Cinneadh lena mbunaítear Eurojust

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh 2002/187/CGB — lena mbunaítear Eurojust d’fhonn an comhrac in aghaidh na coireachta eagraithe a neartú

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH?

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhdhéanamh, inniúlachtaí agus sainchúraimí Eurojust

Sonraí pearsanta

Caidreamh le comhlachtaí eile

Lena shainchúraimí a chomhlíonadh, tá dlúthchaidreamh oibre ag Eurojust leis an nGréasán Breithiúnach Eorpach. Síneadh an caidreamh sin le Cinneadh leasaitheach 2009/426/CGB chun Europol, an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF), agus an Garda Teorann agus Cósta Eorpach agus Lárionad Faisnéise AE a chlúdach. Le ceadú na Comhairle, féadfaidh Eurojust comhaontuithe a thabhairt i gcrích maidir le faisnéis a mhalartú le tíortha neamh-AE, le comhlachtaí náisiúnta agus le hEagraíocht Idirnáisiúnta na bPóilíní Coireachta (Interpol), chomh maith le comhar breithiúnach le tíortha neamh-AE a chomhordú.

Tuarascálacha

Coinnítear an Chomhairle agus Parlaimint na hEorpa ar an eolas maidir le gníomhaíochtaí Eurojust agus staid na hoibre maidir le coireacht in AE. Ina thuarascáil bhliantúil don Chomhairle, féadfaidh Eurojust tograí a dhéanamh maidir le feabhas a chur ar an gcomhar breithiúnach i gcúrsaí coiriúla.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH?

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 lena mbunaítear Eurojust d’fhonn an comhrac in aghaidh na coireachta eagraithe a neartú (IO L 63, 6.3.2002, lgh. 1-13)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Chinneadh 2002/187/CGB a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉAD GAOLMHAR

Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus lena n–aisghairtear Cinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus a ghabhann in ionad an Chinnidh sin (IO L 295, 21.11.2018, lgh. 138-183).

Nuashonraithe 17.04.2019