Éilliú a chomhrac san earnáil phríobháideach

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh Réime 2003/568/CBG maidir le héilliú a chomhrac san earnáil phríobháideach

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuimsiú an choincheapa um éilliú sa dlí náisiúnta coireachta

Dliteanas daoine dlítheanacha agus daoine nádúrtha

Dlínse

Beidh an dlínse ag gach tír AE i gcás go mbaineann an méid seo a leanas leis an gcion:

Tá feidhm ag an gcinneadh maidir le Giobráltar.

Tá tionchar ar an gcinneadh ag breithiúnas Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gCás C-176/03 i ndáil le dáileadh cumhachtaí i gcúrsaí coiriúla idir an Coimisiún Eorpach agus an Chomhairle.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

B’éigean do thíortha AE na bearta riachtanacha a dhéanamh chun cloí le rialacha an chinnidh faoin 22 Iúil 2005.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Éilliú gníomhach: breabanna a thabhairt do dhuine chun go ndéanfaidh siad gníomh neamhdhleathach laistigh d’fheidhmiú a ndualgas.
Éilliú éighníomhach: breabanna a ghlacadh.
Daoine dlítheanacha: eintiteas ar bith a bhfuil stádas dá leithéid acu faoin dlí náisiúnta is infheidhme, seachas Stáit nó comhlachtaí poiblí eile i bhfeidhmiú údarás an Stáit nó le haghaidh eagraíochtaí idirnáisiúnta poiblí.
Sárú dualgais: ní mór é a thuiscint de réir an dlí náisiúnta. Ní foláir nó go gcumhdófaí sa choincheap um shárú dualgas sa dlí náisiúnta ar a laghad iompar mídhílis ar bith arb ionann é agus sárú ar dhualgas reachtúil, nó sárú ar rialacháin ghairmiúla.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh Réime 2003/568/CGB ón gComhairle an 22 Iúil 2003 maidir le héilliú a chomhrac san earnáil phríobháideach (IO L 192, 31.7.2003, lgh. 54-56)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ina ndéantar measúnú ar a mhéid a ghlac na Ballstáit na bearta riachtanacha d’fhonn cloí le Cinneadh Réime 2003/568/AE an 22 Iúil 2003 maidir le mí–úsáid ghnéasach agus teacht i dtír gnéasach ar leanaí agus pornagrafaíocht leanaí a chomhrac (COM(2019) 355 críochnaitheach, 26.7.2019)

Nuashonraithe 18.02.2020