Saoirse gluaiseachta agus cónaithe AE

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2004/38/CE maidir le ceart shaoránaigh AE agus a dteaghlach aistriú agus cur fúthu gan bhac laistigh de AE

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Leis an treoir:

PRÍOMHPHOINTÍ

Féadfaidh saoránaigh AE a bhfuil cárta aitheantais nó pas bailí acu:

Lena chois sin

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 30 Aibreán 2004 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 30 Aibreán 2006.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

Tar éis ráig COVID-19 agus bearta a thabhairt isteach chun déileáil le tionchar na géarchéime, ghlac an Coimisiún Eorpach:

Ar an 13 Deireadh Fómhair 2020, ghlac an Chomhairle moladh maidir le cur chuige comhordaithe i ndáil le saorghluaiseacht a shrianadh mar fhreagairt ar ráig COVID-19.

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Saoránach AE: duine ar bith a bhfuil náisiúntacht thír AE acu.
Ball teaghlaigh: cumhdaítear leis sin, mar shampla, an céile, nó páirtí i bpáirtnéireacht chláraithe le saoránach AE agus sliochtaigh faoi bhun 21 bliain d’aois.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2004 ar cheart shaoránaigh an Aontais agus bhaill a dteaghlaigh aistriú agus cur fúthu gan bhac laistigh de chríoch na mBallstát lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 1612/68 agus lena n–aisghairtear Treoracha 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE agus 93/96/CEE (IO L 158, 30.4.2004, lgh. 77-123). Téacs athfhoilsithe i gceartúchán (IO L 229, 29.6.2004, lgh. 35-48)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2004/38/CE a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir 2014/54/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le bearta a éascaíonn feidhmiú na gceart a thugtar d’oibrithe i gcomhthéacs shaorghluaiseacht na n–oibrithe (IO L 128, 30.4.2014, lgh. 8-14)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar threoir maidir le Treoir 2004/38/CE a thrasuí agus a chur i bhfeidhm ar shlí níos fearr a bhaineann le ceart shaoránaigh an Aontais agus bhaill a dteaghlaigh aistriú agus cur fúthu gan bhac laistigh de chríoch na mBallstát (COM(2009) 313 críochnaitheach, 2.7.2009)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Gluaiseacht faoi shaoirse shaoránaigh AE agus a dteaghlach: Cúig bheart chun difear a dhéanamh (COM (2013) 837 críochnaitheach, 25.11.2013)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle — Ag cuidiú leis na húdaráis náisiúnta mí-úsáidí maidir leis an gceart chun gluaiseachta faoi shaoirse a chomhrac: Lámhleabhar maidir le tabhairt ar shaincheist póstaí áisiúlachta atá líomhnaithe idir saoránaigh AE agus náisiúnaigh neamh–AE i gcomhthéacs dhlí AE maidir le saorghluaiseacht shaoránaigh AE (COM(2014) 604 críochnaitheach, 26.9.2014)

Nuashonraithe 12.11.2020