Truailliú ó mhótarfheithiclí éadroma a laghdú

 

ACHOIMRE AR:

Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 — maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí

CAD IS AIDHM LEIS AN RIALACHÁN?

Rialachán (AE) Uimh. 715/2007:

Rialachán (AE) 2018/858:

PRÍOMHPHOINTÍ

Baineann an reachtaíocht le feithiclí saothair éadroim atá níos lú ná 2.6 tona.

Ní mór do mhonaróirí an méid seo a leanas a dhéanamh:

Ní mór d’údaráis náisiúnta an méid seo a leanas a dhéanamh:

Coinníonn an Coimisiún nósanna imeachta, tástálacha, ceanglais agus teorainneacha astaíochtaí arna leagan amach sa reachtaíocht faoi athbhreithniú rialta agus déanann sé nuashonrú orthu sa reachtaíocht cur chun feidhme go rialta.

CÉN UAIR ATÁ TOSACH FEIDHME AN RIALACHÁIN?

Tá sé i bhfeidhm ón 3 Eanáir 2009.

CÚLRA

Le haghaidh tuilleadh faisnéise, féach:

PRÍOMHTHÉARMAÍ

Feistí rialaithe truaillithe: meicníocht nó trealamh lena mbaintear truailleáin, ó mhúch sceite carranna mar shampla, a scaoilfí isteach san atmaisféar murach sin.
Cineálcheadú: an nós imeachta trína ndeimhnítear táirge chun freastal ar íosmhéid de cheanglais rialála agus theicniúla.

PRÍOMHDHOICIMÉAD

Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí (OJ L 171, 29.6.2007, lgh. 1-16)

Rinneadh leasuithe comhleanúnacha ar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 a chorprú sa bhuntéacs. Ní de luach ar an leagan comhdhlúite seo ach luach doiciméadach amháin.

DOICIMÉID GHAOLMHARA

Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n–aisghairtear Treoir 2007/46/CE (IO L 151, 14.6.2018, lgh. 1-218)

Rialachán (AE) 2017/1151 ón gCoimisiún an 1 Meitheamh 2017 lena bhforlíontar Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cineálcheadú mótarfheithiclí i dtaca le hastaíochtaí ó fheithiclí éadroma paisinéirí agus tráchtála (Euro 5 agus Euro 6) agus maidir le rochtain ar fhaisnéis faoi dheisiú agus faoi chothabháil feithiclí, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 agus Rialachán (CE) Uimh. 1230/2012 ón gCoimisiún agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 692/2008 ón gCoimisiún (IO L 175, 7.7.2017, lgh. 1-643)

Féach an leagan comhdhlúite.

Treoir 2007/46/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Meán Fómhair 2007 lena mbunaítear creat maidir le formheas mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil leithleach le haghaidh feithiclí dá leithéid (Creat-Treoir) (IO L 263, 9.10.2007, lgh. 1-160)

Féach an leagan comhdhlúite.

Nuashonraithe 08.10.2019