ISSN 1977-0839

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

L 466

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

64
29 Nollaig 2021


Clár

 

II   Gníomhartha neamhreachtacha

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (AE) 2021/2278 ón gComhairle an 20 Nollaig 2021 lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2) pointe (c) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 maidir le táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013

1

GA


II Gníomhartha neamhreachtacha

RIALACHÁIN

29.12.2021   

GA

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

L 466/1


RIALACHÁN (AE) 2021/2278 ÓN gCOMHAIRLE

an 20 Nollaig 2021

lena gcuirtear ar fionraí na dleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2) pointe (c) de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 maidir le táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe, agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013

TÁ COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 31 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)

Maidir le táirgeadh táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe san Aontas, ní ann dó nó ní leor é faoi láthair chun riachtanais sonracha na dtionscal úsáideoirí san Aontas a chomhlíonadh. Dá thoradh sin, braitheann soláthairtí na dtáirgí sin de chuid an Aontais ar allmhairí ó thríú tíortha. Dá bhrí sin, is chun leas an Aontais é go ndeonófar fionraíocht pháirteach nó iomlán na ndleachtanna Comhtharaife Custaim dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (1) (‘dleachtanna CTC’) ar na táirgí sin.

(2)

Chun leas an Aontais, forbairtí táirgí teicniúla, cúinsí athraithe agus treochtaí eacnamaíocha sa mhargadh a chur san áireamh, d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le deireadh a chur le fionraíochtaí áirithe. Dá bhrí sin, is gá foráil a dhéanamh maidir le hathbhreithniú ar fhionraíochtaí na ndleachtanna CTC ar na táirgí a liostaítear sa Rialachán seo.

(3)

D'fhonn táirgeadh comhtháite ceallraí san Aontas a chur chun cinn, is é 31 Nollaig 2022 an dáta ba cheart a shocrú le haghaidh an athbhreithnithe shainordaithigh ar fhionraíochtaí áirithe na dleachtanna CTC ar na táirgí a liostaítear sa Rialachán seo, chun go mbeifear in ann an t-athbhreithniú sin a dhéanamh ar chaoi a chuirfidh san áireamh éabhlóid na hearnála ceallraí san Aontas.

(4)

Is minic i bpíosaí, méadair chearnacha nó aonaid tomhais seachas meáchan a chuirtear staidrimh le haghaidh táirgí áirithe a liostaítear sa Rialachán seo in iúl. Mar sin féin, i leith táirgí áirithe a tháirgeadh, níl aon aonad forlíontach den sórt sin sonraithe san Ainmníocht Chomhcheangailte a leagtar síos in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle (2) (“an Ainmníocht Chomhcheangailte”). Dá bhrí sin, is gá a fhoráil nach amháin go bhfuil an meáchan i gcileagraim nó i dtonaí sa dearbhú custaim lena scaoileadh i saorchúrsaíocht, ach go bhfuil na haonaid fhorlíontacha ábhartha le haghaidh allmhairí na dtáirgí lena mbaineann ann chomh maith.

(5)

Is gá a shoiléiriú maidir le haon mheascán, ullmhóid nó táirge atá comhdhéanta de chomhpháirteanna éagsúla ina bhfuil na táirgí atá faoi réir fhionraí na ndleachtanna CTC, gur cheart é a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo, toisc nár cheart ach na táirgí a shonraítear sa Rialachán seo amháin a bheith faoi réir na fionraí.

(6)

Leasaíodh Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 ón gComhairle (3) roinnt uaireanta. Ina theannta sin, toisc gur tugadh códú na hAinmníochta Comhcheangailte cothrom le dáta le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1832 ón gCoimisiún (4) bheadh gá le roinnt mhaith leasuithe a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013. Dá bhrí sin, ba cheart an Rialachán sin a ionadú ar mhaithe le soiléireacht.

(7)

I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, is gá agus is iomchuí go leagfar síos rialacha maidir le fionraí na ndleachtanna CTC i gcás na dtáirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo chun na bunchuspóirí a ghnóthú, arb iad cumas iomaíochta thionscal an Aontais a fheabhsú, agus dá bhrí sin a chur ar a chumas do tionscal an Aontais sin fostaíocht a choinneáil ar bun nó a chruthú agus a struchtúir a nuashonrú. Ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun na cuspóirí arna saothrú a ghnóthú, i gcomhréir le hAirteagal 5(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach.

(8)

Chun nach gcuirfear isteach ar chur i bhfeidhm scéim na taraif-fhionraíochta uathrialaithí agus chun na treoirlínte a leagtar amach sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 13 Nollaig 2011 a bhaineann le taraif-fhionraíochtaí agus taraif-chuótaí uathrialaitheacha a chomhlíonadh, ba cheart feidhm a bheith ag fionraíochtaí na ndleachtanna CTC ar na táirgí a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo ón 1 Eanáir 2022. Dá bhrí sin, ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm mar ábhar práinne,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

1.   Maidir leis na táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha a liostaítear san Iarscríbhinn,.cuirtear ar fionraí leis seo na dleachtanna Comhtharaife Custaim, dá dtagraítear in Airteagal 56(2), pointe (c), de Rialachán (AE) Uimh. 952/2013.

2.   Níl feidhm ag Mír 1 maidir le haon mheascán, ullmhóid nó táirge atá comhdhéanta de chomhpháirteanna éagsúla ina bhfuil na táirgí a liostaítear san Iarscríbhinn.

Airteagal 2

1.   Féadfaidh an Coimisiún na fionraíochtaí le haghaidh na dtáirgí a liostaítear san Iarscríbhinn a athbhreithniú sna cásanna seo a leanas:

(a)

ar a thionscnamh féin;

(b)

arna iarraidh sin do na Ballstáit.

2.   Déanfaidh an Coimisiún na fionraíochtaí le haghaidh na dtáirgí a liostaítear san Iarscríbhinn a athbhreithniú le linn na bliana roimh an dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach dá bhforáiltear san Iarscríbhinn.

Airteagal 3

I gcás ina ndéantar dearbhú custaim lena scaoileadh i saorchúrsaíocht i láthair a thaisceadh le haghaidh na dtáirgí ar cuireadh na haonaid fhorlíontacha ar fáil ina leith, déanfar cainníocht bheacht na dtáirgí arna n-allmhairiú a iontráil sa dearbhú sin trí úsáid a bhaint as an aonad tomhais a leagtar amach san Iarscríbhinn.

Airteagal 4

Aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013.

Airteagal 5

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón 1 Eanáir 2022.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, 20 Nollaig 2021.

Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán

A. VIZJAK


(1)  Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais (IO L 269, 10.10.2013, lch. 1).

(2)  Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle an 23 Iúil 1987 maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim (IO L 256, 7.9.1987, lch. 1).

(3)  Rialachán (AE) Uimh. 1387/2013 ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena ndéantar na dleachtanna Comhtharaife Custaim uathrialaitheacha i gcás táirgí talmhaíochta agus tionsclaíocha áirithe a chur ar fionraí agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1344/2011 (IO L 354, 28.12.2013, lch. 201).

(4)  Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2021/1832 ón gCoimisiún an 12 Deireadh Fómhair 2021 lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus leis an gComhtharaif Chustaim (IO L 385, 29.10.2021, lch. 1)


IARSCRÍBHINN

Sraithuimhir

Cód CN

TARIC

Tuairisc

Ráta dleachta uathrialaí

Aonad forlíontach

An dáta a bheartaítear le haghaidh athbhreithniú sainordaitheach

0.6748

ex 0709 53 00

10

Cantarnaidí úra nó fuaraithe, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú lena miondíol (1)  (2)

0 %

-

31.12.2025

0.3348

ex 0710 21 00

10

Piseanna san fhaighneog, den speiceas Pisum sativum den chineál Hortense axiphium, reoite, 6 mm ar trastomhas ar a mhéid, a bheartaítear a úsáid, san fhaighneog, chun béilí réamhullmhaithe a mhonarú  (1)  (2)

0 %

-

31.12.2023

0.3349

ex 0710 80 95

50

Péacáin bhambú, reoite, nach bhfuil cóirithe lena miondíol

0 %

-

31.12.2023

0.2829

ex 0711 59 00

11

Beacáin, gan beacáin de na géinis Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, LyophyllumTricholoma a áireamh, leasaithe go sealadach i sáile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile, ach nach bhfuil oiriúnach le caitheamh láithreach sa riocht sin, le haghaidh an tionscail cannadóireachta bia (1)

0 %

-

31.12.2026

0.2463

ex 0712 32 00

ex 0712 33 00

ex 0712 34 00

ex 0712 39 00

10

10

31

31

Beacáin, gan beacáin de na géinis Agaricus a áireamh, atá triomaithe, iomlán nó i slisní nó i bpíosaí inaitheanta, atá ;e cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú lena miondíol  (1)  (2)

0 %

-

31.12.2023

0.3347

ex 0804 10 00

30

Dátaí úra nó triomaithe, a úsáidtear i monarú (gan pacáistiú a áireamh) táirgí de chuid thionscal na ndeochanna nó thionscal an bhia (1)

0 %

-

31.12.2023

0.2411

0811 90 50

0811 90 70

ex 0811 90 95

70

Torthaí den ghéineas Vaccinium, iad neamhchócaráilte nó cócaráilte trína ngalú nó trína mbeiriú in uisce, reoite, nach bhfuil siúcra ná ábhar milsiúcháin breise curtha leo

0 %

-

31.12.2023

0.3228

ex 0811 90 95

20

Baghsanchaora, reoite, nach bhfuil siúcra breise curtha leo, nach bhfuil cóirithe lena miondíol

0 %

-

31.12.2023

0.2409

ex 0811 90 95

30

Anainn (Ananas comosus), ina bpíosaí, reoite

0 %

-

31.12.2023

0.2408

ex 0811 90 95

40

Mogóirí róis, iad neamhchócaráilte nó cócaráilte trína ngalú nó trína mbeiriú in uisce, reoite, nach bhfuil siúcra ná ábhar milsiúcháin breise eile curtha leo

0 %

-

31.12.2023

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Ola phailme, ola cnó cócó (copra), ola eithne pailme, chun an méid seo a leanas a mhonarú:

Ola phailme, ola cnó cócó (copra), ola eithne pailme, chun an méid seo a leanas a mhonarú:,

eistir mheitile d’aigéid shailleacha atá faoi cheannteideal 2915 nó 2916

alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteidil 2905 17 , 2905 19 nó 3823 70 a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níocháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú,

alcóil shailleacha atá faoi fho-cheannteideal 2905 16 , íon nó measctha, a úsáidtear chun cosmaidí, táirgí níocháin nó táirgí cógaisíochta a mhonarú,

aigéad stéarach atá faoi fho-cheannteideal 3823 11 00 ,

earraí atá faoi cheannteideal 3401 , nó

aigéid shailleacha a bhfuil íonacht ard acu atá faoi cheannteideal 2915  (1)

0 %

-

31.12.2022

0.6789

ex 1512 19 10

10

Ola cróch bréige scagtha (CAS RN 8001-23-8) a úsáidtear i

monarúaigéid líonoiléach chomhchuingigh atá faoi cheannteideal 3823 nó

eistir eitile nó eistir mheitile d’aigéad líonoiléach atá faoi cheannteideal 2916  (1)

0 %

-

31.12.2022

0.3341

ex 1515 90 99

92

Ola phlandúil, scagtha nó leathscagtha, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 57 % d’aigéad aracadónach nó cion 35 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d’aigéad docaisiheicséanóch

0 %

-

31.12.2023

0.7686

1516 20 10

 

Ola ricne hidriginithe, nó “céir ópalach” mar a thugtar uirthi

0 %

-

31.12.2023

0.4708

ex 1516 20 96

20

Ola hahóba, hidriginithe agus idir-eistearaithe, gan tuilleadh modhnú ceimiceach agus gan í curtha trí aon phróiseas uigiúcháin

0 %

-

31.12.2024

0.4080

ex 1517 90 99

10

Ola phlandúil, scagtha, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 25 % nó níos mó ach nach mó ná 50 % d'aigéad aracadónach nó cion 12 % nó níos mó ach nach mó ná 65 % d'aigéad docaisiheicséanóch, de réir meáchain, agus í caighdeánaithe le hola lus na gréine ardoiléach (HOSO)

0 %

-

31.12.2026

0.6182

ex 1901 90 99

ex 2106 90 98

39

45

Táirgí i bhfoirm púdair ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % de Mhaltaideistrin díorthaithe ó chruithneacht,

cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % meidhg (séiream bainne),

cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % d'ola lus na gréine mhínphróiseáilte, thuartha, dhíbholaithe agus neamhscagtha,

cion 10 % nó níos mó ach nach mó ná 30 % de cháis aosaithe spraethriomaithe, chumaiscthe,

cion 5 % nó níos mó ach nach mó ná 15 % bláthaí agus

cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de cháiséanáit sóidiam, d'fhosfáit déshóidiam, d'aigéad lachtach

0 %

-

31.12.2023

0.2423

ex 1902 30 10

ex 1903 00 00

10

20

Núdail thrédhearcacha, gearrtha ina bpíosaí, a dhéantar as pónairí (Vigna radiata (L.) Wilczek), nach bhfuil cóirithe lena miondíol

0 %

-

31.12.2023

0.2866

ex 2005 91 00

10

Péacáin bhambú, ullmhaithe nó leasaithe, i gcéadphacáistithe de ghlanmhéid is mó ná 5 kg

0 %

-

31.12.2023

0.5884

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

ex 2007 99 93

83

93

10

Dlúthán purée mangó, a fhaightear trí chócaráil:

den ghéineas Mangifera spp.,

ina bhfuil cion siúcra, de réir meáchain, nach mó ná 30 %

a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna (1)

6 % (3)

-

31.12.2022

0.5875

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

84

94

Dlúthán purée papá, a fhaightear trí chócaráil:

den ghéineas Carica spp.,

ina bhfuil cion siúcra, de réir meáchain, is mó ná 13 % ach nach mó ná 30 %

a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna  (1)

7,8 % (3)

-

31.12.2022

0.5867

ex 2007 99 50

ex 2007 99 50

85

95

Dlúthán purée guábha, a fhaightear trí chócaráil:

den ghéineas Psidium spp.,

ina bhfuil cion siúcra, de réir meáchain, is mó ná 13 % ach nach mó ná 30 %

a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna  (1)

6 % (3)

-

31.12.2022

0.4716

ex 2008 93 91

20

Mónóga triomaithe milse, gan mónóga a áireamh nach ndéantar de phróiseáil orthu ach iad a phacáistiú, a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscail an bhia  (4)

0 %

-

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Purée mangó:

nach as dlúthán é,

den ghéineas Mangifera,

a bhfuil luach Brix 14 nó níos mó, ach luach nach mó ná 20 aige

a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal na ndeochanna  (1)

6 %

-

31.12.2022

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Purée baghsanchaor gan síolta nach bhfuil biotáille bhreise curtha leis, bíodh siúcra breise curtha leis nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2025

0.5587

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

70

11

Duilleoga fíniúna bánaithe den ghéineas Karakishmish, i sáile, ina bhfuil, de réir meáchain:

cion is mó ná 6 % de thiúchan salainn,

cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 1,4 % aigéadachta arna sloinneadh ina monahiodráit aigéid chitrigh agus

bíodh cion nach mó ná 2 000  mg/kg de bheansóáit sóidiam de réir CODEX STAN 192-1995 iontu nó ná bíodh

a úsáidtear i monarú duilleoga fíniúna stuáilte le stuáil ríse  (1)

0 %

-

31.12.2022

0.6723

ex 2008 99 91

20

Castáin uisce Shíneacha (Eleocharis dulcisEleocharis tuberosa), scafa, nite, bánaithe, fuaraithe agus mear-reoite go hindibhidiúil a úsáidtear i monarú táirgí, i dtionscal an bhia, atá le cóireáil ar shlí seachas go díreach iad a athphacáistiú (1)  (2)

0 % (3)

-

31.12.2025

0.7767

ex 2008 99 99

35

Laíon reoite ó chaora asáí:

hiodráitithe agus paistéartha,

arna scaradh ó na heithní trí uisce a chur leis,,

ag a bhfuil luach Brix is lú ná 6, agus

ina bhfuil cion siúcra is lú ná 5,6 %

0 %

-

31.12.2024

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Sú anainn:

nach as dlúthán é,

den ghéineas Ananas,

ag a bhfuil luach Brix is mó ná 11 ach nach mó ná 16,

a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal na ndeochanna  (1)

8 %

-

31.12.2025

0.4664

ex 2009 49 30

91

Sú anainn, seachas i bhfoirm púdair:

ag a bhfuil luach Brix is mó ná 20 ach nach mó ná 67,

dar luach is mó ná € 30 in aghaidh gach 100 kg glanmheáchain

a bhfuil siúcra breise curtha leis

a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia nó na ndeochanna  (1)

