ISSN 1977-107X

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta ( *1 )

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

64
18 Samhain 2021


Clár

Leathanach

 

V   Fógairtí

 

NÓSANNA IMEACHTA RIARACHÁIN

 

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO)

 

Fógra Comórtais Oscailte — EPSO/AD/396/21 — Dlítheangeolaithe (AD 7) Gaeilge (GA)

1


 


 

(*1)   Faoin tagairt C 466 A a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla eile an Aontais Eorpaigh.

GA

 


V Fógairtí

NÓSANNA IMEACHTA RIARACHÁIN

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO)

18.11.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

1


FÓGRA COMÓRTAIS OSCAILTE

EPSO/AD/396/21 — DLÍTHEANGEOLAITHE (AD 7) GAEILGE (GA)

Ní foláir clárú faoin sprioc-am seo: an 21 Nollaig 2021 ar 12.00 (meán lae), am na Bruiséile

Tá an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) ag eagrú comórtas oscailte, ar bhonn cáilíochtaí agus trialacha, chun painéal a thiomsú as a ndéanfaidh Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, atá bunaithe i Lucsamburg, baill nua den tseirbhís shibhialta a earcú mar “dhlítheangeolaithe” (grúpa feidhme AD 7).

Is iad an Fógra Comórtais seo agus na hiarscríbhinní a ghabhann leis creat dlí ceangailteach an phróisis roghnúcháin seo.

Tá na rialacha ginearálta maidir le comórtais oscailte in IARSCRÍBHINN II.

An líon iarrthóirí atá á lorg: 35

Le linn an phróisis roghnúcháin, tabharfar cuireadh duit roinnt trialacha a dhéanamh mar atá sonraithe san Fhógra Comórtais seo (dá ngairtear “Fógra” anseo feasta). Cinnteoidh EPSO go mbeidh na dálaí faoina ndéanfaidh tú na trialacha sin i gcomhréir leis na moltaí atá leagtha síos ag na hÚdaráis Sláinte Phoiblí ábhartha (an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú, údaráis eile idir Idirnáisiúnta, Eorpach agus náisiúnta).

DUALGAIS AN PHOIST

Earcaíonn Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh dlítheangeolaithe ardcháilithe a chaithfidh a bheith in ann téacsanna dlí a bhíonn casta go minic a aistriú go teanga an chomórtais ó dhá theanga oifigiúla eile ar a laghad. Úsáideann dlítheangeolaithe na gnáthuirlisí comhaimsire ríomhaireachta agus oifige chun a gcuid oibre a dhéanamh.

Ar na dualgais tá téacsanna dlí (breithiúnais de chuid na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta, Tuairimí na nAbhcóidí Ginearálta, pléadálacha i scríbhinn ó na páirtithe, etc.) a aistriú go teanga an chomórtais ó dhá cheann eile ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh, na haistriúcháin sin a athbhreithniú, agus anailís dlí a dhéanamh i gcomhar leis na Clárlanna agus le ranna eile na Cúirte Breithiúnais.

NA COINNÍOLLACHA INCHÁILITHEACHTA

Ar an dáta deiridh atá leagtha síos don chlárúchán ar líne, ní mór duit GACH CEANN de na coinníollacha ginearálta agus sonracha seo a leanas a chomhlíonadh.

1)   Coinníollacha ginearálta

Ní mór don iarrthóir:

a chearta mar shaoránach de Bhallstát den Aontas Eorpach a theachtadh,

aon oibleagáid i dtaca le seirbhís mhíleata atá orthu de réir an dlí náisiúnta a chomhlíonadh,

na riachtanais charachtair a chomhlíonadh a theastaíonn chun dualgais an phoist a dhéanamh.

2)   Coinníollacha sonracha – teangacha

Ní mór eolas a bheith agat ar 3 cinn ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh:

1.

Gaeilge (teanga 1). Leibhéal eolais atá ag teastáil: C2.

2.

Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Polainnis nó Spáinnis (teanga 2). Íosleibhéal eolais atá ag teastáil: C1.

3.

Ceann eile de theangacha oifigiúla an Aontais (teanga 3), nach ionann agus teanga 1 agus teanga 2. Íosleibhéal eolais atá ag teastáil: C1.

Tabhair do d’aire nach mór an leibhéal thuasluaite i dteanga 1 a bheith agat i dtaca le gach inniúlacht teanga (labhairt, scríobh, léamh agus éisteacht) atá iarrtha san fhoirm iarratais. Is ar iarrthóirí a bhfuil máistreacht acu ar an nGaeilge (leibhéal máthairtheanga nó a chothrom), atá an comórtas seo dírithe.

I gcás theanga 2 agus theanga 3, ní mór an leibhéal thuasluaite a bheith agat i dtaca leis na hinniúlachtaí teanga a bhaineann le téacsanna dlí a aistriú, i.e. tuiscint (léamh) ar a laghad.

Tá na hinniúlachtaí sin leagtha amach i g Comhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha.

San Fhógra Comórtais seo, is mar seo a leanas a úsáidfear na teangacha: ”

1.

“Teanga 1” (Gaeilge): an teanga atá le húsáid le haghaidh na foirme iarratais, an Talent Screener san áireamh, le haghaidh na dtrialacha aistriúcháin (arb í an sprioctheanga) agus le haghaidh thrialacha an ionaid measúnaithe.

2.

“Teanga 2” (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis, Polainnis nó Spáinnis): an teanga atá le húsáid i gceann amháin de na trialacha aistriúcháin.

3.

“Teanga 3” (aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais nach ionann agus teangacha 1 agus 2): an teanga atá le húsáid sa triail aistriúcháin eile.

Ar chúiseanna teicniúla agus chun comhsheasmhacht a chinntiú ar fud na dtrialacha, is i mBéarla a bheidh comhéadan na gcóras TF trína ndéanfar na trialacha.

Is institiúid ilteangach í Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus sainítear na rialacha teanga faoina bhfeidhmíonn sí ina Rialacha Nós Imeachta.

Gaeilge, arb í teanga 1 den chomórtas seo, is í sin sprioctheanga an aonaid aistriúcháin lena mbaineann. Ní mór do dhlítheangeolaithe sáreolas ar an nGaeilge a bheith acu óir beidh orthu téacsanna casta dlí a aistriú go Gaeilge. Lena chois sin, d’fhonn sáreolas gníomhach ar an nGaeilge a léiriú, ní mór d’iarrthóirí a thaispeáint, mar shampla, go mbeidh siad in ann anailís dhlíthiúil agus théarmeolaíoch a dhéanamh i nGaeilge ar tharchuir chun réamhrialú arna dtíolacadh ag na cúirteanna náisiúnta sa teanga sin. De dhroim na srianta ar leith sin faoina mbíonn dlítheangeolaithe na Cúirte Breithiúnais ag obair, tá sé réasúnach iarraidh ar na hiarrthóirí an fhoirm iarratais a líonadh isteach agus na trialacha inniúlachtaí ginearálta agus réimse-shonracha a dhéanamh i dteanga 1 an chomórtais. Sin é an dóigh is fearr le deimhin a dhéanamh de gur ar an gcaighdeán is airde cumais agus éifeachtúlachta a bheidh na hiarrthóirí a earcófar.

