Tionscnamh geografach deochanna biotáilleacha

D'fhonn tomhaltóirí a chosaint agus earnáil na ndeochanna biotáilleacha* a fhorbairt, tá creat dlíthiúil cruthaithe ag an Aontas Eorpach (AE) lena n-áirithítear rialacha aonfhoirmeacha ar fud AE maidir le deochanna biotáilleacha a mhargú.

GNÍOMH

Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle

ACHOIMRE

D'fhonn tomhaltóirí a chosaint agus earnáil na ndeochanna biotáilleacha* a fhorbairt, tá creat dlíthiúil cruthaithe ag an Aontas Eorpach (AE) lena n-áirithítear rialacha aonfhoirmeacha ar fud AE maidir le deochanna biotáilleacha a mhargú.

CAD A DHÉANTAR SA RIALACHÁN SEO?

Leagtar síos ann rialacha maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha maille le cosaint sonraí geografacha. Tá feidhm aige maidir le gach deoch bhiotáilleach, cibé an ndéantar í a tháirgeadh i dtír AE nó tír neamh-AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

PRÍOMHTHÉARMAÍ

* Deochanna biotáilleacha: deochanna meisciúla a ceapadh lena gcaitheamh ag an duine. De réir sainmhínithe, tá cáilíochtaí orgánaileipteacha ar leith acu agus tá neart íosta alcóil 15 % iontu. Déantar iad a tháirgeadh trí dhriogadh, trí mhaothú nó trí bhlastáin a chur leo, nó trí dheoch bhiotáilleach a mheascadh le deoch eile, le halcól eitile de thionscnamh talmhaíochta nó le driogáití áirithe.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 110/2008

20.2.2008

-

IO L 39, 13.2.2008, lgh. 16-54

Gníomh leasaitheach/Gníomhartha leasaitheacha

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Rialachán (CE) Uimh. 1334/2008

20.1.2009

-

IO L 354, 31.12.2008, lgh. 34-50

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha agus ceartúcháin chomhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 a ionchorprú sa téacs bunaidh. Úsáidtear an leagan comhdhlúite seo le haghaidh cuspóirí tagartha amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Rialachán (CE) Uimh. 936/2009 ón gCoimisiún an 7 Deireadh Fómhair 2009 lena gcuirtear i bhfeidhm na comhaontuithe idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha maidir le deochanna biotáilleacha áirithe a aithint go frithpháirteach (IO L 264, 8.10.2009, lgh. 5-6)

Nuashonraithe 02.10.2015