Ionstraim um chabhair dhaonnúil AE

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1257/96 ón gComhairle maidir le cabhair dhaonnúil

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHTHOSAÍOCHTAÍ

Prionsabail

Ní mór do chabhair AE a bheith

Tairbhithe

Comhordaíonn rannán an Choimisiúin Eorpaigh um Chabhair Dhaonnúil agus Cosaint Shibhialta (ECHO) cúnamh AE.

Tá an maoiniú beartaithe do thíortha lasmuigh de AE.

Earnálacha atá cumhdaithe

Féadfar cabhair dhaonnúil a chur ar fáil ar a lán bealaí, agus braitheann gach ceann ar chineál na géarchéime, lena n-áirítear:

Féadfar aghaidh a thabhairt ar laghdú riosca tubaistí le cabhair dhaonnúil chomh maith.

Maoiniú

Is é AE, in éineacht lena thíortha comhpháirtíochta, an deontóir cabhrach daonnúla is mó ar domhan. In 2014, fuair thart ar 121 mhilliún duine ó os cionn 80 tír cúnamh ó AE, arb ionann é sin agus os cionn EUR 1.27 billiún.

Cuireadh fóirithint ar fáil leis sin i ngach réigiún mór-ghéarchéime thart ar an domhan, lena n-áirítear an tSiria, an tSúdáin Theas, Éimin agus an Úcráin.

Comhar le páirtithe

Tá cabhair dhaonnúil AE curtha i bhfeidhm trí os cionn 200 eagraíocht chomhpháirtíochta, amhail na Náisiúin Aontaithe, gníomhaireachtaí, eagraíochtaí idirnáisiúnta amhail an Chros Dhearg agus a lán eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRanna).

Chun maoiniú a fháil do thionscadal daonnúil, cuireann eagraíochtaí comhpháirtíochta tograí um maoiniú isteach agus cloíonn siad le treoirlínte dochta maidir le tionscadail a mheasúnú agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

Ní mór do pháirtithe aitheantas a thabhairt do thacaíocht AE trí aitheantas amhairc AE a thaispeáint ag láithreáin tionscadail.

Agus ní mór dóibh a dtionscadal a chomhordú go dlúth lena chinntiú go mbeidh an cúnamh pras agus éifeachtach.

Gníomh fadtéarmach

Baintear leas as cabhair dhaonnúil chomh maith chun borradh a chur faoi stóinseacht i gcomhair suaití amach anseo, trí thairbhí forbartha fadtéarmacha a chur ar fáil, i gcomhréir le:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 5 Iúil 1996.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1257/96 ón gComhairle an 20 Meitheamh 1996 maidir le cabhair dhaonnúil (IO L 163, 2.7.1996, lgh. 1-6)

Rinneadh leasuithe ina dhiaidh sin ar Rialachán (CE) Uimh. 1257/96 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Nuashonraithe 26.07.2016