0 %

-

31.12.2024

0.4623

ex 2009 81 31

10

Dlúthán sú mónóg:

ag a bhfuil luach Brix 40 nó níos mó ach nach mó ná 66

i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó

0 %

l

31.12.2024

0.6356

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Sú páiseoige agus dlúthán sú páiseoige, bídís reoite nó ná bídís::

ag a bhfuil luach Brix 13.7 nó níos mó ach nach mó ná 55,

dar luach is mó ná € 30 in aghaidh gach 100 kg glanmheáchan

i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó, agus

a bhfuil siúcra breise curtha leo

a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia nó na ndeochanna  (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4159

ex 2009 89 79

20

Dlúthán sú baghsanchaoire reoite ag a bhfuil luach Brix 61 nó níos mó, ach nach mó ná 67, i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó

0 %

l

31.12.2023

0.6050

ex 2009 89 79

30

Dlúthán sú asaróla reoite :

ag a bhfuil luach Brix is mó ná 48 ach nach mó ná 67

i gcéadphacáistithe de mhéid 50 lítear nó níos mó

0 %

l

31.12.2023

0.5206

ex 2009 89 79

85

Dlúthán sú caor asáí:

den ghéineas Euterpe oleracea,

reoite

neamh-mhilsithe,,

nach bhfuil i bhfoirm púdair,

of a Brix value of 23 or more but not more than 32,

ag a bhfuil luach Brix 23 nó níos mó ach nach mó ná 32,

0 %

-

31.12.2026

0.6365

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Sú páiseoige agus dlúthán sú páiseoige, bídís reoite nó ná bídís:

ag a bhfuil luach Brix 10 nó níos mó ach nach mó ná 13,7,

of a value of more than EUR 30 per 100 kg net weight,

dar luach is mó ná € 30 in aghaidh gach 100 kg glanmheáchan

gan aon siúcra breise curtha leo

a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia nó na ndeochanna  (1)

0 %

l

31.12.2024

0.4157

ex 2009 89 99

96

Uisce cnó cócó

neamhchoipthe,

nach bhfuil biotáille bhreise nó siúcra breise curtha leis, agus

i gcéadphacáistithe de mhéid 20 lítear nó níos mó  (2)

0 %

l

31.12.2026

0.6152

ex 2106 10 20

20

Tiúchán próitéine soighe ina bhfuil, de réir meáchain, arna ríomh de réir an mheáchain thirim, cion próitéine 65 % nó níos mó ach nach mó ná 90 %, i bhfoirm púdair nó i bhfoirm uigeach

0 %

-

31.12.2023

0.3340

ex 2106 10 20

30

Ullmhóid a bhfuil aonráit próitéine soighe mar bhonn aige, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 6,6 % nó níos mó ach nach mó ná 8,6 % d'fhosfáit chailciam

0 %

-

31.12.2023

0.7284

ex 2106 90 92

50

Hidrealasáit próitéine cáiséine ina bhfuil:

de réir meáchain, cion 20 % nó is mó ach nach mó ná 70 % d'aimínaigéid shaora, agus

peaptóin a bhfuil, ag cion 90 % díobh, de réir meáchain, meáchan móilíneach nach mó ná 2 000  Da

0 %

-

31.12.2022

0.7435

ex 2106 90 98

47

Ullmhóid, ina bhfuil cion taise 1 % nó níos mó ach nach mó ná 4 %, agus ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 15 % nó níos mó ach nach mó ná 35 % bláthaí,

cion 20 % (±10 %) lachtóis,

cion 20 % (±10 %) de thiúchán próitéine meidhg

cion 15 % (±10 %) de cháis chéadair,

cion 3 % (±2 %) salainn,

cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % d'aigéad lachtach E270,

cion 0,1 % nó níos mó ach nach mó ná 10 % de ghuma arabach E414

a úsáidtear i monarú táirgí i dtionscal an bhia agus na ndeochanna (1)

0 %

-

31.12.2022

0.5246

ex 2519 90 10

10

Maignéis chomhleáite ag a bhfuil íonacht 94 % nó níos mó, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.6330

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Meascán d’xileanól-isiméirí agus feanól-isiméirí eitile isiméirí, ina bhfuil cion xileanóil iomlán 62 % nó níos mó ach nach mó ná 95 %, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.6168

ex 2707 99 99

10

Olaí troma agus meánolaí, ina bhfuil an cion aramatach níos mó ná an cion neamharamatach, a úsáidtear mar stoc scaglainne agus a chuirtear trí cheann de na próisis shonracha a thuairiscítear i nóta breise 5 de Chaibidil 27  (1)

0 %

-

31.12.2023

0.8144

ex 2710 12 25

20

Meascán de hidreacarbóin alafatacha C6 (CAS RN 92112-69-1), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 60 % nó níos mó ach nach mó ná 80 % de n heacsán (CAS RN 110-54-3), agus:

ag a bhfuil dlús coibhneasta 0,666 nó níos mó, ach nach mó ná 0,686

ar lú ná 1 csm iomlán na gcomhdhúile carbóinile ann,

ar lú ná 2 csm iomlán na gcomhdhúile aicéitiléineacha ann,

0 %

-

31.12.2025

0.7823

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

30

50

Bonn-ola, ó hidreacarbóin shár-iseapairifíneacha, arna hidri-isiméiriú agus arna díchiaradh go catalaíoch, ina bhfuil:

cion 90 % sáitheán, nó níos mó ná sin, de réir meáchain, agus

cion nach mó ná 0,03 % sulfair, de réir meáchain,

agus ag a bhfuil

innéacs slaodachta 80 nó níos mó ach nach mó ná 120, agus

slaodacht chinéimiteach is lú ná 5,0 cSt ag 100°C nó is mó ná 13,0 cSt ag 100°C

0 %

-

31.12.2023

0.7822

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

40

60

Bonn-ola, ó hidreacarbóin shár-iseapairifíneacha, arna hidri-isiméiriú agus arna díchiaradh go catalaíoch , ina bhfuil:

cion 90 % sáitheán, nó níos mó ná sin, de réir meáchain, agus

cion nach mó ná 0,03 % sulfair, de réir meáchain,

ag a bhfuil innéacs slaodachta 120 nó níos mó

0 %

-

31.12.2024

0.6495

ex 2710 19 99

20

Bonn-ola atá díchiartha go catalaíoch, a fhaightear ó hidreacarbóin ghásacha, arna leanúint ag próiseas tiontaithe tromphairifín (HPC), ina bhfuil:

cion nach mó ná 1 mg/kg sulfair

cion nach mó ná 99 % de hidreacarbóin sháithithe, de réir meáchain

cion nach mó ná 75 %, de réir meáchain, de hidreacarbóin n-pairifíneacha agus isea-pairifíneacha ag a bhfuil fad slabhra carbóin 18 nó níos mó ach nach mó ná 50; agus ag a bhfuil

slaodacht chinéimiteach, ag 40 °C, is mó ná 6,5 mm2/s, nó

slaodacht chinéimiteach, ag 40 °C, is mó ná 11 mm2/s le hinnéacs slaodachta 120 nó níos mó

0 %

-

31.12.2024

0.7393

ex 2712 90 99

10

Cumasc de 1ailcéiní ina bhfuil, de réir meáchain, cion 90 % nó níos mó de 1ailcéiní arb é 24 adamh carbóin nó níos mó a bhfad slabhra, ach ina bhfuil cion nach mó ná 1 % d'1ailcéiní ar mó ná 70 adamh carbóin a bhfad slabhra

0 %

-

31.12.2022

0.4531

ex 2804 50 90

40

Teallúiriam (CAS RN 13494-80-9) ag a bhfuil íonacht 99,99 % nó níos mó, ach nach mó ná 99,999 %, de réir meáchain, bunaithe ar eisíontais mhiotalacha arna thomhas le hanailís ICP

0 %

-

31.12.2023

0.8021

2804 70 10

 

Fosfar dearg

0 %

-

31.12.2022

0.8022

2804 70 90

 

Fosfar, seachas fosfar dearg

0 %

-

31.12.2023

0.6658

ex 2805 12 00

10

Cailciam ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain, i bhfoirm púdair nó sreinge (CAS RN 7440-70-2)

0 %

-

31.12.2025

0.5609

ex 2805 19 90

20

Miotal litiam (CAS RN 7439-93-2) ag a bhfuil íonacht 98,8 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2022

0.2559

ex 2805 30 10

10

Cóimhiotal ceiriam agus miotail tearc-chré, ina bhfuil, de réir meáchain, cion 47 % nó níos nó de cheiriam

0 %

-

31.12.2023

0.497

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

 

Miotail tearc-chré, scaindiam agus itriam, ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7769

ex 2809 20 00

10

Tuaslagán uiscí d’aigéad fosfarach (CAS RN 7664-38-2), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 85 % nó níos mó d’aigéad fosfarach

0 %

-

31.12.2024

0.2407

ex 2811 22 00

10

Dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 7631-86-9) i bhfoirm púdair, a úsáidtear chun colúin crómatagrafaíochta leachta ardfheidhmíochta (HPLCanna) agus cartúis ullmhúcháin shamplacha a mhonarú  (1)

0 %

-

31.12.2023

0.6836

ex 2811 22 00

15

Dé-ocsaíd sileacain éagruthach (CAS RN 60676-86-0),

i bhfoirm púdair

ag a bhfuil íonacht 99,0 % nó níos mó, de réir meáchain

arb é 0,7 μm, nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 μm, méid airmheáin an ghráinne ann

ina bhfuil cion 70 % de na cáithníní nach mó ná 3 μm a dtrastomhas

0 %

-

31.12.2022

0.7292

ex 2811 29 90

10

Dé-ocsaíd teallúiriam (CAS RN 7446-07-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3308

ex 2812 90 00

10

Trífhluairíd nítrigine (CAS RN 7783-54-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5747

ex 2816 40 00

10

Hiodrocsaíd bhairiam (CAS RN 17194-00-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7594

ex 2818 10 11

10

Corandam tuaslagáin/glóthaí (CAS RN 1302-74-5) ina bhfuil cion 99,6 % d’ocsaíd alúmanaim nó níos mó de réir meáchain, ag a bhfuil struchtúr micrichriostalta i bhfoirm slat ag a bhfuil cóimheas treoíochta 1,3 nó níos mó, ach nach mó ná 6,0

0 %

-

31.12.2023

0.5110

ex 2818 10 91

20

Corandam sintéaraithe ag a bhfuil struchtúr micrichriostalta, ina bhfuil ocsaíd alúmanaim (CAS RN 1344-28-1), alúmanáit mhaignéisiam (CAS RN 12068-51-8) agus na halúmanáití tearc-chré seo a leanas: itriam, lantanam, agus neoidimiam, ina bhfuil, de réir meáchain (arna ríomh mar ocsaídí):

cion 94 % nó níos mó ach nach mó ná 98,5 % d’ocsaíd alúmanaim,

cion 2 % (± 1,5 %) d’ocsaíd mhaignéisiam,

cion 1 % (± 0,6 %) d’ocsaíd itriam,

agus

ceachtar acu – cion 2 % (± 1,2 %) d’ocsaíd lantanaim nó

cion 2 % (± 1,2 %) d’ocsaíd lantanaim agus ocsaíd neoidimiam

ar lú ná 50 % den iomlán, de réir meáchain, an cion de ina bhfuil méid na gcáithníní níos mó ná 10 mm

0 %

-

31.12.2025

0.4640

ex 2818 20 00

10

Alúmana gníomhachtaithe ag a bhfuil sainachar dromchla 350 m2/g ar a laghad

0 %

-

31.12.2024

0.6837

ex 2818 30 00

20

Hiodrocsaíd alúmanaim (CAS RN 21645-51-2)

i bhfoirm púdair,

ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó, de réir meáchain,

ag a bhfuil pointe díscaoilte 263°C nó níos mó,

arb é 4 μm (± 1 μm) méid na gcáithníní inti,

ina bhfuil cion nach mó ná 0,06 % d'iomlán an Na2O, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.3306

ex 2818 30 00

30

Ocsaíd hiodrocsaíde alúmanaim, i bhfoirm bóimíte nó bréagbhóimíte (CAS RN 1318-23-6)

0 %

-

31.12.2023

0.5369

ex 2819 90 90

10

Trí ocsaíd déchróimiam (CAS RN 1308-38-9) a úsáidtear sa mhiotalóireacht  (1)

0 %

-

31.12.2026

0.5752

ex 2823 00 00

10

Dé-ocsaíd tíotáiniam (CAS RN 13463-67-7):

ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó, de réir meáchain,

arb é 0,7 μm, nó níos mó, ach nach mó ná 2,1 μm, méid an ghráinne ann, ar an meán,

0 %

-

31.12.2022

0.5576

ex 2825 10 00

10

Clóiríd hiodrocsalamóiniam (CAS RN 5470-11-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7897

ex 2825 20 00

10

Hiodrocsaíd litiam mhonaihiodráite (CAS RN 1310-66-3)

2,6 %

-

31.12.2022

0.3800

2825 30 00

 

Ocsaídí agus hiodrocsaídí vanaidiam

0 %

-

31.12.2026

0.3303

ex 2825 50 00

20

Ocsaíd chopair (I nó II) ina bhfuil, de réir meáchain, cion 78 % nó níos mó de chopar agus cion nach mó ná 0,03 % de chlóiríd

0 %

-

31.12.2023

0.6819

ex 2825 50 00

30

Ocsaíd chopair (II) (CAS RN 1317-38-0), nach mó ná 100 nm méid na gcáithníní ann

0 %

-

31.12.2025

0.5555

ex 2825 60 00

10

Dé-ocsaíd siorcóiniam (CAS RN 1314-23-4)

0 %

-

31.12.2022

0.6980

ex 2825 70 00

10

Molybdenum trioxide (CAS RN 1313-27-5)

0 %

-

31.12.2026

0.7193

ex 2825 70 00

20

Trí-ocsaíd mholaibdéinim (CAS RN 1313-27-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5055

ex 2826 19 90

10

Heiceafluairíd tungstain (CAS RN 7783-82-6) ag a bhfuil íonacht 99,9 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.2865

ex 2827 39 85

10

Monaclóiríd chopair (CAS RN 7758-89-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó ach nach mó ná 99 %, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2023

0.4180

ex 2827 39 85

20

Peantaclóiríd antamóin (CAS RN 7647-18-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.6143

ex 2827 39 85

40

Déhiodráit chlóiríde bhairiam (CAS RN 10326-27-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4423

ex 2827 49 90

10

Ocsaíd déchlóiríde siorcóiniam hiodráitithe (CAS RN 7699-43-6)

0 %

-

31.12.2023

0.6463

ex 2827 60 00

10

Iaidíd sóidiam (CAS RN 7681-82-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7596

ex 2828 10 00

10

Hipeaclóirít chailciam (CAS RN 7778-54-3) ina bhfuil cion 65 % nó níos mó de chlóirín gníomhach

0 %

-

31.12.2023

0.3302

ex 2830 10 00

10

Teitreasuilfíd déshóidiam (CAS RN 12034-39-8), ina bhfuil, de réir meáchain, cion 38 % nó níos lú de shóidiam, arna ríomh de réir an mheáchain thirim

0 %

-

31.12.2023

0.3859

ex 2833 29 80

20

Monaihiodráit sulfáite mhangainéise (CAS RN 10034-96-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5090

ex 2833 29 80

30

Sulfáit siorcóiniam (CAS RN 14644-61-2)

0 %

-

31.12.2022

0.4338

ex 2835 10 00

10

Monaihiodráit hipeafoisfíte sóidiam (CAS RN 10039-56-2)

0 %

-

31.12.2022

0.6144

ex 2835 10 00

20

Hipeafoisfít sóidiam (CAS RN 7681-53-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7452

ex 2835 10 00

30

Foisfíonáit alúmanaim (CAS RN 7784-22-7)

0 %

-

31.12.2023

0.2524

ex 2836 91 00

20

Carbónáit litiam, ina bhfuil eisíontais amháin nó níos mó de na heisíontais seo a leanas ar an tiúchan a léirítear:

2 mg/kg arsanaice nó níos mó,

200 mg/kg cailciam nó níos mó,

200 mg/kg clóirídí nó níos mó,

20 mg/kg iarainn nó níos mó,

150 mg/kg maignéisiam nó níos mó,

20 mg/kg miotal trom nó níos mó,

300 mg/kg potaisiam nó níos mó,

300 mg/kg sóidiam nó níos mó,

200 mg/kg sulfáití nó níos mó,

arna chinneadh de réir na modhanna a shonraítear sa Pharmacopoeia Eorpach

0 %

-

31.12.2023

0.2863

ex 2836 99 17

30

Carbónáit bhunata siorcóiniam (IV) (CAS RN 57219-64-4 nó 37356-18-6) ) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2023

