Tarlú bóthair agus cuideachtaí iompair paisinéirí: rialacha oibriúcháin

Níor chuir tíortha AE rialacha maidir le hiontráil ar an ngnó um oibreoirí iompair ar bóthar (.i. iompar a sholáthar le haghaidh earraí nó paisinéirí), mar atá leagtha amach i dTreoir 96/26/CE, i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach go leor. Agus Treoir 96/26/CE á haisghairm leis, tá sé d’aidhm le Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 dul i ngleic leis an easnamh seo.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bhfuiltear le cloí leo chun tabhairt faoi cheird mar oibreoir iompair ar bóthar agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle.

ACHOIMRE

Níor chuir tíortha AE rialacha maidir le hiontráil ar an ngnó um oibreoirí iompair ar bóthar (.i. iompar a sholáthar le haghaidh earraí nó paisinéirí), mar atá leagtha amach i dTreoir 96/26/CE, i bhfeidhm ar bhonn comhsheasmhach go leor. Agus Treoir 96/26/CE á haisghairm leis, tá sé d’aidhm le Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 dul i ngleic leis an easnamh seo.

CAD A DHÉANTAR LEIS AN RIALACHÁN SEO?

Leagtar amach na rialacha sa Rialachán do chuideachta ar mian léi tabhairt faoi tharlú bóthair agus a bheith gníomhach ann (.i. iompar earraí ar bóthar) agus sa ghnó iompair paisinéirí.

Baineann sé le gach cuideachta a bunaíodh in AE atá gníomhach (nó atá beartaithe a bheith gníomhach) in iompar earraí nó daoine mar chúiteamh ar íocaíocht.

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do chuideachtaí atá gníomhach sa ghnó um oibreoirí iompair ar bóthar:

foras éifeachtúil agus cobhsaí a bheith acu i dtír AE;

dea-cháil a bheith orthu;

staid airgeadais chuí a bheith acu; agus

an inniúlacht ghairmiúil riachtanach a bheith acu.

Bainisteoir iompair

Ní mór do gach cuideachta iompair ar bóthar bainisteoir iompair a bheidh freagrach as bainistíocht leanúnach a dhéanamh ar a gníomhaíochtaí iompair a ainmniú. Ní mór don bhainisteoir seo a bheith ina chónaí/cónaí in AE agus nasc dáiríre a bheith acu leis an ngnóthas, m.sh. mar fhostaí, riarthóir nó scairshealbhóir.

Conas bheith ina oibreoir iompair ar bóthar

Ní mór do chuideachta ar mian léi bheith gníomhach sa ghnó um oibreoirí iompair ar bóthar foras a bheith aici i dtír AE agus áitreabh a bheith aici sa tír AE sin, inar féidir léi na doiciméid uile a theastaíonn dá gnó (m.sh. cuntais, doiciméid bainistíochta phearsanta agus sonraí a bhaineann le haga agus sos tiomána) a choinneáil. Lena chois sin ba chóir di feithicil chláraithe amháin ar a laghad a bheith aice sa tír AE sin (nuair a dheonaítear údarú) agus ionad oibriúcháin a bheith aici sa tír sin, ina bhfuil an trealamh teicniúil agus na saoráidí cuí chun na feithiclí a oibriú.

Ina theannta sin:

ní mór nach raibh an chuideachta agus an bainisteoir ciontach i sárú ar bith ar rialacha áirithe náisiúnta agus AE maidir le hiompar ar bóthar;

ní mór don chuideachta bheith ábalta a hoibleagáidí airgeadais a chomhlíonadh;

ní mór don bhainisteoir scrúdú scríofa éigeantach lena bhféadfadh scrúdú béil bheith leis bheith bainte amach aige/aici.

Údarú agus monatóireacht

Ní mór do thíortha AE údarás inniúil amháin nó níos mó a ainmniú a bheidh freagrach as:

iarratais a dhéanann cuideachtaí a scrúdú;

ceadanna a thabhairt chun tosú mar oibreoir iompair ar bóthar;

a dhearbhú go bhfuil duine oiriúnach/neamh-oiriúnach chun gníomhaíochtaí iompair cuideachta a bhainistiú;

a sheiceáil go gcloíonn an chuideachta leis na ceanglais ábhartha go léir.

Tá na húdaráis inniúla freagrach chomh maith as iarratais na gcuideachtaí ar chlárú a fhiosrú laistigh de 3 mhí. Is féidir leo a dhearbhú go bhfuil cuideachta neamhoiriúnach chun gníomhaíochtaí iompair a bhainistiú.

Simpliú agus comhoibriú riaracháin

Ní mór do gach tír AE clár leictreonach náisiúnta cuideachtaí atá údaraithe le bheith gníomhach sa ghnó um oibreoirí iompair ar bóthar a choinneáil. Tá na húdaráis náisiúnta inniúla freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na sonraí sa chlár sin. Táthar leis na cláir náisiúnta a idirnascadh ionas go mbeidh údaráis inniúla as tír AE ar bith ábalta féachaint ar chlár leictreonach náisiúnta thír AE ar bith eile.

Tuarascáil cur i bhfeidhm

Ina chéad tuarascáil cur i bhfeidhm ina gcumhdaítear an tréimhse go dtí deireadh 2012, shonraigh an Coimisiún nach raibh sé ábalta anailís iomlán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm an rialacháin i ngeall ar shonraí a bhí ar iarraidh. Mhol sé gur cheart foirm chaighdeánach tuairiscithe a dhréachtú as seo amach. Spreagann sé tíortha AE chomh maith breac-chuntas ar a gcórais náisiúnta um údaruithe a ullmhú.

CATHAIN A BHEIDH FEIDHM LEIS AN RIALACHÁN SEO?

Ón 4 Nollaig 2011.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach suíomh gréasáin Ard-Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an Iompair de chuid an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit.

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009

4.12.2009

-

IO L 300 an 14.11.2009, lgh. 51-71

Gníomh(artha) leasúcháin

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta do thrasuíomh sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (AE) Uimh. 613/2012ón gCoimisiún

11.7.2012

-

IO L 178 an 10.7.2012, lgh. 6-6

Rialachán (AE) Uimh. 517/2013ón gComhairle

1.7.2013

_

IO L 158 an 10.6.2013, lgh. 1-71.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur i bhfeidhm, sa tréimhse ón 4 Nollaig 2011 go dtí an 31 Nollaig 2012, forálacha áirithe Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 lena mbunaítear na rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bhfuiltear le cloí leo chun tabhairt faoi cheird mar oibreoir iompair ar bóthar (1ú tuarascáil ón gCoimisiún maidir le cur i bhfeidhm forálacha áirithe ag tíortha AE maidir le rochtain ar cheird mar oibreoir iompair ar bóthar) (COM(2014) 592 deiridh an 25.9.2014).

Nuashonrú is déanaí: 07.01.2015