Leis an teorainn leis na teangacha is féidir a roghnú mar theanga 2, cuirtear san áireamh ceanglais chumhdaigh teanga an aonaid atá i gceist agus, dá bhrí sin, ní mór do na dlítheangeolaithe a earcófar san aonad sin a bheith in ann téacsanna casta dlí a aistriú ó cheann amháin de na teangacha a shonraítear. Na 6 rogha a leagtar amach san Fhógra seo le haghaidh theanga 2, comhfhreagraíonn siad don Fhraincis (an teanga óna n-aistrítear breithiúnais agus orduithe chun críche foilsithe), agus na 5 cinn de theangacha pivot a úsáidtear i Stiúrthóireachtaí um Aistriúchán Dlíthiúil Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Teastaíonn teanga 3 le haghaidh an chomórtais seo toisc – ar chúiseanna eagraíochtúla – nach mór do dhlítheangeolaithe Gaeilge, amhail aon dlítheangeolaí eile den Chúirt Bhreithiúnais, a bheith in ann téacsanna dlí a aistriú go teanga 1 ó dhá bhunteanga ar a laghad.

Sa chumarsáid idir na hiarrthóirí agus EPSO, beidh an méid seo a leanas i bhfeidhm:

a)

I gcumarsáid – tríd an gcuntas EPSO nó trí ríomhphost  – idir EPSO agus na hiarrthóirí a chuir iarratas bailí isteach, déanfaidh EPSO cumarsáid leis an iarrthóir lena mbaineann i gceann amháin ar a laghad de na teangacha ar dhearbhaigh an t-iarrthóir eolas a bheith aige orthu ar leibhéal B2 nó níos airde sa roinn “Cumas léitheoireachta” san fhoirm iarratais.

b)

Ós comórtas sonrach é an comórtas seo, de mhaolú ar phointe 4.2.1, pointe 4.2.2 agus pointe 4.3.1 de na Rialacha Ginearálta maidir le comórtais oscailte (in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an bhFógra seo), féadfaidh iarrthóirí iarrataí agus gearáin a dhéanamh i dteanga 1 nó i dteanga 2 a roghnaigh siad, agus freagróidh EPSO mar a luaitear faoi phointe (a).

c)

Maidir le h aon cheist eile ag iarrthóirí ar EPSO , is iad na gnáthrialacha maidir le cumarsáid tríd an bhfoirm teagmhála ar líne (https://epso.europa.eu/contact) a bheidh i bhfeidhm. Is féidir le hiarrthóirí cumarsáid a dhéanamh le EPSO in aon cheann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus freagróidh EPSO an t-iarrthóir i gceann de na teangacha inar thug an t-iarrthóir le fios go mbeadh sé toilteanach freagra a fháil.

3)   Coinníollacha sonracha – cáilíochtaí agus taithí oibre

Ní mór duit leibhéal oideachais a bheith agat is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile agus ceann de na dioplómaí seo a leanas sa dlí bainte amach dá bharr:

Leibhéal oideachais arb ionann é agus cúrsa ollscoile a bheith críochnaithe agus deimhnithe le dioplóma sa dlí, nó a comhionann, nó cáilíocht mar abhcóide nó aturnae a baineadh amach in Éirinn; féadfar dioplómaí nó cáilíochtaí coibhéiseacha a baineadh amach sa Ríocht Aontaithe a chur san áireamh.

Taithí ghairmiúil iomchuí bliana ar a laghad i gcás iarrthóirí a rinne cúrsaí trí bliana.

Chun a dhéanamh amach ar bhain an t-iarrthóir leibhéal is comhionann le cúrsa iomlán ollscoile amach, is iad na rialacha a bhí i bhfeidhm an tráth a gnóthaíodh an dioplóma na rialacha a chuirfidh an Bord Roghnúcháin san áireamh.

Níl aon taithí oibre ag teastáil chun bheith incháilithe don chomórtas seo más rud é gur mhair an cúrsa ollscoile atá ag teastáil 4 bliana nó níos mó.

Tá samplaí d’íoscháilíochtaí in IARSCRÍBHINN III

CONAS A DHÉANFAR AN ROGHNÚ

1)   Iarratas a dhéanamh

Ní mór duit an fhoirm iarratais a líonadh isteach i n Gaeilge .

Is ionann an t-iarratas a bhailíochtú agus a dhearbhú ar d’fhocal go gcomhlíonann tú na coinníollacha ar fad atá luaite sa roinn “Na coinníollacha incháilitheachta”. A luaithe a bheidh d’fhoirm iarratais bailíochtaithe agat, ní fhéadfaidh tú aon athrú eile a dhéanamh uirthi. Fútsa atá sé féachaint chuige go mbeidh an t-iarratas líonta isteach agus bailíochtaithe faoin sprioc-am.

2)   Seiceálacha incháilitheachta

Déanfar na coinníollacha incháilitheachta atá leagtha síos sa roinn “Na coinníollacha incháilitheachta” a sheiceáil i gcomparáid leis na sonraí a thug na hiarrthóirí san iarratas ar líne. Is é EPSO a sheiceálfaidh an gcomhlíonann na hiarrthóirí na coinníollacha incháilitheachta ginearálta agus is é an Bord Roghnúcháin a sheiceálfaidh an gcomhlíonann na hiarrthóirí na coinníollacha incháilitheachta sonracha faoin roinn “Oideachas agus oiliúint”, agus “Scileanna teanga” den iarratas ar líne.

3)   Réamhroghnú ar bhonn cáilíochtaí (Talent Screener)

I gcás ina mbeidh an líon iarrthóirí a chomhlíonann na seiceálacha incháilitheachta níos lú ná 20 oiread an lín iarrthóirí atá á lorg, ní dhéanfar réamhroghnú ar bhonn cáilíochtaí agus tabharfar cuireadh do na hiarrthóirí incháilithe uile na réamhthrialacha a dhéanamh.

I gcás ina mbeidh an líon iarrthóirí a chomhlíonann na seiceálacha incháilitheachta cothrom le 20 oiread an lín iarrthóirí atá á lorg, nó níos mó ná a 20 oiread sin , déanfaidh an Bord Roghnúcháin réamhroghnú ar bhonn cáilíochtaí, mar a luaitear thíos, ar na hiarrthóirí incháilithe uile a bhailíochtaigh a n-iarratas roimh an sprioc-am.

Sa dara cás sin, chun go bhféadfaidh an Bord Roghnúcháin measúnú oibiachtúil a dhéanamh ar bhuanna comparáideacha gach iarrthóra ar dhóigh struchtúrtha, ní mór do na hiarrthóirí uile sna comórtais seo an tacar céanna ceisteanna a bheith freagartha acu sa roinn “Talent Screener” san fhoirm iarratais. Is ar na hiarrthóirí a mheasfar a bheith incháilithe agus orthu sin amháin a dhéanfar an roghnú ar bhonn cáilíochtaí agus déanfar é ar an gcaoi a bhfuil cur síos uirthi thuas i bpointe 2, agus is ar bhonn na bhfreagraí a thug na hiarrthóirí ar cheisteanna an Talent Screener, agus ar a bhonn sin amháin , a dhéanfar an measúnú. Dá bhrí sin, ba cheart duit gach eolas a bhaineann le hábhar a thabhairt sna freagraí ar cheisteanna an Talent Screener sula mbailíochtaíonn tú d’iarratas, fiú amháin má tá sé luaite cheana i gcodanna eile den fhoirm iarratais. Beidh na ceisteanna bunaithe ar na critéir roghnúcháin atá leagtha amach in Iarscríbhinn I den Fhógra seo.

Tá an liosta critéar in IARSCRÍBHINN I.