0.3300

ex 2837 19 00

20

Ciainíd chopair(CAS RN 544-92-3)

0 %

-

31.12.2023

0.4078

ex 2837 20 00

10

Heicsicianaifearáit (II) teitreasóidiam (CAS RN 13601-19-9)

0 %

-

31.12.2026

0.4339

ex 2839 19 00

10

Déshileacáit déshóidiam (CAS RN 13870-28-5)

0 %

-

31.12.2022

0.2861

ex 2839 90 00

20

Sileacáit chailciam (CAS RN 1344-95-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6632

ex 2840 20 90

10

Bóráit since(CAS RN 12767-90-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Déchrómáit potaisiam (CAS RN 7778-50-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain, a bhfuiltear lena húsáid mar tháirge idirmheánach chun cróm a tháirgeadh (1)

2 %

-

31.12.2025

0.6142

ex 2841 70 00

10

Teatrocsamolabdáit(2-) dé-amóiniam (CAS RN 13106-76-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6482

ex 2841 70 00

30

Heipteamolabdáit heacsamóiniam, ainhidriúil (CAS RN 12027-67-7) nó mar theitrihiodráit (CAS RN 12054-85-2)

0 %

-

31.12.2024

0.6981

ex 2841 70 00

40

Démholabdáit dé-amóiniam (CAS RN 27546-07-2)

0 %

-

31.12.2026

0.4323

ex 2841 80 00

10

Volframáit dé-amóiniam (paratungstáit amóiniam) (CAS RN 11120-25-5)

0 %

-

31.12.2022

0.7301

ex 2841 90 30

10

Meatavanadáit photaisiam (CAS RN 13769-43-2)

0 %

-

31.12.2022

0.4222

ex 2841 90 85

10

Ocsaíd chóbailt(III) litiam (CAS RN 12190-79-3) ag a bhfuil cion cóbailt de 59 % ar a laghad

2,7 %

-

31.12.2022

0.5936

ex 2841 90 85

20

Ocsaíd tíotáiniam photaisiam (CAS RN 12056-51-8), i bhfoirm púdair, ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2023

0.4416

ex 2842 10 00

10

Púdar béite-seoilíte sintéisí

0 %

-

31.12.2023

0.4588

ex 2842 10 00

20

Púdar seoilíte cabaisíte sintéisí

0 %

-

31.12.2024

0.7397

ex 2842 10 00

50

Fluarflogaipít (CAS RN 12003-38-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7097

ex 2842 10 00

60

Alúmanaisileacáit (CAS RN 1318-02-1) ag a bhfuil

íonacht 94 % nó níos mó de réir meáchain,

struchtúr seoilíte alúmanafosfáit 18 (AEI), agus

pas íonacht 90 % nó níos mó

a bhfuiltear lena núsáid chun seoilít chopair a mhonarú  (1)

0 %

-

31.12.2026

0.4642

ex 2842 90 10

10

Seiléanáit sóidiam (CAS RN 13410-01-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7400

ex 2842 90 80

30

Dóideacaclóiríd tríthíotáiniam alúmanaim (CAS RN 12003-13-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3295

2845 10 00

 

Tromuisce (ocsaíd deoitéiriam) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

-

31.12.2023

0.4189

2845 40 00

 

Héiliam-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

-

31.12.2026

0.3297

2845 90 10

 

Deoitéiriam agus comhdhúile de; hidrigin agus comhdhúile de, arna saibhriú i ndeoitéiriam; meascáin agus tuaslagáin a bhfuil na táirgí sin iontu (Euratom)

0 %

-

31.12.2023

0.4191

ex 2845 90 90

20

Uisce arna shaibhriú, le hocsaigin-18, go leibhéal 95 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 14314-42-2)

0 %

-

31.12.2023

0.4190

ex 2845 90 90

30

Aonocsaíd (13C)Charbóin (CAS RN 1641-69-6)

0 %

-

31.12.2026

0.2859

ex 2846 10 00

ex 3824 99 96

10

53

Tiúchán tearc-chré ina bhfuil, de réir meáchain, cion 60 % nó níos mó, ach nach mó ná 95 %, d’ocsaídí tearc-chré, agus cion nach mó ná 1 % an ceann d’ocsaíd siorcóiniam, d'ocsaíd alúmanaim nó d'ocsaíd iarainn, agus ag a bhfuil cailliúint ar adhaint 5 % nó níos mó, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2023

0.3296

ex 2846 10 00

20

Trícharbónáit cheiriam (CAS RN 537-01-9), bíodh sí hiodráitithe nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2023

0.3420

ex 2846 10 00

30

Carbónáit lantanaim cheiriam, bíodh sí hiodráitithe nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2023

0.3227

2846 90 10

2846 90 20

2846 90 30

2846 90 90

 

Comhdhúile, neamhorgánach nó orgánach, de mhiotail tearc-chré, d’itriam nó de scaindiam, nó de mheascáin de na miotail sin, seachas iad siúd atá faoi fho-cheannteideal 2846 10 00

0 %

-

31.12.2023

0.3418

ex 2850 00 20

10

Siolán (CAS RN 7803-62-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4332

ex 2850 00 20

30

Nítríd tiotáiniam (CAS RN 25583-20-4) nach mó ná 250 nm méid na gcáithníní inti

0 %

-

31.12.2022

0.5497

ex 2850 00 20

40

Teitrihidríd ghearmáiniam (CAS RN 7782-65-2)

0 %

-

31.12.2026

0.7302

ex 2850 00 20

60

Déshiolán (CAS RN 1590-87-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7555

ex 2850 00 20

70

Nítríd bhóróin chiúbach (CAS RN 10043-11-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3419

ex 2850 00 20

80

Airsín (CAS RN 7784-42-1) ag a bhfuil íonacht 99,999 % nó níos mó de réir toirte

0 %

-

31.12.2024

0.4492

ex 2850 00 60

10

Aisíd sóidiam (CAS RN 26628-22-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3421

ex 2853 90 90

20

Foisfín (CAS RN 7803-51-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6633

2903 42 00

 

Défhluaraimeatán (CAS RN 75-10-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6007

ex 2903 44 00

10

Peantafluaireatán (CAS RN 354-33-6)

0 %

-

31.12.2024

0.3674

ex 2903 45 00

30

1,1,1,2-Teitreafluaireatán (CAS RN 811-97-2) atá i gcomhréir leis na sonraíochtaí seo a leanas:

nach mó ná 600 csm de réir meáchain de HFC-134 (1,1,2,2-Teitreafluaireatán),

nach mó ná 5 csm de réir meáchain de HFC-143a (1,1,1-tríchlóireatán),

nach mó ná 2 csm de réir meáchain de HFC-125 (peinteafluaireatán),

nach mó ná 100 csm de réir meáchain de HCFC-124 (1-chlóró 1,2,2,2-teitreafluaireatán),

nach mó ná 30 csm de réir meáchain de CFC-114 (1,2-déchlóraiteitreafluaireatán),

nach mó ná 50 csm de réir meáchain de CFC-114a (1,1-déchlóraiteitreafluaireatán),

nach mó ná 250 csm de réir meáchain de HCFC-133a (1-chlóró 2,2,2-trífhluaireatán),

nach mó ná 2 csm de réir meáchain de HCFC-22 (clóraidhéfhluaraimeatán),

nach mó ná 2 csm de réir meáchain de CFC-115 (clóraipeantafluaireatán),

nach mó ná 2 csm de réir meáchain de CFC-12 (déchlóraidhéfhluaraimeatán),

0 %

-

31.12.2024

 

 

 

nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HCC-40 (clóiríd mheitile),

nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HFC-245cb (1,1,1,2,2-peinteafluaireatán),

nach mó ná 20 csm de réir meáchain de H-12B1 (clóraidhéfhluarabrómaimeatán),

nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HFC-32 (défhluaraimeatán),

nach mó ná 15 csm de réir meáchain de HCFC-31 (clórafluaraimeatán),

nach mó ná 10 csm de réir meáchain de HFC-152a (1,1-défhluaraimeatán),

nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HFO-1131 (1-chlóró 2-fluaireitiléin),

nach mó ná 20 csm de réir meáchain de HCFO-1122 (1-chlóró 2,2-défhluaraieitiléin),

nach mó ná 3 csm de réir meáchain de HFC-1234yf (2,3,3,3-teitreafluarapróipéin),

nach mó ná 3 csm de réir meáchain de HFC-1243zf (3,3,3-trífhluarapróipéin),

nach mó ná 3 csm de réir meáchain de HCFO-1122a (1-chlóró 1,2-défhluaraieitiléin),

nach mó ná 4,5 csm de réir meáchain de HFO-1234yf + HCFO-1122a + HFO-1243zf (2,3,3,3-teitreafluarapróipéin + 1-chlóró 1,2-défhluaraieitiléin + 3,3,3-trífhluarapróipéin),

 

 

 

 

 

 

nach mó ná 3 csm de réir meáchain d’aon cheimiceán neamhshonraithe/anaithnid,

nach mó ná 10 csm de réir meáchain de gach ceimiceán neamhshonraithe/anaithnid curtha le chéile,

nach mó ná 10 csm de réir meáchain d’uisce,

ag a bhfuil leibhéal aigéadachta nach mó ná 0,1 csm de réir meáchain,

gan hailídí,

nach mó ná 0,01 % de réir toirte de shubstaintí a bhfuil fiuchphointe ard acu,

gan aon bholadh (ná drochbholadh),

atá le húsáid le tuilleadh íonaithe nó gan tuilleadh íonaithe mar HFC-134a ar ghrád ionanálaithe a tháirgtear faoi Dhea-Chleachtas Déantúsaíochta a úsáidtear i monarú tiomántán le haghaidh aerasóil leighis a nglactar a bhfuil iontu isteach i gcuasa an bhéil nó na sróine, agus/nó isteach sa chonair riospráide  (1)

 

 

 

0.2542

ex 2903 47 00

10

1,1,1,3,3-Peantafluaraprópán (CAS RN 460-73-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6077

ex 2903 49 30

30

1H-Sárfhluaraiheacsán (CAS RN 355-37-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2854

ex 2903 49 30

10

Teitreafluairíd charbóin (teitreafluaraimeatán) (CAS RN 75-73-0)

0 %

-

31.12.2023

0.2852

ex 2903 49 30

20

Sárfhluaireatán (CAS RN 76-16-4)

0 %

-

31.12.2023

0.5803

ex 2903 51 00

10

2,3,3,3-Teitreafluarapróip-1-éin (2,3,3,3-teitreafluarapróipéin) (CAS RN 754-12-1)

0 %

-

31.12.2022

0.4517

ex 2903 51 00

20

Tras-1,3,3,3-teitreafluarapróip-1-éin (Tras-1,3,3,3-teitreafluarapróipéin) (CAS RN 29118-24-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6076

ex 2903 59 00

20

(Sárfhluarabúitil)eitiléin (CAS RN 19430-93-4)

0 %

-

31.12.2023

0.4066

ex 2903 59 00

30

Heicseafluarapróipéin (CAS RN 116-15-4)

0 %

-

31.12.2026

0.7324

ex 2903 59 00

40

1,1,2,3,4,4,heicseafluarabúta-1,2-dé-éin (CAS RN 685-63-2)

0 %

-

31.12.2022

0.8151

ex 2903 69 19

60

1-Bróma-2-meitiolprópáin (CAS RN 78-77-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.7289

ex 2903 69 19

20

5-Brómaipeint-1-éin (CAS RN 1119-51-3)

0 %

-

31.12.2022

0.7974

ex 2903 69 19

40

3-(Brómaimeitil)peantán (CAS RN 3814-34-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7895

ex 2903 72 00

10

Déchlórai-1,1,1-trífhluaireatán (CAS RN 306-83-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.3675

ex 2903 77 60

10

1,1,1-Tríchlóraithrífhluaireatán (CAS RN 354-58-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5212

ex 2903 77 90

10

Clóraithrífhluaireitiléin (CAS RN 79-38-9)

0 %

-

31.12.2026

0.7513

ex 2903 78 00

10

Ochtafhluara-1,4-dé-iadabútán (CAS RN 375-50-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7755

ex 2903 78 00

20

Trífhluairiadaimeatán (CAS RN 2314-97-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6485

ex 2903 79 30

10

Tras-1-clóra-3,3,3-trífhluarapróipéin (CAS RN 102687-65-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-Bróma-5-clóraipeantán (CAS RN 54512-75-3) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.5765

ex 2903 89 80

50

Clóraicioglaipeantán (CAS RN 930-28-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7304

ex 2903 89 80

60

Ochtafhluaraicioglabútán (CAS RN 115-25-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Bróma-2-clóra-1-fluaraibeinséin (CAS RN 60811-21-4)

0 %

-

31.12.2025

0.3410

ex 2903 99 80

20

1,2-Bis(peinteabrómaifeinil)eatán (CAS RN 84852-53-9)

0 %

-

31.12.2023

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2'-Débhrómaidhéfheinil (CAS RN 13029-09-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-Bróma-9,9'-spiridhé[9H-fluairéin] (CAS RN 171408-76-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.3411

ex 2903 99 80

40

2,6-Déchlóratolúéin (CAS RN 118-69-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain agus ina bhfuil:

0,001 mg/kg teitreaclóraidhébheinsidhé-ocsaíní nó níos lú,

0,001 mg/kg teitreaclóraidhébheinseafúrán nó níos lú,

0,2 mg/kg teitreaclóraidhéfeinilí nó níos lú,

0 %

-

31.12.2023

0.8076

ex 2903 99 80

45

1-Bróma-4-(tras-4-próipilcigliheicsil)beinséin (CAS RN 86579-53-5) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.4529

ex 2903 99 80

50

Fluaraibeinséin (CAS RN 462-06-6)

0 %

-

31.12.2023

0.8101

ex 2903 99 80

55

1-Bróma-4-(tras-4-eitilcigliheicsil)beinséin (CAS RN 91538-82-8) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7351

ex 2903 99 80

60

1,1'-meatáindé-ilbis(4-fluaraibeinséin) (CAS RN 457-68-1)

0 %

-

31.12.2022

0.8166

ex 2903 99 80

65

2,6-bróimíd dhéfhluaraibeinsile (CAS RN 85118-00-9) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.8177

ex 2903 99 80

70

1-[Chlóró(feinil)meitil]-2-meitilbeinséin (CAS RN 41870-52-4) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.6235

ex 2903 99 80

75

3-Clóra-alfa,alfa,alfa-trífhluaratolúéin (CAS RN 98-15-7)

0 %

-

31.12.2024

0.5917

ex 2903 99 80

80

1-Bróma-3,4,5-trífhluaraibeinséin (CAS RN 138526-69-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3407

ex 2904 10 00

30

p-stiréansulfonáit sóidiam (CAS RN 2695-37-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4686

ex 2904 10 00

50

2-meitiolpróip-2-éin-1-sulfónáit sóidiam (CAS RN 1561-92-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nítrimeatán (CAS RN 75-52-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nítreatán (CAS RN 79-24-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nítreaprópán (CAS RN 108-03-2)

0 %

-

31.12.2025

0.3390

ex 2904 20 00

40

2-Nítreaprópán (CAS RN 79-46-9)

0 %

-

31.12.2024

0.2526

ex 2904 99 00

20

1-Clóra-2,4-dénítribeinséin (CAS RN 97-00-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6612

ex 2904 99 00

25

Clóiríd défhluaraimeatánsulfóinile (CAS RN 1512-30-7)

0 %

-

31.12.2025

0.3388

ex 2904 99 00

30

Clóiríd toisile (CAS RN 98-59-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluara-4-nítribeinséin (CAS RN 350-46-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5745

ex 2904 99 00

40

Clóiríd 4-Clóraibeinséansulfóinile (CAS RN 98-60-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7507

ex 2904 99 00

45

Clóiríd 2-Nítribeinséansulfóinile (CAS RN 1694-92-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6001

ex 2904 99 00

50

Clóiríd eatánsulfóinile (CAS RN 594-44-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7957

ex 2904 99 00

55

,4-Déchlóra-1,3-déníotra-5-(trífhluaraimeitil)beinséin (CAS RN 29091-09-6) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6407

ex 2904 99 00

60

Aigéad 4,4'-dénítristilbéin-2,2'-déshulfónach (CAS RN 128-42-7)

0 %

-

31.12.2024

0.8160

ex 2904 99 00

65

4-Nitreatholúéin-2-aigéad sulfónach (CAS RN 121-03-9) i bhfoirm púdair, ag a bhfuil íonacht 80 % nó níos mó de réir meáchain agus cion taise 15 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.6270

ex 2904 99 00

70

1-Clóra-4-nítribeinséin (CAS RN 100-00-5)

