Díol folamh urrús

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Leis an rialachán:

Gníomhartha cur chun feidhme agus gníomhartha tarmligthe

Paindéim COVID-19 — Cinntí ESMA

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 01 Samhain 2012.

CÚLRA

In amanna na héagobhsaíochta airgeadais, tá an baol ann go méadóidh idirbhearta airgeadais áirithe amhail díol folamh agus CDS aon bhís anuas i bpraghsanna scaireanna, go háirithe in institiúidí airgeadais, ag bagairt a n–inmharthanachta agus ag cruthú rioscaí don chóras airgeadais iomlán. D’fhéadfadh éagobhsaíocht den sórt sin sna margaí airgeadais leathnú amach go dtí an fíorgheilleagar.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Díol folamh: idirbheart ina ndíolann institiúid airgeadais táirge airgeadais a fuair sí ar iasacht, agus é mar aidhm é a cheannach ar ais níos déanaí. Tá súil ag an institiúid go mbeidh praghas an táirge tite idir an dá linn, ionas go gcaithfidh sí níos lú ná an praghas a fuair sí ón díolachán a íoc.
Babhtálacha mainneachtana creidmheasa (CDS): díorthaigh neamhrialáilte an-rioscúla.
Cásanna eisceachtúla: i gcomhthéacs an rialachán seo:
Díol folamh neamhurraithe: a mheastar a bheith níos rioscúla ná gnáthdhíol folamh — nuair nach bhfuair an díoltóir fiú an táirge airgeadais ar iasacht ar an gcéad dul síos.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa (IO L 86, 24.3.2012, lgh. 1-24)

Ionchorpraíodh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 sa bhunthéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cinneadh ón Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (AE) 2020/525 an 16 Márta 2020 lena gceanglaítear ar dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha a bhfuil glansuíomhanna gearra acu tairseacha fógra na nglansuíomhanna gearra a ísliú go sealadach i ndáil le caipiteal scaireanna eisithe cuideachtaí a nglactar lena gcuid scaireanna ag trádáil ar mhargadh rialáilte os cionn tairseach áirithe chun fógra a thabhairt do na húdaráis inniúla de réir phointe (a) d’Airteagal 28(1) de Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 116, 15.4.2020, lgh. 5-13)

Rialachán (AE) 2016/1033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Meitheamh 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús (IO L 175, 30.6.2016, lgh. 1-7)

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 918/2012 ón gCoimisiúin an 5 Iúil 2012 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa maidir le sainmhínithe, ríomh glansuíomhanna gearra, babhtálacha mainneachtana creidmheasa ceannasacha cumhdaithe, tairseacha fógartha, tairseacha leachtachta chun srianta a chur ar fionraí, titimeacha suntasach i luach ionstraimí airgeadais agus teagmhais dhíobhálacha (IO L 274, 9.10.2012, lgh. 1-15)

Féach an leagan comhdhlúite.

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 919/2012 ón gCoimisiúin an 5 Iúil 2012 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa maidir le caighdeáin theicniúla rialála don mhodh chun an titim i luach do scaireanna leachtacha agus ionstraimí airgeadais eile a ríomh (IO L 274, 9.10.2012, lgh. 16-17)

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 827/2012 ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2012 lena leagtar síos caighdeáin theicniúla cur chun feidhme maidir leis na modhanna chun glansuíomhanna i scaireanna a nochtadh go poiblí, formáid na faisnéise a chuirfear ar fáil don Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí i ndáil le glansuíomhanna gearra, na cineálacha comhaontuithe, socruithe agus bearta chun a chinntiú go leordhóthanach go bhfuil scaireanna nó ionstraimí fiachais ceannasacha ar fáil le socrú agus na dátaí agus an tréimhse chun an príomhionad le haghaidh scaire a chinneadh de réir Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa (IO L 251, 18.9.2012, lgh. 11-18)

Rialachán Tarmligthe (AE) Uimh. 826/2012 ón gCoimisiún an 29 Meitheamh 2012 lena bhforlíontar Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le caighdeáin theicniúla rialála maidir le ceanglais maidir le fógra agus nochtadh maidir le glansuíomhanna gearra, mionsonraí na faisnéise atá le soláthar don Údarás Eorpach um Urrúis agus Margaí maidir le glansuíomhanna gearra agus an modh chun láimhdeachas a ríomh chun scaireanna díolmhaithe a chinneadh (IO L 251, 18.9.2012, lgh. 1-10)

Nuashonraithe 18.12.2020