An Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

 

ACHOIMRE

Tar éis na géarchéime airgeadais domhanda 2008, tugadh reachtaíocht isteach ag an Aontas Eorpach (AE) chun socruithe AE maidir le maoirseacht a dhéanamh ar an earnáil airgeadais a neartú. Ceapadh iad sin chun iontaoibh as an gcóras airgeadais a athbhunú agus chun rioscaí a chosc a d’fhéadfaidís an bonn a bhaint ón gcóras domhanda airgeadais.

CÉARD A DHÉANANN AN RIALACHÁN?

Cuirtear an Bord Eorpach um Riosca Sistéamach (BERS) ar bun faoin rialachán seo mar chuid den Chóras Eorpach Maoirseoirí Airgeadais (CEMA) nua, córas a chuimsíonn:

na húdaráis mhaoirseachta i dtíortha AE.

Áirítear freisin leis an ailtireacht nua mhaoirseachta rialachán a thugann tascanna sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach (BCE) chun tacú le CEMA.

PRÍOMHPHOINTÍ

Sainordú, cuspóirí agus tascanna

Tá BERS bunaithe in Frankfurt am Main (an Ghearmáin). Tá sé freagrach as monatóireacht agus anailísiú riosca a dhéanamh ar an gcóras airgeadais ina iomláin (dá dtagraítear maoirseacht macrastuamachta freisin). Chun é sin a dhéanamh, bíonn ar BERS ach go háirithe:

rioscaí sistéamacha a aithint agus na rioscaí sin a rangú in ord tosaíochta;

rabhaidh a eisiúint nuair a mheastar gur rabhaidh suntasacha iad agus na rabhaidh sin a chur ar fáil go poiblí más gá;

gníomhaíocht feabhais a mholadh mar fhreagra ar na rioscaí a aithnítear;

rabhadh agus measúnú rúnda a tharchur chuig an gComhairle má mheasann sé gur dóigh go dtarlóidh staid éigeandála;

monatóireacht a dhéanamh ar na bearta a nglactar leo mar fhreagairt ar rabhaidh agus ar mholtaí;

comhoibriú le heagraíochtaí idirnáisiúnta airgeadais amhail an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus an Bord um Chobhsaíocht Airgeadais.

Eagrú

Struchtúr BERS:

Bord Ginearálta a chinntíonn go gcuirtear tascanna i gcrích trí chinntí riachtanacha a dhéanamh;

Coiste Stiúrtha a chuireann leis an bpróiseas cinnteoireachta;

Rúnaíocht atá freagrach as gnó laethúil agus as tacaíocht a chur ar fáil;

Coiste Comhairleach Eolaíoch agus Coiste Comhairleach Teicniúil a chuireann comhairle agus cúnamh ar fáil.

Tá Cathaoirleach ag BERS a dhéanann ionadaíocht dó go seachtrach agus tá beirt Leas-chathaoirligh aige freisin. Tugann an Banc Ceannais Eorpach (BCE) tacaíocht anailíseach, staitistiúil, loighciúil agus riaracháin do BERS trí Rúnaíocht BERS a chinntiú.

Rabhaidh agus moltaí

Má tá rioscaí suntasacha sistéamacha ann do chuspóir BERS, déanfaidh sé rabhaidh a eisiúint agus, más iomchuí, moltaí le haghaidh gníomhaíochtaí feabhais, tionscnaimh reachtacha san áireamh más iomchuí. Dírítear na rabhaidh agus na moltaí sin ach go háirithe ar:

an AE ina iomláin;

thír AE amháin nó níos mó;

Údarás Eorpach Maoirseachta amháin nó níos mó;

údarás náisiúnta maoirseachta amháin nó níos mó; nó

ar an gCoimisiún Eorpach maidir le reachtaíocht ábhartha AE.

Bíonn ar an tír nó comhlacht ar a ndírítear an rabhadh nó moladh cloí leis an rabhadh nó moladh sin nó míniú a thabhairt ar an easpa gníomhaíochta. Má chinneann BERS nár leanadh a mholadh nó gur theip ar an tír nó comhlacht ar a raibh sé dírithe údar leordhóthanach a thabhairt as easpa gníomhaíochta, cuireann sé é sin in iúl go rúnda don tír nó comhlacht, don Chomhairle agus, más iomchuí, don Údarás Eorpach Maoirseachta lena mbaineann.

Forbairt bhreise ar an gcóras Eorpach um fhaireachas

Bhí sé riachtanach comhtháthú breise a dhéanamh ar chórais baincéireachta limistéar an euro de réir mar a tháinig an ghéarchéim airgeadais chun cinn agus tar éis do ghéarchéim an fhiachais cheannasaigh a bheith imithe in olcas i limistéar an euro in 2010-2011. Sin an fáth, bunaithe ar threochlár an Choimisiúin chun Aontas Baincéireachta a chruthú, gur chruthaigh institiúidí Eorpacha:

Sásra Maoirseachta Aonair, a dhéanann maoirseoir lárnach do bhainc limistéar an euro (timpeall 6,000 banc) den BCE. Is féidir le tíortha lasmuigh de limistéar an euro dul isteach ann freisin;

Sásra Réitigh Aonair arb é a chuspóir ná réiteach ordúil a chinntiú do na bainc anásta, atá cumhdaithe ag an Sásra Maoirseachta Aonair, gan airgead na gcáiníocóirí a úsáid.

CATHAIN A MBEIDH FEIDHM AG AN RIALACHÁN?

Ón 16 Nollaig, 2010 ar aghaidh.

CÚLRA

GNÍOMH

Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le formhaoirseacht stuamachta ar an macraileibhéal ag an Aontas Eorpach ar an gcóras airgeadais agus lena mbunaítear Bord Eorpach um Riosca Sistéamach

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil

Rialachán (AE) Uimh. 1092/2010

16.12.2010

-

IO L 331, 15.12.2010, lgh. 1-11

RELATED ACTS

Rialachán (AE) Uimh. 1096/2010 ón gComhairle an 17 Samhain 2010 lena dtugtar tascanna sonracha don Bhanc Ceannais Eorpach maidir le feidhmiú an Bhoird Eorpaigh um Riosca Sistéamach (IO L 331, 15.12.2010, lgh. 162-164)

Treoir 2010/78/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Treoir 98/26/CE, Treoir 2002/87/CE, Treoir 2003/6/CE, Treoir 2003/41/CE, Treoir 2003/71/CE, Treoir 2004/39/CE, Treoir 2004/109/CE, Treoir 2005/60/CE, Treoir 2006/48/CE, Treoir 2006/49/CE agus Treoir 2009/65/CE i ndáil le cumhachtaí an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde) agus an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (An tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (IO L 331, 15.12.2010, lgh. 120-161). Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 26.10.2015