Chun an roghnú ar bhonn cáilíochtaí a dhéanamh, sa chéad dul síos, tabharfaidh an Bord Roghnúcháin ualú do gach critéar roghnúcháin , a léiríonn tábhacht an chritéir sin (ó 1 go dtí 3) le hais na gcritéar eile agus tabharfar idir 0 agus 4 phointe do gach freagra a thug an t-iarrthóir. Iolrófar na pointí faoin ualú atá ag gach critéar, agus suimeofar iad lena fháil amach cé na hiarrthóirí is mó atá in oiriúint do dhualgais an phoist.

Is iad na hiarrthóirí a ghnóthaigh na marcanna foriomlána is airde sa réamhroghnú ar bhonn cáilíochtaí (Talent Screener), agus na hiarrthóirí sin amháin, a rachaidh ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.

4)   Na réamhthrialacha: aistriúcháin

20 oiread ar a mhéad an lín iarrthóirí atá á lorg, sin é an líon iarrthóirí dá dtabharfar cuireadh chuig an gcéim seo. Na hiarrthóirí dá dtabharfar cuireadh na réamhthrialacha a dhéanamh, déanfaidh siad dhá thriail aistriúcháin ar ríomhaire, gan foclóir a úsáid:

(a)

Téacs dlí atá dréachtaithe sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 2, an téacs sin a aistriú go Gaeilge.

(b)

Téacs dlí atá dréachtaithe sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 3, an téacs sin a aistriú go Gaeilge.

Déanfaidh na hiarrthóirí na trialacha seo i gceann d’ionaid chreidiúnaithe EPSO nó go cianda. Cuirfear sonraí breise agus treoracha breise sa litir chuiridh a chuirfear chugat.

Mairfidh gach triail 110 nóiméad agus marcálfar gach ceann acu as 80 pointe (40/80 pointe an pasmharc). Má theipeann ort i dtriail (a), ní mharcálfar triail (b) agat.

Na marcanna a ghnóthófar sna trialacha sin, in éindí leis na marcanna a ghnóthófar le linn chéim an mheasúnaithe, cuirfear san áireamh iad sa mharc foriomlán deiridh.

5)   An tIonad Measúnaithe

4,5 oiread ar a mhéad an lín iarrthóirí atá á lorg, sin é an líon iarrthóirí dá dtabharfar cuireadh chuig an gcéim seo. Má léiríonn an t-eolas a thug tú i d’iarratas ar líne go gcomhlíonann tú na coinníollacha incháilitheachta agus má tá an marc a ghnóthaigh tú sna réamhthrialacha ar cheann de na marcanna foriomlána is airde , tabharfar cuireadh duit freastal ar ionad measúnaithe (ar líne nó go fisiceach) ar feadh lá amháin nó roinnt laethanta agus trialacha a dhéanamh sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 1 . Cuirfear sonraí breise agus treoracha breise sa litir chuiridh a chuirfear chugat.

Ag an gcéim seo is iad seo a leanas na trialacha a dhéanfaidh na hiarrthóirí:

a)

Sraith trialacha de cheisteanna ilrogha, iad eagraithe mar seo a leanas:

Trialacha

Líon ceisteanna

Fad ama

Marcáil

Réasúnaíocht bhriathartha

20 ceist

35 nóiméad

Níl aon phasmharc ann.

Aon phointe amháin a bheidh ag dul le gach ceist agus is as 40 a dhéanfar na trialacha uile le chéile a mharcáil. Beidh na marcanna a ghnóthófar sna trialacha seo san áireamh sa mharc deiridh foriomlán.

Réasúnaíocht uimhriúil

10 gceist

20 nóiméad

Réasúnaíocht theibí

10 gceist

10 nóiméad

b)

Sraith trialacha breise chun meastóireacht a dhéanamh ar do chuid inniúlachtaí ginearálta agus inniúlachtaí réimse-shonracha. Déanfar na hinniúlachtaí sin a thástáil le trí thriail (agallamh suíomhúil ar bhonn inniúlachtaí, agallamh ar bhonn inniúlachtaí, agus agallamh réimse-shonrach) ar a bhfuil cur síos sna táblaí seo a leanas:

Inniúlacht

Trialacha

1.

Anailísiú agus réiteach fadhbanna

Agallamh suíomhúil ar bhonn inniúlachtaí

2.

Cumarsáid

Agallamh ar bhonn inniúlachtaí

3.

Cáilíocht agus torthaí

Agallamh ar bhonn inniúlachtaí

4.

Foghlaim agus forbairt

Agallamh ar bhonn inniúlachtaí

5.

Tosaíochtaí a chur in ord tábhachta agus eagrúchán

Agallamh suíomhúil ar bhonn inniúlachtaí

6.

Buanseasmhacht

Agallamh ar bhonn inniúlachtaí

7.

Obair bhuíne

Agallamh suíomhúil ar bhonn inniúlachtaí

8.

Cumas ceannaireachta

Agallamh suíomhúil ar bhonn inniúlachtaí

As 10 bpointe a mharcálfar gach inniúlacht. Níl aon phasmharc ann in aghaidh na hinniúlachta. Mar sin féin, ní mór don iarratasóir pas de 40/80 ar a laghad a bhaint amach san iomlán sna hinniúlachtaí uile le chéile.

Inniúlacht

Triail

Pasmharc

Inniúlachtaí réimse-shonracha

Agallamh réimse-shonrach chun measúnú a dhéanamh ar do shaineolas agus ar do chumas teanga i réimsí an dlí náisiúnta agus dhlí an Aontais Eorpaigh. Le linn an agallaimh, iarrfar ort cur i láthair ó bhéal a dhéanamh.

10/20

Na marcanna a ghnóthófar sa triail aistriúcháin (réamhthriail), cuirfear iad sin leis na marcanna a ghnóthófar ag céim an ionaid measúnaithe chun teacht ar mharc deiridh foriomlán gach iarrthóra.

Doiciméid a thacaíonn leis na dearbhuithe a dhéanann iarrthóirí ina bhfoirm iarratais, beidh ar na hiarrthóirí cóipeanna scanta de na doiciméid sin a uaslódáil chuig a gcuntas EPSO, ach amháin má deirtear a mhalairt. Cuirfidh EPSO sonraí breise agus treoracha breise ar fáil.

6)   Doiciméid tacaíochta a sheiceáil agus liosta ionadaithe a bhunú

Déanfaidh an Bord Roghnúcháin doiciméid tacaíochta na n-iarrthóirí a sheiceáil tar éis chéim an ionaid measúnaithe agus roimh bhunú an liosta ionadaithe. Na doiciméid a uaslódálfar chuig cuntais EPSO na n-iarrthóirí, déanfar a fhíorú an dtacaíonn na doiciméid sin leis na dearbhuithe a rinne na hiarrthóirí san fhoirm iarratais (na ranna “Oideachas agus oiliúint”, “Taithí oibre”, agus “Talent Screener” san áireamh).

Chun liosta ionadaithe a tharraingt suas, déanfaidh an Bord Roghnúcháin comhaid na n-iarrthóirí a sheiceáil go dtí go sroichfear an líon iarrthóirí atá á lorg. Ní sheiceálfar comhaid na n-iarrthóirí eile.

Dá bhrí sin, ar an liosta ionadaithe beidh ainmneacha na n-iarrthóirí incháilithe sin a ghnóthaigh gach pasmharc riachtanach agus a bhfuil na marcanna foriomlána is airde (as 300) acu sna réamhthrialacha agus trialacha an ionaid measúnaithe, agus ainmneacha na n-iarrthóirí sin amháin. Is in ord aibítre a bheidh na hainmneacha ar an liosta.

