Formáid AE i gcomhair ceadanna cónaithe

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 — formáid aonfhoirmeach i gcomhair ceadanna cónaithe do náisiúnaigh neamh-AE

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Leagtar amach ann formáid aonfhoirmeach i gcomhair ceadanna cónaithe, agus an fhaisnéis nach mór a bheith iontu, do náisiúnaigh neamh-AE atá ina gcónaí go dlíthiúil in AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

Le Rialachán (CE) Uimh. 380/2008 leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 maidir le comhtháthú na n–aitheantóirí bithmhéadracha* san fhormáid aonfhoirmeach i gcomhair ceadanna cónaithe.

Toisc go bhfuil an fhormáid reatha le haghaidh ceadanna cónaithe á húsáid le os cionn 20 bliain, glacadh Rialachán (AE) 2017/1954.

Tugtar isteach leis teimpléad aonfhoirmeach úr le haghaidh ceadanna ar a bhfuil gnéithe slándála úra chun brionnú a chosc. Cuirtear na híomhánna agus sonraíochtaí an téacs atá cuimsithe san iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2017/1954 in ionad na gceann atá i rialachán bunaidh 2002. Tá idirthréimhse 6 mhí ag tíortha AE chun stoic na gceadanna cónaithe atá ann a úsáid.

Níl Éire nó an Ríocht Aontaithe (1) ceangailte leis an rialachán sin, agus féadfaidh an Danmhairg a chinneadh laistigh de 6 mhí óna ghlacadh ar cheart nó nár cheart dlí a dhéanamh de sa Danmhairg.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 i bhfeidhm ón 15 Meitheamh 2002.

Beidh Rialachán (AE) 2017/1954 i bhfeidhm tráth nach déanaí ná 15 mhí i ndiaidh don Choimisiún Eorpach sonraíochtaí teicniúla úra a ghlacadh i gcomhair ceadanna cónaithe.

CÚLRA

Le haghaidh breis faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Aitheantóirí bithmhéadracha: an úsáid as saintréith fhisiceach amháin nó níos mó de dhuine aonair (méarloirg, struchtúr na haghaidhe, imreasc), a stóráiltear ar mheán amhail cárta cliste, barrachód nó doiciméad, chun seiceáil a dhéanamh ar aitheantas duine a chuireann doiciméad i láthair.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle an 13 Meitheamh 2002 lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach i gcomhair ceadanna cónaithe do náisiúnaigh tríú tíre (IO L 157, 15.6.2002, lgh. 1-7)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 a chorprú isteach sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉAD GAOLMHAR

Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu nuair atá na teorainneacha seachtracha á dtrasnú acu agus na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin (IO L 81, 21.3.2001, lgh. 1-7)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 04.04.2018(1) Tharraing an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas Eorpach agus tá sí ina tríú tír (tír nach tír den Aontas Eorpach í) ó bhí an 1 Feabhra 2020 ann.