ISSN 1725-2571

doi:10.3000/17252571.CA2009.105.gla

Iris Oifigiúill

an Aontais Eorpaigh

C NaN

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Faisnéis agus Fógraí

52
7 Bealtaine 2009


Clár

Leathanach

 

V   Fógraí

 

NÓSANNA IMEACHTA RIARACHÁIN

 

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

2009/C /01

Fógra maidir le comórtas oscailte: Anailísí Ríomhchláraitheora — Tagairt: EF/TA/09/01

1

2009/C /02

Fógra um chomórtas oscailte: Bainisteoir Taighde (Bainistíocht Acmhainní Daonna) — Tagairt: EF/TA/09/07

2

 

2009/C /03

ATHBHREITHNIÚ AR IRISÍ OIFIGIÚLA C A COMÓRTAS

s3

 


 

(1)   Faoin tagairt C 105 A a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla an Aontais.

GA

 


V Fógraí

NÓSANNA IMEACHTA RIARACHÁIN

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

7.5.2009   

GA

Iris Oifigiúill an Aontais Eorpaigh

C NaN/1


FÓGRA MAIDIR LE COMÓRTAS OSCAILTE: ANAILÍSÍ RÍOMHCHLÁRAITHEORA

TAGAIRT: EF/TA/09/01

(2009/C 105 A/01)

Tá an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound), atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, Éire, ag iarraidh Anailísí Ríomhchláraitheora a earcú.

Tabharfaidh an té a cheapfar tuairisc do Cheann an Aonaid TFC agus beidh sé nó sí freagrach as gach ní nó as roinnt de na nithe ar an liosta seo a leanas:

Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) a chur i bhfeidhm, lena n-áirítear cumraíocht, comhtháthú le córais atá ann, saincheapadh agus ríomhchlárú;

An tInlíon a athdhearadh agus a fhorbairt: réiteach oiriúnach a dhearadh agus a chur i bhfeidhm chun feabhas a chur ar Inlíon reatha Eurofound agus ar na feidhmchláir lena mbaineann;

Riachtanais a anailísiú agus feidhmchláir ghnó a shonrú agus a chur i bhfeidhm, ag oibriú go dlúth le foireann Eurofound ó aonaid ábhartha ghnó;

Feidhmchláir bunaithe ar an Inlíon a chur i bhfeidhm, a dhoiciméadú agus a thacú, ag oibriú go dlúth le conraitheoirí ríomhchlárúcháin seachtracha Eurofound;

Obair dhlúth a dhéanamh le baill eile na foirne TFC chun tacaíocht ghinearálta TFC agus fabhtcheartú a chur ar fáil trí mheán na deisce cabhrach TFC;

Dualgais agus freagrachtaí eile a fhéadfar a shannadh dó nó di;

Tá an comórtas seo oscailte d'iarrthóirí:

a bhfuil saoránacht de cheann amháin de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh acu;

atá i dteideal cearta iomlána mar shaoránach;

a chomhlíon aon oibleagáidí curtha i bhfeidhm ag na dlíthe maidir le seirbhís mhíleata;

atá in ann teistiméireachtaí carachtair a sholáthar maidir lena n-oiriúnacht chun na dualgais atá sainithe a chomhlíonadh;

a bhfuil eolas críochnúil acu ar theanga oifigiúil amháin den Aontas Eorpach agus a bhfuil eolas sásúil acu ar theanga eile den Aontas, chomh maith le heolas sármhaith ar an mBéarla ós é sin príomhtheanga an Fhorais;

a chríochnaigh ardleibhéal d'oideachas dara leibhéal, arna dheimhniú ag dioplóma a chuireann rochtain ar staidéir ollscoile ar fáil;

a bhfuil trí bliana taithí ar a laghad acu i ndiaidh dóibh an dioplóma a chríochnú, lena n-áirítear dhá bhliain taithí i bpost comhchosúil.

Earcófar an té a cheapfar chuig Grúpa Feidhmíochta AST, Grád 3, mar Ghníomhaire Sealadach ar conradh aga éiginnte.

Is féidir sonraí iomlána an phoist chomh maith leis na gnásanna iarratais agus roghnaithe a íoslódáil ón leathanach folúntas ar láithreán gréasáin Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Ba chóir d'iarrthóirí an fógra folúntais a léamh go cúramach mar ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána.

Ní mór gach iarratas a chur isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil ar féidir í a íoslódáil ón láithreán gréasáin freisin.

Spriocdháta le haghaidh iarratas: 7 Meitheamh 2009.


7.5.2009   

GA

Iris Oifigiúill an Aontais Eorpaigh

C NaN/2


FÓGRA UM CHOMÓRTAS OSCAILTE: BAINISTEOIR TAIGHDE (BAINISTÍOCHT ACMHAINNÍ DAONNA)

TAGAIRT: EF/TA/09/07

(2009/C 105 A/02)

Tá an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú (Eurofound), atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, Éire, ag iarraidh Bainisteoir Taighde (F/B) — Bainistíocht Acmhainní Daonna a earcú.

