Árachas agus athárachas

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2009/138/CE maidir le dul i mbun ghnó an Árachais agus an Athárachais agus maidir le gabháil don ghnó sin (Sócmhainneacht II)

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Tugtar Sócmhainneacht II ar an treoir agus éilítear ar chuideachtaí léi acmhainní airgeadais imleora a bheith acu. Leagtar amach rialacha bainistíochta agus maoirseachta léi freisin.

PRÍOMHPHOINTÍ

Clúdaítear cuideachtaí árachais neamhshaoil, árachas saoil agus cuideachtaí athárachais leis an treoir.

Údarú

Is féidir le cuideachta árachais a cuid gníomhaíochtaí a chur chun feidhme tar éis di údarú a fháil ón maoirseoir ina tír féin. Bíonn an t–údarú bailí ar fud an AE.

Riachtanais chaipitil

Ní foláir nó go mbíonn caipiteal ina seilbh ag cuideachtaí árachais maidir lena bpróifílí riosca ionas gur féidir leo a ráthú go bhfuil acmhainní airgeadais imleora acu chun deacrachtaí airgeadais a sheasamh. Ní mór dóibh riachtanais chaipitil a chomhlíonadh freisin:

Má theipeann ar chuideachta cloí leis an riachtanas dhá mhéid chaipitil a bheith aici, ní mór don mhaoirseoir beart a dhéanamh.

Córas bainistíochta riosca

Córas leordhóthanach rialachais

Bíonn ar chuideachtaí árachais córas leordhóthanach trédhearcach rialachais a chur i bhfeidhm ina ndéantar freagrachtaí a leithdháileadh go soiléir. Ní mór cumas leordhóthanach riaracháin a bheith acu chun déileáil le saincheisteanna éagsúla, lena n–áirítear bainistíocht riosca, comhlíonadh reachtaíochta agus iniúchadh inmheánach.

Féinmheasúnú riosca agus sócmhainneachta

Ní mór do chuideachtaí árachais an féinmheasúnú riosca agus sócmhainneachta dá gcuid (ORSA) a dhéanamh ar bhonn rialta. Is é atá i gceist leis sin measúnú a dhéanamh ar riachtanais um shócmhainneacht riosca i dtaca lena bpróifílí riosca, agus ar chomhlíonadh na n–acmhainní airgeadais atá riachtanach freisin.

Maoirseacht

Athbhreithniú ar mhaoirseacht

Leagtar amach sa reachtaíocht “Próiseas Athbhreithnithe Maoirseachta” lena gcuirtear ar chumas maoirseoirí athbhreithniú agus measúnú a dhéanamh ar chomhlíonadh na rialacha ag cuideachtaí árachais. Déantar iarracht anseo cabhrú le maoirseoirí cuideachtaí a aithint a d’fhéadfadh deacrachtaí a bheith acu. Bíonn ar chuideachtaí árachais faisnéis a nochtadh go poiblí freisin.

Maoirseoir grúpa

Bíonn ar gach grúpa árachais — cuideachta a bhfuil eintitis aici a chuireann seirbhísí ar fáil i dtír AE amháin nó níos mó — maoirseoir grúpa a bheith aige, ag a bhfuil freagrachtaí sonracha i ndlúthchomhar leis na maoirseoirí náisiúnta lena mbaineann.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá feidhm aici ón 1 Eanáir 2016.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2009 maidir le dul i mbun ghnó an Árachais agus an Athárachais agus gabháil don ghnó sin (Sócmhainneacht II) (IO L 335, 17.12.2009, lgh. 1–155)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha agus ceartúcháin chomhleanúnacha ar Threoir 2009/138/CE a ionchorprú sa téacs bunaidh. Úsáidtear an leagan comhdhlúite seo chun críocha tagartha amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Tarmligthe (AE) 2017/1542 ón gCoimisiún an 8 Meitheamh 2017 lena leasaítear Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35 a bhaineann le ríomh na riachtanas caipitil rialála do chatagóirí áirithe sócmhainní i seilbh ag gnóthais árachais agus athárachais (comhlachtaí corparáideacha bonneagair) (IO L 236, 14.9.2017, lgh. 14-21)

Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta le haghaidh urrúsaithe agus lena gcruthaítear creat sainiúil le haghaidh urrúsú simplí, follasach agus caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE agus Rialacháin (CE) Uimh. 1060/2009 agus (AE) Uimh. 648/2012 (IO L 347, 28.12.2017, lgh. 35-80)

Treoir (AE) 2016/2341 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 maidir le gníomhaíochtaí agus maoirseacht institiúidí um chóir ar scor ceirde (IORPanna) (IO L 354, 23.12.2016, lgh. 37-85)

Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/35 ón gCoimisiún an 10 Deireadh Fómhair 2014 lena bhforlíontar Treoir 2009/138/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le dul i mbun ghnó an árachais agus an athárachais agus maidir le gabháil don ghnó (Sócmhainneacht II) (IO L 12, 17.1.2015, lgh. 1-797)

Corpraíodh sa bhuntéacs leasuithe agus ceartúcháin i ndiaidh a chéile le Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 2015/35. Úsáidtear an leagan comhdhlúite seo chun críocha tagartha amháin.

Treoir 2014/51/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Treoracha 2003/71/CE agus 2009/138/CE agus Rialacháin (CE) Uimh. 1060/2009, (AE) Uimh. 1094/2010 agus (AE) Uimh. 1095/2010 maidir le cumhachtaí an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde) agus an Údaráis Eorpaigh Maoirseachta (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí) (IO L 153 an 22.5.2014, lgh. 1-61)

Treoir 2013/58/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena leasaítear Treoir 2009/138/CE (Sócmhainneacht II) maidir leis an dáta lena trasuí agus an dáta lena cur chun feidhme, agus an dáta le haghaidh Treoracha áirithe (Sócmhainneacht I) a aisghairm (IO L 341, 18.12.2013, lgh. 1-3)

Treoir 2012/23/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2012 lena leasaítear Treoir 2009/138/CE (Sócmhainneacht II) maidir leis an dáta lena trasuí agus an dáta lena cur chun feidhme, agus an dáta le haghaidh Treoracha áirithe a aisghairm (IO L 249, 14.9.2012, lgh. 1-2)

Treoir 2011/89/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Treoracha 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE agus 2009/138/CE maidir le maoirseacht fhorlíontach ar eintitis airgeadais in ilchuideachta airgeadais (IO L 326, 8.12.2011, lgh. 113-141)

Nuashonraithe 05.10.2018