Praghsanna ar tháirgí tomhaltóirí a chur in iúl

 

ACHOIMRE AR:

Rialacha Threoir 98/6/CE maidir le praghsanna táirgí a thairgtear do thomhaltóirí a chur in iúl

Treoir (AE) 2019/2161 lena leasaítear Treoir 93/13/CEE agus Treoracha 98/6/CE, 2005/29/CE agus 2011/83/AE i ndáil le forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú rialacha an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

PRÍOMHPHOINTÍ

Treoir 98/6/CE

Treoir (AE) 2019/2161

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME NA DTREORACHA?

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHDHOICIMÉID

Treoir 98/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 1998 maidir le cosaint tomhaltóirí ó thaobh praghsanna táirgí a chur in iúl do thomhaltóirí (IO L 80, 18.3.1998, lgh. 27-31).

Treoir (AE) 2019/2161 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Samhain 2019 lena leasaítear Treoir 93/13/CEE ón gComhairle agus Treoir 98/6/CE, Treoir 2005/29/CE agus Treoir 2011/83/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle i ndáil le forfheidhmiú níos fearr agus nuachóiriú rialacha an Aontais maidir le cosaint tomhaltóirí (IO L 328, 18.12.2019, lgh. 7-28).

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) Uimh. 2017/2394 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le comhar idir na húdaráis náisiúnta atá freagrach as dlíthe cosanta tomhaltóirí a fhorfheidhmiú agus lena n–aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 (IO L 345, 27.12.2017, lgh. 1-26).

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (AE) 2017/2394 a chorprú sa bhuntéacs. Níl de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

Teachtaireacht ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle, chuig Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus chuig Coiste na Réigiún — Margadh Nua do Thomhaltóirí (COM(2018) 183 críochnaitheach, 11.4.2018).

Nuashonraithe 03.02.2022