Ó THRÍÚ TÍORTHA

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 3 — IOMLÁN

p.m.

 

p.m.

4

RANNÍOCAÍOCHTAÍ EILE

4 0

RANNÍOCAÍOCHTAÍ EILE

p.m.

3 062 192

3 062 192

 

Teideal 4 — IOMLÁN

p.m.

3 062 192

3 062 192

5

IONCAM FABHRAITHE Ó OIBRÍOCHTAÍ RIARACHÁIN NA NINSTITIÚIDÍ

5 0

IONCAM FABHRAITHE Ó OIBRÍOCHTAÍ RIARACHÁIN NA NINSTITIÚIDÍ

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 5 — IOMLÁN

p.m.

 

p.m.

 

Comhiomlán

171 780 000

9 062 192

180 842 192

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 1

Méid nua

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

1

CAITEACHAS FOIRNE

1 1

TUARASTAIL AGUS LIÚNTAIS

41 567 717

41 567 717

384 300

384 300

41 952 017

41 952 017

1 2

CAITEACHAS A BHAINEANN LE HEARCÚ FOIRNE

190 000

190 000

60 000

60 000

250 000

250 000

1 3

CAITEACHAS A BHAINEANN LE MISIN

1 600 000

1 600 000

530 000

530 000

2 130 000

2 130 000

1 4

BONNEAGAR SOCHLEIGHIS

3 070 000

3 070 000

– 379 600

– 379 600

2 690 400

2 690 400

1 5

OILIÚINT AGUS CÚRSAÍ DON FHOIREANN

1 064 000

1 064 000

–30 000

–30 000

1 034 000

1 034 000

1 6

SEIRBHÍSÍ SEACHTRACHA

2 420 000

2 420 000

– 574 700

– 574 700

1 845 300

1 845 300

1 7

CAITEACHAS A BHAINEANN LE HIONADAÍOCHTAÍCAITEACHAS A BHAINEANN LE HIONADAÍOCHTAÍ

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

 

Teideal 1 — IOMLÁN

49 921 717

49 921 717

0

0

49 921 717

49 921 717

2

CAITEACHAS AIRGEADAÍOCHTA AGUS OIBRIÚCHÁIN

2 1

FOIRGNIMH AR CÍOS AGUS CAITEACHAS GAOLMHAR

7 249 780

7 249 780

–2 940

–2 940

7 246 840

7 246 840

2 2

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE

5 533 004

5 533 004

2 596 100

2 596 100

8 129 104

8 129 104

2 3

CAITEACHAS RIARACHÁIN REATHA

2 366 650

2 366 650

– 630 960

– 630 960

1 735 690

1 735 690

 

Teideal 2 — IOMLÁN

15 149 434

15 149 434

1 962 200

1 962 200

17 111 634

17 111 634

3

CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN

3 1

FAISNÉIS, ANAILÍSÍOCHT AGUS FORBAIRT EOLAIS

3 888 000

3 888 000

–1 211 700

–1 403 200

2 676 300

2 484 800

3 2

TACAÍOCHT LE HAGHAIDH CHOMHAR PRAITICIÚIL NA MBALLSTÁT

12 930 142

12 930 142

–2 911 790

–2 727 590

10 018 352

10 202 552

3 3

TACAÍOCHT OIBRIÚCHÁIN

89 340 707

89 340 707

14 535 490

8 535 490

103 876 197

97 876 197

3 4

COMHAR LEIS AN TSOCHAÍ SHIBHIALTA AGUS LE GEALLSEALBHÓIRÍ

400 000

400 000

– 224 200

– 216 900

175 800

183 100

3 5

MONATÓIREACHT EUAA AR CHUR I BHFEIDHM AN CHOMHCHÓRAIS EORPAIGH TEARMAINN (CET)

100 000

100 000

– 100 000

– 100 000

0 ,—

0 ,—

3 6

GNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN EILE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 7

CEARTA BUNÚSACHA A CHOSAINT

50 000

50 000

–50 000

–50 000

0 ,—

0 ,—

 

Teideal 3 — IOMLÁN

106 708 849

106 708 849

10 037 800

4 037 800

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

4

TIONSCADAIL SHEACHTRACHA EILE

4 1

TIONSCADAIL SHEACHTRACHA EILE

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

 