0 %

-

31.12.2024

0.6560

ex 2904 99 00

80

1-Clóra-2-nítribeinséin (CAS RN 88-73-3)

0 %

-

31.12.2024

0.6186

ex 2905 11 00

10

Meatánól (CAS RN 67-56-1) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2023

0.2967

ex 2905 19 00

11

Treas-bútánóláit photaisiam (CAS RN 865-47-4), bíodh sí i bhfoirm tuaslagáin i dteitrihidreafúrán de réir nóta 1e) a ghabhann le Caibidil 29 de AC, nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2023

0.6118

ex 2905 19 00

20

Monaihiodráit bhúitiltíotánáite, homapolaiméir (CAS RN162303-51-7)

0 %

-

31.12.2023

0.6119

ex 2905 19 00

25

Tíotánáit teatra-(2-eitiheicsil) (CAS RN 1070-10-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3384

ex 2905 19 00

30

2,6-démheitilheaptán 4-ól (CAS RN 108-82-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4793

ex 2905 19 00

40

2,6-démheitilheaptán 2-ól (CAS RN 13254-34-7)

0 %

-

31.12.2024

0.5534

ex 2905 19 00

70

Teitreabútánóláit tíotáiniam (CAS RN 5593-70-4)

0 %

-

31.12.2022

0.5533

ex 2905 19 00

80

Teitriseaprópocsaíd tíotáiniam (CAS RN 546-68-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6002

ex 2905 19 00

85

Teitreatánóláit tíotáiniam (CAS RN 3087-36-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6464

ex 2905 22 00

10

Lionaló ól (CAS RN 78-70-6) ina bhfuil cion 90,7 % nó níos mó de (3R)-(-)-lionaló ól (CAS RN 126-91-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7114

ex 2905 22 00

20

3,7-Démheitiolocht 6-ain 1-eol (CAS RN 106-22-9)

0 %

-

31.12.2026

0.7388

ex 2905 29 90

10

Cis heics 3-éin 1-ól (CAS RN 928-96-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7674

ex 2905 32 00

20

(2S)-Própán 1,2-dé-ól (CAS RN 4254-15-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2023

0.4934

ex 2905 39 95

10

Própán 1,3-dé-ól (CAS RN 504-63-2)

0 %

-

31.12.2025

0.5249

ex 2905 39 95

20

Bútán 1,2-dé-ól (CAS RN 584-03-2)

0 %

-

31.12.2022

0.5255

ex 2905 39 95

30

2,4,7,9-Teitrimeitil-4,7-deacáindé-ól (CAS RN 17913-76-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5847

ex 2905 39 95

40

Deacán 1,10-dé-ól (CAS RN 112-47-0)

0 %

-

31.12.2022

0.5908

ex 2905 39 95

50

2-meitil-próipiolprópán 1,3-dé-ól (CAS RN 78-26-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7701

ex 2905 39 95

60

Dóideacán 1,12-dé-ól (CAS RN 5675-51-4)

0 %

-

31.12.2024

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-meitiolprópáin 1,3-dé-ól (CAS RN 2163-42-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.4624

ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trífhluaireatánól (CAS RN 75-89-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3378

ex 2906 19 00

10

Cioglaiheics-1,4-iléindémheatánól (CAS RN 105-08-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3380

ex 2906 19 00

20

4,4'-iseapróipilidéindéchioglaiheacsánól (CAS RN 80-04-6)

0 %

-

31.12.2023

0.6257

ex 2906 19 00

50

4-treas-Búitilcioglaiheacsánól (CAS RN 98-52-2)

0 %

-

31.12.2024

0.8231

ex 2906 19 00

60

5-Meitil-2-(prop-1-éin-2-il)cioglaiheacsánól, meascán isiméirí (CAS RN 7786-67-6) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.3681

ex 2906 29 00

20

1-Hiodrocsaimeitil-4-meitil-2,3,5,6-teitreafluaraibeinséin (CAS RN 79538-03-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5855

ex 2906 29 00

30

2-Feinileatánól (CAS RN 60-12-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Bróma-5-iada-beinséinmeatánól (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7373

ex 2906 29 00

50

2,2'-(m-feiniléin)déphrópán-2-ól (CAS RN 1999-85-5)

0 %

-

31.12.2022

0.7806

ex 2906 29 00

60

3-[3-(Trífhluaraimeitil)feinil]própán-1-ól (CAS RN 78573-45-2)

0 %

-

31.12.2024

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-Teitrihiodra-1-naftól (CAS RN 529-33-9) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6329

ex 2907 12 00

20

Meascán meata-créasóil (CAS RN 106-44-5) agus para-créasóil (CAS RN 106-44-5) ag a bhfuil, de réir meáchain, íonacht 99 % nó níos mó

0 %

-

31.12.2024

0.6559

ex 2907 12 00

30

p-Créasóil (CAS RN 106-44-5)

0 %

-

31.12.2024

0.5216

ex 2907 15 90

10

2-Naftól (CAS RN 135-19-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6256

ex 2907 19 10

10

2,6-Xiolanól (CAS RN 576-26-1)

0 %

-

31.12.2024

0.4480

ex 2907 19 90

20

Défheinil-4-ól (CAS RN 92-69-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7753

ex 2907 19 90

30

2-Meitil-5-(própán-2-il)feanól (CAS RN 499-75-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3372

ex 2907 21 00

10

Reasairsíneol (CAS RN 108-46-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6026

ex 2907 29 00

15

6,6'-Dé-treas-búitil-4,4'-búitilidéindé-m-créasól (CAS RN 85-60-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3369

ex 2907 29 00

20

4,4'-(3,3,5-Trímheitilcioglaiheicsilidéin)défheanól (CAS RN 129188-99-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6454

ex 2907 29 00

25

Alcól 4-Hiodrocsaibeinsile (CAS RN 623-05-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3367

ex 2907 29 00

30

4,4',4"-Eitilidíntrífheanól (CAS RN 27955-94-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5432

ex 2907 29 00

45

2-Meitilhidreacuineon (CAS RN 95-71-6)

0 %

-

31.12.2026

0.3368

ex 2907 29 00

50

6,6',6"-Tríchioglaiheicsil-4,4',4"-bútán-1,1,3-trí-iltrí(m-créasól) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6558

ex 2907 29 00

65

2,2'-Meitiléinbis(6-cioglaiheicsil-p-créasól) (CAS RN 4066-02-8)

0 %

-

31.12.2024

0.2584

ex 2907 29 00

70

2,2',6,6',6"-Heacsa-treas-búitil-α,α’,α"-(meisitiléin-2,4,6-trí-il)trí-p-créasól (CAS RN 1709-70-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7402

ex 2907 29 00

75

Défheinil-4,4'-dé-ól (CAS RN 92-88-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3848

ex 2907 29 00

85

Flóraglúcanól, bíodh sé hiodráitithe nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2023

0.5903

ex 2908 19 00

10

Peinteafluaraifeanól (CAS RN 771-61-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5914

ex 2908 19 00

20

4,4'-(Sárfhluairiseapróipilidéin)défheanól (CAS RN 1478-61-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6260

ex 2908 19 00

30

4-Clóraifeanól (CAS RN 106-48-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trífhluaraifeanól (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluaraifeanól (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7720

ex 2908 19 00

60

2,2',6,6'-teitreabróma-4,4'-iseapróipilidéindéfheanól (CAS RN 79-94-7)

0 %

-

31.12.2024

0.8204

ex 2908 19 00

70

2,3,6-Trífhluaraifeanól (CAS RN 113798-74-6) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.3361

ex 2909 19 90

20

Éitear bis(2-clóireitil) (CAS RN 111-44-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3359

ex 2909 19 90

30

Meascán isiméirí d'éitear meitile naonafluarabúitile nó éitear eitile naonafluarabúitile, ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2023

0.4035

ex 2909 19 90

50

3-Eatocsa-sárfluara-2-meitilheacsán (CAS RN 297730-93-9)

0 %

-

31.12.2026

0.5407

ex 2909 20 00

10

8-Meatocsaicéadrán (CAS RN 19870-74-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5503

ex 2909 30 38

20

1,1'-Própán-2,2-dé-ilbis[3,5-débhróma-4-(2,3-débhrómaprópocsa)beinséin] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

-

31.12.2026

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Meitileitilidéin)bis[3,5-débhróma-4-(2,3-débhróma-2-meitiolprópocsa)]-beinséin (CAS RN 97416-84-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7454

ex 2909 30 38

40

4-Beinsiolocsabrómaibeinséin (CAS RN 6793-92-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-Adhmaintiol-4-Brómanasól (CAS RN 104224-63-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.4710

ex 2909 30 90

10

2-(Feinilmeatocsa)naftailéin (CAS RN 613-62-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7176

ex 2909 30 90

15

{[(2,2-démheitiolbút-3-in-1-il)ocsa]meitil}beinséin (CAS RN 1092536-54-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4711

ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-meitil-feanocsa)eatán (CAS RN 54914-85-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7115

ex 2909 30 90

25

1,2-Défheanocsa-eatán (CAS RN 104-66-5) i bhfoirm púdair nó mar easrán uiscí ina bhfuilcion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 60 % de 1,2-défheanocsa-eatán, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trímheatocsatolúéin (CAS RN 6443-69-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7580

ex 2909 30 90

35

1-Clóra-2-(4-eatocsaibeinsil)-4-iadaibeinséin (CAS RN 1103738-29-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Clóra-2,5-démheatocsaibeinséin (CAS RN 2100-42-7)

0 %

-

31.12.2025

0.8167

ex 2909 30 90

45

5-Bróma-1,3-défhluarai-2-(trífhluaraimeatoscai)beinséin (CAS RN 115467-07-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Eatocsa-2,3-défhluaraibeinséin (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Bútocsa-2,3-défhluaraibeinséin (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6994

ex 2909 30 90

70

O,O,O-1,3,5-trímheitilreasairsíneol (CAS RN 621-23-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7079

ex 2909 30 90

80

Ocsafluairfein (ISO) (CAS RN 42874-03-3) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2022

0.7706

ex 2909 44 00

10

2-Própocsa-eatánól (CAS RN 2807-30-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Própocsaprópán-2-ól (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2026

0.3484

ex 2909 50 00

10

4-(2-Meatocsa-eitil)feanól (CAS RN 56718-71-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-meatocsai-4-(trífhluaraimeatocsai)feanól (CAS RN 166312-49-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.3682

ex 2909 60 90

10

Sárocsaíd bhis(α,α-démheitilbeinsil) (CAS RN 80-43-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6489

ex 2909 60 90

30

3,6,9-Trí-eitil-3,6,9-trímheitil-1,4,7-trí-shárocsanán (CAS RN 24748-23-0), é tuaslagtha i hidreacarbóin iseapairifíneacha

0 %

-

31.12.2024

0.7910

ex 2909 60 90

50

Tuaslagán de 3,6,9-(eitil agus/nó próipil)-3,6,9-trímheitil-1,2,4,5,7,8-heacsocsanáin (CAS RN 1613243-54-1) i mbiotáille bhán (CAS RN 1174522-09-8), ina bhfuil cion 25 % nó níos mó, ach cion nach mó ná 41 %, de heacsocsanáin, de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.7744

ex 2910 90 00

10

2-[(2-Meatocsaifeanocsa)meitil]ocsaíorán (CAS RN 2210-74-4)

0 %

-

31.12.2024

0.5940

ex 2910 90 00

15

1,2-Eapocsaicioglaiheacsán (CAS RN 286-20-4)

0 %

-

31.12.2023

0.7672

ex 2910 90 00

25

Feiniolocsaíorán (CAS RN 96-09-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2649

ex 2910 90 00

30

2,3-Eapocsaprópán-1-ól (CAS RN 556-52-5)

0 %

-

31.12.2023

0.8042

ex 2910 90 00

40

3-Nítribeinséansulfónáit [(2R)-ocsaíoran-2 il]meitile (CAS RN 115314-17-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6660

ex 2910 90 00

50

Éitear feinile 2,3-eapocsapróipile (CAS RN 122-60-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4361

ex 2910 90 00

80

Éitear glicidile aillile (CAS RN 106-92-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7116

ex 2912 19 00

10

Aondeacánal (CAS RN 112-44-7)

0 %

-

31.12.2026

0.8073

ex 2912 19 00

20

Aicriolaildéad (CAS RN 107-02-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6968

ex 2912 29 00

15

2,6,6-Trímheitilcioglaiheicséancarbaildéad (meascán isiméirí alfa-béite) (CAS RN 52844-21-0)

0 %

-

31.12.2026

0.7314

ex 2912 29 00

35

Cionnamaildéad (CAS RN 104-55-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7405

ex 2912 29 00

45

p-Feinilbeansaildéad (CAS RN 3218-36-8)

0 %

-

31.12.2022

0.5755

ex 2912 29 00

50

4-Iseabúitilbeansaildéad (CAS RN 40150-98-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7612

ex 2912 29 00

55

Cioglaiheics-3-éin-1-carbaildéad (CAS RN 100-50-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6072

ex 2912 29 00

70

4-treas-Búitilbeansaildéad (CAS RN 939-97-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6073

ex 2912 29 00

80

4-Iseapróipilbeansaildéad (CAS RN 122-03-2)

0 %

-

31.12.2023

0.8147

2912 42 00

 

Fanailineitil (3-eatocsa-4-hiodrocsaibeansaildéad)

0 %

-

31.12.2025

0.3479

ex 2912 49 00

10

4-Feanocsabeansaildéad (CAS RN 39515-51-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5732

ex 2912 49 00

20

4-Hiodrocsaibeansaildéad (CAS RN 123-08-0)

0 %

-

31.12.2022

0.5135

ex 2912 49 00

30

Salaiciolaildéad (CAS RN 90-02-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Hiodrocsa-p-ainíosaildéad (CAS RN 621-59-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7353

ex 2912 49 00

50

2,6-Déhiodrocsaibeansaildéad (CAS RN 387-46-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7712

ex 2913 00 00

10

2-Nítreabeansaildéad (CAS RN 552-89-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4228

ex 2914 19 90

20

Heaptán-2-ón (CAS RN 110-43-0)

0 %

-

31.12.2022

0.4274

ex 2914 19 90

30

3-Meitiolbútánón (CAS RN 563-80-4)

0 %

-

31.12.2022

0.4275

ex 2914 19 90

40

Peantán-2-ón (CAS RN 107-87-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7554

ex 2914 19 90

60

Aicéitiolaicéatónáit since (CAS RN 14024-63-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7568

ex 2914 29 00

15

Éastr-5(10)-éin-3,17-dé-ón (CAS RN 3962-66-1)

0 %

-

31.12.2023

0.3475

ex 2914 29 00

20

Cioglaiheicsideic-8-éanón (CAS RN 3100-36-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7450

ex 2914 29 00

25

Cioglaiheics-2-éanón (CAS RN 930-68-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Meantá-1(6),8-dé-éan-2-ón (CAS RN 6485-40-1)

0 %

-

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(tras-4-Próipilcioglaiheicsil)cioglaiheacsanón (CAS RN 82832-73-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.3480

ex 2914 29 00

40

Camfar

0 %

-

31.12.2023

0.8058

ex 2914 29 00

45

4-Próipilcigliheacsán-1-ón (CAS RN 40649-36-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.5389

ex 2914 29 00

50

tras-β-Damascón (CAS RN 23726-91-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7422

ex 2914 29 00

70

2-seic-búitilcioglaiheacsánón (CAS RN 14765-30-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7389

ex 2914 29 00

80

1-(céadr-8-éin-9-il)eatánón (CAS RN 32388-55-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6265

ex 2914 39 00

15

2,6-Démheitil-1-iondanón (CAS RN 66309-83-9)

0 %

-

31.12.2024

0.6447

ex 2914 39 00

25

1,3-Défheiniolprópán-1,3-dé-ón (CAS RN 120-46-7)

0 %

-

31.12.2024

0.4227

ex 2914 39 00

30

Beinsifeanón (CAS RN 119-61-9)

0 %

-

31.12.2022

0.4429

ex 2914 39 00

50

4-Feinilbeinsifeanón (CAS RN 2128-93-0)

0 %

-

31.12.2023

0.4428

ex 2914 39 00

60

4-Meitilbeinsifeanón (CAS RN 134-84-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5739

ex 2914 39 00

70

Beinsíl (CAS RN 134-81-6)

0 %

-

31.12.2022

0.5535

ex 2914 39 00

80

4'-Meitiolaicéitifeanón (CAS RN 122-00-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-dimethoxyacetone (CAS RN 6342-56-9) with a purity by weight of 98 % or more

0 %

-

31.12.2024

0.8168

ex 2914 50 00

18

4'-Hydroxyacetophenone (CAS RN 99-93-4) with a purity by weight of 99 % or more

0 %

-

31.12.2026

0.4932

ex 2914 50 00

20

3'-Hydroxyacetophenone (CAS RN 121-71-1)

