Comhar idir tíortha AE ar mhaithe le cosaint tomhaltóirí

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 maidir le comhar idir údaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a chur i bhfeidhm

CAD É IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

PRÍOMHPHOINTÍ

Comhair idir údaráis i dtíortha AE

Ainmníonn gach tír AE an t–údarás náisiúnta a bheidh freagrach as dlíthe um chosaint tomhaltóirí a fhorfheidhmiú, a ghlacfaidh páirt sa ghréasán um chomhar forfheidhmiúcháin. I ngach tír, áirithíonn oifig idirchaidrimh aonair comhordú idir na húdaráis náisiúnta.

Leis an ngréasán féadfaidh údaráis náisiúnta faisnéis a mhalartú agus comhoibriú lena gcomhghleacaithe i dtíortha eile AE chun bac a chur ar sháruithe ar an dlí tomhaltóirí.

Cumhdaítear sa rialachán cásanna a bhaineann le comhleasanna tomhaltóirí agus éascaítear leis comhoibriú idir údaráis chun bac a chur ar sháruithe ar an dlí tomhaltóirí i gcás go bhfuil an gnólacht agus an tomhaltóir lonnaithe i dtíortha éagsúla.

Tá ceanglais faisnéise i gCinneadh 2007/76/CE, mar shampla an t–íosmhéid faisnéise a chaithfear a sholáthar i gcúnamh frithpháirteach* agus i bhfoláirimh, na tréimhsí ama nach mór cloí leo, rochtain ar fhaisnéis agus úsáid teangacha.

Tá feidhm ag comhar idir údaráis náisiúnta maidir le reachtaíocht tomhaltóirí ina gclúdaítear, mar shampla:

Cúnamh frithpháirteach agus gníomhaíochtaí AE

Féadfaidh gach údarás cúnamh a iarraidh ó bhaill eile den ghréasáin chun imscrúdú a dhéanamh agus stop a chur le sáruithe féideartha ar chearta tomhaltóirí.

Lena chois sin, chun bac a chur ar sháruithe a tharlaíonn ag an am céanna i roinnt tíortha AE nó i ngach tír AE, féadfaidh na húdaráis an méid seo a leanas a dhéanamh:

Na chéad chinn de na gníomhaíochtaí comhordaithe* sin atá clúdaithe i gceannacháin ionaipe i gcluichí ar líne.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá feidhm leis ón 29 Nollaig 2005 seachas na rialacha maidir le cúnamh frithpháirteach atá i bhfeidhm ón 29 Nollaig 2006.

CÚLRA

Le haghaidh tuileadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Cúnamh frithpháirteach: féadfaidh údarás inniúil i dtír ina bhfuil sárú á dhéanamh ar chearta tomhaltóirí a iarraidh ar a chomhghleacaí sa tír ina bhfuil an trádálaí bunaithe faisnéis a sholáthar maidir le sárú líomhnaithe nó beart a dhéanamh chun bac a chur ar an sárú dlí sin.
Scuab-imscrúdú: tacar seiceálacha a dhéantar ar láithreáin ghréasáin ag an am céanna chun sáruithe ar dhlí tomhaltóirí AE in earnáil faoi leith a shainaithint. Comhordaíonn an Coimisiún Eorpach na scuab-imscrúduithe agus déanann údaráis náisiúnta forfheidhmiúcháin sna tíortha rannpháirteacha iad go comhuaineach.
Gníomhaíochtaí comhordaithe: cur chuige coiteann na húdaráis forfheidhmithe náisiúnta maidir leis an dlí um chosaint tomhaltóirí a chur i bhfeidhm chun dul i ngleic le sáruithe ar fud na hEorpa ar an dlí tomhaltóirí. Tacaíonn an Coimisiún Eorpach leis na gníomhaíochtaí sin.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Deireadh Fómhair 2004 maidir le comhar idir údaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú (an Rialachán maidir le comhar ar mhaithe le cosaint tomhaltóirí) (IO L 364, 9.12.2004, lgh. 1-11)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 a chorprú sa bhundoiciméad. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (IO L 345, 27.12.2017, lgh. 1-26)

Féach an leagan comhdhlúite.

Cinneadh 2007/76/CE ón gCoimisiún an 22 Nollaig 2006 lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir údaráis náisiúnta atá freagrach as na dlíthe um chosaint tomhaltóirí a fhorfheidhmiú i ndáil le cúnamh frithpháirteach (IO L 32, 6.2.2007, lgh. 192-197)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 11.06.2019