Teideal 4 — IOMLÁN

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

 

Comhiomlán

171 780 000

171 780 000

15 062 192

9 062 192

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

 

2022

2021

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

3

3

AD 12

5

5

AD 11

3

3

AD 10

16

16

AD 9

23

22

AD 8

59

58

AD 7

68

70

AD 6

30

30

AD 5

28

23

Fo-iomlán AD

236

231

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

4

4

AST 5

29

18

AST 4

60

49

AST 3

34

55

AST 2

8

9

AST 1

Fo-iomlán AST

135

135

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

IOMLÁN

371

366

Comhiomlán

371

366


29.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 453/33


Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 2

(2022/C 453/07)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 2

Méid nua

1

FÓIRDHEONTAS AN AONTAIS EORPAIGH

1 0

FÓIRDHEONTAS AN AONTAIS EORPAIGH

10 845 030

 

10 845 030

 

Teideal 1 — Iomlán

10 845 030

 

10 845 030

2

RANNÍOCAÍOCHTAÍ TRÍÚ TÍORTHA

2 0

RANNÍOCAÍOCHTAÍ TRÍÚ TÍORTHA

0

 

0

 

Teideal 2 — Iomlán

0

 

0

3

IONCAM ARNA SHANNADH — PRÍOMHTHIONSCADAIL OIBRÍOCHTÚLA

3 0

IONCAM ARNA SHANNADH — PRÍOMHTHIONSCADAIL OIBRÍOCHTÚLA

0

 

0

 

Teideal 3 — Iomlán

0

 

0

5

IONCAM ARNA SHANNADH — TIONSCADAIL EILE

5 1

IONCAM ARNA SHANNADH DO CHOMHPHÁIRTÍOCHT OILIÚNA FRITHSCEIMHLITHEOIREACHTA AN AONTAIS/MENA 2

p.m.

 

p.m.

5 2

IONCAM ARNA SHANNADH I gCOMHAIR TIONSCADAIL SNA BALCÁIN THIAR

p.m.

 

p.m.

5 3

IONCAM ARNA SHANNADH DON INSREABHADH FRITHSCEIMHLITHEOIREACHTA – FEABHAS A CHUR AR AN MALARTÚ FAISNÉISE AGUS AR FHREAGAIRT AN CHEARTAIS CHOIRIÚIL AR AN SCEIMHLITHEOIREACHT SA MHEÁNOIRTHEAR AGUS SAN AFRAIC THUAIDH

p.m.

2 960 480

2 960 480

5 4

IONCAM ARNA SHANNADH DO PHÓILÍNÍ NA COMHPHÁIRTÍOCHTA EORA-MHEÁNMHARA

p.m.

 

p.m.

5 5

IONCAM ARNA SHANNADH LE hAGHAIDH OILIÚNA AGUS COMHPHÁIRTÍOCHTA OIBRÍOCHTÚLA I gCOINNE NA COIREACHTA EAGRAITHE

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 5 — Iomlán

p.m.

2 960 480

2 960 480

9

IONCAM EILE

9 0

IONCAM EILE

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 9 — Iomlán

p.m.

 

p.m.

 

Comhiomlán

10 845 030

2 960 480

13 805 510

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 2

Méid nua

1

FOIREANN

1 1

TUARASTAIL AGUS LIÚNTAIS

4 125 000

 

4 125 000

1 2

CAITEACHAS A BHAINEANN LE hEARCÚ FOIRNE

9 000

 

9 000

1 3

MISIN AGUS TAISTEAL DUALGAIS

30 000

 

30 000

1 4

BONNEAGAR SOCHLEIGHIS

430 000

 

430 000

1 5

OILIÚINT AGUS CÚRSAÍ TEANGA DON FHOIREANN

50 000

 

50 000

1 6

SEIRBHÍSÍ SEACHTRACHA

221 000

 

221 000

1 7

CAITEACHAS SIAMSAÍOCHTA AGUS IONADAÍOCHTAÍ

8 000

 

8 000

1 8

LEAS SÓISIALTA

7 500

 

7 500

 

Teideal 1 — Iomlán

4 880 500

 

