Nósanna imeachta um eiseachadadh: Barántas gabhála Eorpach

Is féidir duine a rinne cion tromchúiseach i dtír AE ach a bhfuil cónaí air/uirthi i dtír AE eile a chur ar ais chuig an gcéad tír lena thabhairt/tabhairt chun an dlí go tapa agus le beagán d’ualach riaracháin.

GNÍOMH

Cinneadh Réime 2002/584/JHA ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 ar an mbarántas gabhála Eorpach agus na nósanna imeachta géillte idir Ballstáit - Ráitis arna ndéanamh ag Ballstáit áirithe maidir le glacadh an chinnidh réime.

ACHOIMRE

Is féidir duine a rinne cion tromchúiseach i dtír AE ach a bhfuil cónaí air/uirthi i dtír AE eile a chur ar ais chuig an gcéad tír lena thabhairt/tabhairt chun an dlí go tapa agus le beagán d’ualach riaracháin.

CAD A DHÉANTAR SA CHINNEADH RÉIME?

Déantar nósanna imeachta breithiúnacha a fheabhsú agus a shimpliú leis chun filleadh daoine ó thír AE a bhfuil cion tromchúiseach déanta acu a bhrostú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Cuirtear an barántas gabhála Eorpach in ionad an chórais um eiseachadadh. Ceanglaítear ann ar gach údarás náisiúnta breithiúnach iarratais a dhéanann údarás breithiúnach thír AE eile a aithint, gníomhú orthu, leis an méid is lú foirmeáltachtaí agus is féidir agus laistigh de spriocdháta socraithe. Iarrtar i mbarántas go dtabharfar duine ar láimh ionas:

feidhm ag an mbarántas maidir leis na cásanna seo a leanas:

Úsáid chomhréireach an bharántais

Ní mór do thíortha AE breathnú ar an méid seo a leanas (liosta nach bhfuil uileghabhálach)

Nuair a ghabhtar duine aonair, ní mór ábhair an bharántais ghabhála a chur in iúl dó/di.

Cad iad na cásanna nach mór do thíortha AE diúltú gníomhú ar bharántas?

Rialacha chun cearta nós imeachta in imeachtaí barántas gabhála a chinntiú

Áirítear orthu sin:

D'fhéadfadh sé bheith níos fearr

Fuarthas i dtuarascáil 2011 ón gCoimisiún Eorpach cé gur éirigh go han-mhaith leis an mbarántas gabhála Eorpach maidir le cuidiú le tíortha AE coireacht a chomhrac, d’fhéadfaí tuilleadh feabhais a chur ar roinnt réimsí, lena n-áirítear:

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach an Barántas Gabhála Eorpach ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh Réime 2002/584/JHA

7.8.2002

31.12.2003

IO L 190, 18.7.2002, lgh. 1-20

Gníomh leasaitheach/gníomhartha leasaitheacha)

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Cinneadh Réime 2009/299/JHA

28.3.2009

28.3.2011

IO L 81, 27.3.2009, lgh. 24-36

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2010/64/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir leis an gceart um aistriúchán agus ateangaireacht in imeachtaí coiriúla (Iris Oifigiúil L 280, 26.10.2010, lgh. 1-7).

Treoir 2012/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir leis an gceart chun faisnéise in imeachtaí coiriúla (Iris Oifigiúil L 142, 1.6.2012, lgh. 1-10).

Treoir 2013/48/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 maidir leis an gceart chun rochtana ar dhíoltóir in imeachtaí coiriúla agus in imeachtaí an bharántais ghabhála Eorpaigh, agus ar an gceart tríú páirtí a chur ar an eolas nuair a bhaintear saoirse agus cumarsáid a dhéanamh le tríú daoine agus le húdaráis chonsalacha nuair atá saoirse bainte. (Iris Oifigiúil L 294, 6.11.2013, lgh. 1-12).

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur i bhfeidhm ó bhí 2007 ann an Chinnidh Réime ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 ar an mbarántas gabhála Eorpach agus na nósanna imeachta géillte idir Ballstáit (COM(2011) 175 final an 11.4.2011).

Ráitis a bhfuil foráil déanta ina leith in Airteagal 31(2) de Chinneadh Réime 2002/584/JHA ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 ar an mbarántas gabhála Eorpach agus na nósanna imeachta géillte idir Ballstáit (Iris Oifigiúil L 246, 29.9.2003, lgh. 1-).

Nuashonraithe 29.07.2015