Cuirfear ar fáil d’institiúidí an Aontais Eorpaigh, chun críoch earcaíochta agus forbairt gairme sa todhchaí, liosta ionadaithe na n-iarrthóirí ar éirigh leo mar aon lena bpas inniúlachtaí, ina mbeidh aiseolas cáilíochtúil ón mBord Roghnúcháin.

Ní hionann duine a bheith ar an liosta ionadaithe agus aon cheart ar phost ná ráthaíocht a bheith aige go bhfaighidh sé post .

COMHDHEISEANNA AGUS CÓIRITHE RÉASÚNTA

Déanann EPSO a dhícheall a chinntiú go bhfuil comhdheiseanna ag na hiarrthóirí uile, go gcaitear ar an dóigh chéanna leo agus go bhfuil an rochtain chéanna acu ar a chuid seirbhísí.

Má tá tú faoi mhíchumas nó más rud é go bhféadfadh an riocht sláinte ina bhfuil tú bac a chur ort na trialacha a dhéanamh, luaigh sin i d’iarratas ar líne agus abair cé na cineálacha cóirithe réasúnta atá de dhíth ort.

Tá tuilleadh eolais faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin nós imeachta maidir le cóirithe réasúnta a iarraidh le fáil ar ár suíomh gréasáin (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities) agus sna Rialacha Ginearálta in Iarscríbhinn II (faoi phointe 1.3).

CATHAIN IARRATAS A DHÉANAMH AGUS CONAS É A DHÉANAMH

Chun iarratas a dhéanamh is é an chéad rud nach mór duit a dhéanamh cuntas EPSO a chruthú. Ní ceadmhach ach aon chuntas EPSO amháin a bheith agat agus ní mór an cuntas sin a úsáid do gach iarratas.

Is féidir iarratas a dhéanamh ar líne ar shuíomh gréasáin EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities faoin sprioc-am seo:

An 21 Nollaig 2021 ar 12.00 (meán lae), am na Bruiséile.


IARSCRÍBHINN I

CRITÉIR ROGHNÚCHÁIN

Déanfaidh an Bord Roghnúchán na critéir seo a leanas a chur san áireamh agus an roghnú ar bhonn cáilíochtaí á dhéanamh:

1.   

Taithí oibre ar an aistriúchán dlíthiúil.

2.   

Taithí oibre ar théacsanna dlí a dhréachtú.

3.   

Taithí oibre dlí a fuarthas mar dhlíodóir féinfhostaithe, nó taithí dlí i ndlíghnólacht, i gcuideachta, i gcóras riaracháin náisiúnta, in eagraíocht idir-rialtasach nó idirnáisiúnta, i gceann d’institiúidí, de ghníomhaireachtaí nó de chomhlachtaí eile an Aontais Eorpaigh, in eagraíocht neamhrialtasach nó in ollscoil.

4.   

Dioplóma/teastas/cáilíocht san aistriúchán nó i léann teangacha/teangeolaíochta a bhaineann le teangacha an chomórtais (teanga 1, 2, nó 3).

5.   

Eolas, a bhfuil cruthúnas air, ar theangacha oifigiúla de chuid an Aontais Eorpaigh seachas na teangacha riachtanacha/roghnaithe le haghaidh an chomórtais.

Deireadh IARSCRÍBHINN I, cliceáil anseo chun filleadh ar an bpríomhthéacs.


IARSCRÍBHINN II

NA RIALACHA GINEARÁLTA MAIDIR LE COMÓRTAIS OSCAILTE

EOLAS GINEARÁLTA

Gach áit a ndéantar tagairt do dhaoine d’inscne ar leith i bpróiseas roghnúcháin de chuid EPSO, glactar leis gur ag tagairt do dhaoine d’aon inscne eile atáthar freisin.

Maidir leis an áit dheireanach le dul ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den chomórtas, i gcás ina ngnóthóidh roinnt iarrthóirí an marc céanna, rachaidh siad ar fad ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den chomórtas. Aon iarrthóir a ligfear isteach sa chomórtas arís de thoradh achomharc ar éirigh leis, tabharfar cuireadh chun na chéad chéime eile den phróiseas dó.

Maidir leis an áit dheireanach ar an bpainéal, i gcás ina ngnóthóidh roinnt iarrthóirí an marc céanna, cuirfear iad go léir ar an bpainéal. Aon iarrthóir a ligfear isteach sa chomórtas arís mar thoradh ar achomharc ar éirigh leis ag an gcéim seo den chomórtas, cuirfear ar an bpainéal é.

1.   NA DAOINE AR FÉIDIR LEO IARRATAS A DHÉANAMH

1.1.   Coinníollacha ginearálta agus coinníollacha sonracha

Tá coinníollacha ginearálta agus coinníollacha sonracha gach réimse nó próifíle (eolas ar theangacha san áireamh), tá siad luaite sa roinn “Na Coinníollacha Incháilitheachta”.

Maidir le cáilíochtaí, taithí oibre agus eolas ar theangacha, bíonn na coinníollacha sonracha ina leith éagsúil ó phróifíl go chéile. San iarratas, ba cheart duit a oiread eolais is féidir a thabhairt i dtaobh do cháilíochtaí agus do thaithí oibre (nuair a iarrtar sin) de réir an mhéid atá ráite sa roinn “Na Coinníollacha Incháilitheachta” den fhógra seo a bhaineann le dualgais an phoist

(a)

Dioplómaí agus/nó teastais: Caithfidh gach dioplóma, is cuma cé acu i mBallstát den Aontas nó i dtír nach Ballstát den Aontas í a eisíodh, a bheith aitheanta ag comhlacht oifigiúil de chuid Ballstáit, e.g. roinn oideachais. Cuirfidh an bord roghnúcháin san áireamh na difir idir córais oideachais.

Maidir le hoideachas iar-mheánscoile agus oiliúint ghairmiúil, oiliúint theicniúil agus sainoiliúint, luaigh na hábhair a ndearnadh staidéar orthu, fad an chúrsa agus cé acu cúrsa lánaimseartha, cúrsa páirtaimseartha nó rang oíche a bhí ann.

(b)

Maidir le taithí oibre (má iarrtar sin), ní chuirfear san áireamh í ach amháin i gcás ina mbaineann sí le dualgais an phoist agus más rud é:

gur fíorobair éifeachtach a bhí inti;

gur obair ar íocaíocht a bhí inti;

go raibh caidreamh íochtaránachta nó soláthar seirbhíse i gceist léi; agus

faoi réir na gcoinníollacha seo a leanas:

obair dheonach: más obair ar íocaíocht a bhí inti agus go raibh na huaireanta oibre sa tseachtain agus an fad a mhair an post ar nós uaireanta oibre agus fad gnáthphoist,

tréimhsí oiliúna : más tréimhsí oiliúna ar íocaíocht a bhí iontu;

seirbhís mhíleata éigeantach: is cuma cé acu sular baineadh an dioplóma amach nó ina dhiaidh a rinneadh an tseirbhís mhíleata, agus ní chuirfear san áireamh tréimhse seirbhíse níos faide ná an tréimhse atá leagtha síos i ndlí an Bhallstáit i gceist;

saoire mháithreachais/atharthachta/altramais : má bhí an tsaoire leagtha síos sa chonradh fostaíochta;

dochtúireacht: 3 bliana ar a mhéad a chuirfear san áireamh, ar choinníoll gur baineadh amach an dochtúireacht, agus is cuma cé acu obair ar íocaíocht nó obair gan íocaíocht a bhí sa dochtúireacht; agus

obair pháirtaimseartha: is ar bhonn pro rata a ríomhfar obair pháirtaimseartha, ar bhonn an lín uaireanta an chloig a oibríodh, e.g. mheasfaí gur 3 mhí oibre ab ea obair leath-ama a mhair 6 mhí.