4 880 500

2

FOIRGNIMH, TREALAMH AGUS CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN ILGHNÉITHEACH

2 0

INFHEISTÍOCHTAÍ I MAOIN DHOCHORRAITHE, FOIRGNIMH AR CÍOS AGUS COSTAS GAOLMHAR

44 000

 

44 000

2 1

CAITEACHAS TEICNEOLAÍOCHTA FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE

392 000

 

392 000

2 2

MAOIN SHOCHORRAITHE AGUS CAITEACHAS GAOLMHAR

16 000

 

16 000

2 3

CAITEACHAS RIARACHÁIN REATHA

37 500

 

37 500

2 4

CAITEACHAS POSTAIS

6 000

 

6 000

 

Teideal 2 — Iomlán

495 500

 

495 500

3

GNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN

3 0

STRAITÉIS, CAIDREAMH GEALLSEALBHÓIRÍ, RIALACHAS

417 000

 

417 000

3 1

OILIÚINT, TAIGHDE AGUS ANAILÍSÍOCHT

4 183 500

 

4 183 500

3 2

TACAÍOCHT OIBRIÚCHÁIN

868 530

 

868 530

 

Teideal 3 — Iomlán

5 469 030

 

5 469 030

5

TIONSCADAIL EILE

5 1

IONCAM ARNA SHANNADH DO CHOMHPHÁIRTÍOCHT OILIÚNA FRITHSCEIMHLITHEOIREACHTA AN AONTAIS/MENA 2

0

 

0

5 2

AN CLÁR OILIÚNA UM IMSCRÚDÚ AIRGEADAIS I SEIRBHÍS COMHPHÁIRTÍOCHT NA mBALCÁN THIAR AGUS COMHPHÁIRTÍOCHT NA mBALCÁN THIAR I gCOINNE NA COIREACHTA AGUS NA SCEIMHLITHEOIREACHTA

2 197 511

 

2 197 511

5 3

INSREABHADH FRITHSCEIMHLITHEOIREACHTA – Feabhas a chur ar an Malartú Faisnéise agus ar Fhreagairt an Cheartais Choiriúil ar an Sceimhlitheoireacht sa Mheánoirthear agus san Afraic Thuaidh

2 440 628

2 960 480

5 401 108

5 4

PÓILÍNÍ NA COMHPHÁIRTÍOCHTA EORA-MHEÁNMHARA

5 264 830

 

5 264 830

5 5

OILIÚINT AGUS PÁIRTÍOCHT OIBRÍOCHTÚIL I gCOINNE NA COIREACHTA EAGRAITHE

4 586 883

 

4 586 883

 

Teideal 5 — Iomlán

14 489 852

2 960 480

17 450 332

 

Comhiomlán

25 334 882

2 960 480

28 295 362

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

 

2022

2021

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

3

4

AD 10

AD 9

1

1

AD 8

3

AD 7

5

5

AD 6

5

6

AD 5

3

5

Fo-iomlán AD

23

23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

AST 5

5

4

AST 4

4

5

AST 3

1

AST 2

AST 1

Fo-iomlán AST

10

10

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

IOMLÁN

33

33

Comhiomlán

33

33


29.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 453/39


Ráiteas ioncaim agus caiteachais na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 2

(2022/C 453/08)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 2

Méid nua

1

IONCAM Ó THÁILLÍ AGUS MUIRIR

1 0

IONCAM Ó THÁILLÍ AGUS MUIRIR — REACH

26 780 033

4 000 037

30 780 070

1 1

IONCAM Ó THÁILLÍ AGUS MUIRIR — BITHICÍDÍ

4 302 580

1 193 477

5 496 057

 

Teideal 1 — IOMLÁN

31 082 613

5 193 514

36 276 127

2

RANNÍOCAÍOCHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

2 0

RANNÍOCAÍOCHTAÍ AN AONTAIS EORPAIGH

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

 

Teideal 2 — IOMLÁN

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

3

PARTICIPATION BY THIRD COUNTRIES IN THE AGENCY’S ACTIVITIES

3 0

RANNPHÁIRTÍOCHT AG TRÍÚ TÍORTHA I nGNÍOMHAÍOCHTAÍ NA GNÍOMHAIREACHTA

2 244 466

 

2 244 466

 

Teideal 3 — IOMLÁN

2 244 466

 

2 244 466

4

RANNÍOCAÍOCHTAÍ EILE

4 0

RANNÍOCAÍOCHTAÍ EILE

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 4 — IOMLÁN

p.m.