0 %

-

31.12.2025

0.8179

ex 2914 50 00

23

1-[2-(Oxiran-2-ylmethoxy)phenyl]-3-phenylpropan-1-one (CAS RN 22525-95-7) with a purity by weight of 99 % or more

0 %

-

31.12.2026

0.5943

ex 2914 50 00

25

4'-Methoxyacetophenone (CAS RN 100-06-1)

0 %

-

31.12.2023

0.8195

ex 2914 50 00

28

1,1'-{(2-hydroxypropane-1,3-diyl)bis[oxy(6-hydroxybenzene-2,1-diyl)]}diethanone (CAS RN 16150-44-0) with a purity by weight of 98 % or more

0 %

-

31.12.2026

0.7797

ex 2914 50 00

35

2-Hydroxy-1-[4-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenoxy]phenyl]-2-methylpropan-1-one (CAS-RN 71868-15-0)

0 %

-

31.12.2024

0.5904

ex 2914 50 00

36

2,7-Déhiodrocsa-9-fluairéanón (CAS RN 42523-29-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5435

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hiodrocsaifeinil)bútán-2-ón (CAS RN 5471-51-2)

0 %

-

31.12.2026

0.5809

ex 2914 50 00

45

3,4-Déhiodrocsaibeinsifeanón (CAS RN 10425-11-3)

0 %

-

31.12.2022

0.4235

ex 2914 50 00

60

2,2-Démheatocsa-2-feiniolaicéitifeanón (CAS RN 24650-42-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Hiodrocsa-3,4-déhiodra-1(2H)-naftailéanón (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2022

0.4385

ex 2914 50 00

80

2',6'-Déhiodrocsaicéitifeanón (CAS RN 699-83-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2647

ex 2914 69 80

10

2-Eitiolantracuineon (CAS RN 84-51-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2643

ex 2914 69 80

30

1,4-Déhiodrocsantracuineon (CAS RN 81-64-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5430

ex 2914 69 80

40

p-Beinseacuineon (CAS RN 106-51-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6481

ex 2914 69 80

50

Mais imoibriúcháin de 2-(1,2-démheitiolpróipil)antracuineon (CAS RN 68892-28-4) agus 2-(1,1-démheitiolpróipil)antracuineon

0 %

-

31.12.2024

0.7736

ex 2914 79 00

18

2-Clóra-1-cioglapróipileatánón (CAS RN 7379-14-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5782

ex 2914 79 00

20

2,4'-Défhluaraibeinsifeanón (CAS RN 342-25-6)

0 %

-

31.12.2022

0.7732

ex 2914 79 00

23

5-Clóra-2-hiodrocsaibeinsifeanón (CAS RN 85-19-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7751

ex 2914 79 00

27

(2-Clóra-5-iada-feinil)-(4-fluara-feinil)-meatánón (CAS RN 915095-86-2)

0 %

-

31.12.2024

0.7467

ex 2914 79 00

30

5-Meatocsa-1-[4-(trífhluaraimeitil)feinil]peantán-1-ón (CAS RN 61718-80-7)

0 %

-

31.12.2023

0.7442

ex 2914 79 00

35

1-[4-(beinsiolocsa)feinil]-2-brómaprópán-1-ón (CAS RN 35081-45-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3474

ex 2914 79 00

40

Sárfhluara(2-meitilpeantán-3-ón) (CAS RN 756-13-8)

0 %

-

31.12.2023

0.2640

ex 2914 79 00

50

3'-Clórapróipiaifeanón (CAS RN 34841-35-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4948

ex 2914 79 00

60

4'-treas-Búitil-2,6'-démheitil-3,5'-déníotraicéitifeanón (CAS RN 81-14-1)

0 %

-

31.12.2026

0.5237

ex 2914 79 00

70

4-Clóra-4'-hiodrocsaibeinsifeanón (CAS RN 42019-78-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6120

ex 2914 79 00

80

Teitreaclóra-p-beinseacuineon (CAS RN 118-75-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7955

ex 2915 24 00

10

Ainhidríd aicéiteach (CAS RN 108-24-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7433

ex 2915 39 00

10

Aicéatáit chis-3-heicséinile (CAS RN 3681-71-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6155

ex 2915 39 00

25

Aicéatáit 2-meitilcioglaiheicsile (CAS RN 5726-19-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7423

ex 2915 39 00

30

Aicéatáit 4-treas-búitilcioglaiheicsile (CAS RN 32210-23-4)

0 %

-

31.12.2022

0.2957

ex 2915 39 00

40

Aicéatáit threas-búitile (CAS RN 540-88-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5119

ex 2915 39 00

60

Aicéatáit dóideac-8-éinile (CAS RN 28079-04-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

Aicéatáit dóideaca-7,9-dé-éinile (CAS RN 54364-62-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Aicéatáit dóideac-9-éinile (CAS RN 16974-11-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5289

ex 2915 39 00

75

Aicéatáit iseabóirnile (CAS RN 125-12-2)

0 %

-

31.12.2026

0.5301

ex 2915 39 00

80

Aicéatáit 1-feinileitile (CAS RN 93-92-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5909

ex 2915 39 00

85

Aicéatáit 2-treas-búitilcioglaiheicsile (CAS RN 88-41-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7834

ex 2915 40 00

10

Tríchlóraicéatáit eitile (CAS RN 515-84-4) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.7830

ex 2915 40 00

20

Tríchlóraicéatáit sóidiam (CAS RN 650-51-1) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.5858

ex 2915 60 19

10

Búitioráit eitile (CAS RN 105-54-4)

0 %

-

31.12.2022

0.7540

ex 2915 70 40

10

Palmatáit mheitile (CAS RN 112-39-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7541

ex 2915 90 30

10

Láráit mheitile (CAS RN 111-82-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7899

ex 2915 90 70

18

Aigéad miristeach, salann litiam (CAS RN 20336-96-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.7407

ex 2915 90 70

20

(R)-2-Fluarapróipianáit mheitile (CAS RN 146805-74-5)

0 %

-

31.12.2022

0.8146

ex 2915 90 70

23

Bis(2-eitilheacsánóáit) stáin (CAS RN 301-10-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7542

ex 2915 90 70

25

Ochtánóáit mheitile (CAS RN 111-11-5), deiceanóáit mheitile (CAS RN 110-42-9) nó míreastáit mheitile (CAS RN 124-10-7)

0 %

-

31.12.2023

0.6003

ex 2915 90 70

27

Ortaformáit trí-eitile (CAS RN 122-51-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2023

0.5767

ex 2915 90 70

30

Clóiríd 3,3-démheitiolbhúitirile (CAS RN 7065-46-5)

0 %

-

31.12.2022

0.8154

ex 2915 90 70

33

8-brómochtánóáit eitile (CAS RN 29823-21-0) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.5536

ex 2915 90 70

35

Clóiríd 2,2-démheitiolbútánóile (CAS RN 5856-77-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6255

ex 2915 90 70

45

Ortaformáit trímheitile (CAS RN 149-73-5)

0 %

-

31.12.2024

0.4791

ex 2915 90 70

50

Heaptánóáit aillile (CAS RN 142-19-8)

0 %

-

31.12.2024

0.4954

ex 2915 90 70

60

Eitil-6,8-déchlóra-ochtánóáit (CAS RN 1070-64-0)

0 %

-

31.12.2025

0.2585

ex 2916 12 00

10

Aicrioláit 2-treas-búitil-6-(3-treas-búitil-2-hiodrocsa-5-meitilbeinsil)-4-meitilfeinile (CAS RN 61167-58-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3977

ex 2916 12 00

40

2,4-Dé-treas-peintil-6-[1-(3,5-dé-treas-peintil-2-hiodrocsaifeinil)eitil]feiniolaicrioláit (CAS RN 123968-25-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5808

ex 2916 12 00

70

Aicrioláit 2-(2-viniolocsa-eitocsa)eitile (CAS RN 86273-46-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3466

ex 2916 13 00

30

Púdar monaimeatacrioláite since (CAS RN 63451-47-8), bíodh ann nó ná bíodh cion nach mó ná 17 %, de réir meáchain, d’eisíontais mhonaraíochta

0 %

-

31.12.2025

0.3468

ex 2916 13 00

40

Démheitiolaicrioláit since (CAS RN 13189-00-9) i bhfoirm púdair ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó, de réir meáchain, agus nach mó ná 1 % an cion cobhsaitheora inti

0 %

-

31.12.2023

0.2638

ex 2916 14 00

10

Meataicrioláit 2,3-eapocsapróipile (CAS RN 106-91-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6190

ex 2916 14 00

20

Meatacrioláit eitile (CAS RN 97-63-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2951

ex 2916 19 95

20

3,3-Démheitilpeint-4-eanóáit mheitile (CAS RN 63721-05-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5991

ex 2916 19 95

40

Aigéad sorbach (CAS RN 110-44-1) a bhfuiltear lena úsáid chun beathaí ainmhithe a mhonarú (1)

0 %

-

31.12.2023

0.6238

ex 2916 19 95

50

2-Fluaraicrioláit mheitile (CAS RN 2343-89-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7980

ex 2916 19 95

60

2-Fluarapróp-2-eanóáit mheitile (CAS RN 2343-89-7) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain, bíodh inti nó ná bíodh cion darb uasmhéid 7 % den chobhsaitheoir 2,6-dé-treas-búitil-p-creasól (CAS RN 128-37-0) agus nítrít teitreabúitiolamóiniam (CAS RN 26501-54-2)

0 %

-

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

3-Meitil-2-bútanóáit mheitile (CAS RN 924-50-5) ag a bhfuil íonacht 99,0 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7023

ex 2916 20 00

15

Trasfhluaitrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7437

ex 2916 20 00

20

Meascán isiméirí-(1S,2R,6R,7R) agus isiméirí-(1R,2R,6R,7S) tríchiogla[5.2.1.0(2,6)]deacán-2-carbocsaláite eitile (CAS RNs 80657-64-3 agus 80623-07-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7931

ex 2916 20 00

25

Clóiríd chioglaiheacsáncarbóinile (CAS RN 2719-27-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

Aigéad 2-cioglapróipiolaicéiteach (CAS RN 5239-82-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8057

ex 2916 20 00

45

Aigéad ciglipeantáncarbocsaileach (CAS RN 3400-45-1) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.3463

ex 2916 20 00

50

2,2-Demhéitil-3-(2-meitiolpróipéinil)cioglaprópáncarbocsaláit eitile(CAS RN 97-41-6)

0 %

-

31.12.2023

0.4931

ex 2916 20 00

60

Aigéad 3-cioglaiheicsiolpróipianach (CAS RN 701-97-3)

0 %

-

31.12.2025

0.7531

ex 2916 20 00

70

Clóiríd chioglaprópáncarbóinile (CAS RN 4023-34-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5421

ex 2916 31 00

10

Beansóáit bheinsile (CAS RN 120-51-4)

0 %

-

31.12.2026

0.8214

ex 2916 31 00

20

Beansóáit feineitile (CAS RN 94-47-3) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.6248

ex 2916 39 90

13

Aigéad 3,5-dénítribeansóch (CAS RN 99-34-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5214

ex 2916 39 90

15

Aigéad 2-clóra-5-nítribeansóch (CAS RN 2516-96-3)

0 %

-

31.12.2026

0.7929

ex 2916 39 90

16

Aigéad 3-fluara-5-iada-4-meitilbeansóch (CAS RN 861905-94-4) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.2636

ex 2916 39 90

20

Clóiríd 3,5-déchlóraibeansóile (CAS RN 2905-62-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7845

ex 2916 39 90

22

Aigéad 6-bróma-2-fluarai-3-(trífhluaraimeitil)beansóch (CAS RN 1026962-68-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.6557

ex 2916 39 90

23

Clóiríd (2,4,6-trímheitilfeinil)aicéitile (CAS RN 52629-46-6)

0 %

-

31.12.2024

0.4951

ex 2916 39 90

25

Clóiríd 2-meitil-3-(4-fluaraifeinil)-próipiainile (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7827

ex 2916 39 90

27

6-Bróma-2-naftóáit mheitile (CAS RN 33626-98-1) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.4930

ex 2916 39 90

30

Clóiríd 2,4,6-trímheitilbeansóile (CAS RN 938-18-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5944

ex 2916 39 90

35

4-treas-Búitilbeansóáit mheitile (CAS RN 26537-19-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6794

ex 2916 39 90

41

Clóiríd 4-bróma-2,6-défhluaraibeansóile (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7734

ex 2916 39 90

43

Aigéad 2-(3,5-bis(trífhluaraimeitil)feinil)-2-meitiolprópánóch (CAS RN 289686-70-0)

0 %

-

31.12.2024

0.6121

ex 2916 39 90

48

Clóiríd 3-fluaraibeansóile (CAS RN 1711-07-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2634

ex 2916 39 90

50

Clóiríd 3,5-démheitilbeansóile (CAS RN 6613-44-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6661

ex 2916 39 90

53

Aigéad 5-iada-2-meitilbeansóch (CAS RN 54811-38-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4238

ex 2916 39 90

55

Aigéad 4-treas-búitilbeansóch (CAS RN 98-73-7)

0 %

-

31.12.2022

0.7678

ex 2916 39 90

57

Aigéad 2-feiniolpróip-2-éanóch (CAS RN 492-38-6)

0 %

-

31.12.2023

0.8169

ex 2916 39 90

63

2-Aigéad feinil-bhútaireach (CAS RN 90-27-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.3462

ex 2916 39 90

70

Iobúpróifein (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

-

31.12.2023

0.7117

ex 2916 39 90

73

Clóiríd (2,4-déchlóraifeinil)aicéitile (CAS RN 53056-20-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5541

ex 2916 39 90

75

Aigéad m-tolúch (CAS RN 99-04-7)

0 %

-

31.12.2022

0.8039

ex 2916 39 90

78

Aigéad (2,5-débhrómaifeinil)aicéiteach (CAS RN 203314-28-7) ag a bhfuil íonacht 98,0 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.5543

ex 2916 39 90

85

Aigéad (2,4,5-trífhluaraifeinil)aicéiteach (CAS RN 209995-38-0)

0 %

-

31.12.2022

0.3457

ex 2917 11 00

20

Ocsaláit bhis(p-meitilbeinsil) (CAS RN 18241-31-1)

0 %

-

31.12.2023

0.4746

ex 2917 11 00

30

Ocsaláit chóbailt (CAS RN 814-89-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7563

ex 2917 12 00

20

Adapáit bhis(3,4-eapocsaicioglaiheicsilmeitil) (CAS RN 3130-19-6)

0 %

-

31.12.2023

0.4684

ex 2917 19 10

10

Malónáit démheitile (CAS RN 108-59-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5602

ex 2917 19 10

20

Malónáit dé-eitile (CAS RN 105-53-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6089

ex 2917 19 80

15

Bút-2-índé-óáit démheitile (CAS RN 762-42-5)

0 %

-

31.12.2023

0.4790

ex 2917 19 80

30

Braisioláit eitiléine (CAS RN 105-95-3)

0 %

-

31.12.2024

0.7451

ex 2917 19 80

35

Meitiolmalónáit dé-eitile (CAS RN 609-08-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7880

ex 2917 19 80

45

Fúmaráit iarainn (CAS RN 141-01-5) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.4918

ex 2917 19 80

50

Aigéad teitrideacáindé-óch (CAS RN 821-38-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3454

ex 2917 19 80

70

Aigéad íteacanach (CAS RN 97-65-4)

0 %

-

31.12.2023

0.2631

ex 2917 20 00

30

Ainhidríd 1,4,5,6,7,7-heicseaclóra-8,9,10-trínórbórn-5-éin-2,3-décharbocsaileach (CAS RN 115-27-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2627

ex 2917 20 00

40

Ainhidríd 3-meitil-1,2,3,6-teitrihiodrotalach (CAS RN 5333-84-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2954

ex 2917 34 00

10

Taláit dé-aillile (CAS RN 131-17-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4945

ex 2917 39 95

20

Débhúitil-1,4-beinséindécharbocsaláit (CAS RN 1962-75-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 95

25

Ainhidríd naftailéin-1,8-décharbocsaileach (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 95

30

Dé-ainhidríd bheinséin-1,2:4,5-teitreacarbocsaileach (CAS RN 89-32-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-meitil-2-nítriteireataláit (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6123

ex 2917 39 95

40

2-Nítriteireataláit démheitile (CAS RN 5292-45-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6553

ex 2917 39 95

50

Aigéad-1,8-monainhidríd 1,4,5,8-naftailéinteitreacarbocsaileach (CAS RN 52671-72-4)

0 %

-

31.12.2024

0.6554

ex 2917 39 95

60

Dé-ainhidríd pheiriléin-3,4:9,10-teitreacarbocsaileach (CAS RN 128-69-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6366

ex 2918 19 30

10

Aigéad colach (CAS RN 81-25-4)

