Caighdeánú Eorpach

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 maidir le caighdeánú Eorpach

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Tugtar rialacha isteach leis an rialachán lena rialaítear:

Clúdaítear sa rialachán caighdeáin le haghaidh seirbhísí chomh maith le táirgí, agus ní mór cosaint an chomhshaoil agus na sláinte poiblí a chuimsiú i measc gnéithe riachtanacha táirge nó seirbhíse.

Rannpháirtíocht leathan sa phróiseas socraithe caighdeán

Iarratais ar chaighdeánú chuig eagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú

Féadfaidh an Coimisiún a iarraidh ar eagraíocht Eorpach um chaighdeánú amháin nó níos mó caighdeán Eorpach a dhréachtú, nach mór é a bheith faoi thionchar an mhargaidh, agus an leas poiblí chomh maith le cuspóirí beartais AE a chur san áireamh. Cinneann an Coimisiún na ceanglais agus na spriocdhátaí a bheidh le comhlíonadh. Cuirfidh tíortha AE an Coimisiún ar an eolas faoi gach iarratas a dhéanfar chuig institiúidí caighdeán maidir le sonraíochtaí teicniúla nó caighdeán táirge faoi leith a dhréachtú ionas gur féidir dréacht-rialacháin theicniúla a dhréachtú chomh maith.

Aithint agus úsáid sonraíochtaí teicniúla

Ba cheart do na húdaráis phoiblí úsáid a bhaint as réimse iomlán na sonraíochtaí teicniúla ábhartha agus seirbhísí crua-earraí, bogearraí agus teicneolaíochta faisnéise á bhfáil acu. Tá glacadh sa mhargadh le sonraíochtaí teicniúla agus ní chuirtear bac leo ar idir-inoibritheacht le caighdeáin AE nó le caighdeáin idirnáisiúnta atá ann cheana.

Clár oibre bliantúil, agus agóidí in aghaidh caighdeáin chomhchuibhithe

Leagtar amach sa chlár oibre bliantúil tosaíochtaí straitéiseacha ina gcuirtear san áireamh straitéisí fadtéarmacha fáis AE. Bunóidh an Coimisiún córas fógraí do na geallsealbhóirí go léir chun comhairliúchán cuí agus ábharthacht an mhargaidh a áirithiú sula nglacfaidh sé an clár oibre bliantúil nó iarratais ar chaighdeánú, nó sula ndéanfaidh sé cinntí ar bith maidir le hagóidí in aghaidh caighdeáin chomhchuibhithe arna dtionscamh ag tíortha AE nó ag Parlaimint na hEorpa.

Tuairisciú

Cuirfidh na heagraíochtaí Eorpacha um chaighdeánú tuarascáil bhliantúil maidir le cur chun feidhme an rialacháin seo chuig an gCoimisiún.

Leasuithe óna fhoilsiú

Leasaíodh an rialachán ó eisíodh é chun na caighdeáin seo a leanas a chlúdach go soiléir:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Eanáir 2013.

CÚLRA

Féach freisin:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoir 94/9/CE, Treoir 94/25/CE, Treoir 95/16/CE, Treoir 97/23/CE, Treoir 98/34/CE, Treoir 2004/22/CE, Treoir 2007/23/CE, Treoir 2009/23/CE agus Treoir 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n–aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 316, 14.11.2012, lgh. 12-33).

Rinneadh na leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉAD GAOLMHAR

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa — Fís straitéiseach maidir le caighdeáin Eorpacha: Ag dul ar aghaidh chun fás inbhuanaithe an gheilleagair Eorpaigh a fheabhsú agus a luathú faoi 2020 (COM(2011) 311 críochnaitheach, 1.6.2011)

Nuashonraithe 22.05.2019