Bainistiú baoil tuilte san Aontas Eorpach

Tá tuilte ina mbagairt ar shláinte an duine, ar an oidhreacht chultúrtha, ar an ngeilleagar agus ar an gcomhshaol. Tá creat á bhunú ag AE anseo maidir le measúnú, mapáil agus pleanáil a dhéanamh ionas go laghdófar an baol tuilte san Eoraip.

GNÍOMH

Treoir 2007/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le measúnú agus bainistiú baoil tuilte.

ACHOIMRE

Tá tuilte ina mbagairt ar shláinte an duine, ar an oidhreacht chultúrtha, ar an ngeilleagar agus ar an gcomhshaol. Tá creat á bhunú ag AE anseo maidir le measúnú, mapáil agus pleanáil a dhéanamh ionas go laghdófar an baol tuilte san Eoraip.

CAD A DHÉANTAR SA TREOIR SEO?

Tá sé de chuspóir sa Treoir seo creat a bhunú i gcomhair beart chun an baol tuilte in AE a laghdú trí mheasúnú a dhéanamh ar an mbaol tuilte in abhantracha agus i réigiúin chósta, trí mhapáil a dhéanamh ar limistéir atá tugtha do thuilte suntasacha, agus trí phleananna bainistithe um baol tuilte a dhréachtú a bheidh bunaithe ar dhlúthchomhar idir thíortha AE.

PRÍOMHPHOINTÍ

CÚLRA

Cé gur feiniméin nádúrtha iad na tuilte nach féidir a chosc go hiomlán, tá an ghníomhaíocht dhaonna ag cur lena ndóchúlacht agus lena dtionchar. Beidh an baol tuilte agus scála an damáiste ag dul i méid sa todhchaí, mar gheall ar an athrú aeráide, bainistíocht mhíchuí abhantracha, foirgníocht i limistéir ina bhfuil baol tuilte agus an méadú ar líon na ndaoine agus na maoine sna limistéir sin.

De bhrí go bhfuil an chuid is mó de na habhantracha san Eoraip comhroinnte idir tíortha, is éifeachtaí í an ghníomhaíocht ar leibhéal AE, ós rud é gur féidir measúnú riosca níos fearr a dhéanamh ar an leibhéal sin agus comhordú a dhéanamh ar na bearta arna nglacadh ag na tíortha AE.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach ar shuíomh gréasáin an Choimisiúin Eorpaigh ar an Treoir ón AE maidir le Tuilte.

TAGAIRTÍ

Gníomh

Teacht i bhfeidhm

Spriocdháta don trasuí sna Ballstáit

Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh

Treoir 2007/60/CE

26.11.2007

25.11.2009

IO L 288, 6.11.2007, lgh. 27-34

Nuashonraithe 22.04.2015