Treoir maidir le Cearta Scairshealbhóirí

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2007/36/CE maidir le feidhmiú ceart áirithe scairshealbhóirí i gcuideachtaí liostaithe

Treoir (AE) 2017/828 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE

CAD É AIDHM LEIS NA TREORACHA?

PRÍOMHPHOINTÍ

Ní mór do chuideachta faisnéis a thabhairt do scairshealbhóirí maidir le cruinnithe ginearálta, lena n–áirítear fógra 21 lá, agus ní mór na nósanna imeachta maidir le dáta, suíomh, clár oibre, vótáil agus rannpháirtíocht a liostú ar a láithreán gréasáin.

Ní mór do chuideachtaí faisnéis eile a sholáthar freisin amhail:

Tá an ceart ag scairshealbhóirí chun:

Ní mór do thíortha AE deireadh a chur le haon srianta ar scairshealbhóirí atá rannpháirteach i gcruinnithe trí mheán leictreonach, agus glacadh le ceapacháin seachvótálaí trí mheán leictreonach. Ní mór do chuideachtaí líon na vótaí do gach rún a chomhaireamh de ghnáth agus na torthaí a fhoilsiú laistigh d’uasmhéid de 15 lá. Féadfaidh tíortha AE rogha a dhéanamh spriocdhátaí níos giorra a shocrú.

Leasaítear le Treoir (AE) 2017/828 Treoir 2007, ag cur cearta breise leis mar a leanas:

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHM NA DTREORACHA?

Tá feidhm le Treoir 2007/36/CE ón 3 Lúnasa 2007. Tá rialacha leasaithe Threoir (AE) 2017/828 i bhfeidhm ón 9 Meitheamh 2017 agus b’éigean dlí a dhéanamh dóibh i dtíortha AE faoin 10 Meitheamh 2019.

CÚLRA

Féach freisin:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Idirbheart le páirtithe gaolmhara: idirbheart idir an chuideachta agus duine aonair nó eintiteas dlítheanach eile a raibh nasc aici leis roimhe sin. Samplaí de sin is ea idirbhearta le scairshealbhóirí rialaithe, príomhbhainisteoirí nó cuideachtaí ar leis an ngrúpa céanna iad.

PRÍOMHDHOICIMÉID

Treoir 2007/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le feidhmiú ceart áirithe scairshealbhóirí i gcuideachtaí liostaithe (IO L 184, 14.7.2007, lgh. 17-24)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2007/36/ CE a chorprú sa bhundoiciméad. Is de luach doiciméadach amháin an leagan comhdhlúite seo.

Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (IO L 132, 20.5.2017, lgh. 1-25)

Féach an leagan comhdhlúite.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2018/1212 ón gCoimisiún an 3 Meán Fómhair 2018 lena leagtar síos ceanglais íosta lena gcuirtear chun feidhme forálacha Threoir 2007/36/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sainaithint scairshealbhóirí, tarchur faisnéise agus feidhmiú chearta na scairshealbhóirí a éascú (IO L 223, 4.9.2018, lgh. 1-18)

Nuashonraithe 24.02.2020