1.2.   Doiciméid tacaíochta

Ag céimeanna éagsúla den phróiseas roghnúcháin, iarrfar ort doiciméad oifigiúil a sholáthar a chruthaíonn do náisiúntacht (e.g. pas, cárta aitheantais), agus ní mór an doiciméad sin a bheith bailí an dáta deiridh le hiarratais a dhéanamh (i gcás iarratas ina bhfuil dhá chuid, is é dáta deiridh na chéad choda den iarratas an dáta sin).

Ní mór bunchóipeanna nó cóipeanna deimhnithe de na nithe seo a leanas a chur ar fáil i leith gach tréimhse oibre:

doiciméid ó iarfhostóir/iarfhostóirí agus ó fhostóir/fhostóirí reatha ina bhfuil cineál agus leibhéal na ndualgas a rinneadh luaite, dáta tosaigh agus dáta deiridh na tréimhse, agus suaitheantas agus stampa oifigiúil an chomhlachta ar an bpáipéar mar aon le hainm agus síniú an duine a bhí i gceannas; nó

conradh/conarthaí fostaíochta agus an chéad duillín pá agus an duillín pá deiridh, maille le cur síos mionsonraithe ar na dualgais a rinneadh;

(i gcás obair gan tuarastal, e.g. féinfhostaíocht nó fostaíocht sna gairmeacha liobrálacha) sonraisc nó foirmeacha ordaithe agus na dualgais a rinneadh sonraithe iontu, nó aon doiciméad tacaíochta oifigiúil eile a bhaineann le hábhar;

(i gcás comórtais d’ateangairí comhdhála ina n-iarrtar taithí oibre), doiciméid a léiríonn an líon laethanta a oibríodh , agus na teangacha a ndearnadh ateangaireacht uathu agus go dtí iad, agus a bhain go sonrach le hateangaireacht chomhdhála.

Is gnách nach dteastaíonn aon doiciméad tacaíochta chun d’eolas ar theangacha a chruthú, ach amháin i gcás comórtas do theangeolaithe agus sainphróifílí áirithe.

Féadfar iarraidh ort, ag céim ar bith den phróiseas roghnúcháin, breis eolais nó breis doiciméad a chur ar fáil. Cuirfidh EPSO in iúl duit cé na doiciméid tacaíochta nach mór duit a chur ar fáil agus cathain nach mór iad a chur ar fáil.

1.3.   Comhdheiseanna agus socruithe speisialta

Má tá tú faoi mhíchumas nó más rud é go bhféadfadh an riocht sláinte ina bhfuil tú bac a chur ort na trialacha a dhéanamh, luaigh sin i d’iarratas agus abair cé na cineálacha socruithe speisialta atá de dhíth ort. Má thagann míchumas nó fadhb shláinte ort i ndiaidh duit an t-iarratas a bhailíochtú, ní mór duit EPSO a chur ar an eolas a luaithe is féidir é ar an dóigh thíosluaite.

Tabhair do d’aire nach mór duit, chun go gcuirfear d’iarratas san áireamh, teastas ó chomhlacht stáit de chuid do Bhallstáit nó teastas dochtúra a thabhairt do EPSO. Scrúdófar do chuid doiciméad tacaíochta sa chaoi is go bhféadfar freastal réasúnta a dhéanamh ort más gá.

Má bhíonn aon fhadhb rochtana agat, nó má bhíonn tuilleadh eolais de dhíth ort, is féidir teagmháil a dhéanamh le foireann inrochtana EPSO:

le ríomhphost (EPSO-accessibility@ec.europa.eu); nó

tríd an bpost:

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO)

EPSO accessibility

L107 02/DCS

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   CÉ A DHÉANFAIDH MEASÚNÚ ORM?

Ceaptar bord roghnúcháin chun iarrthóirí a chur i gcomparáid le chéile agus na hiarrthóirí is fearr díobh a roghnú ar bhonn inniúlachtaí, buanna agus cáilíochtaí, i bhfianaise na riachtanas atá leagtha amach san fhógra comórtais seo. Is é an bord roghnúcháin sin a chinneann leibhéal deacrachta thrialacha an chomórtais agus a fhaomhann a bhfuil iontu i bhfianaise moltaí ó EPSO.

Chun neamhspleáchas an bhoird roghnúcháin a chinntiú, tá diantoirmeasc ar iarrthóirí agus ar aon duine nach ball den bhord é iarracht a dhéanamh dul i dteagmháil le haon cheann de bhaill an bhoird, ach amháin le linn trialacha ós rud é gur cuid díobh plé díreach a bheith ag iarrthóirí agus ag an mbord le chéile.

Iarrthóirí ar mian leo a gcás a mhíniú nó a gcearta a éileamh, is i scríbhinn is éigean dóibh sin a dhéanamh, agus aon chomhfhreagras atá acu do bhall ar leith de bhord roghnúcháin, is chuig EPSO is éigean dóibh é a chur. Cuirfidh EPSO an comhfhreagras ar aghaidh chuig an mbord. Tá toirmeasc ar na hiarrthóirí aon chumarsáid dhíreach nó indíreach nach gcomhlíonann na nósanna imeachta sin a dhéanamh, agus is féidir go ndícháileofar ón gcomórtas iad dá bharr.

Meastar gur coinbhleacht leasa é cóngas gaoil nó nasc ordlathach a bheith idir iarrthóir agus ball de bhord roghnúcháin, go háirithe. Iarrtar ar bhaill bord roghnúcháin aon chóngas dá leithéid a chur in iúl do EPSO a luaithe a fhaigheann siad a fhios sin. Measfaidh EPSO gach cás ar bhonn leithligh agus déanfaidh sé aon bheart is iomchuí. Mura ndéantar sin is féidir go mbeidh mar thoradh air go gcuirfear bearta araíonachta i bhfeidhm ar an mball den bhord roghnúcháin agus go ndícháileofar an t-iarrthóir ón gcomórtas (féach 4.4).

Foilsítear ainmneacha bhaill an bhoird roghnúcháin ar shuíomh gréasáin EPSO (www.eu-careers.eu) roimh thosach an ionaid measúnaithe/roimh thosach chéim an mheasúnaithe.

3.   CUMARSÁID

3.1.   Cumarsáid a dhéanamh le EPSO

Ba cheart duit breathnú i do chuntas EPSO dhá uair sa tseachtain ar a laghad chun go mbeidh tú ar an eolas faoin dul chun cinn atá déanta agat sa chomórtas. Mura féidir leat sin a dhéanamh de dheasca fadhb theicniúil ar thaobh EPSO, ní mór duit EPSO a chur ar an eolas faoi sin láithreach agus sin a dhéanamh trí shuíomh gréasáin EPSO amháin (https://epso.europa.eu/help_ga).

Forchoimeádann EPSO an ceart gan eolas a thabhairt atá tugtha go soiléir san fhógra comórtais seo, in iarscríbhinní an fhógra comórtais seo, nó ar shuíomh gréasáin EPSO, an roinn “ceisteanna coitianta” san áireamh.

