Nósanna imeachta eiseachadta níos éifeachtaí: Barántas gabhála Eorpach

 

ACHOIMRE AR:

Cinneadh Réime 2002/584/CGB maidir le barántas gabhála Eorpach agus na nósanna imeachta um thabhairt suas idir tíortha AE

CAD IS AIDHM LEIS AN GCINNEADH RÉIME?

Feabhsaítear agus simplítear leis nósanna imeachta breithiúnacha chun dlús a chur le filleadh daoine a rinne coir thromchúiseach ó thír eile de chuid an Aontais Eorpaigh (AE).

PRÍOMHPHOINTÍ

Gabhann an barántas gabhála Eorpach (BGE) in ionad an chórais eiseachadta. Éilítear leis ar gach údarás breithiúnach náisiúnta iarrataí a dhéanann údarás breithiúnach thír eile AE a aithint agus gníomhú ar a son, le híoslíon foirmiúlachtaí agus laistigh de spriocdháta socraithe. Iarrtar le barántas go dtabharfaí duine ar láimh ionas:

feidhm ag an mbarántas maidir leis na cásanna seo a leanas:

Úsáid chomhréireach an bharántais

Ní mór do thíortha AE breathnú ar an méid seo a leanas (liosta nach bhfuil uileghabhálach)

Nuair a ghabhtar duine aonair, ní mór ábhair an bharántais ghabhála a chur in iúl dó/di.

Cad iad na cásanna nach mór do thíortha AE diúltú gníomhú ar bharántas?

Rialacha chun cearta nós imeachta in imeachtaí barántas gabhála a áirithiú

Áirítear orthu sin an méid seo a leanas:

Réimsí le feabhsú

Ghlac an Coimisiún Eorpach a chéad tuarascáil maidir le BGE sa bhliain 2011. Fuarthas sa tuarascáil sin cé gur éirigh go han-mhaith leis an mbarántas gabhála Eorpach maidir le cuidiú le tíortha AE coireacht a chomhrac, d’fhéadfaí tuilleadh feabhais a chur ar roinnt réimsí, lena n–áirítear:

Ghlac an Coimisiún leis an 4ú Tuarascáil maidir le Cur Chun Feidhme BGE in Iúil 2020.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN CHINNIDH RÉIME?

Tá feidhm leis ón 7 Lúnasa 2002 agus ní mór do thíortha AE na bearta is gá a ghlacadh chun an Cinneadh Réime seo a chomhlíonadh faoin 31 Nollaig 2003.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Cinneadh Réime 2002/584/CGB ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 maidir leis an mbarántas gabhála Eorpach agus na nósanna imeachta um ghéilleadh idir na Ballstáit — Ráitis arna ndéanamh ag Ballstáit áirithe maidir leis an gCinneadh Réime a ghlacadh (IO L 190, 18.7.2002, lgh. 1-20)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Chinneadh Réime 2002/584/CGB a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir (AE) 2016/1919 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le cúnamh dlí do dhaoine atá faoi dhrochamhras agus do dhaoine cúisithe in imeachtaí coiriúla agus do dhaoine iarrtha in imeachtaí barántais gabhála Eorpaigh (IO L 297, 4.11.2016, lgh. 1-8)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2013/48/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 maidir leis an gceart chun dlíodóir a rochtain in imeachtaí coiriúla agus in imeachtaí maidir leis an mbarántas gabhála Eorpach, agus leis an gceart chun tríú páirtí a chur ar an eolas maidir le cailleadh saoirse agus chun cumarsáid a dhéanamh le tríú daoine agus le húdaráis chonsalachta nuair a chailltear an tsaoirse (IO L 294, 6.11.2013, lgh. 1-12)

Treoir 2012/13/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir leis an gceart chun faisnéise in imeachtaí coiriúla (IOL 142, 1.6.2012, lgh. 1-10)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le cur i bhfeidhm ó 2007 i leith an Chinnidh Réime ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 ar an mbarántas gabhála Eorpach agus na nósanna imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit (COM(2011) 175 críochnaitheach, 11.4.2011)

Treoir 2010/64/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir leis an gceart chun ateangaireachta agus aistriúcháin in imeachtaí coiriúla (IO L 280, 26.10.2010, lgh. 1-7)

Ráitis a bhfuil foráil déanta ina leith in Airteagal 31(2) de Chinneadh Réime 2002/584/CGB ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 ar an mbarántas gabhála Eorpach agus na nósanna imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit (IO L 246, 29.9.2003, lch. 1)

Nuashonraithe 30.10.2020