Cianmhargú seirbhísí airgeadais: cosaint tomhaltóirí

ACHOIMRE AR:

Treoir 2002/65/CE — cosaint tomhaltóirí i gcás ciandíol seirbhísí airgeadais

ACHOIMRE

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR?

Bunaítear inti rialacha comhchoiteanna maidir le margú seirbhísí airgeadais ag soláthraithe do thomhaltóirí in AE, lena bhfeabhsaítear cosaint tomhaltóirí.

PRÍOMHPHOINTÍ

Raon feidhme: clúdaítear gach seirbhís airgeadais sa treoir lena n-áirítear díol cártaí creidmheasa, cistí infheistíochta, árachais agus pleananna pinsin phearsanta le tomhaltóirí trí chainéil chiandíola amhail teileafón, facs agus an t-idirlíon.

Áirithítear sa treoir go mbeidh cosaint ar fáil don tomhaltóir, lena n-áirítear:

athbhreithniú déanta ag an gCoimisiún Eorpach ar chur chun feidhme na treorach i dtíortha AE, agus is in 2009 a rinneadh an t-athbhreithniú is déanaí. Cinneadh sanathbhreithniú nach raibh aon fhianaise ann go bhfuil deacrachtaí le sárú ag tomhaltóirí de bharr chur chun feidhme mícheart na treorach ag tíortha AE.

I dTreoir 2011/83/CE (An Treoir maidir le Ceárta Tomhaltóirí), rialaítear ciandíol gach earra agus seirbhís neamhairgeadais eile le tomhaltóirí. Tagann sí in ionad Threoir 97/7/CE.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tháinig sí i bhfeidhm an 9 Deireadh Fómhair 2002. Bhí ar thíortha AE í a ionchorprú ina ndlí náisiúnta faoin 9 Deireadh Fómhair 2004.

CÚLRA

Cianmhargú Seirbhísí Airgeadais

GNÍOMH

Treoir 2002/65/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Meán Fómhair 2002 maidir le cianmhargú seirbhísí airgeadais tomhaltóirí agus lena leasaítear Treoir 90/619/CEE agus Treoir 97/7/CE agus Treoir 98/27/CE ón gComhairle (IO L 271, 9.10.2002, lgh. 16-24)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2002/65/CE a ionchorprú sa téacs bunaidh. Úsáidtear an leagan comhdhlúite seo le haghaidh cuspóirí tagartha amháin.

GNÍOMHARTHA GAOLMHARA

Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le cearta tomhaltóirí, lena leasaítear Treoir 93/13/CEE agus 1999/44/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 85/577/CEE ón gComhairle agus Treoir 97/7/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 304, 22.11.2011, lgh. 64-88)

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa — Athbhreithniú ar an Treoir maidir le cianmhargú seirbhísí airgeadais tomhaltóirí (2002/65/CE) (COIM(2009) 626 deiridh, 20.11.2009)

Nuashonraithe 20.01.2016