 

p.m.

5

OIBRÍOCHTAÍ RIARACHÁIN

5 0

OIBRÍOCHTAÍ RIARACHÁIN

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 5 — IOMLÁN

p.m.

 

p.m.

6

RANNÍOCAÍOCHTAÍ FAOI CHOMHAONTUITHE SONRACHA

6 0

RANNÍOCAÍOCHTAÍ FAOI CHOMHAONTUITHE SONRACHA

2 412 092

 

2 412 092

 

Teideal 6 — IOMLÁN

2 412 092

 

2 412 092

9

OIBRÍOCHTAÍ RIARACHÁIN

9 0

OIBRÍOCHTAÍ RIARACHÁIN

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 9 — IOMLÁN

p.m.

 

p.m.

 

Comhiomlán

114 288 226

2 693 514

116 981 740

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 2

Méid nua

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

1

FOIREANN

1 1

FOIREANN I bhFOSTAÍOCHT GHNÍOMHACH

72 221 382

72 221 382

– 324 000

– 324 000

71 897 382

71 897 382

1 2

CAITEACHAS ILGHNÉITHEACH AR EARCÚ FOIRNE AGUS AR AISTRIÚ FOIRNE

700 000

700 000

–29 843

–29 843

670 157

670 157

1 3

MISIN AGUS TAISTEAL DUALGAIS

19 008

19 008

 

 

19 008

19 008

1 4

BONNEAGAR SOCHLEIGHIS AGUS LEAS SÓISIALTA

1 816 450

1 816 450

– 168 980

– 168 980

1 647 470

1 647 470

1 5

OILIÚINT

677 000

677 000

–40 000

–40 000

637 000

637 000

1 6

SEIRBHÍSÍ SEACHREACHA

1 543 500

1 543 500

–20 426

–20 426

1 523 074

1 523 074

1 7

COSTAS SIAMSAÍOCHTA AGUS IONADAÍOCHTA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Teideal 1 — IOMLÁN

76 977 340

76 977 340

– 583 249

– 583 249

76 394 091

76 394 091

2

CAITEACHAS FOIRGNEAMH, TREALAIMH AGUS OIBRIÚCHÁIN ILGHNÉITHIGH

2 0

FOIRGNIMH AR CÍOS AGUS CAITEACHAS GAOLMHAR

6 946 831

6 946 831

340 000

340 000

7 286 831

7 286 831

2 1

TEICNEOLAÍOCHT FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE

7 367 328

7 367 328

149 552

149 552

7 516 880

7 516 880

2 2

MAOIN SHOCHORRAITHE AGUS COSTAS GAOLMHAR

265 857

265 857

– 126 500

– 126 500

139 357

139 357

2 3

CAITEACHAS RIARACHÁIN REATHA

362 097

362 097

–46 817

–46 817

315 280

315 280

2 5

COSTAS CRUINNITHE, SIAMSAÍOCHTA AGUS IONADAÍOCHTA

11 200

11 200

 

 

11 200

11 200

 

Teideal 2 — IOMLÁN

14 953 313

14 953 313

316 235

316 235

15 269 548

15 269 548

3

CAITEACHAS OIBRÍOCHTA — REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

2 180 732

2 180 732

16 986 200

16 986 200

3 1

GNÍOMHAÍOCHTAÍ ILBHLIANTÚLA

720 000

506 593

40 287

–86 999

760 287

419 594

3 8

GNÍOMHAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA

400 000

509 850

0

22 800

400 000

532 650

 

Teideal 3 — IOMLÁN

15 925 468

15 821 911

2 221 019

2 116 533

18 146 487

17 938 444

4

CAITEACHAS OIBRÍOCHTA — BITHICÍDÍ

4 0

CAITEACHAS OIBRÍOCHTA — BITHICÍDÍ

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

4 8

GNÍOMHAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

OIBRÍOCHTAÍ COMHARTHAITHE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Teideal 4 — IOMLÁN

