Comhchóras cánach breisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh

 

ACHOIMRE AR:

Treoir 2006/112/CE — comhchóras cánach breisluacha (CBL) an Aontais Eorpaigh

CAD IS AIDHM LEIS AN TREOIR?

Athmhúnlaítear agus aisghairtear léi an séú treoir maidir le cáin bhreisluacha (CBL), chun reachtaíocht CBL an Aontais Eorpaigh atá i bhfeidhm faoi láthair a shoiléiriú.

PRÍOMHPHOINTÍ

Gearrtar CBL ar na hidirbhearta uile a dhéantar in AE le haghaidh íocaíochta ag duine inchánach, i.e. aon duine nó comhlacht a sholáthraíonn earraí agus seirbhísí i gcúrsa gnó. Bíonn allmhairí ag duine ar bith faoi réir CBL.

Áirítear ar idirbhearta inchánacha soláthairtí earraí nó seirbhísí laistigh den AE, earraí a fháil laistigh den AE (earraí a sholáthraíonn agus a sheolann nó a iompraíonn gnólacht ó thír amháin den AE go gnólacht i dtír AE eile) agus allmhairí earraí isteach san AE ón taobh amuigh.

CÉN UAIR A BHFUIL TOSACH FEIDHME NA TREORACH?

Tá sí i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2007 agus b’éigean dlí a dhéanamh di i dtíortha AE faoin 1 Eanáir 2008.

CÚLRA

Chun breis faisnéise a fháil, féach ar:

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Treoir 2006/112/CE ón gComhairle an 28 Samhain 2006 maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha (OJ L 347, 11.12.2006, lgh. 1-118)

Ionchorpraíodh leasuithe comhleanúnacha ar Threoir 2006/112/CE sa bhuntéacs. Is de luach doiciméadach amháin an leagan comhdhlúite seo.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Treoir (AE) 2020/285 ón gComhairle an 18 Feabhra 2020 lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha maidir leis an scéim speisialta d’fhiontair bheaga agus Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 maidir le comhar riaracháin agus malartú faisnéise chun faireachán a dhéanamh ar chur i bhfeidhm ceart na scéime speisialta d’fhiontair bheaga (IO L 62, 2.3.2020, lgh. 13-23)

Treoir (AE) 2020/284 ón gComhairle an 18 Feabhra 2020 lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le ceanglais áirithe a thabhairt isteach maidir le soláthraithe seirbhíse íocaíochta (IO L 62, 2.3.2020, lgh. 7-12)

Treoir (AE) 2019/1995 ón gComhairle an 21 Samhain 2019 lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir le forálacha a bhaineann le ciandhíola earraí agus soláthairtí baile earraí áirithe (IO L 310, 2.12.2019, lgh. 1-5)

Féach leagan comhdhlúite.

Treoir (AE) 2018/2057 ón gComhairle an 20 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2006/112/CE maidir leis an gcomhchóras cánach breisluacha maidir le cur i bhfeidhm sealadach sásra aistrithe táillí ginearálaithe i ndáil le soláthar earraí agus seirbhísí os cionn tairseach áirithe (IO L 329, 27.12.2018, lgh 3-7)

Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 ón gComhairle an 7 Deireadh Fómhair 2010 maidir le comhar riaracháin agus calaois a chomhrac i réimse na cánach breisluacha (IO L 268, 12.10.2010, lgh. 1-18)

Féach leagan comhdhlúite.

Treoir ón gComhairle 2009/132 /CE an 19 Deireadh Fómhair 2009 lena gcinntear raon feidhme Airteagal 143 (b) agus (c) de Threoir 2006/112 / CE maidir le díolúine ó cháin bhreisluacha ar allmhairiú deiridh earraí áirithe (IO L 292, 10.11.2009, lgh. 5-30)

Treoir 2008/9/CE ón gComhairle an 12 Feabhra 2008 lena leagtar síos rialacha mionsonraithe maidir le haisíoc cánach breisluacha, dá bhforáiltear i dTreoir 2006/112/CE, do dhaoine inchánach nach bhfuil bunaithe sa Bhallstát aisíocaíochta ach atá bunaithe i mBallstát eile (IO L 44, 20.2.2008, lgh. 23-28)

Féach leagan comhdhlúite.

Treoir 2007/74/CE ón gComhairle an 20 Nollaig 2007 maidir leis an díolúine ó cháin bhreisluacha agus ó dhleacht mháil i gcás earraí a allmhairítear ag daoine agus iad ag taisteal ó thríú tíortha (IO L 346, 29.12.2007, lgh. 6-12)

Treoir 2006/79/CE ón gComhairle an 5 Deireadh Fómhair 2006 maidir le coinsíneachtaí beaga d’earraí nach de chineál tráchtála iad ó thríú tíortha a dhíolmhú ó chánacha (leagan códaithe) (IO L 286, 17.10.2006, lgh. 15-18)

Nuashonraithe 30.06.2020