Beidh an post de Bhainisteoir Taighde — Bainistíocht Acmhainní Daonna bunaithe san Aonad um Chaidreamh Tionsclaíoch agus um Fhorbairtí san Ionad Oibre a fhéachann ar nithe a spreagann athruithe — domhandú, athrú teicneolaíoch agus aosú déimeagrafach — agus a scrúdaíonn tionchar na nithe sin ar an domhan oibre. Tá sé de rún ag an aonad feabhas a chur ar a chumas féachaint ar na saincheisteanna bainteacha d'eagrú oibre, cothromaíocht oibre-saoil, táirgiúlacht, cumas nuálaíocht a dhéanamh, inspreagadh agus forbairt caipitil dhaonna ó dhearcadh cuideachta de.

Beidh saineolas agus cuntas teiste de ghnóthachtáil i mbainistíocht acmhainní daonna idirnáisiúnta ag an té a cheapfar agus d'fhéadfadh sé/sí a t(h)aithí phraiticiúil a úsáid chun cabhrú le dearadh agus cur i bhfeidhm tionscadal taighde sna réimsí thuasluaite. Ag tuairisciú do Cheannaire an Aonaid um Chaidreamh Tionsclaíoch agus um Fhorbairtí san Ionad Oibre, beidh ról príomhúil aige/aici i bhforbairt an treoshuímh nua seo, a bheidh dírithe ar leibhéal na cuideachta.

Tá an comórtas seo oscailte d'iarrthóirí:

a bhfuil saoránacht de cheann amháin de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh acu;

atá i dteideal cearta iomlána mar shaoránach;

a chomhlíon aon oibleagáidí curtha i bhfeidhm ag na dlíthe maidir le seirbhís mhíleata;

atá in ann teistiméireachtaí carachtair a sholáthar maidir lena n-oiriúnacht chun na dualgais atá sainithe a chomhlíonadh;

a bhfuil eolas críochnúil acu ar theanga oifigiúil amháin den Aontas Eorpach agus a bhfuil eolas sásúil acu ar theanga eile den Aontas, chomh maith le heolas sármhaith ar an mBéarla ós é sin príomhtheanga an Fhorais;

a bhfuil oideachas ollscoile de 4 bliana ar a laghad acu, a raibh céim i mBainistíocht Acmhainní Daonna nó i Riarachán Gnó mar thoradh air;

a bhfuil sé bliana ar a laghad de thaithí ábhartha phroifisiúnta acu i ndiaidh bhronnadh na céime ollscoile;

Earcófar an té a cheapfar chuig Grúpa Feidhmíochta AD, Grád 7, mar Ghníomhaire Sealadach ar conradh aga éiginnte.

Is féidir sonraí iomlána an phoist chomh maith leis na gnásanna iarratais agus roghnaithe a íoslódáil ón leathanach folúntas ar láithreán gréasáin Eurofound: www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/. Ba chóir d'iarrthóirí an fógra folúntais a léamh go cúramach mar ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána.

Ní mór gach iarratas a chur isteach ar an bhfoirm iarratais oifigiúil ar féidir í a íoslódáil ón láithreán gréasáin freisin.

Spriocdháta le haghaidh iarratas: an 7 Meitheamh 2009.


7.5.2009   

GA

Iris Oifigiúill an Aontais Eorpaigh

C NaN/s3


ATHBHREITHNIÚ AR IRISÍ OIFIGIÚLA C A ‘COMÓRTAS’

Anseo thíos gheobhaidh tú liosta de na heagráin C A a foilsíodh le linn na bliana reatha.

Mura gcuirtear a mhalairt in iúl, foilsítear leagan den IO i ngach teanga.

9

(DE/EN/FR)

10

(IT)

12

(DE/FR)

13

 

14

(DE/EN/FR)

16

(DE/EN/FR)

17

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

20

 

21

(DE/EN/FR)

23

 

24

(DE/FR/NL)

25

(BG/ET/LT/LV/MT/RO)

28

(DE/EN/FR)

34

(FR)

36

(GA/EN)

37

 

38

 

39

(SV)

41

(DE/EN/FR)

42

(EN)

45

 

46

(DE/EN/FR)

47

 

52

(DA/FI/MT)

58

(DE/EN/FR)

59

(DE/EN/ES/FR/PT/SV)

62

(BG/CS/LT/LV/MT/PL/RO/SK)

63

 

70

 

71

 

75

(DE/EN/FR)

80

(FR)

84

(BG/RO)

86

 

91

 

93

(BG/RO)

94

 

95

 

97

(DE/EN/FR)

98

 

99

(GA/EN)

103

 

104

(CS/PL)

105