Slándáil na heitlíochta sibhialta: Rialacha ar fud AE

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhchaighdeáin bhunúsacha maidir leis an eitlíocht shibhialta a chosaint

Áirítear ar na caighdeáin sin, mar shampla:

I mí na Samhna 2015, ghlac an Coimisiún Eorpach Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 2015/1998. Leagtar síos leis bearta mionsonraithe maidir leis na caighdeáin slándála sin a chur chun feidhme agus aisghairtear leis an rialachán roimhe sin (Rialachán (AE) Uimh. 185/2010), rialachán a leasaíodh os cionn 20 uair. Ó glacadh é, rinneadh Rialachán (AE) Uimh. 2015/1998 féin a leasú roinnt uaireanta.

Athraítear leis na leasuithe an liosta de thíortha neamh-AE a n–aithnítear go bhfuil caighdeáin atá comhionann le caighdeáin AE á gcur i bhfeidhm acu, agus tugtar isteach rialacha nua leo maidir le:

Oibleagáidí ar thíortha AE agus ar aerfoirt agus ar oibreoirí

Ní mór do thíortha AE:

Ní mór d’aerfoirt, aeriompróirí agus eintitis:

Cigireachtaí an Choimisiúin

Déanann an Coimisiún cigireachtaí i gcomhar leis na húdaráis náisiúnta lena n–áirítear cigireachtaí gan fógra ar aerfoirt, ar aeriompróirí agus ar dhaoine nó ar ghnólachtaí ábhartha eile. Ní mór don údarás náisiúnta easnaimh ar bith a cheartú. Tá na húdaráis náisiúnta freagrach as rialú príomhúil cáilíochta agus cur chun feidhme, agus dá réir sin ní mór dóibh iniúchtaí agus cigireachtaí a dhéanamh ar aerfoirt, ar aeriompróirí agus ar dhaoine nó ar ghnólachtaí ábhartha eile.

Aitheantas ar chaighdeáin choibhéiseacha um shlándáil eitlíochta le tíortha neamh-AE

Féadfaidh AE a aithint go bhfuil caighdeáin shlándáil eitlíochta tíortha neamh-AE comhionann le caighdeáin AE d’fhonn córas “slándála aon bhirt” a cheadú. Ciallaíonn sé sin, mar shampla, nach mbeadh ar phaisinéirí ag teacht isteach go haerfoirt AE agus ag aistriú go ceann scríbe eile dul faoi athscagadh a thuilleadh. Bheadh agaí naisc níos gaiste, costais níos ísle agus áisiúlacht níos fearr do thaistealaithe mar thoradh air sin. Tá “slándáil aon bhirt” ar cheann na cuspóirí le reachtaíocht AE maidir le slándáil eitlíochta.

Tuarascálacha maidir le cur chun feidhme

Gach bliain, foilsíonn an Coimisiún tuarascáil maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 300/2008. Foilsíodh an tuarascáil is déanaí, a bhaineann le 2017, sa bhliain 2019.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 28 Aibreán 2010.

Tá feidhm leis na hairteagail seo a leanas ón 29 Aibreán 2008:

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir leis na rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 (IO L 97, 9.4.2008, lgh. 72-84)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/1998 ón gCoimisiún an 5 Samhain 2015 ina leagtar síos bearta mionsonraithe maidir leis na caighdeáin slándála sin a chur chun feidhme (IO L 299, 14.11.2015, lgh. 1-142)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 72/2010 ón gCoimisiún an 26 Eanáir 2010 lena leagtar síos nósanna imeachta chun cigireacht an Choimisiúin a dhéanamh sa réimse um shlándáil eitlíochta (IO L 23, 27.1.2010, lgh. 1-5)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 1254/2009 ón gCoimisiún an 18 Nollaig 2009 lena leagtar amach critéir chun cead a thabhairt do thíortha AE maolú ó na comhchaighdeáin bhunúsacha maidir le slándáil eitlíochta agus bearta slándála malartacha a ghlacadh (IO L 338, 19.12.2009, lch. 17)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (AE) Uimh. 272/2009 ón gCoimisiún an 2 Aibreán 2009 lena leagtar síos na bearta mionsonraithe maidir le cur i bhfeidhm na gcomhchaighdeán bunúsach um shlándáil eitlíochta atá leagtha síos san Iarscríbhinn le Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 91, 3.4.2009, lgh. 7-13)

Féach an leagan comhdhlúite.

Tuarascáil

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — tuarascáil bhliantúil 2017 maidir le cur chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 maidir leis na rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta (COM(2019) 183 final, 16.4.2019)

Nuashonraithe 10.07.2019