Cosaint laonna a mbeartaítear iad a mharú

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2008/119/CE — lena leagtar síos íoschaighdeáin maidir le cosaint laonna

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leagtar síos inti na híoschaighdeáin maidir le cosaint laonna comhdhúnta atá beartaithe mar bhia don duine.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cró aonair nó grúpaí

Meáchan an ainmhí in kg

Limistéar in m2

‹ 150

1.5

‹ 220

1.7

› 220

1.8

Sláinte

Aiste bia

Faireachán ar ainmhithe

Ní mór cigireacht a dhéanamh ar laonna atá i dtithe dhá uair sa lá ar a laghad agus ní mór cigireacht a dhéanamh ar threalamh meicniúil uair amháin sa lá ar a laghad I gcás go mbaintear úsáid as córas aerála saorga, ní mór córas aláraim a úsáid (a ndéantar tástáil rialta air) chomh maith le córas cúltaca a shuiteáil.

Leibhéil soilsithe

Ba cheart laonna a choimeád i gcoinníollacha a bhfuil soilsiú nádúrtha nó saorga iontu (coibhéiseach leis an tréimhse a mbíonn soilsiú nádúrtha ann idir 9 a.m. agus 5 p.m.).

Cigireachtaí

Maidir le hallmhairí

D’fhonn ainmhithe ó thíortha neamh-AE a allmhairiú, éilítear deimhniú ina sonraítear go bhfuair siad cóir choibhéiseach leis an gcóir a thugtar d’ainmhithe de bhunadh AE.

Rialacha sonracha

Féadfaidh tíortha AE rialacha níos doichte ná na cinn atá leagtha síos leis an treoir seo a chur i bhfeidhm ar a gcríocha féin. Sa chás sin, ní mór dóibh an Coimisiún a chur ar an eolas faoi bhearta ar bith dá leithéid roimh ré.

Rialachán um rialuithe oifigiúla

Le Rialachán (AE) 2017/625, reachtaíocht nua AE maidir leis na rialuithe oifigiúla ar bhia don duine agus bia ainmhithe, leasaítear mionsonraí teicniúla áirithe den treoir. Beidh feidhm leis na hathruithe sin ón 14 Nollaig 2019.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 4 Feabhra 2009. Déantar reachtaíocht roimhe seo a chódú agus a aisghairm leis an treoir (Treoir 91/629/CEE) bhí sí le corprú sa dlí náisiúnta faoin 1 Eanáir 1994.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach ar:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2008/119/CE ón gComhairle an 18 Nollaig 2008 lena leagtar síos íoschaighdeáin maidir le cosaint laonna (Leagan códaithe) (IO L 10, 15.1.2009, lgh. 7-13)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla) (IO L 95, 7.4.2017, lgh. 1–142)

Féach an leagan comhdhlύite.

Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 ón gComhairle an 22 Nollaig 2004 maidir le hainmhithe a chosaint le linn iompair agus oibríochtaí gaolmhara agus lena leasaítear Treoir 64/432/CEE, Treoir 93/119/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 1255/97 (IO L 3, 5.1.2005, lgh. 1-44)

Nuashonraithe 27.09.2017