Cistí réitigh banc a bhunú

 

ACHOIMRE AR:

Teachtaireachta (COM(2010) 254 leagan deireanach) — Cistí Réitigh Banc

CAD IS AIDHM LEIS AN TEACHTAIREACHT?

Cuirtear síos inti ar rúin an Choimisiúin Eorpaigh maidir le cistí réitigh banc a bhunú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cad é ról na gcistí réitigh banc?

Conas is féidir cistí réitigh banc a mhaoiniú?

Ceapann an Coimisiún gur cheart socruithe maoinithe do chiste na hacmhainní riachtanacha a fháil agus iompar cuí a dhreasú ag an am céanna.

D’fhéadfadh 3 phointe a bheith ina mbonn chun ranníocaíocht le cistí réitigh banc a ríomh:

Cén modh rialachais ba cheart a úsáid do chistí réitigh banc?

Conas is féidir cistí réitigh banc a chomhtháthú i gcreat úr um chobhsaíocht airgeadais?

Comhchur chuige maidir le cistí réitigh banc a shainiú

Forbairtí ó 2010 i leith

I ndiaidh an teachtaireacht seo a fhoilsiú, d’eisigh an Coimisiún Eorpach sraith tograí reachtacha chun dul i ngleic leis an réiteach banc. In 2014, ghlac AE:

CÚLRA

Chun maolú a dhéanamh ar na teipeanna banc a bhí mar thoradh ar ghéarchéim airgeadais Dheireadh Fómhair 2008, chuir rialtais thíortha AE státchabhair ar fáil chun cuidiú leis an earnáil airgeadais. Chuaigh an chabhair sin i gcion go mór ar cháiníocóirí agus tháinig méadú ar fhiachas poiblí thíortha AE léi. Le cruthú na gcistí réitigh níor cheart go mbeadh gá le dul i muinín státchabhrach amach anseo chun teipeanna institiúidí airgeadais a réiteach.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig an mBanc Ceannais Eorpach —Cistí Réitigh Banc (COM(2010) 254 leagan deireanach, 26.5.2010)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2014/49/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le scéimeanna ráthaithe taiscí (athmhúnla) (IO L 173, 12.6.2014, lgh. 149-178)

Rinneadh leasuithe leanúnacha ar Threoir 2014/49/AE a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Treoir 2014/59/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear creat i gcomhair téarnamh agus réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta agus lena leasaítear Treoir 82/891/CEE ón gComhairle, agus Treoracha 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/AE, 2012/30/AE agus 2013/36/AE ón gComhairle, agus Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010 agus (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 173, 12.6.2014, lgh. 190-348)

Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach le haghaidh réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe i gcreat Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 (IO L 225, 30.7.2014, lgh. 1-90)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 20.02.2017