0 %

-

31.12.2024

0.6367

ex 2918 19 30

20

Aigéad 3-α,12-α-déhiodrocsa-5-β-colán-24-óch (aigéad dé-ocsacolach) (CAS RN 83-44-3)

0 %

-

31.12.2024

0.2950

ex 2918 19 98

20

Aigéad L-malach (CAS RN 97-67-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7702

ex 2918 19 98

30

1-Hiodrocsaicioglaipeantáncarbocsaláit eitile (CAS RN 41248-23-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7703

ex 2918 19 98

40

1-Hiodrocsaicioglaiheacsáncarbocsaláit eitile (CAS RN 01/01/1127)

0 %

-

31.12.2024

0.7907

ex 2918 19 98

50

Aigéad 12-hiodrocsochtaideacánóch (CAS RN 106-14-9) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó a úsáidtear chun eistir aigéid polaiglicrín-polai-12-hiodrocsochtaideacánóch a mhonarú (1)

0 %

-

31.12.2024

0.8044

ex 2918 19 98

60

2'-(1-hiodrocsa-eitil)-3-meitil-[1,1'-défheinil]-4-carbocsaláit (R)-treas-búitile (CAS RN 1246560-92-8) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.3637

ex 2918 29 00

10

Aigéid mhonaihiodrocsanaftócha

0 %

-

31.12.2023

0.5781

ex 2918 29 00

35

3,4,5-Tríhiodrocsaibeansóáit phróipile (CAS RN 121-79-9)

0 %

-

31.12.2022

0.8008

ex 2918 29 00

40

Aigéad 3-hiodrocsa-4-nítribeansóch (CAS RN 619-14-7) ag a bhfuil íonacht 96,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.3638

ex 2918 29 00

50

Bis[3-(3,5-dé-threas-búitil-4-hiodrocsaifeinil)próipianáit] heicsimeitiléine (CAS RN 35074-77-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5220

ex 2918 29 00

60

Eistir mheitile, eitile, próipile nó búitile d’aigéad 4-hiodrocsaibeansóch nó salainn sóidiam díobh (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 nó 4247-02-3)

0 %

-

31.12.2026

0.6456

ex 2918 29 00

70

Aigéad 3,5-dé-iadasalaicileach (CAS RN 133-91-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7344

ex 2918 30 00

15

Aigéad 2-fluara-5-formailbeansóch (CAS RN 550363-85-4)

0 %

-

31.12.2022

0.7605

ex 2918 30 00

25

(E)-1-eatocsa-3-ocsabút-1-éin-1-óláit; 2-Meitiolprópán-1-óláit; tíotáiniam(4+) (CAS RN 83877-91-2)

0 %

-

31.12.2023

0.4427

ex 2918 30 00

30

Meitil-2-beansóilbeansóáit (CAS RN 606-28-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7864

ex 2918 30 00

35

Aigéad 3-ocsaicioglabútán-1-carbocsaileach ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 23761-23-1)

0 %

-

31.12.2024

0.8075

ex 2918 30 00

45

5-ocsó-6,7,8,9-teitrihidrea-5H-beansa[7]áinniléin-2-carbocsaláit mheitile(CAS RN 150192-89-5) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.5857

ex 2918 30 00

50

Aicéataicéatáit eitile (CAS RN 141-97-9)

0 %

-

31.12.2022

0.6250

ex 2918 30 00

60

Aigéad 4-ocsavailéarach (CAS RN 123-76-2)

0 %

-

31.12.2024

0.6455

ex 2918 30 00

70

Aigéad 2-[4-Clóra-3-(clórasulfóinil)beansóil]beansóch (CAS RN 68592-12-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7062

ex 2918 30 00

80

Beansóilformáit mheitile (CAS RN 15206-55-0)

0 %

-

31.12.2026

0.2946

ex 2918 99 90

10

3,4-Eapocsaicioglaiheacsáncarbocsaláit 3,4-eapocsacioglaiheicsilmeitile (CAS RN 2386-87-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6814

ex 2918 99 90

13

Clóiríd 2-meatocsa-2-meitilbeansóile (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2025

0.5856

ex 2918 99 90

15

2,3-Eapocsa-3-feiniolbúitioráit eitile (CAS RN 77-83-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6901

ex 2918 99 90

18

2-Hiodrocsa-2-(4-feanocsaifeinil)própánóáit eitile (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2025

0.2949

ex 2918 99 90

20

3-Meatocsaicrioláit mheitile (CAS RN 5788-17-0)

0 %

-

31.12.2024

0.6147

ex 2918 99 90

25

(E)-3-meatocsa-2-(2-clóraimeitilfeinil)-2-próipéanóáit mheitile (CAS RN 117428-51-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7256

ex 2918 99 90

27

2-Eatocsapróipianáit eitile (CAS RN 763-69-9)

0 %

-

31.12.2022

0.2948

ex 2918 99 90

30

2-(4-Hiodrocsaifeanocsa)próipianáit mheitile (CAS RN 96562-58-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7597

ex 2918 99 90

33

Aigéad fanaileach (CAS RN 121-34-6) ina bhfuil

cion nach mó ná 10 csm de Phallaidiam (CAS RN 7440-05-3),

cion nach mó ná 10 csm de bhiosmat (CAS RN 7440-69-9),

cion nach mó ná 14 csm d'fhormaildéad (CAS RN 50-00-0),

cion nach mó ná 1,3 % de réir meáchain d’aigéad 2,4-déhiodrocsaibeansóch (CAS RN 99-50-3),

cion nach mó ná 0,5 % de réir meáchain d'fhanailin (CAS RN 121-33-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6342

ex 2918 99 90

35

Aigéad p-ainíseach (CAS RN 100-09-4)

0 %

-

31.12.2024

0.7358

ex 2918 99 90

38

Déchlófop-meitil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)

0 %

-

31.12.2022

0.2945

ex 2918 99 90

40

Aigéad tras-4-hiodrocsa-3-meatocsacionnamach (CAS RN 1135-24-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7934

ex 2918 99 90

43

Aigéad fanaileach (CAS RN 121-34-6) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6224

ex 2918 99 90

45

Aicéatáit démheitile 4-meitiolcaiteacóil (CAS RN 52589-39-6)

0 %

-

31.12.2024

0.8066

ex 2918 99 90

48

Aigéad 2-bróma-5-meatocsaibeansóch acid (CAS RN 22921-68-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.2947

ex 2918 99 90

50

3,4,5-Trímheatocsaibeansóáit mheitile (CAS RN 1916-07-0)

0 %

-

31.12.2023

0.6552

ex 2918 99 90

55

Glicir-reitionáit stéaraile (CAS RN 13832-70-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2943

ex 2918 99 90

60

Aigéad 3,4,5-trímheitiolocsaibeansóach (CAS RN 118-41-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6523

ex 2918 99 90

65

Aigéad aicéatach, défhluara[1,1,2,2-teitreafluara-2-(peantafluaireatocsa)eatocsa]-, salann amóiniam (CAS RN 908020-52-0)

0 %

-

31.12.2024

0.4742

ex 2918 99 90

70

Aillil-(3-meitiolbútocsa)aicéatáit (CAS RN 67634-00-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6747

ex 2918 99 90

85

Tríneicseapac-Eitil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7462

ex 2919 90 00

15

Bis(fosfáit) teitrifeinile beinséin-1,3-dé-ile (CAS RN 57583-54-7)

0 %

-

31.12.2023

0.7723

ex 2919 90 00

25

Fosfáit trífheinile (CAS RN 115-86-6)

0 %

-

31.12.2024

0.2940

ex 2919 90 00

30

Hiodrocsaibis[2,2'-meitiléinbis(4,6-dé-treas-búitilfeinil)fosfáit] alúmanaim (CAS RN 151841-65-5)

0 %

-

31.12.2023

0.2942

ex 2919 90 00

35

Fosfáit 2,2'-meitiléinbis(4,6-dé-threas-bhúitilfeinile), salann monasóidiam (CAS RN 85209-91-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain, ina bhfuil cáithníní is mó ná 100 μm, a úsáidtear chun oibreáin núicléataithe a mhonarú nach mó ná 35 μm na cáithníní atá iontu (D90) de réir tomhas le teicníc scaipthe solais (1)

0 %

-

31.12.2023

0.3867

ex 2919 90 00

40

Trí-n-heicsiolfosfáit (CAS RN 2528-39-4)

0 %

-

31.12.2023

0.5495

ex 2919 90 00

50

Fosfáit trí-eitile (CAS RN 78-40-0)

0 %

-

31.12.2026

0.6188

ex 2919 90 00

60

Bis(fosfáit défheinile) bisfeanól-A (CAS RN 5945-33-5)

0 %

-

31.12.2023

0.6413

ex 2919 90 00

70

Trios(2-bútocsa-eitil)fosfáit (CAS RN 78-51-3)

0 %

-

31.12.2024

0.6253

ex 2920 19 00

30

2,2'-Ocsaibis(5,5-démheitil-1,3,2-dé-ocsafosfairionán)-déshuilfíd (CAS RN 4090-51-1)

0 %

-

31.12.2024

0.2941

ex 2920 19 00

40

Tolclófos-meitil (ISO) (CAS RN 57018-04-9) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2023

0.3634

2920 23 00

 

Foisfít trímheitile (CAS RN 121-45-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4158

2920 24 00

 

Foisfít trí-eitile (CAS RN 122-52-1)

0 %

-

31.12.2026

0.2626

ex 2920 29 00

10

Bis(foisfít) peinteiritríotóil O,O’-dé-ochtaideicile (CAS RN 3806-34-6)

0 %

-

31.12.2023

0.7227

ex 2920 29 00

15

Eistear teatra-1-naftailéinile 3,3',5,5'-teitricis(1,1-démheitileitil)-6,6'-démheitil[1,1'-défheinil]-2,2'-dé-ile aigéid fhosforaigh (CAS RN 198979-98-5)

0 %

-

31.12.2022

0.5038

ex 2920 29 00

20

Trios(meitilfeinil)foisfít (CAS RN 25586-42-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Défhoisfít bhis(2,4-déchúimilfeinil)peinteiritríotóil (CAS RN 154862-43-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6004

ex 2920 29 00

50

Foiseitil-alúmanam (CAS RN 39148-24-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-teatraicis(1,1-démheitileitil)-6-(2-eitilheicsiolocsai)-12H-débheinsi[d,g][1,3,2]dé-ocsafosfaicin (CAS RN 126050-54-2) ina bhfuil cion 95 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 126050-54-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3635

ex 2920 90 10

10

Sulfáit dé-eitile (CAS RN 64-67-5)

0 %

-

31.12.2023

0.7559

ex 2920 90 10

15

Carbónáit mheitile eitile (CAS RN 623-53-0)

3,2 %

-

31.12.2022

0.2605

ex 2920 90 10

20

Décharbónáit 2,2'-ocsaidhé-eitile dé-aillile (CAS RN 142-22-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3685

ex 2920 90 10

40

Carbónáit démheitile (CAS RN 616-38-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3868

ex 2920 90 10

50

Décharbónáit dé-treas-búitile (CAS RN 24424-99-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5756

ex 2920 90 10

60

Carbónáit mheitile 2,4-dé-treas-búitil-5-nítrifeinile (CAS RN 873055-55-1)

0 %

-

31.12.2022

0.7588

ex 2920 90 70

20

Fosfaraclóirídáit dé-eitile (CAS RN 814-49-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7465

ex 2920 90 70

30

2-Iseaprópocsa-4,4,5,5-teitrimeitil-1,3,2-dé-ocsabóralán (CAS RN 61676-62-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5947

ex 2920 90 70

60

Bis(neopeintilgliocólató)débhórón (CAS RN 201733-56-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis(pineacólató)débhórón (CAS RN 73183-34-3)

0 %

-

31.12.2025

0.5668

2921 13 00

 

Hidreaclóiríd clóiríde 2-(N,N-dé-eitiolaimíni)eitile (CAS RN 869-24-9)

0 %

-

31.12.2022

0.3629

ex 2921 19 99

20

Eitiol(2-meitiolaillil)aimín (CAS RN 18328-90-0)

0 %

-

31.12.2023

0.3631

ex 2921 19 99

30

Ailliolaimín (CAS RN 107-11-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7073

ex 2921 19 99

45

Hidreaclóiríd 2-clóra-N-(2-clóireitil)eatánaimín (CAS RN 821-48-7)

0 %

-

31.12.2026

0.5650

ex 2921 19 99

70

N,N-démheitiolochtailimín – tríchlóiríd bhóróin (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

-

31.12.2022

0.6269

ex 2921 19 99

80

Táirín (CAS RN 107-35-7), a bhfuil cion 0,5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis

0 %

-

31.12.2024

0.8045

ex 2921 29 00

15

Déhidreaclóiríd (2S)-própán-1,2-dé-aimín (CAS RN 19777-66-3) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.3630

ex 2921 29 00

20

Trios[3-(démheitiolaimíni)próipil]aimín (CAS RN 33329-35-0)

0 %

-

31.12.2023

0.8067

ex 2921 29 00

25

Déhidreaclóiríd N,N'-dé-ailliolprópán-1,3-dé-aimín (CAS RN 205041-15-2) ag a bhfuil íonacht 96 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.3625

ex 2921 29 00

30

Bis[3-(démheitiolaimíni)próipil]meitiolaimín (CAS RN 3855-32-1)

0 %

-

31.12.2023

0.8170

ex 2921 29 00

35

Peinti-meitil-éin-dé-aimíne (CAS RN 462-94-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain, mar thuaslagán uiscí freisin ina bhfuil 50 % nó níos mó de pheinti-meitil-éin-dé-aimíne

0 %

-

31.12.2026

0.4917

ex 2921 29 00

40

Deacaimeitiléindé-aimín (CAS RN 646-25-3)

0 %

-

31.12.2025

0.5256

ex 2921 29 00

50

N'-[3-(démheitiolaimíni)próipil]-N,N-démheitiolprópán-1,3-dé-aimín

0 %

-

31.12.2026

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N',N'-teitrimeitileitiléindé-aimín (CAS RN 110-18-9) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7488

ex 2921 30 10

10

Salann cioglaiheacsaimín aigéid 2-(4-(cioglaprópáncarbóinil)feinil)-2-meitiolprópánóch (CAS RN 1690344-90-1)

0 %

-

31.12.2023

0.5768

ex 2921 30 99

40

Cioglapróipiolaimín (CAS RN 765-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.7750

ex 2921 30 99

50

Hidreaclóiríd déchioglai[1.1.1]peantán-1-aimín (CAS RN 22287-35-0)

0 %

-

31.12.2024

0.3909

ex 2921 42 00

25

2-Aimínibeinséin-1,4-déshulfónáit hidrigine sóidiam (CAS RN 24605-36-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3978

ex 2921 42 00

35

2-Níotranailín (CAS RN 88-74-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3979

ex 2921 42 00

45

2,4,5-Tríchlóranailín (CAS RN 636-30-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2620

ex 2921 42 00

50

Aigéad 2-aimínibeinséansulfónach (CAS RN 121-47-1)

0 %

-

31.12.2023

0.7739

ex 2921 42 00

55

4-Clóranailín (CAS RN 106-47-8)

0 %

-

31.12.2024

0.3623

ex 2921 42 00

70

Aigéad 2-aimínibeinséin-1,4-déshulfónach (CAS RN 98-44-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3622

ex 2921 42 00

80

4-Clóra-2-nítranailín (CAS RN 89-63-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3687

ex 2921 42 00

85

3,5-Déchlóranailín (CAS RN 626-43-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5616

ex 2921 42 00

86

2,5-Déchlóranailín (CAS RN 95-82-9)

0 %

-

31.12.2022

0.5603

ex 2921 42 00

87

N-Meitiolanailín (CAS RN 100-61-8)

0 %

-

31.12.2022

0.5617

ex 2921 42 00

88

Aigéad 3,4-déchlóranailín-6-sulfónach (CAS RN 6331-96-0)

0 %

-

31.12.2022

0.2617

ex 2921 43 00

20

Aigéad 4-aimín-6-clóratolúéin-3-sulfónach (CAS RN 88-51-7)

0 %

-

31.12.2023

0.2615

ex 2921 43 00

30

3-Níotra-p-tolúidín (CAS RN 119-32-4)

0 %

-

31.12.2023

0.3980

ex 2921 43 00

40

Aigéad 4-aimíneatolúéin-3-sulfónach (CAS RN 88-44-8)

0 %

-

31.12.2024

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aimínibeinsithrífhluairíd (CAS RN 98-16-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7583

ex 2921 43 00

70

5-Bróma-4-fluara-2-meitiolanailín (CAS RN 627871-16-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3621

ex 2921 44 00

20

Défheiniolaimín (CAS RN 122-39-4)

