Athaontú teaghlaigh

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2003/86/CE maidir leis an gceart ar athaontú teaghlaigh

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR

Is é an aidhm atá leis rialacha coiteanna an dlí a leagan amach a bhaineann leis an gceart ar athaontú teaghlaigh. Is é an rún baill teaghlaigh náisiúnach neamh-AE atá ina gcónaí go dleathach ar chríoch an AE a chumasú bheith leo sa tír AE ina bhfuil siad ina gcónaí. Is é an cuspóir aonad an teaghlaigh a chosaint agus imeascadh náisiúnach tíortha neamh-AE a éascú.

Níl feidhm aici maidir le hÉirinn, an Danmhairg ná an Ríocht Aontaithe. Sa bhreis air sin, ní chuirtear cosc léi ar aon choinníollacha níos fabhraí arna n–aithint i reachtaíocht náisiúnta.

PRÍOMHPHOINTÍ

Coinníollacha

Is féidir le náisiúnaigh neamh-AE a bhfuil cead cónaithe bailí acu le haghaidh bliain amháin ar a laghad i gceann amháin de thíortha AE agus a bhfuil an rogha dhlíthiúil de chónaí fadtéarma acu iarratas a dhéanamh ar athaontú teaghlaigh.

Níl an treoir seo infheidhme, áfach, maidir le baill teaghlaigh shaoránach an AE, nó maidir le náisiúnaigh neamh-AE a dhéanann iarratas ar aitheantas do stádas dídeanaí nach bhfuil cinneadh deiridh déanta mar thoradh ar a n–iarratas nó atá faoi chineál sealadach cosanta.

Tá na daoine a leanas incháilithe maidir le hathaontú teaghlaigh:

Tá tíortha AE saor fós chun athaontú teaghlaigh a údarú, faoi choinníollacha áirithe, maidir leis na daoine a leanas:

Ní aithnítear polagamas; ní féidir ach le céile amháin tairbhe a bhaint as an gceart ar athaontú. Mar an gcéanna, eisiaitear leanaí na gcéilí neamh-incháilithe ón gceart ar athaontú mura bhfuil bonn cirt leis de réir a leasa (de réir Coinbhinsiún um Chearta Leanaí 1989).

Ceadaítear tíortha AE chun a éileamh freisin go mbíonn an náisiúnach neamh-AE agus a c(h)éile d’aois íosta (faoi réir ag aois uasta 21 bhliain), sula mbeidh siad in ann leas a bhaint as an gceart ar athaontú teaghlaigh.

Nós imeachta

Cearta bhaill an teaghlaigh

Treoir maidir le feidhmiú na treorach

In 2014, d’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach treoir do thíortha AE maidir le cur i bhfeidhm na treorach.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 3 Deireadh Fómhair 2003 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 3 Deireadh Fómhair 2005.

CÚLRA

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2003/86/CE ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2003 maidir leis an gceart ar athaontú teaghlaigh (IO L 251, 3.10.2003, lgh. 12-18)

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Cumarsáid ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle maidir le treoir le haghaidh Treoir 2003/86/AE maidir leis an gceart ar athaontú teaghlaigh a chur i bhfeidhm (COM(2014) 210 críochnaitheach, 3.4.2014)

An Páipéar Glas maidir le ceart ar athaontú teaghlaigh i dtaca le náisiúnaigh tríú tíortha atá ina gcónaí san Aontas Eorpach (Treoir 2003/86/CE) (COM(2011) 735 críochnaitheach, 15.11.2011)

Tuarascáil ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle i ndáil le cur i bhfeidhm Threoir 2003/86/CE maidir leis an gceart ar athaontú teaghlaigh (COM(2008) 610 críochnaitheach, 8.10.2008)

Nuashonraithe 05.06.2018