I ngach comhfhreagras a bhaineann le hiarratas, iarrtar ort d’ainm a lua (an t-ainm a thug tú i do chuntas EPSO), mar aon le d’uimhir iarratais agus uimhir thagartha an phróisis roghnúcháin.

Forchoimeádann EPSO an ceart deireadh a chur le haon chomhfhreagras atá míchuí (i.e. comhfhreagras atá liodánach, tarcaisneach, agus/nó nach mbaineann le hábhar).

3.2.   Rochtain ar fhaisnéis

Tá cearta sonracha ag iarrthóirí sonraí áirithe a bhaineann leo go pearsanta a rochtain, cearta atá acu de bharr na hoibleagáide cúiseanna a thabhairt, ionas go bhféadfar achomharc a dhéanamh in aghaidh cinntí diúltúcháin.

Ach i dteannta na hoibleagáide sin cúiseanna a thabhairt, tá rúndacht imeachtaí an bhoird roghnúcháin le cur san áireamh, rúndacht a chinntíonn neamhspleáchas an bhoird agus oibiachtúlacht an roghnaithe. Ar chúiseanna rúndachta, ní féidir an meon atá ag baill aonair de bhord roghnúcháin i leith measúnuithe ar iarrthóirí aonair ná i leith measúnuithe comparáideacha, ní féidir sin a nochtadh.

Na cearta rochtana sin, is cearta iad a bhaineann go sonrach le hiarrthóirí i gcomórtas oscailte, agus is féidir nach mbeidh aon cheart ag iarrthóirí sa bhreis ar na cearta a luaitear sa roinn seo faoin reachtaíocht atá ann maidir le rochtain phoiblí ar dhoiciméid.

3.2.1.   Faisnéis a nochtar go huathoibríoch

Gheobhaidh tú go huathoibríoch an t-eolas seo a leanas ar fad i do chuntas EPSO i ndiaidh gach céim de phróiseas roghnúcháin an chomórtais:

na trialacha ceisteanna ilrogha ar ríomhaire: do thorthaí agus tábla a bhfuil na freagraí a thug tú ann mar aon le huimhir nó tagairt na bhfreagraí cearta. Ní féidir, ar chúinse ar bith, rochtain a fháil ar théacs ná ar fhreagraí na gceisteanna ;

incháilitheacht: deirtear cé acu a tugadh cead duit páirt a ghlacadh sa chomórtas nó nár tugadh; murar tugadh an cead sin duit, deirtear cé na coinníollacha incháilitheachta nár comhlíonadh;

Talent Screener: do thorthaí agus tábla ina bhfuil ualú gach ceiste, na pointí a tugadh do na freagraí a thug tú agus do scór iomlán;

na réamhthrialacha: do thorthaí;

na trialacha idirmheánacha: do thorthaí, mura bhfuil tú ar na hiarrthóirí ar tugadh cuireadh chun na chéad chéime eile dóibh;

an t-ionad measúnaithe/céim an mheasúnaithe: mura bhfuil tú dícháilithe, do phas inniúlachtaí ina léireofar na marcanna foriomlána a ghnóthaigh tú i ngach inniúlacht agus ráiteas an bhoird roghnúcháin ina mbeidh aiseolas cainníochtúil agus cáilíochtúil ar a fheabhas a chruthaigh tú san ionad measúnaithe/i gcéim an mheasúnaithe.

Is é is gnáiche nach nochtann EPSO d’iarrthóirí aon cheann de na téacsanna a úsáideadh sna trialacha ná i gcleachtaí na dtrialacha arae bíonn sé beartaithe iad sin a úsáid arís i gcomórtais eile. I gcás trialacha áirithe, ámh, is féidir go ndéanfaidh EPSO, ar bhonn eisceachtúil, na téacsanna sin a fhoilsiú ar a shuíomh gréasáin, ar chuntar:

go bhfuil na trialacha thart;

go bhfuil na torthaí socraithe agus gur cuireadh in iúl do na hiarrthóirí iad; agus

nach bhfuil sé beartaithe iad a úsáid arís i gcomórtas eile.

3.2.2.   Eolas a iarraidh

Is ceadmhach duit cóip neamhcheartaithe de do chuid freagraí sna trialacha scríofa a iarraidh, ar chuntar gur ceisteanna iad nach bhfuil sé beartaithe iad a úsáid arís i gcomórtas eile. Ní dhéanfar, ar chúinse ar bith, freagraí chleachtaí an bhosca isteach ríomhphoist ná cás-staidéar a chur ar fáil.

Tá scripteanna ceartaithe agus na sonraí marcála, go háirithe, faoi chumhdach rúndacht imeachtaí an bhoird roghnúcháin agus ní nochtfar iad .

Féachann EPSO leis an oiread eolais is féidir a chur ar fáil d’iarrthóirí, i gcomhréir leis an oibleagáid atá air cúiseanna a thabhairt, le rúndacht imeachtaí an bhoird roghnúcháin agus leis na rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta. Is i bhfianaise na dtosca sin a mheasfar gach iarraidh ar eolas.

Is trí shuíomh gréasáin EPSO (https://epso.europa.eu/help_ga) ba cheart gach iarraidh ar eolas a dhéanamh, laistigh de 10 lá tar éis do thorthaí a fhoilsiú i do chuntas EPSO.

4.   GEARÁIN AGUS DEACRACHTAÍ

4.1.   Saincheisteanna teicniúla agus eagraíochtúla

Má thagann mórdheacracht theicniúil nó eagraíochtúil romhat ag céim ar bith den phróiseas roghnúcháin, iarrtar ort EPSO a chur ar an eolas ina thaobh sa chaoi go bhféadfar an cás a bhreathnú agus beart a dhéanamh chun é a leigheas. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn trí shuíomh gréasáin EPSO (https://epso.europa.eu/help_ga).

Iarrtar ort d’ainm (an t-ainm a thug tú i do chuntas EPSO) a lua i ngach comhfhreagras, mar aon le d’uimhir iarratais agus uimhir thagartha an phróisis roghnúcháin .

I gcás fadhb a tharla san ionad trialacha nó le linn trialacha cianda iarrtar ort:

na feitheoirí a chur ar an eolas láithreach sa chaoi gur féidir réiteach a aimsiú. I gcás ar bith, a iarraidh ar na feitheoirí an gearán atá agat a chur i scríbhinn; agus

teagmháil a dhéanamh le EPSO tráth nach déanaí ná 3 lá féilire i ndiaidh na dtrialacha trí shuíomh gréasáin EPSO (https://epso.europa.eu/help_ga) agus cur síos gairid a thabhairt dóibh ar an bhfadhb.

I gcás fadhb lasmuigh den ionad trialacha (e.g. fadhb a bhaineann le coinne a dhéanamh le haghaidh trialach, nó fadhb theicniúil le linn trialacha cianda sula nasctar le feitheoir thú), lean na treoracha i do chuntas EPSO agus ar shuíomh gréasáin EPSO agus déan teagmháil le EPSO láithreach trí shuíomh gréasáin EPSO (https://epso.europa.eu/help_ga).

I gcás fadhbanna a bhaineann le d’iarratas, ní mór duit teagmháil a dhéanamh le EPSO láithreach agus go cinnte roimh an sprioc-am le hiarratas a dhéanamh, trí shuíomh gréasáin EPSO (https://epso.europa.eu/help_ga). Má chuirtear ceist isteach níos lú ná 5 lá oibre roimh an sprioc-am le hiarratas a dhéanamh, is féidir nach bhfreagrófar roimh an sprioc-am í.