0 %

-

31.12.2023

0.2618

ex 2921 45 00

20

Aigéad 2-aimíneanaftailéin-1-déshulfónach (CAS RN 117-62-4) nó ceann dá shalainn sóidiam (CAS RN 19532-03-7) nó (CAS RN 62203-79-6)

0 %

-

31.12.2024

0.7628

ex 2921 45 00

30

Aigéad (5 nó 8)-aimíneanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 51548-48-2)

0 %

-

31.12.2023

0.5994

ex 2921 45 00

50

Aigéad 7-aimíneanaftailéin-1,3,6-tríshulfónach (CAS RN 118-03-6)

0 %

-

31.12.2024

0.7316

ex 2921 45 00

60

1-Naiftiolaimín (CAS RN 134-32-7)

0 %

-

31.12.2022

0.7315

ex 2921 45 00

70

Aigéad 8-aimíneanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 119-28-8)

0 %

-

31.12.2022

0.7629

ex 2921 45 00

80

Aigéad 2-aimíneanaftailéin-1-sulfónach (CAS RN 81-16-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3618

ex 2921 49 00

20

Peindémheatailin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5 %

-

31.12.2023

0.7705

ex 2921 49 00

30

4-Iseapróipiolanailín (CAS RN 99-88-7)

0 %

-

31.12.2024

0.7592

ex 2921 49 00

35

2-Eitiolanailín (CAS RN 578-54-1)

0 %

-

31.12.2023

0.2609

ex 2921 49 00

40

N-1-naiftiolanailín (CAS RN 90-30-2)

0 %

-

31.12.2023

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-Défheinilil)aimín-9,9-démheitiolfluairéin (CAS RN 897671-69-1) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-Défheinilil)aimín-9,9-démheitiolfluairéin (CAS RN 1198395-24-2) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Dé-iseapróipiolanailín (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2025

0.8059

ex 2921 49 00

65

Bis-(9,9-démheitiolfluairein-2-il)aimín (CAS RN 500717-23-7) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.3981

ex 2921 51 19

30

Sulfáit 2-meitil-p-feiniléindé-aimín (CAS RN 615-50-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4184

ex 2921 51 19

40

p-Feiniléindé-aimín (CAS RN 106-50-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4498

ex 2921 51 19

50

Monaclóraidíorthaigh agus déchlóraidíorthaigh p-feiniléindé-aimín agus p-dé-aimíneatolúéine

0 %

-

31.12.2024

0.5995

ex 2921 51 19

60

Aigéad 2,4-dé-aimínibeinséansulfónach (CAS RN 88-63-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4-clóraifeinil)beinséin-1,2-dé-aimín (CAS RN 68817-71-0) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.2612

ex 2921 59 90

10

Meascán d'isiméirí 3,5-dé-eitioltolúéindé-aimín (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3785

ex 2921 59 90

30

Déhidreaclóiríd 3,3’-déchlóraibeinsidéine (CAS RN 612-83-9)

0 %

-

31.12.2022

0.3870

ex 2921 59 90

40

Aigéad 4,4’-dé-aimínistilbéin-2,2’-déshulfónach (CAS RN 81-11-8)

0 %

-

31.12.2023

0.5509

ex 2921 59 90

60

Déhidreaclóiríd (2R,5R)-1,6-défheinilheacsán-2,5-dé-aimín (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

-

31.12.2022

0.7860

ex 2922 19 00

15

Tuaslagán uiscí, ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 73 % de 2-amíni-2-meitiol-1-própánól (CAS RN 124-68-5) nó níos mó ná sin,

cion 4,5 % d'uisce (CAS RN 7732-18-5) nó níos mó ná sin, ach cion nach mó ná 27 %

0 %

-

31.12.2024

0.5757

ex 2922 19 00

20

Hidreaclóiríd 2-(2-meatocsaifeanocsa)eitiolaimín (CAS RN 64464-07-9)

0 %

-

31.12.2022

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-Meitil-N-(2-hiodrocsa-eitil)-p-tolúidín (CAS RN 2842-44-6) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.3617

ex 2922 19 00

30

N,N,N’,N’-Teitrimeitil-2,2'ocsaibis(eitiolaimín) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

-

31.12.2023

0.6947

ex 2922 19 00

35

Eatánól 2-[2-(démheitiolaimíni)eatocsa] (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7179

ex 2922 19 00

40

4-Meitilbeinséansulfónáit (R)-1-((4-aimín-2-bróma-5-fluaraifeinil)aimíni)-3-(beinsiolocsa)própán-2-óil (CAS RN 1294504-64-5)

0 %

-

31.12.2026

0.7480

ex 2922 19 00

45

2-Meatocsaimeitil-p-feiniléindé-aimín (CAS RN 337906-36-2)

0 %

-

31.12.2023

0.3616

ex 2922 19 00

50

2-(2-Meatocsaifeanocsa)eitiolaimín (CAS RN 1836-62-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7587

ex 2922 19 00

55

3-Aimíonadamantán-1-ól (CAS RN 702-82-9)

0 %

-

31.12.2023

0.3871

ex 2922 19 00

60

2,2'-Ocsaibis(eitiolaimín) N,N,N’-trímheitil-N'-(2-hiodrocsa-eitil) (CAS RN 83016-70-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5905

ex 2922 19 00

65

tras-4-Aimínicioglaiheacsánól (CAS RN 27489-62-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-Beinsiolaimíneatánól (CAS RN 104-63-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.5986

ex 2922 19 00

75

2-Eatocsa-eitiolaimín (CAS RN 110-76-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4665

ex 2922 19 00

80

N-[2-[2-(démheitiolaimíni)eatocsa]eitil]-N-meitil-1,3-própáindé-aimín (CAS RN 189253-72-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5911

ex 2922 19 00

85

(1S,4R)-cis-4-Aimín-2-cioglaipeintéin-1-meatánól-D-tartráit (CAS RN 229177-52-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5996

ex 2922 21 00

10

Aigéad 2-aimín-5-hiodrocsanaftailéin-1,7-déshulfónach (CAS RN 6535-70-2)

0 %

-

31.12.2024

0.2703

ex 2922 21 00

30

Aigéad 6-aimín-4-hiodrocsanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 90-51-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2704

ex 2922 21 00

40

Aigéad 7-aimín-4-hiodrocsanaftailéin-2-sulfónach (CAS RN 87-02-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3873

ex 2922 21 00

50

4-Aimín-5-hiodrocsanaftailéin-2,7-déshulfónáit hidrigine sóidiam (CAS RN 5460-09-3)

0 %

-

31.12.2024

0.5997

ex 2922 21 00

60

Aigéad 4-aimín-5-hiodrocsanaftailéin-2,7-déshulfónach ag a bhfuil íonacht 80 % nó níos mó de réir meáchain (CAS RN 90-20-0)

0 %

-

31.12.2023

0.2702

ex 2922 29 00

20

3-Aimínifeanól (CAS RN 591-27-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3982

ex 2922 29 00

25

5-Aimín-o-créasól (CAS RN 2835-95-2)

0 %

-

31.12.2023

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-aimínifeanocsa)eatán (CAS RN 52411-34-4)

0 %

-

31.12.2025

0.7642

ex 2922 29 00

33

o-Feinitidín (CAS RN 94-70-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2936

ex 2922 29 00

45

Ainísidíní

0 %

-

31.12.2023

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aclóinífein (ISO) (CAS RN 74070-46-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.4627

ex 2922 29 00

65

4-Trífhluaraimeatocsanailín (CAS RN 461-82-5)

0 %

-

31.12.2024

0.7481

ex 2922 29 00

67

4-Clóra-2,5-démheatocsanailín (CAS RN 6358-64-1)

0 %

-

31.12.2023

0.2692

ex 2922 29 00

70

4-Níotra-o-ainísidín (CAS RN 97-52-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7026

ex 2922 29 00

73

Tiafosfáit tris(4-aimínifeinil) (CAS RN 52664-35-4)

0 %

-

31.12.2026

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aimíneitil)feanól (CAS RN 51-67-2)

0 %

-

31.12.2025

0.2696

ex 2922 29 00

80

3-Dé-eitiolaimínifeanól (CAS RN 91-68-9)

0 %

-

31.12.2023

0.5898

ex 2922 29 00

85

Hidreaclóiríd 4-beinsiolocsanailín (CAS RN 51388-20-6)

0 %

-

31.12.2023

0.2690

ex 2922 39 00

10

Aigéad 1-aimín-4-bróma-9,10-dé-ocsó-antraicéin-2-sulfónach agus salainn de

0 %

-

31.12.2023

0.7371

ex 2922 39 00

15

2-Aimín-3,5-débhrómaibeansaildéad (CAS RN 50910-55-9)

0 %

-

31.12.2022

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Aimín-5-clóraibeinsifeanón (CAS RN 719-59-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7713

ex 2922 39 00

30

(2-Fluaraifeinil)-[2-(meitiolaimíni)-5-nítrifeinil]meatánón (CAS RN 735-06-8)

0 %

-

31.12.2024

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Clóra-2-(meitiolaimín)beinsifeanón (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7800

ex 2922 39 00

40

4,4'-Bis(dé-eitiolaimín)beinsifeanón (CAS RN 90-93-7)

0 %

-

31.12.2024

0.3546

ex 2922 43 00

10

Aigéad antrainileach (CAS RN 118-92-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3547

ex 2922 49 85

10

Aspartáit ornaitín (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7853

ex 2922 49 85

13

Aigéad glicionáit—4-meitilbeinséin-1-sulfónach beinsile (1/1) (CAS RN 1738-76-7) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glicín (CAS RN 56-40-6) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó, bíodh méid nach mó ná 5 % den oibreán frithstolptha dé-ocsaíd sileacain (CAS RN 112926-00-8) curtha leis nó ná bíodh

0 %

-

31.12.2025

0.5619

ex 2922 49 85

20

Aigéad 3-aimín-4-clóraibeansóch (CAS RN 2840-28-0)

0 %

-

31.12.2022

0.8162

ex 2922 49 85

23

2-Eitiheicsil 4-aimínibeansóáit (CAS RN 26218-04-2) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.6340

ex 2922 49 85

25

2-Aimínibeinséin-1,4-décharbocsaláit démheitile (CAS RN 5372-81-6)

0 %

-

31.12.2024

0.6948

ex 2922 49 85

30

Tuaslagán uiscí ina bhfuil cion 40 % nó níos mó, de réir meáchain, de mheitiolaimíonaicéatáit sóidiam

0 %

-

31.12.2022

0.3544

ex 2922 49 85

40

Norvailín

0 %

-

31.12.2023

0.3983

ex 2922 49 85

50

D-(-)-Déhiodraifeinilglicín (CAS RN 26774-88-9)

0 %

-

31.12.2024

0.4239

ex 2922 49 85

60

Eitil-4-démheitiolaimínibeansóáit (CAS RN 10287-53-3)

0 %

-

31.12.2022

0.6650

ex 2922 49 85

65

Hidreaclóiríd aimíneamalónáite dé-eitile (CAS RN 13433-00-6)

0 %

-

31.12.2025

0.4426

ex 2922 49 85

70

2-Eitilheicsil-4-démheitiolaimínibeansóáit (CAS RN 21245-02-3)

0 %

-

31.12.2023

0.7254

ex 2922 49 85

75

Hidreaclóiríd eistir iseapróipile L-alainín (CAS RN 62062-65-1)

0 %

-

31.12.2022

0.6100

ex 2922 49 85

80

Aigéad 12-aimíneadóideacánóch (CAS RN 693-57-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7020

ex 2922 50 00

10

Hidreaclóiríd aigéid 2-(2-(2-aimíneatocsa)eatocsa)aicéitigh (CAS RN 134979-01-4)

0 %

-

31.12.2026

0.7257

ex 2922 50 00

15

3,5-Dé-iadaitíoróinín (CAS RN 1041-01-6)

0 %

-

31.12.2022

0.4702

ex 2922 50 00

20

Hidreaclóiríd 1-[2-aimín-1-(4-meatocsaifeinil)-eitil]-cioglaiheacsánóil (CAS RN 130198-05-9)

0 %

-

31.12.2024

0.7523

ex 2922 50 00

35

Hidreaclóiríd aigéid (2S)-2-aimín-3-(3,4-démheatocsaifeinil)-2-meitiolprópánóch (CAS RN 5486-79-3)

0 %

-

31.12.2023

0.2681

ex 2922 50 00

70

Aicéatáit 2-(1-hiodrocsaicioglaiheicsil)-2-(4-meatocsaifeinil)eitiolamóiniam

0 %

-

31.12.2023

0.6226

ex 2923 10 00

10

Teitrihiodráit chlóiríde choilín fosfairile chailciam (CAS RN 72556-74-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3543

ex 2923 90 00

10

Hiodrocsaíd teitrimeitiolamóiniam, i bhfoirm tuaslagán uiscí ina bhfuil cion 25 % (± 0,5 %), de réir meáchain, de hiodrocsaíd teitrimeitiolamóiniam

0 %

-

31.12.2023

0.4499

ex 2923 90 00

25

Molabdáit teitricis(démheitildétheitrideiciolamóiniam) (CAS RN 117342-25-3)

0 %

-

31.12.2023

0.8159

ex 2923 90 00

30

Hidreabhóráit teitreabúitiolamóiniam (CAS RN 33725-74-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.7879

ex 2923 90 00

50

Hidreaclóiríd béitín (CAS RN 590-46-5) ag a bhfuil íonacht 93 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.7089

ex 2923 90 00

55

Bróimíd teitreabúitiolamóiniam (CAS RN 1643-19-2)

0 %

-

31.12.2026

0.7615

ex 2923 90 00

65

Hiodrocsaíd N,N,N-trímheitil-tríchiogla[3.3.1.13,7]deacán-1-aiminiam (CAS RN 53075-09-5) i bhfoirm tuaslagán uiscí ina bhfuil cion 17,5 % nó níos mó ach nach mó ná 27,5 %, de réir meáchain, de hiodrocsaíd N,N,N-trímheitil-tríchiogla[3.3.1.13,7]deacán-1-aiminiam

0 %

-

31.12.2023

0.3538

ex 2923 90 00

70

Hiodrocsaíd teitreapróipiolamóiniam, i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil:

cion 40 % (± 2 %) de hiodrocsaíd teitreapróipiolam de réir meáchain,

cion 0,3 % nó níos lú de charbónáit de réir meáchain,

cion 0,1 % nó níos lú de thríphróipiolaimín de réir meáchain,

500 mg/kg nó níos lú de bhróimíd agus

25 mg/kg nó níos lú de photaisiam agus sóidiam, agus iad sin arna meá le chéile

0 %

-

31.12.2023

0.5063

ex 2923 90 00

75

Hiodrocsaíd teitreitiolamóiniam, i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil:

cion 35 % (± 0,5 %) de hiodrocsaíd teitreitiolamóiniam de réir meáchain,

cion nach mó ná 1 000 mg/kg de chlóiríd,

cion nach mó ná 2 mg/kg d'iarann agus

cion nach mó ná 10 mg/kg de photaisiam,

0 %

-

31.12.2025

0.3536

ex 2923 90 00

80

Clóiríd dé-aillildémheitiolamóiniam (CAS RN 7398-69-8), i bhfoirm tuaslagáin uiscí ina bhfuil cion 63 % nó níos mó ach nach mó ná 67 % de chlóiríd dé-aillildémheitiolamóiniam de réir meáchain

0 %

-

31.12.2023

0.6410

ex 2923 90 00

85

Clóiríd N,N,N-trímheitiolanailíniam (CAS RN 138-24-9)

0 %

-

31.12.2024

0.2678

ex 2924 19 00

10

Aigéad 2-aicriolaimíd-2-meitiolprópánsulfónach (CAS RN 15214-89-8) nó a shalann sóidiam (CAS RN 5165-97-9) nó a shalann amóiniam (CAS RN 58374-69-9)

0 %

-

31.12.2023

0.6227

ex 2924 19 00

15

Clóiríd N-eitille N-meitiolcarbamóile (CAS RN 42252-34-6)

0 %

-

31.12.2024

0.8000

ex 2924 19 00

18

Aicrioláit 2-(((búitiolaimín)carbóinil)ocsa)eitile (CAS RN 63225-53-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7258

ex 2924 19 00

25

Iseabúitilidéindé-úiré (CAS RN 6104-30-9)

0 %

-

31.12.2022

0.8027

ex 2924 19 00

28

Aigéad (2S)-2-aimínea-5-(carbamóil-aimínea)peantánóch ; Aigéad 2-hiodrocsabútáindé-óch (CAS RN 54940-97-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.3535

ex 2924 19 00

30

2-Aicéataimíd-3-clórapróipianáit mheitile (CAS RN 87333-22-0)

