An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC)

Tháinig easnaimh i maoirseacht airgeadais an Aontais Eorpaigh (AE) chun cinn le linn na géarchéime airgeadais 2008. Cruthaíodh an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC) sa bhliain 2010 chun an baol go ndíchobhsódh an earnáil árachais a chosc. Tá an t-údarás bunaithe i Frankfurt.

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE.

ACHOIMRE

Tháinig easnaimh i maoirseacht airgeadais an Aontais Eorpaigh (AE) chun cinn le linn na géarchéime airgeadais 2008. Cruthaíodh an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde (ÚEÁPC) sa bhliain 2010 chun an baol go ndíchobhsódh an earnáil árachais a chosc. Tá an t-údarás bunaithe i Frankfurt.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN SEO?

Cuirtear ÚEÁPC ar bun faoin rialachán seo, comhlacht AE a thacaíonn le comhordú idir na húdaráis náisiúnta agus a chinntíonn go gcuirtear dlíthe AE maidir leis an earnáil árachais agus leis an earnáil pinsean ceirde i bhfeidhm go comhsheasmhach i dtíortha AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cur i bhfeidhm comhsheasmhach an dlí

Déanann ÚEÁPC caighdeáin rialála agus theicniúla a dhréachtú a ghabhann le dlíthe a ghlactar ag an gComhairle agus ag Parlaimint na hEorpa le haghaidh cuideachtaí árachais, ilchuideachtaí airgeadais (mórchuideachtaí airgeadais ag feidhmiú in earnálacha éagsúla airgeadais) agus idirghabhálaithe árachais agus pinsin cheirde (gnóthais a dhíolann pinsin agus polasaithe árachais). Tá cumas aige freisin treoirlínte agus moltaí a eisiúint maidir le feidhmiú an dlí Eorpaigh.

Treochtaí margaidh

Éilítear ar ÚEÁPC cobhsaíocht na margaí árachais a chinntiú agus sealbhóirí polasaí agus baill agus tairbhithe scéimeanna pinsin a chosaint. Mar shampla, déanann ÚEÁPC monatóireacht ar threochtaí tomhaltóra. Chomh maith leis sin, déanann sé rioscaí agus leochaileachtaí ionchasacha na margaí a mheas. Faoi choinníollacha dochta áirithe, is féidir le ÚEÁPC gníomhaíochtaí airgeadais a chosc nó a shrianadh go sealadach a d’fhéadfadh cobhsaíocht an chórais airgeadais a chur i mbaol.

Sárú dlí

Tá cumas ag ÚEÁPC imscrúdú a dhéanamh ar shárú dlí ag údarás náisiúnta. Tarlaíonn sé sin nuair a theipeann ar an údarás náisiúnta a chinntiú go bhfuil dlí na hEorpa á chomhlíonadh ag institiúid airgeadais.

Is féidir le ÚEÁPC moladh a eisiúint don údarás náisiúnta laistigh de dhá mhí. Féadfaidh an Coimisiún Eorpach tuairim fhoirmiúil a eisiúint ansin ag éileamh ar an údarás beart riachtanach a dhéanamh chun cloí leis an dlí. Má theipeann ar an údarás náisiúnta cloí go fóill leis an dlí, féadfaidh ÚEÁPC cinneadh a dhíriú go díreach ar institiúid airgeadais faoi choinníollacha áirithe dochta. Bíonn feidhm ag an gcinneadh sin seachas ag na cinntí a glacadh roimhe sin ag an údarás náisiúnta.

Maoirseacht airgeadais Eorpach

Cruthaíodh Córas Eorpach Maoirseoirí Airgeadais sa bhliain 2010 agus tá ÚEÁPC agus trí eagraíocht mhaoirseachta eile ina gcuid den chóras sin:

Féach láithreán gréasáin ÚEÁPC chun tuilleadh faisnéise a fháil.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 1094/2010

16.12.2010

-

IO L 331, 15.12.2010, lgh. 48-83

Ceartúchán

-

-

IO L 54, 22.2.2014, lgh. 23-23

Gníomh leasaitheach

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Treoir 2014/51/AE

23.5.2014

31.3.2015

IO L 153, 22.5.2014, lgh. 1-61

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 1096/2010 ón gComhairle an 17 Samhain 2010 lena dtugtar tascanna sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le feidhmiú an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach (IO L 331, 15.12.2010, lgh. 162-164).

Treoir 2010/78/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Treoracha 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE agus 2009/65/CE i leith chumhachtaí an Údaráis Eorpaigh Mhaoirseachta (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), an Údaráis Eorpaigh Mhaoirseachta (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde) agus an Údaráis Eorpaigh Mhaoirseachta (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (IO L 331, 15.12.2010, lgh. 120-161).

Cinneadh 2004/9/CE ón gCoimisiún an 5 Samhain 2003 lena mbunaítear Coiste na Maoirseoirí Árachais agus Pinsin Ghairme Eorpacha (IO L 3, 7.1.2004, lgh. 34-35).

Nuashonraithe 16.04.2015