Nós imeachta údaraithe maidir le breiseáin, einsímí agus blastáin

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia

Rialachán (AE) 2019/1381 maidir le trédhearcacht agus inbhuanaitheacht mheasúnú riosca an Aontais Eorpaigh sa bhiashlabhra

CAD IS AIDHM LEIS NA RIALACHÁIN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Nós imeachta comhchoiteann

Cur chun feidhme

Bhí 2 bhliain ag an gCoimisiún ó glacadh na rialachán maidir le breiseáin, einsímí agus blastáin, tar éis dul i gcomhairle le EFSA maidir le measúnú riosca, chun críoch a chur leis an gcaoi a ndéileálfadh sé le hiarratais, lena n–áirítear:

Trédhearcacht

Rúndacht

Éigeandálaí

Má bhaineann éigeandáil le substaint ar an liosta, tionscnaíonn an Coimisiún nósanna imeachta sábháilteachta bia EFSA.

Comhreachtaíocht

Glacadh le rialachán 2008 ag an am céanna leis an gcomhreachtaíocht seo a leanas, a dtugtar níos mó eolais ina leith sna 3 chatagóir:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA RIALACHÁN?

Tá feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ón 20 Eanáir 2009.

Tá feidhm ag Rialachán (AE) 2019/1381 ón 27 Márta 2021.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear nós imeachta comhchoiteann údaraithe coiteann maidir le breiseáin bia, maidir le heinsímí bia agus maidir le blastáin bia (IO L 354, 31.12.2008, lgh. 1-6)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1331/2008 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach doiciméadach amháin.

Rialachán (AE) 2019/1381 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le trédhearcacht agus inbhuanaitheacht mheasúnú riosca an Aontais sa bhiashlabhra agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 1829/2003, Rialachán (CE) Uimh. 1831/2003, Rialachán (CE) Uimh. 2065/2003, Rialachán (CE) Uimh. 1935/2004, Rialachán (CE) Uimh. 1331/2008, Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009, Rialachán (AE) 2015/2283 agus Treoir 2001/18/CE (IO L 231, 6.9.2019, lgh. 1-28)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 1332/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le heinsímí bia agus lena leasaítear Treoir 83/417/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1493/1999 ón gComhairle, Treoir 2000/13/CE, Treoir 2001/112/CE ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 258/97 (IO L 354, 31.12.2008, lgh. 7-15)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia (IO L 354, 31.12.2008, lgh. 16-33)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le blastáin agus maidir le comhábhair áirithe bia ina bhfuil airíonna blaistithe lena n–úsáid i mbianna agus ar bhianna agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1601/91 ón gComhairle, Rialacháin (CE) Uimh. 2232/96 agus (CE) Uimh 110/2008 agus Treoir 2000/13/CE (IO L 354, 31.12.2008, lgh. 34-50)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2002 lena leagtar síos prionsabail ghinearálta agus ceanglais ghinearálta an dlí bia, lena mbunaítear an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus lena leagtar síos nósanna imeachta in ábhair sábháilteachta bia (IO L 31, 1.2.2002, lgh. 1-24)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 01.10.2020