Cúram sláinte i dtíortha AE eile — cearta othar

ACHOIMRE AR:

Treoir 2011/24/AE maidir le cearta othar i gcúram sláinte trasteorann a chur i bhfeidhm

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sí i bhfeidhm an 24 Aibreán 2011. Bhí sé le corprú ag tíortha AE sa dlí náisiúnta faoin 25 Deireadh Fómhair 2013.

CÚLRA

Is í an chúis go raibh gá na rialacha um chúram sláinte trasteorann a shoiléiriú gur bunaíodh iad ar bhonn bhreithiúnais aonair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh thar thréimhse níos faide ná 10 mbliana. Tugadh an treoir ar aghaidh go sonrach chun soiléiriú a dhéanamh ar na cearta chun cúram sláinte a thagann as rialú na Cúirte ar bhonn Airteagal 56 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus chun go mbeifí ábalta na cearta sin a úsáid i ngníomh. Tá sé d’aidhm leis an treoir soiléiriú a dhéanamh ar an gcaidreamh idir a rialacha ar chúram sláinte trasteorann agus an creat reatha arna sholáthar le Rialachán (CE) 883/2004 maidir le comhordú na slándála sóisialta.

Cúram trasteorann: creat reachtach

GNÍOMH.

Treoir 2011/24/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 maidir le cearta othar i gcúram sláinte trasteorann a chur i bhfeidhm (IO L 88, 4.4.2011, lgh. 45-65)

Rinneadh na leasuithe leantacha ar Threoir 2011/24/AE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir Cur chun Feidhme 2012/52/AEón gCoimisiún an 20 Nollaig 2012 lena leagtar síos bearta chun aitheantas oidis leighis a eisíodh i mBallstát eile a éascú (IO L 356, 22.12.2012, lgh. 68-70)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle: Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le feidhmiú Threoir 2011/24/AE maidir le cearta othar i gcúram sláinte trasteorann a chur i bhfeidhm (COM(2015) 421 final an 4.9.2015)

Cinneadh Tarmligthe 2014/286/AE ón gCoimisiún an 10 Márta 2014 lena leagtar síos na critéir agus na coinníollacha nach mór do Líonraí Tagartha Eorpacha agus soláthraithe cúram sláinte ar mian leo ballraíocht a ghlacadh i Líonra Tagartha Eorpacha a chomhlíonadh (IO L 147, 17.5.2014, lgh. 71-78)

Cinneadh Cur chun Feidhme 2014/287/AE ón gCoimisiún an 10 Márta 2014 lena leagtar síos na critéir chun Líonraí Tagartha Eorpacha agus a Bhaill a bhunú agus a mheasúnú agus chun malartú faisnéise agus saineolais a éascú maidir le Líonraí den sórt sin a bhunú agus a mheasúnú (IO L 147, 17.5.2014, lgh. 79-87)

Cinneadh Cur chun Feidhme 2011/890/AE ón gCoimisiún ón gCoimisiún an 22 Nollaig 2011 lena soláthraítear na rialacha maidir le bunú, bainistíocht agus feidhmiú líonra na n-údarás náisiúnta freagracha ar r-Shláinte (IO L 344, 28.12.2011, lgh. 48-50)

Cinneadh Cur chun Feidhme 2013/329/AE ón gCoimisiún an 26 Meitheamh 2013 lena soláthraítear na rialacha maidir le bunú, bainistíocht agus feidhmiú trédhearcach na n-údarás náisiúnta nó na gcomhlachtaí atá freagrach as measúnú ar theicneolaíocht na sláinte (IO L 175, 27.6.2013, lgh. 71-72)

Nuashonraithe 18.01.2016