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

5

CAITEACHAS OIBRÍOCHTA — PIC AGUS POPANNA

5 0

CAITEACHAS OIBRÍOCHTA — PIC AGUS POPANNA

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

 

Teideal 5 — IOMLÁN

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

6

CAITEACHAS OIBRÍOCHTA - TASCANNA EILE

6 0

CAITEACHAS OIBRÍOCHTA - TASCANNA EILE

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

 

Teideal 6 — IOMLÁN

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

9

CAITEACHAS EILE — CÚLCHISTE

9 1

CAITEACHAS EILE — CÚLCHISTE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Teideal 9 — IOMLÁN

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Comhiomlán

114 391 783

114 288 226

2 798 000

2 693 514

117 189 783

116 981 740

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

 

2022

2021

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

AD 14

6

6

AD 13

14

16

AD 12

14

21

AD 11

31

32

AD 10

46

46

AD 9

71

65

AD 8

61

62

AD 7

63

62

AD 6

35

35

AD 5

17

13

Fo-iomlán AD

358

358

AST 11

AST 10

AST 9

5

4

AST 8

8

8

AST 7

13

12

AST 6

19

20

AST 5

24

23

AST 4

22

25

AST 3

13

13

AST 2

5

4

AST 1

Fo-iomlán AST

109

109

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

IOMLÁN

467

467

Comhiomlán

467

467

Meastachán ar líon na mball foirne ar conradh (léirithe i gcoibhéisí lánaimseartha) agus ar líon na saineolaithe náisiúnta ar iasacht

Poist do bhaill foirne ar conradh

2022

2021

REACH

Bithicídí

PIC agus POPanna

Dualgais eile

REACH

Bithicídí

PIC agus POPanna

Dualgais eile

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

18

2

FG I

Iomlán FG

94

15

13

15,5

94

15

13

Poist do shaineolaithe náisiúnta ar iasacht

13

2

0

0

13

2

Iomlán

107

17

13

15,5

107

17

15

12


29.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 453/47


Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin na Comhairle Eorpaí um Thaighde don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 2

(2022/C 453/09)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 2

Méid nua

9

FÓIRDHEONTAS ÓN AONTAS EORPACH

9 2

FÓIRDHEONTAS ÓN AONTAS EORPACH

59 303 127

–57 000

59 246 127

9 9

IONCAM ILGHNÉITHEACH

434 282

 

434 282

 

Teideal 9 — IOMLÁN

59 737 409

–57 000

59 680 409

 

Comhiomlán

59 737 409

–57 000

59 680 409

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 2

Méid nua

1

CAITEACHAS FOIRNE

1 1

LUACHANNA SAOTHAIR, LIÚNTAIS AGUS TÁILLÍ

45 608 000

–57 000

45 551 000

1 2

FORBAIRT GHAIRMIÚIL AGUS CAITEACHAS SÓISIALTA

2 210 003

 

2 210 003

 

Teideal 1 — IOMLÁN

47 818 003

–57 000

47 761 003

2

CAITEACHAS BONNEAGAIR AGUS CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN

2 1

CAITEACHAS TÓGÁLA

6 582 201

 

6 582 201

2 2

TEICNEOLAÍOCHTAÍ FAISNÉISE AGUS CUMARSÁIDE (TFC)

2 836 324

 

2 836 324

2 3

MAOIN SHOCHORRAITHE AGUS CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN REATHA

246 099

 

246 099

 

Teideal 2 — IOMLÁN

9 664 624

 

9 664 624

3

CAITEACHAS TACAÍOCHTA CLÁIR

3 1

CAITEACHAS BAINISTÍOCHTA CLÁIR

1 820 500

 

1 820 500

 

Teideal 3 — IOMLÁN

1 820 500

 

1 820 500

 

Comhiomlán

59 303 127

–57 000

59 246 127

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

 

2022

2021

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

AD 14

13

11

AD 13

4

6

AD 12

2

AD 11

30

18

AD 10

36

41

AD 9

9

18

AD 8

14

15

AD 7

23

14

AD 6

9

AD 5

Fo-iomlán AD

131

132

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Fo-iomlán AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

