Straitéis dhomhanda AE um chúnamh agus breathnóireacht maidir le toghcháin

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireacht (COM(2000) 191 críochnaitheach) maidir le cúnamh agus breathnóireacht AE i dtaca le toghcháin

Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE)

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT AGUS LE HAIRTEAGAL AN CHONARTHA?

Féachtar sa teachtaireacht le líne beartais chomhtháite a shainiú maidir le cúnamh toghcháin* agus breathnóireacht toghcháin* AE trí chur chuige straitéiseach agus modheolaíoch, ag cur san áireamh ceachtanna a foghlaimíodh ó thaithí roimhe seo.

In Airteagal 2 de CAE leagtar amach luachanna AE maidir le meas ar dhínit an duine, saoirse, daonlathas, comhionannas, an smacht reachta agus meas ar chearta an duine, lena n–áirítear cearta daoine ar ghrúpaí mionlaigh iad.

PRÍOMHPHOINTÍ

Tá ceart gach uile dhuine páirt a ghlacadh i rialtas a dtíre cuimsithe i nDearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine (DUCD). I gcás toghchán, teastaíonn sraith chuí rialacha reachtacha agus rialála le haghaidh dea-rialachais. Chun meas ar an smacht dlí a áirithiú, teastaíonn riarachán trédhearcach agus cuntasach ina leith chomh maith, go háirithe maoirseacht agus monatóireacht neamhspleách. Tá sé riachtanach do shaoránaigh go gcuirfí ar an eolas iad i rith an phróisis toghcháin agus go mbeadh siad páirteach i rith an phróisis toghcháin. Tá glacadh idirnáisiúnta leis na critéir atá leagtha amach sa DUCD maidir le bailíocht na dtoghchán a ndearnadh breathnóireacht orthu. Ní foláir nó go mbeidh toghcháin saor, cóir, fíor, go dtionólfar ar bhonn tréimhsiúil iad agus go dtionólfar le ballóid rúnda iad.

Bunaítear tacaíocht AE le haghaidh chearta an duine, daonlathais agus an smachta reachta leis na conarthaí AE. Sonraítear go soiléir in Airteagal 2 den Chonradh ar an Aontas Eorpach go bhfuil AE bunaithe ar phrionsabail amhail saoirse, daonlathas, meas ar chearta an duine agus an smacht reachta, arb iad na luachanna bunúsacha atá ag gach tír AE. Glactar misin um thoghcháin mar chuid de shainordú AE.

Ceachtanna a foghlaimíodh ó thaithí roimhe seo

Déantar athbhreithniú sa teachtaireacht ar na ceachtanna a foghlaimíodh ó mhisin AE maidir le cúnamh agus breathnóireacht toghcháin a rinneadh idir 1993 agus 2000:

Moltaí don todhchaí

Léirítear go soiléir sa teachtaireacht go dteastaíonn ar AE straitéis maidir le cúnamh agus breathnóireacht toghcháin a ghlacadh:

Ba cheart cinneadh maidir le misean AE um breathnóireacht toghcháin a sheoladh a bheith bunaithe ar mheastóireacht ar an misean a bheith inmholta, inmharthana agus úsáideach. Dhréachtaigh an Chomhairle critéir maidir leis sin, atá leagtha amach in Iarscríbhinn III a ghabhann leis an teachtaireacht seo. Liostaítear san iarscríbhinn seo chomh maith na coinníollacha a cheanglaítear ar bhreathnóirí chun a bheith ábalta a gcuid oibre a dhéanamh.

Leis na critéir seo a leanas d’fhéadfaí bonn a sholáthar maidir le cinneadh a dhéanamh faoi chúnamh toghcháin a sholáthar:

I ndiaidh theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin agus chruthú na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí (SEGS), tá SEGS rannpháirteach go gníomhach i misin maidir le breathnóireacht toghcháin, i ndlúthchomhar le seirbhísí inniúla an Choimisiúin (an tSeirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh, atá comhlonnaithe le SEGS).

Maidir le misin a mhaoiniú, tá staidéar á dhéanamh ar bhealaí éagsúla chun cinntí a luathú agus a shimpliú maidir le cistí a chur ar fáil agus caiteachas a chur chun feidhme.

Meastar sa teachtaireacht go soláthraítear bonn maith sna critéir um roghnúchán a comhaontaíodh (Iarscríbhinn IV) agus cód iompair bhreathnóirí AE (Iarscríbhinn III) le haghaidh breathnóirí a earcú.

Treoirlíne le haghaidh ratha

Le go n–éireoidh le misin chúnaimh agus bhreathnóireachta, moltar sa teachtaireacht na gnéithe seo a leanas a chur san áireamh:

Chun measúnú a dhéanamh ar thoradh toghcháin, moltar sa teachtaireacht na critéir atá leagtha amach in Iarscríbhinn III a úsáid.

Chun feabhas a chur ar infheictheacht ghníomhaíochtaí toghcháin AE, moltar an méid seo a leanas sa teachtaireacht:

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Cúnamh toghcháin: tacaíocht ábhair agus theicniúil le haghaidh próisis toghcháin, lena n–áirítear cúnamh maidir le creat dlíthiúil toghchán a bhunú, páirtithe polaitiúla nó vótálaithe a chlárú agus maidir le hoideachas agus oiliúint chathartha a sholáthar do bhreathnóirí agus d’iriseoirí áitiúla. Tá cúnamh toghcháin ina chomhlánú ar bhreathnóireacht toghcháin.
Breathnóireacht toghcháin: beartaithe chun:

Tá sé bunaithe ar phrionsabal an chumhdaigh iomláin, ar phrionsabal na neamhchlaontachta, ar phrionsabal na trédhearcachta agus ar phrionsabal na gairmiúlachta.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Leagan comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach — Teideal I — Forálacha comhchoiteanna — Airteagal 2 (IO C 202, 7.6.2016, lch. 17)

Teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le cúnamh agus breathnóireacht AE maidir le toghcháin (COM(2000) 191 críochnaitheach, 11.4.2000)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 8 Bealtaine 2008 maidir le misin AE i dtaca le breathnóireacht toghcháin: cuspóirí, cleachtais agus dúshláin don todhchaí (IO C 271E, 12.11.2009, lgh. 31-38)

Conclúidí ón gComhairle maidir le cúnamh agus breathnóireacht toghcháin — preaseisiúint na Comhairle Forbartha, lgh. I-V, 31 Bealtaine 2001 (Ní sé foilsithe san IO)

Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an teachtaireacht ón gCoimisiún maidir le Cúnamh agus Breathnóireacht AE i dtaca le Toghcháin (IO C 343, 5.12.2001, lgh. 270-277)

Nuashonraithe 02.03.2018