4.2.   Nósanna imeachta um athbhreithniú inmheánach

4.2.1.   Earráidí sna ceisteanna ilrogha ar ríomhaire

Déanann EPSO agus na boird roghnúcháin grinnrialú cáilíochta go seasta ar an mbunachar de cheisteanna ilrogha.

Má mheasann tú nár fhéad tú ceann amháin nó níos mó de na ceisteanna ilrogha ar ríomhaire a fhreagairt toisc earráid a bheith inti nó iontu, tá tú i dteideal iarraidh ar an mbord roghnúcháin an cheist nó na ceisteanna a athbhreithniú (faoin “nós imeachta neodrúcháin”).

Faoin nós imeachta sin féadfaidh an bord roghnúcháin cinneadh ar an gceist ina bhfuil an earráid a chur ar ceal agus na marcanna don cheist sin a athdháileadh ar na ceisteanna eile. Is d’iarrthóirí a raibh an cheist earráideach le freagairt acu, agus dóibh siúd amháin, a dhéanfaidh an t-athríomh pointí difear. Ní thiocfaidh aon athrú dá thoradh sin ar scéim mharcála na dtrialacha a leagtar amach sna codanna ábhartha den fhógra comórtais seo.

Ag seo an dóigh le gearán a dhéanamh faoi thriail ceisteanna ilrogha ar ríomhaire:

nós imeachta: déan teagmháil le EPSO trí shuíomh gréasáin EPSO (https://epso.europa.eu/help_ga) amháin

teanga: sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 2 don chomórtas i gceist;

sprioc-am: ní mór an gearán a dhéanamh laistigh de 3 lá féilire tar éis an dáta a rinne tú na trialacha ar ríomhaire;

eolas breise: déan cur síos ar an gceist ionas go bhféadfar í a aithint, agus mínigh chomh soiléir agus is féidir cad í an earráid a deirtear a bheith ann.

Gearáin a gheofar i ndiaidh an sprioc-ama nó gearáin nach bhfuil cur síos soiléir iontu ar an gceist/ar na ceisteanna atá á conspóid/á gconspóid agus ar an earráid/na hearráidí a deirtear a bheith ann, ní chuirfear san áireamh iad.

Gearáin nach bhfuil luaite iontu, go háirithe, ach fadhbanna aistriúcháin a bhfuiltear á líomhain go bhfuil siad ann, agus gan aon sonraí eile tugtha, ní chuirfear san áireamh iad.

Is é an nós imeachta athbhreithniúcháin céanna atá i bhfeidhm maidir le hearráidí i gcleachtadh an bhosca isteach ríomhphoist.

4.2.2.   Iarrataí ar athbhreithniú

Féadfaidh tú athbhreithniú a iarraidh ar aon chinneadh a rinne an bord roghnúcháin nó EPSO lena gcinntear do thorthaí nó lena gcinntear cé acu a rachaidh tú ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile den chomórtas nó a dhíbreofar thú.

Is féidir iarrataí ar athbhreithniú a bheith bunaithe ar:

míréireacht ábhartha i bpróiseas an chomórtais; agus/nó

an bord roghnúchán nó EPSO gan na Rialacháin Foirne, an fógra comórtais, iarscríbhinní an fhógra comórtais agus/nó an cásdlí a chomhlíonadh.

Tabhair do d’aire nach ceadmhach duit agóid a dhéanamh in aghaidh bhailíocht aon mheasúnaithe a rinne an bord roghnúcháin ar a fheabhas a chruthaigh tú i dtriail ná in aghaidh a ábhartha atá do cháilíochtaí agus do thaithí oibre. Is breith fiúntais measúnú sin an bhoird roghnúcháin agus ní haon chruthúnas é iarrthóir a bheith ag easaontú leis an mbreith a thug an bord ar a thrialacha, a thaithí agus/nó a cháilíochtaí, ní haon chruthúnas sin go bhfuil earráid déanta ag an mbord. Ní bheidh toradh dearfach ar aon iarraidh ar athbhreithniú a dhéanfar ar an mbonn sin.

Ag seo an dóigh le hiarraidh ar athbhreithniú a dhéanamh:

nós imeachta: déan teagmháil le EPSO trí shuíomh gréasáin EPSO amháin (https://epso.europa.eu/help_ga);

teanga: sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 2 don chomórtas i gceist;

sprioc-am: ní mór an iarraidh a dhéanamh laistigh de 10 lá féilire tar éis an dáta a foilsíodh an cinneadh atá á chonspóid i do chuntas EPSO;

eolas breise: luaigh go soiléir an cinneadh atá á chonspóid agat agus cúiseanna na conspóide.

Iarrataí a gheofar i ndiaidh an sprioc-ama, ní chuirfear san áireamh iad.

Laistigh de 15 lá oibre gheobhaidh tú admháil go bhfuarthas d’iarraidh. An comhlacht a rinne an cinneadh atá á chonspóid, déanfaidh sé anailís air agus déanfaidh sé cinneadh i leith d’iarrata, agus a luaithe is féidir é cuirfear freagra réasúnaithe chugat.

Más toradh dearfach a bhíonn ar d’iarraidh, cuirfear isteach sa phróiseas roghnúcháin arís thú ag an gcéim a raibh tú dulta a fhad leis nuair a díbríodh thú , is cuma cén chéim atá sroichte sa chomórtas faoin tráth sin.

4.3.   Modhanna eile le conspóid a dhéanamh

4.3.1.   Gearáin riaracháin

I do cháil mar iarrthóir i gcomórtas oscailte, tá sé de cheart agat gearán riaracháin a chur faoi bhráid Stiúrthóir EPSO ina cháil mar údarás ceapacháin.

Ní fhéadfaidh tú gearán a dhéanamh i gcoinne cinneadh a rinneadh, nó i gcoinne cinneadh nach ndearnadh, a bhfuil tionchar díreach láithreach aige ar do stádas dlí mar iarrthóir, ach amháin más léir gur sáraíodh rialacha an phróisis roghnúcháin. Ní féidir le Stiúrthóir EPSO breith fiúntais a thug bord roghnúcháin a chur ar ceal (féach roinn 4.2.2).

Ag seo an dóigh le gearán riaracháin a dhéanamh:

nós imeachta: déan teagmháil le EPSO trí shuíomh gréasáin EPSO amháin (https://epso.europa.eu/help_ga);

teanga: sa teanga a roghnaigh tú mar theanga 2 don chomórtas i gceist;

sprioc-am: laistigh de 3 mhí tar éis fógra a bheith tugtha faoin gcinneadh atá á chonspóid nó tar éis an dáta ar cheart cinneadh a bheith déanta roimhe;

eolas breise: luaigh go soiléir an cinneadh atá á chonspóid agat agus cúiseanna na conspóide.

Iarrataí a gheofar i ndiaidh an sprioc-ama, ní chuirfear san áireamh iad.

4.3.2.   Achomhairc bhreithiúnacha

I do cháil mar iarrthóir i gcomórtas oscailte, tá sé de cheart agat achomharc breithiúnach a chur faoi bhráid na Cúirte Ginearálta, faoi Airteagal 270 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus Airteagal 91 de na Rialacháin Foirne.

