Sábháilteacht ar bhóithre: Treoshuíomhanna beartas maidir le sábháilteacht ar bhóithre 2011-20

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht ón gCoimisiún Eorpach (COIM(2010) 389 leagan deireanach) – i dtreo limistéir Eorpaigh sábháilteachta ar bhóithre 2011-2020

CAD A DHÉANTAR SA TEACHTAIREACHT SEO ÓN GCOIMISIÚN EORPACH?

Cé go ndearnadh dul chun cinn maidir le sábháilteacht ar bhóithre san Aontas Eorpach (AE) Le linn an 3ú clár gníomhaíochta Eorpach ar mhaithe le sábháilteacht ar bhóithre, a bhí ar siúl idir 2003 agus 2010, tugann an Coimisiún Eorpach chun suntais nach mór dlús breise a chur le hiarrachtaí chun sábháilteacht ar bhóithre a fheabhsú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá sé ina aidhm leis na treoshuíomhanna beartas maidir le sábháilteacht ar bhóithre san Eoraip 2011-2020 creat ginearálta agus cuspóirí dúshlánacha a thabhairt i dtaobh straitéisí náisiúnta agus straitéisí áitiúla a threorú, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta. Laistigh den chreat ginearálta sin, leagan an Coimisiún béim ar an ngá atá leis an méid seo a leanas:

Prionsabail agus sprioc

3 phríomhphrionsabal á leagan amach ag an gCoimisiún:

Tar éis an chláir gníomhaíochta Eorpaigh ar mhaithe le sábháilteacht ar bhóithre 2003-10, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún coinneáil leis an sprioc i dtaobh líon iomlán na mbásanna ar na bóithre a laghdú faoina leath in AE idir 2010 agus 2020. Léirítear leis an méid sin tiomantas soiléir AE do shábháilteacht ar bhóithre, agus trí chomhchuspóir a bheith ag na tíortha tá sé i gceist leibhéal níos aonfhoirmí sábháilteachta ar bhóithre a bheith ag saoránaigh AE in AE. Spreagann an Coimisiún tíortha AE aonair chun cuidiú leis an gcomhsprioc sin a bhaint amach trína gcuid straitéisí náisiúnta féin um shábháilteacht ar bhóithre.

Le linn an chomhairliúcháin phoiblí i leith na dtreoshuíomhanna beartas sin, a bhí ar siúl idir Iúil agus Nollaig 2009, moladh sprioc i dtaobh drochghortuithe ar bhóithre a laghdú. Nuair a bheidh sainmhíniú coiteann ann ar “drochghortuithe”, tá an Coimisiún chun “comhsprioc um laghdú gortuithe” a chur leis na treoshuíomhanna beartas sin maidir le sábháilteacht ar bhóithre go dtí 2020.

Cuspóirí straitéiseacha

Tá 7 gcuspóir sainaitheanta ag an gCoimisiún Eorpach, dá mbeartófar gníomhaíochtaí ar leibhéal AE agus ar an leibhéal náisiúnta araon:

Cur chun feidhme threoshuíomhanna beartas na hEorpa maidir le sábháilteacht ar bhóithre 2011-20

Trí chomhoibriú oscailte idir tíortha AE agus an Coimisiún, éascaítear do chur chun feidhme bheartas AE um shábháilteacht ar bhóithre. I gcomhthreo leis sin, tá pleananna náisiúnta um shábháilteacht ar bhóithre ag tíortha AE lena n-áirítear cuspóirí sonracha náisiúnta a bhaineann lena gcás ar leith féin.

Féachfaidh an Coimisiún le feabhas a chur ar na huirlisí atá ann cheana i gcomhair sonraí a bhailiú agus anailís a dhéanamh orthu, amhail CARE, an bunachar sonraí AE maidir le tionóiscí bóthair a bunaíodh i gcomhréir le Treoir 93/704/CE ón gComhairle, mar aon leis an bhFaireachlann Eorpach um Shábháilteacht ar Bhóithre (ERSO), a chuireann sonraí agus eolas um shábháilteacht ar bhóithre ar an leibhéal Eorpach ar fáil don phobal ar an Idirlíon.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh eolais, féach Sábháilteacht ar bhóithre ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh

GNÍOMH

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún - I dtreo limistéir Eorpaigh sábháilteachta ar bhóithre: treoshuíomhanna beartas maidir le sábháilteacht ar bhóithre 2011-2020 (COIM(2010) 389 leagan deireanach, an 20 Iúil 2010)

Nuashonraithe 09.05.2016