Conradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach, Conradh CEGC

 

ACHOIMRE AR:

Conradh Pháras lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach (CEGC)

CAD IS AIDHM LEIS AN GCONRADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuspóirí

Ba é b’aidhm leis an gconradh, faoi mar a shonraítear in Airteagal 2, rannchuidiú a thabhairt, tríd an gcómhargadh guail agus cruach, do leathnú eacnamaíoch, fostaíocht agus caighdeáin mhaireachtála níos fearr. Dá réir sin, bhí ar na hinstitiúidí soláthar eagraithe guail agus cruach a áirithiú don chómhargadh trí rochtain chothrom ar na foinsí táirgthe a áirithiú, trí bhunú na bpraghsanna is ísle agus trí fheabhas ar dhálaí oibre. Theastaigh fás ar an trádáil idirnáisiúnta agus nuachóiriú ar tháirgeadh maidir leis sin ar fad.

Agus cómhargadh á chruthú, tugadh isteach leis an gconradh saorghluaiseacht táirgí gan dleachtanna custaim nó gan cánacha. Cuireadh cosc leis ar bhearta nó ar chleachtais idirdhealaitheacha, ar fhóirdheontais, ar chabhair stáit nó ar mhuirir speisialta arna ngearradh ag stáit agus cleachtais shriantacha.

Struchtúr

Bhí an conradh roinnte ina 4 theideal:

Áiríodh leis chomh matih:

Institiúidí

Bunaíodh leis an gconradh Ard-Údarás, Comhthionól, Comhairle Airí agus Cúirt Bhreithiúnais. Bhí pearsantacht dhlíthiúil ag an CEGC.

Rinne an tArd-Údarás cinntí, rinne sé moltaí agus thug sé tuairimí. Chuidigh Coiste Comhairleach leis (réamhtheachtaí Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an lae inniu) ina raibh ionadaithe ar son táirgeoirí, oibrithe, tomhaltóirí agus déileálaithe.

Sainchúraimí

Gníomhaíochtaí um maoiniú

Táirgeadh

Bhí ról cúnta, indíreach ag an CEGC den chuid ba mhó trí chomhar leis na rialtais agus idirghabháil i dtaca le praghsanna agus beartas tráchtála. Mar sin féin, i gcás meatha ar bith ar an éileamh nó ganntanais ar bith, d’fhéad sé beart díreach a dhéanamh trí chuótaí a fhorchur chun táirgeadh a theorannú ar bhealach eagraithe, nó maidir le ganntanais, trí chláir um tháirgeadh a dhréachtú inar leagadh síos tosaíochtaí úsáide, rud a chinnfeadh an dóigh ba cheart acmhainní a leithdháileadh agus leibhéil easpórtála a shocrú.

Socrú praghsanna agus iomaíocht

D’fhéad an tArd-Údarás comhaontuithe nó comhpháirtíochtaí idir gnóthais a chur ar ceal i gcás go gcuirfí cosc nó srian ar an ngnáth-iomaíocht nó go ndéanfaí í a shaobhadh.

Gnéithe oibrithe

Beartas tráchtála

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHONARTHA?

Bhí an conradh i bhfeidhm ó 1952, bhí sé bailí ar feadh 50 bliain agus d’éag sé in 2002. Osclaíodh an cómhargadh a bunaíodh leis an gconradh an 10 Feabhra 1953 le haghaidh guail, amhiarainn agus draimh agus an 1 Bealtaine 1953 le haghaidh cruach.

CÚLRA

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Conradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach

Nuashonraithe 11.12.2017(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus tá sí ina tríú tír (tír nach tír den Aontas Eorpach í) ó bhí an 1 Feabhra 2020 ann.