Trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (AE) 2017/1001 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Bunaítear leis rialacha agus coinníollacha ar fud AE chun trádmharc de chuid AE a dheonú.

Déantar Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 agus an iliomad leasuithe a rinneadh air a chódú leis agus cuirtear in ionad an Rialacháin sin é.

PRÍOMHPHOINTÍ

Trádmharc de chuid AE

Féadfaidh aon duine nó cuideachta, lena n–áirítear údaráis a bhunaítear faoin dlí poiblí, trádmharc de chuid AE a fháil trí chlárú.

D’fhéadfaí aon chomharthaí a chuimsiú ann, go háirithe focail (lena n–áirítear ainmneacha pearsanta), dearaí, litreacha, uimhreacha agus cruth earraí nó a bpacáistíocht, ar an gcoinníoll go mbeidh comharthaí den sórt sin in ann:

Cearta úinéara

Deonaíonn sé cearta eisiacha ar an úinéir, lena gcuirtear cosc ar thríú páirtithe aon cheann díobh seo a leanas a úsáid chun críche tráchtála:

Mar sin féin, féadfaidh úinéir thrádmharc de chuid AE gan cosc a chur ar thríú páirtithe iad seo a leanas a úsáid chun críche tráchtála:

Cur i bhfeidhm

Ní mór d’iarratasóirí iarratas a chomhdú ar thrádmharc de chuid AE le hOifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh (EUIPO).

Ní mór an fhaisnéis seo a leanas a bheith san iarratas:

Ní mór d’iarratasóirí táille iarratais a íoc freisin. Ní mór an táille iarratais a íoc laistigh de 1 mhí amháin ón dáta comhdaithe — an dáta ar a comhdaíodh na doiciméid le hOifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh.

Clárú

Fad agus athnuachan

Forghéilleadh, cúlghairm agus neamhbhailíocht

Féadfar trádmharc de chuid AE a fhorghéilleadh maidir le roinnt de na hearraí nó seirbhísí a bhfuil sé cláraithe ina leith nó iad ar fad. Féadfar cearta an úinéara a chúlghairm freisin sna cásanna seo a leanas:

Bunaítear forais neamhbhailíóchta maidir leis an trádmharc chomh maith leis an rialachán. Áirítear leis na forais sin, mar shampla, cásanna inar ghníomhaigh an t–iarratasóir de mheon mímhacánta agus é nó í ag comhdú an iarratais ar thrádmharc.

Cómharcanna AE

Nuair a chomhdaítear iarratas ar chlárú, is féidir trádmharc AE a ainmniú mar chómharc. Tá údarás acu seo a leanas cómharcanna AE a chomhdú — comhlachais díobh seo:

Marcanna deimhniúcháin AE

Is féidir freisin trádmharc AE a ainmniú mar mharc deimhniúcháin. Deimhníonn úinéir mairc den sórt sin ábhar, modh monaraithe earraí nó feidhmiú seirbhísí, cáilíocht, cruinneas nó saintréithe eile (gan tiosncnamh geografach a áireamh) na n–earraí agus na seirbhísí deimhnithe.

Caingean dlí

Tá feidhm le Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 i gcás imeachtaí a bhaineann le trádmharcanna agus iarratais ar thrádmharcanna AE, mar aon le caingne comhuaineacha agus comhleantacha ar bhonn trádmharcanna AE agus trádmharcanna náisiúnta.

Ní mór do thíortha AE “cúirteanna trádmhairc AE” a ainmniú. Tá dlínse eisiach ag na cúirteanna sin i ngach díospóid a bhaineann le sárú agus bailíocht thrádmharcanna AE.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 1 Deireadh Fómhair 2017.

CÚLRA

Tagann Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh in ionad na hOifige um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach ón 23 Márta 2016 i gcomhréir le Rialachán (AE) 2015/2424 lenar leasaíodh Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 agus cuireadh Rialachán (AE) 2017/1001 in ionad an dá rialachán sin.

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Fíorúsáid: má chláraíonn comhlacht trádmharc AE, má úsáideann sé é ar feadh tamaill agus ansin má stopann sé dá úsáid ar feadh tréimhse leanúnach 5 bliana, féadfar an trádmharc a chúlghairm. Is é is cúis leis sin nach bhfuil aon luach i gcosaint a thabhairt do thrádmharcanna mura bhfuiltear á n–úsáid, agus níl aon leas ann cosc a chur ar chomhlacht eile, a bhféadfaí fonn dlisteanach bheith air an marc a úsáid, ó sin a dhéanamh.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (AE) Uimh. 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le trádmharc an Aontais Eorpaigh (IO L 154, 16.6.2017, lgh. 1-99)

Nuashonraithe 13.02.2018