IOMLÁN

131

132

Comhiomlán

131

132


29.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 453/51


Ráiteas ioncaim agus caiteachais na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 2

(2022/C 453/10)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 2

Méid nua

1

FÓIRDHEONTAS ÓN AONTAS EORPACH

1 0

FÓIRDHEONTAS ÓN AONTAS EORPACH (LENA N-ÁIRÍTEAR RANNÍOCAÍOCHT Ó NGEU)

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

 

Teideal 1 — IOMLÁN

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

2

RANNPHÁIRTÍOCHT TRÍÚ TÍORTHA

2 0

RANNPHÁIRTÍOCHT THÍORTHA CSTE SA GHNÍOMHAIREACHT FEIDHMIÚCHÁIN

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

 

Teideal 2 — IOMLÁN

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

 

Comhiomlán

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 2

Méid nua

1

CAITEACHAS FOIRNE

1 1

LUACHANNA SAOTHAIR, LIÚNTAIS AGUS MUIRIR

34 086 705 ,—

–1 466 929 ,—

32 619 776 ,—

1 2

FORBAIRT GHAIRMIÚIL AGUS CAITEACHAS SÓISIALTA

1 829 300 ,—

14 100 ,—

1 843 400

 

Teideal 1 — IOMLÁN

35 916 005 ,—

–1 452 829 ,—

34 463 176 ,—

2

CAITEACHAS BONNEAGAIR AGUS OIBRIÚCHÁIN

2 1

CAITEACHAS FOIRGNIMH

3 530 000 ,—

 

3 530 000 ,—

2 2

TFC

2 082 000 ,—

– 169 320 ,—

1 912 680 ,—

2 3

MAOIN SHOCHORRAITHE AGUS CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN REATHA

294 000 ,—

–56 000 ,—

238 000 ,—

 

Teideal 2 — IOMLÁN

5 906 000 ,—

– 225 320 ,—

5 680 680 ,—

3

CAITEACHAS TACAÍOCHTA CLÁIR

3 1

CAITEACHAS BAINISTÍOCHTA CLÁIR

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

 

Teideal 3 — IOMLÁN

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

 

Comhiomlán

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956 ,—

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

 

2022

2021

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

AD 14

6

4

AD 13

6

6

AD 12

11

8

AD 11

5

3

AD 10

10

7

AD 9

9

6

AD 8

8

8

AD 7

13

11

AD 6

11

18

AD 5

18

15

Fo-iomlán AD

97

86

AST 11

1

AST 10

1

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

1

AST 5

3

3

AST 4

1

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Fo-iomlán AST

8

9

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

IOMLÁN

105

95

Comhiomlán

105

95

Meastachán ar líon na mball foirne ar conradh (léirithe i gcoibhéisí lánaimseartha) agus ar líon na saineolaithe náisiúnta ar iasacht

Poist do bhaill foirne ar conradh

2022

2021

FG IV

170

147

FG III

109

95

FG II

40

40

FG I

5

4

Iomlán FG

324

286

Poist do shaineolaithe náisiúnta ar iasacht

-

-


29.11.2022   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

C 453/56


Ráiteas ioncaim agus caiteachais Ghníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um an gClár Spáis don bhliain airgeadais 2022 — lena leasaítear buiséad Uimh. 3

(2022/C 453/11)

IONCAM

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 3

Méid nua

2

ÍOCAÍOCHTAÍ Ó NA HINSTITIÚIDÍ AGUS Ó NA COMHLACHTAÍ

2 0

ÍOCAÍOCHTAÍ Ó NA HINSTITIÚIDÍ AGUS Ó NA COMHLACHTAÍ

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

 

Teideal 2 — IOMLÁN

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

9

IONCAM ILGHNÉITHEACH

9 0

IONCAM ILGHNÉITHEACH (1)

p.m.

 

p.m.

 

Teideal 9 — IOMLÁN

p.m.

 

p.m.