0 %

-

31.12.2023

0.8030

ex 2924 19 00

33

Aigéad (2S)-2-aimínea-5-(carbamóil-aimínea)peantánóch ; Aigéad 2-hiodrocsabútáindé-óch (1:1) (CAS RN 70796-17-7) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6549

ex 2924 19 00

35

Aicéataimíd (CAS RN 60-35-5)

0 %

-

31.12.2024

0.8041

ex 2924 19 00

38

Aicéataimídeamalónáit dé-eitile (CAS RN 1068-90-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8049

ex 2924 19 00

43

Hidreaclóiríd eistir mheitile N6-(treas-bútocsacarbóinil)-L-lisín (CAS RN 2389-48-2) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7060

ex 2924 19 00

55

Búitiolcarbamáit 2-próipinile (CAS RN 76114-73-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4160

ex 2924 19 00

60

N,N-démheitiolaicriolaimíd (CAS RN 2680-03-7)

0 %

-

31.12.2026

0.7482

ex 2924 19 00

65

2,2,2-trífluaraicéataimíd (CAS RN 354-38-1)

0 %

-

31.12.2023

0.4380

ex 2924 19 00

70

Meitiolcarbamáit (CAS RN 598-55-0)

0 %

-

31.12.2023

0.7575

ex 2924 19 00

75

Aigéad (S)-4-((treas-bútocsacarbóinil)aimíni)-2-hiodrocsabútánóch (CAS RN 207305-60-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5605

ex 2924 19 00

80

Teitreabúitiolúiré (CAS RN 4559-86-8)

0 %

-

31.12.2022

0.2939

ex 2924 21 00

10

4,4’-Déhiodrocsa-7,7’-úiréiléindé(aigéad naftailéin-2-sulfónach) agus a shalainn sóidiam

0 %

-

31.12.2023

0.5998

ex 2924 21 00

20

Hidreaclóiríd (3-aimínifeinil)úiré (CAS RN 59690-88-9)

0 %

-

31.12.2024

0.3533

2924 25 00

 

Alaclór (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6047

ex 2924 29 70

12

Aigéad 4-(aicéitiolaimíni)-2-aimínibeinséansulfónach (CAS RN 88-64-2)

0 %

-

31.12.2024

0.3534

ex 2924 29 70

15

Aicéiteaclór (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

-

31.12.2023

0.6266

ex 2924 29 70

17

2-(Trífhluaraimeitil)beansaimíd (CAS RN 360-64-5)

0 %

-

31.12.2024

0.6363

ex 2924 29 70

19

2-[[2-(Beinsiolocsacarbóiniolaimíni)aicéitil]aimíni]próipianach (CAS RN 3079-63-8)

0 %

-

31.12.2024

0.4685

ex 2924 29 70

20

2-Clóra-N-(2-eitil-6-meitilfeinil)-N-(própán-2-iolocsaimeitil)aicéataimíd (CAS RN 86763-47-5)

0 %

-

31.12.2024

0.6568

ex 2924 29 70

23

Beanalacsail-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)

0 %

-

31.12.2024

0.8153

ex 2924 29 70

25

2-[2-(Meatocsacarbóinil-feinil-aimíni)-feinil]-aigéad aicéiteach (CAS RN 353497-35-5) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.7118

ex 2924 29 70

30

4-(4-Meitil-3-nítribeansóiolaimíni)beinséansulfónáit sóidiam (CAS RN 84029-45-8)

0 %

-

31.12.2026

0.8161

ex 2924 29 70

35

N-(1,1-Démheitileitil)-4-aimíni-beansaimíd (CAS RN 93483-71-7) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.6110

ex 2924 29 70

37

Beaflubútaimíd (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

-

31.12.2023

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N'-1,4-Feiniléinbis[3-ocsabúitioraimíd] (CAS RN 24731-73-5)

0 %

-

31.12.2025

0.5127

ex 2924 29 70

45

Própocsúr (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

-

31.12.2025

0.8183

ex 2924 29 70

46

S-Meitileaclór (ISO) (CAS RN 87392-12-9) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.7841

ex 2924 29 70

47

(1-aimín-3-(4-iadaifeiniol)-1-ocsaprópáin-2-iol)carbamáit (S)-treas-bhúitile (CAS RN 868694-44-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.8184

ex 2924 29 70

52

Socsaimíd (ISO) (CAS RN 156052-68-5) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.5622

ex 2924 29 70

53

4-Aimín-N-[4-(aimíneacarbóinil)feinil]beansaimíd (CAS RN 74441-06-8)

0 %

-

31.12.2022

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N'-(2,5-démheitil-1,4-feiniléin)bis[3-ocsabútaraimíd] (CAS RN 24304-50-5)

0 %

-

31.12.2025

0.8043

ex 2924 29 70

58

2-clóra-N-[1-(4-clóra-3-fluaraifeinil)-2-meitiolprópán-2-il]aicéataimíd (CAS RN 787585-35-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Clóraibeansaimíd (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2025

0.5388

ex 2924 29 70

63

N-Eitil-2-(iseapróipil)-5-meitilcioglaiheacsáncarbocsaimíd (CAS RN 39711-79-0)

0 %

-

31.12.2022

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-Déchlóra-5-fluara[1,1'-défheinil]-2-il)aicéataimíd (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7632

ex 2924 29 70

67

N,N'-(2,5-Déchlóra-1,4-feiniléin)bis[3-ocsabúitioraimíd] (CAS RN 42487-09-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7582

ex 2924 29 70

70

N-[(Beinsiolocsa)carbóinil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[{treas-bútocsacarbóinil)ocsa]feinil}-3-hiodrocsaprópán-2-il]-L-alainíonaimíd

0 %

-

31.12.2023

0.6480

ex 2924 29 70

73

Naprópaimíd (ISO) (CAS RN 15299-99-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2672

ex 2924 29 70

75

3-Aimín-p-ainíseanilíd (CAS RN 120-35-4)

0 %

-

31.12.2023

0.8060

ex 2924 29 70

78

Aigéad 5-aimínea-3-(4-clóraifeinil)-5-ocsaipeantánóch (CAS RN 1141-23-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.2673

ex 2924 29 70

85

p-Aimínibeansaimíd (CAS RN 2835-68-9)

0 %

-

31.12.2023

0.4257

ex 2924 29 70

86

Antrainiolaimíd (CAS RN 88-68-6) ag a bhfuil íonacht 99,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2022

0.4495

ex 2924 29 70

88

5'-Clóra-3-hiodrocsa-2'-meitil-2-naftainilíd (CAS RN 135-63-7)

0 %

-

31.12.2023

0.4493

ex 2924 29 70

89

Flutolainil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3690

ex 2924 29 70

91

3-Hiodrocsa-2'-meatocsa-2-naftainilíd (CAS RN 135-62-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3691

ex 2924 29 70

92

3-Hiodrocsa-2-naftainilíd (CAS RN 92-77-3)

0 %

-

31.12.2024

0.3692

ex 2924 29 70

93

3-Hiodrocsa-2'-meitil-2-naftainilíd (CAS RN 135-61-5)

0 %

-

31.12.2023

0.3693

ex 2924 29 70

94

2'-Eatocsa-3-hiodrocsa-2-naftainilíd (CAS RN 92-74-0)

0 %

-

31.12.2023

0.3863

ex 2924 29 70

97

Mona-aimíd aigéid 1,1-cioglaiheacsáindé-aicéitigh (CAS RN 99189-60-3)

0 %

-

31.12.2023

0.3526

ex 2925 11 00

20

Siúicrín agus a shalann sóidiam

0 %

-

31.12.2023

0.2674

ex 2925 19 95

10

N-Feiniolmailéimíd (CAS RN 941-69-5)

0 %

-

31.12.2023

0.5612

ex 2925 19 95

20

4,5,6,7-Teitrihidrisiondól-1,3-dé-ón (CAS RN 4720-86-9)

0 %

-

31.12.2022

0.5740

ex 2925 19 95

30

N,N'-(m-Feiniléin)démhailéimíd (CAS RN 3006-93-7)

0 %

-

31.12.2022

0.8013

ex 2925 19 95

40

N-Iadasucsainimíd (CAS RN 516-12-1) ag a bhfuil íonacht 98,5 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.2934

ex 2925 29 00

10

Déchioglaiheicsiolcarbaidhé-imíd (CAS RN 538-75-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5891

ex 2925 29 00

20

Hidreaclóiríd N-[3-(démheitiolaimíni)próipil]-N'-eitiolcarbaidhé-imíde (CAS RN 25952-53-8)

0 %

-

31.12.2023

0.7749

ex 2925 29 00

40

N-aimidíneasarcaisín (CAS RN 57-00-1)

0 %

-

31.12.2024

0.7832

ex 2925 29 00

50

Clóiríd (chlóraimeitiléin)démheitiliminiam (CAS RN 3724-43-4) ag a bhfuil íonacht 95 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.8033

ex 2925 29 00

60

Aicéatáit formaimidín (CAS RN 3473-63-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.8040

ex 2925 29 00

70

Bróimíd bhrómaimeitilidéin(démheitil)asainiam (CAS RN 24774-61-6) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7430

ex 2926 90 70

15

2-Cioglaheicsilidéin-2-feiniolaicéitinítríl (CAS RN 10461-98-0)

0 %

-

31.12.2022

0.6258

ex 2926 90 70

16

Eistear meitile aigéid 4-ciana-2-nítribeansóch (CAS RN 52449-76-0)

0 %

-

31.12.2024

0.6934

ex 2926 90 70

17

Cipirmeitrin (ISO) gona steiré-isiméirí (CAS RN 52315-07-8) ag a bhfuil íonacht 90 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.7408

ex 2926 90 70

18

Fluimeitrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)

0 %

-

31.12.2022

0.7466

ex 2926 90 70

19

Aicéitinítríl 2-(4-aimín-2-clóra-5-meitilfeinil)-2-(4-clóraifeinil) (CAS RN 61437-85-2)

0 %

-

31.12.2023

0.2668

ex 2926 90 70

20

2-(m-Beansóilfeinil)próipianainítríl (CAS RN 42872-30-0)

0 %

-

31.12.2024

0.7458

ex 2926 90 70

21

4-Bróma-2-clóraibeinsinítríl (CAS RN 154607-01-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7514

ex 2926 90 70

22

Aicéitinítríl (CAS RN 75-05-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6109

ex 2926 90 70

23

Aicrinitrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

-

31.12.2023

0.7805

ex 2926 90 70

24

2-Hiodrocsa-2-meitiolpróipianainítríl (CAS RN 75-86-5) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.5227

ex 2926 90 70

25

2,2-Débhróma-3-nítríleapróipianaimíd (CAS RN 10222-01-2)

0 %

-

31.12.2026

0.6259

ex 2926 90 70

26

Ciafluaitrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ag a bhfuil íonacht 95,5 % nó níos mó de réir meáchain, a úsáidtear chun táirgí bithicídeacha a mhonarú (1)

0 %

-

31.12.2024

0.6149

ex 2926 90 70

27

Ciahalafop-búitil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

-

31.12.2023

0.7201

ex 2926 90 70

30

4,5-Déchlóra-3,6-dé-ocsaicioglaiheicsi-1,4-dé-éin-1,2-décharbainítríl (CAS RN 84-58-2)

0 %

-

31.12.2026

0.7406

ex 2926 90 70

33

Deiltemeitrin(ISO) (CAS RN 52918-63-5)

0 %

-

31.12.2022

0.7034

ex 2926 90 70

35

4-Ciana-2-meatocsaibeansaildéad (CAS RN 21962-45-8)

0 %

-

31.12.2026

0.6970

ex 2926 90 70

40

Aigéad 2-(4-cianaifeiniolaimíni)aicéiteach (CAS RN 42288-26-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3522

ex 2926 90 70

50

Eistir aigéid chianaicéitigh d'ailcil nó d'alcocsailcil

0 %

-

31.12.2023

0.8217

ex 2926 90 70

56

2-cianai-2-próipilpeantánóáit mheitile (CAS RN 66546-92-7) ag a bhfuil íonacht 97 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2026

0.4182

ex 2926 90 70

61

Aigéad 1-dénítribeansóch (CAS RN 5537-71-3)

0 %

-

31.12.2026

0.4644

ex 2926 90 70

64

Eisfeanvailéaráit (CAS RN 66230-04-4) ag a bhfuil íonacht, de réir meáchain, 83 % nó níos mó i meascán dá hisiméirí féin

0 %

-

31.12.2024

0.4802

ex 2926 90 70

70

Meataicrilinítríl (CAS RN 126-98-7)

0 %

-

31.12.2024

0.2543

ex 2926 90 70

74

Clóratailinil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

-

31.12.2024

0.3521

ex 2926 90 70

75

2-Ciana-2-eitil-3-meitilheacsánóáit eitile (CAS RN 100453-11-0)

0 %

-

31.12.2024

0.3516

ex 2926 90 70

80

2-Ciana-2-feiniolbúitioráit eitile (CAS RN 718-71-8)

0 %

-

31.12.2023

0.3514

ex 2926 90 70

86

Eitiléindé-aimínteatraicéitinítríl (CAS RN 5766-67-6)

0 %

-

31.12.2023

0.3515

ex 2926 90 70

89

Búitiorainítríl (CAS RN 109-74-0)

0 %

-

31.12.2023

0.2667

ex 2927 00 00

10

Déhidreaclóiríd 2,2'-démheitil-2,2'-asóidhéphróipianaimidín

0 %

-

31.12.2023

0.2665

ex 2927 00 00

20

Sulfáit hidrigine 4-anailín-2-meatocsaibeinséindé-asóiniam (CAS RN 36305-05-2)

0 %

-

31.12.2023

0.7337

ex 2927 00 00

25

2,2'-asóibis(4-meatocsa-2,4-démheitiolvailéirinítríl) (CAS RN 15545-97-8)

0 %

-

31.12.2022

0.2810

ex 2927 00 00

30

Aigéad 4'-aimíonasóibeinséin-4-sulfónach (CAS RN 104-23-4)

0 %

-

31.12.2023

0.6306

ex 2927 00 00

35

C.C'-Asóidhé(formaimíd) (CAS RN 123-77-3) i bhfoirm púdair bhuí ag a bhfuil teocht dianscaoilte 180°C nó níos mó ach nach mó ná 220°C, a úsáidtear mar oibreán cúrtha chun roisíní teirmeaplaisteacha, leaistiméir agus cúr poileitéine trasnasctha a mhonarú

0 %

-

31.12.2024

0.3984

ex 2927 00 00

60

Aigéad 4,4'-déchiana-4,4'-asóidhévailéarach (CAS RN 2638-94-0)

0 %

-

31.12.2023

0.5626

ex 2927 00 00

80

Aigéad 4-[(2,5-déchlóraifeinil)asó]-3-hiodrocsa-2-naftóch (CAS RN 51867-77-7)

0 %

-

31.12.2022

0.2661

ex 2928 00 90

10

3,3'-Bis(3,5-dé-treas-búitil-4-hiodrocsaifeinil)-N,N’-déphróipianaimíd (CAS RN 32687-78-8)

0 %

-

31.12.2023

0.6479

ex 2928 00 90

13

Ciamocsainil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6548

ex 2928 00 90

18

Ocsaím aicéatóin (CAS RN 127-06-0) ag a bhfuil íonacht 99 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2024

0.6871

ex 2928 00 90

23

Meatabrómúrón (ISO) (CAS RN 3060-89-7) ag a bhfuil íonacht 98 % nó níos mó de réir meáchain

0 %

-

31.12.2025

0.4929

ex 2928 00 90

25

Ocsaím aicéataildéid (CAS RN 107-29-9) i dtuaslagán uiscí

0 %

-

31.12.2025

0.6985

ex 2928 00 90

28

Ocsaím pheantán-2-óin (CAS RN 623-40-5)

0 %

-

31.12.2026

0.5438

ex 2928 00 90

30

N-iseapróipilhiodrocsalaimín (CAS RN 5080-22-8)

0 %

-

31.12.2026

0.7448

ex 2928 00 90

33

Hidreaclóiríd 4-clóraifeinilhiodraisín (CAS RN 1073-70-7)

0 %

-

31.12.2023

0.8061

ex 2928 00 90

38

Tuaslagan uiscí de chlóiríd mheatocsamóiniam (CAS-RN 593-56-6), ina bhfuil, de réir meáchain:

cion 30 % nó níos mó ach nach mó ná 40 % de chlóiríd mheatocsamóiniam

cion nach mó ná 4 % d’aigéad hidreaclórach

0 %

-

31.12.2025

0.2659

ex 2928 00 90

40

O-Eitilhiodrocsalaimín, i bhfoirm tuaslagáin uiscí (CAS RN 624-86-2)

0 %

-

31.12.2023

0.8093

ex 2928 00 90