Tabhair do d’aire nach mbeidh achomhairc i gcoinne cinntí a rinne EPSO seachas an bord roghnúcháin, nach mbeidh siad inghlactha os comhair na Cúirte Ginearálta mura ndearnadh achomharc riaracháin roimhe sin faoi Airteagal 90(2) de na Rialacháin Foirne (féach roinn 4.3.1). Go háirithe, is amhlaidh atá i gcás cinntí a bhaineann leis na critéir incháilitheachta ghinearálta, arb é EPSO a dhéanann iad seachas an bord roghnúcháin.

Ag seo an dóigh le hachomharc breithiúnach a dhéanamh:

nós imeachta: breathnaigh ar shuíomh gréasáin na Cúirte Ginearálta (https://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   An tOmbudsman Eorpach

Is féidir le gach saoránach den Aontas Eorpach agus gach duine atá ina chónaí san Aontas Eorpach gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman Eorpaigh.

Sula ndéanfaidh tú sin, ní mór duit teagmháil a dhéanamh leis na hinstitiúidí agus na comhlachtaí lena mbaineann agus na foirmeáltachtaí riaracháin iomchuí a chomhlíonadh (féach ranna 4.1–4.3).

Ní bheidh mar thoradh ar ghearán a chur faoi bhráid an Ombudsman síneadh a chur leis na sprioc-amanna atá ann le gearáin riaracháin nó achomhairc bhreithiúnacha a dhéanamh.

Ag seo an dóigh le gearán a chur faoi bhráid an Ombudsman:

nós imeachta: breathnaigh ar shuíomh gréasáin an Ombudsman Eorpaigh (https://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Dícháiliú ón bpróiseas roghnúcháin

Féadfar thú a dhícháiliú ag aon chéim den phróiseas roghnúcháin má fhaigheann EPSO amach:

gur chruthaigh tú níos mó ná cuntas EPSO amháin;

go ndearna tú iarratas ar theaglaim réimsí nó próifílí nach bhfuil ceadaithe;

nach gcomhlíonann tú na critéir incháilitheachta ar fad;

go ndearna tú dearbhuithe bréagacha nó dearbhú nach raibh na doiciméid chuí mar thaca leis;

nár chomhlíon tú téarmaí agus coinníollacha na dtástálacha a eagraítear go cianda;

nach ndearna tú coinne chun ceann amháin nó níos mó de na trialacha a dhéanamh nó nach ndearna tú ceann amháin nó níos mó de na trialacha féin;

go ndearna tú séitéireacht i dtriail;

nár dhearbhaigh tú san fhoirm iarratais na teangacha nach mór a bheith agat i gcomhréir leis an bhFógra Comórtais seo, nó nár dhearbhaigh tú na híosleibhéil a theastaíonn sna teangacha sin;

gur fhéach tú le dul i dteagmháil le ball den bhord roghnúcháin ar dhóigh neamhúdaraithe;

nár chuir tú in iúl do EPSO go bhféadfadh coinbhleacht leasa a bheith ann a bhaineann le ball den bhord roghnúcháin;

gur i dteanga seachas an teanga/na teangacha a leagadh síos san fhógra comórtais a líon tú isteach d’iarratas (cuirfear san áireamh go bhféadfadh na cásanna ina bhféadfadh údar a bheith le teanga eile a úsáid, e.g. ainmneacha dílse, teidil oifigiúla, teidil poist sna doiciméid tacaíochta agus in ainmneacha/teidil dioplómaí), agus/nó

go ndearna tú nó gur scríobh tú sainmharc i dtrialacha scríofa a mharcáiltear gan aon ainm luaite leo nó i dtrialacha praiticiúla.

Ina theannta sin, mura ghlac tú páirt i dtriail nascachta ach go ndearna tú trialacha cianda ina dhiaidh sin agus go raibh fadhbanna nascachta agat, forchoimeádann EPSO an ceart gan an triail a athsceidealú.

Caithfidh daoine atá ag lorg post in institiúidí an Aontais Eorpaigh a léiriú go bhfuil siad sár-ionraic. Aon duine a dhéanann calaois nó iarracht ar chalaois, is féidir go ngearrfar pionós air, rud a d’fhéadfadh é a dhéanamh neamh-incháilithe do chomórtais eile sa todhchaí.

5.   IMRÉITEACH SLÁNDÁLA LE hAGHAIDH EARCAÍOCHTA SA CHOIMISIÚN EORPACH

I gcomhréir le hAirteagal 10(2) de Chinneadh (AE, Euratom) 2015/444 ón gCoimisiún (1), ní mór leibhéal iomchuí an údaraithe slándála (“EU SECRET”) a bheith ag gach ball foirne den Choimisiún Eorpach a bhíonn ag láimhseáil faisnéis íogair agus faisnéis rúnaicmithe lena mbaineann ardleibhéal rúndachta (faisnéis rúnaicmithe AE).

Dá bhrí sin, is féidir go n-iarrfar ar na hiarrthóirí ar éirigh leo i gcomórtas, mar réamhchoinníoll earcaíochta i gcás poist áirithe, an nós imeachta imréitigh slándála a leagtar amach sa Chinneadh a ghlacadh orthu féin. Beidh an réamhchoinníoll sin sonraithe go soiléir san fhógra folúntais maidir leis an bpost lena mbaineann. Ní mór do na hiarrthóirí a n-éireoidh leo an nós imeachta imréitigh slándála a dhéanann údarás inniúil náisiúnta Bhallstát a náisiúntachta a ghlacadh orthu féin. Moltar d’iarratasóirí iad féin a chur ar an eolas faoin nós imeachta sula ndéanfaidh siad iarratas ar an gcomórtas seo.

6.   COSAINT SONRAÍ

Déanfar do shonraí pearsanta a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (2).

Féach freisin An ráiteas príobháideachais sonrach maidir le cosaint sonraí pearsanta mar chuid de chomórtas oscailte (3).

Deireadh IARSCRÍBHINN II, cliceáil anseo chun filleadh ar an bpríomhthéacs


(1)  Cinneadh (AE, Euratom) 2015/444 ón gCoimisiún an 13 Márta 2015 maidir leis na rialacha slándála chun faisnéis rúnaicmithe AE a chosaint (IO L 72, 17.3.2015, lch. 53).

(2)  Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).

(3)  https://epso.europa.eu/content/specific-privacy-statement-personal-data-protection-within-framework-open-competition_ga


IARSCRÍBHINN III

SAMPLAÍ D’ÍOSCHÁILÍOCHTAÍ, DE RÉIR AN BHALLSTÁIT AGUS DE CHUID NA RÍOCHTA AONTAITHE AGUS DE RÉIR AN GHRÁID, A CHOMHFHREAGRAÍONN, I bPRIONSABAL, DO NA CINN A IARRTAR SNA FÓGRAÍ COMÓRTAS

Cliceáil anseo má tá leagan soléite de na samplaí uait

TÍR

AST-SC 1 go AST-SC 6

AST 1 go AST 7

AST 3 go AST 11

AD 5 go AD 16

Oideachas meánscoile (lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile)

Oideachas iar-mheánscoile (cúrsa ardoideachais nach cúrsa ollscoile é nó cúrsa gearr ollscoile a mhair 2 bhliain ar a laghad)

Oideachas ar leibhéal ollscoile (a mhair 3 bliana ar a laghad)

Oideachas ar leibhéal ollscoile (4 bliana nó níos mó)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česko

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of “Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

Deireadh IARSCRÍBHINN III, cliceáil anseo chun filleadh ar an bpríomhthéacs