 

Comhiomlán

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

(1)

2022: EUR 1 903 489 170,38

2021: EUR 1 574 943 399,00

CAITEACHAS

Teideal

Caibidil

Ceannteideal

Buiséad 2022

Buiséad leasaitheach Uimh. 3

Méid nua

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

Gealltanais

Íocaíochtaí

1

FOIREANN

1 1

CAITEACHAS FOIRNE

29 393 695,77

29 393 695,77

– 400 000

– 400 000

28 993 695,77

28 993 695,77

1 2

COSTAIS EARCAÍOCHTA

188 755

188 755

 

 

188 755

188 755

1 3

MISIN AGUS TAISTEAL DUALGAIS

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

1 4

CAITEACHAS AR OILIÚINT

628 000

628 000

 

 

628 000

628 000

1 5

BEARTA SÓISIALTA

585 540

585 540

–67 000

–67 000

518 540

518 540

1 6

SOLÁTHRÓIRÍ SEIRBHÍSE SEACHTRACHA

515 000

515 000

67 000

67 000

582 000

582 000

1 7

CAITEACHAS A BHAINEANN LE HIONADAÍOCHTA

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

1 8

TÁILLÍ TEAGAISC

2 500 861

2 500 861

 

 

2 500 861

2 500 861

 

Teideal 1 — IOMLÁN

34 813 851,77

34 813 851,77

– 400 000

– 400 000

34 413 851,77

34 413 851,77

2

FOIRGNIMH, TREALAMH AGUS CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN ILGHNÉITHEACH

2 0

INFHEISTÍOCHTAÍ I MAOIN DHOCHORRAITHE, FOIRGNIMH AR CÍOS AGUS COSTAIS GHAOLMHARA

3 576 128

3 576 128

 

 

3 576 128

3 576 128

2 1

COSTAIS MAIDIR LE PRÓISEÁIL SONRAÍ

10 244 904

10 244 904

 

 

10 244 904

10 244 904

2 2

MAOIN SHOCHORRAITHE AGUS COSTAS GAOLMHAR

249 100

249 100

 

 

249 100

249 100

2 3

CAITEACHAS RIARACHÁIN REATHA

2 817 558

2 817 558

400 000

400 000

3 217 558

3 217 558

2 4

COSTAS POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE

144 250

144 250

 

 

144 250

144 250

2 5

CAITEACHAS AR CHRUINNITHE

115 000

115 000

 

 

115 000

115 000

2 6

CAITEACHAS RIARACHÁIN MAIDIR LEIS AN MBUISÉAD FORLÍONTACH AGUS LEASAITHEACH

281 000

281 000

 

 

281 000

281 000

 

Teideal 2 — IOMLÁN

17 427 940

17 427 940

400 000

400 000

17 827 940

17 827 940

3

CAITEACHAS OIBRIÚCHÁIN

3 1

CAITEACHAS AR STAIDÉIR

16 790 700

16 790 700

0

–3 977 000

16 790 700

12 813 700

3 2

COSTAIS MAIDIR LE FOILSIÚ AGUS AISTRIÚ

 

 

3 3

BUISÉAD FORLÍONTACH AGUS LEASAITHEACH

1 000 000

1 000 000

0

– 663 000

1 000 000

337 000

3 9

GNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRÍOCHTÚLA — BAISC 1 (1)

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Teideal 3 — IOMLÁN

17 790 700

17 790 700

0

–4 640 000

17 790 700

13 150 700

 

Comhiomlán

70 032 491,77

70 032 491,77

0

–4 640 000

70 032 491,77

65 392 491,77

(1)

2022: EUR 1 286 088 047,95 (gealltanais)/EUR 1 903 489 170,38 (íocaíochtaí)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (gealltanais)/EUR 1 574 943 399,00 (íocaíochtaí).

Plean bunaíochta

Grúpa feidhme agus grád

 

2022

2021

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Arna n-údarú faoi bhuiséad an Aontais

Poist bhuana

Poist shealadacha

Poist bhuana

Poist shealadacha

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

6

5

AD 12

10

10

AD 11

17

12

AD 10

26

21

AD 9

45

36

AD 8

62

55

AD 7

44

34

AD 6

10

8

AD 5

8

7

Fo-iomlán AD

229

189

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

1

1

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Fo-iomlán AST

2

2

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Fo-iomlán AST/SC

IOMLÁN

231

191

Comhiomlán

231

191